Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004"

Transkript

1 Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků 7MB2421

2 1

3 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků Návod k obsluze A5E Datum vydání: 08/2004

4 Kopírování, rozmnožování nebo jiné používání této dokumentace nebo jejího obsahu není dovoleno bez předchozí písemné plné moci. Viníci ručí za škody. Všechna práva vzniklá poskytnutím patentů nebo registrací designu jsou vyhrazena. Technické změny mohou být prováděny bez upozornění. ULTRAMAT, OXYMAT, CALOMAT, SIPAN jsou registrované obchodní známky SIEMENS. Všechny ostatní názvy výrobků jsou (registrované) obchodní známky jejich příslušných vlastníků a podle toho s nimi musí býti zacházeno. V souladu s právními normami SRN o jednotkách v měřící technice, jsou použity palcové jednotky pouze v zařízeních určených pro export. Je zakázáno rozšiřovat a rozmnožovat tuto dokumentaci, jakož i zhodnocovat a zveřejňovat její obsah, pokud to není výslovně povoleno. Překročení tohoto zákazu zavazuje k náhradě škod. Všechna práva vyhrazena, obzvláště v případě udělení patentu nebo registrace užitného vzoru. Technické změny vyhrazeny. ULTRAMAT, OXYMAT, CALOMAT, SIPAN jsou značky firmy SIEMENS AG. Ostatní označení v této příručce mohou být ochranné známky, jejichž používání třetími osobami k jejich účelům může porušovat práva jejich držitelů. Údaje v palcích (inch) platí podle zákona o jednotkách v měřící technice pouze pro export. Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement ŕ cette rčgle est illicite et expose son auteur au versement de dommages et intéręts. Tours nos droits sont réservés pour le cas de la délivrance d'un brevet ou celui de l'enregistrement d'un modčle d'utilité. Modifications techniques sont réservées. La divulgación y reproducción de este documento asi como el aprovechamiento de su contenido, no están autorizados, a no ser que se obtenga el consentimiento expreso, para ello. Los infractores quedan obligados a la indemnización por dańos y perjucios. Se reservan todos los derechos, en particular para el caso de concesion de Patente o de Modelo de Utilidad. Salvo modificaciones ténicas. La trasmissione a terzi e la riproduzione di questa documentazione, cosiccome lo sfruttamento del suo contenuto non č permesso, se non autorizzato per iscritto. Le infrazioni comporteranno una richiesta di danni. Tutti i diritti sono riservati, in particolare nel caso di brevetti. Modifiche tecniche possibili. ULTRAMAT, OXYMAT, CALOMAT, SIPAN sont des marques déposées de SIEMENS AG. D'autres dénominations utilisées dans ce document peuvent également ętre des marques déposées dont l'utilisation par des tiers ŕ leurs propres fins peut enfreindre les droits des propriétaires desdites marques. ULTRAMAT, OXYMAT, CALOMAT, SIPAN son marcas registradas de SIEMENS AG. Las otras designaciones que figuran en este documento puenden ser marcas cuya utilización por terceros para sus propios fines puede violar los derechos de los proprietarios de dichas marcas. Conforma a la "Ley sobre las unidades de medida", las dimensiones en pulgadas sólo son válidas para la exportación. ULTRAMAT, OXYMAT, CALOMAT, SIPAN sono marchi registrati di SIEMENS AG. Le denominazioni di altri prodotti menzionati in questa documentazione possono essere marchi il cui uso da parte di terzi puň violare i diritti di proprietŕ. Conformemente alla "Legge sulle unitŕ di misura" i dati in pollici valgono soltanto per l'esportazione. SIEMENS AG Automatizace a řízení přístrojové techniky D Karlsruhe Siemens Aktiengesellschaft Siemens AG 2004 Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny Obj. č. A5E Printed in Germany AG 1004 Cs 0, PU

5 Obsah 1. Pokyny pro provozovatele Upozornění pro naše zákazníky Všeobecná informace Práce s touto příručkou Upozornění na nebezpečí Používání k určitému účelu Kvalifikovaný personál Informace o záruce Informace o dodání Normy a předpisy Prohlášení o shodě Techniká popis Oblast použití Konstrukce Princip fungování Komunikace Technické údaje Poykyny k montáži Pokyny pro bezpečnost práce Obecné předpoklady montáže Úprava plynu Elektrické připojení Připojení k síti Připojení signálových vedení Schémata zapojení (elektirické přípojky) Kótované výkresy Uvední do provozu Bezpečnostní pokyny Příprava k uvedení do provozu Uvedení do provozu a provoz Rozsahy měření a justace Justace/příklady seřizování Obsluha Obecné informace Soupis obslužných funkcí Diagnostika Justace Rozsahy měření Parametry Konffigurace

6 6 Údržba Základní informace o údržbě Údržba čerpadla Výměna fotlrační desky Výměna základní a doplňkové desky Výměna pojistek Čištění stroje Výzva k údržbě a poruchové hlášení Seznam výzev k údržbě Poruchy Další závady Seznam náhradních součástí/vrácení dodávky Informace k objednání Seznám náhradních dílů Seznam zkratek Přehled obslužných funkcí

7 1 Pokyny pro provozovatele 1.1 Upozornění pro naše zákazníky 1.2 Všeobecné informace 1.3 Práce s touto příručkou 1.4 Upozornění na nebezpečí 1.5 Používání k určenému účelu 1.6 Kvalifikovaný personál 1.7 Informace o záruce 1.8 Informace o dodání 1.9 Normy a předpisy 1.10 Prohlášení o shodě

8 Pokyny pro provozovatele 1.1 Upozornění pro naše zákazníky Před začátkem práce si přečtěte tuto příručku! Obsahuje důležité pokyny a údaje, jejichž dodržování zaručuje správné fungování přístroje a šetří servisní náklady. Také se vám tím značně usnadní zacházení s tímto přístrojem a budete získávat spolehlivé výsledky měření. 1.2 Všeobecné informace Výrobek popsaný v této příručce byl z bezpečnostně technického hlediska expedován z našeho závodu v nezávadném a vyzkoušeném stavu. Aby tento stav zůstal zachován a aby byl zaručen bezchybný a bezpečný provoz tohoto zařízení, smí být používáno jedině způsobem, který stanovil výrobce. Kromě toho předpokládá bezchybný a bezpečný provoz tohoto zařízení správný transport, odborné skladování a instalaci stejně svědomitou obsluhu a pečlivou údržbu. Tato příručka obsahuje informace nezbytné pro používání výrobku, který je v ní popsán, k určenému účelu. Tato příručka je určena kvalifikované technické pracovníky, kteří jsou speciálně vyškoleni a disponují znalostmi oboru měřicí, řídicí a regulační techniky, dále souhrnně nazýváno automatizační technika. Znalosti a technicky bezchybná implementace bezpečnostních pokynů a varování, obsažených v této příručce, jsou předpokladem pro bezpečnou instalaci a uvedení do provozu stejně jako pro bezpečnost během provozu a údržby. Pouze kvalifikovaný personál disponuje potřebnými odbornými znalostmi, které umožňují v konkrétních individuálních případech správně interpretovat a realizovat všeobecně platné bezpečnostní pokyny a varování, uvedené v této publikaci. Tato příručka je nedílnou součástí dodávky, a to i v případě, že byla z logistických důvodů poskytnuta možnost samostatného objednání. Kvůli vysokému počtu technických součástí a vlastností nelze při výkladu zohlednit veškeré podrobnosti všech verzí popisovaného produktu ani veškeré možné případy instalace, provozu, údržby a použití ve větších systémech. Budete-li potřebovat další informace nebo se vyskytnou problémy, které v této publikaci nejsou dostatečně podrobně vysvětleny, vyžádejte si laskavě nezbytné údaje od svého místního autorizovaného zastoupení Siemens. Upozornění Obzvláště před použitím přístroje k novému účelu ve výzkumu a vývoji doporučujeme prokonzultovat vaši aplikaci s naším odborným poradenským personálem. 1-2 Návod k obsluze A5E

9 1.3 Práce s touto příručkou Pokyny pro provozovatele V této příručce je popsáno, jak můžete používat, uvést do provozu, obsluhovat a udržovat tento přístroj. Maximální pozornost přitom musíte věnovat výstražným a upozorňovacím textům. Jsou odlišeny od okolního textu a zvláště označeny příslušnými grafickými symboly (viz příklady uvedené vlevo). Poskytují cenné pokyny, jež vám pomohou vyhnout se chybné obsluze. 1.4 Upozornění na nebezpečí Následující pokyny slouží jednak pro vaši osobní bezpečnost a jednak pro ochranu popsaného zařízení nebo k němu připojených přístrojů před poškozením. Tato příručka uvádí pokyny pro bezpečnost práce a výstrahy s použitím nadpisů, které mají přesně definovaný význam. Osoby pověřené obsluhou i osoby pověřené údržbou jsou povinny v souladu s těmito pokyny ochraňovat bezpečí osob a zamezovat vzniku věcných škod. Kromě toho jsou na místě, kde jsou uvedeny, označeny výstražnými symboly (piktogramy), které jsou přizpůsobeny významu doprovodného textu, a proto se mohou lišit od zde znázorněných příkladů. Používané pojmy mají ve smyslu této příručky a pokynů na samotném zařízení následující význam: Nebezpečí znamená, že pokud neprovedete odpovídající preventivní opatření, dojde k usmrcení, těžkému zranění či k rozsáhlým věcným škodám, poranění a/nebo ke vzniku značné věcné škody. Varování znamená, že pokud neprovedete odpovídající preventivní opatření, může dojít k usmrcení, těžkému zranění či k rozsáhlým věcným škodám. Opatrně s výstražným trojúhelníkem znamená, že pokud neprovedete odpovídající preventivní opatření, může dojít k lehkému zranění. Opatrně bez výstražného trojúhelníku znamená, že pokud neprovedete odpovídající preventivní opatření, může dojít k věcným škodám. Návod k obsluze A5E

10 Pokyny pro provozovatele Pozor znamená, že pokud budete ignorovat příslušné upozornění, může nastat nežádoucí událost nebo nežádoucí stav. Upozornění je důležitá informace o zařízení samotném, manipulaci se zařízením nebo části příručky, na kterou je třeba obzvlášť upozornit. 1.5 Používání k určenému účelu Předepsané používání ve smyslu této příručky znamená používání výlučně pro účely uvedené v katalogu a v technickém popisu (viz rovněž "Technický popis", který začíná na straně 2-1) a v kombinaci pouze se součástmi a přístroji jiných dodavatelů, které jsou schváleny společností Siemens. Výrobek popsaný v této příručce byl vyvinut, vyroben, zkoušen a zdokumentován v souladu s platnými bezpečnostními normami. Při dodržování předpisů, jež se týkají projektování, montáže, používání k určenému účelu a údržby, a dále bezpečnostně technických pravidel, nehrozí za normálních okolností žádné nebezpečí ohrožení osob či vzniku věcných škod. Tento přístroj je koncipován tak, že zaručuje bezpečné oddělení mezi primárními a sekundárními elektrickými obvody. Malá napětí, která jsou připojena, musí být rovněž generována s využitím bezpečného oddělení. Varování Po odstranění pouzdra, resp. ochrany proti dotyku nebo po otevření skříně systému jsou přístupné určité části těchto přístrojů, resp. systémů, které mohou být pod nebezpečným napětím. Proto smí jakékoli zásahy do tohoto přístroje provádět pouze personál s odpovídající kvalifikací. Tento personál musí být dokonale seznámený se všemi zdroji nebezpečí a údržbovými opatřeními podle tohoto návodu k obsluze. 1-4 Návod k obsluze A5E

11 Pokyny pro provozovatele 1.6 Kvalifikovaný personál Při nekvalifikovaných zásazích do přístroje, resp. systému nebo při nedodržování výstražných pokynů uvedených v této příručce nebo rozmístěných na skříni přístroje či systému může dojít k těžkým zraněním a věcným škodám. Proto smí jakékoli zásahy do tohoto přístroje, resp. systému provádět pouze personál s odpovídající kvalifikací. Kvalifikovaným personálem ve smyslu bezpečnostních pokynu v této příručce nebo přímo na zařízení se rozumí osoby, které: jsou buď jako techničtí projektanti obeznámeny s bezpečnostními koncepty automatizační techniky; nebo jsou jako obslužný personál vyškoleny v zacházení se zařízeními automatizační techniky a znají obsah této příručky, který se vztahuje k obsluze; nebo mají jako údržbový či servisní personál kvalifikaci, popř. autorizaci, jež je opravňuje k provádění oprav obdobných zařízení automatizační techniky, k uvádění elektrických obvodů a přístrojů, resp. systémů do provozu a k jejich uzemňování a označování podle bezpečnostně technických norem. 1.7 Informace o záruce Výslovně upozorňujeme, že vlastnosti produktu jsou výslovně a závazně popsány v kupní smlouvě. Obsah této dokumentace produktu není součástí předchozího nebo stávajícího ujednání či příslibu ani jiného právního vztahu ani žádný takový vztah neupravuje. Všechny povinnosti Siemensu vyplývají z příslušné kupní smlouvy, která obsahuje také úplné a jedině platné záruční podmínky. Informace tohoto dokumentu nedoplňují ani neomezují záruční ujednání kupní smlouvy. Návod k obsluze A5E

12 Pokyny pro provozovatele 1.8 Informace o dodání Příslušný obsah dodávky odpovídá platné kupní smlouvě a přepravním dokladům přiloženým k dodávce. Při otevírání obalu dodržujte laskavě příslušné pokyny na obalovém materiálu. Zkontrolujte úplnost a neporušenost dodávky. V první řadě musíte porovnat objednací čísla na typových štítcích s údaji v objednávce. Uchovejte pokud možno obalový materiál, protože byste ho mohli znovu potřebovat při eventuálním zpětném zaslání. Formulář k tomuto účelu naleznete v kapitole "Náhradní součásti/vrácení dodávky" na straně Normy a předpisy Při specifikování a výrobě tohoto přístroje byly v maximální možné míře využívány harmonizované evropské normy. Jestliže nebyly použity harmonizované evropské normy, platí normy a předpisy Spolkové republiky Německo (viz též "Technické údaje" od strany 2-14). Při použití tohoto zařízení mimo rozsah platnosti těchto norem a předpisů je nutné dodržovat normy a předpisy, platné v zemi provozovatele. 1-6 Návod k obsluze A5E

13 Pokyny pro provozovatele 1.10 Prohlášení o shodě Náš produkt, typ FIDAMAT 6E 7MB2421-xxxxx-xxxx 7MB2427-xxxxx-xxxx vyhovuje následujícím platným ustanovením: - Směrnice o nízkém napětí (73/23/EWG a 93/68/EWG) - Směrnice o elektromagnetické slučitelnosti (89/336/EWG, 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG a 93/97/EWG) - Použité harmonizované normy pro všechny přístroje EN EN Prohlášení o shodě podle výše uvedených směrnic Evropské unie příslušným úřadům poskytla společnost Siemens Aktiengesellschaft Automation & Drives A&D PI 2 D Karlsruhe Při použití tohoto zařízení mimo Evropskou unii je zapotřebí dodržovat normy a předpisy, platné v zemi provozovatele! Návod k obsluze A5E

14 Pokyny pro provozovatele 1-8 Návod k obsluze A5E

15 2 Technický popis 2.1 Oblast použití 2.2 Konstrukce 2.3 Princip fungování 2.4 Komunikace 2.5 Technické údaje Návod k obsluze A5E

16 Technický popis 2,1 Oblast použití se používá ke stanovení velikosti podílu uhlovodíků. Přístroj lze použít rovněž pro měření v agresivních a srážejících se směsích plynů. Principem měření je detekce ionizace plamenem s průkaznou citlivostí cca 0,1 ppm. Při spalování uhlovodíků ve vodíkovém plamenu vznikají ionty, které v elektrickém poli vytvářejí elektrický proud. Změřená velikost proudu je přímo úměrná počtu atomů uhlíku. Používání se vyznačuje širokým spektrem účelů použití. Měřit lze při přítomnosti vodní páry v koncentraci až 100 % při použití nejčistších plynů při použití složek s vysokou teplotou varu (do 200 C) v přítomnosti agresivních plynů Přístroj FIDAMAT 6 vykazuje oproti ostatním srovnatelným přístrojům velmi malou citlivost příčného plynu na rušivé plyny nízkou spotřebu topného vzduchu přívod sníženého množství kyslíku Kromě toho přístroj disponuje výstražnými a chybovými hlášeními pro výpadek přívodu topného plynu pro zhasnutí plamene pro selhání funkce čerpadla a filtru atd. Používání Ochrana životního prostředí Odpadní voda (v kombinaci se zařízením Stripper, měření podílu uhlovodíků v kapalinách) Měření spalin podle předpisu BlmSchV/ 17. BlmSchV a měření TA pro tyto typy paliv: olej, uhlí, plyn a odpad (atest TÜV) Sledování hodnoty MAK na pracovištích Řízení kvality Proces 14 Měření nejčistších plynů v médiích typu O 2, CO 2, ve vzácných plynech a ve chladných měřicích plynech Měření agresivních a srážlivých plynů Optimalizace výrobních postupů Automobilový průmysl (vývoj spalovacích motorů, vývoj a certifikace agregátů motorových vozidel) Měření emisí (ochrana životního prostředí) Místa použití Chemická zařízení Výrobci plynů (sledování kvality nejčistších plynů) Výzkum a vývoj Průmysl výroby cementu Lakovny a chemické čistírny Rafinérie (palivové zásobníky, odpadní voda) Sušicí zařízení Zařízení k regeneraci rozpouštědel Průmysl výroby léčiv 2-2 Návod k obsluze A5E

17 Podstatné vlastnosti čtyři volně parametrizovatelné rozsahy měření, k dispozici rovněž potlačení nulového bodu, všechny rozsahy měření jsou lineární Požadovaný topný plyn: H 2 minimální měřicí napětí galvanicky oddělený výstup měřicího signálu 0/ 2/ 4 až 20 ma (k dispozici invertovaný výstup) lze volit mezi automatickým a ručním přepínáním měřicích rozsahů; k dispozici je rovněž dálkové přepínání během justování lze uložit naměřenou hodnotu časové rozsahy lze nastavovat v širokých rozsazích (statické/dynamické potlačování šumu); tj. doba odezvy může být přizpůsobena danému účelu měření snadná obsluha prostřednictvím systému Obsluha nabídek v souladu s doporučením NAMUR krátká doba odezvy nepatrná dlouhodobá odchylka tři úrovně přístupu s vlastním přístupovým heslem, které zamezuje provést neúmyslné a neoprávněné úkony obsluhy. Technický popis lze připojit externí snímač tlaku za účelem korektury kolísání tlaku zpracovávaného plynu snadná výměna přístroje díky elektrickým konektorům, které lze jednoduše odpojit od přístroje filtr, který odolává opotřebení a korozi nedochází k ucpávání měřicí kapiláry, protože je vyrobena z křemene nízká spotřeba topného vzduchu zobrazování číselného údaje koncentrace plynu a tlaku měřicího/topného vzduchu a plynu Reakční faktory splňují minimální požadavky na vzduch TA a oborové předpisy německého automobilového průmyslu Snadná obsluha prostřednictvím číselné fóliové klávesnice a obslužných nabídek parametrizovatelné automatické justování rozsahu měření PROFIBUS (DP/ -PA)/ AK Nabídka a rozhraní jsou kompatibilní s ostatními přístroji konstrukční řady 6 (CALOMAT 6, OXYMAT 6, ULTRAMAT 6, OXYMAT 64) zákaznické přizpůsobené verze zařízení včetně - převzetí zákazníkem - Štítky TAG - Registrace Drift Návod k obsluze A5E

18 Technický popis 2,2 Konstrukce Konstrukce kompletního přístroje Přístroj FIDAMAT 6 se skládá ze dvou hlavních konstrukčních skupin: a) Analyzátor b) Elektronika a) Analyzátor Konstrukce pouzdra přístroje FIDAMAT 6 Zásuvka 19" se čtyřmi HE k instalaci do otočného rámu Zásuvka 19" se čtyřmi HE k instalaci do Skříně, s výsuvnými nebo opěrnými lištami Přední desku lze pro účely servisu sklopit dolů (např. k připojení notebooku, RS485) Sestává z pece, ve které jsou instalovány tyto součásti: - filtr měřeného plynu (s ohřevem) - detektor ionizace plamenem (FID) - různé regulační ventily - dva regulátory tlaku - dva snímače tlaku - magnetické ventily - šroubení Schott 6 mm nebo 1/4" Přístroj je konstruován s důrazem na snadnou přístupnost vnitřních součástí k provedení servisního úkonu. K součástem lze přistupovat shora (údržba jednotlivých součástí) a zezadu (výměna filtru měřeného plynu). K čerpadlu měřeného plynu lze přistupovat shora. Plynové a elektrické přípojky jsou instalovány na zadní straně přístroje. Dráha plynu Potrubí Přívod plynu Těsnění Regulační ventil měřeného plynu Regulační ventily pomocného plynu Membrána čerpadla Hlava čerpadla Detektor Tryska Pouzdro FID Materiál jakostní ocel jakostní ocel Tuha Křemen jakostní ocel PTFE jakostní ocel Křemen jakostní ocel Plynové přípojky přívodu měřeného plynu (Sample) a výstup měřeného plynu (Exhaust), jakož i přípojky topného plynu a topného vzduchu; průměr potrubí 6 mm nebo 1/4 (Swagelok) b) Elektronika Součásti: - Obslužný panel s displejem - Základní deska - Adaptérová deska - Doplňkové karty: PROFIBUS (DP/ PA), AK, AUTOCAL Obslužný panel je zabudován do čelního panelu. Adaptérová deska obsahuje předzesilovač měřicího signálu a řídicí jednotku. 2-4 Návod k obsluze A5E

19 Technický popis Displej a obslužný panel (obr. na straně 2-6) Reakční faktory Rozměrný displej s kapalnými krystaly zobrazuje současně: - Naměřená hodnota (digitální a analogové zobrazení) Složka Reakční faktory - Rozsahy měření n-butan 1,00 - Stavový řádek n-propan 1,00 Kontrast displeje s kapalnými krystaly lze nastavit prostřednictvím příslušné nabídky n-heptan 1,00 Trvalé osvětlení pozadí kapalných krystalů Cyklohexan 1,08 Pětimístný údaj naměřené hodnoty (desetinná tečka Izopropanol 0,81 je počítána jako znak) Toluol 1,06 Omyvatelná fóliová klávesnice/čelní panel Aceton 0,92 Obsluha prostřednictvím nabídek umožňující parametrizaci, provádění testovacích funkcí a Ethylacetát 0,76 justování Izobutylacetát 0,83 Textová nápověda Metan 1,06 Grafické zobrazení průběhu koncentrace s Etan 0,99 nastavitelnými časovými úseky n-hexan 1,01 Dvě jazykové mutace programového vybavení: - němčina/angličtina; Izo-oktan 1,04 - angličtina/španělština; Etin (acetylén) 0,91 - francouzština/angličtina; Propen 0,84 - španělština/angličtina; - italština/angličtina; Metanol 0,87 Etanol 0,83 Vstupy a výstupy Kyselina octová 1,13 dva nastavitelné analogové vstupy Metylacetát 0,67 jeden analogový výstup 0 / 2 / 4 až 20 ma Benzol 1,01 šest binárních vstupů nastavitelných podle potřeby, např. Etylbenzol 0,96 pro p-xylol 1,03 - přepínání rozsahů měření - zpracování externích signálů z Dichlórmetan 1,13 přípravy vzorků Trichlóreten 1,01 šest reléových výstupů nastavitelných podle potřeby, Tetrachlóreten 1,07 např. pro Chloroform 0,72 - hlášení poruchy Chlorbenzol 1,15 - Požadavek na údržbu - výstrahu mezní hodnoty - externí magnetické ventily lze rozšířit až o osm binárních vstupů a o osm reléových výstupů k automatickému justování nejvýše čtyř zkušebních plynů Komunikace Základní přístroj je vybaven ELAN (RS 485). (konektor na přípojky na zadní stěně) Doplňky Rozhraní AK pro automobilový průmysl s rozšířenými funkcemi Převodník na RS 232 (pro ELAN) Převodník na Ethernet TCP/IP (pro ELAN) Zapojení v komunikačních sítích prostřednictvím rozhraní PROFIBUS-DP/ - PA Programové vybavení SIPROM GA určené pro servis a údržbu (pro ELAN) Návod k obsluze A5E

20 Technický popis Prosvětlený grafický displej s kapalnými krystaly s fóliovou klávesnicí s Druckpunkt Údaj koncentrace v podobě číselného údaje a pruhového grafu Údaj počáteční a koncové hodnoty rozsahu měření Číselná klávesnice k zadávání číselných hodnot Stavový řádek zobrazující stav přístroje (parametrizovatelný) Klávesa CLEAR k mazání číselných údajů dvě úrovně přístupu podle NAMUR (přístup pro údržbu a specialisty) Klávesa ENTER k potvrzení zadaného číselného údaje snadno osvojitelná obsluha systémem nabídek prostřednictvím pěti programovatelných kláves Údaj aktivních rozsahů měření Klávesa ESC k přerušení zadávání údajů Klávesa INFO k zobrazení textové nápovědy Klávesa MEAS k neprodlené aktivaci režimu měření Obr. 2-1: Fóliová klávesnice a grafický displej 2-6 Příručka obsluhy přístroje - A5E

21 Technický popis 1 Plamen 2 Křemenná tryska 3 Topný vzduch 4 Měřený plyn 5 H 2 6 Měřicí elektroda 7 Zesilovač Obr. 2-2: Princip činnosti přístroje FIDAMAT Princip fungování Přístroj FIDAMAT 6 měří třídy látek, nikoli jednotlivé složky. Měří celkové množství všech látek, v nichž je uhlík vázán organickými vazbami, v měřeném plynu, ovšem s různou mírou pro různé uhlovodíkové molekuly. V prvním přiblížení je získaná hodnota přímo úměrná počtu atomů uhlíku v dané molekule. V praxi však dochází k určitým odchylkám. Odchylku získané hodnoty pro konkrétní molekulu vyjadřuje reakční faktor. Měřený plyn se přivádí do přístroje FIDAMAT 6 vlastním přetlakem nebo je do přístroje nasáván zabudovaným membránovým čerpadlem (volitelně skrze ohřívané vedení a přídavný filtr) a dále proudí skrze detektor ionizace plamene a skrze regulační ventil z křemenného skla, který se neucpává. V detektoru dochází uhlovodíky obsažené v měřeném plynu spaluje třaskavý plyn. Při hoření dochází k ionizaci uhlovodíků s organickými vazbami. Uvolňující se ionty vytvářejí působením napětí mezi dvěma elektrodami Návod k obsluze - A5E

22 Technický popis elektrický proud (tj. posuv elektricky nabitých částic), který je měřen citlivým zesilovačem. Měřený proud je přímo úměrný počtu organicky vázaných atomů uhlíku uhlovodíků v měřeném plynu. Regulátor tlaku stabilizuje tlak topného plynu. Na stabilizaci tlaku měřeného plynu se podílí optimalizovaný systém čerpadla, kapilár a regulátorů tlaku topného vzduchu. Po spuštění analyzátoru dojde k zážehu plamene neprodleně po dosažení teploty plamene 165 C. Čerpadlo se spouští automaticky poté, co plamen dosáhne teploty 220 C. Přístroj FIDAMAT 6 na výstupech generuje různá hlášení v podobě beznapěťových kontaktů: Požadavek na údržbu Průtok měřeného plynu (filtr/čerpadlo) Výpadek funkce větráku (předběžná výstraha přesnosti měření). Přístroj pokračuje v měření, naměřená hodnota není ovlivněna. hlášení poruchy Tlak vodíku, topného vzduchu a měřeného plynu, teplota, mechanická součást a čerpadlo, závada elektroniky (teplota). Může dojít k nepříznivému ovlivnění naměřené hodnoty, za určitých okolností se přístroj přepne do jiného režimu (uzavře se ventil topného vzduchu). Viz rovněž "Seznam požadovaných úkonů údržby" na straně 6-5. Upozornění Měřené plyny přiváděné do analyzátorů nesmějí obsahovat prach. Je zapotřebí zamezit tvorbě kondenzátu. Z tohoto důvodu je ve většině případů zapotřebí použít zařízení k přípravě plynu pro dané měření. 2-8 Návod k obsluze - A5E

23 Technický popis Topný plyn H 2 Měřicí komora Snímač tlaku Mechanický regulační ventil Magnetický ventil Škrtící klapka Výstup plynu Topný vzduch Škrtící klapka Snímač tlaku Mechanický regulační ventil Tlumení Čerpadlo 1 Měřený plyn Filtr Nulový plyn Zkušební plyn Obr. 2-3: Trasa plynu (přístroj s čerpadlem) Návod k obsluze - A5E

24 Technický popis 2.4 Komunikace Všechny analyzátory plynu řady 6, tj. ULTRAMAT 6, OXYMAT 6/ 61, CALOMAT 6, ULTRAMAT 23 a FIDAMAT 6, podporují následující možnosti komunikace: Rozhraní ELAN (rovněž v kombinaci s SIPROM GA) PROFIBUS DP/ -PA Rozhraní AK Rozhraní ELAN ELAN je standardně používané sériové rozhraní (RS 485), jímž může vzájemně komunikovat více přístrojů pro analýzu plynů. Vzájemně lze propojit nejvýše 12 analyzátorů s nejvýše čtyřmi komponentami. Toto propojení lze uskutečnit i bez použití osobního počítače. Následující obrázek vyobrazuje princip činnosti. Označení 1 počítač 2 převodník RS-485/ RS-232 s kabelem RS 485 a RS Konektor sběrnice RS 495 s můstkem 4 Analyzátor 5 Kabel RS Konektor sběrnice RS Síť RS Devítipólový konektor SUB-D 9 Volitelně: Opakovač RS -485 (repeater) Parametry rozhraní Protokol RS 485 Přenosová rychlost 9600 Datový bit 8 Stopbit 1 Startbit 1 Parita nepoužit bez výpisů Informace k objednání Objednávací číslo Popis rozhraní Převodník RS 485-RS 232 C79000-B5200-C176 C79451-Z1589-U1 Kabel/vedení sběrnice SIMATIC 6XV1 830-OEH10 Konektor sběrnice SIMATIC 6ES7 972-OBB11-OXAO Devítipólový konektor SUB-D Opakovač 6ES7 972-OBB11-OXAO 6ES7 972-OAA01-OXAO Další informace obsahuje popis rozhraní ELAN. Objednávací číslo: C79000-B5200-C176 němčina C79000-B5274-C176 angličtina Obr. 2-4: Typická struktura sítě ELAN (RS 232) 2-10 Návod k obsluze - A5E

25 Technický popis SIPROM GA SIPROM GA je programové vybavení určené pro servis a údržbu. Všechny funkce analyzátoru, ať již je použit samostatně nebo je připojen k dalším analyzátorům, tak lze obsluhovat a monitorovat dálkově. Funkce: zobrazování a ukládání všech údajů přístroje dálková obsluha všech funkcí přístroje nastavování parametrů a konfigurace obsáhlé diagnostické informace dálková kalibrace nápověda on-line cyklické ukládání naměřených hodnot ukládání stavu na pevný disk a export do komerčně dostupných uživatelských programů stahování aktualizovaného programového vybavení Požadované hardware: PC/ laptop Pentium 133 MHz, RAM 32 MB, jednotka CD-ROM volný prostor na pevném disku 10 MB grafická karta VGA podporovaná operačním systémem Windows tiskárna podporovaná operačním systémem Windows neobsazený port COM: RS 232 nebo pro připojení k síti ELAN RS 485/ RS 232 pro připojení převodníku Ethernet/RS 485 je zapotřebí standardní síťové připojení 10 Mbit nebo 100 Mbit (konektor RJ 45) s protokolem TCP/IP. Při použití sítě RS 485 nesmějí být zařízení vzdálena více než 500 m. V opačném případě byste měli použít opakovač. Požadované programové vybavení (volitelné): Windows 95 Windows 98 Windows NT 4.0 Windows 2000 Windows XP. Informace k objednání Objednací č. Programové vybavení SIPROM GA při instalaci lze volit mezi S79610-B4014-A1 angličtinou a němčinou, sestává z 1 média CD s návodem k instalaci, programem, certifikátem produktu a registračním formulářem Souprava pro dodatečnou instalaci firmware k použití pro starší analyzátory: FIDAMAT 6 - němčina - angličtina - francouzština - španělština - italština PROFIBUS DP/ -PA A5E A5E A5E A5E A5E PROFIBUS DP/PA je špičková externí sběrnice. Všechny analyzátory plynů společnosti Siemens jsou díky volitelné (i dodatečné instalované) zásuvné kartě připraveny k připojení ke sběrnici profibus a splňují "profil přístroje analyzátor" stanovený závazně organizací PNO (organizace uživatelů PROFIBUS). Programové obslužné vybavení SIMATIC PDM umožňuje centralizovaný přístup ke všem analyzátorům určitého zařízení. Termín "externí sběrnice" označuje digitální komunikační systém, který vzájemně propojuje externí přístroje instalované ve větší vzájemné vzdálenosti jediným kabelem a ke kterému lze zároveň připojit automatizační zařízení nebo systém řízení technologického procesu. Verze PROFIBUS-DP je díky vysoké přenosové rychlosti při poměrně malých objemech dat na jednotlivé přístroje velmi oblíbeným prostředkem výrobní automatizační techniky. Naopak PROFIBUS-PA zohledňuje především požadavky systémů řízení technologických postupů, např. velké objemy dat a použití v exteriéru. Přednosti pro uživatele spočívají v možnostech značných úspor ve všech oblastech zařízení - od projektu přes uvádění do provozu, provoz a údržbu až po dodatečné rozšiřování zařízení. Obsluhu analyzátorů plynů prostřednictvím nadřízeného systému nebo samostatného osobního počítače umožňuje obslužné programové vybavení SIMATIC PDM (Process Device Manager) určené pro operační systémy Windows XP/Windows 2000 a které lze rovněž připojit k systému řízení Návod k obsluze - A5E

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 / Praha 1 42774776611 / 42 274 73 59 Datový list: Charakteristiky v 1 2 3 4 34 1 /min - 1 V 27 1 /min - V n= const 1 235 1 /min - 7 V 4 5 1 /min - 5 V 13 1 /min - 4 V 95 1 /min - 3 V

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 12 / Praha 1 42774776611 / 42 274 783 859 Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky 8 41 1 /min - 9 V 358 6 1 /min - 8 V 4 271 1 /min - 6 V 227 1 /min - 5 V 2 184 1 /min - 4 V

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

Moduly pro odměřování CPX-CMIX

Moduly pro odměřování CPX-CMIX Všeobecné údaje Polohovací úlohy a úlohy s odměřováním jako integrovaná součást ventilového terminálu CPX modulární systém periférií pro decentrální automatizační úlohy. Díky modulární konstrukci lze na

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště Řada BlueLine Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště BLUELYZER ST Nejmenší analyzátor s barevným displejem, ideální pro nastavení kondenzačních kotlů Měření: základ O 2, CO /

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ A ČTENÍ DAT... 4 4. KALIBRACE ZAŘÍZENÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 7

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Návod k montáži obsluze Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Dokument číslo: 704214/00 05/2007 Montážní návod je součástí přístroje. Obsahuje údaje o správném zacházení s výrobkem. Návod

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev

LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev LEPTOSKOPY jsou již několik desetiletí osvědčené přístroje pro nedestruktivní měření tloušťky nanesených vrstev na kovech magnetoinduktivní metodou (EN ISO 2178)

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

Systémové komponenty Zobrazení a nastavení

Systémové komponenty Zobrazení a nastavení Systémové komponenty Zobrazení a nastavení Přehled 216 VEGADIS 218 Nastavovací a vizualizační software 221 Rozměry 223 AL-CS - 215 Systémové komponenty Zobrazení a nastavení Vyhodnocení a nastavení Zobrazovací

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc Noremní požadavky na systémové instalace KNX/EIB Všechny základní požadavky na hardwarové řešení i na činnost systému

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce RTS-004 1500 Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce Popis řídící jednotky: Řídící jednotka přístupového systému pro 1500 transpordérů, napájení 12-18Vss.,st.,

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016 Servis olejeů agregátu Cleanline portable FA 016 / FAPC 016 Jednoduché plnění a čištění Kompaktní design, snadná manipulace Vysoký filtrační výkon Možnost vybavení monitorem částic FAPC 016 s pamětí ukládaných

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál 2- polohový řídící signál nebo

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

FC091 UC091. Regulátor a ovladač klimatizační jednotky s řízením podle CO 2. Shrnutí. Použití. Funkce. Funkční módy. domat FC091 1

FC091 UC091. Regulátor a ovladač klimatizační jednotky s řízením podle CO 2. Shrnutí. Použití. Funkce. Funkční módy. domat FC091 1 FC091 UC091 Regulátor a ovladač klimatizační jednotky s řízením podle CO 2 Shrnutí Souprava regulátoru FC091 a pokojového ovladače UC091 slouží k regulaci klimatizační jednotky ELAIR AC. Může buď pracovat

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup s 9 263 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup Pro procesní podstanice, typ PXC..-U PXA30-NT Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení budov

Více

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro zónové ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohová regulace nebo PDM (pulsní modulace)

Více

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68 Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům Obj. č.: 61 03 68 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: Úvod:... 2 Správné použití... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Uvedení do provozu... 3 Montáž... 3 Připojení...

Více

Řídicí bloky CPX-CM-HPP

Řídicí bloky CPX-CM-HPP Nové možnosti nepřímého řízení techniky pohonů Díky řídicímu bloku CPX-CM-HPP je veškerá elektrická technika pohonů Festo kompatibilní se všemi průmyslovými komunikačními rozhraními. Blok CPX-CM-HPP je

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače ALCAD série 913 jsou určeny k hvězdicovému rozvodu signálu TV+FM (digitálního i analogového) a satelitního signálu z jednoho nebo dvou satelitních

Více