Nový zákon o odpadoch - nové povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový zákon o odpadoch - nové povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov"

Transkript

1 Nový zákon o odpadoch - nové povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov

2 Tretia časť POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSȎB A FYZICKÝCH OSȎB 12 - Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi 13 - Zákazy 14 - Povinnosti držiteľa odpadu 15 - Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpadu 16 - Zber odpadu a výkup odpadu 17 - Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov 18 - Spaľovanie odpadov 19 - Povinnosti prevádzkovateľa skládky odpadov Nakladanie s kovovou ortuťou 24 - Účelová finančná rezerva 25 - Nakladanie s nebezpečnými odpadmi 26 - Povinnosti pri preprave nebezpečného odpadu na území Slovenskej republiky

3 12 - Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi ods. 4 Povinnosť znášať náklady na činnosti nakladania s odpadom a činnosti k nim smerujúce na oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu patriace do vyhradeného prúdu odpadu ( 27 ods. 3), na ktoré sa v ustanovenom rozsahu vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov ods. 6 Fyzické osoby nesmú nakladať a inak zaobchádzať s iným ako s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom s výnimkou zaobchádzania podľa 63 ods. 1 (staré vozidlo) a 72 (odpadové pneumatiky)

4 13 - Zákazy Zakazuje sa (niektoré vybrané) zneškodňovať skládkovaním odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8; spracovanie takéhoto odpadu a následná zmena jeho katalógového čísla nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa 97 ods. 1 písm. b) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach

5 14 - Povinnosti držiteľa odpadu

6 14 - Povinnosti držiteľa odpadu ods. 1 písm. d) bod 1: Držiteľ odpadu je povinný zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému ods. 1 písm. i) skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením; na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu ods. 1 písm. j): Držiteľ odpadu je povinný zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého (Ursus arctos) v ustanovených oblastiach (vyhláška) ods. 2 - Na fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom, sa ustanovenia odseku 1 nevzťahujú s výnimkou písmena j) ods. 4 - Povinnosti držiteľa odpadu uvedené v odseku 1 písm. b), c), i) a j) sa nevzťahujú na obchodníka a sprostredkovateľa, ktorí nemajú tento odpad vo fyzickej držbe... ods. 8 - Ak bol udelený súhlas podľa odseku 1 písm. i) pôvodcovi odpadu, nepovažuje sa miesto zhromažďovania odpadu u pôvodcu odpadu za skládku odpadov

7 25 - Nakladanie s nebezpečným odpadom Ods. 5) - Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečných odpadov alebo odpadu, ktorý vznikol pri úprave nebezpečných odpadov, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou, s výnimkou prípadu ak jeho nebezpečné vlastnosti a bližšie podmienky nakladania s ním je možné zistiť z karty bezpečnostných údajov výrobku, alebo zo sprievodnej dokumentácie výrobku, ak výrobok KBU nemá.

8 26 - Povinnosti pri preprave nebezpečného odpadu na území Slovenskej republiky (4) Odosielateľ nebezpečného odpadu je povinný zaslať fotokópiu sprievodného listu nebezpečného odpadu okresnému úradu príslušnému podľa miesta nakládky nebezpečného odpadu a miesta vykládky nebezpečného odpadu; ak súhlas na prepravu nebezpečného odpadu vydal okresný úrad v sídle kraja, aj tomuto úradu (6) Povinnosti uvedené v odseku 2 písm. b) a v odsekoch 3 až 5 sa nevzťahujú na prepravu starých vozidiel z miesta zberu starých vozidiel a z určeného parkoviska ku spracovateľovi starých vozidiel

Nový zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy

Nový zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy Nový zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy Prehľad legislatívneho procesu 13.8.2014 Legislatívny rada Vlády SR 18.8.2014 Hospodárska a sociálna rada 28.8.2014 odoslanie návrhu do EK na vnútrokomunitárne

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Jazernica č.2/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Jazernica č.2/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce VZN obce podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Jazernica č.2/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými

Více

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi VŠEOBECNE ZÄVAZNÉ NARIADENIE OBCE POHORELÁ č. 3/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi VZN schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/3 zo dňa 24.11.2010 a

Více

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Strojnícka fakulta Katedra energetickej techniky Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie Ing. Martin Vantúch, PhD. Odborný seminár: 17.09.2014 Žilina PRODUKCIA

Více

zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch... zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a

zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch... zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a Odpadové hospodárstvo a samosprávy Lúčky pri Kremnici, 14. 10. 2012 Ing. Ľuboš Vrbický Mechanizmus financovania odpadového hospodárstva v samosprávach a možné oblasti nehospodárneho nakladanie s verejnými

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: 21. 4. 2015 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 7.2016 do: 31.12.2016 Obsah dokumentu je právne záväzný. 79 ZÁKON zo 17. marca 2015 o odpadoch

Více

Právna úprava nakladania s odpadmi v SR

Právna úprava nakladania s odpadmi v SR Právna úprava nakladania s odpadmi v SR Viera Šimkovicová, Elena Bodíková Projekt WANDA Problémy nakladania s odpadmi z lodí na Dunaji Bratislava 17.8.2011 Právne predpisy v oblasti nakladania s odpadmi

Více

EVIDENČNÝ LIST ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE/ZNEŠKODNOVANIE ODPADOV

EVIDENČNÝ LIST ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE/ZNEŠKODNOVANIE ODPADOV VZOR EVIDENČNÝ LIST ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE/ZNEŠKODNOVANIE ODPADOV Rok: List č.: Počet listov: Odtlačok pečiatky úradu: VYPLNÍ ÚRAD Evidenčné číslo: Dátum doručenia: Doklad za úrad overil: ORGANIZÁCIA

Více

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zubrohlava č.1/2016

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zubrohlava č.1/2016 Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zubrohlava č.1/2016 Obecné zastupiteľstvo v Zubrohlave sa na základe ustanovenia 4 ods. 3 písm.

Více

Evidencia a ohlasovanie odpadov

Evidencia a ohlasovanie odpadov Vzdelávanie, informácie, konzultácie Návod na použitie 1 . Návod na použitie 2. vydanie, január 2017 Autori: Ing. Elena Bodíková, PhD. Ing. Alexander Jančárik Autor fotografie: Vydal: Ing. Alexander Jančárik

Více

f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok, g) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,

f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok, g) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi odpadoch podľa zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pripájame v prílohe. O B E C Píla Všeobecne

Více

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Program 6 Odpadové hospodárstvo Program 6 Odpadové hospodárstvo Štruktúra programu Program pol. prvok 6. Odpadové hospodárstvo 6.1. Nakladanie s odpadmi 633, 637, 700 6.2 Odpadové vody 6.3. Separovaný zber Odpadové nádoby, Odpadové nádoby

Více

OBEC BOROVÁ NÁVRH. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Borová Č. 2/2016

OBEC BOROVÁ NÁVRH. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Borová Č. 2/2016 OBEC BOROVÁ NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Obce Borová Č. 2/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Borová VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Borová dňa:

Více

Zákon č. 79/2015 Z. Z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ing. Viera Šimkovicová, CSc.

Zákon č. 79/2015 Z. Z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ing. Viera Šimkovicová, CSc. Zákon č. 79/2015 Z. Z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ing. Viera Šimkovicová, CSc. Právna úprava nakladania s odpadmi Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých

Více

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI I. ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI I. ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA NÁVRH Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na základe ustanovení 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojení s 4 ods. 3. písm. g), h) a n) citovaného zákona a

Více

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 3/2016 z 13. júna 2016 o nakladaní s odpadmi na území obce Ľubotice

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 3/2016 z 13. júna 2016 o nakladaní s odpadmi na území obce Ľubotice Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 3/2016 z 13. júna 2016 o nakladaní s odpadmi na území obce Ľubotice Obec Ľubotice v zmysle 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

Více

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI I. ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI I. ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Návrh Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na základe ustanovení 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojení s 4 ods. 3. písm. g), h) a n) citovaného zákona a

Více

Všeobecne záväzné nariadenie obce Súľov-Hradná č. 2 /2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Súľov-Hradná

Všeobecne záväzné nariadenie obce Súľov-Hradná č. 2 /2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Súľov-Hradná OBEC Súľov- Hradná Všeobecne záväzné nariadenie obce Súľov-Hradná č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Súľov-Hradná Zverejnené pred schválením k pripomienkovaniu

Více

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie. o nakladaní s komunálnym odpadom

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie. o nakladaní s komunálnym odpadom Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Ivachnová o nakladaní s komunálnym odpadom Obecné zastupiteľstvo obce Ivachnová vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.

Více

OBEC KAMENNÁ PORUBA. Všeobecne záväzne nariadenie

OBEC KAMENNÁ PORUBA. Všeobecne záväzne nariadenie OBEC KAMENNÁ PORUBA Všeobecne záväzne nariadenie obce Kamenná Poruba č. 4 /2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kamenná Poruba Schválené OZ Kamenná Poruba

Více

OBEC KĽAČANY VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. číslo: 2/2016. O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kľačany

OBEC KĽAČANY VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. číslo: 2/2016. O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kľačany OBEC KĽAČANY VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo: 2/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kľačany Obecné zastupiteľstvo obce Kľačany v zmysle ustanovenia 6 ods.

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

... Ľudmila Ďurčáková

... Ľudmila Ďurčáková OBEC BÁNOVCE NAD ONDAVOU č. 191, 072 04 TRHOVIŠTE N Á V R H VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BÁNOVCE NAD ONDAVOU č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

Více

Návrh. Zákon. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Čl. I PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA.

Návrh. Zákon. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Čl. I PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA. Návrh Zákon z... 2012 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Čl. I PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 1 Predmet úpravy (1) Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, ustanovuje

Více

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kysak č. 2/2016. o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kysak

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kysak č. 2/2016. o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kysak Všeobecne záväzné nariadenie obce Kysak č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kysak Návrh vyvesený na úradnej tabuli: 15.05. 2016 Počet pripomienok uplatnených

Více

Návrh. Všeobecne záväzného nariadenia obce Klin č. 24/2016. o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Klin

Návrh. Všeobecne záväzného nariadenia obce Klin č. 24/2016. o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Klin Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Klin č. 24/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Klin Obecné zastupiteľstvo v Kline sa na základe ustanovenia 4

Více

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebným odpadmi na území obce Staré

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebným odpadmi na území obce Staré Obecné zastupiteľstvo v Starom sa podľa 11 ods. 4, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe ustanovenia 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Více

v y d á v a pre územie obce DOBRÁ NIVA

v y d á v a pre územie obce DOBRÁ NIVA Obec DOBRÁ NIVA na základe 4 ods. 3 písm. g) a 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov a v súlade s 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení

Více

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Obce Plavecký Peter č. 3/2016

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Obce Plavecký Peter č. 3/2016 NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Obce Plavecký Peter č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Plavecký Peter Návrh VZN VZN č. 3/2016 Vyvesený na úradnej

Více

,00 0,00 0,00. Riaditeľ obchodnej spoločnosti Technické služby Stupava spol. s r.o ,00 0,00 0,00

,00 0,00 0,00. Riaditeľ obchodnej spoločnosti Technické služby Stupava spol. s r.o ,00 0,00 0,00 Program 6: Zámer programu: Odpadové hospodárstvo Odpadové hospodárstvo kladúce dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia. rok 2014 k 12. mesiacu 531 04 531 04 527 988,34 527 988,34 % plnenia 99,43

Více

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Tižina č. 6/2015. o nakladaní s komunálnym odpadom

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Tižina č. 6/2015. o nakladaní s komunálnym odpadom Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Tižina č. 6/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Tižina vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia 6 ods. 1 zákona č. 369/1990

Více

Všeobecne záväzné nariadenie obce Sedlice č. 3/2016. o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Sedlice

Všeobecne záväzné nariadenie obce Sedlice č. 3/2016. o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Sedlice Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Sedlice dňa: 14.6.2016 VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Sedlice dňa: 4.7.2016 VZN nadobúda účinnosť dňa: 19.7.2016 Všeobecne záväzné nariadenie obce Sedlice

Více

Obec Motyčky, Motyčky 14, Motyčky

Obec Motyčky, Motyčky 14, Motyčky Všeobecne záväzné nariadenie obce Motyčky č. 6/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom Obecné zastupiteľstvo obce Motyčky vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HATALOV

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HATALOV OBEC HATALOV, 072 16 H A T A L O V č. 185 N Á V R H VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HATALOV č. 3 / 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce HATALOV... Vladimír

Více

v y d á v a pre územie obce Žabokreky nad Nitrou

v y d á v a pre územie obce Žabokreky nad Nitrou Obec Žabokreky nad Nitrou na základe 4 ods. 3 písm. g) a 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene

Více

Všeobecne záväzné nariadenie č.../2016. o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Nižná

Všeobecne záväzné nariadenie č.../2016. o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Nižná Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č..../2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Nižná Obec Nižná v súlade s 4 ods.3 písm. g) a 6 ods. 1 zákona č. 369/1990

Více

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi v meste Bojnice číslo: VZN -...

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi v meste Bojnice číslo: VZN -... NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi v meste Bojnice číslo: VZN -... - 2016 Schválené uznesením MsZ č..../2016 dňa 25.5.2016 Gestorský útvar:

Více

I. ČASŤ Úvodné ustanovenia

I. ČASŤ Úvodné ustanovenia Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Borský Svätý Jur Obecné zastupiteľstvo obce Borský Svätý Jur na

Více

VZN č. 02/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Chotča

VZN č. 02/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Chotča Návrh VZN č. 02/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Chotča vyvesený na úradnej tabuli dňa 23.05.2016 VZN vyvesené 23.05.2016 VZN zvesené.05.2016 VZN č.

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Obce Fulianka číslo 2/2016, o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Obce Fulianka číslo 2/2016, o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi O B E C F U L I A N K A VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Obce Fulianka číslo 2/2016, o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Návrh VZN vyvesený dňa: 30.5 2016 Zvesený dňa: 15.6.2016

Více

126/2013 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV. o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

126/2013 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV. o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Mesta Trebišov dňa 9.4.2013 Návrh VZN zvesený z úradnej tabule Mesta Trebišov dňa 24.4.2013 VZN schválené dňa 24.4.2013 uznesením č. 27/2013 VZN vyvesené na úradnej

Více

ZÁKON zo 4. decembra 2003

ZÁKON zo 4. decembra 2003 Strana 128 Zbierka zákonov č. 17/2004 Čiastka 7 17 ZÁKON zo 4. decembra 2003 o poplatkoch za uloženie odpadov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 1 Úvodné ustanovenie (1) Tento

Více

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie obce KOLINOVCE č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kolinovce

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie obce KOLINOVCE č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kolinovce NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie obce KOLINOVCE č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kolinovce Obec Kolinovce (ďalej len obec ) na základe ustanovenia

Více

OBEC DRIENICA. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016. o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce.

OBEC DRIENICA. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016. o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce. OBEC DRIENICA Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Drienica Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 1.6.2016 Lehota

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE B R E Z I N A č. 3/2016. o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi I.ČASŤ ÚVODNÉ USTANOVENIA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE B R E Z I N A č. 3/2016. o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi I.ČASŤ ÚVODNÉ USTANOVENIA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE B R E Z I N A č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Obecné zastupiteľstvo v B R E Z I N E sa podľa ustanovenia 6 ods. 1 a 11 ods. 4

Více

N Á V R H. Všeobecné záväzné nariadenie obce Novosad č. 3/2016. o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Novosad

N Á V R H. Všeobecné záväzné nariadenie obce Novosad č. 3/2016. o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Novosad Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Novosad dňa: 7.6.2016 Návrh VZN zvesený na úradnej tabuli v obci Novosad dňa:... VZN schválené dňa:... uznesením č.... VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci

Více

OBEC PAČA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA. č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pača

OBEC PAČA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA. č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pača VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pača Obec Pača (ďalej len obec ) na základe ustanovenia 4 ods. 3 písm. f/ a 6 ods.

Více

OBEC OLEŠNÁ. v y d á v a

OBEC OLEŠNÁ. v y d á v a OBEC OLEŠNÁ Obecné zastupiteľstvo v Olešnej, na základe ustanovenia 6 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením 81 zákona NR SR č. 79/2015

Více

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č. 261, účinnosť:

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č. 261, účinnosť: - schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 16.09.2015 uznesením č. 261, účinnosť: 02.10.2015 Mesto Trenčín, na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky

Více

O B E C OSTROVANY Obecný úrad, Ostrovany 60

O B E C OSTROVANY Obecný úrad, Ostrovany 60 O B E C OSTROVANY Obecný úrad, 082 22 Ostrovany 60 Sp. zn.: ObUxxx/2016 V Ostrovanoch 9.6.2016 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce Ostrovany Návrh VZN:

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBEC SLOPNÁ, Obecný úrad č. 159, 018 21 Dolný Lieskov okres Považská Bystrica, kraj Trenčiansky, Slovenská republika Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci S l o p n á dňa: 07.02.2013 VZN vyvesené

Více

N Á V R H. Všeobecne záväzné nariadenie č. 44/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom.

N Á V R H. Všeobecne záväzné nariadenie č. 44/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom. N Á V R H Všeobecne záväzné nariadenie č. 44/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom. Obec Kostolná-Záriečie (ďalej len obec ) v súlade s ustanovením 6 ods.

Více

O B E C KRUŽNÁ. Všeobecne záväzné nariadenie. č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kružná

O B E C KRUŽNÁ. Všeobecne záväzné nariadenie. č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kružná O B E C KRUŽNÁ Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kružná Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 31.10.2016

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 6/2015. o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kamenica

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 6/2015. o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kamenica VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 6/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kamenica VZN č. 6/2015 vyvesené na úradnej tabuli v obci Kamenica dňa: 16. 12. 2015

Více

INFOMÁCIA O NAKLADANÍ S DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI

INFOMÁCIA O NAKLADANÍ S DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI INFOMÁCIA O NAKLADANÍ S DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI Obec Zemné podľa 81 bod 7 písm. h) zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon ) vydáva túto informáciu

Více

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Píla

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Píla VŠEOBECE ZÁVÄZÉ ARIADEIE č. 7/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Píla OBEC P Í L A Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015 ********************************************************

Více

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. x/2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. x/2016 MESTO SPIŠSKÉ VLACHY SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. x/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Spišské Vlachy

Více

Návrh VYHLÁŠKA. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. z , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Návrh VYHLÁŠKA. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. z , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch Návrh VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z... 2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce KAĽAVA Návrh VZN vyvesený dňa : 31.05.2016 Návrh VZN zvesený dňa : 20.06.2016 VZN

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ŽDAŇA č. 50/2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ŽDAŇA č. 50/2016 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ŽDAŇA č. 50/2016 Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 01. 06. 2016 Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 01. 06.

Více

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kuklôv č. 7/2008 o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kuklôv č. 7/2008 o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch = Všeobecne záväzné nariadenie obce Kuklôv č. 7/2008 o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch Návrh VZN vyvesený dňa 8.8.2008 VZN schválené dňa: 26.8.2008 schválené VZN vyvesené dňa: 26.8.2008

Více

Trestný čin neoprávneného nakladania s odpadmi ( 302 Trestného zákona )

Trestný čin neoprávneného nakladania s odpadmi ( 302 Trestného zákona ) Trestný čin neoprávneného nakladania s odpadmi ( 302 Trestného zákona ) TÓTH, K., KÁDEK, P., PAGÁČOVÁ, I. Katedra medicínskeho práva SZU, Vedúci: prof. JUDr. Karol TÓTH, PhD., MPH Súhrn Článok obsahuje

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ILIAŠOVCE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ILIAŠOVCE Obec Iliašovce na základe 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s 4, ods. 3, písm. g) citovaného zákona a v súlade s 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

Více

Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra

Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra JUDr. Jaroslav Macek Omšenie, 10.06.2013 OBCHODNÝ REGISTER AKTUÁLNE PROBLÉMY Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra Novela ObZ účinná od 1.2.2013-127a a 132 ods.1 úradné osvedčenie podpisu

Více

Všeobecne záväzné nariadenie obce Polomka č. 62/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom

Všeobecne záväzné nariadenie obce Polomka č. 62/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom Všeobecne záväzné nariadenie obce Polomka č. 62/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom Obecné zastupiteľstvo obce Polomka vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia 6 ods.1 zákona č. 369/1990 zb.

Více

METODICKÉ USMERNENIE PRI RIEŠENÍ PROBLEMATIKY EVIDENCIE ODPADOV PODĽA VYHLÁŠKY Č. 366/2015 Z.Z. O EVIDENČNEJ POVINNOSTI K ZÁKONU Č. 79/2015 Z. Z.

METODICKÉ USMERNENIE PRI RIEŠENÍ PROBLEMATIKY EVIDENCIE ODPADOV PODĽA VYHLÁŠKY Č. 366/2015 Z.Z. O EVIDENČNEJ POVINNOSTI K ZÁKONU Č. 79/2015 Z. Z. METODICKÉ USMERNENIE PRI RIEŠENÍ PROBLEMATIKY EVIDENCIE ODPADOV PODĽA VYHLÁŠKY Č. 366/2015 Z.Z. O EVIDENČNEJ POVINNOSTI K ZÁKONU Č. 79/2015 Z. Z. O ODPADOCH ÚVOD Vyhláška č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej

Více

Všeobecne záväzné nariadenie obce Streţenice č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Streţenice

Všeobecne záväzné nariadenie obce Streţenice č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Streţenice OBEC STREŽENICE VZN: 2/2016 Počet strán: 23 Strana: 1 N Á V R H Všeobecne záväzné nariadenie obce Streţenice č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Streţenice

Více

Obec Jakubova Voľa. Návrh Všeobecne záväzného naradenia

Obec Jakubova Voľa. Návrh Všeobecne záväzného naradenia Obec Jakubova Voľa Návrh Všeobecne záväzného naradenia č. 15/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jakubova Voľa Návrh vyvesený na úradnej tabuli v obci Jakubova

Více

Obec Jakubova Voľa. Návrh Všeobecne záväzného naradenia

Obec Jakubova Voľa. Návrh Všeobecne záväzného naradenia Obec Jakubova Voľa Návrh Všeobecne záväzného naradenia č. 15/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jakubova Voľa Návrh vyvesený na úradnej tabuli v obci Jakubova

Více

OBEC VLČANY, Obecný úrad vo Vlčanoch

OBEC VLČANY, Obecný úrad vo Vlčanoch OBEC VLČANY, Obecný úrad vo Vlčanoch Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlčany o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vlčany č. 7/2015 Obec Vlčany podľa ustanovenia

Více

Komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Komunálny odpad a drobný stavebný odpad 1 Komunálny odpad a drobný stavebný odpad Príjmy a sumarizácia príjmov a výdavkov 27. 5. 2016 2 Príjem z poplatku za komunálny odpad Údaje v skutočnosť 2013 skutočnosť 2014 skutočnosť 2015 skutočnosť výmer

Více

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa vypracovaná v súlade s rozhodnutím Komisie č. 2005/270/ES z 22. marca 2005, stanovujúcim formáty, ktoré sa vzťahujú na databázový

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PAPRADNO O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE PAPRADNO

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PAPRADNO O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE PAPRADNO VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PAPRADNO Č. 3/2016 STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE PAPRADNO Schválené VZN vyvesené na úradnej tabuli obce: 16.06.2016 Schválené VZN zvesené z úradnej tabule obce:01.07.2016

Více

OBEC JANOVA LEHOTA NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 6/2016

OBEC JANOVA LEHOTA NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 6/2016 OBEC JANOVA LEHOTA NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Janova Lehota. Návrh VZN č. 6/2016 zverejnený na úradnej

Více

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004,

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004, 291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a

Více

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Osturňa

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Osturňa o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Osturňa Obecné zastupiteľstvo v Osturni podľa 6 ods. 1 a 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

Více

všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2016 o odpadoch

všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2016 o odpadoch Obecné zastupiteľstvo v Kútoch v zmysle 6 a v súlade s 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

Více

Úvodné ustanovenia Programové dokumenty odpadového hospodárstva Program predchádzania vzniku odpadu

Úvodné ustanovenia Programové dokumenty odpadového hospodárstva Program predchádzania vzniku odpadu VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hamuliakovo Návrh tohto nariadenia (VZN č.2/2016) bol : A.) Vyvesený na úradnej tabuli

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ČÍSLO 1 / 2016 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM, DROBNÝM STAVEBNÝM ODPADOM A OBJEMNÝM ODPADOM

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ČÍSLO 1 / 2016 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM, DROBNÝM STAVEBNÝM ODPADOM A OBJEMNÝM ODPADOM VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ČÍSLO 1 / 2016 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM, DROBNÝM STAVEBNÝM ODPADOM A OBJEMNÝM ODPADOM Obec Brunovce (ďalej len obec ) v súlade s ustanovením 6 ods.1, 11 ods. 4

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1 /2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1 /2016 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1 /2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dubovica Obec (ďalej len obec ) na základe ustanovenia 4 ods. 3 písm. g a 6 ods.

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2016 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Velušovce VZN č. 1/2016 vyvesené na úradnej tabuli v obci Velušovce dňa: VZN č. 1/2016

Více

OBEC LÚČKA, okres Svidník

OBEC LÚČKA, okres Svidník OBEC LÚČKA, okres Svidník Všeobecne záväzné nariadenie obce Lúčka č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lúčka Návrh VZN zverejnený dňa: 27.06.2016 VZN

Více

O B E C O C H O D N I C A

O B E C O C H O D N I C A O B E C O C H O D N I C A VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE OCHODNICA č. 3 /2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Ochodnica Obecné zastupiteľstvo obce Ochodnica

Více

NÁVRH. VZN obce Horná Súča. o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horná Súča. č. 1/2016

NÁVRH. VZN obce Horná Súča. o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horná Súča. č. 1/2016 NÁVRH VZN obce Horná Súča o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horná Súča č. 1/2016 Návrh VZN vyvesený a zvesený na úradnej tabuli v obci Horná Súča: Vyvesený

Více

Mesto Trenčianske Teplice PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA NA ROKY MESTO TRENČIANSKE TEPLICE

Mesto Trenčianske Teplice PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA NA ROKY MESTO TRENČIANSKE TEPLICE PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA NA ROKY 2011 2015 MESTO TRENČIANSKE TEPLICE Marec 2014 Obsah 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU MESTA... 4 1.1. Názov... 4 1.2. Identifikačné číslo mesta... 4 1.3. Okres... 4 1.4.

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 1 /2016 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A S DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE VEĽKÁ VES

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 1 /2016 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A S DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE VEĽKÁ VES VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1 /2016 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A S DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE VEĽKÁ VES 1 Obec Veľká Ves na základe ustanovenia 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2016. o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Haniska

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2016. o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Haniska VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Haniska Návrh VZN č. 1/2016 vyvesený na úradnej tabuli v obci Haniska dňa: 20.5.2016

Více

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytče č. 1/2013 zo dňa o vývoze a nakladaní s komunálnym odpadom

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytče č. 1/2013 zo dňa o vývoze a nakladaní s komunálnym odpadom Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytče č. 1/2013 zo dňa 25.4.2013 o vývoze a nakladaní s komunálnym odpadom Mestské zastupiteľstvo v Bytči, podľa 6 ods. 1 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

Více

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2016 Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ďurčiná Zverejnené pred schválením k pripomienkovaniu od 30.05.2016 Schválené

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 19. 7. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 9.2016 Obsah dokumentu je právne záväzný. 217 ZÁKON z 15. júna 2016, ktorým sa mení a dopĺňa

Více

Nakladanie s komunálnymi odpadmi - zber, odvoz a zneškodňovanie resp, zhodnocovanie

Nakladanie s komunálnymi odpadmi - zber, odvoz a zneškodňovanie resp, zhodnocovanie Príloha č. 1 Nakladanie s komunálnymi odpadmi - zber, odvoz a zneškodňovanie resp, zhodnocovanie číslo položky názov práce, pracovná činnosť Údaje na rok 2013 počet jednotiek ročne j.c s DPH{ ) m.j. Celková

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2016. o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bešeňov I.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2016. o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bešeňov I. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bešeňov Obec Bešeňov (ďalej len obec ) na základe ustanovenia 4 ods. 3 písm. g/ a

Více

OBEC NÁLEPKOVO VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 4/2016. o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce NÁLEPKOVO

OBEC NÁLEPKOVO VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 4/2016. o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce NÁLEPKOVO OBEC NÁLEPKOVO VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce NÁLEPKOVO NÁVRH Schválené dňa: Vyvesené na úradnej tabuli: 14.1.2016

Více

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Petrovce

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Petrovce Obec Petrovce, Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou N Á V R H VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 008/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Petrovce Obecné

Více

ÚVOD 3 ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU MESTA 6 CHARAKTERISTIKA SÚČASNÉHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 6 VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU 20

ÚVOD 3 ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU MESTA 6 CHARAKTERISTIKA SÚČASNÉHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 6 VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU 20 Obsah ÚVOD 3 ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU MESTA 6 CHARAKTERISTIKA SÚČASNÉHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 6 VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU 20 ZÁVÄZNÁ ČASŤ PROGRAMU 20 SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU 34 INÉ 36

Více

Všeobecne záväzné nariadenie obce Štiavnik č. 6/2012 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

Všeobecne záväzné nariadenie obce Štiavnik č. 6/2012 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom Všeobecne záväzné nariadenie obce Štiavnik č. 6/2012 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom Zverejnené pred schválením k pripomienkovaniu od: 27.11. 2012 do:14.12. 2012 Schválené

Více

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Zákonné vymedzenie samosprávy a jej činností

Více

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolná Súča

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolná Súča Vyvesené vo vývesnej skrinke obce : Návrh VZN č. 2/2016 vyvesený na úradnej tabuli v obci Dolná Súča od 12. 04. 2016 do 27. 04. 2016 VZN č. 2/2016 schválený OZ v Dolnej Súči dňa 28. 04. 2016 číslo uznesenia

Více

Všeobecne záväzné nariadenie. č. 2/2014/VZN. Článok l. Úvodné ustanovenia. Článok 2

Všeobecne záväzné nariadenie. č. 2/2014/VZN. Článok l. Úvodné ustanovenia. Článok 2 Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia 6a zákona č. 13511961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Více

Portál zberných dvorov

Portál zberných dvorov Zber komunálneho odpadu v Slovenskej republike Portál zberných dvorov www.zbernedvory.sk Portál zberných dvorov www.zbernedvory.sk bol zrealizovaný na základe projektu Združenia miest a obcí Slovenska

Více