Rámcový harmonogram aktivit Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rámcový harmonogram aktivit Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež"

Transkript

1 RÁMCOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT Asociace pro podporu rozvoje informační ch center pro mládež

2 Aktivity a činnosti AICM ČR jsou zaměřeny ve svém obsahu v rozhodující míře na usnadňování rovného přístupu dětí a mládeže k informacím. V souladu s tím k prioritám AICM ČR patří zejména * posilování efektivní mezirezortní a mezioborové spolupráce v oblasti poskytování informací pro mládež a o mládeži * vytváření podmínek pro systémové a efektivní využívání a sdílení zdrojů v oblasti informací pro mládež a o mládeži * podpora rozvoje kompetencí dětí, mládeže a pracovníků s mládeží pro práci s informacemi Harmonogram aktivit respektuje oblasti činnosti AICM ČR jako celku i jednotlivých členů v místech a regionech vycházející z implementovaných evropských politik mládeže v oblasti informací pro mládež s přihlédnutím k národním specifikům, Koncepce podpory mládeže na období potřeb a požadavků rozhodujících cílových skupin v okruhu působnosti ICM, členů AICM ČR. K nim patří prioritně oblasti činnosti * Vzdělávání a odborná příprava * Zaměstnanost a podnikání včetně oblasti dobrovolnictví * Zdraví a dobré životní podmínky * Občan a společnost včetně oblasti sociálního začleňování a participace * Mládež a svět * Volný čas Harmonogram aktivit a činnosti AICM ČR v roce je strukturován do šesti částí: 1. ORGANIZAČNÍ, ADMINISTRATIVNÍ, KONCEPČNÍ A PROJEKTOVÁ ČINNOST ÚSTŘEDÍ AICM ČR a) základní činnost ústředí b) metodická, organizační a informační činnost ústředí AICM ČR směrem ke členským ICM AICM ČR c) aktivity ústředí AICM ČR v oblasti územního rozvoje sítě ICM v ČR 2. TEMATICKÁ VZDĚLÁVACÍ SETKÁNÍ PRACOVNÍKŮ A DOBROVOLNÍKŮ ICM AICM ČR a) pro zřizovatele a vedoucí pracovníky ICM AICM ČR, b) pro pracovníky a dobrovolníky českých a slovenských informačních center pro mládež, 3. PREZENTACE INFORMAČNĚ PORADENSKÝCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB AICM ČR 4. MÍSTNÍ A REGIONÁLNÍ AKTIVITY ČLENSKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ AICM ČR 5. SÍŤOVÉ KOOPERAČNÍ PROJEKTY AICM ČR, 6. VYDAVATELSKÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST AICM ČR

3 1. ORGANIZAČNÍ, ADMINISTRATIVNÍ, KONCEPČNÍ A PROJEKTOVÁ ČINNOST ÚSTŘEDÍ AICM ČR a) Základní činnost ústředí K základním aktivitám a činnostem patří zejména vytváření podmínek v oblasti kvalitativního i kvantitativního rozvoje poskytování informací pro mládež a o mládeži v celorepublikové síti ICM AICM ČR, příprava, koordinace a realizace centrální programových aktivit AICM ČR, předkládání námětů a doporučení členům a partnerům ke koncepcím informačních systému a aktivit, které se mohou dotýkat oblasti informací pro mládež, hájení zájmů členů AICM ČR, příprava a realizace procesů vnitřní standardizace AICM ČR, zastupování AICM ČR na veřejnosti, jednání s partnery v ČR i zahraničí včetně přípravy a realizace, připravují společných projektů, fundraising, ekonomika a účetnictví AICM ČR, zastupování a aktivity v organizacích a institucích, jejímiž členy je AICM ČR - Asociace nestátních neziskových organizací České republiky Leden - vyhodnocení činnosti ICM a AICM ČR, - vyúčtování státních dotací MŠMT za rok příprava možných aktivit AICM a členských ICM k Evropskému roku pro rok Evropský rok pro rozvoj příprava Metodické shromáždění Únor - činnost revizní komise AICM vnitřní kontrola hospodaření v AICM ČR - příprava a organizační zajištění valné hromady AICM ČR - zpracování výroční zprávy za rok 2014, příprava VZ ke schválení na valné hromadě - příprava den informací v ICM AICM ČR Březen - příprava a organizační zajištění valné hromady AICM ČR - příprava a podání daňového přiznání za rok valné shromáždění ZIPCEM SR - účast zástupců AICM ČR - příprava expozice na veletrh neziskových organizací NGO Market Praha Duben - valná hromada AICM ČR dubna Brno v obsahu - Výroční zpráva AICM ČR za rok 2014, Stanovy AICM ČR - NOZ, Koncepce rozvoje AICM ČR na období , AICM ČR na rok Tématické vzdělávací setkání - Koncepce rozvoje AICM ČR na období , poradenství v ICM AICM ČR - prezentace NGO Market Květen - příprava Vzdělávacího setkání pracovníků a dobrovolníků českých a slovenských informačních center pro mládež Září - příprava Informační a prezentační expozice ICM a AICM ČR na veletrhu EDUCA MY JOBS Liberec - příprava Prezentační expoziční účast na výstavě VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO České Budějovice, - příprava tematického vzdělávací setkání pro zřizovatele a vedoucí pracovníky ICM AICM ČR Říjen - zpracování a podání centrálního projektu AICM ČR na rok příprava expozice "SCHOLARIS" Olomouc Prosinec - Postupné vyhodnocování aktivit AICM a členských ICM za rok

4 b) Metodická, organizační a informační činnost ústředí AICM ČR směrem ke členským ICM AICM ČR Oblast metodické pomoci členským ICM a poskytovaný informační servis je významnou součástí činnosti ústředí AICM ČR směrem k členským Informačním centrům pro mládež v ČR. Vybrané, níže uvedené, služby nabízí ústředí AICM ČR i nečlenským ICM a dalším organizacím, které poskytují informačně poradenské a konzultační služby pro děti, mládež a pracovníky s mládeží. K základním aktivitám a činnostem patří zejména iniciování a realizace vzdělávacích, konzultačních a expertních služeb pro členy i partnerské instituce a organizace, kontrolní a metodická činnost směrem k členským ICM - poznávací a metodické návštěvy členských a dalších ICM v souvislosti s kvalitou poskytovaných služeb a naplňováním standardů informačních služeb ad., podpora výměny informací v síti ICM a informační servis směrem k ICM, konzultace a informace k tvorbě grantových žádostí a projektů, informování veřejnosti, propagace a PR zprostředkování a realizace stáží pracovníků a dobrovolníků z ICM ve vybraných partnerských a zkušenějších ICM v ČR i na Slovensku - průběžně zpracování a distribuce základních servisních informačních balíčků ICM AICM ČR, popř. informačním bodům ( základní informace ze všech informačních oblastí v elektronické podobě a včetně základních vybraných tištěných materiálů letáku, brožur a knih atd. pro nově vznikající ICM nebo informační bod ), - průběžně zpracování a distribuce tematických "servisních" balíčků ve svém obsahu reflektující hlavní oblasti činnosti ICM AICM ČR - cca 2 x ročně, zpracování a distribuce elektronického informačního bulletinu AICM ČR pro partnery a veřejnost - cca 1 x měsíčně), aktualizace informačních sekcí na webové stránce AICM ČR - průběžně, aktualizace facebookových stránek AICM ČR - Když nevíš, zeptej se - průběžně informační servis informačního a poradenského servisu Neziskovky, o.p.s., (Grantový kalendář, bulletin Neziskovky.cz) cca 1 x měsíčně informační servis Asociace nestátních neziskových organizací ČR c) aktivity ústředí AICM ČR v oblasti územního rozvoje sítě ICM v ČR Územní rozvoj sítě informačních služeb pro mládež a jejich teritoriální vyváženost je důležitým úkolem v oblasti rozvoje ICM v ČR. Tento úkol však je spojen zejména s finančními možnostmi potenciálních zřizovatelů. Garantem podpory a rozvoje informací pro mládež a o mládeži je MŠMT ČR. AICM ČR předpokládá na tomto úkolu s MŠMT a dalšími subjekty v místech spolupracovat. K základním aktivitám a činnostem patří zejména iniciování a podpora vzniku nových ICM, popř. informačních bodů či kooperujících informačních pracovníků v okruhu působnosti ICM AICM ČR ve vybraných institucích v nepokrytých oblastech ČR, zapojování NNO, které mají zájem poskytovat informačně poradenské a konzultační služby pro děti, mládež a pracovníky s mládeží či je nějakým způsobem již poskytují, do sítě AICM ČR. K tomu aktivovat a využít institut přístupové smlouvy, pozitivní intervence v místě sídel ICM při jednání s orgány místních a krajských samospráv ( dle vlastního intervenčního plánu AICM ČR a aktuální potřeby na základě vyžádání ICM), ale především formou informačních dopisů a ů, výběrové poskytování služeb a spolupráce s nečlenským ICM a dalšími organizacemi, které poskytují informace pro mládež a mají o pomoc a servis tohoto charakteru zájem.

5 2. TEMATICKÁ VZDĚLÁVACÍ SETKÁNÍ PRACOVNÍKŮ A DOBROVOLNÍKŮ ICM AICM ČR Informační centra pro mládež se postupně posunula do nových oblastí uplatnění. O tom vypovídá i obsah Koncepce rozvoje informačních center pro mládež AICM ČR na obdob Deklarované změny si žádají radikální proměnu činností Informačních center pro mládež, a to především v oblasti vnímání klíčových kompetencí informačních pracovníků. Harmonogram aktivit AICM ČR akcentuje tyto potřeby a v obsahu tematických setkání pracovníků a dobrovolníků ICM, členů AICM ČR, na tuzemské úrovni i ve spolupráci se zahraničními partnery bude kladen důraz na prohlubování odborných dovedností, kterými pracovníci informačních center pro mládež musí umět disponovat na přiměřené úrovni při realizaci Koncepce rozvoje informačních center pro mládež AICM ČR na obdob K nim patří kompetence vztahující se zejména * k informačním službám * ke komunikaci s klienty * k organizačnímu řízení * k informačním a komunikačním technologiím a) Tématické vzdělávací setkání pro zřizovatele a vedoucí pracovníky ICM AICM ČR kurz " Efektivní samostudium a další vzdělávání vedoucích pracovníků v zájmu zvyšování jejich kompetencí říjen, 2 dny, organizační zabezpečení sekretář AICM ČR, pověření členové VV AICM ČR počet účastníků: maximálně 20 účastníků - zřizovatelé a vedoucí pracovníci b) Vzdělávací setkání pracovníků a dobrovolníků českých a slovenských informačních center pro mládež Dle partnerské smlouvy se společné vzdělávací setkání pracovníků a dobrovolníků ICM AICM ČR a Združenia Informačných a poradenských center mladých v Slovenskej republike ( ZIPCeM SR) uskuteční na Slovensku. Předpokládaný termín - červen. Doba trvání 4 dny. Účastníci - maximálně 20 pracovníků a dobrovolníků ICM AICM ČR. Obsah společného vzdělávacího setkání je v současné době komunikován se statutárními zástupci ZIPCeM SR. 3. PREZENTACE INFORMAČNĚ PORADENSKÝCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB AICM ČR AICM ČR a její členové v roce budou prezentovat informačně poradenské a konzultační služby pro děti, mládež a pracovníky s mládeží i tradičních výstavách a veřejných setkáních vzdělávacího charakteru na regionální i místní úrovni. Z vizuálního hlediska tvoří prezentaci AICM ČR i jednotlivých členů, na veletrzích a výstavách AICM ČR informační a prezentační stánek tvořený speciálně vyrobenou výstavní stěnou, která tvoří tzv. záda celé expozice. Výstavní stěna je dle potřeby vizuálně doplněna o samostatně stojící speciální bannery, tzv. easy displeje. Součástí expozice je prezentační pult, osvětlení stěny a stojany na informační materiály. V případě potřeby je využívána vizuální a audio projekce Po obsahové stránce jsou návštěvníkům veletrhů či výstav na prezentačním stánku AICM ČR předkládány informační materiály tištěného i elektronického charakteru, které pochází z produkce AICM ČR a členských ICM či produkce tradičních partnerů AICM ČR, jaký mi jsou například Nadace Naše dítě, Zastoupení Evropské komise v ČR, střediska evropské informační sítě Europe Direct,, evropské informační a poradenské služby pro mládež a pracovníky s mládeží EURODESK, Program Evropské unie ERASMUS+, vybrané kraje z ČR, vybraná města z ČR, BESIP a další. Centrální prezentace a výstavy Informační a prezentační expozice na veletrh neziskových organizací NGO Market Praha (1 den, 23.duben, Praha, Informační a prezentační expozice ICM a AICM ČR na veletrhu EDUCA MY JOBS Liberec / (3 dny, říjen, Liberec, Prezentační expoziční účast na výstavě VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO (3 dny, , 2014, České Budějovice, Prezentační expozice na výstavě "SCHOLARIS" Olomouc (2 dny, listopad, Olomouc)

6 AICM ČR a její členové v roce budou prezentovat informačně poradenské a konzultační služby pro děti, mládež a pracovníky s mládeží i na dalších výstavách a veřejných setkáních vzdělávacího a job charakteru na regionální i místní úrovni. Jde o zejména o jednodenní akce typu job days a veletrhy pracovních a vzdělávacích příležitostí, které často organizují v místech a regionech Úřady práce ve spolupráci s Evropskou službou zaměstnanosti EURES a oblastními hospodářskými komorami atd. 4. MÍSTNÍ A REGIONÁLNÍ AKTIVITY ČLENSKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ AICM ČR Harmonogram aktivit AICM ČR respektuje a podporuje oblasti činnosti AICM ČR jak celku, tak i jednotlivých členů v místech a regionech vycházejících z implementovaných evropských politik mládeže v oblasti informací pro mládež s přihlédnutím k národním specifikům, Koncepce podpory mládeže na období potřeb a požadavků rozhodujících cílových skupin v okruhu působnosti ICM, členů AICM ČR. Dlouhodobé místní a regionální aktivity ICM AICM ČR Regionální partneři EURODESK ICM AICM ČR Český Krumlov, Hradec Králové, Jihlava, Lomnice nad Popelkou, Pelhřimov, Prachatice, Prostějov, Tábor, Evropská dobrovolná služba hostitelská, vysílající, koordinující organizace ICM AICM ČR Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Prachatice Prodejní místa průkazů GTSI ICMAICM ČR Jihlava,Pelhřimov, Prostějov, Tábor Krátkodobé místní a regionální aktivity ICM AICM ČR Únor oblast činnosti Mládež a svět - Cyklus promítání a vyprávění na cestovatelská témata Cestování trochu jinak - ICM AICM ČR Český Krumlov, Březen oblast činnosti Mládež a svět - Cyklus promítání a vyprávění na cestovatelská témata Cestování trochu jinak - ICMAICM ČR Český Krumlov, oblast činnosti Mládež a svět - projekt Multikultura aneb společně proti předsudkům - Interkulturní workshop zaměřený na stereotypy, předsudky propagace mezikulturního dialogu a podpora mladých lidí angažovaných ve společných projektech - ICM AICM ČR Český Krumlov, Duben oblast činnosti Mládež a svět - projekt Multikultura aneb společně proti předsudkům - Multikulturní večer - propagace mezikulturního dialogu a podpora mladých lidí angažovaných ve společných projektech - ICM AICM ČR Český Krumlov, podpora rozvoje médií, jejichž mediální obsah vytvářejí děti a mládež - jihočeské krajské kolo celorepublikové soutěže školních novin a časopisů - jihočeská Informační centra pro mládež, České Budějovice podpora rozvoje médií, jejichž mediální obsah vytvářejí děti a mládež - královéhradecké krajské kolo celorepublikové soutěže školních novin a časopisů - ICM AICM ČR Hradec Králové Evropský den informací pro mládež - ICM AICM ČR Květen zvyšování informovanost široké veřejnosti o významu a nabídce volnočasových aktivit - regionální táborská přehlídka dětských a mládežnických a ve prospěch dětí a mládeže působících organizací - ICM AICM ČR Tábor oblast činnosti Mládež a svět - projekt Multikultura aneb společně proti předsudkům - Interkulturní workshop zaměřený na stereotypy, předsudky propagace mezikulturního dialogu a podpora mladých lidí angažovaných ve společných projektech - ICM AICM ČR Český Krumlov, oblast činnosti Mládež a svět - výstava Genocida Romů v době II. světové války - propagace mezikulturního dialogu a podpora mladých lidí angažovaných ve společných projektech - ICM AICM ČR Český Krumlov, oblast činnosti Mládež a svět - Týdny Evropy v ICM AICM ČR vzdělávací a informační akce pro širokou veřejnost Červen oblast činnosti Mládež a svět - realizace projektu Multikultura aneb společně proti předsudkům - Interkulturní workshop zaměřený na stereotypy, předsudky - propagace mezikulturního dialogu a podpora mladých lidí angažovaných ve společných projektech - ICM AICM ČR Český Krumlov, zřizovatel CPDM o.p.s. Český Krumlov

7 Září oblast činnosti Mládež a svět - realizace projektu Multikultura aneb společně proti předsudkům - Interkulturní workshop zaměřený na stereotypy, předsudky - propagace mezikulturního dialogu a podpora mladých lidí angažovaných ve společných projektech - ICM AICM ČR Český Krumlov, oblast činnosti Mládež a svět - výstava Děvčata z pokoje č. 28, L 410, Terezín - propagace mezikulturního dialogu a podpora mladých lidí angažovaných ve společných projektech - ICM AICM ČR Český Krumlov, Říjen propagace studijní a vzdělávací mobility všech mladých lidí - regionální přehlídka školských vzdělávacích zařízení Tábor - ICM AICM ČR Tábor oblast činnosti Mládež a svět - Cyklus promítání a vyprávění na cestovatelská témata Cestování trochu jinak - ICM AICM ČR Český Krumlov, oblast činnosti Mládež a svět - realizace projektu Multikultura aneb společně proti předsudkům - Interkulturní workshop zaměřený na stereotypy, předsudky - propagace mezikulturního dialogu a podpora mladých lidí angažovaných ve společných projektech - ICM AICM ČR Český Krumlov, oblast činnosti Mládež a svět - Tematický filmový minifestival - promítání filmů a dokumentů s multikulturními tématy a souvisejícími historickými náměty - ICM AICM ČR Český Krumlov, Listopad oblast činnosti Mládež a svět - Cyklus promítání a vyprávění na cestovatelská témata Cestování trochu jinak - ICM AICM ČR Český Krumlov, oblast činnosti Mládež a svět - realizace projektu Multikultura aneb společně proti předsudkům - Interkulturní workshop zaměřený na stereotypy, předsudky - propagace mezikulturního dialogu a podpora mladých lidí angažovaných ve společných projektech - ICM AICM ČR Český Krumlov, zřizovatel CPDM o.p.s. Český Krumlov Prosinec oblast činnosti Mládež a svět - Cyklus promítání a vyprávění na cestovatelská témata Cestování trochu jinak - ICM AICM ČR Český Krumlov, oblast činnosti Mládež a svět - realizace projektu Multikultura aneb společně proti předsudkům - Interkulturní workshop zaměřený na stereotypy, předsudky - propagace mezikulturního dialogu a podpora mladých lidí angažovaných ve společných projektech - ICM AICM ČR Český Krumlov, 5. SÍŤOVÉ KOOPERAČNÍ PROJEKTY AICM ČR Realizace evropských politik mládeže v oblasti informací pro mládež, Koncepce podpory mládeže na období a Koncepce rozvoje informačních center pro mládež AICM ČR na období předpokládá projekt předpokládá mezioborové i mezirezortní partnerství na bázi síťové spolupráce ICM AICM ČR jak na tuzemské, tak zahraniční úrovni. společný projekt AICM ČR a ZIPCeM SR v oblasti podpory síťování informačně poradenských a konzultačních služeb pro děti, mládež a pracovníky s mládeží Erasmus+ - zdroj podpory Evropská unie, uzávěrka podání projektu - říjen, realizace 2.polovina roku /2016 společný projekt AICM ČR a ZIPCeM SR - EMISAR - podpora dobrovolnictví a zvyšování odbornosti pracovníků ICM Erasmus + - zdroj Evropská unie, uzávěrka podání projektu - říjen, realizace 2.polovina roku /2016 Tematické dny v ICM AICM ČR Jedná se o novou, místně či regionálně, osvědčenou aktivitu, jejímž smyslem je využití významných celosvětových a evropských dnů, respektive událostí, k aktivaci sítě, a tvorbě společných projektů AICM ČR jako celku. Aktivita předpokládá minimálně 12 tematických dnů v jednotlivých členských ICM AICM ČR ve spolupráci a za podpory například Zastoupení Evropské komise - sítě středisek evropské informační služby Europe Direct, programu Evropské unie ERASMUS+, atd. Touto aktivitou AICM ČR podporuje územní rozvoj sítě informačních služeb pro mládež a jejich teritoriální vyváženost. AICM ČR při realizaci této aktivity bude spolupracovat s dalšími subjekty v místech a regionech. Celoročně prezentace, besedy, přednášky, workshopy, výstavy, soutěže, diskuzní fóra...

8 Vybraná témata I. pololetí Březen 2.3.Mezinárodní den boje spisovatelů za mír, 8.3. Mezinárodní den žen, Evropský den památky obětem terorismu Světový den spotřebitelských práv, Světový den divadla pro děti a mládež, Světový den poezie Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace, Světový den vody, Světový den divadla Den učitelů v ČR Duben 1.4. Mezinárodní den ptactva, 2.4. Mezinárodní den dětské knihy, 7.4. Světový den zdraví, 8.4. Mezinárodní den Romů Mezinárodní den solidarity osvobození politických vězňů, Mezinárodní den letectví a kosmonautiky, Evropský den informací pro mládež - ERYICA, Mezinárodního den památek a sídel, Mezinárodní den svobody tisku, Evropský den akcí proti rasismu, Den Země, Světový den knihy a autorského práva Mezinárodní den skautů a skautek, Světový den duševního vlastnictví, Světový den grafiky Světový den sdružených měst, Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Mezinárodní den tance Den pracoviště Květen 1.5. Svátek práce, 3.5. Mezinárodní den svobody tisku, 4.5. Den hasičů, 5.5. Den Evropy, 8.5. Vzpomínkový den na ty, kdo ztratili svůj život během druhé světové války, 8.5. Den Matek, 8.5. Světový den Červeného kříže, Mezinárodní den rodiny, 16.5., 17.5., Evropský den Slunce, Světový den informační společnosti, Mezinárodní den proti homofobii Mezinárodní den muzeí, Evropský den parků, Mezinárodní den ztracených dětí, Mezinárodní den počítačů, Den Afriky, Svátek sousedů více informací a kompletní přehled tématických dnů pro rok - viz příloha 6. VYDAVATELSKÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST AICM ČR Materiály a výstupy jsou určeny pro uživatele služeb členských ICM AICM ČR - děti, mládež a pracovníky s mládeží. Tištěné materiály Propagační materiál AICM ČR Únor - Zahájení prací na přípravě textů, layout pro tisk Březen - Pokračování prací na přípravě textů a grafiky pro tisk Duben - Tisk propagačního materiálu Květen - prosinec - Distribuce publikace - neorganizované děti a mládež, školská zařízení, orgány místní samosprávy a státní správy, NNO pracující s dětmi a mládeží. Elektronické materiály a informace Informační gramotnost - průvodce nejen pro mladé Příprava podkladů materiálů, které tematicky navrhnou jednotlivá ICM, členové AICM ČR na vzdělávacích setkáních. Květen - Zahájení prací na přípravě textů, grafiky Červen - červenec - Pokračování prací na přípravě textů a grafiky Srpen - Zpracování publikace Září - prosinec - distribuce publikace - neorganizované děti a mládež, školská zařízení, orgány místní samosprávy a státní správy, NNO pracující s dětmi a mládeží.

9 Informační bulletin AICM ČR Pokračování zpracování a distribuce Zpravodajů AICM ČR, které jsou určeny partnerům AICM ČR a pracovníkům ICM AICM ČR. vydávání a rozesílání elektronického informačního bulletinu AICM ČR pro partnery a veřejnost elektronický informační zpravodaj obsahově zaměřený na podporu realizace Koncepce rozvoje informačních center pro mládež AICM ČR na období propagující činnost AICM ČR jako celku i jednotlivých členských a partnerských organizací, Zpravodaj AICM, cca 1 x čtvrtletně vydávání a rozesílání tematických elektronických informačních zpravodajů AICM ČR pro partnery a veřejnost, Zpravodaj AICM, cca 2 x ročně, Úpravy a správa redakčního systému webu a facebooku AICM ČR Uskutečnění nutných úprav na redakčním systému webu icmcr.cz, včetně obsahových a grafických úprav. průběžně leden - prosinec úpravy redakčního systému webu icmcr.cz, včetně obsahových a grafických úprav. aktualizace a spravování webu icmcr.cz, Naši partneři Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike (ZIPCeM) je střešní organizací pro jednotlivá Informační centra mladých, které působí v jednotlivých regionech Slovenska. Cílem ZIPCeM je spolupráce s ICM, jejich metodické usměrňování, společná metodika práce s cílem vkládat do všech ICM jednotnou filozofii a myšlenky při tvorbě jejich programu, který vychází z objektivních potřeb a požadavků mladých lidí a zabezpečuje žádané informace a poradenství. Asociace nestátních neziskových organizací je zájmovým sdružením právnických osob sdružujících krajské a oborové sítě nestátních neziskových organizací. Asociace se ve své činnosti zaměřuje na podporu rozvoje demokratické společnosti a posílení jejího neziskového sektoru koordinaci činnosti s jinými zastřešujícími organizacemi v oblasti posilování pozice neziskového sektoru zajišťování dobré komunikace mezi NNO navzájem i s jinými subjekty, zejména se státními orgány zprostředkovávání informací a zkušeností členským organizacím v dohodnutých oblastech informování veřejnosti o NNO působení na legislativní procesy, týkající se činnosti NNO prezentaci, obhajobu a prosazování společných zájmů svých členů navrhování svých zástupců do orgánů, grémií, pracovních skupin či komisí, v nichž je vyhrazeno místo pro zástupce nestátních neziskových organizací.

10 RÁMCOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT Asociace pro podporu rozvoje informační ch center pro mládež

Výkonný výbor AICM ČR se aktuální situací AICM ČR zabýval na svém jednání dne 4.února 2015

Výkonný výbor AICM ČR se aktuální situací AICM ČR zabýval na svém jednání dne 4.února 2015 18.února 2015 Výkonný výbor AICM ČR, členŧm AICM ČR Váţené kolegyně a kolegové, výkonný výbor AICM ČR si tímto dovoluje obrátit se na vás s aktuálními informacemi týkajícími se jednotlivých oblastí činnosti

Více

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí Kalendář společných akcí certifikovaných a N v roce 2011* 2. pololetí Měsíc Datum Název akce Organizačně zabezpečí N Zabezpečí regionální Červen? Workshop v rámci projektu N - Krok za Krokem - Program

Více

Závěrečná zpráva o projektu (neinvestiční dotace)

Závěrečná zpráva o projektu (neinvestiční dotace) Závěrečná zpráva o projektu (neinvestiční dotace) Název organizace dle stanov: Název projektu: Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice Podpora rozvoje kvality v poskytování

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje ...neděláme si právo na zastupování všech, chceme dělat věci, z nichž mohou mít užitek všichni... KDO JSME Neziskové organizace jsou nezávislé na státu a své úsilí zaměřují na pomoc ve všech oblastech

Více

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 1 Obsah I. Úvod 1. Základní obecné informace o AICM 2. Výkonné orgány AICM II. Zpráva o činnosti AICM Centrální programové

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2008 ICM TEPLICE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2008 ICM TEPLICE ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2008 ICM TEPLICE 1. Úvod Informační centrum pro mládež Teplice (dále jen ICM Teplice) je dlouhodobým projektem Občanského sdružení Focus Teplice, který je realizován v prostorách

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

I. Charakteristika AICM ČR 1.Poslání AICM 2.Členská základna 3.Strategické úkoly AICM 4.Cílové skupiny

I. Charakteristika AICM ČR 1.Poslání AICM 2.Členská základna 3.Strategické úkoly AICM 4.Cílové skupiny Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR Špičák 114, CZ 381 01 Český Krumlov http://www.icmcr.cz info@icmcr.cz Projektová příloha k žádosti o grantovou finanční podporu MŠMT ČR

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Cheb

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Cheb ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE ICM Cheb 1. Úvod ICM Cheb, Karlova 17, 350 02 Cheb, IČO 266 23 820, zřizovatel: KRDMK, z. s., Hana Šnajdrová, předsedkyně organizace 2. Představení ICM (vznik, hlavní činnost,

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU O EOC EU OFFICE Založena v r. 2009 na půdorysu evropského zastoupení německého sportu, které v Bruselu existovalo od roku 1993. Je hlasem olympijského hnutí a organizovaného

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009. ICM Teplice

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009. ICM Teplice ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009 ICM Teplice 1. Úvod Informační centrum pro mládež Teplice (dále jen ICM Teplice) je dlouhodobým projektem Občanského sdružení Focus Teplice, který je realizován v prostorách

Více

Asociace nestátních neziskovách organizací Jihočeského kraje

Asociace nestátních neziskovách organizací Jihočeského kraje Asociace nestátních neziskovách organizací Jihočeského kraje Členové jihočeské Asociace NNO propagují Přátelství rozrůzněných, odkaz Jana Šimáněho Galéna, zakladatele Březových lístků a hry 5Pé 2014 OBSAH

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení. Zpráva o činnosti Asociace

Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení. Zpráva o činnosti Asociace Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení Zpráva o činnosti Asociace 2008 2010 Úkoly APIC na rok 2008 2010 dané valnou hromadou APIC konanou dne 22. 10. 2008 1. SW pro IC V průběhu

Více

Komunikační plán OPŽP pro rok 2009

Komunikační plán OPŽP pro rok 2009 Komunikační plán OPŽP pro rok 2009 Pro informaci členům Monitorovacího výboru OPŽP konaného dne 10. listopadu 2008 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz www. e

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Program Specifika 1. výzvy FNNO Harmonogram hodnocení a hodnotící kritéria Prioritní oblasti Jak napsat úspěšný projekt Veřejná podpora

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s.

Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s. Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s. 2. 10. 2015 Dana Feferlová, Jihočeská hospodářská komora JHK a JSRLZ, o.p.s. Jihočeská hospodářská komora Sdružení podnikatelů

Více

Projekty technické pomoci ROP Střední Morava 12. pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje

Projekty technické pomoci ROP Střední Morava 12. pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje Projekty technické pomoci ROP Střední Morava 12. pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje 29. 4. 2010, Tučín Projekty technické pomoci ROP Střední Morava ROP SM - prioritní osy 4: Technická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 OBSAH: I. Základní charakteristika II. Realizované aktivity a) Projekty z evropských fondů b) Ostatní granty a dotace c) Prezentace pro veřejnost d) Spolupráce se subjekty cestovního

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace)

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) 1. Anotace projektu Projekt Mladí hasiči 2015 je sumářem dílčí projektů nižších a základních článků. Jako základní podklad k vytvoření

Více

Europass - životopis. Osobní údaje. Příjmení / Jméno Macurová Martina. Adresa Praha Mobilní telefon

Europass - životopis. Osobní údaje. Příjmení / Jméno Macurová Martina. Adresa Praha Mobilní telefon Europass - životopis Osobní údaje Příjmení / Jméno Adresa Praha Mobilní telefon +420 775 764 414 E-mail martina.macurova@cpkp.cz Strana 1 / 5 - Životopis Pracovní zkušenosti (výběr) 01. srpna 2005 současnost

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2011. ICM Teplice

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2011. ICM Teplice ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2011 ICM 1. Úvod - představení ICM (vznik, hlavní činnost, služby ICM ) Informační centrum pro mládež (dále jen ICM ) je dlouhodobým projektem Občanského sdružení Focus, který

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014 Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014 Předkládá: Martin Ander na základě úkolu PSZ z 30. 1. 2014 V roce 2014 bude Předsednictvo Strany zelených klást důraz především na tyto oblasti: příprava

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Analýza venkova: nové otazníky a výzvy Partnerství LEADER 2011 20. října 2011 Arcidiecézní muzeu, Olomouc Obsah prezentace Program rozvoje územního obvodu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ PROSTĚJOV V ROCE 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ PROSTĚJOV V ROCE 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ PROSTĚJOV V ROCE 2008 1. Úvod - představení ICM (vznik, hlavní činnost, služby ICM ) Zahájení činnosti Informačního centra pro mládež Prostějov: září 2001.

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

PR a ICT podpora v projektu

PR a ICT podpora v projektu PR a ICT podpora v projektu Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání CSŘ SVČ Kroměříž, 21.11.2008 Radek Maca INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt je spolufinancován

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

KONCEPCE ROZVOJE INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ Asociace pro podporu rozvoje informační ch center pro mládež v České republice

KONCEPCE ROZVOJE INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ Asociace pro podporu rozvoje informační ch center pro mládež v České republice KONCEPCE ROZVOJE INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ informační ch center pro mládež 2 Koncepce rozvoje informačních center pro mládež Obsah Obsah: 1. Úvod... 3 2. Analytická část... 5 2.1. Metodická východiska...

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015 Cíle Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015 Předkládá: Pavla Brady a Robin Ujfaluši na základě usnesení PSZ V roce 2015 bude Předsednictvo Strany zelených klást důraz především na tyto oblasti:

Více

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ -samosprávná profesní organizace sdružující autorizované architekty, projektanty, krajinářské

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 Obecné informace Příklady podpořených projektů 20.10.2009 Pardubice Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Projekty pro obce, DSO a prospěch občana

Projekty pro obce, DSO a prospěch občana Projekty pro obce, DSO a prospěch občana Celostátní finanční konference Praha, 9. 10. 12. 2015 Jaromír Jech ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu měst a obcí ČR Významné projekty Svazu měst

Více

Evropa pro občany Obecné informace Praha

Evropa pro občany Obecné informace Praha Evropa pro občany 2007-13 Obecné informace 18.6.2013 Praha Program Evropa pro občany je hlavním programem Evropské unie pro částečné financování mezinárodních projektů zaměřených na podporu aktivního evropského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Místní akční plány - pokračujeme MAP 2, IMAP PARTNERSTVÍ REALIZACE PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ

Místní akční plány - pokračujeme MAP 2, IMAP PARTNERSTVÍ REALIZACE PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ Místní akční plány - pokračujeme MAP 2, IMAP PARTNERSTVÍ REALIZACE PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ Cílem výzvy je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území a podpořit intervence naplánované v místním

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 263/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 255 ze dne 22.04.2015 Koncepce rozvoje spolupráce Městské části Praha 3 s nestátními neziskovými organizacemi na období 2015-2018

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Obsah... 2. Úvodní slovo... 3

Obsah... 2. Úvodní slovo... 3 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo... 3 O AICM ČR... 4 I. STATUTÁRNÍ ORGÁNY AICM ČR... 5 Výkonný výbor AICM ČR... 5 Sekretář AICM ČR... 6 Revizní komise AICM ČR... 6 II. ČLENSKÁ ZÁKLADNA AICM ČR V ROCE 2013...

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Projekt Servisních center sportu

Projekt Servisních center sportu Projekt Servisních center sportu Materiál pro interní potřebu ČUS Tento materiál byl vypracován ČUS k seznámení se se záměry transformačního procesu, na jehož konci by měla být silná servisní organizace

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce

Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (stav k 19. 11. 2015) Monitorovací výbor OPZ Praha, 24.11.2015 Jaromír Jech ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu měst

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Přehled komunitárních programů. Mgr. Eva Matulová Eurocentrum Praha

Přehled komunitárních programů. Mgr. Eva Matulová Eurocentrum Praha Přehled komunitárních programů Mgr. Eva Matulová Eurocentrum Praha Přehled nejznámějších komunitárních programů v ČR 2007-2013 7. Rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj (7.RP) Program celoživotního

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 obecné informace o programu 15.4.2010 Kulturní dědictví v partnerských městech I 12. září 16. září 2007 Česká Třebová (koordinátor, ČR), Agrate Brianza (Italie), Olawa (Polsko),

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Moderní spisová a archívní služba v praxi. Informace o projektu, Královéhradecký kraj

Moderní spisová a archívní služba v praxi. Informace o projektu, Královéhradecký kraj Moderní spisová a archívní služba v praxi Informace o projektu, Královéhradecký kraj Základní informace o projektu Realizátor Univerzita Hradec Králové Partneři: 1. ČR Státní oblastní archív Zámrsk 2.

Více

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Krajský akční plán rozvoje vzdělávání KAP základní informace Výzva č. 02_15_002 pro Krajské akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Základní nástroj

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta AKČNÍ PLÁN ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2012-2016 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský koordinátor

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Prachatice, 19. března 2014 www.zdravamesta.cz/js Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to? podpořeného finančními prostředky

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání Klíčová akce 1 Projekty mobility osob Klíčová akce 2 Projekty spolupráce Výzva 2017 Na kafe s ERASMEM+ KLÍČOVÁ AKCE 1 Projekty mobility osob Zapojené instituce - školní

Více