Přehled programu a oblasti použití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled programu a oblasti použití"

Transkript

1 Přehled programu a oblasti použití Typ čerpadla Max. velikost pevných částic [mm] Řezací mechanismus Instalace v suché jímce Hlavní oblast použití Strana Kal / drenáž 9 Wilo-Drain TM/TMW 3/10 RD K RD 10 Wilo-Drain TS RD/ČD/K K ČD 10 Wilo-Drain TS ČD/K K ČD 10 Wilo-Drain TS ČD/K K K 10 Wilo EMU KS 5 až 12 RD/ČD 12 Wilo-Drain TP ČD/K ČD/K ČD/K 12 Wilo-Drain TP ČD/K ČD/K RD/ČD/K 1) K 12 1) pouze TP 65 F 51 Wilo-Drain LP RD/ČD/K K 52 Wilo-Drain LPC 6 až 12 RD/ČD/K RD/ČD/K K Wilo-Drain TMT/TMC 10 K K K 66 Wilo-Drain VC 5 až 7 RD/ČD/K K ČD/K 66 Legenda: použitelné RD rodinný domek a dvojdomek ČD činžovní dům K komerční Novinka v programu resp. rozšíření nebo modifikace konstrukční řady Oblasti použití: kal/drenáž kal/silné nečistoty odpadní voda/fekálie odpadní vody z výroby kondenzát kondenzační/klimatizační přístroje

2 Obsah Všeobecná upozornění a zkratky 4 Pokyny pro projektování 6 Obsah 9 Wilo-Drain TM/TMW Wilo-Drain TS 40/50/65 Wilo EMU KS Wilo-Drain TP 50/65 Obsah 51 Wilo-Drain LP 40 Wilo-Drain LPC Obsah 65 Wilo-Drain TMT/TMC Wilo-Drain VC Obsah 77 Doporučené příslušenství Popisy produktů Katalog Wilo C1-3

3 Všeobecná upozornění a zkratky Použité zkratky a jejich význam Zkratka Význam Zkratka Význam 1~ 1fázový proud 1/min Otáčky za minutu (1/min) 3~ 3fázový proud Autopilot blsf DM Δp-c Δp-T Δp-v ΔT EM EnEV Technika ECM Ext. Aus Ext. Min FI GA GRD GTW Automatické přizpůsobení výkonu čerpadla ve fázích útlumu, např. útlumový režim kotle v nočních hodinách Odolný vůči blokovacímu proudu, není zapotřebí ochrany motoru 3fázový motor Režim regulace pro konstantní rozdíl tlaku Režim regulace pro regulaci rozdílu tlaku v závislosti na teplotě média Režim regulace pro variabilní rozdíl tlaku Režim regulace pro rozdíl teploty 1fázový motor Nařízení o úsporách energie Elektronicky komutovaný motor s novým zapouzdřením pro oddělení od mokrého prostoru, nově vyvinutá koncepce pohonu mokroběžných čerpadel pro čerpadla s vysokou účinností Řídicí vstup Priorita VYP Řídicí vstup Priorita min., např. pro útlumový režim bez autopilota Ochranné zařízení proti chybnému proudu Automatizované řízení budov Mechanická ucpávka Zvláštní druh litiny: bílá temperovaná litina d Stupeň německé tvrdosti vody, jednotka pro posouzení tvrdosti vody H IF Inox Int. MS IR KDS KLF Ochranná vrstva KTL KTW Dopravní výška Interface (rozhraní) Nerezová ocel Interní ochrana motoru: čerpadla s interní ochranou proti nepřípustně vysoké teplotě vinutí Infračervené rozhraní Kondenzátor Termistorový snímač teploty Katodické elektrické ponorné lakování (kataforézní ochranná vrstva): lak s vysokou přilnavostí pro dlouhotrvající ochranu proti korozi Atestace pro produkty se součástmi z plastu, v případě použití v oblasti užitkové vody LON Local operating network (otevřený, na výrobci nezávislý standardizovaný datový sběrnicový systém v sítích LONWORKS) MOT Motorový modul (hnací motor + oběžné kolo + svorkovnice/elektronický modul) pro přenos ukonstrukčních řad TOP-... PLR Hlavní počítač čerpadla, datové rozhraní specifické pro Wilo PT 100. Platinové teplotní čidlo s hodnotou odporu 100 Ω při0 C Q (= V ) Průtok SBM Provozní hlášení resp. sběrné provozní hlášení SSM Řídicí vstup 0 10 V Wilo- Control Poruchové hlášení resp. sběrné poruchové hlášení Analogový vstup pro externí ovládání funkcí Management automatizovaného řízení budov s čerpadly a příslušenstvím TrinkwV 2001 Nařízení o pitné vodě z roku 2001 (platné od ) VDI 2035 WRAS WSK Směrnice VDI pro eliminaci škod na teplovodních topných zařízeních Water Regulations Advisory Scheme Ochranné kontakty vinutí (v motoru pro monitorování teploty vinutí, plná ochrana motoru pomocí doplňkového relé) Provozní režim zdvojených čerpadel: samostatný provoz příslušného provozního čerpadla + Provozní režim zdvojených čerpadel: paralelní provoz obou čerpadel Počet pólů čerpadel: 2-pólové čerpadlo Počet pólů čerpadel: 4-pólové čerpadlo Počet pólů čerpadel: 6-pólové čerpadlo 4 Změny vyhrazeny 09/2006 WILO AG

4 Všeobecná upozornění a zkratky Opotřebení/abraze Čerpadla nebo součásti čerpadel podléhají podle technické úrovně abrazi resp. opotřebení (DIN 31051/DIN-EN 13306). To se může lišit podle provozních parametrů (teplota, tlak, jakost vody) a situace instalace resp. použití a vést k tomu, že výše uvedené produkty resp. komponenty včetně elektrické/elektronické části v různých časech vypadávají z provozu. Opotřebitelné součásti jsou všechny otáčející se resp. dynamicky namáhané konstrukční součásti včetně napětím zatížených komponentů elektroniky, a to především: -těsnění (včetně mechanické ucpávky), těsnící kroužek -ložisko a hřídel -ucpávka -kondenzátor -relé/stykač/spínač -elektronické řazení, polovodičové součástky, apod. -oběžná kola -třecí kroužek/třecí deska Za přirozené opotřebení nebo přirozenou abrazi nepřebíráme žádné ručení. Wilo Všeobecné podmínky dodávek a poskytovaných služeb Aktuálně platný stav našich Všeobecných podmínek dodávek a poskytovaných služeb naleznete na internetu na adrese: Katalog Wilo C1-5

5 Pokyny pro projektování Pokud odpadní voda vznikající v objektech nebo na pozemcích nebo dešťová voda shromažďující se na dvorech a střechách nepřitéká přirozeným samospádem do místní kanalizace, je nutno ji prostřednictvím čerpacích stanic a přečerpávacích zařízení přivést do kanalizační sítě. Odvádění těchto odpadních vod se dělí podle čerpaných médií. Čerpadla Wilo s ponorným motorem a zařízení pro přečerpávání odpadních vod jsou koncipována speciálně pro tyto různé požadavky a odpovídají platným normám EN. Projektování musí probíhat podle norem DIN EN 12050/12056 Odvodňovací zařízení pro budovy a pozemky. Zde se rozlišuje mezi odpadními vodami z odtoků ležících nad místní hladinou zpětného vzdutí, které je nutno přirozeným samospádem přivést do veřejné kanalizace, a odpadními vodami z odtoků, jejichž hladina v zápachovém uzávěru leží pod místní hladinou zpětného vzdutí. Hladina zpětného vzdutí se rovná minimálně výšce ulice (hrany obrubníku) na místě připojení, může však být místními předpisy příslušného úřadu stanovena výše. Odpadní vody (dešťovou vodu a kaly), které vznikají pod hladinou zpětného vzdutí, je nutno prostřednictvím automaticky pracujících přečerpávacích zařízení přečerpávací zařízení Wilo resp. čerpadlo Wilo s ponorným motorem přivést do veřejné kanalizace. Při projektování a provedení zařízení je v souladu s DIN , EN nutno respektovat m.j. následující: -Výkon přečerpávacích zařízení je nutno dimenzovat tak, aby při předepsaných jmenovitých světlostech výtlačného potrubí byla zaručena minimální rychlost toku 0,7 m/s. Předepsané minimální jmenovité světlosti: zařízení pro přečerpávání kalu DN 32 zařízení pro přečerpávání odpadních vod DN 80 (bez dělícího/ řezacího mechanismu) -Výtlačné potrubí přečerpávacího zařízení musí být vybaveno zábranou zpětného toku a jeho dno musí být vedeno nad hladinou zpětného vzdutí. Výtlačné potrubí nesmí být připojeno ke kalovému spádovému potrubí. - Dle DIN , EN 12050/EN je nutná montáž kalových uzavíracích šoupátek (na straně přítoku a na straně výtlaku). -Odvzdušňovací potrubí přečerpávacích zařízení je nutno vést až nad střechu, u zařízení pro přečerpávání odpadních vod činí minimální jmenovitá světlost trubky DN 70. -Přívodní potrubí je nutno položit s dostatečným spádem (min. 1:50). - Je vhodné vést všechna potrubní vedení elasticky skrz zdivo. - Je nutno zajistit automatické záložní čerpadlo, pokud odvod odpadních vod nedovoluje žádné přerušení. -Skříňové rozvaděče a signalizační zařízení je nutno instalovat na suchém, snadno přístupném místě. Signalizační zařízení musí být umístěno na dobře viditelném místě. - Je nutno provádět pravidelnou údržbu přečerpávacích zařízení. -Instalační prostor musí být dostatečně větraný a osvětlený. Je nutno zajistit pracovní prostor min. 600 mm nad a vedle všech ovládacích prvků a součástí, u kterých bude nutno provádět údržbu. Přečerpávací zařízení musí být uchyceno se zajištěním proti vztlaku. - Odpadní vodu, která obsahuje minerální oleje nebo výbušné příměsi, je nutno vést přes odlučovač oleje resp. benzínu, odpadní vody s obsahem tuků před odlučovač tuků a odpadní vody s obsahem písku přes lapače písku. Kyselé odpadní vody musí být neutralizovány. Výpočet potřebného výkonu čerpadla resp. zařízení Průtok Qp [l/s]: Odpovídá součtu přítoku kalu QS a přítoku dešťové vody Qr, který je nutno vypočítat dle EN 12050/EN12056: QS = množství kalu [l/s] ze souhrnu všech zdrojů odpadních vod se zohledněním současnosti, Qr = množství dešťové vody [l/s] jako výsledek získaný součtem intenzity srážek, součinitele odtoku a srážkové plochy. Dopravní výška H Ges [m]: Odpovídá součtu výškového rozdílu mezi nejnižší úrovní sběrné nádrže a dnem smyčky proti zpětnému vzdutí + celkové ztráty vzniklé třením Hf [m] ve výtlačném potrubí. Pozor: Při výběru přečerpávacího zařízení nezapomeňte, že pro otevření zábrany zpětného toku musí rozdíl tlaku mezi dopravní výškou v jmenovitém pracovním bodě při jmenovitém průtoku (je nutno dodržovat minimální průtok) a dopravní výškou při nulovém průtoku činit ještě cca 2-3 m. Provozní režimy (dle DIN EN ) S1 = nepřetržitý provoz Teplota motoru stoupá při provozu až na provozní teplotu (ustálený teplotní stav). Během provozu se teplota odvádí pomocí chladicích prostředků resp. okolního média. Stroj lze v tomto stavu provozovat bez přerušení. Kromě toho je nutno respektovat údaj o druhu instalace (vynořená/ponořená) resp. instalaci! Nepřetržitý provoz o tom neuvádí žádné informace. S1 neznamená explicitně 24 h/den, 7 dní/týden! Respektujte prosím údaje o životnosti resp. době chodu zařízení za rok v příslušné dokumentaci. S2 až S9 Motor nelze provozovat nepřetržitě, protože ztrátový výkon, který je v motoru přeměňován na teplo, je příliš vysoký, než aby chlazení mohlo toto teplo odvést. Motor by se po určité době přehřál a popřípadě by se prostřednictvím ochrany motoru vypnul. S3 Tento provozní režim představuje běžné zatížení čerpadel odpadních vod. Popisuje poměr doby provozu a prostojů. Obě hodnoty musí být uvedeny na typovém štítku resp. v návodu k obsluze. Při režimu S3 se výpočet vždy vztahuje na časové období 10 min. Příklady: S3 20 % znamená: doba provozu 20 % z 10 min = 2 min prostoje 80 % z 10 min = 8 min S3 3 min znamená: doba provozu 3 min prostoje 7 min Pokud jsou uvedeny 2 hodnoty, znamená to např.: S3 5 min/20 min: doba provozu 5 min prostoje 15 min S3 25 %/20 min: doba provozu 5 min prostoje 15 min Další pokyny pro projektování: Viz Příručka pro projektování Wilo Odpadní voda (na objednávku). 6 Změny vyhrazeny 09/2006 WILO AG

6 Pokyny pro projektování Zařízení pro přečerpávání kalu (odpadní vody bez fekálií) Zdvojená čerpadla Wilo-Drain Twister Odvodňovací stanice se zdvojenými čerpadly Wilo-Drain Twister 1 Čerpadlo s ponorným motorem (2 kusy) 2 Výtlačné potrubí DN 32 s trubkovým spojovacím kusem 3 Zábrana zpětného toku 4 Smyčka proti zpětnému vzdutí 5 Hladina zpětného vzdutí 6 Kanál 7 Spínací přístroj 8 Plovákový spínač pro kontrolu hladiny a poplašnou kontrolu Umístění smyčky proti zpětnému vzdutí Pokud je to možné, měla by být smyčka proti zpětnému vzdutí umístěna přímo svisle nad přečerpávacím zařízením. Zbytek potrubí odpadních vod je nutno položit ve spádu směrem ke kanálové přípojce. Zařízení pro přečerpávání kalu a odpadních vod (odpadní vody s obsahem fekálií) Zdvojené zařízení Wilo-DrainLift XXL odvětrání nátok odvodňovací čerpadlo 12 hladina zpětného vzdutí (většinou horní hrana silnice) 1 Uzavírací šoupátko DN 100 nebo DN Přírubové hrdlo s hadicí a hadicovými sponkami DN 100 nebo DN Elastický hadicový spoj pro odvzdušňování 4 Konstrukční sada spojení nádrže s čerpadlem, 2 uzavírací šoupátka aodvzdušňovací příruba s hadicí 5 Ruční membránové čerpadlo 1 1 / 2 " 6 Zábrana zpětného toku DN 80 nebo DN Uzavírací šoupátko DN 80 nebo DN Přírubové hrdlo s hadicí a hadicovými sponkami DN 80 nebo DN cestný kohout 10 Tvarovka Y DN 80 nebo DN Spínací přístroj řízený mikroprocesorem 12 KAS, spínací přístroj pro spuštění malého poplachu se signalizačním zvonkem 13 Elastický hadicový spoj pro ruční membránová čerpadla 14 Podpěra armatury pro odlehčení váhy Katalog Wilo C1-7

7 Pokyny pro projektování 8 Změny vyhrazeny 09/2006 WILO AG

8 Obsah WILO-Drain TM / TMW, TS 40/50/65, EMU KS, TP 50/65 10 Přehled konstrukčních řad 10 WILO-Drain TM/TMW 10 Vybavení/funkce 14 Popis konstrukční řady 17 Technické parametry 18 Charakteristiky, rozměry, hmotnosti 20 Příklad instalace, mechanické příslušenství 21 WILO-Drain TS 40/50/65 10 Vybavení/funkce 14 Popis konstrukční řady 23 Technické parametry 24 Charakteristiky, rozměry, hmotnosti Wilo-Drain TS Charakteristiky, schéma zapojení svorkovnice Wilo-Drain TS 50, TS Rozměry, hmotnosti Wilo-Drain TS 50, TS Wilo EMU KS 10 Vybavení/funkce 14 Popis konstrukční řady 31 Technické parametry 32 Charakteristiky 36 Rozměry, hmotnosti 38 Wilo-Drain TP 50/65 10 Vybavení/funkce 14 Popis konstrukční řady 39 Technické parametry 40 Charakteristiky 42 Schéma zapojení svorkovnice, rozměry 44 Mechanické příslušenství 46 Katalog Wilo C1-9

9 Přehled konstrukčních řad Wilo-Drain TM/TMW, TS, Wilo EMU KS, Wilo-Drain TP Konstrukční řada: Wilo-Drain TM/TMW Doplněno otm 25/6 H[m] 10 8 Wilo-Drain TM/TMW >Čerpadlo pro odvodňování sklepů >Použití: Čerpání čisté nebo lehce znečištěné vody z jímek, šachet nebo výkopů Q[m 3 /h] Konstrukční řada: Wilo-Drain TS 40, TS 50, TS 65 H[m] TS 40 TS TS 65 Wilo-Drain TS 40 - TS Q[m³/h] >Kalové čerpadlo s ponorným motorem >Použití: Čerpání kalu s obsahem cizorodých látek o max. Ø 10 mm, u -odvodňování domů/pozemků - techniky ochrany životního prostředí atechniky čištění odpadních vod -průmyslové techniky a techniky zpracování materiálů 10 Změny vyhrazeny 09/2006 WILO AG

10 Přehled konstrukčních řad Wilo-Drain TM/TMW, TS, Wilo EMU KS, Wilo-Drain TP Konstrukční řada: Wilo-Drain TM/TMW >Přednosti produktu: Neustále čistá čerpací šachta (u TMW) Plošné odsávání až do 5 mm (u TM 25/6) Nevzniká zápach způsobený médiem Jednoduchá instalace Vysoká provozní spolehlivost Jednoduché ovládání > Další informace: Strana Popis konstrukční řady Technické parametry Charakteristiky, rozměry, hmotnosti Příklad instalace Mechanické příslušenství Konstrukční řada: Wilo-Drain TS 40, TS 50, TS 65 >Přednosti produktu: Inox & Composite Odpojitelný připojovací kabel Odpojitelný plovákový spínač Široké výkonové spektrum Teplotní monitorování motoru pro 3~ i bez spínacího přístroje (u TS 40) > Další informace: Strana Popis konstrukční řady Technické parametry Charakteristiky, rozměry, hmotnosti Schéma zapojení svorkovnice Mechanické příslušenství Katalog Wilo C1-11

11 Přehled konstrukčních řad Wilo-Drain TM/TMW, TS, Wilo EMU KS, Wilo-Drain TP Konstrukční řada: Wilo EMU KS Doplněno o KS 5, 6, 16, 37, 70, 220 Technologie EMU H[m] Wilo EMU KS >Kalové čerpadlo s ponorným motorem >Použití: Čerpání kalu s obsahem cizorodých látek o max. Ø 12 mm, u -stavebních výkopů, nádrží a šachet - zaplavených sklepních prostor -použití ve fontánách Q[m ³ /h] Konstrukční řada: Wilo-Drain TP 50, TP 65 H[m] TP 50 TP 65 Wilo-Drain TP 50, TP Q[m 3 /h] >Kalové čerpadlo s ponorným motorem >Použití: Čerpání silně znečištěných čerpaných médií u -odvodňování domů/pozemků - zpracování odpadních vod a vodního hospodářství - techniky ochrany životního prostředí atechniky čištění odpadních vod -průmyslové techniky a techniky zpracování materiálů 1) 1) pouze TP 65 F 12 Změny vyhrazeny 09/2006 WILO AG

12 Přehled konstrukčních řad Wilo-Drain TM/TMW, TS, Wilo EMU KS, Wilo-Drain TP Konstrukční řada: Wilo EMU KS >Přednosti produktu: Dlouhá životnost Vysoká provozní spolehlivost Možný režim nasávání vzduchu při nízké hladině vody Vhodný pro nepřetržitý provoz Jednoduchá manipulace > Další informace: Strana Popis konstrukční řady Technické parametry Charakteristiky, rozměry, hmotnosti Rozměry Konstrukční řada: Wilo-Drain TP 50, TP 65 >Přednosti produktu: Inox & Composite Odpojitelný připojovací kabel Provedení s ochranou proti výbuchu (u TP 65 DM) Široké spektrum charakteristik > Další informace: Strana Popis konstrukční řady Technické parametry Charakteristiky Schéma zapojení svorkovnice Mechanické příslušenství Katalog Wilo C1-13

13 Vybavení/funkce Wilo-Drain TM/TMW, TS Wilo-Drain TM 25/6 TM/TMW 32 TS 40 TS 50 TS 65 Provozní režim S1 (nepřetržitý provoz) ponořený motor (200 h/rok) (200 h/rok) (200 h/rok) (200 h/rok) (200 h/rok) vynořený motor (200 h/rok) (200 h/rok) Provozní režim S3 (přerušovaný provoz) doba provozu [%] četnost spínání/h max četnost spínání/h doporučená Utěsnění čerpadla/motoru na straně čerpadla: mechanická ucpávka na straně motoru: hřídelové těsnění uzavřená komora naplněná olejem Konstrukce instalace v mokré jímce stacionární přenosná zaplavitelná otevřené vícekanálové oběžné kolo vířivé oběžné kolo vířivé zařízení pouze TMW Materiály motor hliníková slitina ušlechtilá ocel čerpadlo plast Vybavení monitorování motoru (teplota) pouze 3~ pouze 3~ ochrana proti výbuchu pouze 3~ pouze 3~ proudové chlazení pláště se zástrčkou pouze 1~ provedení A provedení A připojovací kabel [m] 5/10 3 (10 u TM32/8 a TMW 32/11 HD) připojovací kabel odpojitelný vestavěný plovákový spínač -/ -/ -/ -/ integrovaná zábrana zpětného toku těleso kondenzátoru u 1~230 V hadicová přípojka = k dispozici resp. přípustné, = není k dispozici resp. nepřípustné 14 Změny vyhrazeny 09/2006 WILO AG

14 Vybavení/funkce Wilo EMU KS, Wilo-Drain TP Wilo EMU KS Wilo-Drain TP 50 TP 65 Provozní režim S1 (nepřetržitý provoz) ponořený motor (200 h/rok) (200 h/rok) vynořený motor Provozní režim S3 (přerušovaný provoz) doba provozu [%] četnost spínání/h max četnost spínání/h doporučená Utěsnění čerpadla/motoru na straně čerpadla: mechanická ucpávka na straně motoru: mechanická ucpávka hřídelové těsnění uzavřená komora naplněná olejem Konstrukce instalace v mokré jímcestacionární přenosná zaplavitelná uzavřené vícekanálové oběžné kolo otevřené vícekanálové oběžné kolo pouze KS 5, 6, 8, 14, 15, 16, 220 otevřené jednokanálové oběžné kolo vířivé oběžné kolo pouze KS 9, 24, 37, 70 Materiály motor hliníková slitina šedá litina provedení Ex/GG ušlechtilá ocel čerpadlo plast šedá litina PP-GF30 bronz Vybavení monitorování motoru (teplota) pouze 1~ ochrana proti výbuchu pouze KS 5, 6, 16 pouze 3~ proudové chlazení pláště pouze KS 24 se zástrčkou pouze 1~ provedení A provedení A připojovací kabel [m] 10/ připojovací kabel odpojitelný = k dispozici resp. přípustné, = není k dispozici resp. nepřípustné Katalog Wilo C1-15

15 Vybavení/funkce Wilo EMU KS, Wilo-Drain TP Wilo EMU KS Wilo-Drain TP 50 TP 65 Vybavení (pokračování) vestavěný plovákový spínač provedení S provedení A provedení A kondenzátorová zástrčka Schuko u 1~230 V pouze KS 8, 9, 14 těleso kondenzátoru u 1~230 V pouze KS 15 ES = k dispozici resp. přípustné, = není k dispozici resp. nepřípustné 16 Změny vyhrazeny 09/2006 WILO AG

16 Popis konstrukční řady Wilo-Drain TM/TMW TM 25/6 TMW 32 Wilo-Drain TM/TMW Čerpadlo pro odvodňování sklepů Typový klíč Např.: Wilo-Drain TM 25/6 A TM čerpadlo s ponorným motorem 25 jmenovitý průměr tlakové přípojky /6 max. dopravní výška [m] A s plovákovým spínačem Např.: Wilo-Drain TMW 32/8 HD TMW čerpadlo s ponorným motorem s vířivým zařízením 32 jmenovitý průměr tlakové přípojky (DN 32) /8 max. dopravní výška (m) HD pro agresivní čerpané médium Použití TM Čerpání čisté nebo lehce znečištěné vody z jímek, šachet nebo výkopů, při vertikální instalaci. Použití při záplavách a povodních. K odvodňování sklepních schodišť a sklepních prostor. TMW 32 Životnost čerpadel s ponorným motorem, která jsou používána v čerpacích jímkách a do kterých přitéká mimo jiné voda z praček, mýdlová voda z umyvadel a sprch, značně zkracují usazeniny, které se vtěchto vodách vyskytují ve zvýšeném množství a které se nakonec usazují v čerpací šachtě. Toto vede k zanesení čerpací šachty asamotného čerpadla. Tomuto lze zabránit pravidelným čištěním čerpací šachty. To je možné provést pouze se značnými finančními a časovými náklady, přičemž problém likvidace kalu a hygienické ochrany práce při čištění čerpací jímky momentálně ještě vůbec nelze přesněji analyzovat. Zde pomáhá Wilo-Drain TMW 32 Twister. Konstrukce Ponorné čerpadlo vhodné pro stacionární, plně automatizovaný provoz. Při mobilním použití se k výtlačnému hrdlu připojí příslušně dlouhá hadice, při stacionárním použití trubka. Použití ochranného spínače proti chybnému proudu (povinný při instalaci ve venkovním prostředí), který musí zajistit zákazník, pro vybavovací proud 30 ma je dle normy EN ,41 nezbytné. Doplňkově TMW Wilo-Drain Twister zaručuje díky své konstrukci neustálé víření v nasávacím prostoru čerpadla. Tím se docílí čisté čerpací jímky. Díky víření a s tím spojenému odstraňování usazenin nevzniká zápach způsobený médiem. Intervaly údržby se prodlužují. Deaktivací twisteru (viz Návod k montáži a obsluze) se charakteristika zvýší o 1 m. Motor Suchý elektromotor s chlazeným pláštěm, v pouzdře z ušlechtilé oceli, s vestavěnou tepelnou ochranou proti přetížení a automatickým opětným zapínáním. Kabel Pro provoz ve venkovním prostředí je podle předpisů VDE vyžadováno 10 m dlouhé pevné přípojné vedení (v jiných zemích platí odlišné předpisy). Utěsnění prostoru čerpadla/motoru Na straně oběžného kola mechanickou ucpávkou, na straně motoru hřídelovým těsnícím kroužkem, mezi těsněními se nachází olejová komora. Rozsah dodávky Čerpadlo připravené k okamžitému zapojení, s kabelem, zástrčkou avestavěným plovákovým spínačem (podle typu), návod k montáži a obsluze a zábrana zpětného toku. TM 25/6: doplňkově s hadicovou přípojkou (Ø 20, Ø 25). Katalog Wilo C1-17

17 Technické parametry Wilo-Drain TM/TMW Wilo-Drain TM 25/6 TM 25/6 A TM 32/8 TMW 32/8 TMW 32/11 TMW 32/11 HD Přípustná čerpaná média voda vypouštěná z praček (bez dlouhovlákenných součástí) voda z mycích linek koupací voda, nechlorovaná hasicí voda topná voda (T max = 35 C) kotelní voda kondenzát chladicí voda čistá voda surová (odpadní) voda drenážní voda částečně deionizovaná voda dešťová voda voda z plaveckých bazénů mořská voda kal agresivní média Výkon příkon P 1 1~230 V [kw] 0,18 0,5 0,45 0,75 0,75 příkon P 1 3~400 V [kw] jmenovitý výkon motoru P 2 [kw] 0,1 0,37 0,37 0,55 0,55 jmenovitý proud u 1~230 V [A] 0,8 2,2 2,1 3,6 3,6 jmenovitý proud u 3~400 V [A] počet otáček [1/min] Motor druh ochrany při max. hloubce ponoru IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 třída izolační látky B F F F F četnost spínání/h max Čerpadlo hladina hluku při min. úrovni, max. [dba] hloubka ponoru, max. [m] teplota média [ C] teplota média, krátkodobě do 3 min [ C] typ kabelu H07 RN-F H07 RN-F H05 RN-F H05 RN-F H07 RN-F = k dispozici resp. přípustné, = není k dispozici resp. nepřípustné 18 Změny vyhrazeny 09/2006 WILO AG

18 Technické parametry Wilo-Drain TM/TMW Wilo-Drain TM 25/6 TM 25/6 A TM 32/8 TMW 32/8 TMW 32/11 TMW 32/11 HD Čerpadlo (pokračování) délka kabelu [m] 5/ průřez kabelu 1~230 V [mm 2 ] 3G1 3G1 3G1 3G1 3G1 průřez kabelu 3~400 V [mm 2 ] zástrčka Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko druh připojovacího kabelu neodpojitelný neodpojitelný neodpojitelný neodpojitelný neodpojitelný druh spouštění přímé přímé přímé přímé přímé ochrana proti výbuchu (EEx d II B T4) volná max. velikost pevných částic [mm] Rozměry výtlačné hrdlo [R/Rp] / / / / 4 hadicová přípojka [mm] 20/25 hmotnost [kg] 5,8/5,9 5,2 4,7 6,2 6,2 Materiály těleso čerpadla PP-GF30 PP-GF30 PP-GF30 PP-GF30 PP-GF30 oběžné kolo PBT PP-GF30 PP-GF30 PP-GF30 PP-GF30 hřídel hřídelové těsnění na straně motoru NBR NBR NBR NBR NBR na straně čerpadla SiC/keramika karbon/keramika karbon/keramika karbon/keramika karbon/keramika těleso motoru PP = k dispozici resp. přípustné, = není k dispozici resp. nepřípustné Katalog Wilo C1-19

19 Charakteristiky, rozměry, hmotnosti Wilo-Drain TM/TMW Wilo-Drain TM/TMW 2-pólové, 50 Hz [m] 10 Wilo-Drain TM/TMW 1 = TM 25/6 2 = TMW 32/8 3 = TM 32/8 4 = TMW 32/11 8 H Q [m 3 /h] Rozměrové výkresy Wilo-Drain TM 25 Wilo-Drain TM/TMW 32 Ø 20 Ø 25 1 ~ 230V 50 Hz 1" 219 H min. h1 h L Hmin D Ø 155 B min Rozměry, hmotnosti Wilo-Drain Výtlačné hrdlo Hadicová přípojka Konstrukční výška po přípojku Průměr čerpadla Rozměry šachty min. Zapínací hladina ± 8 mm Vypínací hladina ± 8 mm Vypouštěcí hladina, min. Hmotnost L D H x B h1 G/Rp [mm] [kg] TM 25/6 1 20/ ,8 TM 25/6 A 1 20/ ,9 TM 32/8 1 1 / ,2 TMW 32/8 1 1 / x ,7 TMW 32/ / x ,2 TMW 32/11 HD 1 1 / x ,2 20 Změny vyhrazeny 09/2006 WILO AG

20 Příklad instalace, mechanické příslušenství Wilo-Drain TM/TMW Příklad instalace Schematické výkresy ve spojení se spínacími přístroji Alarm ZAP ZAP Špičkové zatížení nastavitelné VYP 350 x 350 Základní zatížení a alarm VYP 1000 x 500 Mechanické příslušenství TM/TMW 32 : Zábrana zpětného toku Rp 1 1 / 4 s výpustným šroubem, plast, jmenovitý tlak PN 4 bar Rp 1¼ Rp 1 Ø 20 Ø 25 TM 25: Zábrana zpětného toku, hadicová přípojka (Ø 20, Ø 25) obsažena v dodávce Rp 1 Katalog Wilo C1-21

21 22 Změny vyhrazeny 09/2006 WILO AG

22 Popis konstrukční řady Wilo-Drain TS 40, TS 50, TS 65 TS 40/ Wilo-Drain TS Kalové čerpadlo s ponorným motorem, 2-pólové TS... H Typový klíč Např.: Wilo-Drain TS 50 H 111/11-1 A TS čerpadlo s ponorným motorem (kal) 50 přípojka 50 (= Rp 2) 65 (= Rp 2 1 / 2 ) H tvar oběžného kola: H = polootevřené oběžné kolo 111 jmenovitý průměr oběžného kola [mm] /11 výkon P 2 [kw] = hodnota/10 = 1,1 kw -1 1 = jednofázový proud (EM) žádný údaj = trojfázový proud (DM) A s plovákovým spínačem, připojovacím kabelem a zástrčkou žádný údaj: připojovací kabel s volným koncem kabelu Další typový klíč: Např.: Wilo-Drain TS 40/10 A TS čerpadlo s ponorným motorem (kal) 40 přípojka 40 (Rp 1 1 / 2 ) /10 max. dopravní výška [m] A s plovákovým spínačem, připojovacím kabelem a zástrčkou žádný údaj: bez plovákového spínače, volný konec kabelu (pouze u 3~) Použití Čerpadla s ponorným motorem Wilo-Drain TS jsou vhodná k čerpání kalu s cizorodými látkami o max. Ø 10 mm, u -odvodňování domů a pozemků - techniky ochrany životního prostředí a techniky čištění odpadních vod -průmyslové techniky a techniky zpracování materiálů Jsou použitelná u následujících druhů instalace -stacionární mokrá -přenosná mokrá Konstrukce Kalové čerpadlo s ponorným motorem jako zaplavitelný blokový agregát pro vertikální instalaci v mokré jímce -Inox & Composite -Nepatrná hmotnost -Odpojitelný připojovací kabel - Odpojitelný plovákový spínač - Korozivzdorné Motor: Trojfázový asynchronní motor 3~400 V, 50 Hz nebo jednofázový motor 1~230 V, 50 Hz Ochrana motoru: Jednofázový proud: Trojfázový proud: ochranné kontakty vinutí (WSK) TS 50, TS 65: ochranu motoru zajistí zákazník od 1,1 kw = ochranné kontakty vinutí (WSK) TS 40: teplotní monitorování motoru spínající samostatně Uložení: Uložení hřídele motoru v trvale mazaných a na údržbu nenáročných valivých ložiscích. Hydraulika: Polootevřené oběžné kolo s max. velikostí pevných částic 10 mm. Možná instalace bez stojanu. S praktickým vertikálním výtlačným hrdlem. Rozsah dodávky TS 40, TS 50, TS 65 Čerpadlo připravené k okamžitému zapojení, s připojovacím kabelem (dle volby 5 resp. 10 m), popřípadě vybaveno plovákovým spínačem azástrčkou (provedení A), návod k montáži a obsluze a hadicová přípojka (pouze TS 40). Katalog Wilo C1-23

23 Technické parametry Wilo-Drain TS... Wilo-Drain TS 40/10 TS 40/10-A TS 40/14 TS 40/14-A TS H 111/11 TS H 122/15 TS H 133/22 TS H 117/22 Přípustná čerpaná média voda vypouštěná z praček (bez dlouhovlákenných součástí) voda z mycích linek koupací voda, nechlorovaná hasicí voda - - topná voda (T max = 35 C) kotelní voda - - chladicí voda podmíněně podmíněně čistá voda surová (odpadní) voda drenážní voda částečně deionizovaná voda podmíněně podmíněně podmíněně podmíněně podmíněně podmíněně dešťová voda voda z plaveckých bazénů podmíněně podmíněně podmíněně podmíněně podmíněně podmíněně kal silně zředěné louhy podmíněně podmíněně podmíněně podmíněně podmíněně podmíněně slabě agresivní média podmíněně podmíněně podmíněně podmíněně podmíněně podmíněně agresivní média Výkon příkon P 1 1~230 V [kw] 0,48 1,0 1,5 příkon P 1 3~400 V [kw] 0,55 0,92 1,5 2,0 2,9 2,9 jmenovitý výkon motoru P 2 [kw] 0,4 0,75 1,1 1,5 2,2 2,2 jmenovitý proud u 1~230 V [A] 2,2 4,4 7,7 jmenovitý proud u 3~400 V [A] 1,1 2,0 3,2 3,6 5,1 5,1 počet otáček [1/min] Motor druh ochrany při max. hloubce ponoru IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 třída izolační látky B B F F F F četnost spínání [1/h] Čerpadlo hladina hluku při min. úrovni, max. [dba] hloubka ponoru, max. [m] teplota média [ C] = k dispozici resp. přípustné, = není k dispozici resp. nepřípustné 24 Změny vyhrazeny 09/2006 WILO AG

24 Technické parametry Wilo-Drain TS... Wilo-Drain TS 40/10 TS 40/10-A TS 40/14 TS 40/14-A TS H 111/11 TS H 122/15 TS H 133/22 TS H 117/22 Čerpadlo (pokračování) typ kabelu H07 RN-F H07 RN-F OZOFLEX (PLUS) H07 RN-F odolný proti oleji délka kabelu [m] 5/10 5/ průřez kabelu 1~230 V [mm 2 ] 3G1 3G1 3G1 průřez kabelu 3~400 V [mm 2 ] 4G1 4G1 4G1 4G1,5 4G1,5 4G1,5 zástrčka Schuko (pouze 1~) Schuko/CE druh připojovacího kabelu zástrčka (odpojitelná) druh spouštění přímé přímé přímé přímé přímé přímé ochrana proti výbuchu (EEx d II B T4) pouze 3~ volná max. velikost pevných částic [mm] Rozměry výtlačné hrdlo [R/Rp] 1 1 / / / 2 hadicová přípojka [mm] hmotnost [kg] 14,6 16, Materiály těleso čerpadla PP-GF30 PP-GF30 polyuretan polyuretan polyuretan polyuretan oběžné kolo PP-GF30 PP-GF30 polyuretan polyuretan polyuretan polyuretan hřídel / C10/1,4404 C10/1,4404 C10/1,4404 C10/1,4404 hřídelové těsnění na straně motoru NBR NBR NBR NBR na straně motoru mechanická ucpávka SiC/SiC SiC/SiC na straně čerpadla mechanická ucpávka SiC/SiC SiC/SiC SiC/SiC SiC/SiC SiC/SiC SiC/SiC statické těsnění NBR NBR NBR NBR NBR NBR těleso motoru = k dispozici resp. přípustné, = není k dispozici resp. nepřípustné Upozornění k Wilo-Drain TS: Provedení TS H 111/11 lze dodat i v provedení A (bez ochrany proti výbuchu vč. plovákového spínače a zástrčky 1~230 V). Katalog Wilo C1-25

Přehled programu a oblasti použití

Přehled programu a oblasti použití Přehled programu a oblasti použití Čerpadla na odpadní vodu Typ čerpadla Průchodnost oběžným kolem [mm] Krájecí zařízení Instalace do sucha Hlavní oblast použití Strana (ponorná motorová čerpadla s krájecím

Více

Popis konstrukční řady: Wilo-DrainLift M

Popis konstrukční řady: Wilo-DrainLift M Popis konstrukční řady: Wilo-DrainLift M Konstrukce Zařízení na přečerpávání odpadní vody s 1 nebo 2 integrovanými čerpadly Použití Přečerpávací zařízení na odvádění odpadní vody z obytných domů a komerčních

Více

Přehled programu a oblasti použití

Přehled programu a oblasti použití Přehled programu a oblasti použití Rozvod vody Čerpadla do vrtů Typ čerpadla Provedení Hlavní oblast použití Samonasávací Normálně nasávací Čerpadla s ponorným Pevný počet otáček S regulací pomocí počtu

Více

Popis konstrukční řady: Wilo-Rexa CUT

Popis konstrukční řady: Wilo-Rexa CUT Popis konstrukční řady: Wilo-Rexa CUT Podobné vyobrazení Typ konstrukce Ponorné motorové čerpadlo odpadních vod s mělnicím zařízením pro přerušovaný a nepřetržitý provoz pro pevnou a mobilní instalaci

Více

Ama Porter. Ponorná kalová čerpadla. Oblasti použití. Označení. Provozní data. Typ čerpadla. Materiál. Těsnění hřídele. Pohon. Nátěr.

Ama Porter. Ponorná kalová čerpadla. Oblasti použití. Označení. Provozní data. Typ čerpadla. Materiál. Těsnění hřídele. Pohon. Nátěr. Katalogový sešit čerpadel 2539.178/4-64 Ama Porter Ponorná kalová čerpadla Oblasti použití Čerpání odpadní vody s obsahem pevných částic nebo domácího odpadu jako například vody z praček, myček, fekálií

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 30/1-6 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 30/1-6 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 12 / Praha 1 427747611 / 42 274 783 859 Datový list: Wilo-Stratos 3/1-6 Charakteristiky n= const 8 7 34 1 /min - 1 V 6 311 1 /min - 9 V 5 283 1 /min - 8 V 4 254 1 /min - 7 V 3 226 1 /min

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 12 / Praha 1 42774776611 / 42 274 783 859 Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky 8 41 1 /min - 9 V 358 6 1 /min - 8 V 4 271 1 /min - 6 V 227 1 /min - 5 V 2 184 1 /min - 4 V

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 / Praha 1 42774776611 / 42 274 73 59 Datový list: Charakteristiky v 1 2 3 4 34 1 /min - 1 V 27 1 /min - V n= const 1 235 1 /min - 7 V 4 5 1 /min - 5 V 13 1 /min - 4 V 95 1 /min - 3 V

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Yonos MAXO 25/0,5-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Yonos MAXO 25/0,5-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 12 / Praha 1 42774776611 / 42 274 783 859 Datový list: Wilo-Yonos MAXO 25/,5-12 Charakteristiky 1 8 6 4 2 P 1/W Δp-c 3 v 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 H/m 2 4 6 8 1 2 1 P 1/W Δp-v 3 Wilo-Yonos

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Yonos MAXO 40/0,5-4 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Yonos MAXO 40/0,5-4 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 12 / Praha 1 42774776611 / 42 274 783 859 Datový list: Wilo-Yonos MAXO 4/,5-4 Charakteristiky H/m 5 4 3 2 1 v,4,8 1,2 1,6 2, 2,4 m/s 2 4 6 8 1,5 1, 1,5 2, 2,5 3, Q/l/s P 1/W Δp-c 12 8

Více

Čerpadlo na užitkovou vodu. Rio-Therm N. Typový list

Čerpadlo na užitkovou vodu. Rio-Therm N. Typový list Čerpadlo na užitkovou vodu RioTherm N Typový list Impressum Typový list RioTherm N KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí dále šířit,

Více

Domácí vodárna. Multi Eco-Top. Typový list

Domácí vodárna. Multi Eco-Top. Typový list Typový list Impressum Typový list Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat, upravovat ani poskytovat třetím osobám. Obecně platí: technické změny

Více

Přehled programu a oblasti použití

Přehled programu a oblasti použití Přehled programu a oblasti použití Zařízení na přečerpávání splaškové a odpadní vody, šachtové čerpací stanice Typ zařízení Krájecí zařízení Nadzemní Podzemní Hlavní oblast použití Strana Kondenzát/splašková

Více

Odstředivé čerpadlo. Multi Eco. Typový list

Odstředivé čerpadlo. Multi Eco. Typový list Odstředivé čerpadlo Typový list Impressum Typový list Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat, upravovat ani poskytovat třetím osobám. Obecně

Více

Datový list: Wilo-Stratos PICO 15/1-4 Charakteristiky Δp-c (konstantní) Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání)

Datový list: Wilo-Stratos PICO 15/1-4 Charakteristiky Δp-c (konstantní) Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) V Chotejně 1/1345 12 / Praha 1 42774776611 / 42 274 783 859 Datový list: Wilo-Stratos PICO 15/1-4 Charakteristiky Δp-c (konstantní) 1 2 v 3 4 Rp ½,4,8 1,2 Rp 1 m/s,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Stratos PICO

Více

Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění. Calio S. Typový list

Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění. Calio S. Typový list Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění Calio S Typový list Impressum Typový list Calio S KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí

Více

Ponorná čerpadla KDFU

Ponorná čerpadla KDFU Použití Ponorná kalová čerpadla jsou určena pro čerpání vody znečiš těné obsahem bahna, jílu, písku, kamenné drtě a podobných hmot abrazivního účinku s celkovým podílem přimísenin max. 3 % hmotnosti. Max.

Více

Vysoce efektivní čerpadlo na užitkovou vodu. Calio-Therm S. Typový list

Vysoce efektivní čerpadlo na užitkovou vodu. Calio-Therm S. Typový list Vysoce efektivní čerpadlo na užitkovou vodu Calio-Therm S Typový list Impressum Typový list Calio-Therm S KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti

Více

Přehled programu a oblasti použití

Přehled programu a oblasti použití Přehled programu a oblasti použití Zásobování vodou Čerpadla a systémy pro privátní zásobování vodou a využívání dešťové vody Typ čerpadla Provedení Hlavní oblast použití samonasávací standardně nasávací

Více

Automatická čerpací stanice na odpadní vodu. Evamatic-Box N. Typový list

Automatická čerpací stanice na odpadní vodu. Evamatic-Box N. Typový list Automatická čerpací stanice na odpadní vodu Evamatic-Box N Typový list Impressum Typový list Evamatic-Box N Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat,

Více

Automatické přečerpávací zařízení na znečištěnou vodu. Ama-Drainer-Box Mini. Typový list

Automatické přečerpávací zařízení na znečištěnou vodu. Ama-Drainer-Box Mini. Typový list Automatické přečerpávací zařízení na znečištěnou vodu Typový list Impressum Typový list KSB Aktiengesellschaft Pegnitz Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí

Více

UNIQUA CESSPIT. Ponorné kalové čerpadlo RUKOJEŤ KONDENZÁTOR ELEKTROMOTOR OBĚŽNÉ KOLO

UNIQUA CESSPIT. Ponorné kalové čerpadlo RUKOJEŤ KONDENZÁTOR ELEKTROMOTOR OBĚŽNÉ KOLO Ponorné kalové čerpadlo Profesionální ponorné kalové čerpadlo robustní konstrukce pro přečerpávání a odčerpávání vody, kalů a fekálií. Díky důmyslné konstrukci a použití nejlepších materiálů se jedná o

Více

Zařízení ke zvýšení tlaku. Hya-Compact. Typový list

Zařízení ke zvýšení tlaku. Hya-Compact. Typový list Hya-Compact Typový list Impressum Typový list Hya-Compact KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí dále šířit, kopírovat, zpracovávat

Více

Vysoce efektivní čerpadlo na pitnou vodu. Calio-Therm S. Typový list

Vysoce efektivní čerpadlo na pitnou vodu. Calio-Therm S. Typový list Vysoce efektivní čerpadlo na pitnou vodu Calio-Therm S Typový list Impressum Typový list Calio-Therm S Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat,

Více

Popis konstrukční řady: Wilo-Drain TMT/TMC

Popis konstrukční řady: Wilo-Drain TMT/TMC Popis konstrukční řady: Wilo-Drain TMT/TMC 0H/m 14 12 10 8 6 4 2 Drain TMT/TMC 0 4 8 12 16 20 Q/m³/h Typ konstrukce Ponorné motorové čerpadlo na splaškovou vodu pro čerpaná média do 95 C Použití Pro průmyslovou

Více

Vysoce efektivní čerpadlo na pitnou vodu. Calio-Therm S. Typový list

Vysoce efektivní čerpadlo na pitnou vodu. Calio-Therm S. Typový list Vysoce efektivní čerpadlo na pitnou vodu Calio-Therm S Typový list Impressum Typový list Calio-Therm S Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat,

Více

Skupinový projekt Metuje. Kanalizace Hronov - Zbečník. Technická zpráva, seznam strojů a zařízení

Skupinový projekt Metuje. Kanalizace Hronov - Zbečník. Technická zpráva, seznam strojů a zařízení 1 Zak. Č. 5613-400 Příloha č.c.1.1 Akce: Skupinový projekt Metuje Kanalizace Hronov - Zbečník Technická zpráva, seznam strojů a zařízení Čerpací stanice ČS 1 Čerpací stanice ČS 2 Obsah : Technická zpráva

Více

Vysoce efektivní čerpadlo na užitkovou vodu. Rio-Eco Therm N. Typový list

Vysoce efektivní čerpadlo na užitkovou vodu. Rio-Eco Therm N. Typový list Vysoce efektivní čerpadlo na užitkovou vodu Rio-Eco Therm N Typový list Impressum Typový list Rio-Eco Therm N KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST CVX ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ ČLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661

Více

Malá ponorná kalová čerpadla GFLU, GFEU, GFRU, GFSU, GFDU, GFZU a míchadlo M1

Malá ponorná kalová čerpadla GFLU, GFEU, GFRU, GFSU, GFDU, GFZU a míchadlo M1 Malá ponorná kalová čerpadla GFLU, GFEU, GFRU, GFSU, GFDU, GFZU a míchadlo M1 Použití Čerpadla a míchadla pro čerpání, případně míchání znečištěných vod, hustých kalů, splašků a odpadních vod s celkovým

Více

Vysoce efektivní čerpadlo na pitnou vodu. Calio-Therm S NC/NCV. Typový list

Vysoce efektivní čerpadlo na pitnou vodu. Calio-Therm S NC/NCV. Typový list Vysoce efektivní čerpadlo na pitnou vodu Typový list Impressum Typový list Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat, upravovat ani poskytovat

Více

Ponorná motorová erpadla s krájecím za ízením

Ponorná motorová erpadla s krájecím za ízením Technické parametry Wilo-Drain MTS 40... Wilo-Drain MTS 40 /2 /24 /27 /E 20.3/ /E 23.24/2 /E 2.5/5 /E 3.3/2 /E 35.5/23 /E 39./25 P ípustná erpaná média domovní odpadní a splaškové vody s obsahem fekálií

Více

LEHKÁ PŘENOSNÁ KALOVÁ ČERPADLA ŘADY AL, BF

LEHKÁ PŘENOSNÁ KALOVÁ ČERPADLA ŘADY AL, BF LEHKÁ PŘENOSNÁ KALOVÁ ČERPADLA ŘADY AL, BF CERTIFIKACE ISO 9001 VLASTNOSTI KONSTRUKCE Kabel V horní části čerpadla je nerezová ocel. Horní část a plášť motoru jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli ČSN 17240,

Více

SH-SERVIS s.r.o. Výroba a prodej armatur a èerpací techniky, dodávky a montá e vodohospodáøských investièních celkù

SH-SERVIS s.r.o. Výroba a prodej armatur a èerpací techniky, dodávky a montá e vodohospodáøských investièních celkù TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 426 80-CV-03 03/01 Pro horizontální, odstředivá, radiální, článková čerpadla 80-CV-03 Tyto technické podmínky (dále jen TP) se vztahují na výrobu, zkoušení a dodávky horizontálních,

Více

Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění. Calio S. Typový list

Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění. Calio S. Typový list Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění Typový list Impressum Typový list Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat, upravovat ani poskytovat

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: MARCOMPLET - 274 781 551 - - Výrobní č.: 013N1900 Ponorné odvodňovací čerpadlo

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: MARCOMPLET - 274 781 551 - - Výrobní č.: 013N1900 Ponorné odvodňovací čerpadlo 1 Unilift KP 350 AV 1 Na vyžádání Výrobní č.: 013N1900 Ponorné odvodňovací čerpadlo Vertikální jednostupňové ponorné čerpadlo v provedení z nerezoceli s vertikálním výtlačným hrdlem a integrovaným ponorným

Více

MARCOMPLET - +420 274 781 551 - - Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: Výrobní č.: 96513626

MARCOMPLET - +420 274 781 551 - - Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: Výrobní č.: 96513626 1 MAGNA 40120 F Na vyžádání Výrobní č.: 96513626 Čerpadlo je v provedení se zapouzdřeným rotorem, tj. čerpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez hřídelové ucpávky, pouze se dvěma těsnicími kroužky.

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 SEG E.2.50B. Výrobní č.:

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 SEG E.2.50B. Výrobní č.: Pozice Počet Popis 1 SEG.40.09.E.2.50B Výrobní č.: 96878506 Čerpadla Grundfos SEG AUTOADAPT jsou ponorná čerpadla s horizontálním výtlačným hrdlem, speciálně konstruovaná pro tlakové čerpání odpadní vody

Více

MXV MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48. Vertikální článková in-line čerpadla

MXV MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48. Vertikální článková in-line čerpadla MXV Konstrukce Vertikální, článkové čerpadlo se shodným průměrem sacího a výtlačného hrdla na jedné ose (in-line). Vodivé vložky jsou odolné proti korozi a jsou promazávány čerpanou kapalinou. Čerpadlo

Více

Automatické zařízení pro přečerpávání kondenzátu. Kondensat-Lift. Typový list

Automatické zařízení pro přečerpávání kondenzátu. Kondensat-Lift. Typový list Automatické zařízení pro přečerpávání Kondensat-Lift Typový list Impressum Typový list Kondensat-Lift Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat,

Více

Technická data Ohřívač vzduchu

Technická data Ohřívač vzduchu Technická data Ohřívač vzduchu LH-EC LH Obsah Obsah... strana Základní zařízení: motory...3 Základní zařízení: skříň, ventilátory, rozměry...4 Základní zařízení LH: Elektrický topný registr...5 Základní

Více

ODSTŘEDIVÁ HORIZONTÁLNĚ DĚLENÁ ČERPADLA PRO SPRINKLEROVÁ ZAŘÍZENÍ. Řada: HGT 1

ODSTŘEDIVÁ HORIZONTÁLNĚ DĚLENÁ ČERPADLA PRO SPRINKLEROVÁ ZAŘÍZENÍ. Řada: HGT 1 DĚLENÁ ČERPADLA PRO POPIS Odstředivá čerpadla konstrukční řady HGT pro sprinklerová zařízení jsou spirální, jednostupňová s dvouvtokovým oběžným kolem a horizontálně děleným tělesem čerpadla. V normálním

Více

účinnosti) Dovolený pracovní tlak 17,00 bar.a Teplota dopravovaného 40,0 C média Viskozita dopravovaného 0,66 mm²/s Výstupní tlak 7,05 bar.

účinnosti) Dovolený pracovní tlak 17,00 bar.a Teplota dopravovaného 40,0 C média Viskozita dopravovaného 0,66 mm²/s Výstupní tlak 7,05 bar. Datový list : Strana: 1 / 6 Provozní údaje Požadované čerpané 12,00 m³/h Aktuální průtok 12,00 m³/h množství Aktuální dopravní výška 62,19 m Požadovaný tlak na výtlaku 7,05 bar.a Účinnost 34,6 % Čerpané

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 MSS Výrobní č.:

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 MSS Výrobní č.: ázev společnosti: Pozice Počet Popis 1 MSS.11.1.2 Výrobní č.: 979137 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Multilift, dodávaný jako kompletní jednotka připravená pro instalaci, sestává z

Více

Technická zařízení budov: Vytápění 2010. Ceník

Technická zařízení budov: Vytápění 2010. Ceník Technická zařízení budov: Vytápění 2010 Ceník Impressum Ceník KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí dále šířit, kopírovat, zpracovávat

Více

ODSTŘEDIVÁ VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ INLINE ČERPADLA

ODSTŘEDIVÁ VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ INLINE ČERPADLA ODSTŘEDIVÁ VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ INLINE ČERPADLA Datum vydání: 2010 Řada: IN-VB Minimální průtok Řada: IN-VB 2 až IN-VB 6 a IN-VB 85 Obsah Obsah Minimální průtok Popis IN-VB 2 / IN-VB-S 2 / IN-VB-S-V

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST CVX ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ ČLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661

Více

GQR. Ponorná odvodňovací čerpadla

GQR. Ponorná odvodňovací čerpadla GQR Ponorná odvodňovací čerpadla PATENTOVÁNO Konstrukce Ponorné odvodňovací čerpadlo s jedním oběžným kolem s vertikálním výtlačným výstupem. GQR: s otevřeným oběžným kolem. Dvojitá mecanická řídelová

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace ZD_D_2_1_1_TZ.pdf Datum: Listopad 2013 Projekt Paré SPLAŠKOVÁ KANALIZACE NAČERATICE - DERFLICE 1. STAVBA: SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DERFLICE SO/PS PS 1.1 ČS DERFLICE TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Více

KALOVÁ ČERPADLA ŘADY AF pro velká zatížení

KALOVÁ ČERPADLA ŘADY AF pro velká zatížení KALOVÁ ČERPADLA ŘADY AF pro velká zatížení CERTIFIKACE ISO 9001 VLASTNOSTI KONSTRUKCE velikost 04 75 Konstrukce vycházející z mezinárodních norem. Kabel, doplňková tepelná ochrana chránící motor proti

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více

MXV-B. Vertikální článková monobloková čerpadla

MXV-B. Vertikální článková monobloková čerpadla Vertikální článková monobloková Konstrukce Vertikální, článkové monoblokové čerpadlo se shodným průměrem sacího a výtlačného hrdla na jedné ose (in-line). Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně

Více

Ponorná čerpadla TMT 30-0,5 TMC 30-0,5 TMC 30-0,7

Ponorná čerpadla TMT 30-0,5 TMC 30-0,5 TMC 30-0,7 Návod na montáž a obsluhu Ponorná čerpadla TMT 30-0,5 TMC 30-0,5 TMC 30-0,7 Technické změny vyhrazeny! OBSAH WILO s.r.o. 1 1 Všeobecné informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Zvláštní označení 4 Oblast použití

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace ZD_D_2_2-1_TZ.pdf Datum: Listopad 2013 Projekt Paré SPLAŠKOVÁ KANALIZACE NAČERATICE - DERFLICE 2. STAVBA: SPLAŠKOVÁ KANALIZACE NAČERATICE SO/PS PS 2.1 ČS NAČERATICE TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST SVA SAMONASÁVACÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661 111, fax: 581 661 782 e-mail:

Více

Ama Porter ICS. Ponorné kalové čerpadlo 50 Hz. Oblasti použití. Označení. Provozní údaje. Provedení. Těsnění hřídele. Materiál. Motor.

Ama Porter ICS. Ponorné kalové čerpadlo 50 Hz. Oblasti použití. Označení. Provozní údaje. Provedení. Těsnění hřídele. Materiál. Motor. Katalogový sešit čerpadel 2539.1781-64 Ama Porter ICS Ponorné kalové čerpadlo 50 Hz Oblasti použití Čerpání odpadní vody s obsahem pevných částic, s obsahem fekálií, čerpání kalové vody s dlouhými vlákny

Více

Příprava pitné vody. 33.1 Filtry pro pitnou vodu. 33.2 Membránové expanzní nádoby pro instalaci pitné vody. 33.3 Membránové pojistné ventily

Příprava pitné vody. 33.1 Filtry pro pitnou vodu. 33.2 Membránové expanzní nádoby pro instalaci pitné vody. 33.3 Membránové pojistné ventily Příprava pitné vody 33.1 Filtry pro pitnou vodu 33.2 Membránové expanzní nádoby pro instalaci pitné vody 33.3 Membránové pojistné ventily 33.4 Cirkulační čerpadla Grundfos 33 5825 703-3 CZ 09/2010 5825

Více

Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem

Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem Samostatná a zdvojená elektronicky řízená oběhová čerpadla vhodná do topných systémů. Čerpadla jsou dalším krokem v inovativní technologii CPS,

Více

Pozice Počet Popis 1 UP 20-14 BX PM. Výrobní č.: 97916772

Pozice Počet Popis 1 UP 20-14 BX PM. Výrobní č.: 97916772 Pozice Počet Popis 1 UP 20-14 BX PM Výrobní č.: 97916772 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Čerpadlo se sférickým rotorem konstruované pro oběh teplé vody v rámci distribučního systému

Více

Vernostní klub zákazníku NOVINKA. Akce trvá od 1. března do 30. června 2009

Vernostní klub zákazníku NOVINKA. Akce trvá od 1. března do 30. června 2009 Akce trvá od 1. března do 30. června 2009 GRUNDFOS Jarní akce 2009 NAČERPEJTE NOVOU ENERGII Vernostní klub zákazníku Conlift L Kompaktní přečerpávací stanice se zabudovaným zpětným ventilem pracuje zcela

Více

BAZÉNOVÁ ČERPADLA protiproudová zařízení, příslušenství

BAZÉNOVÁ ČERPADLA protiproudová zařízení, příslušenství BAZÉNOVÁ ČERPADLA protiproudová zařízení, příslušenství OBSAH Kapitola strana Obsah... 01 MICRO HOME...... 02-03 04-05 OUTDOOR CLASSIC...... 06-07 08-09 BWP - JET Pumpen... 10-11 BWP 1100/1500... 12-13

Více

Ponorné motorové čerpadlo. Amarex N S 32-160. DN 32 50 Hz. Typový list

Ponorné motorové čerpadlo. Amarex N S 32-160. DN 32 50 Hz. Typový list Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 DN 32 50 Hz Typový list Impressum Typový list Amarex N S 32-160 Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat,

Více

Přehled programu a oblasti použití

Přehled programu a oblasti použití Přehled programu a oblasti použití Zásobování vodou Vícestupňová vysokotlaká odstředivá čerpadla Typ čerpadla Provedení Hlavní oblast použití Vícestupňová vysokotlaká odstředivá čerpadla samonasávací s

Více

MARCOMPLET - +420 274 781 551 - - Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: Výrobní č.: 96817952

MARCOMPLET - +420 274 781 551 - - Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: Výrobní č.: 96817952 1 MAGNA 3240 Na vyžádání Výrobní č.: 96817952 Čerpadlo s obtékaným rotorem, tj. čerpadlo a motor tvoří integrální jednotku bez ucpávky hřídele, pouze s dvěma plochými těsněními pro utěsnění. Čerpaná kapalina

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Ponorná motorová erpadla s krájecím za ízením

Ponorná motorová erpadla s krájecím za ízením Popis konstruk ní ady Wilo-Drain MTC Konstrukce Ponorné motorové erpadlo na odpadní vodu jako zaplavitelný blokový agregát s krájecím za ízením pro vertikální instalaci do mokrého prost edí; odpojitelný

Více

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Vertikální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů do teploty 220 C s hodnotou

Více

Popis konstrukční řady: Wilo-Drain VC

Popis konstrukční řady: Wilo-Drain VC Popis konstrukční řady: Wilo-Drain VC Konstrukce Vertikální splaškové čerpadlo (stojanové čerpadlo) Použití Čerpání znečištěné vody: s pevnými látkami max. Ø 5 mm resp. Ø 7 mm (VC 40) Média do 95 C Z čerpacích

Více

Technická zařízení budov. Čerpadla KSB pro zásobování vodou a automatické tlakové stanice

Technická zařízení budov. Čerpadla KSB pro zásobování vodou a automatické tlakové stanice Technická zařízení budov Čerpadla KSB pro zásobování vodou a automatické tlakové stanice 2 Zásobování vodou a zvyšování tlaku Široký sortiment pro správný výběr Ať se jedná o čerpadla, tlakové stanice

Více

AKCE PUMPA. Výběr čerpadel pro dům a zahradu

AKCE PUMPA. Výběr čerpadel pro dům a zahradu AKCE PUMPA Výběr čerpadel pro dům a zahradu 2015 Calpeda CTM Samostatné čerpadlo pro dopravu čisté vody, max. schopnost sání 7 m. V bronzovém provedení vhodné pro solární systémy a pro slanou nebo bazénovou

Více

Pasivní ochrana proti zpětnému vzdutí: Zpětné klapky. Modelová řada JUNIOR TRIPLEX K TRIPLEX K QUATRIX K QUATRIX K. Typ ochrany proti zpětnému vzdutí

Pasivní ochrana proti zpětnému vzdutí: Zpětné klapky. Modelová řada JUNIOR TRIPLEX K TRIPLEX K QUATRIX K QUATRIX K. Typ ochrany proti zpětnému vzdutí PASIVNÍ ochrana proti zpětnému vzdutí Zpětné klapky Modelová řada JUNIOR TRIPLEX K TRIPLEX K QUATRIX K QUATRIX K Typ ochrany proti zpětnému vzdutí Případy použití Oblasti použití Konstrukce/instalace sklepní

Více

Přehled programu a oblasti použití

Přehled programu a oblasti použití Přehled programu a oblasti použití Rozvod vody Zařízení na zvyšování tlaku Typ čerpadla Provedení Hlavní oblast použití Samostatné sání Normální sání Pevné otáčky S regulací otáček Zařízení na zvyšování

Více

Přečerpávací stanice řady ČEŠ

Přečerpávací stanice řady ČEŠ řady ČEŠ PŘEČERPÁVACÍ STANICE ČEŠ 1, 2 ROZSAH POUŽITÍ - pro čerpání odpadních vod z objektů do kanalizací - pro čerpání z hospodářských budov do kanalizací - pro čerpání odpadních vod do dalších tlakové

Více

PFP SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 34.01

PFP SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 34.01 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO PFP SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 34.01

Více

Zaplavitelné zařízení na přečerpávání fekálií. Compacta. Typový list

Zaplavitelné zařízení na přečerpávání fekálií. Compacta. Typový list Zaplavitelné zařízení na přečerpávání fekálií Compacta Typový list Impressum Typový list Compacta Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat, upravovat

Více

Čerpadla. Topenářská čerpadla mokroběžná (bezucpávková)

Čerpadla. Topenářská čerpadla mokroběžná (bezucpávková) Čerpadla Topenářská čerpadla mokroběžná (bezucpávková) Mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit. Provedení RSL s přípojkou pro rychloodvzdušňovač. Předvolitelné stupně otáček pro přizpůsobování

Více

Wilo-Drain TS 40/12, TS 40/12A TS 40/16, TS.40/16A

Wilo-Drain TS 40/12, TS 40/12A TS 40/16, TS.40/16A CZ Návod k montáži a obsluze Wilo-Drain TS 40/12, TS 40/12A TS 40/16, TS.40/16A 2044 819 / 0303 Typ a b c TS 40/12A 390 273 245 TS 40/16A 407 290 245 Obr. 1 Obr. 2a Obr. 2 Obr. 2b CZ 1. Všeobecné informace.

Více

Škrticí klapky PN 6/10/16 pro přírubové připojení

Škrticí klapky PN 6/10/16 pro přírubové připojení 4 136 ACVATIX Škrticí klapky PN 6/10/16 pro přírubové připojení těsně uzavírající VKF46 Tělo klapky z šedé litiny EN-GJL-250 (do DN 300) Tělo klapky z tvárné litiny EN-GJS-400-15 (od DN 350) DN 40 600

Více

S ÁÁS V A Z ZA V E M ÁÁME P R E ČČERP Platí od 15. 3. 2010 do 30. 11. 2010

S ÁÁS V A Z ZA V E M ÁÁME P R E ČČERP Platí od 15. 3. 2010 do 30. 11. 2010 ČERPÁME ZA VÁS Platí od 15. 3. 2010 do 30. 11. 2010 AQUAJET Jednofázové domácí vodárny se samonasávacími čerpadly JET 82 M, nebo JET 102 M s horizontální nádrží s pryžovým vakem, tlakovým spínačem a manometrem.

Více

BLUE LINE. čerpadla vodárny

BLUE LINE. čerpadla vodárny BLUE LINE 2016 čerpadla vodárny PJm101C, PJm100L Samonasávací JET čerpadlo. Teplota čerpané kapaliny do 60 C. Čistá voda s malými nečistotami. Jednofázový motor, 50 Hz/60 Hz, třída izolace 130, stupeň

Více

Oběhová teplovodní čerpadla NTV. Konstrukce Čerpadla NTV jsou monobloková, bezucpávková, s elektromo torem chlazeným čerpanou kapalinou.

Oběhová teplovodní čerpadla NTV. Konstrukce Čerpadla NTV jsou monobloková, bezucpávková, s elektromo torem chlazeným čerpanou kapalinou. Použití Čerpadla NTV jsou určena k nucenému oběhu vody v nízkotla kých teplovodních soustavách ústředního vytápění. Konstruk ce této řady umožňuje dvoustupňovou regulaci výkonu. Dopravovaná kapalina l

Více

Ř ADA L PONORNÁ ČERPADLA PRO VELKÉ PRŮ TOKY. n ZNAČENÍČERPADEL

Ř ADA L PONORNÁ ČERPADLA PRO VELKÉ PRŮ TOKY. n ZNAČENÍČERPADEL Ř ADA L PONORNÁ ČERPADLA PRO VELKÉ PRŮ TOKY VÝKON: 0.4 11 [kw] MAX. DOPRAVNÍVÝŠ KA: 9 [m] MAX. PRŮ TOK: 600 [m /hod] n ZNAČENÍČERPADEL Příklad 1 : L - 4 1 Příklad 2 : L - 00 Výtl. hrdlo [ " ] Výkon [HP]

Více

Čerpadla. Samonasávací čerpadla plastová. Čerpadlo Columbia

Čerpadla. Samonasávací čerpadla plastová. Čerpadlo Columbia 174 Samonasávací čerpadla plastová 179 Samonasávací čerpadla litinová 180 Samonasávací čerpadla bronzová pro mořskou vodu 181 Odstředivá čerpadla litinová 187 Odstředivá čerpadla bronzová pro mořskou vodu

Více

mini-compacta U1.60 mini-compacta U1.100 mini-compacta UZ1.150 Bezúdržbová radiální kuličková ložiska, trvale mazaná tukem. Materiály Tĕleso čerpadla

mini-compacta U1.60 mini-compacta U1.100 mini-compacta UZ1.150 Bezúdržbová radiální kuličková ložiska, trvale mazaná tukem. Materiály Tĕleso čerpadla Katalogový sešit 2317.54-64 mini-compacta r aplavitelná zařízení pro přečerpávání fekálií -- EN 12 050-1 mini-compacta U1.60 mini-compacta U1. mini-compacta U1. Oblasti použití Odčerpávání odpadní vody

Více

Čerpací stanice odpadních vod se separací pevných látek

Čerpací stanice odpadních vod se separací pevných látek Katalog Odpadní voda Čerpací stanice odpadních vod se separací pevných látek Systém se separací pevných látek Příslušenství Katalog C 3.1.1-50 Hz - 2010 C 3.1.1 Program a možnosti použití Čerpací stanice

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

AQUATRADING, s.r.o. ponorná vícestupňová ČERPADLA. AQUATRADING, s.r.o. AQUATRADING, s.r.o. AQUATRADING, s.r.o.

AQUATRADING, s.r.o. ponorná vícestupňová ČERPADLA. AQUATRADING, s.r.o. AQUATRADING, s.r.o. AQUATRADING, s.r.o. UTRDING, s.r.o. ponorná vícestupňová ČERPDL UTRDING, s.r.o. eselská 7, 687 Uherský Ostroh, Česká republika tel.: + 57 5 5, 57 5 5, 57, fax: + 57 5 e-mail: aquatrading@aquatrading.cz www.aquatrading.cz

Více

Zahradní čerpadla GP BP 5 Home & Garden. Vybavení: Optimalizovaný připojovací nátrubek. Technické údaje

Zahradní čerpadla GP BP 5 Home & Garden. Vybavení: Optimalizovaný připojovací nátrubek. Technické údaje Zahradní čerpadla GP BP 5 Home & Garden BP 5 Home & Garden, čerpadlo nejlepší kvality s dlouhou životností, s účinným 4-stupňovým pohonem pro zahradní zavlažování a zásobování domácností vodou (např. dešťovou

Více

odstředivá čerpadla MB s motorovým blokem stav 03.2009 G/03

odstředivá čerpadla MB s motorovým blokem stav 03.2009 G/03 Všeobecně Čerpadla s motorovým blokem, typová řada MB, jsou určena pro použití v chemickém průmyslu. Jsou běžně nasávací, jednostupňová, odstředivá, mají horizontální konstrukční uspořádání v kompaktním

Více

Materiálové provedení Hlavní díly čerpadla jsou z těchto konstrukčních materiálů:

Materiálové provedení Hlavní díly čerpadla jsou z těchto konstrukčních materiálů: Použití Čerpadla (a míchadlo) jsou určena pro čerpání, případně mí chání znečištěných vod, hustých kalů, splašků, surových od padních vod s celkovým podílem sušiny maximálně 14 % hmot nostních dílů, obsahujících

Více

UZAVÍRACÍ KLAPKA. dvojitě excentrická, DN , PN 10 PN 16. Konstrukční charakteristiky

UZAVÍRACÍ KLAPKA. dvojitě excentrická, DN , PN 10 PN 16. Konstrukční charakteristiky UZAVÍRACÍ KAPKA dvojitě excentrická, DN -1400, PN PN 16 1 uzavírací klapka a převodovka vhodná pro instalaci na povrch, do šachet i do země, pro zemní soupravu nutné doobjednat adaptér 2 tělo aerodynamické

Více

VORTEX. Čerpadla na užitkovou vodu BW 152 / 153 / 401. Technická stavba Čerpadla Motory Příslušenství Náhradní díly Tabulka Výměna dílů

VORTEX. Čerpadla na užitkovou vodu BW 152 / 153 / 401. Technická stavba Čerpadla Motory Příslušenství Náhradní díly Tabulka Výměna dílů VORTEX Čerpadla na užitkovou vodu BW 152 / 153 / 401 Technická stavba Čerpadla Motory Příslušenství Náhradní díly Tabulka Výměna dílů www.deutsche-vortex.de 2 ORIGINÁLNÍ PRINCIP KULOVÉHO MOTORU OD FIRMY

Více

LEHKÁ PØENOSNÁ KALOVÁ ÈERPADLA ØADY AL, BF

LEHKÁ PØENOSNÁ KALOVÁ ÈERPADLA ØADY AL, BF LEHKÁ PØENOSNÁ KALOVÁ ÈERPADLA ØADY AL, BF CERTIFIKACE ISO 9001 CERTIFIKACE CNS/CE nvlastnosti KONSTRUKCE Kabel H07RNF V horní části čerpadla je nerezová ocel. Horní kryt a pláš motoru jsou vyrobeny z

Více

HL Zápachové uzávěrky. Pračky a myčky

HL Zápachové uzávěrky. Pračky a myčky 4 160 2 235 54 193 86 214 HL Zápachové uzávěrky Pračky a myčky EAN www.hutterer-lechner.com 9003076 + HL Vodní zápachové uzávěrky pro pračky a myčky přehled výrobků Zápachové uzávěrky Výrobek Označení

Více

Technická zařízení budov: Odpadní voda 2010. Ceník

Technická zařízení budov: Odpadní voda 2010. Ceník Technická zařízení budov: Odpadní voda 20 Ceník Impressum Ceník KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí dále šířit, kopírovat, zpracovávat

Více

Technické údaje LA 25TU

Technické údaje LA 25TU Technické údaje LA 25TU Informace o zařízení LA 25TU Provedení - Zdroj tepla Venkovní vzduch - Provedení Univerzální provedení - Regulace - Výpočet teplotního množství integrovaný - Místo instalace Zahraniční

Více

Ama Porter. Ponorná kalová čerpadla. Oblasti použití. Označení. Provozní data. Typ čerpadla. Materiál. Těsnění hřídele. Pohon. Nátěr.

Ama Porter. Ponorná kalová čerpadla. Oblasti použití. Označení. Provozní data. Typ čerpadla. Materiál. Těsnění hřídele. Pohon. Nátěr. Katalogový sešit čerpadel 2539.178/3-64 Ama Porter Ponorná kalová čerpadla Oblasti použití Čerpání odpadní vody s obsahem pevných částic nebo domácího odpadu jako například vody z praček, myček, fekálií

Více

Poloha hrdel. Materiálové provedení. Konstrukce Čerpadla CVN jsou odstředivá, horizontální, článkové konstruk

Poloha hrdel. Materiálové provedení. Konstrukce Čerpadla CVN jsou odstředivá, horizontální, článkové konstruk Použití Čerpadla řady CVN jsou určena pro čerpání čisté užitkové i pitné vody kondenzátu nebo vody částečně znečištěné obsahem bahna a jiných nečistot do 1% objemového množství s největší zrni tostí připadných

Více