- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela Vítková V Praze,

2 OBSAH Právní formy vlastnictví v ČR Počet stavebních firem v ČR Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost s ručením omezeným Akciová společnost Družstvo Faktory ovlivňující volbu právní formy podniku 2

3 Právní formy vlastnictví v ČR Soukromé (=samostatné, živnostník) Obchodní osobní v.o.s. smíšené k.s. kapitálové - a.s. a s.r.o. Družstevní (družstvo) Jiné (neziskové a státní organizace) 3

4 Počet stavebních firem v ČR stavebních firem společností s ručením omezeným veřejných obchodních společností 903 akciových společností (4. čtvrtletí 2008) 4

5 SOUKROMÉ Podnikání fyzických osob Podnikatelem je osoba zapsaná v obchodním rejstříku osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění (např. lékaři, auditoři, znalci) fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence obce podle zvláštního předpisu 5

6 SOUKROMÉ Podnikání fyzických osob VÝHODY + Velmi nízké výdaje na založení + Podnikatelskou činnost lze zahájit ihned po ohlášení + Samostatnost a volnost při rozhodování + Snadné založení, přerušení či ukončení činnosti + Místo podvojného účetnictví lze vést pouze daňovou evidenci + Není vkladová povinnost + Celý zisk z podnikání po zdanění náleží podnikateli 6

7 SOUKROMÉ Podnikání fyzických osob NEVÝHODY - Vysoké riziko vyplývající z neomezeného ručení podnikatele za závazky společnosti - Omezený přístup k bankovním úvěrům spojený např. i s vysokou úrokovou mírou - Vysoké požadavky na odborné a ekonomické znalosti podnikatele - Vzhledem ke své velikosti může v obchodních vztazích působit jako malý a nevýznamný partner 7

8 OBCHODNÍ - OSOBNÍ Veřejná obchodní společnost Založena alespoň 2 osobami (FO nebo PO) Není ZK Nemá orgány společnosti Nutná osobní účast na činnosti společnosti Statutární orgán všichni společníci Pokud není ve společenské smlouvě dohodnuto jinak, zisk se rozděluje rovným dílem Společníci ručí za závazky společnosti veškerým svým osobním majetkem společně a nerozdílně. Porušuje-li některý ze společníků podstatným způsobem společenskou smlouvu, může soud na návrh jiného společníka společnost zrušit. 8

9 OBCHODNÍ - OSOBNÍ Veřejná obchodní společnost VÝHODY + Není nutný počáteční kapitál + Je celkem jednoduché vystoupení společníka ze společnosti + Neomezené ručení společníků může být garancí dobré image společnosti + Zisk je rozdělen mezi společníky a zdaněn daní z příjmů fyzických osob, která je jednotná a také nižší než daň z příjmů právnických osob 9

10 OBCHODNÍ - OSOBNÍ Veřejná obchodní společnost NEVÝHODY - Jednotlivý společníci ručí celým svým majetkem solidárně za závazky společnosti - Zákaz konkurence - V případě úmrtí/zániku předposledního společníka automaticky zaniká celá veřejná obchodní společnost 10

11 OBCHODNÍ - SMÍŠENÁ Komanditní společnost Kombinace osobní a kapitálové společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou K vedení společnosti jsou oprávněni pouze komplementáři Netvoři zákonný rezervní fond Komplementář (ručí za závazky společnosti celým svým majetkem) a komanditista (ručí do výše svého vkladu). Statutární zástupce je komplementář, má zákaz konkurence. Komanditisté - vklad min Kč Dělení zisku část jako FO a část jako PO. 11

12 OBCHODNÍ - SMÍŠENÁ Komanditní společnost VÝHODY + Není nutný velký počáteční kapitál + Pro komanditisty neplatí zákaz konkurence + Za určitých podmínek se může společnost změnit bez likvidace na veřejnou obchodní společnost 12

13 OBCHODNÍ - SMÍŠENÁ Komanditní společnost NEVÝHODY - Neomezené ručení komplementářů - Komanditisté nemohou rozhodovat o obchodních záležitostech společnosti - Vzhledem k tomu, že komplementáři a komanditisté nesou jinou míru rizika, (každý ručí jinak) mohou vznikat určité rozpory 13

14 OBCHODNÍ - KAPITÁLOVÉ Společnost s ručením omezeným Založena jednou osobou FO nebo PO Statutární orgán jednatelé Nejvyšší orgán valná hromada Základní kapitál Kč Min. vklad společníka Kč Rezervní fond 10 % zákl. kapitálu Společník nemá povinnost osobně se účastnit řízení a podnikatelské činnosti, ale musí vnést určitý vklad 14

15 OBCHODNÍ - KAPITÁLOVÉ Společnost s ručením omezeným VÝHODY + Omezené závazky za ručení společnosti + Relativně nízká hodnota minimálního základního jmění + Malá administrativní náročnost + Struktura managementu a nakládání se společností jsou jasně upraveny a tím je jasně stanovena zodpovědnost členů společnosti + Počet členů lze jednoduše zvýšit 15

16 OBCHODNÍ - KAPITÁLOVÉ Společnost s ručením omezeným NEVÝHODY - Nutný počáteční kapitál (vklady) - Nutnost vedení (podvojného) účetnictví - Omezen počet společníků (max. 50) - Výše posunutá laťka v jednání s úřady 16

17 OBCHODNÍ - KAPITÁLOVÉ Akciová společnost Zakládají dvě FO nebo jedna PO Zakladatelská smlouva Tříčlenné představenstvo statutární orgán Zákaz konkurence pro členy představenstva Nejvyšší orgán valná hromada Dozorčí rada Zákl. kap. 2 mil./20 mil. Kč Rezervní fond 20 % ZK 17

18 OBCHODNÍ - KAPITÁLOVÉ Akciová společnost VÝHODY + Akcionář neručí za závazky společnosti + Dobrý přístup ke kapitálu + Společnost je dobře vnímána obchodními partnery + Vyplacené dividendy nepodléhají sociálnímu pojištění + Polovinu daně sražené z vyplacených dividend lze uplatnit jako slevu na dani společnosti 18

19 OBCHODNÍ - KAPITÁLOVÉ Akciová společnost NEVÝHODY - Vysoký základní kapitál - Administrativně náročné na založení i řízení společnosti - Velmi komplikovaná právní úprava - Při veřejné nabídce akcie nelze upisovat akcie nepeněžitými vklady - Účetní závěrku musí ověřovat auditor a údaje z ní se musí povinně zveřejňovat - Zisk společnosti je zdaněn daní z příjmů právnických osob, vyplacené dividendy ze zisku jsou zdaněny dále ještě srážkovou daní - Povinnost sestavovat výroční zprávu 19

20 OBCHODNÍ - DRUŽSTEVNÍ Sdružení Několik osob za dosažením sjednaného účelu Vhodné pro financování velkých zakázek Není trvalým podnikáním Nemá právní subjektivitu Společníci ručí nerozdílně 20

21 OBCHODNÍ - DRUŽSTEVNÍ Sdružení VÝHODY + na určitou akci (časově omezeno) + bez ZK + vznik bez zakládání společnosti NEVÝHODY - ručí nerozdílně - každý vystupuje svým jménem 20

22 Ovlivňující faktory Počet zakladatelů (vlastníků) Požadavek na minimální velikost základního kapitálu Způsob a rozsah ručení Administrativní náročnost Oprávnění k řízení Finanční možnosti Míra právní regulace 11

23 Evropská (akciová) společnost Pojem ustanoven 8. října 2001 Societa Europaea (SE) Akciová společnost řídící se právem Evropské unie, dále národní právní úpravou státu ve kterém má sídlo ZK Euro Sídlo společnosti na území Evropské unie Vznik: - fúzí obchodních spol., vytvořením holdingu, založení dceřiné ochod.spol., změnou národní a.s. na SE 12

24 Evropská (akciová) společnost VÝHODY + Přesouvat sídlo v rámci EU + Vybrat vhodný právní systém + Využití států s nízkou daňovou zátěží (Kypr) + Úspora režijních nákladů nemusí mít představenstvo ani dozorčí radu, jeden statutární orgán Správní rada (min.2 člen) + Anonymita veřejně dostupné jméno jediného člena řídícího orgánu 12

25 Evropská (akciová) společnost NEVÝHODY - Vysoké počáteční náklady na založení - Složitá administrativa - Ztrátu dosaženou v jedné zemi nelze odečíst ze zisků dosažených v jiném státě EU 12

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Podnikání fyzických osob

Podnikání fyzických osob 2. přednáška Právní formy podniku Podnikání fyzických osob Podnik jednotlivce Výhody Menší regulace státem, což ve svém důsledku znamená minimalizaci nákladů (např. na audit účetní závěrky, zveřejňovací

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Obchodní právo Je souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním. Patří do soukromého práva vzniklo vyčleněním z odvětví občanského

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 6) Obchodní korporace Členění obchodních korporací. Obchodní společnosti osobní, kapitálové. Evropská společnost. Družstvo. Státní podnik. Neziskové organizace. Obchodní rejstřík. Fúze, akvizice, Joint

Více

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Založení a vznik obchodní společnosti obecně

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Právní předpisy Občanský zákoník Obchodní zákoník Nový občanský zákoník (+ přidružené zákony: zejm. Zákon o obchodních společnostech a družstvech)

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - šest obchodních společností, čtyři podle českého práva, dvě podle evropského práva. Osnova: Rozdělení, vznik, zánik. Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost

Více

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují).

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují). Obchodní zákoník Je nejdůležitější právní normou pro podnikatele. Upravuje vztahy mezi podnikateli, ale v některých případech se obracíme k obecnější právní normě, kterou je Občanský zákoník. Obchodní

Více

Právní formy organizací. Z hlediska právní formy jsou organizace rozděleny následovně:

Právní formy organizací. Z hlediska právní formy jsou organizace rozděleny následovně: Právní formy organizací Z hlediska právní formy jsou organizace rozděleny následovně: státní organizace (státní podniky): státní hospodářské organizace státní rozpočtové organizace (např. škola, policie,

Více

MANAGEMENT NAVRHOVÁNÍ 2 MMA2

MANAGEMENT NAVRHOVÁNÍ 2 MMA2 MANAGEMENT NAVRHOVÁNÍ 2 MMA2 Přednášky LS 2014, 2+2, z, zk doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc. dana.mestanova@fsv.cvut.cz Ing. Václav Tatýrek, Ph.D. vaclav.tatyrek@fsv.cvut.cz Přehled přednášek, cvičení a podmínek

Více

Otázka STM 32 A7B16EPD. Zadání: Typy obchodních společností. (A7B16EPD) Základní právní předpisy

Otázka STM 32 A7B16EPD. Zadání: Typy obchodních společností. (A7B16EPD) Základní právní předpisy Zadání: Typy ch í. (A7B16EPD) Základní právní předpisy Zákon č. 1/1993 Sb. = Ústava upravuje - práva hospodářská - práva na svobodnou volbu povolání - právo podnikat - právo na získání prostředků na životní

Více

Práva společníků. Povinnosti společníků VEŘEJNÁ OBCHODNÍ 29.11.2009. Osobní společnost Charakteristiky: zisk. ztráta

Práva společníků. Povinnosti společníků VEŘEJNÁ OBCHODNÍ 29.11.2009. Osobní společnost Charakteristiky: zisk. ztráta VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST Osobní společnost Charakteristiky: Založena za účelem podnikání Podnikání malého rozsahu Ručení společníků celým Aktivní účast společníků, vzájemná spolupráce Založení společnosti

Více

Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Podnikání

Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Podnikání Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Podnikání FORMY PODNIKÁNÍ Podnikatel dle OZ osoba zapsaná v obchodním rejstříku osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Obchodní společnosti - 1 -

Obchodní společnosti - 1 - - 1 - Obchodní společnosti Základem tržního hospodářství je existence vlastnických vztahů ve kterých mají všichni vlastníci rovnocenné postavení. Z toho vyplývá, že žádný z vlastníků nemá specifická práva

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ Osnova: Podnikání, podnikatel Obchodní rejstřík Volba právní formy Podnik a jeho členění Oceňování podniku PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL Podnikání je u nás upraveno obchodním zákoníkem

Více

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice, Husova 3, 371 60, IČ: 00582239 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001 Název projektu: Podpora rozvoje podnikatelských

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU 2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. Činnosti související se založením podniku 2.2. Vliv právní formy na založení podniku 2.3. Postup při zakládání podniku 2.4. Zakladatelský rozpočet Tržní ekonomiky na rozdíl od

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES PŘECHOD NA JINOU PRÁVNÍ FORMU PODNIKÁNÍ Z HLEDISKA

Více

Podnik, podnikání, podnikatel, cíle podniku. Organizačně právní formy podnikání, podnik jednotlivce, obchodní společnosti, družstva. 1. Pojem podnik, důvody pro existenci podniků, cíle podniku Podnik Plánovitě

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více