Metodický postup střediska PMS ČR v rámci přípravného řízení a řízení před soudem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický postup střediska PMS ČR v rámci přípravného řízení a řízení před soudem"

Transkript

1 Metodický postup střediska PMS ČR v rámci přípravného řízení a řízení před soudem Úvodní ustanovení Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na ochranu komunity, zájmy poškozených a prevenci kriminality. Metodický standard činností v rámci přípravného řízení a řízení před soudem vychází z potřeby stanovit efektivní a účinné postupy pracovníků PMS při mediaci a dalších činnostech směřujících k urovnání konfliktního stavu v souvislosti s trestním řízením tak, aby byly naplňovány principy restorativní justice. Cílem tohoto metodického postupu je standardizovat a sjednotit praxi jednotlivých kroků středisek PMS ve vztahu ke klientům a spolupracujícím institucím a zajistit potřebnou kvalitu poskytovaných služeb. Tyto metodické standardy vycházejí ze zkušenosti a praxe PMS od roku 2001, navazují na zkušenosti a dobrou praxi z období před účinností zákona o PMS a respektují Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy č. R (99) 19 K mediaci v trestních věcech a jsou inspirovány osvědčenou praxí kontinentálních a anglosaských služeb. 1 V části A tohoto metodického postupu jsou popsány základní kroky, které provádí středisko PMS v rámci mediace v přípravném řízení a v řízení před soudem v souladu s naší právní úpravou a teoretickými východisky pro poskytování mediačních činností. V části B jsou popsány kroky, které provádí středisko PMS při činnostech směřujících k urovnání konfliktního stavu v rámci trestního řízení tehdy, není-li možno využít mediace. Část A Mediační činnosti Definice: Mediací se podle zákona o PMS rozumí mimosoudní zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným směřující k urovnání konfliktního stavu a je vykonávaná v souvislosti s trestním řízením. Mediaci lze provádět jen s výslovným souhlasem obviněného a poškozeného, tzn. mediace je poskytována pouze na základě dobrovolného souhlasu obou stran. Mediaci lze pro účely trestního řízení definovat jako alternativní metodu řešení konfliktů, která využívá přítomnosti nestranné třetí osoby mediátora. Postavení mediátora je vyvážené k oběma stranám. Je odborníkem na efektivní vyjednávání. Napomáhá stranám konfliktu dospět k urovnání sporu a nalézt vzájemně přijatelné řešení dané situace. Jeho úkolem je řídit proces jednání, vytvářet podmínky pro dorozumění účastníků a nalezení řešení, která zohledňují zájmy obou stran. Mediátor spor neposuzuje, ani nerozhoduje o formě jeho řešení. 2 1 Detailní postup mediátora upravuje Manuál k mediaci, který střediska obdržela v rámci kvalifikačního vzdělávání od Institutu pro probaci a mediaci-spj. Rovněž Příručka pro probaci a mediaci v kapitole D3 str popisuje oblast činnosti v mediaci. Tento metodický materiál rovněž respektuje Úplné znění pokynu obecné povahy Nejvyšší státní zástupkyně č. 9/94 (viz. Zvláštní ustanovení po postupu státního zástupce při uplatnění mediace a probace v trestním řízení čl. 62a). 2 Ouředníčková, L., Pilný, O., Rabiňáková, D., Štern, P. Předmluva k českému vdání publikace Riskin, L. L., Arnold, T., Keating, J. M. Mediace aneb jak řešit konflikty. 1. vyd. Praha: Facia, 1996, s Probační a mediační služba ČR,

2 I. Zahájení činnosti střediska 1. Středisko PMS zahajuje svoji činnost v daném případě na základě podnětu, pokynu k zahájení činnosti v daném případu, či na základě vytipování případu z vlastní iniciativy, a to jak v rámci přípravného řízení, tak i ve stadiu po podání obžaloby. 2. Pokyn k zahájení činnosti středisko PMS obdrží od orgánů činných v trestním řízení. 3. S podnětem k zahájení činnosti v daném případu se na středisko mohou obrátit i další na případu zúčastněné osoby poškozený, obviněný, obhájce, zmocněnec, rodiče mladistvého obviněného, pracovníci orgánů sociálně právní ochrany dětí, poskytovatelé sociální služby a další. 4. V případě, kdy podnět k zahájení činnosti v přípravném řízení středisko obdrží od některé z osob vyjmenovaných v bodě I. odst. 3, nebo vytipuje případ z vlastní iniciativy, neprodleně o tomto informuje dozorového státního zástupce a vyžádá si jeho stanovisko k možnosti PMS vstoupit do případu, resp. vyžádá si jeho pokyn k zahájení činnosti ve věci (vzor č. 2). 5. Činnost střediska PMS v přípravném řízení a řízení před soudem primárně směřuje k uplatnění mediačních činností a dalších činností směřujících k urovnání konfliktního stavu ve společnosti v souvislosti s trestním řízením. 6. Za situace, kdy v daném případě nelze z některých zákonných důvodů (např. jedna ze stran nesouhlasí s mediací) mediaci uskutečnit, činnost střediska směřuje k jinému způsobu urovnání konfliktního stavu v souvislosti s trestním řízením, například ke zpracování zprávy před rozhodnutím nebo přípravě dalších podkladů umožňujících uplatnění zvláštních způsobů trestního řízení nebo alternativních sankcí. II. Přípravná fáze 1. Po získání souhlasu státního zástupce (soudce) se zahájením činnosti, resp. po obdržení pokynu k zahájení činnosti v dané věci, začne středisko podnikat kroky směřující k prvnímu kontaktování zúčastněných stran. 2. Úředník PMS pozve klienty - obviněného a poškozeného - k úvodním konzultacím resp. individuálním jednáním. Formu prvního oslovení stran úředník PMS volí podle individuálních okolností a možností daného případu může se jednat o: a) písemnou pozvánku na konzultaci (vzor č. 1a, 1b) b) telefonickou nabídku konzultace c) osobní pozvání na konzultaci 3. Z hlediska vhodnosti pořadí kontaktování poškozeného a obviněného je třeba zohlednit individuální okolnosti případu. S ohledem na standard postupu a získané zkušenosti se první kontakt klientů formou písemné pozvánky jeví jako nejvhodnější. Pozvánka na úvodní konzultaci je odeslána oběma stranám. 4. K písemné pozvánce úředník PMS přiloží další informace důležité pro rozhodování klientů (např. leták o činnosti PMS, leták o mediaci). Písemná pozvánka se klientům odesílá obvykle formou obyčejné listovní zásilky. Probační a mediační služba ČR,

3 5. Termíny jednání úředníka PMS s obviněným a poškozeným lze pro urychlení postupu ve věci naplánovat na stejný den, ale v jiný čas. 6. Telefonická nabídka konzultace může celý proces dojednávání značně urychlit, nicméně obsahuje riziko zkreslení informací, jež se týkají způsobu řešení věci. Tato forma prvního kontaktu nedává klientům, oproti např. písemné pozvánce, možnost nabídku první konzultace v klidu zvážit. I v případě telefonické nabídky konzultace je vhodné nabídnout klientům zaslání či předání informativního letáku (o činnosti PMS, případně o mediaci) před jejich rozhodnutím zúčastnit se konzultace. 7. Osobní kontakt je velmi přínosný například v situaci, kdy klienti na doporučení policie sami navštíví středisko. V rámci tohoto prvního kontaktu je možné přímo domluvit termín konzultace a poskytnout klientovi první nezbytné informace (ústně i písemně), popřípadě je možné úvodní konzultaci přímo uskutečnit III. Individuální konzultace 1. Individuální konzultace úředníka PMS s obviněným a s poškozeným slouží k postupnému zmapování možností pro uskutečnění mediace. Je to prostor pro to, aby úředník PMS stranám srozumitelnou formou předal všechny potřebné informace, které strany potřebují ke svému rozhodnutí, zda s mediací budou souhlasit či nikoli. Úředník PMS zároveň mapuje oblast jejich zájmů a potřeb a uvážlivě, podle vývoje případu, nabízí možnost společného setkání obviněného a poškozeného. 2. Z individuálních konzultací s obviněným a poškozeným úředník PMS vyhotoví záznam o úkonu (viz spisový řád - bod XIX, odst. 1). Jedná se o záznam z konzultace, který stručně zachycuje zejména proceduru jednání, tj. kdy se jednání uskutečnilo a kdo byl u něho přítomen. Z hlediska obsahové náplně konzultace záznam dokladuje, že klientovi (obviněnému a poškozenému) byly předány všechny relevantní informace 3 *. Záznam o úkonu rovněž obsahuje základní souhrn informací, které se týkají představ stran o způsobu řešení situace. V záznamu je zachyceno vyjádření stran k možnosti uskutečnění mediace tedy souhlas s mediací a termín další konzultace nebo naopak, že k mediaci nedojde vzhledem k nesouhlasu strany (stran). Obsah záznamu o úkonu úředník PMS zpracovává se zřetelem na dodržení principu důvěrnosti. 3. Pokud se středisku nepodaří zprostředkovat mediaci, může úředník PMS nabídnout obviněnému, stejně tak i poškozenému, další formu spolupráce. Tato činnost střediska směřuje k dojednání jiného způsobu urovnání konfliktního stavu stran, jež vyplývá ze spáchaného trestného činu. Zejména se může jednat o možnost vypracování zprávy před rozhodnutím 3 Relevantními informacemi se rozumí především seznámení stran s tím, že podmínkou uskutečnění mediace je jejich dobrovolný vstup do tohoto jednání a zároveň mohou kdykoliv mediaci bez udání důvodů ukončit. Obsah jednání je důvěrný. Některé informace z jednání se mohou se souhlasem klientů objevit ve Zprávě o výsledku mediace. Ta pak může sloužit pro účely dalšího rozhodování OČTŘ. Účast na mediaci není chápána jako důkaz o přiznání viny. Probační a mediační služba ČR,

4 IV. Společné jednání stran mediace 1. Účastníky mediace jsou primárně obviněný a poškozený tedy ti, jichž se konflikt týká přímo. Tito účastníci mají právo přizvat si k mediačnímu jednání i další osoby. Těmito osobami mohou být např. rodinní příslušníci stran, obhájci, pracovníci orgánu sociálně právní ochrany dětí, soudní znalci, zmocněnci poškozených, zástupci komunity, která byla rovněž dotčena trestnou činností a další osoby, které mohou být pro řešení konfliktu přínosem. O přítomnosti těchto osob při mediaci a o pravidlech jejich vstupu do mediačního jednání úředník PMS společně se stranami vyjednává. Přítomnost těchto osob musí být akceptována oběma stranami tj. s jejich přítomností musí souhlasit jak obviněný, tak poškozený. Právo přizvat tyto další osoby k mediačnímu jednání má i úředník PMS. 2. Společné jednání je zpravidla výsledkem předchozích individuálních jednání. Účastní se ho úředník PMS, obviněný, poškozený, případně po vzájemné dohodě i další účastníci mediace viz bod IV. odst Během společného jednání úředník PMS napomáhá oběma klientům (obviněnému, poškozenému) vzájemně komunikovat, otevírat společná témata, vyjasňovat sporné oblasti, podporuje strany v aktivním hledání vzájemně prospěšného způsobu řešení celého případu a objasňuje vyváženým přístupem trestně právní kontext prováděné mediace. 4. Úředník PMS je odpovědný za proces mediace, tedy dbá o to, aby průběh mediace byl v souladu se zákonem. V případě, že výsledkem mediace je dohoda mezi stranami, dbá úředník PMS na to, aby dosažení dohody bylo v souladu s dobrými mravy, aby dohoda nebyla uzavřena pod nátlakem, vyjadřovala svobodnou vůli účastníků mediace a uspokojovala jejich potřeby a zájmy. Její obsah by stranám měl být srozumitelný a závazky obsažené v dohodě by měly být splnitelné, přiměřené okolnostem a kontrolovatelné. Kontrolu plnění dohody zpravidla provádí středisko PMS. V. Písemné výstupy z mediace 1. Při práci s písemnými informacemi zachycenými v průběhu mediace se úředník PMS řídí ustanoveními spisového řádu PMS (bod XXI., odst. 4, bod XXII. odst. 2, 3). 2. Probační spisy jsou v průběhu mediace přístupné k nahlížení pouze účastníkům mediace a úředníkovi PMS. Do probačního spisu ve věcech mediace se zakládají jednotlivé záznamy o úkonu záznamy z jednotlivých konzultací a další podstatné materiály, s jejichž zveřejněním účastníci mediace souhlasí. Do probačního spisu se po ukončení mediace rovněž zakládá zpráva o výsledku mediace a případně uzavřená dohoda. 3. Pracovní materiály vzniklé v průběhu mediace (například písemné poznámky úředníka PMS, záznamy jednání na flipchartu apod.) se bezprostředně po ukončení mediace zničí. 4. Dohoda je tvořena za spolupůsobení úředníka PMS společným vyjednáváním přítomných stran. 5. Výsledek mediace úředník PMS shrne do zprávy o výsledku mediace (viz. vzor č. 3), kterou společně s výstupem mediace (sjednanou dohodou, případně dalšími materiály) předá příslušnému státnímu zástupci nebo soudci jako podklad pro jeho další rozhodnutí ve věci. Probační a mediační služba ČR,

5 6. Zpráva o výsledku mediace by měla obsahovat: základní údaje o dosaženém výsledku a provedených krocích v průběhu mediace. Její přílohu tvoří uzavřená dohoda, případně další podklady vztahující se k mediačnímu jednání, s jejichž zveřejněním strany souhlasí. 7. V případě, kdy v rámci mediace nedojde k uzavření dohody, úředník PMS společně se stranami sjednává text informace, že nebyla uzavřena dohoda a tato skutečnost bude zapracována do zprávy o výsledku mediace. 8. Zpráva o výsledku mediace by neměla obsahovat údaje, které by mohly být k tíži obviněného, pokud nedošlo k uzavření dohody. Je třeba brát v úvahu dobrovolnost stran účastnit se mediace a presumpci neviny u obviněného. VII. Další postup 4 1. Pokud nedojde k dohodě a ze strany klienta (klientů) je zájem pokračovat ve spolupráci se střediskem, je možné za jeho (jejich) souhlasu pokračovat ve spolupráci v podobě činnosti směřující k urovnání konfliktního stavu v souvislosti s trestným činem. Přílohy: 1. Vzor č. 1a: Pozvánka ke konzultaci pro poškozeného 2. Vzor č. 1b: Pozvánka ke konzultaci pro obviněného 3. Vzor č. 2: Stanovisko státního zástupce 4. Vzor č. 3: Zpráva o výsledku mediace 5. Příloha č. 1: Manuál mediace 4 Pozn.: Mediaci lze provádět i ve vykonávacím řízení, kdy před jejím zahájením není nezbytné kontaktovat orgány činné v trestním řízení. Vzhledem k vymezení tohoto metodického postupu na přípravné řízení a řízení před soudem není oblast mediace ve vykonávacím řízení jeho součástí. Probační a mediační služba ČR,

6 Část B činnosti směřující k urovnání konfliktního stavu v rámci trestního řízení Zpráva před rozhodnutím úvod do kontextu V této části metodického postupu jsou popsány kroky, které provádí středisko PMS při jiných činnostech směřujících k urovnání konfliktního stavu v rámci trestního řízení tehdy, není-li možno využít mediace. I. Účel zpracování zprávy před rozhodnutím Zpráva před rozhodnutím (tzv. pre sentence report) je výsledkem práce úředníka PMS a asistenta (dále jen úředník PMS) zejména s klientem-obviněným před rozhodnutím, tj. než bude pravomocně rozhodnuto ve věci. Zpráva slouží ke zmapování aktuální životní situace klienta-obviněného a jeho motivování vstoupit do procesu resp. spolupráce při řešení trestní věci, pro niž je stíhán. Zpráva je písemným výstupem spolupráce úředníka PMS s klientemobviněným, který je určen jako podklad pro rozhodování státního zástupce nebo soudce. Při zpracování zprávy se předpokládá rovněž součinnost úředníka PMS s klientem-poškozeným, kterému zpráva dává prostor pro vyjádření svých zájmů a potřeb, vzniklých v důsledku spáchaného trestného činu. Je třeba mít na zřeteli, že zpráva je výsledkem dohody a dobrovolné spolupráce mezi úředníkem PMS a klienty, respektive obviněným a poškozeným. Zprávu můžeme použít i v případech, kdy kontakt s poškozeným není možný a to jak z důvodu, že poškozený nevyužije nabídky úředníka PMS zapojit se do procesu řešení trestného činu, nebo když je poškozeným velká organizace (banka, firma, supermarket), kterým postačí ze strany obviněného např. uznání dluhu, podepsání splátkového kalendáře apod. Zpráva před rozhodnutím je zaměřena jednak na to, aby pro další účely trestního řízení zmapovala potřebné informace k osobě obviněného a jeho rodinnému i sociálnímu zázemí a dále pak informovala o stanovisku poškozeného k dané věci. Obsahová struktura zprávy před rozhodnutím na jedné straně napomáhá úředníkovi PMS zaměřit se při spolupráci s klienty na dané klíčové oblasti, na straně druhé rovněž pomáhá státnímu zástupci a soudci orientovat se ve zprávě a nacházet potřebné informace. Úředník PMS na základě zjištěných informací a vyhodnocení rizik navrhuje další postup spolupráce s klientem příp. formu přiměřených povinností, omezení, možnosti vykonání trestu OPP pro klienta aj. II. Spolupráce úředníka PMS a klientů při zpracování zprávy před rozhodnutím Kvalita a výpovědní hodnota zprávy před rozhodnutím úzce souvisí s procesem spolupráce úředníka PMS s klienty (obviněným a poškozeným) a dalšími zainteresovanými osobami a subjekty. Efektivní činnost vedoucí k urovnání konfliktního stavu s klientem-obviněným nemá povahu výlučného získávání informací o klientovi a jejich zpracování do zprávy, ale předpokládá vzájemnou dohodu a transparentní způsob spolupráce mezi úředníkem PMS a klientemobviněným při hledání možných cest řešení trestního konfliktu. Úředník PMS při práci s obviněným otevírá nová témata, která jsou spojena s řešením následků trestného činu a nápravou narušených mezilidských vztahů. Jedná se zejména o to, aby si klient-obviněný uvědomil všechny možné právní a společenské souvislosti spáchaného trestného činu a byl připraven aktivně řešit vzniklé následky. Aktivní participace klienta-obviněného a klienta-poškozeného na rozhodnutí soudu nebo státního zástupce prostřednictvím spolupráce s PMS může být pro obě strany příprava na to, že rozhodnutí ve věci akceptují a že budou ochotni podílet se na Probační a mediační služba ČR,

7 jeho výkonu - obviněný na realizaci výkonu trestu/opatření nebo odklonu trestního řízení, poškozený pak přijme způsob odškodnění, se kterým bude srozuměn. Smyslem činnosti úředníka PMS s klientem-obviněným ve fázi před rozhodnutím je, aby společně odhalili možné příčiny vzniku trestné činnosti klienta a aby nalezli způsoby jak tyto příčiny odstranit (například prostřednictvím absolvování resocializačního programu, dokončení vzdělání, uplatnění se na trhu práce, vyřešení konfliktu v rodině atd.). Spolupráce úředníka PMS s klientem-poškozeným v době před rozhodnutím směřuje k rozšíření jeho možností aktivně se zapojit do procesu řešení následků trestného činu a vyjádřit tak svá očekávání a své zájmy a potřeby. Zpráva před rozhodnutím dává poškozenému možnost pojmenovat všechny následky spáchaného trestného činu a zároveň vyjádřit se k možnostem náhrady vzniklé škody a nápravy vztahů. Úředník PMS může rovněž v případě potřeby poškozenému zprostředkovat poskytnutí odborné pomoci, která by mu pomohla vyrovnat se s psychickými následky trestného činu. Ačkoli se při zpracování zprávy před rozhodnutím nejedná o zprostředkování mediace, činnost úředníka PMS (stejně jako u mediace) směřuje k urovnání konfliktního stavu. Úředník PMS v rámci této formy spolupráce s klienty vyváženě reaguje na potřeby obou stran sporu, přehledně mapuje okolnosti a specifika trestního případu a v závěrečném stanovisku se s ohledem na zjištěné okolnosti případu vyjadřuje k možnostem jeho řešení. K obsahu zprávy před rozhodnutím má klient-obviněný možnost se vyjádřit a to jak formou zápisu přímo do zprávy, tak i formou svého vlastního odděleného vyjádření se (například formou dopisu, svého prohlášení apod.). III. Základní způsoby práce úředníka PMS s informacemi získanými v průběhu zpracování zprávy před rozhodnutím Spolupráce klientů s úředníkem PMS ve fázi před rozhodnutím státního zástupce nebo soudce je pro obviněného a poškozeného dobrovolná a proto musí úředník PMS k této formě spolupráce předem získat jejich souhlas. Potřeba tohoto souhlasu vychází zejména ze skutečnosti, že při vypracování zprávy před rozhodnutím je úředník PMS povinen dodržovat povinnosti stanovené zákonem č. 257/2000 Sb. o Probační a mediační službě a zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zpráva před rozhodnutím může být zpracována pouze na základě písemného souhlasu klienta-obviněného, přičemž má klient možnost od této spolupráce s PMS kdykoli odstoupit. Obdobně se tento princip práce vztahuje na spolupráci úředníka PMS s klientem-poškozeným. Je potřeba mít na paměti, že souhlas klientů by měl vyjadřovat jejich dobrovolné rozhodnutí s úředníkem PMS při vypracování zprávy spolupracovat a informace významné pro další postup orgánů činných v trestním řízení mu poskytovat. Klient-obviněný musí být také předem seznámen se způsoby objektivizování potřebných údajů zpracovávaných ve zprávě. Odstoupení klienta-obviněného ze spolupráce s úředníkem PMS se projeví jako ukončení spolupráce v daném případu a předání informací o tomto postupu (včetně dosud shromážděných informací) státnímu zástupci nebo soudci s konstatováním důvodů, pro které k tomuto přerušení spolupráce ze strany klienta došlo. Toto odstoupení klienta-obviněného od spolupráce s PMS nevede k jeho znevýhodnění v rámci trestního řízení, neboť provádění úkonů probace či mediace nesmí být obviněnému v dalším průběhu řízení na újmu. Probační a mediační služba ČR,

8 získané údaje jsou před zapracováním do zprávy objektivizovány Proces objektivizace (ověřování) získaných údajů v rámci zpracování zprávy před rozhodnutím je spojen s kontaktováním dalších osob nebo subjektů, které přispívají k doplnění získaných informací o aktuální situaci klienta-obviněného a o možnostech další práce s ním (např. se jedná o rodinu klienta a osoby z jeho bezprostředního okolí, školu, zaměstnavatele, úřad práce, kurátora pro mládež, koordinátora péče o osoby společensky nepřizpůsobivé, o zařízení, v jehož péči klient byl nebo je apod.). Proces objektivizace získaných údajů ve zprávě může významně ovlivnit sám klient-obviněný a to svým aktivním zapojením. Klient-obviněný může úředníkovi PMS doporučit konkrétní osoby nebo instituce, na které se může při zpracování zprávy před rozhodnutím obrátit, některé informace může doložit potvrzením, které si sám u dané osoby/instituce vyžádá (např. se může jednat o zprávu zařízení pro léčbu drogové závislosti, o vyjádření zaměstnavatele nebo školy atd.). Účast klienta-obviněného v procesu objektivizace informací o jeho osobě je prostředkem, jak ho aktivně zapojit do procesu tvorby zprávy před rozhodnutím a tím posílit jeho odpovědnost za obsah zprávy. Tento postup při zpracování zprávy před rozhodnutím zaručuje, že činnost úředníka PMS před vydáním rozhodnutí v dané věci bude pro klienty srozumitelná a transparentní. IV. Zásady pro vypracování zprávy před rozhodnutím 1. Zpráva před rozhodnutím je výsledkem individuální spolupráce úředníka PMS s klientem (tj.obviněným a s poškozeným) a s jeho okolím. 2. Tato spolupráce v průběhu přípravy zprávy není zaměřena pouze na zjišťování informací, ale směřuje k aktivnímu zapojení obou stran do procesu řešení případu a na straně obviněného rovněž směřuje ke zvýšení jeho motivace řešit následky a příčiny trestné činnosti. 3. Zpráva před rozhodnutím zprostředkovává státnímu zástupci a soudci všechny zjištěné a pro případ podstatné skutečnosti, přičemž jejím účelem je podat objektivizované informace o daném případu, včetně stanoviska PMS k možnostem dalšího postupu z hlediska řešení příčin a následků trestného činu a nápravy pachatele (primárním cílem zprávy není napomoci klientovi k co nejmírnějšímu trestu). 4. Zpráva před rozhodnutím je transparentní je zřejmé, jakým způsobem a z jakých zdrojů byly informace získány a jak byly objektivizovány. 5. Vypracování zprávy před rozhodnutím vždy předchází seznámení klienta-obviněného se strukturou zprávy a se způsoby zjišťování potřebných údajů, včetně projednání prohlášení (viz vzor ) a jeho podpisu, stanovisko klienta-poškozeného je možné do zprávy doplnit v případě, že s tím poškozený souhlasí. Probační a mediační služba ČR,

9 V. Nakládání s výstupy práce úředníka PMS ve fázi před vydáním rozhodnutí ve věci 1. Podnět k obstarání podkladů PMS k osobě obviněného a jeho rodinné a sociální situaci vzešel od orgánu činného v trestním řízení V případě, že se na středisko PMS obrátil některý z orgánů činných v trestním řízení (zejména státní zástupce a soudce) s podnětem k zahájení činnosti v dané věci, úředník PMS kontaktuje klienta-obviněného a klienta-poškozeného s pozváním na jednání. V případě navázání spolupráce s klientem (klienty) úředník PMS o jejím průběhu a výsledku informuje příslušný orgán činný v trestním řízení, stejně tak úředník PMS tento orgán informuje o skutečnosti, že spolupráce navázána nebyla. V úvodní části spolupráce úředník PMS sjednává podmínky spolupráce a vyjasňuje otázku, jak bude v případě ukončení spolupráce s PMS ze strany klienta nakládáno s výstupy této spolupráce a jak budou OČTŘ předány Podnět k obstarání podkladů PMS k osobě obviněného a jeho rodinné a sociální situaci vzešel od samotného klienta nebo dalších subjektů Jiná situace nastává v případě, že podnět pro zahájení činnosti PMS na případu středisko obdrží od jedné ze stran sporu nebo osob z jejich okolí. V tomto případě středisko o získání takového podnětu neprodleně vyrozumí příslušného dozorového státního zástupce nebo soudce (záleží v jaké fázi trestního řízení se daný případ nachází) a vyžádá si jeho pověření k činnosti ve věci. Poté úředník PMS kontaktuje klienta-obviněného a klienta-poškozeného a vyjednává o podmínkách případné spolupráce. O průběhu této spolupráce a o jejím výsledku, stejně tak o tom, že spolupráce navázána nebyla, informuje úředník PMS příslušný OČTŘ. V úvodní části spolupráce úředník PMS sjednává podmínky spolupráce a vyjasňuje otázku, jak bude v případě ukončení spolupráce s PMS ze strany klienta nakládáno s výstupy této spolupráce a jak budou OČTŘ předány (viz poznámka pod čarou). Přílohy: 1. Vzor č. 1: Zpráva před rozhodnutím - formulář 2. Vzor č. 2: Prohlášení klienta 5 Písemný souhlas klienta-obviněného spolupracovat s PMS opravňuje úředníka/asistenta PMS zjišťovat informace o jeho osobě a rodinné a sociální situaci a zpracovávat je do podoby zprávy před rozhodnutím, která je určena pro potřeby OČTŘ. Do zprávy je v případě souhlasu poškozeného začleněno i jeho stanovisko k věci. Probační a mediační služba ČR,

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci Mgr. Pavel Štern Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci projektů z prostředků EU. Veřejná (státní)

Více

Metodický postup střediska PMS v rámci zajištění možností ukládání a výkonu trestu obecně prospěšných prací (OPP)

Metodický postup střediska PMS v rámci zajištění možností ukládání a výkonu trestu obecně prospěšných prací (OPP) Metodický postup střediska PMS v rámci zajištění možností ukládání a výkonu trestu obecně prospěšných prací (OPP) Úvodní ustanovení: Trest obecně prospěšných prací je možné chápat jako jeden z příkladů

Více

Činnosti PMS v trestním řízení

Činnosti PMS v trestním řízení Postavení PMS PMS jako složka ministerstva spravedlnosti přispívá k efektivnímu řešení věcí projednávaných soudy. Mezi její přinos patří zejména zrychlení, zefektivnění a zjednodušení trestního řízení

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011 Spr. 215/2012-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Agenda zprostředkování řešení konfliktu

Agenda zprostředkování řešení konfliktu Agenda zprostředkování řešení konfliktu Statistika PMS + Kvantitativní monitoring ZRK 2012 / 2013 Č. j.: Spr 00196/2014-022-2 Agenda dospělých (18 +) Zprostředkování řešení konfliktu Teoretický rámec Činnosti

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Jestliže kriminalita zraňuje, spravedlnost má napravovat křivdy a napomáhat uzdravení. Howard Zehr

Jestliže kriminalita zraňuje, spravedlnost má napravovat křivdy a napomáhat uzdravení. Howard Zehr Jestliže kriminalita zraňuje, spravedlnost má napravovat křivdy a napomáhat uzdravení Howard Zehr Východiska činnosti PMS Odplatná justice Obnovující justice TČ je především útok na společnost Prioritou

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2009

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2009 Spr.116 /2010-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2009 S cílem zajištění základních statistických údajů o počtech případů Probační

Více

Organizační řád a jednací řád Řídící skupiny a Pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Třebíči

Organizační řád a jednací řád Řídící skupiny a Pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Třebíči Organizační řád a jednací řád Řídící skupiny a Pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Třebíči Organizační řád I. Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby. Probační a mediační služba České republiky

Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby. Probační a mediační služba České republiky Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby Probační a mediační služba České republiky 1 Systém dalšího, specifického vzdělávání pracovníků PMS ČR (SDV) Systém vzdělávání v rámci Probační

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VI. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších Terénní sociální pracovníci výchovu dítěte a dalšími

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

P ř í l o h a č. 6 S t a t u t u m ě s t a B r n a. Kontrolní řád města Brna

P ř í l o h a č. 6 S t a t u t u m ě s t a B r n a. Kontrolní řád města Brna P ř í l o h a č. 6 S t a t u t u m ě s t a B r n a Kontrolní řád města Brna Účelem tohoto kontrolního řádu je stanovit základní pravidla provádění kontrolní činnosti, zejména se zaměřením na účelnost nakládání

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Terénní sociální služba v Ralsku

Terénní sociální služba v Ralsku Terénní sociální služba v Ralsku Zpracovala: Bc. Holasová Lenka Terénní sociální služba Terénní sociální služba v Ralsku je poskytována prostřednictvím terénních programů podle 69 zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád I.Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

Mgr. Pavlína Gabrhelíková, Ph.D. Mgr. Pavlína Gabrhelíková, Ph.D. dle dohody.

Mgr. Pavlína Gabrhelíková, Ph.D. Mgr. Pavlína Gabrhelíková, Ph.D. dle dohody. Sylabus předmětu: Probace a mediace Centrum adiktologie PK VFN 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2 www.adiktologie.cz Název oboru: Navazující magisterské studium

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Povinnost státního zástupce stíhat všechny trestné činy, o kterých se dozví.

Povinnost státního zástupce stíhat všechny trestné činy, o kterých se dozví. Otázka: Trestní právo procesní Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): adelka Zásady trestného řízeni, subjekty Zásady trestného řízení Zásada stíhání jen ze zák. důvodů Někoho stíhat lze jen způsobem

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

STÍŽNOSTI, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY KE KVALITĚ NEBO ZPŮSOBU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

STÍŽNOSTI, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY KE KVALITĚ NEBO ZPŮSOBU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY STÍŽNOSTI, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY KE KVALITĚ NEBO ZPŮSOBU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Osobní asistence APROPO Tento dokument upravuje postup při podávání a vyřizování stížností, připomínek a podnětů ke způsobu

Více

Mediační kancelář Osladil a Partneři, ul. Svobody 49, 350 02 Cheb email: kancelar@mediace-partneri.cz, tel.: 606 450 591, 797 706 816

Mediační kancelář Osladil a Partneři, ul. Svobody 49, 350 02 Cheb email: kancelar@mediace-partneri.cz, tel.: 606 450 591, 797 706 816 PRAVIDLA MEDIAČNÍHO ŘÍZENÍ (mediace) ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD VEDENÉHO U MEDIAČNÍ KANCELÁŘE OSLADIL & PARTNEŘI (v běžném sdělení jen Organizační a jednací řád či Pravidla a Kancelář ) ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

Odklony v trestním řízení

Odklony v trestním řízení Odklony v trestním řízení rozumíme zvláštní způsoby trestního řízení, alternativní ve vztahu k standardnímu projednání věci v hlavním líčení, v rámci nichž je možné trestní věc vyřídit v procesněprávním

Více

P ř í l o h a č. 6 S t a t u t u m ě s t a B r n a. Kontrolní řád města Brna

P ř í l o h a č. 6 S t a t u t u m ě s t a B r n a. Kontrolní řád města Brna P ř í l o h a č. 6 S t a t u t u m ě s t a B r n a Kontrolní řád města Brna Účelem tohoto Kontrolního řádu města Brna je stanovit základní pravidla provádění kontrolní činnosti ve všech oblastech samostatné

Více

UPLATNĚNÍ SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA V JUSTICI

UPLATNĚNÍ SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA V JUSTICI S t a t i UPLATNĚNÍ SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA V JUSTICI Jana Mottlová V době, kdy se připravoval zákon o Probačni a mediační službě (PMS) a jeho účinnost se předpokládala k 1. 1. 2001, objevila se potřeba připravit

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Metodické doporučení Krajského úřadu Ústeckého kraje pro tvorbu standardů kvality sociálně-právní ochrany

Metodické doporučení Krajského úřadu Ústeckého kraje pro tvorbu standardů kvality sociálně-právní ochrany Metodické doporučení Krajského úřadu Ústeckého kraje pro tvorbu standardů kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Pro obecní úřady I.

Více

Projekt mediace na Vysočině

Projekt mediace na Vysočině MEDIACE na Vysočině Tremedias o.s. o.s. Tremedias - sdružuje již 5 let odborníky z pomáhajících profesí náplň rodinná mediace, facilitace případových konferencí, supervize akreditovaná vzdělávací instituce

Více

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy Působnost Nejvyššího státního zastupitelství v Brně je v souladu s působností Nejvyššího soudu. Nejvyšší státní zastupitelství vykonává dohled nad činností vrchních státních zastupitelství, je činné při

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

CHARTA OMBUDSMANA SKUPINY KB

CHARTA OMBUDSMANA SKUPINY KB CHARTA OMBUDSMANA SKUPINY KB Čl. 1 Ombudsman Skupiny KB 1. Komerční banka, a.s. v roce 2004 zřídila institut nezávislého ombudsmana, mimořádného kontrolního institutu, pověřeného hledáním smírného řešení

Více

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby Služby pro oběti - Liberec Služba Přijímání trestního oznámení Přijímání trestního oznámení Instituce Okresní státní zastupitelství Policie ČR Specifikace cílové skupiny Adresa poskytování služby, kontakt

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR 7 9. funkční období 7 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany [ ] se sídlem / místo podnikání [ ] zastoupená [ ] zapsaná u..

Více

Organizační řád Astronomické olympiády

Organizační řád Astronomické olympiády Č.j.: MŠMT 14 896/2012-51 dne 16. dubna 2012 Organizační řád Astronomické olympiády Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI k zajištění činnosti rozkladové komise ČSÚ evid. č. ČSÚ051-2016-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika - Český statistický úřad IČO 000 25 593

Více

SEKCE VYZBROJOVÁNÍ MO V Praze dne 2. března 2010 Počet listů: 5

SEKCE VYZBROJOVÁNÍ MO V Praze dne 2. března 2010 Počet listů: 5 SEKCE VYZBROJOVÁNÍ MO V Praze dne 2. března 2010 Počet listů: 5 Schvaluji: Ředitel Mgr. Jiří STANĚK STATUT A JEDNACÍ ŘÁD ODBORNÉHO PORADNÍHO ORGÁNU PRO HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ PŘIJATÝCH V RÁMCI VYHLÁŠENÉ

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

Mediační kancelář Osladil a Partneři, ul. Svobody 49, 350 02 Cheb email: kancelar@mediace-partneri.cz, tel.: 606 450 591, 797 706 816

Mediační kancelář Osladil a Partneři, ul. Svobody 49, 350 02 Cheb email: kancelar@mediace-partneri.cz, tel.: 606 450 591, 797 706 816 PRAVIDLA KONCILIAČNÍHO ŘÍZENÍ (KONCILIACE) ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD VEDENÉHO U MEDIAČNÍ KANCELÁŘE OSLADIL & PARTNEŘI (v běžném sdělení jen Organizační a jednací řád či Pravidla a Kancelář ) ČÁST PRVNÍ

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ A KYBERNETICKÁ KRIMINALITA

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ A KYBERNETICKÁ KRIMINALITA KYBERNETICKÁ KRIMINALITA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ A KYBERNETICKÁ KRIMINALITA MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz Dohoda o poskytnutí služby číslo: 25/CH/010/2011 Uzavřená dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

K VYDÁNÍ STANOVISKA EK

K VYDÁNÍ STANOVISKA EK Jednání Lokální etické komise (LEK) Nemocnice Mělník (jednací řád) o nové žádosti o udělení souhlasu s provedením klinického hodnocení léčivého přípravku nebo s klinickou zkouškou zdravotnického prostředku

Více

mezi následujícími smluvními stranami A... Adresa sídla společnosti:... zastoupená:

mezi následujícími smluvními stranami A... Adresa sídla společnosti:... zastoupená: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZA ÚČELEM OPTIMALIZACE SMLUVNÍHO VZTAHU KLIENTA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník

Více

Poradní sbor se zabýval otázkou, zda může správní orgán vydat rozhodnutí, obdrží-li podklad pro rozhodnutí jako naskenovaný soubor.

Poradní sbor se zabýval otázkou, zda může správní orgán vydat rozhodnutí, obdrží-li podklad pro rozhodnutí jako naskenovaný soubor. Příloha č. 3 k zápisu z 2. 12. 2016 MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 151 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 2. 12. 2016 Postup

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Veškeré stížnosti a připomínky jsou posuzovány jako podnět ke zlepšení poskytovaných

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 00-07 - 08 Veřejné projednávání dokumentů ČIA datum vydání: 1.6.2008 1 MPA 00-07-08 Tyto metodické pokyny (dále jen MPA) vydává Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany MAS Podlipansko o.p.s. se sídlem/místo podnikání: Třída Jana Švermy

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

257/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. července 2000. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HLAVA I

257/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. července 2000. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HLAVA I 257/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní město Praha (dále jen Město ) provozuje Pražské centrum kartových služeb (dále

Více

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

Název vzdělávacího materiálu

Název vzdělávacího materiálu Tematická oblast Název vzdělávacího materiálu Datum vytvoření 28. 12. 2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Pracovní a trestní právo 4. ročník čtyřletého a 8. ročník osmiletého G trestnost,

Více

Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace, Olomouc, ul. Karolíny Světlé 2a SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany

Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace, Olomouc, ul. Karolíny Světlé 2a SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace, 779 00 Olomouc, ul. Karolíny Světlé 2a 1.1. Objednatel : SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace se

Více

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise Smluvní strany: Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise 1. ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Brněnská 1146/30, IČ: 00050784, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva Smlouva o poskytování odborného sociálního poradenství č. X/XXXX Uzavřená podle 91 a 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Článek I Úvod. Článek II Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně

Článek I Úvod. Článek II Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně Vnitřní směrnice ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace k postupu školy při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Článek I Úvod Tato vnitřní směrnice

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY INKASO

OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY INKASO 3. VZNIK, ZÁNIK A TRVÁNÍ SMLOUVY 3.1 K uzavření smlouvy mezi EP jako poskytovatelem a zákazníkem dochází prostřednictvím emailové komunikace mezi EP a zákazníkem, kdy zákazník odesláním akceptačního emailu

Více

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty Mapa systému písemných pravidel a metodických postupů Podpora pěstounských rodin ANEB POMOC V PRAVÝ ČAS Temperi, o.p.s. SQ Obsah standardu kvality Provázanost s dalšími standardy Provázanost s dokumenty

Více

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC Poskytnutí bezplatné právní pomoci je jedním ze základních požadavků moderního demokratického státu. A to zejména jako jeden z prvků práva na spravedlivý proces. Toto základní lidské

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_16_TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY. Karlovy Vary 2010

SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY. Karlovy Vary 2010 SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY Karlovy Vary 2010 Příprava projektu Dlouhodobá kvalitní spolupráce subjektů péče o ohrožené děti Komise a pracovní skupina prevence kriminality Grantový systém města

Více

PRŮBĚH EIA. srovnání Rakousko-Č esko zámě r v Rakousku. Zjišťovací řízení. přeshraniční podle Espookonvence

PRŮBĚH EIA. srovnání Rakousko-Č esko zámě r v Rakousku. Zjišťovací řízení. přeshraniční podle Espookonvence PRŮBĚH EIA srovnání Rakousko-Č esko zámě r v Rakousku EIA-průběh Rakousko legislativní stav (rakouské zákonné podmínky) přeshraniční podle Espookonvence a Aarhuské úmluvy projekt v Rakousku (rakouské zákonné

Více

Statut činnosti komise Rady města Příbram

Statut činnosti komise Rady města Příbram Statut činnosti komise Rady města Příbram Rada města Příbram zřídila v souladu s ustanovením 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, Komisi bezpečnostní a dopravní Čl. I Úvodní

Více

KONTROLNÍ ŘÁD VÝBORŮ ZSMCH

KONTROLNÍ ŘÁD VÝBORŮ ZSMCH SMĚRNICE ZSMCH Platnost od: 1. 4. 2011 Aktualizace: 2. 6. 2014 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Číslo: 010/03-11 Zastupitelstvo statutárního města Chomutova Anna Benešová Název dokumentu: KONTROLNÍ

Více

Město Černošice. Úprava podmínek výkonu alternativního trestu obecně prospěšné práce

Město Černošice. Úprava podmínek výkonu alternativního trestu obecně prospěšné práce Město Černošice Úprava podmínek výkonu alternativního trestu obecně prospěšné práce Vnitřní předpis č. 19 Datum Jméno, příjmení Podpis Zpracoval Ing. Anna Hrabáková Ověřil Renáta Petelíková Mgr. Dagmar

Více

Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu

Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu 159a Odložení nebo jiné vyřízení věci (1) Nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží usnesením,

Více

RODINNÁ KONFERENCE: když se sejde rodinná rada

RODINNÁ KONFERENCE: když se sejde rodinná rada RODINNÁ KONFERENCE: když se sejde rodinná rada Gabriela Pavlíková Praha, 28. 11. 2016 CO JE TO RODINNÁ KONFERENCE =rodinná rada, rodinné setkání Rodina je odborníkem na svůj život, je na čase ji přizvat.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Strana 2075 220 VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Ministerstvo financí stanoví podle 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

(2014/434/EU) (2) Úzká spolupráce bude navázána rozhodnutím přijatým ECB, pokud jsou splněny podmínky vymezené v článku 7 nařízení (EU) č. 1024/2013.

(2014/434/EU) (2) Úzká spolupráce bude navázána rozhodnutím přijatým ECB, pokud jsou splněny podmínky vymezené v článku 7 nařízení (EU) č. 1024/2013. 5.7.2014 L 198/7 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 31. ledna 2014 o úzké spolupráci s vnitrostátními příslušnými orgány zúčastněných členských států, jejichž měnou není euro (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

OBECNÍ ÚŘAD LIŠANY STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBECNÍM ÚŘADEM V LIŠANECH

OBECNÍ ÚŘAD LIŠANY STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBECNÍM ÚŘADEM V LIŠANECH OBECNÍ ÚŘAD LIŠANY STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBECNÍM ÚŘADEM V LIŠANECH OBSAH Úvod 1. Místní a časová dostupnost 2. Prostředí a podmínky 3. Informovanost

Více

Jednací řád rozkladové komise České národní banky po změně č. 1

Jednací řád rozkladové komise České národní banky po změně č. 1 Jednací řád rozkladové komise České národní banky po změně č. 1 Článek 1 Předmět úpravy 1) Tento jednací řád upravuje v souladu s 134 odst. 5 a 152 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

Statut činnosti komise Rady města Příbram

Statut činnosti komise Rady města Příbram Statut činnosti komise Rady města Příbram Rada města Příbram zřídila v souladu s ustanovením 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, Komisi zdravotní a sociální Čl. I Úvodní

Více

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26. Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.července 1995) VYSOKÉ SMLUVNÍ STÁTY, členské státy Evropské unie, S odvoláním

Více