Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky"

Transkript

1 Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER SIMOCRANE SIMODRIVE SIMOREG SIMOTICS SIMOTION SIMOVERT MASTERDRIVES SINAMICS SINUMERIK (PH1), 1/2012 6FC5297-0AD30-0BP3

2 Právní informace Bezpečnostní pokyny Tato příručka obsahuje pokyny, které musíte dodržovat pro zachování Vaší osobní bezpečnosti a za účelem zamezení vzniku věcných škod. Pokyny pro zachování Vaši osobní bezpečnosti jsou zvýrazněny výstražným trojúhelníkem, pokyny týkající se pouze věcných škod jsou uvedeny bez trojúhelníku. Podle stupně ohrožení jsou výstražná upozornění zobrazena v sestupném pořadí následovně. NEBEZPEČÍ znamená, že nastane smrt nebo těžký úraz, pokud nebudou přijata příslušná bezpečnostní opatření. VÝSTRAHA znamená, že může dojít k usmrcení nebo k těžkému úrazu, pokud nebudou přijata příslušná bezpečnostní opatření. POZOR s výstražným trojúhelníkem znamená, že může dojít k lehkému úrazu, pokud nebudou přijata příslušná bezpečnostní opatření. POZOR bez výstražného trojúhelníku znamená, že může vzniknout věcná škoda, pokud nebudou přijata příslušná bezpečnostní opatření. UPOZORNĚNÍ znamená, že může vzniknout nežádoucí výsledek nebo stav, pokud nebude příslušný pokyn dodržen. V případě vzniku několika stupňů ohrožení se používá vždy výstraha s nejvyšším stupněm. Pokud je v rámci některého výstražného pokynu s výstražným trojúhelníkem varováno před zraněním osob, může být ve stejném výstražném pokynu navíc uvedena výstraha před poškozením věci. Kvalifikovaný personál Příslušné zařízení/systém popsaný v této dokumentaci smí obsluhovat kvalifikovaný personál s oprávněním pro danou funkci a dle relevantní dokumentace. Zvláště je nutno dodržovat upozornění a bezpečnostní instrukce. Kvalifikovaný personál jsou osoby, které na základě provedeného školení a osobních zkušeností jsou schopny definovat rizikové faktory a vyhnout se případným nebezpečím při práci s těmito zařízeními / systémy. Použití produktů Siemens v souladu s určením Dodržujte následující: Výstraha Produkty Siemens se smí používat pouze v takových případech, které jsou uvedeny v katalogu a v technickém popisu a pouze ve spojení se zařízeními a komponentami třetích stran, které doporučila, popř. schválila firma Siemens. Bezvadný a bezpečný provoz tohoto výrobku předpokládá vhodný transport, skladování, instalaci a montáž i pečlivou obsluhu a údržbu. Značky Všechna označení s použitím ochranné známky jsou registrované značky společnosti Siemens AG. Další označení v tomto dokumentu mohou být značky, jejichž použití třetí stranou pro její vlastní účely může porušit práva držitelů značky. Zřeknutí se zodpovědnosti Pro zajištění shody této publikace s aktuálním hardwarem a softwarem produktů jsme provedli revizi jejího obsahu. Změny v publikaci jsou vyhrazeny, nelze garantovat úplnou shodu s aktuálním stavem. Informace v této publikaci jsou pravidelně korigovány a případné korekce jsou vloženy v následujících edicích. Siemens, s.r.o. I I&DT MC Brno Objednací číslo: 6FC5297-0AD30-0BP3-překlad CZ P 05/2012 Změna technických dat vyhrazena Copyright Siemens AG Práva vyhrazeny

3 Předmluva Dodatečné informace Užitím následujících odkazů můžete získat informace o těchto tématech: Objednávání dokumentace / přehled dokumentace Dodatečné odkazy ke stažení dokumentů Používání dokumentace online (vyhledávání v manuálech/informacích) Jakékoliv dotazy ohledně technické dokumentace (např. návrhy na zlepšení, opravy) prosím posílejte na ovou adresu: My Documentation Manager tvorba vlastní dokumentace V následujícím odkazu naleznete informace o tom, jak vytvořit Vaši individuální dokumentaci založenou na obsahu databází Siemens, a jak ji přizpůsobit dokumentaci vašeho přístroje: Zaškolení V následujícím odkazu naleznete informace o SITRAIN školícím programu společnosti Siemens, o produktech, systémech a řešeních v automatizaci: FAQ Odpovědi na často pokládané otázky (FAQ) naleznete na stránkách Servisu a podpory pod záložkou Podpora produktu: support.automation.siemens.com Cílová skupina Tato dokumentace je určena pro výrobce zařízení, techniky a servisní personál, který užívá techniku pohonů. Výhody Tento manuál poskytuje všechny informace, popisuje procesy a řídící úkony potřebné ke konfiguraci a servisu.

4 Předmluva Technická podpora Kontaktní informace o linkách technické podpory v jednotlivých zemích můžete najít na internetu na Selection [country] Selection [service] = technical support nebo nám můžete poslat váš technický požadavek přímo pomocí: EC Declarations of Conformity (EC Prohlášení o shodě) EC Prohlášení o shodě pro směrnice EMC naleznete na internetové adrese: Do vyhledávání zadejte číslo nebo kontaktujte lokální pobočku Siemens EC Prohlášení o shodě pro nízkonapěťovou směrnici naleznete na internetové adrese: Do vyhledávání zadejte číslo Mezní hodnoty EMC v Jižní Koree Použitelné mezní hodnoty EMC pro Koreu korespondují s mezními hodnotami EMC uvedenými v normě pro elektrické pohony s proměnnou rychlostí EN kategorie C2 nebo mezní hodnoty třídy A, Skupina 1 pro EN Za použití vhodných dodatečných opatření odpovídají mezní hodnoty kategorii C2 nebo třídu A, Skupina 1. Dodatečná opatření, například použití odrušovacích filtrů RFI (EMC filtr), mohou být nezbytná. Vezměte prosím na vědomí, že konečné prohlášení o shodě s normou je dáno patřičným štítkem na individuální jednotce. Náhradní díly Náhradní díly naleznete na internetové adrese: Certifikáty z testování Integrované bezpečnostní funkce komponentů SINAMICS jsou obecně certifikovány nezávislými institucemi. Aktuální seznam certifikovaných komponentů je na požádání k dispozici v lokálních pobočkách Siemens. Pokud máte jakékoliv otázky týkající se ještě nedokončených certifikací, obraťte se prosím na kontaktní osobu společnosti Siemens. Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky 4

5 Předmluva Informace o ESD Pozor Elektrostaticky citlivá zařízení (ESD) jsou samostatné komponenty, integrované obvody nebo panely, které mohou být poškozeny elektrostatickými poli nebo elektrostatickými výboji. Předpisy pro manipulaci s ESD komponenty: Při manipulaci s těmito komponenty se ujistěte, že je personál, pracovní místo a balení komponentu dobře uzemněno! Personál v oblastech ESD s vodivou podlahou může manipulovat elektronickými komponenty pouze pokud: Jsou uzemněni pomocí ESD náramku Mají obuty ESD boty nebo boty s ESD uzemňovacími pruhy Elektronických komponentů by se neměl nikdo dotýkat, pokud to není nezbytné. Zacházeno s nimi může být pouze pomocí předního panelu nebo v případě desek s plošnými spoji, uchopením za okraj. Elektronické komponenty nesmí přijít do kontaktu s plasty nebo oblečením z umělých vláken. Elektronické komponenty nesmí být umístěny blízko jednotek s displeji, monitorů nebo televizních obrazovek (minimální vzdálenost od obrazovky > 10cm). Měření může být provedeno pouze na desce a to pouze pokud je měřící zařízení uzemněno (například pomocí ochranných vodičů) nebo pokud je měřící sonda před měřením vybita (například dotekem s kovovým krytem) a měření se provádí pomocí izolovaného měřícího zařízení. Nebezpečí Elektrická, magnetická a elektromagnetická pole (EMF) mohou být za chodu nebezpečná pro lidi vyskytující se v bezprostřední blízkosti zařízení. Toto platí obzvláště pro lidi s kardiostimulátory, implantáty a podobně. Lidé manipulující s těmito stroji a zařízeními a lidé vyskytující se v jejich blízkosti se musí řídit příslušnými normami a směrnicemi. Mezi ty například patří směrnice EMF Directive 2004/40/EEC a norma EN až -3 pro evropskou ekonomickou oblast (European Economic Area = EEA) a v Německu nařízení pro prevenci nehod BGV 11 a s ním spojené pravidlo BGR 11 Elektromagnetická pole německé asociace pro úrazové pojištění zaměstnance. Tyto směrnice a normy stanovují, že pro každé pracoviště musí být vypracována analýza rizik. Podle této výsledků analýzy se navrhnou a přijmou opatření snižující rizika a jejich dopad na osoby na pracovišti. Také musí být definovány a označeny exponované a nebezpečné zóny na pracovišti. Příslušné bezpečnostní pokyny v každé kapitole musí být brány na zřetel. Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky 5

6 Předmluva Obecné bezpečnostní pokyny Nebezpečí Uvedení do provozu je zcela zakázáno, dokud není úplně jisté, že zařízení, do kterého mají být instalovány zde popsané komponenty, odpovídá ustanovením ES směrnice pro strojní zařízení. Instalace, uvedení do provozu a údržba musí být prováděny pouze vhodně kvalifikovaným personálem. Personál musí být seznámen s informacemi poskytnutými v technické dokumentaci produktu. Také musí být seznámen a brát na vědomí daná nebezpečí a varovná oznámení. Provozní elektrická zařízení a motory mají části a komponenty, které jsou pod vysokým napětím, které může při doteku způsobit závažná poranění nebo smrt. Veškerá práce s elektrickým systémem musí být prováděna, pouze pokud je systém odpojen od přívodu napájení. Varování Funkční a bezpečný provoz je závislý na správné přepravě, skladování, instalaci a montáži zařízení, stejně tak jako na opatrném užívání a řádné údržbě. Údaje a návrhy v katalozích se také vztahují na konstrukci specifických verzí zařízení. Kromě varovných oznámení a poučení o nebezpečí poskytnutých v zákaznické technické dokumentaci musí být brány v úvahu také příslušné národní, lokální a systémově specifické normy a požadavky. Podle EN a UL 508 mohou být ke spojům a svorkám na elektronických modulech připojeny pouze bezpečně izolovaná, ochranná, velmi nízká napětí. Nebezpečí Užití ochrany proti přímému kontaktu pomocí DVC A (PELV) je přípustné pouze v oblastech kde je použito techniky vyrovnávání potenciálu a v suchých interiérech. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, je třeba využít jiných ochranných opatření v souvislosti s elektrickým proudem, např. ochrana před dotekem. Pozor Provoz zařízení v bezprostřední blízkosti (<1,5m) mobilních telefonů s výkonem nad1w mohou způsobovat poruchy ve fungování zařízení. Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky 6

7 Předmluva Významy symbolů Symbol Význam Ochranný vodič (PE) Země (např. M 24 V) Provozní zem / Vyrovnávání potenciálů Tabulka 1-1 Symboly Zbytková rizika systémů s elektrickými pohony Ovládací a výkonové části systémů s elektrickými pohony (PDS) jsou schváleny pro průmyslové a komerční užití v průmyslové dodávce. Jejich užití ve veřejné dodávce vyžaduje odlišnou konfiguraci a/nebo přídavná opatření. Tyto komponenty mohou být používány pouze v uzavřených prostorech nebo v rozvaděčích vyšší úrovně se všemi ochrannými kryty dobře uzavřenými a pouze za užití všech ochranných zařízení. S těmito komponenty může manipulovat pouze kvalifikovaný a trénovaný technický personál, který zná a bere na vědomí všechny bezpečnostní informace a pokyny uvedené na zařízení a v příslušné technické dokumentaci. Při hodnocení rizik spojených se zařízením v souladu se směrnicí pro strojní zařízení EU musí výrobce zařízení zvážit následující zbytková rizika spojená s ovládáním a funkcí PDS: Neočekávané pohyby částí poháněného stroje během uvedení do provozu, provozu, údržby a oprav mohou být způsobeny například: Hardwarovými defekty a/nebo chybami software na senzorech, regulátorech, servopohonech a připojeních. Dobou odezvy na regulátoru a pohonu Provozními a/nebo okolními podmínkami mimo specifikaci Kondenzací / vodivým znečištěním Nastavením parametrů, programováním, kabeláží a chybami v instalaci Užíváním rádiových zařízení/mobilních telefonů v bezprostřední blízkosti regulátoru Vnějšími vlivy/poškozením Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky 7

8 Předmluva 1. Výjimečné teploty a emise světla, hluku, částic nebo plynu způsobené např.: Špatným fungováním komponent Chybami v software Provozními a/nebo okolními podmínkami mimo specifikaci Vnějšími vlivy/poškozením 2. Nebezpečné napětí způsobené např.: Špatným fungováním komponent Vlivem elektrostatického náboje Indukcí napětí v pohybujících se motorech Provozními a/nebo okolními podmínky mimo specifikaci Vnějšími vlivy/poškozením Kondenzací/vodivým znečištěním 3. Elektrická, magnetická a elektromagnetická pole vznikající během provozu mohou být nebezpečná pro lidi s kardiostimulátory, implantáty, kovovými náhradami kloubů atd. 4. Vypouštění látek znečišťujících životní prostředí či jiných emisí jako důsledek nesprávného ovládání systému a/nebo neschopnosti nakládat s komponenty správně a bezpečně. Poznámka Funkční bezpečnost komponent Komponenty musí být chráněny před vodivým znečištěním (např. jejich instalací do rozvaděčů se stupněm ochrany IP54 ve shodě s EN 60529) Za předpokladu, že jakékoliv vodivé znečištění při instalaci může být s jistotou vyloučeno, je možno použít i rozvaděč s nižším stupněm ochrany. Pro více informací o zbytkových rizicích komponent v PDS si přečtěte odpovídající kapitoly v technické dokumentaci. Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky 8

9 Obsah 1. Úvod Bezpečnostní informace Informace o plánování, projektování a instalaci Plánování Aplikační prostředí pro pohony Koncept EMC zón Otvory v krytu, např. ventilační otvory Vyrovnávání potenciálů Vyrovnávání potenciálů uvnitř rozvaděče Vyrovnávání potenciálů mezi několika prvky rozvaděče Vyrovnávání potenciálů uvnitř stroje/zařízení Vyrovnávání potenciálů komponent pohyblivých částí Kabely Obecné Stíněné kabely Napájecí kabely Kabely motorových brzd Kabely snímačů DRIVE-CLiQ spojení Sběrnice Analogové signály Příklady stíněných připojení Pokládání kabelů do kabelových lávek/tras Připojení k napájecí síti Filtr pohonu, filtr rozvaděče Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky 9

10 Obsah Uspořádání filtru pohonu, tlumivka, pohonná skupina Ostatní Zapojení cívek Ložiskové proudy Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky 10

11 Úvod 1. Úvod EMC (elektromagnetická kompatibilita) znamená, že zařízení uspokojivě funguje a není rušeno interferencemi z jiných zařízení, ani jiná zařízení samo neruší. To se děje tehdy, když vyzařování (emisní úroveň) a interferenční odolnost jsou v souladu (EMC = elektromagnetická kompatibilita). Úroveň vyzařování a interferenční odolnost jsou upravovány světovými normami, pokyny nebo zákony. Za účelem vyhovění daným limitním hodnotám a zajištění správného fungování zařízení je třeba brát na vědomí následující minimální opatření. K dodržování limitních hodnot pro EMC a zajištění uspokojivého fungování zařízení běžně postačuje instalace v souladu s dokumentací poskytnutou výrobcem, pokud se jedná o zařízení dodávané a již připravené k přímému použití. Avšak elektropohony jsou obvykle dodávány ve formě komponentů, jako například: filtry, síťové tlumivky, měniče, motory a kabely. Rychlé spínání výkonových polovodičů je hlavním zdrojem interferencí v regulovaných pohonech. Za účelem dodržování limitních hodnot EMC a zajištění uspokojivého fungování zařízení je třeba během instalace dbát na doporučení a specifikace výrobce uvedené v poskytnuté dokumentaci. Důrazně doporučujeme, aby všechny komponenty pocházely od stejného výrobce a byly kombinovány v souladu s katalogem nebo konfiguračními pokyny, neboť v těchto sestavách byly testovány. Pokud uživatel zkombinuje komponenty od několika různých dodavatelů, stává se plně zodpovědným za dodržování limitních hodnot EMC a fungování zařízení. Za předpokladu, že se při sestavování daného sytému bude uživatel řídit následujícími informacemi, lze přepokládat že bude zajištěno dodržování limitních hodnot EMC a uspokojivé fungování zařízení. Za všech okolností je zcela nezbytné řídit se instrukcemi poskytovanými technickou dokumentací daného výrobku. Závazným dokumentem pro konfiguraci příslušného typu zařízení je vždy technická dokumentace daného výrobku. Certifikáty, prohlášení o shodě, certifikáty z testování (např. CE, UL, Safety Integrated) atd. jsou platné, pouze pokud jsou komponenty, které jsou popsány v příslušných katalozích a konfiguračních příručkách, nainstalovány v souladu s konfiguračními pokyny a jsou správně užívány. V opačném případě se musí podobné dokumenty znovu vyhotovit prodejcem těchto produktů. Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky 11

12 Úvod Obrázek 1-1 Příklad zapojení produktů Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky 12

13 Bezpečnostní informace 2. Bezpečnostní informace Pozor Pokládání kabelů na ventilační mřížky není povoleno výrazně by to omezilo odvádění tepla ze zařízení, obzvláště, jedná-li se o úzký modul. Navíc by následně zvýšené vyfukování horkého vzduchu mohlo poškodit izolaci kabelů. Napájecí kabely musí být vedeny tak, aby byl přívod vzduchu omezen co nejméně. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je vést kabely vertikálně. Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky 13

14 Bezpečnostní informace Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky 14

15 3. Informace o plánování, projektování a instalaci Tato dokumentace obsahuje obecné informace a příklady, jak správně uspořádat kontroléry a pohony v rozvaděči, aby bylo vše v souladu s EMC. Tyto instalační pokyny uvádí, jak sestavit regulované pohony, aby bylo dosaženo nejlepší možné elektromagnetické kompatibility. Také obsahují body, kterými se musí uživatel řídit, aby správně navrhnul konstrukci regulovaného pohonu. Pokud není k těmto pravidlům přihlíženo, lze očekávat špatné fungování a chyby v ostatních zařízeních a následně i možné selhání celého systému. Poznámka Na kabely ve strojích a rozvaděčích jsou kladeny vysoké požadavky, jako například pevnost v ohybu, vysoká dynamická odolnost, odolnost vůči řezným olejům a EMC vlastnosti. Z těchto důvodů mohou být užívány pouze kabely, které tyto požadavky splňují, např. kabely MOTION-CONNECT. Zejména u strojů, u kterých je důležitá bezpečnost funkce a provozu, je užití takovýchto kabelů nezbytné. 3.1 Plánování Dosažení EMC u zařízení, strojů nebo rozvaděčů vyžaduje pečlivé plánování. Při plánování je důležité zvážit především: Požadavky EMC pro dané prostředí (viz Aplikační prostředí pro pohony, str. 15) Koncept zón pro EMC (viz Koncept EMC zón, str. 16) Vyrovnávání potenciálů (viz Vyrovnávání potenciálů, str. 18) 3.2 Aplikační prostředí pro pohony Povolené emisní limity jsou v prvním prostředí (obytném) nízké. Z tohoto důvodu musí mít zařízení užívaná v prvním prostředí nízké elektromagnetické emise (vyzařování), ale nejsou na ně kladeny tak vysoké nároky z hlediska interferenční imunity (odolnosti). V druhém prostředí (průmyslová zóna) je povolený emisní limit vysoký. Zařízení užívaná v druhém prostředí tedy mohou mít relativně vysoké elektromagnetické emise (vyzařování), ale musí mít dobrou interferenční imunitu (odolnost). Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky 15

16 Tabulka 3-1 Prostředí a kategorie v souladu s EMC normou IEC Pohonný systém PDS s proměnnou rychlostí Prostředí 1. Prostředí (Obytné a komerční oblasti) (veřejná síť) 2. Prostředí (Průmyslová oblast) (průmyslová sít oddělená izolačním transformátorem) Kategorie C1 1) C2 2) C3 3) C4 4) Napětí, proud < V V nebo 400 A Line systém TN, TT TN, TT, IT Expert Žádné požadavky Instalace a uvedení do provozu může provádět pouze autorizovaný personál 1) V kategorii C1 se nenabízí žádné produkty 2) Pohonné systémy instalované kvalifikovaným personálem mohou být užívány v prvním prostředí kategorii C2 v souladu s EMC normou IEC ) Pohonné systémy vybavené filtry a popsané v tomto dokumentu mohou být v souladu s EMC normou IEC použity v druhém prostředí kategorii C3. 4) Pro zajištění EMC v kategorii C4 je nezbytné, aby se výrobce zařízení a jeho uživatel dohodli na EMC plánu, který určí individuální opatření pro dané zařízení. Pokud je tak uvedeno v popisu produktu, mohou být pohonné systémy užívány i jako neuzemněné systémy (IT) v souladu s EMC normou IEC Koncept EMC zón Cílem je omezení vzájemné interference mezi zdrojem rušení a zařízením s definovanou imunitou, které je zdrojem rušení ovlivňováno. Jednoduchá a ekonomická instalace s cílem potlačení těchto interferencí předpokládá fyzické oddělení zdroje rušení a zařízení s definovanou imunitou. Toto oddělení musí být bráno v potaz již při projektování. Nejdříve se musí u každého zařízení určit, zdali jde o potenciální interferenční zdroj (rušič) nebo ovlivňované zařízení (příjemce rušení). Typickými interferenčními zdroji (rušiči) jsou např. frekvenční měniče, brzdné moduly, napájecí zdroje se spínači, cívky pro stykače. Mezi typické ovlivňované zařízení (příjemce rušení) patří např. automatizační zařízení, snímače a senzory stejně tak jako jejich vyhodnocovací elektronika. Celý stroj se zařízeními nebo rozvaděč je rozdělen do několika EMC zón, ke kterým jsou přiřazena různá zařízení. Následující příklad slouží k hlubšímu vysvětlení konceptu zón. Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky 16

17 Obrázek 3-1 Klasifikace EMC zón v rozvaděči s PDS Legenda ( označuje kovové uzemněné přepážky) Zóna A Systémové připojení Mezní hodnota vyzařovaného rušení a interferenční imunita musí být dodržena. Zóna B Silová elektronika Zdroje rušení: Měniče složené z usměrňovačů, brzdného spínače, střídače, tlumivky a filtru. Zóna C Řídící elektronika a čidla - Ovlivňované zařízení s definovanou imunitou: Řídící elektronika a čidla s citlivou otevřenou a uzavřenou smyčkou. Zóna D Signální rozhraní pro I/O Musí být splněny mezní hodnoty interferenční imunity. Zóna E Motor a kabel motoru Zdroje rušení Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky 17

18 V každé zóně existují specifické požadavky na rušivé vyzařování a interferenční imunitu. Jednotlivé zóny musí být elektromagneticky odděleny. Tohoto oddělení lze dosáhnout např. značným fyzickým oddálením (cca 20cm). Lepší a prostorově úspornější je však oddělení pomocí kovových krytů nebo velkých kovových příček. Kabely z jednotlivých zón musí být odděleny a nesmí být vedeny ve společných kanálech nebo svazcích. V případě potřeby musí být na rozhraní zóny nasazeny filtry a/nebo blokovací spojky. Blokovací spojky s elektrickou izolací efektivně zabraňují šíření interference mezi zónami. Veškeré komunikační a signálové kabely, které vedou z rozvaděče, musí být stíněny. Pro delší kabely s analogovým signálem musí být použity dodatečné oddělovací zesilovače. 3.4 Otvory v krytu, např. ventilační otvory Ventilační otvory, kontrolní okénka, ovládací prvky atd. narušují stínící funkci rozvaděče. Každý otvor o poloviční velikosti vlnové délky λ interferenční frekvence se chová jako anténa, která vyzařuje elektromagnetická pole. V praxi by délka štěrbiny měla být menší, než λ/20. Osvědčily se následující velikosti otvorů: V prvním prostředí, otvory s maximálním průměrem 30mm V druhém prostředí otvory s maximálním průměrem 100mm Otvory s průměrem větším než 100mm musí být zakryty kovovým sítem. To musí mít dobrý, vodivý kontakt s tělem rozvaděče. 3.5 Vyrovnávání potenciálů K zajištění bezproblémové interakce komponentů v komplexním systému je nezbytné dobré vyrovnávání potenciálů, které je efektivní pro technické frekvence a vysoké frekvence v oblastech nad 10MHz. K tomu je potřeba, aby všechny kovové díly měly mezi sebou navzájem velký plošný kontakt, čímž vznikne ekvipotenciální oblast. Tak je zajištěna ochrana před vysokým vyrovnávacím proudem, který jinak může způsobit silné oteplení nebo dokonce požár a velkým rozdílem napětí, které může způsobit poškození nebo zničení komponent. Signálové kabely vedoucí mimo ekvipotenciální oblast musí být vybaveny elektricky izolovanými blokovacími spojkami. Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky 18

19 Vyrovnávání potenciálů uvnitř rozvaděče Vyrovnání potenciálů v rozvaděči se dosáhne propojením všech kovových částí mezi sebou v co nejvíce pozicích na velké ploše. Dveře rozvaděče by měly být spojeny se skříní nebo bočními díly co nejkratšími měděnými proužky (copy), přinejmenším v horní a spodní části. Kryt zařízení a komponent instalovaných v rozvaděči (např. měniče, filtry, ovládací jednotky, senzorové moduly atd.) musí být vzájemně propojeny pomocí dobře vodivé montážní desky na velké ploše. Tato montážní deska musí mít velkoplošné vodivé spojení s rámem rozvaděče, PE nebo dalšími prvky rozvaděče, které slouží k uchycení stínění vodičů. Natřené panely rozvaděče, montážní desky či jiné montážní příslušenství s malou montážní velikostí nevyhovují tomuto požadavku. Pokud mají být použity natřené panely nebo montážní desky, musí být zajištěn adekvátně dobrý kontakt. K tomu je třeba odstranit z průchodek kabelů barvu během instalace. Ochrana před korozí je nezbytná, např. nátěrem po instalaci. Pokud je několik montážních desek vzájemně propojených kabely nebo vodivými pásky, spojení musí být vytvořeno co nejblíže signálnímu nebo napájecímu kabelu (minimalizace uzavřeného prostoru). Z hlediska EMC jsou vodivé pásky s větším povrchem lepší volbou, než kulaté vodiče. Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky 19

20 Obrázek 3-2 Příklad spoje s měděným spleteným copem Vyrovnávání potenciálů mezi několika prvky rozvaděče Vyrovnávání potenciálů mezi několika prvky rozvaděče ve větších rozvaděčích se provádí pomocí PE přípojnice propojujícího všechny tyto prvky. Rámy jednotlivých prvků se navíc ještě sešroubují k sobě. Dobrou vodivost mezi rámy zajistí použití kontaktních podložek. U velmi dlouhých řad za sebou zapojených rozvaděčů musí být použity dvě PE přípojnice, které jsou vzájemně propojeny co nejčastěji (doporučená hodnota: deset šroubových spojení na každý prvek rozvaděče) Vyrovnávání potenciálů uvnitř stroje/zařízení Vyrovnávání potenciálů ve strojích/zařízeních se pro technické frekvence provádí spojením všech elektrických a mechanických komponentů (transformátor, rozvaděč, motor, převodovka a poháněný stroj) s uzemňovacím systémem. Tato spojení se provádí pomocí standardních PE vodičů s vysokou odolností. U vysokých frekvencí se vyrovnávání potenciálů zajišťuje stíněním kabelů motoru od všech ostatních komponentů mechanického pohonu (motor, převodovka a poháněný stroj) Následující diagram ilustruje užití všech opatření k uzemnění a vyrovnávání potenciálů při vysokých frekvencích na příkladu typického vysoce výkonného zařízení složeného z několika SINAMICS S120 rozvaděčových modulů. Poznámka Pokud srovnáváme zemnění z pásoviny nebo z copu, je cop podstatně lepší. Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky 20

21 Legenda [0] Uzemnění zakreslené černou barvou tvoří uzemňovací systém pro pohonné komponenty. Je tvořen standardními PE vodiči s vysokou odolností a speciálními vysokofrekvenčními vlastnostmi, aby bylo zajištěno nízkofrekvenční vyrovnávání potenciálů stejně tak jako ochrana před úrazy. [1] Spojení zakreslené tmavě červenou v rozvaděčích zajišťují dobrou vodivost pro vysokofrekvenční ochranu mezi kovovými kryty integrovaných komponent měniče, PE přípojnic a EMC přípojnic rozvaděče. Tyto spojení jsou vedeny největším možným povrchem za užití kovové konstrukce jednotky rozvaděče, přičemž kontakty musí být kovové a mít minimální průřez několik cm 2 v každém místě dotyku. Jiným řešením je použití krátkých, z jemných drátků spletených měděných kabelů s velkým průřezem (> 95mm 2 ) [2] Stíněné kabely motoru, zakreslené oranžovou barvou, poskytují vysokofrekvenční vyrovnávání potenciálů mezi měniči nebo moduly motoru a svorkovnicemi motoru. Měděné kabely spletené z jemných drátků zakreslené červeně mohou být s těmito kabely vedeny paralelně, pokud jsou použity kabely s chabými vysokofrekvenčními vlastnostmi nebo v instalacích s uzemňovacími systémy nižší třídy. [3] [4] [5] Červeně zakreslené spojení poskytují dobře vodivé vysokofrekvenční spojení pro svorkovnici motoru nebo převodovku a také vazbu poháněného stroje na kryt motoru. Obrázek 1-6: Opatření týkající se uzemnění a vysokofrekvenčního vyrovnávání potenciálů nutká k dosažení vyrovnávání potenciálů v pohonném systému přes zem. Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky 21

22 3.5.4 Vyrovnávání potenciálů komponent pohyblivých částí Pokud jsou komponenty přimontovány na pohyblivé části, měl by být veden dodatečný vodič vyrovnávající potenciál (nejméně 10 mm 2 ) a to paralelně a blízko ke kabelu (svázaný). Vodič vyrovnávající potenciál musí být připojen co nejblíže pohyblivé části a přímo na PE spojení pro přidružený modul na skříni. Poznámka Kabely musí být vhodné pro častý ohyb. 3.6 Kabely Obecné Napájecí a signálové kabely (i stíněné) musí být vždy vedeny odděleně. Z tohoto důvodu je praktické uspořádat různé kabely podle kabelových skupin. Kabely náležící do jedné skupiny mohou být vedeny ve svazku. Jednotlivé svazky musí být vedeny v dostatečné vzdálenosti do sebe. V praxi je prokázáno, že by tato vzdálenost neměla být menší než 20cm. Jiným řešením je použití odstiňovacích desek s vhodnými kontakty na několika místech mezi jednotlivými svazky. Za účelem snížení vzájemného působení musí být všechny kabely vedeny co nejblíže (uzemněným) konstrukčním částem uzemnění skříně. Těmi jsou např.: montážní desky nebo rámové části skříně. Za účelem minimalizace anténového efektu by všechny kabely měly být co nejkratší. Ačkoliv se signálové a napájecí kabely mohou křížit (v případech, kdy je to absolutně nezbytné), nikdy nesmí být vedeny blízko sebe na delší vzdálenosti. Signálové kabely musí být vedeny minimálně 20cm daleko od magnetických polí (motory, transformátory). Případně mohou být použity odstiňovací desky. Pozor S kabely pro napájení 24V musí být zacházeno stejně jako se signálovými kabely. Také musí být zajištěny adekvátní poloměry ohybu pro signálové a napájecí kabely Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky 22

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 01/2014 servotechnika Typy servozesilovačů TGA-24-9/20 TGA-24-9/20-O1 TGA-24-9/20-O3 TGA-24-9/20-O4 TGA-24-9/20-O8 standardní verze s volitelným

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O 8178p01 s 8 178 TX-I/O Modul pro žaluzie TXM1.8RB 8 beznapěťových reléových výstupů pro... 4 pohony žaluzií se 2 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se 3 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se

Více

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče 12. IMPULZNÍ RUŠENÍ 12.1. Zdroje impulsního rušení Definice impulsního rušení: rušení, které se projevuje v daném zařízení jako posloupnost jednotlivých impulsů nebo přechodných dějů Zdroje: spínání elektrických

Více

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole 13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením

Více

B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem

B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče) 1) Z čeho musí sestávat ochranné opatření?

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Cvičení č.7. Zásady projektování výkonových zařízení, systémů a instalací z hlediska EMC Rozdělení zařízení vzhledem k citlivosti na rušení

Cvičení č.7. Zásady projektování výkonových zařízení, systémů a instalací z hlediska EMC Rozdělení zařízení vzhledem k citlivosti na rušení Cvičení č.7 Zásady projektování výkonových zařízení, systémů a instalací z hlediska EMC 7.1. Rozdělení zařízení vzhledem k citlivosti na rušení Zařízení velmi citlivá: o čidla elektrických a neelektrických

Více

MĚŘIČ DÉLKY A RYCHLOSTI

MĚŘIČ DÉLKY A RYCHLOSTI MĚŘIČ DÉLKY A RYCHLOSTI typ Del2113D s rozsahem délky 0 až 9999,99m a s rozsahem rychlosti 0 až 50,0m/min 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským

Více

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24... 3 564 Prostorový termostat RAA41 S přepínáním na vytápění nebo chlazení Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA41

Více

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY řady TZP s aktivním frekvenčním filtrem www.aterm.cz 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Obecný popis tenzometrického převodníku 3 3. Technický popis tenzometrického převodníku 4 4. Nastavení

Více

TECOMAT FOXTROT PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU OT vydání - říjen 2012

TECOMAT FOXTROT PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU OT vydání - říjen 2012 TECOMAT FOXTROT PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU OT-1651 2. vydání - říjen 2012 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.8 Rozvaděče Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Rozvaděč...

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-RC-0002R

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-RC-0002R MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-RC-0002R 4. vydání - leden 2013 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Modul C-RC-0002R je interierový ovladač určený

Více

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot.

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot. Provozní návod Ochrana před výbuchem Ochrana před výbuchem je zde na výběr a je označena na magnetickém pohonu pomocí typového štítku Ex. Pohony a příslušná ovládání magnetických ventilů odpovídají kategorii

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC Anwendungstechnik/TA Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Upevnění předřadníků... 2 3 Připojení svorkovnice... 2 4 Uvolnění vodičů ze svorkovnic... 2 5 Připojení ochranného

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro kohouty s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

Quick Start SITRANS F

Quick Start SITRANS F Indukční průtokoměr Quick Start SITRANS Transmag 2 & 911/E SITRANS F Obecné a bezpečnostní pokyny Tato příručka obsahuje pokyny, které musíte dodržet kvůli zachování Vaší osobní bezpečnosti a vyloučení

Více

Přepěťové ochrany Gigabit ethernet BOX* PCB PATCH Přepěťové ochrany rozhraní 1000BASE-T BOX - extrémně účinné dvoustupňové ochrany vhodné i pro venkovní aplikace PATCH - ochrany 4 / 8 / 12 / 16 1000BASE-T

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz MĚŘIČ TLAKU typ TLAK2275 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami.

Více

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN EN50205 třídy A VDE certifikace. Ideálně vhodný pro použití v bezpečnostních obvodech výrobních zařízení. K dispozici jsou čtyřpólová a šestipólová

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TENZ2109-5 Výrobu a servis zařízení provádí: ATERM, Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice Telefon/Fax: 577 932 759 Mobil: 603 217 899 E-mail: matulik@aterm.cz Internet: http://www.aterm.cz

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační verze, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-bodovým řízením Jmenovitý krouticí moment 1.5 Nm Napájecí napětí

Více

Ochrana citlivých součástek a zařízení před škodlivými účinky elektrostatických jevů

Ochrana citlivých součástek a zařízení před škodlivými účinky elektrostatických jevů Ochrana citlivých součástek a zařízení před škodlivými účinky elektrostatických jevů Základní pojmy: Elektrostatický výboj přenos náboje mezi tělesy o různých elektrostatických potenciálech Součástka citlivá

Více

Pokyny pro instalaci

Pokyny pro instalaci Dokument přeložený z angličtiny -CZ 2013-06-25 A003 Obsah 1 Prohlášení o shodě... 1 2 Varování... 2 3 Představení výrobku... 3 3.1 Všeobecné informace... 3 3.1.1 Popis nástěnného ovládání... 3 3.1.2 Popis

Více

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace BKE Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace - 1 - OTD 45007509 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Provozní podmínky...3 2.1 Vstupní napětí...3 2.2 Chlazení...3 2.3 Externí jištění...3

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Revize. Víceosé servoměniče MOVIAXIS *21330344_1014* www.sew-eurodrive.com

Revize. Víceosé servoměniče MOVIAXIS *21330344_1014* www.sew-eurodrive.com Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *21330344_1014* Revize SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace Výkonový polovodičový měnič. Přehled norem pro rozvaděče a polovodičové měniče.. Výběr z výkonových

Více

Technická data. Rozměry

Technická data. Rozměry 0102 Objednací název Komfortní řada 40 mm ne v jedné rovině Spínací rozsah lze potenciometrem nastavit v širokém rozsahu Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR spínací kontakt

Více

Snímač absolutního a relativního tlaku. Návod k obsluze. Huba Control. Huba Control AG typ 586 TOP Instruments, s.r.o www.topinstruments.

Snímač absolutního a relativního tlaku. Návod k obsluze. Huba Control. Huba Control AG typ 586 TOP Instruments, s.r.o www.topinstruments. 528 Snímač absolutního a relativního tlaku Návod k obsluze Huba Control Huba Control AG typ 586 TOP Instruments, s.r.o www.topinstruments.cz 1 Oblast použití snímače tlaku typu 528 Tento snímač tlaku se

Více

OEM SSB319 SSB SSB619. Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products

OEM SSB319 SSB SSB619. Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products OEM Elektrické pohony pro malé ventily typ VVP459, VXP459, VMP459 (k VS 6,3 m 3 /h) SSB319 SSB819 SSB319 napájecí napětí AC 230 V 3-polohový řídicí signál SSB819 napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí

Více

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah Process and Machinery Automation Převodník tlaku PM50 Návod k použití odborný výtah PROFESS spol. s r.o. Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti Precont MT Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu Technický návod 05.13 Hlavní vlastnosti Jemně odstupňované měření tlaku Měřicí rozsahy od -1 do

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje Spínané napájecí zdroje na DIN-lištu výstup: 12 V DC; 12 nebo 50 24 V DC; 12, 36 nebo 60 vstup: (110...240) V AC 50/60 Hz nebo 220 V DC nízká spotřeba naprázdno < 0,4 ochrana proti přetížení a zkratu na

Více

ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY

ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY Návod k použití a údržbě ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY 30.4.2004 Strana 1 (celkem 10) TECNOINOX 5410.147.01 Vnější rozměry (cm) PC35E/0 PC35E/6/0 PC35E/G6/0 35 x 65 x 28 35 x 60 x 28 35 x 60 x 30 PC35E/1 PC35E/6/1

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA DIS3451C1

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA DIS3451C1 ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA DIS3451C1 www.aterm.cz [1] Obsah 1. Úvod...3 2. Popis zobrazovací jednotky...4 3. Bezpečnostní opatření...4 4. Technické parametry...5 5. Příloha 1: připojení svorek...6 6. Příloha

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

DIN. Koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

DIN. Koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl DIN Koncový spínač Koncový spínač DIN najde široké uplatnění v různých oblastech průmyslu, stavebnictví a řadě dalších. Jako pomocný ovladač je vhodný pro řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PLC)

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.3 SŘTP Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.3 SŘTP Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Napěťové soustavy... 1 4.2 Předpisy a normy... 2 4.3 Ochrana před úrazem elektrickým

Více

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60 Základní pravidlo: nebezpečné živé části nesmějí být za normálních podmínek přístupné, a přístupné vodivé části nesmějí být nebezpečné za normálních podmínek, ani za podmínek jedné poruchy. Důležité pojmy:

Více

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci Řídicí modul tepelného čerpadla VWZ AI VWL X/2 A CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Více

WATERFLUX Magneticko-indukční průtokoměr / vodoměr. Stručný návod

WATERFLUX Magneticko-indukční průtokoměr / vodoměr. Stručný návod WATERFLUX 3000 Stručný návod Magneticko-indukční průtokoměr / vodoměr Tato dokumentace je kompletní pouze v případě, že je doplněna příslušnou dokumentací pro převodník. KROHNE Obsah WATERFLUX 3000 1 Bezpečnostní

Více

Elektromotorický pohon pro kohouty

Elektromotorický pohon pro kohouty s OEM ACVATIX Elektromotorický pohon pro kohouty pro ESBE kohouty Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel otáčení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž pohonu na kohout

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

PK Design. Uživatelský manuál. Modul LED a LCD displeje s maticovou klávesnicí. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. v2.

PK Design. Uživatelský manuál. Modul LED a LCD displeje s maticovou klávesnicí. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. v2. Modul LED a LCD displeje s maticovou klávesnicí v2.0 Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (01.04.2007) Obsah 1 Upozornění...3 2 Úvod...4 2.1 2.2 2.3

Více

Instalační podmínky. Obsah. pro střídače SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE

Instalační podmínky. Obsah. pro střídače SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE Instalační podmínky pro střídače SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE Obsah V tomto dokumentu jsou popsány rozměry, minimální vzdálenosti, které je nutné dodržet, množství přiváděného čerstvého a odváděného

Více

Oprava příručky. MOVIMOT MM..D Funkční bezpečnost Rozšíření přípustných kombinací zařízení

Oprava příručky. MOVIMOT MM..D Funkční bezpečnost Rozšíření přípustných kombinací zařízení Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Oprava příručky MOVIMOT MM..D Funkční bezpečnost Rozšíření přípustných kombinací zařízení Vydání 11/2013 20258283 / CS SEW-EURODRIVE

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco 900 Zesilovač rádiového signálu ERF910 Zesilovač RF signálu pro prodloužení dosahu přístrojů systému Synco 900 Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V

Více

Jističe. System pro M Jističe S 2. Hlavní jistič S 700. Ostatní jističe S 111. System Connect

Jističe. System pro M Jističe S 2. Hlavní jistič S 700. Ostatní jističe S 111. System Connect Obsah Strana System pro M S 2 konstrukční řady S 240 A - B........................... 1/20 konstrukční řady S 240 A - C........................... 1/0 Příslušenství k jističům S 240 A..............................

Více

Kontroloval Soubor tz.doc Měřítko Datum Červen 2012 Obsah Technická zpráva Arch. číslo List/listů (E)-10 1/5

Kontroloval Soubor tz.doc Měřítko Datum Červen 2012 Obsah Technická zpráva Arch. číslo List/listů (E)-10 1/5 Změna Popis Datum Jméno Stavba Zapojení mobilních elektrocentrál pro KKC Objekt Investor POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 30. dubna 24 728 99 Ostrava IČ. 75151502.

Více

PK Design. Uživatelský manuál. Modul 4 LED displejů, klávesnice a LCD rozhraní v1.0. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS

PK Design. Uživatelský manuál. Modul 4 LED displejů, klávesnice a LCD rozhraní v1.0. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS Modul 4 LED displejů, klávesnice a LCD rozhraní v1.0 Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (19.04.2005) Obsah 1 Upozornění... 3 2 Úvod... 4 2.1 Vlastnosti

Více

Detektory kovů řady Vistus

Detektory kovů řady Vistus Technické údaje Detektory kovů řady Vistus Dotykový displej Multifrekvenční technologie Vyšší vyhledávací citlivost Kratší bezkovová zóna Větší odolnost proti rušení 1 Základní popis zařízení Detektory

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

Návrh montáže. Detektor kovů pro ploché a korýtkové pásové dopravníky. Tandemová sonda (konstrukční řada 652/2)

Návrh montáže. Detektor kovů pro ploché a korýtkové pásové dopravníky. Tandemová sonda (konstrukční řada 652/2) Návrh montáže Detektor kovů pro ploché a korýtkové pásové dopravníky Tandemová sonda (konstrukční řada 652/2) Přečtěte si prosím kap. 2 Technické údaje v návodu k obsluze. Zde je uvedena velikost zóny

Více

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti Komunikační modul pro domácnosti AD-FE/CE, verze 4.0 E35C Technická data Komunikační moduly E35C AD-FE verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP přes Ethernet mezi měřidly E350 a centrálním systémem. Pomocí

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

QFM3160. Kanálové čidlo. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. Relativní vlhkosti ( vysoká přesnost) a teploty

QFM3160. Kanálové čidlo. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. Relativní vlhkosti ( vysoká přesnost) a teploty 1 882 1882P01 Symaro Kanálové čidlo Relativní vlhkosti ( vysoká přesnost) a teploty QFM3160 Napájecí napětí AC 24 V nebo DC 13.5...3 Výstupní signál DC 0...10 V pro relativní vlhkost a teplotu Vysoká přesnost

Více

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 10 mm

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 10 mm 0102 Objednací název Komfortní řada 10 mm v jedné rovině Příslušenství BF 30 Montážní příruba, 30 mm Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR rozpínací kontakt Spínací vzdálenost

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 2 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

SITRANS P, série MPS. Návod k obsluze. Převodník tlaku SITRANS P MPS (7MF1570) pro hydrostatické měření hladiny

SITRANS P, série MPS. Návod k obsluze. Převodník tlaku SITRANS P MPS (7MF1570) pro hydrostatické měření hladiny SITRANS P, série MPS Návod k obsluze Převodník tlaku SITRANS P MPS (7MF1570) pro hydrostatické měření hladiny Bezpečnostní poznámky Tato příručka obsahuje pokyny, které musíte dodržet kvůli zachování Vaší

Více

SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A

SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A PMA a Company of WEST Control Solutions SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A Jednofázové kompaktní moduly s chladičem Spínání v nule Indikace vstupního signálu

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E 1. DĚLENÍ ROZVÁDĚČŮ 2. KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ 3. STAVEBNÍ ÚPRAVY Ostrava, listopad

Více

Moduly digitálních vstupů

Moduly digitálních vstupů 8 172 TX-I/O Moduly digitálních vstupů TXM1.8D TXM1.16D Moduly existují ve dvou verzích : TXM1.8D: 8 vstupů, každý má tříbarevnou LED (zelená, žlutá n. červená) TXM1.16D: Jako TXM1.8D, ale 16 vstupů, každý

Více

Brzdná jednotka BRD 01 NÁVOD K OBSLUZE

Brzdná jednotka BRD 01 NÁVOD K OBSLUZE Brzdná jednotka BRD 01 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Všeobecně 2. Bezpečnostní pokyny 3. Technická specifikace 4. Montáž 5. Instalace 6. Zapojení 7. Režim Master - Slave 1. Všeobecně Tento technický návod popisuje

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Snímač tlaku SITRANS P200. Provozní instrukce SITRANS P

Snímač tlaku SITRANS P200. Provozní instrukce SITRANS P Snímač tlaku SITRANS P200 Provozní instrukce SITRANS P Obecné a bezpečnostní pokyny Tato příručka obsahuje pokyny, které musíte dodržet kvůli zachování Vaší osobní bezpečnosti a vyloučení věcných škod.

Více

ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006)

ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006) MOŽNÝ VZOR ZPRÁVY O REVIZI LPS Výtisk č. : Počet listů: Počet příloh: ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006) Revizní technik : Adresa revizního technika:

Více

MF2C. MF2C vretenový ˇ koncový spínač

MF2C. MF2C vretenový ˇ koncový spínač MF2C Vřetenový koncový spínač MF2C je určen k ovládání pohybů pracovních strojů. Jako pomocný ovladač se podílí na řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PLC) jejich silových částí. Jeho konstrukce

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-HM-1113M

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-HM-1113M MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-HM-1113M TXN 133 10 1. vydání - červenec 2010 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.com. 1 TXV 133 10 1. POPIS A PARAMETRY Moduly C-HM-1113M

Více

Kontrola kvality a bezpečnosti před dodáním zákazníkovi 2: Kontrolní seznam

Kontrola kvality a bezpečnosti před dodáním zákazníkovi 2: Kontrolní seznam Kontrola kvality a bezpečnosti před dodáním zákazníkovi 2: Úvod Úvod Zkontrolujte, zda byla nástavba nainstalována způsobem, který zajišťuje vysokou kvalitu, vysokou provozní spolehlivost a minimální riziko

Více

220-240 V AC 500 ma elektronická ochrana proti zkratu 5 minut Krytí IP 20 Pracovní prostředí. 780 g 255 x 63 x 180 mm

220-240 V AC 500 ma elektronická ochrana proti zkratu 5 minut Krytí IP 20 Pracovní prostředí. 780 g 255 x 63 x 180 mm animeo LON Motor Controller 4DC/E NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky LON Motor Controller 4DC/E, přečtěte si prosím pečlivě tento návod. Návod uschovejte pro

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY RTRD 5-st. regulátor otáček s TK - 400V NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis RTRD je 5-stupňový transformátor pro ventilátory s napájecím napětím 400V a s vyvedenými tepelnými kontakty

Více

Uživatelská příručka. MS - 02

Uživatelská příručka. MS - 02 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 Uživatelská příručka. MS - 02 č. 206 15 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, k obsluze,

Více

modunet180: opakovač sběrnice novanet

modunet180: opakovač sběrnice novanet SAUTR Y-modulo 2 PS 96.2 cz Katalogový list Y-BU8 modunet8: opakovač sběrnice Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti SAUTR Y-modulo 2 osvědčená technologie v novém designu. Přesné řízení

Více

Elektromotorické pohony pro ventily. SAX81.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení

Elektromotorické pohony pro ventily. SAX81.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení s 4 501 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX.. se zdvihem 20 mm SAX31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SAX61.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81..

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě

Návod k montáži, obsluze a údržbě Návod k montáži, obsluze a údržbě Klimatizační zařízení KG/KGW v provedení ATEX pro potenciálně výbušné prostředí Doplňující informace pro uživatele (Překlad originálu) Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická

Více

NÁVOD NA UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN

NÁVOD NA UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN NÁVOD NA UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN Každý nově projektovaný objekt, pokud není v ochranném prostoru vyššího objektu, by měl mít navrženou vnější a vnitřní ochranu před bleskem a přepětím.

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. 1 Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více