Přehled programu a oblasti použití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled programu a oblasti použití"

Transkript

1 Přehled programu a oblasti použití Typ čerpadla Max. velikost pevných částic [mm] Řezací mechanismus Instalace v suché jímce Hlavní oblast použití Strana Kal / drenáž 9 Wilo-Drain TM/TMW 3/10 RD K RD 10 Wilo-Drain TS RD/ČD/K K ČD 10 Wilo-Drain TS ČD/K K ČD 10 Wilo-Drain TS ČD/K K K 10 Wilo EMU KS 5 až 12 RD/ČD 12 Wilo-Drain TP ČD/K ČD/K ČD/K 12 Wilo-Drain TP ČD/K ČD/K RD/ČD/K 1) K 12 1) pouze TP 65 F 51 Wilo-Drain LP RD/ČD/K K 52 Wilo-Drain LPC 6 až 12 RD/ČD/K RD/ČD/K K Wilo-Drain TMT/TMC 10 K K K 66 Wilo-Drain VC 5 až 7 RD/ČD/K K ČD/K 66 Legenda: použitelné RD rodinný domek a dvojdomek ČD činžovní dům K komerční Novinka v programu resp. rozšíření nebo modifikace konstrukční řady Oblasti použití: kal/drenáž kal/silné nečistoty odpadní voda/fekálie odpadní vody z výroby kondenzát kondenzační/klimatizační přístroje

2 Obsah Všeobecná upozornění a zkratky 4 Pokyny pro projektování 6 Obsah 9 Wilo-Drain TM/TMW Wilo-Drain TS 40/50/65 Wilo EMU KS Wilo-Drain TP 50/65 Obsah 51 Wilo-Drain LP 40 Wilo-Drain LPC Obsah 65 Wilo-Drain TMT/TMC Wilo-Drain VC Obsah 77 Doporučené příslušenství Popisy produktů Katalog Wilo C1-3

3 Všeobecná upozornění a zkratky Použité zkratky a jejich význam Zkratka Význam Zkratka Význam 1~ 1fázový proud 1/min Otáčky za minutu (1/min) 3~ 3fázový proud Autopilot blsf DM Δp-c Δp-T Δp-v ΔT EM EnEV Technika ECM Ext. Aus Ext. Min FI GA GRD GTW Automatické přizpůsobení výkonu čerpadla ve fázích útlumu, např. útlumový režim kotle v nočních hodinách Odolný vůči blokovacímu proudu, není zapotřebí ochrany motoru 3fázový motor Režim regulace pro konstantní rozdíl tlaku Režim regulace pro regulaci rozdílu tlaku v závislosti na teplotě média Režim regulace pro variabilní rozdíl tlaku Režim regulace pro rozdíl teploty 1fázový motor Nařízení o úsporách energie Elektronicky komutovaný motor s novým zapouzdřením pro oddělení od mokrého prostoru, nově vyvinutá koncepce pohonu mokroběžných čerpadel pro čerpadla s vysokou účinností Řídicí vstup Priorita VYP Řídicí vstup Priorita min., např. pro útlumový režim bez autopilota Ochranné zařízení proti chybnému proudu Automatizované řízení budov Mechanická ucpávka Zvláštní druh litiny: bílá temperovaná litina d Stupeň německé tvrdosti vody, jednotka pro posouzení tvrdosti vody H IF Inox Int. MS IR KDS KLF Ochranná vrstva KTL KTW Dopravní výška Interface (rozhraní) Nerezová ocel Interní ochrana motoru: čerpadla s interní ochranou proti nepřípustně vysoké teplotě vinutí Infračervené rozhraní Kondenzátor Termistorový snímač teploty Katodické elektrické ponorné lakování (kataforézní ochranná vrstva): lak s vysokou přilnavostí pro dlouhotrvající ochranu proti korozi Atestace pro produkty se součástmi z plastu, v případě použití v oblasti užitkové vody LON Local operating network (otevřený, na výrobci nezávislý standardizovaný datový sběrnicový systém v sítích LONWORKS) MOT Motorový modul (hnací motor + oběžné kolo + svorkovnice/elektronický modul) pro přenos ukonstrukčních řad TOP-... PLR Hlavní počítač čerpadla, datové rozhraní specifické pro Wilo PT 100. Platinové teplotní čidlo s hodnotou odporu 100 Ω při0 C Q (= V ) Průtok SBM Provozní hlášení resp. sběrné provozní hlášení SSM Řídicí vstup 0 10 V Wilo- Control Poruchové hlášení resp. sběrné poruchové hlášení Analogový vstup pro externí ovládání funkcí Management automatizovaného řízení budov s čerpadly a příslušenstvím TrinkwV 2001 Nařízení o pitné vodě z roku 2001 (platné od ) VDI 2035 WRAS WSK Směrnice VDI pro eliminaci škod na teplovodních topných zařízeních Water Regulations Advisory Scheme Ochranné kontakty vinutí (v motoru pro monitorování teploty vinutí, plná ochrana motoru pomocí doplňkového relé) Provozní režim zdvojených čerpadel: samostatný provoz příslušného provozního čerpadla + Provozní režim zdvojených čerpadel: paralelní provoz obou čerpadel Počet pólů čerpadel: 2-pólové čerpadlo Počet pólů čerpadel: 4-pólové čerpadlo Počet pólů čerpadel: 6-pólové čerpadlo 4 Změny vyhrazeny 09/2006 WILO AG

4 Všeobecná upozornění a zkratky Opotřebení/abraze Čerpadla nebo součásti čerpadel podléhají podle technické úrovně abrazi resp. opotřebení (DIN 31051/DIN-EN 13306). To se může lišit podle provozních parametrů (teplota, tlak, jakost vody) a situace instalace resp. použití a vést k tomu, že výše uvedené produkty resp. komponenty včetně elektrické/elektronické části v různých časech vypadávají z provozu. Opotřebitelné součásti jsou všechny otáčející se resp. dynamicky namáhané konstrukční součásti včetně napětím zatížených komponentů elektroniky, a to především: -těsnění (včetně mechanické ucpávky), těsnící kroužek -ložisko a hřídel -ucpávka -kondenzátor -relé/stykač/spínač -elektronické řazení, polovodičové součástky, apod. -oběžná kola -třecí kroužek/třecí deska Za přirozené opotřebení nebo přirozenou abrazi nepřebíráme žádné ručení. Wilo Všeobecné podmínky dodávek a poskytovaných služeb Aktuálně platný stav našich Všeobecných podmínek dodávek a poskytovaných služeb naleznete na internetu na adrese: Katalog Wilo C1-5

5 Pokyny pro projektování Pokud odpadní voda vznikající v objektech nebo na pozemcích nebo dešťová voda shromažďující se na dvorech a střechách nepřitéká přirozeným samospádem do místní kanalizace, je nutno ji prostřednictvím čerpacích stanic a přečerpávacích zařízení přivést do kanalizační sítě. Odvádění těchto odpadních vod se dělí podle čerpaných médií. Čerpadla Wilo s ponorným motorem a zařízení pro přečerpávání odpadních vod jsou koncipována speciálně pro tyto různé požadavky a odpovídají platným normám EN. Projektování musí probíhat podle norem DIN EN 12050/12056 Odvodňovací zařízení pro budovy a pozemky. Zde se rozlišuje mezi odpadními vodami z odtoků ležících nad místní hladinou zpětného vzdutí, které je nutno přirozeným samospádem přivést do veřejné kanalizace, a odpadními vodami z odtoků, jejichž hladina v zápachovém uzávěru leží pod místní hladinou zpětného vzdutí. Hladina zpětného vzdutí se rovná minimálně výšce ulice (hrany obrubníku) na místě připojení, může však být místními předpisy příslušného úřadu stanovena výše. Odpadní vody (dešťovou vodu a kaly), které vznikají pod hladinou zpětného vzdutí, je nutno prostřednictvím automaticky pracujících přečerpávacích zařízení přečerpávací zařízení Wilo resp. čerpadlo Wilo s ponorným motorem přivést do veřejné kanalizace. Při projektování a provedení zařízení je v souladu s DIN , EN nutno respektovat m.j. následující: -Výkon přečerpávacích zařízení je nutno dimenzovat tak, aby při předepsaných jmenovitých světlostech výtlačného potrubí byla zaručena minimální rychlost toku 0,7 m/s. Předepsané minimální jmenovité světlosti: zařízení pro přečerpávání kalu DN 32 zařízení pro přečerpávání odpadních vod DN 80 (bez dělícího/ řezacího mechanismu) -Výtlačné potrubí přečerpávacího zařízení musí být vybaveno zábranou zpětného toku a jeho dno musí být vedeno nad hladinou zpětného vzdutí. Výtlačné potrubí nesmí být připojeno ke kalovému spádovému potrubí. - Dle DIN , EN 12050/EN je nutná montáž kalových uzavíracích šoupátek (na straně přítoku a na straně výtlaku). -Odvzdušňovací potrubí přečerpávacích zařízení je nutno vést až nad střechu, u zařízení pro přečerpávání odpadních vod činí minimální jmenovitá světlost trubky DN 70. -Přívodní potrubí je nutno položit s dostatečným spádem (min. 1:50). - Je vhodné vést všechna potrubní vedení elasticky skrz zdivo. - Je nutno zajistit automatické záložní čerpadlo, pokud odvod odpadních vod nedovoluje žádné přerušení. -Skříňové rozvaděče a signalizační zařízení je nutno instalovat na suchém, snadno přístupném místě. Signalizační zařízení musí být umístěno na dobře viditelném místě. - Je nutno provádět pravidelnou údržbu přečerpávacích zařízení. -Instalační prostor musí být dostatečně větraný a osvětlený. Je nutno zajistit pracovní prostor min. 600 mm nad a vedle všech ovládacích prvků a součástí, u kterých bude nutno provádět údržbu. Přečerpávací zařízení musí být uchyceno se zajištěním proti vztlaku. - Odpadní vodu, která obsahuje minerální oleje nebo výbušné příměsi, je nutno vést přes odlučovač oleje resp. benzínu, odpadní vody s obsahem tuků před odlučovač tuků a odpadní vody s obsahem písku přes lapače písku. Kyselé odpadní vody musí být neutralizovány. Výpočet potřebného výkonu čerpadla resp. zařízení Průtok Qp [l/s]: Odpovídá součtu přítoku kalu QS a přítoku dešťové vody Qr, který je nutno vypočítat dle EN 12050/EN12056: QS = množství kalu [l/s] ze souhrnu všech zdrojů odpadních vod se zohledněním současnosti, Qr = množství dešťové vody [l/s] jako výsledek získaný součtem intenzity srážek, součinitele odtoku a srážkové plochy. Dopravní výška H Ges [m]: Odpovídá součtu výškového rozdílu mezi nejnižší úrovní sběrné nádrže a dnem smyčky proti zpětnému vzdutí + celkové ztráty vzniklé třením Hf [m] ve výtlačném potrubí. Pozor: Při výběru přečerpávacího zařízení nezapomeňte, že pro otevření zábrany zpětného toku musí rozdíl tlaku mezi dopravní výškou v jmenovitém pracovním bodě při jmenovitém průtoku (je nutno dodržovat minimální průtok) a dopravní výškou při nulovém průtoku činit ještě cca 2-3 m. Provozní režimy (dle DIN EN ) S1 = nepřetržitý provoz Teplota motoru stoupá při provozu až na provozní teplotu (ustálený teplotní stav). Během provozu se teplota odvádí pomocí chladicích prostředků resp. okolního média. Stroj lze v tomto stavu provozovat bez přerušení. Kromě toho je nutno respektovat údaj o druhu instalace (vynořená/ponořená) resp. instalaci! Nepřetržitý provoz o tom neuvádí žádné informace. S1 neznamená explicitně 24 h/den, 7 dní/týden! Respektujte prosím údaje o životnosti resp. době chodu zařízení za rok v příslušné dokumentaci. S2 až S9 Motor nelze provozovat nepřetržitě, protože ztrátový výkon, který je v motoru přeměňován na teplo, je příliš vysoký, než aby chlazení mohlo toto teplo odvést. Motor by se po určité době přehřál a popřípadě by se prostřednictvím ochrany motoru vypnul. S3 Tento provozní režim představuje běžné zatížení čerpadel odpadních vod. Popisuje poměr doby provozu a prostojů. Obě hodnoty musí být uvedeny na typovém štítku resp. v návodu k obsluze. Při režimu S3 se výpočet vždy vztahuje na časové období 10 min. Příklady: S3 20 % znamená: doba provozu 20 % z 10 min = 2 min prostoje 80 % z 10 min = 8 min S3 3 min znamená: doba provozu 3 min prostoje 7 min Pokud jsou uvedeny 2 hodnoty, znamená to např.: S3 5 min/20 min: doba provozu 5 min prostoje 15 min S3 25 %/20 min: doba provozu 5 min prostoje 15 min Další pokyny pro projektování: Viz Příručka pro projektování Wilo Odpadní voda (na objednávku). 6 Změny vyhrazeny 09/2006 WILO AG

6 Pokyny pro projektování Zařízení pro přečerpávání kalu (odpadní vody bez fekálií) Zdvojená čerpadla Wilo-Drain Twister Odvodňovací stanice se zdvojenými čerpadly Wilo-Drain Twister 1 Čerpadlo s ponorným motorem (2 kusy) 2 Výtlačné potrubí DN 32 s trubkovým spojovacím kusem 3 Zábrana zpětného toku 4 Smyčka proti zpětnému vzdutí 5 Hladina zpětného vzdutí 6 Kanál 7 Spínací přístroj 8 Plovákový spínač pro kontrolu hladiny a poplašnou kontrolu Umístění smyčky proti zpětnému vzdutí Pokud je to možné, měla by být smyčka proti zpětnému vzdutí umístěna přímo svisle nad přečerpávacím zařízením. Zbytek potrubí odpadních vod je nutno položit ve spádu směrem ke kanálové přípojce. Zařízení pro přečerpávání kalu a odpadních vod (odpadní vody s obsahem fekálií) Zdvojené zařízení Wilo-DrainLift XXL odvětrání nátok odvodňovací čerpadlo 12 hladina zpětného vzdutí (většinou horní hrana silnice) 1 Uzavírací šoupátko DN 100 nebo DN Přírubové hrdlo s hadicí a hadicovými sponkami DN 100 nebo DN Elastický hadicový spoj pro odvzdušňování 4 Konstrukční sada spojení nádrže s čerpadlem, 2 uzavírací šoupátka aodvzdušňovací příruba s hadicí 5 Ruční membránové čerpadlo 1 1 / 2 " 6 Zábrana zpětného toku DN 80 nebo DN Uzavírací šoupátko DN 80 nebo DN Přírubové hrdlo s hadicí a hadicovými sponkami DN 80 nebo DN cestný kohout 10 Tvarovka Y DN 80 nebo DN Spínací přístroj řízený mikroprocesorem 12 KAS, spínací přístroj pro spuštění malého poplachu se signalizačním zvonkem 13 Elastický hadicový spoj pro ruční membránová čerpadla 14 Podpěra armatury pro odlehčení váhy Katalog Wilo C1-7

7 Pokyny pro projektování 8 Změny vyhrazeny 09/2006 WILO AG

8 Obsah WILO-Drain TM / TMW, TS 40/50/65, EMU KS, TP 50/65 10 Přehled konstrukčních řad 10 WILO-Drain TM/TMW 10 Vybavení/funkce 14 Popis konstrukční řady 17 Technické parametry 18 Charakteristiky, rozměry, hmotnosti 20 Příklad instalace, mechanické příslušenství 21 WILO-Drain TS 40/50/65 10 Vybavení/funkce 14 Popis konstrukční řady 23 Technické parametry 24 Charakteristiky, rozměry, hmotnosti Wilo-Drain TS Charakteristiky, schéma zapojení svorkovnice Wilo-Drain TS 50, TS Rozměry, hmotnosti Wilo-Drain TS 50, TS Wilo EMU KS 10 Vybavení/funkce 14 Popis konstrukční řady 31 Technické parametry 32 Charakteristiky 36 Rozměry, hmotnosti 38 Wilo-Drain TP 50/65 10 Vybavení/funkce 14 Popis konstrukční řady 39 Technické parametry 40 Charakteristiky 42 Schéma zapojení svorkovnice, rozměry 44 Mechanické příslušenství 46 Katalog Wilo C1-9

9 Přehled konstrukčních řad Wilo-Drain TM/TMW, TS, Wilo EMU KS, Wilo-Drain TP Konstrukční řada: Wilo-Drain TM/TMW Doplněno otm 25/6 H[m] 10 8 Wilo-Drain TM/TMW >Čerpadlo pro odvodňování sklepů >Použití: Čerpání čisté nebo lehce znečištěné vody z jímek, šachet nebo výkopů Q[m 3 /h] Konstrukční řada: Wilo-Drain TS 40, TS 50, TS 65 H[m] TS 40 TS TS 65 Wilo-Drain TS 40 - TS Q[m³/h] >Kalové čerpadlo s ponorným motorem >Použití: Čerpání kalu s obsahem cizorodých látek o max. Ø 10 mm, u -odvodňování domů/pozemků - techniky ochrany životního prostředí atechniky čištění odpadních vod -průmyslové techniky a techniky zpracování materiálů 10 Změny vyhrazeny 09/2006 WILO AG

10 Přehled konstrukčních řad Wilo-Drain TM/TMW, TS, Wilo EMU KS, Wilo-Drain TP Konstrukční řada: Wilo-Drain TM/TMW >Přednosti produktu: Neustále čistá čerpací šachta (u TMW) Plošné odsávání až do 5 mm (u TM 25/6) Nevzniká zápach způsobený médiem Jednoduchá instalace Vysoká provozní spolehlivost Jednoduché ovládání > Další informace: Strana Popis konstrukční řady Technické parametry Charakteristiky, rozměry, hmotnosti Příklad instalace Mechanické příslušenství Konstrukční řada: Wilo-Drain TS 40, TS 50, TS 65 >Přednosti produktu: Inox & Composite Odpojitelný připojovací kabel Odpojitelný plovákový spínač Široké výkonové spektrum Teplotní monitorování motoru pro 3~ i bez spínacího přístroje (u TS 40) > Další informace: Strana Popis konstrukční řady Technické parametry Charakteristiky, rozměry, hmotnosti Schéma zapojení svorkovnice Mechanické příslušenství Katalog Wilo C1-11

11 Přehled konstrukčních řad Wilo-Drain TM/TMW, TS, Wilo EMU KS, Wilo-Drain TP Konstrukční řada: Wilo EMU KS Doplněno o KS 5, 6, 16, 37, 70, 220 Technologie EMU H[m] Wilo EMU KS >Kalové čerpadlo s ponorným motorem >Použití: Čerpání kalu s obsahem cizorodých látek o max. Ø 12 mm, u -stavebních výkopů, nádrží a šachet - zaplavených sklepních prostor -použití ve fontánách Q[m ³ /h] Konstrukční řada: Wilo-Drain TP 50, TP 65 H[m] TP 50 TP 65 Wilo-Drain TP 50, TP Q[m 3 /h] >Kalové čerpadlo s ponorným motorem >Použití: Čerpání silně znečištěných čerpaných médií u -odvodňování domů/pozemků - zpracování odpadních vod a vodního hospodářství - techniky ochrany životního prostředí atechniky čištění odpadních vod -průmyslové techniky a techniky zpracování materiálů 1) 1) pouze TP 65 F 12 Změny vyhrazeny 09/2006 WILO AG

12 Přehled konstrukčních řad Wilo-Drain TM/TMW, TS, Wilo EMU KS, Wilo-Drain TP Konstrukční řada: Wilo EMU KS >Přednosti produktu: Dlouhá životnost Vysoká provozní spolehlivost Možný režim nasávání vzduchu při nízké hladině vody Vhodný pro nepřetržitý provoz Jednoduchá manipulace > Další informace: Strana Popis konstrukční řady Technické parametry Charakteristiky, rozměry, hmotnosti Rozměry Konstrukční řada: Wilo-Drain TP 50, TP 65 >Přednosti produktu: Inox & Composite Odpojitelný připojovací kabel Provedení s ochranou proti výbuchu (u TP 65 DM) Široké spektrum charakteristik > Další informace: Strana Popis konstrukční řady Technické parametry Charakteristiky Schéma zapojení svorkovnice Mechanické příslušenství Katalog Wilo C1-13

13 Vybavení/funkce Wilo-Drain TM/TMW, TS Wilo-Drain TM 25/6 TM/TMW 32 TS 40 TS 50 TS 65 Provozní režim S1 (nepřetržitý provoz) ponořený motor (200 h/rok) (200 h/rok) (200 h/rok) (200 h/rok) (200 h/rok) vynořený motor (200 h/rok) (200 h/rok) Provozní režim S3 (přerušovaný provoz) doba provozu [%] četnost spínání/h max četnost spínání/h doporučená Utěsnění čerpadla/motoru na straně čerpadla: mechanická ucpávka na straně motoru: hřídelové těsnění uzavřená komora naplněná olejem Konstrukce instalace v mokré jímce stacionární přenosná zaplavitelná otevřené vícekanálové oběžné kolo vířivé oběžné kolo vířivé zařízení pouze TMW Materiály motor hliníková slitina ušlechtilá ocel čerpadlo plast Vybavení monitorování motoru (teplota) pouze 3~ pouze 3~ ochrana proti výbuchu pouze 3~ pouze 3~ proudové chlazení pláště se zástrčkou pouze 1~ provedení A provedení A připojovací kabel [m] 5/10 3 (10 u TM32/8 a TMW 32/11 HD) připojovací kabel odpojitelný vestavěný plovákový spínač -/ -/ -/ -/ integrovaná zábrana zpětného toku těleso kondenzátoru u 1~230 V hadicová přípojka = k dispozici resp. přípustné, = není k dispozici resp. nepřípustné 14 Změny vyhrazeny 09/2006 WILO AG

14 Vybavení/funkce Wilo EMU KS, Wilo-Drain TP Wilo EMU KS Wilo-Drain TP 50 TP 65 Provozní režim S1 (nepřetržitý provoz) ponořený motor (200 h/rok) (200 h/rok) vynořený motor Provozní režim S3 (přerušovaný provoz) doba provozu [%] četnost spínání/h max četnost spínání/h doporučená Utěsnění čerpadla/motoru na straně čerpadla: mechanická ucpávka na straně motoru: mechanická ucpávka hřídelové těsnění uzavřená komora naplněná olejem Konstrukce instalace v mokré jímcestacionární přenosná zaplavitelná uzavřené vícekanálové oběžné kolo otevřené vícekanálové oběžné kolo pouze KS 5, 6, 8, 14, 15, 16, 220 otevřené jednokanálové oběžné kolo vířivé oběžné kolo pouze KS 9, 24, 37, 70 Materiály motor hliníková slitina šedá litina provedení Ex/GG ušlechtilá ocel čerpadlo plast šedá litina PP-GF30 bronz Vybavení monitorování motoru (teplota) pouze 1~ ochrana proti výbuchu pouze KS 5, 6, 16 pouze 3~ proudové chlazení pláště pouze KS 24 se zástrčkou pouze 1~ provedení A provedení A připojovací kabel [m] 10/ připojovací kabel odpojitelný = k dispozici resp. přípustné, = není k dispozici resp. nepřípustné Katalog Wilo C1-15

15 Vybavení/funkce Wilo EMU KS, Wilo-Drain TP Wilo EMU KS Wilo-Drain TP 50 TP 65 Vybavení (pokračování) vestavěný plovákový spínač provedení S provedení A provedení A kondenzátorová zástrčka Schuko u 1~230 V pouze KS 8, 9, 14 těleso kondenzátoru u 1~230 V pouze KS 15 ES = k dispozici resp. přípustné, = není k dispozici resp. nepřípustné 16 Změny vyhrazeny 09/2006 WILO AG

16 Popis konstrukční řady Wilo-Drain TM/TMW TM 25/6 TMW 32 Wilo-Drain TM/TMW Čerpadlo pro odvodňování sklepů Typový klíč Např.: Wilo-Drain TM 25/6 A TM čerpadlo s ponorným motorem 25 jmenovitý průměr tlakové přípojky /6 max. dopravní výška [m] A s plovákovým spínačem Např.: Wilo-Drain TMW 32/8 HD TMW čerpadlo s ponorným motorem s vířivým zařízením 32 jmenovitý průměr tlakové přípojky (DN 32) /8 max. dopravní výška (m) HD pro agresivní čerpané médium Použití TM Čerpání čisté nebo lehce znečištěné vody z jímek, šachet nebo výkopů, při vertikální instalaci. Použití při záplavách a povodních. K odvodňování sklepních schodišť a sklepních prostor. TMW 32 Životnost čerpadel s ponorným motorem, která jsou používána v čerpacích jímkách a do kterých přitéká mimo jiné voda z praček, mýdlová voda z umyvadel a sprch, značně zkracují usazeniny, které se vtěchto vodách vyskytují ve zvýšeném množství a které se nakonec usazují v čerpací šachtě. Toto vede k zanesení čerpací šachty asamotného čerpadla. Tomuto lze zabránit pravidelným čištěním čerpací šachty. To je možné provést pouze se značnými finančními a časovými náklady, přičemž problém likvidace kalu a hygienické ochrany práce při čištění čerpací jímky momentálně ještě vůbec nelze přesněji analyzovat. Zde pomáhá Wilo-Drain TMW 32 Twister. Konstrukce Ponorné čerpadlo vhodné pro stacionární, plně automatizovaný provoz. Při mobilním použití se k výtlačnému hrdlu připojí příslušně dlouhá hadice, při stacionárním použití trubka. Použití ochranného spínače proti chybnému proudu (povinný při instalaci ve venkovním prostředí), který musí zajistit zákazník, pro vybavovací proud 30 ma je dle normy EN ,41 nezbytné. Doplňkově TMW Wilo-Drain Twister zaručuje díky své konstrukci neustálé víření v nasávacím prostoru čerpadla. Tím se docílí čisté čerpací jímky. Díky víření a s tím spojenému odstraňování usazenin nevzniká zápach způsobený médiem. Intervaly údržby se prodlužují. Deaktivací twisteru (viz Návod k montáži a obsluze) se charakteristika zvýší o 1 m. Motor Suchý elektromotor s chlazeným pláštěm, v pouzdře z ušlechtilé oceli, s vestavěnou tepelnou ochranou proti přetížení a automatickým opětným zapínáním. Kabel Pro provoz ve venkovním prostředí je podle předpisů VDE vyžadováno 10 m dlouhé pevné přípojné vedení (v jiných zemích platí odlišné předpisy). Utěsnění prostoru čerpadla/motoru Na straně oběžného kola mechanickou ucpávkou, na straně motoru hřídelovým těsnícím kroužkem, mezi těsněními se nachází olejová komora. Rozsah dodávky Čerpadlo připravené k okamžitému zapojení, s kabelem, zástrčkou avestavěným plovákovým spínačem (podle typu), návod k montáži a obsluze a zábrana zpětného toku. TM 25/6: doplňkově s hadicovou přípojkou (Ø 20, Ø 25). Katalog Wilo C1-17

17 Technické parametry Wilo-Drain TM/TMW Wilo-Drain TM 25/6 TM 25/6 A TM 32/8 TMW 32/8 TMW 32/11 TMW 32/11 HD Přípustná čerpaná média voda vypouštěná z praček (bez dlouhovlákenných součástí) voda z mycích linek koupací voda, nechlorovaná hasicí voda topná voda (T max = 35 C) kotelní voda kondenzát chladicí voda čistá voda surová (odpadní) voda drenážní voda částečně deionizovaná voda dešťová voda voda z plaveckých bazénů mořská voda kal agresivní média Výkon příkon P 1 1~230 V [kw] 0,18 0,5 0,45 0,75 0,75 příkon P 1 3~400 V [kw] jmenovitý výkon motoru P 2 [kw] 0,1 0,37 0,37 0,55 0,55 jmenovitý proud u 1~230 V [A] 0,8 2,2 2,1 3,6 3,6 jmenovitý proud u 3~400 V [A] počet otáček [1/min] Motor druh ochrany při max. hloubce ponoru IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 třída izolační látky B F F F F četnost spínání/h max Čerpadlo hladina hluku při min. úrovni, max. [dba] hloubka ponoru, max. [m] teplota média [ C] teplota média, krátkodobě do 3 min [ C] typ kabelu H07 RN-F H07 RN-F H05 RN-F H05 RN-F H07 RN-F = k dispozici resp. přípustné, = není k dispozici resp. nepřípustné 18 Změny vyhrazeny 09/2006 WILO AG

18 Technické parametry Wilo-Drain TM/TMW Wilo-Drain TM 25/6 TM 25/6 A TM 32/8 TMW 32/8 TMW 32/11 TMW 32/11 HD Čerpadlo (pokračování) délka kabelu [m] 5/ průřez kabelu 1~230 V [mm 2 ] 3G1 3G1 3G1 3G1 3G1 průřez kabelu 3~400 V [mm 2 ] zástrčka Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko druh připojovacího kabelu neodpojitelný neodpojitelný neodpojitelný neodpojitelný neodpojitelný druh spouštění přímé přímé přímé přímé přímé ochrana proti výbuchu (EEx d II B T4) volná max. velikost pevných částic [mm] Rozměry výtlačné hrdlo [R/Rp] / / / / 4 hadicová přípojka [mm] 20/25 hmotnost [kg] 5,8/5,9 5,2 4,7 6,2 6,2 Materiály těleso čerpadla PP-GF30 PP-GF30 PP-GF30 PP-GF30 PP-GF30 oběžné kolo PBT PP-GF30 PP-GF30 PP-GF30 PP-GF30 hřídel hřídelové těsnění na straně motoru NBR NBR NBR NBR NBR na straně čerpadla SiC/keramika karbon/keramika karbon/keramika karbon/keramika karbon/keramika těleso motoru PP = k dispozici resp. přípustné, = není k dispozici resp. nepřípustné Katalog Wilo C1-19

19 Charakteristiky, rozměry, hmotnosti Wilo-Drain TM/TMW Wilo-Drain TM/TMW 2-pólové, 50 Hz [m] 10 Wilo-Drain TM/TMW 1 = TM 25/6 2 = TMW 32/8 3 = TM 32/8 4 = TMW 32/11 8 H Q [m 3 /h] Rozměrové výkresy Wilo-Drain TM 25 Wilo-Drain TM/TMW 32 Ø 20 Ø 25 1 ~ 230V 50 Hz 1" 219 H min. h1 h L Hmin D Ø 155 B min Rozměry, hmotnosti Wilo-Drain Výtlačné hrdlo Hadicová přípojka Konstrukční výška po přípojku Průměr čerpadla Rozměry šachty min. Zapínací hladina ± 8 mm Vypínací hladina ± 8 mm Vypouštěcí hladina, min. Hmotnost L D H x B h1 G/Rp [mm] [kg] TM 25/6 1 20/ ,8 TM 25/6 A 1 20/ ,9 TM 32/8 1 1 / ,2 TMW 32/8 1 1 / x ,7 TMW 32/ / x ,2 TMW 32/11 HD 1 1 / x ,2 20 Změny vyhrazeny 09/2006 WILO AG

20 Příklad instalace, mechanické příslušenství Wilo-Drain TM/TMW Příklad instalace Schematické výkresy ve spojení se spínacími přístroji Alarm ZAP ZAP Špičkové zatížení nastavitelné VYP 350 x 350 Základní zatížení a alarm VYP 1000 x 500 Mechanické příslušenství TM/TMW 32 : Zábrana zpětného toku Rp 1 1 / 4 s výpustným šroubem, plast, jmenovitý tlak PN 4 bar Rp 1¼ Rp 1 Ø 20 Ø 25 TM 25: Zábrana zpětného toku, hadicová přípojka (Ø 20, Ø 25) obsažena v dodávce Rp 1 Katalog Wilo C1-21

21 22 Změny vyhrazeny 09/2006 WILO AG

22 Popis konstrukční řady Wilo-Drain TS 40, TS 50, TS 65 TS 40/ Wilo-Drain TS Kalové čerpadlo s ponorným motorem, 2-pólové TS... H Typový klíč Např.: Wilo-Drain TS 50 H 111/11-1 A TS čerpadlo s ponorným motorem (kal) 50 přípojka 50 (= Rp 2) 65 (= Rp 2 1 / 2 ) H tvar oběžného kola: H = polootevřené oběžné kolo 111 jmenovitý průměr oběžného kola [mm] /11 výkon P 2 [kw] = hodnota/10 = 1,1 kw -1 1 = jednofázový proud (EM) žádný údaj = trojfázový proud (DM) A s plovákovým spínačem, připojovacím kabelem a zástrčkou žádný údaj: připojovací kabel s volným koncem kabelu Další typový klíč: Např.: Wilo-Drain TS 40/10 A TS čerpadlo s ponorným motorem (kal) 40 přípojka 40 (Rp 1 1 / 2 ) /10 max. dopravní výška [m] A s plovákovým spínačem, připojovacím kabelem a zástrčkou žádný údaj: bez plovákového spínače, volný konec kabelu (pouze u 3~) Použití Čerpadla s ponorným motorem Wilo-Drain TS jsou vhodná k čerpání kalu s cizorodými látkami o max. Ø 10 mm, u -odvodňování domů a pozemků - techniky ochrany životního prostředí a techniky čištění odpadních vod -průmyslové techniky a techniky zpracování materiálů Jsou použitelná u následujících druhů instalace -stacionární mokrá -přenosná mokrá Konstrukce Kalové čerpadlo s ponorným motorem jako zaplavitelný blokový agregát pro vertikální instalaci v mokré jímce -Inox & Composite -Nepatrná hmotnost -Odpojitelný připojovací kabel - Odpojitelný plovákový spínač - Korozivzdorné Motor: Trojfázový asynchronní motor 3~400 V, 50 Hz nebo jednofázový motor 1~230 V, 50 Hz Ochrana motoru: Jednofázový proud: Trojfázový proud: ochranné kontakty vinutí (WSK) TS 50, TS 65: ochranu motoru zajistí zákazník od 1,1 kw = ochranné kontakty vinutí (WSK) TS 40: teplotní monitorování motoru spínající samostatně Uložení: Uložení hřídele motoru v trvale mazaných a na údržbu nenáročných valivých ložiscích. Hydraulika: Polootevřené oběžné kolo s max. velikostí pevných částic 10 mm. Možná instalace bez stojanu. S praktickým vertikálním výtlačným hrdlem. Rozsah dodávky TS 40, TS 50, TS 65 Čerpadlo připravené k okamžitému zapojení, s připojovacím kabelem (dle volby 5 resp. 10 m), popřípadě vybaveno plovákovým spínačem azástrčkou (provedení A), návod k montáži a obsluze a hadicová přípojka (pouze TS 40). Katalog Wilo C1-23

23 Technické parametry Wilo-Drain TS... Wilo-Drain TS 40/10 TS 40/10-A TS 40/14 TS 40/14-A TS H 111/11 TS H 122/15 TS H 133/22 TS H 117/22 Přípustná čerpaná média voda vypouštěná z praček (bez dlouhovlákenných součástí) voda z mycích linek koupací voda, nechlorovaná hasicí voda - - topná voda (T max = 35 C) kotelní voda - - chladicí voda podmíněně podmíněně čistá voda surová (odpadní) voda drenážní voda částečně deionizovaná voda podmíněně podmíněně podmíněně podmíněně podmíněně podmíněně dešťová voda voda z plaveckých bazénů podmíněně podmíněně podmíněně podmíněně podmíněně podmíněně kal silně zředěné louhy podmíněně podmíněně podmíněně podmíněně podmíněně podmíněně slabě agresivní média podmíněně podmíněně podmíněně podmíněně podmíněně podmíněně agresivní média Výkon příkon P 1 1~230 V [kw] 0,48 1,0 1,5 příkon P 1 3~400 V [kw] 0,55 0,92 1,5 2,0 2,9 2,9 jmenovitý výkon motoru P 2 [kw] 0,4 0,75 1,1 1,5 2,2 2,2 jmenovitý proud u 1~230 V [A] 2,2 4,4 7,7 jmenovitý proud u 3~400 V [A] 1,1 2,0 3,2 3,6 5,1 5,1 počet otáček [1/min] Motor druh ochrany při max. hloubce ponoru IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 třída izolační látky B B F F F F četnost spínání [1/h] Čerpadlo hladina hluku při min. úrovni, max. [dba] hloubka ponoru, max. [m] teplota média [ C] = k dispozici resp. přípustné, = není k dispozici resp. nepřípustné 24 Změny vyhrazeny 09/2006 WILO AG

24 Technické parametry Wilo-Drain TS... Wilo-Drain TS 40/10 TS 40/10-A TS 40/14 TS 40/14-A TS H 111/11 TS H 122/15 TS H 133/22 TS H 117/22 Čerpadlo (pokračování) typ kabelu H07 RN-F H07 RN-F OZOFLEX (PLUS) H07 RN-F odolný proti oleji délka kabelu [m] 5/10 5/ průřez kabelu 1~230 V [mm 2 ] 3G1 3G1 3G1 průřez kabelu 3~400 V [mm 2 ] 4G1 4G1 4G1 4G1,5 4G1,5 4G1,5 zástrčka Schuko (pouze 1~) Schuko/CE druh připojovacího kabelu zástrčka (odpojitelná) druh spouštění přímé přímé přímé přímé přímé přímé ochrana proti výbuchu (EEx d II B T4) pouze 3~ volná max. velikost pevných částic [mm] Rozměry výtlačné hrdlo [R/Rp] 1 1 / / / 2 hadicová přípojka [mm] hmotnost [kg] 14,6 16, Materiály těleso čerpadla PP-GF30 PP-GF30 polyuretan polyuretan polyuretan polyuretan oběžné kolo PP-GF30 PP-GF30 polyuretan polyuretan polyuretan polyuretan hřídel / C10/1,4404 C10/1,4404 C10/1,4404 C10/1,4404 hřídelové těsnění na straně motoru NBR NBR NBR NBR na straně motoru mechanická ucpávka SiC/SiC SiC/SiC na straně čerpadla mechanická ucpávka SiC/SiC SiC/SiC SiC/SiC SiC/SiC SiC/SiC SiC/SiC statické těsnění NBR NBR NBR NBR NBR NBR těleso motoru = k dispozici resp. přípustné, = není k dispozici resp. nepřípustné Upozornění k Wilo-Drain TS: Provedení TS H 111/11 lze dodat i v provedení A (bez ochrany proti výbuchu vč. plovákového spínače a zástrčky 1~230 V). Katalog Wilo C1-25