Metodický postup střediska PMS ČR v rámci přípravného řízení a řízení před soudem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický postup střediska PMS ČR v rámci přípravného řízení a řízení před soudem"

Transkript

1 Metodický postup střediska PMS ČR v rámci přípravného řízení a řízení před soudem Úvodní ustanovení Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na ochranu komunity, zájmy poškozených a prevenci kriminality. Metodický standard činností v rámci přípravného řízení a řízení před soudem vychází z potřeby stanovit efektivní a účinné postupy pracovníků PMS při mediaci a dalších činnostech směřujících k urovnání konfliktního stavu v souvislosti s trestním řízením tak, aby byly naplňovány principy restorativní justice. Cílem tohoto metodického postupu je standardizovat a sjednotit praxi jednotlivých kroků středisek PMS ve vztahu ke klientům a spolupracujícím institucím a zajistit potřebnou kvalitu poskytovaných služeb. Tyto metodické standardy vycházejí ze zkušenosti a praxe PMS od roku 2001, navazují na zkušenosti a dobrou praxi z období před účinností zákona o PMS a respektují Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy č. R (99) 19 K mediaci v trestních věcech a jsou inspirovány osvědčenou praxí kontinentálních a anglosaských služeb. 1 V části A tohoto metodického postupu jsou popsány základní kroky, které provádí středisko PMS v rámci mediace v přípravném řízení a v řízení před soudem v souladu s naší právní úpravou a teoretickými východisky pro poskytování mediačních činností. V části B jsou popsány kroky, které provádí středisko PMS při činnostech směřujících k urovnání konfliktního stavu v rámci trestního řízení tehdy, není-li možno využít mediace. Část A Mediační činnosti Definice: Mediací se podle zákona o PMS rozumí mimosoudní zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným směřující k urovnání konfliktního stavu a je vykonávaná v souvislosti s trestním řízením. Mediaci lze provádět jen s výslovným souhlasem obviněného a poškozeného, tzn. mediace je poskytována pouze na základě dobrovolného souhlasu obou stran. Mediaci lze pro účely trestního řízení definovat jako alternativní metodu řešení konfliktů, která využívá přítomnosti nestranné třetí osoby mediátora. Postavení mediátora je vyvážené k oběma stranám. Je odborníkem na efektivní vyjednávání. Napomáhá stranám konfliktu dospět k urovnání sporu a nalézt vzájemně přijatelné řešení dané situace. Jeho úkolem je řídit proces jednání, vytvářet podmínky pro dorozumění účastníků a nalezení řešení, která zohledňují zájmy obou stran. Mediátor spor neposuzuje, ani nerozhoduje o formě jeho řešení. 2 1 Detailní postup mediátora upravuje Manuál k mediaci, který střediska obdržela v rámci kvalifikačního vzdělávání od Institutu pro probaci a mediaci-spj. Rovněž Příručka pro probaci a mediaci v kapitole D3 str popisuje oblast činnosti v mediaci. Tento metodický materiál rovněž respektuje Úplné znění pokynu obecné povahy Nejvyšší státní zástupkyně č. 9/94 (viz. Zvláštní ustanovení po postupu státního zástupce při uplatnění mediace a probace v trestním řízení čl. 62a). 2 Ouředníčková, L., Pilný, O., Rabiňáková, D., Štern, P. Předmluva k českému vdání publikace Riskin, L. L., Arnold, T., Keating, J. M. Mediace aneb jak řešit konflikty. 1. vyd. Praha: Facia, 1996, s Probační a mediační služba ČR,

2 I. Zahájení činnosti střediska 1. Středisko PMS zahajuje svoji činnost v daném případě na základě podnětu, pokynu k zahájení činnosti v daném případu, či na základě vytipování případu z vlastní iniciativy, a to jak v rámci přípravného řízení, tak i ve stadiu po podání obžaloby. 2. Pokyn k zahájení činnosti středisko PMS obdrží od orgánů činných v trestním řízení. 3. S podnětem k zahájení činnosti v daném případu se na středisko mohou obrátit i další na případu zúčastněné osoby poškozený, obviněný, obhájce, zmocněnec, rodiče mladistvého obviněného, pracovníci orgánů sociálně právní ochrany dětí, poskytovatelé sociální služby a další. 4. V případě, kdy podnět k zahájení činnosti v přípravném řízení středisko obdrží od některé z osob vyjmenovaných v bodě I. odst. 3, nebo vytipuje případ z vlastní iniciativy, neprodleně o tomto informuje dozorového státního zástupce a vyžádá si jeho stanovisko k možnosti PMS vstoupit do případu, resp. vyžádá si jeho pokyn k zahájení činnosti ve věci (vzor č. 2). 5. Činnost střediska PMS v přípravném řízení a řízení před soudem primárně směřuje k uplatnění mediačních činností a dalších činností směřujících k urovnání konfliktního stavu ve společnosti v souvislosti s trestním řízením. 6. Za situace, kdy v daném případě nelze z některých zákonných důvodů (např. jedna ze stran nesouhlasí s mediací) mediaci uskutečnit, činnost střediska směřuje k jinému způsobu urovnání konfliktního stavu v souvislosti s trestním řízením, například ke zpracování zprávy před rozhodnutím nebo přípravě dalších podkladů umožňujících uplatnění zvláštních způsobů trestního řízení nebo alternativních sankcí. II. Přípravná fáze 1. Po získání souhlasu státního zástupce (soudce) se zahájením činnosti, resp. po obdržení pokynu k zahájení činnosti v dané věci, začne středisko podnikat kroky směřující k prvnímu kontaktování zúčastněných stran. 2. Úředník PMS pozve klienty - obviněného a poškozeného - k úvodním konzultacím resp. individuálním jednáním. Formu prvního oslovení stran úředník PMS volí podle individuálních okolností a možností daného případu může se jednat o: a) písemnou pozvánku na konzultaci (vzor č. 1a, 1b) b) telefonickou nabídku konzultace c) osobní pozvání na konzultaci 3. Z hlediska vhodnosti pořadí kontaktování poškozeného a obviněného je třeba zohlednit individuální okolnosti případu. S ohledem na standard postupu a získané zkušenosti se první kontakt klientů formou písemné pozvánky jeví jako nejvhodnější. Pozvánka na úvodní konzultaci je odeslána oběma stranám. 4. K písemné pozvánce úředník PMS přiloží další informace důležité pro rozhodování klientů (např. leták o činnosti PMS, leták o mediaci). Písemná pozvánka se klientům odesílá obvykle formou obyčejné listovní zásilky. Probační a mediační služba ČR,

3 5. Termíny jednání úředníka PMS s obviněným a poškozeným lze pro urychlení postupu ve věci naplánovat na stejný den, ale v jiný čas. 6. Telefonická nabídka konzultace může celý proces dojednávání značně urychlit, nicméně obsahuje riziko zkreslení informací, jež se týkají způsobu řešení věci. Tato forma prvního kontaktu nedává klientům, oproti např. písemné pozvánce, možnost nabídku první konzultace v klidu zvážit. I v případě telefonické nabídky konzultace je vhodné nabídnout klientům zaslání či předání informativního letáku (o činnosti PMS, případně o mediaci) před jejich rozhodnutím zúčastnit se konzultace. 7. Osobní kontakt je velmi přínosný například v situaci, kdy klienti na doporučení policie sami navštíví středisko. V rámci tohoto prvního kontaktu je možné přímo domluvit termín konzultace a poskytnout klientovi první nezbytné informace (ústně i písemně), popřípadě je možné úvodní konzultaci přímo uskutečnit III. Individuální konzultace 1. Individuální konzultace úředníka PMS s obviněným a s poškozeným slouží k postupnému zmapování možností pro uskutečnění mediace. Je to prostor pro to, aby úředník PMS stranám srozumitelnou formou předal všechny potřebné informace, které strany potřebují ke svému rozhodnutí, zda s mediací budou souhlasit či nikoli. Úředník PMS zároveň mapuje oblast jejich zájmů a potřeb a uvážlivě, podle vývoje případu, nabízí možnost společného setkání obviněného a poškozeného. 2. Z individuálních konzultací s obviněným a poškozeným úředník PMS vyhotoví záznam o úkonu (viz spisový řád - bod XIX, odst. 1). Jedná se o záznam z konzultace, který stručně zachycuje zejména proceduru jednání, tj. kdy se jednání uskutečnilo a kdo byl u něho přítomen. Z hlediska obsahové náplně konzultace záznam dokladuje, že klientovi (obviněnému a poškozenému) byly předány všechny relevantní informace 3 *. Záznam o úkonu rovněž obsahuje základní souhrn informací, které se týkají představ stran o způsobu řešení situace. V záznamu je zachyceno vyjádření stran k možnosti uskutečnění mediace tedy souhlas s mediací a termín další konzultace nebo naopak, že k mediaci nedojde vzhledem k nesouhlasu strany (stran). Obsah záznamu o úkonu úředník PMS zpracovává se zřetelem na dodržení principu důvěrnosti. 3. Pokud se středisku nepodaří zprostředkovat mediaci, může úředník PMS nabídnout obviněnému, stejně tak i poškozenému, další formu spolupráce. Tato činnost střediska směřuje k dojednání jiného způsobu urovnání konfliktního stavu stran, jež vyplývá ze spáchaného trestného činu. Zejména se může jednat o možnost vypracování zprávy před rozhodnutím 3 Relevantními informacemi se rozumí především seznámení stran s tím, že podmínkou uskutečnění mediace je jejich dobrovolný vstup do tohoto jednání a zároveň mohou kdykoliv mediaci bez udání důvodů ukončit. Obsah jednání je důvěrný. Některé informace z jednání se mohou se souhlasem klientů objevit ve Zprávě o výsledku mediace. Ta pak může sloužit pro účely dalšího rozhodování OČTŘ. Účast na mediaci není chápána jako důkaz o přiznání viny. Probační a mediační služba ČR,

4 IV. Společné jednání stran mediace 1. Účastníky mediace jsou primárně obviněný a poškozený tedy ti, jichž se konflikt týká přímo. Tito účastníci mají právo přizvat si k mediačnímu jednání i další osoby. Těmito osobami mohou být např. rodinní příslušníci stran, obhájci, pracovníci orgánu sociálně právní ochrany dětí, soudní znalci, zmocněnci poškozených, zástupci komunity, která byla rovněž dotčena trestnou činností a další osoby, které mohou být pro řešení konfliktu přínosem. O přítomnosti těchto osob při mediaci a o pravidlech jejich vstupu do mediačního jednání úředník PMS společně se stranami vyjednává. Přítomnost těchto osob musí být akceptována oběma stranami tj. s jejich přítomností musí souhlasit jak obviněný, tak poškozený. Právo přizvat tyto další osoby k mediačnímu jednání má i úředník PMS. 2. Společné jednání je zpravidla výsledkem předchozích individuálních jednání. Účastní se ho úředník PMS, obviněný, poškozený, případně po vzájemné dohodě i další účastníci mediace viz bod IV. odst Během společného jednání úředník PMS napomáhá oběma klientům (obviněnému, poškozenému) vzájemně komunikovat, otevírat společná témata, vyjasňovat sporné oblasti, podporuje strany v aktivním hledání vzájemně prospěšného způsobu řešení celého případu a objasňuje vyváženým přístupem trestně právní kontext prováděné mediace. 4. Úředník PMS je odpovědný za proces mediace, tedy dbá o to, aby průběh mediace byl v souladu se zákonem. V případě, že výsledkem mediace je dohoda mezi stranami, dbá úředník PMS na to, aby dosažení dohody bylo v souladu s dobrými mravy, aby dohoda nebyla uzavřena pod nátlakem, vyjadřovala svobodnou vůli účastníků mediace a uspokojovala jejich potřeby a zájmy. Její obsah by stranám měl být srozumitelný a závazky obsažené v dohodě by měly být splnitelné, přiměřené okolnostem a kontrolovatelné. Kontrolu plnění dohody zpravidla provádí středisko PMS. V. Písemné výstupy z mediace 1. Při práci s písemnými informacemi zachycenými v průběhu mediace se úředník PMS řídí ustanoveními spisového řádu PMS (bod XXI., odst. 4, bod XXII. odst. 2, 3). 2. Probační spisy jsou v průběhu mediace přístupné k nahlížení pouze účastníkům mediace a úředníkovi PMS. Do probačního spisu ve věcech mediace se zakládají jednotlivé záznamy o úkonu záznamy z jednotlivých konzultací a další podstatné materiály, s jejichž zveřejněním účastníci mediace souhlasí. Do probačního spisu se po ukončení mediace rovněž zakládá zpráva o výsledku mediace a případně uzavřená dohoda. 3. Pracovní materiály vzniklé v průběhu mediace (například písemné poznámky úředníka PMS, záznamy jednání na flipchartu apod.) se bezprostředně po ukončení mediace zničí. 4. Dohoda je tvořena za spolupůsobení úředníka PMS společným vyjednáváním přítomných stran. 5. Výsledek mediace úředník PMS shrne do zprávy o výsledku mediace (viz. vzor č. 3), kterou společně s výstupem mediace (sjednanou dohodou, případně dalšími materiály) předá příslušnému státnímu zástupci nebo soudci jako podklad pro jeho další rozhodnutí ve věci. Probační a mediační služba ČR,

5 6. Zpráva o výsledku mediace by měla obsahovat: základní údaje o dosaženém výsledku a provedených krocích v průběhu mediace. Její přílohu tvoří uzavřená dohoda, případně další podklady vztahující se k mediačnímu jednání, s jejichž zveřejněním strany souhlasí. 7. V případě, kdy v rámci mediace nedojde k uzavření dohody, úředník PMS společně se stranami sjednává text informace, že nebyla uzavřena dohoda a tato skutečnost bude zapracována do zprávy o výsledku mediace. 8. Zpráva o výsledku mediace by neměla obsahovat údaje, které by mohly být k tíži obviněného, pokud nedošlo k uzavření dohody. Je třeba brát v úvahu dobrovolnost stran účastnit se mediace a presumpci neviny u obviněného. VII. Další postup 4 1. Pokud nedojde k dohodě a ze strany klienta (klientů) je zájem pokračovat ve spolupráci se střediskem, je možné za jeho (jejich) souhlasu pokračovat ve spolupráci v podobě činnosti směřující k urovnání konfliktního stavu v souvislosti s trestným činem. Přílohy: 1. Vzor č. 1a: Pozvánka ke konzultaci pro poškozeného 2. Vzor č. 1b: Pozvánka ke konzultaci pro obviněného 3. Vzor č. 2: Stanovisko státního zástupce 4. Vzor č. 3: Zpráva o výsledku mediace 5. Příloha č. 1: Manuál mediace 4 Pozn.: Mediaci lze provádět i ve vykonávacím řízení, kdy před jejím zahájením není nezbytné kontaktovat orgány činné v trestním řízení. Vzhledem k vymezení tohoto metodického postupu na přípravné řízení a řízení před soudem není oblast mediace ve vykonávacím řízení jeho součástí. Probační a mediační služba ČR,

6 Část B činnosti směřující k urovnání konfliktního stavu v rámci trestního řízení Zpráva před rozhodnutím úvod do kontextu V této části metodického postupu jsou popsány kroky, které provádí středisko PMS při jiných činnostech směřujících k urovnání konfliktního stavu v rámci trestního řízení tehdy, není-li možno využít mediace. I. Účel zpracování zprávy před rozhodnutím Zpráva před rozhodnutím (tzv. pre sentence report) je výsledkem práce úředníka PMS a asistenta (dále jen úředník PMS) zejména s klientem-obviněným před rozhodnutím, tj. než bude pravomocně rozhodnuto ve věci. Zpráva slouží ke zmapování aktuální životní situace klienta-obviněného a jeho motivování vstoupit do procesu resp. spolupráce při řešení trestní věci, pro niž je stíhán. Zpráva je písemným výstupem spolupráce úředníka PMS s klientemobviněným, který je určen jako podklad pro rozhodování státního zástupce nebo soudce. Při zpracování zprávy se předpokládá rovněž součinnost úředníka PMS s klientem-poškozeným, kterému zpráva dává prostor pro vyjádření svých zájmů a potřeb, vzniklých v důsledku spáchaného trestného činu. Je třeba mít na zřeteli, že zpráva je výsledkem dohody a dobrovolné spolupráce mezi úředníkem PMS a klienty, respektive obviněným a poškozeným. Zprávu můžeme použít i v případech, kdy kontakt s poškozeným není možný a to jak z důvodu, že poškozený nevyužije nabídky úředníka PMS zapojit se do procesu řešení trestného činu, nebo když je poškozeným velká organizace (banka, firma, supermarket), kterým postačí ze strany obviněného např. uznání dluhu, podepsání splátkového kalendáře apod. Zpráva před rozhodnutím je zaměřena jednak na to, aby pro další účely trestního řízení zmapovala potřebné informace k osobě obviněného a jeho rodinnému i sociálnímu zázemí a dále pak informovala o stanovisku poškozeného k dané věci. Obsahová struktura zprávy před rozhodnutím na jedné straně napomáhá úředníkovi PMS zaměřit se při spolupráci s klienty na dané klíčové oblasti, na straně druhé rovněž pomáhá státnímu zástupci a soudci orientovat se ve zprávě a nacházet potřebné informace. Úředník PMS na základě zjištěných informací a vyhodnocení rizik navrhuje další postup spolupráce s klientem příp. formu přiměřených povinností, omezení, možnosti vykonání trestu OPP pro klienta aj. II. Spolupráce úředníka PMS a klientů při zpracování zprávy před rozhodnutím Kvalita a výpovědní hodnota zprávy před rozhodnutím úzce souvisí s procesem spolupráce úředníka PMS s klienty (obviněným a poškozeným) a dalšími zainteresovanými osobami a subjekty. Efektivní činnost vedoucí k urovnání konfliktního stavu s klientem-obviněným nemá povahu výlučného získávání informací o klientovi a jejich zpracování do zprávy, ale předpokládá vzájemnou dohodu a transparentní způsob spolupráce mezi úředníkem PMS a klientemobviněným při hledání možných cest řešení trestního konfliktu. Úředník PMS při práci s obviněným otevírá nová témata, která jsou spojena s řešením následků trestného činu a nápravou narušených mezilidských vztahů. Jedná se zejména o to, aby si klient-obviněný uvědomil všechny možné právní a společenské souvislosti spáchaného trestného činu a byl připraven aktivně řešit vzniklé následky. Aktivní participace klienta-obviněného a klienta-poškozeného na rozhodnutí soudu nebo státního zástupce prostřednictvím spolupráce s PMS může být pro obě strany příprava na to, že rozhodnutí ve věci akceptují a že budou ochotni podílet se na Probační a mediační služba ČR,

7 jeho výkonu - obviněný na realizaci výkonu trestu/opatření nebo odklonu trestního řízení, poškozený pak přijme způsob odškodnění, se kterým bude srozuměn. Smyslem činnosti úředníka PMS s klientem-obviněným ve fázi před rozhodnutím je, aby společně odhalili možné příčiny vzniku trestné činnosti klienta a aby nalezli způsoby jak tyto příčiny odstranit (například prostřednictvím absolvování resocializačního programu, dokončení vzdělání, uplatnění se na trhu práce, vyřešení konfliktu v rodině atd.). Spolupráce úředníka PMS s klientem-poškozeným v době před rozhodnutím směřuje k rozšíření jeho možností aktivně se zapojit do procesu řešení následků trestného činu a vyjádřit tak svá očekávání a své zájmy a potřeby. Zpráva před rozhodnutím dává poškozenému možnost pojmenovat všechny následky spáchaného trestného činu a zároveň vyjádřit se k možnostem náhrady vzniklé škody a nápravy vztahů. Úředník PMS může rovněž v případě potřeby poškozenému zprostředkovat poskytnutí odborné pomoci, která by mu pomohla vyrovnat se s psychickými následky trestného činu. Ačkoli se při zpracování zprávy před rozhodnutím nejedná o zprostředkování mediace, činnost úředníka PMS (stejně jako u mediace) směřuje k urovnání konfliktního stavu. Úředník PMS v rámci této formy spolupráce s klienty vyváženě reaguje na potřeby obou stran sporu, přehledně mapuje okolnosti a specifika trestního případu a v závěrečném stanovisku se s ohledem na zjištěné okolnosti případu vyjadřuje k možnostem jeho řešení. K obsahu zprávy před rozhodnutím má klient-obviněný možnost se vyjádřit a to jak formou zápisu přímo do zprávy, tak i formou svého vlastního odděleného vyjádření se (například formou dopisu, svého prohlášení apod.). III. Základní způsoby práce úředníka PMS s informacemi získanými v průběhu zpracování zprávy před rozhodnutím Spolupráce klientů s úředníkem PMS ve fázi před rozhodnutím státního zástupce nebo soudce je pro obviněného a poškozeného dobrovolná a proto musí úředník PMS k této formě spolupráce předem získat jejich souhlas. Potřeba tohoto souhlasu vychází zejména ze skutečnosti, že při vypracování zprávy před rozhodnutím je úředník PMS povinen dodržovat povinnosti stanovené zákonem č. 257/2000 Sb. o Probační a mediační službě a zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zpráva před rozhodnutím může být zpracována pouze na základě písemného souhlasu klienta-obviněného, přičemž má klient možnost od této spolupráce s PMS kdykoli odstoupit. Obdobně se tento princip práce vztahuje na spolupráci úředníka PMS s klientem-poškozeným. Je potřeba mít na paměti, že souhlas klientů by měl vyjadřovat jejich dobrovolné rozhodnutí s úředníkem PMS při vypracování zprávy spolupracovat a informace významné pro další postup orgánů činných v trestním řízení mu poskytovat. Klient-obviněný musí být také předem seznámen se způsoby objektivizování potřebných údajů zpracovávaných ve zprávě. Odstoupení klienta-obviněného ze spolupráce s úředníkem PMS se projeví jako ukončení spolupráce v daném případu a předání informací o tomto postupu (včetně dosud shromážděných informací) státnímu zástupci nebo soudci s konstatováním důvodů, pro které k tomuto přerušení spolupráce ze strany klienta došlo. Toto odstoupení klienta-obviněného od spolupráce s PMS nevede k jeho znevýhodnění v rámci trestního řízení, neboť provádění úkonů probace či mediace nesmí být obviněnému v dalším průběhu řízení na újmu. Probační a mediační služba ČR,

8 získané údaje jsou před zapracováním do zprávy objektivizovány Proces objektivizace (ověřování) získaných údajů v rámci zpracování zprávy před rozhodnutím je spojen s kontaktováním dalších osob nebo subjektů, které přispívají k doplnění získaných informací o aktuální situaci klienta-obviněného a o možnostech další práce s ním (např. se jedná o rodinu klienta a osoby z jeho bezprostředního okolí, školu, zaměstnavatele, úřad práce, kurátora pro mládež, koordinátora péče o osoby společensky nepřizpůsobivé, o zařízení, v jehož péči klient byl nebo je apod.). Proces objektivizace získaných údajů ve zprávě může významně ovlivnit sám klient-obviněný a to svým aktivním zapojením. Klient-obviněný může úředníkovi PMS doporučit konkrétní osoby nebo instituce, na které se může při zpracování zprávy před rozhodnutím obrátit, některé informace může doložit potvrzením, které si sám u dané osoby/instituce vyžádá (např. se může jednat o zprávu zařízení pro léčbu drogové závislosti, o vyjádření zaměstnavatele nebo školy atd.). Účast klienta-obviněného v procesu objektivizace informací o jeho osobě je prostředkem, jak ho aktivně zapojit do procesu tvorby zprávy před rozhodnutím a tím posílit jeho odpovědnost za obsah zprávy. Tento postup při zpracování zprávy před rozhodnutím zaručuje, že činnost úředníka PMS před vydáním rozhodnutí v dané věci bude pro klienty srozumitelná a transparentní. IV. Zásady pro vypracování zprávy před rozhodnutím 1. Zpráva před rozhodnutím je výsledkem individuální spolupráce úředníka PMS s klientem (tj.obviněným a s poškozeným) a s jeho okolím. 2. Tato spolupráce v průběhu přípravy zprávy není zaměřena pouze na zjišťování informací, ale směřuje k aktivnímu zapojení obou stran do procesu řešení případu a na straně obviněného rovněž směřuje ke zvýšení jeho motivace řešit následky a příčiny trestné činnosti. 3. Zpráva před rozhodnutím zprostředkovává státnímu zástupci a soudci všechny zjištěné a pro případ podstatné skutečnosti, přičemž jejím účelem je podat objektivizované informace o daném případu, včetně stanoviska PMS k možnostem dalšího postupu z hlediska řešení příčin a následků trestného činu a nápravy pachatele (primárním cílem zprávy není napomoci klientovi k co nejmírnějšímu trestu). 4. Zpráva před rozhodnutím je transparentní je zřejmé, jakým způsobem a z jakých zdrojů byly informace získány a jak byly objektivizovány. 5. Vypracování zprávy před rozhodnutím vždy předchází seznámení klienta-obviněného se strukturou zprávy a se způsoby zjišťování potřebných údajů, včetně projednání prohlášení (viz vzor ) a jeho podpisu, stanovisko klienta-poškozeného je možné do zprávy doplnit v případě, že s tím poškozený souhlasí. Probační a mediační služba ČR,

9 V. Nakládání s výstupy práce úředníka PMS ve fázi před vydáním rozhodnutí ve věci 1. Podnět k obstarání podkladů PMS k osobě obviněného a jeho rodinné a sociální situaci vzešel od orgánu činného v trestním řízení V případě, že se na středisko PMS obrátil některý z orgánů činných v trestním řízení (zejména státní zástupce a soudce) s podnětem k zahájení činnosti v dané věci, úředník PMS kontaktuje klienta-obviněného a klienta-poškozeného s pozváním na jednání. V případě navázání spolupráce s klientem (klienty) úředník PMS o jejím průběhu a výsledku informuje příslušný orgán činný v trestním řízení, stejně tak úředník PMS tento orgán informuje o skutečnosti, že spolupráce navázána nebyla. V úvodní části spolupráce úředník PMS sjednává podmínky spolupráce a vyjasňuje otázku, jak bude v případě ukončení spolupráce s PMS ze strany klienta nakládáno s výstupy této spolupráce a jak budou OČTŘ předány Podnět k obstarání podkladů PMS k osobě obviněného a jeho rodinné a sociální situaci vzešel od samotného klienta nebo dalších subjektů Jiná situace nastává v případě, že podnět pro zahájení činnosti PMS na případu středisko obdrží od jedné ze stran sporu nebo osob z jejich okolí. V tomto případě středisko o získání takového podnětu neprodleně vyrozumí příslušného dozorového státního zástupce nebo soudce (záleží v jaké fázi trestního řízení se daný případ nachází) a vyžádá si jeho pověření k činnosti ve věci. Poté úředník PMS kontaktuje klienta-obviněného a klienta-poškozeného a vyjednává o podmínkách případné spolupráce. O průběhu této spolupráce a o jejím výsledku, stejně tak o tom, že spolupráce navázána nebyla, informuje úředník PMS příslušný OČTŘ. V úvodní části spolupráce úředník PMS sjednává podmínky spolupráce a vyjasňuje otázku, jak bude v případě ukončení spolupráce s PMS ze strany klienta nakládáno s výstupy této spolupráce a jak budou OČTŘ předány (viz poznámka pod čarou). Přílohy: 1. Vzor č. 1: Zpráva před rozhodnutím - formulář 2. Vzor č. 2: Prohlášení klienta 5 Písemný souhlas klienta-obviněného spolupracovat s PMS opravňuje úředníka/asistenta PMS zjišťovat informace o jeho osobě a rodinné a sociální situaci a zpracovávat je do podoby zprávy před rozhodnutím, která je určena pro potřeby OČTŘ. Do zprávy je v případě souhlasu poškozeného začleněno i jeho stanovisko k věci. Probační a mediační služba ČR,

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci Mgr. Pavel Štern Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci projektů z prostředků EU. Veřejná (státní)

Více

Metodický postup střediska PMS v rámci zajištění možností ukládání a výkonu trestu obecně prospěšných prací (OPP)

Metodický postup střediska PMS v rámci zajištění možností ukládání a výkonu trestu obecně prospěšných prací (OPP) Metodický postup střediska PMS v rámci zajištění možností ukládání a výkonu trestu obecně prospěšných prací (OPP) Úvodní ustanovení: Trest obecně prospěšných prací je možné chápat jako jeden z příkladů

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_16_TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Mediační kancelář Osladil a Partneři, ul. Svobody 49, 350 02 Cheb email: kancelar@mediace-partneri.cz, tel.: 606 450 591, 797 706 816

Mediační kancelář Osladil a Partneři, ul. Svobody 49, 350 02 Cheb email: kancelar@mediace-partneri.cz, tel.: 606 450 591, 797 706 816 PRAVIDLA MEDIAČNÍHO ŘÍZENÍ (mediace) ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD VEDENÉHO U MEDIAČNÍ KANCELÁŘE OSLADIL & PARTNEŘI (v běžném sdělení jen Organizační a jednací řád či Pravidla a Kancelář ) ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva Smlouva o poskytování odborného sociálního poradenství č. X/XXXX Uzavřená podle 91 a 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

II.1. Použitelnost procedury narovnání a její průběh

II.1. Použitelnost procedury narovnání a její průběh Procedura narovnání - Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o proceduře narovnání s cílem urychlení průběhu správního řízení využitím institutu žádosti o snížení pokuty dle 22ba odst. 2 zákona

Více

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. CHARAKTERISTIKA 1. Název a místo poskytování sociálních služeb: Židovská obec Olomouc odborné sociální poradenství. 2. Sociální poradenství

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

Smlouva o poskytování asistenčních služeb

Smlouva o poskytování asistenčních služeb Smlouva o poskytování asistenčních služeb podle ustanovení 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen smlouva ), se níže uvedeného dne uzavírá mezi těmito smluvními stranami: DIXO

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domova pro seniory Pohoda Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2010 Na základě zákona č. 108/2006 Sb., 40 a vyhl. 505/2006 Sb. S těmito pravidly musí být

Více

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád I.Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ O NÁS Veřejně prospěšný spolek STOP RECIDIVĚ! z.s. byl založen lidmi, kterým není lhostejný osud pachatelů a obětí trestní činnosti. V stávající

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

Informace o ADR řízení pro spotřebitelské spory Ondřej Novák

Informace o ADR řízení pro spotřebitelské spory Ondřej Novák Informace o ADR řízení pro spotřebitelské spory Ondřej Novák Místopředseda Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Hospodářská komora České republiky TELEDIN

Více

Kodex práv a povinností klientů programu Primární prevence pro mateřské školy

Kodex práv a povinností klientů programu Primární prevence pro mateřské školy Kodex práv a povinností klientů programu Primární prevence pro mateřské školy Tato Práva a povinnosti sestávají z těchto obsahových částí: Preambule 1. Všeobecná Práva a povinnosti klientů 2. Specifická

Více

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby Služby pro oběti - Liberec Služba Přijímání trestního oznámení Přijímání trestního oznámení Instituce Okresní státní zastupitelství Policie ČR Specifikace cílové skupiny Adresa poskytování služby, kontakt

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

DOHODU O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE. podle 47b odst. 4 a souvisejících ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění

DOHODU O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE. podle 47b odst. 4 a souvisejících ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění Centrum MATÝSEK, Neklanova č.p. 1807, 413 01 Roudnice nad Labem IČO: 26681471, DIČ: CZ26681471 Tel: 775 579 735, 776 004 289, e-mail: infomatysek@seznam.cz, www.centrummatysek.cz jako osoba pověřená podle

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

CHARTA OMBUDSMANA SKUPINY KB

CHARTA OMBUDSMANA SKUPINY KB CHARTA OMBUDSMANA SKUPINY KB Čl. 1 Ombudsman Skupiny KB 1. Komerční banka, a.s. v roce 2004 zřídila institut nezávislého ombudsmana, mimořádného kontrolního institutu, pověřeného hledáním smírného řešení

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

Metodický pokyn č. 1

Metodický pokyn č. 1 Metodický pokyn č. 1 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Jednání se zájemcem o službu, plánování a

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY

PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY Provozní řád upravuje podmínky poskytování služby dluhového poradenství v Poradně pro dlužníky Sdružení SPES. (Dále jen poradna). Podmínky a rozsah poskytovaných služeb

Více

PROBACE, MEDIACE A SOCIÁLNÍ PRÁCE V TRESTNÍ JUSTICI. Rozšířený sylabus. Igor Hendrych

PROBACE, MEDIACE A SOCIÁLNÍ PRÁCE V TRESTNÍ JUSTICI. Rozšířený sylabus. Igor Hendrych ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Česká republika, Opava, Hradecká 17, PSČ: 746 01 Kontakt: tel.: +420 553 684 544, fax.: +420 553 684 545

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl 1. Základní pojmy 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) vydává společnost M E D I A T E L, spol. s r.o.,

Více

ICC Pravidla ADR * PREAMBULE ČLÁNEK 1 ČLÁNEK 2. Pole Působnosti ICC Pravidel ADR. Zahájení ADR Řízení. Pravidla ADR Mezinárodní obchodní komory

ICC Pravidla ADR * PREAMBULE ČLÁNEK 1 ČLÁNEK 2. Pole Působnosti ICC Pravidel ADR. Zahájení ADR Řízení. Pravidla ADR Mezinárodní obchodní komory ICC Pravidla ADR * Pravidla ADR Mezinárodní obchodní komory Účinná od 1. července 2001 PREAMBULE Přátelská dohoda je žádoucím řešením obchodních sporů a neshod. Může být dosažena buď před zahájením, nebo

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami: (1) Univerzita Hradec Králové se sídlem Rokitanského 62, Hradec Králové, 500 03, IČ: 62690094, DIČ: CZ62690094, zastupující doc.

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Marketingová kampaň Electrolux Oslavte s námi 125leté výročí a získejte 1.250,- Kč PRAVIDLA KAMPANĚ. I. Pořadatel Kampaně. II. Organizátor Kampaně

Marketingová kampaň Electrolux Oslavte s námi 125leté výročí a získejte 1.250,- Kč PRAVIDLA KAMPANĚ. I. Pořadatel Kampaně. II. Organizátor Kampaně Marketingová kampaň Electrolux Oslavte s námi 125leté výročí a získejte 1.250,- Kč PRAVIDLA KAMPANĚ I. Pořadatel Kampaně Pořadatelem marketingové kampaně Oslavte s námi 125leté výročí a získejte 1250,-

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Organizační řád Astronomické olympiády

Organizační řád Astronomické olympiády Č.j.: MŠMT 14 896/2012-51 dne 16. dubna 2012 Organizační řád Astronomické olympiády Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

25. ZASíťOVáNí A SPOLUPRáCe S INSTITUCeMI A NeVLáDNíMI ORGANIZACeMI TéMA: PODPORA UČITeLe Anotace: Praxe: Příklady ze zahraničí

25. ZASíťOVáNí A SPOLUPRáCe S INSTITUCeMI A NeVLáDNíMI ORGANIZACeMI TéMA: PODPORA UČITeLe Anotace: Praxe: Příklady ze zahraničí 25. Zasíťování a spolupráce s institucemi a nevládními organizacemi Téma: podpora učitele Anotace: Základní škola má jedinečnou příležitost přispět k vzestupné sociální mobilitě sociálně znevýhodněných

Více

Smluvní podmínky na internetu v českém a mezinárodním prostředí. Mgr. Tomáš Šetina

Smluvní podmínky na internetu v českém a mezinárodním prostředí. Mgr. Tomáš Šetina Smluvní podmínky na internetu v českém a mezinárodním prostředí Mgr. Tomáš Šetina instalace software licenční podmínky e-shop smluvní podmínky různé aplikace apod. obchodní podmínky jakákoli jiná činnost

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli tito účastníci (dále smluvní

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Statut. Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti. (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR)

Statut. Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti. (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR) Statut (vlastní statut dle čl. 6 odst. 1 Statutu Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR) Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou

Více

Zákon o obětech trestných činů. zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)

Zákon o obětech trestných činů. zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) Zákon o obětech trestných činů zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) Které zákony zákon o obětech trestných činů mění ČÁST PRVNÍ: Práva

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 CÍL Výchovná komise (dále jen VK) je zřízena pro řešení závažných, opakujících se nebo dlouhodobě přetrvávajících výchovně vzdělávacích problémů žáků

Více

Doporučený postup. Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. pro používání opatření omezující pohyb osob

Doporučený postup. Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. pro používání opatření omezující pohyb osob Doporučený postup Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro používání opatření omezující pohyb osob Část I. Úvodní ustanovení Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV ČR) v návaznosti na

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU I. Preambule Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou nedílnou součástí platné rezervace klientů na stránkách Rakousko.cz. Rakousko.cz

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker Příloha č. 4: Systémový dokument pravidla pro elektronickou aukci Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker (dále jen Pravidla) I. Pojmy - výklad 1. Pravidla jejich účelem

Více

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Vnitřní předpis směrnice č. 107/2011 Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz Dohoda o poskytnutí služby číslo: 25/CH/010/2011 Uzavřená dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel

Více

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Cílem Instrukce je stanovit pravidla základního stupně výběru

Více

2. Zájemcem: IČO: DIČ: zapsaném v Obchodním Rejstříku vedeném Městským soudem v, oddíl, vložka. zastoupeny: / dále jen zájemce /

2. Zájemcem: IČO: DIČ: zapsaném v Obchodním Rejstříku vedeném Městským soudem v, oddíl, vložka. zastoupeny: / dále jen zájemce / Zprostředkovatelská smlouva uzavřená mezi 1. Zprostředkovatelem: JUDr. Milan Vacek, realitní kancelář Nad Šárkou 1167 / 126 160 00 Praha 6 IČO: 14904179 DIČ: 006 510524/451 zapsaným v OR vedeném Městským

Více

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 1 (celkem 6) Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 2 (celkem 6) OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. OVĚŘENÍ

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

STÍŽNOSTI, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY KE KVALITĚ NEBO ZPŮSOBU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

STÍŽNOSTI, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY KE KVALITĚ NEBO ZPŮSOBU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY STÍŽNOSTI, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY KE KVALITĚ NEBO ZPŮSOBU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Osobní asistence APROPO Tento dokument upravuje postup při podávání a vyřizování stížností, připomínek a podnětů ke způsobu

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE

DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE Dětské centrum Milovice, příspěvková organizace; IČO: 70977151 se sídlem Dětská 361/2, 289 23 Milovice, zastoupené: Mgr. Petrou Černovskou, DiS., ředitelkou, je pověřená

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Čl. I Úvodní ustanovení Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy ve věci zajištění překladu,

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

ISA 720 OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU

ISA 720 OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající dnem 15.prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Jednací řád Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikáni a inovace (dále jen Jednací řád

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011 Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Jihlava 31. 10. 2011 Základní východiska Mezinárodní závazky České republiky, judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Více