Správní oblast Sokolov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správní oblast Sokolov"

Transkript

1 Správní oblast Jedná se o oblast střední velikosti v Karlovarském kraji. Tato oblast se rozkládá v centrální části Karlovarského kraje. Tato oblast sousedí na severu se správní oblastí Kraslice. Na východě sousedí se správními oblastmi Cheb. V jižní části tato oblast sousedí se správní oblastí mariánské Lázně a na západě sousedí se správní oblastí Karlovy Vary. Správní území zahrnuje celkem 30 měst a obcí. Z toho je 5 měst s pověřeným obecním úřadem. Jedná se o následující města: - - Kynšperk nad Ohří - Loket - Chodov - Horní Slavkov V této oblasti je Ha zemědělské půda a Ha nezemědělské půdy. V oblasti se ke vyskytovalo celkem ekonomických subjektů. V oblasti bylo ke konci roku registrováno obyvatel a došlo zde k celkovému úbytku o 86 obyvatel oproti období roku Viz statistické údaje k Strana 1

2 Tabulka 1 Porovnání základních geografických údajů ORP Karlovarského kraje ORP Rozloha (km 2 ) % za kraj Počet obyvatel % za kraj počet obyvatel sídla ORP % z počtu obyvatel celého ORP Hustota osídlení na km 2 Aš 144,0 4, ,0 5, ,0 74,8 124,4 Cheb 497,0 15, ,0 17, ,0 65,9 106,5 Karlovy Vary 1 196,0 36, ,0 29, ,0 57,2 75,2 Kraslice 265,0 8, ,0 4, ,0 50,4 53,3 Mariánské Lázně 405,0 12, ,0 8, ,0 55,8 60,8 Ostrov 319,0 9, ,0 9, ,0 58,0 94,0 489,0 14, ,0 25, ,0 31,0 161,4 Karlovarský kraj 3 314,0 100, ,0 100, ,0 93,0 Česká republika , ,0 132,7 Viz statistická ročenka KK 2009 (data k ) Tabulka 2 Porovnání základních geografických údajů všech ORP kraje ORP Počet obcí % za kraj Počet obcí se statutem města % za kraj Počet obcí nad 1000 obyvatel % za kraj Počet katastrální ch území Aš 5 3,8 2 5,4 3 7,1 24 4,3 Cheb 21 15,9 5 13,5 6 14, ,5 Karlovy Vary 40 30,3 8 21, ,2 Kraslice 8 6,1 4 10,8 3 7, Mariánské Lázně 14 10,6 3 8,1 4 9, ,9 Ostrov 14 10,6 6 16,2 5 11,9 46 8, ,7 9 24, Karlovarský kraj Česká republika Viz statistická ročenka KK 2009 (data k ) % za kraj Vyhodnocení stavu a vývoje území Zemědělský půdní fond Území SO ORP patří v rámci ČR k územím s menším podílem zemědělské půdy a s její nižší bonitou. Zemědělská půda tvoří necelých 30 % území ORP, z toho orná půda tvoří 25,6 %, trvalé travní porosty 69,8 %, zahrady 4,4 % a ovocné sady 0,2 % plochy území. Půdní poměry zde byly ovlivněny rozsáhlou těžbou a následnou tvorbou půd v důsledku zemědělské a lesnické rekultivace. Nejvíce jsou na území SO ORP zastoupeny hnědé půdy, většinou silně kyselé. Lesnatost SO ORP je 41 %. Tato hodnota značně převyšuje celorepublikový průměr. Původními dřevinami zde byly listnáče, dnes již jsou vytlačeny jehličnatými lesy, které v SO ORP zaujímají 87 % plochy území. Převážnou část jehličnanů 75 % tvoří smrk. Převládají lesy hospodářské, významnou skupinu tvoří také lesy zvláštního určení, které jsou nástrojem ochrany především prvních zón CHKO Slavkovský les. Strana 2

3 Tabulka 3 Rozdělení půdního fondu Podle SO ORP Pozemky určené k plnění funkce lesa Lesy SO ORP jsou součástí přírodních lesních oblastí Krušné hory, Chebská a ská pánev a Karlovarská vrchovina. Lesnatost SO ORP je 41 %, což značně převyšuje celorepublikový průměr. Také zde došlo v 19. století k převratnému zásahu do dřevinné skladby lesů. Původní lesní porosty s poměrně velkým podílem listnatých dřevin byly postupně nahrazeny jehličnatými porosty. Dnes zaujímají 87 % plochy území, z toho smrk 75 %, borovice 9 %, modřín 2 % a ostatní 1%, a listnaté dřeviny 13 % plochy, z toho bříza 6 %, olše 3% a ostatní listnaté 4 %. Podle Typologického systému ÚHÚL má v lesní oblasti Krušné hory největší plochu jedlo-bukový a smrkobukový lesní vegetační stupeň, v Chebské a ské pánvi převažuje buko-dubový a dubo-bukový a v Karlovarské vrchovině jednoznačně dominuje jedlo-bukový stupeň. Převládají zde lesy hospodářské. Lesy zvláštního určení jsou vymezeny jako nástroj ochrany pásem zdrojů léčivých a minerálních vod (Mariánské Lázně, Louka, Nová Ves, Karlovy Vary). Dalším důvodem pro zařazení lesů do této kategorie je ochrana prvních zón CHKO Slavkovský les a prvních pásem hygienické ochrany (nádrž Horka a další menší vodárenské zdroje). Lesy zvláštního určení jsou vymezeny v MCHÚ, příměstských a rekreačních oblastech (Habartov, Kynšperk nad Ohří), genových základnách (Krušné hory, Karlovarská vrchovina), obor (Studánka) a v samostatných bažantnicích (ská pánev). Kategorie lesa ochranného je tvořena pouze porosty na nepříznivých stanovištích (v Krušných horách a Karlovarské vrchovině převažují rašeliny). Technická infrastruktura Území SO ORP se vyznačuje poměrně hustou silniční sítí. Nejvýznamnější je právě budovaná rychlostní silnice R6, která umožní dopravní napojení ve směru Cheb SRN a Karlovy Vary Praha. Poloha území SO ORP při komunikaci R6 byla důvodem pro zařazení tohoto ORP do rozvojové osy OS7 a rozvojové oblasti OB12 v Politice územního rozvoje ČR Další významné dopravní napojení představuje celostátní i mezinárodní železniční trať číslo 140. Spojuje území SO ORP se sousedním ORP Cheb na západě území a dále pokračuje do SRN a na východě směřuje do Karlových Varů a pokračuje do Prahy. Strana 3

4 Z ostatní dopravy má největší význam doprava cyklistická. V současné době mají cyklostezky a cyklotrasy na území SO ORP délku cca 300 km a připravuje se budování dalších okolo budoucího jezera Medard a úseky stávající cyklostezky podél Ohře. Území SO ORP je poměrně dobře vybaveno sítěmi technické infrastruktury. Vyznačuje se především výrobou elektrické energie, na výrobě energie Karlovarského kraje se podílí 97 %. Elektřina je zavedena do všech obcí ORP. Uplatňují se zde také obnovitelné zdroje energie. Zásobování el. energií Všechny obce v SO ORP jsou zásobovány elektrickou energií. Elektrické vedení včetně významných rozvoden je zachycen ve schématu v části b) této kapitoly. Na území SO ORP se nachází většina velkých zdrojů výroby elektrické energie a na celkové výrobě elektrické energie v kraji se podílí 97 %. Hlavními producenty elektřiny jsou elektrárna Tisová a elektrárna Vřesová. Uplatňují se zde v menší míře také obnovitelné zdroje energie větrné elektrárny v Horním Částkově 4 věže každá o výkonu 2 MW, které jsou ve zkušebním provozu a malé vodní elektrárny. Na území SO ORP se dále nachází několik fotovoltaických elektráren, a to v ě jedna o výkonu 12 kwp a druhá o výkonu 39,56 kwp, v Habartově s výkonem 18 kwp, ve Svatavě o výkonu 19 kwp a další dvě s označením SUAS 2 Jehličná o výkonu 43,3 kwp a SUAS 3 Marie o výkonu 74,48, obě v k.ú. Královské Poříčí. Politika územního rozvoje ČR 2008 navrhuje na území SO ORP koridor E2 pro zajištění transformační vazby 400/110 kv stanic Vernéřov a Vítkov u a a jejich napojení do přenosové soustavy 400 kv Hradec Vernéřov. Rozvodna Vítkov bude sloužit pro propojení ČR SRN. Z tohoto důvodu je v přípravě rozšíření rozvodny Vítkov. Tabulka 4 Souhrn instalovaných zařízení podle místa provozovny Elektrárna KVET KGJ MVE FVE VTE Trafo 110/22 220/110 kv kv 110/6 kv Celkem Aš 0,040 0,009 2, ,749 Cheb 5,189 1,631 0,034 0, ,857 Karlovy vary 5 1,82 1,284 0, ,133 Kraslice 0, ,355 Mariánské Lázně 0,034 0,085 0, ,127 Ostrov 1,863 1, , , ,800 0,866 1,741 0, ,463 Karlovarský kraj ,8 7,909 6,999 0,136 3, ,84 Zdroj informací Operační plán pro řešení krizové situace Narušení dodávek el. energie, plynu a tep energie velkého rozsahu z roku Strana 4

5 Tabulka 5 Rozložení zdrojů el. energie podle sídla firmy Název subjektu Vodní Sluneční Typ zdroje Plynový a Větrný spalovací Parní Paroplyno vá Aš 0,041 0, ,7 0 0 Cheb 0,229 2,6249 5,265 5, Karlovy Vary 2,35 2,451 2, Kraslice 0,115 0, Mariánské Lázně 0,254 0, ,13 0 Ostrov 1,417 0, ,572 1,293 0, Karlovarský kraj 4,978 8,621 7,958 8, ,1 286 Uvedené hodnoty jsou v MWh. Zdroj informací databáze udělených licencí ERU. Data jsou platná k Zásobování vodou Podkladem této kapitoly byly údaje z Českého statistického úřadu a dále z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje, ze kterých vyplývá, že SO ORP má v Karlovarském kraji nejvíce obyvatel napojených na veřejný vodovod. Průměrně je na celém území SO ORP zásobováno 98,64 % obyvatel, v absolutním vyjádření se jedná o obyvatel z celkových Z dostupných údajů o území byly vypočtena délka místního vodovodního potrubí, která na území SO ORP celkem činí 535,52 km. Podrobnější údaje za jednotlivé obce SO ORP obsahuje tabulka v části b). Obec Trvalí obyvatelé (počet) Zásobovaní obyvatelé (%) Zásobovaní obyvatelé (počet) Území obce (ha) Místní vodovodní potrubí (km) Březová , ,78 41,49 Bukovany , ,81 5,12 Citice , ,56 11,91 Dasnice , ,16 5,72 Dolní Nivy , ,06 9,79 Dolní Rychnov , ,49 20,2 Habartov , ,71 34,45 Horní Slavkov , ,40 30,12 Chlum Svaté Máří , ,39 16,67 Chodov , ,83 49,19 Josefov , ,19 15,12 Kaceřov , ,91 10,34 Krajková , ,70 22,74 Královské Poříčí , ,42 10,71 Krásno , ,76 13,55 Kynšperk nad Ohří , ,88 5,69 Libavské Údolí , ,03 3,64 Strana 5

6 Loket , ,16 20,05 Lomnice , ,49 16,13 Nová ves , ,05 Nové Sedlo , ,44 41,97 Rovná , ,26 6, , ,34 79,67 Staré Sedlo , ,30 10,87 Svatava , ,68 25,89 Šabina , ,58 7,21 Tatrovice , ,55 0,9 Těšovice , ,72 2,87 Vintířov , ,91 13,39 Vřesová , ,96 3,51 celkem ORP , ,52 535,54 Kanalizace a čištění odpadních vod V ORP se dosud vyskytují obce, které nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci. Mezi ně patří Dolní Nivy, Chlum Svaté Maří a Tatrovice. Přesto je ORP v rámci Karlovarského kraje ORP s nejvyšším podílem obyvatel napojených na kanalizaci. Zásobování plynem Hodnoty uvedené v níže uvedeném textu se vztahují k roku V té době bylo na území SO ORP zásobeno plynem obyvatel, což představuje 80,7% obyvatel. Na území SO ORP je celkem 199,6 km vedení vysokotlakého plynovodu, 136 km středotlakého plynovodu a 119,6 km nízkotlakého plynovodu. Dále se zde nachází 81 regulačních stanic a STL. Tabulka 6 vedení plynového potrubí a umístění regulačních tanic plynu ORP Produkt nebo služba Název subjektu, nebo objektu (provozovna) typ objektu výkon MW/parametry Obec Držitel licence (zřizovatel) Březová u a 1 Okružní Březová Březová u a 2 Lipová Březová Dolní Nivy Dolní Nivy Dolní Rychnov Dolní Rychnov Habartov 1 Okružní Habartov Habartov 2 Máchova Habartov Horní Slavkov 1 Zahradní Horní Slavkov Strana 6

7 Horní Slavkov 3 U výtopny Chodov Stará Chodovská Chodov 1 Bohemie Chodov 4 Horní Pochlovice Krajková Krásno Květná Kynšperk 1 Chebská Kynšperk 2 ská Kynšperk 3 Jana Jiskry Libavské Údolí Loket 1 Nádražní Loket 2 Sportovní Nové Sedlo Nové Sedlo Loučky Rovná Rudolec 2 Ohře 3 Michal 4 Kosmonautů 6 Vítězná Staré Sedlo Těšovice Horní Slavkov Chodov Chodov Chodov Kaceřov Krajková Krásno Květná Kynšperk nad Ohří Kynšperk nad Ohří Kynšperk nad Ohří Libavské Údolí Loket Loket Nové Sedlo Nové Sedlo Rovná Rudolec Staré Sedlo Těšovice Vřesová Vřesová Strana 7

8 Zdroj informací operační plán pro řešení krizové situace Narušení dodávek el. energie, plynu a tep. energie velkého rozsahu z roku 2009 Zásobování teplem Na území SO ORP se nachází většina velkých zdrojů výroby elektrické energie a na celkové výrobě elektrické energie v kraji se podílí 97 %. Hlavními producenty elektřiny jsou elektrárna Tisová a elektrárna Vřesová. Tyto elektrárny jsou zároveň i zdrojem tepla pro danou lokalitu. Tabulka 7 Souhrn zdrojů tepla podle umístění zdroje KVET Kotelna Teplárna Výtopna Celkem PAR,TEPL TEPL PAR, HORK HORK PAR Aš 26,56 26,56 27,74 Cheb 32,80 80,70 113,50 119,98 Karlovy Vary 17,21 44,83 4,20 66,23 42,75 69,40 Kraslice 19,44 19,44 36,80 Mariánské Lázně 7,73 69,71 77,44 161,50 63,12 Ostrov 9,70 79,80 89,50 12,17 90, ,00 41,00 224,00 149, ,36 277,97 196,00 222,92 569,90 Celkem 1 824,00 154,44 348,63 303, ,03 161,50 580,53 265,40 312,92 569,90 Zdroj informací Operační plán pro řešení krizové situace Narušení dodávek el. energie, plynu a tep energie velkého rozsahu z roku Využití území Využití území SO ORP je sledováno podle základních kategorií: zemědělská půda a nezemědělská půda. Zemědělská půda zahrnuje ornou půdu, trvalé travní porosty (TTP), zahrady a ovocné sady. Chmelnice a vinice se na území SO ORP nevyskytují. Podíl zemědělské půdy se pohybuje kolem 30 %, podíl orné půdy ze zemědělské půdy mírně klesá a v roce 2009 činil 25,6 % a podíl TTP činil 69,8 %. Lesní půda měla v roce 2009 výměru ha, vodní plochy 882 ha a ostatní plochy ha z celkové výměry SO ORP, která činí ha. Bydlení K průmyslovému charakteru území je přizpůsobeno i zdejší obyvatelstvo, které je složeno především z dělnických profesí a profesí uplatňujících se v průmyslu. Dlouhodobě patří SO ORP k území, s nízkým počtem vysokoškolsky vzdělaných lidí (cca 4 %). Převážná část obyvatel bydlí v sídlištní zástavbě, rodinné doby jsou zastoupeny v menší míře a nacházejí se spíše na periférii a menších vsích v okolí. Největší zastoupení má česká národnost, následuje slovenská a německá. Výrazné je zde zastoupení romského a vietnamského etnika. V SO ORP došlo za posledních 10 let ke snížení počtu obyvatel o 1726, což představuje 2,1 %. Strana 8

9 Bytový a domovní fond Domovní fond Z údajů o domovním fondu byly získány pouze počty domů celkem za jednotlivé obce SO ORP v roce Na území SO ORP bylo v roce 2001 celkem domů. Nejvíce domů 1502 bylo na území města, následoval Kynšperk nad Ohří 716 domů, Chodov 714 domů, Habartov 568 a Loket 469 domů. Nejméně domů se naopak nacházelo v obci Vřesová (10), následuje Rovná (44), Těšovice (50) a Tatrovice (56). Průměrně se v roce 2001 na území SO ORP nacházelo 275,5 domů na obec. Bytový fond Území SO ORP má celkem bytů z toho trvale obydlených je Dále je rozlišeno bydlení na trvale obydlené byty (TOB) v rodinných a bytových domech. Největší podíl TOB v rodinných domech je v obcích Těšovice (100 %), Josefov (96,1 %) a Chlum Svaté Maří (90 %). Naopak nejnižší podíl TOB v rodinných domech je v obci Vřesová (0 %), Chodov (7,7 %) a (8,1 %), kde převažuje bydlení v bytových domech. O bydlení v rodinných domech je v posledních letech zvýšený zájem, v některých obcích je ovšem nedostatek vhodných ploch k výstavbě z důvodu různých územních omezení (např. ). Výstavba Dalším ukazatelem bydlení je výstavba. V této oblasti byl sledován počet dokončených bytů v jednotlivých obcích SO ORP v letech Nejvíce bytů bylo celkem dokončeno v roce 2008, a to 145 z toho jen v ě 52, v Chodově 26 a v Lokti 10. O rok později v roce 2009 bylo dokončeno už jen 92 bytů, což představuje 63,45 % proti roku předchozímu. Trend vývoje počtu dokončených bytů si držel Loket, v ostatních případech došlo k poklesu výstavby. Tam, kde došlo ke zvýšení, se jedná o zanedbatelné množství kromě Březové, kde bylo v roce 2009 dokončeno 17 bytů a Krásna s 8 dokončenými byty. Podnikatelská struktura V této kapitole je sledována ekonomická struktura obyvatel jednotlivých obcí SO RP, míra podnikatelské aktivity jednotlivých ORP Karlovarského kraje a počet ekonomických subjektů rozdělený podle právní formy. Dle SLBD žilo v roce 2001 na území SO ORP obyvatel, z toho ekonomicky aktivních bylo , což představuje 52,75 % obyvatel. Největší podíl ekonomicky aktivních obyvatel pracoval v sekundárním sektoru. Stále větší podíl pracuje v sektoru terciárním. Primární sektor má nejnižší zastoupení. Míra podnikatelské aktivity byla získána z Registru ekonomických subjektů Českého statistického úřadu a sledovány byly pro potřeby ÚAP údaje v letech 2005, 2008 a Míra podnikatelské aktivity v SO ORP se za sledované období zvýšila ze 151,5 na 156,0. Přesto je v ORP ve srovnání s ostatními ORP Karlovarského kraje míra podnikatelské aktivity nejnižší. Z celkových ekonomických subjektů Karlovarského kraje se jich v uvedeném čase na území SO ORP nacházelo , což představuje podíl v rámci Karlovarského kraje ve výši 18,78 %. Na území SO ORP mělo sídlo podnikajících fyzických osob (z toho živnostníků) a právnických osob. Mezi právnickými osobami bylo obchodních společností, 18 družstev a 2 státní Strana 9

10 podniky. Uvedená data jsou platná k Hospodářská charakteristika SO ORP má převážně průmyslový charakter, vyznačuje se zejména tradičními odvětvími jako chemický průmysl, strojírenství, textilní a oděvní průmysl, výroba skla a porcelánu, energetika, těžba nerostných surovin (zejména hnědého uhlí) a výroba stavebních hmot. V posledních letech však území SO ORP prochází postupnou hospodářskou restrukturalizací směrem k novým průmyslovým odvětvím jako např. elektrotechnika a elektronika, ušlechtilému využívání energetických zdrojů a větší důraz je kladen na cestovní ruch, rekreaci, sportovní vyžití a volnočasové aktivity obyvatel i návštěvníků. Tato transformace je realizována rozsáhlými pozitivními přeměnami a obnovou krajiny v rámci zahlazování důsledků těžby hnědého uhlí na vytěžených lokalitách např. rekultivace a revitalizace krajiny v podobě jezer v řádu desítek a stovek hektarů, golfových hřišť, parků, lokalit pro bydlení, kulturní a nové podnikatelské aktivity. Strana 10

Číselník obcí, jejich částí, katastrů a základní údaje

Číselník obcí, jejich částí, katastrů a základní údaje Číselník obcí, jejich částí, katastrů a základní údaje Obec Část obce Katastr Březová 1) 560294 5 959 2 665 1 768 39,8 Arnoltov 07042 4 Arnoltov 67042 1 486 Březová 01461 3 Březová u Sokolova 61461 1 182

Více

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Nabídka pozemků k pronájmu KPÚ pro Karlovarský kraj Chebská 48/73, Karlovy Vary, 36006

Více

Správní oblast Mariánské Lázně

Správní oblast Mariánské Lázně Správní oblast Jedná se o oblast střední velikosti Karlovarského e. Tato oblast se rozkládá v jižní části Karlovarského e. Tato oblast sousedí na severu se správní oblastí Cheb, Sokolov a Karlovy Vary.

Více

CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD

CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD v,,,,, v CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Nabídka pozemků k pronájmu KPÚ pro Karlovarský kraj Chebská 48/73, Karlovy

Více

Městský úřad Sokolov odbor životního prostředí Rokycanova č.p. 1929, Sokolov

Městský úřad Sokolov odbor životního prostředí Rokycanova č.p. 1929, Sokolov Městský úřad Sokolov odbor životního prostředí Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov ČÍSLO JEDNACÍ: 83704/2013/OŽP/LITO ČÍSLO EVIDENČNÍ: 96239/2013 VYŘIZUJE: Bc. Linda Tomeszová e-mail: linda.tomeszova@mu-sokolov.cz

Více

Správní oblast Kraslice

Správní oblast Kraslice Správní oblast Jedná se o menší oblast Karlovarského kraje. Tato oblast se rozkládá v severní části Karlovarského kraje. Tato oblast sousedí na severu se státní hranicí s Německem. Na východě sousedí se

Více

Správní oblast Karlovy Vary

Správní oblast Karlovy Vary Správní oblast Jedná se o největší oblast Karlovarského kraje. Tato oblast se rozkládá v západní části Karlovarského kraje. Tato oblast sousedí na severu se správní oblastí Ostrov a v krátkém úseku se

Více

Zdroj: Ústav pro hospodářské úpravy lesa. v tom jehličnaté celkem listnaté celkem holina

Zdroj: Ústav pro hospodářské úpravy lesa. v tom jehličnaté celkem listnaté celkem holina 4.2. Lesnictví Lesnictví představuje jeden ze základních pilířů primárního sektoru. Využívá tradičních přírodních zdrojů, od některých dalších sektorů prvovýroby se však vyznačuje dlouhotrvajícím hospodařením.

Více

Vnitrostátní vedení 400 kv Vernéřov Vítkov VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ WELL UNBUNDLED CONNECTIVITY

Vnitrostátní vedení 400 kv Vernéřov Vítkov VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ WELL UNBUNDLED CONNECTIVITY VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ WELL UNBUNDLED CONNECTIVITY Vnitrostátní vedení 400 kv Vernéřov Vítkov V unijním seznamu projektů společného zájmu stanoveného Nařízením Evropské komise č. 2016/89 je

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

v tom (%) Výměra půdy celkem (ha) z toho trvalé travní porosty zahrady, sady půda

v tom (%) Výměra půdy celkem (ha) z toho trvalé travní porosty zahrady, sady půda 2.3.2. Zemědělství a lesnictví Největší podíl zemědělské půdy na rozloze ORP mají správní obvody Jaroměř a Nový Bydžov, podíl orné půdy na zemědělské je nejvýraznější v okresech Hradec Králové a Nový Bydžov,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

vyhlašuje Výzvu č. 1

vyhlašuje Výzvu č. 1 Název MAS: MAS Sokolovsko o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/341/000145 Předseda správní rady MAS: Miroslav Bouda tel.: 352 633 522 Manažer MAS: Ing. Miroslav Makovička tel.: 603 322 411, mas.sokolovsko@volny.cz

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o PROCES 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec AKTUALIZACE 2012 Část D Vyhodnocení změn RURÚ Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

4. Životní prostředí. Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá...

4. Životní prostředí. Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá... 4. Životní prostředí Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá... Z celkové výměry kraje tvoří téměř dvě třetiny nezemědělská půda, tzn. lesní pozemky, zastavěné plochy a nádvoří, vodní plochy a ostatní plochy.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. POZVÁNKA k veřejnému projednání návrhu Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. POZVÁNKA k veřejnému projednání návrhu Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Dle rozdělovníku Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 827/RR/010 Veselý/375 18.05.2010 POZVÁNKA k veřejnému projednání

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Podklady pro Rozbor udržitelného rozvoje území ORP Sokolov

Podklady pro Rozbor udržitelného rozvoje území ORP Sokolov Tabulka 3a) Nejvyšší ukončené vzdělání v SO ORP Karlovarského kraje Nejvyšší ukončené vzdělání ORP Základní vč. Neukončeného Vyučení a stř. odborné bez mat. Úplné střední (s maturitou) a vyšší odborné

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Havířov se rozkládá na východě Moravskoslezského kraje. Ze severu je ohraničen obcemi správního obvodu Orlová, na severovýchodě hraničí s obcemi správního obvodu Karviná, na jihovýchodě s

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ČESKY. Nahlédněte do dolu TĚŽBA UHLÍ OD A DO Z

ČESKY. Nahlédněte do dolu TĚŽBA UHLÍ OD A DO Z ČESKY 10 Nahlédněte do dolu TĚŽBA UHLÍ OD A DO Z 1 Na Sokolovsku se již desítky let intenzivně těží hnědé Z uhlí, vyhlídky které se u Lomnice nejen ve (parkoviště zdejších elektrárnách u silnice 2 km proměňuje

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Sokolov. Rozbor udržitelného rozvoje území

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Sokolov. Rozbor udržitelného rozvoje území Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Sokolov Rozbor udržitelného rozvoje území 2. aktualizace 2012 pořizovatel: spolupráce / technická pomoc: Rokycanova 1929 356 01 Sokolov PROCES Centrum

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND Část ZPF byla zpracována pro potřeby ÚPO Svojanov v souladu se zákonem č. 334/1992 o ochraně ZPF a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 13/1994, kterou se upravují některé

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Sokolov

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Sokolov Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Sokolov 3. aktualizace 2014 pořizovatel: Rokycanova1929 356 01 Sokolov spolupráce / technická pomoc: Institut regionálních informací, s.r.o., Brno

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Malečov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji. Jitka Svobodová Eva Kaňovská Jitka Pařilová

Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji. Jitka Svobodová Eva Kaňovská Jitka Pařilová Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji Jitka Svobodová Eva Kaňovská Jitka Pařilová Rozdělení Karlovarského kraje a regionální systémy Krajská knihovna K. Vary okres K. Vary - Clavius REKS

Více

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp Dasný Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok Autobusy Karlovy Vary, a.s. Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2017 Autobusy Karlovy Vary, a.s. Linka 411010 Cheb - Libá - Hazlov 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Doksany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Doksany Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Doksany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

OSTROV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

OSTROV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Ostrov má rozlohu 318,54 km 2 a žije v něm 28 998 obyvatel. S hustotou osídlení 91 obyvatel na km 2 dosahuje průměru Karlovarského kraje. Ve správním obvodu Ostrov je zahrnuto 14 obcí, kterými

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Karlovarský kraj Ústecký kraj

Karlovarský kraj Ústecký kraj Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Karlovarský kraj Ústecký kraj VY_32_INOVACE_PRE.3.11 1.

Více

pozemků k pronájmu okres Sokolov V příloze Vám zasíláme aktuální nabídku pozemků k pronájmu v okrese Sokolov (nahrazuje

pozemků k pronájmu okres Sokolov V příloze Vám zasíláme aktuální nabídku pozemků k pronájmu v okrese Sokolov (nahrazuje POZEMKOVÝ MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEBOZ Došlo dne: / cl. JtJ10t č. (JJt..~---y.J :ť. POdPIS~"_"'T:::":" FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Husinecká 1024/11 a, 13000 Praha 3, IČ: 45797 on, DIč: CZ457970n Zapsán v obchodním

Více

rychlostní silnice R6

rychlostní silnice R6 rychlostní silnice R6 Tisová Kamenný Dvůr 06/2010 uvedeno do provozu v plném profilu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem stavby je nahrazení stávající dvoupruhové komunikace I/6 novou rychlostní čtyřpruhovou

Více

ČESKÝ TĚŠÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

ČESKÝ TĚŠÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Český Těšín zahrnuje město Český Těšín a obce Chotěbuz a Ropice. Pověřeným úřadem je Český Těšín. Podle počtu obcí i podílem na rozloze kraje (1,0 %) je na předposledním, tj. 21. místě v

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění

2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění 2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění 2.1. Sídelní struktura 2.1.1 Současná sídelní struktura Na základě ústavního zákona č. 347 platného od 1.1.2000 bylo vytvořeno na území

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Mariánské Lázně má rozlohu 405,35 km 2 a 24 824 obyvatel. S hustotou počtu 61 obyvatel na km 2 je druhým nejméně obydleným obvodem v kraji. Ve správním obvodu Mariánské Lázně je zahrnuto

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Sokolov

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Sokolov Územně analytické podklady pro ORP Sokolov Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Sokolov Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území. aktualizace pořizovatel: spolupráce / technická

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ STOD

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ STOD dobývací prostor chráněné ložiskové území výhradní bilancované ložisko nerostných surovin plocha lesa HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE A1 plocha lesa ochranné pásmo vodních zdrojů - bod ochranné pásmo vodních

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006 Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství prosinec 27 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 26 Obsah: Úvod... 2 1. Přehled průměrných cen... 3 2. Porovnání cen a úrovní cen za rok

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2010 Vydal: Energetický regulační úřad v roce 2011 Zpracoval: Ing. Jaroslav Lukáš, ERÚ odbor regulace tel.: 255 715 556, e-mail: jaroslav.lukas@eru.cz ERÚ, 2011 Všechna práva

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CITICE

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CITICE ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CITICE v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb.,

Více

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6%

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6% Neratovice Správní obvod Neratovice se nachází na severu kraje a sousedí s obvody Brandýs nad Labem-St.Bol., Kralupy nad Vltavou a Mělník. Povrch obvodu je nížinatý, rozkládá se kolem řeky Labe a je součástí

Více

ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ

ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ 1 ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nová Paka Datum: Prosinec 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

uhelný důl hlubinný, z toho jen: dědičná a těžní štola Hernych - ústí s portálem a štoly o hrob - náhrobky Johanna a Gustava

uhelný důl hlubinný, z toho jen: dědičná a těžní štola Hernych - ústí s portálem a štoly o hrob - náhrobky Johanna a Gustava 11318 / 4-5077 P Arnoltov Arnoltov čp.52 zájezdní hostinec Spiegel při silnici na rozcestí k Arnoltovu 15037 / 4-570 S Boučí Boučí tvrz - tvrziště, archeologické stopy při domě čp. 57 31672 / 4-562 S Březová

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Dle rozdělovníku Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 1863/ZZ/14-3 Ing. Gáliková/507 05. 06. 2014

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 43,6 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 667

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 43,6 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 667 Základní údaje o obci Název obce Horní Bojanovice Typ Obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 8368136 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 43,6 ha Počet obyvatel (dle AISEO)

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2014) 94,8 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1369

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2014) 94,8 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1369 Základní údaje o obci Název obce Šakvice Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 11829830 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2014) 94,8 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1369 Horninové

Více

Sokolov 2. třída

Sokolov 2. třída Sokolov 2. třída 2015-2016 1. FC WC Horní Slavkov 22 15 1 6 143 : 111 46 2. Termiti Loket "D" 22 14 2 6 92 : 76 44 3. FC Hysterie Sokolov 22 14 2 6 146 : 84 44 4. HRB Král. Poříčí "B" 22 14 2 6 133 : 85

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Počátky Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 3084 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 2657 Hustota obyvatel: 86 obyv/km

Více

Změna č. 7/A. Územní plán sídelního útvaru Hory. k.ú. Hory plochy dopravy - cyklostezka. návrh

Změna č. 7/A. Územní plán sídelního útvaru Hory. k.ú. Hory plochy dopravy - cyklostezka. návrh Územní plán sídelního útvaru Hory Změna č. 7/A návrh k.ú. Hory plochy dopravy - cyklostezka Obec: Obec Hory, Hory 47, 362 11 Jenišov zastoupená p. starostou Jiřím Paterou IČ: 0049750500 Datum: červenec

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2010) 62,9 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1314

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2010) 62,9 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1314 Základní údaje o obci Název obce Křepice Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 6719318 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2010) 62,9 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1314 Horninové

Více

Příloha č. 1 HODNOCENÍ PRIORIT NA SLEDOVANÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vysvětlivky: Vliv je pravděpodobný. Vliv nelze vyloučit

Příloha č. 1 HODNOCENÍ PRIORIT NA SLEDOVANÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vysvětlivky: Vliv je pravděpodobný. Vliv nelze vyloučit HODNOCENÍ PRIORIT NA SLEDOVANÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vysvětlivky: XX X Vliv je pravděpodobný Vliv nelze vyloučit 0 K významnému ovlivnění nedojde nebo jen málo pravděpodobně 2. Dokončení dopravního

Více

v tom: z jehličnatých z listnatých jehličnaté listnaté holina

v tom: z jehličnatých z listnatých jehličnaté listnaté holina 4.2. Lesnictví Stejně jako zemědělství má také lesnictví specifické postavení. Významně zde působí vazba na venkovský prostor a multifunkčnost tohoto odvětví je ještě výraznější. Vedle hospodářského významu

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Obrataň zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2002 a Z1 a Z2)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2002 a Z1 a Z2) Základní údaje o obci Název obce Kurdějov Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 9264526 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2002 a Z1 a Z2) 32,7 ha Počet obyvatel (dle AISEO)

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. Morkůvky Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Meziročně se výroba elektrické energie v ČR snížila, zatímco její spotřeba vzrostla. Hlavní příčinou poklesu výroby elektrické energie byla odstávka

Více

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU Bøezo R Rychlostní silnice informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU doprovodná komunikace most pøes údolí K8 most pøes silnici a potok Stavba Kamenný Dvùr Rudolec Rychlostní silnice R Dopravní význam

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP STRAKONICE

SPRÁVNÍ OBVOD ORP STRAKONICE Správní obvod obce s rozšířenou působností Strakonice leží na severozápadě kraje při hranicích s Plzeňským krajem. Jeho středem podél řeky Otavy prochází výběžek Českobudějovické pánve. Podél řeky Volyňky

Více

v tom rodinné domy bytové domy ostatní budovy

v tom rodinné domy bytové domy ostatní budovy 7. Domy a byty 7.1. Charakteristika domovního fondu V kraji bylo sečteno 44 979 domů. V době sčítání bylo sečteno na území kraje 44 979 domů sloužících nebo určených k bydlení, obydlených domů z toho bylo

Více

ANALÝZA PŮDNÍHO FONDU Z HLEDISKA OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY

ANALÝZA PŮDNÍHO FONDU Z HLEDISKA OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY ANALÝZA PŮDNÍHO FONDU Z HLEDISKA OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY Jaroslava Janků, Jaroslava Baráková Katedra pedologie a ochrany půdy, ČZU Praha, 2015 UDRŽITELNÝ ROZVOJ KRAJINY S VYUŽITÍM NÁSTROJŮ POZEMKOVÝCH

Více

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Správní obvod Frýdlant nad Ostravicí sousedí na jihu z části se Slovenskem a dále se Zlínským krajem. Na západě jeho hranici tvoří obce správního obvod Frenštát pod Radhoštěm, hranici tvoří obce správního

Více

Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 6 ÚPSÚ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Lhota pod Libčany Magistrát města Hradce Králové

Více

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346.

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 15 Obec: KRYŠTOFO ÚDOLÍ DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346. I. ZAMĚSTNANOST

Více

Nerostné suroviny Dobývací prostor Ano ropa, zemní plyn Chráněné ložisková území Ano ropa, zemní plyn Ložisko nerostů

Nerostné suroviny Dobývací prostor Ano ropa, zemní plyn Chráněné ložisková území Ano ropa, zemní plyn Ložisko nerostů Základní údaje o obci Název obce Velké Hostěrádky Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 10576569 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2011) 38,1 Počet obyvatel (dle SLBD 2011)

Více

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Dle rozdělovníku Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 813/ZZ/14-3 Ing. Gáliková/507 07. 03. 2014

Více

Strategická průmyslová zóna Nošovice. Zpracoval: Mgr. Martin Radvan říjen 2008

Strategická průmyslová zóna Nošovice. Zpracoval: Mgr. Martin Radvan říjen 2008 Strategická průmyslová zóna Nošovice Zpracoval: Mgr. Martin Radvan říjen 2008 Základní charakteristika investice Hyundai Největší investice v dějinách České republiky Výše investice 1,148 mld. EUR (cca

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Bechlín

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Bechlín Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Bechlín zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více