Rámcový harmonogram aktivit Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rámcový harmonogram aktivit Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež"

Transkript

1 RÁMCOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT Asociace pro podporu rozvoje informační ch center pro mládež

2 Aktivity a činnosti AICM ČR jsou zaměřeny ve svém obsahu v rozhodující míře na usnadňování rovného přístupu dětí a mládeže k informacím. V souladu s tím k prioritám AICM ČR patří zejména * posilování efektivní mezirezortní a mezioborové spolupráce v oblasti poskytování informací pro mládež a o mládeži * vytváření podmínek pro systémové a efektivní využívání a sdílení zdrojů v oblasti informací pro mládež a o mládeži * podpora rozvoje kompetencí dětí, mládeže a pracovníků s mládeží pro práci s informacemi Harmonogram aktivit respektuje oblasti činnosti AICM ČR jako celku i jednotlivých členů v místech a regionech vycházející z implementovaných evropských politik mládeže v oblasti informací pro mládež s přihlédnutím k národním specifikům, Koncepce podpory mládeže na období potřeb a požadavků rozhodujících cílových skupin v okruhu působnosti ICM, členů AICM ČR. K nim patří prioritně oblasti činnosti * Vzdělávání a odborná příprava * Zaměstnanost a podnikání včetně oblasti dobrovolnictví * Zdraví a dobré životní podmínky * Občan a společnost včetně oblasti sociálního začleňování a participace * Mládež a svět * Volný čas Harmonogram aktivit a činnosti AICM ČR v roce je strukturován do šesti částí: 1. ORGANIZAČNÍ, ADMINISTRATIVNÍ, KONCEPČNÍ A PROJEKTOVÁ ČINNOST ÚSTŘEDÍ AICM ČR a) základní činnost ústředí b) metodická, organizační a informační činnost ústředí AICM ČR směrem ke členským ICM AICM ČR c) aktivity ústředí AICM ČR v oblasti územního rozvoje sítě ICM v ČR 2. TEMATICKÁ VZDĚLÁVACÍ SETKÁNÍ PRACOVNÍKŮ A DOBROVOLNÍKŮ ICM AICM ČR a) pro zřizovatele a vedoucí pracovníky ICM AICM ČR, b) pro pracovníky a dobrovolníky českých a slovenských informačních center pro mládež, 3. PREZENTACE INFORMAČNĚ PORADENSKÝCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB AICM ČR 4. MÍSTNÍ A REGIONÁLNÍ AKTIVITY ČLENSKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ AICM ČR 5. SÍŤOVÉ KOOPERAČNÍ PROJEKTY AICM ČR, 6. VYDAVATELSKÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST AICM ČR

3 1. ORGANIZAČNÍ, ADMINISTRATIVNÍ, KONCEPČNÍ A PROJEKTOVÁ ČINNOST ÚSTŘEDÍ AICM ČR a) Základní činnost ústředí K základním aktivitám a činnostem patří zejména vytváření podmínek v oblasti kvalitativního i kvantitativního rozvoje poskytování informací pro mládež a o mládeži v celorepublikové síti ICM AICM ČR, příprava, koordinace a realizace centrální programových aktivit AICM ČR, předkládání námětů a doporučení členům a partnerům ke koncepcím informačních systému a aktivit, které se mohou dotýkat oblasti informací pro mládež, hájení zájmů členů AICM ČR, příprava a realizace procesů vnitřní standardizace AICM ČR, zastupování AICM ČR na veřejnosti, jednání s partnery v ČR i zahraničí včetně přípravy a realizace, připravují společných projektů, fundraising, ekonomika a účetnictví AICM ČR, zastupování a aktivity v organizacích a institucích, jejímiž členy je AICM ČR - Asociace nestátních neziskových organizací České republiky Leden - vyhodnocení činnosti ICM a AICM ČR, - vyúčtování státních dotací MŠMT za rok příprava možných aktivit AICM a členských ICM k Evropskému roku pro rok Evropský rok pro rozvoj - https://europa.eu/eyd/cs - příprava Metodické shromáždění Únor - činnost revizní komise AICM vnitřní kontrola hospodaření v AICM ČR - příprava a organizační zajištění valné hromady AICM ČR - zpracování výroční zprávy za rok 2014, příprava VZ ke schválení na valné hromadě - příprava den informací v ICM AICM ČR Březen - příprava a organizační zajištění valné hromady AICM ČR - příprava a podání daňového přiznání za rok valné shromáždění ZIPCEM SR - účast zástupců AICM ČR - příprava expozice na veletrh neziskových organizací NGO Market Praha Duben - valná hromada AICM ČR dubna Brno v obsahu - Výroční zpráva AICM ČR za rok 2014, Stanovy AICM ČR - NOZ, Koncepce rozvoje AICM ČR na období , AICM ČR na rok Tématické vzdělávací setkání - Koncepce rozvoje AICM ČR na období , poradenství v ICM AICM ČR - prezentace NGO Market Květen - příprava Vzdělávacího setkání pracovníků a dobrovolníků českých a slovenských informačních center pro mládež Září - příprava Informační a prezentační expozice ICM a AICM ČR na veletrhu EDUCA MY JOBS Liberec - příprava Prezentační expoziční účast na výstavě VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO České Budějovice, - příprava tematického vzdělávací setkání pro zřizovatele a vedoucí pracovníky ICM AICM ČR Říjen - zpracování a podání centrálního projektu AICM ČR na rok příprava expozice "SCHOLARIS" Olomouc Prosinec - Postupné vyhodnocování aktivit AICM a členských ICM za rok

4 b) Metodická, organizační a informační činnost ústředí AICM ČR směrem ke členským ICM AICM ČR Oblast metodické pomoci členským ICM a poskytovaný informační servis je významnou součástí činnosti ústředí AICM ČR směrem k členským Informačním centrům pro mládež v ČR. Vybrané, níže uvedené, služby nabízí ústředí AICM ČR i nečlenským ICM a dalším organizacím, které poskytují informačně poradenské a konzultační služby pro děti, mládež a pracovníky s mládeží. K základním aktivitám a činnostem patří zejména iniciování a realizace vzdělávacích, konzultačních a expertních služeb pro členy i partnerské instituce a organizace, kontrolní a metodická činnost směrem k členským ICM - poznávací a metodické návštěvy členských a dalších ICM v souvislosti s kvalitou poskytovaných služeb a naplňováním standardů informačních služeb ad., podpora výměny informací v síti ICM a informační servis směrem k ICM, konzultace a informace k tvorbě grantových žádostí a projektů, informování veřejnosti, propagace a PR zprostředkování a realizace stáží pracovníků a dobrovolníků z ICM ve vybraných partnerských a zkušenějších ICM v ČR i na Slovensku - průběžně zpracování a distribuce základních servisních informačních balíčků ICM AICM ČR, popř. informačním bodům ( základní informace ze všech informačních oblastí v elektronické podobě a včetně základních vybraných tištěných materiálů letáku, brožur a knih atd. pro nově vznikající ICM nebo informační bod ), - průběžně zpracování a distribuce tematických "servisních" balíčků ve svém obsahu reflektující hlavní oblasti činnosti ICM AICM ČR - cca 2 x ročně, zpracování a distribuce elektronického informačního bulletinu AICM ČR pro partnery a veřejnost - cca 1 x měsíčně), aktualizace informačních sekcí na webové stránce AICM ČR - průběžně, aktualizace facebookových stránek AICM ČR - Když nevíš, zeptej se - průběžně informační servis informačního a poradenského servisu Neziskovky, o.p.s., (Grantový kalendář, bulletin Neziskovky.cz) cca 1 x měsíčně informační servis Asociace nestátních neziskových organizací ČR c) aktivity ústředí AICM ČR v oblasti územního rozvoje sítě ICM v ČR Územní rozvoj sítě informačních služeb pro mládež a jejich teritoriální vyváženost je důležitým úkolem v oblasti rozvoje ICM v ČR. Tento úkol však je spojen zejména s finančními možnostmi potenciálních zřizovatelů. Garantem podpory a rozvoje informací pro mládež a o mládeži je MŠMT ČR. AICM ČR předpokládá na tomto úkolu s MŠMT a dalšími subjekty v místech spolupracovat. K základním aktivitám a činnostem patří zejména iniciování a podpora vzniku nových ICM, popř. informačních bodů či kooperujících informačních pracovníků v okruhu působnosti ICM AICM ČR ve vybraných institucích v nepokrytých oblastech ČR, zapojování NNO, které mají zájem poskytovat informačně poradenské a konzultační služby pro děti, mládež a pracovníky s mládeží či je nějakým způsobem již poskytují, do sítě AICM ČR. K tomu aktivovat a využít institut přístupové smlouvy, pozitivní intervence v místě sídel ICM při jednání s orgány místních a krajských samospráv ( dle vlastního intervenčního plánu AICM ČR a aktuální potřeby na základě vyžádání ICM), ale především formou informačních dopisů a ů, výběrové poskytování služeb a spolupráce s nečlenským ICM a dalšími organizacemi, které poskytují informace pro mládež a mají o pomoc a servis tohoto charakteru zájem.

5 2. TEMATICKÁ VZDĚLÁVACÍ SETKÁNÍ PRACOVNÍKŮ A DOBROVOLNÍKŮ ICM AICM ČR Informační centra pro mládež se postupně posunula do nových oblastí uplatnění. O tom vypovídá i obsah Koncepce rozvoje informačních center pro mládež AICM ČR na obdob Deklarované změny si žádají radikální proměnu činností Informačních center pro mládež, a to především v oblasti vnímání klíčových kompetencí informačních pracovníků. Harmonogram aktivit AICM ČR akcentuje tyto potřeby a v obsahu tematických setkání pracovníků a dobrovolníků ICM, členů AICM ČR, na tuzemské úrovni i ve spolupráci se zahraničními partnery bude kladen důraz na prohlubování odborných dovedností, kterými pracovníci informačních center pro mládež musí umět disponovat na přiměřené úrovni při realizaci Koncepce rozvoje informačních center pro mládež AICM ČR na obdob K nim patří kompetence vztahující se zejména * k informačním službám * ke komunikaci s klienty * k organizačnímu řízení * k informačním a komunikačním technologiím a) Tématické vzdělávací setkání pro zřizovatele a vedoucí pracovníky ICM AICM ČR kurz " Efektivní samostudium a další vzdělávání vedoucích pracovníků v zájmu zvyšování jejich kompetencí říjen, 2 dny, organizační zabezpečení sekretář AICM ČR, pověření členové VV AICM ČR počet účastníků: maximálně 20 účastníků - zřizovatelé a vedoucí pracovníci b) Vzdělávací setkání pracovníků a dobrovolníků českých a slovenských informačních center pro mládež Dle partnerské smlouvy se společné vzdělávací setkání pracovníků a dobrovolníků ICM AICM ČR a Združenia Informačných a poradenských center mladých v Slovenskej republike ( ZIPCeM SR) uskuteční na Slovensku. Předpokládaný termín - červen. Doba trvání 4 dny. Účastníci - maximálně 20 pracovníků a dobrovolníků ICM AICM ČR. Obsah společného vzdělávacího setkání je v současné době komunikován se statutárními zástupci ZIPCeM SR. 3. PREZENTACE INFORMAČNĚ PORADENSKÝCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB AICM ČR AICM ČR a její členové v roce budou prezentovat informačně poradenské a konzultační služby pro děti, mládež a pracovníky s mládeží i tradičních výstavách a veřejných setkáních vzdělávacího charakteru na regionální i místní úrovni. Z vizuálního hlediska tvoří prezentaci AICM ČR i jednotlivých členů, na veletrzích a výstavách AICM ČR informační a prezentační stánek tvořený speciálně vyrobenou výstavní stěnou, která tvoří tzv. záda celé expozice. Výstavní stěna je dle potřeby vizuálně doplněna o samostatně stojící speciální bannery, tzv. easy displeje. Součástí expozice je prezentační pult, osvětlení stěny a stojany na informační materiály. V případě potřeby je využívána vizuální a audio projekce Po obsahové stránce jsou návštěvníkům veletrhů či výstav na prezentačním stánku AICM ČR předkládány informační materiály tištěného i elektronického charakteru, které pochází z produkce AICM ČR a členských ICM či produkce tradičních partnerů AICM ČR, jaký mi jsou například Nadace Naše dítě, Zastoupení Evropské komise v ČR, střediska evropské informační sítě Europe Direct,, evropské informační a poradenské služby pro mládež a pracovníky s mládeží EURODESK, Program Evropské unie ERASMUS+, vybrané kraje z ČR, vybraná města z ČR, BESIP a další. Centrální prezentace a výstavy Informační a prezentační expozice na veletrh neziskových organizací NGO Market Praha (1 den, 23.duben, Praha, Informační a prezentační expozice ICM a AICM ČR na veletrhu EDUCA MY JOBS Liberec / (3 dny, říjen, Liberec, Prezentační expoziční účast na výstavě VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO (3 dny, , 2014, České Budějovice, Prezentační expozice na výstavě "SCHOLARIS" Olomouc (2 dny, listopad, Olomouc)

6 AICM ČR a její členové v roce budou prezentovat informačně poradenské a konzultační služby pro děti, mládež a pracovníky s mládeží i na dalších výstavách a veřejných setkáních vzdělávacího a job charakteru na regionální i místní úrovni. Jde o zejména o jednodenní akce typu job days a veletrhy pracovních a vzdělávacích příležitostí, které často organizují v místech a regionech Úřady práce ve spolupráci s Evropskou službou zaměstnanosti EURES a oblastními hospodářskými komorami atd. 4. MÍSTNÍ A REGIONÁLNÍ AKTIVITY ČLENSKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ AICM ČR Harmonogram aktivit AICM ČR respektuje a podporuje oblasti činnosti AICM ČR jak celku, tak i jednotlivých členů v místech a regionech vycházejících z implementovaných evropských politik mládeže v oblasti informací pro mládež s přihlédnutím k národním specifikům, Koncepce podpory mládeže na období potřeb a požadavků rozhodujících cílových skupin v okruhu působnosti ICM, členů AICM ČR. Dlouhodobé místní a regionální aktivity ICM AICM ČR Regionální partneři EURODESK ICM AICM ČR Český Krumlov, Hradec Králové, Jihlava, Lomnice nad Popelkou, Pelhřimov, Prachatice, Prostějov, Tábor, Evropská dobrovolná služba hostitelská, vysílající, koordinující organizace ICM AICM ČR Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Prachatice Prodejní místa průkazů GTSI ICMAICM ČR Jihlava,Pelhřimov, Prostějov, Tábor Krátkodobé místní a regionální aktivity ICM AICM ČR Únor oblast činnosti Mládež a svět - Cyklus promítání a vyprávění na cestovatelská témata Cestování trochu jinak - ICM AICM ČR Český Krumlov, Březen oblast činnosti Mládež a svět - Cyklus promítání a vyprávění na cestovatelská témata Cestování trochu jinak - ICMAICM ČR Český Krumlov, oblast činnosti Mládež a svět - projekt Multikultura aneb společně proti předsudkům - Interkulturní workshop zaměřený na stereotypy, předsudky propagace mezikulturního dialogu a podpora mladých lidí angažovaných ve společných projektech - ICM AICM ČR Český Krumlov, Duben oblast činnosti Mládež a svět - projekt Multikultura aneb společně proti předsudkům - Multikulturní večer - propagace mezikulturního dialogu a podpora mladých lidí angažovaných ve společných projektech - ICM AICM ČR Český Krumlov, podpora rozvoje médií, jejichž mediální obsah vytvářejí děti a mládež - jihočeské krajské kolo celorepublikové soutěže školních novin a časopisů - jihočeská Informační centra pro mládež, České Budějovice podpora rozvoje médií, jejichž mediální obsah vytvářejí děti a mládež - královéhradecké krajské kolo celorepublikové soutěže školních novin a časopisů - ICM AICM ČR Hradec Králové Evropský den informací pro mládež - ICM AICM ČR Květen zvyšování informovanost široké veřejnosti o významu a nabídce volnočasových aktivit - regionální táborská přehlídka dětských a mládežnických a ve prospěch dětí a mládeže působících organizací - ICM AICM ČR Tábor oblast činnosti Mládež a svět - projekt Multikultura aneb společně proti předsudkům - Interkulturní workshop zaměřený na stereotypy, předsudky propagace mezikulturního dialogu a podpora mladých lidí angažovaných ve společných projektech - ICM AICM ČR Český Krumlov, oblast činnosti Mládež a svět - výstava Genocida Romů v době II. světové války - propagace mezikulturního dialogu a podpora mladých lidí angažovaných ve společných projektech - ICM AICM ČR Český Krumlov, oblast činnosti Mládež a svět - Týdny Evropy v ICM AICM ČR vzdělávací a informační akce pro širokou veřejnost Červen oblast činnosti Mládež a svět - realizace projektu Multikultura aneb společně proti předsudkům - Interkulturní workshop zaměřený na stereotypy, předsudky - propagace mezikulturního dialogu a podpora mladých lidí angažovaných ve společných projektech - ICM AICM ČR Český Krumlov, zřizovatel CPDM o.p.s. Český Krumlov

7 Září oblast činnosti Mládež a svět - realizace projektu Multikultura aneb společně proti předsudkům - Interkulturní workshop zaměřený na stereotypy, předsudky - propagace mezikulturního dialogu a podpora mladých lidí angažovaných ve společných projektech - ICM AICM ČR Český Krumlov, oblast činnosti Mládež a svět - výstava Děvčata z pokoje č. 28, L 410, Terezín - propagace mezikulturního dialogu a podpora mladých lidí angažovaných ve společných projektech - ICM AICM ČR Český Krumlov, Říjen propagace studijní a vzdělávací mobility všech mladých lidí - regionální přehlídka školských vzdělávacích zařízení Tábor - ICM AICM ČR Tábor oblast činnosti Mládež a svět - Cyklus promítání a vyprávění na cestovatelská témata Cestování trochu jinak - ICM AICM ČR Český Krumlov, oblast činnosti Mládež a svět - realizace projektu Multikultura aneb společně proti předsudkům - Interkulturní workshop zaměřený na stereotypy, předsudky - propagace mezikulturního dialogu a podpora mladých lidí angažovaných ve společných projektech - ICM AICM ČR Český Krumlov, oblast činnosti Mládež a svět - Tematický filmový minifestival - promítání filmů a dokumentů s multikulturními tématy a souvisejícími historickými náměty - ICM AICM ČR Český Krumlov, Listopad oblast činnosti Mládež a svět - Cyklus promítání a vyprávění na cestovatelská témata Cestování trochu jinak - ICM AICM ČR Český Krumlov, oblast činnosti Mládež a svět - realizace projektu Multikultura aneb společně proti předsudkům - Interkulturní workshop zaměřený na stereotypy, předsudky - propagace mezikulturního dialogu a podpora mladých lidí angažovaných ve společných projektech - ICM AICM ČR Český Krumlov, zřizovatel CPDM o.p.s. Český Krumlov Prosinec oblast činnosti Mládež a svět - Cyklus promítání a vyprávění na cestovatelská témata Cestování trochu jinak - ICM AICM ČR Český Krumlov, oblast činnosti Mládež a svět - realizace projektu Multikultura aneb společně proti předsudkům - Interkulturní workshop zaměřený na stereotypy, předsudky - propagace mezikulturního dialogu a podpora mladých lidí angažovaných ve společných projektech - ICM AICM ČR Český Krumlov, 5. SÍŤOVÉ KOOPERAČNÍ PROJEKTY AICM ČR Realizace evropských politik mládeže v oblasti informací pro mládež, Koncepce podpory mládeže na období a Koncepce rozvoje informačních center pro mládež AICM ČR na období předpokládá projekt předpokládá mezioborové i mezirezortní partnerství na bázi síťové spolupráce ICM AICM ČR jak na tuzemské, tak zahraniční úrovni. společný projekt AICM ČR a ZIPCeM SR v oblasti podpory síťování informačně poradenských a konzultačních služeb pro děti, mládež a pracovníky s mládeží Erasmus+ - zdroj podpory Evropská unie, uzávěrka podání projektu - říjen, realizace 2.polovina roku /2016 společný projekt AICM ČR a ZIPCeM SR - EMISAR - podpora dobrovolnictví a zvyšování odbornosti pracovníků ICM Erasmus + - zdroj Evropská unie, uzávěrka podání projektu - říjen, realizace 2.polovina roku /2016 Tematické dny v ICM AICM ČR Jedná se o novou, místně či regionálně, osvědčenou aktivitu, jejímž smyslem je využití významných celosvětových a evropských dnů, respektive událostí, k aktivaci sítě, a tvorbě společných projektů AICM ČR jako celku. Aktivita předpokládá minimálně 12 tematických dnů v jednotlivých členských ICM AICM ČR ve spolupráci a za podpory například Zastoupení Evropské komise - sítě středisek evropské informační služby Europe Direct, programu Evropské unie ERASMUS+, atd. Touto aktivitou AICM ČR podporuje územní rozvoj sítě informačních služeb pro mládež a jejich teritoriální vyváženost. AICM ČR při realizaci této aktivity bude spolupracovat s dalšími subjekty v místech a regionech. Celoročně prezentace, besedy, přednášky, workshopy, výstavy, soutěže, diskuzní fóra...

8 Vybraná témata I. pololetí Březen 2.3.Mezinárodní den boje spisovatelů za mír, 8.3. Mezinárodní den žen, Evropský den památky obětem terorismu Světový den spotřebitelských práv, Světový den divadla pro děti a mládež, Světový den poezie Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace, Světový den vody, Světový den divadla Den učitelů v ČR Duben 1.4. Mezinárodní den ptactva, 2.4. Mezinárodní den dětské knihy, 7.4. Světový den zdraví, 8.4. Mezinárodní den Romů Mezinárodní den solidarity osvobození politických vězňů, Mezinárodní den letectví a kosmonautiky, Evropský den informací pro mládež - ERYICA, Mezinárodního den památek a sídel, Mezinárodní den svobody tisku, Evropský den akcí proti rasismu, Den Země, Světový den knihy a autorského práva Mezinárodní den skautů a skautek, Světový den duševního vlastnictví, Světový den grafiky Světový den sdružených měst, Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Mezinárodní den tance Den pracoviště Květen 1.5. Svátek práce, 3.5. Mezinárodní den svobody tisku, 4.5. Den hasičů, 5.5. Den Evropy, 8.5. Vzpomínkový den na ty, kdo ztratili svůj život během druhé světové války, 8.5. Den Matek, 8.5. Světový den Červeného kříže, Mezinárodní den rodiny, 16.5., 17.5., Evropský den Slunce, Světový den informační společnosti, Mezinárodní den proti homofobii Mezinárodní den muzeí, Evropský den parků, Mezinárodní den ztracených dětí, Mezinárodní den počítačů, Den Afriky, Svátek sousedů více informací a kompletní přehled tématických dnů pro rok - viz příloha 6. VYDAVATELSKÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST AICM ČR Materiály a výstupy jsou určeny pro uživatele služeb členských ICM AICM ČR - děti, mládež a pracovníky s mládeží. Tištěné materiály Propagační materiál AICM ČR Únor - Zahájení prací na přípravě textů, layout pro tisk Březen - Pokračování prací na přípravě textů a grafiky pro tisk Duben - Tisk propagačního materiálu Květen - prosinec - Distribuce publikace - neorganizované děti a mládež, školská zařízení, orgány místní samosprávy a státní správy, NNO pracující s dětmi a mládeží. Elektronické materiály a informace Informační gramotnost - průvodce nejen pro mladé Příprava podkladů materiálů, které tematicky navrhnou jednotlivá ICM, členové AICM ČR na vzdělávacích setkáních. Květen - Zahájení prací na přípravě textů, grafiky Červen - červenec - Pokračování prací na přípravě textů a grafiky Srpen - Zpracování publikace Září - prosinec - distribuce publikace - neorganizované děti a mládež, školská zařízení, orgány místní samosprávy a státní správy, NNO pracující s dětmi a mládeží.

9 Informační bulletin AICM ČR Pokračování zpracování a distribuce Zpravodajů AICM ČR, které jsou určeny partnerům AICM ČR a pracovníkům ICM AICM ČR. vydávání a rozesílání elektronického informačního bulletinu AICM ČR pro partnery a veřejnost elektronický informační zpravodaj obsahově zaměřený na podporu realizace Koncepce rozvoje informačních center pro mládež AICM ČR na období propagující činnost AICM ČR jako celku i jednotlivých členských a partnerských organizací, Zpravodaj AICM, cca 1 x čtvrtletně vydávání a rozesílání tematických elektronických informačních zpravodajů AICM ČR pro partnery a veřejnost, Zpravodaj AICM, cca 2 x ročně, Úpravy a správa redakčního systému webu a facebooku AICM ČR Uskutečnění nutných úprav na redakčním systému webu icmcr.cz, včetně obsahových a grafických úprav. průběžně leden - prosinec úpravy redakčního systému webu icmcr.cz, včetně obsahových a grafických úprav. aktualizace a spravování webu icmcr.cz, Naši partneři Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike (ZIPCeM) je střešní organizací pro jednotlivá Informační centra mladých, které působí v jednotlivých regionech Slovenska. Cílem ZIPCeM je spolupráce s ICM, jejich metodické usměrňování, společná metodika práce s cílem vkládat do všech ICM jednotnou filozofii a myšlenky při tvorbě jejich programu, který vychází z objektivních potřeb a požadavků mladých lidí a zabezpečuje žádané informace a poradenství. Asociace nestátních neziskových organizací je zájmovým sdružením právnických osob sdružujících krajské a oborové sítě nestátních neziskových organizací. Asociace se ve své činnosti zaměřuje na podporu rozvoje demokratické společnosti a posílení jejího neziskového sektoru koordinaci činnosti s jinými zastřešujícími organizacemi v oblasti posilování pozice neziskového sektoru zajišťování dobré komunikace mezi NNO navzájem i s jinými subjekty, zejména se státními orgány zprostředkovávání informací a zkušeností členským organizacím v dohodnutých oblastech informování veřejnosti o NNO působení na legislativní procesy, týkající se činnosti NNO prezentaci, obhajobu a prosazování společných zájmů svých členů navrhování svých zástupců do orgánů, grémií, pracovních skupin či komisí, v nichž je vyhrazeno místo pro zástupce nestátních neziskových organizací.

10 RÁMCOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT Asociace pro podporu rozvoje informační ch center pro mládež