Měření radonu v budovách a ochrana obyvatelstva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měření radonu v budovách a ochrana obyvatelstva"

Transkript

1 Měření radonu v budovách a ochrana obyvatelstva Bakalářská práce současný stav problému v literatuře Vypracovala ZUZANA SKURČÁKOVÁ Obor GEOLOGIE - kombinovaná forma, MU Prosinec 2009 Obsah 1. Úvod 2. Historie 3. Základní jednotky a veličiny 4. Vznik, vlastnosti a zdravotní rizika 5. Migrace radonu 6. Radon v interiéru budov 7. Metodika měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů dle SÚJB 8. Základní principy protiradonových opatření 9. Seznam zdrojů informací

2 1. Úvod Většina prvků vyskytujících se v horninách a zeminách jsou prvky stabilními. V přírodě se však vyskytují i prvky radioaktivní, které se samovolně rozpadají na prvky stabilnější. Tento jev se nazývá radioaktivní přeměna (rozpad). Z hlediska dopadu na lidské zdraví mají největší význam především izotopy rádia 226 Ra, thoria 232 Th a draslíku 40 K, včetně jejich přeměnových řad. V interiérech budov přírodní radionuklidy zatěžují člověka dominantně prostřednictvím vdechovaného radonu, jeho produktů přeměny a složkou zevní expozice záření gama, které se uvolňuje při přeměně radia ve stavebních materiálech. 2. Historie První dopady účinku radonu byly pozorovány v souvislosti s těžbou rud v Krušných horách, která se rozvíjela od druhé poloviny 15. století. Agricola ve svém díle De Re Metallica (1556) popisuje mezi horníky vysokou úmrtnost na nezvyklé plicní choroby. V roce 1789 německý chemik Martin Klaproth poprvé izoloval minerály uranu z krušnohorských dolů. Objev fenoménu radioaktivity uranu byl učiněn francouzským fyzikem Henri Becquerelem v roce Začíná tak období rozvoje oboru nazývaného jaderná fyzika. V letech 1898 až 1902 asistentka Henri Becquerela Marie Curie Sklodowská a její manžel Pierre objevují radioaktivní prvky polonium a rádium. Radon v thoriové rozpadové řadě thoron 220 Rn objevili roku 1900 Soddy a Rutherford. V roce 1901 Friedrich Ernst Dorn objevuje radon 222 Rn (Mudd, 2008). V roce 1901 bylo provedeno první měření koncentrace radonu v ovzduší dolu ve Schneebergu a v Jáchymově. Zjištěny byly velmi vysoké koncentrace kbq/m 3. Začíná se tušit souvislost mezi obsahem radonu v dolech a rakovinou plic. Celých dalších 50 let jsou však všechny pokusy o vysvětlení vzniku rakoviny plic inhalací samotného radonu neúspěšné. V roce 1951 William F. Bale předkládá myšlenku, že příčinou rakoviny plic by mohly být produkty přeměny radonu. Nezávisle na něm k podobnému závěru dochází i F. Běhounek, tím se odstartovala řada studií. V roce 1956 Hultqvist publikuje výsledky prvních měření koncentrace radonu v domech. Jeho studie, která zahrnovala 225 švédských domů, ukázala, že v některých domech, které byly postaveny z lehkého betonu vyrobeného s použitím kamenečných břidlic, jsou vysoké koncentrace radonu. V roce 1960 byly zjištěny vyšší hodnoty dávkového příkonu záření gama v panelových domech (Petřiny, Stochov) postavených ze škvárobetonových panelů vyrobených ze škváry z elektrárny v Rynholci u Nového Strašecí. Ve výroční zprávě UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) jsou v roce 1977 publikovány výsledky měření radonu v domech v několika zemích. Potvrzuje se rozsáhlá variabilita úrovní radonu v domech, pokrývající rozpětí od několika Bq/m 3 až po 100 kbq/m 3. V letech 1978 až 1980 byly radiometricky proměřeny téměř všechny domy v Jáchymově a na základě tohoto byla zahájena příprava na celostátní řešení radonové problematiky v domech. V roce 1987 vychází v tehdejší ČSSR první metodický pokyn hlavního hygienika, ministerstva stavebnictví a ministerstva zdravotnictví s cílem omezit hmotnostní aktivitu rádia ve stavebních výrobcích a stanovit limitní koncentrace radonu v domech. Legislativní proces se postupně vyvíjel až do současné podoby, kdy platí vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 499/2005 Sb. V roce 1995 vychází ČSN řešící ochranu staveb proti radonu (Jiránek, 2002). 3. Základní jednotky a veličiny Aktivita podíl středního počtu radioaktivních přeměn v určitém množství radionuklidu za časový interval, jednotkou je becquerel (Bq) Becquerel 1 Bq je aktivita látky, ve které proběhne jedna radioaktivní přeměna za 1 sekundu Curie (symbol Ci) dříve používaná jednotka aktivity, která odpovídá aktivitě 1g 226 Ra, 1 Ci = 3,7x10 10 Bq, 1 pci/l = 37 Bq/m 3 Objemová aktivita radonu (symbol OAR) počet radioaktivních přeměn v 1 m 3 vzorku za 1 sekundu, jednotka Bq/m 3 Ekvivalentní objemová aktivita radonu a ekv (symbol EOAR) - je vážený součet objemové aktivity a 1 polonia 218, objemové aktivity a 2 olova 214 a objemové aktivity a 3 vizmutu 214 dle vztahu a ekv = 0,106a 1 + 0,513a 2 + 0,381a 3, jednotka Bq/m 3-2-

3 Hmotnostní aktivita radonu počet radioaktivních přeměn v 1 kg vzorku za 1 sekundu, jednotka Bq/kg Poločas přeměny (symbol T) průměrná doba, za kterou se z počátečního počtu atomů N 0 daného radionuklidu přemění polovina Elektronvolt (symbol ev) jednotka energie, odpovídá kinetické energii, kterou získá elektron urychlený ve vakuu napětím jednoho voltu 4. Vznik, vlastnosti a zdravotní rizika Přírodním radionuklidem, který se ve stopovém množství vyskytuje ve všech horninách, je uran 238 U. Rozpadem uranu vznikají další prvky s postupně se zvyšující stabilitou jádra. Tyto prvky tvoří tzv. uran-rádiovou přeměnovou řadu (viz níže). Na jejím začátku stojí 238 U, který se s poločasem rozpadu 4,5 miliardy let postupně přeměňuje na rádium 226 Ra, to se s poločasem 1600 let rozpadá na radon 222 Rn. Radon (poločas rozpadu 3,825 dne) se přeměňuje dále na 218 Po, celý řetězec je zakončen neradioaktivním kovem olovem 206 Pb. Radon je také součástí thorium-rádiové přeměnové řady (viz níže). Radon 220 Rn (nazývaný thoron) má poločas rozpadu 54,7 sekundy. Tabulky rozpadových řad (Ball, 1991). -3-

4 Radon je přírodní radioaktivní plyn. Je bezbarvý, bez chuti a zápachu, chemicky netečný, patří mezi tzv. vzácné plyny. Ve vodě se rozpouští velmi špatně (rozpustnost klesá s rostoucí teplotou, viz graf níže), lépe je rozpustný v organických látkách. Ze vzácných plynů má nejvyšší bod tání a varu. Rozpustnost radonu ve vodě vzhledem k teplotě (Mudd, 2008). Cw koncentrace ve vodě Ca koncentrace ve vzduchu Při vdechování se radon v tkáních těla rozpouští a je opět v nezměněném stavu vydechován zpět do atmosféry. Je podstatně méně škodlivý než jeho produkty přeměny 218 Po, 214 Pb, 214 Bi, 214 Po které bezprostředně po svém vzniku existují ve vzduchu ve formě volných iontů či neutrálních atomů. Převážná část těchto produktů se rychle váže na částice nebo povrchy, např. aerosoly, stěny, nábytek... Po vdechnutí jsou produkty přeměny zachyceny na vnitřních površích průdušek a plic, kde ozařují tamní tkáně. Nebezpečnost tohoto ozáření spočívá v malém dosahu záření alfa, kdy je zasažena výhradně epitelová výstelka dýchacích cest. Zasažená tkáň je velmi intenzivně ionizována, což může vést k poškození bazálních buněk a následnému vzniku mutací, které způsobují rozvoj rakoviny (Jiránek, 2002). Podle údajů UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) dosahuje podíl radonu na celkovém ozáření lidského organismu až 55%. Dalšími zdroji ozáření je kosmické záření či zdroje v lékařství (Barnet, 1992). Je velmi obtížné stanovit podíl radonu na vzniku rakoviny plic. Studie jsou prováděny na velkých statistických vzorcích obyvatelstva vybraných tak, aby bylo možno postihnout vliv dalších faktorů, jako je např. kouření nebo dlouhodobý pobyt v silně znečištěném prostředí. V České republice je roční incidence rakoviny plic cca 6000 případů, z nichž cca 900 (15%) vzniká v důsledku radonu. Přibližně obyvatel České republiky bydlí v domech, kde ekvivalentní objemová aktivita radonu přesahuje 200 Bq/m 3 (Jiránek, 2002). Hodnota 200 Bq/m 3 je směrnou hodnotou pro nově projektované stavby dle vyhlášky 307/2002 Sb. Studie z American Journal of Public Health se snaží vyjádřit vliv kouření a vliv radonu v budovách na vznik rakoviny plic. Studováni jsou lidé ve věku 40 let (bez ohledu na pohlaví), kteří kouří od věku 20 let a kteří žijí v domě se zvýšenou koncentrací radonu. Skupiny - lidé, kteří stále kouří - lidé, kteří kouřit skončili - lidé, kteří nikdy nekouřili Jsou zvoleny dvě hodnoty koncentrací radonu 4 pci/l a 10 pci/l - koncentrace 10 pci/l je natolik vysoká, že do této skupiny spadá pouze 0,7% domácností. V pravém a levém sloupci u jednotlivých koncentrací je zachycen dopad provedení protiradonových opatření v budovách (snížení koncentrace -4-

5 na 2 pci/l). Z výzkumu vyplynulo, že kouření má mnohem větší dopad na lidské zdraví, než zvýšené koncentrace radonu v obydlích (Mendez, 1998). 5. Migrace radonu Každé porézní prostředí je tvořeno pevnou fází a póry vyplněnými vzduchem nebo vodou. Při přeměně atomu rádia 226 Ra je emitována náhodným směrem částice alfa s kinetickou energií 5,49 MeV a opačným směrem atom radonu s kinetickou energií 0,1 MeV. Tomuto fyzikálnímu jevu se říká zpětný odraz. Nově vzniklý atom radonu se pohybuje na takovou vzdálenost, dokud všechnu svou energii nepředá okolnímu prostředí. Jeho doběh je v pevné fázi je jen 0,02 0,07 μm, ve vodě asi 0,1 μm a ve vzduchu 63 μm. Díky tomuto jevu se radon uvolňuje z pevné fáze (zrn) do systému pórů, kterým se dále snadno šíří. Předpokladem ovšem je, aby atom rádia ležel pod povrchem zrna ve vzdálenosti menší než je doběh atomu radonu. Pro poměr radonu, který z materiálu unikl, a radonu, který se v něm vytvořil, byl zaveden pojem emanační koeficient. Ten se pro většinu materiálů pohybuje v rozmezí jednotek až desítek procent (Jiránek, 2002). Průměrné hodnoty koeficientu emanace pro některé materiály (Radiační ochrana, Doporučení, Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech) V pórovém systém může tedy být radon obsažen jak v části vyplněné vzduchem, tak v části zaplněné vodou, v níž se rozpouští a z níž pak velmi snadno přechází do vzduchu.v malém množství se rovněž adsorbuje i na povrchu pevné části. Jiná situace nastává, když je přirozený tok přerušen základy stavebního objektu. Uvnitř objektu je vzduch vždy teplejší než půdní vzduch, který je obsažený mezi zrny zvětralé horniny či půdy v podloží, tzn. že má nižší hustotu. Na rozhraní objektu a podloží vzniká tlakový gradient, který vlivem konvektivního proudění směruje radon dovnitř objektu. Budova tak nasává radon z podloží. V případě, že je základová deska porušena netěsnostmi, může se radon akumulovat ve sklepních prostorech a odtud komínovým efektem pronikat do vyšších pater objektu (Barnet, 1992). -5-

6 Mezi základní parametry transportu patří permeabilita prostředí a efektivní součinitel difúze. Permeabilita prostředí (označení k) závisí převážně na velikosti, počtu a rozložení pórů, velikosti a tvaru zrn pevné fáze a na vlhkosti. Velká porozita ještě nemusí znamenat velkou permeabilitu, protože ta vypovídá o struktuře pórového systému, tj. zda se jedná o póry otevřené či uzavřené a zda jsou póry vzájemně propojeny. Hodnoty permeability běžných zemin vykazují značný rozptyl. Při nižších hodnotách je dominantním transportním mechanismem difúze, při vyšších konvekce. V suchých porézních zeminách může radon proudit spolu s půdním vzduchem až na vzdálenost několika set metrů. Ve vlhkých jemnozrnných zeminách je transport půdního vzduchu velmi omezen. Pod hladinou podzemní vody klesá konvekce až na nulu a difúzní délka dosahuje jen jednotek až desítek centimetrů. Efektivní součinitel difúze (označení D e ) závisí na porozitě, vlhkosti a velikosti pórů (Jiránek, 2002). 6. Radon v interiéru budov Zdrojem radonu uvnitř domů je většině případů podloží, někdy stavební materiál a užitková voda. Výsledná koncentrace radonu v interiéru není konstantní, ale mění se v čase v závislosti na rychlosti přísunu radonu od jednotlivých zdrojů a na násobnosti výměny vzduchu (kolikrát se vymění celkový objem vzduchu ve sledované místnosti za jednu hodinu). Oba dva tyto parametry závisí na řadě okolností, mezi které patří rychlost a orientace větru, teplotní rozdíly mezi interiérem a exteriérem, způsob větrání objektu, těsnost obvodového pláště atd. Měnící se tlakové rozdíly vyvolávají jak změny v nasávání půdního vzduchu z podloží do interiéru, tak změny v násobnosti výměny vzduchu a v důsledku toho i změny koncentrace radonu v jednotlivých místnostech a v celém domě. Obecně lze v budově, kde je zdrojem radonu podloží, očekávat vyšší hodnoty v noci než ve dne a v zimním (topném) období vyšší hodnoty než v létě. Výkyvy během dne a noci se mohou od průměru lišit až dvakrát. Koncentrace radonu v objektu se mění i prostorově. Je-li zdrojem radonu podloží, nejvyšší koncentraci zjistíme v místnostech v přímém kontaktu se zeminou, zatímco ve vyšších podlažích jsou hodnoty nižší. Bude-li naopak zdrojem radonu stavební materiál, potom vyšší obsah radonu naměříme v místnostech, které jsou jím ohraničeny (Jiránek, 2002). 6.1 Přísun radonu z horninového podloží Uran je v horninách přítomen v samostatných uranových minerálech nebo v minerálech, které tvoří základní hmotu hornin a zemin. Čím je hornina jemnozrnnější, tím vzrůstá celkový povrch zrn, z něhož může být radon uvolňován. Pokud je půda dobře propustná, radon může snadno pronikat k povrchu a odtud do objektů. Pokud je půda hlinitá až jílovitá, radon je zadržován v blízkosti svého vzniku v hlubších horizontech půdy. Půdní profil není obvykle homogenní a je složen z více vrstev s rozdílnou propustností. Pokud je vrchní partie půdy nepropustná a hlubší horizonty jsou propustnější, radon se může pod ní hromadit a migrovat do stran, uvolní se až v místech s nižší propustností svrchního horizontu. Na základě většího množství měření radonu v určitém typu horniny je možno odhadnout přibližný rozsah hodnot objemové aktivity radonu v půdním plynu. Tento odhad se však týká pouze standardních geologických podmínek (tzn. horninový typ v homogenním vývoji, bez významných tektonických poruch,...) (Barnet, Mikšovská, 1998). -6-

7 Objemová aktivita radonu v horninových typech a převažující kategorie radonového indexu pozemku (Barnet et al., 1998). Hodnoty objemové aktivity radonu v horninových typech (Barnet et al., 1998). Z uvedených tabulek je patrné, že mezi horniny s nejvyššími hodnotami objemové aktivity patří horniny magmatické. Ty se vyskytují na rozsáhlém území Českého masivu, zatímco silurské sedimenty, které mají rovněž vysoké hodnoty objemové aktivity radonu, zaujímají podstatně menší části a nepředstavují proto tak významné riziko. Silurské sedimenty obvykle obsahují velký podíl organické hmoty, na kterou se váže uran. Permské sedimenty mají obvykle střední hodnoty, protože koncentrace uranu je v nich mírně zvýšena přítomností jílové komponenty, ve které jsou vázány slídy. U přeměněných hornin se převážně setkáváme se středními hodnotami radonového indexu. Pro mladší sedimenty (křídové pískovce, neogenní písky,...) jsou typické nižší hodnoty objemové aktivity radonu. Kategorii radonového indexu může ovlivnit tektonické porušení hornin. Přítomnost zlomů a drcených poruchových zón v hornině se projevuje zvýšením hodnot objemové aktivity radonu, protože tektonicky oslabené zóny jsou propustnější pro migrování radonu (Barnet, Mikšovská, 1998). -7-

8 Typické koncentrace radonu v půdním vzduchu 1 m pod povrchem země se v ČR pohybují v rozmezí 1 až 100 kbq/m 3. Extrémní hodnoty jsou až 1000 kbq/m Přísun radonu ze stavebních materiálů Běžný stavební materiál je vyroben z přírodních surovin obsahujících přírodní radionuklidy, tedy i uran se všemi členy své radioaktivní řady. I ve stavebním materiálu se část radonu uvolňuje do pórů, část je převážně difúzí transportována k povrchu stavebního materiálu, kde exhaluje do vnitřního ovzduší stavby. Radon, který ze stavebního materiálu neunikl, se v něm přeměňuje a jeho produkty přeměny jsou spolu s dalšími radionuklidy přítomnými v materiálu zdrojem záření gama. Dochází tak k zevnímu celotělovému ozáření uživatelů místnosti (Jiránek, 2002). Hmotnostní aktivita rádia a koeficient emanace vybraných stavebních materiálů (Vlček, 1998) 6.3 Přísun radonu z vody Koncentrace radonu ve vodě odpovídá radioaktivitě hornin, s nimiž voda přichází do styku. Nejvyšší obsah radonu vykazuje podzemní voda v geologickém profilu tvořeném vyvřelými horninami. V podzemní vodě jsou objemové aktivity radonu na úrovni objemových aktivit radonu v pórech hornin a půd, tj kbq/m 3. Vlivem provzdušňování je koncentrace radonu v povrchových vodách nižší než ve vodách podzemních. Rizikové jsou proto podzemní zdroje vody studny. Radon se uvolňuje z vody do ovzduší pouze při její spotřebě, tj.při praní, sprchování,... (Jiránek, 2002). Vyhláška č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. omezuje koncentraci radonu v užitkových vodách směrnými a limitními hodnotami objemové aktivity. -8-

9 7. Metodika měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů dle SÚJB Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a zdrojů ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, stanoví v 3 odst. 2 písm. h) Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost povinnost sledovat a posuzovat stav ozáření a usměrňovat ozáření osob. Závažné je v tomto smyslu ozáření přírodními zdroji záření. Z hlediska radiační ochrany jsou zvláště důležité činnosti související s měřením a hodnocením obsahu přírodních radionuklidů ve stavbách, na stavebním pozemku, ve stavebních materiálech a ve vodě. 7.1 Metodika měření a hodnocení přírodního ozáření osob v pobytových prostorech staveb Státní úřad pro jadernou bezpečnost vypracoval odlišnou metodiku postupu pro hodnocení ozáření osob ve stavbě a pro posuzování úrovně radioaktivity ve stavbě jako takové. Důvodem je, že objemová aktivita radonu, resp. ekvivalentní objemová aktivita radonu je ovlivněna chováním uživatele stavby (způsobem větrání a vytápění,...) a používáním některých technologii (nucená ventilace, klimatizace,...). Proto se při hodnocení konkrétní expozice osob a při hodnocení úrovně přírodní radioaktivity ve stavbě jako takové může dojít k odlišným závěrům Měření a hodnocení ozáření osob v pobytovém prostoru stavby V případě hodnocení ozáření osob se vychází z dlouhodobé (roční) průměrné hodnoty obsahu radonu a produktů jeho přeměny v době pobytu osob, přitom platí: Jedná-li se stavby, kde se předpokládá trvalý pobyt osob, vychází se z průměru ekvivalentní objemové aktivity radonu stanoveného nepřetržitým ročním měřením. Hodnocení ozáření osob ve stavbě se provádí pro jednotlivé měřené místnosti porovnáním zjištěných ročních průměrných hodnot ekvivalentní objemové aktivity radonu se směrnými hodnotami. Za dostačující se považuje změření všech pobytových místností v přímém kontaktu s podložím, alespoň jedné třetiny pobytových místností v prvním nadzemním podlaží, alespoň jedné pobytové místnosti v každém dalším nadzemním podlaží a místností, kde byl použit ve významné míře stavební materiál s očekávanou vyšší hmotnostní aktivitou 226 Ra. Není-li ani v jedné z místností překročena směrná hodnota, je učiněn závěr, že směrná hodnota není překročena v celém objektu. Jedná-li se o stavby, kde není trvalý pobyt osob, vychází se z průměru ekvivalentní objemové aktivity radonu stanoveného z měření v době přítomnosti osob Měření a hodnocení úrovně přírodní radioaktivity ve stavbě V případě posuzování úrovně přírodní radioaktivity ve stavbě jako takové se vychází ze systému měření, šetření a analýz, které mají za cíl co nejobjektivnější posouzení stavby a které jsou proto prováděny zpravidla v postupných krocích: Prvním krokem jsou informativní krátkodobá měření prováděná za takových podmínek, aby nedošlo k podcenění hodnoty ekvivalentní objemové aktivity radonu ve stavbě (tzv. konzervativní podmínky). Tato měření slouží jako odhad. Za konzervativní podmínky se považují zejména podmínky, kdy je omezeno větrání místností, kdy nejsou užívány technologie, které mohou ovlivnit obsah radonu v objektu (např. vzduchotechnika), kdy je zajištěn alespoň průměrný roční přísun radonu z podloží do místnosti (dostatečný tlakový gradient vyvolávající přísun radonu např. teplotní rozdíl vně a uvnitř objektu). Měření se považuje za dostačující, bylo-li provedeno ve stejném rozsahu jako při měření ozáření osob v pobytovém prostoru stavby. -9-

10 Druhým krokem (prováděných při překročení směrných hodnot při informativních krátkodobých měřeních) jsou podrobnější šetření a analýzy příčin překročení směrných hodnot. Cílem tohoto kroku je analyzovat hodnotu ekvivalentní objemové aktivity radonu za reálného užívání stavby, případně za dohodnutých standardních podmínek. Třetím krokem je analýza zdrojů transportu radonu ve stavbě za účelem získání podkladů pro návrh protiradonových opatření. Popsat je třeba zejména konstrukci v kontaktu s podložím v jednotlivých místnostech (složení a stav podlah, těsnost prostupů instalačních vedení,...), skutečnosti, které mají vliv na transport radonu ve stavbě (dispozice, způsob vytápění, způsob ventilace, počet podlaží,...) a další. 7.2 Metodika stanovení radonového rizika stavebního pozemku Stanovení radonového indexu pozemku vychází z posouzení hodnot objemové aktivity radonu 222 Rn v půdním vzduchu a z posouzení plynopropustnosti zemin. Čím vyšší je objemová aktivita radonu v půdním vzduchu a čím jsou vrstvy zemin propustnější, tím vyšší je pravděpodobnost, že může do objektu pronikat významné množství radonu. Radonový index pozemku (RI) vyjadřuje míru rizika pronikání radonu z geologického podloží na daném pozemku, nabývá hodnot nízký střední vysoký. Radonový index stavby (RB) vyjadřuje míru potřebné stavební ochrany stavby proti vnikání radonu z geologického podloží. Vychází z radonového indexu pozemku a zohledňuje hloubku a způsob založení stavby a stav základových zemin. Na jednom pozemku s daným radonovým indexem může být radonový index staveb rozdílný. Radonový potenciál pozemku (RP) vyjadřuje radonový index pozemku. Je-li RP < 10, radonový index pozemku je nízký, je-li 10 RP < 35, radonový index pozemku je střední, je-li 35 RP, radonový index pozemku je vysoký Objemová aktivita radonu v půdním vzduchu c a Objemová aktivita radonu v půdním vzduchu (c a ) se stanovuje měřením radioaktivity vzorků půdního vzduchu odebraných v hloubce 0,8 m. V případě hodnocení pozemku o rozloze menší nebo rovné 800 m 2 je nutno provést měření v rozsahu minimálně 15 odběrových bodů. Pro stanovení radonového indexu pozemku je významná zejména hodnota třetího kvartilu (c a75 ) (75% percentil souboru hodnot) statistického souboru hodnot objemové aktivity radonu. Naměřené hodnoty nižší než 1 kbq/m 3 jsou z hodnocení vyřazeny. V případě hodnocení pozemku o rozloze větší než 800 m 2 se postupuje v základní odběrové síti 10x10 m. Je nutno rozhodnout, zda je plocha natolik homogenní, že ji lze charakterizovat jedním radonovým indexem, tj. že lze využít hodnotu třetího kvartilu souboru hodnot. V případě nehomogenního pozemku, se území dále dělí a hodnotí se charakter nehomogenit (poruchová pásma, lokální anomálie, dílčí nehomogenní plochy). Během výzkumných prací se zjistilo, že není rozdíl ve stanovení kategorie radonového indexu na stavebním pozemku, pokud jsou vzorky půdního plynu odebírány před nebo po vyhloubení základů Plynopropustnost zemin k Prostředí s vyšší plynopropustností je z hlediska stanovení radonového indexu pozemku obecně více rizikové než méně plynopropustné prostředí. Plynopropustnost je stanovena buď přímo in situ v hloubce 0,8 m pod povrchem terénu (udává se v jednotkách m 2 ) nebo odborným posouzením (hodnotí se jako nízká střední vysoká). -10-

11 V případě přímého měření jsou požadavky na minimální počet měřících bodů stejné jako u měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu. Rozhodujícím parametrem pro stanovení radonového indexu pozemku je shodný statistický parametr, tj. třetí kvartil datového souboru (k 75 ). Odborné posouzení je založeno na popisu zemin ve vertikálním profilu do hloubky min. 1,0 m a je doplněno alespoň jednou z následujících metod: - makroskopický popis vzorků odebraných z hloubky 0,8 m, včetně klasifikace plynopropustnosti (nízká střední vysoká), využívá se odhadu obsahu jemné frakce f v zeminách a horninách Kategorie propustnosti (Jiránek, 2002) - subjektivní hodnocení odporu sání při odběru vzorků půdního vzduchu, včetně odhadu převažující klasifikace plynopropustnosti (nízká střední vysoká) V případě hodnocení pozemku o rozloze menší nebo rovné 800 m 2 je nutno realizovat minimálně dvě ručně vrtané sondy, v případě hodnocení pozemku o rozloze větší než 800 m 2 je nutno realizovat minimálně dvě ručně vrtané sondy + jednu ručně vrtanou sondu na každých ukončených 30 odběrových bodů pro měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu. Pro stanovení radonového indexu pozemku se využívá klasifikační tabulka, viz níže (Barnet, Mikšovská, 1998) Stanovení radonového indexu pozemku Pro numerické údaje objemové aktivity radonu v půdním vzduchu i plynopropustnosti zemin se radonový index pozemku stanoví pomocí radonového potenciálu pozemku. Je-li RP < 10, radonový index pozemku je nízký, je-li 10 RP < 35, radonový index pozemku je střední, je-li 35 RP, radonový index pozemku je vysoký. Pro numerické údaje objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a stanovené kategorie plynopropustnosti zemin (nízká střední vysoká) odborným posouzením se radonový index pozemku stanoví dle výše uvedené tabulky. -11-

12 7.3 Měření a hodnocení obsahu radonu ve stavebních materiálech Legislativa, prováděcí předpisy Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a zdrojů ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanoví v 6 odst. 6 výrobcům a dovozcům stavebních materiálů povinnosti týkající se systematického měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vyráběných či dovážených stavebních materiálech. Podrobnosti v naplnění uvedených povinností stanoví vyhláška č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. Důvodem uvedených ustanovení je regulovat ozáření obyvatelstva z přírodních zdrojů ionizujícího záření přítomných ve stavebních materiálech na úroveň optimalizovanou z hlediska radiační ochrany. Měření obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech je dle 9 odst. 1 písm. r) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zařazeno mezi služby významné z hlediska radiační ochrany, k jejichž provádění je třeba povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Výrobci a dovozci stavebních materiálů jsou povinni zajistit systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů a to v rozsahu, který stanoví prováděcí předpis vydaný Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB) vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně, ve znění vyhlášky SÚJB č. 499/2005 Sb. Zjišťují se mezní a směrné hodnoty obsahu přírodních radionuklidů. Údaje jsou povinni oznamovat Státnímu úřadu a na vyžádání i veřejnosti. Stavební materiály se nesmí uvádět do oběhu, pokud obsah přírodních radionuklidů překročí mezní hodnoty stanovené prováděcím předpisem nebo pokud obsah přírodních radionuklidů překročí mezní hodnoty stanovené prováděcím předpisem, s výjimkou případů, kdy náklady spojené se zásahem ke snížení obsahu radionuklidů by byly prokazatelně vyšší než rizika zdravotní újmy. Mezní hodnoty obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu, podle tabulky č. 1 přílohy č. 10 vyhlášky SÚJB č. 499/2005 Sb. -12-

13 Směrné hodnoty obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu, podle tabulky č. 2 přílohy č. 10 vyhlášky SÚJB č. 499/2005 Sb. Při překročení směrné hodnoty se stavební materiály, které jsou určeny k přímému zabudování do staveb, mohou uvádět do oběhu jenom ve zdůvodněných případech, kdy náklady spojené se zásahem ke snížení obsahu radionuklidů by byly prokazatelně vyšší než rizika zdravotní újmy. Za měření obsahu přírodních radionuklidů se považuje změření aktivit 226 Ra, 228 Th, 40 K. Měření je provedeno před uvedením materiálu do oběhu a poté v intervalech dle tabulky č. 3 přílohy č. 10 vyhlášky SÚJB č. 499/2005 Sb Postup měření dle prováděcího předpisu vyhlášky č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. Systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů je prováděno pouze prostřednictvím laboratoří, jež jsou držiteli povolení SÚJB. Odběr a úprava vzorků Vzorky se odebírají u výrobců a dovozců ve stavu, v jakém jsou uváděny do oběhu. Pokud je v rámci přípravy vzorku k měření prováděno jeho sušení, musí se tato skutečnost zohlednit při hodnocení výsledku. Musí být uvedeny tyto údaje: výrobce nebo dovozce materiálu, identifikace materiálu, použití, datum výroby nebo dovozu, místo a datum odběru, způsob odběru, identifikace odebírající osoby, použitý způsob úpravy vzorku, identifikace měřící laboratoře, datum předání vzorku do laboratoře. Měření vzorku Ke stanovení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu se používají metody scintilační nebo polovodičové spektrometrie záření gama. Pro měření stavebních materiálů nejsou v ČR k dispozici normalizované postupy. V případě polovodičové spektrometrie gama je možno vycházet -13-

14 z ČSN ISO Jakost vod stanovení objemové aktivity radionuklidů spektrometrií záření gama s vysokým rozlišením. V případě scintilační spektrometrie je možné vycházet z odborné literatury, případně z návodu výrobce k používání měřících zařízení a vyhodnocovacích programů. Hodnocení výsledků Výsledky systematického měření obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech se hodnotí ve vztahu ke směrné hodnotě indexu hmotnostní aktivity (tabulka č. 2 přílohy č. 10 vyhlášky SÚJB č. 499/2005 Sb.) a k mezní hodnotě hmotnostní aktivity radionuklidu 226 Ra (tabulka č. 1 přílohy č. 10 vyhlášky SÚJB č. 499/2005 Sb.) Postup při překročení směrné nebo mezní hodnoty dle prováděcího předpisu vyhlášky č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. Je-li opakovaně zjištěno překročení směrné hodnoty a není-li překročena mezní hodnota, zajistí výrobce nebo dovozce provedení doplňujícího rozboru materiálu (stanovení koeficientu emanace nebo rychlosti emise radonu z materiálu), případně proměření dalších vzorků s cílem identifikovat zdroj zvýšené hmotnostní aktivity 226 Ra ve výrobku. Dále výrobce nebo dovozce postupuje podle zásad pro optimalizaci radiační ochrany zhodnotí ozáření obyvatel z používání stavebního materiálu, posoudí možná opatření ke snížení hmotnostní aktivity 226 Ra v materiálu a náklady potřebné na jejich realizaci, rozhodne o realizaci případného opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů. Pokud je výsledek měření blízký směrné hodnotě, je účelné až do provedení opatření zajistit zvýšenou četnost měření. Je-li zjištěno překročení mezní hodnoty, musí výrobce nebo dovozce zastavit expedici materiálu, ověřit situaci měřením dalších vzorků a provést opatření ve výrobě nebo dovozu tak, aby byla snížena hmotnostní aktivita 226 Ra v materiálu pod mezní hodnotu. Materiál s hmotnostní aktivitou 226 Ra větší než 1000 Bq/kg nelze uvést do oběhu. Materiál s hmotnostní aktivitou 226 Ra menší než 1000 Bq/kg je možno použít výhradně pro stavby bez pobytových prostorů, odběratel materiálu musí být o této skutečnosti seznámen. 8 Základní principy protiradonových opatření Postupy pro navrhování a provádění ochrany staveb proti radonu z podloží stanovuje norma ČSN Protiradonová opatření musí zajistit, aby v pobytových prostorech byla průměrná roční ekvivalentní koncentrace radonu menší než směrné hodnoty uvedené ve vyhlášce SÚJB č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně, ve znění vyhlášky SÚJB č. 499/2005 Sb. 200 Bq/m 3 v nových stavbách, 400 Bq/m 3 ve stavbách již zkolaudovaných. Základní rozdělení opatření je na opatření přímá a nepřímá. Mezi nepřímá opatření řadíme ta, která ovlivňují fyzikální zákonitosti transportu radonu a jsou součástí téměř každé stavby. Např. utěsnění šachet v úrovni stropní konstrukce každého podlaží, oddělení schodišťového prostoru, obsyp suterénních stěn z propustného materiálu,... Přímá opatření jsou založena na principech: - odstranění zdroje radonu - přerušení transportu radonu od zdroje k uživateli U nových staveb vycházíme ze zásady, že ze tří možných zdrojů radonu vyloučíme vhodným výběrem stavební materiály a kontrolou radioaktivity i vodu. Jediným zdrojem, proti kterému nutno provádět opatření je podloží. U stávajících staveb lze odstranit pouze zdroj jediný vodu. Vybourání stavebních materiálů může být neefektivní a neekonomické. Základním principem opatření tak zůstává přerušení transportu radonu. -14-

15 Základní dělení metod pro přerušení transportu radonu: - úprava podloží odvětrání z podloží - úprava stavební konstrukce plynotěsné provedení konstrukce - úprava vnitřního vzduchu odvětrání radonu a produktů přeměny z interiéru Úprava stavební konstrukce proti radonu z podloží se volí u všech nových staveb a u stávajících staveb, které jsou ve špatném technickém stavu a u kterých je zásah do konstrukcí nutný i z jiných důvodů (statické zajištění, řešení vlhkosti,...). Ve stávajících objektech v dobrém technickém stavu se navrhuje aktivní odvětrání radonu z podloží pod objektem, jehož realizace není podmíněna výměnou podlah. Tam, kde jsou zdrojem radonu stavební hmoty, se volí úprava vzduchu prostřednictvím řízeného větrání s rekuperací tepla. ČSN zavedla tři kategorie těsností kontaktních konstrukcí. Konstrukce 1. kategorie těsnosti stavební konstrukce omezující proudění vzduchu a snižující transport radonu difúzí; obsahuje vždy minimálně jednu vrstvu celistvé protiradonové izolace (plní i funkci hydroizolace, je u ní stanoven součinitel difúze radonu) s plynotěsně provedenými spoji a utěsněnými prostupy dle normy (použití plášťové trouby s přírubou). Konstrukce 2. kategorie těsnosti stavební konstrukce výrazně omezující proudění vzduchu; obsahuje nejméně jednu vrstvu celistvé hydroizolace s vodotěsně provedenými spoji a plynotěsně provedenými prostupy. Konstrukce 3. kategorie těsnosti celistvá stavební konstrukce omezující proudění vzduchu s prostupy utěsněnými proti proudění vzduchu; neobsahuje izolační vrstvy. Jako ochrana staveb na pozemku s nízkým radonovým rizikem se považuje za dostatečné provedení konstrukcí v kontaktu se zeminou v 2. kategorii těsnosti. Jako ochrana staveb na pozemku se středním radonovým rizikem se požaduje provedení konstrukcí v kontaktu se zeminou v 1. kategorii těsnosti. Jako ochrana staveb na pozemku s vysokým radonovým rizikem se považuje za dostatečné provedení konstrukcí v kontaktu se zeminou v 1. kategorii těsnosti, hodnota koncentrace radonu v podloží nesmí přesáhnout určité limity 60 kbq/m 3 pro vysoce propustné zeminy, 140 kbq/m 3 pro středně propustné zeminy, 200 kbq/m 3 pro zeminy s nízkou propustností. Pokud jsou limity překročeny, musí být instalován drenážní systém nebo musí být kontaktní konstrukce provedeny s ventilační vrstvou. ČSN z roku 2006 zavádí nový pojem radonový štítek budovy. Radonový štítek slouží k přehlednému porovnání průměrné koncentrace radonu zjištěné v pobytových místnostech budovy se směrnou hodnotou dle vyhlášky 307/2002 Sb., ve znění č. 499/2005 Sb. Ukazuje ale i zvýšení rizika onemocnění rakovinou plic. Štítek vychází z epidemiologických studií, podle kterých se riziko vzniku rakoviny plic zvyšuje o 15% na každých 100 Bq/m 3. Radonový štítek lze požít při kolaudačním řízení, k prokázání účinnosti protiradonových opatření, ke stanovení odhadní ceny nemovitosti,... Radonový štítek pro stávající stavbu (Jiránek, 2006). -15-

16 Radonový štítek pro novou stavbu (Jiránek, 2006). -16-

17 9 Seznam zdrojů informací Ball T. K., Cameron D. G., Colman T. B. & Roberts P. D. (1991): Behaviour of radon in the geological environment: a review. - Quarterly Journal of Engineering Geology, 24, Nottingham. Barnet I. (1992): Radon v geologickém prostředí. Vydavatelství Českého geologického ústavu. Praha. Barnet I., Mikšovská J. (1998): Radon a geologie. Dostupné na: Barnet I., Mikšovská J., Procházka J. (1998): Radon database and radon risk map 1: of the Czech Republic. In: Barnet I., Nezval M. (eds): Radon investigations in the Czech Republic VII and the fourth international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping, 1-5. Prague. Jiránek M. (2002): Konstrukce pozemních staveb 80 Ochrana proti radonu. Vydavatelství ČVUT. Praha. Jiránek M. (2006): Radonový štítek budovy. Radon bulletin, 11, 4. Praha. Mendez D., Warner K. E., Courant P. N. (1998): Effects of Radon Mitigation vs Smoking Cessation in Reducing Radon-Related Risk of Lung Cancer. American Journal of Public Health, 88, 5, Mudd G. M. (2008): Radon sources and impacts: a review of mining and non-mining issues. Reviews in Environmental Science and Biotechnology, 7, Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a zdrojů ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů. Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 307/2002 Sb., o radiační ochraně. Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 499/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně. Radiační ochrana, Metodiky měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavbách, na stavebních pozemcích a ve stavebních materiálech a vodě. SÚJB. Praha Dostupné na: Radiační ochrana, Doporučení, Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech. SÚJB. Praha Dostupné na: Radiační ochrana, Metodika pro stanovení radonového indexu pozemku. SÚJB. Praha Dostupné na: ČSN Ochrana staveb proti radonu z podloží. Český normalizační institut. Praha

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice RADON - CHARAKTERISTIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Radon Bellušova 1855-1857

Radon Bellušova 1855-1857 Radon Bellušova 1855-1857 Nejdřív pár slov na úvod, abychom věděli, o čem se vlastně budeme bavit. a) Co je radon? b) Jaké jsou zdravotní účinky? c) Jak se dostane do objektu? d) Co z toho plyne pro nás?

Více

Radonový program. Ariana Lajčíková Centrum odborných činností SZÚ Praha

Radonový program. Ariana Lajčíková Centrum odborných činností SZÚ Praha Radonový program Ariana Lajčíková Centrum odborných činností SZÚ Praha Co to je? Program prevence ochrany zdraví obyvatel před ozářením z přírodních zdrojů, program prevence rakoviny plic Kdo ho vyhlásil?

Více

Ing. Jiří TOKAR, Ing. Zdeněk Plecháč ATELIER DEK, DEK a.s. Tiskařská 10/257 Praha 10. Betonuniversity 2011

Ing. Jiří TOKAR, Ing. Zdeněk Plecháč ATELIER DEK, DEK a.s. Tiskařská 10/257 Praha 10. Betonuniversity 2011 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI NAVRHOVÁNÍ PODLAH, VOLBA MATERIÁLŮ Ing. Jiří TOKAR, Ing. Zdeněk Plecháč ATELIER DEK, DEK a.s. Tiskařská 10/257 Praha 10 Betonuniversity 2011 1 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI NAVRHOVÁNÍ PODLAH,

Více

Ing. Oldřich Hlásek (asistent) Poznaňská Praha 8. Žižkovo náměstí 2 Tábor

Ing. Oldřich Hlásek (asistent) Poznaňská Praha 8. Žižkovo náměstí 2 Tábor 1. Úvod Na základě objednávky pana Ing. Pavla Ziky, CSc. předkládáme výsledky z průzkumu stanovení radonového indexu pro projekt stavby sportovního centra v Táboře. Měření bylo prováděno dne 2.8. 2013

Více

Radon a jeho ú inky vzniku plicní rakoviny Legislativní souvislosti a hygienická kritéria .18/1997 Sb. .13/2002 Sb.. 307/2002 Sb. preventivních opat

Radon a jeho ú inky vzniku plicní rakoviny Legislativní souvislosti a hygienická kritéria .18/1997 Sb. .13/2002 Sb.. 307/2002 Sb. preventivních opat Radon a jeho účinky V přírodě existuje většina prvků ve stabilní podobě. Část prvků však stabilní není, samovolně se rozpadají, tato přeměna se nazývá radioaktivní proces, při tomto rozpadu vzniká jaderné

Více

Návrh povlakové izolace proti radonu z podloží

Návrh povlakové izolace proti radonu z podloží Stránka 1/3 Návrh povlakové izolace proti radonu z podloží Objednatel: Název firmy: Milan Slezák IČ: 87277883 Adresa: Lošany 69, Lošany, 28002 Osoba: Milan Slezák Mobilní tel: 602 555 946 Email: mslezak@centrum.cz

Více

Státní úřad pro jadernou bezpečnost Eva Pravdová

Státní úřad pro jadernou bezpečnost Eva Pravdová Ochrana obyvatel před ozářením z přírodních zdrojů záření ve stavbách Státní úřad pro jadernou bezpečnost Eva Pravdová Jihlava, 27.11.2015 1 3 Účinky záření Lékařské ozáření Běžné rentgenové vyšetření

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

4.3.101 PRACOVIŠTĚ A DALŠÍ OBLASTI ČINNOSTI, PŘI KTERÝCH MŮŽE DOJÍT K VÝZNAMNÉMU OZÁŘENÍ Z PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ

4.3.101 PRACOVIŠTĚ A DALŠÍ OBLASTI ČINNOSTI, PŘI KTERÝCH MŮŽE DOJÍT K VÝZNAMNÉMU OZÁŘENÍ Z PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.3.101 PRACOVIŠTĚ

Více

Postup měření při stanovení radonového indexu pozemku

Postup měření při stanovení radonového indexu pozemku Jak se měří radon Jak se měří radon Postup měření při stanovení radonového indexu pozemku Měřeným parametrem je objemová aktivita radonu 222 Rn v půdním vzduchu. Výsledek je udáván v jednotkách kbq/m 3.

Více

Konzultační den Hygieny životního prostředí v SZÚ, Šrobárova 48, Praha 10

Konzultační den Hygieny životního prostředí v SZÚ, Šrobárova 48, Praha 10 STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Konzultační den Hygieny životního prostředí 24.11.2009 v SZÚ, Šrobárova 48, Praha 10 Uran ve vodě Ozáření z přírodních zdrojů Uvolňování

Více

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace Letní škola 2008 RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace 1 Periodická tabulka prvků 2 Radioaktivita radioaktivita je schopnost některých atomových jader odštěpovat částice, neboli vysílat záření jádro

Více

Radonový program. Pozvání na naučnou stezku v lázních Jáchymov. Ariana Lajčíková Centrum HPPL SZÚ Praha

Radonový program. Pozvání na naučnou stezku v lázních Jáchymov. Ariana Lajčíková Centrum HPPL SZÚ Praha Radonový program Pozvání na naučnou stezku v lázních Jáchymov Ariana Lajčíková Centrum HPPL SZÚ Praha Co to je radonový program? Program ochrany zdraví obyvatel před ozářením z přírodních zdrojů, program

Více

souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 1118017, Y = 734911 katastrální území: Čekanice u Tábora obec: Tábor Jihočeský kraj

souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 1118017, Y = 734911 katastrální území: Čekanice u Tábora obec: Tábor Jihočeský kraj RADON V PODLOŽÍ Posudek číslo: 130 Datum: 13. červen 2008 Lokalizace: souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 1118017, Y = 734911 katastrální území: Čekanice u Tábora obec: Tábor Jihočeský kraj

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 01.03.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.03.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 76 V Y H L Á Š K A ministerstva zdravotnictví

Více

Radon podle NAZ a RP ČR Seminář pro lektory odborné přípravy , Praha

Radon podle NAZ a RP ČR Seminář pro lektory odborné přípravy , Praha Radon podle NAZ a RP ČR Seminář pro lektory odborné přípravy 8. 3. 2017, Praha Jaroslav Slovák Marcela Berčíková SÚJB, Oddělení radonového programu 1 Obsah Prevence pronikání radonu do stavby Ochrana před

Více

METODIKA PRO STANOVENÍ RADONOVÉHO INDEXU POZEMKU

METODIKA PRO STANOVENÍ RADONOVÉHO INDEXU POZEMKU METODIKA PRO STANOVENÍ RADONOVÉHO INDEXU POZEMKU Praha 2004 2 Úvod Ke stanovení radonového rizika (resp. indexu) stavebního pozemku ( 6 odst. 4 zákona č. 18/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 94 vyhlášky

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ochrana staveb proti radonu Knihu věnujeme Jardovi Šmardovi. Bez něj by to všechno nezačalo. Autoři Matěj Neznal, Martin Neznal Ochrana staveb proti

Více

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření KAP. 3 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE sklo barvené uranem RADIOAKTIVITA =SCHOPNOST NĚKTERÝCH ATOMOVÝCH JADER VYSÍLAT ZÁŘENÍ přírodní nuklidy STABILNÍ NKLIDY RADIONKLIDY = projevují se PŘIROZENO RADIOAKTIVITO

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice RADON V OBJEKTECH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Přírodní (přirozená) radioaktivita je jev, kdy dochází k samovolné přeměně nestabilních jader na jiná jádra. Tento proces se označuje jako

Přírodní (přirozená) radioaktivita je jev, kdy dochází k samovolné přeměně nestabilních jader na jiná jádra. Tento proces se označuje jako SEZIT PLUS s.r.o. Přírodní (přirozená) radioaktivita je jev, kdy dochází k samovolné přeměně nestabilních jader na jiná jádra. Tento proces se označuje jako radioaktivní rozpad nebo přeměna a látky, které

Více

PŘÍRODNÍ RADIOAKTIVITA A STAVEBNICTVÍ

PŘÍRODNÍ RADIOAKTIVITA A STAVEBNICTVÍ PŘÍRODNÍ RADIOAKTIVITA A STAVEBNICTVÍ RNDr. Karel Uvíra 2012 Opava Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Přírodní radioaktivita a stavebnictví

Více

Změny podle zákona č. 263/2016 Sb. a vyhlášky č. 422/2016 Sb. Obsah přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu

Změny podle zákona č. 263/2016 Sb. a vyhlášky č. 422/2016 Sb. Obsah přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu Změny podle zákona č. 263/2016 Sb. a vyhlášky č. 422/2016 Sb. Obsah přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu Ivana Ženatá Seminář pro držitele povolení (měření a hodnocení obsahu PŘRN ve stavebním

Více

Mgr. Tomáš Očadlík RGP SERVIS U Zeleného ptáka 1150/2 148 00 Praha 4 Tel.: 271 913 222, 602 214 185 E-mail: ocadlikrgp@volny.cz

Mgr. Tomáš Očadlík RGP SERVIS U Zeleného ptáka 1150/2 148 00 Praha 4 Tel.: 271 913 222, 602 214 185 E-mail: ocadlikrgp@volny.cz Mgr. Tomáš Očadlík RGP SERVIS U Zeleného ptáka 1150/2 148 00 Praha 4 Tel.: 271 913 222, 602 214 185 E-mail: ocadlikrgp@volny.cz Zpráva o stavebně geologickém posouzení staveniště a radonovém průzkumu pro

Více

Můžete se v Louňovicích bez obav napít?

Můžete se v Louňovicích bez obav napít? Můžete se v Louňovicích bez obav napít? E. Černohorská 1, Lenka Fridrichová 2, Jana Kaděrová 3, Táňa Pokorná 4 1 Gymnázium Karlovy Vary, 2 Gymnázium Pelhřimov 3 Gymnázium Komenského Havířov, 4 Gymnázium

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou JÁDRO ATOMU A RADIOAKTIVITA VY_32_INOVACE_03_3_03_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Atomové jádro je vnitřní

Více

K MOŽNOSTEM STANOVENÍ OLOVA

K MOŽNOSTEM STANOVENÍ OLOVA K MOŽNOSTEM STANOVENÍ OLOVA 210 Jaroslav Vlček Státní ústav radiační ochrany, Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha 4 Radionuklid 210 Pb v přírodě vzniká postupnou přeměnou 28 U (obr. 1) a dále se mění přes

Více

Radon podle NAZ a RP ČR. Jaroslav Slovák Státní úřad pro jadernou bezpečnost , Hradec Králové

Radon podle NAZ a RP ČR. Jaroslav Slovák Státní úřad pro jadernou bezpečnost , Hradec Králové Radon podle NAZ a RP ČR Jaroslav Slovák Státní úřad pro jadernou bezpečnost 15. 12. 2016, Hradec Králové 1 Obsah Přírodní zdroje ionizujícího záření Prevence pronikání radonu do stavby Ochrana před přírodním

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 19. 12. 2012 Pořadové číslo 09 1 RADIOAKTIVITA Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Státní úřad pro jadernou bezpečnost. radiační ochrana. Doporučení Stanovení radonového indexu pozemku přímým měřením SÚJB

Státní úřad pro jadernou bezpečnost. radiační ochrana. Doporučení Stanovení radonového indexu pozemku přímým měřením SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana Doporučení Stanovení radonového indexu pozemku přímým měřením SÚJB červen 2012 Předmluva Státní úřad pro jadernou bezpečnost trvale věnuje velkou pozornost

Více

Uran a jeho těžba z hlediska zdravotních rizik

Uran a jeho těžba z hlediska zdravotních rizik Uran a jeho těžba z hlediska zdravotních rizik Liberec, 20. listopadu 2008 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta@centrum.cz Historie I. 1556 - Agricola -postižení

Více

Změny podle zákona č. 263/2016 Sb. a vyhlášky č. 422/2016 Sb. Obsah přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu

Změny podle zákona č. 263/2016 Sb. a vyhlášky č. 422/2016 Sb. Obsah přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu Změny podle zákona č. 263/2016 Sb. a vyhlášky č. 422/2016 Sb. Obsah přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu Ivana Ženatá ivana.zenata@sujb.cz Seminář pro výrobce a uživatele stavebních materiálů

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Radioaktivita versus Ionizující záření Radioaktivita je schopnost jader prvků samovolně se rozpadnout na jádra menší stabilnější. Rozeznáváme pak radioaktivitu přírodní (viz.

Více

Přírodní radioaktivita

Přírodní radioaktivita Přírodní radioaktivita Náš celý svět, naše Země, je přirozeně radioaktivní, a to po celou dobu od svého vzniku. V přírodě můžeme najít několik tisíc radionuklidů, tj. prvků, které se samovolně rozpadají

Více

Státní úřad pro jadernou bezpečnost. radiační ochrana. DOPORUČENÍ Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech

Státní úřad pro jadernou bezpečnost. radiační ochrana. DOPORUČENÍ Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana DOPORUČENÍ Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech SÚJB březen 2009 Předmluva Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání

Více

Novela vyhlášky o radiační ochraně

Novela vyhlášky o radiační ochraně Novela vyhlášky o radiační ochraně Ing. Eva Bílková Státní úřad pro jadernou bezpečnost Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1 Regionální centrum Hradec Králové Piletická 57, 500 03 Hradec Králové 3 Vyhláška

Více

Interakce záření s hmotou

Interakce záření s hmotou Interakce záření s hmotou nabité částice: ionizují atomy neutrální částice: fotony: fotoelektrický jev Comptonův jev tvorba párů e +, e neutrony: pružný a nepružný rozptyl jaderné reakce (radiační záchyt

Více

Klinika Gennet k.ú. Holešovice

Klinika Gennet k.ú. Holešovice s.r.o. NOVÁKO VÝCH 6. PRAHA 8, 180 00 tel: 266 316 273; fax: 284 823 774 mobil: 608 886 987 e-mail: cedikova@pruzkum.cz Klinika Gennet k.ú. Holešovice Stanovení radonového indexu pozemku Objednatel: AHK

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ_379 Jméno autora: Mgr. Alena Krejčíková Třída/ročník:

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0038

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 29 Téma: RADIOAKTIVITA A JADERNÝ PALIVOVÝ CYKLUS Lektor: Ing. Petr Konáš Třída/y: 3ST,

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik

Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik Bystřice n. P., 1. října 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Historie I 1556 - Agricola -postižení plic u horníků v Jáchymově

Více

Test z radiační ochrany

Test z radiační ochrany Test z radiační ochrany v nukleární medicíně ě 1. Mezi přímo ionizující záření patří a) záření alfa, beta a gama b) záření neutronové c) záření alfa, beta a protonové záření 2. Aktivita je definována a)

Více

Státní úřad pro jadernou bezpečnost. radiační ochrana. Doporučení Stanovení radonového indexu pozemku přímým měřením

Státní úřad pro jadernou bezpečnost. radiační ochrana. Doporučení Stanovení radonového indexu pozemku přímým měřením Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana Doporučení Stanovení radonového indexu pozemku přímým měřením SÚJB březen 2013 Předmluva Státní úřad pro jadernou bezpečnost trvale věnuje velkou pozornost

Více

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Průběh zkoušky, literatura Tepelně

Více

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika Jaderná fyzika Vlastnosti atomových jader Radioaktivita Jaderné reakce Jaderná energetika Vlastnosti atomových jader tomové jádro rozměry jsou řádově 1-15 m - složeno z protonů a neutronů Platí: X - soustředí

Více

Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku

Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku Abstrakt Hodnocení radonového rizika základových půd je nedílnou součástí Radonového programu České republiky. Předložená práce shrnuje výsledky výzkumného projektu zaměřeného na detailní studium podmínek

Více

Nový atomový zákon v oblasti přírodních zdrojů ionizujícího záření

Nový atomový zákon v oblasti přírodních zdrojů ionizujícího záření Nový atomový zákon v oblasti přírodních zdrojů ionizujícího záření Ivana Ženatá Státní úřad pro jadernou bezpečnost ivana.zenata@sujb.cz seminář lektoři 8.3.2017 Úvod Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon

Více

Rekonstrukce a dostavba polikliniky ulice Hvězdova, Praha 4

Rekonstrukce a dostavba polikliniky ulice Hvězdova, Praha 4 s.r.o. NOVÁKO VÝCH 6. PRAHA 8, 180 00 tel: 266 316 273; fax: 284 823 774 mobil: 608 886 987 e-mail: cedikova@pruzkum.cz Rekonstrukce a dostavba polikliniky ulice Hvězdova, Praha 4 Stanovení radonového

Více

Interaktivní webová aplikace Komplexní Rn informace pro administrativní jednotky

Interaktivní webová aplikace Komplexní Rn informace pro administrativní jednotky Interaktivní webová aplikace Komplexní Rn informace pro administrativní jednotky DRO Poprad 2014 Jaroslav Slovák 1, Eva Pravdová 1, Ivan Barnet 2 1 Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha 2 Česká geologická

Více

Normy pro stanovení radioaktivních látek ve vodách a souvisící normy

Normy pro stanovení radioaktivních látek ve vodách a souvisící normy Normy pro stanovení radioaktivních látek ve vodách a souvisící normy Ing. Lenka Fremrová Sweco Hydroprojekt a.s. Ing. Eduard Hanslík, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 1 Normy

Více

RADON, JEHO PRODUKTY ROZPADU A LIDSKÉ ZDRAVÍ

RADON, JEHO PRODUKTY ROZPADU A LIDSKÉ ZDRAVÍ Škola a zdraví 21, 2011, Výchova a péče o zdraví RADON, JEHO PRODUKTY ROZPADU A LIDSKÉ ZDRAVÍ Vladislav NAVRÁTIL Abstrakt: Radon, radioaktivní netečný plyn, je důležitým faktorem, který je třeba řadit

Více

RADIOAKTIVITA TEORIE. Škola: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr.Milan Staněk MGV_F_SS_3S2_D12_Z_MIKSV_Radioaktivita_PL

RADIOAKTIVITA TEORIE. Škola: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr.Milan Staněk MGV_F_SS_3S2_D12_Z_MIKSV_Radioaktivita_PL Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr.Milan Staněk MGV_F_SS_3S2_D12_Z_MIKSV_Radioaktivita_PL Člověk a příroda Fyzika Jaderná fyzika Radioaktivita RADIOAKTIVITA

Více

ZPZ. Životní prostředí. a zdravotní nezávadnost staveb. Přednáška č. 6. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

ZPZ. Životní prostředí. a zdravotní nezávadnost staveb. Přednáška č. 6. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích ZPZ Životní prostředí a zdravotní nezávadnost staveb Přednáška č. 6 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant:

Více

Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana

Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana DOPORUČENÍ Metodický návod pro měření na pracovištích, kde může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů, a určení efektivní dávky SÚJB

Více

Problematika radonu ve školách a školských zařízeních aktuální informace. Ivana Fojtíková, SÚRO

Problematika radonu ve školách a školských zařízeních aktuální informace. Ivana Fojtíková, SÚRO Problematika radonu ve školách a školských zařízeních aktuální informace Ivana Fojtíková, SÚRO Ochrana před ionizujícím zářením Do roku 1995 v rezortu MZd odbory hygieny záření KHS a HS hl.m.prahy a Centrum

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9. Přírodní radioaktivita stavebních materiálů (informace)

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9. Přírodní radioaktivita stavebních materiálů (informace) S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita stavebních materiálů (informace) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

Radioaktivita,radioaktivní rozpad

Radioaktivita,radioaktivní rozpad Radioaktivita,radioaktivní rozpad = samovolná přeměna jader nestabilních nuklidů na jiná jádra, za současného vyzáření neviditelného radioaktivního záření Výskyt v přírodě v přírodě se vyskytuje 264 stabilních

Více

Ochrana staveb proti radonu

Ochrana staveb proti radonu Ochrana staveb proti radonu Knihu věnujeme Jardovi Šmardovi. Bez něj by to všechno nezačalo. Autoři Matěj Neznal, Martin Neznal Ochrana staveb proti radonu Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha

Více

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník JADERNÁ FYZIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník Základní pojmy Jaderná síla - drží u sebe nukleony, velmi krátký dosah, nasycení Vazebná energie jádra: E V = ( Z m p + N

Více

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Zpracoval: Mgr. Michal Havlík Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Kapitola 4 - GEOLOGIE A TEPELNÉ

Více

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C Co to je Radioaktivita/Co je radionuklid Radioaktivita = Samovolná přeměna atomových jader Objev 1896

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 20. prosince o ochraně obyvatelstva před radiační expozicí radonem při zásobování pitnou vodou

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 20. prosince o ochraně obyvatelstva před radiační expozicí radonem při zásobování pitnou vodou DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 20. prosince 2001 o ochraně obyvatelstva před radiační expozicí radonem při zásobování pitnou vodou (oznámeno pod číslem K(2001) 4580) (2001/928/Euratom) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana

Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana DOPORUČENÍ Metodický návod pro měření na pracovištích, kde může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů, a určení efektivní dávky SÚJB

Více

STANOVENÍ URANU VE VODĚ Z HLEDISKA LEGÁNÍ METROLOGIE

STANOVENÍ URANU VE VODĚ Z HLEDISKA LEGÁNÍ METROLOGIE STANOVENÍ URANU VE VODĚ Z HLEDISKA LEGÁNÍ METROLOGIE RNDr. Tomáš Soukup Český metrologický institut - Inspektorát pro ionizující záření, Radiová 1, 102 00 Praha 10 tsoukup@cmi.cz Účelem stanovení uranu

Více

ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997

ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

Měření přirozené radioaktivity na Vyšehradě

Měření přirozené radioaktivity na Vyšehradě Měření přirozené radioaktivity na Vyšehradě P. Guhlová Gymnázium Na Vítězné pláni Praha M. Slavík Gymnázium Jana Masaryka Jihlava mellkori@seznam.cz R. Žlebčík Gymnázium Christiána Dopplera V. Arťušenko

Více

MOŽNOST VELMI RYCHLÉHO SEMIKVANTITATIVNÍHO ODHADU VYSOKÉ KONTAMINACE VODY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ALFA-RADIONUKLIDY MĚŘENÍ IN SITU

MOŽNOST VELMI RYCHLÉHO SEMIKVANTITATIVNÍHO ODHADU VYSOKÉ KONTAMINACE VODY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ALFA-RADIONUKLIDY MĚŘENÍ IN SITU MOŽNOST VELMI RYCHLÉHO SEMIKVANTITATIVNÍHO ODHADU VYSOKÉ KONTAMINACE VODY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ALFA-RADIONUKLIDY MĚŘENÍ IN SITU Jiří Hůlka, Irena Malátová Státní ústav radiační ochrany Praha Předpokládané

Více

POSTUP OZDRAVOVÁNÍ OBJEKTŮ S VYSOKOU RADIAČNÍ EXPOZICÍ V OBLASTECH PO UKONČENÉ TĚŽBĚ URANU

POSTUP OZDRAVOVÁNÍ OBJEKTŮ S VYSOKOU RADIAČNÍ EXPOZICÍ V OBLASTECH PO UKONČENÉ TĚŽBĚ URANU ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Návrh metodiky POOVREX Připomínky a komentáře zasílejte na adresu radon@sujb.cz POSTUP

Více

NOVÝ ATOMOVÝ ZÁKON povinnosti provozovatelů úpraven pitných vod. Ing. Růžena Šináglová Radiologické metody v hydrosféře 2017 Litomyšl, 3.5.

NOVÝ ATOMOVÝ ZÁKON povinnosti provozovatelů úpraven pitných vod. Ing. Růžena Šináglová Radiologické metody v hydrosféře 2017 Litomyšl, 3.5. NOVÝ ATOMOVÝ ZÁKON povinnosti provozovatelů úpraven pitných vod Ing. Růžena Šináglová Radiologické metody v hydrosféře 2017 Litomyšl, 3.5.2017 Nový atomový zákon Nová vyhláška o radiační ochraně Zákon

Více

Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik

Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik Přibyslav, 14. listopadu 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Uran Hmotové číslo izotopu Podíl v přírodním uranu (%) Poločas

Více

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace: Radiační patofyziologie Radiační poškození vzniká účinkem ionizujícího záření. Co se týká jeho původu, ionizující záření vzniká: při radioaktivním rozpadu prvků, přichází z kosmického prostoru, je produkováno

Více

Jak se vypořádat s radonem v již postaveném domě

Jak se vypořádat s radonem v již postaveném domě Jak se vypořádat s radonem v již postaveném domě Slovníček pojmů (Co je dobré vědět) Radon je přírodní radioaktivní plyn, který je téměř všudypřítomný, tj. vyskytuje se v různé míře i v ovzduší každého

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody

Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody Ing. Lenka Fremrová HYDROPROJEKT CZ a.s. Ing. Eduard Hanslík, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 1

Více

JADERNÁ ENERGIE. Při chemických reakcích dochází ke změnám v elektronových obalech atomů. Za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů.

JADERNÁ ENERGIE. Při chemických reakcích dochází ke změnám v elektronových obalech atomů. Za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů. JADERNÁ ENERGIE Při chemických reakcích dochází ke změnám v elektronových obalech atomů. Za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů. HISTORIE Profesor pařížské univerzity Sorbonny Antoine

Více

Mapy obsahu 210 Pb ve smrkových kůrách lesního ekosystému České republiky v roce 1995 a 2010

Mapy obsahu 210 Pb ve smrkových kůrách lesního ekosystému České republiky v roce 1995 a 2010 Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. 140 00 Praha 4, Bartoškova 28 Mapy obsahu 210 Pb ve smrkových kůrách lesního ekosystému České republiky v roce 1995 a 2010 Zpráva SÚRO č. 24 / 2011 Autoři Helena Pilátová

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové

Více

radiační ochrana Doporučení Měření a hodnocení ozáření z přírodních zdrojů ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi

radiační ochrana Doporučení Měření a hodnocení ozáření z přírodních zdrojů ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana Doporučení Měření a hodnocení ozáření z přírodních zdrojů ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi SÚJB duben 2012 Předmluva Radon ve stavbách

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). číslo technického návodu

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). číslo technického návodu Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). 1. Výrobková skupina (podskupina) Název: Výrobky pro protipožární ochranné nátěry, obklady a nástřiky

Více

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram

Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Projekt Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti a Státním rozpočtem

Více

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost Výňatek z normy ČSN EN ISO 13370 Tepelně technické vlastnosti zeminy Použijí se hodnoty odpovídající skutečné lokalitě, zprůměrované pro hloubku. Pokud je druh zeminy znám, použijí se hodnoty z tabulky.

Více

Je bezpečněji v podzemí nebo u Temelína?

Je bezpečněji v podzemí nebo u Temelína? Je bezpečněji v podzemí nebo u Temelína? Marek Kovář* Jiří Šálek** *Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3 **SZŠ a VOŠZ Zlín *kovar.ma@seznam.cz **jirisalek8@seznam.cz Supervizor: RNDr. Lenka Thinová, Ing.

Více

CENÍK SLUŽEB STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY. veřejná výzkumná instituce. (za služby poskytované za úplatu) Bartoškova 28, 140 00 PRAHA 4

CENÍK SLUŽEB STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY. veřejná výzkumná instituce. (za služby poskytované za úplatu) Bartoškova 28, 140 00 PRAHA 4 STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY veřejná výzkumná instituce CENÍK SLUŽEB (za služby poskytované za úplatu) Bartoškova 28, 140 00 PRAHA 4 Telefon: 241 410 214 http://www.suro.cz Fax: 241 410 215 e-mail: suro@suro.cz

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. PROSINCE 2013 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců do vlastního sociálního

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport vodní páry

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport vodní páry KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 123TVVM transport vodní páry TRANSPORT VODNÍ PÁRY PORÉZNÍM PROSTŘEDÍM: Ve vzduchu obsažená vodní pára samovolně difunduje do míst s nižším parciálním tlakem až

Více

Kondenzace vlhkosti na oknech

Kondenzace vlhkosti na oknech Kondenzace vlhkosti na oknech Úvod: Problematika rosení oken je věčným tématem podzimních a zimních měsíců. Stále se nedaří vysvětlit jev kondenzace vlhkosti na zasklení široké obci uživatelů plastových

Více

Souvislost obsahu radonu v podloží a v objektech ve středních Čechách

Souvislost obsahu radonu v podloží a v objektech ve středních Čechách JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Souvislost obsahu radonu v podloží a v objektech ve středních Čechách Bakalářská práce Autor: Zdeňka Marková, DiS. Vedoucí práce:

Více

M e t o d i c k ý p o s t u p

M e t o d i c k ý p o s t u p M e t o d i c k ý p o s t u p č.j. MF-28 491/2013/12-1204 k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním

Více

pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum

pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum Výukový program č. dokumentu: Jméno Funkce Podpis Datum Zpracoval Ing. Jiří Filip srpen 2008 Kontroloval Ing. Jan Binka SPDRO 13.2.2009 Schválil strana 1/7 Program je určen pro vybrané pracovníky připravované

Více

VÝSKYT STRONCIA 90 A CESIA 137 VE VODĚ NA ÚROVNI NOREM ENVIRONMENTÁLNÍ KVALITY A JEJICH ODPOVÍDAJÍCÍ OBSAH VE DNOVÝCH SEDIMENTECH

VÝSKYT STRONCIA 90 A CESIA 137 VE VODĚ NA ÚROVNI NOREM ENVIRONMENTÁLNÍ KVALITY A JEJICH ODPOVÍDAJÍCÍ OBSAH VE DNOVÝCH SEDIMENTECH VÝSKYT STRONCIA 90 A CESIA 137 VE VODĚ NA ÚROVNI NOREM ENVIRONMENTÁLNÍ KVALITY A JEJICH ODPOVÍDAJÍCÍ OBSAH VE DNOVÝCH SEDIMENTECH E. HANSLÍK, E. JURANOVÁ, M. NOVÁK 1. Úvod V rámci řešení projektu MV VG20122015088

Více

Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 16.3.2009,vyhotovila Mgr. Alena Jirčáková Atom atom (z řeckého átomos nedělitelný)

Více

RADIOAKTIVITA RADIOAKTIVITA

RADIOAKTIVITA RADIOAKTIVITA Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 20. říjen 2012 Název zpracovaného celku: RADIOAKTIVITA Přirozená radioaktivita: RADIOAKTIVITA Atomová jádra některých nuklidů (zejména těžká

Více

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

STANOVENÍ RADONU VE VODĚ METODOU LSC

STANOVENÍ RADONU VE VODĚ METODOU LSC STANOVENÍ RADONU VE VODĚ METODOU LSC 1.1.ÚVOD Izotopy radonu vyskytující se v ekosystému jsou členy přírodních rozpadových řad (uranové, thoriové i aktiniové) a vznikají α-rozpadem radia(obr.1). Plynný

Více

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. KAP FP TU Liberec pavel.pesat@tul.cz tel. 3293 Radioaktivita. Přímo a nepřímo ionizující záření. Interakce záření s látkou. Detekce záření, Dávka

Více