POSTUP OZDRAVOVÁNÍ OBJEKTŮ S VYSOKOU RADIAČNÍ EXPOZICÍ V OBLASTECH PO UKONČENÉ TĚŽBĚ URANU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSTUP OZDRAVOVÁNÍ OBJEKTŮ S VYSOKOU RADIAČNÍ EXPOZICÍ V OBLASTECH PO UKONČENÉ TĚŽBĚ URANU"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, Praha 6 Návrh metodiky POOVREX Připomínky a komentáře zasílejte na adresu POSTUP OZDRAVOVÁNÍ OBJEKTŮ S VYSOKOU RADIAČNÍ EXPOZICÍ V OBLASTECH PO UKONČENÉ TĚŽBĚ URANU Zpracováno v rámci veřejné zakázky ve výzkumu a vývoji č. 8/2006 (zadavatel Státní úřad pro jadernou bezpečnost): Vývoj a experimentální ověření protiradiačních ozdravných opatření v extrémních podmínkách po historické těžbě stříbra a uranu Vypracoval: ČVUT v Praze, Fakulta stavební Praha, 19. listopadu 2008

2 Návrh MetodikyPOOVREX 2 NÁVRH POSTUPU OZDRAVOVÁNÍ OBJEKTŮ S VYSOKOU RADIAČNÍ EXPOZICÍ V OBLASTECH PO UKONČENÉ TĚŽBĚ URANU Při návrhu protiradiačních opatření do domů s vysokou radiační zátěží je třeba, aby projektant protiradiačního opatření úzce spolupracoval s měřící firmou, se kterou společně vypracují plán doplňkových diagnostických měření, aby se jednoznačně určily zdroje radonu a dávkového příkonu záření gama v objektu. Důležité zároveň je, aby byla kvantifikována závažnost jednotlivých zdrojů, neboť jedině tak je možné provést opatření cíleně a efektivně. Společný postup projektanta a měřící firmy lze shrnout do několika následujících chronologicky řazených kroků. 1. Studium dostupných podkladů Prvním krokem při přípravě návrhu protiradiačních opatření v objektech postižených těžbou uranu je studium dostupných podkladů. Jedná se zejména o následující zdroje (pokud jsou k dispozici): výsledky integrálních měření objemové aktivity radonu ve vnitřním ovzduší (krátkodobá či dlouhodobá), pocházející obvykle z vyhledávácí fáze radonového programu, výsledky měření dávkového příkonu záření gama, projektová dokumentace k domu, popřípadě zaměření stávajícího stavu. Jestliže se jedná o objekt, v němž byla v minulosti provedena nějaká protiradiační opatření, potom k výše uvedeným podkladům je nutno ještě přiřadit: protokoly radonové diagnostiky, resp. výsledky měření realizovaných před provedením ozdravných opatření, výsledky mezioperačních měření, výsledky závěrečných měřeních, která měla ověřit účinnost ozdravných opatření (krátkodobá měření pro kolaudační řízení i dlouhodobá kontrolní měření), projekt protiradonového opatření, stavební deník, popřípadě zápisy z kontrolních dnů na stavbě, z kterých by bylo možné určit skutečný rozsah stavebních prací, přesný název použitých materiálů (zejména izolačních) atd., dokumentace skutečného provedení stavby (může se jednat o výkresovou dokumentaci nebo fotodokumentaci). Všechny podklady je nutné hodnotit kriticky, protože kvalita dat je často sporná. Při hodnocení výsledků dlouhodobých měření zpravidla postačí zohlednit podmínky při měření, zejména případné stavební aktivity a změny v objektu během expozice integrálních detektorů. Hodnocení krátkodobých měření a podrobných měření prováděných v rámci radonové diagnostiky je komplikovanější. Podklady bývají neúplné a rozporné - nevhodný výběr měřičských metod, chybějící popis podmínek při měření, rozporné výsledky při využití různých metod, účelová interpretace výsledků apod.

3 Návrh MetodikyPOOVREX 3 2. Vlastní prohlídka objektu Prohlídku domu provádí projektant společně se zástupcem měřící firmy. Prohlídka se zaměřuje na zjištění skutečného stavebně technického stavu domu, zejména kvality kontaktních konstrukcí, těsnosti obvodového pláště (druh oken), dispozičního řešení, způsobu vytápění (podlahové topení v kontaktních konstrukcích, teplovzdušné rozvody od lokálních kamen) a způsobu větrání (nucená ventilace, větrací štěrbiny atd.). U objektů s instalovanými protiradiačními opatřeními je třeba stanovit rozsah skutečného provedení, přístupnost větracích otvorů u pasivně větraných systémů a u systémů aktivních provozní režim. Cílem prohlídky objektu je shromáždit pokud možno co nejvíce informací o domě, uživatelském režimu, závadách, nedostatcích a chybách (během návrhu, projektu i realizace) a připravit tak podmínky pro: identifikaci zdrojů radonu a gama záření v domě, objasnění příčin nedostatečné účinnosti stávajícího opatření, vysvětlení rozporů v měřičských protokolech a identifikaci nevěrohodných výsledků měření, stanovení rozsahu doplňujících měření. 3. Výběr podrobných doplňujících měření Po důkladném prostudování dostupných podkladů a po podrobné prohlídce stavby se ve spolupráci s projektantem ozdravných opatření stanoví rozsah podrobných doplňujících měření pro konkrétní objekt. Vedle platných metodických a legislativních pravidel je nutné respektovat normy ČSN Ochrana staveb proti radonu z podloží a ČSN Ochrana staveb proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů. Cíl podrobných doplňujících měření je zřejmý - získat co nejpodrobnější informace o zdrojích radonu a gama záření, ať už je to podloží nebo stavební materiály a poskytnout tak nezbytné informace pro návrh a dimenzování ozdravných opatření. Pro doplňující měření jsou obecně k dispozici metody využívané v radonové diagnostice. Výběr závisí na typu objektu, na typu provedených opatření a popřípadě i na typu zamýšlených opatření. Minimální rozsah je uveden dále. Důraz musí být kladen na dynamiku transportu za smysluplné lze ve všech případech považovat kontinuální měření objemových aktivit radonu, které umožňuje posoudit změny vnitřního prostředí v různých režimech a při změnách vnějších podmínek: rozdílná ventilace, krátkodobé změny užívání objektu, změny vytápění, meteorologické změny, změny v odvětrávání podloží, pokud je možné je nastavit, apod. Kontinuální monitory se umisťují nejen do obytných místností, jak je tomu u běžných objektů, ale dle konkrétní dispozice i do dalších částí budovy (sklepy, štoly a kontaktní místnosti, kde tato důlní díla ústí do objektu, chodby, schodiště). Pro vyhledávání netěsností se využívají kouřové trubičky a zařízení k měření rychlosti proudění vzduchu. Další cennou metodou je odběr vzorků vzduchu z podezřelých míst (praskliny, spáry, prostupy, šachty a další) a následné stanovení objemové aktivity radonu v odebraném vzorku. Výsledek měření kvalitativně popisuje komunikaci podezřelého místa s podložím, kvantitativně pak charakterizuje významnost zdroje radonu, případně přísunové cesty.

4 Návrh MetodikyPOOVREX 4 Pro sledování časových změn v geologickém podloží a v kontaktním prostředí (změny objemové aktivity radonu, tlakové změny, teplotní změny) slouží sondy, zabudované do kontaktního prostředí nebo do podloží v bezprostředním okolí objektu, případně do odvětrávacího systému. Umožňují také posoudit plynopropustnost kontaktního prostředí, parametr potřebný pro návrh odvětrávacích systémů. Ovlivnění objemových aktivit radonu a tlakových diferencí aktivitami uvnitř stavby a uživatelskými zvyklostmi je charakteristikou kvality kontaktních konstrukcí a jejich funkčnosti jako bariéry proti přísunu radonu z podloží. Pro podrobná doplňující měření je nutné mít k dispozici metodické a přístrojové vybavení alespoň pro měření následujících veličin: objemová aktivita radonu ve vzduchu, resp. v půdním vzduchu (opakovaná okamžitá měření vzorků odebraných v bezprostředním okolí objektu v různých hloubkových úrovních, resp. v kontaktním prostředí pod objektem, měření vzorků odebraných v místech potenciálních netěsností; kontinuální, integrální, případně okamžitá měření ve vnitřním ovzduší), plynopropustnost (stanovuje se zpravidla ve shodných odběrových bodech odběrovém mikroprostoru - v jakém byly odebírány vzorky pro stanovení objemové aktivity radonu v půdním vzduchu), dávkový příkon záření gama (měření pole záření gama v objektu v případě podezření na zvýšený obsah radionuklidů ve stavebních materiálech, měření v místě instalace elektretových dozimetrů korekce naměřených hodnot objemové aktivity radonu), objemová aktivita radonu ve vodě (v dodávané pitné vodě nebo v pitné vodě ze soukromých studní). Minimální rozsah měření: kontinuální měření objemové aktivity radonu ve vnitřním ovzduší objektu (nejen v obytných místnostech vybraných s ohledem na distribuci radonu v objektu, ale i v dalších výše uvedených prostorách), měření objemové aktivity radonu ve vzorcích vzduchu odebraných na místech předpokládaných netěsností v kontaktním prostředí objekt podloží, měření dávkového příkonu záření gama (měření v domě nejprve v indikačním režimu ve vybraných liniích s krokem nejvýše 0,5 m standardní měření ve výšce 1 m nad podlahou a ve vzdálenosti alespoň 0,5 m od stěn), v případě zjištění zvýšených dávkových příkonů záření gama (záleží na zkušenostech hodnotitele, velikosti přirozeného pozadí a konkrétní situaci; zpravidla je možné považovat dávkový příkon záření gama 0,4 µgy/h, a vyšší, za podezřelý ), se pořizuje rozměrová mapa dávkových příkonů s krokem ne větším než 0,3 m, v případech, kdy má dojít k odstraňování omítky nebo zdiva ve větším rozsahu (hodnocení rozsahu se provádí podle ekonomických (nákladových) kritérií), se odebírají odděleně vzorky omítek a zdiva pro spektrometrickou analýzu prováděnou v laboratoři; zjišťují se hmotnostní aktivity přírodních radionuklidů a hodnotí se zejména obsah 226 Ra; při hodnocení se přihlíží k jeho celkové aktivitě (rozsahu kontaminace) a formě kontaminovaného stavebního materiálu (součinitel emanace radonu), při masivní kontaminaci stavebního materiálu bývá při vysokých dávkových příkonech záření gama obtížné lokalizovat zdroje; v takových případech se zvyšuje

5 Návrh MetodikyPOOVREX 5 rozsah vzorkování stavebních materiálů pro laboratorní spektrometrickou analýzu a cenným podkladem mohou být i prostorové mapy dávkových příkonů záření gama, měření objemové aktivity radonu ve vodě (v dodávané pitné vodě nebo v pitné vodě ze soukromých studní), v případě realizace nového, nebo úpravy stávajícího odvětrávacího systému podloží se provádějí okamžitá měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a měření plynopropustnosti v kontaktním prostředí pod objektem v různých úrovních. Speciální metody, které mohou být použity jako doplňkové: vyhledávání netěsností s použitím kouřových trubiček, řízené ventilační experimenty umožňující získat celkové hodnoty rychlosti přísunu radonu do místnosti a zhodnotit aktuální násobnost výměny vzduchu, blower door diagnostická metoda umožňující stanovit průvzdušnost kontaktních konstrukcí a objemový tok vzduchu z podloží stavby do interiéru za přesně definovaných podmínek a jeho závislost na tlakových poměrech, stanovení výměny vzduchu v místnostech nebo částech budovy s použitím stopovacích plynů, měření tlakových změn (tlakové diference, např. mezi vnitřním a vnějším prostředím na úrovni kontaktních podlah, mezi drenážní vrstvou či vzduchovou mezerou v kontaktní konstrukci a interiérem ap.), stanovení vlhkosti vzduchu, teploty vzduchu a dalších meteorologických parametrů (atmosférický tlak, rychlost a směr větru, srážky) a jejich změn - od jednoduchého subjektivního pozorování až po použití meteostanic, užití nekontaktní termografie (analýza netěsností, nekontaktní měření teploty pro stanovení rozložení teplotních polí na povrchu různých objektů, posouzení netěsností podlahových konstrukcí, pláště budovy, ap.), gamaspektrometrická analýza vzorků použitých stavebních materiálů v laboratoři, nebo na místě, měření rychlosti plošné exhalace radonu z povrchu podlah, stěn, nebo obecně stavebních konstrukcí, kontinuální měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu. Poznámka. S časovým harmonogramem podrobných doplňujících měření je nutné seznámit majitele a uživatele objektu s cílem vyhnout se nepředvídaným zásahům a situacím. 4. Návrh protiradiačních opatření Na základě výsledků podrobných doplňujících měření a informací o stavebně technickém stavu domu vypracuje projektant protiradiační opatření. Opatření musí být navrženo tak, aby bylo dosaženo účinnosti podle požadavků ČSN Je-li zdrojem radonu pouze podloží postupuje se při návrhu opatření podle následujících zásad. Proti radonu z podloží se vždy musí navrhnout opatření kombinované, tj. zpravidla kombinace protiradonové izolace s aktivním odvětráním podloží nebo s aktivním odvětráním vzduchových vrstev v kontaktních konstrukcích. Pasivní odvětrání není dostatečně a trvale účinné.

6 Návrh MetodikyPOOVREX 6 Odvod vzduchu z podloží nebo ze vzduchových mezer v kontaktních konstrukcích musí být zajištěn stoupacím potrubím ústícím do vnějšího prostředí nejlépe nad střechou domu. Na toto stoupací potrubí se osazuje ventilátor, který v podloží nebo ve vzduchových mezerách vytváří podtlak. Není-li možné instalovat stoupací potrubí, umístí se ventilátor v exteriéru domu na obvodové stěně nebo na pozemku v blízkosti domu. Průduchy v obvodových stěnách přivádějící vzduch do podloží nebo do vzduchových mezer nemusí být zřizovány, jsou-li ale navrženy, musí být vybaveny zpětnou klapkou, která průduch automaticky uzavře při provozu ventilátoru a opět jej otevře, je-li ventilátor v klidové periodě. Zpětná klapka zamezuje nasávání studeného vzduchu do podloží nebo podlah a eliminuje tak riziko promrzání v zimním období. Odvětrání podloží nebo podlahových vzduchových mezer jen pomocí průduchů v obvodových stěnách je zcela nepřípustné. Odsávací ventilátor musí být schopen vytvářet podtlak 150 až 250 Pa při objemovém průtoku 100 až 300 m 3 /h. Účinnost stávajících protiradonových opatření založených na pasivním odvětrání podloží nebo vzduchových mezer v kontaktních konstrukcích lze zvýšit přeměnou pasivního odvětrání na odvětrání aktivní. Ventilátor se přednostně osazuje na stávající stoupací potrubí nebo na stoupací potrubí nově zřízené. Není-li toto možné, připojí se větrací systém podloží nebo vzduchová mezera v podlaze k ventilátoru osazenému vně domu. Průduchy v obvodových stěnách přivádějící vzduch do podloží nebo do vzduchových mezer musí být zaslepeny nebo vybaveny zpětnými klapkami. Je-li podstatou stávajícího protiradonového patření pouze nová podlahová konstrukce, zvýší se účinnost opatření instalací nuceného odvětrání podloží bez výměny podlah. V tomto případě se jako odsávací prostředek zvolí perforované drenážní trouby zavrtané pod podlahy jednotlivých místností buď z exteriéru nebo ze sklepa (u budov částečně podsklepených). Trouby se následně připojí k odsávacímu ventilátoru. U podsklepených domů je nutno zamezit proudění vzduchu ze sklepa těsnými dveřmi a instalovat odvětrání sklepa. Štoly ústící do domu, musí být od interiéru odděleny těsnými dveřmi nebo jejich ústí musí být trvale neprodyšně stavebně uzavřeno. Prostor štoly se doporučuje podtlakově odvětrávat do exteriéru. Nucená ventilace vnitřního vzduchu s rekuperací tepla je vzhledem k provozním nákladům opatření méně vhodné. Takovéto opatření lze instalovat pouze v případech, kdy je možné předpokládat, že bude skutečně využíváno. Navíc kontaktní konstrukce musí být v dobrém stavu. Jsou-li stavební materiály zdrojem radonu a záření gama, řídí se návrh protiradiačních opatření následujícími zásadami. Množství radonu pronikajícího ze stavebních materiálů i dávkový příkon záření gama lze významně snížit odstraněním aktivního materiálu. Je však nutno počítat s tím, že se zpravidla nepodaří odstranit všechen aktivní materiál (např. zdící maltu). Další snížení dávkového příkonu je pak možné navržením stínící konstrukce z materiálu o vysoké objemové hmotnosti (plné cihly, beton). Vzhledem k vyšším pořizovacím nákladům na tato opatření se doporučuje jejich účelnost ověřit cost-benefit analýzou.

7 Návrh MetodikyPOOVREX 7 Snižování exhalace radonu ze stěn a stropů pomocí neprodyšných povrchových úprav (nátěry a tapety) je zcela neúčinné. Koncentraci radonu v interiéru pocházející ze stavebních materiálů lze snížit i instalací nucené ventilace vnitřního vzduchu. Problematičnost tohoto opatření však spočívá ve vyšší energetické náročnosti. 5. Kontrola realizace protiradiačního opatření Projektant by měl vždy za přítomnosti dodavatele a dozoru investora kontrolovat důležité fáze realizace opatření. Kontrola je nezbytně nutná po dokončení následujících technologických etap. Instalace větracího systému podloží - kontroluje se zejména tloušťka drenážní vrstvy, frakce štěrku, geometrie systému, průměry potrubí, jejich vzájemná vzdálenost a odstup od obvodových základů a osazení jednotlivých odsávacích prostředků. Až po této kontrole je možné drenážní vrstvu přebetonovat. Vytvoření vzduchové mezery v podlaze - je nutné ověřit výšku vzduchové vrstvy, způsob propojení mezer mezi jednotlivými místnostmi, napojení mezery na stoupací potrubí a těsnost napojení ke svislým konstrukcím. Osazení ventilátoru kontroluje se umístění, typ a výkon a funkčnost regulace. Položení protiradonové izolace zjišťuje se zejména její celistvost, typ, tloušťka a zda způsob provedení spojů a detailů odpovídá navrhovanému řešení. Teprve po této kontrole opatří dodavatel izolaci ochranou proti jejímu poškození při provádění navazujících stavebních činností. O výsledcích kontrol by měl být proveden zápis do stavebního deníku. 6. Mezioperační měření Mezioperační měření má své opodstatnění v případě rozdělení realizace ozdravných opatření do dvou nebo více etap. V tomto případě může být žádoucí posoudit účinek již realizované úpravy na distribuci radonu v objektu, resp. na snížení dávkového příkonu záření gama (např. po odstranění kontaminovaných omítek). Rozsah mezioperačního měření vychází z projektu dodatečných ozdravných opatření a měl by být náležitě zdůvodněn. Za opodstatněná lze považovat následující mezioperační měření: po instalaci aktivního odvětrání podloží pouze v části domu pro zjištění, zda rozsah systému je dostatečný nebo musí být rozšířen i na další části domu, snižuje-li se dávkový příkon záření gama, pak vždy po každé etapě, tj. po odstranění omítek a proškrábání spár a po odstranění násypů podlah a stropů by mělo být provedeno nové mapování dávkových příkonů a zhodnocení stupně a dostatečnosti provedeného zásahu (mapa dávkových příkonů záření gama se po takovém zásahu změní a může se stát, že měření odhalí další významné kontaminace, které byly skryty v pozadí), po provedení nových omítek a nových podhledů, popřípadě po instalaci stínících konstrukcí musí být opět provedeno mapování dávkových příkonů záření gama.

8 Návrh MetodikyPOOVREX 8 7. Měření realizovaná po instalaci opatření Závěrečná měření realizovaná po instalaci opatření je vhodné rozdělit do dvou etap. V první etapě se krátkodobým kontinuálním (případně integrálním) měřením objemové aktivity radonu ve vzduchu ověřuje účinnost realizovaných opatření. Měření se provádí zpravidla v obytných místnostech, případně i v dalších místnostech vybraných s ohledem na distribuci radonu v objektu (sklepy, štoly, vyústění důlních děl do objektu, apod.). Režim měření závisí na typu realizovaného ozdravení např. v případě instalovaného aktivního odvětrání se stanovují jak průměrné hodnoty odpovídající stavu zapnuto/vypnuto, tak i rychlost nárůstu a poklesu hodnot objemové aktivity radonu při vypnutí/zapnutí systému. Pokud bylo součástí ozdravných opatření i odstranění kontaminovaných stavebních materiálů, je nutné ověřit účinnost sanace opakovaným podrobným měřením dávkových příkonů záření gama. Ve druhé etapě se provádí dlouhodobé (zpravidla roční) integrální měření objemové aktivity radonu ve vybraných obytných místnostech, obvykle v režimu běžného užívání budovy. 8. Seřízení aktivních systémů Na základě výsledků závěrečných měření provede dodavatel protiradonového opatření trvalé nastavení pracovního režimu nucené ventilace. K tomuto účelu se využijí kontinuální záznamy koncentrace radonu v domě zachycující časové průběhy koncentrace při zapnutí a vypnutí systému. Z rychlosti poklesu a nárůstu koncentrace se nastaví periody cyklického režimu.

Infračervená termografie ve stavebnictví

Infračervená termografie ve stavebnictví Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum

Více

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete 2012 Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. Tepelné ztráty v domech jsou způsobeny prostupem tepla konstrukcemi s nedostatečným tepelným odporem nebo prouděním

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP

TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP 1 TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP 5 5 národní konference LOP 20.3. 2012 Clarion Congress Hotel Praha **** národ Ing. Viktor ZWIENER, Ph.D. 2 prodej barevných obrázků 3 prodej barevných obrázků 4 laický

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č.989/142 Jeseník nad Odrou akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: leden 2015. Strana 1 (celkem

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012)

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Co je větrání Větrání je výměna vzduchu v uzavřeném prostoru (obytný prostor, byt). Proč výměna vzduchu Do obytného prostoru (bytu)

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 6 Spárová průvzdušnost a vodotěsnost 6.1 Základní definice Průvzdušnost V [m 3 /s] charakterizuje množství vzduchu v m 3, který projde za jednotku času stavební konstrukcí, stavebním dílcem, konstrukčním

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU I. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) které se konalo dne 30. září 2013 od 12:30 hodin v místnosti H108

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

pasivní dům v Hradci Králové

pasivní dům v Hradci Králové pasivní dům v Hradci Králové o b s a h p r o j e k t základní popis poloha architektonické modely architektonický koncept parametrický model studie výsledný návrh vizualizace skladby detaily vytápění,

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ Ing. Jindřich Mrlík O netěsnosti a průvzdušnosti stavebních výrobků ze zkušební laboratoře; klasifikační kriteria průvzdušnosti oken a dveří, vrat a lehkých obvodových plášťů;

Více

THERMO reflexní tepelná izolace podlah

THERMO reflexní tepelná izolace podlah THERMO reflexní tepelná izolace podlah THERMO reflexní tepelná izolace IZOL Splňuje charakteristiky dle ČSN EN 1264 ENERGETICKY EFEKTIVNÍ IZOLAČNÍ KONSTRUKCE PODLAH +++ THERMO REFLEXNÍ tepelná izolace

Více

REKUPERACE VYUŽITÍ PRO ÚSPORY TEPLA

REKUPERACE VYUŽITÍ PRO ÚSPORY TEPLA VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ BYTOVÝCH OBJEKTŮ SE V DŮSLEDKU STOUPÁNÍ CEN ENERGIÍ NEUSTÁLE ZVYŠUJÍ. TATO SKUTEČNOST BY MĚLA VÉST K REALIZACI TAKOVÝCH BYTOVÝCH OBJEKTŮ A OPATŘENÍ

Více

Ing. Pavel Šuster. březen 2012

Ing. Pavel Šuster. březen 2012 1. VŠEOBECNĚ 1.1. Předmět 1.2. Úkol 1.3. Zadavatel 1.4. Zpracovatel 1.5. Vypracoval 1.6. Zpracováno v období Bytový dům Peškova 6, Olomouc Jiří Velech byt pod střechou v 5.NP Diagnostika parametrů vnitřního

Více

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory Úvod Životní úroveň roste a s ní je i spojena stále větší poptávka po energii. To logicky umožňuje jejím výrobcům

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

Kondenzace vlhkosti na oknech

Kondenzace vlhkosti na oknech Kondenzace vlhkosti na oknech Úvod: Problematika rosení oken je věčným tématem podzimních a zimních měsíců. Stále se nedaří vysvětlit jev kondenzace vlhkosti na zasklení široké obci uživatelů plastových

Více

M e t o d i c k ý p o s t u p

M e t o d i c k ý p o s t u p M e t o d i c k ý p o s t u p č.j. MF-28 491/2013/12-1204 k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zákazník 6 HP 1 Trnovanská 1299/čž 415 01 Teplice ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. BP2340112 ZT.01 1 z 8 0 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ název akce: investor: ÚPRAVA

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI

VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. Ing. Petr Slanina Stavební fakulta ČVUT v Praze VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI ABSTRAKT Při jednoduchém výpočtu zkondenzovaného množství vlhkosti uvnitř

Více

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Jan Růžička*) **), Radek Začal**) *) Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA

VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY S REKUPERACÍ CENTRÁLNÍ V RÁMCI BYTU Tento článek navazuje na článek Využití rekuperace pro úspory tepla z čísla DEKTIME 07 2006. V ČASOPISE

Více

Vzorový postup odstraňování azbestu

Vzorový postup odstraňování azbestu Vzorový postup odstraňování azbestu 1. Praktické provádění odstranění azbestu. 2. Chronologie prací. 3. Požadavky na technické vybavení. Mgr. Rudolf Jaszay TREPART s.r.o. 1. Hlavní předpoklady pro výběr

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen. autorizace Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.cz Zodpovědný projektant Ing. Petr Boháč Projektant PBŘ Taťána

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VZHLEDEM K POLOZE ČESKÉ REPUBLIKY PATŘÍ TEPELNĚ-VLHKOSTNÍ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ A STAVBY MEZI ZÁKLADNÍ POŽADAVKY SLEDOVANÉ ZÁVAZNOU LEGISLATIVOU. NAŠÍM CÍLEM JE

Více

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zakázka číslo: 2011-016427-LM Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zpracováno v období: listopad - prosinec

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

Prvky protiradonových systémů

Prvky protiradonových systémů Radon Stavební souvislosti I. Sešit S R N A Prvky protiradonových systémů Ventilátory, regulační prvky, ventilační turbíny, sběrné potrubí Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST

Více

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 Rádi bychom Vás pozvali v rámci 9. ročníku Mezinárodního dne pasivních domů na prohlídku pasivních a nízkoenergetických domů, které byly

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ustanovení 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ustanovení 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) ZADAVATEL: MĚSTO JESENICE sídlo: Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice zastoupený: Bc. Janem Polákem starostou města IČ: 00243825 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ JESENICE PÍSEMNÁ ZPRÁVA

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

STAVEBNÍ INSPEKCE OBJEKTU

STAVEBNÍ INSPEKCE OBJEKTU 12/2011 STAVEBNÍ INSPEKCE OBJEKTU Knížkovice 75, Zdice Stach.cz stavby, s.r.o. Ladislav Stach, ČKAIT 0201706 OBSAH A. ÚVODNÍ ÚDAJE B. ZHODNOCENÍ STAVU NEMOVITOSTI B.1 Popis nemovitosti B.2 Svislé konstrukce

Více

FAST, VŠB TU OSTRAVA WORKSHOP. Pracovní skupina Prostředí staveb. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. Ing. Naďa Zdražilová. Ing. Jiří Teslík

FAST, VŠB TU OSTRAVA WORKSHOP. Pracovní skupina Prostředí staveb. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. Ing. Naďa Zdražilová. Ing. Jiří Teslík FAST, VŠB TU OSTRAVA WORKSHOP Pracovní skupina Prostředí staveb Ing. Jiří Labudek, Ph.D. Ing. Naďa Zdražilová Ing. Jiří Teslík Workshop č. 1 Porovnání spotřeby energie ve městě a mimo město 4. 11. 2013

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

VRSTVA Z OSB VZDUCHOTĚSNICÍ DESEK

VRSTVA Z OSB VZDUCHOTĚSNICÍ DESEK VZDUCHOTĚSNICÍ VRSTVA Z OSB DESEK RODINNÝ DŮM S LEHKOU OBVODOVOU NOSNOU KONSTRUKCÍ, KDE JE JEDNA ZE VZDUCHOTĚSNICÍCH VRSTEV TVOŘENA OSB DESKAMI. OSB DESKY ZÁROVEŇ PLNÍ FUNKCI ZTUŽENÍ STĚN PŘENÁŠEJÍCÍ VODOROVNÉ

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU NÍZKOENERGETICKÝ DŮM V PARAMETRECH PASIVU!!! RODINNÝ DŮM TÉMĚŘ BEZ VYTÁPĚNÍ LZE UŠETŘIT AŽ 70% V PROVOZNÍCH NÁKLADECH! RODINNÉ DOMKY S NEUVĚŘITELNÝMI TEPELNÝMI ZTRÁTAMI 5-6,4 A 8 KW. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Více

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Krátké představení výzkumného úkolu a použité metody Rámcový popis opatření Ekonomika opatření

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec Název publikace Energetický audit Referenční číslo ECZ 3060 Číslo svazku Svazek 1 z 4 Verze Datum únor 2004 Odkaz na

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

Radonový program ČR 2010 až 2019 Akční plán

Radonový program ČR 2010 až 2019 Akční plán Radonový program ČR 2010 až 2019 Akční plán Radonový program ČR 2010 až 2019 - Akční plán navazuje na výsledky Radonového programu ČR, který byl schválen na období let 2000 až 2009 usnesením vlády ČR č.

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email. Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

ZPRÁVA č. 63/15. Stavebně technický průzkum a posouzení obvodového pláště a konstrukce střechy objektu Policie ČR, U Opatrovny č.p.

ZPRÁVA č. 63/15. Stavebně technický průzkum a posouzení obvodového pláště a konstrukce střechy objektu Policie ČR, U Opatrovny č.p. Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. Svobody 814, Liberec 15, 460 15, tel. 482750583, fax. 482750584, mobil 603711985, 724034307 e-mail : diagnostika.lb@volny.cz,http://www.diagnostikaliberec.cz ZPRÁVA

Více

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

Pasivní panelák a to myslíte vážně? Centre for renewable energy and energy efficiency Pasivní panelák a to myslíte vážně? Ing. Karel Srdečný Výzvy blízké budoucnosti Č. Budějovice listopad 2012 Krátké představení výzkumného úkolu a použité

Více