ÚSTAV EKOLÓGIE LESA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED Štúrova 2, Zvolen, Slovenská republika. Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚSTAV EKOLÓGIE LESA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED Štúrova 2, Zvolen, Slovenská republika. Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky"

Transkript

1 ÚSTAV EKOLÓGIE LESA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED Štúrova 2, Zvolen, Slovenská republika miesto, dňa: Zvolen, vybavuje: Ing. T. Vida tel. / fax: Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, Zvolen (ďalej aj Verejný obstarávateľ) Vás vyzýva v súlade s 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky Dodávka IKT pre administratívne a výskumné účely. 1. Opis predmetu zákazky Predmetom tejto zákazky je nákup novej (nepoužitej) informačno-komunikačnej techniky (osobné počítače, notebooky, monitory). Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy. Verejný obstarávateľ požaduje záruku na jednotlivé zákazky minimálne 24 mesiacov. 2. Zdroj finančných prostriedkov Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. 3. CPV kódy: Osobné počítače Prenosné počítače Počítačové monitory a konzoly 4. Cena: Predpokladaná cena zákazky: 16088,69 bez DPH 5. Komplexnosť zákazky: Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky. 6. Miesto dodania predmetu zákazky: Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, Zvolen, Slovenská republika 7. Ohliadka miesta plnenia zákazky: Ohliadka miesta plnenia zákazky nie je potrebná. 8. Podmienky účasti Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť: 1

2 a. Kópiu dokladu o oprávnenosti podnikať, ktorou preukáže, že je oprávnený poskytovať predmet zákazky - výpis z obchodného alebo živnostenského registra uchádzača. b. Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nemá pozastavenú činnosť, že nie je dlžníkom v sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, že nemá daňové nedoplatky a súčasne o tom, že nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by bránili dodaniu predmetu zákazky. c. Súhlas uchádzača s podmienkami verejného obstarávateľa pre toto verejné obstarávanie. 9. Obsah ponuky a. Cenová ponuka na celý predmet zákazky vypracovaná na základe podrobného opisu predmetu zákazky podľa prílohy č. 1 tejto výzvy, predložená podľa vzoru cenovej ponuky - prílohy č. 2 tejto výzvy. V cenovej ponuke treba uviesť celkovú cenu zákazky bez DPH, hodnotu DPH aj celkovú cenu zákazky vrátane DPH. Osobitne treba uviesť ceny aj pre jednotlivé v členení podľa vzoru cenovej ponuky. Ceny uvádzajte v mene EURO. V prípade, že nie ste platca DPH, uveďte túto skutočnosť a vyplňte len príslušné kolónky. b. Doklady podľa bodu 8 tejto žiadosti - kópiu dokladu o oprávnenosti podnikať, čestné vyhlásenie a súhlas uchádzača. 10. Predloženie ponuky: Uchádzač predloží cenovú ponuku verejnému obstarávateľovi poštou alebo osobne v zalepenej obálke s označením: Verejná súťaž - neotvárať a Dodávka IKT pre administratívne a výskumné účely na adresu Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, Zvolen. Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňom: o 10:00 hod. V cene musí byť zahrnutá doprava a záruka min. na všetky položky zákazky. 11. Lehota viazanosti ponúk: Verejný obstarávateľ vystaví úspešnému uchádzačovi objednávku v lehote viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom: Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom hodnotenia ponúk je celková cena zákazky s DPH. Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou celkovou cenou, ktorý splnil podmienky účasti verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku príjme a ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli. 13. Doležité informácie: Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa 9 ods.9 nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietku v zmysle zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ poverí vyhodnotením verejného obstarávania zodpovednú osobu. Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa budú vyhodnocovať, bude oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vystaviť objednávku uchádzačovi, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí za úspešným uchádzačom, ak z rôznych dôvodov nedôjde k dodaniu tovaru úspešným uchádzačom. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zakúpiť predmet zákazky na základe vystavenia viacerých objednávok. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nezakúpiť jednotlivé položky zákazky alebo neprijať žiadnu ponuku v prípade, že cena týchto položiek alebo celej ponuky prekročia finančné možnosti rozpočtu, z ktorého majú byť hradené. 2

3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť v súlade s 46 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači hradia v plnej výške. 14. Spôsob vzniku záväzku: Na základe objednávky a následnej fakturácie. 15. Podmienky dodania: Verejný obstarávateľ požaduje čo najskoršiu dodaciu lehotu, maximálne však 14 dní od doručenia objednávky. 16. Platobné podmienky: Verejný obstarávateľ požaduje maximálne 14 dní na splatenie faktúry po dodaní a odskúšaní objednaného tovaru v mieste dodania a podpísaní dodacieho listu. Ing. Tomáš Vida Osoba spôsobilá na verejné obstarávanie Prílohy: 1. Podrobný opis predmetu zákazky 2. Cenová ponuka - vzor 3

4 Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 1. Predmetom zákazky je nákup novej (nepoužitej) informačno-komunikačnej techniky. Názov zákazky: Dodávka IKT pre administratívne a výskumné účely. 2. Technická špecifikácia zákazky - minimálne požadované technické : 2.1 Stolový PC typ 1 plus príslušenstvo. Počet: 3 ks : 2 jadrový, CPU Mark skóre podľa PassMark: 4375 : 4 GB DDR3 : integrovaná, VGA, DVI, Passmark G3D Mark skóre podľa PassMark: 305 : 500 GB, 7200 rpm Optická mechanika: DVD-RW DL Zvuková karta: 5.1 Čítačka pamäťových kariet: áno Operačný systém: Windows 7 PRO, 64-bit, SK alebo ekvivalent Myš: optická s káblom Klávesnica: SK s veľkým Enterom Monitor: 22 IPS FullHD, 5M:1, 5 ms, VGA, DVI, HDMI, Audio out 2.2 Stolový PC typ 2 plus príslušenstvo Počet: 4 ks : 2 jadrový, CPU Mark skóre podľa PassMark: 4375 : 4 GB DDR3 : integrovaná, VGA, DVI, Passmark G3D Mark skóre podľa PassMark: 305 : 500 GB, 7200 rpm Optická mechanika: DVD-RW DL Zvuková karta: 5.1 Čítačka pamäťových kariet: áno Operačný systém: Windows 7 PRO, 64-bit, SK alebo ekvivalent Myš: optická s káblom Klávesnica: SK s veľkým Enterom Monitor: nie 2.3 Stolový PC typ 3 bez príslušenstva. Počet: 1 ks : 2 jadrový, CPU Mark skóre podľa PassMark: 4375 : 4 GB DDR3 : HDMI a DVI výstup, Passmark G3D Mark skóre podľa PassMark: 305 : 500 GB, 7200 rpm Optická mechanika: DVD-RW DL Čítačka pamäťových kariet: nie Operačný systém: bez operačného systému Myš: nie Klávesnica: nie Monitor: nie 1 Verejný obstarávateľ: Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, Zvolen

5 Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky 2.4 Notebook typ 1. Počet: 1 ks : 2 jadrový, CPU Mark skóre podľa PassMark: 3449 : 8 GB DDR3 : nezdieľaná,1gb DDR5, Passmark G3D Mark skóre podľa PassMark: 374 : 500 GB, 5400 rpm Optická mechanika: DVD-RW DL Wifi: b/g/n Bluetooth: áno Webová kamera: HD Čítačka pamäťových kariet: áno Batéria: 6 jadrová Operačný systém: Windows 7 PRO, 64-bit, SK alebo ekvivalent Klávesnica: SK, numerická časť Displej: 15,6 1366x768, LED Počet portov: 4 x USB 2.0, 1 x VGA, 1 x HDMI,1 x RJ Notebook typ 2. Počet: 4 ks : 2 jadrový, CPU Mark skóre podľa PassMark: 3286 : 4 GB DDR3 : integrovaná : 500 GB, 7400 rpm Optická mechanika: DVD-RW DL Wifi: b/g/n Bluetooth: áno Webová kamera: HD Čítačka pamäťových kariet: áno Batéria: 6 jadrová Operačný systém: Windows 7 PRO, 64-bit, SK alebo ekvivalent Klávesnica: SK, numerická časť Displej: 15,6 1366x768, LED Počet portov: 4 x USB, 1 x VGA, 1 x HDMI,1 x RJ Notebook typ 3. Počet: 1 ks : 2 jadrový, CPU Mark skóre podľa PassMark: 4589 : 8 GB DDR MHz : integrovaná, Passmark G3D Mark skóre podľa PassMark: 462 : 750 GB, 5400 rpm Optická mechanika: DVD-RW DL Wifi: n Bluetooth: 4.0 Webová kamera: HD 720p Batéria: výdrž 7 hod. Operačný systém: Apple Mac OS X Lion alebo ekvivalent Klávesnica: SK, podsvietená Displej: 13,3 1280x800, LED podsvietenie, lesklý Počet portov: 3 x USB 3.0, 2 x Thunderbolt,1 x RJ-45 Hmotnosť: max. 2,1 kg 2 Verejný obstarávateľ: Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, Zvolen

6 Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky 2.7 Notebook typ 4. Počet: 2 ks : 4 jadrový, CPU Mark skóre podľa PassMark: 8502 : 8 GB DDR MHz : nezdieľaná, Passmark G3D Mark skóre podľa PassMark: 1296 : 512 GB SSD Wifi: n Bluetooth: 4.0 Webová kamera: HD 720p Batéria: výdrž 7 hod. Operačný systém: Apple Mac OS X Lion alebo ekvivalent Klávesnica: podsvietená Displej: 15,4 2880x1800, LED podsvietenie, lesklý Počet portov: 2 x USB 3.0, 2 x Thunderbolt,1 x HDMI 2.8 Stolový PC all-in-one typ 1. Počet: 2 ks : 4 jadrový, CPU Mark skóre podľa PassMark: 5690 : 8 GB DDR3 : vlastná pamäť 2GB, Passmark G3D Mark skóre podľa PassMark: 537 : 1 TB, 7200 rpm Optická mechanika: DVD-RW Wifi: bgn Webová kamera: áno Čítačka pamäťových kariet: áno Operačný systém: Windows 8 alebo ekvivalent Klávesnica: áno Myš: áno Displej: x1080, LED podsvietenie Počet portov: 2 x USB 3.0, 1 x HDMI 2.9 Monitor 1. Počet: 6 ks Uhlopriečka 21,5 Rozlíšenie: 1920x1080 Rýchlosť odozvy: 5 ms Pomer kontrastu: typický :1 Výbava: LED podsvietenie, repro Výstupy: VGA, DVI, HDMI, sluchátka 3 Verejný obstarávateľ: Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, Zvolen

7 Príloha č. 2 Výzvy na predloženie cenovej ponuky Cenová ponuka pre zákazku "Dodávka IKT pre administratívne a výskumné účely" Verejný obstarávateľ: Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, Zvolen Cenovú ponuku predkladá: Názov: Sídlo: Šatutárny orgán: IČO: DIČ: IČ DPH: Telefón: Cenová ponuka platí do V cene je zahrnutá doprava a záruka min. na všetky položky zákazky. Celková cena zákazky: Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH PC typ 1 -názov 2 jadrový, CPU Mark skóre podľa PassMark: GB DDR3 integrovaná, VGA, DVI, Passmark G3D Mark skóre podľa PassMark: GB, 7200 rpm Zvuková karta 5.1 Čítačka pamäťových kariet áno Windows 7 PRO, 64-bit, SK alebo Operačný systém ekvivalent Myš optická s káblom Klávesnica SK s veľkým Enterom 22 IPS FullHD, 5M:1, 5 ms, VGA, DVI, Monitor HDMI, Audio out Množstvo (ks) 4 1

8 Príloha č. 2 Výzvy na predloženie cenovej ponuky 2.2 PC typ 2 -názov 2 jadrový, CPU Mark skóre podľa PassMark: GB DDR3 integrovaná, VGA, DVI, Passmark G3D Mark skóre podľa PassMark: GB, 7200 rpm Zvuková karta 5.1 Čítačka pamäťových kariet áno Windows 7 PRO, 64-bit, SK alebo Operačný systém ekvivalent Myš optická s káblom Klávesnica SK s veľkým Enterom Monitor nie Množstvo (ks) PC typ 3 -názov 2 jadrový, CPU Mark skóre podľa PassMark: GB DDR3 integrovaná, VGA, DVI, Passmark G3D Mark skóre podľa PassMark: GB, 7200 rpm Čítačka pamäťových kariet nie Operačný systém bez operačného systému Myš nie Klávesnica nie Monitor nie 2

9 Príloha č. 2 Výzvy na predloženie cenovej ponuky Množstvo (ks) Notebook typ 1 - názov 2 jadrový, CPU Mark skóre podľa PassMark: GB DDR3 nezdieľaná,1gb DDR5, Passmark G3D Mark skóre podľa PassMark: GB, 5400 rpm Wifi b/g/n Bluetooth áno Webová kamera HD Čítačka pamäťových kariet áno Batéria 6 jadrová Windows 7 PRO, 64-bit, SK alebo Operačný systém ekvivalent Klávesnica SK, numerická časť Displej 15,6 1366x768, LED Počet portov 4 x USB 2.0, 1 x VGA, 1 x HDMI,1 x RJ-45 Množstvo (ks) Notebook typ 2 - názov 2 jadrový, CPU Mark skóre podľa PassMark: GB DDR3 integrovaná 500 GB, 7400 rpm 3

10 Príloha č. 2 Výzvy na predloženie cenovej ponuky Wifi b/g/n Bluetooth áno Webová kamera HD Čítačka pamäťových kariet áno Batéria 6 jadrová Windows 7 PRO, 64-bit, SK alebo Operačný systém ekvivalent Klávesnica SK, numerická časť Displej 15,6 1366x768, LED Počet portov 4 x USB, 1 x VGA, 1 x HDMI,1 x RJ-45 Množstvo (ks) Notebook typ 3 - názov 2 jadrový, CPU Mark skóre podľa PassMark: GB DDR MHz integrovaná, Passmark G3D Mark skóre podľa PassMark: GB, 5400 rpm Wifi n Bluetooth 4.0 Webová kamera HD 720p Batéria výdrž 7 hod. Operačný systém Klávesnica Displej Počet portov Hmotnosť Apple Mac OS X Lion alebo ekvivalent SK, podsvietená 13,3 1280x800, LED podsvietenie, lesklý 3 x USB 3.0, 2 x Thunderbolt,1 x RJ-45 max. 2,1 kg Množstvo (ks) 1 4

11 Príloha č. 2 Výzvy na predloženie cenovej ponuky 2.7 Notebook typ 4 - názov 4 jadrový, CPU Mark skóre podľa PassMark: GB DDR MHz nezdieľaná, Passmark G3D Mark skóre podľa PassMark: GB SSD Wifi n Bluetooth 4.0 Webová kamera HD 720p Batéria výdrž 7 hod. Operačný systém Klávesnica Displej Počet portov Apple Mac OS X Lion alebo ekvivalent podsvietená 15,4 2880x1800, LED podsvietenie, lesklý 2 x USB 3.0, 2 x Thunderbolt,1 x HDMI Množstvo (ks) PC all-in-one typ 1 - názov 4 jadrový, CPU Mark skóre podľa PassMark: GB DDR3 vlastná pamäť 2GB, Passmark G3D Mark skóre podľa PassMark: TB, 7200 rpm Optická mechanika DVD-RW Wifi bgn Webová kamera áno Čítačka pamäťových kariet áno Operačný systém Windows 8 alebo ekvivalent Klávesnica áno Myš áno Displej 23, 1920x1080, LED podsvietenie 5

12 Príloha č. 2 Výzvy na predloženie cenovej ponuky Počet portov 2 x USB 3.0, 1 x HDMI Množstvo (ks) Monitor 1 - názov Uhlopriečka 21,5 Rozlíšenie 1920x1080 Rýchlosť odozvy: 5 ms Pomer kontrastu typický :1 Výbava LED podsvietenie, repro Výstupy VGA, DVI, HDMI, sluchátka Množstvo (ks) 6 V: Dňa: Podpis: 6

Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice

Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice Výzva na predloženie ponuky prieskum trhu Spis č.: 17-máj-A2-2013 V rámci postupu vo verejnom obstarávaní podľa 102 zákona č. 25/2006

Více

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. )

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1.Identifikácia

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: bit-studio spol. s r.o. Sídlo:, Slovensko Zastúpený: Ing. Jana Klimentová IČO: 35702877 Telefón:

Více

Monitoring a management kvality vody Štrkoveckého jazera rok 2016

Monitoring a management kvality vody Štrkoveckého jazera rok 2016 VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY na zákazku s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na : Monitoring a management kvality vody Štrkoveckého

Více

Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, Sereď

Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, Sereď Prieskum trhu (tovar) v Seredi, dňa 13.11.2014 Mesto Sereď ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva

Více

Farby, laky, maliarské potreby

Farby, laky, maliarské potreby MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany v rámci postupu

Více

Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru

Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru Výzva na predloženie cenovej ponuky formou elektronickej aukcie Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru 1. Identifikácia obstarávateľa : Názov: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Více

Podlahová krytina gumolín a montážne príslušenstvo

Podlahová krytina gumolín a montážne príslušenstvo MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Výzva na predloženie ponuky/elektronicky Verejný obstarávateľ MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov verejného

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní ) Identifikácia

Více

Mesto Vrútky Mestský úrad Vrútky Matušovičovský rad č.4, Vrútky

Mesto Vrútky Mestský úrad Vrútky Matušovičovský rad č.4, Vrútky Mesto Vrútky Mestský úrad Vrútky Matušovičovský rad č.4, 038 61 Vrútky č.j. 743/2013 Vrútky, 01. 03. 2013 Výzva na predloženie cenovej ponuky (služby) prieskum trhu V súlade s 102 zákona č. 25/2006 o verejnom

Více

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. )

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1.Identifikácia

Více

ZŠ vzlatých Klasoch je verejným obstarávateľom podľa 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

ZŠ vzlatých Klasoch je verejným obstarávateľom podľa 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Základná škola, Hlavná 787/25, 930 39 Zlaté Klasy Zlaté Klasy, 10.06.2015 Výzva na predkladanie ponúk zverejnená v profile verejného obstarávateľa na svojom webovom sídle spracovaná v zmysle 9 ods. 9 zákona

Více

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie cenovej ponuky spracovaná v zmysle 9 ods.9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Predmet zákazky : Obnova a dodávka tonerových kaziet do

Více

Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu ( 9 ods. 9)

Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu ( 9 ods. 9) VÍNO MRVA & STANKO, a.s Orešianská 7/A Trnava 917 01 IČO: 36 233 048 Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu ( 9 ods. 9) Identifikačné údaje obstarávateľa: VÍNO MRVA & STANKO, a.s. Sídlo: Orešianská

Více

Poznámka: Som platca DPH 1) Nie som platca DPH 1)

Poznámka: Som platca DPH 1) Nie som platca DPH 1) Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice Výzva na predloženie ponuky prieskum trhu Spis č.: 19-máj-A2-2013 V rámci postupu vo verejnom obstarávaní podľa 102 zákona č. 25/2006

Více

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Výzva na predkladanie cenových ponúk Magistrát hl. m. SR Bratislavy Oddelenie verejného obstarávania Mgr. Barbora Uharčeková Primaciálne nám.1 814 99 Bratislava Váš list / Zo dňa Naše číslo 560/2013 Vybavuje / Linka Mgr. Z.Treská Bratislava

Více

Servis a oprava kopírovacích zariadení

Servis a oprava kopírovacích zariadení ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY TOPOĽČANY Oddelenie ekonomiky Výzva na predkladanie ponúk zadávanie zákazky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Více

Zadanie zákazky podľa 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Zadanie zákazky podľa 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní Zadanie zákazky podľa 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní Identifikačné údaje 1 Verejný obstarávateľ Základná škola, Žitavská 1, 821 07 Bratislava 2 Organizačná zložka Základná škola

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov verejného

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou podľa 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na : Zariadenie kuchyne

Více

V Ý Z V A na predloženie ponuky podľa 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní na realizáciu stavebných prác : STAVEBNÉ ÚPRAVY

V Ý Z V A na predloženie ponuky podľa 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní na realizáciu stavebných prác : STAVEBNÉ ÚPRAVY V Ý Z V A na predloženie ponuky podľa 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní na realizáciu stavebných prác : STAVEBNÉ ÚPRAVY 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Úradný názov: Základná

Více

OBEC OLEŠNÁ Olešná č. 493,

OBEC OLEŠNÁ Olešná č. 493, OBEC OLEŠNÁ Olešná č. 493, 023 52 Č. j.: VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK ZÁKAZKY v zmysle 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Více

Materská škola, ul. S. H. Vajanského 5, Michalovce

Materská škola, ul. S. H. Vajanského 5, Michalovce 4 Materská škola, ul. S. H. Vajanského 5, 071 01 Michalovce IČO: 35542128, tel. 056/6424184, email: riaditelka@mssvaianskeho.sk www.msshvai anskeho. sk VÝZVA na predloženie ponuky k zákazke do limitov

Více

ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY ODBOR VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Špitálska 8, BRATISLAVA

ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY ODBOR VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Špitálska 8, BRATISLAVA ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY ODBOR VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Špitálska 8, 812 67 BRATISLAVA Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako verejný obstarávateľ v zmysle 6 ods. 1 písm. d) zákona

Více

Dodávka tonerov do tlačiarni

Dodávka tonerov do tlačiarni Naše číslo Vaše číslo Vybavuje/kontakt Košice dňa S- 644 /2012 Ing. ľudmila Horňanská 31. 10. 2012 Vec: Verejná výzva na predloženie ponuky tovar V rámci zadávania podprahovej zákazky podľa 99 až 101 zákona

Více

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá JA servis, s.r.o. Mestečko 178, 020 52 Mestečko Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá v zmysle 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Více

ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA

ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Výzva zákazka - Tovar podľa ustanovení 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní

Více

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk Obec Veľké Dravce, Školská 240, 985 42 Veľké Dravce Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia Výzva na predkladanie ponúk Zákazka podľa 9 odstavec 9 Zákona č. 25/2006

Více

Dodávka potravín pre školskú jedáleň

Dodávka potravín pre školskú jedáleň Naše číslo Vaše číslo Vybavuje/kontakt Košice dňa S- 234/2012 Ing. ľudmila Horňanská 10. 5. 2012 Vec: Verejná výzva na predloženie ponuky tovar V rámci zadávania podprahovej zákazky podľa 99 až 101 zákona

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z.) Číslo: VO 01/2014 Názov

Více

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Sládkovičova 80, P. O. Box 109, Banská Bystrica 5

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Sládkovičova 80, P. O. Box 109, Banská Bystrica 5 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Sládkovičova 80, P. O. Box 109, 974 05 Banská Bystrica 5 ÚVTOS- 3-112-3 /3-2016 Výzva na predkladanie cenovej ponuky Rozšírenie IP kamerového systému (v zmysle 117

Více

Oprava ulice Malé trhovisko a Zigmund šachta asfaltovaním Banská Štiavnica.

Oprava ulice Malé trhovisko a Zigmund šachta asfaltovaním Banská Štiavnica. VÝZVA na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou (podľa ustanovenia 102 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Oprava

Více

VÝZVA. Prieskum trhu

VÝZVA. Prieskum trhu VÝZVA Prieskum trhu podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len,,zákon ) I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO

Více

Výzva na účasť a predloženie cenovej ponuky

Výzva na účasť a predloženie cenovej ponuky Výzva na účasť a predloženie cenovej ponuky jednoduchá zákazka na dodanie tovaru v zmysle 9 ods. 9 zákona č, 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Více

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Námestie slobody 19 02/ 529 25 727 812 23 Bratislava Tel/Fax: 02/ 529 25 707 Výzva na rokovacie konanie. Po vykonaní prieskumu trhu v zmysle

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY na zákazku s nízkou hodnotou

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY na zákazku s nízkou hodnotou VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY na zákazku s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na : Pripojenie do internetu 1) Identifikácia

Více

V Ý Z V A. 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 2. Názov zákazky a typ zmluvy: 3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

V Ý Z V A. 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 2. Názov zákazky a typ zmluvy: 3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: V Ý Z V A Základná škola s materskou školou Tovarné na predloženie cenovej ponuky zákazky zadávanej podľa 9, ods. 9 zákona č. 2/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Více

MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA 1, KOŠICE

MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA 1, KOŠICE MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA 1, KOŠICE 040 13 IČO: 355 59 420 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY NA ZÁKAZKU S NÍZKOU HODNOTOU ČÍSLO : 10/2016 Zadávanie jednoduchých zákaziek nemá zákonom stanovené formálne

Více

Vojenský útvar 9994 Nemšová Nemšová Počet príloh : 1/1

Vojenský útvar 9994 Nemšová Nemšová Počet príloh : 1/1 Vojenský útvar 9994 Nemšová 31.10. 2013 CMM Zahraničných misií Počet listov: Nemšová Počet príloh : 1/1 Č.: MLFZZZ-315-3/2013 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky podľa 9 ods.9 Zákona č.25/2006

Více

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY TAJOVSKÉHO 28B, 974 01 Banská Bystrica V Nitre, 3.2.2014 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY Zákazka v zmysle 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Více

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predkladanie ponúk v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa 9 ods. 9 na dodanie tovaru,,kancelárske

Více

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky. Dodávka kancelárskych kobercov

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky. Dodávka kancelárskych kobercov VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Dodávka kancelárskych

Více

FERONA Slovakia, a.s., Odbor 250 Informatika, Bytčická 12, Žilina

FERONA Slovakia, a.s., Odbor 250 Informatika, Bytčická 12, Žilina Položka Výzva záujemcom o zákazku na dodávku výpočtovej Výzva záujemcom o zákazku na dodávku výpočtovej techniky č. FESK-INF-01/2016 Zadávateľ: FERON Slovakia, a.s., ytčická 12, 011 45 Žilina Predmet zákazky

Více

Zápisnica o vyhodnotení ponúk. LS Hronec na roky

Zápisnica o vyhodnotení ponúk. LS Hronec na roky Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog Hlavná 245/72, 976 52 Čierny Balog Zápisnica o vyhodnotení ponúk v zmysle 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a

Více

S pozdravom, JUDr. Michal Mertiňák

S pozdravom, JUDr. Michal Mertiňák MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Stromová 1, 813 30 Bratislava 1 odbor pre verejné obstarávanie Záujemcovia Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava

Více

Č. p.: UpIA-1894/2016-OOPS Počet listov: 4 Prílohy: 1/1 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Č. p.: UpIA-1894/2016-OOPS Počet listov: 4 Prílohy: 1/1 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY MINISTERSTVO OBRANY SR Výtlačok jediný! Č. p.: UpIA-1894/2016-OOPS Počet listov: 4 Prílohy: 1/1 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY (Zákazka na nákup tovaru podľa 139 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom

Více

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY TOPOĽČANY Oddelenie ekonomiky ul. Škultétyho 1577/8, Topoľčany

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY TOPOĽČANY Oddelenie ekonomiky ul. Škultétyho 1577/8, Topoľčany ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY TOPOĽČANY Oddelenie ekonomiky ul. Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Výzva na predkladanie ponúk zadávanie zákazky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VZMR- CENOVÁ NABÍDKA DODÁVKA HW

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VZMR- CENOVÁ NABÍDKA DODÁVKA HW SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VZMR- CENOVÁ NABÍDKA DODÁVKA HW Příloha č. 1 název PC 32 požadované parametry Základní deska: 2 sloty na operační paměť RAM DDR4 1xPCIe 16x (plná výška) 2x PCIe 1x (plná výška)

Více

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky.

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky. ICT 1 MSZ Příloha 1a Specifikace předmětu zakázky Seznam zboží s uvedením jeho kvantifikace, technických parametrů a ceny Zakázka: 2/2013 Zadavatel: Základní údaje: Střední škola technická a zemědělská,

Více

Notebook 15.6" (15 ks)

Notebook 15.6 (15 ks) Příloha č.1 Technická specifikace požadavků na vybavení hardwarem Notebook 15.6" (15 ks) Velikost obrazovky 15.6" Podsvícení LED, matný Rozlišení obrazovky min. 1366 x 768 x86-64 kompatibilní, min. dvoujádrový,

Více

Výzva na predkl.ponúk: "Dodávanie ovocia a zeleniny v čerstvom stave"

Výzva na predkl.ponúk: Dodávanie ovocia a zeleniny v čerstvom stave Verejné obstarávanie Výzva na predkl.ponúk: "Dodávanie ovocia a zeleniny v čerstvom stave" Výzva na predkladanie cenových ponúk v prieskume trhu na predmet zákazky: Dodávanie ovocia a zeleniny v čerstvom

Více

SPINEA s.r.o., Okrajová 33, Prešov VÝZVA. Prevodovka, Vinutie, Motor feedback, Teleso s konektormi

SPINEA s.r.o., Okrajová 33, Prešov VÝZVA. Prevodovka, Vinutie, Motor feedback, Teleso s konektormi SPINEA s.r.o., Okrajová 33, 080 05 Prešov Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ VÝZVA na predloženie ponuky na dodanie tovaru podľa 9 ods. 9 zákona o verejnom

Více

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Sereď 47/2016 Mgr. Ing. Daniela Vargová

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Sereď 47/2016 Mgr. Ing. Daniela Vargová Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Sereď 47/2016 Mgr. Ing. Daniela Vargová 27.9.2016 Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky Správa majetku Sereď, s.r.o., ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona

Více

Obec Kráľov Brod, Obecný úrad Kráľov Brod

Obec Kráľov Brod, Obecný úrad Kráľov Brod Obec Kráľov Brod, Obecný úrad Kráľov Brod 925 41 Kráľov Brod č. 4, tel.: 03147780335, fax:03147780364, e-mail: kralov.brod@post.sk Výzva na predloženie ponuky (Prieskum trhu) zákazka podľa 9 ods. 9 zákona

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: ZŠMŠ-Sedl/042/2011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4 00/21.1462 Název projektu: Název zakázky:

Více

"SUSEN - dodávky základního hardware a základního software, etapa III.

SUSEN - dodávky základního hardware a základního software, etapa III. Příloha č. 1 - Specifikace a ceny jednotlivých položek "SUSEN - dodávky základního hardware a základního software, etapa III. Specifikace a ceny jednotlivých položek číslo položky Název typ Cena v Kč (bez

Více

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky. Dodávka notebookov

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky. Dodávka notebookov VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Dodávka notebookov

Více

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov, realizuje prieskum trhu pre výber dodávateľa

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky: Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební

Více

VOJENSKÝ ÚTVAR 1003 BRATISLAVA Výtlačok č. : 1 č.: ČS PSR-131-1/2013 Počet listov : 4 Počet príloh : 1/1

VOJENSKÝ ÚTVAR 1003 BRATISLAVA Výtlačok č. : 1 č.: ČS PSR-131-1/2013 Počet listov : 4 Počet príloh : 1/1 VOJENSKÝ ÚTVAR 1003 BRATISLAVA Výtlačok č. : 1 č.: ČS PSR-131-1/2013 Počet listov : 4 Počet príloh : 1/1 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 1 zák. č. 25/2006

Více

2. Druh zákazky: Zákazka podľa 9 ods. 9 ZVO zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny

2. Druh zákazky: Zákazka podľa 9 ods. 9 ZVO zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny Námestie Jána Pavla II. 6073/7 071 01 Michalovce IČO: 31313680 DIČ: 2021510304 Tel.: 056/6420351 bankové spojenie: VÚB účet: 1673495655/0200 Výzva č.4/2015 na predloženie cenovej ponuky k zákazke podľa

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

Výpočetní technika pro město Moravská Třebová

Výpočetní technika pro město Moravská Třebová Město Moravská Třebová nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová vydává podle vnitřního předpisu č. 4/2011, Směrnice rady města Moravská Třebová pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu výzvu

Více

MINISTERSTVO VNÚTRA SR KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŢILINE

MINISTERSTVO VNÚTRA SR KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŢILINE MINISTERSTVO VNÚTRA SR KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŢILINE Námestie Poţiarnikov 1, 010 01 Ţilina Rozdeľovník Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Ţilina KRHZ-ZA-R-355 /2013

Více

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem Max. cena za kus Max. cena za ks Max. celkem za č. Předmět Počet ks bez DPH vč. DPH položky vč. DPH Požadavky 1 počítače do učebny 13 12 500,00 15 125,00 196 625,00 Parametry: dodání během 2. pololetí

Více

Vec: Výzva na predloženie ponuky

Vec: Výzva na predloženie ponuky Titl.: /2016 Mgr.M. Kucharčíková/055 6965284 24.02.2016 Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bidovce Vec: Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ v súlade s 9 ods. 9 zákona č. 25/2006

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A (interní objednací kód) Funkcionalita / program. Sestava PC-A-01 Sestava PC-A-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Systémová platforma Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné

Více

Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodávku počítačového vybavení

Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodávku počítačového vybavení Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodávku počítačového vybavení Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0578 Název projektu:

Více

Výzva na predkladanie ponúk. 4. Požiadavky na uskutočnenie služby:

Výzva na predkladanie ponúk. 4. Požiadavky na uskutočnenie služby: Výzva na predkladanie ponúk v súlade 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie prác Číslo : 35/2014/Ka

Více

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky. Letné pneumatiky

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky. Letné pneumatiky VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Letné pneumatiky

Více

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE Verejné obstarávanie od 1.7.2013 Nadlimitná zákazka Podlimitná zákazka Jednoduchá zákazka (predtým zákazka s nízkou hodnotou) Verejné obstarávanie od 1.7.2013 Novelizácia zákona č.

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ: 00216224 zastoupený Ing. Martinem Veselým, kvestorem

Více

Generálny štáb ozbrojených síl SR Výtlačok č. : 1 Kancelária náčelníka GŠ OS SR_ Počet listov : 5 Č. : KaNGŠ -83-1/2012

Generálny štáb ozbrojených síl SR Výtlačok č. : 1 Kancelária náčelníka GŠ OS SR_ Počet listov : 5 Č. : KaNGŠ -83-1/2012 Generálny štáb ozbrojených síl SR Výtlačok č. : 1 Kancelária náčelníka GŠ OS SR_ Počet listov : 5 Č. : KaNGŠ -83-1/2012 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou, podľa 102 ods.

Více

MESTSKÝ ÚRAD VRÚTKY Námestie S. Zachara 4, Vrútky

MESTSKÝ ÚRAD VRÚTKY Námestie S. Zachara 4, Vrútky MESTSKÝ ÚRAD VRÚTKY Námestie S. Zachara, 08 61 Vrútky Váš list číslo/zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/kontakt: Vrútky, Značka 898/2016 Mgr. Košútová 21.0.2016 Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky prieskum

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2,461 17 Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje právní oddělení - referent veřejných zakázek VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

DNS_PC_ATYP_ _10

DNS_PC_ATYP_ _10 DNS_PC_ATYP_60001321_10 DELL Optiplex 7010 DT Specifikace pokročilý stolní počítač Procesor x86-64 kompatibilní, min čtyřjádrová Intel i5-3470 PassMark CPU Mark min 6600 bodů; TDP max 78W 6633 bodů, 77W

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace Soukenická 21, 79401 Krnov

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace Soukenická 21, 79401 Krnov Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace Soukenická 21, 79401 Krnov IČ 008 46 279 ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Dodávka výpočetní techniky HW pro zlepšení výuky (OP Vzdělávání

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

ZADÁVACIE PODKLADY. Predmet obstarávania

ZADÁVACIE PODKLADY. Predmet obstarávania Odvoz a likvidácia odpadu, a. s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava ZADÁVACIE PODKLADY Predmet obstarávania Servisná činnosť a údržba technologických zariadení v závode Spaľovňa odpadu OLO a.s. Číslo

Více

Národné stretnutie siete EURES Slovensko

Národné stretnutie siete EURES Slovensko ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY ODBOR VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Špitálska 8, 812 67 BRATISLAVA Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako verejný obstarávateľ v zmysle 6 ods. 1 písm. a) zákona

Více

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby Číslo : 14/2014/Ka

Více

OBEC HORKÝ, okres Žilina, PSC

OBEC HORKÝ, okres Žilina, PSC OBEC HORKÝ, okres Žilina, PSC 010 04 Obec Hôrky v súlade so zákonom 9 ods. 9 NR SR č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predloženie cenovej ponuky : zverejňuje

Více

Výzva na predloženie ponuky k zákazke Autobusová preprava osôb

Výzva na predloženie ponuky k zákazke Autobusová preprava osôb Výzva na predloženie ponuky k zákazke Autobusová preprava osôb v súlade s ustanovením 117 v nadväznosti na 5 ods. 3 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Technická univerzita v Liberci se sídlem Studentská 1402/2, 461 17 Liberec, IČ: 467 47 885 (dále jen zadavatel ), po posouzení veškerých předběžných nabídek doručených ve lhůtě stanovené zadávací dokumentací

Více

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky Miestna akčná skupina Stará Čierna voda (Local Action Group Stará Čierna voda) 925 03 Horné Saliby, Hlavná 297, www.mas-scv.sk IČO: 42156122, DIČ: 2022710173 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:

Více

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky. Zabezpečenie mandátnych certifikátov

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky. Zabezpečenie mandátnych certifikátov VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Zabezpečenie mandátnych

Více

Naše číslo: Vaše číslo: Vybavuje/linka: Košice 65/638/2014 Ing. Kišidaj, kl

Naše číslo: Vaše číslo: Vybavuje/linka: Košice 65/638/2014 Ing. Kišidaj, kl Naše číslo: Vaše číslo: Vybavuje/linka: Košice 65/638/2014 Ing. Kišidaj, kl.18 08.12.2014 Vec Predloženie cenovej ponuky na zákazku: Kancelárske potreby žiadosť. Dovoľujeme si Vás týmto požiadať o predloženie

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: ZŠ/1/2011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00 /21.2100 Název projektu: Název zakázky: Předmět

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

adresa: Piešťany, PSČ , Nábrežie I. Krasku 4782/4. Štátna príspevková organizácia IČO: DIČ:

adresa: Piešťany, PSČ , Nábrežie I. Krasku 4782/4. Štátna príspevková organizácia IČO: DIČ: Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ: Národný

Více

Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodávku počítačového vybavení

Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodávku počítačového vybavení Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodávku počítačového vybavení Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0578 Název projektu:

Více

bezhotovostnou platbou. Právo vystaviť faktúru vznikne zhotoviteľovi po odovzdaní a prevzatí zmluvného plnenia. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa

bezhotovostnou platbou. Právo vystaviť faktúru vznikne zhotoviteľovi po odovzdaní a prevzatí zmluvného plnenia. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa Ústav na výkon trestu odňatia slobody - referát verejného obstarávania - Dlhé Lúky 1, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou Korešpondenčná adresa: poštový priečinok 72, 918 65 Hrnčiarovce nad Parnou číslo: ÚVTOS-nh-61-2/36-2017

Více

brašna v balení záruka: 3 roky NBD on-site

brašna v balení záruka: 3 roky NBD on-site Pořadové číslo položky: 1586, 1619, 1582, 1579 HP ProBook 4330s/13,3/i5-2450/4G/500/DVD/B/7P HP ProBook Frekvence procesoru 2.45 GHz Úhlopříčka LCD 13,3 500 GB Otáčky pevného disku 7200rpm Bezdrátová síťová

Více

Informácia o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Zbor väzenskej a justičnej stráže Informácia o výberovom konaní na voľné miesto vedúci odborný referent referátu centrálnej evidencie oddelenia logistiky Začiatok výberového konania : 03.04.2013 Termín

Více

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ:

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ: Obec Sklené 038 47 Sklené 97, IČO: 00316890, DIČ: 2020594972 Interný predpis 2/2012 Smernica Obce Sklené o zverejňovaní zmlúv a o zverejňovaní faktúr a objednávok Vydáva: Ján Gutten, starosta obce Sklené,

Více

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk Obec Hrnčiarska Ves Hrnčiarska Ves 237, 980 13 Hrnčiarska Ves Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia Výzva na predkladanie ponúk Zákazka podľa 9 odstavec 9 Zákona

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na http://www.kr-zlinsky.cz/)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na http://www.kr-zlinsky.cz/) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na http://www.kr-zlinsky.cz/) Číslo zakázky: 033/2010 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0088

Více

ENERGY STAR, hladina hluku nesmí překročit 4,0 B (A) v pohotovostním režimu a 4,5 B(A) při přístupu na pevný disk

ENERGY STAR, hladina hluku nesmí překročit 4,0 B (A) v pohotovostním režimu a 4,5 B(A) při přístupu na pevný disk Běžný desktop Case konfigurovatelná skříň typu minitower minimální požadovaný výkon PassMark min. 4300 bodů Chipset chipset umožňující funkce vzdálené správy a sledování nezávisle na stavu či přítomnosti

Více

Oprava okien a žalúzií v administratívnej budove Sociálnej poisťovne pobočka Galanta. (Služby)

Oprava okien a žalúzií v administratívnej budove Sociálnej poisťovne pobočka Galanta. (Služby) VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Oprava okien a žalúzií

Více