POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA 9"

Transkript

1 Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA 9 METODICKÝ POKYN K VYPLNĚNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY K AKCI Strana 1 z 13

2 závěrečnou zprávu (dále jen ZZ) vyplňuje a odevzdává žadatel po ukončení akce v termínu, ke kterému se zavázal ve Smlouvě o financování akce (dále jen Smlouva), šedá pole nevyplňujte, každou jednotlivou přílohu k ZZ doložte zkompletovanou s titulní stranou a uvedením čísla a názvu přílohy dle seznamu příloh k etapové a závěrečné zprávě, pevně spojenou, ke všem uvedeným přílohám donese konečný uživatel originál, podle kterého si pracovník Krajského úřadu ověří shodnost kopie s originálem, podkladem pro správné vyplnění je Smlouva, Žádost Elza, změnové protokoly a všechny předchozí monitorovací zprávy (průběžné, etapové apod.), obdobný postup / požadavky platí i pro vyplňování formuláře etapové zprávy (EZ). PŘÍKLAD: ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRO JEDNOETAPOVOU AKCI ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Číslo akce registrační číslo CZ.04 Termín pro předložení Závěrečné zprávy Datum předložení Závěrečné zprávy Grantové schéma název GS, např. Jednotný komunikační styl 2004 Název akce dle Smlouvy Konečný uživatel přesný název žadatele dle Smlouvy Adresa: Tel: VYPLNIT úřední adresa žadatele Mobil: Kontaktní osoba Tel: VYPLNIT hlavní kontaktní osoba pro danou akci (může se Mobil: shodovat se zpracovatelem této zprávy) Celková výše přidělené Rozpočet Stav podpory dle smlouvy dle Smlouvy ke dni podání závěrečné Celkové výdaje na akci v Kč Celkové uznatelné výdaje na akci v Kč Celková výše přidělené podpory v % Celková výše přidělené podpory v Kč o financování akce uznatelné + neuznatelné výdaje dle Smlouvy uznatelné výdaje dle Smlouvy výše dotace v % dle Smlouvy výše dotace v Kč dle Smlouvy zprávy uznatelné + neuznatelné výdaje dle skutečnosti uznatelné výdaje dle skutečnosti v souladu s údajem v soupisce faktur a rozpočtu (maximálně ve schválené výši) požadovaná výše dotace v % požadovaná výše dotace v Kč dle harmonogramu realizace akce (Smlouva) den předložení na OŘGS (dd.mm.rrrr) Fax: Fax: Skutečnost VYPLNIT VYPLNIT Strana 2 z 13

3 1. etapa uzn.náklady tento údaj se rovná řádku Celkové uznatelné výdaje na akci v Kč v tomto sloupci - podpora tento údaj se rovná řádku Celková výše přidělené podpory v Kč v tomto sloupci 2. etapa uzn.náklady - podpora 3. etapa uzn.náklady - podpora Časová realizace akce (plán / skutečnost) Doba trvání akce v měsících Začátek realizace akce Doba trvání 1.etapy v měsících Začátek realizace etapy zahájení etapy viz např / datum skutečného zahájení etapy např zahájení etapy viz např / datum skutečného zahájení etapy např tento údaj se rovná řádku Celkové uznatelné výdaje na akci v Kč v tomto sloupci tento údaj se rovná řádku Celková výše přidělené podpory v Kč v tomto sloupci počet měsíců dle Smlouvy /skutečný počet měsíců Konec realizace akce ukončení etapy viz např / datum skutečného ukončení etapy např počet měsíců dle Smlouvy /skutečný počet měsíců Konec realizace etapy ukončení etapy viz např / datum skutečného ukončení etapy např Doba trvání 2.etapy měsících / Začátek realizace etapy / Konec realizace etapy / Doba trvání 3.etapy měsících / Začátek realizace etapy / Konec realizace etapy / Smlouva Datum platnosti Smlouvy Dodatky ke Smlouvě schválené Datum předložení žádosti o dodatek na MSK 1 datum doručení na KÚ MSK (viz dodejka nebo potvrzení o převzetí) Od datum nabytí účinnosti Smlouvy (převzetí oboustranně podepsané Smlouvy žadatelem) Tato ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA zahrnuje následující části a přílohy: ČÁST I: Technická část do doby 5 let od nabytí účinnosti Smlouvy (datum převzetí oboustranně podepsané Smlouvy žadatelem) ano ne, v případě, že ano, pak uveďte počet dodatků Datum podpisu dodatku MSK datum, kdy dodatek podepsal hejtman kraje 1. Popis realizace akce (stručný popis jednotlivých aktivit, jejich časový rozvrh, účastníci, umístění, použité prostředky, podmínky, za kterých se aktivity uskutečnily, výsledky, odchylky od plánovaného průběhu, návaznost na další etapy). Pro přehlednost uveďte tyto údaje v tabulce Aktivita Kdy Kdo Kde Použité prostředky Podmínky a výsledky 2. Naplnění stanovených cílů akce (porovnání očekávaných a dosažených cílů / výsledků, porovnání předpokládaných a skutečně použitých prostředků k jejich dosažení). Ke každému cíli uvedenému v žádosti Elza se vyjádřete z hlediska jeho skutečného naplnění. Vyjádřete 1 Přidejte řádky podle počtu žádostí o dodatek ke Smlouvě Strana 3 z 13

4 se k dosaženým výsledkům včetně závazných ukazatelů uvedených ve Smlouvě. 3. Způsob propagace EU jako zdroje financování (např. vydané propagační materiály apod.). Zde popisujete to, co je obsahem grafické přílohy závěrečné zprávy (druh propagace, umístění, datum instalace, cena atd.). 4. Hodnocení dopadu akce (srovnání s údaji uvedenými v žádosti). Zkuste zhodnotit vliv, resp. dopad splněných ukazatelů na region, z hlediska horizontálních priorit (rovné příležitosti, životní prostředí, sociální integrace a informační společnost), z hlediska vazby na strategické dokumenty SROP apod. 5. Specifické problémy při realizaci a důvody jejich vzniku. Podniknutá nápravná opatření. Uveďte vzniklé problémy v oblasti realizační, časové, personální atd. a způsob, jakým jste těmto problémům čelili. 6. Poznámky / Doporučení ČÁST II.: Finanční část 1. Popis financování akce (způsob provádění plateb, předpokládané a skutečné náklady atd.) a. Uveďte rozdíly skutečného financování oproti původnímu plánu v žádosti (Smlouvě), důvody a dopady těchto rozdílů, zdroje financování akce (vlastními prostředky, úvěrem), časové vymezení vzniku nákladů. b. Uveďte přehled všech dodavatelů, označte ty, kteří vzešli z toho či onoho konkrétního výběrového řízení (dle Elzy), eventuelně jsou osloveni mimo výběrového řízení. Upozornění: Dodavatelé nesmějí být subjekty figurujícími v žádosti Elza a v příloze o partnerství jako partneři. Dodavatel nesmí být partner ani tehdy, když se výdaj netýká aktivity uvedené ve smlouvě o partnerství. c. Přiložené faktury musí být rozděleny do podsložek dle jednotlivých položek v rozpočtu (příloha Smlouvy) 2. Závěrečný přehled všech uznatelných nákladů akce. Doložte rozpočet na předepsaném formuláři, který jste přikládali ke Smlouvě, a to ve formě položkového rozpočtu s rozdělením na druhy nákladů (musí odpovídat faktury viz Část II. bod 1c). V případě, že došlo ke změně oproti rozpočtu, který je přílohou Smlouvy, doložte tento skutečný (upravený) rozpočet a popište, u kterých položek došlo ke změně a z jakého důvodu. 3. Úplný seznam příjmů a výdajů včetně specifikace přijatých plateb. Výdaje uveďte dle soupisky nebo s odkazem na soupisku. Vyjádřete se, zda byly či nebyly realizovány příjmy během realizace akce, pokud ano, pak v jaké výši a o jaký druh příjmu se jednalo (o co jde). 4. Specifické problémy při financování a důvody jejich vzniku. Podniknutá nápravná opatření. Uveďte vzniklé problémy v oblasti financování a způsob. jakým jste těmto problémům čelili. 5. Poznámky / Doporučení Přílohy : 1. Žádost o proplacení výdajů akce (generuje se z Elzy). Jedna část se generuje z Elzy (záložka žádost o platbu) a dokládá se jak v písemné, tak v elektronické podobě (na CD), druhá část se vyplní na předepsaný formulář z Pokynů pro žadatele. 2. Osvědčení o provedené práci viz formulář z Pokynů pro žadatele. Vyplňujete tyto body: 1 9, 13 18, Výkaz výdajů vynaložených konečnými uživateli (soupiska faktur viz přiložený formulář). Údaje v soupisce seřaďte dle zaúčtování v účetnictví.). Soupisku faktur dodejte v písemné i elektronické podobě (na CD). Soupiska obsahuje jen uznatelné náklady a proto uveďte v soupisce pod tabulkou poznámku, kterou fakturu si nárokujete jen částečně, pokud tak činíte Strana 4 z 13

5 4. Čestné prohlášení, že konečný uživatel není dlužníkem vůči státním fondům a institucím. 5. Čestné prohlášení, že akce v rámci GS je podporována pouze z veřejných zdrojů uvedených ve smlouvě o financování. Lze obě čestná prohlášení spojit do jednoho, přičemž lze použít formát čestného prohlášení generovaného Elzou v žádosti, 6. Kopie uzavřených smluv s dodavateli. Sepište seznam dodavatelů a doložte všechny uzavřené smlouvy 7. Kopie účetních dokladů k soupiskám (za sledované časové období). Faktury seřaďte v souladu s Část II. bod 1c). Každý doklad musí být označen registračním číslem žádosti ve formátu CZ.04. Ke každému účetnímu dokladu přiložte objednávku (eventuelně prohlášení, že objednání proběhlo telefonicky) a dodací list, případně soupis provedených prací. Kompletujte vždy příslušnou fakturu s objednávkou a dodacím listem (podrobněji viz Pozn. na závěr). 8. Kopie výpisů z běžného účtu určeného pro akci (za sledované časové období). K dané položce na výpisu z účtu dopište příslušné číslo faktury (pro možnost kontroly). 9. Kopie pojistné smlouvy na předmět akce (většinou se týká investičních akcí, originál donést k nahlédnutí). Pojištění musí být sjednáno pro všechen pojistitelný majetek pořizovaný z dotace, a to proti jeho poškození, zničení a ztrátě. Pro plátce DPH se pojištění sjedná na cenu bez DPH, pro neplátce na cenu s DPH. 10. Kopie dokladu o první splátce pojistného. Pokud dokládáte výpisem z účtu, doložte kopii výpisu z účtu s označením příslušné položky. 11. Kopie kolaudačního rozhodnutí (u investičních akcí GS 1.1 Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2006, Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2006). 12. Výstupy z realizace akcí v rámci GS Jednotný komunikační styl 2006 (propagační materiály, ročenky, sborníky apod.) a pokud je pro danou akci relevantní, také v rámci GS 3.2 Síť sociální integrace 2006 (metodiky, brožury, letáky, pracovní nebo finální verze Komunitního plánu apod.). 13. Kopie pracovních smluv, pracovních náplní, timesheetů a mzdových listů nových zaměstnanců za sledované časové období (slouží jako podklad ke kontrole naplňování monitorovacích ukazatelů, dokládá se pouze v případě, kdy budou vytvořena nová pracovní místa v souvislosti s akcí). Pokud žadatel nemá vyhotoveny pracovní náplně, pak musí být z pracovní smlouvy jasné, že pracovní místo se přímo váže k akci. Pokud toto jasné není, musí žadatel vytvořit pracovní náplně, které toto specifikují. 14. Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu (fotodokumentace, prezenční listiny, tiskové zprávy apod.). Pořízený majetek v rámci akce i místo realizace akce musí být označeno dle Smlouvy o financování akce. 15. Přepočtený stav zaměstnanců. Doložte přepočtený stav zaměstnanců za poslední uzavřené pololetí před ukončením akce, tzn. za leden červen nebo červenec prosinec. Vypočítá se jako podíl celkového počtu hodin odpracovaných všemi zaměstnanci žadatele o podporu, zvýšený o neodpracované hodiny v důsledku čerpání dovolené na zotavenou, překážek v práci a pracovní neschopnosti, za níž jsou poskytovány dávky nemocenského pojištění, a poloviny ročního fondu pracovní doby připadající na jednoho zaměstnance pracujícího na stanovenou týdenní pracovní dobu. 16. Doložení vedení samostatné účetní evidence pro akci (v tištěné podobě) např. analytické účty u podvojného účetnictví, střediska nebo výkon u daňové evidence. 17. Podklady k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku. Dokumentace k výběrovému řízení musí obsahovat všechny náležitosti dle Přílohy č. 7 Pokynů pro žadatele. 18. Karty majetku pořízeného z dotace. Zpracoval (Jméno, podpis) ten, kdo tuto žádost zpracoval a bude schopen podat bližší informace a zodpovědět doplňující otázky Vyplňuje MSK Tel: Mobil: nezbytné Byly požadovány nějaké doplňující informace, jaké? Strana 5 z 13

6 Byly doplňující informace dodány do 10-ti kalendářních dní od vyžádání? Datum a podpis pracovníka MSK PŘÍKLAD: ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRO VÍCEETAPOVOU AKCI ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Číslo akce registrační číslo CZ... Termín pro předložení Závěrečné zprávy Datum předložení Závěrečné zprávy Grantové schéma název GS, např. Jednotný komunikační styl 2006 Název akce dle Smlouvy Konečný uživatel přesný název žadatele dle Smlouvy Adresa: Tel: VYPLNIT úřední adresa žadatele Mobil: Kontaktní osoba Tel: VYPLNIT hlavní kontaktní osoba pro danou akci (může se Mobil: shodovat se zpracovatelem této zprávy) Celková výše přidělené Rozpočet Stav podpory dle smlouvy dle Smlouvy ke dni podání závěrečné Celkové výdaje na akci v Kč Celkové uznatelné výdaje na akci v Kč Celková výše přidělené podpory v % Celková výše přidělené podpory v Kč 1. etapa uzn.náklady - podpora o financování akce uznatelné + neuznatelné výdaje dle Smlouvy uznatelné výdaje dle Smlouvy výše dotace v % dle Smlouvy výše dotace v Kč dle Smlouvy uznatelné výdaje pro 1. etapu dle Smlouvy výše dotace v Kč pro 1. etapu dle Smlouvy zprávy uznatelné + neuznatelné výdaje dle skutečnosti uznatelné výdaje dle skutečnosti v souladu s údajem v soupisce faktur a rozpočtu (maximálně ve schválené výši) požadovaná výše dotace v % požadovaná výše dotace v Kč uznatelné výdaje pro 1. etapu dle skutečnosti výše dotace v Kč pro 1. etapu dle skutečnosti dle harmonogramu realizace akce (Smlouva) den předložení na OŘGS (dd.mm.rrrr) Fax: Fax: Skutečnost VYPLNIT VYPLNIT 2. etapa uzn.náklady - podpora uznatelné výdaje pro 2. etapu dle Smlouvy výše dotace v Kč pro 2. etapu dle Smlouvy uznatelné výdaje pro 2. etapu dle skutečnosti výše dotace v Kč pro 2. etapu dle skutečnosti Strana 6 z 13

7 x. etapa uzn.náklady uznatelné výdaje pro x. etapu dle Smlouvy uznatelné výdaje pro x. etapu dle skutečnosti - podpora výše dotace v Kč pro x. etapu dle Smlouvy výše dotace v Kč pro x. etapu dle skutečnosti Časová realizace akce (plán / skutečnost) Doba trvání akce v měsících počet měsíců dle Smlouvy / skutečný počet měsíců Začátek realizace akce datum plánovaného zahájení etapy viz Smlouva + Elza + E2, např / datum skutečného zahájení etapy např Konec realizace akce ukončení etapy viz např / datum skutečného ukončení etapy např Doba trvání 1.etapy v měsících Začátek realizace etapy Doba trvání 2.etapy měsících Začátek realizace etapy Doba trvání 3.etapy měsících Začátek realizace etapy Smlouva Datum platnosti Smlouvy Dodatky ke Smlouvě schválené Datum předložení žádosti o dodatek na MSK 2 datum plánovaného zahájení etapy viz Smlouva + Elza + E2, např / datum skutečného zahájení etapy např datum plánovaného zahájení etapy viz Smlouva + Elza + E2/ datum skutečného zahájení etapy datum plánovaného zahájení etapy viz Smlouva + Elza + E2 / datum skutečného zahájení etapy datum doručení na KÚ MSK (viz dodejka nebo potvrzení o převzetí) počet měsíců dle Smlouvy / skutečný počet měsíců Konec realizace etapy ukončení etapy viz např / datum skutečného ukončení etapy např počet měsíců dle Smlouvy / skutečný počet měsíců Konec realizace etapy ukončení etapy viz / datum skutečného ukončení etapy počet měsíců dle Smlouvy / skutečný počet měsíců Konec realizace etapy Od datum nabytí účinnosti Smlouvy (převzetí oboustranně podepsané Smlouvy žadatelem) Tato ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA zahrnuje následující části a přílohy: ČÁST I: Technická část ukončení etapy viz / datum skutečného ukončení etapy do doby 5 let od nabytí účinnosti Smlouvy (datum převzetí oboustranně podepsané Smlouvy žadatelem) ano ne, v případě, že ano, pak uveďte počet dodatků Datum podpisu dodatku MSK datum, kdy dodatek podepsal hejtman kraje 2 Přidejte řádky podle počtu žádostí o dodatek ke Smlouvě Strana 7 z 13

8 1. Popis realizace akce (stručný popis jednotlivých aktivit, jejich časový rozvrh, účastníci, umístění, použité prostředky, podmínky, za kterých se aktivity uskutečnily, výsledky, odchylky od plánovaného průběhu, návaznost na další etapy). Pro přehlednost uveďte tyto údaje v tabulce Aktivita Kdy Kdo Kde Použité prostředky Podmínky a výsledky. 2. Naplnění stanovených cílů akce (porovnání očekávaných a dosažených cílů / výsledků, porovnání předpokládaných a skutečně použitých prostředků k jejich dosažení). Ke každému cíli uvedenému v žádosti Elza se vyjádřete z hlediska jeho skutečného naplnění. Vyjádřete se k dosaženým výsledkům včetně závazných ukazatelů uvedených ve Smlouvě. 3. Způsob propagace EU jako zdroje financování (např. vydané propagační materiály apod.). Zde popisujete to, co je obsahem grafické přílohy závěrečné zprávy (druh propagace, umístění, datum instalace, cena atd.). 4. Hodnocení dopadu akce (srovnání s údaji uvedenými v žádosti). Zkuste zhodnotit vliv, resp. dopad splněných ukazatelů na region, z hlediska horizontálních priorit (rovné příležitosti, životní prostředí, sociální integrace a informační společnost), z hlediska vazby na strategické dokumenty SROP apod. 5. Specifické problémy při realizaci a důvody jejich vzniku. Podniknutá nápravná opatření. Uveďte vzniklé problémy v oblasti realizační, časové, personální atd. a způsob, jakým jste těmto problémům čelili. 6. Poznámky / Doporučení ČÁST II.: Finanční část 1. Popis financování akce (způsob provádění plateb, předpokládané a skutečné náklady atd.) a. Uveďte rozdíly skutečného financování oproti původnímu plánu v žádosti (Smlouvě), důvody a dopady těchto rozdílů, zdroje financování akce (vlastními prostředky, úvěrem), časové vymezení vzniku nákladů. b. Uveďte přehled všech dodavatelů, označte ty, kteří vzešli z toho či onoho konkrétního výběrového řízení (dle Elzy), eventuelně jsou osloveni mimo výběrového řízení. Upozornění: Dodavatelé nesmějí být subjekty figurujícími v žádosti Elza a v příloze o partnerství jako partneři. Dodavatel nesmí být partner ani tehdy, když se výdaj netýká aktivity uvedené ve smlouvě o partnerství. c. Přiložené faktury musí být rozděleny do podsložek dle jednotlivých položek v rozpočtu (příloha Smlouvy) 2. Závěrečný přehled všech uznatelných nákladů akce. Doložte rozpočet na předepsaném formuláři, který jste přikládali ke Smlouvě, a to ve formě položkového rozpočtu s rozdělením na druhy nákladů (musí odpovídat faktury viz Část II. bod 1c). V případě, že došlo ke změně oproti rozpočtu, který je přílohou Smlouvy, doložte tento skutečný (upravený) rozpočet a popište, u kterých položek došlo ke změně a z jakého důvodu. 3. Úplný seznam příjmů a výdajů včetně specifikace přijatých plateb. Výdaje uveďte dle soupisky nebo s odkazem na soupisku. Vyjádřete se, zda byly či nebyly realizovány příjmy během realizace akce, pokud ano, pak v jaké výši a o jaký druh příjmu se jednalo (o co jde). 4. Specifické problémy při financování a důvody jejich vzniku. Podniknutá nápravná opatření. Uveďte vzniklé problémy v oblasti financování a způsob. jakým jste těmto problémům čelili. 5. Poznámky / Doporučení Přílohy : 1. Žádost o proplacení výdajů akce (generuje se z Elzy). Jedna část se generuje z Elzy (záložka žádost o platbu) a dokládá se jak v písemné, tak v elektronické podobě (na CD), druhá část se vyplní na předepsaný formulář z Pokynů pro žadatele Strana 8 z 13

9 2. Osvědčení o provedené práci viz formulář z Pokynů pro žadatele. Vyplňujete tyto body: 1 9, 13 18, Výkaz výdajů vynaložených konečnými uživateli (soupiska faktur viz přiložený formulář). Údaje v soupisce seřaďte dle zaúčtování v účetnictví). Soupisku faktur dodejte v písemné i elektronické podobě (na CD). Soupiska obsahuje jen uznatelné náklady a proto uveďte v soupisce pod tabulkou poznámku, kterou fakturu si nárokujete jen částečně, pokud tak činíte. 4. Čestné prohlášení, že konečný uživatel není dlužníkem vůči státním fondům a institucím. 5. Čestné prohlášení, že akce v rámci GS je podporována pouze z veřejných zdrojů uvedených ve smlouvě o financování. Lze obě čestná prohlášení spojit do jednoho, přičemž lze použít formát čestného prohlášení generovaného Elzou v žádosti, 6. Kopie uzavřených smluv s dodavateli. Sepište seznam dodavatelů a doložte všechny uzavřené smlouvy 7. Kopie účetních dokladů k soupiskám (za sledované časové období). Faktury seřaďte v souladu s Část II. bod 1c). Každý doklad musí být označen registračním číslem žádosti ve formátu CZ.04. Ke každému účetnímu dokladu přiložte objednávku (eventuelně prohlášení, že objednání proběhlo telefonicky) a dodací list, případně soupis provedených prací. Kompletujte vždy příslušnou fakturu s objednávkou a dodacím listem (podrobněji viz Pozn. na závěr). 8. Kopie výpisů z běžného účtu určeného pro akci (za sledované časové období). K dané položce na výpisu z účtu dopište příslušné číslo faktury (pro možnost kontroly). 9. Kopie pojistné smlouvy na předmět akce (většinou se týká investičních akcí, originál donést k nahlédnutí). Pojištění musí být sjednáno pro všechen pojistitelný majetek pořizovaný z dotace, a to proti jeho poškození, zničení a ztrátě. Pro plátce DPH se pojištění sjedná na cenu bez DPH, pro neplátce na cenu s DPH. 10. Kopie dokladu o první splátce pojistného. Pokud dokládáte výpisem z účtu, doložte kopii výpisu z účtu s označením příslušné položky. 11. Kopie kolaudačního rozhodnutí (u investičních akcí GS 1.1 Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2006, Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2006). 12. Výstupy z realizace akcí v rámci GS Jednotný komunikační styl 2004 (propagační materiály, ročenky, sborníky apod.) a pokud je pro danou akci relevantní, také v rámci GS 3.2 Síť sociální integrace 2006 (metodiky, brožury, letáky, pracovní nebo finální verze Komunitního plánu apod.). 13. Kopie pracovních smluv, pracovních náplní, timesheetů a mzdových listů nových zaměstnanců za sledované časové období (slouží jako podklad ke kontrole naplňování monitorovacích ukazatelů, dokládá se pouze v případě, kdy budou vytvořena nová pracovní místa v souvislosti s akcí). Pokud žadatel nemá vyhotoveny pracovní náplně, pak musí být z pracovní smlouvy jasné, že pracovní místo se přímo váže k akci. Pokud toto jasné není, musí žadatel vytvořit pracovní náplně, které toto specifikují. 14. Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu (fotodokumentace, prezenční listiny, tiskové zprávy apod.). Pořízený majetek v rámci akce i místo realizace akce musí být označeno dle Smlouvy o financování akce. 15. Přepočtený stav zaměstnanců. Doložte přepočtený stav zaměstnanců za poslední uzavřené pololetí před ukončením akce, tzn. za leden červen nebo červenec prosinec. Vypočítá se jako podíl celkového počtu hodin odpracovaných všemi zaměstnanci žadatele o podporu, zvýšený o neodpracované hodiny v důsledku čerpání dovolené na zotavenou, překážek v práci a pracovní neschopnosti, za níž jsou poskytovány dávky nemocenského pojištění, a poloviny ročního fondu pracovní doby připadající na jednoho zaměstnance pracujícího na stanovenou týdenní pracovní dobu. 16. Doložení vedení samostatné účetní evidence pro akci (v tištěné podobě) např. analytické účty u podvojného účetnictví, střediska nebo výkon u daňové evidence. 17. Podklady k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku. Dokumentace k výběrovému řízení musí obsahovat všechny náležitosti dle Přílohy č. 7 Pokynů pro žadatele. 18. Karty majetku pořízeného z dotace. Zpracoval (Jméno, podpis) ten, kdo tuto žádost zpracoval a bude schopen podat bližší informace a zodpovědět doplňující Tel: Mobil: nezbytné Strana 9 z 13

10 otázky Vyplňuje MSK Byly požadovány nějaké doplňující informace, jaké? Byly doplňující informace dodány do 10-ti kalendářních dní od vyžádání? Datum a podpis pracovníka MSK Strana 10 z 13

11 POZN. NA ZÁVĚR: ÚČETNÍ DOKLADY PŘIKLÁDANÉ K ŽÁDOSTI O PROPLACENÍ Účetní doklady prokazující okamžik vzniku způsobilého výdaje a zohledňující skutečnost, zda výstavce dokladu je či není plátce DPH: a. účetní doklad vystavený neplátcem DPH, např. faktura či paragon, obsahující náležitosti dle zákona o účetnictví, b. daňový doklad, tj. specifický účetní doklad vystavený plátcem DPH, obsahuje náležitosti dle zákona o DPH, např. faktura, splátkový kalendář či paragon. Účetní doklady prokazující okamžik vzniku způsobilého výdaje bez ohledu na to, zda je, či není výstavce účetního dokladu registrován k DPH: a.zúčtovací a výplatní listina (je účetním dokladem pro zaúčtování osobních výdajů, osobní výdaje u zaměstnanců zapojených částí pracovního úvazku do projektu jsou dále povinně dokládány pracovním výkazem), b.inventární soupis (karta) majetku (spolu s fakturou slouží k doložení pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, případně drobného hmotného majetku, a to bez ohledu na to, zda byl pořízen úplatným způsobem či byl do projektu vložen v podobě nepeněžitého vkladu, tzv. výdaj v naturálii). V případě, že se pořizovací cena uvedená na inventární kartě majetku (např. z důvodu zahrnutí nákladů souvisejících s pořízením) liší od fakturované ceny majetku, je nutné přiložit k inventární kartě zdůvodnění tohoto rozdílu (např. specifikace nákladů souvisejících s pořízením majetku, které byly zahrnuty do jeho pořizovací ceny), c. objednávka, dodací list, předávací protokol, soupis provedených prací, d. skladní karta (je dokladem pro zaúčtování zásob, tj. materiálu a ostatních zásob, případně drobného hmotného majetku), Strana 11 z 13

12 e.cestovní příkaz, vyúčtování pracovní cesty - kopie cestovního příkazu včetně kopií prvotních cestovních dokladů (doklad o ubytování, jízdenky, letenky, doklad o nákupu PHM, apod.), zpráva z pracovní cesty a vyúčtování pracovní cesty, v pracovní smlouvě/dohodě musí být uvedeno, že je možné pracovníka na služební cestu vysílat, kopie osvědčení o technickém průkazu vozidla použitého v rámci projektu, kopie knihy jízd prokazující počet ujetých km, účetní stvrzenka nebo faktura CCS za nákup pohon.hmot (+/- dva dny ode dne jízdy) f.kvalifikovaný odhad/kalkulace pro účely doložení režijního výdaje pro stanovení způsobilých režijních výdajů se využijí vhodné odčítací a rozvrhové metody (např. odčítací elektroměr, rozpočet tepla na základě poměru vytápěných ploch či prostor atd.), více viz Metodická příručka Způsobilé výdaje uveřejněná na internetových stránkách DOKLADY PROKAZUJÍCÍ SKUTEČNÉ ZAPLACENÍ ZPŮSOBILÉHO VÝDAJE a.pokladní doklad (prokazuje platby uskutečněné v hotovosti) b.výpis z bankovního účtu (slouží k prokázání platby realizované bezhotovostním převodem z bankovního účtu) c.zápočet vzájemných závazků a pohledávek (představuje pouze způsob zaplacení způsobilých výdajů ve formě zániku vzájemných závazků a pohledávek dlužníka a věřitele, rozlišujeme započtení smluvní, při němž si strany mohou dohodnout započtení jakékoliv pohledávky, nebo započtení zákonné, při němž musí jít o pohledávky stejného druhu, splatné a soudně vymahatelné) Strana 12 z 13

Grantové schéma Společného regionálního operačního programu

Grantové schéma Společného regionálního operačního programu Grantové schéma Společného regionálního operačního programu Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy Období 1 1. Údaje o akci: Priorita Opatření Podopatření Kraj Konečný uživatel

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu/hlášení o pokroku 1 předkládá

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ Kapitola Skupina položek Název dokladu Každého zaměstnance je důležité vést pod jedním podčíslem položkou v tabulce seznam výdajů. - Pracovní smlouva včetně pracovní náplně

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Usnesení č. 129/4705 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 Příloha č. 1

Usnesení č. 129/4705 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 Příloha č. 1 Usnesení č. 129/4705 Příloha č. 1 Strana 1 Metodika financování a vykazování projektových aktivit pro projekt Posílení kapacit při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji, verze 3/2007

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

Průvodce pro zájemce o dotaci z PRV část 3. aneb. Co následuje po vybrání projektu Výběrovou komisí a schválení Programovým výborem?

Průvodce pro zájemce o dotaci z PRV část 3. aneb. Co následuje po vybrání projektu Výběrovou komisí a schválení Programovým výborem? Průvodce pro zájemce o dotaci z PRV část 3. aneb Co následuje po vybrání projektu Výběrovou komisí a schválení Programovým výborem? Obsah Podpis Dohody o poskytnutí dotace Výběrové řízení Realizace a administrace

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

Pokyny k předložení Žádosti o proplacení

Pokyny k předložení Žádosti o proplacení Pokyny k předložení Žádosti o proplacení Výtah z obecných podmínek opatření IV.1.2. (Kompletní znění Pravidel IV.1.2. je uvedeno v Příručce pro žadatele) Kap. 2. Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace

Více

Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond Státní zemědělský intervenční fond Odbor kontrol projektových opatření RV 11.06.2009 Žádost o proplacení výdajů realizace SPL - Žádost o proplacení předkládá a podepisuje příjemce dotace před pracovníkem

Více

na předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS

na předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS na předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS Valašsko Horní Vsacko: REALIZACE PROJEKTŮ 2013-2014 1. Úvod

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVY O PRŮBĚHU

MONITOROVACÍ ZPRÁVY O PRŮBĚHU PŘÍLOHA 2 PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE PRO 2. KOLO VÝZVY MONITOROVACÍ ZPRÁVY O PRŮBĚHU PROJEKTU Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy

Více

Mezinárodní konferenci v rámci programu INTERREG IIIA ČR Rakousko, 10.12.2007. Centrum pro regionální rozvoj ČR

Mezinárodní konferenci v rámci programu INTERREG IIIA ČR Rakousko, 10.12.2007. Centrum pro regionální rozvoj ČR Mezinárodní konferenci v rámci programu INTERREG IIIA ČR Rakousko, 10.12.2007 Centrum pro regionální rozvoj ČR pobočka CRR ČR pro NUTS II Jihovýchod se sídlem v Brně e-mail : jihovychod@crr.cz Vedoucí

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

Finanční část. 18. ledna 2012 Hradec Králové

Finanční část. 18. ledna 2012 Hradec Králové Finanční část 18. ledna 2012 Hradec Králové 1) Rozdělení činností a kompetencí realizačního týmu a uzavření pracovně-právních vztahů. 2) Prostudování a případné úpravy vnitřních směrnic organizace (např.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU od MAS Polabí, o.p.s.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU od MAS Polabí, o.p.s. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU od MAS Polabí, o.p.s. (Vyplní se s ohledem na to, zda je příjemcem finančního příspěvku fyzická či právnická osoba.) 1. Název projektu 2.

Více

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 1 Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 2 Podpora bude poskytnuta neinvestičním projektům zaměřeným na snížení počtu sociálně vyloučených osob, zejména starších 15

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace FOND PRO BILATERÁLNÍ SPOLUPRÁCI NA PROGRAMOVÉ ÚROVNI (FBS)

Fond pro nestátní neziskové organizace FOND PRO BILATERÁLNÍ SPOLUPRÁCI NA PROGRAMOVÉ ÚROVNI (FBS) Fond pro nestátní neziskové organizace FOND PRO BILATERÁLNÍ SPOLUPRÁCI NA PROGRAMOVÉ ÚROVNI (FBS) PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE MIKROGRANTU Příloha 13 Vzor Závěrečné zprávy o realizaci mikroprojektu

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1480/2014 schválená Radou Libereckého kraje dne 5.11.2013 usnesením č. 1639/13/RK Smluvní strany : Liberecký

Více

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O REALIZACI PROJEKTU OP LZZ A JEJICH PŘÍLOH Identifikační číslo: MAD 100 Příloha OM OP LZZ: D 10 Číslo revize: 1 Číslo vydání: 1.1 Stránka: 1 z 63 Obsah 1. ÚVOD...

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Zdroj: CP SZIF Analýza 48 vybraných žádostí MAS území MAS Počet obyvatel v území MAS (2006) 1 490 906 14 %ČR Rozloha území MAS (km 2 ) 22

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje S m l o u v a o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/879/2014 schválená Radou Libereckého kraje dne 4. 3. 2014 usnesením č. 324/14/RK Smluvní strany : Liberecký kraj se sídlem

Více

12 kroků k úspěšnému podání Žádosti o platbu

12 kroků k úspěšnému podání Žádosti o platbu 12 kroků k úspěšnému podání Žádosti o platbu Tato krátká příručka slouží jako jednoduché vodítko, jak podat Žádost o platbu (dále ŽoPl) projektu v rámci OPPI. Naleznete zde úvodní informace a ve 12 krocích

Více

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu.doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první

Více

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE KOBYLNICE Smluvní strany: 1. Obec Kobylnice zastoupená: Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce sídlo: Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 DIČ: CZ700488160,

Více

Článek I. Předmět a účel smlouvy. který byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.255/13/zk ze dne 25.6.2013.

Článek I. Předmět a účel smlouvy. který byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.255/13/zk ze dne 25.6.2013. Smluvní strany : S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1548/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 4.6.2013 usnesením č. 909/13/RK

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Vyplňování monitorovací zprávy OP VK monitorovací zprávy OP VK Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2 9.února 2011

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd Opatření 2.2. programu Iniciativy INTERREG III A ČR - Polsko

Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd Opatření 2.2. programu Iniciativy INTERREG III A ČR - Polsko Poskytovatel : Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky (MMR) Zastoupené Euroregionem Praděd česká část Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd Opatření 2.2. programu Iniciativy INTERREG III A ČR -

Více

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 TYPY MONITOROVACÍCH ZPRÁV zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) závěrečná monitorovací

Více

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu:

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu: PROGRAM 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Podporované

Více

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Při kontrole monitorovacích zpráv se často opakují některé nedostatky v pracovních výkazech, na které bychom vás rádi upozornili.

Více

číslo smlouvy: /2015/GCS

číslo smlouvy: /2015/GCS Příloha usn. RM10 č. 10/165/V/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č.

Více

Setkání s řešiteli projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Centrum podpory inovací

Setkání s řešiteli projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Centrum podpory inovací Setkání s řešiteli projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Centrum podpory inovací 5. Setkání s řešiteli projektů Ukončování projektů OP VK, sčítání veřejných zakázek, řešení nesrovnalostí

Více

POKYN K VYPLNĚNÍ SOUPISKY ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Příloha č. 9 Příručky pro příjemce

POKYN K VYPLNĚNÍ SOUPISKY ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Příloha č. 9 Příručky pro příjemce POKYN K VYPLNĚNÍ SOUPISKY ÚČETNÍCH DOKLADŮ v2 8. června 2015 Podkladem pro správné vyplnění soupisky je účetnictví příjemce. Zařazení účetních dokladů do kapitol rozpočtu v rámci soupisky musí odpovídat

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/ 1.1.01/01.0025 Název projektu

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU Praha 1.června 2005 sekr. 6582/2005 Směrnice kvestorky č. 8/2005 o cestovních náhradách na AMU S platností od 1.6. 2005 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU 1 Cestovní náhrady v tuzemsku

Více

Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236. Ing. Jana Mazánková 6. 3.

Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236. Ing. Jana Mazánková 6. 3. Setkání členů konsorcia SLARA Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236 Ing. Jana Mazánková 6. 3. 2014 Obsah prezentace Úvodní představení

Více

Pomoc při vyplnění formuláře Závěrečná zpráva

Pomoc při vyplnění formuláře Závěrečná zpráva Pomoc při vyplnění formuláře Závěrečná zpráva 1.3 Projekty participativní demokracie 5.1 Setkání mladých lidí a činitelů zodpovědných za mládežnickou politiku VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO VYPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ

Více

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Podmínkou pro přijetí žádosti je dodržení Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov Údaje vpisujte

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK OLP/3203/2013 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu resortu životního prostředí a zemědělství, podprogramu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová Způsobilé výdaje Jana Feireislová Definice Způsobilé výdaje spolufinancovány ze strukturálních fondů EU, Jsou v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie a České republiky Odpovídají cílům, zaměření

Více

V metodice by měly být zahrnuty všechny režijní výdaje, které si nárokujete alikvotně, tedy např.:

V metodice by měly být zahrnuty všechny režijní výdaje, které si nárokujete alikvotně, tedy např.: Vážení příjemci, přestože většina projektů již běží naplno a samotné vykazování nákladů k proplacení v rámci předkládaných finančních zpráv je na mnohem lepší úrovni, existují stále nedostatky v oblasti

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION MĚSTO LITOMĚŘICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE DLE UST. 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU S NÁZVEM STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION

Více

Výzva. více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva. více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 11.2013 č.j.. Věc:

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 1 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací platný k 1. 6. 2013 1. Disponibilní finanční prostředky krajské organizace Každá krajská organizace má na příslušný kalendářní rok k dispozici

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU Praha 30.11.2004 sekr. 41238/2004 Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU S platností od 01.12. 2004 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU Cestovní náhrady v tuzemsku a

Více

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města Český Krumlov v roce 2012. 1.2. Právní rámec Programu Program je v souladu s Pravidly pro poskytování

Více

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1 Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ing. Martina Štefanová Odbor ochrany přírody a odpadů Státní

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

n e w s l e t t e r p r o I P o

n e w s l e t t e r p r o I P o n e w s l e t t e r p r o I P o č e r v e n 2 0 1 0 Vážení příjemci Individuálních projektů ostatních, problematika osobních výdajů souvisejících s realizací projektu je řešena nejen na seminářích, v příručkách,

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Vnitřní směrnice č.2/2009 PŘEHLED ARCHIVACE A EVIDENCE DOKLADŮ K PROJEKTU INOVACE KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ SOŠ A SOU NERATOVICE I. VYMEZENÍ OBSAHU SMĚRNICE Toto směrnice upravuje postup pro evidenci takových

Více

(30 žáků x 15 000,-Kč) Celková nabídková cena-angličtina: 900 000,-Kč s DPH

(30 žáků x 15 000,-Kč) Celková nabídková cena-angličtina: 900 000,-Kč s DPH Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě 63/2010 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ

OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ ROZPOČET A FINANCOVÁNÍ PROJEKTU Kdy si lze zažádat o zálohu na financování projektu? Požadavek na zálohovou platbu se vyplňuje

Více

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR - nejčastější chyby při realizaci projektů Ing. Jarmila Svobodová Osnova prezentace Integrovaný operační program a CRR Nejčastější chyby v žádostech/ projektech

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 bankovní

Více

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci Město Cheb Poskytuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon) zajištění služeb zpracovatele

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY

ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 981 ze dne 26. 6. 2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZOR MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY odbor památkové péče PID ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY vlastníkům památkově významných objektů

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Verze 2.0 revize č. 1 ke dni 27.06.2008 Vydání č. Platné od 2.0 30.11.2007 Ing. Kaprhálová Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu

Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu Obsah Výkaz výdajů: 1. Soupiska účetních dokladů 2. Členění dle kódu výdaje Žádost o platbu 1. Pokyny pro vyplnění výdajů v ŽoP Čerpání rozpočtu: 1. Předkládání

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Cílem programu je zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového charakteru

Více

Realizace kulturních a sportovních akcí ve spolupráci s MAS Oslavka, o.p.s.

Realizace kulturních a sportovních akcí ve spolupráci s MAS Oslavka, o.p.s. Místní akční skupina OSLAVKA, o.p.s. Výzva k předkládání projektů 1) Název programu: Realizace kulturních a sportovních akcí ve spolupráci s MAS Oslavka, o.p.s.. 2) Celkový objem finančních prostředků:

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

ADMINISTRACE PROJEKTŮ GAČR I. VÁŠ PROJEKT BYL PODPOŘEN

ADMINISTRACE PROJEKTŮ GAČR I. VÁŠ PROJEKT BYL PODPOŘEN ADMINISTRACE PROJEKTŮ GAČR I. VÁŠ PROJEKT BYL PODPOŘEN 1. Podpis smlouvy Podpis Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu (dále jen grantová smlouva ) zajištuje Grantové oddělení FF UK

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

METODICKÝ POKYN Č. 1/2013

METODICKÝ POKYN Č. 1/2013 METODICKÝ POKYN Č. 1/2013 Projekt MŠMT-OP VK, reg. Číslo CZ 1.07/2.4.00/17.0116 Partnerství v jaderné energetice nové generace CENEN-NET Pokyny pro přípravu podkladů pro vyhotovení finanční části pravidelné

Více

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I.

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I. S M L O U V A O V E D E N Í Ú Č E T N I C T V Í Č. Firma: DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01 zastoupená: p.zlatuše Pazderová IČO: 25007360 DIČ: CZ25007360 bank.spojení: Fio Banka

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje

Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje 1 1. ÚVOD Na základě Rozhodnutí Evropské komise č. C(2013) 8886 ze dne 9. prosince 2013 byl České republice

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více