Komentář vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komentář vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území"

Transkript

1 Komentář vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území Úvod Území ORP Jihlava bylo v rámci hodnocení vyváženosti územních podmínek v Územně analytických podkladech kraje Vysočina zařazeno mezi území s vysokou soudržností obyvatel a dostatečně rozvinutou ekonomickou základnou a s nižší intenzitou zemědělské výroby. Tento profil se potvrdil i při podrobnější analýze sociodemografických podmínek, bydlení, cestovního ruchu, hospodářských podmínek a životního prostředí v rámci zpracování ÚAP ORP Jihlava. Základní jednotkou hodnocení vyváženosti územních podmínek ORP Jihlava byla obec. Hodnocení bylo rozšířeno i o aktuální informace získané z podrobnější analýzy území jednotlivými specialisty, které doplnily běžně dostupné statistické podklady. Kromě toho byly využity další hodnotící materiály analytického charakteru. Všechny použité informace jsou zpracovány v tabulkových přílohách. Do kartografické podoby byla převedena všechna celková hodnocení pilířů. Údajovou základnu tvoří vybrané dostupné statistické údaje z různých časových úseků posledního desetiletí viz údaje u ukazatelů (časové informační řady, údaje publikované za obce Českým statistickým úřadem, údaje publikované krajskou reprezentací kraje Vysočina aj.). V některých případech vychází hodnocení z posledního uskutečněného sčítání lidu, domů a bytů v ČR v roce Dále byly využity veřejně dostupné údaje z Agentury ochrany přírody a krajiny a agentury CENIA a údaje z podkladů poskytnutých zpracovatelem. Indikační význam údajů ve vztahu k sledované hodnotě území je potom upřesněn váhovým hodnocením. Hodnocení bylo založeno na stanovení pořadí ve vybraných ukazatelích a jejich sumarizaci. U těch ukazatelů, kde hrozilo ovlivnění výsledků velikostí obce, byl využit přepočet na 1000 obyvatel. Tento způsob svým způsobem zmírní působení populační velikosti obcí a lépe odrazí jejich vnitřní podmínky. Na druhé straně ovšem i některé velké obce mají jen průměrné hodnocení a naopak jiné malé obce s příznivým pořadím upozorní na svůj rozvojový potenciál. Sumarizace pořadí v jednotlivých ukazatelích roztřídila obce do 5 kategorií podle výsledného pořadí. Tab. Vyhodnocení územních podmínek Regresivní vývoj územních podmínek obce Mírně regresivní vývoj územních podmínek obce Stabilizovaný vývoj územních podmínek obce Mírně progresivní vývoj územních podmínek obce Progresivní vývoj územních podmínek obce 1

2 A. Hodnocení vyváženosti územních podmínek pro hospodářský rozvoj Jako ukazatele hospodářského rozvoje byly sledovány tyto charakteristiky 1. Velikost obce k (počet obyvatel, zdroj ČSÚ) 2. Polohová atraktivita vyjádřená ohodnocením dopravní dostupností polohy v rozvojové oblasti, rozvojových osách, nebo mimo rozvojové osy a oblasti (zdroj vlastní hodnocení 2012) 3. Intenzita bytové výstavby (počet dokončených bytů v období na 1000 obyvatel středního stavu obyvatelstva v průměru za rok (zdroj ČSÚ a vlastní propočty 2012) 4. Počet podnikatelských subjektů na 1000 obyvatel v roce 2012 (zdroj ČSÚ) 5. Vývoj výměry zastavěných ploch vypočtený jako index vývoje výměry zastavěných ploch v období let Místní pracovištní systém a funkční urbanizovaná území. Místní pracovištní systémy (LLS) jsou území, která spádují z hlediska dojížďky za prací k místním pracovištním centrům. V rámci těchto LLS jsou vymezena funkční urbanizovaná území (FUA), kde existuje zvláště silná vazba obyvatel na pracoviště v místním centru. (zdroj MMR) 7. Počet ubytovacích zařízení v obci v roce 2011 (zdroj ČSÚ) 8. Přírodní a kulturně historické předpoklady cestovního ruchu (zdroj vlastní průzkum) Výsledky hodnocení podmínek pro hospodářský rozvoj Nejpříznivější podmínky pro hospodářský rozvoj má jednoznačně Jihlava a dále Jamné, Bílý Kámen, Střítež, Brtnice, Kozlov, Zbinohy, Dolní Cerekev, Ždírec. Ve většině z těchto obcí jsou příznivé podmínky způsobeny efektem kumulace rozvojového potenciálu. Důvodem je dobrá dopravní dostupnost a vysoká míra rozvojových ploch. Pozitivní vliv je také vnímán v dobrém na pojení na místní pracovištní systém, kterým je na území ORP Jihlava pouze město Jihlava. Mezi obce s velmi slabým ekonomickým potenciálem náleží obce: Hrutov, Arnolec, Švábov, Horní Dubenky, Brtnička. Problémem těchto obcí je vedle malé populační velikosti také zpravidla odlehlejší poloha a málo rozvinutá ekonomická základna. Přitom v těchto obcích není až tak vyhrocený problém nezaměstnanosti kromě Brtničky a zvláště pak Rybného, což je jedním z pozitivních důsledků právě nižší míry nezaměstnanosti. 2

3 B. HODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ Jako ukazatele soudržnosti společenství obyvatel území byly sledovány: 1. Počet obyvatel v obcích k (zdroj ČSÚ) 2. Hustota zalidnění k vypočtená jako podíl počtu obyvatel na celkové rozloze obce (zdroj vlastní výpočet) 3. Index vývoje počtu obyvatel v období (zdroj ČSÚ) 4. Změna počtu obyvatel v období na 1000 obyvatel středního stavu, saldo migrace (zdroj ČSÚ) 5. Přírůstek (úbytek) počtu obyvatel přirozenou měnou v období (zdroj ČSÚ) 6. Podíl obyvatel ve věku 0 14 let v roce 2011 (zdroj ČSÚ) 7. Podíl obyvatel 65 let a více v roce 2011 (zdroj ČSÚ) Výsledky vyhodnocení podmínek pro soudržnost společenství Nejpříznivější rozvojové podmínky mají obce: Bílý Kámen, Luka nad Jihlavou, Velký Beranov, Brzkov, Malý Beranov, Rantířov, Jihlava, Kamenice, Měšín, Rančířov, Dobronín, Plandry, Polná a Třeštice. Příznivý potenciál je vedle hustoty zalidnění ovlivněn příznivě vysokým podílem mladé generace, nízkého salda migrace a dalšími ukazateli. Problémem je pak zejména vysoký podíl obyvatel se stářím více jak 65 let (Luka nad Jihlavou, Jihlava, Polná, Kamenice) Úroveň bydlení je zde většinou příznivá. Obce s nejslabší mírou soudržnosti jsou Horní Dubenky, Arnolec, Hojkov, Švábov, Brtnička, Otín. Kromě ukazatele přirozené měny obyvatel vycházely tyto obce v porovnání spíše na dolní hranici hodnocení. Všechny zmiňované obce krom Brtničky mají spíše průměrnou nezaměstnanost, Brtnička ji má vyšší. U většiny těchto obcí dochází k postupnému vysidlování. 3

4 Komentář vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro příznivé životní prostředí Úvod Hodnocení životního prostředí na úrovni obcí je na rozdíl od ostatních pilířů udržitelného rozvoje obtížnější, schází dostatečné množství statistických dat, přírodní jevy jsou obtížněji statisticky vyhodnotitelné. Kvalita životního prostředí je tak obtížněji vyhodnotitelná na úrovni obcí i na úrovni ORP. Většina informací ze statistik je dostupná pouze na úrovni okresu. Do hodnocení tohoto pilíře tak vstupují i data ze samotné aktualizované geodatabáze ÚAP. C. Hodnocení vyváženosti územních podmínek pro příznivé životní prostředí Faktory vybrané pro hodnocení příznivého životního prostředí tak z větší části vychází z geodatabáze ÚAP a je doplněna daty statistickými. sestávajících se z dále uvedených dílčích ukazatelů, ovlivňujících životní prostředí: 1. Podíl plochy všech dobývacích prostor a chráněných ložiskových území na území obce (zdroj GDB ÚAP) 2. Kvalita ovzduší - překročení imisních limitů v roce 2010 (zdroj GDB ÚAP ČHMÚ) 3. Přírodní potenciál - podíl ploch chráněných dle z. č. 114/1992 Sb. na celkové rozloze obce (zdroj GDB ÚAP) 4. KES koeficient ekologické stability (zdroj ČSÚ) 5. Podíl výměry zemědělské půdy na celkové rozloze obce (zdroj ČSÚ) 6. Podíl nejkvalitnějšího ZPF na celkové rozloze obce (zdroj GDB ÚAP) 7. Podíl lesních pozemků na celkové výměře obce (zdroj ČSÚ) 8. Výskyt ekologických rizik na území obce (GDB-ÚAP) 9. Zdroj znečištění na území obce (GDB-ÚAP) Výsledky vyhodnocení podmínek pro příznivé životní prostředí Z hlediska míry znečištění ovzduší jsou jednoznačně nejvíce zatížena území větších sídel (co do počtu obyvatel i celkové rozlohy), kde jsou zastoupeny sledované faktory (zdroje emisí, průchod silnice I. třídy). Z hlediska ukazatele ekologické stability krajiny je možno konstatovat, že severovýchodní část území ORP se vyskytují spíše obce s relativně nižším indexem ekologické stability, tedy krajinou relativně méně stabilní - antropogenní. Je to dáno nižším zastoupením lesů a ekologicky stabilnějších pozemků, vyšším podílem orné půdy. Celkový průměrný index ekologické stability území ORP je 1,1, tedy z hlediska celorepublikového se 4

5 jedná v celku vyvážená krajina. Plochy s KES nižším než 1,0 by bylo z hlediska celorepublikového koeficientu ekologické stability možno hodnotit již jako intenzívně zemědělsky využívanou krajinu. Bílý Kámen, Kaliště, Bítovčice, Zbinohy, Horní Dubenky, Otín, Cejle jsou obce s nejvyšším indexem ekologické stability zájmového území ORP Jihlava. Je zde dosahováno hodnot nad 2,0. Míru přírodního potenciálu určuje do velké míry zastoupení přírodních prvků. V případě ORP Jihlava dochází k určitému zkreslení tohoto ukazatele v důsledku velké rozrůzněnosti velikostí (rozloh) obcí. U plošně větších obcí existuje větší počet prvků ZCHÚ nebo registrovaných VKP nebo prvků regionálního ÚSES aj., tedy mezi obce s vyšší mírou přírodního potenciálu spadají kromě obcí s jednoznačně kvalitním přírodním prostředím také plošně největší obce zájmového území. Vyšší míry přírodního potenciálu je dosahováno spíše na západním okraji území ORP Jihlava, pás obcí jihovýchodně až východně od Jihlavy spadá do území s nižší mírou přírodního potenciálu převážně z důvodu neexistenci ploch se zájmy ochrany přírody a dále pak s nižším zastoupením lesů nebo kvalitních půd. Celkové hodnocení stavu životního prostředí konstatuje, že dobrý stav se nachází převážně v jihozápadní části území ORP Jihlava, částečně pak také v jižní a severozápadní části hodnoceného území. Obce s nejvyšší kvalitou životního prostředí z území ORP Jihlava jsou: Jamné, Vílanec, Cejle, Bílý Kámen, Kaliště, Horní Dubenky, Hladov, Zbilidy, Plandry. Mezi obce s relativně nejnižší kvalitou životního prostřed v rámci ORP Jihlava náležejí: Kozlov, Pavlov, Střítež, Velký Beranov, Puklice, Věžnice (Ji), Zhoř, Vysoké studnice. 5

6 B SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI PILÍŘŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ V OBCÍCH TYPOLOGIE OBCÍ 1. Svodný kartogram souhrnného vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje území v obcích 2. Komentář souhrnného vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje území v obcích

7 Komentář souhrnného vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro jednotlivé pilíře udržitelného rozvoje území (URÚ) Úvod Posouzení vyváženosti územních podmínek jednotlivých obcí je zpracováno na základě metodického pokynu ÚÚR do svodného kartogramu. Souhrnný stav územních podmínek se pro každý pilíř URÚ označilo při vyhovujícím stavu (pozitivní souhrnné konstatování SWOT analýz pilíře) znaménkem + ; při nevyhovujícím stavu (negativním souhrnném konstatování SWOT analýz pilíře) znaménkem -. Na základě kombinace vyhodnocení územních podmínek +/- se podle metodického sdělení každá obec zařadí do jedné z osmi kategorií vyváženosti vztahu územních podmínek pro URÚ a graficky se zařazení vyjádří v kartogramu příslušnou barvou a indexem, jak uvádí tabulka. Tab. Kartogramy vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro URÚ ÚAP jednotlivých krajů a obcí. kategorie zařazení obce pro příznivé životní prostředí územní podmínky pro hospodářský rozvoj pro soudržnost společenství obyvatel území vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území Z H S dobrý stav špatný stav vyjádření v kartogramu Z, H, S žádné 2 a Z, H S S 2 b Z, S H H 2 c H, S Z Z 3 a Z H, S H S 3 b H Z, S Z S 3 c S Z, H Z H žádné Z, H, S Generalizace kategorií pilířů URÚ 1 5 pro účely celkového hodnocení v jednotlivých dílčích pilířích pro životní prostředí, sociální soudržnost a hospodářský rozvoj. Regresivní vývoj územních podmínek obce Mírně regresivní vývoj územních podmínek obce Stabilizovaný vývoj územních podmínek obce Mírně progresivní vývoj územních podmínek obce Progresivní vývoj územních podmínek obce 1

8 Následuje zařazení obcí do jedné z 8 kategorií, které jsou kombinacemi různých v úvahu přicházejících hodnocení + / - v jednotlivých pilířích viz následující vysvětlivky. Celkové hodnocení obcí z hlediska vyváženosti pilířů URÚ 1 velmi dobré hodnocení - obce s pozitivním hodnocením všech tří pilířů URÚ 2a, 2b, 2c převážně kladné hodnocení - obce s pozitivním hodnocením dvou pilířů URÚ a s průměrným nebo negativním hodnocením třetího pilíře 3a, 3b, 3c spíše špatné hodnocení obce s negativním hodnocením dvou pilířů URÚ a s průměrným nebo pozitivním hodnocením třetího pilíře (částečně oslabená území) 4 špatné hodnocení - obce s negativním hodnocením všech tří pilířů URÚ (oslabená území) VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO JEDNOTLIVÉ PILÍŘE URÚ A VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ ÚZEMÍ - ZAŘAZENÍ OBCÍ DO JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ: kód obec Pilíře udržitelného rozvoje území (URÚ) kartogram životní prostředí hospodářství soudržnost spol. kategorie Arnolec a H S Batelov OK Bílý Kámen OK Bítovčice OK Boršov OK Brtnice OK Brtnička NO Brzkov c Z H Cejle OK Cerekvička-Rosice OK Čížov c Z Dlouhá Brtnice OK Dobronín c Z Dobroutov b H Dolní Cerekev c Z Dudín OK Dušejov c Z Dvorce OK Hladov b H Hodice OK Hojkov a S Horní Dubenky a H S Hrutov c Z H Hubenov a S Hybrálec OK Jamné OK 2

9 kód obec Pilíře udržitelného rozvoje území (URÚ) kartogram životní prostředí hospodářství soudržnost spol. kategorie Jersín c Z Jezdovice OK Ježená a H S Jihlava c Z Jihlávka a H S Kalhov b H Kaliště a S Kamenice c Z Kamenná OK Kněžice a H S Kostelec OK Kozlov b Z S Luka nad Jihlavou c Z Malý Beranov OK Měšín c Z Milíčov a H S Mirošov b H Nadějov c Z Opatov b Z S Otín a H S Panenská Rozsíčka b H Pavlov c Z Plandry OK Polná c Z Puklice c Z Rančířov OK Rantířov OK Rohozná OK Růžená OK Rybné c Z Smrčná OK Stáj a H S Stonařov c Z Střítež c Z Suchá b H Šimanov OK Švábov a H S Třešť OK Třeštice OK Ústí c Z H Velký Beranov c Z Větrný Jeníkov OK Věžnice b Z S 3

10 kód obec Pilíře udržitelného rozvoje území (URÚ) kartogram životní prostředí hospodářství soudržnost spol. kategorie Věžnice OK Věžnička b H Vílanec OK Vyskytná nad Jihlavou OK Vysoké Studnice c Z Záborná c Z Zbilidy OK Zbinohy c Z Zhoř c Z Ždírec a S Výsledky celkového hodnocení obcí z hlediska vyváženosti pilířů URÚ Obce s pozitivním hodnocením všech tří pilířů URÚ ŽP, HR, SS. Do této kategorie patří následující obce Batelov, Bílý Kámen, Bítovčice, Boršov, Brtnice, Cejle, Cerekvička-Rosice, Dlouhá Brtnice, Dudín, Dvorce, Hodice, Hybrálec, Jamné, Jezdovice, Kamenná, Kostelec, Malý Beranov, Plandry, Rančířov, Rantířov, Rohozná, Růžená, Smrčná, Šimanov, Třešť, Třeštice, Větrný Jeníkov, Věžnice, Vílanec, Vyskytná nad Jihlavou, Zbilidy. Obce s převážně pozitivním hodnocením dvou pilířů URÚ a s průměrným nebo negativním hodnocením třetího pilíře Do této kategorie patří obce Hojkov, Hubenov, Kaliště, Ždírec, Dobroutov, Hladov, Kalhov, Mirošov, Panenská Rozsíčka, Suchá, Věžnička, Čížov, Dobronín, Dolní Cerekev, Dušejov, Jersín, Jihlava, Kamenice, Luka nad Jihlavou, Měšín, Nadějov, Pavlov, Polná, Puklice, Rybné, Stonařov, Střítež, Velký Beranov, Vysoké Studnice, Záborná, Zbinohy, Zhoř. Obce s negativním hodnocením dvou pilířů URÚ a s průměrným nebo pozitivním hodnocením třetího pilíře (částečně oslabená území) Do této kategorie patří obce Arnolec, Horní Dubenky, Ježená, Jihlávka, Kněžice, Milíčov, Otín, Stáj, Švábov, Kozlov, Opatov, Věžnice, Brzkov, Hrutov, Ústí. Obce s negativním hodnocením všech tří pilířů URÚ (oslabená území) Do této kategorie spadá pouze obec Brtnička. 4

11 Závěr k rozboru udržitelného rozvoje území ORP Jihlava Hodnocení URÚ bylo prováděno na základě vstupních dat získaných od ČSÚ v rámci poskytnutých dat pro pravidelnou aktualizaci ÚAP k Do hodnocení vstupovala aktualizovaná geodatabáze od poskytovatelů dat a metadat pro jevy ÚAP k datu Hodnocení bylo také doplněno o empirické výpočty zpracovatelů aktualizace. Pro hodnocení bylo převzato podkladů z Kraje Vysočina a na základě jejich doplnění vznikla Metodika pro hodnocení URÚ v ORP Jihlava, která je součástí tištěné verze aktualizace UAP ORP Jihlava jako samostatná příloha na Úřadu územního plánování v Jihlavě. Do hodnocení dále vstupovala územně plánovací dokumentace obcí ve správním obvodu ORP Jihlava, místní šetření a průzkumy, dotazníkové šetření se starosty obcí. Jednotlivé pilíře jsou doplněny o dílčí svodné kartogramy, které jednoznačněji doplňují informaci o postavení obce ke svému okolí. Většina kartogramů je tvořena na základě vstupních či výpočetních hodnot dílčích hodnotících kritérií pilířů. Svodné dílčí kartogramy jsou součástí internetové prezentace karet obcí aktualizace ÚAP vyvěšené na stránkách města Jihlavy v sekci územního plánování. Každá obec má vygenerovanou svou kartu obce, v které je zobrazena SWOT analýza, která má přímou návaznost na rozbor udržitelného rozvoje území každé obce. 5

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 70287/2015. Barbora Švíková OZPZ 2940/2014

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 70287/2015. Barbora Švíková OZPZ 2940/2014 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

Volby do zastupitelstva obce. Pořadové číslo Bílý Kámen 1 Nezávislí 2014 Bílý Kámen 2 Komunistická strana Čech a Moravy. Název volební strany

Volby do zastupitelstva obce. Pořadové číslo Bílý Kámen 1 Nezávislí 2014 Bílý Kámen 2 Komunistická strana Čech a Moravy. Název volební strany Volby do zastupitelstva obce Pořadové číslo Bílý Kámen 1 Nezávislí 2014 Bílý Kámen 2 Komunistická strana Čech a Moravy Bílý Kámen 3 BÍLÝ KÁMEN Bítovčice 1 Křesťanská a demokratická unie - Československá

Více

Katastrální území LFA Cena pro rok 2005 v K /m2

Katastrální území LFA Cena pro rok 2005 v K /m2 Tab. příl. 1. Tab. příl. 1. Zařazení do LFA a průměrná cena zemědělské půdy podle katastrálních území v okrese Jihlava k 1. 1. 2005 Katastrální území LFA Cena pro rok 2005 v Kč/m 2 Antonínův Důl O 3,41

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Administrativní mapa správního obvodu Jihlava (Stav k 1. 1. 2003)

Administrativní mapa správního obvodu Jihlava (Stav k 1. 1. 2003) Administrativní mapa správního obvodu Jihlava (Stav k 1. 1. 2003) Jihlava # Hranice obvodů pověř. obec. úřadů Hranice obcí Zbinohy POLNÁ Záborná Kalhov Dobronín Ústí Větrný Jeníkov Smrčná Dobroutov Ždírec

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Územně analytické podklady. Ústeckého kraje. (část - Rozbor udržitelného rozvoje území)

Územně analytické podklady. Ústeckého kraje. (část - Rozbor udržitelného rozvoje území) Územně analytické podklady Ústeckého kraje (část - Rozbor udržitelného rozvoje území) RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel společnosti Ing. arch. Karel Beránek hlavní zpracovatel zakázky duben 2009

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Malečov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ STOD

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ STOD dobývací prostor chráněné ložiskové území výhradní bilancované ložisko nerostných surovin plocha lesa HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE A1 plocha lesa ochranné pásmo vodních zdrojů - bod ochranné pásmo vodních

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

KRAJ VYSOČINA. Bačkov 38

KRAJ VYSOČINA. Bačkov 38 Bačkov Obecní úřad tel.: Miroslav Karel: Bačkov 38 fax: PSČ mobil: 776 21 29 63 Počet obyvatel: Světlá nad Sázavou lubos.knotef@seznamlcz Rozloha: 58291 ha starosta Bartoušov Bartoušov 71 fax: 569 43 81

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Počátky Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 3084 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 2657 Hustota obyvatel: 86 obyv/km

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Obrataň zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - B Mapové výstupy INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 1 Tato část je přílohou ke Studii sídelní struktury Moravskoslezského

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn

Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn období 11/2011 9/2015 Návrh k projednání Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn schválena usnesením č. přijatým Zastupitelstvem obce Holštejn na.zasedání

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území městyse Lukavec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

kontaktní pracoviště Jihlava Brtnická 21, Jihlava : : w :

kontaktní pracoviště Jihlava Brtnická 21, Jihlava : : w : Úřad práce ČR kontaktní pracoviště Jihlava : 950 123 111 : sekretariat@ji.mpsv.cz w : http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/kop/jihlava Úřad práce ČR kontaktní pracoviště Jihlava a Telč Z P R A V O D A J září

Více

) & * ) Kralupy nad Vltavou

) & * ) Kralupy nad Vltavou Kralupy nad Vltavou!""# $ %&% '""!""# $ ( % ) & * ) Kralupy nad Vltavou Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb a určení problémů

Více

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346.

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 15 Obec: KRYŠTOFO ÚDOLÍ DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346. I. ZAMĚSTNANOST

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lukavec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. Morkůvky Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj)

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 349.

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 349. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 22 Obec: PROSEČ POD JEŠTĚDEM DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 349. I. ZAMĚSTNANOST

Více

Územní plánování v obci a udržitelný rozvoj

Územní plánování v obci a udržitelný rozvoj Foto: František Maršálek Ústav územního rozvoje Územní plánování v obci a udržitelný rozvoj (metodika pro obce) Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Informace o metodice Metodika je výstupem výzkumného

Více

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ssd+rks - Dálnice křižuje regionální biokoridor

ssd+rks - Dálnice křižuje regionální biokoridor Velké Němčice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Boleradice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Vícenice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Vícenice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Vícenice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

1. Analytická část... 6. 1.1. Vymezení a stav území... 6. 1.1.1. Obyvatelstvo na území MAS Třešťsko... 11

1. Analytická část... 6. 1.1. Vymezení a stav území... 6. 1.1.1. Obyvatelstvo na území MAS Třešťsko... 11 1 Obsah 1. Analytická část... 6 1.1. Vymezení a stav území... 6 1.1.1. Obyvatelstvo na území MAS Třešťsko... 11 1.1.2. Podnikání, zaměstnanost a vzdělávání... 16 1.1.3. Zdravotnictví a sociální služby,

Více

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o PROCES 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec AKTUALIZACE 2012 Část D Vyhodnocení změn RURÚ Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

( ( 4.2./1. Lesnatost ( ( Obce podle počtu obyvatel ( ) Silniční síť. Správní území pověřeného obecního úřadu

( ( 4.2./1. Lesnatost ( ( Obce podle počtu obyvatel ( ) Silniční síť. Správní území pověřeného obecního úřadu 4.2./1. Lesnatost tříbro tod Obce podle počtu obyvatel 1.1.212) oražďovice 167 32) 1-2 ušice ilniční síť právní území pověřeného obecního úřadu právní území obcí s rozšířenou působností Podíl lesních ploch

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pacov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Dolní Lažany - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Dolní Lažany - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Dolní Lažany - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Klobouky u Brna. nzpolos - Zastavitelná plocha zasahuje do výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin

Klobouky u Brna. nzpolos - Zastavitelná plocha zasahuje do výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin Klobouky u Brna Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace

Více

Líšnice 20 % 29,9 % 21,1 % 49,1 % Ekologická stabilita 1,35 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura Silniční doprava

Líšnice 20 % 29,9 % 21,1 % 49,1 % Ekologická stabilita 1,35 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura Silniční doprava Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KADAŇ METODIKA

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KADAŇ METODIKA Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KADAŇ METODIKA POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 4 4 9 9 0 2 6 0 IČZ smluvního ZZ 7 6 3 3 2 0 0 0 Číslo smlouvy 1 6 7 6 H 0 0 1 Název IČO Diecézní charita Brno PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH

Více

Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 91, 117) NE

Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 91, 117) NE Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Doksany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Doksany Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Doksany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

B KOMENTÁŘ PRO SPRÁVNÍ OBVOD ORP JIHLAVA - TEXTOVÁ ČÁST

B KOMENTÁŘ PRO SPRÁVNÍ OBVOD ORP JIHLAVA - TEXTOVÁ ČÁST B 3. - URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI, ZAHRNUJÍCÍ ZEJMÉNA URBANISTICKÉ, DOPRAVNÍ A HYGIENICKÉ ZÁVADY, VZÁJEMNÉ STŘETY ZÁMĚRŮ NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ A STŘETY TĚCHTO ZÁMĚRŮ S

Více

Újezd. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Újezd. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

PROGRAM ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU OLOMOUCKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ

PROGRAM ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU OLOMOUCKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ PROGRAM ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU OLOMOUCKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2015 2020 Příloha 1: Vymezení území s výraznými rozdíly v socioekonomickém vývoji Zpracoval: GaREP, spol. s r.o. 2015 Pořizovatel dokumentu:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území města Pacov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÝKOŘICE

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÝKOŘICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÝKOŘICE DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY POŘIZOVATEL: Obecní úřad Sýkořice PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Šumberova 8, 160 00 Praha 6 1 Název územně plánovací dokumentace:

Více

Rámcová osnova ÚAPo v Ústeckém kraji

Rámcová osnova ÚAPo v Ústeckém kraji Rámcová osnova ÚAPo v Ústeckém kraji I. Úvodní statistické informace o sledovaném území - Počet obcí - Rozloha obcí / ORP - Počty obyvatel - Stav ÚPD včetně změn ve sledovaném území II. Podklady pro rozbor

Více

Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - město

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - město Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - město zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů

Více

KARTOGRAMY VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ

KARTOGRAMY VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ KARTOGRAMY VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ Stavební zákon (dále jen SZ ) platný od 1. 1. 2007 přinesl oproti předchozímu stavu

Více

Lukov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Lukov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Lukov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Analýza a vyhodnocení obsahu územně analytických podkladů krajů

Analýza a vyhodnocení obsahu územně analytických podkladů krajů Analýza a vyhodnocení obsahu územně analytických podkladů krajů Jaroslav Burian, Markéta Stachová 15. 9. 2016 Východiska analýzy Součást zakázky zpracované pro Olomoucký kraj Nejednotnost zpracování ÚAP

Více

Litvínovice. Vybavenost obce Knihovna Základní škola Mateřská škola Obchod Hřiště Tělocvična

Litvínovice. Vybavenost obce Knihovna Základní škola Mateřská škola Obchod Hřiště Tělocvična Litvínovice Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce

Více

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp Dasný Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

B Úvod - postup práce

B Úvod - postup práce B 2.1. Komentář - vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro hospodářský rozvoj, pro soudržnost společenství obyvatel území a pro příznivé životní prostředí B 2.1.1. Úvod - postup práce Hodnocení

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn

Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn období 11/2011 9/2015 Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn schválena usnesením č. 6 přijatým Zastupitelstvem obce Holštejn na 10. zasedání dne 26.11.2015.

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ souhrnná textová část Zpracovatel:

Více