Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004"

Transkript

1 Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků 7MB2421

2 1

3 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků Návod k obsluze A5E Datum vydání: 08/2004

4 Kopírování, rozmnožování nebo jiné používání této dokumentace nebo jejího obsahu není dovoleno bez předchozí písemné plné moci. Viníci ručí za škody. Všechna práva vzniklá poskytnutím patentů nebo registrací designu jsou vyhrazena. Technické změny mohou být prováděny bez upozornění. ULTRAMAT, OXYMAT, CALOMAT, SIPAN jsou registrované obchodní známky SIEMENS. Všechny ostatní názvy výrobků jsou (registrované) obchodní známky jejich příslušných vlastníků a podle toho s nimi musí býti zacházeno. V souladu s právními normami SRN o jednotkách v měřící technice, jsou použity palcové jednotky pouze v zařízeních určených pro export. Je zakázáno rozšiřovat a rozmnožovat tuto dokumentaci, jakož i zhodnocovat a zveřejňovat její obsah, pokud to není výslovně povoleno. Překročení tohoto zákazu zavazuje k náhradě škod. Všechna práva vyhrazena, obzvláště v případě udělení patentu nebo registrace užitného vzoru. Technické změny vyhrazeny. ULTRAMAT, OXYMAT, CALOMAT, SIPAN jsou značky firmy SIEMENS AG. Ostatní označení v této příručce mohou být ochranné známky, jejichž používání třetími osobami k jejich účelům může porušovat práva jejich držitelů. Údaje v palcích (inch) platí podle zákona o jednotkách v měřící technice pouze pro export. Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement ŕ cette rčgle est illicite et expose son auteur au versement de dommages et intéręts. Tours nos droits sont réservés pour le cas de la délivrance d'un brevet ou celui de l'enregistrement d'un modčle d'utilité. Modifications techniques sont réservées. La divulgación y reproducción de este documento asi como el aprovechamiento de su contenido, no están autorizados, a no ser que se obtenga el consentimiento expreso, para ello. Los infractores quedan obligados a la indemnización por dańos y perjucios. Se reservan todos los derechos, en particular para el caso de concesion de Patente o de Modelo de Utilidad. Salvo modificaciones ténicas. La trasmissione a terzi e la riproduzione di questa documentazione, cosiccome lo sfruttamento del suo contenuto non č permesso, se non autorizzato per iscritto. Le infrazioni comporteranno una richiesta di danni. Tutti i diritti sono riservati, in particolare nel caso di brevetti. Modifiche tecniche possibili. ULTRAMAT, OXYMAT, CALOMAT, SIPAN sont des marques déposées de SIEMENS AG. D'autres dénominations utilisées dans ce document peuvent également ętre des marques déposées dont l'utilisation par des tiers ŕ leurs propres fins peut enfreindre les droits des propriétaires desdites marques. ULTRAMAT, OXYMAT, CALOMAT, SIPAN son marcas registradas de SIEMENS AG. Las otras designaciones que figuran en este documento puenden ser marcas cuya utilización por terceros para sus propios fines puede violar los derechos de los proprietarios de dichas marcas. Conforma a la "Ley sobre las unidades de medida", las dimensiones en pulgadas sólo son válidas para la exportación. ULTRAMAT, OXYMAT, CALOMAT, SIPAN sono marchi registrati di SIEMENS AG. Le denominazioni di altri prodotti menzionati in questa documentazione possono essere marchi il cui uso da parte di terzi puň violare i diritti di proprietŕ. Conformemente alla "Legge sulle unitŕ di misura" i dati in pollici valgono soltanto per l'esportazione. SIEMENS AG Automatizace a řízení přístrojové techniky D Karlsruhe Siemens Aktiengesellschaft Siemens AG 2004 Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny Obj. č. A5E Printed in Germany AG 1004 Cs 0, PU

5 Obsah 1. Pokyny pro provozovatele Upozornění pro naše zákazníky Všeobecná informace Práce s touto příručkou Upozornění na nebezpečí Používání k určitému účelu Kvalifikovaný personál Informace o záruce Informace o dodání Normy a předpisy Prohlášení o shodě Techniká popis Oblast použití Konstrukce Princip fungování Komunikace Technické údaje Poykyny k montáži Pokyny pro bezpečnost práce Obecné předpoklady montáže Úprava plynu Elektrické připojení Připojení k síti Připojení signálových vedení Schémata zapojení (elektirické přípojky) Kótované výkresy Uvední do provozu Bezpečnostní pokyny Příprava k uvedení do provozu Uvedení do provozu a provoz Rozsahy měření a justace Justace/příklady seřizování Obsluha Obecné informace Soupis obslužných funkcí Diagnostika Justace Rozsahy měření Parametry Konffigurace

6 6 Údržba Základní informace o údržbě Údržba čerpadla Výměna fotlrační desky Výměna základní a doplňkové desky Výměna pojistek Čištění stroje Výzva k údržbě a poruchové hlášení Seznam výzev k údržbě Poruchy Další závady Seznam náhradních součástí/vrácení dodávky Informace k objednání Seznám náhradních dílů Seznam zkratek Přehled obslužných funkcí

7 1 Pokyny pro provozovatele 1.1 Upozornění pro naše zákazníky 1.2 Všeobecné informace 1.3 Práce s touto příručkou 1.4 Upozornění na nebezpečí 1.5 Používání k určenému účelu 1.6 Kvalifikovaný personál 1.7 Informace o záruce 1.8 Informace o dodání 1.9 Normy a předpisy 1.10 Prohlášení o shodě

8 Pokyny pro provozovatele 1.1 Upozornění pro naše zákazníky Před začátkem práce si přečtěte tuto příručku! Obsahuje důležité pokyny a údaje, jejichž dodržování zaručuje správné fungování přístroje a šetří servisní náklady. Také se vám tím značně usnadní zacházení s tímto přístrojem a budete získávat spolehlivé výsledky měření. 1.2 Všeobecné informace Výrobek popsaný v této příručce byl z bezpečnostně technického hlediska expedován z našeho závodu v nezávadném a vyzkoušeném stavu. Aby tento stav zůstal zachován a aby byl zaručen bezchybný a bezpečný provoz tohoto zařízení, smí být používáno jedině způsobem, který stanovil výrobce. Kromě toho předpokládá bezchybný a bezpečný provoz tohoto zařízení správný transport, odborné skladování a instalaci stejně svědomitou obsluhu a pečlivou údržbu. Tato příručka obsahuje informace nezbytné pro používání výrobku, který je v ní popsán, k určenému účelu. Tato příručka je určena kvalifikované technické pracovníky, kteří jsou speciálně vyškoleni a disponují znalostmi oboru měřicí, řídicí a regulační techniky, dále souhrnně nazýváno automatizační technika. Znalosti a technicky bezchybná implementace bezpečnostních pokynů a varování, obsažených v této příručce, jsou předpokladem pro bezpečnou instalaci a uvedení do provozu stejně jako pro bezpečnost během provozu a údržby. Pouze kvalifikovaný personál disponuje potřebnými odbornými znalostmi, které umožňují v konkrétních individuálních případech správně interpretovat a realizovat všeobecně platné bezpečnostní pokyny a varování, uvedené v této publikaci. Tato příručka je nedílnou součástí dodávky, a to i v případě, že byla z logistických důvodů poskytnuta možnost samostatného objednání. Kvůli vysokému počtu technických součástí a vlastností nelze při výkladu zohlednit veškeré podrobnosti všech verzí popisovaného produktu ani veškeré možné případy instalace, provozu, údržby a použití ve větších systémech. Budete-li potřebovat další informace nebo se vyskytnou problémy, které v této publikaci nejsou dostatečně podrobně vysvětleny, vyžádejte si laskavě nezbytné údaje od svého místního autorizovaného zastoupení Siemens. Upozornění Obzvláště před použitím přístroje k novému účelu ve výzkumu a vývoji doporučujeme prokonzultovat vaši aplikaci s naším odborným poradenským personálem. 1-2 Návod k obsluze A5E

9 1.3 Práce s touto příručkou Pokyny pro provozovatele V této příručce je popsáno, jak můžete používat, uvést do provozu, obsluhovat a udržovat tento přístroj. Maximální pozornost přitom musíte věnovat výstražným a upozorňovacím textům. Jsou odlišeny od okolního textu a zvláště označeny příslušnými grafickými symboly (viz příklady uvedené vlevo). Poskytují cenné pokyny, jež vám pomohou vyhnout se chybné obsluze. 1.4 Upozornění na nebezpečí Následující pokyny slouží jednak pro vaši osobní bezpečnost a jednak pro ochranu popsaného zařízení nebo k němu připojených přístrojů před poškozením. Tato příručka uvádí pokyny pro bezpečnost práce a výstrahy s použitím nadpisů, které mají přesně definovaný význam. Osoby pověřené obsluhou i osoby pověřené údržbou jsou povinny v souladu s těmito pokyny ochraňovat bezpečí osob a zamezovat vzniku věcných škod. Kromě toho jsou na místě, kde jsou uvedeny, označeny výstražnými symboly (piktogramy), které jsou přizpůsobeny významu doprovodného textu, a proto se mohou lišit od zde znázorněných příkladů. Používané pojmy mají ve smyslu této příručky a pokynů na samotném zařízení následující význam: Nebezpečí znamená, že pokud neprovedete odpovídající preventivní opatření, dojde k usmrcení, těžkému zranění či k rozsáhlým věcným škodám, poranění a/nebo ke vzniku značné věcné škody. Varování znamená, že pokud neprovedete odpovídající preventivní opatření, může dojít k usmrcení, těžkému zranění či k rozsáhlým věcným škodám. Opatrně s výstražným trojúhelníkem znamená, že pokud neprovedete odpovídající preventivní opatření, může dojít k lehkému zranění. Opatrně bez výstražného trojúhelníku znamená, že pokud neprovedete odpovídající preventivní opatření, může dojít k věcným škodám. Návod k obsluze A5E

10 Pokyny pro provozovatele Pozor znamená, že pokud budete ignorovat příslušné upozornění, může nastat nežádoucí událost nebo nežádoucí stav. Upozornění je důležitá informace o zařízení samotném, manipulaci se zařízením nebo části příručky, na kterou je třeba obzvlášť upozornit. 1.5 Používání k určenému účelu Předepsané používání ve smyslu této příručky znamená používání výlučně pro účely uvedené v katalogu a v technickém popisu (viz rovněž "Technický popis", který začíná na straně 2-1) a v kombinaci pouze se součástmi a přístroji jiných dodavatelů, které jsou schváleny společností Siemens. Výrobek popsaný v této příručce byl vyvinut, vyroben, zkoušen a zdokumentován v souladu s platnými bezpečnostními normami. Při dodržování předpisů, jež se týkají projektování, montáže, používání k určenému účelu a údržby, a dále bezpečnostně technických pravidel, nehrozí za normálních okolností žádné nebezpečí ohrožení osob či vzniku věcných škod. Tento přístroj je koncipován tak, že zaručuje bezpečné oddělení mezi primárními a sekundárními elektrickými obvody. Malá napětí, která jsou připojena, musí být rovněž generována s využitím bezpečného oddělení. Varování Po odstranění pouzdra, resp. ochrany proti dotyku nebo po otevření skříně systému jsou přístupné určité části těchto přístrojů, resp. systémů, které mohou být pod nebezpečným napětím. Proto smí jakékoli zásahy do tohoto přístroje provádět pouze personál s odpovídající kvalifikací. Tento personál musí být dokonale seznámený se všemi zdroji nebezpečí a údržbovými opatřeními podle tohoto návodu k obsluze. 1-4 Návod k obsluze A5E

11 Pokyny pro provozovatele 1.6 Kvalifikovaný personál Při nekvalifikovaných zásazích do přístroje, resp. systému nebo při nedodržování výstražných pokynů uvedených v této příručce nebo rozmístěných na skříni přístroje či systému může dojít k těžkým zraněním a věcným škodám. Proto smí jakékoli zásahy do tohoto přístroje, resp. systému provádět pouze personál s odpovídající kvalifikací. Kvalifikovaným personálem ve smyslu bezpečnostních pokynu v této příručce nebo přímo na zařízení se rozumí osoby, které: jsou buď jako techničtí projektanti obeznámeny s bezpečnostními koncepty automatizační techniky; nebo jsou jako obslužný personál vyškoleny v zacházení se zařízeními automatizační techniky a znají obsah této příručky, který se vztahuje k obsluze; nebo mají jako údržbový či servisní personál kvalifikaci, popř. autorizaci, jež je opravňuje k provádění oprav obdobných zařízení automatizační techniky, k uvádění elektrických obvodů a přístrojů, resp. systémů do provozu a k jejich uzemňování a označování podle bezpečnostně technických norem. 1.7 Informace o záruce Výslovně upozorňujeme, že vlastnosti produktu jsou výslovně a závazně popsány v kupní smlouvě. Obsah této dokumentace produktu není součástí předchozího nebo stávajícího ujednání či příslibu ani jiného právního vztahu ani žádný takový vztah neupravuje. Všechny povinnosti Siemensu vyplývají z příslušné kupní smlouvy, která obsahuje také úplné a jedině platné záruční podmínky. Informace tohoto dokumentu nedoplňují ani neomezují záruční ujednání kupní smlouvy. Návod k obsluze A5E

12 Pokyny pro provozovatele 1.8 Informace o dodání Příslušný obsah dodávky odpovídá platné kupní smlouvě a přepravním dokladům přiloženým k dodávce. Při otevírání obalu dodržujte laskavě příslušné pokyny na obalovém materiálu. Zkontrolujte úplnost a neporušenost dodávky. V první řadě musíte porovnat objednací čísla na typových štítcích s údaji v objednávce. Uchovejte pokud možno obalový materiál, protože byste ho mohli znovu potřebovat při eventuálním zpětném zaslání. Formulář k tomuto účelu naleznete v kapitole "Náhradní součásti/vrácení dodávky" na straně Normy a předpisy Při specifikování a výrobě tohoto přístroje byly v maximální možné míře využívány harmonizované evropské normy. Jestliže nebyly použity harmonizované evropské normy, platí normy a předpisy Spolkové republiky Německo (viz též "Technické údaje" od strany 2-14). Při použití tohoto zařízení mimo rozsah platnosti těchto norem a předpisů je nutné dodržovat normy a předpisy, platné v zemi provozovatele. 1-6 Návod k obsluze A5E

13 Pokyny pro provozovatele 1.10 Prohlášení o shodě Náš produkt, typ FIDAMAT 6E 7MB2421-xxxxx-xxxx 7MB2427-xxxxx-xxxx vyhovuje následujícím platným ustanovením: - Směrnice o nízkém napětí (73/23/EWG a 93/68/EWG) - Směrnice o elektromagnetické slučitelnosti (89/336/EWG, 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG a 93/97/EWG) - Použité harmonizované normy pro všechny přístroje EN EN Prohlášení o shodě podle výše uvedených směrnic Evropské unie příslušným úřadům poskytla společnost Siemens Aktiengesellschaft Automation & Drives A&D PI 2 D Karlsruhe Při použití tohoto zařízení mimo Evropskou unii je zapotřebí dodržovat normy a předpisy, platné v zemi provozovatele! Návod k obsluze A5E

14 Pokyny pro provozovatele 1-8 Návod k obsluze A5E

15 2 Technický popis 2.1 Oblast použití 2.2 Konstrukce 2.3 Princip fungování 2.4 Komunikace 2.5 Technické údaje Návod k obsluze A5E

16 Technický popis 2,1 Oblast použití se používá ke stanovení velikosti podílu uhlovodíků. Přístroj lze použít rovněž pro měření v agresivních a srážejících se směsích plynů. Principem měření je detekce ionizace plamenem s průkaznou citlivostí cca 0,1 ppm. Při spalování uhlovodíků ve vodíkovém plamenu vznikají ionty, které v elektrickém poli vytvářejí elektrický proud. Změřená velikost proudu je přímo úměrná počtu atomů uhlíku. Používání se vyznačuje širokým spektrem účelů použití. Měřit lze při přítomnosti vodní páry v koncentraci až 100 % při použití nejčistších plynů při použití složek s vysokou teplotou varu (do 200 C) v přítomnosti agresivních plynů Přístroj FIDAMAT 6 vykazuje oproti ostatním srovnatelným přístrojům velmi malou citlivost příčného plynu na rušivé plyny nízkou spotřebu topného vzduchu přívod sníženého množství kyslíku Kromě toho přístroj disponuje výstražnými a chybovými hlášeními pro výpadek přívodu topného plynu pro zhasnutí plamene pro selhání funkce čerpadla a filtru atd. Používání Ochrana životního prostředí Odpadní voda (v kombinaci se zařízením Stripper, měření podílu uhlovodíků v kapalinách) Měření spalin podle předpisu BlmSchV/ 17. BlmSchV a měření TA pro tyto typy paliv: olej, uhlí, plyn a odpad (atest TÜV) Sledování hodnoty MAK na pracovištích Řízení kvality Proces 14 Měření nejčistších plynů v médiích typu O 2, CO 2, ve vzácných plynech a ve chladných měřicích plynech Měření agresivních a srážlivých plynů Optimalizace výrobních postupů Automobilový průmysl (vývoj spalovacích motorů, vývoj a certifikace agregátů motorových vozidel) Měření emisí (ochrana životního prostředí) Místa použití Chemická zařízení Výrobci plynů (sledování kvality nejčistších plynů) Výzkum a vývoj Průmysl výroby cementu Lakovny a chemické čistírny Rafinérie (palivové zásobníky, odpadní voda) Sušicí zařízení Zařízení k regeneraci rozpouštědel Průmysl výroby léčiv 2-2 Návod k obsluze A5E

17 Podstatné vlastnosti čtyři volně parametrizovatelné rozsahy měření, k dispozici rovněž potlačení nulového bodu, všechny rozsahy měření jsou lineární Požadovaný topný plyn: H 2 minimální měřicí napětí galvanicky oddělený výstup měřicího signálu 0/ 2/ 4 až 20 ma (k dispozici invertovaný výstup) lze volit mezi automatickým a ručním přepínáním měřicích rozsahů; k dispozici je rovněž dálkové přepínání během justování lze uložit naměřenou hodnotu časové rozsahy lze nastavovat v širokých rozsazích (statické/dynamické potlačování šumu); tj. doba odezvy může být přizpůsobena danému účelu měření snadná obsluha prostřednictvím systému Obsluha nabídek v souladu s doporučením NAMUR krátká doba odezvy nepatrná dlouhodobá odchylka tři úrovně přístupu s vlastním přístupovým heslem, které zamezuje provést neúmyslné a neoprávněné úkony obsluhy. Technický popis lze připojit externí snímač tlaku za účelem korektury kolísání tlaku zpracovávaného plynu snadná výměna přístroje díky elektrickým konektorům, které lze jednoduše odpojit od přístroje filtr, který odolává opotřebení a korozi nedochází k ucpávání měřicí kapiláry, protože je vyrobena z křemene nízká spotřeba topného vzduchu zobrazování číselného údaje koncentrace plynu a tlaku měřicího/topného vzduchu a plynu Reakční faktory splňují minimální požadavky na vzduch TA a oborové předpisy německého automobilového průmyslu Snadná obsluha prostřednictvím číselné fóliové klávesnice a obslužných nabídek parametrizovatelné automatické justování rozsahu měření PROFIBUS (DP/ -PA)/ AK Nabídka a rozhraní jsou kompatibilní s ostatními přístroji konstrukční řady 6 (CALOMAT 6, OXYMAT 6, ULTRAMAT 6, OXYMAT 64) zákaznické přizpůsobené verze zařízení včetně - převzetí zákazníkem - Štítky TAG - Registrace Drift Návod k obsluze A5E

18 Technický popis 2,2 Konstrukce Konstrukce kompletního přístroje Přístroj FIDAMAT 6 se skládá ze dvou hlavních konstrukčních skupin: a) Analyzátor b) Elektronika a) Analyzátor Konstrukce pouzdra přístroje FIDAMAT 6 Zásuvka 19" se čtyřmi HE k instalaci do otočného rámu Zásuvka 19" se čtyřmi HE k instalaci do Skříně, s výsuvnými nebo opěrnými lištami Přední desku lze pro účely servisu sklopit dolů (např. k připojení notebooku, RS485) Sestává z pece, ve které jsou instalovány tyto součásti: - filtr měřeného plynu (s ohřevem) - detektor ionizace plamenem (FID) - různé regulační ventily - dva regulátory tlaku - dva snímače tlaku - magnetické ventily - šroubení Schott 6 mm nebo 1/4" Přístroj je konstruován s důrazem na snadnou přístupnost vnitřních součástí k provedení servisního úkonu. K součástem lze přistupovat shora (údržba jednotlivých součástí) a zezadu (výměna filtru měřeného plynu). K čerpadlu měřeného plynu lze přistupovat shora. Plynové a elektrické přípojky jsou instalovány na zadní straně přístroje. Dráha plynu Potrubí Přívod plynu Těsnění Regulační ventil měřeného plynu Regulační ventily pomocného plynu Membrána čerpadla Hlava čerpadla Detektor Tryska Pouzdro FID Materiál jakostní ocel jakostní ocel Tuha Křemen jakostní ocel PTFE jakostní ocel Křemen jakostní ocel Plynové přípojky přívodu měřeného plynu (Sample) a výstup měřeného plynu (Exhaust), jakož i přípojky topného plynu a topného vzduchu; průměr potrubí 6 mm nebo 1/4 (Swagelok) b) Elektronika Součásti: - Obslužný panel s displejem - Základní deska - Adaptérová deska - Doplňkové karty: PROFIBUS (DP/ PA), AK, AUTOCAL Obslužný panel je zabudován do čelního panelu. Adaptérová deska obsahuje předzesilovač měřicího signálu a řídicí jednotku. 2-4 Návod k obsluze A5E

19 Technický popis Displej a obslužný panel (obr. na straně 2-6) Reakční faktory Rozměrný displej s kapalnými krystaly zobrazuje současně: - Naměřená hodnota (digitální a analogové zobrazení) Složka Reakční faktory - Rozsahy měření n-butan 1,00 - Stavový řádek n-propan 1,00 Kontrast displeje s kapalnými krystaly lze nastavit prostřednictvím příslušné nabídky n-heptan 1,00 Trvalé osvětlení pozadí kapalných krystalů Cyklohexan 1,08 Pětimístný údaj naměřené hodnoty (desetinná tečka Izopropanol 0,81 je počítána jako znak) Toluol 1,06 Omyvatelná fóliová klávesnice/čelní panel Aceton 0,92 Obsluha prostřednictvím nabídek umožňující parametrizaci, provádění testovacích funkcí a Ethylacetát 0,76 justování Izobutylacetát 0,83 Textová nápověda Metan 1,06 Grafické zobrazení průběhu koncentrace s Etan 0,99 nastavitelnými časovými úseky n-hexan 1,01 Dvě jazykové mutace programového vybavení: - němčina/angličtina; Izo-oktan 1,04 - angličtina/španělština; Etin (acetylén) 0,91 - francouzština/angličtina; Propen 0,84 - španělština/angličtina; - italština/angličtina; Metanol 0,87 Etanol 0,83 Vstupy a výstupy Kyselina octová 1,13 dva nastavitelné analogové vstupy Metylacetát 0,67 jeden analogový výstup 0 / 2 / 4 až 20 ma Benzol 1,01 šest binárních vstupů nastavitelných podle potřeby, např. Etylbenzol 0,96 pro p-xylol 1,03 - přepínání rozsahů měření - zpracování externích signálů z Dichlórmetan 1,13 přípravy vzorků Trichlóreten 1,01 šest reléových výstupů nastavitelných podle potřeby, Tetrachlóreten 1,07 např. pro Chloroform 0,72 - hlášení poruchy Chlorbenzol 1,15 - Požadavek na údržbu - výstrahu mezní hodnoty - externí magnetické ventily lze rozšířit až o osm binárních vstupů a o osm reléových výstupů k automatickému justování nejvýše čtyř zkušebních plynů Komunikace Základní přístroj je vybaven ELAN (RS 485). (konektor na přípojky na zadní stěně) Doplňky Rozhraní AK pro automobilový průmysl s rozšířenými funkcemi Převodník na RS 232 (pro ELAN) Převodník na Ethernet TCP/IP (pro ELAN) Zapojení v komunikačních sítích prostřednictvím rozhraní PROFIBUS-DP/ - PA Programové vybavení SIPROM GA určené pro servis a údržbu (pro ELAN) Návod k obsluze A5E

20 Technický popis Prosvětlený grafický displej s kapalnými krystaly s fóliovou klávesnicí s Druckpunkt Údaj koncentrace v podobě číselného údaje a pruhového grafu Údaj počáteční a koncové hodnoty rozsahu měření Číselná klávesnice k zadávání číselných hodnot Stavový řádek zobrazující stav přístroje (parametrizovatelný) Klávesa CLEAR k mazání číselných údajů dvě úrovně přístupu podle NAMUR (přístup pro údržbu a specialisty) Klávesa ENTER k potvrzení zadaného číselného údaje snadno osvojitelná obsluha systémem nabídek prostřednictvím pěti programovatelných kláves Údaj aktivních rozsahů měření Klávesa ESC k přerušení zadávání údajů Klávesa INFO k zobrazení textové nápovědy Klávesa MEAS k neprodlené aktivaci režimu měření Obr. 2-1: Fóliová klávesnice a grafický displej 2-6 Příručka obsluhy přístroje - A5E

21 Technický popis 1 Plamen 2 Křemenná tryska 3 Topný vzduch 4 Měřený plyn 5 H 2 6 Měřicí elektroda 7 Zesilovač Obr. 2-2: Princip činnosti přístroje FIDAMAT Princip fungování Přístroj FIDAMAT 6 měří třídy látek, nikoli jednotlivé složky. Měří celkové množství všech látek, v nichž je uhlík vázán organickými vazbami, v měřeném plynu, ovšem s různou mírou pro různé uhlovodíkové molekuly. V prvním přiblížení je získaná hodnota přímo úměrná počtu atomů uhlíku v dané molekule. V praxi však dochází k určitým odchylkám. Odchylku získané hodnoty pro konkrétní molekulu vyjadřuje reakční faktor. Měřený plyn se přivádí do přístroje FIDAMAT 6 vlastním přetlakem nebo je do přístroje nasáván zabudovaným membránovým čerpadlem (volitelně skrze ohřívané vedení a přídavný filtr) a dále proudí skrze detektor ionizace plamene a skrze regulační ventil z křemenného skla, který se neucpává. V detektoru dochází uhlovodíky obsažené v měřeném plynu spaluje třaskavý plyn. Při hoření dochází k ionizaci uhlovodíků s organickými vazbami. Uvolňující se ionty vytvářejí působením napětí mezi dvěma elektrodami Návod k obsluze - A5E

22 Technický popis elektrický proud (tj. posuv elektricky nabitých částic), který je měřen citlivým zesilovačem. Měřený proud je přímo úměrný počtu organicky vázaných atomů uhlíku uhlovodíků v měřeném plynu. Regulátor tlaku stabilizuje tlak topného plynu. Na stabilizaci tlaku měřeného plynu se podílí optimalizovaný systém čerpadla, kapilár a regulátorů tlaku topného vzduchu. Po spuštění analyzátoru dojde k zážehu plamene neprodleně po dosažení teploty plamene 165 C. Čerpadlo se spouští automaticky poté, co plamen dosáhne teploty 220 C. Přístroj FIDAMAT 6 na výstupech generuje různá hlášení v podobě beznapěťových kontaktů: Požadavek na údržbu Průtok měřeného plynu (filtr/čerpadlo) Výpadek funkce větráku (předběžná výstraha přesnosti měření). Přístroj pokračuje v měření, naměřená hodnota není ovlivněna. hlášení poruchy Tlak vodíku, topného vzduchu a měřeného plynu, teplota, mechanická součást a čerpadlo, závada elektroniky (teplota). Může dojít k nepříznivému ovlivnění naměřené hodnoty, za určitých okolností se přístroj přepne do jiného režimu (uzavře se ventil topného vzduchu). Viz rovněž "Seznam požadovaných úkonů údržby" na straně 6-5. Upozornění Měřené plyny přiváděné do analyzátorů nesmějí obsahovat prach. Je zapotřebí zamezit tvorbě kondenzátu. Z tohoto důvodu je ve většině případů zapotřebí použít zařízení k přípravě plynu pro dané měření. 2-8 Návod k obsluze - A5E

23 Technický popis Topný plyn H 2 Měřicí komora Snímač tlaku Mechanický regulační ventil Magnetický ventil Škrtící klapka Výstup plynu Topný vzduch Škrtící klapka Snímač tlaku Mechanický regulační ventil Tlumení Čerpadlo 1 Měřený plyn Filtr Nulový plyn Zkušební plyn Obr. 2-3: Trasa plynu (přístroj s čerpadlem) Návod k obsluze - A5E

24 Technický popis 2.4 Komunikace Všechny analyzátory plynu řady 6, tj. ULTRAMAT 6, OXYMAT 6/ 61, CALOMAT 6, ULTRAMAT 23 a FIDAMAT 6, podporují následující možnosti komunikace: Rozhraní ELAN (rovněž v kombinaci s SIPROM GA) PROFIBUS DP/ -PA Rozhraní AK Rozhraní ELAN ELAN je standardně používané sériové rozhraní (RS 485), jímž může vzájemně komunikovat více přístrojů pro analýzu plynů. Vzájemně lze propojit nejvýše 12 analyzátorů s nejvýše čtyřmi komponentami. Toto propojení lze uskutečnit i bez použití osobního počítače. Následující obrázek vyobrazuje princip činnosti. Označení 1 počítač 2 převodník RS-485/ RS-232 s kabelem RS 485 a RS Konektor sběrnice RS 495 s můstkem 4 Analyzátor 5 Kabel RS Konektor sběrnice RS Síť RS Devítipólový konektor SUB-D 9 Volitelně: Opakovač RS -485 (repeater) Parametry rozhraní Protokol RS 485 Přenosová rychlost 9600 Datový bit 8 Stopbit 1 Startbit 1 Parita nepoužit bez výpisů Informace k objednání Objednávací číslo Popis rozhraní Převodník RS 485-RS 232 C79000-B5200-C176 C79451-Z1589-U1 Kabel/vedení sběrnice SIMATIC 6XV1 830-OEH10 Konektor sběrnice SIMATIC 6ES7 972-OBB11-OXAO Devítipólový konektor SUB-D Opakovač 6ES7 972-OBB11-OXAO 6ES7 972-OAA01-OXAO Další informace obsahuje popis rozhraní ELAN. Objednávací číslo: C79000-B5200-C176 němčina C79000-B5274-C176 angličtina Obr. 2-4: Typická struktura sítě ELAN (RS 232) 2-10 Návod k obsluze - A5E

25 Technický popis SIPROM GA SIPROM GA je programové vybavení určené pro servis a údržbu. Všechny funkce analyzátoru, ať již je použit samostatně nebo je připojen k dalším analyzátorům, tak lze obsluhovat a monitorovat dálkově. Funkce: zobrazování a ukládání všech údajů přístroje dálková obsluha všech funkcí přístroje nastavování parametrů a konfigurace obsáhlé diagnostické informace dálková kalibrace nápověda on-line cyklické ukládání naměřených hodnot ukládání stavu na pevný disk a export do komerčně dostupných uživatelských programů stahování aktualizovaného programového vybavení Požadované hardware: PC/ laptop Pentium 133 MHz, RAM 32 MB, jednotka CD-ROM volný prostor na pevném disku 10 MB grafická karta VGA podporovaná operačním systémem Windows tiskárna podporovaná operačním systémem Windows neobsazený port COM: RS 232 nebo pro připojení k síti ELAN RS 485/ RS 232 pro připojení převodníku Ethernet/RS 485 je zapotřebí standardní síťové připojení 10 Mbit nebo 100 Mbit (konektor RJ 45) s protokolem TCP/IP. Při použití sítě RS 485 nesmějí být zařízení vzdálena více než 500 m. V opačném případě byste měli použít opakovač. Požadované programové vybavení (volitelné): Windows 95 Windows 98 Windows NT 4.0 Windows 2000 Windows XP. Informace k objednání Objednací č. Programové vybavení SIPROM GA při instalaci lze volit mezi S79610-B4014-A1 angličtinou a němčinou, sestává z 1 média CD s návodem k instalaci, programem, certifikátem produktu a registračním formulářem Souprava pro dodatečnou instalaci firmware k použití pro starší analyzátory: FIDAMAT 6 - němčina - angličtina - francouzština - španělština - italština PROFIBUS DP/ -PA A5E A5E A5E A5E A5E PROFIBUS DP/PA je špičková externí sběrnice. Všechny analyzátory plynů společnosti Siemens jsou díky volitelné (i dodatečné instalované) zásuvné kartě připraveny k připojení ke sběrnici profibus a splňují "profil přístroje analyzátor" stanovený závazně organizací PNO (organizace uživatelů PROFIBUS). Programové obslužné vybavení SIMATIC PDM umožňuje centralizovaný přístup ke všem analyzátorům určitého zařízení. Termín "externí sběrnice" označuje digitální komunikační systém, který vzájemně propojuje externí přístroje instalované ve větší vzájemné vzdálenosti jediným kabelem a ke kterému lze zároveň připojit automatizační zařízení nebo systém řízení technologického procesu. Verze PROFIBUS-DP je díky vysoké přenosové rychlosti při poměrně malých objemech dat na jednotlivé přístroje velmi oblíbeným prostředkem výrobní automatizační techniky. Naopak PROFIBUS-PA zohledňuje především požadavky systémů řízení technologických postupů, např. velké objemy dat a použití v exteriéru. Přednosti pro uživatele spočívají v možnostech značných úspor ve všech oblastech zařízení - od projektu přes uvádění do provozu, provoz a údržbu až po dodatečné rozšiřování zařízení. Obsluhu analyzátorů plynů prostřednictvím nadřízeného systému nebo samostatného osobního počítače umožňuje obslužné programové vybavení SIMATIC PDM (Process Device Manager) určené pro operační systémy Windows XP/Windows 2000 a které lze rovněž připojit k systému řízení Návod k obsluze - A5E

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU SX vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU SX vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU SX-7161 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah Process and Machinery Automation Převodník tlaku PM50 Návod k použití odborný výtah PROFESS spol. s r.o. Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz

Více

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz MĚŘIČ TLAKU typ TLAK2275 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami.

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 01/2014 servotechnika Typy servozesilovačů TGA-24-9/20 TGA-24-9/20-O1 TGA-24-9/20-O3 TGA-24-9/20-O4 TGA-24-9/20-O8 standardní verze s volitelným

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TENZ2109-3 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena

Více

Automatické testování netěsností vzduchem. Přístroje JWF na testování netěsností, série 400

Automatické testování netěsností vzduchem. Přístroje JWF na testování netěsností, série 400 Automatické testování netěsností vzduchem Přístroje JWF na testování netěsností, série 400 Nejmodernější technologie testování netěsností: Přístroje JWF pro testování netěsností, série 400 Pro každý postup

Více

Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED07. Katalogová brožurka

Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED07. Katalogová brožurka Katalogová brožurka 2 Qn= 1300 l/min Elektr. přípoj: Přes připojení signálu Přípoj signálu: Vstup a výstup, Zástrčka, M12, - pólový 4 Qn= 1300 l/min 9 Příslušenství Samostatná základová deska, Norma: ISO

Více

On-line datový list FLOWSIC200 PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ

On-line datový list FLOWSIC200 PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ On-line datový list FLOWSIC200 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. FLOWSIC200 Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a

Více

FRECON FREG až VA

FRECON FREG až VA Regulátor otáček ventilátorů s jednofázovým asynchronním motorem FRECON FREG až 1 800 VA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 18.6.2008 FRECON, spol. s r.o. Hodkovická 115, 142 00 Praha 4 tel.: 241 713 244-45 fax: 241

Více

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot.

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot. Provozní návod Ochrana před výbuchem Ochrana před výbuchem je zde na výběr a je označena na magnetickém pohonu pomocí typového štítku Ex. Pohony a příslušná ovládání magnetických ventilů odpovídají kategorii

Více

Snímač tlaku SITRANS P200. Provozní instrukce SITRANS P

Snímač tlaku SITRANS P200. Provozní instrukce SITRANS P Snímač tlaku SITRANS P200 Provozní instrukce SITRANS P Obecné a bezpečnostní pokyny Tato příručka obsahuje pokyny, které musíte dodržet kvůli zachování Vaší osobní bezpečnosti a vyloučení věcných škod.

Více

MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE MĚŘENÍ TEPLOTY. CELONEREZOVÝ BIMETALOVÝ TEPLOMĚR S PONORNÝM DŘÍKEM, DO JÍMKY TYPE T400C-x-xxx-N

MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE MĚŘENÍ TEPLOTY. CELONEREZOVÝ BIMETALOVÝ TEPLOMĚR S PONORNÝM DŘÍKEM, DO JÍMKY TYPE T400C-x-xxx-N CELONEREZOVÝ BIMETALOVÝ TEPLOMĚR S PONORNÝM DŘÍKEM, DO JÍMKY TYPE T400C-x-xxx-N 1. ÚVOD 1.1 O NÁVODU K OBSLUZE Tento návod k obsluze obsahuje základní a zásadní doporučení, která je třeba dodržovat při

Více

Použití. Výhody. Popis. Certifikace. Převodník vodivosti ZEPACOND 800

Použití. Výhody. Popis. Certifikace. Převodník vodivosti ZEPACOND 800 str. 1/8 Použití převodník je určen k měření měrné elektrické vodivosti roztoků pomocí elektrodových i bezelektrodových (indukčních) roztoků a prostřednictvím měření vodivosti k případnému určení koncentrace

Více

Snímač tlaku. SITRANS P Compact. Provozní instrukce SITRANS P

Snímač tlaku. SITRANS P Compact. Provozní instrukce SITRANS P Snímač tlaku SITRANS P Compact Provozní instrukce SITRANS P Obecné a bezpečnostní pokyny Tato příručka obsahuje pokyny, které musíte dodržet kvůli zachování Vaší osobní bezpečnosti a vyloučení věcných

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

PRÉCISE 6000 VÝHODY. Servis a údržba TECHNICKÉ ÚDAJE. Strana 1 (celkem 1)

PRÉCISE 6000 VÝHODY. Servis a údržba TECHNICKÉ ÚDAJE. Strana 1 (celkem 1) PRÉCISE 6000 VÝHODY První přístroj se zobrazením alfanumerického prostého textu Přirozeně nízký hluk Plně vyvinutý bezpečnostní systém Maximální koncentrace kyslíku je dosažena velmi rychle ihned po zapnutí

Více

Ventilové systémy Ventilové systémy Série LP04. Katalogová brožurka

Ventilové systémy Ventilové systémy Série LP04. Katalogová brožurka Ventilové systémy Ventilové systémy Katalogová brožurka 2 Ventilové systémy Ventilové systémy Ventilové systémy Systém ventilů, Qn Max. = 350 l/min Přímé připojení sběrnice (BDC) Podporované protokoly

Více

QFM3160. Kanálové čidlo. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. Relativní vlhkosti ( vysoká přesnost) a teploty

QFM3160. Kanálové čidlo. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. Relativní vlhkosti ( vysoká přesnost) a teploty 1 882 1882P01 Symaro Kanálové čidlo Relativní vlhkosti ( vysoká přesnost) a teploty QFM3160 Napájecí napětí AC 24 V nebo DC 13.5...3 Výstupní signál DC 0...10 V pro relativní vlhkost a teplotu Vysoká přesnost

Více

ELEKTRONICKÉ ZOBRAZOVACÍ SYSTÉMY

ELEKTRONICKÉ ZOBRAZOVACÍ SYSTÉMY ZOBRAZOVACÍ SLOUPEC S MIKROPROCESOREM Zobrazovací sloupec s mikroprocesorem je určen k zobrazení rozměrového i tvarového měření prováděného staticky či dynamicky. Naměřená hodnota se zobrazuje na osmimístném

Více

On-line datový list. FLOWSIC150 Carflow MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE PRŮTOKU

On-line datový list. FLOWSIC150 Carflow MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE PRŮTOKU On-line datový list FLOWSIC150 Carflow A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. FLOWSIC150 Carflow Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou

Více

NÁVOD K POUŽITÍ OM 47

NÁVOD K POUŽITÍ OM 47 NÁVOD K POUŽITÍ OM 47 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR AC VOLTMETR/AMPÉRMETR WATTMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100 Návod k obsluze OM 47 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně

Více

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti Precont MT Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu Technický návod 05.13 Hlavní vlastnosti Jemně odstupňované měření tlaku Měřicí rozsahy od -1 do

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TENZ2109-5 Výrobu a servis zařízení provádí: ATERM, Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice Telefon/Fax: 577 932 759 Mobil: 603 217 899 E-mail: matulik@aterm.cz Internet: http://www.aterm.cz

Více

Návod k použití pro Nerezovou váhu

Návod k použití pro Nerezovou váhu Návod k použití pro Nerezovou váhu Katalogové číslo: 110093 Účel použití Váha Soehnle Professional 9203 je koncipována k vážení zboží. Tato váha je v rámci EU určena k používání bez povinného cejchování.

Více

Oxiperm 164 D / 30 až 2000 g/h

Oxiperm 164 D / 30 až 2000 g/h GRUNDFOS alldos INFORMACE O VÝROBKU Příprava chlórdioxidu ze zředěných pracovních roztoků Rozměry Rozměry Standardní systém Systém s čelní instalací 164-xxxDFI A B C2 C1 C A B M H G M D E F E F C C1 K

Více

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O 8178p01 s 8 178 TX-I/O Modul pro žaluzie TXM1.8RB 8 beznapěťových reléových výstupů pro... 4 pohony žaluzií se 2 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se 3 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se

Více

Modul TX OPEN RS232/485

Modul TX OPEN RS232/485 s 8 185 8185P01 TX-I/O ; DESIGO OPEN Modul TX OPEN RS/485 TXI1.OPEN pro integraci cizích systémů a přístrojů do systému DESIGO (V4 nebo vyšší) Platforma pro integraci cizích systémů a přístrojů do řídícího

Více

SITRANS TF Snímač teploty. Návod k obsluze edice 03/2002. Měřič teploty 7NG313x

SITRANS TF Snímač teploty. Návod k obsluze edice 03/2002. Měřič teploty 7NG313x SITRANS TF Snímač teploty Návod k obsluze edice 03/2002 Měřič teploty 7NG33x Návod k obsluze SITRANS TF Obsah Všeobecné pokyny... 3 2 Uspořádání přípojek senzoru...3 3 Technický popis... 5 3. Oblast použití...

Více

Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED02. Katalogová brožurka

Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED02. Katalogová brožurka Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED02 Katalogová brožurka 2 Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED02 Qn= 120 l/min Přípoj stlačeného vzduchu výstup:

Více

TECOMAT FOXTROT PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU OT vydání - říjen 2012

TECOMAT FOXTROT PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU OT vydání - říjen 2012 TECOMAT FOXTROT PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU OT-1651 2. vydání - říjen 2012 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat

Více

MĚŘIČ TEPLOTY A VLHKOSTI

MĚŘIČ TEPLOTY A VLHKOSTI MĚŘIČ TEPLOTY A VLHKOSTI typ VLHK 2082 Rozsah teploty: 9,9 C až 99,9 C Rozsah vlhkosti: 0% až 99% www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228 Obsah Tlakové spínače Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana 18 S Allfluid nerezová ocel kolík 0-800 bar +85 C 228 33 D Hliník, nerezová ocel, Polyesterová fólie Příruba -1-630 bar +80 C 230

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TZA1xxxx s proudovým aktivním výstupem www.aterm.cz 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Obecný popis tenzometrického převodníku 4 3. Technický popis tenzometrického převodníku 4 4. Nastavení

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TZA3xxxx s proudovým aktivním výstupem www.aterm.cz 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Obecný popis tenzometrického převodníku 4 3. Technický popis tenzometrického převodníku 4 4. Nastavení

Více

DMD 333H DMD 333H. Diferenční snímač tlaku pro technologické. Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do kpa

DMD 333H DMD 333H. Diferenční snímač tlaku pro technologické. Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do kpa Diferenční snímač tlaku pro technologické procesy Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do 0 200 kpa Popis Typ DMD 333H je inteligentní snímač tlaku s vynikající dlouhodobou

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A

NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B80-2842-A, B80-2843-A 1. Obecně, výstražné symboly Použité symboly: Tento symbol označuje přímé nebezpečí! Při nedodržení pokynů může dojít ke zraněním

Více

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY řady TZP s aktivním frekvenčním filtrem www.aterm.cz 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Obecný popis tenzometrického převodníku 3 3. Technický popis tenzometrického převodníku 4 4. Nastavení

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TZP51400W www.aterm.cz 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Obecný popis tenzometrického převodníku 4 3. Technický popis tenzometrického převodníku 4 4. Nastavení tenzometrického převodníku

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Přenos signálů, výstupy snímačů

Přenos signálů, výstupy snímačů Přenos signálů, výstupy snímačů Topologie zařízení, typy průmyslových sběrnic, výstupní signály snímačů Přenosy signálů informací Topologie Dle rozmístění ŘS Distribuované řízení Většinou velká zařízení

Více

HUMISTAR ČERVENEC 2016

HUMISTAR ČERVENEC 2016 HUMISTAR ČERVENEC 2016 INTELIGENTNÍ HYGROMETRY řady HG 410 URČENÍ Inteligentní hygrometry se zobrazením měřených hodnot a a analogovými výstupy se používají ke kontinuálnímu měření vlhkosti plynného neagresívního

Více

WATERFLUX Magneticko-indukční průtokoměr / vodoměr. Stručný návod

WATERFLUX Magneticko-indukční průtokoměr / vodoměr. Stručný návod WATERFLUX 3000 Stručný návod Magneticko-indukční průtokoměr / vodoměr Tato dokumentace je kompletní pouze v případě, že je doplněna příslušnou dokumentací pro převodník. KROHNE Obsah WATERFLUX 3000 1 Bezpečnostní

Více

Technická dokumentace MĚŘIČ TEPLOTY. typ PT100LAB.

Technická dokumentace MĚŘIČ TEPLOTY. typ PT100LAB. MĚŘIČ TEPLOTY typ PT100LAB www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda

Více

s přístroji s rozhraním PPS2 V objednávce uvádějte počet, název a typové označení. Příklad: 30 ovladačů QAX33.1

s přístroji s rozhraním PPS2 V objednávce uvádějte počet, název a typové označení. Příklad: 30 ovladačů QAX33.1 s 1 642 Ovladač do místnosti s rozhraním PPS2 pro použití s přístroji Desigo RX s přístroji s rozhraním PPS2 QAX33.1 Snímání teploty v místnosti Změna požadované hodnoty teploty v místnosti Kolébkové tlačítko

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

On-line datový list VISIC100SF TUNELOVÉ SENZORY A ANALYZÁTOY

On-line datový list VISIC100SF TUNELOVÉ SENZORY A ANALYZÁTOY On-line datový list VISIC100SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. VISIC100SF Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a

Více

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P 29 000 P0 ní signály ±30 mv až ±1000 V ±20 ma, ±10 V nebo 0(4)..20 ma Pracovní napětí až 1000 V ac/dc Přesnost 0,1 nebo 0,2 % z rozsahu Zkušební

Více

Quick Start SITRANS F

Quick Start SITRANS F Indukční průtokoměr Quick Start SITRANS Transmag 2 & 911/E SITRANS F Obecné a bezpečnostní pokyny Tato příručka obsahuje pokyny, které musíte dodržet kvůli zachování Vaší osobní bezpečnosti a vyloučení

Více

OBSAH. Volitelný port RS232 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

OBSAH. Volitelný port RS232 UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH Volitelný port RS232 UŽIVATELSKÝ MANUÁL POUŽITÉ SYMBOLY Použité symboly Nebezpečí důležité upozornění, které může mít vliv na bezpečí osoby nebo funkčnost přístroje. Pozor upozornění na možné problémy,

Více

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci Řídicí modul tepelného čerpadla VWZ AI VWL X/2 A CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Více

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace BKE Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace - 1 - OTD 45007509 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Provozní podmínky...3 2.1 Vstupní napětí...3 2.2 Chlazení...3 2.3 Externí jištění...3

Více

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální napájení Infraport pro komunikaci Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Univerzální

Více

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549...

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... OEM Elektrické pohony SSY319 pro ventily VXG48, VXB489R, VXI48 VVP459, VXP459, VMP459, VVG549 Provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Ovládací síla 300 N Ruční ovládání s indikací aktuální polohy

Více

Prostorové přístroje pro regulaci kotle

Prostorové přístroje pro regulaci kotle OEM Prostorové přístroje pro regulaci kotle s komunikačním rozhraním OpenTherm Digitální, multifunkční prostorový přístroj určený k rozšíření základní regulace kotle. Obsahuje čidlo teploty prostoru, topný

Více

unistor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

unistor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze unistor Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

On-line datový list MCS100FT SYSTÉMY CEMS

On-line datový list MCS100FT SYSTÉMY CEMS On-line datový list MCS100FT A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 15267 14181 certified certified Objednací informace Typ Výrobek č. MCS100FT Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

MaRweb.sk. P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky. Použití. Technické parametry. Popis

MaRweb.sk. P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky. Použití. Technické parametry. Popis www.marweb.sk P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky Jeden typ převodníku pro všechna běžná odporová i termoelektrická čidla. Linearizovaný výstupní signál 4 až 20 ma. Přesnost dle rozsahu

Více

TECHNICKÝ POPIS, POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU

TECHNICKÝ POPIS, POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU Signal Mont s.r.o. Kydlinovská 1300 H R A D E C K R Á L O V É TECHNICKÝ POPIS, POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU ELEKTRONICKÉHO FÁZOVĚ CITLI- VÉHO PŘIJÍMAČE EFCP3,4/75(275) HZ T 75069 - provedení

Více

Detektory kovů řady Vistus

Detektory kovů řady Vistus Technické údaje Detektory kovů řady Vistus Dotykový displej Multifrekvenční technologie Vyšší vyhledávací citlivost Kratší bezkovová zóna Větší odolnost proti rušení 1 Základní popis zařízení Detektory

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

modunet180: opakovač sběrnice novanet

modunet180: opakovač sběrnice novanet SAUTR Y-modulo 2 PS 96.2 cz Katalogový list Y-BU8 modunet8: opakovač sběrnice Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti SAUTR Y-modulo 2 osvědčená technologie v novém designu. Přesné řízení

Více

PXR3 PXR4 PXR7 PXR5 PXR9 PXR4

PXR3 PXR4 PXR7 PXR5 PXR9 PXR4 Regulátory řady PXR jsou určené pro typické regulační úlohy. Kromě standardních funkcí jako je dvoupolohová, třípolohová nebo PID regulace nabízí též funkce automatické optimalizace regulačních parametrů,

Více

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.8 Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8 Popis Mikroprocesorový dvouokruhový PI regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace vytápění třístavová programová

Více

MĚŘIČ DÉLKY A RYCHLOSTI

MĚŘIČ DÉLKY A RYCHLOSTI MĚŘIČ DÉLKY A RYCHLOSTI typ Del2113D s rozsahem délky 0 až 9999,99m a s rozsahem rychlosti 0 až 50,0m/min 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

Polohovací systémy CMSX

Polohovací systémy CMSX hlavní údaje Funkce a použití Polohovací systém CMSX-P-S slouží k regualaci polohy dvojčinných pneumatických kyvných pohonů v systémech pro automatizaci procesní techniky. Určený je pro provoz s kyvnými

Více

Technická data. Všeobecné specifikace. Hloubka ponoření (na boční straně) typ. 6 mm

Technická data. Všeobecné specifikace. Hloubka ponoření (na boční straně) typ. 6 mm 0102 Objednací název Komfortní řada 2 mm Světlá šířka drážky Poużitelné do SIL 2 dle IEC 61508 Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR rozpínací kontakt Světlá šířka drážky/výřezu

Více

OM 45 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ

OM 45 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OM 45 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ 1 NÁVOD K OBSLUZE OM 45 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně přiložené bezpečnostní pokyny a dodržujte je! Tyto přístroje by měly být

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

DS 4 DS 4. Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku

DS 4 DS 4. Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku nebo 2 spínací výstupy spínací výstupy volně konfigurovatelné přes adaptér nebo programovací zařízení jmenovitý tlak od 0... bar do 0... 0 bar rovněž...

Více

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU. Dobíječ SM. Podrobnější technické informace jsou uvedeny v Technickém popisu T73311.

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU. Dobíječ SM. Podrobnější technické informace jsou uvedeny v Technickém popisu T73311. Označení: Název: POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU Dobíječ SM OJ: TNU Datum: 04.2008 Datum: Počet stran: (bez příloh) 4 P 73311 Útvar: TEO Zpracoval: Ing.Dittrich V. Schválil: Počet příloh: 2 OBSAH

Více

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami S připojením napájecího napětí Měření efektivní hodnoty Pouzdro P13/70 pro montáž na lištu Použití Převodník SINEAX U 554 (obr. 1) převádí sinusové nebo zkreslené střídavé napětí na vnucený stejnosměrný

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

Proporcionální průtokové ventily MPYE

Proporcionální průtokové ventily MPYE vysoká dynamika regulační člen pro regulační obvod 5/3 funkce 5/3 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní údaje Všeobecné údaje Přímo ovládaný proporcionální ventil obsahuje polohovací šoupátko.

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

SensoTrans DMS A 20220

SensoTrans DMS A 20220 Převodník SensoTrans DMS A 20220 Návod k použití PROFESS, spol. s r.o., Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz Internet: www.profess.cz 1. Základní

Více

Proporcionální ventil pro regulaci tlaku

Proporcionální ventil pro regulaci tlaku Proporcionální ventil pro regulaci tlaku VP G /... G / Digitální řídicí elektronika Měnitelná regulace tlaku, Externí regulace tlaku na přání Možnost volby: sériové propojení s programem VP-Tool Volitelná

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

EMKO F3 - indukční průtokoměr

EMKO F3 - indukční průtokoměr EMKO F3 - indukční průtokoměr Princip činnosti Měřidlo je založeno na principu elektromagnetické indukce. Je určeno k měření průtoku elektricky vodivých kapalin. Je zvlášť vhodné tam, kde tradiční mechanická

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

Ponorné čidlo teploty

Ponorné čidlo teploty 1 782 1782P01 Symaro Ponorné čidlo teploty QAE2164... QAE2174... Aktivní čidla pro měření teploty vody v potrubích a zásobnících Napájecí napětí AC 24 V DC 13.5...35 V Výstupní signál DC 0...10 V 4...20

Více

Průtokoměry SITRANS F

Průtokoměry SITRANS F Přehled Funkce Displeje a klávesnice Obsluhu převodníku SITRANS FUS060 lze provést pomocí následujících zařízení: Jednotka klávesnice s displejem Komunikátor HART PC/notebook a software SIMATIC PDM prostřednictvím

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro kohouty s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY

NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny

Více

Precizní digitální manometr s bateriovým napájením

Precizní digitální manometr s bateriovým napájením s bateriovým napájením nerezový senzor třída přesnosti 0,05 Rozsahy od 0 100 mbar do 0... 400 bar Přednosti modulární konstrukce datalogger grafický displej nerezové pouzdro Ø 100 mm rozhraní pro komunikaci:

Více

Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na proudovou smyčku 4-20 ma Návod k použití

Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na proudovou smyčku 4-20 ma Návod k použití PŘEVODNÍK T4111 Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na proudovou smyčku 4-20 ma Návod k použití Návod na použití převodníku T4111 Převodník je určen pro měření teploty pomocí externí teplotní

Více