Právo nežít v chudobě jako součást koncepce univerzálních lidských práv. Mgr. Petr Čermák

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právo nežít v chudobě jako součást koncepce univerzálních lidských práv. Mgr. Petr Čermák"

Transkript

1 Právo nežít v chudobě jako součást koncepce univerzálních lidských práv Mgr. Petr Čermák V Brně

2 OBSAH 1. Úvod Vývoj současné koncepce univerzálních lidských práv vycházející z individualistického pojetí a současná debata o jejich podobě Debata o podobě univerzálního konceptu lidských práv Třetí generace lidských práv: Právo nežít v chudobě Generace práv Chudoba jako porušování lidských práv Lidská práva jako nástroj pro vymícení chudoby? Závěr Seznam použitých zdrojů a literatury

3 1. Úvod Debata v rámci diskursu lidských práv prošla od svého počátku velmi rozmanitým vývojem a za tuto dobu na sebe nabalila mnoho témat a přístupů souvisejících s myšlenkou lidských práv. Jedním z nejvýznamnějších bodů této debaty, ne-li tím nejvýznamnějším, je určitě spor o univerzální či partikularistickou povahu lidských práv, v němž nutno říci vítězí zastánci univerzálního pojetí lidských práv, což nejlépe vystihuje zakotvení lidských práv ve Všeobecné deklaraci lidských práv přijaté rezolucí OSN v roce 1948, která přiznává každému člověku určitá vrozená, nedělitelná a nezcizitelná práva a jejich univerzální platnost. I když se pod Všeobecnou deklaraci lidských práv podepsala převážná většina států, tak se její podoba mnoha státům nezamlouvá, když především poukazují na to, že v ní převažuje tzv. západní výklad lidských práv založený na jejich individuálním pojetí. Tímto se dostáváme k dalšímu bodu debaty o diskursu lidských práv, který se stává čím dál více aktuálním a to jakou podobu by měla lidská práva mít a z jakých tradic a hodnot by měla vycházet. V této otázce se projevuje zejména střet mezi zastánci individuálního pojetí lidských práv vycházejících ze západních hodnot a tradic a jejich oponenty, kteří lidská práva neodvozují od jednotlivce ale od kolektivity či společnosti (zejména asijské a africké státy). Další aktuálním tématem v lidsko-právním diskursu je otázka tzv. Třetí generace lidských práv, jejíž pojednání bude hlavním cílem této práce. Schválení práv tzv. Třetí generace požadují zvláště zástupci rozvojových zemí jihu (asijských a zejména afrických zemí). Tento požadavek se týká uznání širokého spektra práv, avšak my se budeme v naší práci zabývat právem nežít v chudobě a celkovou rolí lidských práv jako případného garanta pro odstranění chudoby. V první části naší práce se zaměříme krátkou sumarizaci zatím dominantního (individualistického, vycházejícího ze západních tradic) vývoje oblasti lidských práv. Dále se budeme věnovat aktuální tzv. interkulturní debatě o podobě univerzálních lidských práv. Následující a hlavní část práce bude věnována otázce tzv. Lidských práv Třetí generace, kde nejprve přiblížíme rozdělení na generace lidských práv podle právníka Karla Vašáka se zaměřením na Třetí generaci Lidských práv a poté se již zaměříme na otázku chudoby a lidských práv. V závěru shrneme naše poznatky. 3

4 2. Vývoj současné koncepce univerzálních lidských práv vycházející z individualistického pojetí a současná debata o jejich podobě Počátky současného zakotvení lidských práv můžeme pozorovat již v pozdním středověku, kdy se poprvé objevila distinkce mezi objektivním a subjektivním právem. Subjektivní právo vidělo jedince (subjekt) jako nositele konkrétního práva. Tento problém se objevil při snahách o ospravedlnění otroctví, kdy začalo být o člověku uvažováno (z právního hlediska) jako o majiteli svého těla a o jeho svobodě s ním nakládat podle jeho uvážení. Debata se dále rozšířila do oblasti uvažování o tom, jestli má člověk nějaká práva proto, že je člověkem, tzv. přirozená práva. Tato debata, která započala s Thomasem Hobbesem, charakterizuje počátek vývoje tzv. liberální koncepce lidských práv. Thomas Hobbes bývá označován (např. L. Straussem) za zakladatele moderního přirozeného práva, když každému jednotlivci (člověku) přiznal právo na sebezáchovu jako základní, nezcizitelné právo. Realita v praxi však pokulhávala za myšlenkovým vývojem, který reprezentovali myslitelé jako Hobbes, Locke a další. V realitě stavovského světa byl jednotlivec stále součástí menšího či většího uskupení a proto nebyl vnímán jako individuum nadané přirozenými právy 1. Stavovský svět prošel vývojem, na jehož konci vzešla společnost založená již na jiných pravidlech a na jiném fungování, i když na mnoha místech si starý řád stále hájil svoji pozici. Rozebírat příčiny této změny není cílem naší práce, a proto jen zmíníme její důsledky, které vyústily v nové mezinárodní, státní uspořádání, ve kterém se členové stavovské společnosti začali vymaňovat ze starých společenských a politických svazků a začali požadovat větší rovnost a volnost celospolečenských poměrů 2. Konkrétním výsledkem byly události z let 1776 a 1789, kdy byla základní přirozená práva jedince zakotvena v ústavě USA a francouzské deklaraci. Po tomto překotném vývoji následovalo upozadění otázky základních, přirozených práv jednotlivce a místo toho se základní jednotkou společnosti stal stát a jakákoliv možnost realizace jedince byla možná pouze skrze stát, nikoliv na základě jeho přirozených práv. Změna a tlak na prosazení určité koncepce univerzálních lidských práv nastala po 2. Světové válce. Po zkušenostech 2. Světové války, zejména po situaci ve válečném Německu, kde docházelo k masovému zneužívání lidských práv státní mašinerií, výrazně zesílily hlasy po ustavení globální deklarace lidských práv, která by jednotlivci garantovala subjektivní práva vůči státu. Všeobecná deklarace lidských práv přijatá na půdě OSN v roce 1948 ve svém 1 Maier 2001: 10 2 Maier 2001: 14 4

5 znění vesměs odrážela tyto požadavky a nároky na ni kladené 3. Všeobecná deklarace lidských práv vymezila konkrétní lidská práva jako právo na život, svobodu a bezpečnost jednotlivce, zákaz otroctví, diskriminace a mučení 4, a další. Obecně definováno, nová lidská práva charakteristická pro moderní společnost jsou všezahrnující, univerzální týkající se obecně všech lidí na zemi, dále jsou individuální, kdy jejich nositelem je jednotlivec, jsou vrozená, a proto je jejich původ odvozen z lidské přirozenosti, a také jsou jakýmsi nárokem vůči státu, kdy vyžadují od státu respektování sféry osobní svobody, kde jedná jednotlivec na základě své vůle Debata o podobě univerzálního konceptu lidských práv První náznaky o problematičnosti univerzální deklarace lidských práv se objevily již při schvalování Všeobecné deklarace lidských práv na půdě OSN, kdy sice žádná země konečné znění návrhu deklarace nevetovala, avšak osm z nich se zdrželo hlasování. Každá z těchto zemí měla s konečnou podobou deklarace nějaký problém. Sovětskému svazu vadila myšlenka práv jednotlivce, která předchází státu a existují mimo stát, Saudské Arábii byla proti mysli svoboda náboženského vyznání, Jihoafrické republice zase princip rovnosti všech lidí 6. Tyto rozpory i přes jejich skryté pragmaticko-politické důvody odrážely odlišné vnímání lidských práv napříč světovými kulturami a tradicemi, i když cílem deklarace bylo ustanovit takové normy, které by byly akceptovatelné napříč jednotlivými národy a kulturami 7. Při tvorbě Všeobecné deklarace lidských práv měli v OSN převahu země hlásící se k západnímu civilizačnímu okruhu, protože mnoho zemí budoucího Třetího světa bylo stále ještě koloniemi. V průběhu dekolonizačního procesu, který odstartoval v 60. letech 20. století, získalo nezávislost mnoho nových zemí a země Třetího světa, které v naprosté většině representovaly asijský a africký civilizační okruh, získaly v OSN většinu, což se začalo projevovat v debatě i podobě norem o lidských právech. Tato změna na názorových vahách o podobě lidských práv se projevila několika reformulacemi a doplňky Všeobecné deklarace lidských práv, z nichž zmiňme tu, která byla přijata na Světové konferenci o lidských právech ve Vídni v roce 1993, která zněla následovně: Všechna lidská práva jsou univerzální, nedělitelná a vzájemně závislá, význam národních a regionálních zvláštností a odlišné 3 Baehr 2001: 9 4 Maier 2001: 17 5 Maier 2001: 9 6 Baehr 2001: 9, 10 7 Hrubec 2008: 44 5

6 historické, kulturní a náboženské tradice musí být brány v potaz 8. Avšak stejně tak jako západní civilizační okruh pomalu akceptuje některé odlišnosti v nazírání na lidská práva nezápadním světem, tak je tomu i v opačném případě. V rámci debaty o podobě univerzálního konceptu lidských práv se vykrystalizovaly dva hlavní proudy a to debata západ-východ, která se vede o individuální práva vs. práva společnosti jako celku, a debata sever-jih, která se vede obecně na téma práv Třetí generace 9. Mezi práva tzv. třetí generace patří například právo na sebeurčení, kolektivní práva společnosti, právo na ochranu přírody a rovněž právo na rozvoj a právo na to nežít v chudobě. 3. Třetí generace lidských práv: Právo nežít v chudobě 3.1. Generace práv Rozdělení lidských práv do tří generací má původ v koncepci českého právníka Karla Vašáka, který s tímto návrhem přišel v roce 1979, kdy působil v Mezinárodním institutu pro lidská práva ve Štrasburku. Toto rozdělení na práva První, Druhé a Třetí generace se následně promítlo do Listiny základních práv a svobod Evropské Unie, což však není případ Všeobecné deklarace lidských práv, kde práva od sebe nejsou odlišena či zařazena do nějakých skupin 10. Toto vymezení slouží zejména k teoretickým účelům, a proto se nesmí zapomínat na jedny ze základních atributů lidských práv a to jejich nedělitelnost a vzájemná provázanost. Práva První generace se označují především jako základní občanská a politická práva, která se dotýkají svobody a možnosti participovat na politickém životě v daném státě 11. Mezi tyto práva například patří právo na život, právo na bezpečnost a svobodu jednotlivce, právo na svobodu myšlení a projevu a mnohá další. Jako práva Druhé generace jsou chápána základní sociální, ekonomická a kulturní práva, mezi něž se řadí právo na práci, právo na vzdělání, právo na zdravotní péči a jiná 12. Práva Třetí generace začala být diskutována až v poslední čtvrtině 20. století a i přes jejich většinovou akceptaci s nimi někteří odborníci nesouhlasí či 8 Baehr 2001: 10 9 Srov. Baehr, Maier 10 Ošťádalová, Kolář 2010: 2 11 Tamtéž. 12 Ošťádalová, Kolář 2010: 3 6

7 se nedokážou shodnout na jejich definici a vymezení. K jejich vymezení významně přispěla Stockholmská deklarace 13, která byla finálním výstupem Konference OSN o životním prostředí a rozvoji a zejména pak Deklarace o životním prostředí a rozvoji, schválená v roce 1992 v Rio de Janieru 14. Na základě těchto dvou dokumentů se mezi práva Třetí generace řadí zejména právo na sociální a hospodářský rozvoj, které zahrnuje právo na to nežít v chudobě, dále například právo na zdravé životní prostředí, právo na sebeurčení či právo na přírodní zdroje Chudoba jako porušování lidských práv Jak jsme zmínili výše, právo na to nežít v chudobě je součástí Třetí generace lidských práv a nepřímo je rovněž obsaženo v mnoha mezinárodních dohodách o lidských právech. Pro definici chudoby z ekonomického hlediska se vžila definice Světové banky, která stanovila hranici 1 dolaru na den jako hranici chudoby. My však použijeme definici chudoby z hlediska lidských práv. Výbor OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva definoval chudobu jako lidskou situaci charakterizovanou trvalým nebo chronickým odpíráním zdrojů, schopností, voleb, bezpečí a moci nutných pro to, aby se člověk těšil přiměřené životní úrovni a dalším občanským, kulturním, hospodářským, politickým a sociálním právům 15. Tato definice čerpá zejména z díla Amartya Sena, který chudobu definoval jako nedostatek jistých základních práv jinak řečeno nenaplnění práva na tyto svobody a potřeby 16. Chudoba je tak porušením práva na slušný život a právo na slušný život je zakotveno v mnoha deklaracích o lidských právech včetně Všeobecné deklarace lidských práv. Tato koncepce, kdy právo na slušný život potažmo právo na to nežít v chudobě má každý člověk, je odvozena z individuální a universalistické lidsko-právní tradice. Důležitým prvkem je změna nahlížení na jedince, kteří žijí v chudobě. Tato změna nahlížení je charakteristická právě pro přístup k chudobě z hlediska lidských práv. Na jedince nesmí být pohlíženo jako na objekty, to znamená na pouhé příjemce pomoci, ale jako na subjekty, nositele práv. Jinak řečeno přístup k chudobě z hlediska lidských práv se snaží o to, aby lidé žijící v chudobě nebyli nahlíženi v rámci charity jako příjemci darů, ale aby byli uznáni za nositele základních práv, která jsou porušována. Lidská práva jsou v tomto případě 13 Stockholmská deklarace: 14 Deklarace z Rio de Janiera: 15 Grove 2010: Cabrera 2010: 39 7

8 využívána k prosazování humanity 17. Jedinec má právo na slušný život, který v minimalistické podobě spočívá v zajištění trvalého přístupu k základním potravinám, v zajištění přístřeší, hygienických zařízení, pitné vody a základní zdravotní péče, ale tento slušný život je mu upírán. Z tohoto přístupu se také odvozuje nová podoba politik, které mají za cíl omezit či vykořenit chudobu, a tato nová podoba vymezuje podobu odstranění chudoby tak, aby nastalá situace umožňovala všem členům společnosti plně využívat výše uvedená práva Lidská práva jako nástroj pro vymícení chudoby? Lidská práva se k chudobě vztahují nejen tím, že právo na to v ní nežít je mnohými považováno za jejich součást, ale také tím, že někteří odborníci věří, že lidská práva mohou být nástrojem k jejímu konečnému odstranění. Zastánci této myšlenky se domnívají, že myšlenka lidských práv může vést k novému pohledu na chudobu a k vybudování hnutí, jež bude schopno chudobu odstranit 19. Jedním z hlavních bodů této myšlenky je univerzální nárok každé osoby na nežití v chudobě a proto by mělo být úkolem státu respektovat, chránit a naplňovat toto právo, tak jako respektuje, chrání a naplňuje jiná práva. Břemeno odpovědnosti by tudíž měl nést zejména stát. Zastánci argumentují tím, že se většina států k tomuto zavázala prostřednictvím mezinárodního práva tyto závazky plnit, proto absence v jejich plnění znamená porušení lidských práv 20. Stát by měl rovněž plně usilovat o zajištění tzv. jádrových povinností, mezi něž patří již výše uvedené práva na přístřeší, základní potraviny, pitnou vodu, zdravotnické služby a jiná. Dalším bodem tohoto myšlenkového proudu je, že odpovědnost sice leží převážně na bedrech státu, ale částečnou odpovědnost za zajištění lidských práv včetně práva na slušný život nesou také soukromí aktéři a mezinárodní organizace. Tuto odpovědnost zdůraznil také Výbor OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva ve Vídeňské deklaraci přijaté na konferenci o lidských právech v roce Lidská práva by měla boji proti chudobě pomoci také zajištěním aktivní účasti lidí žijících v chudobě při rozhodovacím 17 Win 2010: Cabrera 2010: Grove 2010: Koubi 2004: Koubi 2004: 334 8

9 procesu o jejich budoucím vývoji na cestě z chudoby 22. Na mysli se má to, aby mohli dotyční lidé rozhodovat o své budoucnosti, například schválením podoby určitého rozvojového projektu. S tím souvisí i posílení práva na informace. Konzultační pravomoc by tak měla být nahrazena pravomocí rozhodovací, protože zjednodušeně řečeno z hlediska lidských práv má každý právo rozhodnout o své budoucnosti. Na závěr této kapitoly bychom rádi krátce zmínili protichůdný názor na otázku práva na nežití v chudobě jako základního lidského práva. Jde o konstatování Hanse Maiera, který se domnívá, že zejména na půdě OSN dochází k nadřazování tzv. basic needs (mezi které se může z určitého úhlu pohledu řadit i právo na to nežít v chudobě) pře zajišťováním individuálních svobod a ochrany práv 23. Tímto jsme chtěli poukázat na odlišnosti v pojímání práva na slušný život, které spočívá v zajištění výše uvedených prvků, což však také může být chápáno pouze jako zajišťování basic needs (základních potřeb), nikoliv jako skutečný nárok na právo. 4. Závěr Univerzální koncept lidských práv můžeme dozajista považovat za běh na dlouhou trať, jelikož jeho stále převládající univerzalita vycházející z individualistického pojetí západní tradice je stále častěji konfrontována s odlišnými názory vycházejícími z jiného kulturního a historického prostředí. Podle mnohých je interkulturní dialog o podstatě univerzality lidských práv tou správnou cestou vývoje konceptu lidských práv. Součástí debaty o podobě univerzálního konceptu lidských práv je i otázka akceptace práv Třetí generace. Právům Třetí generace se pomalu začíná dostávat formálního uznání v mezinárodněprávních dokumentech, ale stále ještě není jejich platnost včetně práva na nežití v chudobě celospolečensky akceptována. Podle zastánců je právo na nežití v chudobě univerzálně platným právem každého jedince a situace mnoha lidí na této planetě, kteří žijí v chudobě, je selháním a porušením tohoto práva. Chudoba je tak prezentována jako absence základního práva na slušný život a nikoliv pouze jako materiální nedostatek. Tato změna chápání má mimo svou hlavní podstatu a to přiznání důstojnosti všem lidem rovněž pomoci k rychlejšímu odstranění chudoby ve světě. 22 Grove 2010: 78, Albrecht 2001: 119 9

10 5. Seznam použitých zdrojů a literatury Albrecht, Vladimír Nové chápání lidských práv? In: Lidská práva. Nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciace. Ed. Jiří Hanuš. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury Baehr, R., Peter Human Rights: Univerzality in practice. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Cabrera, Mariana Úvahy o chudobě z hlediska lidských práv. In: Právo nežít v chudobě. Chudoba jako porušování lidských práv. Ed. Karina Batthyány. Montevideo: Instituto del tercer mundo Grove, Chris Lidská práva a boj za odstranění chudoby. In: Právo nežít v chudobě. Chudoba jako porušování lidských práv. Ed. Karina Batthyány. Montevideo: Instituto del tercer mundo Hrubec, Marek Předpoklady interkulturního dialogu o lidských právech. In: Interkulturní dialog o lidských právech. Západní, islámské a konfuciánské perspektivy. Ed. Marek Hrubec. Praha: Filosofia Koubi, Geneviéve Poverty as a human right violation. Oxford: Blackwell Publishing (vydáno pro ISSJ 180 UNESCO) Maier, Hans Lidská práva Nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciace. In: Lidská práva. Nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciace. Ed. Jiří Hanuš. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury Ošťádalová, Šárka a Kolář, Jakub Politická práva LDCs v Jihovýchodní Asii. Praha: Asociace pro mezinárodní otázky (vydáno pro potřeby XIII. ročníku Pražského modelu OSN) 10

11 Win, A., Aye Chudoba a lidská práva. In: Právo nežít v chudobě. Chudoba jako porušování lidských práv. Ed. Karina Batthyány. Montevideo: Instituto del tercer mundo Stockholmská deklarace: on-line text, ověřeno ke dni Deklarace z Rio de Janiera: on-line text, ověřeno ke dni

Základy práva, 15. listopadu 2016

Základy práva, 15. listopadu 2016 lidská lidská Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta Základy, 15. listopadu 2016 Pojem mezinárodního je soubor právních norem, které upravují vzájemné vztahy států a jiných subjektů mezinárodního

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Lidská práva, sociální práva Mezinárodní organizace v právu sociálního zabezpečení a jejich dokumenty Evropské právo sociálního zabezpečení Aktualizováno k 1.1.2014 JUDr. Martin

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T- 8 ASPEKTY VÁLEČNÉHO PRÁVA A OCHRANY ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV.

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T- 8 ASPEKTY VÁLEČNÉHO PRÁVA A OCHRANY ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV. AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T- 8 ASPEKTY VÁLEČNÉHO PRÁVA A OCHRANY ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV. LEOPOLD SKORUŠA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA)

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) IV. Důvodová zpráva Obecná část A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) 1. Důvod předložení Název návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání

Více

LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY

LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY HISTORIE - STAROVĚK Původem ze zchudlé šlechtické rodiny Zkušenosti z cest do Egypta a na Kypr Athény v krizi Válka s Megarou 594 př.n.l. zvolen archontem Rozsáhlé reformy - rozsáhlá

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 11. 5. 2016 Spolupráce mezi státy v oblasti trestního práva je podmíněna především ohledy na zásadu suverenity. Suverenita je vlastnost státní moci, její nezávislost

Více

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK, Dubí 1 Listina je Základním souborem práv člověka v měřítku českého

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

Problémy lidských práv v současné politice

Problémy lidských práv v současné politice Problémy lidských práv v v současn asné politice Lidská práva souhrn práv v a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti důraz na studium lidských práv v je kladen předevp edevším m v demokratické

Více

NEDISKRIMINACE PLUS POZITIVNÍ AKCE ROVNÁ SE SOCIÁLNÍ INTEGRACE

NEDISKRIMINACE PLUS POZITIVNÍ AKCE ROVNÁ SE SOCIÁLNÍ INTEGRACE MADRIDSKÁ DEKLARACE NEDISKRIMINACE PLUS POZITIVNÍ AKCE ROVNÁ SE SOCIÁLNÍ INTEGRACE My, přes 400 účastníků Evropského kongresu o osobách se zdravotním postižením, konaném v Madridu, velmi vítáme prohlášení

Více

Židé jako menšina. Židovské identity

Židé jako menšina. Židovské identity Židé jako menšina 115 Na konci první světové války se nadnárodní habsburská monarchie rozpadla. Místo nadnárodního mocnářství, v němž přinejmenším v Předlitavsku, jeho západní části, platilo, že i přes

Více

EUROBAROMETR PARLEMETER: REGIONÁLNÍ ANALÝZA 2015 VNÍMÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČESKÉ REPUBLICE EU28 NÁRODNÍ REGIONY

EUROBAROMETR PARLEMETER: REGIONÁLNÍ ANALÝZA 2015 VNÍMÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČESKÉ REPUBLICE EU28 NÁRODNÍ REGIONY PARLEMETER: 2015 NÁRODNÍ REGIONY 1 PARLEMETER: 2015 METODICKÁ PŘÍLOHA: VÝSLEDKŮ EUROBAROMETRU Následující regionální analýza je založena na průzkumech provedených Evropským parlamentem pomocí Eurobarometru.

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

Člověk a společnost. 20. Problematika vymezení pojmu minorita. Vytvořila: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 20. Problematika vymezení pojmu minorita. Vytvořila: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 20. www.ssgbrno.cz Vytvořila: PhDr. Andrea Kousalová, DUM číslo: DUM 20 číslo: 20 Problematika Problematika vymezení vymezení pojmu pojmu Strana: 1 Škola, Šmahova 110 Ročník 1. ročník

Více

PC, dataprojektor, filmové dokumenty, aktuální zpravodajství, denní tisk

PC, dataprojektor, filmové dokumenty, aktuální zpravodajství, denní tisk Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Politologie, právo 3. ročník a septima 1 hodina týdně PC, dataprojektor, filmové dokumenty, aktuální zpravodajství, denní tisk

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Vymezení obecné a zvláštní části mezinárodního práva veřejného

Vymezení obecné a zvláštní části mezinárodního práva veřejného Vymezení obecné a zvláštní části mezinárodního práva veřejného Mezinárodní právo veřejné (MPV) = soubor právních norem, které zajišťují mírovou existenci a plynulý vývoj mezinárodního společenství Obecná

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T5a) Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

SSOS_ON_1.18 Vývoj ochrany lidských práv

SSOS_ON_1.18 Vývoj ochrany lidských práv Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_1.18

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY KYBERŠIKANA. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: únor 2014

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY KYBERŠIKANA. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: únor 2014 SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY KYBERŠIKANA Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: únor 2014 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_1.ZSV.15 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: únor 2014 Ročník: 2. ročník

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky LIDSKÁ PRÁVA historické mezníky Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

Výmarská republika Německá říše

Výmarská republika Německá říše Výmarská ústava Výmarská republika Výmarská republika je označení pro historický stát Německa po pádu monarchií v Německu v roce 1918 až do nástupu nacistů k moci v roce 1933 Přestože oficiální název Německa

Více

Funkce práva, právní řád

Funkce práva, právní řád STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Funkce práva, právní řád VY_32_ INOVACE _06_107 Projekt MŠMT EU peníze středním školám

Více

Názory na důvody vstupu do politických stran

Názory na důvody vstupu do politických stran TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory na důvody vstupu do politických stran

Více

Úvod do mezinárodního práva 215-2

Úvod do mezinárodního práva 215-2 Úvod do mezinárodního práva 215-2 Mezinárodní právo 1 vztahy mezi státy + podobnými subjekty mezinárodní společenství zásada svrchované rovnosti - suverenita koordinační charakter mezinárodního práva (nikoli

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. 1 Vývoj jazyka Věk 1 2 měsíce vrnění 4 měsíce

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

Patronka Rady pro lidská práva

Patronka Rady pro lidská práva Patronka Rady pro lidská práva Ing. Kateřina SEQUENSOVÁ Velvyslankyně Stálé mise při OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě JMÉNO AUTORA: DATUM: 17.12.2011 LUDVÍK EGER Úvod Lidská práva ve vnitrostátních

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. PSS2új 1 Vývojové teorie jazyka Jazyk se vyvíjí

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

Přírodně - historická podmíněnost existence lidské společnosti. Kultura jako předpoklad přežití a vývoje společnosti

Přírodně - historická podmíněnost existence lidské společnosti. Kultura jako předpoklad přežití a vývoje společnosti I. Základy lidské společnosti - dokončení II. Sociální vztahy a pospolitosti Rekapitulace Přírodně - historická podmíněnost existence lidské společnosti Základy lidské společnosti - dokončení Kultura jako

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. Z Členství v Národní síti Zdravých měst ČR. ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. Z Členství v Národní síti Zdravých měst ČR. ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-08-021-15 ze dne 13.10.2015 Členství v Národní síti Zdravých měst ČR 8. z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a městské části 1. s c

Více

Humanistické modely Madeleine Leininger Teorie transkulturní péče. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Madeleine Leininger Teorie transkulturní péče. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Madeleine Leininger Teorie transkulturní péče Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie Sestra, profesorka ošetřovatelství a antropologie 1960 poprvé definovala pojem

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Podzimní škola MPSV v Táboře

Podzimní škola MPSV v Táboře Podzimní škola MPSV 22. 26. 9. 2014 v Táboře Definice rolí sociálních pracovníků Prof. JUDr. Igor Tomeš CSc Igor Tomeš 1 Role sociálních pracovníků vychází z definice sociální práce Definice mezinárodních

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.19 Integrovaná střední škola

Více

Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov:

Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov: Návrh změny stanov. Praha, 25.března 2013 Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov: V čl. 1 písmeno a) se věta v závorce mění na "(dále jen sdružení

Více

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L EUROPE Co je to Rámcová úmluva na ochranu národnostních menšin? Rámcová úmluva, která vstoupila v platnost 1. února 1998, je

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ Studentská komora Rady vysokých škol prohlašuje, že vzdělání, včetně vzdělání vysokoškolského, je základním právem

Více

Člověk a příroda - Zeměpis 7.ročník

Člověk a příroda - Zeměpis 7.ročník rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií,

Více

Svoboda vyznání. Teologická etika 2 VOŠ Jabok. Mgr. Zdenko Š Širka, ThD

Svoboda vyznání. Teologická etika 2 VOŠ Jabok. Mgr. Zdenko Š Širka, ThD Svoboda vyznání Teologická etika 2 VOŠ Jabok Mgr. Zdenko Š Širka, ThD 1. Svoboda vyznání součást lidskoprávních standardů Charta základních práv EU, čl. 10: právo každé osoby na to, že může změnit náboženské

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX závazné pro každého zaměstnance bez rozdílu postavení v hierarchii společnosti Optik House, s. r. o., se sídlem Nádražní 129, Mnichovice (dále též společnost ) (dále

Více

Sociální skupiny. Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy.

Sociální skupiny. Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy. Sociální skupiny Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy. PSS9új 1 Sociální kategorie seskupení většího počtu osob, které mají

Více

Vývoj vybraných hodnotových orientací studentů FHS UK mezi roky (pro 6. olomouckou podzimní sociologickou konferenci)

Vývoj vybraných hodnotových orientací studentů FHS UK mezi roky (pro 6. olomouckou podzimní sociologickou konferenci) Vývoj vybraných hodnotových orientací studentů FHS UK mezi roky 2002 2016 (pro 6. olomouckou podzimní sociologickou konferenci) Libor Prudký FHS UK Vznik: Vývoj výzkumu Na základě srovnávací a sekundární

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná Metody sociální práce 6 PhDr. Jana Novotná Etika pojem odvozen od řeckého slova ethos, což je mrav, zvyk, nebo obyčej etika se zabývá správným, nebo obvyklým chováním a jednáním v lidské společnosti Vývoj

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Metodické listy pro magisterské kombinované studium předmětu Směrnice ES

Metodické listy pro magisterské kombinované studium předmětu Směrnice ES Metodické listy pro magisterské kombinované studium předmětu Směrnice ES Metodický list č.1. Název tématického celku: Orgány a instituce ES, jejich postavení,úloha a význam pro finanční sféru členských

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0133/2. Pozměňovací návrh. Willy Meyer, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0133/2. Pozměňovací návrh. Willy Meyer, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL 12. 5. 2010 A7-0133/2 2 Bod 1 a (nový) 1a. připomíná, že hospodářské, politické, sociální, kulturní nebo jakékoliv jiné vztahy mezi EU a středomořskými zeměmi musí být založeny na rovném zacházení, doplňkovosti,

Více

Právo životního prostředí pojem, systém, principy v mezinárodním a evropském kontextu. Jana Dudová

Právo životního prostředí pojem, systém, principy v mezinárodním a evropském kontextu. Jana Dudová Právo životního prostředí pojem, systém, principy v mezinárodním a evropském kontextu Jana Dudová Pojem životní prostředí Životní prostředí - realita světa ( jeho části), která svými vlastnostmi umožňuje

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Národní konference protidrogové politiky na místní úrovni. Jan Vrbický. Praha

Národní konference protidrogové politiky na místní úrovni. Jan Vrbický. Praha Národní konference protidrogové politiky na místní úrovni Jan Vrbický Praha 19. 06. 2017 Sociální práce Globální definice sociální práce schválena Valným shromážděním IFSW (Mezinárodní federace sociálních

Více

- správnost při aplikaci platných předpisů a postupů při běžných účetních případech se dociluje věrného a poctivého zobrazení tím, že je nastalá skute

- správnost při aplikaci platných předpisů a postupů při běžných účetních případech se dociluje věrného a poctivého zobrazení tím, že je nastalá skute VŠEOBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ PRINCIPY A ÚČETNÍ METODY Podstata všeobecných účetních zásad Všeobecné účetní zásady tvoří základ účetních systémů jednotlivých států. V rámci Evropské unie je snaha vytvořit

Více

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ Pohledy z různých oborů Vývojová psychologie Legislativa (problém etiky a práva) Lidskoprávní přístup (etika a lidská práva)

Více

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu Lenka Procházková (UČO 178922) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu 1. Editorial (text od Michala Buchty) Návrh kvantitativního výzkumu: Zkoumaný problém v tomto výzkumu bych definovala jako

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD)

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Vznik moderní občanské společnosti Předmětem zájmu VKD je vývoj moderní

Více

Hlubinné úložiště: Zákon připravovaný PS Dialog

Hlubinné úložiště: Zákon připravovaný PS Dialog Hlubinné úložiště: Zákon připravovaný PS Dialog Aneb nic není jenom černé a nic není jenom bílé 1 Prezentací vás provedou: Skeptik Optimista Co tu jako děláme? Dejte mi svátek! Věci je třeba řešit. Pojďme

Více

Socialistické teorie

Socialistické teorie Socialistické teorie Co nás čeká Utopický socialismus Socialismus na přelomu 18. a 19. století včetně H. Saint-Simon Karel Marx Marxovi součastnicí a následovníci Výzvy socialismu v 21. století Utopický

Více

Emocionální a interpersonální inteligence

Emocionální a interpersonální inteligence Emocionální a interpersonální inteligence MODELY První model emoční inteligence nabídli Salovey a Mayer v roce 1990. Emoční inteligence se v jejich formálním pojetí týká zpracovávání emočních informací

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

Česká republika po roce Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. Kfi TF JU

Česká republika po roce Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. Kfi TF JU Česká republika po roce 1989 Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. Kfi TF JU Revoluce v roce 1989 Nové vymezení vztahu vůči náboženství Bude mít nový politický řád morální rozměr? Náboženství = tradiční skupiny

Více

Informační bezpečnost a právo na svobodný přístup k informacím.

Informační bezpečnost a právo na svobodný přístup k informacím. JUDr. Štěpán KALAMÁR, doc. RNDr. Josef Požár, CSc. Informační bezpečnost a právo na svobodný přístup k informacím. Úvod Prudký nástup výpočetní techniky do všech oblastí společenského života způsobil,

Více

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Výzkum názorů české populace

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Výzkum názorů české populace Cíle udržitelného rozvoje 2015 2030 Organizace spojených národů Výzkum názorů české populace Duben 2016 1 Zdroj obrázku: http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/cile-udrzitelneho-rozvoje-sdgs-2015-2030/. 2

Více

srovnávací právo právní kultury

srovnávací právo právní kultury Brno International Business School srovnávací právo právní kultury Pavel Hungr KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Publikace byla vydána ve spolupráci se soukromou vysokou školou Brno International Business

Více

SEZNÁMENÍ S ICF. Vážné zdravotní postižení: definice pomocí icf Téma 1

SEZNÁMENÍ S ICF. Vážné zdravotní postižení: definice pomocí icf Téma 1 SEZNÁMENÍ S ICF Vážné zdravotní postižení: definice pomocí icf Téma 1 V posledních letech se pohled na postižení mění, a to má za následek uznání stejných práv, stejně jako potenciálu a schopností osob

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 21. 6. 2013 2013/0081(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu

Více

Celokrajské strategické řízení příspěvkových organizací, návrh pravidel rady kraje

Celokrajské strategické řízení příspěvkových organizací, návrh pravidel rady kraje Celokrajské strategické řízení příspěvkových organizací, návrh pravidel rady kraje Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Komplexní, konečná odpovědnost Kdo je nositelem komplexní, konečné

Více

Lidská důstojnost a hodnota a kvalita lidského života. Marta Hošťálková

Lidská důstojnost a hodnota a kvalita lidského života. Marta Hošťálková Lidská důstojnost a hodnota a kvalita lidského života Marta Hošťálková Etymologický a významový výklad pojmu lidská důstojnost Lidská důstojnost - humanita latin. původ (subst. humanitas z adj. humanus

Více

DĚJEPIS (6. 9. ročník)

DĚJEPIS (6. 9. ročník) DĚJEPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Teorie práva VŠFS. Metodický list č. 1

Teorie práva VŠFS. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Teorie práva VŠFS Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti teorie práva, vývoje právního myšlení a základů

Více

Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT

Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT Co označujeme pojmem stát? ohraničené území formu organizace lidské společnosti demokratickou vládu Název: XII 7 11:55 (2 z 28) Název: III 7 18:05 (3 z 28) ZNOVU!!! Název:

Více