Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004"

Transkript

1 Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků 7MB2421

2 1

3 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků Návod k obsluze A5E Datum vydání: 08/2004

4 Kopírování, rozmnožování nebo jiné používání této dokumentace nebo jejího obsahu není dovoleno bez předchozí písemné plné moci. Viníci ručí za škody. Všechna práva vzniklá poskytnutím patentů nebo registrací designu jsou vyhrazena. Technické změny mohou být prováděny bez upozornění. ULTRAMAT, OXYMAT, CALOMAT, SIPAN jsou registrované obchodní známky SIEMENS. Všechny ostatní názvy výrobků jsou (registrované) obchodní známky jejich příslušných vlastníků a podle toho s nimi musí býti zacházeno. V souladu s právními normami SRN o jednotkách v měřící technice, jsou použity palcové jednotky pouze v zařízeních určených pro export. Je zakázáno rozšiřovat a rozmnožovat tuto dokumentaci, jakož i zhodnocovat a zveřejňovat její obsah, pokud to není výslovně povoleno. Překročení tohoto zákazu zavazuje k náhradě škod. Všechna práva vyhrazena, obzvláště v případě udělení patentu nebo registrace užitného vzoru. Technické změny vyhrazeny. ULTRAMAT, OXYMAT, CALOMAT, SIPAN jsou značky firmy SIEMENS AG. Ostatní označení v této příručce mohou být ochranné známky, jejichž používání třetími osobami k jejich účelům může porušovat práva jejich držitelů. Údaje v palcích (inch) platí podle zákona o jednotkách v měřící technice pouze pro export. Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement ŕ cette rčgle est illicite et expose son auteur au versement de dommages et intéręts. Tours nos droits sont réservés pour le cas de la délivrance d'un brevet ou celui de l'enregistrement d'un modčle d'utilité. Modifications techniques sont réservées. La divulgación y reproducción de este documento asi como el aprovechamiento de su contenido, no están autorizados, a no ser que se obtenga el consentimiento expreso, para ello. Los infractores quedan obligados a la indemnización por dańos y perjucios. Se reservan todos los derechos, en particular para el caso de concesion de Patente o de Modelo de Utilidad. Salvo modificaciones ténicas. La trasmissione a terzi e la riproduzione di questa documentazione, cosiccome lo sfruttamento del suo contenuto non č permesso, se non autorizzato per iscritto. Le infrazioni comporteranno una richiesta di danni. Tutti i diritti sono riservati, in particolare nel caso di brevetti. Modifiche tecniche possibili. ULTRAMAT, OXYMAT, CALOMAT, SIPAN sont des marques déposées de SIEMENS AG. D'autres dénominations utilisées dans ce document peuvent également ętre des marques déposées dont l'utilisation par des tiers ŕ leurs propres fins peut enfreindre les droits des propriétaires desdites marques. ULTRAMAT, OXYMAT, CALOMAT, SIPAN son marcas registradas de SIEMENS AG. Las otras designaciones que figuran en este documento puenden ser marcas cuya utilización por terceros para sus propios fines puede violar los derechos de los proprietarios de dichas marcas. Conforma a la "Ley sobre las unidades de medida", las dimensiones en pulgadas sólo son válidas para la exportación. ULTRAMAT, OXYMAT, CALOMAT, SIPAN sono marchi registrati di SIEMENS AG. Le denominazioni di altri prodotti menzionati in questa documentazione possono essere marchi il cui uso da parte di terzi puň violare i diritti di proprietŕ. Conformemente alla "Legge sulle unitŕ di misura" i dati in pollici valgono soltanto per l'esportazione. SIEMENS AG Automatizace a řízení přístrojové techniky D Karlsruhe Siemens Aktiengesellschaft Siemens AG 2004 Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny Obj. č. A5E Printed in Germany AG 1004 Cs 0, PU

5 Obsah 1. Pokyny pro provozovatele Upozornění pro naše zákazníky Všeobecná informace Práce s touto příručkou Upozornění na nebezpečí Používání k určitému účelu Kvalifikovaný personál Informace o záruce Informace o dodání Normy a předpisy Prohlášení o shodě Techniká popis Oblast použití Konstrukce Princip fungování Komunikace Technické údaje Poykyny k montáži Pokyny pro bezpečnost práce Obecné předpoklady montáže Úprava plynu Elektrické připojení Připojení k síti Připojení signálových vedení Schémata zapojení (elektirické přípojky) Kótované výkresy Uvední do provozu Bezpečnostní pokyny Příprava k uvedení do provozu Uvedení do provozu a provoz Rozsahy měření a justace Justace/příklady seřizování Obsluha Obecné informace Soupis obslužných funkcí Diagnostika Justace Rozsahy měření Parametry Konffigurace

6 6 Údržba Základní informace o údržbě Údržba čerpadla Výměna fotlrační desky Výměna základní a doplňkové desky Výměna pojistek Čištění stroje Výzva k údržbě a poruchové hlášení Seznam výzev k údržbě Poruchy Další závady Seznam náhradních součástí/vrácení dodávky Informace k objednání Seznám náhradních dílů Seznam zkratek Přehled obslužných funkcí

7 1 Pokyny pro provozovatele 1.1 Upozornění pro naše zákazníky 1.2 Všeobecné informace 1.3 Práce s touto příručkou 1.4 Upozornění na nebezpečí 1.5 Používání k určenému účelu 1.6 Kvalifikovaný personál 1.7 Informace o záruce 1.8 Informace o dodání 1.9 Normy a předpisy 1.10 Prohlášení o shodě

8 Pokyny pro provozovatele 1.1 Upozornění pro naše zákazníky Před začátkem práce si přečtěte tuto příručku! Obsahuje důležité pokyny a údaje, jejichž dodržování zaručuje správné fungování přístroje a šetří servisní náklady. Také se vám tím značně usnadní zacházení s tímto přístrojem a budete získávat spolehlivé výsledky měření. 1.2 Všeobecné informace Výrobek popsaný v této příručce byl z bezpečnostně technického hlediska expedován z našeho závodu v nezávadném a vyzkoušeném stavu. Aby tento stav zůstal zachován a aby byl zaručen bezchybný a bezpečný provoz tohoto zařízení, smí být používáno jedině způsobem, který stanovil výrobce. Kromě toho předpokládá bezchybný a bezpečný provoz tohoto zařízení správný transport, odborné skladování a instalaci stejně svědomitou obsluhu a pečlivou údržbu. Tato příručka obsahuje informace nezbytné pro používání výrobku, který je v ní popsán, k určenému účelu. Tato příručka je určena kvalifikované technické pracovníky, kteří jsou speciálně vyškoleni a disponují znalostmi oboru měřicí, řídicí a regulační techniky, dále souhrnně nazýváno automatizační technika. Znalosti a technicky bezchybná implementace bezpečnostních pokynů a varování, obsažených v této příručce, jsou předpokladem pro bezpečnou instalaci a uvedení do provozu stejně jako pro bezpečnost během provozu a údržby. Pouze kvalifikovaný personál disponuje potřebnými odbornými znalostmi, které umožňují v konkrétních individuálních případech správně interpretovat a realizovat všeobecně platné bezpečnostní pokyny a varování, uvedené v této publikaci. Tato příručka je nedílnou součástí dodávky, a to i v případě, že byla z logistických důvodů poskytnuta možnost samostatného objednání. Kvůli vysokému počtu technických součástí a vlastností nelze při výkladu zohlednit veškeré podrobnosti všech verzí popisovaného produktu ani veškeré možné případy instalace, provozu, údržby a použití ve větších systémech. Budete-li potřebovat další informace nebo se vyskytnou problémy, které v této publikaci nejsou dostatečně podrobně vysvětleny, vyžádejte si laskavě nezbytné údaje od svého místního autorizovaného zastoupení Siemens. Upozornění Obzvláště před použitím přístroje k novému účelu ve výzkumu a vývoji doporučujeme prokonzultovat vaši aplikaci s naším odborným poradenským personálem. 1-2 Návod k obsluze A5E

9 1.3 Práce s touto příručkou Pokyny pro provozovatele V této příručce je popsáno, jak můžete používat, uvést do provozu, obsluhovat a udržovat tento přístroj. Maximální pozornost přitom musíte věnovat výstražným a upozorňovacím textům. Jsou odlišeny od okolního textu a zvláště označeny příslušnými grafickými symboly (viz příklady uvedené vlevo). Poskytují cenné pokyny, jež vám pomohou vyhnout se chybné obsluze. 1.4 Upozornění na nebezpečí Následující pokyny slouží jednak pro vaši osobní bezpečnost a jednak pro ochranu popsaného zařízení nebo k němu připojených přístrojů před poškozením. Tato příručka uvádí pokyny pro bezpečnost práce a výstrahy s použitím nadpisů, které mají přesně definovaný význam. Osoby pověřené obsluhou i osoby pověřené údržbou jsou povinny v souladu s těmito pokyny ochraňovat bezpečí osob a zamezovat vzniku věcných škod. Kromě toho jsou na místě, kde jsou uvedeny, označeny výstražnými symboly (piktogramy), které jsou přizpůsobeny významu doprovodného textu, a proto se mohou lišit od zde znázorněných příkladů. Používané pojmy mají ve smyslu této příručky a pokynů na samotném zařízení následující význam: Nebezpečí znamená, že pokud neprovedete odpovídající preventivní opatření, dojde k usmrcení, těžkému zranění či k rozsáhlým věcným škodám, poranění a/nebo ke vzniku značné věcné škody. Varování znamená, že pokud neprovedete odpovídající preventivní opatření, může dojít k usmrcení, těžkému zranění či k rozsáhlým věcným škodám. Opatrně s výstražným trojúhelníkem znamená, že pokud neprovedete odpovídající preventivní opatření, může dojít k lehkému zranění. Opatrně bez výstražného trojúhelníku znamená, že pokud neprovedete odpovídající preventivní opatření, může dojít k věcným škodám. Návod k obsluze A5E

10 Pokyny pro provozovatele Pozor znamená, že pokud budete ignorovat příslušné upozornění, může nastat nežádoucí událost nebo nežádoucí stav. Upozornění je důležitá informace o zařízení samotném, manipulaci se zařízením nebo části příručky, na kterou je třeba obzvlášť upozornit. 1.5 Používání k určenému účelu Předepsané používání ve smyslu této příručky znamená používání výlučně pro účely uvedené v katalogu a v technickém popisu (viz rovněž "Technický popis", který začíná na straně 2-1) a v kombinaci pouze se součástmi a přístroji jiných dodavatelů, které jsou schváleny společností Siemens. Výrobek popsaný v této příručce byl vyvinut, vyroben, zkoušen a zdokumentován v souladu s platnými bezpečnostními normami. Při dodržování předpisů, jež se týkají projektování, montáže, používání k určenému účelu a údržby, a dále bezpečnostně technických pravidel, nehrozí za normálních okolností žádné nebezpečí ohrožení osob či vzniku věcných škod. Tento přístroj je koncipován tak, že zaručuje bezpečné oddělení mezi primárními a sekundárními elektrickými obvody. Malá napětí, která jsou připojena, musí být rovněž generována s využitím bezpečného oddělení. Varování Po odstranění pouzdra, resp. ochrany proti dotyku nebo po otevření skříně systému jsou přístupné určité části těchto přístrojů, resp. systémů, které mohou být pod nebezpečným napětím. Proto smí jakékoli zásahy do tohoto přístroje provádět pouze personál s odpovídající kvalifikací. Tento personál musí být dokonale seznámený se všemi zdroji nebezpečí a údržbovými opatřeními podle tohoto návodu k obsluze. 1-4 Návod k obsluze A5E

11 Pokyny pro provozovatele 1.6 Kvalifikovaný personál Při nekvalifikovaných zásazích do přístroje, resp. systému nebo při nedodržování výstražných pokynů uvedených v této příručce nebo rozmístěných na skříni přístroje či systému může dojít k těžkým zraněním a věcným škodám. Proto smí jakékoli zásahy do tohoto přístroje, resp. systému provádět pouze personál s odpovídající kvalifikací. Kvalifikovaným personálem ve smyslu bezpečnostních pokynu v této příručce nebo přímo na zařízení se rozumí osoby, které: jsou buď jako techničtí projektanti obeznámeny s bezpečnostními koncepty automatizační techniky; nebo jsou jako obslužný personál vyškoleny v zacházení se zařízeními automatizační techniky a znají obsah této příručky, který se vztahuje k obsluze; nebo mají jako údržbový či servisní personál kvalifikaci, popř. autorizaci, jež je opravňuje k provádění oprav obdobných zařízení automatizační techniky, k uvádění elektrických obvodů a přístrojů, resp. systémů do provozu a k jejich uzemňování a označování podle bezpečnostně technických norem. 1.7 Informace o záruce Výslovně upozorňujeme, že vlastnosti produktu jsou výslovně a závazně popsány v kupní smlouvě. Obsah této dokumentace produktu není součástí předchozího nebo stávajícího ujednání či příslibu ani jiného právního vztahu ani žádný takový vztah neupravuje. Všechny povinnosti Siemensu vyplývají z příslušné kupní smlouvy, která obsahuje také úplné a jedině platné záruční podmínky. Informace tohoto dokumentu nedoplňují ani neomezují záruční ujednání kupní smlouvy. Návod k obsluze A5E

12 Pokyny pro provozovatele 1.8 Informace o dodání Příslušný obsah dodávky odpovídá platné kupní smlouvě a přepravním dokladům přiloženým k dodávce. Při otevírání obalu dodržujte laskavě příslušné pokyny na obalovém materiálu. Zkontrolujte úplnost a neporušenost dodávky. V první řadě musíte porovnat objednací čísla na typových štítcích s údaji v objednávce. Uchovejte pokud možno obalový materiál, protože byste ho mohli znovu potřebovat při eventuálním zpětném zaslání. Formulář k tomuto účelu naleznete v kapitole "Náhradní součásti/vrácení dodávky" na straně Normy a předpisy Při specifikování a výrobě tohoto přístroje byly v maximální možné míře využívány harmonizované evropské normy. Jestliže nebyly použity harmonizované evropské normy, platí normy a předpisy Spolkové republiky Německo (viz též "Technické údaje" od strany 2-14). Při použití tohoto zařízení mimo rozsah platnosti těchto norem a předpisů je nutné dodržovat normy a předpisy, platné v zemi provozovatele. 1-6 Návod k obsluze A5E

13 Pokyny pro provozovatele 1.10 Prohlášení o shodě Náš produkt, typ FIDAMAT 6E 7MB2421-xxxxx-xxxx 7MB2427-xxxxx-xxxx vyhovuje následujícím platným ustanovením: - Směrnice o nízkém napětí (73/23/EWG a 93/68/EWG) - Směrnice o elektromagnetické slučitelnosti (89/336/EWG, 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG a 93/97/EWG) - Použité harmonizované normy pro všechny přístroje EN EN Prohlášení o shodě podle výše uvedených směrnic Evropské unie příslušným úřadům poskytla společnost Siemens Aktiengesellschaft Automation & Drives A&D PI 2 D Karlsruhe Při použití tohoto zařízení mimo Evropskou unii je zapotřebí dodržovat normy a předpisy, platné v zemi provozovatele! Návod k obsluze A5E

14 Pokyny pro provozovatele 1-8 Návod k obsluze A5E

15 2 Technický popis 2.1 Oblast použití 2.2 Konstrukce 2.3 Princip fungování 2.4 Komunikace 2.5 Technické údaje Návod k obsluze A5E

16 Technický popis 2,1 Oblast použití se používá ke stanovení velikosti podílu uhlovodíků. Přístroj lze použít rovněž pro měření v agresivních a srážejících se směsích plynů. Principem měření je detekce ionizace plamenem s průkaznou citlivostí cca 0,1 ppm. Při spalování uhlovodíků ve vodíkovém plamenu vznikají ionty, které v elektrickém poli vytvářejí elektrický proud. Změřená velikost proudu je přímo úměrná počtu atomů uhlíku. Používání se vyznačuje širokým spektrem účelů použití. Měřit lze při přítomnosti vodní páry v koncentraci až 100 % při použití nejčistších plynů při použití složek s vysokou teplotou varu (do 200 C) v přítomnosti agresivních plynů Přístroj FIDAMAT 6 vykazuje oproti ostatním srovnatelným přístrojům velmi malou citlivost příčného plynu na rušivé plyny nízkou spotřebu topného vzduchu přívod sníženého množství kyslíku Kromě toho přístroj disponuje výstražnými a chybovými hlášeními pro výpadek přívodu topného plynu pro zhasnutí plamene pro selhání funkce čerpadla a filtru atd. Používání Ochrana životního prostředí Odpadní voda (v kombinaci se zařízením Stripper, měření podílu uhlovodíků v kapalinách) Měření spalin podle předpisu BlmSchV/ 17. BlmSchV a měření TA pro tyto typy paliv: olej, uhlí, plyn a odpad (atest TÜV) Sledování hodnoty MAK na pracovištích Řízení kvality Proces 14 Měření nejčistších plynů v médiích typu O 2, CO 2, ve vzácných plynech a ve chladných měřicích plynech Měření agresivních a srážlivých plynů Optimalizace výrobních postupů Automobilový průmysl (vývoj spalovacích motorů, vývoj a certifikace agregátů motorových vozidel) Měření emisí (ochrana životního prostředí) Místa použití Chemická zařízení Výrobci plynů (sledování kvality nejčistších plynů) Výzkum a vývoj Průmysl výroby cementu Lakovny a chemické čistírny Rafinérie (palivové zásobníky, odpadní voda) Sušicí zařízení Zařízení k regeneraci rozpouštědel Průmysl výroby léčiv 2-2 Návod k obsluze A5E

17 Podstatné vlastnosti čtyři volně parametrizovatelné rozsahy měření, k dispozici rovněž potlačení nulového bodu, všechny rozsahy měření jsou lineární Požadovaný topný plyn: H 2 minimální měřicí napětí galvanicky oddělený výstup měřicího signálu 0/ 2/ 4 až 20 ma (k dispozici invertovaný výstup) lze volit mezi automatickým a ručním přepínáním měřicích rozsahů; k dispozici je rovněž dálkové přepínání během justování lze uložit naměřenou hodnotu časové rozsahy lze nastavovat v širokých rozsazích (statické/dynamické potlačování šumu); tj. doba odezvy může být přizpůsobena danému účelu měření snadná obsluha prostřednictvím systému Obsluha nabídek v souladu s doporučením NAMUR krátká doba odezvy nepatrná dlouhodobá odchylka tři úrovně přístupu s vlastním přístupovým heslem, které zamezuje provést neúmyslné a neoprávněné úkony obsluhy. Technický popis lze připojit externí snímač tlaku za účelem korektury kolísání tlaku zpracovávaného plynu snadná výměna přístroje díky elektrickým konektorům, které lze jednoduše odpojit od přístroje filtr, který odolává opotřebení a korozi nedochází k ucpávání měřicí kapiláry, protože je vyrobena z křemene nízká spotřeba topného vzduchu zobrazování číselného údaje koncentrace plynu a tlaku měřicího/topného vzduchu a plynu Reakční faktory splňují minimální požadavky na vzduch TA a oborové předpisy německého automobilového průmyslu Snadná obsluha prostřednictvím číselné fóliové klávesnice a obslužných nabídek parametrizovatelné automatické justování rozsahu měření PROFIBUS (DP/ -PA)/ AK Nabídka a rozhraní jsou kompatibilní s ostatními přístroji konstrukční řady 6 (CALOMAT 6, OXYMAT 6, ULTRAMAT 6, OXYMAT 64) zákaznické přizpůsobené verze zařízení včetně - převzetí zákazníkem - Štítky TAG - Registrace Drift Návod k obsluze A5E

18 Technický popis 2,2 Konstrukce Konstrukce kompletního přístroje Přístroj FIDAMAT 6 se skládá ze dvou hlavních konstrukčních skupin: a) Analyzátor b) Elektronika a) Analyzátor Konstrukce pouzdra přístroje FIDAMAT 6 Zásuvka 19" se čtyřmi HE k instalaci do otočného rámu Zásuvka 19" se čtyřmi HE k instalaci do Skříně, s výsuvnými nebo opěrnými lištami Přední desku lze pro účely servisu sklopit dolů (např. k připojení notebooku, RS485) Sestává z pece, ve které jsou instalovány tyto součásti: - filtr měřeného plynu (s ohřevem) - detektor ionizace plamenem (FID) - různé regulační ventily - dva regulátory tlaku - dva snímače tlaku - magnetické ventily - šroubení Schott 6 mm nebo 1/4" Přístroj je konstruován s důrazem na snadnou přístupnost vnitřních součástí k provedení servisního úkonu. K součástem lze přistupovat shora (údržba jednotlivých součástí) a zezadu (výměna filtru měřeného plynu). K čerpadlu měřeného plynu lze přistupovat shora. Plynové a elektrické přípojky jsou instalovány na zadní straně přístroje. Dráha plynu Potrubí Přívod plynu Těsnění Regulační ventil měřeného plynu Regulační ventily pomocného plynu Membrána čerpadla Hlava čerpadla Detektor Tryska Pouzdro FID Materiál jakostní ocel jakostní ocel Tuha Křemen jakostní ocel PTFE jakostní ocel Křemen jakostní ocel Plynové přípojky přívodu měřeného plynu (Sample) a výstup měřeného plynu (Exhaust), jakož i přípojky topného plynu a topného vzduchu; průměr potrubí 6 mm nebo 1/4 (Swagelok) b) Elektronika Součásti: - Obslužný panel s displejem - Základní deska - Adaptérová deska - Doplňkové karty: PROFIBUS (DP/ PA), AK, AUTOCAL Obslužný panel je zabudován do čelního panelu. Adaptérová deska obsahuje předzesilovač měřicího signálu a řídicí jednotku. 2-4 Návod k obsluze A5E

19 Technický popis Displej a obslužný panel (obr. na straně 2-6) Reakční faktory Rozměrný displej s kapalnými krystaly zobrazuje současně: - Naměřená hodnota (digitální a analogové zobrazení) Složka Reakční faktory - Rozsahy měření n-butan 1,00 - Stavový řádek n-propan 1,00 Kontrast displeje s kapalnými krystaly lze nastavit prostřednictvím příslušné nabídky n-heptan 1,00 Trvalé osvětlení pozadí kapalných krystalů Cyklohexan 1,08 Pětimístný údaj naměřené hodnoty (desetinná tečka Izopropanol 0,81 je počítána jako znak) Toluol 1,06 Omyvatelná fóliová klávesnice/čelní panel Aceton 0,92 Obsluha prostřednictvím nabídek umožňující parametrizaci, provádění testovacích funkcí a Ethylacetát 0,76 justování Izobutylacetát 0,83 Textová nápověda Metan 1,06 Grafické zobrazení průběhu koncentrace s Etan 0,99 nastavitelnými časovými úseky n-hexan 1,01 Dvě jazykové mutace programového vybavení: - němčina/angličtina; Izo-oktan 1,04 - angličtina/španělština; Etin (acetylén) 0,91 - francouzština/angličtina; Propen 0,84 - španělština/angličtina; - italština/angličtina; Metanol 0,87 Etanol 0,83 Vstupy a výstupy Kyselina octová 1,13 dva nastavitelné analogové vstupy Metylacetát 0,67 jeden analogový výstup 0 / 2 / 4 až 20 ma Benzol 1,01 šest binárních vstupů nastavitelných podle potřeby, např. Etylbenzol 0,96 pro p-xylol 1,03 - přepínání rozsahů měření - zpracování externích signálů z Dichlórmetan 1,13 přípravy vzorků Trichlóreten 1,01 šest reléových výstupů nastavitelných podle potřeby, Tetrachlóreten 1,07 např. pro Chloroform 0,72 - hlášení poruchy Chlorbenzol 1,15 - Požadavek na údržbu - výstrahu mezní hodnoty - externí magnetické ventily lze rozšířit až o osm binárních vstupů a o osm reléových výstupů k automatickému justování nejvýše čtyř zkušebních plynů Komunikace Základní přístroj je vybaven ELAN (RS 485). (konektor na přípojky na zadní stěně) Doplňky Rozhraní AK pro automobilový průmysl s rozšířenými funkcemi Převodník na RS 232 (pro ELAN) Převodník na Ethernet TCP/IP (pro ELAN) Zapojení v komunikačních sítích prostřednictvím rozhraní PROFIBUS-DP/ - PA Programové vybavení SIPROM GA určené pro servis a údržbu (pro ELAN) Návod k obsluze A5E

20 Technický popis Prosvětlený grafický displej s kapalnými krystaly s fóliovou klávesnicí s Druckpunkt Údaj koncentrace v podobě číselného údaje a pruhového grafu Údaj počáteční a koncové hodnoty rozsahu měření Číselná klávesnice k zadávání číselných hodnot Stavový řádek zobrazující stav přístroje (parametrizovatelný) Klávesa CLEAR k mazání číselných údajů dvě úrovně přístupu podle NAMUR (přístup pro údržbu a specialisty) Klávesa ENTER k potvrzení zadaného číselného údaje snadno osvojitelná obsluha systémem nabídek prostřednictvím pěti programovatelných kláves Údaj aktivních rozsahů měření Klávesa ESC k přerušení zadávání údajů Klávesa INFO k zobrazení textové nápovědy Klávesa MEAS k neprodlené aktivaci režimu měření Obr. 2-1: Fóliová klávesnice a grafický displej 2-6 Příručka obsluhy přístroje - A5E

21 Technický popis 1 Plamen 2 Křemenná tryska 3 Topný vzduch 4 Měřený plyn 5 H 2 6 Měřicí elektroda 7 Zesilovač Obr. 2-2: Princip činnosti přístroje FIDAMAT Princip fungování Přístroj FIDAMAT 6 měří třídy látek, nikoli jednotlivé složky. Měří celkové množství všech látek, v nichž je uhlík vázán organickými vazbami, v měřeném plynu, ovšem s různou mírou pro různé uhlovodíkové molekuly. V prvním přiblížení je získaná hodnota přímo úměrná počtu atomů uhlíku v dané molekule. V praxi však dochází k určitým odchylkám. Odchylku získané hodnoty pro konkrétní molekulu vyjadřuje reakční faktor. Měřený plyn se přivádí do přístroje FIDAMAT 6 vlastním přetlakem nebo je do přístroje nasáván zabudovaným membránovým čerpadlem (volitelně skrze ohřívané vedení a přídavný filtr) a dále proudí skrze detektor ionizace plamene a skrze regulační ventil z křemenného skla, který se neucpává. V detektoru dochází uhlovodíky obsažené v měřeném plynu spaluje třaskavý plyn. Při hoření dochází k ionizaci uhlovodíků s organickými vazbami. Uvolňující se ionty vytvářejí působením napětí mezi dvěma elektrodami Návod k obsluze - A5E

22 Technický popis elektrický proud (tj. posuv elektricky nabitých částic), který je měřen citlivým zesilovačem. Měřený proud je přímo úměrný počtu organicky vázaných atomů uhlíku uhlovodíků v měřeném plynu. Regulátor tlaku stabilizuje tlak topného plynu. Na stabilizaci tlaku měřeného plynu se podílí optimalizovaný systém čerpadla, kapilár a regulátorů tlaku topného vzduchu. Po spuštění analyzátoru dojde k zážehu plamene neprodleně po dosažení teploty plamene 165 C. Čerpadlo se spouští automaticky poté, co plamen dosáhne teploty 220 C. Přístroj FIDAMAT 6 na výstupech generuje různá hlášení v podobě beznapěťových kontaktů: Požadavek na údržbu Průtok měřeného plynu (filtr/čerpadlo) Výpadek funkce větráku (předběžná výstraha přesnosti měření). Přístroj pokračuje v měření, naměřená hodnota není ovlivněna. hlášení poruchy Tlak vodíku, topného vzduchu a měřeného plynu, teplota, mechanická součást a čerpadlo, závada elektroniky (teplota). Může dojít k nepříznivému ovlivnění naměřené hodnoty, za určitých okolností se přístroj přepne do jiného režimu (uzavře se ventil topného vzduchu). Viz rovněž "Seznam požadovaných úkonů údržby" na straně 6-5. Upozornění Měřené plyny přiváděné do analyzátorů nesmějí obsahovat prach. Je zapotřebí zamezit tvorbě kondenzátu. Z tohoto důvodu je ve většině případů zapotřebí použít zařízení k přípravě plynu pro dané měření. 2-8 Návod k obsluze - A5E

23 Technický popis Topný plyn H 2 Měřicí komora Snímač tlaku Mechanický regulační ventil Magnetický ventil Škrtící klapka Výstup plynu Topný vzduch Škrtící klapka Snímač tlaku Mechanický regulační ventil Tlumení Čerpadlo 1 Měřený plyn Filtr Nulový plyn Zkušební plyn Obr. 2-3: Trasa plynu (přístroj s čerpadlem) Návod k obsluze - A5E

24 Technický popis 2.4 Komunikace Všechny analyzátory plynu řady 6, tj. ULTRAMAT 6, OXYMAT 6/ 61, CALOMAT 6, ULTRAMAT 23 a FIDAMAT 6, podporují následující možnosti komunikace: Rozhraní ELAN (rovněž v kombinaci s SIPROM GA) PROFIBUS DP/ -PA Rozhraní AK Rozhraní ELAN ELAN je standardně používané sériové rozhraní (RS 485), jímž může vzájemně komunikovat více přístrojů pro analýzu plynů. Vzájemně lze propojit nejvýše 12 analyzátorů s nejvýše čtyřmi komponentami. Toto propojení lze uskutečnit i bez použití osobního počítače. Následující obrázek vyobrazuje princip činnosti. Označení 1 počítač 2 převodník RS-485/ RS-232 s kabelem RS 485 a RS Konektor sběrnice RS 495 s můstkem 4 Analyzátor 5 Kabel RS Konektor sběrnice RS Síť RS Devítipólový konektor SUB-D 9 Volitelně: Opakovač RS -485 (repeater) Parametry rozhraní Protokol RS 485 Přenosová rychlost 9600 Datový bit 8 Stopbit 1 Startbit 1 Parita nepoužit bez výpisů Informace k objednání Objednávací číslo Popis rozhraní Převodník RS 485-RS 232 C79000-B5200-C176 C79451-Z1589-U1 Kabel/vedení sběrnice SIMATIC 6XV1 830-OEH10 Konektor sběrnice SIMATIC 6ES7 972-OBB11-OXAO Devítipólový konektor SUB-D Opakovač 6ES7 972-OBB11-OXAO 6ES7 972-OAA01-OXAO Další informace obsahuje popis rozhraní ELAN. Objednávací číslo: C79000-B5200-C176 němčina C79000-B5274-C176 angličtina Obr. 2-4: Typická struktura sítě ELAN (RS 232) 2-10 Návod k obsluze - A5E

25 Technický popis SIPROM GA SIPROM GA je programové vybavení určené pro servis a údržbu. Všechny funkce analyzátoru, ať již je použit samostatně nebo je připojen k dalším analyzátorům, tak lze obsluhovat a monitorovat dálkově. Funkce: zobrazování a ukládání všech údajů přístroje dálková obsluha všech funkcí přístroje nastavování parametrů a konfigurace obsáhlé diagnostické informace dálková kalibrace nápověda on-line cyklické ukládání naměřených hodnot ukládání stavu na pevný disk a export do komerčně dostupných uživatelských programů stahování aktualizovaného programového vybavení Požadované hardware: PC/ laptop Pentium 133 MHz, RAM 32 MB, jednotka CD-ROM volný prostor na pevném disku 10 MB grafická karta VGA podporovaná operačním systémem Windows tiskárna podporovaná operačním systémem Windows neobsazený port COM: RS 232 nebo pro připojení k síti ELAN RS 485/ RS 232 pro připojení převodníku Ethernet/RS 485 je zapotřebí standardní síťové připojení 10 Mbit nebo 100 Mbit (konektor RJ 45) s protokolem TCP/IP. Při použití sítě RS 485 nesmějí být zařízení vzdálena více než 500 m. V opačném případě byste měli použít opakovač. Požadované programové vybavení (volitelné): Windows 95 Windows 98 Windows NT 4.0 Windows 2000 Windows XP. Informace k objednání Objednací č. Programové vybavení SIPROM GA při instalaci lze volit mezi S79610-B4014-A1 angličtinou a němčinou, sestává z 1 média CD s návodem k instalaci, programem, certifikátem produktu a registračním formulářem Souprava pro dodatečnou instalaci firmware k použití pro starší analyzátory: FIDAMAT 6 - němčina - angličtina - francouzština - španělština - italština PROFIBUS DP/ -PA A5E A5E A5E A5E A5E PROFIBUS DP/PA je špičková externí sběrnice. Všechny analyzátory plynů společnosti Siemens jsou díky volitelné (i dodatečné instalované) zásuvné kartě připraveny k připojení ke sběrnici profibus a splňují "profil přístroje analyzátor" stanovený závazně organizací PNO (organizace uživatelů PROFIBUS). Programové obslužné vybavení SIMATIC PDM umožňuje centralizovaný přístup ke všem analyzátorům určitého zařízení. Termín "externí sběrnice" označuje digitální komunikační systém, který vzájemně propojuje externí přístroje instalované ve větší vzájemné vzdálenosti jediným kabelem a ke kterému lze zároveň připojit automatizační zařízení nebo systém řízení technologického procesu. Verze PROFIBUS-DP je díky vysoké přenosové rychlosti při poměrně malých objemech dat na jednotlivé přístroje velmi oblíbeným prostředkem výrobní automatizační techniky. Naopak PROFIBUS-PA zohledňuje především požadavky systémů řízení technologických postupů, např. velké objemy dat a použití v exteriéru. Přednosti pro uživatele spočívají v možnostech značných úspor ve všech oblastech zařízení - od projektu přes uvádění do provozu, provoz a údržbu až po dodatečné rozšiřování zařízení. Obsluhu analyzátorů plynů prostřednictvím nadřízeného systému nebo samostatného osobního počítače umožňuje obslužné programové vybavení SIMATIC PDM (Process Device Manager) určené pro operační systémy Windows XP/Windows 2000 a které lze rovněž připojit k systému řízení Návod k obsluze - A5E