VEŘEJNÁ KONTROLA OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ STÁTU A SAMOSPRÁV Analýza a doporučení pro rozšíření kompetencí NKÚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÁ KONTROLA OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ STÁTU A SAMOSPRÁV Analýza a doporučení pro rozšíření kompetencí NKÚ"

Transkript

1

2 VEŘEJNÁ KONTROLA OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ STÁTU A SAMOSPRÁV Analýza a doporučení pro rozšíření kompetencí NKÚ EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS, BRNO 2011 Ekologický právní servis je nevládní organizace právníků, kteří usilují na české i evropské úrovni o budování a rozvoj právního státu. Tato publikace je prvním výstupem víceletého projektu zaměřeného na analýzu právního rámce pro správu státem vlastněných podniků v ČR a na prosazení legislativních změn v intencích směrnic OECD, které by vedly k vyšší transparentnosti a odpovědnosti při správě těchto podniků. Bližší informace naleznete na AUTOŘI: Petr Bouda, Jiří Boudal, Martin Fadrný ZA FINANČNÍ PODPORY: Velvyslanectví USA v Praze Nadace Open Society Fund Praha Open Society Institute Budapest GRAFICKÝ DESIGN: ATELIER SIMPLÉZ, BRNO

3 EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS OBSAH 01 ÚVOD Struktura analýzy Základní pojmy MEZERA V KOMPETENCÍCH NKÚ Platná právní úprava kompetencí NKÚ Mezinárodní standard Limská deklarace Ekonomické souvislosti Státní podnik a akciové společnosti s majetkovou účastí státu KOMPARACE ČESKÉ A ZAHRANIČNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY Nejvyšší kontrolní instituce jako ústavní orgán Pravomoc kontrolovat obchodní společnosti s majetkovou účastí státu Jaká majetková účast státu je předpokladem kontroly? Pravomoc kontrolovat obchodní společnosti s majetkovou účastí samosprávy Rozsah kontroly Ochrana obchodního tajemství při kontrole hospodaření Zveřejňování výsledků kontrol Rozsah zveřejňovaných výsledků kontrol Opravné prostředky vůči výsledkům kontroly hospodaření Závěry komparace MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ KOMPETENCÍ NKÚ Nedostatečnost vládního návrhu změny Ústavy a zákona o NKÚ z hlediska kontroly obchodních společností s většinovou majetkovou účastí státu nebo samospráv Možnosti legislativního řešení pro zavedení pravomoci NKÚ kontrolovat obchodní společnosti vlastněné státem a samosprávami ZÁVĚR

4

5 EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS 01 Úvod V této analýze se pokoušíme upozornit na skutečnost, že český právní řád obsahuje zcela zásadní mezeru v oblasti nezávislého dohledu nad správou velké části veřejného majetku. Česká republika, na rozdíl od všech sousedních zemí a mnoha dalších zemí OECD, neumožňuje Nejvyššímu kontrolnímu úřadu provádět kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky v obchodních společnostech s majetkovou účastí státu nebo územních samospráv. Přitom jen desítka největších státem vlastněných podniků hospodaří s prostředky blížícími se svým objemem 70 % příjmů státního rozpočtu, akciové společnosti s účastí státu a samospráv navíc patří mezi největší zadavatele veřejných zakázek. Mezinárodní standardy pro fungování nejvyšších kontrolních institucí přitom zcela jasně doporučují, aby nejvyšší kontrolní instituce měly pravomoc kontrolovat tento typ obchodních společností s majetkovou účastí státu. Právní úpravy Slovenska, Rakouska, Polska i Německa toto doporučení respektují. Nejen mezi politiky, ale i na akademické půdě se pochopitelně vedou spory o to, nakolik nebo za jakých okolností má vůbec stát nebo samosprávná korporace podnikat. Mezi experty však převládá shoda v tom, že když už stát nebo samospráva podniká, je nutné toto podnikání podrobit odpovídající kontrole, neboť veřejné podnikání se v mnoha podstatných rysech liší od podnikání soukromníků. Hlavním rozdílem je přirozeně to, že jde o podnikání s veřejnými prostředky, a veřejným obchodním společnostem proto bezprostředně hrozí riziko, že se je pokusí ovládnout zájmové skupiny, jejichž cílem je zneužití těchto prostředků k soukromému obohacení. 1 Vedle toho je zde také riziko morálního hazardu manažerů spojeného s tendencí politiků zachraňovat a sanovat státní 1 Srv.: OECD, Corporate Governance of State-Owned Enterprises. A Survey of OECD countries. Paříž: OECD Publications: nebo obecní firmy v situacích, kdy se jim ekonomicky nedaří 2, a v podstatě nedopustit bankrot těchto firem 3. Konečně, významná část veřejných obchodních společností podniká v odvětvích s omezenou konkurencí (např. energetika nebo doprava), kde výsledky podnikání silně ovlivňuje stát v roli regulátora tržního prostředí. 4 Zde je inherentní riziko, že stát nedokáže dostatečně odlišit svou roli regulátora trhu a roli vlastníka velké firmy a začne vytvářet politiku v zájmu národního šampióna bez ohledu na soukromou konkurenci, nebo dokonce na veřejný zájem. 5 Mezi nejúčinnější metody omezování těchto rizik řadí směrnice OECD co možná nejvyšší transparentnost finančních toků; transparentnost správy ze strany politiků, úředníků a managementu a také nezávislou externí kontrolu nejvyššími kontrolními institucemi. 6 Těchto nároků Česká republika nedosahuje zejména tam, kde stát nebo samospráva podniká ve společnostech soukromého práva tedy zejména v akciových společnostech s majetkovou účastí státu nebo samospráv. Kromě nemožnosti kontroly ze strany NKÚ, kterou se zabývá tato analýza, jde například o mírnější nároky ohledně transparentního zadávání zakázek 7 anebo nejasný dosah zákona o svobodném přístupu k informacím: v případě obchodních společností tuto povinnost musela konstatovat až nedávná judikatura a v praxi dosud není možné žádat od některých obchodních společností informace. Stávající vláda vyrostla na půdorysu dvou projektů projektu rozpočtové odpovědnosti a projektu boje proti korupci. Problém neexistence externí kontroly státem nebo územní samosprávou vlastněných obchodních společností je relevantní pro oba tyto projekty, neboť právě nedostatečná průhlednost a kontrola toků veřejných prostředků usnadňuje korupci při jejich správě a prodražuje projekty veřejné správy. Proto vnímáme novelu Ústavy a zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, kterou schválila vláda začátkem května 2011, jako pouze polo- 2 Srv.: PAVEL, J. Používání obchodních společností v České republice na příkladu krajských měst. Praha: Transparency Int Srv.: OECD, Corporate Governance of State-Owned Enterprises. A Survey of OECD countries. Paříž: OECD Publications: Srv.: OECD, Corporate Governance of State-Owned Enterprises. A Survey of OECD countries. Paříž: OECD Publications: Srv.: ONDREJOVÁ, D. Národní šampióni a hospodářská soutěž. Praha: Linde Praha, a. s. 6 Srv.: OECD. Accountability and Transparency. A Guide for State Ownership. Paříž: OECD Publications: Srv.: PAVEL, J. Používání obchodních společností v České republice na příkladu krajských měst. Praha: Transparency Int

6 ÚVOD vičatý krok správným směrem. Ačkoli tato novela významně rozšiřuje pravomoci NKÚ, problému kontroly státních a obecních obchodních společností se vyhýbá a nijak jej neřeší. Cílem tohoto příspěvku je proto především ukázat funkční způsoby řešení této problematiky. Na základě příkladů dobré praxe této zahraniční úpravy se pokusíme navrhnout pro českou situaci několik možných modelů právní úpravy de lege ferenda Struktura analýzy Ve druhé kapitole jsou uvedeny základní právní a ekonomické důvody, proč považujeme za nutné rozšíření kompetencí NKÚ i na obchodní společnosti s majetkovou účastí státu a samospráv. Ve třetí kapitole je popsána komparace české a zahraniční právní úpravy, týkající se kompetencí nejvyšších kontrolních institucí v těchto zemích. Analýza obsahuje popis kontroly, prováděné v zahraničí, včetně metodiky činnosti, formy a publikace kontrolního nálezu (tedy zda je nález publikován, v jakém rozsahu je dostupný veřejnosti a jak je chráněno obchodní tajemství a práva akcionářů). Čtvrtá kapitola analýzy obsahuje vlastní návrh změny Ústavy a zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu (dále jen zákon o NKÚ ) Základní pojmy Státní podnik je definován v zákoně č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen SP ), jako právnická osoba provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu na vlastní odpovědnost. Podnik má právo hospodařit s majetkem státu a nemá vlastní majetek. 8 Za státní podnik se považuje též tzv. národní podnik. Pro účely této analýzy tak pojem státní podnik zahrnuje jak státní podniky, tak národní podnik, pokud není výslovně uvedeno jinak. Akciová společnost s majetkovou účastí státu je podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ObZ ), právnická osoba provozující podnikatelskou činnost se svým majetkem na vlastní odpovědnost, ve které stát drží akcie. O akciovou společnost s většinovou účastí státu jde v případě, že stát drží více než 50 % akcií, tedy většinový majetkový podíl. 9 V tomto případě hovoříme také o obchodní společnosti ovládané státem. Pro účely komparace používáme také širší pojem obchodní společnosti s majetkovou účastí státu. Důvodem je skutečnost, že zatímco v ČR má podle platného práva stát možnost zakládat a vstupovat pouze do těch obchodních společností, které mají formu akciové společnosti, v zahraničí tomu tak nutně být nemusí. Pojem státem vlastněné podniky (dále též SVP ) je vybrán jako nadřazený pojem pro obě formy podnikání státu, tedy pro státní podniky a pro akciové společnosti s majetkovou účastí státu. Pojem obchodní společnosti s majetkovou účastí územně samosprávných celků nebo také pojem obecní podniky pak pro účely této analýzy zahrnuje obchodní společnosti s majetkovou účastí územního samosprávného celku (tj. obce nebo kraje). Můžeme dále rozlišovat i obchodní společnosti s většinovou účastí samosprávného celku. Podle našeho názoru platí argumenty pro rozšíření kompetence Nejvyššího kontrolního úřadu téměř vždy analogicky i vůči obecním podnikům. Navíc specificky rozebíráme problematiku kontroly obecních podniků v komparativní analýze a v diskuzi nad novelou zákona předkládanou vládou ČR. Podnikáním se podle 2 odst. 1 ObZ rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Tuto vlastnost mají SVP společnou, státní podniky však kromě dosažení zisku plní i další roli, neboť dle 3 odst. 2 SP jsou zakládány k uspokojování významných celospolečenských, strategických nebo veřejně prospěšných zájmů. Tuto vlastnost však mohou mít též některé akciové společnosti s většinovou majetkovou účastí státu, které jsou označovány za ovládané společnosti stra- 8 Ustanovení 1 odst. 1 a 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. 9 Což plyne z kombinace ustanovení 56 odst. 1 ObZ, 2 odst. 2 ObZ a 61 ObZ. 6

7 EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS tegického významu (např. ČEZ, a. s., České aerolinie, a. s., Letiště Praha, a. s.) 10, případně za veřejné instituce (k tomu viz část 04.1 této analýzy). Akciové společnosti navíc nemusí být založeny výlučně za účelem podnikání, ale i z jiných důvodů, např. za účelem výzkumu či uspokojování veřejně prospěšných zájmů. 11 Za nejvyšší kontrolní instituci je pro účely této analýzy, zejména pak pro její komparativní část, považován nezávislý kontrolní orgán, zakotvený v ústavě daného státu, jehož úkolem je mimo jiné provádět následnou externí kontrolu hospodaření se státním majetkem, resp. kontrolu hospodaření vymezeného okruhu osob a o výsledcích této kontroly informovat vrcholné orgány moci zákonodárné a/nebo výkonné (např. poslaneckou sněmovnu, vládu, jednotlivá ministerstva). Nejvyšší kontrolní instituce je tedy souhrnný pojem pro kontrolní orgán mající uvedené vlastnosti, ať už se jmenuje jakkoli, zahrnuje tedy český Nejvyšší kontrolní úřad, slovenský Najvyšší kontrolný úrad, polskou Nejvyšší kontrolní komoru, rakouský Účetní dvůr a německý Spolkový účetní dvůr. 12 Blíže se vymezením nejvyšších kontrolních úřadů jednotlivých států zabývá kapitola 03 této analýzy. 10 Např. Ministerstvo financí ČR [online]. [cit. 7. května 2011]. Zpráva o státním závěrečném účtu za rok 2009, str. 3. Dostupná z: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/szu2009_i_pdf. pdf>. Některé SVP za podniky zásadního strategického významu označuje také důvodová zpráva k zákonu č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ze dne Viz Digitální parlamentní knihovna. [online]. [cit. 11. května 2011]. Sněmovní tisk č. 23/0 z roku Dostupné z: <http://www.psp.cz/ eknih/1996ps/tisky/t htm>. 11 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne , sp. zn. 2 Ans 4/2009, odst. 36 a 37 rozsudku, v němž je konstatováno, že též ČEZ, a. s., svou činností uspokojuje veřejný zájem. 12 Výše uvedené vymezení českého NKÚ vyplývá např. z PRŮCHA, P. Správní právo. Obecná část. 6. vyd. Brno: Doplněk, 2004, str Obdobně též HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str

8 02 Mezera v kompetencích NKÚ Ekonomické a právní souvislosti. Tato část analýzy rozebírá nejdůležitější ekonomické a právní souvislosti návrhu EPS na rozšíření stávajících kompetencí NKÚ na obchodní společnosti s většinovou účastí státu a územních samospráv. Subjekty, které může NKÚ kontrolovat, jsou vymezeny v 3 odst. 2 zákona o NKÚ v návaznosti na Ústavu. Podle čl. 97 odst. 1 Ústavy Nejvyšší kontrolní úřad... vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Z toho plyne, že NKÚ má vymezenou působnost věcnou může kontrolovat pouze státní majetek, tedy veřejné prostředky, pokud patří státu. 14 Současná právní úprava kompetencí NKÚ nepřipouští kontrolu hospodaření soukromých osob pouze z toho důvodu, že v nich má stát většinovou majetkovou účast, neboť de iure nejde o majetek státu. Kromě nemožnosti kontrolovat hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí státu nemůže NKÚ kontrolovat ani hospodaření obecních podniků. To je, jak se domníváme, zásadní mezera platné právní úpravy, která jde proti duchu, tedy smyslu a účelu, ustavení Nejvyššího kontrolního úřadu v ústavním pořádku ČR. TABULKA Č.1: KOHO SMÍ NKÚ KONTROLOVAT 02.1 Platná právní úprava kompetencí NKÚ Problém kontrola obchodních společností s majetkovou účastí státu a územně samosprávných celků Český Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) je upraven v čl. 97 Ústavy a v zákoně č. 166/1993 Sb. o Nejvyšším kontrolním úřadu, přijatém na základě ústavního zmocnění (čl. 97 odst. 3 Ústavy). Úkolem NKÚ 13 je kontrola, zda je s prostředky svěřenými veřejné moci občany zacházeno hospodárně a účelně. Má tedy odhalovat případy zneužití veřejných prostředků a upozorňovat na riziková místa kontroly a nakládání s veřejnými prostředky. Kontrolní činnost má sloužit v prvé řadě k informování zákonodárného orgánu, Parlamentu, který je díky tomu informačně nezávislý na exekutivě. Závěry z kontrol jsou také publikovány a jsou dostupné veřejnosti. Tento nezávislý vnější audit přitom nelze nahradit vnitřní kontrolou v režii jednotlivých ministerstev a úřadů. A to ze dvou principiálních důvodů, kterými je právě nezávislost NKÚ na exekutivě a veřejnost jeho závěrů. NKÚ posuzuje soulad kontrolované činnosti s právními předpisy, věcnou a formální správnost, účelnost a hospodárnost ( 4 odst. 1 zákona o NKÚ). Příspěvkové organizace ústřední Obce (resp. část hl. m. Prahy) Akciové společnosti veřejné Organizační složky státu Správa železniční dopravní cesty Státní podniky Kraje Příspěvkové organizace veřejné Příspěvkové organizace samosprávy Vysoké školy Svazky obcí Fond (ze zákona) Zdravotní pojišťovny Společnosti s ručením omezeným obecní Veřejnoprávní média (ČT,ČRo,ČTK) Veřejné výzkumné instituce ČNB (ale novela zavádí)* (ale novela zavádí)* (ale novela zavádí)* (ale novela zavádí)* (ale novela zavádí)* (ale novela zavádí)* Pozn. Vedle toho může NKÚ kontrolovat kohokoli, kdo přijal evropskou nebo státní dotaci * jde vládní novelu Ústavy a zákona o NKÚ schválenou vládou dne Čerpáme zde z BARTOŇ, M., DIENSTBIER, F., HORÁKOVÁ M. a kol. Kontroní mechanismy fungování veřejné správy. Olomouc: Periplum 2009, str. 159 a násl. 14 Viz podrobnější argumentaci níže. Viz zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, a zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. 8

9 1 SCHÉMA KONCEPTU INTERNÍ A EXTERNÍ KONTROLY PARLAMENT MINISTR (HEJTMANI atd.) reportuje kontroluje hospodaří jmenuje reportuje KONTROLA NKÚ zveřejňuje výsledky kontrol kontroluje SVĚŘENÝ MAJETEK kontroluje VEŘEJNOST EXTERNÍ KONTROLA: nehospodaří, pouze kontroluje kontrolor je nezávislý na kontrolovaném sám si vybírá oblast a metodu kontroly výsledek kontroly veřejně reportuje smyslem kontroly je především zajistit nezávislý a veřejný dohled nad hospodařením s veřejnými prostředky INTERNÍ KONTROLA: ministr zároveň hospodaří a zajišťuje kontrolu kontrolor je podřízený kontrolovaného nadřízený zadává oblast kontroly kontrolor reportuje kontrolovanému smyslem kontroly je především zajistit ministrovi informace pro zvýšení efektivity hospodaření 9

10 MEZERA V KOMPETENCÍCH NKÚ V akciových společnostech s majetkovou účastí státu přitom nepochybně fakticky dochází k hospodaření se státním majetkem, respektive s veřejnými prostředky. 15 Tuto tezi ilustruje například skutečnost, že řada bývalých státních podniků byla v průběhu privatizace přeměněna na obchodní společnosti, byť s většinovou majetkovou účastí státu. Stejně lze argumentovat i v případě obecních podniků, tedy akciových společností s většinovou majetkovou účastí územního samosprávného celku (obce, kraje). Fakt, že územní samosprávný celek může... založit také obchodní společnost (akciovou nebo s ručením omezeným), má v sobě určitý vnitřní rozpor. Jednoduše vyjádřeno, veřejnoprávní korporace obec (kraj) vkládá svůj veřejný majetek do typicky soukromoprávního subjektu. Přitom tam, kde obec (kraj) představuje jediného (stoprocentního) akcionáře nebo společníka, je tento soukromoprávní subjekt čili tato soukromoprávní hospodářskoprávní forma vlastně plná majetku veřejného charakteru neboli takříkajíc vyplněna veřejným obsahem. Je sice pravda, že vložením majetku obce (kraje) přestává být tento majetek přísně vzato majetkem tohoto veřejnoprávního subjektu a stává se majetkem dané obchodní společnosti, nicméně na veřejný charakter (vlastnictví jako by zde nebylo určujícím kritériem) majetkové účasti obce (kraje) nelze rezignovat. 16 Další souvislosti ekonomické povahy byly vysvětleny níže. čl. 18 odst. 3 LD: Auditu nejvyšších auditních institucí mají podléhat veškeré operace s veřejnými prostředky, bez ohledu na to, zda a jakým způsobem se odrážejí v národním rozpočtu. Podle tohoto ustanovení by se měla působnost NKÚ vztahovat i na hospodaření obchodních společností zřízených a kontrolovaných státem, resp. územními samosprávnými celky. To ostatně potvrzuje článek 23 LD, hovořící o obchodních podnicích s veřejnou účastí (tedy SVP), který v odst. 1 výslovně uvádí: Rozšiřování hospodářských aktivit vlády často vede ke zřizování podniků podle soukromého práva. Má-li vláda v těchto podnicích podstatnou účast (zvláště, je-li tato účast většinová) anebo vykonává-li rozhodující vliv, mají takové podniky podléhat auditu nejvyšší auditní instituce. Podle čl. 23 odst. 2 LD pak má být tento audit zaměřen nejen na zákonnost, ale především na hospodárnost, efektivnost a účelnost. Bohužel, český zákonodárce Limskou deklaraci zohlednil jen zčásti. 17 Také důvodová zpráva ke stávajícímu vládnímu návrhu novely čl. 97 Ústavy a souvisejících zákonů přímo zmiňuje články 18 a 23 LD. Požadavek na rozšíření kontroly NKÚ také na podniky zřízené dle soukromého práva, v nichž má stát většinovou majetkovou účast, nicméně není zahrnut do konečného textu návrhu novely zákona o NKÚ. Lze konstatovat, že mezera v právní úpravě, která byla patrná již při tvorbě zákona o NKÚ, dosud nebyla odstraněna Mezinárodní standard Limská deklarace Limská deklarace (dále jen LD ), přijatá na IX. kongresu International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), konaném v Limě roku 1977, představuje sice právně nezávazný, nicméně nejvýznamnější mezinárodní dokument, obsahující zásady fungování nejvyšších kontrolních institucí. Podle čl. 3 odst. 3 LD je NKÚ orgánem externího auditu, který by měl kontrolovat také činnost interního auditu (např. ministerstev, kontrolujících hospodaření SVP). Článek 4 LD vymezuje nejrůznější typy auditu (audit zákonnosti, správnosti, hospodárnosti, účelnosti). Klíčový argument pro rozšíření působnosti NKÚ obsahuje Limská deklarace, Článek 23. Obchodní podniky s veřejnou účastí 1. Rozšiřování hospodářských aktivit vlády často vede ke zřizování podniků podle soukromého práva. Má-li vláda v těchto podnicích podstatnou účast (zvláště, je-li tato účast většinová) anebo vykonává-li rozhodující vliv, mají takové podniky podléhat auditu nejvyšší auditní instituce. 2. Je vhodné, aby takové audity byly prováděny jako audity následné; mají se týkat otázek hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. 3. Zprávy předkládané parlamentu a veřejnosti o těchto podnicích mají respektovat omezení plynoucí z požadavků na ochranu průmyslového a obchodního tajemství. 15 HAVLAN, P. Majetek obcí a krajů v platné právní úpravě. Praha: Linde, a. s., 2004, str PAVLÍČEK, V., HŘEBEJK, J. Ústava a ústavní řád České republiky, komentář, 1. díl, Ústavní systém. 2. vyd. Praha: Linde Praha, a. s., 1998, str. 327 an. 17 Ministerstvo financí ČR [online]. [cit. 7. května 2011]. Majetkové účasti Ministerstva financí. Dostupné z: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fnm_portfolio.html>. 10

11 EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS 02.3 Ekonomické souvislosti objem veřejných prostředků v obchodních společnostech s majetkovou účastí státu a samospráv Požadavek transparentnosti a externí kontroly hospodaření všech státem vlastněných podniků i obecních podniků není samoúčelný, ale vyplývá z vysokého objemu finančních prostředků, se kterými tyto podniky hospodaří. Tento fakt se pokusíme ilustrovat na třech ukazatelích: objemu celkových aktiv, výši dividend a objemu veřejných zakázek. Aktiva TABULKA a majetková Č. účast 2: státu v 10 největších státem vlastněných podnicích DESET NEJVĚTŠÍCH STÁTEM VLASTNĚNÝCH PODNIKŮ 18 Celková aktiva v roce 2009 (tis. Kč) Majetková účast státu (%) ČEZ, a. s ,37 Lesy ČR, s. p České dráhy, a. s Letiště Praha, a. s Česká pošta, s. p ČEPS, a. s ČEPRO, a. s MERO ČR, a. s České aerolinie, a. s ,69 (MF) Budvar, n. p.* Celkem Z toho akciové společnosti * Budějovický Budvar má formu národního podniku, v praxi však mezi touto formou a formou národního podniku není rozdíl Údaje v tabulce uvedené níže byly převzaty z obchodního rejstříku, z údajů na webu Ministerstva financí a z výročních zpráv jednotlivých SVP. Do tabulky nejsou zahrnuty Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., ( Kč; Českomoravská záruční a rozvojová banka [online]. [cit. 10. května 2011]. Kdo jsme. Dostupné z: <http://www.cmzrb.cz/o-bance/kdo-jsme>.) a Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s., ( Kč; EGAP [online]. [cit. 10. května 2011]. Legislativní rámec činnosti. Dostupný z: < a to jednak kvůli specifickému předmětu podnikání (jde o finanční ústavy, nikoli o běžné podniky), jednak kvůli skutečnosti, že tyto akciové společnosti mohou být již dnes kontrolovány NKÚ. K tomu viz PRŮCHA, P. Správní právo. Obecná část. 6. vyd. Brno: Doplněk, 2004, str Tento závěr vyplývá ze srovnání znění 10 zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, se zněním současného 3 zákona o NKÚ. 19 Což potvrzuje např. VESELÝ, J. Právní úprava státního podniku v právním řádu ČR. Obchodní právo, č. 1/1997, str. 17 an Aktiva a majetková účast státu v 10 největších státem vlastněných podnicích Jak plyne z tabulky č. 2, z deseti největších státem vlastněných podniků mají pouhé tři formu státního podniku a jejich celková aktiva představují jen necelých 14 %. 86 % aktiv deseti největších SVP připadá na akciové společnosti, které nepodléhají kontrole NKÚ. Těchto sedm největších akciových společnosti s majetkovou účastí státu hospodařilo v roce 2009 s prostředky ve výši 601 miliard, což představuje 62 % celkových skutečných příjmů státního rozpočtu v tomtéž roce. Pokud by byl navíc realizován záměr ministra zemědělství na převedení státního podniku Lesy ČR na akciovou společnost 20, jednalo by se (z hlediska roku 2009) o 671 miliard a téměř 69 % příjmů státního rozpočtu. Dividendy akciové společnosti ČEZ, příjmy z některých státních podniků Dividendy akciových společností s majetkovou účastí státu představují významný příjem státního rozpočtu. V roce 2009 jen dividenda největší z nich, akciová společnosti ČEZ, většinově vlastněné státem, 21 znamenala Českou republiku příjem ve výši přibližně 19,9 miliard Kč. V letech přinesly dividendy společnosti ČEZ státní pokladně celkově 81,1 miliard Kč. 22 Vzhledem k tomu, že výše dividend je stanovována v závislosti na hospodářských výsledcích, je zřejmé, že nezávislá kontrola efektivity hospodaření může mít na výši dividendy pozitivní vliv. 20 O tomto plánu se do médií opakovaně vyjadřuje ministr zemědělství Ivan Fuksa. Srv. např: 21 ČEZ, a. s., [online]. [cit. 7. května 2011]. Výroční zprávy společnosti ČEZ, a. s., Dostupné z: <http:// ČEZ, a. s., [online]. [cit. 7. května 2011]. Struktura akcionářů společnosti ČEZ, a. s., Dostupné z: <http://www.cez.cz/cs/ospolecnosti/cez/struktura-akcionaru.html#struktura>. ČEZ, a. s., [online]. [cit. 7. května 2011]. Dividendy vyplacené společností ČEZ, a. s. Dostupné z: <http://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/cez/struktura-akcionaru.html#dividendy>. 22 Dividenda za rok 2010 byly navrženy ve výši 50 Kč na akcii, což by pro stát znamenalo příjem ve výši přibližně 18,8 miliard Kč, výplatu dividend však musí schválit valná hromada akciové společnosti, která by se měla konat V předchozích letech činily dividendy na akcii 50 Kč za rok 2008, 40 Kč za rok 2007, 20 Kč za rok 2006, což vzhledem k výši základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., a podílu státu na základním kapitálu odpovídá příjmu ve výši 18,7701 miliard Kč za rok 2008, 15,6319 miliard Kč za rok 2007 a 8,0078 miliard Kč za rok

12 2 SROVNÁNÍ OBJEMU STÁTNÍHO ROZPOČTU A CELKOVÝCH AKTIV VELKÝCH AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ STÁTU (2009) Státní rozpočet kontroluje NKÚ Akciové společnosti nekontroluje NKÚ 974 mld. Příjmy státního rozpočtu 445 mld. ČEZ 463 mld. Rozpočet Ministerstva práce a sociálních věcí 64 mld. Veřejná pokladní správa 62 mld. Ministerstvo vnitra 132 mld. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 60 mld. ČD Letiště Praha ČEPRO ČEPS MERO ČSA 70 mld. Lesy ČR (MZ uvažuje o převodu LČR na akciovou společnost) Zdroj: Ministerstvo financí, obchodní rejstřík ČR, zákon č. 475/2008 Sb. 12

13 EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS Objem zakázek v obchodních společnostech s majetkovou účastí státu a samospráv Hlavním účelem činnosti mnoha obchodních společností s majetkovou účastí státu, a zejména samosprávy, není vytváření a maximalizace zisku, ale zajištění veřejné služby, která z různých důvodů není nebo nemůže být zajišťována interně přímo státní správou nebo samosprávou. 23 Protože však tyto společnosti samy většinou nedisponují všemi zdroji potřebnými k realizaci této služby, patří mezi nejvýznamnější činnosti těchto společností zadávání externích zakázek na dodávky těchto služeb nebo jejich částí. Efektivita zadávání zakázek tedy patří mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující hospodaření těchto firem. V České republice přitom ani vrcholní političtí představitelé nezpochybňují, že právě zadávání veřejných zakázek se často stává předmětem korupce a patří mezi nejrozšířenější způsoby vyvádění veřejných prostředků. Řada kontrolních zpráv NKÚ konstatovala významné nedostatky právě v této oblasti nakládání s veřejnými prostředky. 24 Ačkoli se na obchodní společnosti s majetkovou účastí státu a samospráv vztahuje celá řada výjimek, které je zprošťují povinnosti zadávat zakázky podle zákona o zadávání veřejných zakázek, jsou podle Informačního systému o veřejných zakázkách veřejné akciové společnosti třetím největším zadavatelem veřejných zakázek a celkový objem registrovaných zakázek těchto společností v letech dosáhl 164 miliard (viz diagram č. 3). Skutečný objem zakázek v obchodních společnostech s majetkovou účastí státu a samospráv je však ještě vyšší. Například akciová společnost ČEZ registrovala v Informačním systému o veřejných zakázkách během let zakázky v celkové hodnotě pouhých 23,2 miliardy. ČEZ však řadu největších zakázek zadává skrze dceřinou společnost Škoda Praha Invest, s. r. o., která zakázky v Informačním systému nezveřejňuje tyto zakázky se však často pohybují v řádech desítek miliard. Například celkový objem zakázek na probíhající obnovu třech hnědouhelných elektráren v Tušimicích, Ledvicích a Prunéřově se pohybuje kolem 100 miliard. 25 Také na úrovni samosprávy zůstává větší část zakázek mimo statistiku Informačního systému: studie Transparency Int. zjistila, že 75 % zakázek obecních podniků je zadáváno z volné ruky. 26 Je proto možné, že obchodní společnosti s majetkovou účastí státu a samospráv jsou ve skutečnosti největším veřejným zadavatelem zakázek. 23 PAVEL, J. Efektivnost a transparentnost obecních obchodních společností. Praha: Transparency International Česká republika, 2006, str Srv. například Registr kontrol NKÚ. Dostupný z: 25 Srv. 26 PAVEL, J. Efektivnost a transparentnost obecních obchodních společností. Praha: Transparency International Česká republika, 2006, str. 24 Celý tento objem zakázek přitom NKÚ nemůže kontrolovat. Je navíc potřeba konstatovat, že mnohé ukazatele vedou k pochybnostech nad efektivitou zadávání zakázek obchodními společnostmi s majetkovou účastí ČR. Například z benchmarkingu nákladů na obnovu hnědouhelných elektráren, který provedla Mezinárodní energetická agentura při OECD, vyplývá, že ČEZ má vůbec nejvyšší náklady na světě, a pokud by byl schopen srazit náklady na průměr zemí OECD, ušetřil by 30 ze zmiňovaných 100 miliard 27. Je proto možné, že kontroly NKÚ by mohly vést k návrhům opatření a úsporám v řádech miliard korun Státní podnik a akciové společnosti s majetkovou účastí státu odlišné modely kontroly pro srovnatelnou formu podnikání s veřejnými prostředky V bodu 02.1 jsme ukázali, že NKÚ může kontrolovat pouze jednu ze dvou právních forem státem vlastněných podniků: státní podnik. Existuje mezi státními podniky a akciovými společnostmi s majetkovou účastí státu rozdíl, který by odůvodňoval tuto odlišnost v možnosti kontroly NKÚ? V obou případech jde totiž o podobný způsob využití státního majetku, respektive veřejných prostředků, k podnikání, přičemž zisk z tohoto podnikání připadá státu. V následujícím textu proto provádíme srovnání těchto dvou forem státem vlastněných podniků: Stát jako zakladatel obou typů podniků Jak státní podnik, tak akciovou společnost může založit jediná právnická osoba. U akciových společností není toto řešení právě obvyklé a bylo přijato účelově ve vazbě na privatizační proces akciové společnosti tehdy zakládal stát, Fond národního majetku a další právnické osoby. 28 Faktickým důsledkem je však možnost, že jedi- 27 Srv. IEA, Projected Costs of Generating Electricity Paříž: International Energy Agency, ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. a kol. Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001, str

14 3 OBJEM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE TOHO, ZDA NKÚ MŮŽE KONTROLOVAT JEJICH ZADAVATELE ( ) Příspěvkové organizace státu 178 mld. ANO navrhuje vláda NE Obce (resp. části hl. m. Prahy) 175 mld. Kraje 56 mld. 168 mld. Registrované zakázky obchodních společností s účastí státu / samospráv 23 mld. registrované zakázky ČEZ celkem Organizační složky státu 140 mld. Správa železniční dopravní cesty 70 mld. Státní podniky 62 mld. Příspěvkové organizace veřejné 42 mld. Příspěvkové organizace samosprávy 42 mld. Vysoké školy 19 mld. Ostatní 100 mld. Zakázky ČEZ na obnovu elektráren Tušimice, Ledvice a Prunéřov Ostatní Stovky miliard Odhad reálných objemů zakázek obchodních společností s účastí státu / samospráv Zdroj: zindex.cz, ČEZ 14

15 EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ným akcionářem akciové společnosti zůstane i po privatizačním procesu stát, sám vykonávající práva náležející valné hromadě dle 190 ObZ. V takovém případě však prakticky neexistuje rozdíl v postavení státu v akciové společnosti a státním podniku. Ideálním příkladem je společnost České dráhy, a. s. 29 Navíc při založení obou typů státem vlastněných podniků je nutný správněprávní akt. Zakladatelem státního podniku může být pouze stát, předpokladem je pak souhlas vlády v podobě usnesení (srov. 3 odst. 5 SP). I v případě založení akciových společností s většinovou majetkovou účastí státu však byl správněprávní akt přítomen. 30 K založení akciové společnosti státem nebo k účasti státu na jejím založení je zapotřebí předchozí souhlas vlády. 31 Účel činnosti Oba tyto typy státem vlastněných podniků jsou zakládány především za účelem podnikání. Výnosy z majetkové účasti státu v obou typech státem vlastněných podniků tvoří součást příjmů státního rozpočtu dle 6 odst. 1 písm. l rozpočtových pravidel 32 v podobě víceméně pravidelných příjmů (výplata dividend v případě akciových společností 33, automatické přirůstání zisku státního podniku k majetku státu 34 ). Oba typy státem vlastněných podniků však mohou plnit i jiný účel. Účelem vzniku státního podniku je podle 3 odst. 2 SP uspokojování významných celospolečenských, strategických nebo veřejně prospěšných zájmů. Nicméně i v případě akciových společností může být kromě dosažení zisku přítomen jiný účel. Exis- 29 Společnost České dráhy, a. s., byla až do státním podnikem a i poté, co došlo ke změně formy tohoto subjektu na akciovou společnost, k zásadní změně v postavení státu při řízení Českých drah nedošlo, o čemž svědčí i skutečnost, že České dráhy, jako akciová společnost, mají vlastní zákon č. 77/2002 Sb. Vznik Českých drah, a. s., k byl vyhlášen sdělením Ministerstva dopravy a spojů č. 542/2002 ve Sbírce zákonů. Přestože se České dráhy zapisují do obchodního rejstříku, má tento zápis jen deklaratorní povahu. Z toho vyplývá, že tato akciová společnost vznikla na základě zákona výhradně veřejnoprávním aktem. Úkoly, které tato akciová společnost plní, jsou nepochybně úkoly ve veřejném zájmu. Pouze soukromoprávní forma vylučuje, aby tato akciová společnost byla podřazena pod pojem právnické osoby veřejného práva. 30 Zakladatelem těchto společností byl rovněž stát, resp. Fond národního majetku, jako jediná právnická osoba, k založení společnosti (např. ČEZ, a. s., nebo České aerolinie, a. s.) došlo rozhodnutím Fondu národního majetku, tedy správním aktem, na jehož základě došlo k vynětí části majetku původního státního podniku a k jeho následnému vkladu do akciové společnosti za účelem její budoucí privatizace. 31 Což plyne z ustanovení 28 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Havlan k tomu podotýká, že jde jistě o operativnější řešení, ve srovnání s tím, které zákon o majetku státu obsahoval původně, tj. když vázal možnost státu založit akciovou společnost nebo se jejího založení účastnit pouze na ustanovení případného zvláštního právního předpisu (viz 28 odst. 1 ZMS, ve znění před novelou č. 501/2001 Sb.). Viz HAVLAN, P. a kol. Majetek státu v platné právní úpravě. 3. vydání. Praha: Linde Praha, a. s., 2010, str Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. 33 Pokud akciová společnost dosáhne zisku, přičemž o výplatě dividend rozhoduje valná hromada akciové společnosti dle 178 odst. 1 an. ObZ. 34 Dle 16 SP. tují akciové společnosti, které neusilují pouze o dosažení zisku, ale také o naplnění jiného, veřejného účelu. 35 Půjde například nepochybně o akciové společnosti s většinovou majetkovou účastí státu, které jsou označovány za ovládané společnosti strategického významu (např. ČEZ, a. s., České aerolinie, a. s., Letiště Praha, a. s.). 36 Nasvědčuje tomu i judikatura Nejvyššího správního soudu, který tento typ obchodních společností označuje za veřejné instituce. 37 Vliv státu na řízení společností Stát má na řízení obou typů SVP rozhodující vliv. V případě, že je stát jediným akcionářem akciové společnosti, může ovládat a řídit tuto společnost prakticky ve stejném rozsahu jako v případě státního podniku, neboť jediný akcionář dle 190 ObZ sám vykonává práva náležející valné hromadě, tedy vrcholnému orgánu akciové společnosti. Pokud odhlédneme od rozdílů mezi valnou hromadou akciové společnosti a zakladatelem státního podniku, daných odlišnou podstatou srovnávaných společností, lze vidět zjevné analogie v rozsahu působnosti obou subjektů. 38 V případě, že má stát toliko majoritní majetkovou účast na akciové společnosti, záleží v praxi také na tom, nakolik se chová jako aktivní akcionář Obchodněprávní nauka hovoří v této souvislosti o tzv. fiktivních podnikatelích, přičemž se nejedná o právní vadu takové akciové společnosti (viz ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. a kol. Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001, str. 260). 36 Např. Ministerstvo financí ČR [online]. [cit. 7. května 2011]. Zpráva o státním závěrečném účtu za rok 2009, str. 3. Dostupná z: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/szu2009_i_pdf.pdf>. Některé SVP za podniky zásadního strategického významu označuje také důvodová zpráva k zákonu č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ze dne Viz Digitální parlamentní knihovna. [online]. [cit. 11. května 2011]. Sněmovní tisk č. 23/0 z roku Dostupné z: <http://www.psp.cz/eknih/1996ps/tisky/t htm>. 37 Rozsudek Nejvyššího správního soudu v rozsudku ze dne , sp. zn. 2 Ans 4/ Viz Nejvyšší správní soud [online]. [cit. 5. května 2011]. Dostupné z: NI_VYKON/2009/0004_2Ans_ A_prevedeno.pdf 38 Dle 187 odst. 1 ObZ do působnosti valné hromady náleží rozhodování o změně stanov ( 187 odst. 1 písm. a) ObZ), čemuž v případě státního podniku odpovídá možnost zakladatele změnit zakládací listinu dle 15 písm. e) SP, resp. 15 písm. f) SP (statut podniku může obsahovat úpravu záležitostí, které mohou být v případě akciové společnosti součástí stanov). Valná hromada dle 187 odst. 1 písm. d) a e) ObZ rozhoduje o volbě a odvolání členů představenstva a dozorčí rady, čemuž odpovídá možnost zakladatele státního podniku v 15 písm. b) SP. 39 Jeho případná pasivita, resp. neúčast na valných hromadách společnosti, může znamenat jeho přehlasování minoritními akcionáři, neboť valná hromada je dle 185 odst. 1 ObZ usnášeníschopná, pokud jsou přítomni akcionáři, jejichž akcie (resp. jmenovitá hodnota těchto akcií) ve svém součtu přesahuje 30 % základního kapitálu akciové společnosti, ledaže stanovy akciové společnosti vyžadují účast vyšší (jinými slovy, stát může jako majoritní akcionář změnit stanovy tak, aby bez něj nebylo možné valnou hromadu konat na druhé straně však musí být dodržen 56a odst. 2 ObZ, dle něhož je jakékoli jednání, jehož cílem je některého ze společníků zneužívajícím způsobem znevýhodnit, zakázáno). Dalším aspektem, oslabujícím vliv státu jako majoritního akcionáře, je možnost akcionáře splňujícího podmínky 181 odst. 1 ObZ svolat mimořádnou valnou hromadu. Opět záleží na chování státu jako majoritního akcionáře. Ve všech případech je nutno mít na paměti 56a odst. 1 ObZ, dle něhož zneužití menšiny, stejně jako většiny hlasů je zakázáno. 15

16 MEZERA V KOMPETENCÍCH NKÚ Hospodaření se státním majetkem de iure a de facto Odlišnost mezi akciovou společností a státním podnikem spočívá v tom, že státní podnik nemá vlastní majetek, ale hospodaří s majetkem státu. 40 Akciová společnost naopak hospodaří se svým vlastním, soukromým majetkem. Vkladem se z majetku akcionáře (státu) stává majetek akciové společnosti a teprve při likvidaci společnosti se z majetku společnosti stane majetek akcionáře. De iure majetek (nebo část majetku) akciové společnosti není majetkem státu, de facto se však o majetek státu jedná. Tato skutečnost nejvíce vyniká tam, kde je stát jediným akcionářem, neboť soukromá osoba akciová společnost je zcela naplněna majetkem veřejného charakteru, neboli takříkajíc vyplněna veřejným obsahem. 41 Opomenuta by však neměla být ani v akciových společnostech, v nichž má stát většinovou majetkovou účast. Důvodem je výše popsaná možnost státu ovládat a řídit společnost. TABULKA Č. 3: ZJEDNODUŠENÉ SROVNÁNÍ STÁTNÍHO PODNIKU A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI S VĚTŠINOVOU MAJETKOVOU ÚČASTÍ STÁTU Podnik je samostatný subjekt založený státem za účelem podnikání, není však vyloučen ani veřejný účel podniku Výnosy z majetkové účasti státu tvoří příjem státního rozpočtu Pro založení podniku je nutný správněprávní akt státního orgánu státní podnik akciová společnost Možnosti a nástroje kontroly hospodaření Důležitý rozdíl mezi státním podnikem a akciovou společností spočívá v odlišných možnostech kontroly hospodaření. V případě státního podniku lze využít 2 a 3 zákona o státní kontrole 42 a ustanovení 1 odst. 2 zákona o finanční kontrole. 43 Kontrolu provedenou podle těchto zákonů lze považovat za interní kontrolu ze strany státu, resp. příslušného ministerstva. Státní podnik může být kontrolován rovněž Nejvyšším kontrolním úřadem dle zákona o NKÚ, tato kontrola má externí charakter. 44 Tyto zákony však není možné použít pro kontrolu hospodaření akciové společnosti. Na státní podniky i na akciové společnosti s většinovou majetkovou účastí státu se dále vztahuje případná kontrola finančních úřadů. 45 Kontrola finančních úřadů má nicméně zcela jiný účel než např. kontrola provedená NKÚ. 46 Stát má na řízení podniku rozhodující vliv Stát má rozhodující vliv přímo ve vrcholném orgánu podniku Podnik hospodaří se státním, resp. veřejným majetkem Podnik podléhá interní kontrole ze strany státu (příslušného ministerstva) Podnik může být kontrolován NKÚ Stát je nutně jediným vlastníkem de facto, nikoli de iure 0 40 Srov. 2 odst. 2 SP a 16 a 17 SP. 41 Použita analogie citace z HAVLAN, P. Majetek obcí a krajů v platné právní úpravě. Praha: Linde, a. s., 2004, str Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 43 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 44 Což potvrzuje HAVLAN, P. a kol. Majetek státu v platné právní úpravě. 3. vydání. Praha: Linde Praha, a. s., 2010, str Dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v kombinaci s příslušnými daňovými právními předpisy 46 Finanční úřady na základě výsledků kontroly mohou vydat vůči kontrolovanému subjektu např. dodatečný daňový výměr ( 143 an. daňového řádu), uložit mu nejrůznější sankce (např. 250 daňového řádu), případně vést exekuci ( 175 až 232 daňového řádu). 16

17 EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS 3. Další akcionáři Na rozdíl od státního podniku, kde je stát jediným a neomezeným vlastníkem, v případě akciových společností tomu tak být nemusí. V akciové společnosti může být stát jediným, majoritním nebo minoritním vlastníkem akcií. Nabízí se tedy otázka, jestli by případná kontrola ze strany NKÚ neporušovala práva dalších akcionářů. Vodítkem nám zde může být jak platný zákon o NKÚ, tak i situace v komparovaných zemích OECD. Podle české právní úpravy má kontrola NKÚ na kontrolované subjekty jen minimální přímý dopad. 47 Smyslem kontroly NKÚ je totiž pouze upozornit vlastníka na problémy ve správě daného majetku, je na vlastníkovi, jestli a jaká opatření z kontroly vyvodí. NKÚ v žádném případě nemůže zasahovat do obchodního vedení podniku nebo dávat pokyny vedení podniku. Proti závěrům NKÚ lze ještě před jejich zveřejněním uplatnit opravné prostředky 48 a NKÚ je povinen v průběhu kontroly šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaného subjektu 49. NKÚ musí také ve zveřejněném nálezu dbát na ochranu obchodního tajemství a dalších citlivých dat 50. Zde navíc platí, že akciová společnosti má sama o sobě jakožto emitent cenných papírů 51 povinnost zveřejňovat výroční zprávu, která musí podávat věrný a poctivý obraz o finanční situaci, včetně plného znění zprávy auditora nebo zprávy o přezkumu. 52 Je otázka, jestli by informace obsažené v kontrolním závěru NKÚ mohly reálně překračovat rámec požadavků na transparentnost akciové společnosti, které takto široce stanoví zákon o cenných papírech. Zcela jasná je podle našeho názoru situace v případě, kdy je stát majoritním vlastníkem akciové společnosti, tedy osoba fakticky ovládající danou společnost. Potom může nepochybně v rámci těch nástrojů řízení společnosti, které má k dispozici (viz výše), prosadit jak provedení takovéto externí kontroly, a to včetně přístupu ke všem informacím, tak i implementaci případných doporučení z kontroly vzešlých. Závěrem je třeba podotknout, že v sousedních státech mohou nejvyšší kontrolní instituce kontrolovat hospodaření obchodních společností s různou výší majetkovou účastí státu (viz kapitola 3), a že tuto kontrolu provádí obvykle v plném rozsahu a její výsledky zveřejňují. 53 Závěr Z provedeného srovnání vyplývá, že mezi státními podniky a akciovými společnostmi s většinovou majetkovou účastí státu existuje celá řada společných vlastností, a že lze tvrdit, že obě formy státem vlastněného podniku jsou z hlediska faktického nakládání s veřejnými prostředky a z hlediska požadavků na transparentnost a veřejnou kontrolu de facto shodné. Přes tuto podobnost platí, že pouze hospodaření státních podniků podléhá kontrole NKÚ. Domníváme se, že rozšíření kompetence NKÚ i na kontrolu hospodaření akciových společností s většinovou majetkovou účastí státu je logické, pokud kontrole NKÚ podléhají státní podniky. Totožné argumenty pak lze použít v případě rozšíření kompetence NKÚ také na obecní podniky, neboť jejich vlastnosti jsou shodné s vlastnostmi akciových společností. Významnou faktickou odlišností je sice fakt, že stát nemusí být v případě akciových společností nutně jediným vlastníkem tak jako u státních podniků, avšak externí kontrola NKÚ podle nás nevede k omezování práv minoritních akcionářů, a tato odlišnost tedy nemůže být dostatečným ospravedlněním pro rozdílnost kompetencí NKÚ směrem ke státním podnikům a akciovým společnostem. 47 Což vyplývá z 4 odst. 3 zákona o NKÚ: Výsledkem kontrolní činnosti Úřadu jsou kontrolní závěry. Kontrolním závěrem se rozumí písemná zpráva obsahující shrnutí a vyhodnocení skutečností zjištěných při kontrole podle tohoto zákona. 48 Podle 27 zákona o NKÚ. 49 Srov. 22 odst. 2 písm. b) zákona o NKÚ. 50 Podle 22 odst. 2 písm. f) a 30 zákona o NKÚ. 51 Viz 5 odst. 2 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, obsahující definici pojmu emitent. 52 Viz 118 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálových trzích. 53 Viz také FOLTÝNOVÁ, R. Nejvyšší kontrolní úřad komparace. Diplomová práce. Právnická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc : 2011, str. 40, 44,

18 03 Komparace české a zahraniční právní úpravy Kompetence nejvyšších kontrolních institucí kontrolovat obchodní společnosti s majetkovou účastí státu nebo územní samosprávy. Cílem předkládané komparace české a zahraniční právní úpravy nejvyšších kontrolních institucí je ukázat, že navrhované rozšíření kompetence českého NKÚ na akciové společnosti s majetkovou účastí státu, případně také na obecní podniky, odpovídá praxi ve zkoumaných zemích OECD. Ve všech sousedních zemích mohou nejvyšší kontrolní instituce kontrolovat i soukromoprávní obchodní společnosti s majetkovou účastí státu a obvykle též obecní podniky. Komparace také ukazuje, že navržené rozšíření kompetence NKÚ nemusí být v rozporu s ochranou obchodního tajemství či s právy minoritních akcionářů. V závěru komparace jsou shrnuty konkrétní příklady a závěry týkající se dobré praxe v legislativě těchto zemí. Tyto závěry byly použity pro tvorbu návrhů de lege ferenda představených v kapitole 04. Hlavním zdrojem této komparace jsou články JUDr. Olgy Pouperové, PhD. Účetní dvůr Spolkové republiky Rakousko a Německý Spolkový účetní dvůr, které jsou zde přímo i nepřímo citovány. Dalším zdrojem byly informace z partnerských organizací EPS v komparovaných zemích Nejvyšší kontrolní instituce jako ústavní orgán Jak detailní je úprava nejvyšší kontrolní instituce (dále i NKI ) v ústavě daného státu? Je pouze rámcová (vymezení pravomoci, působnosti, způsob jmenování členů NKI) s tím, že zbylé detaily budou upraveny zvláštním práv- 54 EPS je členem mezinárodní sítě Justice & Environment (http://www.justiceandenvironment.org/) a European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) (http://www.corporatejustice.org). ním předpisem, jako je tomu v ČR? Nebo je právní úprava v ústavě daného státu detailní? Dává ústava nejvyšší kontrolní instituci pravomoc kontrolovat obchodní společnosti vlastněné státem? Český NKÚ je zakotven v čl. 97 Ústavy, přičemž tato úprava je ve srovnání s ústavami jiných států velmi stručná, konkretizuje ji (na základě zmocnění v čl. 97 odst. 3 Ústavy) zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadě. Jak již bylo uvedeno v části této analýzy, Ústava nedává NKÚ možnost kontrolovat obchodní společnosti vlastněné státem. Slovenský Najvyšší kontrolný úrad SR (dále jen NKÚ SR ) je zakotven v čl. 60 až 63 Ústavy SR. Ačkoli úpravu obsaženou v ústavě lze označit spíše za rámcovou s navazujícím upřesněním ve zvláštním zákoně, přesto je mnohonásobně detailnější než úprava česká. 55 Poměrně detailní je především vymezení osobní a věcné působnosti, které je obsaženo v ustanoveních čl. 60 odst. 1 a 2, přičemž z tohoto vymezení plyne, že Ústava SR dává pravomoc kontrolovat (mimo jiné) i obchodní společnosti vlastněné státem. Pokud jde o obsah dalších ustanovení Ústavy SR, čl. 61 stanoví způsob ustanovování předsedy a místopředsedy NKÚ SR, čl. 62 zakotvuje povinnost předkládat parlamentu nejméně jednou do roka zprávy o výsledcích kontrolní činnosti a čl. 63 odkazuje na zvláštní zákon, který má blíže upravit postavení, působnost, vnitřní organizační členění a základní pravidla kontrolní činnosti NKÚ SR. Tímto zvláštním zákonem je zákon č. 39/1993 Z. z., o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky (dále jen zákon o NKÚ SR ). 56 Německý spolkový účetní dvůr, Bundesrechnungshof (dále jen NSÚD ) je ústavním orgánem, jeho existenci předpokládá Základní zákon Spolkové republiky Německo (dále jen Ústava SRN ) v článku 114 odst. 2. Ačkoli doslovná dikce tohoto ustanovení zní jinak, 57 dá se říci, že Spolkový účetní dvůr byl Ústavou SRN zřízen. Úprava NSÚD je pouze rámcová a nedává sama o sobě pravomoc kontrolovat obchodní společnosti vlastněné státem. Na základě ústavního zmocnění Ústavu SRN provádí zákon o Spolkovém účetním dvoru, který 55 Např. nebylo srovnáváno, zda se jedná o monokratický nebo kolegiální orgán, srovnáván nebyl ani způsob dosazení konkrétních osob do nejvyššího kontrolního úřadu apod. 56 Jen pro srovnání, zatímco českému ústavodárci postačovalo 46 slov, slovenský ústavodárce potřeboval k ústavnímu zakotvení NKÚ 464 slov. 57 Zákon č. 39/1993 Z. z., o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky. Dostupný z: <http:// jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_vyber_hl1.asp?clear=>. 18

19 EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS upravuje zejména vnitřní organizaci dvora, rozvrh práce a pravomoc rozhodovat. Úkoly Spolkového účetního dvora upravuje také řád spolkového rozpočtu a zákon o zásadách rozpočtového práva spolku a zemí. 58 Ve Spolkové republice Rakousko je nejvyšším orgánem účetní a rozpočtové kontroly Účetní dvůr, Rechnungshof (dále jen Účetní dvůr), jehož existence a základní pravidla činnosti a organizace jsou zakotvena v ústavě (Bundes-Verfassungsgesetz, BGBl. Nr. 1/1930, dále jen B-VG ) 59, čl. 121 a následující. Úprava Účetního dvora v rakouské ústavě je velmi podrobná, obsahuje vymezení osobní a věcné působnosti, vnitřní organizaci Účetního dvora (čl. 122 až 126) a některé dílčí problémy (např. čl. 126a řeší případné spory o to, zda je Účetní dvůr kompetentní kontrolovat určitý subjekt, nebo ne). K úkolům Účetního dvora mimo kontrolní pravomoci dále patří zpracování spolkového závěrečného účtu, který potom předkládá Národní radě (č. 121 odst. 2 B-VG). Zbylé otázky pak podle čl. 128 B-VG konkretizuje spolkový zákon o Účetním dvoru (Bundesegesetz über den Rechnungshof), BGBl. Nr. 144/1948 (dále též RHG). Lze říci, že B-VG dává pravomoc kontrolovat obchodní společnosti vlastněné státem. zákon o polské NIK ze dne , 61 (dále jen zákon o NIK ), který obsahuje skutečně podrobnou právní úpravu činnosti polské NIK. Polská ústava tak dává pravomoc kontrolovat obchodní společnosti vlastněné státem. Lze tedy uzavřít, že ve všech komparovaných státech jsou nejvyšší kontrolní instituce zakotveny přímo v ústavách, přičemž převažuje spíše rámcová úprava s tím, že podrobnosti stanoví zvláštní zákon o nejvyšší kontrolní instituci. S výjimkou německé právní úpravy by bylo třeba vždy pro změnu kompetencí nejvyšší kontrolní instituce novelizovat kromě příslušného zákona také ústavu daného státu, neboť ústavy ostatních komparovaných států dávají nejvyšším kontrolním institucím pravomoc kontrolovat obchodní společnosti vlastněné státem. Proto i v případě rozšíření kompetence českého NKÚ je třeba kromě zákona o NKÚ novelizovat též čl. 97 Ústavy, přičemž jako vhodné se na základě výše uvedené komparace jeví podrobnější vymezení kompetence NKÚ přímo v Ústavě. Tomuto závěru odpovídá 4. část této analýzy, v níž je navrhována změna Ústavy a na ni navazující změna zákona o NKÚ. Polská Nejvyšší kontrolní komora, Najwyźsza Izba Kontroli (dále jen polská NIK ), je upravena v článcích 202 až 207 polské ústavy, 60 (dále jen PÚ ), přičemž tuto úpravu lze hodnotit jako rámcovou, byť podrobnější než českou. V čl. 203 PÚ je vymezena osobní působnost polské NIK, v čl. 204 PÚ jsou uvedeny povinnosti NIK předkládat výroční zprávu o své činnosti a další zprávy, týkající se úkolů NIK, čl. 205 a 206 PÚ upravují postavení prezidenta polské NIK, podrobnější právní úpravu obsahuje čl. 207 PÚ, odkazující na právní předpisy, primárně na 58 Spolkový účetní dvůr, jehož členům je zaručena soudcovská nezávislost, prověřuje účetní správnost, jakož i hospodárnost a zákonnost rozpočtového a hospodářského řízení. Je povinen každoročně podávat zprávu jak Spolkové vládě, tak Spolkovému sněmu a Spolkové radě. Viz článek 114 německé ústavy ( Grundgesetz ), dostupný z: <http://bundesrechnungshof.de/we-about-us/legal-authority/art-114-gg_e.pdf>. 59 Znění všech zmíněných právních předpisů v angličtině dostupné z: Bundesrechnungshof [online]. [cit. 7. května 2011]. Právní úprava. Dostupná z: <http://bundesrechnungshof.de/we-about-us/legal-authority>. 60 Rechtsinformationssystem [online]. [cit. 4. května 2011]. Dostupné z: <http://www.ris.bka. gv.at/ergebnis.wxe?abfrage=erv&titel=&quelle=&imrisseit=undefined&resultpagesize=50&suchworte=public+audit&position=1>. 61 Dziennik Ustaw 1997 Nr 78, poz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. [online]. [cit. 24. dubna 2011]. Anglické znění polské ústavy. Dostupné z: <http://www.nik.gov.pl/en/aboutus/legal-regulations/the-constitution-of-the-republic-of-poland.html>. 19

20 4 KOMPETENCE NKI V SOUSEDNÍCH ZEMÍCH. NAROZDÍL OD ČR, NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ INSTITUCE VŠECH SOUSEDNÍCH ZEMÍ MOHOU KONTROLOVAT OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S MAJETKOVOU ÚČASTÍ STÁTU A SAMOSPRÁV. Podrobnější přehled kompetencí nejvyšších kontrolních institucí v sousedních zemích naleznete v tabulce č. 4 na konci kapitoly. NĚMECKO: Od 50 % akcií vlastněných státem. Podniky vlastněné samosprávou kontrolují zemské NKI. RAKOUSKO: Od 50 % akcií vlastněných státem / samosprávou. POLSKO: Od 1 akcie vlastněné státem / samosprávou. SLOVENSKO: Od 1 % akcií vlastněných státem / samosprávou. 20

Vážený pane ministře,

Vážený pane ministře, Vážený pane ministře, Vláda bude na svém zasedání projednávat návrh ústavního zákona o změně působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) tak, aby nově zahrnovala také hospodaření územních samosprávných

Více

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4.

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. 2014 Návrhy, které budou projednány ve druhém čtení dne 29.

Více

Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č.

Více

Informace a argumenty

Informace a argumenty Informační podklad návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů. Sněmovní tisk č. 43 Informace a argumenty Rozšíření

Více

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky Statutární město: Opava (dále jen město ) STATUT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVA (dále jen návrh OZV ). Na

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Označení stanoviska: Veřejné zakázky malého rozsahu Právní předpis: zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Více

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma organizace Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma podniku Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,

Více

Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb. Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb. Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv 2 zákona č. 106/1999 Sb. (1) Povinnými subjekty, které mají podle

Více

Role NKÚ v systému kontrolní činnosti ve veřejné správě. Ing. Miloslav Kala, viceprezident NKÚ Praha, 11. dubna 2012

Role NKÚ v systému kontrolní činnosti ve veřejné správě. Ing. Miloslav Kala, viceprezident NKÚ Praha, 11. dubna 2012 Ing. Miloslav Kala, viceprezident NKÚ Praha, 11. dubna 2012 Nejvyšší kontrolní úřad v systému kontroly ve veřejné správě Institucionální zajištění kontroly Parlament ČR systém finanční kontroly systém

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu k pozměňovacímu návrhu poslance Ladislava Velebného

Stanovisko Rekonstrukce státu k pozměňovacímu návrhu poslance Ladislava Velebného Stanovisko Rekonstrukce státu k pozměňovacímu návrhu poslance Ladislava Velebného Pozměňovací návrh poslance Ladislava Velebného je v rozporu se závazky poslanců v Prohlášení Rekonstrukce státu. Pozměňovací

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 166/1993 Sb., O NEJVYŠŠÍM KONTROLNÍM ÚŘADU, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 166/1993 Sb., O NEJVYŠŠÍM KONTROLNÍM ÚŘADU, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 166/1993 Sb., O NEJVYŠŠÍM KONTROLNÍM ÚŘADU, 2 (1) Úřad je nezávislý kontrolní orgán České republiky. (2) Sídlem

Více

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK s.r.o., Dubí 1 Ústavní právo Nulla potentia

Více

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN

PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ZÁKONŮ PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 166/1993 Sb., O NEJVYŠŠÍM KONTROLNÍM ÚŘADU, 2 (1) Úřad je nezávislý kontrolní orgán České republiky. (2) Sídlem Úřadu je Praha. (3) Úřad může užívat

Více

Návrh. ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

Návrh. ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 960 Návrh poslanců Jaroslava Fialy, Marka Bendy, Bohuslava Sobotky, Zdeňka Jičínského a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Obsah. Seznam zkratek nûkter ch pouïit ch pfiedpisû... XII. Seznam ostatních zkratek... XV. Úvod... 1

Obsah. Seznam zkratek nûkter ch pouïit ch pfiedpisû... XII. Seznam ostatních zkratek... XV. Úvod... 1 Seznam zkratek nûkter ch pouïit ch pfiedpisû..................... XII Seznam ostatních zkratek........................................ XV Úvod............................................................

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

Žádost číslo 2014/1 Došla dne: 12. 2. 2014 Jak: e-mailem Žádost: Prosba o vyjádření k informacím o odměňování managementu Čepro

Žádost číslo 2014/1 Došla dne: 12. 2. 2014 Jak: e-mailem Žádost: Prosba o vyjádření k informacím o odměňování managementu Čepro Žádost číslo 2014/1 Došla dne: 12. 2. 2014 Prosba o vyjádření k informacím o odměňování managementu Čepro 1) a) Řídí se vaše firma návrhy nezávislých konzultantů (viz sloupec NK) anebo návrhy firmy Industrial

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27. března 2015 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

IV. Důvodová zpráva. Obecná část

IV. Důvodová zpráva. Obecná část IV. Důvodová zpráva Obecná část 1. Důvod předložení a cíle 1.1. Název Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb.,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Druh učebního mateirálu: Textový materiál a pracovní list pro žáky

Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Druh učebního mateirálu: Textový materiál a pracovní list pro žáky Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_eko_18 Autor: Bc. Jitka

Více

Summary/ Porovnání filosofie fungování DR a srovnání s návrhem

Summary/ Porovnání filosofie fungování DR a srovnání s návrhem Ministerstvo financí Tiskové oddělení Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Summary/ Porovnání filosofie fungování DR a srovnání s návrhem První hodnocení fungování dozorčích rad

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 5. května 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2009 5. volební období 855/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 877 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - 2 - ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění zákon

Více

Základy právní nauky

Základy právní nauky Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. MAS Zlatá cesta, o. p. s. (dále jen společnost ) vznikla dne 3. srpna 2006 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 3 k č. j.: 3066/M/15, 63348/ENV/15 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších a zákon č. 131/2000

Více

TRANSPARENTNOST A ODPOVĚDNOST PŘI SPRÁVĚ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ OVLÁDANÝCH STÁTEM A SAMOSPRÁVAMI

TRANSPARENTNOST A ODPOVĚDNOST PŘI SPRÁVĚ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ OVLÁDANÝCH STÁTEM A SAMOSPRÁVAMI TRANSPARENTNOST A ODPOVĚDNOST PŘI SPRÁVĚ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ OVLÁDANÝCH STÁTEM A SAMOSPRÁVAMI Obsazování a odměňování dozorčích rad a managementu v ovládaných společnostech Podklad pro debatu expertů

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi

Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi Mgr. Karel Košťál Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma roku v České republice

Více

REGISTR SMLUV. JUDr. Tereza Danielisová Mgr. Ondřej Lachnit

REGISTR SMLUV. JUDr. Tereza Danielisová Mgr. Ondřej Lachnit REGISTR SMLUV JUDr. Tereza Danielisová Mgr. Ondřej Lachnit pravni@mlp.cz ZÁKON 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

SPRÁVA, POJMOVÁ VÝCHODISKA vedení, řízení, (ekonomická) péče o něco regulace, udržování v chodu záměrná činnost, sledující dosažení určitého cíle (úče

SPRÁVA, POJMOVÁ VÝCHODISKA vedení, řízení, (ekonomická) péče o něco regulace, udržování v chodu záměrná činnost, sledující dosažení určitého cíle (úče ÚVOD DO VEŘEJNÉ SPRÁVY Přednáška č. 1 VEŘEJNÁ SPRÁVA,, POJEM, CHARAKTERISTIKA PrF MU, září 2012 petr průcha, 2012 SPRÁVA, POJMOVÁ VÝCHODISKA vedení, řízení, (ekonomická) péče o něco regulace, udržování

Více

Pojem kontroly při kontrole se porovnává stav skutečný se stavem žádoucím druhy kontroly: vnitřní a vnější předběžná, průběžná a následná fáze kontrol

Pojem kontroly při kontrole se porovnává stav skutečný se stavem žádoucím druhy kontroly: vnitřní a vnější předběžná, průběžná a následná fáze kontrol Kontrola veřejné správy Pojem kontroly při kontrole se porovnává stav skutečný se stavem žádoucím druhy kontroly: vnitřní a vnější předběžná, průběžná a následná fáze kontroly: verifikace a kvalifikace

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Útvar interního auditu V Písku dne: 24.11.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.12.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Pravidla hodnocení ředitelů a jednatelů organizací založených městem Písek NÁVRH

Více

Seminář Poslanecká sněmovna. Praha

Seminář Poslanecká sněmovna. Praha Seminář Poslanecká sněmovna Praha 11. 4. 2012 Důvody potřeby přijetí novely zákona o finanční kontrole ve veřejné správě sjednocení národní legislativy s právem EU - dle stanoviska LRV je návrh zákona

Více

Statut nadace. Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského

Statut nadace. Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Statut nadace Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Článek 1 - Název a sídlo nadace 1) Název nadace : Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského 2) Sídlo nadace : Praha 1, Malostranské nám.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, Představenstvo společnosti Výstaviště České Budějovice a.s., se sídlem České Budějovice, Husova 523, PSČ 370 21, IČO: 60827475, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,

Více

Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu

Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu si dovoluje Vás pozvat na speciální praktický konzultační seminář Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu (Prodloužený seminář lze vzít s sebou smlouvy a jiné podklady

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

Správní dozor a obdobné činnosti. Olga Pouperová

Správní dozor a obdobné činnosti. Olga Pouperová Správní dozor a obdobné činnosti Olga Pouperová Osnova přednášky: Pojem dozor, dohled, kontrola Systematika kontroly v souvislosti s VS Správní dozor Obdobné činnosti Kontrola, dozor, dohled Činnost spočívající

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Útvar interního auditu V Písku dne: 23.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.02.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2016 NÁVRH USNESENÍ Rada města Zprávu o vyhodnocení

Více

Zápis z jednání řádné valné hromady

Zápis z jednání řádné valné hromady Zápis z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Zpráva nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2013

Zpráva nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2013 Zpráva nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2013 Brno, květen 2014 Rozdělovník: Výtisk č. 1-2 Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice,

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 5 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU 1 Obce a města zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

STATUT. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. s t a t u t :

STATUT. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. s t a t u t : STATUT VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. IČ 260 04 674, se sídlem Turnov, Jana Palacha 804, PSČ 511 01, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs. ÚSTAVNÍ PRÁVO NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Nejvyšší kontrolní úřad (čl. 97 Ústavy) samostatná hlava Ústavy (hlava

Více

Balanc, z.ú. Společnost pro vyrovnávání příležitostí

Balanc, z.ú. Společnost pro vyrovnávání příležitostí STATUT ZAPSANÉHO ÚSTAVU Balanc, z.ú. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Název ústavu: Zkrácený název: Zakladatelé: Sídlo: Právní forma: Balanc, z.ú. Společnost pro vyrovnávání

Více

Zápis z jednání řádné valné hromady

Zápis z jednání řádné valné hromady Zápis z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru dozoru a kontroly Posuzování samostatné působnosti obcí při 310 kontrolách (2006 2012) bylo zjištěno celkem 1 688 případů porušení

Více

Organizační řád obce Nový Jáchymov

Organizační řád obce Nový Jáchymov Organizační řád obce Nový Jáchymov I. Úvodní ustanovení Organizační řád je součástí vnitřního a kontrolního systému obce, který řeší organizační vztahy mezi obcí, obecním úřadem a jeho jednotlivými pracovníky.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a O b e c n á č á s t : Ministerstvo financí připravilo na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2012, schváleného usnesením vlády ze dne 14. 12. 2011 č. 941, na základě

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

IČO 60196696, zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2517 www.mufis.org P O Z V Á N K A

IČO 60196696, zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2517 www.mufis.org P O Z V Á N K A Municipální finanční společnost a.s. M U F I S a. s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 telefon 255 721 487, 255 721 485 telefax 222 245 883 e-mail MUFIS@cmzrb.cz IČO 60196696, zápis v obchodním rejstříku

Více

Potřebují státní a obecní firmy přísnější pravidla?

Potřebují státní a obecní firmy přísnější pravidla? Potřebují státní a obecní firmy přísnější pravidla? Výroční zpráva BIS za rok 21 otevřeně hovoří o manipulaci a nadhodnocování zakázek ve velkých společnostech ovládaných státem. Za rozhodující faktor,

Více

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Spolek Amelie, z.s. vznikl pod názvem Amelie, o.s. v roce 2006 a byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

Soustava veřejných rozpočtů 10

Soustava veřejných rozpočtů 10 Soustava veřejných rozpočtů 10 Ing. Yvona Legierská 30.10.2015 1 30.10.2015 1. Soustava veřejných rozpočtů a její právní úprava a ekonomický význam 2. Rozpočtový proces 3. Územní rozpočty 4. Hospodaření

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis Účinnost od 1. 7. 2014 Revize: 12. 6. 2017 OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Kdy je

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Registr smluv mýty a realita

Registr smluv mýty a realita Poodhalte budoucnost českého zadávání, aneb co nás čeká a nemine Registr smluv mýty a realita JUDr. Jan Chvojka Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Slovensko Vláda Ivety Radičové zavedla centrální registr

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Informace a argumenty

Informace a argumenty Informační podklad návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů. Sněmovní tisk č. 43 Informace a argumenty Rozšíření

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka. Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka. Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003 Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka Malostranské náměstí 12 118 00 Praha 1 V Praze dne 21.11.2003 Sekr.12394 /2003 Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003 o vnitřním kontrolním systému S platností

Více

Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření. pro územní samosprávný celek Město Veselí nad Moravou IC za období od

Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření. pro územní samosprávný celek Město Veselí nad Moravou IC za období od Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření Podle zákona Č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve zneru pozdějších předpisů, auditorského standardu Č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

ZÁKON č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

ZÁKON č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) ZÁKON č. 100/2001 Sb. ze dne 20. února 2001 O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) ve znění zákona č. 93/2004 Sb.,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice LEGISLATIVNÍ RÁMEC VÝSTAVBY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

Martina Smetanová. Výbory pro audit

Martina Smetanová. Výbory pro audit Martina Smetanová Výbory pro audit Výbory pro audit Povinnost zřídit výbory pro audit je stanovena zákonem o auditorech Tuto povinnost mají subjekty veřejného zájmu za předpokladu naplnění podmínek stanovených

Více

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Příloha č. 1 výzvy č. 03_15_024 Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Žadatelé, školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, obce,

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Kategorizace subjektů OP ŽP

Kategorizace subjektů OP ŽP Příloha č. 5 k č. j.: 1889/M/10, 36724/ENV/10 Kategorizace subjektů OP ŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 1 Obce a města pozdějších

Více