Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky. (Metodická příručka)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky. (Metodická příručka)"

Transkript

1 Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky () Září 1998

2 Autorský kolektiv: Ing. Petr Czekaj Ing. Manfred Hellmich Ing. Miroslav Hučka, CSc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. RNDr. Jan Vozáb 2

3 OBSAH 1. ÚVOD ZÁSADY REGIONÁLNÍ POLITIKY V ČR Definice a výchozí principy regionální politiky v ČR Podporované regiony Programové dokumenty a nástroje regionální politiky Institucionální rámec pro provádění regionální politiky Financování REGIONÁLNÍ POLITIKA V EVROPSKÉ UNII Hlavní znaky regionální politiky v zemích EU Nástroje regionální politiky v zemích EU Vývojové trendy regionální politiky v EU Nové principy hospodářské a sociální politiky EU ROZŠIŘOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE A POSKYTOVÁNÍ PODPOR Z JEJÍCH STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Rozšiřování Evropské unie Oblasti a cíle strukturálních fondů Hlavní principy regionální politiky pro strukturální fondy Příprava ČR ke vstupu do EU METODICKÝ POSTUP TVORBY ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍ V REGIONECH ČR Postupové kroky vypracování strategie rozvoje regionu Metody a organizace vypracování strategie rozvoje regionu Profil regionu Obsahové zaměření situační analýzy Struktura profilu regionu Zdroje informací pro vypracování situační analýzy Vize regionu a globální cíle SWOT analýza Charakteristika metody SWOT Vnitřní analýza - silné a slabé stránky Vnější analýza - příležitosti a ohrožení Využití SWOT analýzy Příklad SWOT analýzy Výběr kritických oblastí a formulace strategických cílů Výběr kritických oblastí Typické oblasti regionálního rozvoje Stanovení strategických cílů

4 5.6.4 Příklady typických formulací cílů Vazba mezi cíli a SWOT analýzou Navrhování strategických směrů a rozvojových aktivit Strategické směry a rozvojové aktivity Stanovení strategických směrů a rozvojových aktivit Příklad formulace strategických směrů a rozvojových aktivit Vazba mezi strategickými směry a SWOT analýzou Sestavení strategického dokumentu IMPLEMENTACE STRATEGIE ROZVOJE REGIONU Přílohy Příloha č.1 Příloha č.2 Příloha č.3 Příloha č.4 Doporučený harmonogram prací pro zpracování strategie rozvoje regionu Rámec a složky hospodářské politiky Evropské unie Osnova pro vypracování situační analýzy (profilu regionu) Metodický postup tvorby rozvojových strategií 4

5 1. ÚVOD V souladu s usnesením vlády ČR č. 235/98 o zásadách regionální politiky vlády, zadalo Ministerstvo pro místní rozvoj budoucím VÚSC vypracovat do konce března 1998 Strategie rozvoje regionů a následně provést jejich integraci do Strategie regionálního rozvoje ČR. Vzhledem ke krátkosti termínu a různému stupni rozpracovanosti této problematiky v jednotlivých regionech předkládáme tento metodický návod, od něhož očekáváme, že napomůže sjednocení představ o tom, čím by Strategie měla být, co by měla obsahovat a v jaké formě by měla být prezentována. Očekáváme také, že její aplikace povede ke sjednocení výstupní formy regionálních strategií alespoň do té míry, aby byly integrovatelné a prezentovatelné v souběžně vypracovávaném republikovém dokumentu. Pro ty regiony, které již obdobný dokument mají vypracovaný může posloužit ke komparaci přístupů a k posouzení, nakolik výstupy již vypracovaných dokumentů jsou využitelné i na republikové úrovni. Pro vypracování této metodické příručky, vzhledem k jejímu předpokládanému využití jako volného vodítka pracemi na strategii, jsme upustili od souvislého a tím i rozsáhlého výkladu problematiky a zvolili jsme úspornější formu hesel a odrážek. Věříme, že i v této podobě zůstala příručka srozumitelná. Hlavní váhu přikládáme kapitole 5 - metodice postupu tvorby rozvojových strategií. Potřeba respektovat při tvorbě Strategií principy regionální politiky EU, vedla autory k zařazení kapitol 3 a 4 stručně charakterizujících současnou regionální politiku EU a možnosti využívání jejích fondů. Metodika vychází z toho, že v Regionální koordinační skupina (RKS) ustavená v regionu bude plnit roli řídícího a svodného týmu pro vypracování strategie, jehož činnost bude podpořena ad hoc vytvořenými pracovními skupinami. Tento velmi stručný metodický návod může být podle potřeb regionu modifikován, doporučená výstupní forma Strategie by však měla být dodržena. 5

6 2. ZÁSADY REGIONÁLNÍ POLITIKY V ČR Výkon státní správy na úseku regionální politiky není v našem právním řádu definován formou speciálního zákona. Vláda ČR přijala 8.dubna 1998 Usnesení č. 235 o Zásadách regionální politiky vlády. Problematikou regionální politiky se také zabývala vláda v prosinci 1992, kdy přijala usnesení č. 759 k zásadám regionální hospodářské politiky vlády. Podle těchto Zásad byla opatření regionální politiky převážně zaměřena na zvýšenou podporu malého a středního podnikání v tzv. hospodářsky problémových regionech. Nebyl v nich však deklarován systém programových podpor problémových oblastí. Agenda 2000 (Stanovisko EK k žádosti ČR o přijetí do EU z července 1997) obsahuje kritiku, že ČR nemá adekvátní regionální politiku a že bude zapotřebí vytvořit vhodné struktury a účinné nástroje schopné čelit regionálním disparitám a posílit finanční zdroje určené na regionální rozvoj. 2.1 Definice a výchozí principy regionální politiky v ČR Regionální politika je koncepční a výkonná činnost státu a regionálních orgánů, jejímž cílem je přispívat k rozvoji jednotlivých regionů snižovat rozdíly mezi úrovněmi rozvoje jednotlivých regionů podporovat hospodářský a sociální rozvoj jednotlivých regionů z hlediska aktivace jejich nedostatečně využívaného potenciálu Regionální politika se provádí: v úrovni republiky (státu) - selektivně v úrovni regionální (VÚSC) - celoplošně Výchozí principy regionální politiky v ČR: princip koncentrace princip partnerství princip programování princip doplňkovosti Je nutno zajišťovat soulad regionální politiky v ČR s praxí EU. 2.2 Podporované regiony V podmínkách ČR mohou být podporovány: regiony se soustředěnou podporou státu strukturálně postižené oblasti 1) hospodářsky slabé oblasti 2) další regiony podle rozhodnutí vlády 1) Strukturálně postižené oblasti - výrazný útlum průmyslu (zejména těžkého), vysoká míra nezaměstnanosti, zpravidla přetrvávající výrazně zhoršený stav životního prostředí. 2) Hospodářsky slabé oblasti - nižší hospodářská a životní úroveň, zpravidla spojená s vysokou mírou nezaměstnanosti (často jde o zaostávající venkovské oblasti s depopulačními tendencemi a nízkou hustotou zalidnění). 6

7 2.3 Programové dokumenty a nástroje regionální politiky Soustavu programových dokumentů regionální politiky tvoří: strategie regionálního rozvoje ČR (celá ČR) strategie rozvoje jednotlivých regionů ČR regionální programy rozvoje (pro předem vymezené regiony) Odvětvové dokumenty jednotlivých resortů mající regionální dopady: odvětvové programy s regionálně diferencovanou alokací prostředků regionálně diferencované podpory podnikání regionální dopady budování technické, sociální a podnikatelské infrastruktury Základní nástroje k podpoře regionální politiky: státní záruky za bankovní úvěry plné či částečné úhrady úroků z bankovních úvěrů poskytování dotací nebo půjček poskytování prémií za vytvoření pracovního místa Zaměření nástrojů regionální politiky: Zpravidla jsou zaměřeny na podporu: podnikání vybavení území infrastrukturou občanské a technické vybavenosti rozvoje lidských zdrojů tvorby a ochrany životního prostředí zpracování regionálních programových dokumentů a budování rozvojových agentur 7

8 2.4 Institucionální rámec pro provádění regionální politiky Celkový institucionální rámec: republiková úroveň regionální úroveň - zatím převážně suplována centrem, okresními úřady a regionálními iniciativami Organizační a věcné zajištění prací spojených s vypracováním strategií: Národní koordinační skupina (NKS) Regionální koordinační skupiny (RKS) Působnost institucí státní správy a samosprávy: Vláda ČR Ministerstvo pro místní rozvoj Ostatní ústřední orgány státní správy Okresních úřady resp. Magistráty statutárních měst Úřady práce Obce Působnost specifických regionálních institucí: Regionální rozvojové agentury Institucionalizované regionální aktivity (sdružení pro obnovu a rozvoj ap.) Legislativní úprava regionální politiky v ČR Výhledově bude vydán zákon o postavení, působnosti a orgánech VÚSC Výhledově bude vydán zákon o podpoře regionálního rozvoje 2.5 Financování Správa finančních prostředků určených k zabezpečování regionální politiky státu ze strany ministerstva pro místní rozvoj zahrnuje finanční prostředky státního rozpočtu ČR vyčleněné na: regionální programy rozvoje pro předem jmenovitě určené regiony programy podpory podnikání (REGION) Ministerstvo pro místní rozvoj spravuje i finanční prostředky EU pro regionální programy určené na podporu předem stanovených regionů. 8

9 3. REGIONÁLNÍ POLITIKA V EVROPSKÉ UNII 3.1 Hlavní znaky regionální politiky v zemích EU Základní rysy regionální politiky: výběr a podpora zaostávajících regionů (v nich zejména podpora budování infrastruktury, vzdělávání a rekvalifikace) regionálně diferencovaná podpora malého a středního podnikání další spektrum regionálně diferencovaných přímých i nepřímých nástrojů podpory rozvoje regionů. V současné době je ve většině zemí EU aplikována hospodářská politika s těmito rysy: propojení tržního mechanismu s prvky sociální spravedlnosti aktivní průmyslová a regionální politika rozsáhlé sociální programy politika konsensu snižující napětí mezi různými vrstvami obyvatelstva. Státy EU se rozdělují do tří kategorií zemí s rozdílnými stupni intervence: omezená státní intervence (Velká Británie) tzv. sociálně tržní orientace (Německo, Holandsko, Dánsko) vysoký stupeň zapojení státu do hospodářství (Francie, Itálie, Španělsko) 3.2 Nástroje regionální politiky v zemích EU Základní složkou regionální politiky je pobídková (stimulační) politika národních vlád, zajišťující finanční podporu firmám ve vyznačených problémových regionech. Vyznačování regionů: míra nezaměstnanosti příjem na hlavu Pobídkové nástroje: kapitálové granty dotace vztahující se k úrokům nebo půjčkám daňové úlevy odpisové úlevy (srážky na odpisy) dotace vztahující se k pracovní síle Sazby pobídkových prémií - 2 skupiny zemí 20-35% (B, DK, F, D, L, NL, GB) 50-75% (GR, IRL, I, P, E) výdaje na finanční pobídky a prognózování rozpočtu 3.3 Vývojové trendy regionální politiky v EU Hlavní důraz je kladen na opatření, která přispívají k posilování trhu a jeho institucí. 9

10 Charakteristické znaky této orientace regionální politiky: omezenost váhy regionální politiky v celkovém kontextu hospodářské politiky (doplňková funkce) dočasný charakter konkrétních podpůrných opatření (limitovaných buď časově nebo trváním podmínek) katalytický charakter podpůrných opatření daný splněním podmínek Zaměření regionální politiky v rámci vývojových trendů: posilování infrastrukturálních sítí v zaostávajících regionech regionalizace podpůrných programů pro malé a střední podniky regionalizace opatření aktivní politiky zaměstnanosti posilování podnikatelské infrastruktury malých a středních podniků (hospodářské parky, průmyslové areály a zóny) posilování podnikatelské infrastruktury podniků orientovaných na inovace a využití znalostí (vědecké parky, technologické parky a pod.) 3.4 Nové principy hospodářské a sociální politiky EU Princip subsidiarity - posunutí rozhodování o problému na co nejnižší možné úrovni, řešit problém tam, kde vznikl a v souladu s kompetencemi. Princip endogennosti - při hledání zdrojů na řešení problémů nalézt a v 1. fázi maximálně využít místních zdrojů (až následně s probíráním vlastního přístupu požadovat další zdroje z fondů EU. Kohezní politika - snaha pomoci nejproblémovějším a ekonomicky nejslabším zemím začlenit se do ekonomické a monetární unie (vyrovnávání ekonomické a životní úrovně zemí EU - solidarita). Diferencovaná integrace - různá rychlost integrace do EU a rozvoje podle úrovně dané země a regionu (celková - HDP, ekonomická, technická, sociální...). Současný stav - slabší skupina s HDP pod 75% průměru EU - Řecko, Portugalsko. Podrobněji jsou rámec a složky hospodářské politiky EU uvedeny v příloze č. 2 10

11 4. ROZŠIŘOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE A POSKYTOVÁNÍ PODPOR Z JEJÍCH STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ 4.1 Rozšiřování Evropské unie Dokumentem, který se podrobně zabývá rozšířením Evropské unie je Agenda Obsahuje posudky Evropské komise k přihláškám jednotlivých zemí a doporučení k přípravě jednání o vstupu. Podmínky členství v EU vycházejí ze zasedání Evropské rady v Kodani v červnu Stanovené podmínky vyžadují, aby uchazečská země: dosáhla stability institucí zaručujících demokracii, zákonnost, zajištění lidských práv a respektování a ochrany menšin, měla fungující tržní hospodářství a byla schopna odolávat konkurenčním tlakům a tržním silám v rámci Unie, byla schopna převzít závazky vyplývající z členství, včetně plnění cílů politické, hospodářské a měnové unie. Společné cíle, zásady a opatření (tzv. acquis communautaire) obsahují: a) závazky v Evropské smlouvě (práva občanů žít a podnikat v cizí zemi, cizinci, volný oběh zboží, duševní vlastnictví, státní zakázky) a) Bílá kniha o jednotném trhu (1995) (daně, státní zakázky, bankovnictví) a) ostatní části acquis (ekologie, energetika, zemědělství, průmysl, telekomunikace, doprava, sociální, celní správa, spravedlnost, vnitro) Závěry hodnocení přihlášky ke vstupu ČR k naplnění podmínek (1997): ad a) ad b) ad c) ČR má problémy (národnostní) dosáhla uspokojivé výsledky doporučuje pokračovat intenzívně vč. investic, zejména v zemědělství, ekologii a energetice ČR má šanci ve střednědobém výhledu přijmout acquis comunautaire. 11

12 Pomoc před vstupem do Unie (pro všechny uchazečské země) Phare 1,5 mld. ECU ročně rozvoj zemědělství 500 mil. ECU ročně strukturální pomoc 1 mld. ECU (fond soudržnosti - kohezní - vyrovnávací) infrastruktura - doprava ekologie Partnerství pro vstup: přesné závazky uchazečské země ke splnění podmínek členství a acquis communautaire - priority a harmonogram mobilizace veškerých forem pomoci, které jsou v Unii k dispozici před vstupem země (Phare, spolupráce s EIB, EBRD a Světovou bankou - ekologie + doprava, 70% Phare na investice) 4.2 Oblasti a cíle strukturálních fondů Přístup k podpůrným programům, financovaným ze strukturálních fondů (SF) bude jedním z významných přínosů vstupu České republiky do Evropské unie. Pomocí těchto programů je realizována regionální politika v zemích EU. Prioritní oblasti pro podporu ze strukturálních fondů jsou : rozvoj infrastruktury a zlepšování životního prostředí (30% prostředků SF) rozvoj lidských zdrojů (30%) podpora podnikatelského (výrobního) prostředí - malého a středního podnikání (40%) Strategické úkoly strukturálních fondů pro nové země : Pomoci odstranit rozdíl v rozvoji mezi novými členskými státy střední a východní Evropy a zeměmi EU Pomoci plnění cílů regionální politiky nových členských států zmenšováním disparit (rozdílů) na regionální úrovni Přispět ke strukturálním změnám a zlepšení dlouhodobé konkurenceschopnosti Přispět k prostorově více vyváženému rozvoji na rozšířeném teritoriu EU V EU se plánuje pro období využít v programech strukturálních fondů celkově 275 mld. ECU z toho pro nové členské země 45 mld. ECU (7 mld. před vstupem do EU, 38 mld. ECU pro přijaté země). Je připravována změna cílů pro uplatnění strukturálních fondů (snížení ze 6 na 3) cíl 1 - regiony s HDP < 0,75 průměru EU současný cíl 1 (65% prostředků) cíl 2 - oblasti procházející hospodářskými změnami - průmysl, služby, venkov, rybářství, obce - současné cíle 2, 5b, 6 cíl 3 - nový cíl pro ostatní neobsažené v cílech 1 a 2 - adaptace a modernizace školících a zaměstnaneckých struktur Mimo strukturální fondy existuje kohézní (vyrovnávací) fond (KF) k podpoře zapojení nejslabších zemí (kryje až 85% nákladů). Pomoc novým zemím (SF + KF) je omezena limitem 4% HDP země - před přijetím 1 mld. ECU ročně. 12

13 4.3 Hlavní principy regionální politiky pro strukturální fondy princip koncentrace - směřování prostředků do regionů s největšími problémy princip programování - integrovaný střednědobý přístup k řešení problémů - zpracování plánů regionálního rozvoje a akčních programů, následně projektů pro uplatnění požadavků na financování princip partnerství - spolupráce subjektů na úrovni místní, regionální, národní, EU veřejného a soukromého sektoru princip doplňkovosti - povinnost spolufinancování projektů za strany příjemce strukturálních fondů - státu, regionu, města, podnikatele princip sledování a hodnocení - každý projekt se hodnotí od jeho vzniku až po ukončení z hlediska provádění a celkové efektivnosti Navíc se požaduje uplatnění principů subsidiarity - delegace rozhodování na co nejnižší úroveň přidaná hodnota ze zemí EU z jiných bilaterálních programů soulad regionální politiky země s politikou EU v ostatních oblastech 4.4 Příprava ČR ke vstupu do EU Od roku 1998 probíhají vstupní rozhovory a pro 6 zemí a program Vstupní partnerství - příprava na vstup do EU. Příprava programových dokumentů na úrovni ČR: Regionální a odvětvová analýza (zpracoval TERPLAN 1998) Konzultační dokument - priority konzultované se subjekty - města, obce, regionální rozvojové agentury, sdružení podnikatelů HK, odbory aj. Národní regionální rozvojový plán - obsahující souhrn předchozích dokumentů s definicí priorit a dispozic i rozvojových strategických cílů a směrů ČR i regionů (VÚSC, dořešení NUTS II aj.) Rámec podpory společenství (CSF) - představuje smlouvu mezi EU a ČR a specifikuje mj. opatření a priority, které bude ČR podporovat Operační programy: odvětvové regionální (ROP - ověřování Most) Po dopracování, vyjednání a schválení výše uvedených dokumentů může začít realizace vlastních projektů, které musí být v souladu se schválenými prioritami a opatřeními. Podmínkou pro poskytnutí prostředků ze strukturálních fondů EU je ukončení výše uvedeného procesu a schválení příslušných dokumentů. Zpracování Strategie rozvoje regionů (VÚSC) a Strategie regionálního rozvoje ČR může výrazně přispět k dopracování potřebných dokumentů a urychlení vytvoření podmínek pro vstup do EU a tím výraznější možnost čerpání finančních zdrojů ze strukturálních fondů EU. 13

14 14

15 5. METODICKÝ POSTUP TVORBY ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍ V REGIONECH ČR 5.1 Postupové kroky vypracování strategie rozvoje regionu Vymezení regionu, pro který je strategie rozvoje vypracovávána, vypracování jeho globální charakteristiky (deskripce jeho profilu) a vytvoření dostatečné poznatkové základny (získání potřebných výchozích informací) o regionu. Vytvoření vize rozvoje regionu. Stanovení globálních cílů rozvoje regionu. Provedení SWOT analýzy - v míře podrobnosti umožňující formulovat klíčové problémy dalšího rozvoje regionu. Stanovení (identifikace) kritických oblastí regionu. Formulace strategických cílů a strategických směrů. Vypracování diagnózy, navržení hlavních rozvojových aktivit jimiž budou strategické směry realizovány a navržení zúčastněných subjektů. Souhrnné zpracování a projednání strategie rozvoje regionu. Stanovení postupu realizace schválené strategie rozvoje regionu (zaměření a organizace taktické fáze). Celkový metodický postup je znázorněn na diagramu v příloze č Metody a organizace vypracování strategie rozvoje regionu Z povahy úkolu vyplývá, že jedním ze základních předpokladů pro získání kvalitní Strategie rozvoje regionu je dobře organizovaná týmová práce. Týmová práce, jako základní metoda vypracování Strategie a její organizace je na úrovni RKS ztížená tím, že nemůže jít jen o tým odborníků, ale současně také o tým takových regionálních individualit, které jsou schopné přijímat jistá konsensuální rozhodnutí a ty z pozice svého postavení v regionu také prosazovat. Pro tvůrčí fáze tvorby Strategie (formulování vize rozvoje regionu, strategických cílů a směrů) je efektivní využít metodu řízeného brainstormingu. Jako metoda prezentace utříděných analytických poznatků se nejlépe osvědčuje metoda SWOT analýzy. Při uplatňování metod týmové práce je třeba klást důraz na co nejlepší využití znalostí, zkušeností a zejména invence všech členů týmu. Práci RKS - jako svodného týmu pro vypracování Strategie - je třeba podepřít několika pracovními skupinami. Optimální je, aby pro každou kritickou oblast existovala jedna pracovní skupina, není to však podmínkou. Pracovní skupina by měla být tvořena experty na řešenou problematiku a měli by v ní být zastoupeni členové RKS. Zpravidla bývá zapotřebí, aby se na celém procesu tvorby Strategie podíleli profesionálně zdatní konzultanté. Finančně nejnáročnější, ale také nejpřínosnější bývá získání zkušené konsultační firmy, která může poskytnout konsultanty pro všechny řešené oblasti. Pokud práce na Strategii probíhají s podporou konsultanta, osvědčilo se, zejména při vypracování dílčích dokumentů, jejich rozfázování do čtyř postupových kroků: 15

16 Formulování a diskuse problémů na společném pracovním jednání (soustředění) - týmová část zpracování problematiky Písemné zpracování témat, doporučení a dílčích závěrů projednaných v týmu - konsultantem zajišťovaná část problematiky Připomínkování vypracovaného pracovního materiálu a jeho dopracování podle doporučení jednotlivých členů týmu - individuální část zpracování problematiky Projednání dílčího dokumentu na pracovním zasedání, dořešení vazeb na ostatní části řešení - svodná část zpracování problematiky 5.3 Profil regionu Situační analýza ústící v deskripci profilu regionu je podkladem a hlavním faktografickým materiálem pro všechny další kroky procesu zpracování strategie rozvoje regionu. Fakta a poznatky získané při zpracování Profilu jsou určující při vypracování SWOT analýzy - analýzy silných a slabých stránek regionu a jeho budoucích příležitostí a možných ohrožení. Slouží jako sjednocující a referenční resp. argumentační materiál pro diskusi nad dalšími kroky strategie vytýčení kritických oblastí, cílů a strategií. Profil je také podkladem pro kvantifikaci (odhad dopadů) očekávatelných výsledků navrhovaných rozvojových aktivit a pro jejich zpětné hodnocení. V uvedeném smyslu je tedy Profil velice důležitým vstupem a nezastupitelnou součástí zpracování strategie a může do značné míry ovlivňovat i zaměření a formu výsledných návrhů řešení Obsahové zaměření situační analýzy Posuzování regionu by mělo být založeno na globálním sociálně ekonomickém přístupu k regionu se zaměřením na jeho předcházející vývoj a současnou situaci. Tím je vymezeno základní obsahové zaměření situační analýzy. Region by měl být analyzován z těchto základních aspektů: obyvatelstvo ekonomické činnosti infrastruktura životní prostředí činitelé Posouzení obyvatelstva by mělo být provedeno s cílem objasnit, co region a jeho obyvatelstvo představují. Půjde tedy o: demografickou analýzu sociální diferenciace obyvatelstva, životní úroveň zaměstnanost, strukturu zaměstnanosti, vývoj situace na trhu práce zdraví z hlediska dopadů pracovních podmínek a životního prostředí životní styl (umění, kultura, volný čas, sport, zvyky a tradice, apod.) osídlení z hlediska zón osídlení U ekonomických činností by měly být zkoumány: průmyslové a stavební činnosti zemědělské činnosti, lesnictví a vodní hospodářství obchodní a jiné činnosti výrobní povahy výrobní služby 16

17 nevýrobní služby, zejména služby cestovního ruchu, vzdělávací, kulturní a zdravotnické činnosti, činnosti související s volným časem, rekreací a sportem, peněžnické činnosti apod. U infrastruktury by měla být analýza zaměřena na tyto základní faktory: dopravní infrastrukturu, telekomunikace surovinové a energetické zdroje, bydlení, veřejné služby, urbanistická organizace disponibilní plochy, budovy a stavby vhodné pro nové podnikatelské aktivity U životního prostředí by měla být analýza zaměřena na: ovzduší, vodu, půdu (vč. těžby nerostných surovin, poddolovaných území, radiace) odpady péči o krajinu (chráněná, devastovaná a nepřístupná území, ÚSES ) největší znečišťovatele U činitelů je třeba identifikovat všechny subjekty, kteří pozitivně zasahují resp. by mohli zasahovat do vývoje regionu (státní správa, místní správa, sdružení, korporace, charitativní, humanitní a kulturní instituce, apod.) a analyzovat jejich stav, vykonané práce, finanční možnosti apod Struktura profilu regionu Situační analýza musí vyústit v deskripci profilu regionu. Utříděné analytické informace charakterizující region se jeví, z hlediska jejich dalšího použití, účelné rozvrhnout do následujících kapitol: 1. Úvod 2. Charakteristika území 3. Infrastruktura 4. Hospodářství 5. Zaměstnanost a trh práce 6. Sociální a kulturní infrastruktura 7. Životní prostředí 8. Rekreace a cestovní ruch Podrobná osnova doporučovaná pro vypracování Profilu regionu je uvedena v příloze č Zdroje informací pro vypracování situační analýzy Informace pro vypracování situační analýzy je možno získávat ze dvou typů zdrojů. Český statistický úřad (ČSÚ), který vytváří a spravuje různě obsáhlé a různě aktualizované databáze. Pro potřeby Strategie jsou k dispozici databáze, které shrnují z různých zdrojů ČSÚ údaje v členění podle krajů a podle okresů. Nejpodrobnější data lze získat ze Sčítání lidu, domů a bytů, které se koná jednou za deset let (naposledy k ). V mnoha případech, protože pro Strategii je třeba znát aktuální stav a vývoj, jsou tato data nepoužitelná. Tento zdroj je proto třeba používat po posouzení individuální kvality informací, nebo jako zdroj doplněný o další aktuální údaje (z výběrových šetření ap.). Regionální a municipální instituce, které mohou poskytnout informace zpravidla podrobnější, aktuálnější, ale jejichž získání je v mnoha případech náročnější než v případě informací z ČSÚ. Instituce disponující informacemi o aktuální situaci v regionu: 17

18 Úřady práce vedou podrobná a aktuální data o zaměstnanosti a trhu práce v okresním členění Okresní správa sociálního zabezpečení přehled o zaměstnanosti v malých podnicích a o jejím vývoji Městské úřady ohlašovny, správy bytů Dopravní inspektoráty počty motorových vozidel, změny od roku 1990 Místní podniky, správci a majitelé technické infrastruktury individuální data, jinde nedostupná (tyto instituce nejsou povinny poskytovat jakékoliv údaje, předpokládáme však, že RKS bude schopna svoji vahou a neformálními vztahy jejích členů tyto informační zdroje získat). 5.4 Vize regionu a globální cíle Dobře formulovaná vize regionu a k ní adekvátně stanovené globální rozvojové cíle mohou velmi významně ovlivnit další postup prací na Strategii a do značné míry ovlivnit i její celkový výsledek. Vize regionu by měla být celostním pohledem na region. V sevřené formě by měla charakterizovat výchozí situaci regionu a kam se chce region v horizontu Strategie dostat (co jsme a čím chceme být). Vize regionu by měla také obsahovat filosofii a principy, na kterých bude Strategie založena. Přínosné také je, podaří-li se již nyní alespoň rámcově vymezit oblasti života regionu, na které musí být soustředěna hlavní pozornost. K vytvořené rozvojové vizi je třeba stanovit globální (rámcové) cíle vymezující základní cesty a výsledky rozvojového procesu. Pokud jsou tyto dva kroky dobře zvládnuty, ocení to zpracovatelé již při SWOT analýze i ale v dalších fázích prací. Jejich největší význam je v tom, že umožňují orientovat další práce jen na vymezené relevantní problémy a tím významně zúžit záběr prací. Zdůraznili jsme zde SWOT analýzu proto, že rámec Vize zpravidla výrazně omezí množství informací, které musí být pro analýzu brány v úvahu. * * * * * Tyto dva postupové kroky nebývají vždy do prací na Strategii zařazovány. Nejčastěji uváděným důvodem je, že v této fázi prací nemají zpracovatelé ještě dostatečný stav poznání problematiky, což vede k tomu, že vize i cíle jsou příliš formální a nevytváří dostatečný odrazový můstek pro další práce. Naše zkušenosti jsou však jiné. Pokud ustavený svodný tým (v tomto případě RKS), na jehož úrovni musí být vize i cíle formulovány, je vyváženě složený z významných představitelů regionu a expertů majících dostatečné znalosti o regionu a má k dispozici dobře zpracovaný profil regionu, lze oba kroky zvládnout v takové kvalitě, aby splnily svůj účel. 5.5 SWOT analýza Charakteristika metody SWOT SWOT analýza (Strong point, Weak point, Opportunities, Threats) je standardní metoda používaná k prezentaci analytických poznatků o nejrůznějších objektech zkoumání. 18

19 Jejím principem je jednoduchá, avšak výstižná a pokud možno vyčerpávající a objektivní charakteristika silných a slabých stránek zkoumaného objektu a jeho možných příležitostí a ohrožení. Akcentováním silných stránek a naopak důrazem na odstraňování nebo alespoň omezování slabých stránek roste pravděpodobnost využití nabízejících se příležitostí a omezuje se dopad identifikovaných ohrožení. Jakkoliv se tato metoda zdá jednoduchou, už při prvním pokusu o její aplikaci narazíme na řadu překážek a zjistíme, že už jen první dva předpoklady - totiž výstižná formulace a objektivita - se naplňují velice obtížně. Většina problémů se velice těžko vtěsnává do jednoduchých formulací, které hrozí nebezpečím schematizace. Nezbytná objektivita zase naráží na psychologické bariéry, protože pojmenování vlastních předností může působit jako sebechvála a zveřejněním slabin se přiznává vlastní nedostatečnost. Dalším problémem zpravidla bývá pojmenovat podstatné záležitosti a eliminovat věci druhořadé. Proto je možno doporučit komparativní metodu hodnocení, t.j. srovnávat situaci zkoumaného objektu se situací podobných objektů Vnitřní analýza - silné a slabé stránky Posouzení vnitřní situace regionu a jejích příčin zaujímá ve Strategii klíčovou roli. Vnitřní analýza má dvojí účel: stanovit možnosti a potenciál regionu identifikovat vnitřní silné a slabé stránky Silné stránky zahrnují jakékoliv komparativní a konkurenční výhody regionu pro jakékoliv typy rozvojových aktivit. Slabé stránky jsou veškeré faktory, které limitují nebo ohrožují tyto aktivity. Některá podstatná témata při zkoumání silných a slabých stránek: klíčová odvětví ekonomiky regionu (průmyslu, služby, turistiky) dostupné průmyslové a komerční pozemky dopravní infrastruktura a mezinárodní napojení regionu ekologické škody, ochrana krajiny a přírody, ukládání pevných odpadů občanská vybavenost, školství, kultura turistika, atraktivity regionálního a národního významu Vnější analýza - příležitosti a ohrožení Je důležité porozumět příležitostem a ohrožením vnějšího prostředí. Mnoho vnějších vlivů nebude moci region ovlivnit, avšak jejich pravděpodobné účinky na regionální ekonomiku jsou důležité při tvorbě strategie. Některé podstatné faktory, které je třeba brát v úvahu: změny zákonů ekonomické změny na národní a mezinárodní úrovni 19

20 sociální a politické změny demografické změny infrastruktura na národní a mezinárodní úrovni Důležitým aspektem vnější analýzy je posouzení, které okolnosti a tendence jsou pro region důležité a jakou vyžadují reakci: vztah k regionu pozitivní nebo negativní dopad možnost konstruktivní reakce regionu Využití SWOT analýzy Pro identifikaci kritických oblastí, resp. zpřesnění na počátku procesu definovaných rámcových oblastí. Jako základ pro zaměření celé rozvojové strategie regionu. Jako základ pro formulaci strategických cílů a následně strategických směrů a rozvojových aktivit. Jako základ pro stanovení pozice regionu ve srovnání s jinými regiony, zejména v soutěži o investice a pracovní místa Příklad SWOT analýzy Příklad možného způsobů prezentace SWOT analýzy je použit z pilotního projektu REGVIS analyzované oblasti cestovního ruchu. 20

Soustava dokumentů regionálního a municipálního managementu. Strategické a programové dokumenty regionálního managementu

Soustava dokumentů regionálního a municipálního managementu. Strategické a programové dokumenty regionálního managementu Soustava dokumentů regionálního a municipálního managementu Lekce: 9 Strategické a programové dokumenty regionálního managementu Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Soustavu strategických, programových

Více

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu Svazek 1 Návrh souhrnného dokumentu Praha, květen 2000 SEZNAM AUTORŮ Alois Kutscherauer, Doc. Ing. CSc., vedoucí projektu Luděk Beneš, Ing. Vladimír Bízek, Ing. CSc. Petr Czekaj, Ing. Radim Gill, Ing.

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

Program rozvoje Karlovarského kraje Úvod Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: EC Consulting a.s.

Program rozvoje Karlovarského kraje Úvod Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: EC Consulting a.s. Program rozvoje Karlovarského kraje 2007-2013 Úvod Zadavatel: Zpracovatel: Karlovarský kraj EC Consulting a.s. 1. Poslání Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007-2013 Program rozvoje územního obvodu

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

Soustava strategických a programových dokumentů ČR

Soustava strategických a programových dokumentů ČR Ministerstva zkoumají společenskou problematiku v okruhu své působnosti, analyzují dosahované výsledky a činí opatření k řešení aktuálních otázek. Zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví. (Z kompetenčního

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017 LISTOPAD 2016 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti 17/01 Peněžní prostředky státu poskytované z Programu záchrany architektonického dědictví na záchranu

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2010

EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2010 ROČNÍ EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2010 VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: ZREVIDOVAL:

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech FONDY EU 1990-2006 Předvstupní podpora Programové období 2000 2006 a její plnění v ČR Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA Ekonomická fakulta

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA Ekonomická fakulta VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Studijní texty - metodiky Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Ostrava 2011 OBSAH Metodika č. 1:

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje návrh Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Důvody 1. Snaha čelit problémům - nedostatečná výkonost ekonomiky kraje, nedostatek

Více

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji v rámci oblasti

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference OPPI Praha, 5. prosince 2011 Stav realizace NSRR v programové

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Poslední novinky k čerpání z Evropských fondů

Poslední novinky k čerpání z Evropských fondů 5. května 2016, Praha 1 Poslední novinky k čerpání z Evropských fondů MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. května 2016, Praha 5. května 2016, Praha 2 Globální pohled na evropské

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj digitální agendy v ČR: příležitosti a překážky Klíčová témata ICT průmyslu ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Konkurenceschopnost ČR za využití ICT VÝVOJ-VÝZKUM

Více

NRP Návrh globálního cíle, strategických cílů a priorit NRP Výstup pro ŘKV Globální cíl NRP

NRP Návrh globálního cíle, strategických cílů a priorit NRP Výstup pro ŘKV Globální cíl NRP Globální cíl NRP Globální cíl Národního rozvojového plánu ČR pro období 2007-2073 reflektuje východiska politiky soudržnosti Evropské unie a respektuje zásadní strategické dokumenty České republiky. Globální

Více

Sledování regionálních rozdílů

Sledování regionálních rozdílů Sledování regionálních rozdílů Deskripce regionů Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Ostrava 2004 1. ÚVOD Pro přípravu programových dokumentů regionálního rozvoje a formování regionální politiky je výchozím

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 6. dubna 2006 Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 1. Období do 31. prosince 2006/31. prosince 2008 2. Obdobní od 2007 do 2013 /2015!!!!!! ""!!!! ## 2004-2006 (2008)

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 - 18,9% 26,69 mld. 21,64

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše úvodní jednání 3. 4. 2012 Program 1. Představení SPF Group a. Profil firmy b. Významné reference 2. ISRR Krkonoše a. Výstupy b. Harmonogram c. Organizace

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 8. 4. 2014 Pracovní skupina: Ekonomická udržitelnost, zaměstnanost, školství, vzdělávání 14:00 16:00 Program: 1. Diskuze k SWOT analýze a návrhové části rámcové strategie Přítomni: dle

Více

Zákon 248/2000 Sb. Zákon 248/2000 Sb. ze dne 29. června 2000 o podpoře regionálního rozvoje

Zákon 248/2000 Sb. Zákon 248/2000 Sb. ze dne 29. června 2000 o podpoře regionálního rozvoje Zákon 248/2000 Sb. Zákon 248/2000 Sb. ze dne 29. června 2000 o podpoře regionálního rozvoje Datum účinnosti od: 1. ledna 2001 Změny a doplňky předpisu: zákonem 320/2002 Sb. 1. ledna 2003 Parlament se usnesl

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

REGIONÁLNÍ POLITIKA Ing. Zuzana Trhlínová 1

REGIONÁLNÍ POLITIKA Ing. Zuzana Trhlínová 1 VŠFS PRAHA, KLADNO REGIONÁLNÍ POLITIKA V ČR 28.2.2009 Ing. Zuzana Trhlínová 1 Regionální politika EU 2000-20062006 Cíl posílení ekonomické a sociální soudržnosti a snížení rozdílů mezi regiony Nástroje

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více