NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC"

Transkript

1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální rekreace - dle ÚPO funkční využití orná půda, louka rozšíření plochy pro bydlení Br15 vč. dopravního napojení - dle ÚPO funkční využití orná půda návrh plochy výroby energie v lokalitě Zaražené - dle ÚPO funkční využití orná půda návrh přestavbové plochy výrobních aktivit - dle ÚPO funkční využití stávající plochy rekreace a sportu Pořizovatelem změny č.i územního plánu obce (ÚPO) Újezd u Rosic je Městský úřad Rosice, Odbor územního plánování, a to ve smyslu 6 odst.1, písm.c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Zpracování změny č.i ÚPO Újezd u Rosic bylo zadáno zhotoviteli Jarmile Haluzové, Ateliér Projektis, Příční 198/32, Brno, pracoviště Bratislavská 14, Brno. Hlavní projektant Ing. arch. Alena Dumková. Brno, 05/2008

2 Obsah : - Textová část 1. Důvody pro pořízení změny územního plánu a stanovení hlavních cílů pro změnu v území 2. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje a z ÚPD vydané krajem 3. Požadavky vyplývající z dalších širších územních vztahů 4. Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů 5. Požadavky na rozvoj území obce 6. Požadavky na řešení plošného a prostorového uspořádání území řešeného změnou (na urb. koncepci a koncepci uspořádání krajiny) 7. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 8. Požadavky na řešení a rozvoj hodnot území 9. Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 10. Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů 10.1.Ochrana veřejného zdraví 10.2.Civilní ochrana, obrana a bezpečnost státu 10.3.Ochrana ložisek nerostných surovin 10.4.Geologická stavba území 10.5.Ochrana před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy 11.Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území 12.Požadavky na vymezení zastavitelných ploch, na plochy přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose 13.Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií 14.Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem 15.Požadavky na vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj 16.Případný požadavek na zpracování konceptu změny včetně požadavků na zpracování variant 17.Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení - Grafická část 1. Limity využití území - změna ÚPO č.i Z1, Z3 1 : Limity využití území - změna ÚPO č.i Z2 1 : Limity využití území - změna ÚPO č.i Z4 1 : Limity využití území - změna ÚPO č.i Z5 1 :

3 Textová část 1. Důvody pro pořízení změny územního plánu a stanovení hlavních cílů pro změnu v území ÚPO Újezd u Rosic, jehož zhotovitelem je Ateliér Projektis, Příční 198/32, Brno, pracoviště Bratislavská 14, Brno s hlavní projektantkou ing. arch. Alenou Dumkovou, byl schválen Zastupitelstvem obce Újezd u Rosic dne Vlivem změněných společensko-ekonomických podmínek se mění požadavky na využití území obce, zvláště v oblasti uspokojení poptávky obyvatel po plochách na výstavbu rodinných domů, kde nebudou problémy s výkupem pozemků, a možných výrobních aktivit. Cílem změny č. I ÚPO Újezd u Rosic je využití pozemků ve vlastnictví zájemců o výstavbu RD a návrh ploch výrobních aktivit. 2. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje a z ÚPD vydané krajem Z politiky územního rozvoje nevyplývají žádné požadavky sdopadem na řešení změny č. I ÚPO Újezd u Rosic. Změna respektuje závěry územního plánu VÚC BSRA (zpracovaného firmou Terplan Praha,a.s., schváleného v r. 1985), přičemž z něho pro řešení změny nevyplývají žádné konkrétní požadavky. 3. Požadavky vyplývající z dalších širších územních vztahů Navrhované plochy pro uvažovanou změnu se nacházejí na k.ú. Újezd u Rosic. Řešením změny č. I nevznikají požadavky na koordinaci využívání území z hlediska širších vztahů. 4. Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů Územně analytické podklady nejsou k dispozici, a tak byly provedeny doplňující průzkumy a rozbory, ze kterých vyplývá: Změna č. I ÚPO obsahuje dílčí změny : Z1 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití - návrh veřejné zeleně, dopravní plocha Území dílčí změny ÚPO č. I Z1 se nachází v jihovýchodní části obce v návaznosti na zastavěné a zastavitelné území, území má dle schváleného ÚPO využití proluka ve stávající ulici navržená v ÚPO pro veřejnou zeleň a dopravní napojení lokality Br 15. Proluka přiléhá ze západu k silnici III/3951 Rapotice Újezd u Rosic Stanoviště, z jihu a severu ke stávajícím plochám bydlení a z východu k lokalitě Br15. Změna Z1 obsahuje změnu podmínek využití na plochu pro bydlení 2 RD s dopravním napojením této změny na silnici III/3951. Dopravní napojení lokality Br15 je řešeno v dílčí změně Z3. V období schválení ÚPO Újezd u Rosic nebylo vydáno žádné správní rozhodnutí, které by stanovovalo pro řešené území nějaký limit. Pro proluku bude vypočteno hlukové pásmo od silnice III/3951. Pro lokalitu platí I., II. třída ochrany ZPF (BPEJ , ). 3

4 Z2 - návrh plochy individuální rekreace - dle ÚPO funkční využití orná půda, louka Území dílčí změny ÚPO č. I Z2 se nachází východně od obce v blízkosti stávajících ploch sportu a rekreace, území má dle schváleného ÚPO využití orná půda, louka. Lokalita navazuje z východu louku s vodotečí Žlíbek, ze severu na ostatní plochy a z jihu na silnici III/3956 Březina - Újezd u Rosic - Jinošov. Změna Z1 obsahuje změnu podmínek využití pro individuální rekreaci s dopravním napojením této změny na silnici III/3956. V období schválení ÚPO Újezd u Rosic nebylo vydáno žádné správní rozhodnutí, které by stanovovalo pro řešené území nějaký limit. Pro lokalitu bude vypočteno hlukové pásmo od silnice III/3956. Pro lokalitu platí V., III. třída ochrany ZPF (BPEJ , ) Z3 - rozšíření plochy pro bydlení Br15 vč. dopravního napojení - dle ÚPO funkční využití orná půda Území dílčí změny ÚPO č. I Z3 se nachází v jihovýchodní části obce v návaznosti na zastavěné a zastavitelné území (plocha Br15), území má dle schváleného ÚPO využití orná půda. Lokalita navazuje z východu a jihu na plochy orné půdy, ze západu na stávající plochy bydlení a ze severu na lokalitu Br 15. Změna Z3 obsahuje změnu podmínek využití plochy v ÚPO vedené jako orná půda pro bydlení - cca 10 RD a pro dopravní napojení na silnici III/3951 Rapotice Újezd u Rosic Stanoviště přes lokalitu Br13. V období schválení ÚPO Újezd u Rosic nebylo vydáno žádné správní rozhodnutí, které by stanovovalo pro řešené území nějaký limit. Pro lokalitu platí I., III., II. třída ochrany ZPF (BPEJ , , ) Z4 - návrh plochy výroby energie v lokalitě Zaražené - dle ÚPO funkční využití orná půda Území dílčí změny ÚPO č. I Z4 se nachází v severozápadní části katastru v plochách orné půdy lokalita Zaražené, území má dle schváleného ÚPO využití orná půda. Z jižní strany přiléhá plocha změny Z4 ke stávající účelové komunikaci. Změna Z4 obsahuje změnu podmínek využití území pro výrobu energie. V období schválení ÚPO Újezd u Rosic nebylo vydáno žádné správní rozhodnutí, které by stanovovalo pro řešené území nějaký limit. Pro lokalitu platí IV., II. třída ochrany ZPF (BPEJ , ) Z5 - návrh přestavbové plochy výrobních aktivit - dle ÚPO funkční využití stávající plochy rekreace a sportu Území dílčí změny ÚPO č. I Z5 se nachází v severní části katastru v rámci zastavěného území, a to stávajících ploch pro sport a rekreaci obklopených lesními pozemky. Lokalita je ze severu napojena účelovou komunikací na silnici II/395 přes průmyslovou zónu na k.ú. Zbraslav. Změna Z5 - přestavbová plocha - obsahuje změnu podmínek využití území pro výrobní 4

5 aktivity s dopravním napojením této změny na stávající účelovou komunikaci a manipulační plochu v rámci sportovního areálu. V období schválení ÚPO Újezd u Rosic nebylo vydáno žádné správní rozhodnutí, které by stanovovalo pro řešené území nějaký limit. Část plochy se nachází v ochranném pásmu lesa, výstavba je podmíněna udělením výjimky z ochrany lesa. Plocha změny Z5 není zemědělský půdní fond jedná se o ostatní plochy. 5. Požadavky na rozvoj území obce Vytvořit nové rozvojové plochy pro bydlení, které umožní svým rozsahem situování cca 12 RD a výroby energie, přičemž jejich vymezení nevyvolá požadavky na další rozvoj obce. Změnou je vymezena i přestavbová plocha pro výrobní aktivity v rámci zastavěného území. 6. Požadavky na řešení plošného a prostorového uspořádání území řešeného změnou (na urb. koncepci a koncepci uspořádání krajiny) Změna č. I ÚPO Z1, Z3 navazuje na zastavěné a zastavitelné území obce, Z2 je zastavitelná plocha pro individuální rekreaci v blízkosti stávajících ploch rekreace, Z4 je zastavitelná plocha pro výrobu energie umístění solárních fotovoltaických panelů v krajině nejedná se o pohledově exponované místo, změna Z5 se nachází v zastavěném území přestavbové území. Vymezenými plochami pro bydlení dojde k rozšíření stávající zástavby v návaznosti na stávající komunikace, popř. komunikace navržené. Změny se nedotýkají ochrany přírody a krajiny. 7. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury Doprava Obsluha území se předpokládá ze silnice III/3951 (Z1, Z3 vč. návrhové plochy Br 15 dle ÚPO ), III/3956 (Z2), ze stávajících účelových komunikací (Z4,Z5). Odstavování a parkování vozidel bude řešeno v plochách navrhovaných pro bydlení v RD, tedy na vlastních pozemcích. Technická infrastruktura Koncepce technického vybavení obce zůstane nezměněna, pouze stávající a navržené inženýrské sítě budou prodlouženy až k navrhovaným plochám. V obci v současné době není vybudována splašková kanalizace, do doby jejího vybudování budou využívány jímky na vyvážení. Odvádění dešťových vod bude řešeno tak, aby nedocházelo ke změně odtokových poměrů v území, především však vsakem na vlastním pozemku. Nakládání s odpady Nakládání s odpadem zůstává dle platného územního plánu a se současnými požadavky na likvidaci odpadu (soulad s platnou legislativou i vodohospodářskými zájmy). Občanská vybavenost Změna č. I nevyvolá požadavky na rozvoj občanské vybavenosti. Veřejná prostranství Změna č. I nevyvolá návrh veřejného prostranství. 5

6 8. Požadavky na řešení a rozvoj hodnot území Kulturní dědictví Z hlediska ochrany kulturního dědictví nejsou v území řešeném změnou uplatňovány žádné požadavky. Příroda Území řešené změnou se nenachází v žádném chráněném území. Požadavky na ÚSES Území řešená změnou č.i nevyvolají žádné požadavky na ÚSES. Požadavky na využitelnost přírodních zdrojů Přírodní zdroje nejsou změnou č. I dotčeny. 9. Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace Změna ÚPO Újezd u Rosic č. I nevyvolá veřejně prospěšné stavby, opatření ani asanace. 10. Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů 10.1.Ochrana veřejného zdraví Tvorba a ochrana životního prostředí Chráněný venkovní prostor ve smyslu 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, nebude zasahovat do hlukového pásma komunikace Požární ochrana Z hlediska PO nutno respektovat ČSN a zákon č. 133/1985 Sb., v platném znění a zákon č. 425/1990 Sb., v platném znění Civilní ochrana, obrana a bezpečnost státu V řešeném území změny č. I ani v jeho okolí se nenacházejí žádné vojenské objekty a zařízení, ani sem nezasahují ochranná pásma vojenských objektů. V oblasti obrany státu a civilní ochrany nevyvolá změna žádné požadavky Ochrana ložisek nerostných surovin Ložiska nerostných surovin a jejich těžba se v území řešeném změnou nevyskytuje, v území není evidován dobývací prostor Geologická stavba území Poddolované ani sesuvné území se v uvažované lokalitě nenachází Ochrana před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy Ochrana před povodněmi Na území obce není vyhlášeno žádné záplavové území. Jiné rizikové přírodní jevy V řešeném území nehrozí rizikové přírodní jevy. 11.Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území Reálnost změny č. I ÚPO Újezd u Rosic byla prověřena provedenými průzkumy a rozbory předmětného území. Z provedených přípravných úkonů pro pořízení změny byly obstarány podklady, ze kterých vyplývá: Změna č. I ÚPO Újezd u Rosic nemá vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast a nevyvolá žádný střet zájmů a problémů v řešeném území. 12.Požadavky na vymezení zastavitelných ploch, na plochy přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose Tam, kde dochází ke změně funkční plochy nezastavěného území obce na funkci pro 6

7 bydlení, jež bude součástí urbanizovaného území obce, bude vymezeno nové zastavitelné území. Návrh změny zastavitelného území bude vyjádřen i graficky. 13.Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií Nestanovují se. 14.Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem Nestanovují se. 15.Požadavky na vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj Vzhledem k situování a rozsahu navrhované změny č. I se předpokládá, že tato změna nemůže mít vliv na evropsky významnou lokalitu ani ptačí oblast (nevyskytují se v území) a že nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Doporučuje se proto, aby byl zpracován rovnou návrh změny č. I ÚPO Újezd u Rosic bez předchozího vypracování a projednání konceptu, a to bez požadavku a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 16.Případný požadavek na zpracování konceptu změny včetně požadavků na zpracování variant Vzhledem k jednoduchosti zadávané změny není třeba v rámci jejího řešení požadovat zpracování variant, a tedy ani zpracování konceptu změny. 17.Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení Návrh změny č. I bude zpracován v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), především pak s 188 odst.4) tohoto zákona. Požadavky na změnu regulací využití a uspořádání ploch Stanovit zásady uspořádání ploch, které budou řešeny změnou ÚPO č. I a navrhnout pro plochy změny podmínky pro jejich využití s ohledem na dosavadní hodnoty v území a regulační zásady ve schváleném ÚPO. Požadavky na ochranu krajiny, ZPF A PUPFL Respektovat zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně ZPF, při dodržení zásad 4 a 5 zákona, a dále 3 a 4 Vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb. Obsah vyhodnocení předpokládaných důsledků bude zpracován podle přílohy č. 3 výše uvedené vyhlášky do přehledné tabulkové formy. PUPFL nejsou změnou dotčeny. Způsob zpracování Návrh změny bude graficky dokumentován formou průsvitek nad jednotlivými výřezy výkresů schváleného ÚPO Újezd u Rosic (měřítka dle platného ÚPO). Součástí návrhu bude i odpovídající textová část. Počet vyhotovení Návrh změny č. I bude pro projednání odevzdán ve 3 vyhotoveních. Dle výsledků projednání bude vyhotoven čistopis změny č. I, který bude odevzdán ve 4 vyhotoveních. 7

8 8