VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ"

Transkript

1 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. se sídlem Koněvova 2747/99, Praha 3, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B 2102 (dále jen stavební spořitelna ) v souladu se zákonem č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, v platném znění (dále jen zákon o stavebním spoření ) vydává tyto VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ I. STAVEBNÍ SPOŘENÍ... 2 Čl. 1 Předmět smlouvy o stavebním spoření... 2 Čl. 2 Uzavření smlouvy o stavebním spoření... 2 Čl. 3 Účet účastníka... 3 Čl. 4 Cílová částka... 3 Čl. 5 Vklady... 4 Čl. 6 Státní podpora... 4 Čl. 7 Úročení... 4 Čl. 8 Tarif smlouvy o stavebním spoření... 5 Čl. 9 Změny smlouvy o stavebním spoření... 5 Čl. 10 Převod práv a povinností ze smlouvy o stavebním spoření... 5 Čl. 11 Ukončení smlouvy o stavebním spoření... 5 Čl. 12 Úmrtí účastníka stavebního spoření... 7 II. PŘIDĚLENÍ CÍLOVÉ ČÁSTKY... 7 Čl. 13 Fond stavebního spoření... 7 Čl. 14 Podmínky pro přidělení cílové částky... 7 Čl. 15 Přidělení cílové částky... 8 III. ÚVĚR ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ... 9 Čl. 16 Podmínky poskytnutí úvěru ze stavebního spoření... 9 Čl. 17 Pojištění... 9 Čl. 18 Smlouva o úvěru... 9 Čl. 19 Úročení úvěru ze stavebního spoření IV. OSTATNÍ USTANOVENÍ Čl. 20 Doba spoření Čl. 21 Úkony účastníka Čl. 22 Úhrady za služby stavební spořitelny Čl. 23 Oznámení Čl. 24 Doručování Čl. 25 Započtení pohledávek Čl. 26 Podávání informací Čl. 27 Příslušnost soudu Čl. 28 Postup při zániku stavební spořitelny nebo při odnětí bankovní licence V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl. 29 Závěrečná ustanovení /12

2 I. STAVEBNÍ SPOŘENÍ Čl. 1 Předmět smlouvy o stavebním spoření 1. Předmětem smlouvy o stavebním spoření a o zřízení vkladového účtu (dále jen smlouva o stavebním spoření ) je zejména a) závazek stavební spořitelny: aa) účastníkovi stavebního spoření (dále jen účastník ) zřídit a vést vkladový účet stavebního spoření (dále jen účet účastníka ), ab) úročit zůstatek na účtu účastníka v souladu s podmínkami stanovenými v Čl. 7, ac) zajistit poskytnutí státní podpory účastníkovi, pokud splnil podmínky stanovené zákonem o stavebním spoření pro její přiznání, ad) poskytnout účastníkovi úvěr na financování bytových potřeb za podmínek stanovených v části II. a III. b) závazek účastníka: ba) spořit sjednanou částku, bb) neprodleně písemně informovat stavební spořitelnu o změnách údajů, uvedených ve smlouvě o stavebním spoření a dalších údajů stanovených zákonem o stavebním spoření, bc) zaplatit úhrady dle Sazebníku úhrad za poskytované služby. 2. Pro vkladový účet platí ustanovení 716 a násl. Obchodního zákoníku, není-li ve smlouvě o stavebním spoření jednotlivě ujednáno odchylné řešení vzájemných vztahů Čl. 2 Uzavření smlouvy o stavebním spoření 1. Účastníkem může být fyzická nebo právnická osoba. 2. Zájemce o stavební spoření podává stavební spořitelně písemný Návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření a o zřízení vkladového účtu (dále jen Návrh ), a to na tiskopise stavební spořitelny. 3. Návrh musí obsahovat zejména: a) u fyzické osoby: jméno, příjmení, event. titul, rodné číslo, případně obdobné evidenční číslo, nebo datum a místo narození účastníka (nebylo-li rodné číslo přiděleno), adresu místa trvalého pobytu, případně adresu místa pobytu a druh pobytu v České republice, u právnické osoby: firmu nebo název, IČ, sídlo a osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby (se specifikací jejího oprávnění, resp. uvedení funkce) b) výši cílové částky (Čl. 4), c) výši pravidelného vkladu (Čl. 5), d) tarif smlouvy o stavebním spoření (Čl. 8), e) úrokovou sazbu pro úročení vkladů, f) úrokovou sazbu pro úročení úvěru ze stavebního spoření, g) prohlášení, zda zájemce o stavební spoření žádá o přiznání státní podpory, h) datum podání Návrhu, 2/12

3 i) podpis zájemce o stavební spoření, sloužící jako podpisový vzor. 4. Smlouva o stavebním spoření vzniká na základě Návrhu podaného zájemcem o stavební spoření (dále jen zájemce ) na zvláštním tiskopise stavební spořitelny a přijetí Návrhu stavební spořitelnou, přičemž lhůta pro přijetí Návrhu činí 30 dní od jeho doručení stavební spořitelně. Návrh je neodvolatelný a podpisem Návrhu zájemce vyslovuje souhlas se všemi podmínkami stavebního spoření. O přijetí Návrhu je zájemce písemně stavební spořitelnou informován tiskopisem stavební spořitelny Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o stavebním spoření a o zřízení vkladového účtu. O případném nepřijetí Návrhu informuje stavební spořitelna zájemce též písemně, a to bez udání důvodů. Smlouva o stavebním spoření je uzavřena dnem přijetí Návrhu stavební spořitelnou. 5. Smlouva o stavebním spoření může být též uzavřena na jedné listině Smlouva o stavebním spoření a o zřízení vkladového účtu oboustranným (současným) potvrzením smlouvy o stavebním spoření stavební spořitelnou a zájemcem. 6. Nedílnou součástí smlouvy o stavebním spoření jsou Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření (dále jen Všeobecné podmínky ). 7. Smlouvu o stavebním spoření může za stavební spořitelnu uzavřít její písemně zmocněný zástupce, a to za podmínek uvedených v jeho písemném zmocnění, kterým se účastníkovi prokáže. Zmocnění se ke smlouvě o stavebním spoření nepřipojuje. 8. Pokud stavební spořitelna uzavírá se zájemcem smlouvu o stavebním spoření na jedné listině, musí tato smlouva obsahovat údaje uvedené v odst Osoba (zájemce), která uzavře se stavební spořitelnou písemnou smlouvu o stavebním spoření podle občanského zákoníku, se stává účastníkem. 10. Účastník je povinen neprodleně po uzavření smlouvy o stavebním spoření, nejpozději však do 4 měsíců od uzavření smlouvy o stavebním spoření, zaplatit úhradu za její uzavření. Úhrada za uzavření smlouvy o stavebním spoření je stanovena Sazebníkem úhrad za poskytované služby. Tato částka se nezahrnuje do uspořené částky. Veškeré platby účastníka až do výše úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření jsou úhradou. Stavební spořitelna je oprávněna tyto platby převést na vlastní účet. Čl. 3 Účet účastníka 1. Stavební spořitelna po uzavření smlouvy o stavebním spoření zřídí účet účastníka, který má shodné číslo se smlouvou o stavebním spoření. 2. Stavební spořitelna vede účet účastníka v korunách českých. 3. O zůstatku a obratech na účtu účastníka informuje stavební spořitelna účastníka výpisem z účtu minimálně jedenkrát ročně. Na žádost účastníka vystaví stavební spořitelna mimořádný výpis z účtu. 4. Výpis z účtu platí za uznaný, jestliže účastník do 1 měsíce po jeho doručení nevznese písemně námitku. Čl. 4 Cílová částka 1. Částka, kterou si účastník stanovuje při uzavření smlouvy o stavebním spoření a kterou předpokládá naspořit nebo společně s úvěrem ze stavebního spoření využít pro financování bytové potřeby se nazývá cílovou částkou. 2. Výše cílové částky se stanovuje v celých tisících korun českých. Minimální a maximální výši vyhlašuje stavební spořitelna v Oznámení. 3/12

4 3. Cílová částka je součtem uspořené částky, státní podpory a úvěru ze stavebního spoření. 4. Uspořenou částku tvoří vklady stavebního spoření (dále jen vklady ), úroky z vkladů a úroky z připsaných záloh státní podpory (dále jen úroky z vkladů ), po odečtení daně z příjmů z těchto úroků a úhrad účtovaných stavební spořitelnou dle platného Sazebníku úhrad za poskytované služby. 5. Zůstatek na účtu účastníka je tvořen uspořenou částkou a připsanou státní podporou. 6. V případě, že při ukončení smluvního vztahu je sjednaná cílová částka nižší než zůstatek na účtu účastníka, má stavební spořitelna právo zvýšit cílovou částku do výše zůstatku na účtu účastníka zaokrouhleného na celé tisíce korun nahoru. V ostatním platí ustanovení Čl. 9. Čl. 5 Vklady 1. Výše a periodicita vkladu se sjednává ve smlouvě o stavebním spoření. Měsíční vklad musí být stanoven minimálně ve výši vyhlášené stavební spořitelnou v Oznámení. 2. Závazek účastníka spořit končí splněním podmínek pro přidělení cílové částky podle Čl. 14 nebo ukončením smluvního vztahu. 3. Závazek spořit sjednanou částku je splněn připsáním vkladu na účet účastníka. Závazek spořit sjednanou částku platí za splněný i v tom případě, pokud účastník složí ve prospěch účtu účastníka vklad u jiného peněžního ústavu nebo poukáže vklad poštovní poukázkou v posledních deseti kalendářních dnech kalendářního roku a doloží tuto skutečnost stavební spořitelně nejpozději do konce ledna následujícího roku. 4. Účastník má právo kdykoliv uhradit mimořádný i jednorázový vklad, a to bez ohledu na sjednanou výši a periodicitu vkladu. 5. Stavební spořitelna může v odůvodněném případě a na podkladě písemné žádosti účastníka povolit přerušení spoření na nezbytně nutnou dobu. Čl. 6 Státní podpora 1. Státní podpora přísluší účastníkovi za předpokladu splnění podmínek stanovených zákonem o stavebním spoření. 2. Státní podpora se úročí od data připsání na účet účastníka. V ostatním platí ustanovení Čl. 7. Čl. 7 Úročení 1. Zůstatek na účtu účastníka se úročí roční sazbou sjednanou ve smlouvě o stavebním spoření. 2. Úročení začíná dnem připsání peněžních prostředků na účet účastníka a končí dnem předcházejícím dni nakládání s nimi. Pro úročení je používána metoda aktuální počet dní v měsíci / aktuální počet dní v roce. 3. Úroky za kalendářní rok se připisují na účet účastníka ke dni příslušného kalendářního roku nebo ke dni předcházejícímu dni nakládání s peněžními prostředky. Úroky se samostatně nevyplácejí. 4. Stavební spořitelna má právo sjednat s účastníkem zvýhodněnou úrokovou sazbu, jejíž výši a podmínky pro její získání vyhlašuje v Oznámení. 5. Stavební spořitelna má právo opakovaně jednostranně změnit úrokovou sazbu z vkladů, a to počínaje následujícím kalendářním měsícem po splnění podmínek stanovených zákonem o stavebním spoření. Výši této úrokové sazby vyhlašuje stavební spořitelna v Oznámení. O změně úrokové sazby stavební spořitelna účastníka písemně informuje. 4/12

5 Čl. 8 Tarif smlouvy o stavebním spoření 1. Tarif smlouvy o stavebním spoření (dále jen tarif ) je souhrn podmínek stavebního spoření, které si zvolí účastník při uzavření smlouvy o stavebním spoření. Tyto podmínky ovlivňují průběh spoření. Tarif určuje minimální měsíční vklad, minimální měsíční splátku úvěru ze stavebního spoření a maximální lhůtu jeho splacení. 2. Tarif a jeho parametry jsou sjednány ve smlouvě o stavebním spoření, a to v souladu s Oznámením platným v době uzavření smlouvy. Čl. 9 Změny smlouvy o stavebním spoření 1. Stavební spořitelna může provést změnu smlouvy o stavebním spoření na základě písemného návrhu účastníka na zvláštním tiskopise stavební spořitelny, a to do přidělení cílové částky nebo do uzavření smlouvy o úvěru ze stavebního spoření, nestanoví-li Všeobecné podmínky jinak. Změna smlouvy o stavebním spoření se může týkat i platnosti těchto Všeobecných podmínek pro smlouvy o stavebním spoření uzavřené před jejich účinností. 2. Změna smlouvy o stavebním spoření nabývá účinnosti: a) dnem uvedeným v Přijetí návrhu změny smlouvy o stavebním spoření vydaném stavební spořitelnou v případě, že byla provedena na základě návrhu účastníka - fyzické osoby, b) podpisem dodatku ke smlouvě o stavebním spoření, a to oběma smluvními stranami. 3. Stavební spořitelna si na přijetí písemného návrhu účastníka na změnu smlouvy o stavebním spoření vyhrazuje lhůtu 30 dní od jeho doručení stavební spořitelně. 4. Po každé provedené změně se ukazatel zhodnocení nově vypočte podle Čl. 14 odst. 6 v souladu s novými smluvními podmínkami. K přidělení cílové částky však může dojít nejdříve po uplynutí lhůty vyhlášené stavební spořitelnou v Oznámení, ne delší než 12 měsíců po změně smlouvy o stavebním spoření, a to i v případě, že byly splněny podmínky stanovené v Čl Při změně cílové částky (zvýšení nebo snížení) se postupuje v souladu s Čl. 4 odst. 2. V případě snížení cílové částky nesmí být nově dohodnutá cílová částka nižší než zůstatek na účtu účastníka ke dni změny. 6. Úhrada za zvýšení cílové částky se vypočte z té části, o kterou se cílová částka zvyšuje. 7. Při snížení cílové částky se úhrada za uzavření smlouvy o stavebním spoření nevrací. 8. Při změně tarifu se postupuje v souladu s parametry vyhlášenými stavební spořitelnou v Oznámení pro každý tarif. Čl. 10 Převod práv a povinností ze smlouvy o stavebním spoření 1. Uspořenou částku nelze v době spoření převést na jinou osobu. 2. Stavební spořitelna může po skončení doby spoření na písemnou žádost účastníka povolit převod práv a povinností účastníka ze smlouvy o stavebním spoření na jiného účastníka, který je současně osobou blízkou podle ustanovení zákona o stavebním spoření. 3. Pro případ, že by účastník chtěl zastavit pohledávku ze smlouvy o stavebním spoření, zavazuje se o tomto předem informovat stavební spořitelnu. 1. Smlouva o stavebním spoření se ukončuje: Čl. 11 Ukončení smlouvy o stavebním spoření a) písemnou dohodou stavební spořitelny a účastníka, b) písemnou výpovědí, 5/12

6 c) splacením poskytnutého úvěru ze stavebního spoření, d) úmrtím účastníka, pokud zákon o stavebním spoření nestanoví jinak, e) zánikem právnické osoby formou likvidace, f) odstoupením, g) na základě dalších právních skutečností vyplývajících z právních předpisů. 2. Výpověď smlouvy o stavebním spoření a) Smlouvu o stavebním spoření mohou vypovědět obě smluvní strany, přičemž však nelze vypovědět část vkladu. b) Stavební spořitelna má právo po předchozím písemném upozornění účastníka smlouvu o stavebním spoření vypovědět v případě, že zůstatek na účtu účastníka nedosahuje výše odpovídající minimálnímu měsíčnímu vkladu dle Čl. 5 odst. 1 a době trvání smluvního vztahu nebo převýší sjednanou cílovou částku. c) Výpověď musí být podána písemně na zvláštním tiskopise stavební spořitelny. d) Výpovědní doba je 3 měsíce a začíná běžet od 1. dne měsíce následujícího po dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. e) Pokud je výpověď písemně vzata zpět před uplynutím výpovědní doby a druhá smluvní strana s tím vysloví písemně souhlas, smlouva o stavebním spoření nezaniká a smluvní vztah trvá. 3. Dohoda o ukončení smlouvy o stavebním spoření a) Účastník může podat písemný návrh na ukončení smluvního vztahu dohodou, který musí být stavební spořitelně doručen nejpozději jeden měsíc před požadovaným datem ukončení smluvního vztahu. Za ukončení smluvního vztahu dohodou má stavební spořitelna právo účtovat úhradu dle Sazebníku úhrad za poskytované služby. Tuto částku je stavební spořitelna oprávněna před výplatou zůstatku na účtu účastníka převést z účtu účastníka na vlastní účet. b) V případě, že stavební spořitelna návrh na ukončení smluvního vztahu dohodou neakceptuje, smluvní vztah trvá. 4. Výpověď nebo návrh na ukončení smluvního vztahu dohodou podávaný účastníkem musí obsahovat pokyn účastníka, jakým způsobem má být zůstatek na účtu účastníka vyplacen. Pokud nemá výpověď nebo návrh na ukončení smluvního vztahu tuto náležitost, jsou tyto úkony neúčinné. 5. V případě ukončení smluvního vztahu před splněním podmínek stanovených zákonem o stavebním spoření pro výplatu státní podpory, má stavební spořitelna právo účtovat úhradu za předčasné ukončení smluvního vztahu, která je stanovena Sazebníkem úhrad za poskytované služby. Tuto částku je stavební spořitelna oprávněna před výplatou zůstatku na účtu účastníka převést z účtu účastníka na vlastní účet. 6. V rámci finančního vypořádání smluvního vztahu je stavební spořitelna oprávněna při současném dodržení ustanovení 5 odst. 9 zákona o stavebním spoření odečíst ze zůstatku na účtu účastníka skutečné náklady, které jí vznikly v souvislosti s ukončením smluvního vztahu. 7. Pokud požadavky účastníků na vyplacení peněžních prostředků u ukončených smluv o stavebním spoření převýší třetinu prostředků určených pro přidělení cílové částky, budou tyto prostředky vyplaceny v pořadí ukončení smluv o stavebním spoření a podle volných prostředků ve Fondu stavebního spoření (Čl. 13). 8. Odstoupení od smlouvy o stavebním spoření 6/12

7 a) Obě smluvní strany mají právo odstoupit od smlouvy o stavebním spoření, a to do 30 dnů od jejího uzavření. b) Stavební spořitelna má právo od smlouvy o stavebním spoření odstoupit, pokud účastník nejpozději do 4 měsíců od uzavření smlouvy o stavebním spoření nezaplatí celou úhradu za uzavření smlouvy o stavebním spoření. V tomto případě se zaplacená část úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření nevrací. c) Odstoupení od smlouvy o stavebním spoření musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně. d) Odstoupením od smlouvy o stavebním spoření se tato smlouva od počátku ruší. Čl. 12 Úmrtí účastníka stavebního spoření 1. V případě úmrtí účastníka přecházejí práva a povinnosti vyplývající ze stavebního spoření na pozůstalého manžela. K tomu soud přihlédne v řízení o dědictví. 2. Není-li pozůstalý manžel, jsou práva a povinnosti vyplývající ze stavebního spoření předmětem dědění, jen dohodnou-li se dědicové v dohodě o vypořádání dědictví, že práva a povinnosti ze stavebního spoření převezme jeden z nich. 3. Nedojde-li mezi dědici k dohodě podle odst. 2, smlouva o stavebním spoření zaniká dnem úmrtí účastníka a v dědickém řízení se vypořádá pouze uspořená částka, včetně poměrné částky státní podpory ke dni úmrtí účastníka. 4. Stavební spořitelna má právo vyžadovat předložení pravomocného rozhodnutí soudu o vypořádání dědictví. II. PŘIDĚLENÍ CÍLOVÉ ČÁSTKY Čl. 13 Fond stavebního spoření 1. Fond stavebního spoření tvoří pravidelné a mimořádné vklady účastníků, připsané úroky, státní podpora, splátky úvěru bez úroků z úvěrů a další zdroje přijaté stavební spořitelnou. 2. Z prostředků Fondu stavebního spoření se měsíčně přidělují cílové částky účastníkům v pořadí stanoveném podle Čl. 14. Čl. 14 Podmínky pro přidělení cílové částky 1. Přidělením cílové částky se rozumí vyčlenění prostředků z Fondu stavebního spoření ve výši cílové částky, sjednané ve smlouvě o stavebním spoření, potřebných pro vyplacení uspořené částky, státní podpory a poskytnutí úvěru ze stavebního spoření účastníkovi. 2. Nárok na přidělení cílové částky vznikne za předpokladu, že v rozhodný den zhodnocení byly splněny všechny následující podmínky: a) od data uzavření smlouvy o stavebním spoření uplynulo alespoň 21 měsíců, b) zůstatek na účtu účastníka činil minimálně procentní podíl cílové částky vyhlášený stavební spořitelnou v Oznámení pro sjednaný tarif smlouvy o stavebním spoření, avšak méně než sjednaná cílová částka, c) ukazatel zhodnocení smlouvy o stavebním spoření dosáhl minimálně hodnoty, vyhlášené stavební spořitelnou v Oznámení, d) lhůta po změně smlouvy o stavebním spoření ve smyslu Čl. 9 vyhlášená stavební spořitelnou v Oznámení uplyne nejpozději do 3 měsíců. 7/12

8 3. Rozhodný den zhodnocení je vždy poslední den v měsíci. Vlastní termín přidělení cílové částky následuje tři měsíce po tomto dni. 4. K přidělení cílové částky dojde za předpokladu, že v termínu přidělení cílové částky jsou splněny podmínky uvedené v odst. 2 písm. b) a c) a všechny následující: a) od data uzavření smlouvy o stavebním spoření uplynuly alespoň 24 měsíce, b) od rozhodného dne zhodnocení nedošlo k nakládání s uspořenou částkou a zůstatek na účtu účastníka nedosahuje výše sjednané cílové částky, c) ve lhůtě vyhlášené stavební spořitelnou v Oznámení nedošlo ke změně smlouvy o stavebním spoření ve smyslu Čl. 9, d) účastník písemně přijal přidělení cílové částky. 5. Pořadí přidělení cílových částek je stanoveno na základě hodnoty ukazatele zhodnocení smluv o stavebním spoření k příslušnému rozhodnému dni zhodnocení. Smlouva o stavebním spoření s vyšším ukazatelem zhodnocení má přednost. 6. Ukazatel zhodnocení vyjadřuje podíl účastníka na Fondu stavebního spoření a je vypočten následovně: ukazatel zhodnocení = hodnota úroků x koeficient ukazatele zhodnocení (0,001 x cílová částka) x koeficient spořivosti 7. Hodnota úroků je součet všech přepočtených úroků, dosažených k rozhodnému dni zhodnocení. Přitom přepočtené úroky se stanoví za každý kalendářní rok doby spoření (i započatý) takto: dosažené (i nepřipsané) úroky úroková sazba x 0,03 8. Číselná hodnota koeficientu ukazatele zhodnocení je stanovena podle tarifu a je vyhlášena stavební spořitelnou v Oznámení. 9. Koeficient spořivosti je poměr zůstatku na účtu účastníka, k procentnímu podílu cílové částky dle sjednaného tarifu, zjišťovaný v rozhodný den zhodnocení. Jeho minimální hodnota je však rovna 1. Čl. 15 Přidělení cílové částky 1. O vzniku nároku na přidělení cílové částky stavební spořitelna účastníka neprodleně informuje, a to písemně nabídkou přidělení cílové částky. 2. Rozhodne-li se účastník přidělení cílové částky přijmout, musí tak učinit písemně ve lhůtě stanovené v nabídce přidělení cílové částky. 3. Přijetí přidělení cílové částky může účastník písemně zrušit, pokud ještě nebylo nakládáno s uspořenou částkou. 4. Nepotvrdí-li účastník ve stanovené lhůtě přijetí přidělení cílové částky nebo zruší-li svoji žádost o přidělení cílové částky, zaniká jeho nárok na přidělení cílové částky k termínu uvedenému v nabídce přidělení cílové částky. Nárok na nové přidělení cílové částky bude účastníkovi přiznán pouze na základě jeho písemné žádosti, a to jen za předpokladu, že splnil podmínky pro přidělení cílové částky k rozhodnému dni zhodnocení, následujícímu po doručení jeho písemné žádosti stavební spořitelně. I v tomto případě se postupuje v souladu s ustanovením Čl /12

9 5. O termínu přidělení cílové částky před splněním podmínek podle Čl. 14 může stavební spořitelna podávat jen nezávazné informace, neboť nelze předem přesně určit počet smluv o stavebním spoření a objem prostředků ve Fondu stavebního spoření. 6. Přidělením cílové částky vzniká účastníkovi nárok na uzavření smlouvy o úvěru ze stavebního spoření, pokud splní podmínky pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření stanovené zákonem o stavebním spoření a Všeobecnými podmínkami. V případě, že ke dni přidělení cílové částky byly splněny podmínky stanovené zákonem o stavebním spoření pro výplatu státní podpory, vzniká účastníkovi rovněž nárok na vyplacení zůstatku na účtu účastníka. III. ÚVĚR ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ Čl. 16 Podmínky poskytnutí úvěru ze stavebního spoření 1. Jestliže účastníkovi byla přidělena cílová částka, uzavře stavební spořitelna smlouvu o úvěru ze stavebního spoření (dále jen smlouva o úvěru ), pokud účastník splní současně tyto podmínky: a) prokáže návratnost, tj. schopnost splatit úvěr ze stavebního spoření, včetně úroků, ve sjednané lhůtě, b) prokáže zajištění poskytnutého úvěru ze stavebního spoření (zástavou nemovitosti, pohledávky, ručením třetí osobou apod.), c) prokáže použití poskytnutého úvěru ze stavebního spoření na financování bytové potřeby v souladu se zákonem o stavebním spoření. 2. Účastník má pro předložení podkladů potřebných pro uzavření smlouvy o úvěru lhůtu 12 měsíců od termínu přidělení cílové částky. Po bezvýsledném uplynutí této lhůty platí přidělení cílové částky za zrušené. 3. Stavební spořitelna může požadovat dodatečné zajištění poskytnutého úvěru ze stavebního spoření, jestliže se dosavadní zajištění stalo nedostatečným. 4. Stavební spořitelna může na písemnou žádost účastníka povolit převod nároku na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření na jiného účastníka, který je současně osobou blízkou podle ustanovení zákona o stavebním spoření. Čl. 17 Pojištění 1. Podmínkou uzavření smlouvy o úvěru či pro dodatečné zajištění úvěru ze stavebního spoření je pojištění majetku, který je předmětem zástavního práva, a to na celou dobu trvání úvěrového vztahu. 2. Stavební spořitelna je oprávněna požadovat pojištění sjednané pro případ invalidity a smrti účastníka na celou dobu trvání úvěrového vztahu. 3. Pojistné plnění musí být sjednáno ve prospěch stavební spořitelny. Čl. 18 Smlouva o úvěru 1. Předmětem smlouvy o úvěru je poskytnutí úvěru ze stavebního spoření. 2. Postup stavební spořitelny při uzavírání smluv o úvěru se řídí obecně platnými právními předpisy. 3. Stavební spořitelna je povinna uzavřít smlouvu o úvěru nejpozději do 60 dní po předložení veškerých podkladů pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření při dodržení ustanovení Čl. 16 odst. 1. 9/12

10 4. Smlouva o úvěru musí být sepsána na jedné listině. Smlouva o úvěru nabývá účinnosti podpisem smlouvy o úvěru, a to oběma smluvními stranami. 5. Finanční prostředky ve výši sjednané ve smlouvě o úvěru vyplatí stavební spořitelna účastníkovi dle podmínek sjednaných ve smlouvě o úvěru. 6. Podmínky splácení úvěru ze stavebního spoření jsou sjednány ve smlouvě o úvěru, přičemž měsíční splátka úvěru ze stavebního spoření musí být stanovena minimálně ve výši sjednané ve smlouvě o stavebním spoření. Splátka zahrnuje splátku úvěru (jistiny) i úroku z úvěru ze stavebního spoření. 7. Podmínky a postup stavební spořitelny při změnách a ukončování smluv o úvěru, včetně vymezení dalších práv a závazků stanoví smlouva o úvěru, jejíž součástí jsou Podmínky pro poskytování úvěrů ze stavebního spoření Raiffeisen stavební spořitelny a.s. 8. Změna smlouvy o úvěru je možná pouze písemnou formou číslovanými dodatky k ní. Změna smlouvy o úvěru nabývá účinnosti podpisem dodatku ke smlouvě o úvěru, a to oběma smluvními stranami. 9. Pro ukončení smlouvy o úvěru platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku a ujednání uzavřené smlouvy o úvěru. Čl. 19 Úročení úvěru ze stavebního spoření 1. Úvěr ze stavebního spoření se úročí roční sazbou sjednanou ve smlouvě o stavebním spoření. 2. Úročení začíná dnem čerpání úvěru a končí dnem předcházejícím dni splacení úvěru ze stavebního spoření. Úroky se počítají z výše dlužné částky. Pro úročení je používána metoda aktuální počet dní v měsíci / aktuální počet dní v roce. 3. Úroky za kalendářní rok se připisují k dluhu ke dni příslušného kalendářního roku nebo ke dni splacení úvěru ze stavebního spoření. IV. OSTATNÍ USTANOVENÍ Čl. 20 Doba spoření Doba spoření je doba, která začíná dnem uzavření smlouvy o stavebním spoření a končí dnem uzavření smlouvy o úvěru ze stavebního spoření, nejdříve však uplynutím čekací doby stanovené zákonem o stavebním spoření, nebo vyplacením zůstatku účtu účastníka, nejpozději však dnem ukončení smlouvy o stavebním spoření, nebo zánikem právnické osoby jako účastníka. Čl. 21 Úkony účastníka 1. U úkonů účastníka, který je nezletilý, popř. omezený ve způsobilosti k právním úkonům, musí být postupováno v souladu s obecně platnými právními předpisy. 2. Za právnickou osobu činí úkony její statutární orgán nebo jiná osoba, jejichž oprávnění za právnickou osobu jednat vyplývá z jejího vnitřního předpisu nebo platného právního předpisu. 3. Písemné úkony účastníka musí být účastníkem řádně podepsány a podpis účastníka musí odpovídat podpisovému vzoru, který má stavební spořitelna k dispozici, nebo musí být úředně ověřen, nebo podpis a totožnost účastníka musí být ověřeny písemně zmocněným zástupcem stavební spořitelny nebo zaměstnancem stavební spořitelny. 10/12

11 Čl. 22 Úhrady za služby stavební spořitelny 1. Veškeré úhrady za poskytované služby a jejich výše jsou stanoveny v Sazebníku úhrad za poskytované služby, který je zveřejňován v centrále stavební spořitelny, jejích obchodních místech a na jejích internetových stránkách. 2. Účastník je povinen zaplatit úhrady za poskytované služby podle Sazebníku úhrad za poskytované služby platného v době provedení úkonu. Tyto částky je stavební spořitelna oprávněna převést z účtu účastníka na vlastní účet nebo přičíst k dluhu. 3. Účastník podpisem smlouvy o stavebním spoření bere na vědomí a vyjadřuje souhlas s tím, že stavební spořitelna má právo Sazebník úhrad za poskytované služby měnit. Čl. 23 Oznámení 1. Oznámení je závazná forma sdělení stavební spořitelny účastníkům, ve kterém jsou stanovovány další podmínky související se smlouvou o stavebním spoření a smlouvou o úvěru ze stavebního spoření, které nejsou uvedeny v těchto Všeobecných podmínkách. 2. Oznámením vyhlašuje stavební spořitelna a) úrokové sazby, tarify a jejich parametry, které jsou platné a závazné po celou dobu smluvního vztahu pro Návrhy podané a smlouvy o stavebním spoření uzavřené v době účinnosti tohoto Oznámení, b) další ustanovení, která jsou platná pro všechny smlouvy o stavebním spoření v době účinnosti tohoto Oznámení. 3. Oznámení je zveřejňováno v centrále stavební spořitelny, jejích obchodních místech a na jejích internetových stránkách. Čl. 24 Doručování 1. Doručování písemností stavební spořitelny účastníkovi se uskutečňuje buď při osobním jednání, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen pošta ). Písemnost je doručena, jakmile ji účastník převezme. 2. Veškeré písemnosti zasílané účastníkovi se považují za jemu doručené také v případě, kdy se stavební spořitelně vrátí jako nedoručitelné, pokud byly zaslány na adresu účastníka uvedenou ve smlouvě o stavebním spoření, nebo na jinou adresu, kterou účastník stavební spořitelně písemně sdělil. Právní účinky doručení nastávají i tehdy, jestliže účastník svým jednáním (zejména odmítnutí převzetí písemnosti nebo neoznámení jeho nové adresy bydliště) nebo opomenutím (zejména nevyzvednutí uložené písemnosti) doručení písemnosti zmaří. Dnem doručení je v takovém případě a) u obyčejných poštovních zásilek den prvního neúspěšného pokusu pošty o doručení písemnosti účastníkovi, b) u ostatních poštovních zásilek ba) den oznámení pošty stavební spořitelně o tom, že účastník na adrese nebydlí, bb) den odmítnutí převzetí písemnosti ze strany účastníka, bc) poslední den úložní lhůty písemnosti. 3. Písemnosti účastníka se považují za doručené dnem doručení stavební spořitelně. 11/12

12 Čl. 25 Započtení pohledávek Stavební spořitelna a účastník se dohodli, že stavební spořitelna je oprávněna si k uhrazení svého oprávněného finančního nároku, který účastník řádně neuhradil, provést započtení, tj. převést na vlastní účet danou finanční částku, a to z jakéhokoliv účtu účastníka u stavební spořitelny a smlouvu o zřízení vkladového účtu vypovědět, přičemž výpovědní doba je pět dní a počíná běžet ode dne následujícího po doručení výpovědi. Čl. 26 Podávání informací Informace, které stavební spořitelna není podle těchto Všeobecných podmínek povinna účastníkovi podávat, mu jsou poskytovány bez záruky, a to při dodržení obecně závazných právních předpisů. Stavební spořitelna není oprávněna udělovat závazné přísliby okamžiku přidělení cílové částky (Čl. 15). Čl. 27 Příslušnost soudu Případné soudní spory stavební spořitelny a účastníka budou řešeny podle právního řádu České republiky. Čl. 28 Postup při zániku stavební spořitelny nebo při odnětí bankovní licence V případě zániku stavební spořitelny nebo při odnětí bankovní licence bude ve vztahu k účastníkům postupováno v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl. 29 Závěrečná ustanovení 1. Vklady účastníků jsou pojištěny v souladu se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění. 2. Všeobecné podmínky podléhají schválení Ministerstvem financí. 3. Tyto Všeobecné podmínky byly schváleny rozhodnutím Ministerstva financí ze dne 12. března 2004 pod č.j. 35/46851/ , nabývají účinnosti dne 1. dubna 2004 a nevztahují se na smlouvy o stavebním spoření uzavřené před tímto dnem. Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Mag. Kurt Matouschek předseda představenstva Ing. Jan Jeníček místopředseda představenstva Dr. Ing. Pavel Chmelík místopředseda představenstva 12/12

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ VE ZNĚNÍ DODATKU Č.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ VE ZNĚNÍ DODATKU Č. Raiffeisen stavební spořitelna a.s. se sídlem Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3, IČ 492 41 257, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B 2102 (dále jen stavební spořitelna ) v souladu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ ČS STAVEBNÍ SPOŘITELNY, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ ČS STAVEBNÍ SPOŘITELNY, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ ČS STAVEBNÍ SPOŘITELNY, a.s. I. Úvodní ustanovení Článek 1 Stavební spoření a jeho účastníci 1. Stavební spoření je účelové spoření spočívající: a) v přijímání

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ Wüstenrot stavební spořitelna a.s. vydává v souladu se zákonem č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, v platném znění (dále jen zákon o stavebním spoření ) tyto VŠEOBECNÉ

Více

Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a.s.

Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a.s. Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a.s., se sídlem Bělehradská 128, čp. 222, 120 21 Praha 2, IČ 60192852, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2281 (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření Všeobecné stavební spořitelny Komerční banky a.s.

Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření Všeobecné stavební spořitelny Komerční banky a.s. Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření Všeobecné stavební spořitelny Komerční banky a.s. Účinnost od: 1.4.2003 I. Smlouva o stavebním spoření Čl. 1 - Smlouva o stavebním spoření 1) Předmětem smlouvy

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová Stavební spoření Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření Stavební spoření Stavební spoření je účelové spoření spočívající v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření,

Více

Obchodní podmínky Hlavní strana - Stavební spoření - Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření I. Smlouva o stavebním spoření Čl. 1 - Smlouva o stavebním spoření Předmětem smlouvy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ 2014

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ 2014 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. se sídlem Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3, IČO 492 41 257, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B 2102 (dále jen banka ) v souladu

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka je oprávněna poskytnout na základě Smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru (dále jen Smlouva o úvěru ) kontokorentní

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka se zavazuje v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě o povoleném debetu na běžném

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ. I. Smlouva o stavebním spoření

Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ. I. Smlouva o stavebním spoření Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., se sídlem Bělehradská 128, čp. 222, 120 21 Praha 2, IČO 60192852, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2281 (dále jen MPSS

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

FitCraft Recyklace s.r.o.

FitCraft Recyklace s.r.o. Smlouva o zajištění plnění povinností provozovatele Solární elektrárny při nakládání s elektroodpadem ze Solárních panelů (dále jen Smlouva ) Číslo smlouvy Objednatele:. Číslo smlouvy Zhotovitele:.. uzavřená

Více

SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU

SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU sídlo: (dále jen ČSOB ) za ČSOB Ing. Alena Praxová, korporátní bankéř a Ing. Lenka Cieplá, korporátní klientský pracovník a obchodní firma. sídlo. IČO/ZEČO:. zapsaná

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: (dále

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Č.j: 586298/2006-C-PS Účinnost od: 01.08.2007 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem

Více

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU podle ustanovení 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM Výzva k podávání

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro poskytování a

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB [Zadejte text.] SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB Smluvní strany: Advokátní kancelář : Ladislav Kolačkovský, advokát Sídlo : Panská 6 110 00 Praha 1 IČ : 71468781 Evidenční č. ČAK : 12093 (dále jen

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)"

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)" Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) fitness centra Undergroundarena.cz, které je provozováno Janem Šachem se sídlem Jana Švermy 1706, 25601

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ze dne 1. 1. 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., se sídlem Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2, IČO 60192852, zapsána v obchodním

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. DUBNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti

mandátní smlouvu o správě nemovitosti Bytové družstvo se sídlem.. zapsané v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl., vložka.. zastoupené předsedou představenstva a členem představenstva. IČ:. na straně jedné (dále jen "BD") a společnost

Více

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem:

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01 I. Stanovení podmínek veřejného výběrového

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... (pro případ,

Více

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Mgr. Radkou

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY Obchodní podmínky pro ČSOB Spotřebitelské úvěry vydává, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: vyplň,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Dokument P4/1 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Smlouva o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení Pan/paní, narozen/a., dosud trvale bytem.., v textu této smlouvy dále jen uživatel,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více