MONITOROVACÍ ZPRÁVY O PRŮBĚHU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MONITOROVACÍ ZPRÁVY O PRŮBĚHU"

Transkript

1 PŘÍLOHA 2 PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE PRO 2. KOLO VÝZVY MONITOROVACÍ ZPRÁVY O PRŮBĚHU PROJEKTU

2 Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 3 Období Údaje o projektu: Priorita Podopatření 5.2 Regionální rozvoj infrastruktury Opatření Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech NUTS II Střední Morava Kraj CZ071 Konečný příjemce Olomoucký kraj Registrační číslo žádosti CZ / /0454 Název projektu Internetizace knihoven Olomouckého kraje Ing. Pavel Poles Vypracoval Podpis Počet stran Datum Olomoucký kraj Ing. Pavel Horák Konečný příjemce Titul, jméno, příjmení Podpis Datum 1 Uvádějte ve tvaru: dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr. V případě etapových a závěrečných zpráv se musí uvedená data shodovat s daty zahájení a ukončení realizace etapy projektu/projektu. Příloha č. 2 Příručky pro příjemce 2. kolo výzvy Strana 2 z 11

3 Převzal ( pracovník CRR) Podpis Datum 2. Popis realizace projektu za sledované období Před samotným vydáním Rozhodnutí o účasti strukturálních fondů EU na financování projektu proběhlo výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace k projektu. Vzhledem k tomu, že se jednalo v té době o zakázku ( do 2 mil. Kč bez DPH) bylo osloveno 5 společností. Veřejné otevírání obálek proběhlo dne a 5-ti členná komise doporučila a vedení kraje rozhodlo vybrat nabídku společnosti Equica, a.s. Olomoucký kraj dne uzavřel smlouvu o dílo se společností Equica, a.s. na vypracování projektové dokumentace, smlouva o dílo viz příloha č.1. Dne Rada Olomouckého kraje (dále jen ROK) schválila realizaci veřejné zakázky na dodavatele počítačových sestav pro knihovny ( způsob zadání, zadávací dokumentaci, hodnotící komisi). Dle zákona 40/2004 Sb. bylo vyhlášeno otevřené řízení (viz bod 4.). Byla vybrána a schválena nabídka společností VDI Meta výrobní družstvo invalidů. Smlouva kupní č. 0813/2005 včetně dokladů k výběrovému řízení byla přílohou k monitorovací zprávě č. 1. Realizace této dodávky včetně instalací byla ukončena a předána Předávací protokol byl součástí 2. monitorovací zprávy. Dne došlo k dodatečné dodávce počítačové sestavy do obce Jindříchov u Šumperka, část Pusté Žibřidovice, která chybně dle partnerské smlouvy nebyla zahrnuta do celkového počtu sestav v původním rozhodnutí. Olomoucký kraj uzavřel smlouvu se společností VDI Meta výrobní družstvo invalidů. Zakázka byla realizována objednávkou č. 486/2006/OSR ze dne , viz příloha č. 2. Předávací protokol byl součástí 2. monitorovací zprávy. V rámci žádosti o změnu o navýšení počtu počítačových sestav se realizovala zakázka, která z důvodu zachování technických podmínek a jednotného servisu v obcích Olomouckého kraje byla oslovena pro dodatečnou dodávku 11 počítačových sestav společnost VDI Meta výrobní družstvo invalidů. Svým rozsahem se nejednalo o veřejnou zakázku dle zákona. Dodávka byla realizována na základě uzavřené smlouvy se společností VDI Meta-výrobní družstvo invalidů, která byla doložena součástí přílohy 2. monitorovací zprávy. Dodávka byla ukončena dne Předávací protokol byl součástí 2. monitorovací zprávy. Od měsíce srpna 2005 do probíhala instalace připojení k internetu. Realizace připojení jsou ADSL ( cca 80%), VSAT ( cca 5%), ISDN (cca 4%) a ostatní připojení knihoven zajišťuje si sám partner pomocí WiFi technologie (cca 11%). Na základě průzkumu trhu bylo osloveno 5 firem za účelem dodávky, jednalo se o zakázku, propagačních materiálu projektu pro publicitu projektu. Dne proběhlo hodnocení nabídek. Hodnotící komise vybrala nabídku společnosti ADMark s. r. o. Zakázka byla realizována objednávkou č.1531/2005/osr viz příloha č. 3. Zakázka byla předána předávacím protokolem dne , viz příloha č. 4. Dne nastoupila nová pracovnice na plný úvazek na Olomoucký kraj, která má v popisu práce administraci tohoto projektu a naplňuje monitorovacího ukazatele vytvoření hrubého pracovního v projektu. Pracovní smlouva a pracovní náplň byla součástí přílohy k monitorovací zprávě č. 1 a změna dohody o změně pracovní smlouvy doložena součástí přílohy k monitorovací zprávě č. 2. V průběhu realizace projektu se prováděla kontrola monitorovacích ukazatelů. Vzhledem k tomu, že dle výkladu monitorovacích ukazatelů, které byly vydány po vydání rozhodnutí (viz zdůvodnění bod 7.), Bylo požádáno o změnu Rozhodnutí, které měnilo monitorovací ukazatele včetně snížení rozpočtu. Rozhodnutí bylo vydáno dne Příloha č. 2 Příručky pro příjemce 2. kolo výzvy Strana 3 z 11

4 3. Další plán realizace projektu Plán postupu nad rámec projektu v době udržitelnosti projektu: Technologie ISDN se bude v 1Q2007 ještě překlápět na ADSL nebo VSAT( zvýšení rychlosti internetu min. na 512kb/s). 4. Zadávací řízení na dodavatele (částky bez DPH) Počet vyhlášených zadávacích řízení na dodavatele 2 Typ zadávacího řízení č.1 Otevřené řízení Název zadávacího řízení Dodávka počítačové techniky a software pro knihovny Datum zveřejnění/oslovení dodavatelů Datum zasedání hodnotící komise Objem zakázky ,- Kč Datum podpisu smlouvy s dodavatelem Název VDI Meta výrobní družstvo invalidů dodavatele Výsledný objem ,00 Kč bez DPH zakázky (v Kč) ( ,15 Kč včetně DPH) Typ zadávacího řízení č.2 Název zadávacího řízení Datum zveřejnění/oslovení dodavatelů Datum zasedání hodnotící komise Název dodavatele Výsledný objem zakázky (v Kč) Objem zakázky Datum podpisu smlouvy s dodavatelem Příloha č. 2 Příručky pro příjemce 2. kolo výzvy Strana 4 z 11

5 5. Pokrok v realizaci projektu vzhledem ke stanoveným cílům Monitorovací ukazatel II.II.III Počítače připojené širokopásm. připojením II.II.IV Občané s přístupem k širopásm. inter. II.II.VII Uživatelská místa v PIAP či IKT centrech II.II.II Vytvořená hrubá pracovní místa - ženy Závaznost Měrná jednotka Údaj v Rozhodnutí MIN Kus Skutečnost MIN Osoba MIN Kus MIN Osoba 1 1 Zdůvodnění v případě nesplnění plánu (uvedeného v Rozhodnutí) 2 6. Informace o plnění finančního harmonogramu Etap a č. 1 Zdroj financování Plánovaná výše uvedená v Podmínkách* (Kč) Skutečně vyčerpaná výše pro etapu/projekt* (Kč) Kumulativní čerpání od počátku realizace (Kč) Strukturální fondy , Kumulat ivní čerpání od počátku realizace k plánu za projekt celkem (%) Státní rozpočet , , ,00 100,00 Rozpočet kraje , , ,63 583,57 Rozpočet obce SFDI Soukromé spolufinancování Před vydáním Rozhodnutí o účasti SR a SF EU na financování akce zřízen dne individuální účet pro financování projektu: Komerční banka Olomouc, a.s., č. účtu: /0100. Dne zřízen nový individuální účet určený pro financování projektu: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: /0800. Zdůvodnění v případě nesplnění finančního harmonogramu v souladu s Podmínkami: * pro jednoetapový projekt 2 Pouze u etapové nebo závěrečné monitorovací zprávy. Příloha č. 2 Příručky pro příjemce 2. kolo výzvy Strana 5 z 11

6 7. Změny projektu vzniklé v průběhu období, za které je zpráva předkládána a přijatá nápravná opatření Popis změny v projek tu Změna rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování akce (projektu) vydaného dne Změny v Rozhodnutí Projektované parametry (monitorovací ukazatele) akce: původní znění Projektované parametry (monitorovací ukazatele) akce: Závaznost Měrná jednotka Hodnota II.II.III Počítače připojené širokopásm.připojením MIN kus 215 II.II.IV Občané s přístupem k širokopásm.inter. MIN osoba II.II.VII Uživatelská místa v PIAP či IKT centrech MIN kus 215 II.II.XIII Vybudování PIAP a/nebo IKT centra MIN kus 215 II.II.I Vytvořená hrubá pracovní místa muži MIN osoba 0,5 II.II.II Vytvořená hrubá pracovní místa - ženy MIN osoba 0,5 navrhované znění Projektované paramentry (monitorovací ukazatele) akce: Závaznost Měrná jednotka Hodnota II.II.III Počítače připojené širokopásm.připojením MIN kus 227 II.II.IV Občané s přístupem k širokopásm.inter. MIN osoba II.II.VII Uživatelská místa v PIAP či IKT centrech MIN kus 227 II.II.XI Kapacita vybudovaného PIAP či IKT centra MIN kus 1 II.II.II Vytvořená hrubá pracovní místa - ženy MIN osoba 1 Změny v Podmínkách k Rozhodnutí Část II Finanční a časový rámec, odstavec 1., tabulka Celkové uznatelné náklady projektu původní znění Finanční rámec projektu: Kč Celkové náklady projektu Kč - Celkové neuznatelné náklady projektu Kč = Celkové uznatelné náklady Kč navrhované znění Finanční rámec projektu: Kč Celkové náklady projektu Kč - Celkové neuznatelné náklady projektu 0 Kč = Celkové uznatelné náklady Kč Část II Finanční a časový rámec, odstavec 2., tabulka Výše dotace a zdrojů spolufinancování uznatelných nákladů projektu původní znění Druh dotace/zdroje spolufinancování Kč Podíl na celkových uznatelných nákladech (v %) Dotace ze strukturálního fondu ERDF (dále jen SF ) ,00 75,00 Národní veřejné zdroje ,00 25,00 Z toho: dotace ze státního rozpočtu (dále jen SR ) ,00 10,00 prostředky z rozpočtu kraje ,00 15,00 prostředky z rozpočtu obce 0 0 Soukromé spolufinancování 0 0 Celkové uznatelné náklady , navrhované znění Příloha č. 2 Příručky pro příjemce 2. kolo výzvy Strana 6 z 11

7 Druh dotace/zdroje spolufinancování Kč Podíl na celkových uznatelných nákladech (v %) Dotace ze strukturálního fondu ERDF (dále jen SF ) ,00 75,00 Národní veřejné zdroje ,00 25,00 Z toho: dotace ze státního rozpočtu (dále jen SR ) ,00 9,49 prostředky z rozpočtu kraje ,00 15,51 prostředky z rozpočtu obce 0 0 Soukromé spolufinancování 0 0 Celkové uznatelné náklady , Část II Finanční a časový rámec, odstavec 6., tabulka Seznam uznatelných nákladů podle věcných etap projektu původní znění Název a číslo věcné etapy Název uznatelného nákladu Výše uznatelného nákladu (v Kč) 1 Realizace dodávky informačních technologií do knihoven projektová dokumentace ,00 náklady na označení projektu ,00 Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW ,00 finanční a jiné náklady ,00 DPH ,00 navrhované znění Název a číslo věcné etapy Název uznatelného nákladu Výše uznatelného nákladu (v Kč) 1 Realizace dodávky informačních technologií do knihoven projektová dokumentace ,00 náklady na označení projektu ,00 Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW ,00 DPH ,00 Část II Finanční a časový rámec, odstavec 7., tabulka Harmonogram realizace projektu původní znění Název a číslo věcné etapy projektu: 1 Realizace dodávky informačních technologií do knihoven Datum zahájení etapy Datum ukončení etapy Výše uznatelných nákladů na etapu (v Kč) ,00 Termín podání Žádosti o proplacení výdajů projektu navrhované znění Název a číslo věcné etapy projektu: 1 Realizace dodávky informačních technologií do knihoven Datum zahájení etapy Datum ukončení etapy Výše uznatelných nákladů na etapu (v Kč) ,00 Termín podání Žádosti o proplacení výdajů projektu Zdůvodnění změn: V době podání projektu i vydání rozhodnutí byly schváleny monitorovací ukazatele, které v současné době neodpovídají monitorovacím ukazatelům, které jsou schváleny v rámci dokumentace SROP. Jedná se o upřesnění a přesné specifikaci dle platných pokynů vydané řídícím orgánem SROP v roce Výklad těchto ukazatelů byl upřesněn v metodické příručce vydané v roce V rámci navrhované změny rozhodnutí se jedná o upřesnění ukazatelů v souladu s metodickou příručkou a navrhujeme navýšení ukazatelů II.II.III a II.II.VII, dále ukazatel II.II.IV snížit ve vazbě na Příloha č. 2 Příručky pro příjemce 2. kolo výzvy Strana 7 z 11

8 docházkovou vzdálenost 2km. Reálnost naplnění tohoto ukazatele vyplývá ze statistických dat ČSU ve vztahu k 227 obcím zapojených do tohoto projektu. Seznam. Ukazatel původní II.II.XIII nahradit ukazatelem II.II.XI, který reálně odráží skutečnost naplnění kapacity v daném PIAP či IKT centru. Ukazatele II.II.I a II.II.II navrhujeme sloučit do jednoho celého úvazku (1) na II.II.II. Termíny přípravy a realizace akce se nemění. Termín podání žádosti o proplacení výdajů projektu navrhujeme v Podmínkách rozhodnutí posunout z na termín , což odpovídá reálnosti předložení dokladů k ukončení projektu. Dále navrhujeme snížit uznatelné náklady, které vznikly na základě výběrového řízení na dodavatele. Část uznatelných nákladů NEINV Náklady na nákup výpočetní techniky navrhujeme přesunout do roku 2006, což je v souladu s současným termínem realizace akce. Datum oznámení na P CRR Přijatá opatření Dne bylo vydáno Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování akce (projektu). Popis změny v projektu Datum oznámení na P- CRR Přijatá opatření Popis změny v projektu Datum oznámení na P- CRR Přijatá opatření 8. Výnosy projektu v průběhu realizace projektu Etapa Typ výnosu Kč 1 Etapa celkem 2 Etapa celkem Projekt celkem 0,00 9. Zajištění publicity a informování o projektu Zajištění publicity bylo provedeno v souladu s plánem projektu. Na webových stránkách Olomouckého kraje je dostupná stručná anotace projektu. Každé pořízené zařízení z projektu je označeno barevnou nálepkou, která označuje projekt včetně log a povinného textu dle pravidel publicity ( dále jen označení projektu). Dále ke každému počítači byla dodána podložka pod myš s označením projektu. Do každé knihovny byly dodány propagační materiály projektu, a to brožury a skládačky. Skládačky a brožury byly nabízeny občanům v rámci informačních materiálů Krajského úřadu Olomouckého kraje. Tyto materiály byly Příloha č. 2 Příručky pro příjemce 2. kolo výzvy Strana 8 z 11

9 nabízeny v rámci publicity i novinářům při tiskové konferenci Olomouckého kraje k projektu, na základě něhož vyšel i článek v tisku - Olomoucký den a Olomoucký kraj. Příloha č. 2 Příručky pro příjemce 2. kolo výzvy Strana 9 z 11

10 SEZNAM PŘÍLOH 3 : Pro etapovou a závěrečnou monitorovací zprávu: a) Originál Žádosti o platbu b) Originál čestného prohlášení, že příjemce není dlužníkem vůči státním fondům a institucím c) Kopie dokladů související se zadávacím řízením na dodavatele (nepředkládá se, bylo-li již předloženo s některou z předešlých monitorovacích zpráv ) d) Kopie uzavřených smluv s dodavateli (nepředkládá se, bylo-li již předloženo s některou z předešlých monitorovacích zpráv ) e) Kopie účetních dokladů k soupiskám (za sledované časové období) CRR tyto doklady archivuje, v případě potřeby si může CRR vyžádat i originály. f) Originál výpisu ze zvláštního účtu určeného pro projekt SROP (za sledované časové období); je-li to relevantní také výpisy z úvěrového účtu a výpisy z jiných běžných účtů (např. z účtu, který byl pro projekt používán před podpisem Podmínek) g) Název banky, u které má konečný příjemce zřízen úvěrový účet a číslo úvěrového účtu h) Kopie protokolu o předání a převzetí díla (stavby, stroje apod.) nebo kolaudační rozhodnutí, je-li již k dispozici. Datum podepsání protokolu o předání a převzetí díla nesmí překročit termín ukončení Realizace akce uvedený v Rozhodnutí. i) Kopie pojistné smlouvy na předmět projektu (předkládá se spolu s nejbližší monitorovací zprávou následující po pořízení majetku). j) Doklad o první splátce pojistného (předkládá se s nejbližší monitorovací zprávou následující po pořízení majetku). k) Kopie pracovní smlouvy, pracovní náplně, výkazy práce (timesheety) a rekapitulace mezd nových zaměstnanců nebo zaměstnanců vyčleněných pro činnost pro projekt za sledované časové období. V rekapitulaci mezd budou obsaženy tyto údaje: Celková částka hrubých mezd za požadované období, Celková částka odvodů sociálního a zdravotního pojištění v členění zaměstnavatel, zaměstnanec, Celková částka odvedené daně z příjmů fyzických osob, Celková částka vyplacených doložených prémií za požadované období. V opatření 3.3 ve vztahu k partnerům projektu: k předložené rekapitulaci mezd předloží příjemce partnerskou smlouvu či jiné ujednání, na základě kterého bude zřejmé, jaká výše sazby (měsíční, hodinové či jiné ) byla ve vztahu k partnerovi dohodnuta. l) Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců konečného příjemce/partnerů (za posledních 6 kalendářních měsíců předcházejících datu předložení monitorovací zprávy) m) Originál zprávy auditora u projektu s celkovými plánovanými náklady nad 3 mil. EUR (předkládá se se závěrečnou monitorovací zprávou) n) Kopie zápisů z kontrolních dnů v případě staveb (za sledované časové období) o) Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu p) Kopie prezenčních listin, pozvánek apod. u měkkých projektů (za sledované časové období) 3 Je-li požadováno předložení originálu dokumentu, je možné předložit namísto originálu také ověřenou kopii. U dokumentů, které jsou předkládány pouze jako kopie musí mít konečný příjemce vždy zároveň archivován také originál. Originál dokumentu je na vyžádání povinen předložit. Příloha č. 2 Příručky pro příjemce 2. kolo výzvy Strana 10 z 11

11 q) Doložení vlastnických vztahů, projektová dokumentace (pokud je součástí projektu nákup informačních technologií jejichž umístění je možné určit až po ukončení výběrového řízení na dodavatele a tyto doklady nebyly doposud doloženy) r) Kopie znaleckého posudku pro ocenění pozemku či stavby, posudek nesmí být starší než 6 měsíců (v případě nákupu nemovitosti a realizaci uznatelných nákladů v naturáliích) s) Specifikace názvu a data vydání (verze) ceníku stavebních prací, podle kterého bylo provedeno ocenění (při realizaci uznatelných nákladů v naturáliích) t) Kopie výpisu z katastru nemovitostí, nabývací smlouvy (v případě nákupu nemovitostí) u) Soupiska faktur v) Seznam příloh Pro průběžnou monitorovací zprávu: a) Kopie dokladů související se zadávacím řízením na dodavatele (nepředkládá se, bylo-li již předloženo s některou z předešlých monitorovacích zpráv ) b) Kopie uzavřených smluv s dodavateli (nepředkládá se, bylo-li již předloženo s některou z předešlých monitorovacích zpráv ) c) Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců konečného příjemce/partnerů (platí pro první průběžnou zprávu, kdy se předkládá přepočtený stav zaměstnanců za období 6 kalendářních měsíců předcházejících datu registrace žádosti) d) Kopie zápisů z kontrolních dnů v případě staveb (za sledované časové období) e) Kopie prezenčních listin, pozvánek apod. u měkkých projektů (za sledované časové období) f) Kopie smlouvy s Českou spořitelnou, a.s. o založení čerpacího účtu (jen u první průběžné zprávy) v případě, že žadatel žádá o podporu ze státního rozpočtu. Příloha č. 2 Příručky pro příjemce 2. kolo výzvy Strana 11 z 11

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Program semináře Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Výběr dodavatele v projektech OPPK Ing. Linda Sadílková Coffee break Kontroly projektu, změny v projektu, monitorovací

Více

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektu OPPK Ing.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektu OPPK Ing. EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Program semináře Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd Publicita projektu OPPK Ing. Jiří Netík Výběr dodavatele v projektech OPPK Ing. Linda Sadílková Coffee break Kontroly

Více

Usnesení č. 129/4705 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 Příloha č. 1

Usnesení č. 129/4705 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 Příloha č. 1 Usnesení č. 129/4705 Příloha č. 1 Strana 1 Metodika financování a vykazování projektových aktivit pro projekt Posílení kapacit při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji, verze 3/2007

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Vyplňování monitorovací zprávy OP VK monitorovací zprávy OP VK Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2 9.února 2011

Více

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu Název projektu Číslo prioritní osy 1.1

Více

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová Způsobilé výdaje Jana Feireislová Definice Způsobilé výdaje spolufinancovány ze strukturálních fondů EU, Jsou v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie a České republiky Odpovídají cílům, zaměření

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Potenciál III

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OSA KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY Verze k 18. 7. 2014 Obsah 1. Obecná upřesnění příloh k formuláři Žádosti o poskytnutí podpory a k uzavření Smlouvy, resp.

Více

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Seznam změn č. 1 Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński 1. str. 3, bod 1 Seznam zkratek OPS OEÚS Odbor regionální přeshraniční spolupráce na MMR ČR plnící

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 41 V 226 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 45027/2008 10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd Opatření 2.2. programu Iniciativy INTERREG III A ČR - Polsko

Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd Opatření 2.2. programu Iniciativy INTERREG III A ČR - Polsko Poskytovatel : Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky (MMR) Zastoupené Euroregionem Praděd česká část Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd Opatření 2.2. programu Iniciativy INTERREG III A ČR -

Více

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2015 Správce podprogramu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ) Česká národní banka

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Identifikační číslo: MAD 31 Příloha Operačního manuálu N Neřízená kopie 1.5.2005 Číslo vydání: 1 Číslo revize:

Více

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014. Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014. Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014 Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 1 Obsah Článek 1 Základní pojmy... 3 Článek 2 Zásady pro

Více

1. Základní informace

1. Základní informace Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dle ustanovení zákona č. 130/2002Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a o změně některých

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5 PODMÍNKY poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 2. Rozvoj firem, oblasti podpory 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb, programu ICT v Číslo projektu

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.35

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.35 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.35 Verze 1.35 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 1, schválená dne 4. 12. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy ICT a strategické

Více

METODICKÉ POKYNY PRO ŽADATELE

METODICKÉ POKYNY PRO ŽADATELE Občanské sdružení MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 82, 391 43 Mladá Vožice IČO:26663503 METODICKÉ POKYNY PRO ŽADATELE Fiche (Opatření) č. 1: I.1.1. Využití ploch trvalých travních porostů Strategický

Více

PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY

PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením reg. č. CZ.1.04/1.1.00/A5.00001 doba realizace: 1. 1. 2013 30. 8. 2015 registrační číslo projektu: CZ 1.04./1.1.00/A5.00001

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR 1. ÚVOD...3 2. ROZHODNUTÍ MINISTRA..3 3. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY.. 4 3.1. PODKLADY KE SMLOUVĚ.5 3.1.1. PŘÍLOHY I PROGRAM OCHRANY OZONOVÉ

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Příloha P7 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha IDENTIFIKAČNÍ KÓD: MAD 75 revize: 4 Strana 1 z 131 Vážení přátelé,

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Aktivita B Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 100 VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: SCHVÁLIL:

Více

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Spolupráce

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0 Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu verze 1.0 Verze 1.0 Metodického pokynu ke způsobilým výdajům projektu, schválená dne 12. 9. 2012 je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro probíhající

Více