Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky"

Transkript

1 Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER SIMOCRANE SIMODRIVE SIMOREG SIMOTICS SIMOTION SIMOVERT MASTERDRIVES SINAMICS SINUMERIK (PH1), 1/2012 6FC5297-0AD30-0BP3

2 Právní informace Bezpečnostní pokyny Tato příručka obsahuje pokyny, které musíte dodržovat pro zachování Vaší osobní bezpečnosti a za účelem zamezení vzniku věcných škod. Pokyny pro zachování Vaši osobní bezpečnosti jsou zvýrazněny výstražným trojúhelníkem, pokyny týkající se pouze věcných škod jsou uvedeny bez trojúhelníku. Podle stupně ohrožení jsou výstražná upozornění zobrazena v sestupném pořadí následovně. NEBEZPEČÍ znamená, že nastane smrt nebo těžký úraz, pokud nebudou přijata příslušná bezpečnostní opatření. VÝSTRAHA znamená, že může dojít k usmrcení nebo k těžkému úrazu, pokud nebudou přijata příslušná bezpečnostní opatření. POZOR s výstražným trojúhelníkem znamená, že může dojít k lehkému úrazu, pokud nebudou přijata příslušná bezpečnostní opatření. POZOR bez výstražného trojúhelníku znamená, že může vzniknout věcná škoda, pokud nebudou přijata příslušná bezpečnostní opatření. UPOZORNĚNÍ znamená, že může vzniknout nežádoucí výsledek nebo stav, pokud nebude příslušný pokyn dodržen. V případě vzniku několika stupňů ohrožení se používá vždy výstraha s nejvyšším stupněm. Pokud je v rámci některého výstražného pokynu s výstražným trojúhelníkem varováno před zraněním osob, může být ve stejném výstražném pokynu navíc uvedena výstraha před poškozením věci. Kvalifikovaný personál Příslušné zařízení/systém popsaný v této dokumentaci smí obsluhovat kvalifikovaný personál s oprávněním pro danou funkci a dle relevantní dokumentace. Zvláště je nutno dodržovat upozornění a bezpečnostní instrukce. Kvalifikovaný personál jsou osoby, které na základě provedeného školení a osobních zkušeností jsou schopny definovat rizikové faktory a vyhnout se případným nebezpečím při práci s těmito zařízeními / systémy. Použití produktů Siemens v souladu s určením Dodržujte následující: Výstraha Produkty Siemens se smí používat pouze v takových případech, které jsou uvedeny v katalogu a v technickém popisu a pouze ve spojení se zařízeními a komponentami třetích stran, které doporučila, popř. schválila firma Siemens. Bezvadný a bezpečný provoz tohoto výrobku předpokládá vhodný transport, skladování, instalaci a montáž i pečlivou obsluhu a údržbu. Značky Všechna označení s použitím ochranné známky jsou registrované značky společnosti Siemens AG. Další označení v tomto dokumentu mohou být značky, jejichž použití třetí stranou pro její vlastní účely může porušit práva držitelů značky. Zřeknutí se zodpovědnosti Pro zajištění shody této publikace s aktuálním hardwarem a softwarem produktů jsme provedli revizi jejího obsahu. Změny v publikaci jsou vyhrazeny, nelze garantovat úplnou shodu s aktuálním stavem. Informace v této publikaci jsou pravidelně korigovány a případné korekce jsou vloženy v následujících edicích. Siemens, s.r.o. I I&DT MC Brno Objednací číslo: 6FC5297-0AD30-0BP3-překlad CZ P 05/2012 Změna technických dat vyhrazena Copyright Siemens AG Práva vyhrazeny

3 Předmluva Dodatečné informace Užitím následujících odkazů můžete získat informace o těchto tématech: Objednávání dokumentace / přehled dokumentace Dodatečné odkazy ke stažení dokumentů Používání dokumentace online (vyhledávání v manuálech/informacích) Jakékoliv dotazy ohledně technické dokumentace (např. návrhy na zlepšení, opravy) prosím posílejte na ovou adresu: My Documentation Manager tvorba vlastní dokumentace V následujícím odkazu naleznete informace o tom, jak vytvořit Vaši individuální dokumentaci založenou na obsahu databází Siemens, a jak ji přizpůsobit dokumentaci vašeho přístroje: Zaškolení V následujícím odkazu naleznete informace o SITRAIN školícím programu společnosti Siemens, o produktech, systémech a řešeních v automatizaci: FAQ Odpovědi na často pokládané otázky (FAQ) naleznete na stránkách Servisu a podpory pod záložkou Podpora produktu: support.automation.siemens.com Cílová skupina Tato dokumentace je určena pro výrobce zařízení, techniky a servisní personál, který užívá techniku pohonů. Výhody Tento manuál poskytuje všechny informace, popisuje procesy a řídící úkony potřebné ke konfiguraci a servisu.

4 Předmluva Technická podpora Kontaktní informace o linkách technické podpory v jednotlivých zemích můžete najít na internetu na Selection [country] Selection [service] = technical support nebo nám můžete poslat váš technický požadavek přímo pomocí: EC Declarations of Conformity (EC Prohlášení o shodě) EC Prohlášení o shodě pro směrnice EMC naleznete na internetové adrese: Do vyhledávání zadejte číslo nebo kontaktujte lokální pobočku Siemens EC Prohlášení o shodě pro nízkonapěťovou směrnici naleznete na internetové adrese: Do vyhledávání zadejte číslo Mezní hodnoty EMC v Jižní Koree Použitelné mezní hodnoty EMC pro Koreu korespondují s mezními hodnotami EMC uvedenými v normě pro elektrické pohony s proměnnou rychlostí EN kategorie C2 nebo mezní hodnoty třídy A, Skupina 1 pro EN Za použití vhodných dodatečných opatření odpovídají mezní hodnoty kategorii C2 nebo třídu A, Skupina 1. Dodatečná opatření, například použití odrušovacích filtrů RFI (EMC filtr), mohou být nezbytná. Vezměte prosím na vědomí, že konečné prohlášení o shodě s normou je dáno patřičným štítkem na individuální jednotce. Náhradní díly Náhradní díly naleznete na internetové adrese: Certifikáty z testování Integrované bezpečnostní funkce komponentů SINAMICS jsou obecně certifikovány nezávislými institucemi. Aktuální seznam certifikovaných komponentů je na požádání k dispozici v lokálních pobočkách Siemens. Pokud máte jakékoliv otázky týkající se ještě nedokončených certifikací, obraťte se prosím na kontaktní osobu společnosti Siemens. Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky 4

5 Předmluva Informace o ESD Pozor Elektrostaticky citlivá zařízení (ESD) jsou samostatné komponenty, integrované obvody nebo panely, které mohou být poškozeny elektrostatickými poli nebo elektrostatickými výboji. Předpisy pro manipulaci s ESD komponenty: Při manipulaci s těmito komponenty se ujistěte, že je personál, pracovní místo a balení komponentu dobře uzemněno! Personál v oblastech ESD s vodivou podlahou může manipulovat elektronickými komponenty pouze pokud: Jsou uzemněni pomocí ESD náramku Mají obuty ESD boty nebo boty s ESD uzemňovacími pruhy Elektronických komponentů by se neměl nikdo dotýkat, pokud to není nezbytné. Zacházeno s nimi může být pouze pomocí předního panelu nebo v případě desek s plošnými spoji, uchopením za okraj. Elektronické komponenty nesmí přijít do kontaktu s plasty nebo oblečením z umělých vláken. Elektronické komponenty nesmí být umístěny blízko jednotek s displeji, monitorů nebo televizních obrazovek (minimální vzdálenost od obrazovky > 10cm). Měření může být provedeno pouze na desce a to pouze pokud je měřící zařízení uzemněno (například pomocí ochranných vodičů) nebo pokud je měřící sonda před měřením vybita (například dotekem s kovovým krytem) a měření se provádí pomocí izolovaného měřícího zařízení. Nebezpečí Elektrická, magnetická a elektromagnetická pole (EMF) mohou být za chodu nebezpečná pro lidi vyskytující se v bezprostřední blízkosti zařízení. Toto platí obzvláště pro lidi s kardiostimulátory, implantáty a podobně. Lidé manipulující s těmito stroji a zařízeními a lidé vyskytující se v jejich blízkosti se musí řídit příslušnými normami a směrnicemi. Mezi ty například patří směrnice EMF Directive 2004/40/EEC a norma EN až -3 pro evropskou ekonomickou oblast (European Economic Area = EEA) a v Německu nařízení pro prevenci nehod BGV 11 a s ním spojené pravidlo BGR 11 Elektromagnetická pole německé asociace pro úrazové pojištění zaměstnance. Tyto směrnice a normy stanovují, že pro každé pracoviště musí být vypracována analýza rizik. Podle této výsledků analýzy se navrhnou a přijmou opatření snižující rizika a jejich dopad na osoby na pracovišti. Také musí být definovány a označeny exponované a nebezpečné zóny na pracovišti. Příslušné bezpečnostní pokyny v každé kapitole musí být brány na zřetel. Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky 5

6 Předmluva Obecné bezpečnostní pokyny Nebezpečí Uvedení do provozu je zcela zakázáno, dokud není úplně jisté, že zařízení, do kterého mají být instalovány zde popsané komponenty, odpovídá ustanovením ES směrnice pro strojní zařízení. Instalace, uvedení do provozu a údržba musí být prováděny pouze vhodně kvalifikovaným personálem. Personál musí být seznámen s informacemi poskytnutými v technické dokumentaci produktu. Také musí být seznámen a brát na vědomí daná nebezpečí a varovná oznámení. Provozní elektrická zařízení a motory mají části a komponenty, které jsou pod vysokým napětím, které může při doteku způsobit závažná poranění nebo smrt. Veškerá práce s elektrickým systémem musí být prováděna, pouze pokud je systém odpojen od přívodu napájení. Varování Funkční a bezpečný provoz je závislý na správné přepravě, skladování, instalaci a montáži zařízení, stejně tak jako na opatrném užívání a řádné údržbě. Údaje a návrhy v katalozích se také vztahují na konstrukci specifických verzí zařízení. Kromě varovných oznámení a poučení o nebezpečí poskytnutých v zákaznické technické dokumentaci musí být brány v úvahu také příslušné národní, lokální a systémově specifické normy a požadavky. Podle EN a UL 508 mohou být ke spojům a svorkám na elektronických modulech připojeny pouze bezpečně izolovaná, ochranná, velmi nízká napětí. Nebezpečí Užití ochrany proti přímému kontaktu pomocí DVC A (PELV) je přípustné pouze v oblastech kde je použito techniky vyrovnávání potenciálu a v suchých interiérech. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, je třeba využít jiných ochranných opatření v souvislosti s elektrickým proudem, např. ochrana před dotekem. Pozor Provoz zařízení v bezprostřední blízkosti (<1,5m) mobilních telefonů s výkonem nad1w mohou způsobovat poruchy ve fungování zařízení. Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky 6

7 Předmluva Významy symbolů Symbol Význam Ochranný vodič (PE) Země (např. M 24 V) Provozní zem / Vyrovnávání potenciálů Tabulka 1-1 Symboly Zbytková rizika systémů s elektrickými pohony Ovládací a výkonové části systémů s elektrickými pohony (PDS) jsou schváleny pro průmyslové a komerční užití v průmyslové dodávce. Jejich užití ve veřejné dodávce vyžaduje odlišnou konfiguraci a/nebo přídavná opatření. Tyto komponenty mohou být používány pouze v uzavřených prostorech nebo v rozvaděčích vyšší úrovně se všemi ochrannými kryty dobře uzavřenými a pouze za užití všech ochranných zařízení. S těmito komponenty může manipulovat pouze kvalifikovaný a trénovaný technický personál, který zná a bere na vědomí všechny bezpečnostní informace a pokyny uvedené na zařízení a v příslušné technické dokumentaci. Při hodnocení rizik spojených se zařízením v souladu se směrnicí pro strojní zařízení EU musí výrobce zařízení zvážit následující zbytková rizika spojená s ovládáním a funkcí PDS: Neočekávané pohyby částí poháněného stroje během uvedení do provozu, provozu, údržby a oprav mohou být způsobeny například: Hardwarovými defekty a/nebo chybami software na senzorech, regulátorech, servopohonech a připojeních. Dobou odezvy na regulátoru a pohonu Provozními a/nebo okolními podmínkami mimo specifikaci Kondenzací / vodivým znečištěním Nastavením parametrů, programováním, kabeláží a chybami v instalaci Užíváním rádiových zařízení/mobilních telefonů v bezprostřední blízkosti regulátoru Vnějšími vlivy/poškozením Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky 7

8 Předmluva 1. Výjimečné teploty a emise světla, hluku, částic nebo plynu způsobené např.: Špatným fungováním komponent Chybami v software Provozními a/nebo okolními podmínkami mimo specifikaci Vnějšími vlivy/poškozením 2. Nebezpečné napětí způsobené např.: Špatným fungováním komponent Vlivem elektrostatického náboje Indukcí napětí v pohybujících se motorech Provozními a/nebo okolními podmínky mimo specifikaci Vnějšími vlivy/poškozením Kondenzací/vodivým znečištěním 3. Elektrická, magnetická a elektromagnetická pole vznikající během provozu mohou být nebezpečná pro lidi s kardiostimulátory, implantáty, kovovými náhradami kloubů atd. 4. Vypouštění látek znečišťujících životní prostředí či jiných emisí jako důsledek nesprávného ovládání systému a/nebo neschopnosti nakládat s komponenty správně a bezpečně. Poznámka Funkční bezpečnost komponent Komponenty musí být chráněny před vodivým znečištěním (např. jejich instalací do rozvaděčů se stupněm ochrany IP54 ve shodě s EN 60529) Za předpokladu, že jakékoliv vodivé znečištění při instalaci může být s jistotou vyloučeno, je možno použít i rozvaděč s nižším stupněm ochrany. Pro více informací o zbytkových rizicích komponent v PDS si přečtěte odpovídající kapitoly v technické dokumentaci. Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky 8

9 Obsah 1. Úvod Bezpečnostní informace Informace o plánování, projektování a instalaci Plánování Aplikační prostředí pro pohony Koncept EMC zón Otvory v krytu, např. ventilační otvory Vyrovnávání potenciálů Vyrovnávání potenciálů uvnitř rozvaděče Vyrovnávání potenciálů mezi několika prvky rozvaděče Vyrovnávání potenciálů uvnitř stroje/zařízení Vyrovnávání potenciálů komponent pohyblivých částí Kabely Obecné Stíněné kabely Napájecí kabely Kabely motorových brzd Kabely snímačů DRIVE-CLiQ spojení Sběrnice Analogové signály Příklady stíněných připojení Pokládání kabelů do kabelových lávek/tras Připojení k napájecí síti Filtr pohonu, filtr rozvaděče Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky 9

10 Obsah Uspořádání filtru pohonu, tlumivka, pohonná skupina Ostatní Zapojení cívek Ložiskové proudy Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky 10

11 Úvod 1. Úvod EMC (elektromagnetická kompatibilita) znamená, že zařízení uspokojivě funguje a není rušeno interferencemi z jiných zařízení, ani jiná zařízení samo neruší. To se děje tehdy, když vyzařování (emisní úroveň) a interferenční odolnost jsou v souladu (EMC = elektromagnetická kompatibilita). Úroveň vyzařování a interferenční odolnost jsou upravovány světovými normami, pokyny nebo zákony. Za účelem vyhovění daným limitním hodnotám a zajištění správného fungování zařízení je třeba brát na vědomí následující minimální opatření. K dodržování limitních hodnot pro EMC a zajištění uspokojivého fungování zařízení běžně postačuje instalace v souladu s dokumentací poskytnutou výrobcem, pokud se jedná o zařízení dodávané a již připravené k přímému použití. Avšak elektropohony jsou obvykle dodávány ve formě komponentů, jako například: filtry, síťové tlumivky, měniče, motory a kabely. Rychlé spínání výkonových polovodičů je hlavním zdrojem interferencí v regulovaných pohonech. Za účelem dodržování limitních hodnot EMC a zajištění uspokojivého fungování zařízení je třeba během instalace dbát na doporučení a specifikace výrobce uvedené v poskytnuté dokumentaci. Důrazně doporučujeme, aby všechny komponenty pocházely od stejného výrobce a byly kombinovány v souladu s katalogem nebo konfiguračními pokyny, neboť v těchto sestavách byly testovány. Pokud uživatel zkombinuje komponenty od několika různých dodavatelů, stává se plně zodpovědným za dodržování limitních hodnot EMC a fungování zařízení. Za předpokladu, že se při sestavování daného sytému bude uživatel řídit následujícími informacemi, lze přepokládat že bude zajištěno dodržování limitních hodnot EMC a uspokojivé fungování zařízení. Za všech okolností je zcela nezbytné řídit se instrukcemi poskytovanými technickou dokumentací daného výrobku. Závazným dokumentem pro konfiguraci příslušného typu zařízení je vždy technická dokumentace daného výrobku. Certifikáty, prohlášení o shodě, certifikáty z testování (např. CE, UL, Safety Integrated) atd. jsou platné, pouze pokud jsou komponenty, které jsou popsány v příslušných katalozích a konfiguračních příručkách, nainstalovány v souladu s konfiguračními pokyny a jsou správně užívány. V opačném případě se musí podobné dokumenty znovu vyhotovit prodejcem těchto produktů. Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky 11

12 Úvod Obrázek 1-1 Příklad zapojení produktů Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky 12

13 Bezpečnostní informace 2. Bezpečnostní informace Pozor Pokládání kabelů na ventilační mřížky není povoleno výrazně by to omezilo odvádění tepla ze zařízení, obzvláště, jedná-li se o úzký modul. Navíc by následně zvýšené vyfukování horkého vzduchu mohlo poškodit izolaci kabelů. Napájecí kabely musí být vedeny tak, aby byl přívod vzduchu omezen co nejméně. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je vést kabely vertikálně. Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky 13

14 Bezpečnostní informace Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky 14

15 3. Informace o plánování, projektování a instalaci Tato dokumentace obsahuje obecné informace a příklady, jak správně uspořádat kontroléry a pohony v rozvaděči, aby bylo vše v souladu s EMC. Tyto instalační pokyny uvádí, jak sestavit regulované pohony, aby bylo dosaženo nejlepší možné elektromagnetické kompatibility. Také obsahují body, kterými se musí uživatel řídit, aby správně navrhnul konstrukci regulovaného pohonu. Pokud není k těmto pravidlům přihlíženo, lze očekávat špatné fungování a chyby v ostatních zařízeních a následně i možné selhání celého systému. Poznámka Na kabely ve strojích a rozvaděčích jsou kladeny vysoké požadavky, jako například pevnost v ohybu, vysoká dynamická odolnost, odolnost vůči řezným olejům a EMC vlastnosti. Z těchto důvodů mohou být užívány pouze kabely, které tyto požadavky splňují, např. kabely MOTION-CONNECT. Zejména u strojů, u kterých je důležitá bezpečnost funkce a provozu, je užití takovýchto kabelů nezbytné. 3.1 Plánování Dosažení EMC u zařízení, strojů nebo rozvaděčů vyžaduje pečlivé plánování. Při plánování je důležité zvážit především: Požadavky EMC pro dané prostředí (viz Aplikační prostředí pro pohony, str. 15) Koncept zón pro EMC (viz Koncept EMC zón, str. 16) Vyrovnávání potenciálů (viz Vyrovnávání potenciálů, str. 18) 3.2 Aplikační prostředí pro pohony Povolené emisní limity jsou v prvním prostředí (obytném) nízké. Z tohoto důvodu musí mít zařízení užívaná v prvním prostředí nízké elektromagnetické emise (vyzařování), ale nejsou na ně kladeny tak vysoké nároky z hlediska interferenční imunity (odolnosti). V druhém prostředí (průmyslová zóna) je povolený emisní limit vysoký. Zařízení užívaná v druhém prostředí tedy mohou mít relativně vysoké elektromagnetické emise (vyzařování), ale musí mít dobrou interferenční imunitu (odolnost). Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky 15

16 Tabulka 3-1 Prostředí a kategorie v souladu s EMC normou IEC Pohonný systém PDS s proměnnou rychlostí Prostředí 1. Prostředí (Obytné a komerční oblasti) (veřejná síť) 2. Prostředí (Průmyslová oblast) (průmyslová sít oddělená izolačním transformátorem) Kategorie C1 1) C2 2) C3 3) C4 4) Napětí, proud < V V nebo 400 A Line systém TN, TT TN, TT, IT Expert Žádné požadavky Instalace a uvedení do provozu může provádět pouze autorizovaný personál 1) V kategorii C1 se nenabízí žádné produkty 2) Pohonné systémy instalované kvalifikovaným personálem mohou být užívány v prvním prostředí kategorii C2 v souladu s EMC normou IEC ) Pohonné systémy vybavené filtry a popsané v tomto dokumentu mohou být v souladu s EMC normou IEC použity v druhém prostředí kategorii C3. 4) Pro zajištění EMC v kategorii C4 je nezbytné, aby se výrobce zařízení a jeho uživatel dohodli na EMC plánu, který určí individuální opatření pro dané zařízení. Pokud je tak uvedeno v popisu produktu, mohou být pohonné systémy užívány i jako neuzemněné systémy (IT) v souladu s EMC normou IEC Koncept EMC zón Cílem je omezení vzájemné interference mezi zdrojem rušení a zařízením s definovanou imunitou, které je zdrojem rušení ovlivňováno. Jednoduchá a ekonomická instalace s cílem potlačení těchto interferencí předpokládá fyzické oddělení zdroje rušení a zařízení s definovanou imunitou. Toto oddělení musí být bráno v potaz již při projektování. Nejdříve se musí u každého zařízení určit, zdali jde o potenciální interferenční zdroj (rušič) nebo ovlivňované zařízení (příjemce rušení). Typickými interferenčními zdroji (rušiči) jsou např. frekvenční měniče, brzdné moduly, napájecí zdroje se spínači, cívky pro stykače. Mezi typické ovlivňované zařízení (příjemce rušení) patří např. automatizační zařízení, snímače a senzory stejně tak jako jejich vyhodnocovací elektronika. Celý stroj se zařízeními nebo rozvaděč je rozdělen do několika EMC zón, ke kterým jsou přiřazena různá zařízení. Následující příklad slouží k hlubšímu vysvětlení konceptu zón. Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky 16

17 Obrázek 3-1 Klasifikace EMC zón v rozvaděči s PDS Legenda ( označuje kovové uzemněné přepážky) Zóna A Systémové připojení Mezní hodnota vyzařovaného rušení a interferenční imunita musí být dodržena. Zóna B Silová elektronika Zdroje rušení: Měniče složené z usměrňovačů, brzdného spínače, střídače, tlumivky a filtru. Zóna C Řídící elektronika a čidla - Ovlivňované zařízení s definovanou imunitou: Řídící elektronika a čidla s citlivou otevřenou a uzavřenou smyčkou. Zóna D Signální rozhraní pro I/O Musí být splněny mezní hodnoty interferenční imunity. Zóna E Motor a kabel motoru Zdroje rušení Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky 17

18 V každé zóně existují specifické požadavky na rušivé vyzařování a interferenční imunitu. Jednotlivé zóny musí být elektromagneticky odděleny. Tohoto oddělení lze dosáhnout např. značným fyzickým oddálením (cca 20cm). Lepší a prostorově úspornější je však oddělení pomocí kovových krytů nebo velkých kovových příček. Kabely z jednotlivých zón musí být odděleny a nesmí být vedeny ve společných kanálech nebo svazcích. V případě potřeby musí být na rozhraní zóny nasazeny filtry a/nebo blokovací spojky. Blokovací spojky s elektrickou izolací efektivně zabraňují šíření interference mezi zónami. Veškeré komunikační a signálové kabely, které vedou z rozvaděče, musí být stíněny. Pro delší kabely s analogovým signálem musí být použity dodatečné oddělovací zesilovače. 3.4 Otvory v krytu, např. ventilační otvory Ventilační otvory, kontrolní okénka, ovládací prvky atd. narušují stínící funkci rozvaděče. Každý otvor o poloviční velikosti vlnové délky λ interferenční frekvence se chová jako anténa, která vyzařuje elektromagnetická pole. V praxi by délka štěrbiny měla být menší, než λ/20. Osvědčily se následující velikosti otvorů: V prvním prostředí, otvory s maximálním průměrem 30mm V druhém prostředí otvory s maximálním průměrem 100mm Otvory s průměrem větším než 100mm musí být zakryty kovovým sítem. To musí mít dobrý, vodivý kontakt s tělem rozvaděče. 3.5 Vyrovnávání potenciálů K zajištění bezproblémové interakce komponentů v komplexním systému je nezbytné dobré vyrovnávání potenciálů, které je efektivní pro technické frekvence a vysoké frekvence v oblastech nad 10MHz. K tomu je potřeba, aby všechny kovové díly měly mezi sebou navzájem velký plošný kontakt, čímž vznikne ekvipotenciální oblast. Tak je zajištěna ochrana před vysokým vyrovnávacím proudem, který jinak může způsobit silné oteplení nebo dokonce požár a velkým rozdílem napětí, které může způsobit poškození nebo zničení komponent. Signálové kabely vedoucí mimo ekvipotenciální oblast musí být vybaveny elektricky izolovanými blokovacími spojkami. Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky 18

19 Vyrovnávání potenciálů uvnitř rozvaděče Vyrovnání potenciálů v rozvaděči se dosáhne propojením všech kovových částí mezi sebou v co nejvíce pozicích na velké ploše. Dveře rozvaděče by měly být spojeny se skříní nebo bočními díly co nejkratšími měděnými proužky (copy), přinejmenším v horní a spodní části. Kryt zařízení a komponent instalovaných v rozvaděči (např. měniče, filtry, ovládací jednotky, senzorové moduly atd.) musí být vzájemně propojeny pomocí dobře vodivé montážní desky na velké ploše. Tato montážní deska musí mít velkoplošné vodivé spojení s rámem rozvaděče, PE nebo dalšími prvky rozvaděče, které slouží k uchycení stínění vodičů. Natřené panely rozvaděče, montážní desky či jiné montážní příslušenství s malou montážní velikostí nevyhovují tomuto požadavku. Pokud mají být použity natřené panely nebo montážní desky, musí být zajištěn adekvátně dobrý kontakt. K tomu je třeba odstranit z průchodek kabelů barvu během instalace. Ochrana před korozí je nezbytná, např. nátěrem po instalaci. Pokud je několik montážních desek vzájemně propojených kabely nebo vodivými pásky, spojení musí být vytvořeno co nejblíže signálnímu nebo napájecímu kabelu (minimalizace uzavřeného prostoru). Z hlediska EMC jsou vodivé pásky s větším povrchem lepší volbou, než kulaté vodiče. Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky 19

20 Obrázek 3-2 Příklad spoje s měděným spleteným copem Vyrovnávání potenciálů mezi několika prvky rozvaděče Vyrovnávání potenciálů mezi několika prvky rozvaděče ve větších rozvaděčích se provádí pomocí PE přípojnice propojujícího všechny tyto prvky. Rámy jednotlivých prvků se navíc ještě sešroubují k sobě. Dobrou vodivost mezi rámy zajistí použití kontaktních podložek. U velmi dlouhých řad za sebou zapojených rozvaděčů musí být použity dvě PE přípojnice, které jsou vzájemně propojeny co nejčastěji (doporučená hodnota: deset šroubových spojení na každý prvek rozvaděče) Vyrovnávání potenciálů uvnitř stroje/zařízení Vyrovnávání potenciálů ve strojích/zařízeních se pro technické frekvence provádí spojením všech elektrických a mechanických komponentů (transformátor, rozvaděč, motor, převodovka a poháněný stroj) s uzemňovacím systémem. Tato spojení se provádí pomocí standardních PE vodičů s vysokou odolností. U vysokých frekvencí se vyrovnávání potenciálů zajišťuje stíněním kabelů motoru od všech ostatních komponentů mechanického pohonu (motor, převodovka a poháněný stroj) Následující diagram ilustruje užití všech opatření k uzemnění a vyrovnávání potenciálů při vysokých frekvencích na příkladu typického vysoce výkonného zařízení složeného z několika SINAMICS S120 rozvaděčových modulů. Poznámka Pokud srovnáváme zemnění z pásoviny nebo z copu, je cop podstatně lepší. Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky 20

21 Legenda [0] Uzemnění zakreslené černou barvou tvoří uzemňovací systém pro pohonné komponenty. Je tvořen standardními PE vodiči s vysokou odolností a speciálními vysokofrekvenčními vlastnostmi, aby bylo zajištěno nízkofrekvenční vyrovnávání potenciálů stejně tak jako ochrana před úrazy. [1] Spojení zakreslené tmavě červenou v rozvaděčích zajišťují dobrou vodivost pro vysokofrekvenční ochranu mezi kovovými kryty integrovaných komponent měniče, PE přípojnic a EMC přípojnic rozvaděče. Tyto spojení jsou vedeny největším možným povrchem za užití kovové konstrukce jednotky rozvaděče, přičemž kontakty musí být kovové a mít minimální průřez několik cm 2 v každém místě dotyku. Jiným řešením je použití krátkých, z jemných drátků spletených měděných kabelů s velkým průřezem (> 95mm 2 ) [2] Stíněné kabely motoru, zakreslené oranžovou barvou, poskytují vysokofrekvenční vyrovnávání potenciálů mezi měniči nebo moduly motoru a svorkovnicemi motoru. Měděné kabely spletené z jemných drátků zakreslené červeně mohou být s těmito kabely vedeny paralelně, pokud jsou použity kabely s chabými vysokofrekvenčními vlastnostmi nebo v instalacích s uzemňovacími systémy nižší třídy. [3] [4] [5] Červeně zakreslené spojení poskytují dobře vodivé vysokofrekvenční spojení pro svorkovnici motoru nebo převodovku a také vazbu poháněného stroje na kryt motoru. Obrázek 1-6: Opatření týkající se uzemnění a vysokofrekvenčního vyrovnávání potenciálů nutká k dosažení vyrovnávání potenciálů v pohonném systému přes zem. Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky 21

22 3.5.4 Vyrovnávání potenciálů komponent pohyblivých částí Pokud jsou komponenty přimontovány na pohyblivé části, měl by být veden dodatečný vodič vyrovnávající potenciál (nejméně 10 mm 2 ) a to paralelně a blízko ke kabelu (svázaný). Vodič vyrovnávající potenciál musí být připojen co nejblíže pohyblivé části a přímo na PE spojení pro přidružený modul na skříni. Poznámka Kabely musí být vhodné pro častý ohyb. 3.6 Kabely Obecné Napájecí a signálové kabely (i stíněné) musí být vždy vedeny odděleně. Z tohoto důvodu je praktické uspořádat různé kabely podle kabelových skupin. Kabely náležící do jedné skupiny mohou být vedeny ve svazku. Jednotlivé svazky musí být vedeny v dostatečné vzdálenosti do sebe. V praxi je prokázáno, že by tato vzdálenost neměla být menší než 20cm. Jiným řešením je použití odstiňovacích desek s vhodnými kontakty na několika místech mezi jednotlivými svazky. Za účelem snížení vzájemného působení musí být všechny kabely vedeny co nejblíže (uzemněným) konstrukčním částem uzemnění skříně. Těmi jsou např.: montážní desky nebo rámové části skříně. Za účelem minimalizace anténového efektu by všechny kabely měly být co nejkratší. Ačkoliv se signálové a napájecí kabely mohou křížit (v případech, kdy je to absolutně nezbytné), nikdy nesmí být vedeny blízko sebe na delší vzdálenosti. Signálové kabely musí být vedeny minimálně 20cm daleko od magnetických polí (motory, transformátory). Případně mohou být použity odstiňovací desky. Pozor S kabely pro napájení 24V musí být zacházeno stejně jako se signálovými kabely. Také musí být zajištěny adekvátní poloměry ohybu pro signálové a napájecí kabely Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky 22

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC Anwendungstechnik/TA Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Upevnění předřadníků... 2 3 Připojení svorkovnice... 2 4 Uvolnění vodičů ze svorkovnic... 2 5 Připojení ochranného

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc Noremní požadavky na systémové instalace KNX/EIB Všechny základní požadavky na hardwarové řešení i na činnost systému

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C FREKVENČNÍ MĚNIČE SIEMENS, MICROMASTER 420 Montážní a provozní předpisy číslo : MPP - 25.2 platí od: 18.11.2004 kontakt : ALTEKO, spol s r.o. telefon: +420-311 584 102 ; +420-311 583 218 Pod Cihelnou 454

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Podrobnosti viditelné na první pohled. Kovově krytý, plynotěsný Konstrukce Jeden systém přípojnic Skříně z nerezové oceli svařované laserem Modulární

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS Název veřejné zakázky: část 1 veřejné zakázky: Dodávka obráběcího stroje pro pětiosé frézování část 2 veřejné zakázky: Dodávka

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 DF1101-Ex Cerberus Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 Pro venkovní i vnitřní použití Vyhodnocení pomocí trojice senzorů: - detekce

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC 5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC Závažným problémem konstrukce impulsních regulátorů je jejich odrušení. Výkonové obvody měničů představují aktivní zdroj impulsního a kmitočtového

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Návod k montáži obsluze Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Dokument číslo: 704214/00 05/2007 Montážní návod je součástí přístroje. Obsahuje údaje o správném zacházení s výrobkem. Návod

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Najděte si, prosím, všechny obchodní kontakty a adresy na stránce interroll.cz

Najděte si, prosím, všechny obchodní kontakty a adresy na stránce interroll.cz Firma Interroll je celosvětově působícím dodavatelem klíčových produktů pro řešení manipulace s materiálem. Naše firma se sídlem v Sant Antonino (Švýcarsko) má zastoupení ve více než 29 zemích. Najděte

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE CP-7004. 1. vydání únor 2008 1 st edition - February 2008

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE CP-7004. 1. vydání únor 2008 1 st edition - February 2008 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE CP-7004 1. vydání únor 2008 1 st edition - February 2008 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě

Více

Pro přístroje řady Synco 700 / RXB

Pro přístroje řady Synco 700 / RXB 7 7Z0 Synco Konnex bus Pro přístroje řady Synco 700 / RXB KNX Sběrnice Konnex bus (zkratka KNX) sdružuje tři existující technologie sběrnic EIB (European Installation Bus tzv. Instabus), BatiBUS a EHS

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne: 27.04.2015

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne: 27.04.2015 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště 1: 2. 2. Pracoviště 2: Ocelářská 35, 190 00 Praha 9 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Mats Sándor Technical Director. Návody na montáž, obsluhu a údržbu. Prohlášení o shodě

Mats Sándor Technical Director. Návody na montáž, obsluhu a údržbu. Prohlášení o shodě VZT JEDNOTKY NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Prohlášení o shodě Výrobce Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg SWEDEN Office: +46 222 4 00 Fax: +46 222 4 99 www.systemair.com Výrobce

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

Sada se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-EN-4

Sada se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-EN-4 připojení až 4 čtecích / zapisovacích hlav kabelem BLident kombinovaný provoz čtecích / zapisovacích hlav HF a UHF Napájení přístrojů / systému Typové označení Identifikační číslo 7030615 Počet kanálů

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

Sada pro Profinet IO se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-PN-4

Sada pro Profinet IO se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-PN-4 připojení až 4 čtecích / zapisovacích hlav kabelem BLident kombinovaný provoz čtecích / zapisovacích hlav HF a UHF Napájení přístrojů / systému Typové označení Identifikační číslo 7030468 Počet kanálů

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Topologie sběrnicových vedení Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009

Více

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE - Kompaktní spínací skříňka k instalaci na pneumatické pohony. - Zpětné hlášení polohy prostřednictvím integrovaných koncových mikrospínačů -

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

Moduly pro odměřování CPX-CMIX

Moduly pro odměřování CPX-CMIX Všeobecné údaje Polohovací úlohy a úlohy s odměřováním jako integrovaná součást ventilového terminálu CPX modulární systém periférií pro decentrální automatizační úlohy. Díky modulární konstrukci lze na

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

Rychlá instalační příručka

Rychlá instalační příručka Rychlá instalační příručka PCTV DVB-T Flash Stick CZ duben 2007 EXAC s.r.o., Zbraslavská 27, Praha 5-159 00 http://www.exac.cz http://www.pctvsystems.com Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

ELOSYS 2013. Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851. 16.10.2013 Ing. Roman Smékal

ELOSYS 2013. Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851. 16.10.2013 Ing. Roman Smékal ELOSYS 2013 Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851 16.10.2013 Ing. Roman Smékal GHV Trading, spol. s r.o., Brno člen TNK 22 ÚNMZ 1 Proč Monitorování izolačního

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál 2- polohový řídící signál nebo

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

Technické informace Verze 1.1 Stav 05/2010. Návod k montáži systému OBO iscon

Technické informace Verze 1.1 Stav 05/2010. Návod k montáži systému OBO iscon Technické informace Verze 1.1 Stav 05/2010 Návod k montáži systému OBO iscon Obsah 1. Všeobecné upozornění 3 2. Technické údaje 3 3. Projektování 4 4. Přiříznutí a odizolování vedení iscon 5 5. Instalace

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM aneb samé změny, ale nic nového pod sluncem FEL-A6M33BEZ, LS2010/2011 A. Grošpic 1 Možnosti ochrany lidí a zvířat před úrazem el. proudem jsou po mnoho let ustálené,

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Oprava stavebního objektu z typového podkladu koncernu ČEZ Praha č. 1530/87 UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ STOŽÁROVÁ TRANSFORMOVNA TSB 22 KV, DO 400

Více

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Použití zařízení na ochranu proti poruchovému proudu u střídačů SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL a SUNNY TRIPOWER Obsah Při instalaci střídačů

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 863 Elektromotorické pohony pro zónové ventily a kombiventily SFA21/18 SFA71/18 SFA21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídicí signál SFA71/18 napájecí napětí AC 24 V, 2- polohový řídicí signál

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

Stejnosměrné napájecí zdroje

Stejnosměrné napájecí zdroje Stejnosměrné napájecí zdroje Spínané zdroje SITOP Neřízené zdroje SIDAC S Přehledový prospekt 2004 www.siemens.cz/zdroje Když potřebujete něco napájet: SIEMENS si s tím poradí! Siemens nabízí celou řadu

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ flexelec specialista pro systémy udržování teploty POKYNY PRO INSTALACI TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ Hudcova 76, Brno, tel.: 541 613 629 www.revos.cz OBSAH OBSAH str. 2 ÚVOD str. 3 Všeobecné pokyny str. 3

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

LBC 3482/00 Tlakový reproduktor

LBC 3482/00 Tlakový reproduktor Konferenční systémy LBC 3482/ Tlakový reprodktor LBC 3482/ Tlakový reprodktor www.boschsecrity.cz Vysoce výkonný zvkový měnič Vynikající reprodkce řeči Přizpůsobení pro vnitřní montáž přídavné desky dohled

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Popis HW a provoz zařízení

Popis HW a provoz zařízení RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO Popis HW a provoz zařízení modulu pulsních a analogových vstupů Modul WM868-SI Modul WM868-SA Modul WM868-SISA Modul WM868-TE HW rev. 3 SOFTLINK s.r.o., Tomkova 409,

Více

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 21 písm.

Více

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal. Betonové transformační stanice typu Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.com Betonové transformační stanice Popis Transformační stanice typu jsou určeny pro kabelové sítě využívané energetickými

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N UŽIVATELSKÝ MANUÁL KNX / EIB Meteostanice AS 315 N. Poznámka : Tento uživatelský návod neobsahuje překlad ETS parametrů a popis práce v ETS. Tyto informace naleznete v anglické verzi tohoto návodu. Somfy

Více

TIA na DOSAH. SIZER a CAD CREATOR

TIA na DOSAH. SIZER a CAD CREATOR Co je SIZER? Nástroj který podporuje uživatele již při počáteční fázi projektu hardwarových a softwarových komponent požadovaných pro automatizaci. SIZER zahrnuje návrh úplného systému pohonu s volitelnými

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více