Informační bezpečnost a právo na svobodný přístup k informacím.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační bezpečnost a právo na svobodný přístup k informacím."

Transkript

1 JUDr. Štěpán KALAMÁR, doc. RNDr. Josef Požár, CSc. Informační bezpečnost a právo na svobodný přístup k informacím. Úvod Prudký nástup výpočetní techniky do všech oblastí společenského života způsobil, že se tato využívá nejen v právní vědě, ale i právní praxi a že si již nelze představit perspektivu sociálních změn a ekonomického života bez kvalitních informací, jejich zpracování a následného využívání. V této etapě vývoje společnosti, kterou nazýváme jako informační společnost je velmi významnou veličinou zejména rychlost jakou dochází ke kvalitativním společenským změnám (hovoří se o tzv. turbulentním prostředí, popřípadě též o prostředí chaosu ). Téměř neomezené používání výpočetní techniky dává prostor pro vznik novým oborům jakým je např. právní informatika 1, jejímž základním pojmem je informace. Má-li mít ale informace svou hodnotu a to nejen v právní teorii, ale i v právní praxi, musíme ji také umět ochránit před jejím zneužitím, úmyslným pozměněním či neoprávněným užitím nepovolanou osobou. K tomu nám má pomoci i nově koncipovaný předmět na akademické půdě Policejní akademie ČR, kterým je Teorie informační bezpečnosti 2, Termín informační bezpečnost nahradil v teorii dříve používaný termín ochrana informací, který je spíše termínem právním vycházejícího ze zákoné úpravy ochrany utajovaných informací 3. K obsahu pojmu informační bezpečnost bylo již napsáno poměrně dost J. Požár 4 uvádí, že: informační bezpečnost (Information security) jako obor zabývající se zabezpečením informací v informačních a komunikačních technologiích lze chápat jako systém ochrany a informací během jejich vzniku, zpracování, ukládání, přenosů a likvidace prostřednictvím logických, fyzických, technických, programových a organizačních opatření, která musí působit proti ztrátě důvěrnosti, integrity a dostupnosti těchto hodnot. M. Světlík definuje informační bezpečnost jako: vzájemně provázaná opatření organizační, administrativní, personální a fyzické bezpečnosti a opatření bezpečnosti 1 KNAPP, V. Teorie práva, 1. Vydání. Praha : C. H. Beck, 1995, s POŽÁR, J. a kol. Základy teorie informační bezpečnosti. Praha : PA ČR, 2007, 219 s. 3 Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších změn a doplňků. 4 POŽÁR, J. a kol. Základy teorie informační bezpečnosti. Praha : PA ČR, 2007,s

2 informačních a komunikačních technologiích pro zajištění dostupnosti, důvěryhodnosti a integrity informací 5. Důkazem toho, že problematika informační bezpečnosti stále roste na svém významu svědčí i skutečnost, že usnesením vlády ČR č ze dne byla schválena Národní strategie informační bezpečnosti ČR, která si klade za cíl zvýšit důvěru občanů a subjektů komerční i nekomerční sféry v informační společnost, zlepšit celkové řízení informační bezpečnosti, rozvíjet znalosti o informační bezpečnosti, zlepšit mezinárodní spolupráci, shromáždit a doporučit nejlepší praxi pro oblast řízení informační bezpečnosti, zajistit základní lidská práva při používání informačních a komunikačních technologií a podporovat konkurenceschopnost české ekonomiky. Cílem tohoto příspěvku není definování či rozbor dosud publikovaných pojmů informační bezpečnosti, ale naopak obrácení pozornosti zpět na problematiku práva na informace a ochrany informací z pohledu současné platné legislativní úpravy tohoto fenoménu, jakým informační bezpečnost je. Hovoříme-li o informační bezpečnosti, nesmíme zapomínat na skutečnost, že tato problematika má dvě oblasti. Jednou oblastí je bezesporu právo občanů na svobodný přístup k informacím, které jsou obhospodařovány subjekty veřejné správy. Druhou oblastí je pak povinnost výše uvedených subjektů informace, se kterými disponují a mají je ve své správě, chránit před jejich únikem, neoprávněným užitím, či jejich zneužitím. Zastavíme-li se u tohoto termínu informační bezpečnost musíme dojít k závěru, že je zde jistý rozpor mezi tendencí živelného, nekontrolovaného rozšiřování informací na straně jedné vyplývajícího z práva občanů na informace a na straně druhé pak objektivní potřebou informace chránit vycházející z legislativní úpravy informační bezpečnosti. Pod pojmem právo na informace, kterému se chceme dnes věnovat, je třeba především rozumět oprávnění občana požadovat od státních orgánů a institucí informace vztahující se k jejich působnosti (tzv. svobodný přístup k těmto informacím) a následně pak i povinnost státních orgánů a veřejných institucí tyto informace občanům poskytovat. Vývoj legislativního zakotvení práva na informace Legislativní zakotvení práva na přístup k informacím (jinak také právo na přístup k dokumentům vlády nebo též právo vědět ) bylo poprvé regulováno ve Švédsku již v roce 1766 (Freedom of the Press Act zákon o svobodě tisku) a Finsku, které bylo v době přijetí švédské legislativy z 18. století součástí tohoto Švédského státu. Tento moderní trend otevírání vlády prostřednictvím určitých druhů informací začíná být uskutečňován v západních demokraciích až v druhé polovině 20. století. Právo na informace bylo v novodobé historii poprvé zmíněno ve Všeobecné deklaraci lidských práv v roce (čl. 19 zaručuje každému právo na svobodu přesvědčení 5 SVĚTLÍK, M. Informační bezpečnosti: část 1 4, Softwarové noviny, 2002, č. 2-5, s Usnesení Valného shromáždění OSN č. DE01/48 ze dne

3 a projevu; toto právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu za své přesvědčení, a zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoli prostředky bez ohledu na hranice). Zmínku o právu na informace můžeme nalézt též v čl. 19 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech 7. Právo na informace figuruje také v čl. 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod 8, ke kterému se pojí bohatá judikatura Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Vedle zmíněných právních aktů se pro Českou republiku staly závazné i některé další mezinárodní dohody o lidských právech, které se dotýkají pouze některých skupin osob. Ve vztahu k právu na informace lze zmínit např. Úmluvu o právu dítěte a její čl. 13, který přiznává svobodu projevu zahrnující i právo na informace dítěti. Například ve Spojených státech amerických prošla tato legislativa (Freedom of Information Act zákon o svobodě informací) úspěšně kongresem teprve v roce 1966, tj. o 200 let později než tomu bylo ve Švédsku. Ve Francii byla tato legislativa přijata v roce 1978, v Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu v roce 1982, v Nizozemí v roce 1991, Maďarsku 1992, v Irsku 1997, v Bulharsku a na Slovensku v roce 2000, v Anglii v roce 2004 atd. 9 Postupně, jak právní úprava této oblasti reagovala (a stále reaguje) na potřeby vývoje společnosti, docházelo i k tvoření určitých standardů, jež jsou následně přijímány nezávisle na právním systému jednotlivých států. V 90. letech minulého století na půdě Evropské hospodářské komise OSN v rámci série konferencí evropských ministrů životního prostředí pod názvem Životní prostředí pro Evropu byla připravována úmluva o přístupu občanů k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v otázkách životního prostředí. Z této série konferencí stojí za zmínku zejména: První celoevropská konference Životní prostředí pro Evropu 1991, Dobříš. Tato konference se konala z podnětu tehdejšího předsedy Federálního výboru životního prostředí Josefa Vavrouška, který pozval evropské ministry do České republiky, aby společně diskutovali problémy životního prostředí Evropy. Světový summit o životním prostředí a rozvoji 1992, Rio de Janeiro 10.Na tomto summitu byla přijata deklarace, která se mimo jiné zmiňuje i o potřebě zainteresovanosti všech občanů na ochraně životního prostředí Vyhláška MZV č. 120/1976 Sb., ze dne o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech. 8 Sdělení FMZV č. 209/1992 Sb. s vnitrostátní účinnosti od Senát Parlamentu ČR: Důvodová zpráva k zákonu č. 10/1999 Sb., 10 Dostupné na Webu: [cit ] < 11 čl. 10 Deklarace: Na národní úrovni musí mít každý jednotlivec řádný přístup k informacím týkajícím se životního prostředí, které jsou v držení úřadů, a musí mít také možnost podílet se na rozhodovacím procesu. 3

4 Druhá celoevropská konference ministrů EHK OSN 1993, Luzern. Konference označila jako prioritu pro další období účast veřejnosti na rozhodování. Poprvé v historii kromě jednotlivých států a mezinárodních organizací se přípravě podoby právně závazné úmluvy podíleli také zástupci občanských organizací. Třetí celoevropská konference ministrů EHK OSN 1995, Sofie. Na této konferenci byla přijata Směrnice o přístupu k informacím a účasti veřejnosti na rozhodování v otázkách životního prostředí. Čtvrtá konference ministrů EHK OSN , v Dánském Aarhusu. Na konferenci byla předložena Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v otázkách životního prostředí, která nese označení tzv. Aarhuská úmluva 12. Podepsalo ji 35 evropských a středoasijských zemí, včetně České republiky. V následujícím roce na prvním setkání signatářů Aarhuské úmluvy v Kišiněvě započal proces ratifikací. Ratifikací úmluvy 16. signatářskou zemí vstoupila Úmluva dne 30. října 2001 v platnost. Česká republika ratifikovala Aarhuskou úmluvu v roce 2004 přijetím a schválením Parlamentem dne s účinností od Úmluva je obsahově postavena na třech relativně samostatných, nicméně vzájemně provázaných věcných okruzích, tzv. pilířích 14 : 1. Zpřístupňování informací o životním prostředí veřejnosti. 2. Aktivní účast veřejnosti v rozhodovacích procesech, týkajících se životního prostředí. 3. Zajištění právní ochrany v záležitostech životního prostředí. Ústavní zakotvení práva na informace v české legislativě Ústava České republiky (zák. č. 1/1993 Sb.) se ve svých ustanoveních nezmiňuje o právu na informace a informační povinnosti subjektů veřejné správy vůbec. Český právní řád má totiž zakotvení základních práv člověka a občana oddělené od ústavy. Zakotvení svobody projevu a práva na informace deklaruje Listina na předním místě mezi politickými právy v druhém oddílu, hlavy druhé (čl. 17 odst. 1 Listiny 15 ). Jedná se v podstatě o dvě práva (svobody) 16. Oproti mezinárodním zvyklostem právo na informace není zahrnuto do svobody projevu jako její nedílná součást, ale je osamostatněno a postaveno jí na roveň jako subjektivní právo (nárok) jednotlivce vůči veřejné moci na informace z oblasti správy věcí veřejných, čímž se zvýrazňuje jeho politický charakter. 12 Dostupné na Webu: [cit ]: < 13 Sdělení MZV č. 124/2004 Sb.m.s., uveřejněno ve Sbírce mezinárodních smluv, částka 53/2004, str Dostupné na Webu: [cit ]: < 15 Srov: čl. 17 odst. 1, 5, čl. 25 odst. 1 a 35 odst. 2 Usnesení ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. 16 ZOUBEK, V., Lidská práva globalizace bezpečnost, Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s

5 Právo na informace podle čl. 17 Listiny je na rozdíl od ostatních politických práv např. práva volebního (dopadá pouze na občany) právem univerzálním. Dá se souhlasit s názorem, že to ve své podstatě znamená, že právo na informace je zaručeno všem bez rozdílu, tj. všem fyzickým i právnickým osobám 17 (včetně dětí, cizinců i zahraničních právnických osob), neboť právo na informace mohou konzumovat jak právnické, tak i fyzické osoby. Tento závěr vyplývá jak ze samotné povahy práva na informace (jeho podstaty), tak je i podporován ze znění čl. 3 odst. 1 Listiny, kde se stanoví, že základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti nebo jiného postavení [jinými slovy ať už je nositel tohoto práva (nároku) v postavení fyzické nebo právnické osoby]. Konečně i čl. 17 odst. 2 stanoví Každý má právo svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Víme, že na internetové síti se vedle fyzických osob prezentují i firmy (právnické osoby), tj. podávají informace o své existenci, o svých podnikatelských aktivitách či produktech. Zůstaneme-li u ústavního zakotvení práva na informace, nelze se nezmínit o právu na informace, které je zakotveno jako jedno z práv hospodářských, sociálních a kulturních (čl. 35), kde v odst. 2 se stanoví: Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů. Toto právo na informace však lze nalézt i v další úpravě jako jedno z práv národnostních a etnických menšin (čl. 25) v odst. 1 kde se praví: Občanům tvořícím národnostní nebo etnické menšiny se zaručuje všestranný rozvoj, zejména právo společně s jinými příslušníky menšiny rozvíjet vlastní kulturu, právo rozšiřovat a přijímat informace v jejich mateřském jazyku Tomuto subjektivnímu právu jedince na informace pak jako protiváha odpovídá povinnost orgánů veřejné moci přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti, která je vyjádřena v čl. 17 odst. 5 Listiny. Tento odstavec tvoří především ústavní základ pro aktivní zveřejňování informací povinnými subjekty (tedy povinnost těchto subjektů zveřejňovat vybrané informace ve vhodném rozsahu samy od sebe ex officio, jedná se o tzv. princip publicity, tj. publikování navenek vůči neurčitému okruhu adresátů bez dopadu na individuální subjektivní práva). Zároveň je i základem pro plnění ústavně zakotveného práva jedinců na informace (čl. 17 odst. 1 Listiny), tj. poskytování informací v reakci povinného subjektu na konkrétní žádost. Vedle těchto snad základních článků, které zakotvují právo na informace, lze ve více či méně zastřenější podobě toto právo nalézt i ve vyjádření v dalších ustanoveních Listiny jako např. součást: práva obviněného nebo podezřelého v případě zadržení být seznámen s důvody jeho zadržení (čl. 8 odst. 3 Listiny), práva obviněného na poskytnutí času a možnosti k přípravě obhajoby (čl. 40 odst. 3 Listiny), svobody myšlení a náboženského vyznání (čl. 15 odst. 1, čl. 16 odst. 1 Listiny), svobody vědeckého bádání (čl. 15 odst. 2 Listiny), práva podílet se na správě veřejných věcí (čl. 21 odst. 1 Listiny), práva na vzdělání (čl. 33 odst. 1 Listiny), 17 KORBEL, F. a kol., Právo na informace. Praha : Linde, s

6 práva na právní pomoc (čl. 37 odst. 2 Listiny), práva na tlumočníka (čl. 37 odst. 4 Listiny), práva na projednání věci veřejně spravedlivý proces (čl. 38 odst. 2 Listiny), Právo na informace a jeho ústavní zakotvení není však bezbřehé. Ústavní omezení práva na informace je zakotveno v čl. 17 odst. 4 Listiny slovy: Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem. Toto omezení je přípustné v případě, pokud jde o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro: ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví nebo ochranu mravnosti. Tak jak tomu je u práva na informace (vedle tzv. základního vyjádření práva na informace, můžeme toto právo nalézt i ve vyjádření v dalších článcích Listiny), tak s ústavním omezením svobody informací je to obdobné. Vedle zvláštních zákonů 18 právo na informace omezují i některá ustanovení Listiny, která sledují opačný zájem než čl. 17, 25 a 35, tj. ochranu před nežádoucím příjímáním a šířením informací. Takovými články jsou např.: čl. 7 odst. 1 (nedotknutelnost osoby a jejího soukromí), čl. 10 odst. 1, 2 (ochrana lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a dobrého jména, jakož i ochrana před neoprávněným zasahováním do soukromí a rodinného života), čl. 10 odst. 3 (ochrana osobních údajů), jedná se o tzv. práva osobnostní povahy, čl. 13 (ochrana listovního tajemství). Na toto ústavní zakotvení (čl. 17 odst. 5 Listiny) práva na informace neboli také práva vědět pak navazují konkrétní zákony Parlamentu ČR, kterými se budeme zabývat v příštím pokračování tohoto malého souhrnu platné právní úpravy v oblasti práva na informace. Závěr Hovoříme-li o informační bezpečnosti musíme si vždy uvědomit jeden důležitý moment a to, že informační bezpečnosti (ochraně informací) předchází právo občanů na svobodný přístup k informacím a proto také znalost jeho ústavního zakotvení je předpokladem pro dobrou orientaci v právní úpravě práva na informace a ochrany informací v České republice. 18 Např.: Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších změn a doplňků; zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákon, ve znění pozdějších předpisů. 6

7 LITERATURA: KNAPP, V. Teorie práva. Praha : C. H. Beck, 1995, s. 247 KORBEL, F. a kol. Právo na informace. Praha : Linde, s. 36. MAŠTALKA, J. Osobní údaje právo a my. 1. Vydání. Praha : C. H. Beck, MATES, P., SMEJKAL, V. E-government v českém právu. Praha : Linde, MATOUŠOVÁ, M., HEJLÍK, L. Osobní údaje a jejich ochrana. 2. Vyd. Praha : ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s POŽÁR, J. a kol. Základy teorie informační bezpečnosti. Praha : PA ČR, 2007, s POŽÁR, J. Informační bezpečnost. Plzeň : Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, s SVETLIK, M. Informační bezpečnosti: část 1 4, Softwarové noviny, 2002, č. 2-5, s. 12. ZOUBEK, V. Lidská práva globalizace bezpečnost, Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s ZOUBEK, V. Lidská práva globalizace bezpečnost, 2. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008, s RESUMÉ Cílem tohoto příspěvku je poukázat na problematiku především ústavního zaktovení práva na informace a ochrany informací z pohledu současné platné legislativní úpravy tohoto fenoménu, jakým je informační bezpečnost. Klíčová slova: Informace, právo na informace, informační bezpečnost, ochrana informací, 7

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ RNDr. Viktor Třebický, Ph.D. Ing. Karel Brandejský OSNOVA PREZENTACE 1. Trocha historie nikoho nezabije 2. Právo na informace (obecné) 3. Právo na informace o

Více

Diplomová práce. Postavení cizinců a osob bez státní příslušnosti v pracovněprávních vztazích. Jana Daňhelová

Diplomová práce. Postavení cizinců a osob bez státní příslušnosti v pracovněprávních vztazích. Jana Daňhelová Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Postavení cizinců a osob bez státní příslušnosti v pracovněprávních vztazích

Více

Právo - soubor právních předpisů, norem a pravidel, kterými se organizuje život společnosti

Právo - soubor právních předpisů, norem a pravidel, kterými se organizuje život společnosti Otázka: Právo a jeho vývoj Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kuba Vybíral Právo - soubor právních předpisů, norem a pravidel, kterými se organizuje život společnosti - dodržování předpisů je

Více

Počítačové a informační právo

Počítačové a informační právo Metodické listy pro kombinované studium předmětu Počítačové a informační právo Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou právních aspektů práva informačních systémů včetně

Více

INFORMAČNÍ PRÁVO. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. (vybraná ustanovení)

INFORMAČNÍ PRÁVO. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. (vybraná ustanovení) Stránka 1 INFORMAČNÍ PRÁVO Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod (vybraná ustanovení) Listina základních práv a svobod byla schválena Federálním shromážděním ČSFR 9. 1. 1991 s účinností

Více

Institucionální systém EU

Institucionální systém EU Institucionální systém EU Existence institucí Evropské unie je přímo odvozena ze smluv o ESUO, EHS a EURATOM, v kterých členské státy souhlasily s přenesením části svých pravomocí na orgány Společenství.Instituce

Více

Základy práva, 2. listopadu 2015

Základy práva, 2. listopadu 2015 a a principy ního státu a a principy ního státu a Koncept lidských Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy a, 2. listopadu 2015 Přehled přednášky a a principy ního státu a Koncept

Více

Listina základních práv a svobod (ÚZ č. 2/1993 Sb.) Hlava druhá: Lidská práva a základní svobod:oddíl druhý: Politická práva: čl.

Listina základních práv a svobod (ÚZ č. 2/1993 Sb.) Hlava druhá: Lidská práva a základní svobod:oddíl druhý: Politická práva: čl. Politická práva v Listině Listina základních práv a svobod (ÚZ č. 2/1993 Sb.) Hlava druhá: Lidská práva a základní svobod:oddíl druhý: Politická práva: čl. 17 23 Obecná systematika úpravy v Listině Nejprve

Více

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A.

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A. V Brně dne 4.9.2008 Sp. zn.: 3186/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol A. Důvody šetření Z tiskového

Více

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 I Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 Kapitola 5, nazvaná Právní prostředky proti nekalé soutěži obsažené v obchodním zákoníku,

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_355 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Šanghajská organizace spolupráce

Šanghajská organizace spolupráce Šanghajská organizace spolupráce Štěstí je zvláštní věc. Čím více ho člověk dává, tím více ho má. Germaine de Stael - Hdstein Rok s rokem se sešel. A o rok jsou moudřejší moudří lidé a dá se říci, že moudřejší

Více

Policejní akademie České republiky v Praze BEZPEČNOST INFORMACÍ

Policejní akademie České republiky v Praze BEZPEČNOST INFORMACÍ Policejní akademie České republiky v Praze Fakulta bezpečnostního managementu PRŮVODCE KOMBINOVANÝM STUDIEM Metodická studijní opora BEZPEČNOST INFORMACÍ Bakalářský studijní program Veřejná správa, studijní

Více

On-line informace o právu a nejen pro právníky

On-line informace o právu a nejen pro právníky On-line informace o právu a nejen pro právníky JUDr. Danuše Spáčilová Pracovní skupina pro právo a informační technologie Právnická fakulta MU Brno, spacil@law.muni.cz Program konference - Anotace Na postech

Více

Stručný pohled na historický vývoj legislativních nástrojů EU na ochranu poškozených a obětí trestných činů, úskalí implementace v České republice

Stručný pohled na historický vývoj legislativních nástrojů EU na ochranu poškozených a obětí trestných činů, úskalí implementace v České republice Stručný pohled na historický vývoj legislativních nástrojů EU na ochranu poškozených a obětí trestných činů, úskalí implementace v České republice I. Úvodem Oběti trestného činu je věnována pozornost v

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA Obor Právo a právní věda Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva

MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA Obor Právo a právní věda Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA Obor Právo a právní věda Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Průmyslové havárie ve světle právní úpravy Diplomová práce Brno 2015 Vedoucí diplomové

Více

Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora

Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora (testové otázky jsou zpracovány za použití legislativních zkratek příslušných právních předpisů a vycházejí z právního stavu platného ke dni 12. 12. 2012)

Více

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké RADA EVROPSKÉ UNIE Praha 14. května 2009 8436/09 (Presse 79) VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké 1. Šesté zasedání Smíšené rady Evropské unie a Mexika se

Více

KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY)

KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY) KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY) Plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Fakulta právnická Západočeské univerzity

Více

Sylabus pro denní formu výuky bc. oboru adiktologie

Sylabus pro denní formu výuky bc. oboru adiktologie Název předmětu: Základy práva Číslo předmětu: B01270 Typ předmětu, dotace: povinný, 30 hodin, 2+0 Zakončení předmětů: zápočet Ročník: 1. Semestr: zimní Vyučující: JUDr. Michaela Štefunková, Ph.D. Kontakt:

Více

Pojetí veřejné správy a její členění

Pojetí veřejné správy a její členění MODUL 2 - Veřejná správa Úvod Vstoupili jsme do části vstupního vzdělávání následného nazvané Veřejná správa. Jejím cílem je zprostředkovat základní znalosti a vědomosti v této problematice orientované

Více

PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem

PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem Právo soubor předpisů, podle kterých se organizuje a řídí život lidské společnosti. Právní předpisy závazně určují,

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA)

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) IV. Důvodová zpráva Obecná část A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) 1. Důvod předložení Název návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání

Více

Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Dne 29. 12. 2006 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Zaměstnávání cizinců na území ČR, vývoj právní úpravy od 1. 1. 2007 Soňa Vildová Plzeň 2012 1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

Více

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě Pozvánka na konferenci Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě Stěžejní témata: Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě Nový občanský zákoník jaké změny přinese nový občanský zákoník do veřejné správy

Více

Staženo z ISAPu, Evidence revidovaných překladů (Databáze 3A) Dne 21.7.2003 ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 15. června 2001

Staženo z ISAPu, Evidence revidovaných překladů (Databáze 3A) Dne 21.7.2003 ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 15. června 2001 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 15. června 2001 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů do třetích zemí podle směrnice 95/46/ES (oznámeno pod číslem dokumentu K(2001) 1539) (Text s významem

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.9.2014 COM(2014) 604 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Pomáhat vnitrostátním orgánům v boji proti zneužívání práva na volný pohyb: Příručka pro řešení otázky

Více

Západočeská univerzita v Plzni DIPLOMOVÁ PRÁCE STAVEBNÍ POVOLENÍ FAKULTA PRÁVNICKÁ. Veronika Suchoňová

Západočeská univerzita v Plzni DIPLOMOVÁ PRÁCE STAVEBNÍ POVOLENÍ FAKULTA PRÁVNICKÁ. Veronika Suchoňová Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE STAVEBNÍ POVOLENÍ Veronika Suchoňová Plzeň, 2014 Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra správního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

OBTÍŽNÝ BOJ S MEZINÁRODNÍ ORGANIZOVANOU KRIMINALITOU V ČR

OBTÍŽNÝ BOJ S MEZINÁRODNÍ ORGANIZOVANOU KRIMINALITOU V ČR POLICY PAPER OBTÍŽNÝ BOJ S MEZINÁRODNÍ ORGANIZOVANOU KRIMINALITOU V ČR Miroslav Nožina Listopad 2004 Ústav mezinárodních vztahů Nerudova 3 118 50 Praha 1 Tento autorský text neprošel ediční úpravou. 1

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Diplomová práce Právo na příznivé životní prostředí v právní teorii a praxi Ema Procházková 2011/2012

Více

II. Vzdělávání vedoucích úředníků

II. Vzdělávání vedoucích úředníků II. Vzdělávání vedoucích úředníků Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Cílem vzdělávacího programu

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Bc. Natalija Lichnovská

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Bc. Natalija Lichnovská Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Diplomová práce Bc. Natalija Lichnovská 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Vyhodnocení

Více

Bezplatná právní pomoc stav, nedostatky, doporučení základní analýza

Bezplatná právní pomoc stav, nedostatky, doporučení základní analýza Bezplatná právní pomoc stav, nedostatky, doporučení základní analýza Úvod Právo chudých, tedy právo upravující podmínky zajištění právní pomoci sociálně slabým, je součástí právního řádu na našem území

Více

(Legislativní akty) ROZHODNUTÍ

(Legislativní akty) ROZHODNUTÍ 22.3.2013 Úřední věstník Evropské unie L 82/1 I (Legislativní akty) ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 258/2013/EU ze dne 13. března 2013, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES, rozhodnutí

Více

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k návrhu ustanovení 16a odst. 5 školského zákona

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k návrhu ustanovení 16a odst. 5 školského zákona V Brně dne 6. ledna 2015 Sp. zn.: 5/2011/SZD/PPO Stanovisko veřejné ochránkyně práv k návrhu ustanovení 16a odst. 5 školského zákona Úvod Stanovisko předkládám v návaznosti na novelu školského zákona 1

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Specializace v pedagogice o b o r S o c i á l n í p e d a g o g i k a pro akademický rok 2015/2016 (kombinované

Více

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015 PRÁVO EU - ÚVOD 1 Prezentace VŠFS 2015 FORMY INTEGRACE Ekonomická integrace odstraňování obchodních bariér a podpora ekonomické spolupráce. propojují se dosud oddělené národní trhy Politická integrace

Více

SMLOUVA O KONEČNÉM USPOŘÁDÁNÍ VE VZTAHU K NĚMECKU /2+4/ (12. 9. 1990)

SMLOUVA O KONEČNÉM USPOŘÁDÁNÍ VE VZTAHU K NĚMECKU /2+4/ (12. 9. 1990) SMLOUVA O KONEČNÉM USPOŘÁDÁNÍ VE VZTAHU K NĚMECKU /2+4/ (12. 9. 1990) Spolková republika Německo, Německá demokratická republika, Francouzská republika, Svaz sovětských socialistických republik, Spojené

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Zákon o obcích : komentář / Martin Kopecký... [et al.]. Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 344 s.

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Zákon o obcích : komentář / Martin Kopecký... [et al.]. Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 344 s. 2/85 Vzor citace: Kopecký, M., Průcha, P., Havlan, P., Janeček, J. Zákon o obcích. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015. 344 s. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Zákon o obcích : komentář

Více

Kolektivní vyjednávání a řešení sporů z kolektivního vyjednávání

Kolektivní vyjednávání a řešení sporů z kolektivního vyjednávání ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Diplomová práce Kolektivní vyjednávání a řešení sporů z kolektivního vyjednávání Ondřej Špendlíček ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Akademický

Více

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Řízení o přestupcích je zvláštním druhem správního řízení. Je upraveno v zákoně č. 200/1990

Více

ÚSTAVNÍ ZÁKON České národní rady č. 1/1993 Sb. ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVNÍ ZÁKON České národní rady č. 1/1993 Sb. ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVNÍ ZÁKON České národní rady č. 1/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992 ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního

Více

Požadavky na ústní zkoušku z oboru Ústavní právo jako součásti státní rigorózní zkoušky

Požadavky na ústní zkoušku z oboru Ústavní právo jako součásti státní rigorózní zkoušky JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. vedoucí Katedry ústavního a evropského práva V Plzni dne 13. července 2015 Požadavky na ústní zkoušku z oboru Ústavní právo jako součásti státní rigorózní zkoušky Státní rigorózní

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.02 Téma sady: Listina základních práv a svobod Ročník: Nástavbové

Více

Důvodová zpráva. A. Obecná část I. Odůvodnění předkládané novelizace. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 2.

Důvodová zpráva. A. Obecná část I. Odůvodnění předkládané novelizace. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 2. Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákon

Více

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2).

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2). Příloha č. 2 k usnesení vlády České republiky ze dne 2003 č. Česká republika 70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Některé otázky odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem Vladimír Volný Plzeň, 2014 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta

Více

K právní povaze protokolu o kontrole a rozhodování o námitkách proti němu 1)

K právní povaze protokolu o kontrole a rozhodování o námitkách proti němu 1) Petr Svoboda K právní povaze protokolu o kontrole a rozhodování o námitkách proti němu 1) I. Úvod Navrhovaný zákon o kontrole 2), podobně jako platný zákon o státní kontrole 3), stanoví obecnou, subsidiární

Více

ZÁKON. ze dne 2013. o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 2013. o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) ČÁST PRVNÍ III. ZÁKON ze dne 2013 o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Doc. JUDr. Michal Spirit, Ph.D. Úvod do studia práva Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p.

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. Příloha č.6 Pracovního řádu 01/2013 Etický kodex zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. 1. Poslání Lesy České republiky s.p. (dále jen LČR nebo též podnik) se tímto etickým kodexem hlásí k definovaným

Více

Aktuální otázky MPH. Leopold Skoruša

Aktuální otázky MPH. Leopold Skoruša Aktuální otázky MPH Leopold Skoruša Dámy a pánové, do rukou se vám dostává průvodce studiem předmětu Aktuální otázky MPH. Předmět je zařazen hned do druhého semestru vašeho studia, a proto tento průvodce

Více

Stanovy České komory zdravotnických pracovníků

Stanovy České komory zdravotnických pracovníků Stanovy České komory zdravotnických pracovníků Sjezd delegátů České komory zdravotnických pracovníků schvaluje tento Stavovský předpis. Část první Obecná ustanovení 1 (1) Stanovy České komory zdravotnických

Více

Kdo je veřejný ochránce práv?

Kdo je veřejný ochránce práv? VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV Kdo je veřejný ochránce práv? Bratislava 2010 1 Veřejný ochránce práv je nezávislý orgán, jehož postavení a působnost upravuje Ústava Slovenské republiky a zákon č. 564/2001 Sb..

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY

ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY ANDREA SCHELLEOVÁ Právnická fakulta Masarykovy univerzity Abstract in original language Článek se zaobírá problematikou elektronizace veřejné správy s důrazem na elektronické

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY Strana 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/5/ES ze dne 16. února 1998 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 98/5/ES ze dne 16. února 1998, o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném

Více

Katedra občanského práva. Diplomová práce. Nájem bytu. Petra Pavlíková

Katedra občanského práva. Diplomová práce. Nájem bytu. Petra Pavlíková Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Katedra občanského práva Diplomová práce Nájem bytu Vedoucí diplomové práce: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. Petra Pavlíková Září 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Realizace a průběh rozpočtového roku vyžití finančních prostředků Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 17. srpna 2011 Sp. zn.: 2273/2011/VOP/PP

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 17. srpna 2011 Sp. zn.: 2273/2011/VOP/PP I. Požadavek, aby žadatelé o dlouhodobý a trvalý pobyt podávali žádosti výlučně cestou Visapointu, nemá oporu v zákoně. Ustanovení 170 odst. 2 zákona o pobytu cizinců se vztahuje pouze na žádosti o dlouhodobá

Více

Politika architektury a stavební kultury rozvoj ve všech oblastech

Politika architektury a stavební kultury rozvoj ve všech oblastech Politika architektury a stavební kultury rozvoj ve všech oblastech Petr Křenek oddělení územního plánování Krajský úřad Karlovarského kraje Politika architektury a stavební kultury http://www.mmr.cz/cs/stavebni-rad-a-bytova-politika/uzemni-planovani-a-stavebni-rad/koncepce-strategie/politika-architektury-astavebni-kultury-ceske-rep

Více

Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu. (53. týden) M 073 / 06 M 073 / 06

Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu. (53. týden) M 073 / 06 M 073 / 06 M 073 / 06 6. funkční období M 073 / 06 Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu 2007 (53. týden) P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I

Více

551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky Změna: 592/1992 Sb., 10/1993 Sb. Změna: 60/1995 Sb. Změna: 149/1996 Sb. Změna: 48/1997 Sb. Změna: 305/1997 Sb. Změna: 93/1998 Sb. Změna:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Ekonomika a financování školství. Economy and fuding of education.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Ekonomika a financování školství. Economy and fuding of education. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Ekonomika a financování školství Economy and fuding of education Lumír Hodina Plzeň 2014 Prohlašují, že jsem diplomovou práci na téma

Více

PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU

PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/335 PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU podepsanou dne 13. prosince 2007 30.3.2010 Úřední věstník

Více

1. Úvod 3. 2. Právní východiska pořizování územní energetické koncepce 4. 3. Důvody pořizování územní energetické koncepce 7

1. Úvod 3. 2. Právní východiska pořizování územní energetické koncepce 4. 3. Důvody pořizování územní energetické koncepce 7 Obsah: 1. Úvod 3 2. Právní východiska pořizování územní energetické koncepce 4 3. Důvody pořizování územní energetické koncepce 7 4. Cíle územní energetické koncepce 14 5. Jaké jsou základní postupové

Více

SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA

SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA (Cze) (18/01/2007) SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA I. JAKÉ ZÁLEŽITOSTI MŮŽE SOUD PROJEDNÁVAT? 1. Evropský soud pro lidská práva je mezinárodní institucí, která

Více

ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PODLE INSOLVENČNÍHO PRÁVA

ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PODLE INSOLVENČNÍHO PRÁVA ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PODLE INSOLVENČNÍHO PRÁVA JAKUB JUŘENA Faculty of Law, Masaryk University, Czech Republic Abstract in original language Tento příspěvek si klade za cíl čtenáře seznámit

Více

Presumpce poctivosti a dobré víry

Presumpce poctivosti a dobré víry Výjezdní workshop z obchodního práva Obchodní právo v roce II 10. 12. dubna 2015 Presumpce poctivosti a dobré víry Tomáš Mach 3. ročník PF UK Resumé Práce se zabývá problematikou zakotvení zásady presumpce

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

ČÁST PRVNÍ. Účel zákona

ČÁST PRVNÍ. Účel zákona 20/1987 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKON Základní ustanovení České národní rady 1 [Komentář] ze dne 30. března 1987, Účel zákona o státní památkové péči (ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.) Změna: 242/1992 Sb. Změna:

Více

Evropská Unie a právo v ČR 10. Listina základních práv a svobod (čl. 1, čl. 6, čl. 7, čl. 8, čl. 10, čl. 24, čl. 31) 11

Evropská Unie a právo v ČR 10. Listina základních práv a svobod (čl. 1, čl. 6, čl. 7, čl. 8, čl. 10, čl. 24, čl. 31) 11 5 Obsah Úvod 9 Evropská Unie a právo v ČR 10 Listina základních práv a svobod (čl. 1, čl. 6, čl. 7, čl. 8, čl. 10, čl. 24, čl. 31) 11 Úmluva o lidských právech a biomedicíně (čl. 1, čl. 2, čl. 3, čl. 4,

Více

Trestněprávní a kriminologické aspekty kontroly extremismu: Rasově motivované trestné činy de lege lata

Trestněprávní a kriminologické aspekty kontroly extremismu: Rasově motivované trestné činy de lege lata Trestněprávní a kriminologické aspekty kontroly extremismu: Rasově motivované trestné činy de lege lata Autor: JUDr. Aleš Zpěvák Úvod Předložený článek je reakci na problémy rasově motivovaných trestných

Více

Důvodová zpráva. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA. (k úpravě zvýšení příspěvku na péči)

Důvodová zpráva. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA. (k úpravě zvýšení příspěvku na péči) IV. Důvodová zpráva Obecná část A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA I. (k úpravě zvýšení příspěvku na péči) SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

1. Obsahová stránka práce

1. Obsahová stránka práce Mgr. Vlastimil Merta: Valná hromada u společnosti s ručením omezeným a úprava související problematiky ve společenských smlouvách (posudek oponenta rigorozní práce) Valná hromada je klíčových orgánem společnosti

Více

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 4.1.2011 do částky 151/2010 Sb. a 51/2010 Sb.m.s. Obsah a text 2/1969 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2013 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna

Více

Postavení insolvenčního správce v insolvenčním řízení

Postavení insolvenčního správce v insolvenčním řízení VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Podnikání a právo Postavení insolvenčního správce v insolvenčním řízení (bakalářská práce) Autor: Filip Jakl Vedoucí práce: doc. JUDr.

Více

DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z MEZINÁRODNÍHO PAKTU O HOSPODÁŘSKÝCH SOCIÁLNÍCH A KULTURNÍCH PRÁVECH

DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z MEZINÁRODNÍHO PAKTU O HOSPODÁŘSKÝCH SOCIÁLNÍCH A KULTURNÍCH PRÁVECH DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z MEZINÁRODNÍHO PAKTU O HOSPODÁŘSKÝCH SOCIÁLNÍCH A KULTURNÍCH PRÁVECH Obsah: Obsah:... 1 A. Obecná část:... 4 1.1. Přijímání mezinárodních závazků...

Více

Podnikatelská informatika obor šitý na míru

Podnikatelská informatika obor šitý na míru Podnikatelská informatika obor šitý na míru Doc. Ing. Jan Skrbek, Dr., Ing. Klára Antlová, Ph.D. Katedra informatiky Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci Voroněžská 13 46117 Liberec 1. Úvod

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nekalé soutûïe. Sestavila DANA ONDREJOVÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nekalé soutûïe. Sestavila DANA ONDREJOVÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nekalé soutûïe Sestavila DANA ONDREJOVÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nekalé soutěže Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nekalé

Více

Obchodní právo. Vysoká škola ekonomie a managementu Praha

Obchodní právo. Vysoká škola ekonomie a managementu Praha Obchodní právo Vysoká škola ekonomie a managementu Praha 2014 Obchodní právo JUDr. Jaroslav Staněk, CSc. Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu 2014 Vydání první. Všechna práva vyhrazena ISBN: 978-80-87839-30-0

Více

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD) Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

Více

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 22/1997 Sb. ČR Neoficiální úplné znění zákona ze dne 24. ledna 1997 č. 22/1997 Sb. ČR, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů; ve znění zákona č. 71/2000 Sb.; zákona

Více

Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 16. 3. 2012

Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 16. 3. 2012 Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 16. 3. 2012 Účast: Hosté: podle prezenční listiny Mgr. Mgr. J. Petrov,LL.M. Program: I. Projednání Výroční zprávy za rok 2011 II. Návrh nových lektorů dosud

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením. JUDr. Dana Kořínková

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením. JUDr. Dana Kořínková Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením JUDr. Dana Kořínková Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Přijata Valným shromážděním OSN dne 13. prosince 2006, platnáod května 2008 zatím

Více

Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období 2014 2018

Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období 2014 2018 Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období 2014 2018 Sborník k odbornému semináři pořádanému Ústavem zemědělské ekonomiky a informací pod záštitou a s finančním přispěním Ministerstva

Více

NÁZEV ŠKOLY. ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU VY_32_INOVACE_6A_17_Vstup ČR do NATO TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK

NÁZEV ŠKOLY. ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU VY_32_INOVACE_6A_17_Vstup ČR do NATO TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK NÁZEV ŠKOLY GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU VY_32_INOVACE_6A_17_Vstup ČR do NATO TÉMA SADY Dokumenty k

Více

Zpráva o konferenci k možnostem elektronických knih v prostředí Akademie věd. a o dalších aktivitách v této oblasti

Zpráva o konferenci k možnostem elektronických knih v prostředí Akademie věd. a o dalších aktivitách v této oblasti Zpráva o konferenci k možnostem elektronických knih v prostředí Akademie věd konané dne 17. října 2012 v Praze a o dalších aktivitách v této oblasti Za projektový board předkládá Michal Rada, Středisko

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Správné lidi, ve správný čas, na správná místa Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Téma 1: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013 V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Obsah I. POJEM A ZNAKY PRÁVA, TEORIE PRÁVNÍHO DUALIZMU, JEDNOTLIVÁ PRÁVNÍ ODVĚTVÍ 4 II. PRÁVNÍ ŘÁD, PRÁVNÍ PŘEDPIS, PRÁVNÍ NORMA, PRAMENY PRÁVA 13

Obsah I. POJEM A ZNAKY PRÁVA, TEORIE PRÁVNÍHO DUALIZMU, JEDNOTLIVÁ PRÁVNÍ ODVĚTVÍ 4 II. PRÁVNÍ ŘÁD, PRÁVNÍ PŘEDPIS, PRÁVNÍ NORMA, PRAMENY PRÁVA 13 1 2 3 Obsah I. POJEM A ZNAKY PRÁVA, TEORIE PRÁVNÍHO DUALIZMU, JEDNOTLIVÁ PRÁVNÍ ODVĚTVÍ 4 II. PRÁVNÍ ŘÁD, PRÁVNÍ PŘEDPIS, PRÁVNÍ NORMA, PRAMENY PRÁVA 13 III. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST 20 IV. SOUDNÍ SOUSTAVA,

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF SECURITY SCIENCE

SCIENTIFIC REFLECTION OF SECURITY SCIENCE POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE a AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE katedra informatiky a manažmentu pořádají VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účastí SCIENTIFIC REFLECTION OF

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 111/1998 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění zákonů č. 210/2000 Sb., č. 147/2001 Sb., č. 362/2003 Sb., č. 96/2004

Více

Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 3. 11. 1998

Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 3. 11. 1998 Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 3. 11. 1998 Přítomni: Omluven: Hosté: Čemerková, Helešic, Matuszek, Skála, Suchoňová, Tuleja, Brunda, Kopecký, Kovács, Lébl, Mrozek Malátek, Kroupová doc.

Více