Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008"

Transkript

1 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

2 Obsah 1. Úvod Komunikační priority a cílové skupiny Komunikační priority: Cílové skupiny Plánované aktivity Eurocentra České Budějovice na rok České předsednictví v Radě EU v prvním pololetí Způsoby získávání finančních prostředků z evropských fondů a programů Lisabonská smlouva a její dopady, evropské instituce a jejich fungování Evropské tradice, historická a hodnotová sounáležitost ČR s Evropou

3 1 Úvod Eurocentrum České Budějovice je jedním z třinácti regionálních Eurocenter. Poskytuje obecné i praktické informace o Evropské unii, členství České republiky či o studiu, práci a cestování v EU. Funguje jako informační rozcestník pro zájemce o čerpání prostředků z evropských fondů, zdarma nabízí tématické přednášky pro studenty základních a středních škol, pořádá konference a semináře na aktuální evropská témata, poskytuje řadu informačních brožur a publikací, provozuje prezenční i absenční knihovnu. V letošním roce rozšíří Eurocentrum své služby také o možnost bezplatného přístupu k internetu pro širokou veřejnost. V roce 2008 se Eurocentrum České Budějovice bude svou činností podílet na naplňování vládní Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 a v ní specifikovaných komunikačních priorit. Bude realizovat takové informační a propagační aktivity, jež tématicky vycházejí z reálií a potřeb obyvatel Jihočeského kraje. Našim hlavním cílem pro tento rok je zvýšit povědomí regionální veřejnosti o službách, které Eurocentrum nabízí, a ve spolupráci s místními partnery nastavit efektivní komunikační linie tak, aby svým dosahem pokrývaly celou oblast Jihočeského kraje. 3

4 2 Komunikační priority a cílové skupiny V roce 2008 bude Eurocentrum České Budějovice usilovat o zkvalitnění jím poskytovaných informačních služeb. Svými aktivitami bude podporovat komunikační priority specifikované v Koncepci informování o evropských záležitostech v ČR na rok Komunikační priority: České předsednictví v Radě EU v prvním pololetí Způsoby získávání finančních prostředků z evropských fondů a programů. Lisabonská smlouva EU a její dopady, evropské instituce a jejich fungování. Evropské tradice, historická a hodnotová sounáležitost ČR s Evropou. 2.2 Cílové skupiny: média, studenti a žáci, učitelé základních, středních a vysokých škol, vědečtí pracovníci, potenciální žadatelé o prostředky z fondů a programů EU, podnikatelé, zaměstnanci a zájemci o práci v EU, profesní a zájmová sdružení, státní správa a územní samospráva, neziskové a nevládní organizace. 4

5 3 Plánované aktivity Eurocentra České Budějovice na rok 2008 Při realizaci svých aktivit v roce 2008 plánuje Eurocentrum České Budějovice navázat na úspěšnou spolupráci s těmito subjekty: Jihočeský kraj, Krajský úřad Jihočeského kraje, Europe Direct, EURES, Úřad práce v Českých Budějovicích, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad, Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s., Státní fond životního prostředí, Jihočeská hospodářská komora. Kromě výše zmíněných osloví Eurocentrum České Budějovice s nabídkou spolupráce rovněž: Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích, Jihočeskou vědeckou knihovnu v Českých Budějovicích, Městské (Okresní) knihovny v Třeboni, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, Písku, Prachaticích, Strakonicích a Táboře, Regionální kontaktní organizaci Jižní Čechy, Dům dětí a mládeže, Informační centrum pro mládež České Budějovice. 3.1 České předsednictví v Radě EU v prvním pololetí 2009 Blížící se české předsednictví v Radě EU, jeho význam a priority, budou v průběhu celého roku 2008 patřit k základním komunikačním liniím. Kromě na místě dostupných informačních materiálů a pravidelných přednášek pro žáky základních a středních škol, bude Eurocentrum České Budějovice tuto událost akcentovat realizací celé řady souvisejících akcí. Příklady plánovaných aktivit: Návštěva France Buta, velvyslance Slovinské republiky v Českých Budějovicích Cílová skupina: veřejnost. Popis akce: návštěva slovinského velvyslance France Buta v Českých Budějovicích, spojená s veřejnou diskusí a vernisáží fotografií dokumentujících architektonické dílo Josipa Plečnika, Plečnikovo Žale. Spolupracující subjekty: Europe Direct, Jihočeský kraj. Předpokládané datum realizace: Seminář: České předsednictví v Radě EU perspektivy a výzvy Cílová skupina: studenti středních a vysokých škol, zájemci z řad veřejnosti. Popis akce: seminář za účasti odborníků z praxe i akademické sféry zaměřený na priority, perspektivy a praktické dopady půlročního působení České republiky v čele Rady EU Spolupracující subjekty: Jihočeská univerzita. Předpokládané datum realizace: listopad

6 Výstava návrhů log českého předsednictví Cílová skupina: veřejnost. Popis akce: Výstava představí nevítězné, nicméně kvalitní návrhy log českého předsednictví v Radě EU. Pro návštěvníky budou připraveny informační balíčky a kvíz o ceny. Předpokládané datum realizace: prosinec Způsoby získávání finančních prostředků z evropských fondů a programů V rámci agendy informování o možnostech čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie spolupracuje OEZ s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). Konkrétním příkladem této spolupráce je účast zástupce OEZ v pracovní skupině pro informace a publicitu fondů EU, která je právě v gesci MMR. Zasedání pracovní skupiny se pravidelně účastí zástupci všech řídících orgánů operačních programů a jejím cílem je vzájemná komunikace ve věcech publicity operačních programů a strukturálních fondů jako takových a tvorba společných projektů financovaných z Operačního programu Technická pomoc. Eurocentrum České Budějovice se v říjnu loňského roku ve spolupráci se Stálou kanceláří Jihočeského kraje v Bruselu a Europe Direct podílelo na přípravě a realizaci Dne komunitárních programů. Představeny byly programy pro obce, neziskové organizace, vzdělávací instituce i podnikatele. V letošním roce bychom chtěli na tuto akci navázat, a to formou specializovaných seminářů vycházejících z reálií a potřeb obyvatel jihočeského regionu, pořádaných v průběhu celého roku a určených konkrétním cílovým skupinám. Příklady plánovaných aktivit: Seminář: Program rozvoje venkova Cílová skupina: podnikatelská veřejnost v oblasti zemědělství, obce, neziskové organizace. Popis akce: seminář zaměřený na možnosti čerpání dotací na zemědělství a rozvoj venkova v letech Spolupracující subjekty: Ministerstvo zemědělství ČR, Státní zemědělský a intervenční fond, Jihočeský kraj. Datum realizace: Seminář: Výzkum, vývoj a inovace v podmínkách Jihočeského kraje Cílová skupina: podnikatelská veřejnost, zástupci akademické obce, studenti VŠ, projektoví manažeři v oblasti výzkumu a vývoje. Popis akce: odborný seminář poskytne shrnutí aktuálního stavu českého výzkumu a vývoje, relevantních operačních programů, včetně konkrétních a praktických rad pro realizátory projektů v oblasti výzkumu a inovací. Spolupracující subjekty: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání (hlavní organizátor), Jihočeský kraj, Jihočeská hospodářská komora, Regionální kontaktní organizace Jižní Čechy. Datum realizace:

7 Seminář: Evropské peníze pro neziskovky Cílová skupina: pracovníci a koordinátoři regionálních neziskových organizací. Popis akce: seminář určený primárně pracovníkům regionálních neziskových organizací zaměřených na zdravotně sociální péči (Fokus, Arpida, Domov sv. Anežky, Borůvka). Cílem je poskytnout základní přehled i praktické rady v oblasti čerpání finančních prostředků z evropských fondů. Spolupracující subjekty: Jihočeský kraj (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví). Datum realizace: červenec Lisabonská smlouva a její dopady, evropské instituce a jejich fungování Eurocentrum České Budějovice se bude v průběhu roku 2008 podílet na komunikaci Lisabonské smlouvy, jejího obsahu a institucionálních změn, ke kterým její ratifikací členskými státy EU dojde. Zásadní publikací v tomto ohledu bude Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie ve znění Lisabonské smlouvy. Pro jednodušší výklad směrem k veřejnosti je v plánu distribuce brožury parlamentního institutu ČR s názvem Lisabonská smlouva: Co nového by měla přinést?. Problematika institucionální reformy Evropské unie bude rovněž jedním z témat přednášek pro středoškolské studenty. Příklady plánovaných aktivit: Seminář: Lisabonská smlouva nový kabát pro EU Cílová skupina: studenti středních a vysokých škol. Popis akce: seminář pro studenty s účastí odborníků z akademické sféry zaměřený na výklad Lisabonské smlouvy a jejích praktických dopadů na ČR. Spolupracující subjekty: Jihočeský kraj, Jihočeská univerzita, Europe Direct. Předpokládané datum realizace: listopad Evropské tradice, historická a hodnotová sounáležitost ČR s Evropou Rok 2008 byl Evropskou komisí vyhlášen Evropským rokem mezikulturního dialogu. Otevírání pracovního trhu EU, její rozšiřování, proces globalizace to vše výrazně posiluje multikulturní charakter mnoha evropských zemí. Eurocentrum České Budějovice bude proto nutnost mezikulturního dialogu akcentovat celou řadou aktivit. Příklady plánovaných aktivit: 9. květen Den Evropy Cílová skupina: veřejnost. Popis akce: zábavné odpoledne na centrálním náměstí v Českých Budějovicích bude zahrnovat: hudební a taneční vystoupení, Evropský kvíz o ceny, soutěže pro děti. Cílem je oslavit Evropu a přiblížit široké veřejnosti historický fundament evropského integračního procesu. Spolupracující subjekty: Europe Direct, Euregio Silva Nortica (hlavní organizátoři), EURES, Francouzská aliance, Goethe Centrum. Datum realizace: 9. května

8 Prázdninová výtvarná soutěž: Dej Evropu dohromady Cílová skupina: žáci základních škol. Popis akce: výtvarná soutěž určená žákům prvního i druhého stupně základních škol. V rámci předem specifikovaných tématických okruhů (např. architektura, lidé, krajina) bude jejich úkolem vytvořit koláže z výstřižků barevných fotografií z novin a časopisů. Datum realizace: červen září Domluvíme se: jazykem Cílová skupina: žáci základních, studenti středních a vysokých škol, veřejnost. Popis akce: zábavně-vzdělávací pásmo konané u příležitosti Evropského dne jazyků ( ). Cílem je zdůraznit evropskou jazykovou rozmanitost vycházející povětšinou ze společného jazykového základu a zároveň poukázat na nutnost znalosti cizích jazyků ve vzájemné komunikaci. Spolupracující subjekty: Europe Direct, Francouzská aliance, Goethe Zentrum, Britské centrum. Datum realizace: 26. září

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Výroční zpráva za rok 2010. Příloha č. 1

Výroční zpráva za rok 2010. Příloha č. 1 Výroční zpráva za rok 2010 Příloha č. 1 Obsah Realizace Koncepce informování o evropských záležitostech v České republice v roce 2010. 3 1 Odbor informování o evropských záležitostech... 3 1.1 Spolupráce

Více

Více na stranách 2 a 3

Více na stranách 2 a 3 Číslo 1/ bulletin e-info je realizován v rámci projektu Partnerství pro rozvoj kraje spolufinancovaného Evropskou unií Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje Olomoucký kraj se snaží o posílení schopnosti

Více

BLANKA MARKOVÁ MICHAELA ŽAROŠSKÁ EVA ŽÁKOVÁ. Podpora kultury z Evropské unie

BLANKA MARKOVÁ MICHAELA ŽAROŠSKÁ EVA ŽÁKOVÁ. Podpora kultury z Evropské unie BLANKA MARKOVÁ MICHAELA ŽAROŠSKÁ EVA ŽÁKOVÁ Podpora kultury z Evropské unie Obsah Úvod...4 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY...6 Umění a kulturní dědictví...9 Culture 2007...9 Media 2007...17 Vzdělávání...20 Program

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

4. výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti EUTIS. za období 01. 01. 2008-31. 12. 2008

4. výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti EUTIS. za období 01. 01. 2008-31. 12. 2008 4. výroční zpráva obecně prospěšné společnosti EUTIS za období 01. 01. 2008-31. 12. 2008 Vypracovali a předkládají: Reda Ifrah, ředitel o.p.s., Roman Badík, předseda správní rady, Pavel Chroust, člen správní

Více

Žadatel: Titul projektu: Druh projektu: Obsah: Část A: Základní charakteristika projektu Část B: Rozvaha 1. Celkový cíl

Žadatel: Titul projektu: Druh projektu: Obsah: Část A: Základní charakteristika projektu Část B: Rozvaha 1. Celkový cíl Žadatel: ICOS Český Krumlov, Náměstí Svornosti 2, 38101 Český Krumlov Titul projektu: Evropská unie a život v regionu - komplexní regionální informační servis Druh projektu: I.A vládní komunikační priority

Více

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Jak vybrat kvalitní vzdělávací společnost? Jak nenaletět a nakoupit skutečně kvalitní službu? Jak může v řízení zaměstnanců pomoci Age Management?

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Rámcový harmonogram aktivit Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež

Rámcový harmonogram aktivit Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež RÁMCOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT Asociace pro podporu rozvoje informační ch center pro mládež Aktivity a činnosti AICM ČR jsou zaměřeny ve svém obsahu v rozhodující míře na usnadňování rovného přístupu dětí

Více

Jihočeské neziskovky se také nedají...

Jihočeské neziskovky se také nedají... LEDEN 2015 ZDARMA * ANNO JČK založena 2010 * Projekty * Fotozastavení * Publikace vydávané v jižních Čechách * Nové publikace * Soutěž školních novin * Představujeme Jihočeské neziskovky se také nedají...

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5 Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4 Oddělení rozvoje 5 Oddělení investičních projektů 10 Oddělení neinvestičních

Více

Akční plán pro rok 2015

Akční plán pro rok 2015 PROGRAM CÍLENÉ A DLOUHODOBÉ PODPORY INTEGRACE CIZINCŮ ZE TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2011-2015 Program cílené a dlouhodobé podpory integrace cizinců ze třetích zemí na území Jihomoravského

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO VIZE : udržitelný rozvoj a zvýšená úroveň enviromentálního vědomí Návrh koncepce EVVO pro Městský úřad Tábor jako obecní úřad a úřad obce s

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Akční plán pro rok 2011

Akční plán pro rok 2011 PROGRAM CÍLENÉ A DLOUHODOBÉ PODPORY INTEGRACE CIZINCŮ ZE TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2011 2015 Program cílené a dlouhodobé podpory integrace cizinců ze třetích zemí na území Jihomoravského

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ MÍSTNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ZASTOUPENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE V BRUSELU

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ MÍSTNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ZASTOUPENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE V BRUSELU ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ MÍSTNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ZASTOUPENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE V BRUSELU Datum: 26. února 2007 14:00 15:00 hodin Místo: Kongresový sál, Krajský úřad Olomouckého kraje (Jeremenkova 40a) Přítomno:

Více

Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice

Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice 1. Úvod Snaha o zkvalitňování a systémové rozšíření sítě Informačních center pro mládež v ČR, jejímž prostřednictvím je poskytován dětem

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Společně hájíme zájmy měst a obcí!

Společně hájíme zájmy měst a obcí! Společně hájíme zájmy měst a obcí! Obsah Svaz měst a obcí České republiky 2 Hlavní cíle 2 Z historie 3 Organizační struktura 4 Oblasti činností 4 Členská města a obce 5 Výhody členství 5 Podíl na tvorbě

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Jak postupovat, když máte zájem o finanční příspěvek z fondů Evropské unie?

Jak postupovat, když máte zájem o finanční příspěvek z fondů Evropské unie? Jak postupovat, když máte zájem o finanční příspěvek z fondů Evropské unie? Uchazeči o čerpání z fondů, dotací, grantů nebo vůbec žadatelé o finanční podporu z prostředků Evropské unie (EU) by hned v začátcích

Více

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015 je výsledkem práce Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje a členů pracovních skupin. Odborný konzultant: Centrum evropského

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více