Právo nežít v chudobě jako součást koncepce univerzálních lidských práv. Mgr. Petr Čermák

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právo nežít v chudobě jako součást koncepce univerzálních lidských práv. Mgr. Petr Čermák"

Transkript

1 Právo nežít v chudobě jako součást koncepce univerzálních lidských práv Mgr. Petr Čermák V Brně

2 OBSAH 1. Úvod Vývoj současné koncepce univerzálních lidských práv vycházející z individualistického pojetí a současná debata o jejich podobě Debata o podobě univerzálního konceptu lidských práv Třetí generace lidských práv: Právo nežít v chudobě Generace práv Chudoba jako porušování lidských práv Lidská práva jako nástroj pro vymícení chudoby? Závěr Seznam použitých zdrojů a literatury

3 1. Úvod Debata v rámci diskursu lidských práv prošla od svého počátku velmi rozmanitým vývojem a za tuto dobu na sebe nabalila mnoho témat a přístupů souvisejících s myšlenkou lidských práv. Jedním z nejvýznamnějších bodů této debaty, ne-li tím nejvýznamnějším, je určitě spor o univerzální či partikularistickou povahu lidských práv, v němž nutno říci vítězí zastánci univerzálního pojetí lidských práv, což nejlépe vystihuje zakotvení lidských práv ve Všeobecné deklaraci lidských práv přijaté rezolucí OSN v roce 1948, která přiznává každému člověku určitá vrozená, nedělitelná a nezcizitelná práva a jejich univerzální platnost. I když se pod Všeobecnou deklaraci lidských práv podepsala převážná většina států, tak se její podoba mnoha státům nezamlouvá, když především poukazují na to, že v ní převažuje tzv. západní výklad lidských práv založený na jejich individuálním pojetí. Tímto se dostáváme k dalšímu bodu debaty o diskursu lidských práv, který se stává čím dál více aktuálním a to jakou podobu by měla lidská práva mít a z jakých tradic a hodnot by měla vycházet. V této otázce se projevuje zejména střet mezi zastánci individuálního pojetí lidských práv vycházejících ze západních hodnot a tradic a jejich oponenty, kteří lidská práva neodvozují od jednotlivce ale od kolektivity či společnosti (zejména asijské a africké státy). Další aktuálním tématem v lidsko-právním diskursu je otázka tzv. Třetí generace lidských práv, jejíž pojednání bude hlavním cílem této práce. Schválení práv tzv. Třetí generace požadují zvláště zástupci rozvojových zemí jihu (asijských a zejména afrických zemí). Tento požadavek se týká uznání širokého spektra práv, avšak my se budeme v naší práci zabývat právem nežít v chudobě a celkovou rolí lidských práv jako případného garanta pro odstranění chudoby. V první části naší práce se zaměříme krátkou sumarizaci zatím dominantního (individualistického, vycházejícího ze západních tradic) vývoje oblasti lidských práv. Dále se budeme věnovat aktuální tzv. interkulturní debatě o podobě univerzálních lidských práv. Následující a hlavní část práce bude věnována otázce tzv. Lidských práv Třetí generace, kde nejprve přiblížíme rozdělení na generace lidských práv podle právníka Karla Vašáka se zaměřením na Třetí generaci Lidských práv a poté se již zaměříme na otázku chudoby a lidských práv. V závěru shrneme naše poznatky. 3

4 2. Vývoj současné koncepce univerzálních lidských práv vycházející z individualistického pojetí a současná debata o jejich podobě Počátky současného zakotvení lidských práv můžeme pozorovat již v pozdním středověku, kdy se poprvé objevila distinkce mezi objektivním a subjektivním právem. Subjektivní právo vidělo jedince (subjekt) jako nositele konkrétního práva. Tento problém se objevil při snahách o ospravedlnění otroctví, kdy začalo být o člověku uvažováno (z právního hlediska) jako o majiteli svého těla a o jeho svobodě s ním nakládat podle jeho uvážení. Debata se dále rozšířila do oblasti uvažování o tom, jestli má člověk nějaká práva proto, že je člověkem, tzv. přirozená práva. Tato debata, která započala s Thomasem Hobbesem, charakterizuje počátek vývoje tzv. liberální koncepce lidských práv. Thomas Hobbes bývá označován (např. L. Straussem) za zakladatele moderního přirozeného práva, když každému jednotlivci (člověku) přiznal právo na sebezáchovu jako základní, nezcizitelné právo. Realita v praxi však pokulhávala za myšlenkovým vývojem, který reprezentovali myslitelé jako Hobbes, Locke a další. V realitě stavovského světa byl jednotlivec stále součástí menšího či většího uskupení a proto nebyl vnímán jako individuum nadané přirozenými právy 1. Stavovský svět prošel vývojem, na jehož konci vzešla společnost založená již na jiných pravidlech a na jiném fungování, i když na mnoha místech si starý řád stále hájil svoji pozici. Rozebírat příčiny této změny není cílem naší práce, a proto jen zmíníme její důsledky, které vyústily v nové mezinárodní, státní uspořádání, ve kterém se členové stavovské společnosti začali vymaňovat ze starých společenských a politických svazků a začali požadovat větší rovnost a volnost celospolečenských poměrů 2. Konkrétním výsledkem byly události z let 1776 a 1789, kdy byla základní přirozená práva jedince zakotvena v ústavě USA a francouzské deklaraci. Po tomto překotném vývoji následovalo upozadění otázky základních, přirozených práv jednotlivce a místo toho se základní jednotkou společnosti stal stát a jakákoliv možnost realizace jedince byla možná pouze skrze stát, nikoliv na základě jeho přirozených práv. Změna a tlak na prosazení určité koncepce univerzálních lidských práv nastala po 2. Světové válce. Po zkušenostech 2. Světové války, zejména po situaci ve válečném Německu, kde docházelo k masovému zneužívání lidských práv státní mašinerií, výrazně zesílily hlasy po ustavení globální deklarace lidských práv, která by jednotlivci garantovala subjektivní práva vůči státu. Všeobecná deklarace lidských práv přijatá na půdě OSN v roce 1948 ve svém 1 Maier 2001: 10 2 Maier 2001: 14 4

5 znění vesměs odrážela tyto požadavky a nároky na ni kladené 3. Všeobecná deklarace lidských práv vymezila konkrétní lidská práva jako právo na život, svobodu a bezpečnost jednotlivce, zákaz otroctví, diskriminace a mučení 4, a další. Obecně definováno, nová lidská práva charakteristická pro moderní společnost jsou všezahrnující, univerzální týkající se obecně všech lidí na zemi, dále jsou individuální, kdy jejich nositelem je jednotlivec, jsou vrozená, a proto je jejich původ odvozen z lidské přirozenosti, a také jsou jakýmsi nárokem vůči státu, kdy vyžadují od státu respektování sféry osobní svobody, kde jedná jednotlivec na základě své vůle Debata o podobě univerzálního konceptu lidských práv První náznaky o problematičnosti univerzální deklarace lidských práv se objevily již při schvalování Všeobecné deklarace lidských práv na půdě OSN, kdy sice žádná země konečné znění návrhu deklarace nevetovala, avšak osm z nich se zdrželo hlasování. Každá z těchto zemí měla s konečnou podobou deklarace nějaký problém. Sovětskému svazu vadila myšlenka práv jednotlivce, která předchází státu a existují mimo stát, Saudské Arábii byla proti mysli svoboda náboženského vyznání, Jihoafrické republice zase princip rovnosti všech lidí 6. Tyto rozpory i přes jejich skryté pragmaticko-politické důvody odrážely odlišné vnímání lidských práv napříč světovými kulturami a tradicemi, i když cílem deklarace bylo ustanovit takové normy, které by byly akceptovatelné napříč jednotlivými národy a kulturami 7. Při tvorbě Všeobecné deklarace lidských práv měli v OSN převahu země hlásící se k západnímu civilizačnímu okruhu, protože mnoho zemí budoucího Třetího světa bylo stále ještě koloniemi. V průběhu dekolonizačního procesu, který odstartoval v 60. letech 20. století, získalo nezávislost mnoho nových zemí a země Třetího světa, které v naprosté většině representovaly asijský a africký civilizační okruh, získaly v OSN většinu, což se začalo projevovat v debatě i podobě norem o lidských právech. Tato změna na názorových vahách o podobě lidských práv se projevila několika reformulacemi a doplňky Všeobecné deklarace lidských práv, z nichž zmiňme tu, která byla přijata na Světové konferenci o lidských právech ve Vídni v roce 1993, která zněla následovně: Všechna lidská práva jsou univerzální, nedělitelná a vzájemně závislá, význam národních a regionálních zvláštností a odlišné 3 Baehr 2001: 9 4 Maier 2001: 17 5 Maier 2001: 9 6 Baehr 2001: 9, 10 7 Hrubec 2008: 44 5

6 historické, kulturní a náboženské tradice musí být brány v potaz 8. Avšak stejně tak jako západní civilizační okruh pomalu akceptuje některé odlišnosti v nazírání na lidská práva nezápadním světem, tak je tomu i v opačném případě. V rámci debaty o podobě univerzálního konceptu lidských práv se vykrystalizovaly dva hlavní proudy a to debata západ-východ, která se vede o individuální práva vs. práva společnosti jako celku, a debata sever-jih, která se vede obecně na téma práv Třetí generace 9. Mezi práva tzv. třetí generace patří například právo na sebeurčení, kolektivní práva společnosti, právo na ochranu přírody a rovněž právo na rozvoj a právo na to nežít v chudobě. 3. Třetí generace lidských práv: Právo nežít v chudobě 3.1. Generace práv Rozdělení lidských práv do tří generací má původ v koncepci českého právníka Karla Vašáka, který s tímto návrhem přišel v roce 1979, kdy působil v Mezinárodním institutu pro lidská práva ve Štrasburku. Toto rozdělení na práva První, Druhé a Třetí generace se následně promítlo do Listiny základních práv a svobod Evropské Unie, což však není případ Všeobecné deklarace lidských práv, kde práva od sebe nejsou odlišena či zařazena do nějakých skupin 10. Toto vymezení slouží zejména k teoretickým účelům, a proto se nesmí zapomínat na jedny ze základních atributů lidských práv a to jejich nedělitelnost a vzájemná provázanost. Práva První generace se označují především jako základní občanská a politická práva, která se dotýkají svobody a možnosti participovat na politickém životě v daném státě 11. Mezi tyto práva například patří právo na život, právo na bezpečnost a svobodu jednotlivce, právo na svobodu myšlení a projevu a mnohá další. Jako práva Druhé generace jsou chápána základní sociální, ekonomická a kulturní práva, mezi něž se řadí právo na práci, právo na vzdělání, právo na zdravotní péči a jiná 12. Práva Třetí generace začala být diskutována až v poslední čtvrtině 20. století a i přes jejich většinovou akceptaci s nimi někteří odborníci nesouhlasí či 8 Baehr 2001: 10 9 Srov. Baehr, Maier 10 Ošťádalová, Kolář 2010: 2 11 Tamtéž. 12 Ošťádalová, Kolář 2010: 3 6

7 se nedokážou shodnout na jejich definici a vymezení. K jejich vymezení významně přispěla Stockholmská deklarace 13, která byla finálním výstupem Konference OSN o životním prostředí a rozvoji a zejména pak Deklarace o životním prostředí a rozvoji, schválená v roce 1992 v Rio de Janieru 14. Na základě těchto dvou dokumentů se mezi práva Třetí generace řadí zejména právo na sociální a hospodářský rozvoj, které zahrnuje právo na to nežít v chudobě, dále například právo na zdravé životní prostředí, právo na sebeurčení či právo na přírodní zdroje Chudoba jako porušování lidských práv Jak jsme zmínili výše, právo na to nežít v chudobě je součástí Třetí generace lidských práv a nepřímo je rovněž obsaženo v mnoha mezinárodních dohodách o lidských právech. Pro definici chudoby z ekonomického hlediska se vžila definice Světové banky, která stanovila hranici 1 dolaru na den jako hranici chudoby. My však použijeme definici chudoby z hlediska lidských práv. Výbor OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva definoval chudobu jako lidskou situaci charakterizovanou trvalým nebo chronickým odpíráním zdrojů, schopností, voleb, bezpečí a moci nutných pro to, aby se člověk těšil přiměřené životní úrovni a dalším občanským, kulturním, hospodářským, politickým a sociálním právům 15. Tato definice čerpá zejména z díla Amartya Sena, který chudobu definoval jako nedostatek jistých základních práv jinak řečeno nenaplnění práva na tyto svobody a potřeby 16. Chudoba je tak porušením práva na slušný život a právo na slušný život je zakotveno v mnoha deklaracích o lidských právech včetně Všeobecné deklarace lidských práv. Tato koncepce, kdy právo na slušný život potažmo právo na to nežít v chudobě má každý člověk, je odvozena z individuální a universalistické lidsko-právní tradice. Důležitým prvkem je změna nahlížení na jedince, kteří žijí v chudobě. Tato změna nahlížení je charakteristická právě pro přístup k chudobě z hlediska lidských práv. Na jedince nesmí být pohlíženo jako na objekty, to znamená na pouhé příjemce pomoci, ale jako na subjekty, nositele práv. Jinak řečeno přístup k chudobě z hlediska lidských práv se snaží o to, aby lidé žijící v chudobě nebyli nahlíženi v rámci charity jako příjemci darů, ale aby byli uznáni za nositele základních práv, která jsou porušována. Lidská práva jsou v tomto případě 13 Stockholmská deklarace: 14 Deklarace z Rio de Janiera: 15 Grove 2010: Cabrera 2010: 39 7

8 využívána k prosazování humanity 17. Jedinec má právo na slušný život, který v minimalistické podobě spočívá v zajištění trvalého přístupu k základním potravinám, v zajištění přístřeší, hygienických zařízení, pitné vody a základní zdravotní péče, ale tento slušný život je mu upírán. Z tohoto přístupu se také odvozuje nová podoba politik, které mají za cíl omezit či vykořenit chudobu, a tato nová podoba vymezuje podobu odstranění chudoby tak, aby nastalá situace umožňovala všem členům společnosti plně využívat výše uvedená práva Lidská práva jako nástroj pro vymícení chudoby? Lidská práva se k chudobě vztahují nejen tím, že právo na to v ní nežít je mnohými považováno za jejich součást, ale také tím, že někteří odborníci věří, že lidská práva mohou být nástrojem k jejímu konečnému odstranění. Zastánci této myšlenky se domnívají, že myšlenka lidských práv může vést k novému pohledu na chudobu a k vybudování hnutí, jež bude schopno chudobu odstranit 19. Jedním z hlavních bodů této myšlenky je univerzální nárok každé osoby na nežití v chudobě a proto by mělo být úkolem státu respektovat, chránit a naplňovat toto právo, tak jako respektuje, chrání a naplňuje jiná práva. Břemeno odpovědnosti by tudíž měl nést zejména stát. Zastánci argumentují tím, že se většina států k tomuto zavázala prostřednictvím mezinárodního práva tyto závazky plnit, proto absence v jejich plnění znamená porušení lidských práv 20. Stát by měl rovněž plně usilovat o zajištění tzv. jádrových povinností, mezi něž patří již výše uvedené práva na přístřeší, základní potraviny, pitnou vodu, zdravotnické služby a jiná. Dalším bodem tohoto myšlenkového proudu je, že odpovědnost sice leží převážně na bedrech státu, ale částečnou odpovědnost za zajištění lidských práv včetně práva na slušný život nesou také soukromí aktéři a mezinárodní organizace. Tuto odpovědnost zdůraznil také Výbor OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva ve Vídeňské deklaraci přijaté na konferenci o lidských právech v roce Lidská práva by měla boji proti chudobě pomoci také zajištěním aktivní účasti lidí žijících v chudobě při rozhodovacím 17 Win 2010: Cabrera 2010: Grove 2010: Koubi 2004: Koubi 2004: 334 8

9 procesu o jejich budoucím vývoji na cestě z chudoby 22. Na mysli se má to, aby mohli dotyční lidé rozhodovat o své budoucnosti, například schválením podoby určitého rozvojového projektu. S tím souvisí i posílení práva na informace. Konzultační pravomoc by tak měla být nahrazena pravomocí rozhodovací, protože zjednodušeně řečeno z hlediska lidských práv má každý právo rozhodnout o své budoucnosti. Na závěr této kapitoly bychom rádi krátce zmínili protichůdný názor na otázku práva na nežití v chudobě jako základního lidského práva. Jde o konstatování Hanse Maiera, který se domnívá, že zejména na půdě OSN dochází k nadřazování tzv. basic needs (mezi které se může z určitého úhlu pohledu řadit i právo na to nežít v chudobě) pře zajišťováním individuálních svobod a ochrany práv 23. Tímto jsme chtěli poukázat na odlišnosti v pojímání práva na slušný život, které spočívá v zajištění výše uvedených prvků, což však také může být chápáno pouze jako zajišťování basic needs (základních potřeb), nikoliv jako skutečný nárok na právo. 4. Závěr Univerzální koncept lidských práv můžeme dozajista považovat za běh na dlouhou trať, jelikož jeho stále převládající univerzalita vycházející z individualistického pojetí západní tradice je stále častěji konfrontována s odlišnými názory vycházejícími z jiného kulturního a historického prostředí. Podle mnohých je interkulturní dialog o podstatě univerzality lidských práv tou správnou cestou vývoje konceptu lidských práv. Součástí debaty o podobě univerzálního konceptu lidských práv je i otázka akceptace práv Třetí generace. Právům Třetí generace se pomalu začíná dostávat formálního uznání v mezinárodněprávních dokumentech, ale stále ještě není jejich platnost včetně práva na nežití v chudobě celospolečensky akceptována. Podle zastánců je právo na nežití v chudobě univerzálně platným právem každého jedince a situace mnoha lidí na této planetě, kteří žijí v chudobě, je selháním a porušením tohoto práva. Chudoba je tak prezentována jako absence základního práva na slušný život a nikoliv pouze jako materiální nedostatek. Tato změna chápání má mimo svou hlavní podstatu a to přiznání důstojnosti všem lidem rovněž pomoci k rychlejšímu odstranění chudoby ve světě. 22 Grove 2010: 78, Albrecht 2001: 119 9

10 5. Seznam použitých zdrojů a literatury Albrecht, Vladimír Nové chápání lidských práv? In: Lidská práva. Nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciace. Ed. Jiří Hanuš. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury Baehr, R., Peter Human Rights: Univerzality in practice. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Cabrera, Mariana Úvahy o chudobě z hlediska lidských práv. In: Právo nežít v chudobě. Chudoba jako porušování lidských práv. Ed. Karina Batthyány. Montevideo: Instituto del tercer mundo Grove, Chris Lidská práva a boj za odstranění chudoby. In: Právo nežít v chudobě. Chudoba jako porušování lidských práv. Ed. Karina Batthyány. Montevideo: Instituto del tercer mundo Hrubec, Marek Předpoklady interkulturního dialogu o lidských právech. In: Interkulturní dialog o lidských právech. Západní, islámské a konfuciánské perspektivy. Ed. Marek Hrubec. Praha: Filosofia Koubi, Geneviéve Poverty as a human right violation. Oxford: Blackwell Publishing (vydáno pro ISSJ 180 UNESCO) Maier, Hans Lidská práva Nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciace. In: Lidská práva. Nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciace. Ed. Jiří Hanuš. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury Ošťádalová, Šárka a Kolář, Jakub Politická práva LDCs v Jihovýchodní Asii. Praha: Asociace pro mezinárodní otázky (vydáno pro potřeby XIII. ročníku Pražského modelu OSN) 10

11 Win, A., Aye Chudoba a lidská práva. In: Právo nežít v chudobě. Chudoba jako porušování lidských práv. Ed. Karina Batthyány. Montevideo: Instituto del tercer mundo Stockholmská deklarace: on-line text, ověřeno ke dni Deklarace z Rio de Janiera: on-line text, ověřeno ke dni

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Patronka Rady pro lidská práva

Patronka Rady pro lidská práva Patronka Rady pro lidská práva Ing. Kateřina SEQUENSOVÁ Velvyslankyně Stálé mise při OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě JMÉNO AUTORA: DATUM: 17.12.2011 LUDVÍK EGER Úvod Lidská práva ve vnitrostátních

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky LIDSKÁ PRÁVA historické mezníky Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov:

Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov: Návrh změny stanov. Praha, 25.března 2013 Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov: V čl. 1 písmeno a) se věta v závorce mění na "(dále jen sdružení

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/2104(INI) 13. 7. 2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/2104(INI) 13. 7. 2015 Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zahraniční věci 2015/2104(INI) 13. 7. 2015 NÁVRH ZPRÁVY o úloze EU v rámci OSN jak lépe dosáhnout cílů EU v zahraniční politice (2015/2104(INI)) Výbor pro zahraniční

Více

Úskalí vnitroskupinových transakcí Správní orgány společností, jejich role a odpovědnost. 6. listopadu 2013 Marek Romancov, Radek Buršík

Úskalí vnitroskupinových transakcí Správní orgány společností, jejich role a odpovědnost. 6. listopadu 2013 Marek Romancov, Radek Buršík Úskalí vnitroskupinových transakcí Správní orgány společností, jejich role a odpovědnost 6. listopadu 2013 Marek Romancov, Radek Buršík Úvod Různé pohledy na podstatu transakcí Pohled skupiny / vlastníka

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Úvodem je třeba poznamenat, že si občané České republiky po převratu v roce 1989

Více

Problémy lidských práv v současné politice

Problémy lidských práv v současné politice Problémy lidských práv v v současn asné politice Lidská práva souhrn práv v a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti důraz na studium lidských práv v je kladen předevp edevším m v demokratické

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

TEORETICKÉ OTÁZKY BEZPEČNOSTI

TEORETICKÉ OTÁZKY BEZPEČNOSTI TEORETICKÉ OTÁZKY STAV v konkrétních podmínkách umožňuje plnění stanovených funkcí a jejich rozvoj v zájmu člověka a společnosti párové termíny STAV NEBEZPEČÍ protikladný stav SYSTÉM společenský, přírodní,

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením verze 2.1. A. Úprava v právním řádu ČR. Rytmus Správná volba

Právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením verze 2.1. A. Úprava v právním řádu ČR. Rytmus Správná volba Rytmus Správná volba Právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením verze 2.1 A. Úprava v právním řádu ČR 1) Základy úpravy práva na vzdělání na úrovni ústavní a zákonné: 2) Listina základních

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Příloha 3 Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Úvod Čím dál častěji se objevuje ve společnosti pojem rovných příležitostí pro muže a ženy, který znamená

Více

Liga lidských práv, z. s.

Liga lidských práv, z. s. Liga lidských práv, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Liga lidských práv, z. s., zkráceně Liga (dále jen spolek ) má své sídlo v Brně. Anglický ekvivalent jeho jména zní: League of Human Rights.

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. 1 Vývoj jazyka Věk 1 2 měsíce vrnění 4 měsíce

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník)

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Učební plán je přizpůsoben jednohodinové týdenní dotaci. Občanská výchova seznamuje žáky s poznatky, které jim mohou pomoci vytvořit si povědomí

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

John Locke. 1704 Anglický filosof, lékal politik Politická filosofie Teorie poznání 1632-1704. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth.

John Locke. 1704 Anglický filosof, lékal politik Politická filosofie Teorie poznání 1632-1704. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth. 1632-1704 1704 Anglický filosof, lékal kař a politik Politická filosofie Teorie poznání 1 Narodil se v puritánsk nské rodině (puritanismus) Navštěvoval voval kláš ášterní školu v Westminsteru 1652 Univerzitní

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Téma přednášky: Komerční sexuální zneužívání

Téma přednášky: Komerční sexuální zneužívání Téma přednášky: Komerční sexuální zneužívání dětí z lidsko-právního pohledu Prezentující: Agáta Marková Alžběta Pospíšilová Vojtěška Hervertová Struktura přednášky Definice lidských práv Paradigma lidské

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

6.11 Občanská výchova

6.11 Občanská výchova 6.11 Občanská výchova 6.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Světová ekonomika Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

základy ústavního práva

základy ústavního práva základy ústavního práva Vlastislav Man Karel Schelle 5. doplněné a aktualizované vydání KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2012 1 Vlastislav Man, Karel Schelle 2012 ISBN 978-80-7418-151-1 Obsah Úvod... 7 Seznam

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

Co znamenají LPr? univerzalismus vrozená ne proto nezadatelná (nezcizitelná) antidiskriminační jádro zákaz diskriminace

Co znamenají LPr? univerzalismus vrozená ne proto nezadatelná (nezcizitelná) antidiskriminační jádro zákaz diskriminace Lidská práva Záměry kurzu Vyvolat přemýšlení a diskuse o tom, co jsou to ta lidská práva K tomu poskytnout potřebné podklady Položit základ pro další práci: lidská práva zvláště zranitelných skupin i

Více

MANIFEST FONDAZIONE ROMUALDO DEL BIANCO - CZECH VERSION -

MANIFEST FONDAZIONE ROMUALDO DEL BIANCO - CZECH VERSION - MANIFEST FONDAZIONE ROMUALDO DEL BIANCO - CZECH VERSION - HODNOTY SPOLEČENSTVÍ A JEJICH ZNOVUOBJEVOVÁNÍ VE SPECIÁLNÍCH VÝZKUMNÝCH CENTRECH 1 ÚVOD Poslání Nadace Romualdo Del Bianco je přispívat k rozvoji

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

Politický faktor sociální politiky. Lidská práva Svět, ve kterém žijeme

Politický faktor sociální politiky. Lidská práva Svět, ve kterém žijeme Politický faktor sociální politiky Lidská práva Svět, ve kterém žijeme Úvodní úvahy Sociální politika je důležitou součástí celkové politiky. Politika - věc veřejná Veřejný život je ovlivňován vzájemně

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Úvod, právní úprava Lidská práva, sociální práva Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Evropské právo sociálního zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociálního

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Práva lidí s mentálním postižením v evropském kontextu

Práva lidí s mentálním postižením v evropském kontextu Konference Právo být sám sebou Práva lidí s mentálním postižením v evropském kontextu Mgr. David Zahumenský Centrum advokacie duševně postižených (MDAC) dzahumensky@mdac.info Obsah příspěvku Výzkum MDAC

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T5a) Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

MADRIDSKÁ DEKLARACE. Zákaz diskriminace plus pozitivní akce rovná se sociální inkluze

MADRIDSKÁ DEKLARACE. Zákaz diskriminace plus pozitivní akce rovná se sociální inkluze MADRIDSKÁ DEKLARACE Zákaz diskriminace plus pozitivní akce rovná se sociální inkluze My, účastníci Evropského kongresu o osobách se zdravotním postižením, kteří jsme se sešli v Madridu v počtu více než

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.19 Integrovaná střední škola

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

Křižovnická pečovatelská služba

Křižovnická pečovatelská služba STANDARD Č. 2 Ochrana práv uživatelů pečovatelské služby Platný od 1. 3. 2015 Obecné práva klientů 1) Organizace respektuje základní lidská práva klienta. 2) Organizace má zmapovány situace, ve kterých

Více

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou.

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou. Je zavedení národního víza zpřísněním? Není to Pravdou je, že návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců umožňuje na rozdíl od stávajícího zákona o pobytu cizinců žádat rovnou na zastupitelském úřadu

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

STANOVISKO ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE. Účastníci projektu se shodují, že výuka Úmluvy o právech dítěte je dnes na školách nedostačující nebo zcela chybí.

STANOVISKO ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE. Účastníci projektu se shodují, že výuka Úmluvy o právech dítěte je dnes na školách nedostačující nebo zcela chybí. STANOVISKO V rámci projektu, Nenech sebou zametat!, proběhlo od listopadu 2012 do dubna 2013 šest besed s odborníky na problematiky spjaté s Úmluvou o právech dítěte, šikanou a kyberšikanou. Těchto besed

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Jak se řekne disability ve vašem jazyce?

Jak se řekne disability ve vašem jazyce? Diskriminace na základě zdravotního postižení Prof.dr. Aart (A.C.) Hendriks Praha, 23. dubna 2015 (09:15-10:00) Aplikace právních předpisů EU o antidiskriminaci Jak se řekne disability ve vašem jazyce?

Více

Mezinárodní právo reakce na katastrofy

Mezinárodní právo reakce na katastrofy Mezinárodní právo reakce na katastrofy Marek Jukl Medicina katastrof Hradec Králové 27.-28. 11. 2008 Mezinárodní právo právo odpovědnosti právo na použití síly právo lidských práv mezinárodní humanitární

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1495 ze dne 24.6.2014 k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Přijatá a vyhlášená Valným shromážděním v rezoluci 217 A (III) dne 10. prosince 1948 (původní text Organizace spojených národů) Dne 10. prosince 1948 Valné shromáždění

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více