MĚSTO MNÍŠEK POD BRDY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO MNÍŠEK POD BRDY"

Transkript

1 MĚSTO MNÍŠEK POD BRDY OBECN Ě ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2006 O ZÁVAZNÉ ČÁSTI ZMĚNY Č. IV ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MNÍŠEK POD BRDY Zastupitelstvo města Mníšku pod Brdy se na svém zasedání dne usneslo v souladu s ustanovením 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ř ádu (stavební zákon), v platném zně ní a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zř ízení), v platném znění, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecn ě závazná vyhláška č.58/2002 v závazné části. ČÁST I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 (1) Vyhláška vyhlašuje závaznou část změny č. IV ÚPn SÚ Mníšek pod Brdy schválenou zastupitelstvem města dne Článek 2 Územní a časový rozsah platnosti (1) Vyhláška se vztahuje na řešená území změny č.iv územního plánu SÚ Mníšek pod Brdy, ležící v katastrálních územích Mníšek pod Brdy, Stříbrná Lhota a Ryman ě. (2) Platnost vyhlášky se stanovuje do (3) Aktualizace schválené změny č. IV územního plánu mě sta Mníšek pod Brdy bude provedena zárove ň s aktualizací územního plánu mě sta Mníšek pod Brdy, která je stanovena nejdéle ve 4-ti letých cyklech od doby schválení územního plánu zastupitelstvem mě sta. V těchto lhůtách aktualizace vyhodnotí pořizovatel stav územního plánu města včetně schválených změn z hlediska potřebnosti zpracování změn závazných č ástí nebo úprav směrných částí. ČÁST II. ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY S URČENÍM PRO JEDNOTLIVÉ LOKALITY Článek 1 (1) Změna č. IV územního plánu sídelního útvaru Mníšek pod Brdy zahrnuje celkem 26 řešených území a to: I) Ř ešené území 4/IV/2005 (k.ú. Ryman ě): jedná se o změ stávající nezastavěné proluky v zón ě 8a jižn ě od silnice č Mníšek p.b. - Zahoř any. (stávající

2 funkční využití: volná krajina - ZPF; navrhované funkč ní využití: obytné území - trvalé bydlení v RD venkovského charakteru). II) Ř ešené území 5/IV/2005 (k.ú. Stříbrná Lhota): jedná se o změ stávající nezastavěné proluky v zón ě 7, lokalita 296 severn ě od ulice Lhotecké (stávající funkč ní využití: volná krajina - ZPF; navrhované funkč ní využití: obytné území - venkovského charakteru). III) Ř ešené území 6/IV/2005 (k.ú. Stříbrná Lhota): jedná se o změ stávající nezastavěné proluky v zón ě 7, lokalita 296 severn ě od ulice Lhotecké (stávající funkč ní využití: volná krajina - ZPF; navrhované funkč ní využití: obytné území - venkovského charakteru). IV) Ř ešené území 7/IV/2005 (k.ú. Stříbrná Lhota): jedná se o změ stávající nezastavě né plochy navazující na stávající a rozvojovou plochu lokality 101 Nad Kamenným v zón ě 7, jižn ě od ulice Lhotecké (stávající funkč ní využití: volná krajina - ZPF; navrhované funkční využití: obytné území - ). V) Ř ešené území 8/IV/2005 (k.ú. Stříbrná Lhota): jedná se o změ stávající nezastavěné proluky v zón ě 7, lokalita 150 severn ě od ulice Lhotecké (stávající funkč ní využití: volná krajina - ZPF; navrhované funkč ní využití: obytné území - venkovského charakteru). VI) Ř ešené území 9/IV/2005 (k.ú. Stříbrná Lhota): jedná se o změ stávající nezastavěné proluky v zón ě 7, jižn ě od ulice Lhotecké (stávající funkč ní využití: volná krajina - ZPF; navrhované funkč ní využití: obytné území - venkovského charakteru). VII) Ř ešené území 10/IV/2005 (k.ú. Ryman ě): jedná se o změ stávající nezastavěné plochy navazující na stávající plochu lokality 150 zóny 8a, jihovýchodn ě od stávající zástavby (stávající funkční využití: volná krajina - ZPF; navrhované funkč ní využití: obytné území- ). VIII) Ř ešené území 11/IV/2005 (k.ú. Ryman ě): jedná se o změ stávající plochy určené k individuální rekreaci na plochu urč enou k trvalému bydlení v RD (stávající funkční využití: individuální rekreace, navrhované funkč ní využití: obytné území - trvalé bydlení v RD). IX) Ř ešené území 12/IV/2005 (k.ú. Mníšek pod Brdy): jedná se o změ stávající plochy v lokalit ě 279 zóny 10 urč ené pro sportovní vybavení zahrnuté do obytných zón a plochy určené pro modernizace staveb pro společenské účely na plochy urč ené k trvalému bydlení v RD (stávající funkč ní využití: sportovní vybavení zahrnutá do obytných zón a modernizace staveb pro společenské účely, navrhované funkč ní využití: obytné území - ). X) Ř ešené území 14/IV/2005 (k.ú. Mníšek pod Brdy): jedná se o změ stávajícího nezastavěného území jižn ě od ulice Kytínské a západn ě od stávající obytné zóny 12e (stávající funkční využití: volná krajina - ZPF; navrhované funkč ní využití: obytné území - venkovského charakteru, sportovní vybavení zahrnuté do obytných zón). XI) Ř ešené území 18/IV/2005 (k.ú. Mníšek pod Brdy): jedná se o změ stávající plochy v lokalit ě 279 zóny 10 urč ené pro sportovní vybavení zahrnuté do obytných zón a plochy určené pro modernizace staveb pro společenské účely na plochy urč ené k trvalému bydlení v RD (stávající funkč ní využití: sportovní vybavení zahrnutá do obytných zón a modernizace staveb pro společenské účely, navrhované funkč ní využití: obytné území - ). XII) Ř ešené území 19/IV/2005 (k.ú. Mníšek pod Brdy): jedná se o změ stávající plochy v rekreační zón ě 13 na plochy urč ené k trvalému bydlení v RD (stávající funkční využití: veřejná zele ň - rekreace, navrhované funkč ní využití: obytné území - trvalé bydlení v RD).

3 XIII) Ř ešené území 20/IV/2005 (k.ú. Mníšek pod Brdy): jedná se o změ stávající plochy plochy v lokalit ě 213 zóny 10 určené pro obč anskou vybavenost (zahradnictví) na plochy určené k trvalému bydlení - bytový dům s obč anskou vybaveností a RD (stávající funkční využití: občanská vybavenost, navrhované funkč ní využití: obytné území - trvalé bydlení smíšené v BD a RD). XIV) Ř ešené území 21/IV/2005 (k.ú. Mníšek pod Brdy): jedná se o změ stávající plochy v rekreační zón ě 13 na plochy urč ené k trvalému bydlení v RD (stávající funkční využití: veřejná zele ň - rekreace, navrhované funkč ní využití: obytné území - trvalé bydlení v RD). XV) Ř ešené území 24/IV/2005 (k.ú. Mníšek pod Brdy): jedná se o změ stávající plochy v rekreační zón ě 14 určené pro občanské vybavení na plochy urč ené k zemědělské výrob ě s rekreační funkcí -chov koní (stávající funkční využití: obč anská vybavenost, navrhované funkční využití: zemědělská výroba s rekreační funkcí). XVI) Ř ešené území 25/IV/2005 (k.ú. Mníšek pod Brdy): jedná se o změ stávající plochy určené k individuální rekreaci na plochu urč enou k trvalému bydlení v RD (stávající funkční využití: individuální rekreace -zahrádky, navrhované funkč ní využití: obytné území - charakteru). XVII) Ř ešené území 26/IV/2005 (k.ú. Mníšek pod Brdy): jedná se o změ území východn ě od ulice Ř evnické v zón ě 17a a jižn ě od stávající obytné zóny 11c (stávající funkční využití: rekreace - golfové hřišt ě - ZPF; navrhované funkč ní využití: obytné území - venkovského charakteru). XVIII) Ř ešené území 29/IV/2005 (k.ú. Stříbrná Lhota): jedná se o změ ploch určených pro park, občanskou vybavenost a individuální rekreaci v zón ě 26a, lokalita 541 a 266 jižn ě a západn ě od ulice Lhotecké (stávající funkční využití: veřejná zele ň - park, občanská vybavenost, individuální rekreace, navrhované funkč ní využití: obytné území - venkovského charakteru). XIX) Ř ešené území 30/IV/2005 (k.ú. Stříbrná Lhota): jedná se o změ ploch určených pro veřejnou zele ň, individuální rekreaci a nezastavěných ploch - ZPF jižn ě od ulice Lhotecké (stávající funkční využití: veřejná zele ň, volná krajina - nezastavě né území, navrhované funkč ní využití: obytné území - venkovského charakteru, veřejná zele ň + sportovní a rekreační vybavení zahrnutá do obytných zón). XX) Ř ešené území 33/IV/2005 (k.ú. Stříbrná Lhota): jedná se o změ stávající nezastavěné proluky v zón ě 7, jižn ě od ulice Lhotecké (stávající funkč ní využití: volná krajina - ZPF; navrhované funkč ní využití: obytné území - venkovského charakteru). XXI) Ř ešené území 38/IV/2005 (k.ú. Stříbrná Lhota): jedná se o změ stávající nezastavě né plochy navazující na stávající a rozvojovou plochu lokality 101 Nad Kamenným v zón ě 7, jižn ě od ulice Lhotecké (stávající funkč ní využití: volná krajina - ZPF; navrhované funkční využití: obytné území - XXII) Ř ešené území 41/IV/2005 (k.ú. Mníšek pod Brdy): jedná se o změ stávajícího nezastavěného území západn ě od ulice Dobříšské (stávající funkč ní využití: volná krajina - ZPF; navrhované funkční využití: obytné území - ). XXIII) Ř ešené území 42/IV/2005 (k.ú. Mníšek pod Brdy): jedná se o změ stávajícího území individuální rekreace určeného jako rezerva pro občanské vybavení jižn ě od ulice Lhotecké (lokalita 166, zóna 12b, stávající funkč ní využití: individuální rekreace - rezerva pro občanskou vybavenost; navrhované funkč ní využití: obytné území - trvalé bydlení v RD). XXIV) Ř ešené území 43/IV/2005 (k.ú. Mníšek pod Brdy): jedná se o změ stávajícího území individuální rekreace určeného jako rezerva pro občanské vybavení jižn ě od ulice Na Oboře (lokalita 167, zóna 12b, stávající funkč ní využití: individuální rekreace - rezerva pro občanskou vybavenost; navrhované funkč ní využití: obytné území - trvalé bydlení

4 v RD). XXV) Ř ešené území 44/IV/2005 (k.ú. Mníšek pod Brdy): jedná se o změ stávající plochy v lokalit ě 279 zóny 10 urč ené pro sportovní vybavení zahrnuté do obytných zón a plochy určené pro modernizace modernizace staveb pro společenské účely na plochy urč ené k trvalému bydlení v RD (stávající funkč ní využití: sportovní vybavení zahrnutá do obytných zón a modernizace staveb pro společenské účely, navrhované funkční využití: obytné území - ). XXVI) Ř ešené území 46/IV/2005 (k.ú. Mníšek pod Brdy): jedná se o změ stávajícího nezastavěného území západn ě od ulice V Lipkách a severn ě od stávající obytné zóny 12b (stávající funkční využití: volná krajina - ZPF; navrhované funkč ní využití: obytné území - ). 2) Jednotlivá území řešená změnou č. IV územního plánu SÚ Mníšek pod Brdy jsou vymezena výkresy Komplexní urbanistický výkres (M 1:15 000), a dále podrobně ji rozpracována na výkresech Komplexní urbanistický návrh (1 : 5000). Všechny tyto výkresy jsou nedílnou součástí změny č. IV územního plánu SÚ Mníšku pod Brdy. 3) Pasporty navržených lokalit jsou uvedeny v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky. PŘECHODNÁ A ČÁST III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Uložení dokumentace (1) Schválenou dokumentaci změny č. IV územního plánu SÚ Mníšek pod Brdy archivuje, spravuje a k nahlédnutí pro informaci poskytuje poř izovatel územního plánu SÚ Mníšek pod Brdy, tzn. Stavební úřad Mníšek pod Brdy. (2) Schválená dokumentace změny č. IV územního plánu SÚ Mníšek pod Brdy je dále uložena k nahlédnutí a pro informaci na odboru územního a stavebního řízení Krajského úř adu Středočeského kraje. (3) Schválená dokumentace změny č. IV územního plánu SÚ Mníšek pod Brdy je dále uložena k nahlédnutí a pro informaci na MěÚ Černošice odboru životního prostř edí, jako obci III. stupn ě. Článek 2 Účinnost (1) Tato obecn ě závazná vyhláška o závazných částech změny č.iv územního plánu sídelního útvaru Mníšek pod Brdy nabývá účinnosti uplynutím zákonné patnáctidenní lhů ty ode dne vyhlášení, tj. dne Alexandra Merunková starostka Ing. Karel Vejmola místostarosta Vyhláška vyv šena dne : ě Vyhláška sejmuta dne :

5 PŘÍLOHA Č. 1 obecn ě závazné vyhlášky města Mníšku pod Brdy č. 2/2006 PASPORTY JEDNOTLIVÝCH LOKALIT R Y M A N Ě R O Z V O J O V Á 4/IV/2005 0,29 ha Popis lokality: nezastavěné území uvnit ř zástavby tém ěř výhradn ě z rodinných dom ů předměstského a venkovského typu - velikost stavebních parcel: m2 - max. index zastavěnosti parcely: 0,25

6 S T Ř Í B R N Á L H O T A R O Z V O J O V Á 5/IV/2005 0,44 ha Popis lokality: nezastavěné území uvnit ř zástavby tém ěř výhradn ě z rodinných dom ů předměstského a venkovského typu - velikost stavebních parcel: m2 - max. index zastavěnosti parcely: 0,25

7 S T Ř Í B R N Á L H O T A R O Z V O J O V Á 7/IV/2005 0,83 ha Popis lokality: nezastavěné území na okraji zástavby z rodinných dom ů předměstského a venkovského typu a objekt ů individuální rekreace - velikost stavebních parcel: m2 - max. index zastavěnosti parcel: 0,25

8 S T Ř Í B R N Á L H O T A T R A N S F O R M A Č N Í 8/IV/2005 0,24 ha Popis lokality: plochy individuální rekreace z rodinných dom ů venkovského typu a objekt ů individuální rekreace - velikost stavebních parcel: m2 - max. index zastavěnosti parcel: 0,25

9 S T Ř Í B R N Á L H O T A R O Z V O J O V Á 9/IV/2005 0,93 ha Popis lokality: nezastavěné území uvnit ř zástavby z rodinných dom ů venkovského typu a objekt ů individuální rekreace - velikost stavebních parcel: m2 - max. index zastavěnosti parcel: 0,25 dopravní napojení východní č ásti lokality na ul. Lhoteckou možno realizovat pouze za podmínky zachování plochy pro OV v lokalit ě 295

10 R Y M A N Ě R O Z V O J O V Á 10/IV/2005 1,80 ha Popis lokality: nezastavěné území na okraji zástavby z objekt ů individuální rekreace a volné krajiny - velikost stavebních parcel: m2 - max. index zastavěnosti parcel: 0,25

11 M N Í Š E K P O D B R D Y T R A N S F O R M A Č N Í 12, 18, 44/IV/2005 0,66 ha Popis lokality: zastavitelné území uvnit ř zástavby - rezerva pro OV z objekt ů rodinných dom ů městského typu - podlažnost: 1-2 nadzemní podlaží s využitím podkroví, 1 podzemní podlaží - velikost stavebních parcel: m2 - max. index zastavěnosti parcel: 0,30

12 M N Í Š E K P O D B R D Y R O Z V O J O V Á 14/IV/2005 4,06 ha, plochy sportovního a rekreačního využití Popis lokality: volná krajina - nezastavěné území z objekt ů trvalého bydlení v RD a objekt ů individuální rekreace - velikost stavebních parcel: m2 - index zastavěnosti parcel pro RD: 0,25 - index zastavěnosti sportovních ploch: 0,60 - index veřejné zelen ě: min. 0,10 - na území určeném pro sportovní a rekreační využití nelze umísť ovat velkoobjemové stavby

13 M N Í Š E K P O D B R D Y T R A N S F O R M A Č N Í 19/IV2005 0,67 ha Popis lokality: parková zeleň z objekt ů rodinných dom ů městského typu a veřejné zeleně - podlažnost: RD nadzemní podlaží s využitím podkroví, 1 podzemní podlaží - velikost stavebních parcel: m2, rezidenč ního typu s vysokou úrovní architektonického řešení staveb - max. index zastavěnosti parcel: RD - 0,25

14 pro danou lokalitu je nepř ípustné hlavní dopravní napojení na obslužnou komunikaci podél Dolejšího rybníka M N Í Š E K P O D B R D Y T R A N S F O R M A Č N Í 20/IV/2005 0,34 ha a BD Popis lokality: občanská vybavenost (zahradnictví) z objekt ů rodinných dom ů městského typu a veřejné zelen ě a občanské vybavenosti - podlažnost: BD - 2 nadzemní podlaží s využitím podkroví, 1 podzemní podlaží RD nadzemní podlaží s využitím podkroví, 1 podzemní podlaží - velikost stavebních parcel: m2 - plochy ÚSES ponechat jako nezastavitelné území bez možnosti oplocení a bytového domu př i ulici Skalecké - max. index zastavěnosti parcel: BD - 0,60 RD - 0,30

15

16 M N Í Š E K P O D B R D Y T R A N S F O R M A Č N Í 21/IV/2005 0,60 ha Popis lokality: parková zeleň z objekt ů rodinných dom ů městského typu a veřejné zeleně - podlažnost: RD nadzemní podlaží s využitím podkroví, 1 podzemní podlaží - velikost stavebních parcel: m2, rezidenč ního typu s vysokou úrovní architektonického řešení staveb - max. index zastavěnosti parcel: RD - 0,25 pro danou lokalitu je nepř ípustné hlavní dopravní napojení na obslužnou komunikaci podél Dolejšího rybníka

17 M N Í Š E K P O D B R D Y T R A N S F O R M A Č N Í 24/IV/2005 0,54 ha zemědělská výroba Popis lokality: občanská vybavenost - sport a rekreace z objekt ů individuální rekreace a občanského vybavení - podlažnost: 1-2 nadzemní podlaží s využitím podkroví, 1 podzemní podlaží - lokalita je určena pro transformaci stávajících objekt ů na zemědě lskou farmu s chovem koní pro sportovní účely se zaměřením na veřejnost - max. index zastavěnosti parcel: 0,30

18 M N Í Š E K P O D B R D Y T R A N S F O R M A Č N Í 25/IV/2005 2,73 ha Popis lokality: individuální rekreace z objekt ů trvalého bydlení v RD, objekt ů individuální rekreace a zeleně - velikost stavebních parcel: m2 - max. index zastavěnosti parcel: 0,25 - veřejná zele ň (park) - min. 10% plochy lokality

19 M N Í Š E K P O D B R D Y T R A N S F O R M A Č N Í 26/IV/2005 3,71 ha Popis lokality: plochy sportovního a rekreačního využití, volná krajina z objekt ů trvalého bydlení v RD, objekt ů individuální a ploch technického vybavení území (garáže) - velikost stavebních parcel: m2, rezidenč ního typu s vysokou úrovní architektonického řešení staveb - max. index zastavěnosti parcel: 0,25

20 S T Ř Í B R N Á L H O T A T R A N S F O R M A Č N Í 29/IV/2005 1,10 ha venkovského typu Popis lokality: parková zele ň (29a), individuální rekreace a občanská vybavenost- hasič ská zbrojnice lok. 266 (29b) a individuální rekreace (29c) z objekt ů trvalého bydlení v RD, objekt ů individuální rekreace, objekt ů zemědě lské výroby ( Hlušičkův statek - výhled dle ÚP - transformace na objekt občanského vybavení) - velikost stavebních parcel: 29a a 29c m2, 29 b m2, venkovského typu - max. index zastavěnosti parcel: 0,25 podmínkou výstavby na plochách 29b a 29c je zrušení stávající zemědě lské výroby v objektu Hlušičkova statku a změna využití areálu na objekt obč anské vybavenosti dle záměru ÚP (lok. 267) lokalita 266 se v souvislosti se změnou funkčního využití ruší

21 M N Í Š E K P. B R D Y - S T L H O T A R O Z V O J O V Á Ř Í B R N Á 30/IV/ ,0 ha (30a + 30b) a veřejná zele ň (30c) Popis lokality: individuální rekreace a zele ň (30a) a volná nezastavěná krajina (30b + 30c) z objekt ů individuální rekreace (30a), objekt ů trvalého bydlení (v RD a BD), objektů zemědělské výroby - velikost stavebních parcel: 30a m2, 30b m2, 30c - bez požadavků -30a+30b, rezidenč ního typu s vysokou úrovní architektonického řešení staveb - 30c - lokalita je určena pro vybudování veřejné zelen ě (lesopark) s možností výstavby sportovn ě rekreačních zařízení (nekrytá hřišt ě) - max. index zastavěnosti parcel: 30a+30b - 0,25 30c - 0,10 podmínkou výstavby sportovn ě rekreačních zařízení v lokalit ě 30c je vybudování těchto zař ízení jako nekrytých s minimálním technicko-provozním zázemím, nepřipouští se výstavba hmotov ě výrazných objekt ů s negativním dopadem do krajiného rázu lokality

22 S T Ř Í B R N Á L H O T A R O Z V O J O V Á 33/IV/2005 0,79 ha Popis lokality: nezastavěné území na okraji zástavby z rodinných dom ů předměstského a venkovského typu a objekt ů individuální rekreace - velikost stavebních parcel: m2 - max. index zastavěnosti parcel: 0,25

23 S T Ř Í B R N Á L H O T A R O Z V O J O V Á 38/IV/2005 0,41 ha Popis lokality: nezastavěné území na okraji zástavby z rodinných dom ů předměstského a venkovského typu a objekt ů individuální rekreace - velikost stavebních parcel: m2 - max. index zastavěnosti parcel: 0,25

24 M N Í Š E K P O D B R D Y R O Z V O J O V Á 41/IV/2005 0,24 ha Popis lokality: nezastavěné území na okraji zástavby z rodinných dom ů městského typu - velikost stavebních parcel: m2 - max. index zastavěnosti parcel: 0,25

25 M N Í Š E K P O D B R D Y T R A N S F O R M A Č N Í 42/IV/2005 0,62 ha Popis lokality: individuální rekreace - lok. 166 zóny 12b z rodinných dom ů městského typu a objekt ů individuální rekreace - velikost stavebních parcel: m2 - max. index zastavěnosti parcel: 0,30

26 M N Í Š E K P O D B R D Y T R A N S F O R M A Č N Í 43/IV/2005 0,71 ha Popis lokality: individuální rekreace - lok. 165zóny 12b z rodinných dom ů městského typu a objekt ů individuální rekreace - technická infrastruktura: napojení na stávající inženýrské sít ě v okolní zástavbě - dopravní infrastruktura: napojení na stávající komunikaci v ulici Lhotecké - velikost stavebních parcel: m2 - max. index zastavěnosti parcel: 0,30

27 M N Í Š E K P O D B R D Y R O Z V O J O V Á 46/IV/2005 2,01 ha Popis lokality: nezastavěné území na okraji zástavby z rodinných dom ů městského typu a objekt ů individuální rekreace - velikost stavebních parcel: m2 - max. index zastavěnosti parcel: 0,25

28

MĚSTO PŘÍBRAM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3 /2005 ZE DNE 20. 4. 2005 O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA PŘÍBRAMI

MĚSTO PŘÍBRAM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3 /2005 ZE DNE 20. 4. 2005 O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA PŘÍBRAMI MĚSTO PŘÍBRAM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3 /2005 ZE DNE 20. 4. 2005 O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA PŘÍBRAMI Zastupitelstvo města Příbrami se na svém zasedání dne 20. 4. 2005 usneslo

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2004 obce VĚDOMICE o vymezení závazné části Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Vědomice Zastupitelstvo obce Vědomice vyhlašuje v souladu s ustanovením 29 odst. 2 a 3

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2005 ze dne KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST REGULAČNÍHO PLÁNU MĚSTSKÉ ČÁSTI PŘÍBRAM ŽEŽICE

MĚSTO PŘÍBRAM. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2005 ze dne KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST REGULAČNÍHO PLÁNU MĚSTSKÉ ČÁSTI PŘÍBRAM ŽEŽICE MĚSTO PŘÍBRAM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2005 ze dne 20. 4. 2005 KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST REGULAČNÍHO PLÁNU MĚSTSKÉ ČÁSTI PŘÍBRAM ŽEŽICE Zastupitelstvo města Příbrami se na svém zasedání dne

Více

OBEC ROZVADOV. Obecně závazná vyhláška obce Rozvadov. č. 4/2006,

OBEC ROZVADOV. Obecně závazná vyhláška obce Rozvadov. č. 4/2006, OBEC ROZVADOV Obecně závazná vyhláška obce Rozvadov č. 4/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška obce Rozvadov č. usnesení 81/00 ze dne 3.4.2000 o závazných částech Územního plánu sídelního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C B A T Ň O V I C E - B A T Ň O V I C E 4 5 4 2 3 2 B A T Ň O V I C E PŘÍLOHA ČÍSLO Z

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

O B E C Ř E H L O V I C E

O B E C Ř E H L O V I C E O B E C Ř E H L O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 18/2001 ze dne 3.7.2001, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Řehlovice Zastupitelstvo

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Obecní úřad Lubná PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO LUBNÁ 1 Název územně plánovací dokumentace:

Více

Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.1 ÚP Krásná Hora. A1 Výkres základního členění území - oblast Broumova Lhota

Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.1 ÚP Krásná Hora. A1 Výkres základního členění území - oblast Broumova Lhota Z M Ě N A Č. 1 Ú P K R Á S N Á H O R A : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.1 ÚP Krásná Hora text A1 Výkres základního členění území - oblast Broumova Lhota A2 Výkres základního členění

Více

1. ZMĚNA č. 1 ÚP LÍŠNICE OBSAH:

1. ZMĚNA č. 1 ÚP LÍŠNICE OBSAH: 1. ZMĚNA č. 1 ÚP LÍŠNICE OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST Výkres 1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ VÝŘEZ 1 1: 5000 Výkres 1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ VÝŘEZ 2 1: 5000 Výkres 1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ

Více

ZMĚNU č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LIBICE NAD CIDLINOU

ZMĚNU č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LIBICE NAD CIDLINOU Obec Libice nad Cidlinou Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Zastupitelstvo obce Libice nad Cidlinou, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2001 o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Kunžak 1 Zastupitelstvo obce Kunžak na svém zasedání dne 23.8.2001 schválilo v souladu s ustanoveními 84 odst. 2 písm.

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROVENSKO POD TROSKAMI Zastupitelstvo města Rovensko pod Troskami, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA JABLONEC nad Nisou ZMĚNA 48b

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA JABLONEC nad Nisou ZMĚNA 48b ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA JABLONEC nad Nisou ZMĚNA 48b Pořizovatel: Zhotovitel: Město Jablonec nad Nisou - Odbor rozvoje Úřad územního plánování Vedoucí: ing. Michaela Smrčková Mírové nám 19, 467 51 Jablonec n.

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U MORAVSKÝ KRUMLOV Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U Změna Č.5 I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, SPOL. S R.O. Akce : MORAVSKÝ KRUMLOV územní plán změna č.5 Evidenční

Více

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Obec Jenišovice Obecně závazná vyhláška č. 1/05 ze dne 1.12.2005 o Změně č. 2 závazné části Územního plánu sídelního útvaru Jenišovice Zastupitelstvo obce Jenišovice se na

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu sídelního útvaru ÚHOLIÈKY zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování, 28. října 909, 277 11, Neratovice září 2014 Název

Více

Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA I Ohrada 1854, Vsetín I gsm I I

Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA I Ohrada 1854, Vsetín I gsm I I Č Á S T A / I. 1 NÁVRH ZMĚ N Y Č. 2 P ř íloha č. 3 Příloha č. 1 strana 1 z 5 Návrh změny č. 2 Územního plánu Rožnov pod Radhoštěm, kterou se mění Územní plán Rožnov pod Radhoštěm ve znění změny č. 1. Územní

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY POŘIZOVATEL: Obecní úřad KOSTOMLÁTKY ETAPA OBJEDNATEL: Obec KOSTOMLÁTKY Návrh ZHOTOVITEL: ŽALUDA, projektová kancelář Ing. Eduard Žaluda, Ing. arch.

Více

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE Obecně závazná vyhláška č. 9/97 ze dne 15.12. 1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lanškroun Městská rada podle 45, písm. l zákona o obcích č. 367/90 Sb. a dále podle 26 a násl. zákona

Více

JIŘICE U MIROSLAVI okr. Znojmo

JIŘICE U MIROSLAVI okr. Znojmo ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIŘICE U MIROSLAVI okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování Obec Jiřice u Miroslavi

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘELICE

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘELICE ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘELICE OBJEDNATEL: OBEC STŘELICE POŘIZOVATEL: MěÚ ŠLAPANICE, ODBOR VÝSTAVBY, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vavřinec

Obecně závazná vyhláška obce Vavřinec Obecně závazná vyhláška obce Vavřinec č. 1/2005 o vyhlášení obecně závazné části Územního plánu obce Vavřinec Zastupitelstvo obce Vavřinec se na svém zasedání dne 27.10.2005 usneslo vydat podle 84, odst.

Více

Návrh zadání. Změna č. 2 Územního plánu (ÚP) Pelhřimov (grafická příloha)

Návrh zadání. Změna č. 2 Územního plánu (ÚP) Pelhřimov (grafická příloha) Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov jako pořizovatel dle 6 odst. (1) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KŘELOV-BŘUCHOTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN KŘELOV-BŘUCHOTÍN ÚZEMNÍ PLÁN KŘELOV-BŘUCHOTÍN PŘEHLED ÚPRAV DOKUMENTACE PŘED OPAKOVANÝM VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno srpen 2017 OBSAH: 1. ÚVOD... 5 2. SCHÉMA LOKALIT PROJEDNÁVANÝCH

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č.6. územního plánu. Vlašim

ZADÁNÍ ZMĚNY č.6. územního plánu. Vlašim ZADÁNÍ ZMĚNY č.6 územního plánu Vlašim OBSAH: v rozsahu přílohy č.6 vyhlášky č.500/2006 Sb. Pořizovatel: Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a ÚP, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim Datum: 12/2017 Úvod Město

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘEŠŤOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘEŠŤOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘEŠŤOVICE TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel MěÚ Strakonice odbor rozvoje úřad územního plánování Oprávněná úřední osoba pořizovatele Mgr. Robert Flachs Srpen 2017 NÁVRH ZADÁNÍ

Více

- 1 - ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Účel vyhlášky

- 1 - ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Účel vyhlášky - 1 - O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č.../2006 o schválení závazné části územně plánovací dokumentace - Ú z e m n í h o p l á n u o b c e N o v ý O l d ř i c h o v Obec NOVÝ OLDŘICHOV vyhlašuje

Více

A. Změna č. 1 Územního plánu VELKÁ DOBRÁ. TEXTOVÁ ČÁST Návrh pro společné jednání. Záznam o účinnosti

A. Změna č. 1 Územního plánu VELKÁ DOBRÁ. TEXTOVÁ ČÁST Návrh pro společné jednání. Záznam o účinnosti A. Změna č. 1 Územního plánu VELKÁ DOBRÁ TEXTOVÁ ČÁST Návrh pro společné jednání Záznam o účinnosti Vydalo: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obecní úřad Velká Dobrá Karlovarská 15 273 61 Velká Dobrá

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

Změna č. III ÚPN SÚ Vojkovice

Změna č. III ÚPN SÚ Vojkovice Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: Obec Vojkovice u Brna Hrušovanská 214 667 01 Vojkovice zastoupená starostou Karlem Kleinem Městský úřad Židlochovice Odbor územního plánování a stavební úřad Masarykova

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č.5A

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č.5A ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č.5A 5.02 změna využití území z plochy dopravy a občanské vybavení na plochu pro občanské vybavení v lokalitě u nádraží 5.04 změna využití území z plochy bydlení a dopravy

Více

kterou se vyhlašují závazné části Územního plánu města Brna

kterou se vyhlašují závazné části Územního plánu města Brna VYHLÁŠKA č. 16/1994 kterou se vyhlašují závazné části Územního plánu města Brna ----------------------------------------------------------- Rada města Brna se dne 10. 11. 1994 usnesla vydat podle 16, 24

Více

O B E C J E N I Š O V I C E. Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U N Á V R H Z M Ě N A č

O B E C J E N I Š O V I C E. Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U N Á V R H Z M Ě N A č O B E C J E N I Š O V I C E Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U N Á V R H Z M Ě N A č. 3 2 0 0 8 Územní plán sídelního útvaru Jenišovice 1 Seznam příloh Grafické přílohy jsou z důvodu přehlednosti

Více

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Změna č. 1 územního plánu Střítež Změna č. 1 ÚP Střítež Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Střítež ČJ: ze dne:. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

č. 1/2000 k Územnímu plánu obce

č. 1/2000 k Územnímu plánu obce Obecní zastupitelstvo obce Těšetice, zmocněné ustanoveními 36 odst. 1 písm. n) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a 26 odst. 2 zákona čís. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/2001 kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Bohuslavice

Obecně závazná vyhláška č. 4/2001 kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Bohuslavice Obecně závazná vyhláška č. 4/2001 kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Bohuslavice Zastupitelstvo obce Bohuslavice schválilo na svém zasedání dne 28. 5. 2001 územní plán Obce (dále jen

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 4 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HALŽE. v uplynulém období

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HALŽE. v uplynulém období NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HALŽE v uplynulém období 2010 2014 Návrh zprávy je určen ke konzultaci s dotčenými orgány, sousedními obcemi a Krajským úřadem Plzeňského kraje podle 55 odst.

Více

Dopravní řešení silnice III. třídy s ochranným pásmem 15 m místní komunikace III. třídy místní komunikace III. třídy zklidněná místní komunikace IV. třídy účelová komunikace v krajině O 04 4.8 4.2 9.0

Více

M a g i s t r á t m ě s t a B r n a. V Y H L Á Š K A č. 16/2000. o závazných částech Regulačního plánu Technologického parku Brno

M a g i s t r á t m ě s t a B r n a. V Y H L Á Š K A č. 16/2000. o závazných částech Regulačního plánu Technologického parku Brno M a g i s t r á t m ě s t a B r n a V Y H L Á Š K A č. 16/2000 o závazných částech Regulačního plánu Technologického parku Brno Rada města Brna se na své R3/086 schůzi konané dne 12. 10. 2000 usnesla vydat

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ ETAPA: NÁVRH Upraveno po společném jednání dle 50 zákona č.183/2006 Sb. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Krupá PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

Více

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, Odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Červen 2016 Úvod: Návrh zadání Změny č. 2

Více

Pořizovatel: Steinbrenerova 6, Vimperk. Vypracoval: MěÚ Vimperk, odbor výstavby a ÚP

Pořizovatel: Steinbrenerova 6, Vimperk. Vypracoval: MěÚ Vimperk, odbor výstavby a ÚP ÚZEMNÍ STUDIE NAD TRATÍ P Plloocchhyy S O 4433,, V P 4444,, S O 4455,, V P 4466,,V P 4499,, S O 5522,, V P 5533 zz Ú ÚP PV Viim mppeerrkk ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Vimperk, odbor Steinbrenerova

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Svatava

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Svatava NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Svatava Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Vladimír Adamec místostarosta městyse

Více

JEDOVNICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ

JEDOVNICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ JEDOVNICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ Brno, říjen 2018 JEDOVNICE Změna č. 2 územního plánu zahrnující změny označené Je2, Je3, Je4, Je5, Je6, Je7, Je8, Je10, Je12 včetně uvedení ÚP do

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HULÍN. Změna č. 5 a 6

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HULÍN. Změna č. 5 a 6 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HULÍN Změna č. 5 a 6 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Hulín OKRES : Kroměříž KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Hulín, Odbor rozvoje města a životního prostředí

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

ř ě ř ě ř ě ů ěž š ň ě ň Ů ó ó ů ó ř ě ů Ř š ů ř ř ě Ř ř ř š ř ě ě ř ě š Ž ř Ř ř ř ě š ů ě Í ě ě Š ř ž Š ň ň ř ě ř ř ě š Í ňň š ě ň Š Ž Ž Ř ř Á ř ě ě

ř ě ř ě ř ě ů ěž š ň ě ň Ů ó ó ů ó ř ě ů Ř š ů ř ř ě Ř ř ř š ř ě ě ř ě š Ž ř Ř ř ř ě š ů ě Í ě ě Š ř ž Š ň ň ř ě ř ř ě š Í ňň š ě ň Š Ž Ž Ř ř Á ř ě ě ř ě ě ř š Š ř ř š ň ř ú ě ě ú ř š ě ř ě Š ř ě ó ž Ž š ř ů ě ř ů ř ř ě ě ř ř Š ě Ž ě ě Ž ř ň ř ň ř Ž ř ě ň ě Ž ě ř ě ř ě ř ě ů ěž š ň ě ň Ů ó ó ů ó ř ě ů Ř š ů ř ř ě Ř ř ř š ř ě ě ř ě š Ž ř Ř ř ř ě š ů

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 68. ZMĚNY PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA JABLONEC NAD NISOU

NÁVRH ZADÁNÍ 68. ZMĚNY PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA JABLONEC NAD NISOU NÁVRH ZADÁNÍ 68. ZMĚNY PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ZPRACOVAL: Ing. Michaela Smrčková Oddělení územního plánování Odboru územního a hospodářského rozvoje, Magistrátu města Jablonec

Více

V Y H L Á Š K A Z a s t u p i t e l s t v a m ě s t a P l z n ě č. 36/94

V Y H L Á Š K A Z a s t u p i t e l s t v a m ě s t a P l z n ě č. 36/94 V Y H L Á Š K A Z a s t u p i t e l s t v a m ě s t a P l z n ě č. 36/94 o závazných částech změny Územního plánu města Plzně, P l z e ň - V i n i c e Zastupitelstvo města Plzně dne 6,12,1993 schválilo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN. Po změně č. 2 I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí

ÚZEMNÍ PLÁN. Po změně č. 2 I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí ÚZEMNÍ PLÁN MILOVICE Po změně č. 2 I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí Obec Milovice AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 29, 627

Více

Obec Josefův Důl Josefův Důl. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015

Obec Josefův Důl Josefův Důl. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Obec Josefův Důl 6 293 07 Josefův Důl OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Zastupitelstvo obce Josefův Důl, jako orgán obce příslušný podle 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 183/2006

Více

Návrh zadání územní studie Mutěnice L9-B

Návrh zadání územní studie Mutěnice L9-B Návrh zadání územní studie Mutěnice L9-B Základní identifikační údaje Název akce: Mutěnice L9-B Místo: k.ú. Mutěnice u Strakonic Zadavatel: Pořizovatel: Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje úřad územního

Více

OBEC TISMICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2006 ZE DNE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ ZÁSADY UTVÁŘENÍ ÚZEMÍ

OBEC TISMICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2006 ZE DNE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ ZÁSADY UTVÁŘENÍ ÚZEMÍ OBEC TISMICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2006 ZE DNE 11.9.2006 O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TISMICE Zastupitelstvo obce Tismice se na svém zasedání dne 11.9. 2006 usneslo (usn.č. 1/7/2006)

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kounov PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO KOUNOV 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1

Více

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ZHOTOVITEL

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ZHOTOVITEL ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZASTAVITELNOU PLOCHU 3 V OBCI RADENICE ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT POŘIZOVATEL MÚ VELKÉ MEZIŘÍČÍ, odbor výstavby a regionálního rozvoje tel: 566 781 111 Radnická 29/1, 594 13, Velké Meziříčí

Více

Obecně závazná VYHLÁŠKA BRUMOVICE

Obecně závazná VYHLÁŠKA BRUMOVICE Obecně závazná VYHLÁŠKA Č. 21/1999 ze dne 14.12.1999 o užívání schváleného Územního plánu obce BRUMOVICE Rada obce Brumovice se dne 14.12.1999 usnesla vydat, na základě ustanovení 29 odst. 3 zák. č. 50/1976

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MARTINICE V KRKONOŠÍCH - ZMĚNA Č.1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN MARTINICE V KRKONOŠÍCH - ZMĚNA Č.1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN MARTINICE V KRKONOŠÍCH - ZMĚNA Č.1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO O B E C M A R T I N I C E V K R K O N O Š Í C H - M A R T I N I C E V K R K O N O Š Í C

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E Z L Í N L O U K Y N A D D Ř E V N I C Í

Ú Z E M N Í S T U D I E Z L Í N L O U K Y N A D D Ř E V N I C Í Ú Z E M N Í S T U D I E Z L Í N L O U K Y N A D D Ř E V N I C Í Návrh / říjen 2012 zpracovatel: ellement/ Ing. arch. Jitka Ressová OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE C/ PODMÍNKY

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LUKOV NADE MLÝNEM SO.3 29 a 30

ÚZEMNÍ STUDIE LUKOV NADE MLÝNEM SO.3 29 a 30 ÚZEMNÍ STUDIE LUKOV NADE MLÝNEM SO.3 29 a 30 MÍSTO STAVBY : Lukov, Nade Mlýnem SO.3 29 a 30 ZADAVATEL : obec Lukov K Lůčkám 350 Lukov STUPEŇ DOKUMENTACE : Územní studie Zakázkové číslo Měsíc/rok 08/2017

Více

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Obecně závazná vyhláška města Benátky nad Jizerou o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Benátky nad Jizerou Vyhláška č. 5/1998 Na základě usnesení č. 32/98 ze dne

Více

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV Pořizovatel Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, ve smyslu 6 odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů zpracoval

Více

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ)

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) a) Vymezení zastavěného území Zastavěné území vychází z aktuální pozemkové mapy katastrálního území Nové Hutě a Územního plánu sídelního útvaru Nové

Více

ZÁLESNÁ ZHOŘ okr. Brno - venkov

ZÁLESNÁ ZHOŘ okr. Brno - venkov ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZÁLESNÁ ZHOŘ okr. Brno - venkov I.A TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Obecní úřad Zálesná Zhoř, Zálesná Zhoř 33. 664 84 Objednatel: Obec Zálesná Zhoř Projektant:

Více

š č šú ň š š Ž č Ž š č ůž ň š ůž ů Í ž č č č ň č Ž Ž Ž Ž šú š ů š č š Ž Ž Ž š č č šú Ž ů Ž ž č Ž ň ú š Ž Ž š Ž

š č šú ň š š Ž č Ž š č ůž ň š ůž ů Í ž č č č ň č Ž Ž Ž Ž šú š ů š č š Ž Ž Ž š č č šú Ž ů Ž ž č Ž ň ú š Ž Ž š Ž š č Č Č š ž č č č Ž Č č č č š č Á Č Č č Ů Ž š ú č ž ž č ůž ň š Ž š úč Ž ž Ž č Ž ž Ž ž Ž č š č šú ň š š Ž č Ž š č ůž ň š ůž ů Í ž č č č ň č Ž Ž Ž Ž šú š ů š č š Ž Ž Ž š č č šú Ž ů Ž ž č Ž ň ú š Ž Ž š Ž

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽATEC

ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽATEC ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽATEC Textová část ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE Název ÚPD: Orgán, který ÚPD vydal: Datum nabytí účinnosti: Jméno a příjmení, funkce a

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NIŽBOR

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NIŽBOR ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NIŽBOR N Á V R H Z A D Á N Í Zpracováno v souladu s 47 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

Více

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880 OBSAH DOKUMENTACE II. Odůvodnění Změny č. 4 územního plánu A/ Textová část kapitola-název strana 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...2 1.1 Název úkolu, objednatel, projektant...2 1.2 Obsah změny územního plánu...2 2.

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

OBEC ČECHY ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti. Článek 3 Lhůty aktualizace

OBEC ČECHY ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti. Článek 3 Lhůty aktualizace OBEC ČECHY Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o závazné části územního plánu obce Čechy Zastupitelstvo obce Čechy vydává dne 17.8.2005 podle ust. 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE OSTROMĚŘ č. 3/05

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE OSTROMĚŘ č. 3/05 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE OSTROMĚŘ č. 3/05 O závazné části územního plánu obce Ostroměř Obecní zastupitelstvo Ostroměř rozhodlo na svém zasedání dne 23.06.2005 vydat podle ustanovení 10, písm. a), 84,

Více

Statutární město Brno

Statutární město Brno Statutární město Brno O p a tření obecné povahy č. 2/2008 Změna Územního plánu zóny MČ Brno-Jundrov č. RP 4/04-I Zastupitelstvo města Brna, příslušné podle 6 odst. (5) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ Mníšek pod Brdy 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: Územní studie obytné lokality Pod silnicí, Mníšek pod Brdy MÍSTO : Mníšek pod Brdy, lokalita Pod silnicí, k.ú. Mníšek

Více

M Ě S T O P E Č K Y ÚZEMNÍ PLÁN PEČKY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA PEČKY JAKO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY USNESENÍM Č. 3/2012 ZE DNE 20.6.

M Ě S T O P E Č K Y ÚZEMNÍ PLÁN PEČKY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA PEČKY JAKO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY USNESENÍM Č. 3/2012 ZE DNE 20.6. M Ě S T O P E Č K Y ÚZEMNÍ PLÁN PEČKY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města PEČKY jako příslušný orgán dle 6, odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění

Více

ZMĚNA č. 8 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ

ZMĚNA č. 8 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELAŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 8 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ OBJEDNATEL: MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ POŘIZOVATEL: MěÚ VELKÁ BÍTEŠ,

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PRO LOKALITU NA NOVÝCH DVORECH V OBCI ROZSOCHATEC

ÚZEMNÍ STUDIE PRO LOKALITU NA NOVÝCH DVORECH V OBCI ROZSOCHATEC A ÚZEMNÍ STUDIE PRO LOKALITU NA NOVÝCH DVORECH V OBCI ROZSOCHATEC T E X T O V Á Č Á S T Z Á Z N A M O P R O J E D N Á N Í A S C H V Á L E N Í Ú Z E M Í S T U D I E Územní studie byla dne. projednána Zastupitelstvem

Více

TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA KA

TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA KA TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KAKA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František Kačírek odpovědný

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

JEDOVNICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ

JEDOVNICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ JEDOVNICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ Brno, únor 2019 JEDOVNICE Změna č. 2 územního plánu zahrnující změny označené Je2, Je3, Je4, Je5, Je6, Je7, Je8, Je10, Je12 včetně uvedení ÚP do

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÉ BUDĚJOVICE ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Návrh obsahu změny územního plánu zkráceným postupem podle 55a, odst. (2), písmeno c) zákona č. 225/2017 Sb. (novely stavebního zákona). Zadavatel: Pořizovatel

Více

O B E C P Ř Í B R A M N A M O R A V Ě Příbram Zastávka u Brna

O B E C P Ř Í B R A M N A M O R A V Ě Příbram Zastávka u Brna O B E C P Ř Í B R A M N A M O R A V Ě Příbram 33 664 84 Zastávka u Brna V Příbrami na Moravě dne 6. srpna 2008 O p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y č. 1 / 2 0 0 8 Změna č. I územního plánu obce Příbram

Více

Regulační plán Litvínov - Osada

Regulační plán Litvínov - Osada Regulační plán Litvínov - Osada Návrh zadání změny č. 1 Regulačního plánu Litvínov - Osada červen 2005 Obsah zadání: a) důvody pro pořízení regulačního plánu a stanovení hlavních cílů rozvoje území b)

Více

ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELAŘ, ZAVŘENÁ 32, BRNO BOŠOVICE. A. ZMĚNA č.

ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELAŘ, ZAVŘENÁ 32, BRNO BOŠOVICE. A. ZMĚNA č. ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELAŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO BOŠOVICE A. ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL: MĚÚ SLAVKOV U BRNA, ODBOR STAVEBNÍHO A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍHO

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno

Více

JEDOVNICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ

JEDOVNICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ JEDOVNICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ Brno, březen 2018 JEDOVNICE Změna č. 2 územního plánu Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: Městys Jedovnice Městský úřad Blansko, úřad územního plánování,

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M I K U L O V ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více