VEŘEJNÁ KONTROLA OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ STÁTU A SAMOSPRÁV Analýza a doporučení pro rozšíření kompetencí NKÚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÁ KONTROLA OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ STÁTU A SAMOSPRÁV Analýza a doporučení pro rozšíření kompetencí NKÚ"

Transkript

1

2 VEŘEJNÁ KONTROLA OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ STÁTU A SAMOSPRÁV Analýza a doporučení pro rozšíření kompetencí NKÚ EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS, BRNO 2011 Ekologický právní servis je nevládní organizace právníků, kteří usilují na české i evropské úrovni o budování a rozvoj právního státu. Tato publikace je prvním výstupem víceletého projektu zaměřeného na analýzu právního rámce pro správu státem vlastněných podniků v ČR a na prosazení legislativních změn v intencích směrnic OECD, které by vedly k vyšší transparentnosti a odpovědnosti při správě těchto podniků. Bližší informace naleznete na AUTOŘI: Petr Bouda, Jiří Boudal, Martin Fadrný ZA FINANČNÍ PODPORY: Velvyslanectví USA v Praze Nadace Open Society Fund Praha Open Society Institute Budapest GRAFICKÝ DESIGN: ATELIER SIMPLÉZ, BRNO

3 EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS OBSAH 01 ÚVOD Struktura analýzy Základní pojmy MEZERA V KOMPETENCÍCH NKÚ Platná právní úprava kompetencí NKÚ Mezinárodní standard Limská deklarace Ekonomické souvislosti Státní podnik a akciové společnosti s majetkovou účastí státu KOMPARACE ČESKÉ A ZAHRANIČNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY Nejvyšší kontrolní instituce jako ústavní orgán Pravomoc kontrolovat obchodní společnosti s majetkovou účastí státu Jaká majetková účast státu je předpokladem kontroly? Pravomoc kontrolovat obchodní společnosti s majetkovou účastí samosprávy Rozsah kontroly Ochrana obchodního tajemství při kontrole hospodaření Zveřejňování výsledků kontrol Rozsah zveřejňovaných výsledků kontrol Opravné prostředky vůči výsledkům kontroly hospodaření Závěry komparace MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ KOMPETENCÍ NKÚ Nedostatečnost vládního návrhu změny Ústavy a zákona o NKÚ z hlediska kontroly obchodních společností s většinovou majetkovou účastí státu nebo samospráv Možnosti legislativního řešení pro zavedení pravomoci NKÚ kontrolovat obchodní společnosti vlastněné státem a samosprávami ZÁVĚR

4

5 EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS 01 Úvod V této analýze se pokoušíme upozornit na skutečnost, že český právní řád obsahuje zcela zásadní mezeru v oblasti nezávislého dohledu nad správou velké části veřejného majetku. Česká republika, na rozdíl od všech sousedních zemí a mnoha dalších zemí OECD, neumožňuje Nejvyššímu kontrolnímu úřadu provádět kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky v obchodních společnostech s majetkovou účastí státu nebo územních samospráv. Přitom jen desítka největších státem vlastněných podniků hospodaří s prostředky blížícími se svým objemem 70 % příjmů státního rozpočtu, akciové společnosti s účastí státu a samospráv navíc patří mezi největší zadavatele veřejných zakázek. Mezinárodní standardy pro fungování nejvyšších kontrolních institucí přitom zcela jasně doporučují, aby nejvyšší kontrolní instituce měly pravomoc kontrolovat tento typ obchodních společností s majetkovou účastí státu. Právní úpravy Slovenska, Rakouska, Polska i Německa toto doporučení respektují. Nejen mezi politiky, ale i na akademické půdě se pochopitelně vedou spory o to, nakolik nebo za jakých okolností má vůbec stát nebo samosprávná korporace podnikat. Mezi experty však převládá shoda v tom, že když už stát nebo samospráva podniká, je nutné toto podnikání podrobit odpovídající kontrole, neboť veřejné podnikání se v mnoha podstatných rysech liší od podnikání soukromníků. Hlavním rozdílem je přirozeně to, že jde o podnikání s veřejnými prostředky, a veřejným obchodním společnostem proto bezprostředně hrozí riziko, že se je pokusí ovládnout zájmové skupiny, jejichž cílem je zneužití těchto prostředků k soukromému obohacení. 1 Vedle toho je zde také riziko morálního hazardu manažerů spojeného s tendencí politiků zachraňovat a sanovat státní 1 Srv.: OECD, Corporate Governance of State-Owned Enterprises. A Survey of OECD countries. Paříž: OECD Publications: nebo obecní firmy v situacích, kdy se jim ekonomicky nedaří 2, a v podstatě nedopustit bankrot těchto firem 3. Konečně, významná část veřejných obchodních společností podniká v odvětvích s omezenou konkurencí (např. energetika nebo doprava), kde výsledky podnikání silně ovlivňuje stát v roli regulátora tržního prostředí. 4 Zde je inherentní riziko, že stát nedokáže dostatečně odlišit svou roli regulátora trhu a roli vlastníka velké firmy a začne vytvářet politiku v zájmu národního šampióna bez ohledu na soukromou konkurenci, nebo dokonce na veřejný zájem. 5 Mezi nejúčinnější metody omezování těchto rizik řadí směrnice OECD co možná nejvyšší transparentnost finančních toků; transparentnost správy ze strany politiků, úředníků a managementu a také nezávislou externí kontrolu nejvyššími kontrolními institucemi. 6 Těchto nároků Česká republika nedosahuje zejména tam, kde stát nebo samospráva podniká ve společnostech soukromého práva tedy zejména v akciových společnostech s majetkovou účastí státu nebo samospráv. Kromě nemožnosti kontroly ze strany NKÚ, kterou se zabývá tato analýza, jde například o mírnější nároky ohledně transparentního zadávání zakázek 7 anebo nejasný dosah zákona o svobodném přístupu k informacím: v případě obchodních společností tuto povinnost musela konstatovat až nedávná judikatura a v praxi dosud není možné žádat od některých obchodních společností informace. Stávající vláda vyrostla na půdorysu dvou projektů projektu rozpočtové odpovědnosti a projektu boje proti korupci. Problém neexistence externí kontroly státem nebo územní samosprávou vlastněných obchodních společností je relevantní pro oba tyto projekty, neboť právě nedostatečná průhlednost a kontrola toků veřejných prostředků usnadňuje korupci při jejich správě a prodražuje projekty veřejné správy. Proto vnímáme novelu Ústavy a zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, kterou schválila vláda začátkem května 2011, jako pouze polo- 2 Srv.: PAVEL, J. Používání obchodních společností v České republice na příkladu krajských měst. Praha: Transparency Int Srv.: OECD, Corporate Governance of State-Owned Enterprises. A Survey of OECD countries. Paříž: OECD Publications: Srv.: OECD, Corporate Governance of State-Owned Enterprises. A Survey of OECD countries. Paříž: OECD Publications: Srv.: ONDREJOVÁ, D. Národní šampióni a hospodářská soutěž. Praha: Linde Praha, a. s. 6 Srv.: OECD. Accountability and Transparency. A Guide for State Ownership. Paříž: OECD Publications: Srv.: PAVEL, J. Používání obchodních společností v České republice na příkladu krajských měst. Praha: Transparency Int

6 ÚVOD vičatý krok správným směrem. Ačkoli tato novela významně rozšiřuje pravomoci NKÚ, problému kontroly státních a obecních obchodních společností se vyhýbá a nijak jej neřeší. Cílem tohoto příspěvku je proto především ukázat funkční způsoby řešení této problematiky. Na základě příkladů dobré praxe této zahraniční úpravy se pokusíme navrhnout pro českou situaci několik možných modelů právní úpravy de lege ferenda Struktura analýzy Ve druhé kapitole jsou uvedeny základní právní a ekonomické důvody, proč považujeme za nutné rozšíření kompetencí NKÚ i na obchodní společnosti s majetkovou účastí státu a samospráv. Ve třetí kapitole je popsána komparace české a zahraniční právní úpravy, týkající se kompetencí nejvyšších kontrolních institucí v těchto zemích. Analýza obsahuje popis kontroly, prováděné v zahraničí, včetně metodiky činnosti, formy a publikace kontrolního nálezu (tedy zda je nález publikován, v jakém rozsahu je dostupný veřejnosti a jak je chráněno obchodní tajemství a práva akcionářů). Čtvrtá kapitola analýzy obsahuje vlastní návrh změny Ústavy a zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu (dále jen zákon o NKÚ ) Základní pojmy Státní podnik je definován v zákoně č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen SP ), jako právnická osoba provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu na vlastní odpovědnost. Podnik má právo hospodařit s majetkem státu a nemá vlastní majetek. 8 Za státní podnik se považuje též tzv. národní podnik. Pro účely této analýzy tak pojem státní podnik zahrnuje jak státní podniky, tak národní podnik, pokud není výslovně uvedeno jinak. Akciová společnost s majetkovou účastí státu je podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ObZ ), právnická osoba provozující podnikatelskou činnost se svým majetkem na vlastní odpovědnost, ve které stát drží akcie. O akciovou společnost s většinovou účastí státu jde v případě, že stát drží více než 50 % akcií, tedy většinový majetkový podíl. 9 V tomto případě hovoříme také o obchodní společnosti ovládané státem. Pro účely komparace používáme také širší pojem obchodní společnosti s majetkovou účastí státu. Důvodem je skutečnost, že zatímco v ČR má podle platného práva stát možnost zakládat a vstupovat pouze do těch obchodních společností, které mají formu akciové společnosti, v zahraničí tomu tak nutně být nemusí. Pojem státem vlastněné podniky (dále též SVP ) je vybrán jako nadřazený pojem pro obě formy podnikání státu, tedy pro státní podniky a pro akciové společnosti s majetkovou účastí státu. Pojem obchodní společnosti s majetkovou účastí územně samosprávných celků nebo také pojem obecní podniky pak pro účely této analýzy zahrnuje obchodní společnosti s majetkovou účastí územního samosprávného celku (tj. obce nebo kraje). Můžeme dále rozlišovat i obchodní společnosti s většinovou účastí samosprávného celku. Podle našeho názoru platí argumenty pro rozšíření kompetence Nejvyššího kontrolního úřadu téměř vždy analogicky i vůči obecním podnikům. Navíc specificky rozebíráme problematiku kontroly obecních podniků v komparativní analýze a v diskuzi nad novelou zákona předkládanou vládou ČR. Podnikáním se podle 2 odst. 1 ObZ rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Tuto vlastnost mají SVP společnou, státní podniky však kromě dosažení zisku plní i další roli, neboť dle 3 odst. 2 SP jsou zakládány k uspokojování významných celospolečenských, strategických nebo veřejně prospěšných zájmů. Tuto vlastnost však mohou mít též některé akciové společnosti s většinovou majetkovou účastí státu, které jsou označovány za ovládané společnosti stra- 8 Ustanovení 1 odst. 1 a 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. 9 Což plyne z kombinace ustanovení 56 odst. 1 ObZ, 2 odst. 2 ObZ a 61 ObZ. 6

7 EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS tegického významu (např. ČEZ, a. s., České aerolinie, a. s., Letiště Praha, a. s.) 10, případně za veřejné instituce (k tomu viz část 04.1 této analýzy). Akciové společnosti navíc nemusí být založeny výlučně za účelem podnikání, ale i z jiných důvodů, např. za účelem výzkumu či uspokojování veřejně prospěšných zájmů. 11 Za nejvyšší kontrolní instituci je pro účely této analýzy, zejména pak pro její komparativní část, považován nezávislý kontrolní orgán, zakotvený v ústavě daného státu, jehož úkolem je mimo jiné provádět následnou externí kontrolu hospodaření se státním majetkem, resp. kontrolu hospodaření vymezeného okruhu osob a o výsledcích této kontroly informovat vrcholné orgány moci zákonodárné a/nebo výkonné (např. poslaneckou sněmovnu, vládu, jednotlivá ministerstva). Nejvyšší kontrolní instituce je tedy souhrnný pojem pro kontrolní orgán mající uvedené vlastnosti, ať už se jmenuje jakkoli, zahrnuje tedy český Nejvyšší kontrolní úřad, slovenský Najvyšší kontrolný úrad, polskou Nejvyšší kontrolní komoru, rakouský Účetní dvůr a německý Spolkový účetní dvůr. 12 Blíže se vymezením nejvyšších kontrolních úřadů jednotlivých států zabývá kapitola 03 této analýzy. 10 Např. Ministerstvo financí ČR [online]. [cit. 7. května 2011]. Zpráva o státním závěrečném účtu za rok 2009, str. 3. Dostupná z: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/szu2009_i_pdf. pdf>. Některé SVP za podniky zásadního strategického významu označuje také důvodová zpráva k zákonu č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ze dne Viz Digitální parlamentní knihovna. [online]. [cit. 11. května 2011]. Sněmovní tisk č. 23/0 z roku Dostupné z: <http://www.psp.cz/ eknih/1996ps/tisky/t htm>. 11 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne , sp. zn. 2 Ans 4/2009, odst. 36 a 37 rozsudku, v němž je konstatováno, že též ČEZ, a. s., svou činností uspokojuje veřejný zájem. 12 Výše uvedené vymezení českého NKÚ vyplývá např. z PRŮCHA, P. Správní právo. Obecná část. 6. vyd. Brno: Doplněk, 2004, str Obdobně též HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str

8 02 Mezera v kompetencích NKÚ Ekonomické a právní souvislosti. Tato část analýzy rozebírá nejdůležitější ekonomické a právní souvislosti návrhu EPS na rozšíření stávajících kompetencí NKÚ na obchodní společnosti s většinovou účastí státu a územních samospráv. Subjekty, které může NKÚ kontrolovat, jsou vymezeny v 3 odst. 2 zákona o NKÚ v návaznosti na Ústavu. Podle čl. 97 odst. 1 Ústavy Nejvyšší kontrolní úřad... vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Z toho plyne, že NKÚ má vymezenou působnost věcnou může kontrolovat pouze státní majetek, tedy veřejné prostředky, pokud patří státu. 14 Současná právní úprava kompetencí NKÚ nepřipouští kontrolu hospodaření soukromých osob pouze z toho důvodu, že v nich má stát většinovou majetkovou účast, neboť de iure nejde o majetek státu. Kromě nemožnosti kontrolovat hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí státu nemůže NKÚ kontrolovat ani hospodaření obecních podniků. To je, jak se domníváme, zásadní mezera platné právní úpravy, která jde proti duchu, tedy smyslu a účelu, ustavení Nejvyššího kontrolního úřadu v ústavním pořádku ČR. TABULKA Č.1: KOHO SMÍ NKÚ KONTROLOVAT 02.1 Platná právní úprava kompetencí NKÚ Problém kontrola obchodních společností s majetkovou účastí státu a územně samosprávných celků Český Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) je upraven v čl. 97 Ústavy a v zákoně č. 166/1993 Sb. o Nejvyšším kontrolním úřadu, přijatém na základě ústavního zmocnění (čl. 97 odst. 3 Ústavy). Úkolem NKÚ 13 je kontrola, zda je s prostředky svěřenými veřejné moci občany zacházeno hospodárně a účelně. Má tedy odhalovat případy zneužití veřejných prostředků a upozorňovat na riziková místa kontroly a nakládání s veřejnými prostředky. Kontrolní činnost má sloužit v prvé řadě k informování zákonodárného orgánu, Parlamentu, který je díky tomu informačně nezávislý na exekutivě. Závěry z kontrol jsou také publikovány a jsou dostupné veřejnosti. Tento nezávislý vnější audit přitom nelze nahradit vnitřní kontrolou v režii jednotlivých ministerstev a úřadů. A to ze dvou principiálních důvodů, kterými je právě nezávislost NKÚ na exekutivě a veřejnost jeho závěrů. NKÚ posuzuje soulad kontrolované činnosti s právními předpisy, věcnou a formální správnost, účelnost a hospodárnost ( 4 odst. 1 zákona o NKÚ). Příspěvkové organizace ústřední Obce (resp. část hl. m. Prahy) Akciové společnosti veřejné Organizační složky státu Správa železniční dopravní cesty Státní podniky Kraje Příspěvkové organizace veřejné Příspěvkové organizace samosprávy Vysoké školy Svazky obcí Fond (ze zákona) Zdravotní pojišťovny Společnosti s ručením omezeným obecní Veřejnoprávní média (ČT,ČRo,ČTK) Veřejné výzkumné instituce ČNB (ale novela zavádí)* (ale novela zavádí)* (ale novela zavádí)* (ale novela zavádí)* (ale novela zavádí)* (ale novela zavádí)* Pozn. Vedle toho může NKÚ kontrolovat kohokoli, kdo přijal evropskou nebo státní dotaci * jde vládní novelu Ústavy a zákona o NKÚ schválenou vládou dne Čerpáme zde z BARTOŇ, M., DIENSTBIER, F., HORÁKOVÁ M. a kol. Kontroní mechanismy fungování veřejné správy. Olomouc: Periplum 2009, str. 159 a násl. 14 Viz podrobnější argumentaci níže. Viz zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, a zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. 8

9 1 SCHÉMA KONCEPTU INTERNÍ A EXTERNÍ KONTROLY PARLAMENT MINISTR (HEJTMANI atd.) reportuje kontroluje hospodaří jmenuje reportuje KONTROLA NKÚ zveřejňuje výsledky kontrol kontroluje SVĚŘENÝ MAJETEK kontroluje VEŘEJNOST EXTERNÍ KONTROLA: nehospodaří, pouze kontroluje kontrolor je nezávislý na kontrolovaném sám si vybírá oblast a metodu kontroly výsledek kontroly veřejně reportuje smyslem kontroly je především zajistit nezávislý a veřejný dohled nad hospodařením s veřejnými prostředky INTERNÍ KONTROLA: ministr zároveň hospodaří a zajišťuje kontrolu kontrolor je podřízený kontrolovaného nadřízený zadává oblast kontroly kontrolor reportuje kontrolovanému smyslem kontroly je především zajistit ministrovi informace pro zvýšení efektivity hospodaření 9

10 MEZERA V KOMPETENCÍCH NKÚ V akciových společnostech s majetkovou účastí státu přitom nepochybně fakticky dochází k hospodaření se státním majetkem, respektive s veřejnými prostředky. 15 Tuto tezi ilustruje například skutečnost, že řada bývalých státních podniků byla v průběhu privatizace přeměněna na obchodní společnosti, byť s většinovou majetkovou účastí státu. Stejně lze argumentovat i v případě obecních podniků, tedy akciových společností s většinovou majetkovou účastí územního samosprávného celku (obce, kraje). Fakt, že územní samosprávný celek může... založit také obchodní společnost (akciovou nebo s ručením omezeným), má v sobě určitý vnitřní rozpor. Jednoduše vyjádřeno, veřejnoprávní korporace obec (kraj) vkládá svůj veřejný majetek do typicky soukromoprávního subjektu. Přitom tam, kde obec (kraj) představuje jediného (stoprocentního) akcionáře nebo společníka, je tento soukromoprávní subjekt čili tato soukromoprávní hospodářskoprávní forma vlastně plná majetku veřejného charakteru neboli takříkajíc vyplněna veřejným obsahem. Je sice pravda, že vložením majetku obce (kraje) přestává být tento majetek přísně vzato majetkem tohoto veřejnoprávního subjektu a stává se majetkem dané obchodní společnosti, nicméně na veřejný charakter (vlastnictví jako by zde nebylo určujícím kritériem) majetkové účasti obce (kraje) nelze rezignovat. 16 Další souvislosti ekonomické povahy byly vysvětleny níže. čl. 18 odst. 3 LD: Auditu nejvyšších auditních institucí mají podléhat veškeré operace s veřejnými prostředky, bez ohledu na to, zda a jakým způsobem se odrážejí v národním rozpočtu. Podle tohoto ustanovení by se měla působnost NKÚ vztahovat i na hospodaření obchodních společností zřízených a kontrolovaných státem, resp. územními samosprávnými celky. To ostatně potvrzuje článek 23 LD, hovořící o obchodních podnicích s veřejnou účastí (tedy SVP), který v odst. 1 výslovně uvádí: Rozšiřování hospodářských aktivit vlády často vede ke zřizování podniků podle soukromého práva. Má-li vláda v těchto podnicích podstatnou účast (zvláště, je-li tato účast většinová) anebo vykonává-li rozhodující vliv, mají takové podniky podléhat auditu nejvyšší auditní instituce. Podle čl. 23 odst. 2 LD pak má být tento audit zaměřen nejen na zákonnost, ale především na hospodárnost, efektivnost a účelnost. Bohužel, český zákonodárce Limskou deklaraci zohlednil jen zčásti. 17 Také důvodová zpráva ke stávajícímu vládnímu návrhu novely čl. 97 Ústavy a souvisejících zákonů přímo zmiňuje články 18 a 23 LD. Požadavek na rozšíření kontroly NKÚ také na podniky zřízené dle soukromého práva, v nichž má stát většinovou majetkovou účast, nicméně není zahrnut do konečného textu návrhu novely zákona o NKÚ. Lze konstatovat, že mezera v právní úpravě, která byla patrná již při tvorbě zákona o NKÚ, dosud nebyla odstraněna Mezinárodní standard Limská deklarace Limská deklarace (dále jen LD ), přijatá na IX. kongresu International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), konaném v Limě roku 1977, představuje sice právně nezávazný, nicméně nejvýznamnější mezinárodní dokument, obsahující zásady fungování nejvyšších kontrolních institucí. Podle čl. 3 odst. 3 LD je NKÚ orgánem externího auditu, který by měl kontrolovat také činnost interního auditu (např. ministerstev, kontrolujících hospodaření SVP). Článek 4 LD vymezuje nejrůznější typy auditu (audit zákonnosti, správnosti, hospodárnosti, účelnosti). Klíčový argument pro rozšíření působnosti NKÚ obsahuje Limská deklarace, Článek 23. Obchodní podniky s veřejnou účastí 1. Rozšiřování hospodářských aktivit vlády často vede ke zřizování podniků podle soukromého práva. Má-li vláda v těchto podnicích podstatnou účast (zvláště, je-li tato účast většinová) anebo vykonává-li rozhodující vliv, mají takové podniky podléhat auditu nejvyšší auditní instituce. 2. Je vhodné, aby takové audity byly prováděny jako audity následné; mají se týkat otázek hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. 3. Zprávy předkládané parlamentu a veřejnosti o těchto podnicích mají respektovat omezení plynoucí z požadavků na ochranu průmyslového a obchodního tajemství. 15 HAVLAN, P. Majetek obcí a krajů v platné právní úpravě. Praha: Linde, a. s., 2004, str PAVLÍČEK, V., HŘEBEJK, J. Ústava a ústavní řád České republiky, komentář, 1. díl, Ústavní systém. 2. vyd. Praha: Linde Praha, a. s., 1998, str. 327 an. 17 Ministerstvo financí ČR [online]. [cit. 7. května 2011]. Majetkové účasti Ministerstva financí. Dostupné z: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fnm_portfolio.html>. 10

11 EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS 02.3 Ekonomické souvislosti objem veřejných prostředků v obchodních společnostech s majetkovou účastí státu a samospráv Požadavek transparentnosti a externí kontroly hospodaření všech státem vlastněných podniků i obecních podniků není samoúčelný, ale vyplývá z vysokého objemu finančních prostředků, se kterými tyto podniky hospodaří. Tento fakt se pokusíme ilustrovat na třech ukazatelích: objemu celkových aktiv, výši dividend a objemu veřejných zakázek. Aktiva TABULKA a majetková Č. účast 2: státu v 10 největších státem vlastněných podnicích DESET NEJVĚTŠÍCH STÁTEM VLASTNĚNÝCH PODNIKŮ 18 Celková aktiva v roce 2009 (tis. Kč) Majetková účast státu (%) ČEZ, a. s ,37 Lesy ČR, s. p České dráhy, a. s Letiště Praha, a. s Česká pošta, s. p ČEPS, a. s ČEPRO, a. s MERO ČR, a. s České aerolinie, a. s ,69 (MF) Budvar, n. p.* Celkem Z toho akciové společnosti * Budějovický Budvar má formu národního podniku, v praxi však mezi touto formou a formou národního podniku není rozdíl Údaje v tabulce uvedené níže byly převzaty z obchodního rejstříku, z údajů na webu Ministerstva financí a z výročních zpráv jednotlivých SVP. Do tabulky nejsou zahrnuty Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., ( Kč; Českomoravská záruční a rozvojová banka [online]. [cit. 10. května 2011]. Kdo jsme. Dostupné z: <http://www.cmzrb.cz/o-bance/kdo-jsme>.) a Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s., ( Kč; EGAP [online]. [cit. 10. května 2011]. Legislativní rámec činnosti. Dostupný z: < a to jednak kvůli specifickému předmětu podnikání (jde o finanční ústavy, nikoli o běžné podniky), jednak kvůli skutečnosti, že tyto akciové společnosti mohou být již dnes kontrolovány NKÚ. K tomu viz PRŮCHA, P. Správní právo. Obecná část. 6. vyd. Brno: Doplněk, 2004, str Tento závěr vyplývá ze srovnání znění 10 zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, se zněním současného 3 zákona o NKÚ. 19 Což potvrzuje např. VESELÝ, J. Právní úprava státního podniku v právním řádu ČR. Obchodní právo, č. 1/1997, str. 17 an Aktiva a majetková účast státu v 10 největších státem vlastněných podnicích Jak plyne z tabulky č. 2, z deseti největších státem vlastněných podniků mají pouhé tři formu státního podniku a jejich celková aktiva představují jen necelých 14 %. 86 % aktiv deseti největších SVP připadá na akciové společnosti, které nepodléhají kontrole NKÚ. Těchto sedm největších akciových společnosti s majetkovou účastí státu hospodařilo v roce 2009 s prostředky ve výši 601 miliard, což představuje 62 % celkových skutečných příjmů státního rozpočtu v tomtéž roce. Pokud by byl navíc realizován záměr ministra zemědělství na převedení státního podniku Lesy ČR na akciovou společnost 20, jednalo by se (z hlediska roku 2009) o 671 miliard a téměř 69 % příjmů státního rozpočtu. Dividendy akciové společnosti ČEZ, příjmy z některých státních podniků Dividendy akciových společností s majetkovou účastí státu představují významný příjem státního rozpočtu. V roce 2009 jen dividenda největší z nich, akciová společnosti ČEZ, většinově vlastněné státem, 21 znamenala Českou republiku příjem ve výši přibližně 19,9 miliard Kč. V letech přinesly dividendy společnosti ČEZ státní pokladně celkově 81,1 miliard Kč. 22 Vzhledem k tomu, že výše dividend je stanovována v závislosti na hospodářských výsledcích, je zřejmé, že nezávislá kontrola efektivity hospodaření může mít na výši dividendy pozitivní vliv. 20 O tomto plánu se do médií opakovaně vyjadřuje ministr zemědělství Ivan Fuksa. Srv. např: 21 ČEZ, a. s., [online]. [cit. 7. května 2011]. Výroční zprávy společnosti ČEZ, a. s., Dostupné z: <http:// ČEZ, a. s., [online]. [cit. 7. května 2011]. Struktura akcionářů společnosti ČEZ, a. s., Dostupné z: <http://www.cez.cz/cs/ospolecnosti/cez/struktura-akcionaru.html#struktura>. ČEZ, a. s., [online]. [cit. 7. května 2011]. Dividendy vyplacené společností ČEZ, a. s. Dostupné z: <http://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/cez/struktura-akcionaru.html#dividendy>. 22 Dividenda za rok 2010 byly navrženy ve výši 50 Kč na akcii, což by pro stát znamenalo příjem ve výši přibližně 18,8 miliard Kč, výplatu dividend však musí schválit valná hromada akciové společnosti, která by se měla konat V předchozích letech činily dividendy na akcii 50 Kč za rok 2008, 40 Kč za rok 2007, 20 Kč za rok 2006, což vzhledem k výši základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., a podílu státu na základním kapitálu odpovídá příjmu ve výši 18,7701 miliard Kč za rok 2008, 15,6319 miliard Kč za rok 2007 a 8,0078 miliard Kč za rok

12 2 SROVNÁNÍ OBJEMU STÁTNÍHO ROZPOČTU A CELKOVÝCH AKTIV VELKÝCH AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ STÁTU (2009) Státní rozpočet kontroluje NKÚ Akciové společnosti nekontroluje NKÚ 974 mld. Příjmy státního rozpočtu 445 mld. ČEZ 463 mld. Rozpočet Ministerstva práce a sociálních věcí 64 mld. Veřejná pokladní správa 62 mld. Ministerstvo vnitra 132 mld. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 60 mld. ČD Letiště Praha ČEPRO ČEPS MERO ČSA 70 mld. Lesy ČR (MZ uvažuje o převodu LČR na akciovou společnost) Zdroj: Ministerstvo financí, obchodní rejstřík ČR, zákon č. 475/2008 Sb. 12

13 EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS Objem zakázek v obchodních společnostech s majetkovou účastí státu a samospráv Hlavním účelem činnosti mnoha obchodních společností s majetkovou účastí státu, a zejména samosprávy, není vytváření a maximalizace zisku, ale zajištění veřejné služby, která z různých důvodů není nebo nemůže být zajišťována interně přímo státní správou nebo samosprávou. 23 Protože však tyto společnosti samy většinou nedisponují všemi zdroji potřebnými k realizaci této služby, patří mezi nejvýznamnější činnosti těchto společností zadávání externích zakázek na dodávky těchto služeb nebo jejich částí. Efektivita zadávání zakázek tedy patří mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující hospodaření těchto firem. V České republice přitom ani vrcholní političtí představitelé nezpochybňují, že právě zadávání veřejných zakázek se často stává předmětem korupce a patří mezi nejrozšířenější způsoby vyvádění veřejných prostředků. Řada kontrolních zpráv NKÚ konstatovala významné nedostatky právě v této oblasti nakládání s veřejnými prostředky. 24 Ačkoli se na obchodní společnosti s majetkovou účastí státu a samospráv vztahuje celá řada výjimek, které je zprošťují povinnosti zadávat zakázky podle zákona o zadávání veřejných zakázek, jsou podle Informačního systému o veřejných zakázkách veřejné akciové společnosti třetím největším zadavatelem veřejných zakázek a celkový objem registrovaných zakázek těchto společností v letech dosáhl 164 miliard (viz diagram č. 3). Skutečný objem zakázek v obchodních společnostech s majetkovou účastí státu a samospráv je však ještě vyšší. Například akciová společnost ČEZ registrovala v Informačním systému o veřejných zakázkách během let zakázky v celkové hodnotě pouhých 23,2 miliardy. ČEZ však řadu největších zakázek zadává skrze dceřinou společnost Škoda Praha Invest, s. r. o., která zakázky v Informačním systému nezveřejňuje tyto zakázky se však často pohybují v řádech desítek miliard. Například celkový objem zakázek na probíhající obnovu třech hnědouhelných elektráren v Tušimicích, Ledvicích a Prunéřově se pohybuje kolem 100 miliard. 25 Také na úrovni samosprávy zůstává větší část zakázek mimo statistiku Informačního systému: studie Transparency Int. zjistila, že 75 % zakázek obecních podniků je zadáváno z volné ruky. 26 Je proto možné, že obchodní společnosti s majetkovou účastí státu a samospráv jsou ve skutečnosti největším veřejným zadavatelem zakázek. 23 PAVEL, J. Efektivnost a transparentnost obecních obchodních společností. Praha: Transparency International Česká republika, 2006, str Srv. například Registr kontrol NKÚ. Dostupný z: 25 Srv. 26 PAVEL, J. Efektivnost a transparentnost obecních obchodních společností. Praha: Transparency International Česká republika, 2006, str. 24 Celý tento objem zakázek přitom NKÚ nemůže kontrolovat. Je navíc potřeba konstatovat, že mnohé ukazatele vedou k pochybnostech nad efektivitou zadávání zakázek obchodními společnostmi s majetkovou účastí ČR. Například z benchmarkingu nákladů na obnovu hnědouhelných elektráren, který provedla Mezinárodní energetická agentura při OECD, vyplývá, že ČEZ má vůbec nejvyšší náklady na světě, a pokud by byl schopen srazit náklady na průměr zemí OECD, ušetřil by 30 ze zmiňovaných 100 miliard 27. Je proto možné, že kontroly NKÚ by mohly vést k návrhům opatření a úsporám v řádech miliard korun Státní podnik a akciové společnosti s majetkovou účastí státu odlišné modely kontroly pro srovnatelnou formu podnikání s veřejnými prostředky V bodu 02.1 jsme ukázali, že NKÚ může kontrolovat pouze jednu ze dvou právních forem státem vlastněných podniků: státní podnik. Existuje mezi státními podniky a akciovými společnostmi s majetkovou účastí státu rozdíl, který by odůvodňoval tuto odlišnost v možnosti kontroly NKÚ? V obou případech jde totiž o podobný způsob využití státního majetku, respektive veřejných prostředků, k podnikání, přičemž zisk z tohoto podnikání připadá státu. V následujícím textu proto provádíme srovnání těchto dvou forem státem vlastněných podniků: Stát jako zakladatel obou typů podniků Jak státní podnik, tak akciovou společnost může založit jediná právnická osoba. U akciových společností není toto řešení právě obvyklé a bylo přijato účelově ve vazbě na privatizační proces akciové společnosti tehdy zakládal stát, Fond národního majetku a další právnické osoby. 28 Faktickým důsledkem je však možnost, že jedi- 27 Srv. IEA, Projected Costs of Generating Electricity Paříž: International Energy Agency, ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. a kol. Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001, str

14 3 OBJEM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE TOHO, ZDA NKÚ MŮŽE KONTROLOVAT JEJICH ZADAVATELE ( ) Příspěvkové organizace státu 178 mld. ANO navrhuje vláda NE Obce (resp. části hl. m. Prahy) 175 mld. Kraje 56 mld. 168 mld. Registrované zakázky obchodních společností s účastí státu / samospráv 23 mld. registrované zakázky ČEZ celkem Organizační složky státu 140 mld. Správa železniční dopravní cesty 70 mld. Státní podniky 62 mld. Příspěvkové organizace veřejné 42 mld. Příspěvkové organizace samosprávy 42 mld. Vysoké školy 19 mld. Ostatní 100 mld. Zakázky ČEZ na obnovu elektráren Tušimice, Ledvice a Prunéřov Ostatní Stovky miliard Odhad reálných objemů zakázek obchodních společností s účastí státu / samospráv Zdroj: zindex.cz, ČEZ 14

15 EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ným akcionářem akciové společnosti zůstane i po privatizačním procesu stát, sám vykonávající práva náležející valné hromadě dle 190 ObZ. V takovém případě však prakticky neexistuje rozdíl v postavení státu v akciové společnosti a státním podniku. Ideálním příkladem je společnost České dráhy, a. s. 29 Navíc při založení obou typů státem vlastněných podniků je nutný správněprávní akt. Zakladatelem státního podniku může být pouze stát, předpokladem je pak souhlas vlády v podobě usnesení (srov. 3 odst. 5 SP). I v případě založení akciových společností s většinovou majetkovou účastí státu však byl správněprávní akt přítomen. 30 K založení akciové společnosti státem nebo k účasti státu na jejím založení je zapotřebí předchozí souhlas vlády. 31 Účel činnosti Oba tyto typy státem vlastněných podniků jsou zakládány především za účelem podnikání. Výnosy z majetkové účasti státu v obou typech státem vlastněných podniků tvoří součást příjmů státního rozpočtu dle 6 odst. 1 písm. l rozpočtových pravidel 32 v podobě víceméně pravidelných příjmů (výplata dividend v případě akciových společností 33, automatické přirůstání zisku státního podniku k majetku státu 34 ). Oba typy státem vlastněných podniků však mohou plnit i jiný účel. Účelem vzniku státního podniku je podle 3 odst. 2 SP uspokojování významných celospolečenských, strategických nebo veřejně prospěšných zájmů. Nicméně i v případě akciových společností může být kromě dosažení zisku přítomen jiný účel. Exis- 29 Společnost České dráhy, a. s., byla až do státním podnikem a i poté, co došlo ke změně formy tohoto subjektu na akciovou společnost, k zásadní změně v postavení státu při řízení Českých drah nedošlo, o čemž svědčí i skutečnost, že České dráhy, jako akciová společnost, mají vlastní zákon č. 77/2002 Sb. Vznik Českých drah, a. s., k byl vyhlášen sdělením Ministerstva dopravy a spojů č. 542/2002 ve Sbírce zákonů. Přestože se České dráhy zapisují do obchodního rejstříku, má tento zápis jen deklaratorní povahu. Z toho vyplývá, že tato akciová společnost vznikla na základě zákona výhradně veřejnoprávním aktem. Úkoly, které tato akciová společnost plní, jsou nepochybně úkoly ve veřejném zájmu. Pouze soukromoprávní forma vylučuje, aby tato akciová společnost byla podřazena pod pojem právnické osoby veřejného práva. 30 Zakladatelem těchto společností byl rovněž stát, resp. Fond národního majetku, jako jediná právnická osoba, k založení společnosti (např. ČEZ, a. s., nebo České aerolinie, a. s.) došlo rozhodnutím Fondu národního majetku, tedy správním aktem, na jehož základě došlo k vynětí části majetku původního státního podniku a k jeho následnému vkladu do akciové společnosti za účelem její budoucí privatizace. 31 Což plyne z ustanovení 28 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Havlan k tomu podotýká, že jde jistě o operativnější řešení, ve srovnání s tím, které zákon o majetku státu obsahoval původně, tj. když vázal možnost státu založit akciovou společnost nebo se jejího založení účastnit pouze na ustanovení případného zvláštního právního předpisu (viz 28 odst. 1 ZMS, ve znění před novelou č. 501/2001 Sb.). Viz HAVLAN, P. a kol. Majetek státu v platné právní úpravě. 3. vydání. Praha: Linde Praha, a. s., 2010, str Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. 33 Pokud akciová společnost dosáhne zisku, přičemž o výplatě dividend rozhoduje valná hromada akciové společnosti dle 178 odst. 1 an. ObZ. 34 Dle 16 SP. tují akciové společnosti, které neusilují pouze o dosažení zisku, ale také o naplnění jiného, veřejného účelu. 35 Půjde například nepochybně o akciové společnosti s většinovou majetkovou účastí státu, které jsou označovány za ovládané společnosti strategického významu (např. ČEZ, a. s., České aerolinie, a. s., Letiště Praha, a. s.). 36 Nasvědčuje tomu i judikatura Nejvyššího správního soudu, který tento typ obchodních společností označuje za veřejné instituce. 37 Vliv státu na řízení společností Stát má na řízení obou typů SVP rozhodující vliv. V případě, že je stát jediným akcionářem akciové společnosti, může ovládat a řídit tuto společnost prakticky ve stejném rozsahu jako v případě státního podniku, neboť jediný akcionář dle 190 ObZ sám vykonává práva náležející valné hromadě, tedy vrcholnému orgánu akciové společnosti. Pokud odhlédneme od rozdílů mezi valnou hromadou akciové společnosti a zakladatelem státního podniku, daných odlišnou podstatou srovnávaných společností, lze vidět zjevné analogie v rozsahu působnosti obou subjektů. 38 V případě, že má stát toliko majoritní majetkovou účast na akciové společnosti, záleží v praxi také na tom, nakolik se chová jako aktivní akcionář Obchodněprávní nauka hovoří v této souvislosti o tzv. fiktivních podnikatelích, přičemž se nejedná o právní vadu takové akciové společnosti (viz ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. a kol. Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001, str. 260). 36 Např. Ministerstvo financí ČR [online]. [cit. 7. května 2011]. Zpráva o státním závěrečném účtu za rok 2009, str. 3. Dostupná z: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/szu2009_i_pdf.pdf>. Některé SVP za podniky zásadního strategického významu označuje také důvodová zpráva k zákonu č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ze dne Viz Digitální parlamentní knihovna. [online]. [cit. 11. května 2011]. Sněmovní tisk č. 23/0 z roku Dostupné z: <http://www.psp.cz/eknih/1996ps/tisky/t htm>. 37 Rozsudek Nejvyššího správního soudu v rozsudku ze dne , sp. zn. 2 Ans 4/ Viz Nejvyšší správní soud [online]. [cit. 5. května 2011]. Dostupné z: NI_VYKON/2009/0004_2Ans_ A_prevedeno.pdf 38 Dle 187 odst. 1 ObZ do působnosti valné hromady náleží rozhodování o změně stanov ( 187 odst. 1 písm. a) ObZ), čemuž v případě státního podniku odpovídá možnost zakladatele změnit zakládací listinu dle 15 písm. e) SP, resp. 15 písm. f) SP (statut podniku může obsahovat úpravu záležitostí, které mohou být v případě akciové společnosti součástí stanov). Valná hromada dle 187 odst. 1 písm. d) a e) ObZ rozhoduje o volbě a odvolání členů představenstva a dozorčí rady, čemuž odpovídá možnost zakladatele státního podniku v 15 písm. b) SP. 39 Jeho případná pasivita, resp. neúčast na valných hromadách společnosti, může znamenat jeho přehlasování minoritními akcionáři, neboť valná hromada je dle 185 odst. 1 ObZ usnášeníschopná, pokud jsou přítomni akcionáři, jejichž akcie (resp. jmenovitá hodnota těchto akcií) ve svém součtu přesahuje 30 % základního kapitálu akciové společnosti, ledaže stanovy akciové společnosti vyžadují účast vyšší (jinými slovy, stát může jako majoritní akcionář změnit stanovy tak, aby bez něj nebylo možné valnou hromadu konat na druhé straně však musí být dodržen 56a odst. 2 ObZ, dle něhož je jakékoli jednání, jehož cílem je některého ze společníků zneužívajícím způsobem znevýhodnit, zakázáno). Dalším aspektem, oslabujícím vliv státu jako majoritního akcionáře, je možnost akcionáře splňujícího podmínky 181 odst. 1 ObZ svolat mimořádnou valnou hromadu. Opět záleží na chování státu jako majoritního akcionáře. Ve všech případech je nutno mít na paměti 56a odst. 1 ObZ, dle něhož zneužití menšiny, stejně jako většiny hlasů je zakázáno. 15

16 MEZERA V KOMPETENCÍCH NKÚ Hospodaření se státním majetkem de iure a de facto Odlišnost mezi akciovou společností a státním podnikem spočívá v tom, že státní podnik nemá vlastní majetek, ale hospodaří s majetkem státu. 40 Akciová společnost naopak hospodaří se svým vlastním, soukromým majetkem. Vkladem se z majetku akcionáře (státu) stává majetek akciové společnosti a teprve při likvidaci společnosti se z majetku společnosti stane majetek akcionáře. De iure majetek (nebo část majetku) akciové společnosti není majetkem státu, de facto se však o majetek státu jedná. Tato skutečnost nejvíce vyniká tam, kde je stát jediným akcionářem, neboť soukromá osoba akciová společnost je zcela naplněna majetkem veřejného charakteru, neboli takříkajíc vyplněna veřejným obsahem. 41 Opomenuta by však neměla být ani v akciových společnostech, v nichž má stát většinovou majetkovou účast. Důvodem je výše popsaná možnost státu ovládat a řídit společnost. TABULKA Č. 3: ZJEDNODUŠENÉ SROVNÁNÍ STÁTNÍHO PODNIKU A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI S VĚTŠINOVOU MAJETKOVOU ÚČASTÍ STÁTU Podnik je samostatný subjekt založený státem za účelem podnikání, není však vyloučen ani veřejný účel podniku Výnosy z majetkové účasti státu tvoří příjem státního rozpočtu Pro založení podniku je nutný správněprávní akt státního orgánu státní podnik akciová společnost Možnosti a nástroje kontroly hospodaření Důležitý rozdíl mezi státním podnikem a akciovou společností spočívá v odlišných možnostech kontroly hospodaření. V případě státního podniku lze využít 2 a 3 zákona o státní kontrole 42 a ustanovení 1 odst. 2 zákona o finanční kontrole. 43 Kontrolu provedenou podle těchto zákonů lze považovat za interní kontrolu ze strany státu, resp. příslušného ministerstva. Státní podnik může být kontrolován rovněž Nejvyšším kontrolním úřadem dle zákona o NKÚ, tato kontrola má externí charakter. 44 Tyto zákony však není možné použít pro kontrolu hospodaření akciové společnosti. Na státní podniky i na akciové společnosti s většinovou majetkovou účastí státu se dále vztahuje případná kontrola finančních úřadů. 45 Kontrola finančních úřadů má nicméně zcela jiný účel než např. kontrola provedená NKÚ. 46 Stát má na řízení podniku rozhodující vliv Stát má rozhodující vliv přímo ve vrcholném orgánu podniku Podnik hospodaří se státním, resp. veřejným majetkem Podnik podléhá interní kontrole ze strany státu (příslušného ministerstva) Podnik může být kontrolován NKÚ Stát je nutně jediným vlastníkem de facto, nikoli de iure 0 40 Srov. 2 odst. 2 SP a 16 a 17 SP. 41 Použita analogie citace z HAVLAN, P. Majetek obcí a krajů v platné právní úpravě. Praha: Linde, a. s., 2004, str Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 43 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 44 Což potvrzuje HAVLAN, P. a kol. Majetek státu v platné právní úpravě. 3. vydání. Praha: Linde Praha, a. s., 2010, str Dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v kombinaci s příslušnými daňovými právními předpisy 46 Finanční úřady na základě výsledků kontroly mohou vydat vůči kontrolovanému subjektu např. dodatečný daňový výměr ( 143 an. daňového řádu), uložit mu nejrůznější sankce (např. 250 daňového řádu), případně vést exekuci ( 175 až 232 daňového řádu). 16

17 EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS 3. Další akcionáři Na rozdíl od státního podniku, kde je stát jediným a neomezeným vlastníkem, v případě akciových společností tomu tak být nemusí. V akciové společnosti může být stát jediným, majoritním nebo minoritním vlastníkem akcií. Nabízí se tedy otázka, jestli by případná kontrola ze strany NKÚ neporušovala práva dalších akcionářů. Vodítkem nám zde může být jak platný zákon o NKÚ, tak i situace v komparovaných zemích OECD. Podle české právní úpravy má kontrola NKÚ na kontrolované subjekty jen minimální přímý dopad. 47 Smyslem kontroly NKÚ je totiž pouze upozornit vlastníka na problémy ve správě daného majetku, je na vlastníkovi, jestli a jaká opatření z kontroly vyvodí. NKÚ v žádném případě nemůže zasahovat do obchodního vedení podniku nebo dávat pokyny vedení podniku. Proti závěrům NKÚ lze ještě před jejich zveřejněním uplatnit opravné prostředky 48 a NKÚ je povinen v průběhu kontroly šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaného subjektu 49. NKÚ musí také ve zveřejněném nálezu dbát na ochranu obchodního tajemství a dalších citlivých dat 50. Zde navíc platí, že akciová společnosti má sama o sobě jakožto emitent cenných papírů 51 povinnost zveřejňovat výroční zprávu, která musí podávat věrný a poctivý obraz o finanční situaci, včetně plného znění zprávy auditora nebo zprávy o přezkumu. 52 Je otázka, jestli by informace obsažené v kontrolním závěru NKÚ mohly reálně překračovat rámec požadavků na transparentnost akciové společnosti, které takto široce stanoví zákon o cenných papírech. Zcela jasná je podle našeho názoru situace v případě, kdy je stát majoritním vlastníkem akciové společnosti, tedy osoba fakticky ovládající danou společnost. Potom může nepochybně v rámci těch nástrojů řízení společnosti, které má k dispozici (viz výše), prosadit jak provedení takovéto externí kontroly, a to včetně přístupu ke všem informacím, tak i implementaci případných doporučení z kontroly vzešlých. Závěrem je třeba podotknout, že v sousedních státech mohou nejvyšší kontrolní instituce kontrolovat hospodaření obchodních společností s různou výší majetkovou účastí státu (viz kapitola 3), a že tuto kontrolu provádí obvykle v plném rozsahu a její výsledky zveřejňují. 53 Závěr Z provedeného srovnání vyplývá, že mezi státními podniky a akciovými společnostmi s většinovou majetkovou účastí státu existuje celá řada společných vlastností, a že lze tvrdit, že obě formy státem vlastněného podniku jsou z hlediska faktického nakládání s veřejnými prostředky a z hlediska požadavků na transparentnost a veřejnou kontrolu de facto shodné. Přes tuto podobnost platí, že pouze hospodaření státních podniků podléhá kontrole NKÚ. Domníváme se, že rozšíření kompetence NKÚ i na kontrolu hospodaření akciových společností s většinovou majetkovou účastí státu je logické, pokud kontrole NKÚ podléhají státní podniky. Totožné argumenty pak lze použít v případě rozšíření kompetence NKÚ také na obecní podniky, neboť jejich vlastnosti jsou shodné s vlastnostmi akciových společností. Významnou faktickou odlišností je sice fakt, že stát nemusí být v případě akciových společností nutně jediným vlastníkem tak jako u státních podniků, avšak externí kontrola NKÚ podle nás nevede k omezování práv minoritních akcionářů, a tato odlišnost tedy nemůže být dostatečným ospravedlněním pro rozdílnost kompetencí NKÚ směrem ke státním podnikům a akciovým společnostem. 47 Což vyplývá z 4 odst. 3 zákona o NKÚ: Výsledkem kontrolní činnosti Úřadu jsou kontrolní závěry. Kontrolním závěrem se rozumí písemná zpráva obsahující shrnutí a vyhodnocení skutečností zjištěných při kontrole podle tohoto zákona. 48 Podle 27 zákona o NKÚ. 49 Srov. 22 odst. 2 písm. b) zákona o NKÚ. 50 Podle 22 odst. 2 písm. f) a 30 zákona o NKÚ. 51 Viz 5 odst. 2 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, obsahující definici pojmu emitent. 52 Viz 118 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálových trzích. 53 Viz také FOLTÝNOVÁ, R. Nejvyšší kontrolní úřad komparace. Diplomová práce. Právnická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc : 2011, str. 40, 44,

18 03 Komparace české a zahraniční právní úpravy Kompetence nejvyšších kontrolních institucí kontrolovat obchodní společnosti s majetkovou účastí státu nebo územní samosprávy. Cílem předkládané komparace české a zahraniční právní úpravy nejvyšších kontrolních institucí je ukázat, že navrhované rozšíření kompetence českého NKÚ na akciové společnosti s majetkovou účastí státu, případně také na obecní podniky, odpovídá praxi ve zkoumaných zemích OECD. Ve všech sousedních zemích mohou nejvyšší kontrolní instituce kontrolovat i soukromoprávní obchodní společnosti s majetkovou účastí státu a obvykle též obecní podniky. Komparace také ukazuje, že navržené rozšíření kompetence NKÚ nemusí být v rozporu s ochranou obchodního tajemství či s právy minoritních akcionářů. V závěru komparace jsou shrnuty konkrétní příklady a závěry týkající se dobré praxe v legislativě těchto zemí. Tyto závěry byly použity pro tvorbu návrhů de lege ferenda představených v kapitole 04. Hlavním zdrojem této komparace jsou články JUDr. Olgy Pouperové, PhD. Účetní dvůr Spolkové republiky Rakousko a Německý Spolkový účetní dvůr, které jsou zde přímo i nepřímo citovány. Dalším zdrojem byly informace z partnerských organizací EPS v komparovaných zemích Nejvyšší kontrolní instituce jako ústavní orgán Jak detailní je úprava nejvyšší kontrolní instituce (dále i NKI ) v ústavě daného státu? Je pouze rámcová (vymezení pravomoci, působnosti, způsob jmenování členů NKI) s tím, že zbylé detaily budou upraveny zvláštním práv- 54 EPS je členem mezinárodní sítě Justice & Environment (http://www.justiceandenvironment.org/) a European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) (http://www.corporatejustice.org). ním předpisem, jako je tomu v ČR? Nebo je právní úprava v ústavě daného státu detailní? Dává ústava nejvyšší kontrolní instituci pravomoc kontrolovat obchodní společnosti vlastněné státem? Český NKÚ je zakotven v čl. 97 Ústavy, přičemž tato úprava je ve srovnání s ústavami jiných států velmi stručná, konkretizuje ji (na základě zmocnění v čl. 97 odst. 3 Ústavy) zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadě. Jak již bylo uvedeno v části této analýzy, Ústava nedává NKÚ možnost kontrolovat obchodní společnosti vlastněné státem. Slovenský Najvyšší kontrolný úrad SR (dále jen NKÚ SR ) je zakotven v čl. 60 až 63 Ústavy SR. Ačkoli úpravu obsaženou v ústavě lze označit spíše za rámcovou s navazujícím upřesněním ve zvláštním zákoně, přesto je mnohonásobně detailnější než úprava česká. 55 Poměrně detailní je především vymezení osobní a věcné působnosti, které je obsaženo v ustanoveních čl. 60 odst. 1 a 2, přičemž z tohoto vymezení plyne, že Ústava SR dává pravomoc kontrolovat (mimo jiné) i obchodní společnosti vlastněné státem. Pokud jde o obsah dalších ustanovení Ústavy SR, čl. 61 stanoví způsob ustanovování předsedy a místopředsedy NKÚ SR, čl. 62 zakotvuje povinnost předkládat parlamentu nejméně jednou do roka zprávy o výsledcích kontrolní činnosti a čl. 63 odkazuje na zvláštní zákon, který má blíže upravit postavení, působnost, vnitřní organizační členění a základní pravidla kontrolní činnosti NKÚ SR. Tímto zvláštním zákonem je zákon č. 39/1993 Z. z., o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky (dále jen zákon o NKÚ SR ). 56 Německý spolkový účetní dvůr, Bundesrechnungshof (dále jen NSÚD ) je ústavním orgánem, jeho existenci předpokládá Základní zákon Spolkové republiky Německo (dále jen Ústava SRN ) v článku 114 odst. 2. Ačkoli doslovná dikce tohoto ustanovení zní jinak, 57 dá se říci, že Spolkový účetní dvůr byl Ústavou SRN zřízen. Úprava NSÚD je pouze rámcová a nedává sama o sobě pravomoc kontrolovat obchodní společnosti vlastněné státem. Na základě ústavního zmocnění Ústavu SRN provádí zákon o Spolkovém účetním dvoru, který 55 Např. nebylo srovnáváno, zda se jedná o monokratický nebo kolegiální orgán, srovnáván nebyl ani způsob dosazení konkrétních osob do nejvyššího kontrolního úřadu apod. 56 Jen pro srovnání, zatímco českému ústavodárci postačovalo 46 slov, slovenský ústavodárce potřeboval k ústavnímu zakotvení NKÚ 464 slov. 57 Zákon č. 39/1993 Z. z., o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky. Dostupný z: <http:// jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_vyber_hl1.asp?clear=>. 18

19 EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS upravuje zejména vnitřní organizaci dvora, rozvrh práce a pravomoc rozhodovat. Úkoly Spolkového účetního dvora upravuje také řád spolkového rozpočtu a zákon o zásadách rozpočtového práva spolku a zemí. 58 Ve Spolkové republice Rakousko je nejvyšším orgánem účetní a rozpočtové kontroly Účetní dvůr, Rechnungshof (dále jen Účetní dvůr), jehož existence a základní pravidla činnosti a organizace jsou zakotvena v ústavě (Bundes-Verfassungsgesetz, BGBl. Nr. 1/1930, dále jen B-VG ) 59, čl. 121 a následující. Úprava Účetního dvora v rakouské ústavě je velmi podrobná, obsahuje vymezení osobní a věcné působnosti, vnitřní organizaci Účetního dvora (čl. 122 až 126) a některé dílčí problémy (např. čl. 126a řeší případné spory o to, zda je Účetní dvůr kompetentní kontrolovat určitý subjekt, nebo ne). K úkolům Účetního dvora mimo kontrolní pravomoci dále patří zpracování spolkového závěrečného účtu, který potom předkládá Národní radě (č. 121 odst. 2 B-VG). Zbylé otázky pak podle čl. 128 B-VG konkretizuje spolkový zákon o Účetním dvoru (Bundesegesetz über den Rechnungshof), BGBl. Nr. 144/1948 (dále též RHG). Lze říci, že B-VG dává pravomoc kontrolovat obchodní společnosti vlastněné státem. zákon o polské NIK ze dne , 61 (dále jen zákon o NIK ), který obsahuje skutečně podrobnou právní úpravu činnosti polské NIK. Polská ústava tak dává pravomoc kontrolovat obchodní společnosti vlastněné státem. Lze tedy uzavřít, že ve všech komparovaných státech jsou nejvyšší kontrolní instituce zakotveny přímo v ústavách, přičemž převažuje spíše rámcová úprava s tím, že podrobnosti stanoví zvláštní zákon o nejvyšší kontrolní instituci. S výjimkou německé právní úpravy by bylo třeba vždy pro změnu kompetencí nejvyšší kontrolní instituce novelizovat kromě příslušného zákona také ústavu daného státu, neboť ústavy ostatních komparovaných států dávají nejvyšším kontrolním institucím pravomoc kontrolovat obchodní společnosti vlastněné státem. Proto i v případě rozšíření kompetence českého NKÚ je třeba kromě zákona o NKÚ novelizovat též čl. 97 Ústavy, přičemž jako vhodné se na základě výše uvedené komparace jeví podrobnější vymezení kompetence NKÚ přímo v Ústavě. Tomuto závěru odpovídá 4. část této analýzy, v níž je navrhována změna Ústavy a na ni navazující změna zákona o NKÚ. Polská Nejvyšší kontrolní komora, Najwyźsza Izba Kontroli (dále jen polská NIK ), je upravena v článcích 202 až 207 polské ústavy, 60 (dále jen PÚ ), přičemž tuto úpravu lze hodnotit jako rámcovou, byť podrobnější než českou. V čl. 203 PÚ je vymezena osobní působnost polské NIK, v čl. 204 PÚ jsou uvedeny povinnosti NIK předkládat výroční zprávu o své činnosti a další zprávy, týkající se úkolů NIK, čl. 205 a 206 PÚ upravují postavení prezidenta polské NIK, podrobnější právní úpravu obsahuje čl. 207 PÚ, odkazující na právní předpisy, primárně na 58 Spolkový účetní dvůr, jehož členům je zaručena soudcovská nezávislost, prověřuje účetní správnost, jakož i hospodárnost a zákonnost rozpočtového a hospodářského řízení. Je povinen každoročně podávat zprávu jak Spolkové vládě, tak Spolkovému sněmu a Spolkové radě. Viz článek 114 německé ústavy ( Grundgesetz ), dostupný z: <http://bundesrechnungshof.de/we-about-us/legal-authority/art-114-gg_e.pdf>. 59 Znění všech zmíněných právních předpisů v angličtině dostupné z: Bundesrechnungshof [online]. [cit. 7. května 2011]. Právní úprava. Dostupná z: <http://bundesrechnungshof.de/we-about-us/legal-authority>. 60 Rechtsinformationssystem [online]. [cit. 4. května 2011]. Dostupné z: <http://www.ris.bka. gv.at/ergebnis.wxe?abfrage=erv&titel=&quelle=&imrisseit=undefined&resultpagesize=50&suchworte=public+audit&position=1>. 61 Dziennik Ustaw 1997 Nr 78, poz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. [online]. [cit. 24. dubna 2011]. Anglické znění polské ústavy. Dostupné z: <http://www.nik.gov.pl/en/aboutus/legal-regulations/the-constitution-of-the-republic-of-poland.html>. 19

20 4 KOMPETENCE NKI V SOUSEDNÍCH ZEMÍCH. NAROZDÍL OD ČR, NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ INSTITUCE VŠECH SOUSEDNÍCH ZEMÍ MOHOU KONTROLOVAT OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S MAJETKOVOU ÚČASTÍ STÁTU A SAMOSPRÁV. Podrobnější přehled kompetencí nejvyšších kontrolních institucí v sousedních zemích naleznete v tabulce č. 4 na konci kapitoly. NĚMECKO: Od 50 % akcií vlastněných státem. Podniky vlastněné samosprávou kontrolují zemské NKI. RAKOUSKO: Od 50 % akcií vlastněných státem / samosprávou. POLSKO: Od 1 akcie vlastněné státem / samosprávou. SLOVENSKO: Od 1 % akcií vlastněných státem / samosprávou. 20

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

Magdaléna Klimešová, Radim Bureš a Petr Bouda (s přispěním Michaela L. Smithe a Terezy Zběžkové)

Magdaléna Klimešová, Radim Bureš a Petr Bouda (s přispěním Michaela L. Smithe a Terezy Zběžkové) Financování politických stran v České republice a potřebné změny regulace Praha, říjen 2012 Financování politických stran v České republice a potřebné změny regulace Magdaléna Klimešová, Radim Bureš a

Více

Vybrané aspekty horního práva ve vztahu k ochraně životního prostředí a lidských práv

Vybrané aspekty horního práva ve vztahu k ochraně životního prostředí a lidských práv âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní fórum Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův

Více

PODKLAD PRO KONCEPCI POLITIKY STÁTU VŮČI NNO DO ROKU 2020 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE JAKO KONKURENT NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM

PODKLAD PRO KONCEPCI POLITIKY STÁTU VŮČI NNO DO ROKU 2020 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE JAKO KONKURENT NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM PODKLAD PRO KONCEPCI POLITIKY STÁTU VŮČI NNO DO ROKU 2020 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE JAKO KONKURENT NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D. Centrum pro výzkum neziskového sektoru Ekonomicko-správní

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Transparency International - Česká republika Projekt: Transparentní veřejné zakázky Koordinátor

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

Profesionalizace státní správy a zákon o úřednících

Profesionalizace státní správy a zákon o úřednících Profesionalizace státní správy a zákon o úřednících Policy paper Transparency International Česká republika Praha, červen 2012 Profesionalizace státní správy a zákon o úřednících Transparency International

Více

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Lobbing 1 Předmět a účel úpravy (1) Tento zákon

Více

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův dům) Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva Rigorózní práce Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny Mgr. Jaroslav Menčík Akademický rok 2011/2012 Prohlašuji,

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

I. Zabezpečování efektivního právního a regulatorního rámce pro společnosti ve vlastnictví státu

I. Zabezpečování efektivního právního a regulatorního rámce pro společnosti ve vlastnictví státu I. Zabezpečování efektivního právního a regulatorního rámce pro společnosti ve vlastnictví státu Právní a regulatorní rámec společností vlastněných státem (dále jen SVS) by měl zabezpečit klidné prostřední

Více

7.1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích

7.1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích ODBOR VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 7.1 Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích podle právního stavu k 1.

Více

EXPERTIZA K PROBLEMATICE ÚPRAVY PRÁVNICKÝCH OSOB V NÁVRHU OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A K TÉMATU VEŘEJNÉ/OBECNÉ PROSPĚŠNOSTI

EXPERTIZA K PROBLEMATICE ÚPRAVY PRÁVNICKÝCH OSOB V NÁVRHU OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A K TÉMATU VEŘEJNÉ/OBECNÉ PROSPĚŠNOSTI Strana 1/19 EXPERTIZA K PROBLEMATICE ÚPRAVY PRÁVNICKÝCH OSOB V NÁVRHU OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A K TÉMATU VEŘEJNÉ/OBECNÉ PROSPĚŠNOSTI Zadavatel expertizy: Nadace VIA, Jelení 195/9, 118 00 Praha 1 Zpracovatel

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU Zpracoval:

Více

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Systém právnických osob zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny.

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Systém právnických osob zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce SYSTÉM PRÁVNICKÝCH OSOB Eduard Zboran 2009 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Systém právnických osob zpracoval

Více

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr.

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Rozvoj obce Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Jiří Plos Chápete-li rozvoj obce pouze jako její populační nebo územní růst, jste vedle.

Více

Instituce státní úvěrové podpory v České republice

Instituce státní úvěrové podpory v České republice Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences Charles University in Prague Instituce státní úvěrové podpory v České republice Karel Janda IES Working Paper: 20/2007 Institute of Economic Studies,

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Osnova 1) Úvod 2) Možnosti ochránce realizovat výzkum v oblasti rovného zacházení 3) Rovný přístup ke vzdělání v

Více

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 2 MANUÁL SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Příručka pro veřejnou správu 25. 4. 2013 Služby obecného hospodářského zájmu/sohz: Účel pravidel 1 Obsah manuálu Obsah manuálu 2 Organizace manuálu 4 První

Více

Příklad dobré praxe popisující stav transparentnosti neziskového sektoru a náplň statusu veřejné prospěšnosti ve Švýcarsku

Příklad dobré praxe popisující stav transparentnosti neziskového sektoru a náplň statusu veřejné prospěšnosti ve Švýcarsku Příklad dobré praxe popisující stav transparentnosti neziskového sektoru a náplň statusu veřejné prospěšnosti ve Švýcarsku Shrnutí poznatků shromážděných během návštěvy zástupců Asociace veřejně prospěšných

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část PBA Group Prague-Brussels Advisory Group OBSAH: Použité pojmy a zkratky 3 Předmět zadání 4 Pojetí studie 4 Hodnocení 4 Obecná doporučení

Více

OD KORUPCE K INTEGRITĚ STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ. NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014

OD KORUPCE K INTEGRITĚ STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ. NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014 OD KORUPCE K INTEGRITĚ - STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014 schválená usnesením vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39 ve znění usnesení vlády ze dne 22. května 2013 č. 381 usnesení

Více