Vývoj cestovního ruchu ČR za období a 1. čtvrtletí 2009 (zpracováno z dostupných údajů k )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj cestovního ruchu ČR za období a 1. čtvrtletí 2009 (zpracováno z dostupných údajů k )"

Transkript

1 Vývoj cestovního ruchu ČR za období a 1. čtvrtletí 2009 (zpracováno z dostupných údajů k ) Úvodní poznámka Tato nová verze analýzy a východisek vývoje cestovního ruchu je oproti předchozím analogickým dokumentům zcela orientována na poznání a identifikaci dopadů a důsledků, které přináší do sektoru cestovního ruchu v národních i mezinárodních podmínkách celosvětová hospodářská krize. Cestovní ruch se jako ekonomicky i sociálně velice citlivá oblast dostal do jejího působení od prvopočátku a také její důsledky nejen zaznamenává, ale usiluje o to jim čelit. V tom směru tato verze zachovává komplexní obsahové pojetí a vnitřní všestrannou skladbu, resp. strukturu problematiky cestovního ruchu a zcela se podřizuje potřebě bezprostředně analyzovat krizové jevy, dopady a dostupná východiska na podkladě relevantních věcných materiálů a statistik. Krize ovlivnila vývoj cestovního ruchu již v roce 2008 natolik, že se rasantně zpomalily meziroční příjezdy návštěvníků až do celosvětového poklesu ve druhém pololetí s tím, že region Evropy jako celek zůstal v počtu příjezdů na úrovni roku 2007 jen díky výsledku střední a východní Evropy. Pokles cestovního ruchu v České republice měl v zásadě stejné příčiny a podobný průběh jako ve světě. Projevily se a jsou zde však i další vlivy jako měnový vývoj, zájem o výjezdy, na druhé straně příčiny omezující ekonomický efekt tuzemských podniků poskytujících služby cestovního ruchu. Celoroční výsledky roku 2008 se v ČR dostaly pod úroveň předchozího roku jak v návštěvnosti, tak v ekonomických přínosech. První měsíce roku 2009 tento nepříznivý vývoj jen potvrdily a vedou až k dvoucifernému poklesu jak ve využití ubytovacích a stravovacích kapacit, tak v tržbách těchto zařízení. Nedávná 10. konference cestovního ruchu konstatovala, že za těchto okolností se dostala do nové, mnohem naléhavější a náročnější fáze též realizace platné Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období a potřeba ofenzivního přístupu k využívání a čerpání strukturálních fondů hlavně v regionech. I. Makroekonomické prostředí a vývoj cestovního ruchu V kontextu s vývojem hospodářské krize je pro vývoj indikátorů ekonomického prostředí příznačné jejich soustavné zhoršování. Následující přehled soustřeďuje za poslední čtvrtletí roku 2008 a následně za I. čtvrtletí roku 2009 klesající rozhodné ukazatele ekonomické výkonnosti od průmyslu, stavebnictví, přes zahraniční obchod až do oblasti služeb, maloobchodu, dopravy a cestovního ruchu. Toto porovnání sleduje možnost komplexního posouzení závažných výsledků a jejich souvislostí s dosahem nejen národním, ale současně též s mezinárodním přesahem, který je s ohledem na charakter ekonomiky ČR zvlášť důležitý. Hodnocení vychází z poslední (dubnové) Makroekonomické predikce MF ČR a z prezentace ČSÚ o tvorbě a užití HDP za I.čtvrtletí 2009 z , nicméně trpí značnou obtížností v oceňování bezprostředního a zvláště budoucího vývoje. Výsledek BÚPB za I. čtvrtletí 2009 vč. zpřesnění za rok 2008 je zahrnut podle prezentace ČNB ze dne

2 INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE Meziroční indexy (vesměs ze st.c.) ROK 2008 III/ IV/ I/ HDP (stálé ceny) x) 102,8 103,1 99,9 96,6 Spotřeba domácností (st. ceny) x) 102,7 102,5 102,4 103,0 Průmyslová výroba 100,4 104,2 86,8 79,0 Stavební výroba 100,6 104,8 96,6 88,5 Obrat zahraničního obchodu 99,7 98,9 88,6 81,9 Tržby maloobchodu (G 45+47) 103,4 105,3 98,4 95,7 Tržby ve službách (H, I, J, L, M a N ) 100,4 102,3 96,4 92,2 z toho tržby pohostinství (I 55+56) 92,6 93,0 89,6 88,7 tržby doprava (H49-53) 99,8 103,2 93,8 89,9 tržby CK, CA, průvodci (N 79) 92,4 94,2 82,4 91,1 Cestovní ruch- příjezdy do HUZ celkem 99,0 96,6 95,1 91,6 toho nerezidenti 99,5 99,6 93,7 82,9 rezidenti 98,5 94,0 96,9 101,0 přenocování v HUZ celkem 96,2 94,4 92,3 91,3 toho nerezidenti 97,0 97,3 92,4 81,4 rezidenti 95,4 92,2 92,2 102,3 Příjmy ze zahraničního CR 97,5 89,3 95,9 92,9 Výnos čisté příjmy ze zahraničního CR 87,8 80,0 95,0 79,9. x) podle údajů ČSÚ z ; konstrukce přehledu: MAG Consulting Graf č.1: Vývoj indexů vybraných indikátorů ekonomiky v posledních třech čtvrtletích HDP Průmyslová výroba Obrat zahraničního obchodu Tržby maloobchodu (G 45+47) Příjmy ze zahraničního CR ROK 2008 III/ IV/ I/ zdroj: ČSÚ, Mag Consulting V průběhu roku 2008 došlo k postupnému zpomalení růstu domácí ekonomiky, která však i tak podle údajů ČSÚ z vykázala celoroční růst HDP o 2,8 %. Byla tak nad evropským průměrem, nicméně lze soudit, že postupný dopad krizových důsledků se v ní projevoval s jistým opožděním. Avšak již ve IV. čtvrtletí 2008 se ekonomika dostala těsně pod úroveň předchozího roku (index HDP 99,9). V I. čtvrtletí 2009 se propad prohloubil podle posledního ocenění ČSÚ (ve shodě s předchozí předběžnou předpovědí) na index HDP 96,6. To samozřejmě těsně souvisí s vývojem zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, s jejich dopady do zahraničního obchodu, jehož obrat poklesl v I. čtvrtletí skoro o pětinu, i když i 2

3 tak s ohledem na souběžný propad v dovozu s vývozem byl v I. čtvrtletí dosažen přebytek zahraničního obchodu skoro 43 mld. Kč. Předchozí přehled ukazuje vedle zdrojových propadů HDP rovněž jeho výdajovou stránku, ze které vyplývá, že ještě ve IV. čtvrtletí 2008 rostla konečná spotřeba o 1,8 % a z toho spotřeba domácností o 2,4 % s tím, že tento proces pokračoval překvapivě zřejmě s jistou setrvačností - i v I. čtvrtletí 2009, kdy se konečná spotřeba zvýšila o 3,6 % a spotřeba domácnosti o 3 %. Odtud lze spatřovat i oproti vývoji zdrojů HDP relativně přijatelnější výsledky maloobchodu (meziroční index tržeb ve IV. čtvrtletí ,4 % a v I. čtvrtletí ,7 %), kromě prodeje automobilů. A lze sem svým způsobem přičítat i výsledky ve výjezdovém a domácím cestovním ruchu dosahované do konce roku 2008 (v mnohém spadající též do spotřeby). Naopak klesající výsledky příjezdového cestovního ruchu (nerezidentů) sehrávají postupně stále více opačnou roli. (viz předchozí přehled). Pro kontinuitu a konfrontaci výsledků zahrnujeme v této části opakovaně též aktuální versi Satelitního účtu cestovního ruchu TSA (Tourism Satelite Account) publikovanou v lednu t. r. Podíl cestovního ruchu na hrubé přidané hodnotě HPH vyjádřil za poslední vyčíslený rok 2007 TSA ve výši 2,6 %, podíl na hrubém domácím produktu HDP 2,9 %. Nyní vzniká aktuální otázka, jak poznamená krizový vývoj následující vyhodnocení v následných letech 2008 a 2009 a dále. Vývoj HPH a HDP a cestovního ruchu v letech (podle TSA T 11.1) Ukazatel (v mil. Kč) ) ) ) ) ) Hrubá přidaná hodnota celkem HPH (zc) Hrubý domácí produkt HDP Produkce CR (zc) Mezispotřeba CR (kc) Podíl cestovního ruchu na hrubé přidané hodnotě HPH (v %) 3,4 3,3 3,0 2,7 2,6 Hrubá přidaná hodnota cestovního ruchu (zc) HPH CR Charakteristická odvětví HPH CR Související odvětví HPH CR Nespecifická odvětví HPH CR Charakteristická odvětví (v %) 69,9 70,4 68,5 67,9 68,8 HPH CR Související odvětví (v %) 25,2 25,3 27,7 28,5 27,2 HPH CR Nespecifická odvětví (%) 4,9 4,3 3,8 3,6 4,0 Daně CR HDP CR Podíl cestovního ruchu na hrubém domácím produktu HDP (v %) 3,4 3,5 3,2 3,0 2,9 1) Revidovaná data; 2) Revidovaná semi-definitvní data; 3) Předběžná data; (zc) Základní ceny; (kc) Kupní ceny; Pramen: CSÜ * * * 3

4 Celosvětový vývoj mezinárodního cestovního ruchu byl v roce 2008 podle údajů World Tourism Organization (UNWTO) postižen projevy finanční a hospodářské krize natolik, že se předchozí světový meziroční nárůst příjezdů návštěvníků oproti roku 2007 značně zpomalil z 6,9 % na 1,8 % v roce Zpomalení pokračuje v roce 2009 s tím, že v lednu 2009 došlo ve světě k meziročnímu úbytku o 6,6 %, v únoru o 8,8 %. V regionu Evropy činí tyto úbytky 5,4 %, resp. 11,2 %, ve střední a východní Evropě 6,3 %, resp. 7 %. Souhrnné údaje vyjadřuje následující přehled, bližší údaje o vývoji počtu příjezdů v posledním období vč. příjmů zachycují tabulky v závěrečné části studie. Příjezdy v mezinárodním cestovním ruchu podle WTO (v mil. příjezdů) SVĚT Evropa v tom Střední a východní Evropa 2007 počet ,0 96,8 Přírůstek 2007/2006 v % 6,9 5,2 6,2 Přírůstek úbytek v % 2008 počet ,5 99,4 Rok 2008/2007 1,8 0,1 2,6 I. pololetí 2008/7 5,4 3,4 5,2 II. pololetí 2008/7-1,3-2,5 0,4 leden 2009/2008-6,6-5,4-6,3 únor 2009/2008-8,8-11,2-7,0 Pramen: UNWTO,

5 II. Ekonomické přínosy a nároky zahraničního cestovního ruchu Podle údajů ČNB z byl běžný účet platební bilance I. čtvrtletí 2009 aktivní ve výši 24,8 mld. Kč. Poměr schodku běžného účtu platební bilance k HDP v b. c. (na roční bázi) dosáhl podle odhadu ČNB 3,2 %. V zahraničním cestovním ruchu se v I. čtvrtletí 2009 oproti I. čtvrtletí 2008 snížily hrubé příjmy o 7,1 %, výdaje stouply o 2,8 %, z čehož vyplývá pokles bilance zahraničního CR za I. čtvrtletí oproti bilanci ZCR za I. čtvrtletí 2008 o 20,1.%, oproti I. čtvrtletí 2007 o 26,9 %. Makroekonomické souvislosti zahraničního cestovního ruchu Ukazatele, kriteria Rok I. čtvrtletí Predikce MAG 2009 z března Predikce MAG 2009 současná Příjmy ze ZCR v mld. Kč 134, ,738 30,717 28, Výdaje na ZCR v mld. Kč 73, ,468 17, Saldo příjmů a výdajů na ZCR v mld. Kč 60, ,249 10, Podíl obratu ZCR (příjmy+výdaje) na obratu zahraničního obchodu v % Podíl příjmů ZCR na vývozu zboží do zahraničí v % Podíl příjmů ZCR na vývozu služeb v rámci BÚ PB v % Relace kladného salda bilance ZCR k výsledku obchodní bilance (obchodní bilance = 1) Příjezdy nerezidentů do HUZ v tis. 4,3 4,3 3,9 4,6 X X 5,4 5,3 4,8 5,4 X X 38,7 34,6 34,4 34,8 X X 0,502 0,516 0,309 0,247 X X meziroční index 103,8 99,6 106,8 82, ,0-90,0 Pramen: ČNB PBBÚ za I/4 2009, červen 2009; propočty MAG Predikce pro rok 2009 vychází z předpokladu, že v důsledku dopadu krizových jevů v hospodářství dojde k celkovému poklesu příjmů ze zahraničního cestovního ruchu minimálně okolo %. S ohledem na velké nejistoty v možných odhadech vývoje jsou intervaly predikce široké. Vliv měnového vývoje Měna Položka index I. čtvrtletí 2009 mld.kč Kladné saldo bilance ZCR v mld. 60,608 53,220 10,586 CZK Meziroční index kladného salda 96,9 87,8 79,9 mil. Kladné saldo bilance ZCR v mil , ,7 383,6 EUR Meziroční index kladného salda 98,8 98,8 74,0 mil. Kladné saldo bilance ZCR v mil , ,3 499,1 USD Meziroční index kladného salda 107,7 104,8 64,3 Pramen: ČSÚ, ČNB červen 2009, propočty MAG 5

6 Pro hodnocení vývoje měnových dopadů jsou uvedeny údaje o skutečném a předpokládaném kursovém vývoji podle poslední lednové predikce MF ČR. V konfrontaci s posledním kolísavým vývojem v únoru a v březnu je zřejmé, že následující celoroční údaje z predikce počítají s odezněním současně se projevujících relací: Směnné kurzy nominální CZK/EUR CZK/USD Vývoj kursů Měnové relace predikce 2009 roční průměr 28,34 27,76 24,94 26,9 index zhodnocení předch. rok = ,1 102,1 111,3 92,9 roční průměr 22,61 20,31 17,03 21,0 index zhodnocení předch. rok = ,9 111,3 119,2 81,3 Reálný směnný kurz vůči EA 12 (index ukazuje meziroční reálné zhodnocení CZK proti EUR, deflováno deflátory HDP) Index průměr 2005 = ,0 107,6 119,1 110 zhodnocení předchozí rok = ,0 103,4 110,7 92,7 Pramen: MF ČR duben2009 Následující přehled ukazuje ekonomické výsledky zahraničního cestovního ruchu v časovém sledu posledních tří let v kontextu s bilancí služeb běžného účtu platební bilance: Příjmy, výdaje a bilance ZCR ve vazbě s bilancí služeb platební bilance v I. čtvrtletí (mil. Kč) I. Q 2007 I Q 2008 Index I Q 08/07 I. Q 2009 Bilance služeb BÚPB , , ,3 Příjmy bilance služeb , , ,9 Index I Q 09/08 Index I.Q 09/07 z toho příjmy ZCR , ,0 110, ,3 92,9 102,2 Výdaje bilance služeb , , ,6 výdaje na ZCR , ,1 130, ,6 102,8 133,7 čistý přínos ZCR , ,9 91, ,7 79,9 73,1 (Velikonoce v r a 2009 v dubnu, v roce 2008 v březnu) Podle BU platební bilance za I/Q 2009 ČNB, červen2009 Graf č.2: Příjmy, výdaje a bilance ZCR v I.čtvrtletí 2008 a 2009 (mil. Kč) příjmy ZCR výdaje na ZCR bilance ZCR - čistý přínos I Q 2008 I. Q 2009 zdroj: ČNB, Mag Consulting 6

7 V delší časové řadě se příjmy a výdaje na ZCR dosud vyvíjely takto: Období Příjmy, výdaje a bilance ZCR v časové řadě Příjmy z cestovního ruchu Výdaje na cestovní ruch Bilance příjmů a výdajů mil. Kč mil. mil. USD mil. Kč mil. mil. USD mil. Kč mil. mil. USD , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 index 08/07 97,5 108,6 116,4 105,5 117,5 125,9 87,8 97,7 104,8 I/ , , , , ,4 775,8 I/ , , ,9 847, ,6 499,1 index I/4 09/08 92,9 86,1 74,8 102,8 95,3 82,8 79,9 74,0 64,3 Pramen: PBBÚ ČNB červen 2009, propočty MAG Graf 3: Příjmy, výdaje a bilance ZCR v letech (v mil. Kč) Příjmy z CR Výdaje na CR Bilance příjmů a výdajů zdroj: ČNB, Mag Consulting Podle vlastní metodiky poskytuje souhrnný a strukturovaný pohled na přínosy aktivního příjezdového cestovního ruchu satelitní účet cestovního ruchu TSA v části příjezdový cestovní 7

8 ruch, kdy spotřeba příjezdového cestovního ruchu je brána jako celkový objem prostředků vydaných na CR nerezidenty do navštívené země (v tomto případě ČR) v letech (podle aktualizace TSA z ): Spotřeba příjezdového cestovního ruchu v ČR v letech (podle TSA T1) Ukazatel v mil. Kč ) ) ) ) ) Jednodenní návštěvníci Turisté Tranzitující Návštěvníci celkem v tom podle produktu: Služby CK/CA 2) Ubytování Stravování Doprava Zboží Ostatní * Výdaje včetně odhadované části výdajů zaplacených nerezidentem předem ve své zemi směřujících do české ekonomiky 1).Prostředky alokované do ČR se v kategorii služby CK/CA samostatně nevyčleňují; 2) Odpovídá maržím CK, CA či průvodců; 3) Revidovaná data; 4) Revidovaná semi-definitvní data; 5) Předběžná data; Pramen: CSÜ

9 III. Výsledky cestovního ruchu ČR podle návštěvnosti HUZ V příjezdovém cestovním ruchu pokračoval v I. čtvrtletí 2009 pronikavý dopad krizových vlivů. Projevil se výrazně jak u ekonomicky relevantnějšího počtu přenocování, tak v poklesu počtu příjezdů hostů do HUZ. V návaznosti na předchozí období se již jedná o více než roční klesající trend s tím, že se současně opět potvrdil trend postupného zkracování pobytů. Zvlášť pronikavý je za I. čtvrtletí 2009 pokles počtu přenocování a příjezdů u nerezidentů, zatímco u rezidentů se projevil mírný přírůstek. Do sledovaných zařízení přijelo v I. čtvrtletí celkem 2,3 milionu hostů, což bylo meziročně o 8,4 % (o 210 tisíc) méně. Počet nerezidentů klesl o 17,1 % (o 222 tisíc), počet rezidentů byl o 1,0 % (o 12 tisíc) vyšší. Pokles příjezdů zahraničních hostů ovlivnilo vedle ekonomických vlivů i to, že velikonoční svátky připadly letos až na duben, naopak mírný nárůst domácích hostů měl oporu v dobrých sněhových podmínkách v horském prostředí. Tomu odpovídají i dále dokumentované regionální výsledky. Následující přehled zachycuje bližší údaje o návštěvnosti HUZ v kontextu s celoročními výsledky posledních roků včetně čtvrtletního členění. Je zřejmé, že posledním čtvrtletím s pozitivním výsledkem návštěvnosti bylo I. čtvrtletí roku Index za poslední čtyři čtvrtletí (posunutý rok) dotvrzují roční propad: Rok/index Počty hostů a přenocování v I. čtvrtletí 2009 v návaznosti na předchozí období Počet hostů Počet přenocování celkem nerezidenti rezidenti celkem nerezidenti rezidenti počet počet index 2007/6 101,9 103,8 99,9 98,5 102,6 94,7 Počet Index 2008/7 99,1 99,6 98,5 96,2 97,0 95,3 počet I/ počet I/ počet II/ počet III/ počet IV/ počet I/ Index I/4 2008/7 107,4 106,8 108,1 104,3 103,7 104,8 Index II/4 2008/7 99,6 99,6 99,7 95,8 95,4 96,4 Index III/4 2008/7 96,6 99,6 94,0 94,4 97,3 92,2 Index IV/4 2008/7 95,1 93,7 96,9 92,3 92,4 92,2 Index I/4 2009/8 91,6 82,9 101,0 91,3 81,4 102,3 Index 2.Q 08 až 1.Q 09 2.Q 07 až 1.Q 08 96,1 95,0 97,3 93,8 92,5 95,0 9

10 Graf č.4: Počty hostů v HUZ v letech celkem nerezidenti rezidenti zdroj: ČSÚ, Mag Consulting Z hlediska kategorií HUZ došlo v I. čtvrtletí k nejvýraznějšímu poklesu počtu hostů a přenocování v pěti a čtyřhvězdičkových hotelech, a to hlavně vlivem úbytku nerezidentů. Snížení celkového počtu přenocování dosáhlo v těchto hotelích 19,2 %, resp. o 11,6 %. Z dalšího přehledu též vyplývá, že mírný nárůst zaznamenaly pouze chatové osady a turistické ubytovny vlivem návštěvnosti rezidentů (0,9 %). období index Hosté a přenocování v I. čtvrtletí 2009 a od II. čtvrtletí 2008 podle kategorií HUZ celkem hotely apod. HUZ hotely ***** hotely **** Hosté ostatní hotely a pensiony Ostatní HUZ kempy chatové osady, ubytovny ostatní Počet I/4 celkem Index I/4 2009/8 91,6 90,7 81,7 91,8 91,3 96,3 91,5 98,5 95,8 Index roční x) 96,1 98,4 95,6 106,4 95,3 88,6 84,7 90,1 90,8 v tom nerezidenti Počet I/4 celkem Index I/4 2009/8 82,9 84,0 80,9 88,3 81,6 63,4 53,8 59,0 64,5 Index roční x) 95,0 96,0 96,7 102,2 91,5 84,3 86,5 81,9 83,6 Počty přenocování Počet I/4 celkem Index I/4 2009/8 91,3 89,6 80,8 88,4 91,0 96,6 87,2 100,9 95,9 Index roční x) 93,8 97,5 92,6 108,9 93,1 86,2 86,8 87,4 85,8 v tom nerezidenti Počet I/4 celkem Index I/4 2009/8 81,4 82,6 80,4 85,0 81,0 70,1 52,4 54,0 72,1 Index roční x) 92,5 94,4 93,1 103,9 88,0 79,5 87,8 65,8 78,6 x) index roční představuje období 2.Q 08 až 1.Q 09 oproti období 2.Q 07 až 1.Q 08 Nejvíce zahraničních hostů (podle státní příslušnosti) přijelo v I. čtvrtletí z Německa, a ti také dosáhli nejvyšší počet přenocování, i když proti stejnému období předchozího roku se jednalo o výrazný 10

11 pokles (o 15,9 %, resp. o 18,6 %). Z prvních deseti nejčastěji přijíždějících národností byl vykázán růst pouze u turistů z Polska. TOP 10 zemí v pořadí návštěvností ČR v I. čtvrtletí 2009 Počet hostů Počet přenocování Pořadí x) Země Počet ve I/4 09 Ind.I/4 09/08 Ind. roku x) Pořadí x) Země Počet ve I/4 09 Ind.I/4 09/08 Ind. roku x) 1. Německo ,1 91,5 1. Německo ,4 89,3 2. Spojené království ,6 80,9 2. Rusko ,7 113,7 3. Itálie ,8 91,0 3. Itálie ,3 91,5 4. Rusko ,0 118,6 4. Spoj. království ,8 77,7 5. Polsko ,8 119,5 5. Polsko ,7 117,2 6. Slovensko ,0 94,7 6. Nizozemsko ,0 92,8 7. Francie ,8 95,9 7. Slovensko ,8 76,3 8. Spoj. státy americké ,2 91,2 8. Spoj. státy am ,9 87,1 9. Nizozemsko ,6 91,6 9. Francie ,0 94,7 10. Rakousko ,2 95,2 10. Španělsko ,2 77,4 Hosté HUZ celkem ,6 96,1 Hosté HUZ celkem ,3 93,8 z toho nerezidenti ,9 95,0 z toho nerezidnenti ,4 92,5 rezidenti ,0 97,3 rezidenti ,3 95,0 % podíl nerezidentů 46,9 x x % podíl nerezidentů 46,7 x x % podíl rezidentů 53,1 x x % podíl rezidentů 53,3 x x x) index roční představuje období 2.Q 08 až 1.Q 09 oproti období 2.Q 07 až 1.Q 08 Pramen pro veškeré tabulky návštěvnosti Rychlé zprávy ČSÚ ;; 2008; propočty MAG Consulting 11

12 Návštěvnost v ubytovacích zařízeních v I. čtvrtletí 2009 a od II. čtvrtletí 2008 podle krajů (NUTS III) Kraj Počet hostů Počet přenocování celkem nerezidenti rezidenti celkem nerezidenti rezidenti Česká republika celkem Index I/4 2009/8 91,6 82,9 101,0 91,3 81,4 102,3 Index roční x) 96,1 95,0 97,3 93,8 92,5 95,0 Hlavní město Praha Index I/4 2009/8 84,8 81,3 107,9 81,1 78,9 100,6 Index roční x) 97,9 96,2 112,3 95,0 93,7 109,6 Středočeský kraj Index I/4 2009/8 95,4 81,0 100,7 89,2 77,2 93,3 Index roční x) 93,3 86,1 96,0 87,3 80,2 89,9 Jihočeský kraj Index I/4 2009/8 107,6 96,4 113,8 107,5 92,6 113,9 Index roční x) 96,4 94,3 97,5 95,7 93,4 96,4 Plzeňský kraj Index I/4 2009/8 93,7 83,2 98,5 92,1 76,0 98,3 Index roční x) 93,1 88,9 95,2 91,7 81,9 95,6 Karlovarský kraj Index I/4 2009/8 87,3 85,2 92,7 88,7 86,1 99,0 Index roční x) 95,3 95,3 95,3 97,2 98,9 92,8 Ústecký kraj Index I/4 2009/8 89,1 72,0 99,3 77,7 65,0 85,5 Index roční x) 95,1 83,7 102,3 87,0 78,9 91,4 Liberecký kraj Index I/4 2009/8 99,8 90,9 104,0 101,4 89,9 107,4 Index roční x) 95,9 90,8 98,0 94,2 88,6 96,8 Královéhradecký kraj Index I/4 2009/8 101,1 86,8 108,6 100,7 82,8 110,1 Index roční x) 96,5 94,5 97,4 94,7 86,6 98,5 Pardubický kraj Index I/4 2009/8 98,1 91,7 99,3 95,1 80,4 97,9 Index roční x) 92,4 90,1 92,8 89,9 80,4 91,9 Vysočina Index I/4 2009/8 94,4 85,5 95,8 103,0 84,0 106,7 Index roční x) 93,5 86,1 94,7 89,1 68,2 93,5 Jihomoravský kraj Index I/4 2009/8 84,1 75,4 89,8 82,9 75,1 87,7 Index roční x) 96,4 97,8 95,6 94,7 94,9 94,5 Olomoucký kraj Index I/4 2009/8 93,9 89,7 94,9 95,9 79,7 98,6 Index roční x) 95,8 100,7 94,4 91,0 90,0 91,1 Zlínský kraj Index I/4 2009/8 91,4 90,6 91,6 90,1 81,5 91,7 Index roční x) 91,0 91,0 91,0 90,4 82,6 91,6 Moravskoslezský kraj Index I/4 2009/8 99,0 87,4 101,7 102,1 88,0 104,6 Index roční x) 97,9 98,1 97,8 94,6 94,1 94,7 x) index roční představuje období 2.Q 08 až 1.Q 09 oproti období 2.Q 07 až 1.Q 08 12

13 Graf č.5: Návštěvnost v ubytovacích zařízeních v I.čtvrtletí 2009 podle krajů HM Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Z krajského přehledu vyplývá, že v I. čtvrtletí 2009 se počet přenocování zvýšil pouze v Jihočeském, Libereckém, Královéhradeckém a Moravskoslezském kraji a v kraji Vysočina. Ve všech ostatních krajích došlo k poklesu počtu přenocování, počet příjezdů se zvýšil pouze Jihočeském a Královéhradeckém kraji. Přes pokles nejvyšší návštěvnost zaznamenala Praha více jak 750 tis. návštěvníků, z toho 625 tis. 83,2 % nerezidentů. Z turistických regionů zaznamenaly růst Šumava (o 7,4 %), Jižní Čechy (o 4,5 %) a Krkonoše (o 4,3 %), tedy oblasti vhodné pro zimní rekreaci. Nejvyšší pokles příjezdů hostů z pohledu turistických regionů, kromě již zmiňované Prahy, měla Jižní Morava (o 15,4 %) a Západočeské lázně (o 13,8 %), tedy oblasti s nejvyšší četností luxusních hotelů. Další přehled ukazuje podíly jednotlivých krajů na celkových počtech hostů a přenocování na celém území ČR, dále podíly nerezidentů na návštěvnosti v ČR a také v jednotlivých krajích. Celostátně se dosáhl podíl návštěvnosti nerezidentů za rok ,8 % v počtu hostů, v přenocování 50,9 %. Nejvyšší podíl nerezidentů na návštěvnosti kraje vykazuje opět hlavní město, a to 88,3 % na počtu hostů a 90,9 % na počtu přenocování, na druhém místě je Karlovarský kraj se 69,9 % (resp. 74,5 %), třetí je Jihomoravský kraj s 38 % (resp. 33,8 %). 13

14 Podíly a struktury hostů a přenocování podle krajů (NUTS III) v I. čtvrtletí 2009 Kraj Hosté Přenocování Podíl kraje v ČR v % % nerezidentů Podíl kraje v ČR v % Celkem nerezidenti v ČR za kraj Celkem nerezidenti % nerezidentů v ČR za kraj Česká republika , ,7 Hlavní město Praha 32,8 58,2 83,2 26,6 49,8 87,6 Středočeský kraj 4,2 2,0 22,7 3,2 1,5 22,4 Jihočeský kraj 5,4 3,7 31,7 5,5 3,1 25,9 Plzeňský kraj 3,5 2,1 28,0 3,2 1,6 23,1 Karlovarský kraj 5,6 8,3 70,2 11,1 18,5 77,7 Ústecký kraj 2,3 1,5 30,2 2,0 1,4 32,2 Liberecký kraj 8,0 5,0 29,4 10,2 6,7 30,7 Královéhradecký kraj 11,4 7,2 29,6 15,5 9,5 28,5 Pardubický kraj 2,8 0,9 15,2 2,5 0,7 13,4 Vysočina 2,8 0,7 12,4 2,0 0,6 13,3 Jihomoravský kraj 7,0 5,3 35,5 3,7 2,7 34,2 Olomoucký kraj 3,8 1,5 18,4 4,4 1,1 11,7 Zlínský kraj 4,0 1,3 15,2 3,8 1,1 13,8 Moravskoslezský kraj 6,4 2,3 16,8 6,4 1,8 13,2 Zajímavý pohled poskytuje pořadí krajů v počtech hostů a přenocování ve struktuře nerezidentů a rezidentů. U zahraničních hostů jednoznačně dominují Praha a Karlovarský kraj (na 1. a 2. místě), u domácích turistů je zřejmé přední postavení Jižní Moravy a krajů, kde se tráví v I. pololetí zimní pobyty (Královéhradecký, Liberecký, Jihočeský a Moravskoslezský kraj). Kraj Pořadí krajů v počtech hostů a přenocování v I. čtvrtletí 2009 V počtech hostů V počtech přenocování celkem nerezidenti rezidenti celkem nerezidenti Rezidenti Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj

15 V lázeňských zařízeních dosáhl v I. čtvrtletí počet přenocování hostů 1,3 milionu, což byl meziroční pokles o 9,5 %. Počet přenocování nerezidentů se snížil výrazněji (o 16,5 %) než rezidentů (o 2,6 %). V Karlovarském kraji, který vykazuje více než polovinu přenocování všech lázeňských zařízení, byl celkový pokles 12,9 %, v tom nerezidentů o 15,5 %, naopak počet přenocování rezidentů vzrostl o 2,5 %. 15

16 Výsledky cestovního ruchu podle využití kapacit HUZ V zájmu možnosti komplexního posouzení vývoje využívaných kapacit hromadných ubytovacích zařízení v cestovním ruchu ČR je úvodem této stati studie připomenuta geneze kapacit HUZ v jejich obvyklé struktuře za posledních osm let. Vyplývá z ní, že od roku 2000 do roku 2008 se zvýšil v ČR počet všech statisticky podchycených zařízení o 3,2 %, počet pokojů v HUZ o 6,2 % a počet lůžek o 6,7 %. Vedle toho se zvýšily kapacity v podobě míst pro stany a karavany o 27,4 %. Pokud jde o nejkvalitnější ubytovací zařízení, zvýšil se skoro čtyřnásobně počet pětihvězdičkových hotelů a dvaapůlnásobně počet čtyřhvězdičkových hotelů. Rok Kapacita hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie ubytovacího zařízení v ČR celkem hotely a podobná ubytovací zařízení hotely ***** hotely **** Počet zařízení ostatní hotely pensiony kempy chatové osady a turistické ubytovny ostatní jinde neuvedená Počet pokojů Rok celkem hotely a podobná ubytovací zařízení hotely ***** hotely **** ostatní hotely pensiony kempy chatové osady a turistické ubytovny ostatní jinde neuvedená Počet lůžek Rok celkem hotely a podobná ubytovací zařízení hotely ***** hotely **** ostatní hotely pensiony kempy chatové osady a turistické ubytovny ostatní jinde neuvedená Počet míst pro stany a karavany Rok celkem hotely a podobná ubytovací zařízení hotely ***** hotely **** ostatní hotely pensiony kempy chatové osady a turistické ubytovny ostatní jinde neuvedená Pramen: Časové řady ČSÚ 16

17 V I. čtvrtletí 2009 byly pokoje v hotelech a penzionech využity ze 32,8 % (o 4,8 procentního bodu méně než ve stejném období předchozího roku). Pokles vykázaly všechny kategorie hotelů i penziony, nejvyšší pak pětihvězdičkové hotely (o 13,5 p.b.), nejnižší penziony (o 1,1 p.b.). Penzionům i nadále zůstalo nejnižší využití ze všech sledovaných kategorií. Přehled současně ukazuje situaci v hl. m. Praze a v Karlovarském kraji, jako regionech s obvykle nejvyšší poptávkou, avšak v I. čtvrtletí 2009 v Praze s největším poklesem ve využití za poslední čtyři roky ve všech kategoriích, v Karlovarském kraji s poklesem proti I. čtvrtletí 2008 s výjimkou tříhvězdičkových hotelů. Čisté využití lůžek (ČVL) a využití pokojů (VP) v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních podle kategorie ubytovacího zařízení v ČR (v %) v letech a I. čtvrtletích let Rok / Čtvrtletí hotely a podobná ubytovací zařízení hotely ***** hotely **** hotely *** ostatní hotely a pensiony ČVL VP ČVL VP ČVL VP ČVL VP ČVL VP Česká republika ,8 43,0 52,6 62,1 49,8 57,4 36,5 42,6 26,9 31, ,8 42,8 51,4 62,0 49,3 56,5 36,3 42,0 26,4 31, ,7 42,4 47,6 55,5 47,9 54,0 36,0 42,2 24,8 29,1 I. čtvrtl ,9 35,9 39,2 46,7 38,9 45,5 31,4 35,7 26,1 29,2 I. čtvrtl ,1 35,7 39,3 50,5 40,7 47,4 30,1 34,3 23,8 27,5 I. čtvrtl ,8 37,6 41,1 50,0 42,2 48,2 30,9 36,2 24,5 27,8 I. čtvrtl ,7 32,8 30,8 36,5 35,0 39,4 27,6 32,6 22,4 26,4 Hl. m. Praha ,8 59,3 53,9 64,1 56,4 63,6 51,5 58,3 41,9 47, ,7 59,1 52,5 63,0 55,7 62,4 51,4 58,3 43,0 48, ,1 55,4 47,6 55,9 51,5 57,0 49,8 57,0 39,7 42,7 I. čtvrtl ,3 44,5 41,1 49,6 42,0 48,1 38,2 43,8 29,8 33,3 I. čtvrtl ,8 47,8 39,5 51,5 44,1 50,4 41,8 47,4 33,2 38,5 I. čtvrtl ,1 47,9 41,6 51,0 43,2 48,5 41,5 49,5 31,5 35,4 I. čtvrtl ,8 38,2 30,1 36,6 35,4 39,5 32,6 39,1 26,8 31,5 Karlovarský kraj ,3 51,9 46,2 52,6 60,6 66,4 42,2 48,4 25,5 30, ,4 51,9 51,0 58,7 61,0 67,4 41,5 47,4 23,5 27, ,8 55,0 53,5 57,4 61,2 66,7 42,5 48,5 22,0 26,0 I. čtvrtl ,3 39,6 29,0 30,0 51,9 57,2 30,3 33,7 19,0 21,0 I. čtvrtl ,3 42,7 44,9 48,4 54,4 61,0 31,7 36,2 17,0 18,5 I. čtvrtl ,1 47,8 43,4 46,2 57,1 61,6 34,8 38,9 18,9 20,4 I. čtvrtl ,8 44,7 40,5 43,5 49,5 54,2 38,3 42,5 15,4 18,1 ČVL čisté využití lůžek; VP využití pokojů Pramen: Časové řady ČSÚ Novou statistikou ČSÚ od ledna 2009 je měsíční sledování využívání kapacit HUZ pro centrální i regionální orientaci. Přehled z této statistiky porovnává měsíce I. čtvrtletí 2008 a 2009, z čehož vyplývá, že téměř ve všech krajích v obou sledovaných kategoriích (ČVL a VP) - jen s ojedinělými výjimkami (např. v Jihočeském a Liberecké kraji) došlo v prvních třech měsících roku 2009 ke zhoršení ve využití kapacit. 17

18 Čisté využití lůžek (ČVL) a využití pokojů (VP) v hotelech a podobných HUZ v ČR a v krajích - NUTS III (v %) v r a v lednu až březnu Rok / Měsíc Hlavní město Středočeský Jihočeský Plzeňský ČR celkem Praha kraj kraj kraj ČVL VP ČVL VP ČVL VP ČVL VP ČVL VP ,8 42,8 51,7 59,1 29,3 35,6 26,0 30,9 26,8 31, ,7 42,4 49,1 55,4 27,6 33,9 28,8 34,0 24,4 29,4 I/ ,2 33,6 34,1 41,2 18,2 22,5 17,4 22,3 21,4 25,9 2 33,3 39,1 36,6 44,2 21,9 27,0 24,1 28,5 26,8 30,9 3 34,1 40,1 51,8 57,7 25,5 30,7 19,9 26,0 18,1 21,4 I/ ,7 30,3 29,0 33,7 15,5 20,0 18,3 23,7 17,7 22,7 2 29,1 33,8 28,5 34,5 19,3 25,2 23,5 28,5 22,9 26,4 3 28,5 34,5 40,4 45,9 21,9 27,2 20,6 26,0 16,4 21,5 Rok / Měsíc Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj ČVL VP ČVL VP ČVL VP ČVL VP ČVL VP ,4 51,9 20,8 26,3 25,4 29,6 28,9 33,7 25,1 29, ,8 55,0 20,4 26,0 26,9 31,1 31,1 36,1 24,8 30,5 I/ ,0 40,9 13,5 17,6 32,9 32,9 39,0 43,5 22,0 27,3 2 43,4 48,4 15,8 20,2 40,3 40,3 50,5 54,4 25,0 29,0 3 48,4 53,8 19,6 25,0 25,4 25,4 31,4 35,9 20,9 25,8 I/ ,8 41,3 12,9 17,5 33,0 33,0 39,1 43,3 16,9 20,9 2 39,0 43,3 15,7 20,0 41,1 41,1 48,9 52,8 20,1 23,0 3 43,3 49,1 14,7 19,1 24,4 24,4 29,1 33,7 16,0 21,1 Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Vysočina Rok / Měsíc kraj kraj kraj kraj ČVL VP ČVL VP ČVL VP ČVL VP ČVL VP ,1 30,3 28,4 36,9 26,7 32,1 33,2 40,0 27,4 34, ,6 28,0 28,6 37,0 24,9 31,4 34,0 39,6 26,0 33,1 I/ ,8 21,2 17,8 24,2 22,3 22,3 23,6 27,0 23,5 23,5 2 20,6 26,0 20,6 29,1 28,1 28,1 31,1 36,4 29,8 29,8 3 15,8 20,1 22,5 30,6 18,6 18,6 29,3 34,4 23,6 23,6 I/ ,9 18,1 17,1 22,6 21,3 21,3 19,3 22,8 21,9 21,9 2 19,0 23,2 16,1 21,2 23,6 23,6 27,5 32,4 26,8 26,8 3 14,8 19,4 16,7 22,2 19,1 19,1 23,4 29,1 20,6 20,6 ČVL čisté využití lůžek; VP využití pokojů Pramen: Časové řady ČSÚ Součástí analýzy cestovního ruchu se opodstatněně stává také kongresová turistika. Podkladem pro ni je rovněž specifická statistika ČSÚ sledující čtvrtletně konference v hromadných ubytovacích zařízeních podle specifického metodického vymezení, když za kongres či konferenci se považuje formální setkání většího počtu osob (původně 100, od r osob) při určitém odborném zaměření s vymezeným hlavním a doprovodným programem. Sleduje se počet HUZ vč. jejich kategorií, kde k takovým akcím došlo, vlastní počet akcí a počty účastníků, sleduje se rovněž regionální hledisko, resp. územní rozložení této kongresové turistiky. Následující přehled dokládá, že v I. čtvrtletí 2009 došlo k podstatnému růstu konferenčních akcí a účasti na nich, nicméně vývoj je oproti roku 2008 i metodicky ovlivněn snížením kritéria akcí na 50 osob. Současně je možno brát v úvahu vliv probíhajícího předsednictví ČR v EU a z něho plynoucích konferenčních aktivit. 18

19 Využití HUZ při konferencích podle kategorie zařízení v ČR v letech a I/ x) Rok / Čtvrtletí Hromadná ubytovací zařízení celkem Počet zařízení Počet akcí Počet účastníků Počet zařízení Hotely ***** Hotely **** Počet akcí Počet účastníků Počet zařízení Počet akcí Počet účastníků I. čtvrtletí I. čtvrtletí I. čtvrtletí I. čtvrtletí Hotely *** Ostatní hotely a penziony Ostatní ubytovací zařízení Rok / Čtvrtletí Počet zařízení Počet akcí Počet účastníků Počet zařízení Počet akcí Počet účastníků Počet zařízení Počet akcí Počet účastníků I. čtvrtletí I. čtvrtletí I. čtvrtletí I. čtvrtletí

20 IV. Výsledky tržeb ve službách se zřetelem na ubytování, stravování, dopravu, maloobchod a další související služby s cestovním ruchem V souvislosti s metodickými změnami, ke kterým přistoupil v roce 2009 Český statistický úřad (uplatnění Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE místo OKEČ, nové metody odhadů nonresponse, uplatnění bazického roku 2005 vč. nových cenových indexů a některé další úpravy), se také změnily dosavadní prezentace a časové řady výsledků tržeb ve službách spadajících mimo jiné též do sektoru cestovního ruchu. Tudíž následující informace o vývoji služeb za I. čtvrtletí 2009 stejně jako vybrané údaje v úvodní ekonomické části této studie již využívají novou interpretaci výsledků služeb podle ČSÚ z května t. r. (Pozornost věnovaná výsledkům služeb má svůj kontext i z hlediska konstrukce a zpracovávání satelitního účtu (TSA) cestovního ruchu, který související služby též zahrnuje). Komplexní pohled na výsledky sledovaných druhů služeb poskytuje za I. čtvrtletí následující přehled. Souhrnně z něho vyplývá, že podobně jako v průmyslu, stavebnictví, zahraničním obchodě a dalších oblastech ekonomiky, došlo i ve službách k znatelnému meziročnímu poklesu, vyjádřenému ať v běžných (o 7,9 %) nebo stálých (7,8 %) cenách: CZ-NACE Ceny III. čtvrtletí 2008 Tržby ve službách meziroční indexy Stejné období předchozího roku = 100, sezónně neočištěné předběžné údaje IV. čtvrtletí 2008 I. čtvrtletí 2009 I. čtvrtletí 2008 až IV. čtvrtletí 2008 II. čtvrtletí 2008 až I. čtvrtletí 2009 Služby celkem běžné 106,0 100,0 92,1 104,2 101,0 (sekce H + I +J + L + M + N) stálé 102,3 96,4 92,2 100,4 98,1 Doprava a skladování běžné 105,8 94,2 85,7 102,5 97,9 (sekce H) stálé 103,2 93,8 89,9 99,8 97,2 Ubytování, stravování a pohostinství běžné 97,9 94,3 90,9 97,5 95,6 (sekce I) stálé 93,0 89,6 88,7 92,6 91,3 Informační a komunikační činnosti běžné 107,3 103,3 100,0 105,2 103,8 (sekce J) stálé 105,0 99,9 99,0 102,7 101,4 Činnosti v oblasti nemovitostí běžné 98,5 96,0 105,0 98,6 99,5 (sekce L) stálé 97,2 95,3 103,3 97,3 98,3 Profesní, vědecké a technické běžné 111,4 108,5 90,3 110,0 105,8 činnosti (sekce M) stálé 104,0 101,0 87,7 102,7 99,5 Administrativní a podpůrné činnosti běžné 104,7 94,9 91,0 104,2 99,8 (sekce N) stálé 102,5 91,9 88,4 101,6 98,1 stálé ceny - průměrné ceny roku 2005; Pramen :ČSÚ RI

21 Služby celkem Graf č.6: Indexy tržeb ve službách v b.c. v posledních 3 čtvrtletích (stejné období předchozího roku = 100) Doprava a skladování Ubyt., strav. a pohost. Inf. a komun.činnosti Čin.v obl. nemovitostí Prof., věd. a techn. čin. Admin. a podpůrné čin. III. čtvrtletí 2008 IV. čtvrtletí 2008 I. čtvrtletí 2009 zdroj: ČSÚ, Mag Consulting Pro cestovní ruch je důležité, jakých výsledků bylo dosaženo ve službách úžeji souvisejících s tímto odvětvím a obecně s podnikatelskými aktivitami v CR. Do popředí pozornosti dává tato studie především služby v oblasti ubytování, stravování a pohostinství, nově řazených v sekci I CZ-NACE. K tomu jsou využity též údaje, které poskytuje ČSÚ v souvislosti s výsledky obchodu takto: Vývoj tržeb v ubytování, stravování a pohostinství sekce I (CZ-NACE ) Období Ubytování a stravování CZ NACE hotely, kempy a jiná hrom.ubyt.zařízení CZ NACE 55 restaurace, výčepy, bary, účel.stravování CZ NACE 56 dř. OKEČ 55 dř. OKEČ 55.1, 2 dř. OKEČ b. c. s. c. b. c. s. c. b. c. s. c rok 106,3 103,9 104,2 103,6 107,3 104, I. čtvrtletí 100,2 95,1 101,6 100,5 99,6 92,7 II. čtvrtletí 98,1 93,1 96,7 96,1 98,9 91,6 III. čtvrtletí 97,9 93,0 95,6 95,5 99,1 91,7 IV. čtvrtletí 94,3 89,6 91,0 90,8 95,8 89,1 rok 97,5 92,6 95,9 95,5 98,3 91,2 leden 91,9 89,4 90,8 90,5 92,4 88,9 únor 87,1 85,4 84,3 85,3 88,3 85,4 březen 93,4 91,0 82,1 81,9 98,5 95,7 I. čtvrtletí 90,9 88,7 85,5 85,7 93,2 90,1 Pramen :ČSÚ květen2009 Je zřejmé, že prakticky již po celý rok 2008 docházelo v pohostinství k meziročnímu poklesu tržeb, a to jak v ubytování, tak ve stravování, resp. v restauracích a podobných zařízeních. Za celý rok 2008 se tržby ve stálých cenách v ubytovacích zařízeních snížily o 4,5 %, v návaznosti na to v I. čtvrtletí ,3 %. V restauračních zařízeních poklesly tržby v roce 2008 o 8,8 %, v I. čtvrtletí 2009 o 9,9 %. Z relací indexů tržeb v běžných a stálých cenách je zřejmé, že v ubytování se ceny příliš 21

22 neměnily, naopak ve stravování ceny rostly. Vývoj tržeb v dopravě v pozemní, potrubní, ve vodní ad. souvisí s celkovou výkonností ekonomiky a jejím poklesem v hlavních produkčních odvětvích. Odráží se v něm i vývoj cestovního ruchu. Specifický vývoj zaznamenávají vývoj tržeb v letecké dopravě, kde je patrný již od II. čtvrtletí 2008 znatelný cenový vliv: Vývoj tržeb v dopravě a skladování - sekce H (CZ-NACE 49-53) Období Sekce H doprava a skladování CZ-NACE Pozemní a potrubní doprava CZ NACE 49 Letecká doprava CZ NACE 51 b. c. s. c. b. c. s. c. b. c. s. c rok 111,5 108,8 108,7 104,9 110,1 104, I. čtvrtletí 105,4 100,9 104,6 101,1 106,3 106,4 II. čtvrtletí 105,4 101,6 102,7 99,1 102,6 109,7 III. čtvrtletí 105,8 103,2 100,8 98,8 95,9 105,3 IV. čtvrtletí 94,2 93,8 91,0 89,7 94,9 101,3 rok 102,5 99,8 99,5 97,0 99,4 105,9 leden 85,5 88,8 83,1 84,1 106,9 112,3 únor 80,9 85,0 80,0 83,1 100,6 105,6 březen 90,5 95,7 85,0 88,0 100,7 107,3 I. čtvrtletí 85,7 89,9 82,7 85,1 102,5 108,3 Pramen: ČSÚ květen2009 Nově formované zpravodajství ČSÚ podle klasifikace ekonomických činnosti CZ-NACE umožňuje také krátkodobé sledování vývoje tržeb v důležitých službách cestovního ruchu, které poskytují cestovní kanceláře a agentury a průvodcovská obec. Je zřejmé, že již po celý rok 2008 docházelo k meziročnímu poklesu tržeb celoročně ve stálých cenách o 7,6 %, v I. čtvrtletí 2009 tento vývoj pokračoval poklesem 8,9 %. Tržby z činnosti CK, CA a souvisejících činností sekce N (CZ-NACE 79) Období Sekce N činnosti CK, CA a jiné rezervační a související činnosti CZ-NACE 79 b. c. s. c rok 117,5 116, I. čtvrtletí 101,5 99,7 II. čtvrtletí 94,5 93,1 III. čtvrtletí 95,0 94,2 IV. čtvrtletí 80,9 82,4 rok 93,2 92,4 leden 94,3 93,5 únor 87,7 87,0 březen 93,1 92,7 I. čtvrtletí 91,7 91,1 Pramen :ČSÚ květen

23 Spojitost s cestovním ruchem vykazuje rovněž maloobchod v širším (CZ-NACE 45+47) i užším (CZ-NACE 47) pojetí (CZ-NACE 47 zahrnuje nyní i maloobchodní prodej pohonných hmot): Vývoj tržeb v maloobchodě vč. prodeje PH a motor. segmentu (CZ NACE ) Období Maloobchod vč.maloprodeje PH a velkoobchod,maloobchod a opravy MV CZ NACE Velkoobchod,maloobchod a opravy MV, CZ NACE 45 motoristický segment z toho Maloobchod vč.maloprodeje PH, CZ NACE 47 v tom Maloobchodní prodej pohonných hmot CZ NACE 47.3 dř. OKEČ bez 52.7 dř. OKEČ 50 bez 50.5 dř.okeč 52 bez 52.7 dř. OKEČ 50.5 b. c. s. c. b. c. s. c. b. c. s. c. b. c. s. c rok 109,8 110,0 114,7 115,6 107,7 107,6 103,4 104, I. čtvrtletí 108,3 105,5 103,5 103,7 110,5 106,4 130,7 113,6 II. čtvrtletí 107,6 105,4 102,6 103,7 110,0 106,2 131,0 114,7 III. čtvrtletí 106,7 105,3 101,2 104,1 109,1 105,8 126,6 112,9 IV. čtvrtletí 95,1 98,4 83,9 89,9 100,0 102,1 103,8 113,7 rok 104,0 103,4 97,2 99,9 107,0 105,0 122,6 113,8 leden 91,6 96,5 78,8 85,0 96,6 101,1 80,1 103,8 únor 86,8 91,5 79,0 85,5 90,2 94,2 74,6 92,4 březen 93,9 98,9 88,9 96,1 96,1 100,1 81,0 100,0 I. čtvrtletí 90,8 95,7 82,5 89,2 94,3 98,5 78,6 98,7 Je příznačné, že maloobchod v užším pojetí (CZ-NACE 47) nedoznal oproti jiným odvětví tak pronikavý pokles v I. čtvrtletí v tržbách jen 1,5 %, nicméně v širším pojetí byl v I. čtvrtletí ovlivněn zejména poklesem prodeje automobilů, který se však již v dubnu a květnu díky podpůrným opatřením u osobních automobilů (odpočet DPH) ve srovnání s loňským rokem vyrovnával. Tržby z prodeje pohonných hmot ovlivnil hlavně cenový vývoj, spotřeba v I. čtvrtletí příliš neklesla, což potvrzuje index tržeb ve stálých cenách. V relaci maloobchodního prodeje potravin a nepotravin (v užším pojetí CZ- NACE 47) se v I. čtvrtletí 2009 projevil celkově stejný pokles v obou segmentech tržeb, a to 1,5 %, avšak s určitými dílčími výkyvy, jako např. v potravinách vyšší index prodeje ve velkých prodejních kapacitách, a nebo v nepotravinářském zboží zvýšené tržby za farmaceutické, zdravotnické, kosmetické a drogistické zboží. 23

24 V. Vývoj spotřebitelských cen Východiskem pro celkové posouzení cenového vývoje v NH jsou hlavní cenové trendy do dubna 2009: Ukazatel Souhrnný přehled vývoje cen výrobců do dubna 2009 Stálé váhy roku 2005 v % Předchozí Stejné období 2008, resp =100 období = 100 Únor 09 Březen 09 Duben 09 Průměr roku 2005=100 Podíl klouz. průměrů x) Index cen zemědělských výrobců 1 000,0 99,8 71,9 71,4 70,8 100,5 90,5 rostlinné výrobky 458,7 99,2 65,3 64,6 63,1 115,6 88,2 živočišné výrobky 539,7 107,3 65,8 64,6 63,1 115,6 88,2 Index cen průmyslových výrobců 1000,0 99,5 99,4 98,0 97,5 107,2 102,1 výrobky zpracovatelského průmyslu 833,5 99,6 97,2 95,6 95,2 101,8 100,5 z toho potravinářské výrobky 170,2 99,8 95,9 95,7 96,4 105,8 101,9 dopravní prostředky 84,3 98,9 103,8 101m2 100,3 93,0 elektřina, plyn a voda 117,9 99,1 111,4 111,4 111,0 141,1 110,4 Index cen stavebních prací (odhady) 1000,0 100,0 102,5 102,3 101,9 113,4 103,7 Index cen tržních služeb pro p. sféru 1000,0 100,4 101,7 102,0 101,7 111,8 103,3 nákladní doprava a skladování 87,1 99,4 97,1 97,0 96,5 104,5 101,6 telekomunikační služby 128,7 100,0 95,0 98,2 98,2 99,3 98,5 programování a poradenství 85,1 100,8 106,3 106,6 107,2 1220,9 106,2 finanční služby 68,0 99,4 103,1 102,8 101,9 107,7 102,3 pojištění 87,2 100,0 101,7 100,8 100,8 97,7 99,3 služby v oblasti nemovitostí 118,3 99,9 102,5 102,5 102,1 106,4 101,3 reklamní služby a průzkum trhu 92,6 103,5 103,5 110,2 107,7 146,0 107,7 x) podíl průměrů bazických indexů 12 měsíců proti předchozím 12 měsícům Pramen: ČSÚ květen 2009 Hladina spotřebitelských cen je známa do května, kdy zůstala na úrovni dubna, meziměsíční index tak dosáhl 100,0 %. V květnu se zvyšovaly ceny pohonných hmot, na druhé straně se snížily ceny některých potravin. Meziroční růst spotřebitelských cen v květnu dále zpomalil na 1,3 % (z 1,8 % v dubnu). Květnový růst byl nejpomalejší od ledna Souhrnný přehled vývoje spotřebitelských cen do května 2009 Stálé váhy roku 2005 v % Předchozí měsíc =100 Stejné období předchozího roku = 100 Březen 2009 Duben 2009 Květen 2009 Průměr roku 2005=100 Míra inflace*) Ú h r n: 1000,0 100,0 102,3 101,8 101,3 113,7 104,1 potraviny a nealko-nápoje 162,6 98,9 98,9 97,8 96,1 111,4 102,6 alkoholické nápoje, tabák 81,7 100,4 109,9 109,4 109,4 130,7 108,8 odívání a obuv 52,4 99,9 98,5 97,9 97,6 90,9 98,9 bydlení, voda, energie, paliva 248,3 100,1 109,4 108,6 108,4 130,2 110,2 bytové vybav., zařízení dom. 58,1 100,0 99,9 99,6 99,5 98,8 100,2 zdraví 17,9 100,8 99,6 96,1 96,3 136,7 115,5 doprava 114,1 100,7 91,2 92,3 91,7 98,2 96,1 pošty a telekomunikace 38,7 99,8 95,8 95,6 95,6 100,2 96,6 rekreace a kultura 98,6 100,2 99,1 99,2 99,7 101,2 100,2 vzdělávání 6,2 100,0 103,3 103,3 103,3 111,3 103,2 stravování a ubytování 58,4 100,2 103,0 102,7 102,5 115,5 105,3 ostatní zboží a služby 63,0 99,9 102,0 102,0 101,9 110,9 103,6 *) Podíl průměrů bazických indexů (prosinec 2005=100) za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců Pramen: RI ČSÚ červen

25 Z položek spotřebního koše, které se zejména dotýkají spotřeby v cestovním ruchu, lze poukázat z hlediska nejvyššího růstu cen na položku ubytování a stravování, která byla v roce 2008 soustavně nad průměrem spotřebního koše, naopak položka doprava je v posledních měsících pod průměrem, stejně jako položka rekreace a kultura. Cenový dopad se intenzivněji projevuje v sociálně slabších domácnostech: Index spotřebitelských cen podle sociálních skupin domácností do května 2009 Oddíl Předchozí měsíc = 100 Stejné období předchozího roku = 100 Březen 2009 Duben 2009 Květen 2009 Průměr roku 2005 = 100 Úhrn celkem 100,0 102,3 101,8 101,3 113,7 104,1 Míra inflace Úhrn celkem bez hypotet.ického nájemného 99,9 102,1 101,6 101,2 113,4 104,0 Domácnosti důchodců 100,0 103,2 102,4 101,9 118,6 105,5 Domácnosti v Praze bez hypotet. nájemného 100,0 102,7 102,5 102,2 113,5 104,3 Pramen: RI ČSÚ červen

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

Vnitřní obchod v lednu 2008

Vnitřní obchod v lednu 2008 Vnitřní obchod v lednu 2008 Růst tržeb v lednu 2008 zejména v reálných cenách dále zpomalil, v maloobchodě vč. motoristického segmentu dosáhl 9,7 % v b. c., zatímco ve stálých cenách jen 4,1 % (v prosinci

Více

Aktuální data statistiky cestovního ruchu

Aktuální data statistiky cestovního ruchu Aktuální data statistiky cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Ing. Margit Beníčková, Ing. Pavel Vančura Hlavní body prezentace: projekty na zkvalitnění statistických

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE Úvodní poznámka Dosavadní průběh roku 2009 potvrzuje v reálném vývoji jak mezinárodního, tak tuzemského cestovního ruchu očekávané důsledky hospodářské krize. Celosvětové přehledy, jakož i národní statistiky

Více

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008 Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 28 kapacity hromadných ubytovacích zařízení počet hostů počet přenocování srovnání v rámci ČR Počet hostů eviduje ČSÚ a to pouze v ubytovacích zařízeních

Více

STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016

STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016 STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016 1.1 Vývoj cestovního ruchu v rámci ČR v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) v ČR 2012 15 098 817 43 278 457 2011 / 2012 - - 2013 15 407 671

Více

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ Ondřej Legner, Pavel Vančura, Zdeněk Lejsek Konference ke statistickým projektům MMR, 29. dubna 215, Kaiserštejnský palác ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 1 82 Praha

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2017

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2017 10. 4. 2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2017 V 1. čtvrtletí 2017 vzrostly spotřebitelské ceny proti 4. čtvrtletí 2016 o 1,4. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny v 1.

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015 12. 1. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015 Ve 4. čtvrtletí 2015 klesly spotřebitelské ceny proti 3. čtvrtletí 2015 o 0,5 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2016

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2016 11. 4. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2016 V 1. čtvrtletí 2016 vzrostly spotřebitelské ceny proti 4. čtvrtletí 2015 o 0,4 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny v

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2016

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2016 12. 7. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2016 Ve 2. čtvrtletí 2016 vzrostly spotřebitelské ceny proti 1. čtvrtletí 2016 o 0,5 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny

Více

Zahraniční obchod v roce 2008

Zahraniční obchod v roce 2008 3 Zahraniční obchod v roce 28 Obrat zahraničního obchodu zaznamenal poprvé od vstupu České republiky do Evropské unie a podruhé v historii České republiky meziroční pokles. V porovnání s rokem 27 se obrat

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2014 Typologie návštěvníků

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

5. Cestovní ruch. Kartogram 1

5. Cestovní ruch. Kartogram 1 5. Cestovní ruch Ekonomický vývoj v posledních třech letech (2008 až 2010) měl zajímavý průběh, který se promítl do řady lidských činností. Jednou z prvních oblastí lidského života, která velmi citlivě

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2013 Typologie návštěvníků

Více

2011 Dostupný z

2011 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 03.01.2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2011 Český statistický úřad 2011 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203700

Více

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí Příjezdový cestovní ruch. čtvrtletí 20 Na úvod shrnutí Ve. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 8,7 mil. zahraniční návštěvníků (+ %), kteří utratili 9, mld. Kč (+ %) V -. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 2, mil. zahraničních

Více

Ekonomická stránka CR

Ekonomická stránka CR Ekonomická stránka CR Příjmy, výdaje a bilance ZCR za rok 2007 až 2012 (v mil. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 příjmy ze ZCR 132 914,1 139 828,2 133 118,2 132 623,0 135 954,0 135 007,0 137 815,0

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu březen 2016

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu březen 2016 Příjezdový cestovní ruch 205 Prezentace výsledků výzkumu březen 206 Obsah prezentace Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich výdajů Charakteristiky zahraničních návštěvníků Ověřování výdajů Ověřování

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

2014 Dostupný z

2014 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 08.03.2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2014 Český statistický úřad 2014 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-261172

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,125.567 ze zahraničí: 1,876.894 (88,3 %) z tuzemska: 248.673 (11,7 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 107.106 osob (5,3

Více

2.4. Cenový vývoj. Deflátor HDP

2.4. Cenový vývoj. Deflátor HDP 2.4. Cenový vývoj Deflátor HDP Rozdílné změny domácích a vnějších cen Stejný růst implicitního deflátoru produkce jako mezispotřeby Rozdílný vliv domácích a zahraničních cen na implicitní deflátor HDP

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky)

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Autor: Ing. Jaromír Beránek Cestovní ruch Cestovní ruch je jedna z nejsvobodnějších lidských činností, kde v demokratickém světě nikde nikdo nikomu nepřikazuje

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2013 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. pololetí 2013 Typ návštěvníka 1. pololetí 2013 1. pololetí 2012 A. Zahraniční turista 39,0 % 39,5 % B.

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY -

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - Zdeněk Lejsek Hotel Holiday Inn, 19. března 2013, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/13 SYSTÉM TSA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

IV. CENY A. Spotřebitelské ceny

IV. CENY A. Spotřebitelské ceny IV. CENY A. Spotřebitelské ceny Průměrná meziroční míra inflace v roce 2006 dosáhla 2,5 %, což je o 0,6 procentního bodu vyšší hodnota než v roce 2005. Růst administrativně ovlivňovaných cen zrychlil na

Více

1.1 Podíl sektorů ekonomik na hrubé přidané hodnotě (podle standardu kupní síly, v b. c.)

1.1 Podíl sektorů ekonomik na hrubé přidané hodnotě (podle standardu kupní síly, v b. c.) 1. Ekonomika a trh Mezinárodní srovnání indikátorů spotřebitelských trhů, ekonomiky a životní úrovně ve své poslední aktualizaci ze září 2009 přináší přehled základních dat charakterizujících postavení

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Květen 2013 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2013 Typ návštěvníka 1Q 2013 1Q 2012 A. Zahraniční turista 39,1 % 39,8 % B. Jednodenní

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu, 1Q až 3Q 2016 Jan Tuček prosinec 2016

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu, 1Q až 3Q 2016 Jan Tuček prosinec 2016 Příjezdový cestovní ruch 0-06 Prezentace výsledků výzkumu, Q až Q 06 Jan Tuček prosinec 06 Obsah Metodika projektu Odhad počtu a výdajů zahraničních návštěvníků Charakteristiky zahraničních návštěvníků

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 3. čtvrtletí 2016

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 3. čtvrtletí 2016 10. 10. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 3. čtvrtletí 2016 Ve 3. čtvrtletí 2016 vzrostly spotřebitelské ceny proti 2. čtvrtletí 2016 o 0,2. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny ve

Více

3. EKONOMICKÝ VÝVOJ 1

3. EKONOMICKÝ VÝVOJ 1 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ 1 Ve struktuře ekonomiky Prahy podle hrubé přidané hodnoty převažují odvětví sektoru služeb. Vybavenost domácností počítači je v Praze nad průměrem ČR; domácnosti s počítačem v Praze

Více

Graf č Pramen: ČSÚ. Tab. č Implicitní deflátory HDP, domácích konečných výdajů, vývozu a dovozu v % Předchozí rok = 100

Graf č Pramen: ČSÚ. Tab. č Implicitní deflátory HDP, domácích konečných výdajů, vývozu a dovozu v % Předchozí rok = 100 2.. Cenový vývoj Deflátor HDP Růst implicitního deflátoru HPH Cenová hladina tuzemské produkce v základních cenách se v roce 29 meziročně snížila o 1,5 % a podstatně více klesly ceny spotřebovaných meziproduktů

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce Dostupný z

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 23.12.2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014 Český statistický úřad 2014 Dostupný

Více

ČESKÁ EKONOMIKA. V roce 2016 a 1. polovině roku Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz. Česká ekonomika

ČESKÁ EKONOMIKA. V roce 2016 a 1. polovině roku Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz. Česká ekonomika ČESKÁ EKONOMIKA V roce 2016 a 1. polovině roku 2017 Hrubý domácí produkt v ČR a ve světě (stálé ceny, sezónně a kalendářně očištěno, pro USA sezónně neočištěné údaje, meziroční změna v %) 8 6 4 2 0-2 -4-6

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Květen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 204 a rok 203 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2013 2012 2011 A. Zahraniční

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o.

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 1,375.825 ze zahraničí: 1,134.667 (82,5 %) z tuzemska: 241.158 (17,5 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 82.791 osob (6,4 %)

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ A 1. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Brno,

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2014 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2014 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 7 11.. růst v % 1, 9, 5,7 8,5 1,8 15,, 1,8.. Dovoz zboží (fob)

Více

V. CENY A. Spotřebitelské ceny 17

V. CENY A. Spotřebitelské ceny 17 V. CENY A. Spotřebitelské ceny 17 Průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen v roce 24 proti roku 23 činila 2,8, což bylo o 2,7 procentního bodu více než v roce 23, kdy

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

VÝVOJ INDEXŮ SPOTŘEBITELSKÝCH CEN VE 2. ČTVRTLETÍ 2013

VÝVOJ INDEXŮ SPOTŘEBITELSKÝCH CEN VE 2. ČTVRTLETÍ 2013 9. 7. 2013 VÝVOJ INDEXŮ SPOTŘEBITELSKÝCH CEN VE 2. ČTVRTLETÍ 2013 Celková hladina spotřebitelských cen vzrostla ve 2. čtvrtletí 2013 proti 1. čtvrtletí 2013 o 0,2 %. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v březnu a dubnu 2009

Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v březnu a dubnu 2009 Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v březnu a dubnu 2009 BŘEZEN Průmysl Průmyslová produkce sezónně očištěná byla v březnu 2009 meziměsíčně nižší o 0,2 %. Průmyslová produkce klesla meziročně

Více

Příjezdový cestovní ruch

Příjezdový cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch Historie projektu Příjezdový cestovní ruch Od-do Měsíců Zadavatel Vzorek Kde / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT Hlavní silniční přechody,železniční

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2013 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2013 Příjezdový cestovní ruch ČR 3. čtvrtletí 2013 Typ návštěvníka 3Q 2013

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 2015

Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 2015 Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 205 Na úvod shrnutí Ve 2. čtvrletí 205 navštívilo ČR 7,7 mil. zahraniční návštěvníků (+ 0 %), kteří utratili, mld. Kč (+ %) V. pololetí 205 navštívilo ČR 2, mil. zahraničních

Více

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele M O N I T O R Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele 4-2006 Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Ekonomický a sociální monitor Duben 2006 OBSAH ČTVRTLETNĚ

Více

2011 Dostupný z

2011 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 21.01.2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2011 Český statistický úřad 2011 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203701

Více

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Odhad Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 5 1 1 růst v %, 9, 5,7 8,5 1,8 15,,,7, 5, Dovoz zboží

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 3 5 7 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. K č 15 1371 173 19 15 79 7 131 319 rů st v % 1, 9,3 5,7,5 1, 15,, 13,,, Dovoz zboží

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65)

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H V Ě C Í VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012 VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí C. Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 9 1 11 1 13 1 Výkonová bilance 1) mld. Kč 1 1 1 11 19 19 19 1 5 obchodní bilance ) mld. Kč 9

Více

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU ÚRS PRAHA, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 MONITORING STAVEBNÍHO TRHU Veřejné stavební zakázky I. pololetí 2010 Červenec 2010 1 OBSAH ÚVOD ČERVEN 2010 I. POLOLETÍ 2010

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Střední zemědělská škola Čáslav 4. prosince 2013 Autor: Ing. Jaromír Beránek Osnova prezentace Vývoj ubytovacích kapacit v ČR Vývoj návštěvnosti HUZ ČR Ekonomické

Více

Živnostenské podnikání v ČR k 31. prosinci 2005

Živnostenské podnikání v ČR k 31. prosinci 2005 Živnostenské podnikání v ČR k 31. prosinci 2005 Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje živnostenský zákon (zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

INFLACE V ČR A EU V LETECH

INFLACE V ČR A EU V LETECH INFLACE V ČR A EU V LETECH 2000 2014 Jiří Mrázek Tisková konference, 9. února 2015, Praha Obsah prezentace Vývoj spotřebitelských cen v letech 2000 2014 Srovnání s Evropskou unií HICP: Harmonizovaný index

Více

Měření ekonomiky. Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze

Měření ekonomiky. Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Měření ekonomiky Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Struktura přednášky Nezaměstnanost Inflace Hrubý domácí produkt Platební bilance Nezaměstnanost Základem je rozdělení osob

Více

Konjunkturální průzkum ČSÚ červen 2007

Konjunkturální průzkum ČSÚ červen 2007 Konjunkturální průzkum ČSÚ červen 2007 Červnový konjunkturální průzkum ČSÚ vykázal v meziměsíčním vývoji snížení s tím, že saldo souhrnného indikátoru důvěry (ekonomického sentimentu) se proti květnu snížilo

Více

2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí)

2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí) 2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí) Komerční nemovitosti podle statistiky výstavby nebytových budov Hmotná fixní aktiva v podobě obydlí (dále uváděno jako domy a byty) a budov a staveb

Více

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Úvod Cílem této práce je statické zpracování a vyhodnocení vývoje cen na trhu rezidenčních nemovitostí ČR ve sledovaném časovém úseku let 2007 až 2009,

Více

3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev

3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev 3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev V další části AHM 2004, která byla vyplňována pouze za zaměstnance a členy produkčních družstev (ČPD) civilního sektoru národního hospodářství,

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí C. Vztahy k zahraničí Tabulka C..1: Platební bilance roční 7 8 9 1 11 1 13 1 15 Výkonová bilance mld. Kč 18 1 1 11 19 19 11 1 35 38 obchodní bilance ) mld. Kč 59 7 87 5 9 19 188 7 88 z toho minerální paliva

Více

Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon

Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon Prameny: ČSÚ, propočty MF ČR. Tabulka C.1.: HDP reálně roční zřetězené objemy, referenční rok 5 ) 3) 7 9 1 11 1 13 1 15 1 Předb. Výhled Výhled Hrubý domácí produkt

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2012 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 2012 Obsah prezentace A. Příjezdový cestovní ruch ČR - podrobné výsledky za Q 2012 -

Více

MALOOBCHOD A VÝVOJ TRŽEB

MALOOBCHOD A VÝVOJ TRŽEB MALOOBCHOD A VÝVOJ TRŽEB Marie Boušková Jana Gotvaldová Tisková konference, ČSÚ Praha, 23. června 2016 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Co je maloobchod? Maloobchod,

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2014 2013 2012 A. Zahraniční

Více

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013 Vývoj ekonomiky ČR v roce 12 březen 13 Výkonnost odvětví Viditelné oslabování meziroční dynamiky hrubé přidané hodnoty ve většině odvětví v průběhu roku 12 Dynamika reálné výkonnosti odvětví české ekonomiky,

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v srpnu a září 2008

Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v srpnu a září 2008 Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v srpnu a září 2008 SRPEN Průmysl Průmyslová produkce sezónně očištěná byla meziměsíčně v srpnu 2008 vyšší o 0,5 %. Meziroční index průmyslové produkce

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 5,261.648 ze zahraničí: 4.537.495 (86,2 %) z tuzemska: 724.153 (13,8 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 305.352 osob

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí září 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

Inflace. Mojmír Sabolovič. Katedra finančního práva a národního hospodářství

Inflace. Mojmír Sabolovič. Katedra finančního práva a národního hospodářství Inflace Mojmír Sabolovič Katedra finančního práva a národního hospodářství Inflace základní pojmy Inflace Makroekonomická nerovnováha, která se projevuje růstem cenové hladiny Růst peněžní zásoby v ekonomice

Více

STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009

STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009 ÚRS Praha, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009 (STAVEBNÍ PRODUKCE, ZAMĚSTNANOST, PRODUKTIVITA) Úsek 03 únor 2011 Úvod Informace

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Veřejné výdaje na podporu cestovního ruchu Přínosy z cestovního ruchu pro Českou republiku Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Březen 2013

Více

Česká ekonomika. v listopadu

Česká ekonomika. v listopadu Česká ekonomika v listopadu 2004 www.patria.cz Mzdy v ČR Průměrná mzda v ČR 25 000 reálný růst mezd 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1Q/03 1Q/04 1Q/05 1 8% 6% 4% 2% -2% -4% -6% Jednotkové mzdové náklady meziroční

Více