Podminky a charakteristika oceneni v Oranzova stuha Ceske republiky roku 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podminky a charakteristika oceneni v Oranzova stuha Ceske republiky roku 2013"

Transkript

1 o Ci : SC 01/J013-t1ZE Podminky a charakteristika oceneni v Oranzova stuha Ceske republiky roku 2013 ObeCllli cast: Ministerstvo zemedelstvi pam mezi vyhlasovatele souteze Vesniee roku a zaroveii je garantem mimoradn6ho oeeneni "Oranzova stuha C eske republiky". Resort zemedelstvi se podili na vyhodnoeeni oeeneni "Oranzova stuha" v krajskyeh koleeh a zajist'uje vyhodnoeeni a predani oeeneni "Oranzova stuha C eske republiky" pro dany rok obei, ktera zvitezi v eelostatnim kole. One bylo podepsano Memorandum 0 spolufinaneovani oeeneni "Oranzova stuha Cesk6 republiky roku 2009" v ramei souteze "Vesniee roku v programu Podpora obnovy venkova" mezi ministrem zemedelstvi Mgr. Petrem Gandalovicem a ministrem pro mistni rozvoj JUDr. Cyrilem Svobodou. Na zaklade tohoto Memoranda doslo k upresneni v oblasti finaneovani a vyjasneni podminek spolupraee mezi Ministerstvem zemedelstvi a Ministerstvem pro mistni rozvoj v ramei souteze Vesniee roku. en oceneni "Oranzova stuha C eske republiky roku 2013" Cilem je vyhledavat, zverejiiovat a oeenit priklady dobryeh vysledku partnerstvi obee a zemedelskeho subjektu!zemedelskyeh subjektu (zemedelskeho nebo lesnickeho podniku, popr. mistni dobrovolne organizaee z resortu zemedelstvi, jako napr. myslivei, rybari, vcelai'i) pri obnove vesniee a rozvoji venkova, pi'icemz ze strany obee muze by! toto partnerstvi napliiovano take v ramei dobrovolneho svazku obel nebo Mistni akcni skupiny. Predmetem hodnoceni ie: Predmetem hodnoceni je spoluprace obci a zemedelskych subjektu v tech to oblastech: 1. podil mistnieh zemedelskyeh subjektu na zamestnanosti obyvatel obee, 2. pece 0 vel'ejna prostranstvi a kulturni krajinu, 3. koneepcni dokumenty a spolecne projekty, 4. mistni produkty a jejieh marketing, 5. vyuziti netradicnich zdroju energie, 6. nezemedelske aktivity. 1

2 Financni ohodnoceni: Obce ocenene v krajskych koleeh souteze Vesniee roku 2013 occn6nim "Oranzovll stuha" budou mit moznost v roee 2014 ziskat dotaei z programu Podpora obnovy vcnkova, ktery je v gesei Ministerstva pro mistni rozvoj, dotacni titu1 C. 1 - Podpora vilezi! solllezc Vesniee roku, do maximalni financni vyse 600 tis. Kc 1 (die pravidel programll Podpora obnovy venkova), a to die dispozie statniho rozpoctu pro dany rok. Obec oeenena v ramei eelostatniho kola "Oranzova stuha Ceske republiky roku 2013", bude mit moznost ziskat v roee 2014 dotaei z programu Podpora obnovy venkova, dotacni titul c. Podpora vitezu souteze Vesniee roku, do maximalni financni vyse 800 tis. Kc l (die pravidel programu), a to die dispozic statniho rozpoctu pro dany rok. Financni dotaee z programu Podpora obnovy venkova urcene pro viteze krajskych kol a ee\osl<ltniho kola bude administrovat Ministerstvo pro mistni rozvoj. Zpusob yyhodnocovani: 1. Krajski Itodnotitelski komise pro Itodnoceni v ramci souteze Vesnice roku Slozeni krajskych hodnotitelskyeh komisi je stanoveno podminkami souteze Vesnice roku Clenem krajske hodnotitelske komise bude jmenovan zastupce prislusne Krajske agentury pro zemedelstvi a venkov (dale jen KAZV) za resort MZe v ramei souteze Vesnice roku Jmenovani do krajskych hodnoticieh komisi za MZe zajisti odbor Ridici organ PRY (141 10). Vsichni nominovani Clenove budou proskoleni pfedsedy krajskyeh hodnotitelskyeh komisi v dmci pfipravnyeh jednani pro krajske hodnotitele. Termin a misto konani skoleni bude upfesneno sekretariatem souteze Vesniee roku v danem kraji. Kazdy clen hodnotici komise obdrzi podklady pro svou Cinnost, kterymi se bude ph hodnoeeni tidit. Povinnosti nominovanych clenu krajske hodnotitelske komise za resort MZe: seznamit se s podklady pro hodnoceni objektivne hodnotit v ramei krajskeho kola souteze Vesniee roku (viz Hodnotici kriteria, Ptiloha c. 2), 1 financnf oceneni na krajske a celostittni urovni se nescita. 2

3 ucastnit se slavnostniho vyhhiseni krajskych kol v nimci pl'islusneho regionu a predat oceneni Oranzova stuha v ramci krajskeho kola, vypracovavat informaci 0 obci (vitezi v ramci krajskeho kola) podle zavazneho vzoru (viz Pl'iloha c. I) 2. Celostlitni IlOdnotitelska komise pro ocene,/i Oranzova stulra Nominaci clenu celostatni komise zajisti odbor Ridici organ PRY (14110). Komise se bude skladat z maximitlne 5 odborniku, 1 zastupce za odbor Ridici organ PRY a 2 zastupcu za AZV. Zastupce za AZV bude vybran z okresu, z nehoz nepochazi obec pro hodnoceni v celostatnim kole. Tato odborna komise po dohode se starosty navstivi obce, ktere ziskaly v krajskem kole oceneni "Oranzova stuha XXX kraje roku 2013". Hodnoceni probehne die Hodnoticich kriterii (Pi'i1oha c. 2). Nominovani Clenove celostatni hodnotitelske komise: maji opravneni v pl'ipade poti'eby metodicky zpi'esnit hodnotici kriteria, musi vsak byt zachovan vyznam daneho kri teria maji povinnost objektivne hodnotit v ramci celostatniho kola souteze Vesnice roku (viz Hodnotici kriteria, Pi'iloha c. 2), Navsteva obci probehne v terminu od 19. do 23. srpna Slavnostni predani oceneni obcim a setkani s ministrem zemedelstvi Slavnostni pi'edani oceneni, diplomu a seku viteznym obcim a setkani s ministrem zemedelstvi probehne v terminu 23. zal'i 2013 v reprezentativnich prostonlch. V Praze dne i : Ing. Petr Bendl ministr zemedelstvi 3

4 Ptiloha c.1 Podminky a charakteristika oceneni OranZova stuha roku 2013 Jednotna informace 0 obci s ocenenim "Oranzova stuha XXX kraje roku 2013" v ramci souteze Vesnice roku 2013 Toto jsou infonnaee, ktere budou slouzit pro arehivaei v n'tmei oeeneni "Oranzova stuha C eske republiky roku 2013" za resort MZe CR. Cely nazev obee Kraj NUTS II. Uzemni pilsobnost Agentury pro zemedelstvi a venkov (dale jen "AZV") PIne jmeno starosty obee (+ foto) Adresa obeeniho uradu postovni adresa obeeniho uradu adresa webovyeh stranek obee kontaktni informaee 0 tom, zda je obee clenem mikroregionu ci Mistni akcni skupiny (dale jen MAS) - presny/registrovany nazev mikroregionu/mas, kdy byl ustanovenla a za jakym ucelem, kolik sdruzuje obci adresa pl'ip. webove stranky mikroregionu amas, Ci dalsieh organovyeh uskupeni, ve kteryeh je obee aktivni Pocet obyvate! v obei Pocet ekonomieky aktivnieh obyvatel v obei Pocet zastupite!i1 obee Zamestnanost, resp. nezamestnanost v obei; uzemi obee (v ha) pocet obci, ktere zahrnuje pocet katastn'tlnieh uzemi, ktere zahrnuje pocet obyvatel, ktere zahrnuje (+ hustota zalidneni); Rozloha vlastni obee v ha - je minena Celkova rozloha obee (ha) rozloha vseeh katastralnich uzemi obee, pokud je uzemi obee slozeno z Katastralni uzemi vice katastralnieh uzemi (infonnaei 1. zpraeovat do tabulky - jmenovite - 2. mistni casti) ". 4

5 Pffloha c.1 Podmfnky a charakteristika ocenenf Oraniova stuha roku 2013 seznam vsech zemedelskych subjektu pusobicich na uzemi ocenene obce (definice pnivni fonny; pnivnicke Ci fyzicke osoby - die registrace; zakladni infonnace o ekonomicko-hospodarskem stavu - napr.: zda neni v likvidaci); pocet obyvatel v obci zamestnanych v zemedelskem sektoru (pokud je v obci ze spektra zemedelskych subjektu jeden dominantni - ve vztahu k hodnoticim kriteriim souteze - vypracovat tuto statistiku i jednotlive pro tento subjekt - s oduvodnenim vyjimecnosti); infonnace, zda obec rna zpracovanou uzemne pl{movaci dokumentaci (dale jen UPD), v jakem stupni zpracovani, zda je aktualizovana a platnalschvalena (s presnym datem) a take zda je jeji soucasti Uzemni system ekologicke stability krajiny; infonnace z jakeho data rna obec zpracovan "Program obnovy venkova" - (kdy byl zpracovanlkdy byl verejne projednan a jakou fotmou/kdy byl schvalen zastupitelstvem obce); infonnace 0 tom, zda byla v obci realizovana Komplexni pozemkova uprava (KPU) (pokud neni, je treba zduvodnit proc), dale rozpracovat infonnaci na jake urovni je nasi edna pece (jak je zabezpecena nasi edna pece 0 spolecna zai'izeni pozemkovych uprav), v jake vysi financnich prostredku byla realizovana Idle etap/; infonnace 0 koncepcni peci 0 krajinu. Podrobnejsi vypracovani informace: 1. popis spoluprace obce a zemedelskych subjektu vcetne dobrovolnych (pt.: myslivci, rybari, vce1al'i atd.); 2. popis zapojeni zemedelskych subjektu do udrzovani zelenych ploch, travniku, stavajici vzrostle ze1ene a vysadby nove ze1ene, do udrzovani vodnich toku, brehovych porostu, rybnicku a prirodnich prvku v zastavenem uzemi obce; kvalita teto pece; 3. popis zapojeni zemedelskych subjektll do udrzovani Cistoty a poradku na verejnych prostranstvich v obci, zapojeni do stavebnich praci na verejnych prostranstvich a komunikacich; 4. infonnace, zda byla uskutecnena obnova cmtrajicich zemedelskych objektu; 5. podii zemedelskych subjektu na zachovani puvodnich druhu ovocnych a okrasnych stromu na verejnych prostranstvich; 6. popis jak se v obci projevuje podpora mistnich odrud rostlin, plemen hospodarskych zvirat atp.; propagace mistnich produktu; upozomit na zajimave produkty zemedelske cinnosti, na jejich kvalitu a zpusob zpracovani; 7. infonnace 0 setmem pi'istupu k hospodat'eni ci jeho ruzne altemativni fonny; 8. infonnace 0 spolupraci s obci ph vyhledavani namelu na vyuziti netradicnich zdroju a uspory energie; 9. infonnace 0 pi'ikladnem hospodareni a vysledcich zejmena v zemedelskem sektoru; 5

6 Pfiloha c.1 Podminky a charakteristika oceneni Oranzova stuha roku informace 0 vyjimecnosti hospodareni (vztah k udrzitelnosti trvaleho rozvoje - napr. z reseni zpracovani bioodpadulkomposty); 11. informace 0 uskutecnenem projektu, ktery zahmuje vyuziti nebo rekultivaci nepotrebnych zemedelskych arealu (brownfields); 12. informace 0 podpol'e v nezemedelskem podnikllni, ktere vede ke snizeni mimosez6nni i trvale nezamestnanosti; 13. popis spolupnice obce a zemedelskeho podniku na protierozni a protipovodiiove ochrane uzemi obce; 14. popis spoluprace obce a podnikatelskeho subjektu pri uzemnim planovani (napr. zda obec vytvari podminky pro rekonstrukci a novou vystavbu zemedelskych staveb, popr. zda rekonstrukce a nova vystavba probiha s ohledem na vzhled obce a krajiny); 15. popis spolupnice obce a zemedelskeho podniku voblasti podpory zamestnanosti (vzdelavani, osveta apod.). Sumarizace spolupnice, zdurazneni toho nejdulezitejsiho, bude vyuzito do brozury Oranzove stuhy roku 2013, kde budou predstaveny vsechny obce ocenene v krajskych kolech Oranzovou stuhou roku Jednotna informace bude doplnena relevantnimi fotografiemi s nejlepsim rozlisenim (min. 3 Mpx ve formatu jpg - velikost: 1-1,5 MB) a znakem obce, ktere budou velektronicke podobe vypaleny na CD Ci DVD nosici a pojmenovany (5-10 fotografii). Fotografie budou pouzity pro ucely propagace a prezentace oceneni Oranzova stuha a souteze Vesnice roku (brozury, let<\ky, publikace, kalendare apod.). Maximalni de!ka textove casti jednotne informace je 8 stran A4. 6

7 P1iloha C. 2 Podminky a charakteristika oceneni Oranzova stuha roku 2013 Hodnotici kriteria pro oceneni "Oranzova stuha Ceske republiky roku 2013" v ramci souteze Vesnice roku 2013 pro cleny hodnotitelskych komisi za resort MZe CR Predmetem hodnoceni je spoluprace obci a zemedelskych subjektu (zemedelsky nebo lesnicky podnik, popf. mistni dobrovolm\ organizace z resortu zemedelstvi, jako napr. myslivci, rybari, vcelafi) v tech to oblastech: 1. podil mistnich zemedelskych subjektu na zamestnanosti obyvatel obce, 2. pece 0 verejna prostranstvi a kultumi krajinu, 3. koncepcni dokumenty a spolecne projekty, 4. mistni produkty a jejich marketing, 5. vyuziti netradicnich zdroju energie, 6. nezemedelske aktivity. V jejich ramci bude hodnoceno: 1. Podil mistnich zemedclskych subjcktu na zamcstnanosti obyvatel obce rozvoj odbomeho vzdelavani a poradenstvi pro zemedelske subjekty, osveta informaci 0 zemedelskych subjektech v obci a jejich cinnostech, pracovni mista vytvarena zemedelskymi subjekty. 2. Pece 0 verejna prostranstvi a kulturni krajinu vysledky zapojeni zemedclskych subjektu do udrzovani, Cistoty a poradku na verejnych prostranstvich v obci, vysledky zapojeni zemedelskych subjektu do stavebnich praci na verejnych prostranstvich a komunikacich, obnova chatrajicich zemedelskych objektu, podil zemedelskych subjektu na zachovani puvodnich drum ovocnych a okrasnych stromu na vei'ejnych prostranstvich, zapojeni zemedelskych subjektu do udrzovani zelenych ploch, travniku, stavajici vzrostle zelene a vysadby nove zelene, do udrzovani vodnich toku, brehovych porostu, rybnicku, mokfadu a pfirodnich prvku v zastavenem uzemi obce a kvalita teto pece, 7

8 Piiloha C. 2 Podminky a charakteristika oceneni Oranzova stuha roku 2013 vysledky zapojeni zemedelskych subjektu do realizace vodohospodarskych a protipovodilovych opati'eni a v oblasti protierozni ochrany, udrzba ploch, popr. nove ozeleneni, zapojeni zemedelskych subjektu do udrzby pfikopu podel cest a uzivanych pozemku. 3. Koncepcni dokumenty a spolecne projekty zapojeni zemedelskych subjektii do pfipravy a realizace komplexnich pozemkovych uprav, zapojeni zemedelskych subjektu do pfipravy a realizace jinych navrhu obnovy krajiny (napr. dilcich pozemkovych uprav), zapojeni zemedelskych subjektu do pfipravy a aktualizace uzemniho planu obce, spoluprace zemedelskych subjektu a obce na projektech financovanych z evropskych i narodnich zdroju. 4. Mistni produkty a jejich marketing zachovani a propagace mistni zemedelske produkce, propagace mistnich spolku (chovatele, myslivci, zahradkari, vcelari apod.) a jejich produktu, udrzeni 6i rozsireni mistnich odrud rostlin a plemen zvii'at, realizace zajimavych produktu vyplyvajici ze zemedelske cinnosti, jejich kvalita a original ita zpusobu zpracovani, vyuziti starych metod hospodafeni nebo puvodniho zpracovani zemedelskych produktu. 5. Vyuziti netradicnich zdroju energie spoluprace s obci pri vyhledavani nametu na vyuziti netradicnich zdroju a uspory energie, podil zemedelskych subjektu na opati'ovani biomasy (stepka, slama, st'ovik atp.), zapojeni zemedelskych subjektu do vyrobni pfipravy a montaze slunecnich kolektoru, zapojeni zemedelskych a lesnickych podniku do vystavby vetmych elektraren a malych vodnich elektraren, zapojeni zemedelskych subjektu do dalsich opaueni k vyuzivani netradicnich zdroju energie a zajisteni priznivych tepelnych rezimu budov. 8

9 Piiloha C. 2 Podminky a charakteristika oceneni Oraniova stuha roku NezemCdClskc aktivity vyuj.itf budov a arealu jiz nepotfebnyeh pro zemedelskou vyrobu (brownfields), podi! zcmcdelskyeh podniku na rozvoji venkovske turistiky, vyuzivani zemcdelske produkee k jinym nez zemcdelskym ucelum, aktivni zapojeni zemcdelskyeh subjektu do deni v obei - kultumi, spolecenske, sportovni a jine akee, podpora zaehovani tradie ve vztahu k zemedelstvi, podpora ph vedeni administrativy malyeh podnikatelu a femeslniku, podpora nezemcdelskeho podnikani vedouci ke snizeni mimosez6nni trvale nezamestnanosti. 9

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

Program rozvoje venkova na období 2014-2020

Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Obsah prezentace Účel a cíl PRV pro období 2014-2020 Strategický rámec pro období 2014-2020 Legislativní rámec PRV pro období 2014-2020 Finanční rámec PRV pro

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2015 Správce podprogramu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ) Česká národní banka

Více

Národní rozvojový program mobility pro všechny

Národní rozvojový program mobility pro všechny Národní rozvojový program mobility pro všechny Praha, 26. března 2008 OBSAH: III... 1 SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK:...2 OBEC JE-LI V TEXTU UVEDENO POUZE OBEC BEZ DALŠÍHO UPŘESNĚNÍ,... 3 1. ORIENTACE NÁRODNÍHO

Více

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 -

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 - PROGRAM ROZVOJE BROUMOVSKA Obsah: SWOT analýza Broumovska Návrhová část PRB 2004-0 - SWOT ANALÝZA Silné stránky 1. Kvalitní životní prostředí 2. Přitažlivá jedinečná příroda a krajina s vysokým stupněm

Více

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv Ludmila Kaš parová a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ Č R Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE BRNO Ludmila Kašparová a kolektiv BRNO 2002 EDIČ NÍ Ř ADA VESNICE AUTORSKÝ KOLEKTIV Autorský

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok Identifikace programové úrovně Prioritní osa / Priorita Unie Specifický cíl / Opatření / Operace Zaměření výzvy Podporované aktivity Příjemci

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze 1.0 ČERVENEC 2014 etodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Obnova a rozvoj vesnic Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Obsah 1 Základní pojmy a zkratky... 3 1.1 Definice zkratek... 3 1.2 Pojmy... 3 2 Úvod... 5 3 Proces standardizace... 6

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategie rozvoje mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko byla zpracovávána v průběhu roku 2004, navazuje na výsledky

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více