Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Táto prezentácia bola použitá v rámci projektu Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. Portál Európske únie European Social Fund ESF na Slovensku ITMS

2 Pohľad do minulosti. Čo študuje parazitológia? Pokus o definíciu parazita. Formy vzťahov medzi organizmami. Typy parazitov a hostiteľov. Je mnoho druhov parazitických živočíchov? V ktorých taxónoch sú zastúpené? Parazity a ich životné (vývinové) cykly. Parazity a zdravie človeka.

3 Pohľad do minulosti parazitológie Viaceré parazity, najmä parazitické helminty boli známe už v staroveku. Príchodom novoveku ( storočie) sa začali rýchlo rozvíjať prírodné vedy medzi ktorými popredné mieste zaujali vedy o živote. Jedným zo širšie vzdelaaných prírodopiscov novoveku, ktorý patrí do galérie zakladateľov parazitológie patrí Talian Francesco Redi ( ) Preštudoval mnohé parazitické helminty, neodmietal myšlienku ich možného vzniku z telových štiav hostiteľského organizmu. Na druhej strane dokázal, že larvy hmyzu vznikajú z oplodnených vajíčok.

4 Nie menej významnou osobnosťou bol dánsky zoológ Japetus Steenstrup ( ), ktorý na základe štúdia ontogenézy motolíc dokázal, že rôzne morfologicky výrazne odlišné larválne štádia patria jednému druhu. V minulosti boli opisované ako samostatné druhy. Za zakladateľa modernej parazitológie sa považuje profesor zoológie viacerých nemeckých univerzít Rudolf Leuckart ( ). Jeho dielo Die Parasiten des Menschen... zohralo rozhodujúcu úlohu pri formovaní parazitológie ako samostatnej biologickej disciplíny.

5 Tvorcom modernej parazitológie na území bývalého Československa bol Otto Jírovec ( ), profesor Karlovej univerzity. Jeho príručka parazitológie Parasitologie pro lékaře, lékaře ktorá vyšla v troch českých a jednom nemeckom vydaní odchovala celú generáciu českých a slovenských parazitológov.

6 Parazitológia je nauka o parazitoch. Študuje stavbu tela, vývin (ontogenézu), spôsob života parazitov, spôsoby prenosu jednotlivých druhov parazitov a metódy boja proti šíreniu parazitárnych chorôb. Nie menej dôležité je štúdium systému parazit hostiteľ. hostiteľ Ide o asymetrický vzťah. Hostiteľ má záujmy často úplne protichodné ako jeho parazit. Naproti tomu parazit tým, že potrebuje hostiteľa živého ako svoje životné prostredie musí mať do istej miery záujmy zhodné so záujmami hostiteľa. Pôvodne bola súčasťou zoológie a medicíny, ako samostatná biologická disciplína sa sformovala koncom 19. storočia. Parazit (cudzopasník) je organizmus, ktorý využíva iný organizmus (hostiteľa) ako zdroj potravy i ako stále alebo dočasné životné prostredie. Brzdí životné funkcie hostiteľa, odoberá mu živiny a je zdrojom jeho lokálnej alebo celkovej intoxikácie. I keď mnohé organizmy (mikróby, huby, niektoré rastliny) žijú na úkor iných organizmov k vlastným parazitom zvyčajne zaraďujeme len živočíchy. V mnohých prípadoch nevieme presne odlíšiť parazita od predátora. Z hľadiska negatívneho pôsobenia na hostiteľský organizmus existuje celá škála prechodných foriem parazitov od skoro neškodných druhov až po druhy, ktoré svojich hostiteľov skôr či neskôr usmrcujú.

7 Parazitizmus slúži na označenie vzťahu organizmov (parazit-hostiteľ), z ktorých parazit žije na úkor hostiteľa, ktorého viac či menej poškodzuje (príklady: človek Trypanosoma gambiense; človeka Taenia solium) Komenzalizmus (spolustolovníctvo) vzťah organizmov, v ktorom jeden z partnerov profituje bez toho aby poškodzoval druhého (príklad: človekentamoeba coli) Mutualizmus obojstranne prospešný vzťah partnerských organizmov (mutuálov). V mnohých prípadoch je fyziologická závislosť mutuálov tak silná, že jeden bez druhého nie sú schopné existencie (príklad: termit bičíkovce).

8 Z hľadiska lokalizácie rozdeľujeme parazitov na hostiteľovi alebo v hostiteľovi na ektoparazity napr. voš a endoparazity napr. hlísta. Z hľadiska časového poznáme parazity trvalé-permanentné napr. voš, hlísta a dočasné-temporálne napr. ploštica posteľná, komár. Poznáme parazitické organizmy, ktoré parazitujú v iných parazitoch napr. larvy parazitických blanokrídlovcov v kliešťoch alebo v parazitických larvách dvojkrídlovcov. Pri označovaní druhostupňového parazitizmu používame pojmy hyperparazitizmus, hyperparazitizmus hyperparazit. hyperparazit Podľa počtu hostiteľov zastúpených v životnom cykle parazita hovoríme o parazitoch jednohostiteľských napr. mrla ľudská; dvojhostiteľských napr. pôvodca malárie Plasmodium falciparum; viachostiteľských napr. pásomnica Diphyllobothrium latum

9 Podobne ako parazitov i hostiteľov môže rozdeliť na niekoľko typov. Dvoja viachostiteľské parazity majú definitívneho hostiteľa a medzihostiteľa či medzihostiteľov. medzihostiteľov V definitívnom hostiteľovi parazit pohlavne dozrieva a pohlavne sa v ňom rozmnožuje. V medzihostiteľovi parazit prekonáva časť vývinu (ontogenézy), môže sa v ňom nepohlavne rozmnožovať. V medzihostiteľovi prebieha vývin infekčného štádia parazita. Medzihostiteľ, Medzihostiteľ ktorý aktívne prenáša vývinové štádium parazita nazývame vektor prenášač, prenášač napr. samičky komárov prenášajú larvymikrofilárie vlasovcov, ktoré sú pôvodcami elefantiázy. Živočícha, ktorý sa nepodieľa na vývinovom cykle parazita, no môžu sa v ňom hromadiť (kumulovať) infekčné štádia parazita, označujeme termínom paratenický hostiteľ. hostiteľ Ak infekčné štádia parazita paratenického hostiteľa poškodzujú (správajú sa ako parazity, vyvolávajú obranné reakcie hostite- ľa) hovoríme o paratenickom parazitizme; parazitizme ako ho nepoškodzujú (správa- jú sa ako inertné partikuly, nevyvolávajú obranné reakcie hostiteľa) hovo- ríme o habitacionizme.

10 Fenomén parazitizmu je na Zemi veľmi rozšírený. Značnú časť všetkých organizmov na Zemi tvoria práve parazitické druhy. Parazit a hostiteľ sa vzájomné veľmi intenzívne ovplyvňujú. Domnievame sa, že práve interakcie medzi rôznymi organizmami predstavujú hlavný motor biologickej evolúcie. Parazity sú vo väčšine známych živočíšnych kmeňoch. Najväčší počet parazitických druhov je medzi jednobunkovcami, helmintami a článkonožcami. Jednobunkové parazity sú zastúpené v kmeňoch Sarcomastigophora parazitické bičíkovce a meňavky; Apicomplexa, Microspora a Myxozoa sú výlučne kmeňmi parazitických prvokov, veľký počet parazitov nachádzame i medzi nálevníkmi Ciliophora. Parazitické helminty sú bohato zastúpené v kmeňoch Plathelminthes-ploskavce, Acanthocephala-háčikohlavce a Nematoda-hlístovce. Bohatstvom parazitologicky významných druhov nezaostávajú ani článkonožce (Arthropoda). Významné sú najmä roztoče (Acarina), z kôrovcov parazitické Copepoda a Branchiura a z triedy hmyzu (Insecta) najmä Anoplura-vši, mnohé Heteroptera-bzdochy, Diptera-dvojkrídlovce a Siphonaptera-blchy.

11 Spavá nemoc, africká trypanozomóza Pôvodca: 1. Trypanosoma gambiense, rozšírený v riečnych oblastiach západnej a strednej Afriky, vektorom sú Glossina palpalis a G. tachinoides; a 2. Trypanosoma rhodesiense, rozšírený v oblastiach východoafrických saván, vektorom je Glossina morsitans. Vývinový cyklus Trypanosoma gambiense v tele človeka a v tele bodavky tse-tse

12

13 Malária Pôvodca: Plasmodium falciparum rozšírený kozmopolitne v subtropickom a tropickom pásme, vyvoláva malignú terciánu; P. vivax rozšírený kozmopolitne, vyvoláva benignú terciánu; P. ovale, rozšírený najmä v západnej tropickej Afrike, vyvoláva terciánu; P. malariae, kozmopolit, vyvoláva kvartánu. Vektorom všetkých plazmódií sú samičky komárov rodu Anopheles. V našej faune bolo zistených 6 druhov rodu Anopheles. Slovensko v súčasnej dobe patrí medzi krajiny bez malárie.

14 Fasciolóza Pôvodca: motolica pečeňová Fasciola hepatica, kozmopolitne rozšírená, človek sa infikuje konzumáciou encystovaných metacerkáriií (adoleskárií) prichytených na vodných alebo pobrežných rastlinách.

15 Tenióza Pôvodca: pásomnica Taenia solium, medzihostiteľ hovädzi dobytok, kozmopolitne rozšírený; pásomnica T. saginata, medzihostiteľ ošípaná, človek môže byť definitívnym hostiteľom i medzihostiteľom, rozšírenie prakticky kozmopolitné, menšia pravdepodobnosť výskytu v krajinách, v ktorých sa nekonzumuje bravčové mäso.

16 Askarióza Pôvodca: hlísta detská Ascaris lumbricoides, hostiteľ človek, patrí do triedy Nematoda,helmint kozmopolitne rozšírený

17 Močová schistozomóza, črevná schistozomóza, japonská schistozomóza Pôvodca: Schistosoma haematobium rozšírený v Afrike, medzihostiteľom sú vodné ulitníky rodu Bulinus; S. mansoni, rozšírený v Afrike a Latinskej Amerike, medzihostiteľom sú vodné ulitníky rodov Biomphalaria a Australorbis; S. japonicum, rozšírený vo východnej Ázii, medzihostiteľom sú vodné ulitníky rodu Oncomelania.

18 Roztoče (Acarina) Kliešte (Ixodidae), Ixodes ricinus

19 Zákožkovité (Sarcoptidae), zákožka svrabová (Sarcoptes scabiei) Roztoče (Acarina)

20 Vši (Anoplura) Ľudské vši voš šatova (Pediculus humanus), voš hlavová (Pediculus capitis) a voš lonová (Pthirus pubis)

21 Komáre (Culicidae) Komáre rodu Anopheles, Ochlerotatus, Culex

22 Blchy (Siphonaptera) Blchy Pulex irritans, Ctenocephalides canis, C.felis, Xenopsylla cheopis Pulex irritans Ctenocephalides canis Xenopsylla cheopis

23 Parazity a zdravie človeka Viaceré parazitárne choroby, ktorými trpia milióny ľudí, patria medzi najrozšírenejšie na Zemi. Uvedené príklady to len potvrdzujú. Parazitickým prvokom Toxoplasma gondii (toxoplazmóza) je postihnutých štvrtina až tretina svetovej populácie. Napriek dosiahnutým pokrokom v tlmení populácií anofelov a dostupnosti moderných antimalarik je malária permanentným vážnym zdravotníckym problémom v 60 krajinách, najmä tropickej Afriky a Ázie. Touto chorobou trpia desiatky miliónov ľudí. Nie menej významnou je spavá choroba (trypanozomóza), ktorou je na Africkom kontinente ohrozených viac ako 35 miliónov ľudí. Elefantiázou, ktorú vyvoláva vlasovec Wuchereria bancrofti je postihnutých približne 250 miliónov ľudí. Týchto niekoľko uvedených príkladov zreteľne podčiarkuje význam parazitológie a potrebu trvalého rozvoja jej poznatkov.

24

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Anna Čvančarová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B 5347 Anna Čvančarová Studijní

Více

Paraziti (prvoci, červi, členovci)

Paraziti (prvoci, červi, členovci) Paraziti (prvoci, červi, členovci) Giardia intestinalis I. Prvoci Patogenita: vodnaté průjmy Terapie: metronidazol Dg.: cysty a trofozoiti ve stolici, trofozoiti v duodenální šťávě Epidemiologie: kontaminovaná

Více

Parazit organismus (mikroorganismus, rostlina, živočich), který žije na těle nebo uvnitř těla jiného organismu (hostitele), živí se na jeho úkor a tím mu škodí. Kdo to je parazitolog? Quaint person who

Více

MUDr. Miroslav Förstl

MUDr. Miroslav Förstl NUCLEUS HK Autor: MUDr. Miroslav Förstl Ústav klinické mikrobiologie FN a LFUK Hradec Králové Spoluautorský kolektiv: MUDr. Pavel Čermák, CSc., prof. MUDr. Jiří Horáček, CSc., MVDr. Zuzana Čermáková, PharmDr.

Více

Zriedkavé choroby organizácia a stratégia

Zriedkavé choroby organizácia a stratégia Zriedkavé choroby organizácia a stratégia MUDr. Oto Ürge Čo sú zriedkavé choroby? Tzv. "zriedkavé choroby " sú stavy, ktoré postihujú iba malý počet ľudí v rámci celej populácie a prinášajú špecifické

Více

Okruh 1 Šelmy, člověk, hlodavci, králíci

Okruh 1 Šelmy, člověk, hlodavci, králíci Okruh 1 Šelmy, člověk, hlodavci, králíci 1. Hlavní gastrointestinální infekce člověka tropů a subtropů. 2. Protozoální infekce člověka v České republice. 3. Onemocnění člověka způsobené rodem Trypanosoma.

Více

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI Priemyselná toxikológia 06, Piešťany, 23. - 25. V. 2006 HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI NO 3 Šalgovičová Danka Výskumný ústav potravinársky, Bratislava Úvod Dusičnany patria

Více

Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus

Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus Parazitismus: jedna z forem predace v širším pojetí parazit je na hostitele vázán jeho existence závisí na živém hostiteli Když hostitel uhyne: parazité se musí

Více

Pátráme po mikrobech Díl XV. Anglická terminologie v mikrobiologii

Pátráme po mikrobech Díl XV. Anglická terminologie v mikrobiologii Pátráme po mikrobech Díl XV. Anglická terminologie v mikrobiologii Ondřej Zahradníček K praktickým cvičením z VLLM0421c zahradnicek@fnusa.cz Pozor! Téma se vůbec neprobírá v prezenční výuce. Jeho absolvování

Více

Mezi ektoparazity patří různí členovci (vši, zákoţka svrabová, )

Mezi ektoparazity patří různí členovci (vši, zákoţka svrabová, ) Parazité jsou klinicky významní ţivočiši, ne vţdy mikroskopičtí Lze je členit dle umístění v organismu, zoologických kritérií a dalších vlastností Mezi endoparazity (vnitřní parazity) patří: Prvoci- Protozoa

Více

Aktivizujúce úlohy k téme tuky

Aktivizujúce úlohy k téme tuky Aktivizujúce úlohy k téme tuky Poznámky pre učiteľa Téma: Tuky Ciele: - charakterizovať lipidy z hľadiska výskytu, štruktúry, vlastností, významu a zastúpenia vo výžive človeka - charakterizovať výskyt

Více

Didaktický učební materiál pro ZŠ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Radovan Vlček Vytvořeno: červen 2011

Didaktický učební materiál pro ZŠ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Radovan Vlček Vytvořeno: červen 2011 Didaktický učební materiál pro ZŠ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor: Mgr. Radovan Vlček Vytvořeno: červen 2011 Určeno: 6. ročník ZŠ Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor:

Více

Nováková E., Kubíčková T., Ondriska F. PARAZITOLÓGIA

Nováková E., Kubíčková T., Ondriska F. PARAZITOLÓGIA Nováková E., Kubíčková T., Ondriska F. L E K Á R S K A PARAZITOLÓGIA Elena Nováková, Tatiana Kubíčková, František Ondriska 5 Obsah Slovo o autoroch...7 1. Úvod do lekárskej parazitológie...9 1.1 Zdravotne

Více

Téma 14 Základy klinické mykologie a parazitologie

Téma 14 Základy klinické mykologie a parazitologie Téma 14 Základy klinické mykologie a parazitologie 14.1 Původci mykóz, vyšetřovací metody v mykologii 14.1.1 Houby obecně Houby jsou eukaryotní organismy, tvoří samostatnou říši vedle říše ţivočišné a

Více

Štruktúra údajov pre kontajner XML údajov 1. Dátové prvky pre kontajner XML údajov

Štruktúra údajov pre kontajner XML údajov 1. Dátové prvky pre kontajner XML údajov Štruktúra údajov pre kontajner XML údajov 1. Dátové prvky pre kontajner XML údajov D.4 Kontajner XML údajov (XMLDataContainer) Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Kontajner XML údajov (XMLDataContainer)

Více

OPVK CZ.1.07/2.2.00/

OPVK CZ.1.07/2.2.00/ OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0184 Parazitologie OCH/PAR ing. Kamil Kořistek, Ph.D. LS 2012/2013 Obsah přednášek OBECNÁ PARAZITOLOGIE I, literatura, definice, klasifikace parazitů, makro- a mikroparaziti, přenos

Více

Plasmodium Babesia. přenos: krevsajícím hmyzem infekce: červených krvinek

Plasmodium Babesia. přenos: krevsajícím hmyzem infekce: červených krvinek Plasmodium Babesia přenos: krevsajícím hmyzem infekce: červených krvinek Plasmodium falciparum - genom Plasmodium vivax Plasmodium ovale Plasmodium malariae Plasmodium knowlesi krevní apicomplexa intracelulární

Více

Název materiálu: Viry, houby, parazité. Datum (období) vytvoření: Autor materiálu: MUDr. Zdeňka Kasková. Zařazení materiálu:

Název materiálu: Viry, houby, parazité. Datum (období) vytvoření: Autor materiálu: MUDr. Zdeňka Kasková. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

TomTom Referenčná príručka

TomTom Referenčná príručka TomTom Referenčná príručka Obsah Rizikové zóny 3 Rizikové zóny vo Francúzsku... 3 Upozornenia na rizikové zóny... 3 Zmena spôsobu upozornenia... 4 tlačidlo Ohlásiť... 4 Nahlásenie novej rizikovej zóny

Více

J12 Základy klinické parazitologie

J12 Základy klinické parazitologie J12 Základy klinické parazitologie VLLM0421c (jaro 2016) Osnova klasifikace parazitů střevní paraziti krevní paraziti urogenitální paraziti 2/50 Paraziti parazit = organizmus, který ke svému životu využívá

Více

Parazitologie. MUDr. Drahomíra Rottenbornová

Parazitologie. MUDr. Drahomíra Rottenbornová Parazitologie MUDr. Drahomíra Rottenbornová Materiál na parazitologické vyšetření Stolice velikosti vlašského ořechu do odběrové nádobky, nemusí být sterilní nelze-li ihned odeslat do laboratoře, uchováváme

Více

Operačný systém Úvodná prednáška

Operačný systém Úvodná prednáška Operačný systém Úvodná prednáška Pohľad zvonka (z vyšších úrovní) Pohľad zvnútra Pojmy správy procesov Úlohy jednotlivých častí operačného systému Autor: Peter Tomcsányi, Niektoré práva vyhradené v zmysle

Více

Prevody z pointfree tvaru na pointwise tvar

Prevody z pointfree tvaru na pointwise tvar Prevody z pointfree tvaru na pointwise tvar Tomáš Szaniszlo 2010-03-24 (v.2) 1 Príklad (.(,)). (.). (,) Prevedenie z pointfree do pointwise tvaru výrazu (.(,)). (.). (,). (.(,)). (.). (,) Teraz je funkcia

Více

Microsoft Project CVIČENIE 6 1

Microsoft Project CVIČENIE 6 1 Microsoft Project CVIČENIE 6 1 Príprava na realizáciu samostatného projektu Študenti sa rozdelia do 4-členných skupín (a menej členov). Jedna skupina = jedno zadanie = jedna téma. V zápočtovom týždni (alebo

Více

Nagyová,Obuch,Zedníček

Nagyová,Obuch,Zedníček Nagyová,Obuch,Zedníček Rozhranie dvoch svetov súše a mora Postupná zmena biotopov z výlučne suchozemského na zaliaty väčšinu času morom Horná časť pobrežia útesy alebo pieskové duny Bližšie pri mori plochšie

Více

7 dôvodov prečo krb/kachľovú pec od člena Cechu kachliarov

7 dôvodov prečo krb/kachľovú pec od člena Cechu kachliarov 7 dôvodov prečo krb/kachľovú pec od člena Cechu kachliarov 1. Zdravie Teplo domova Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán, hovorí staré príslovie. Prinášame Vám ho do Vašich obývačiek, aby oheň bol nielen Vaším

Více

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Cieľom predkladanej správy je opísať výsledky monitorovania údajov o spotrebe ovocia a zeleniny u detí, žiakov a rodičov (ďalej len monitorovanie) v Slovenskej

Více

Verifikácia a falzifikácia

Verifikácia a falzifikácia Hypotézy Hypotézy - výskumný predpoklad Prečo musí mať výskum hypotézu? Hypotéza obsahuje vlastnosti, ktoré výskumná otázka nemá. Je operatívnejšia, núti výskumníka odpovedať priamo: áno, alebo nie. V

Více

Prednáška č.1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ MANAŽMENTU

Prednáška č.1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ MANAŽMENTU Prednáška č.1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ MANAŽMENTU Systémové prvky riadenia Systém je definovaný ako usporiadaný komplex vzájomne pôsobiacich prvkov spolu s ich vlastnosťami a stanoveným účelom. MANAŽMENT

Více

Odmietanie očkovania v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast

Odmietanie očkovania v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast Odmietanie očkovania v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast Európsky imunizačný týždeň 2014 15.4.2014 MUDr. Marta Špániková, všeobecný lekár pre deti a dorast, Petržalka Očkovanie v ambulancii

Více

Exotické parazitové choroby už aj na Slovensku?

Exotické parazitové choroby už aj na Slovensku? Exotické parazitové choroby už aj na Slovensku? Nasir Jalili Mikrobiologický ústav LFUK a Národne referenčné laboratórium pre tropické choroby VŠSv. Alžbety V Bratislave Bratislava, vedecká cukráre reň

Více

VETERINÁRNA AMBULANCIA

VETERINÁRNA AMBULANCIA VETERINÁRNA AMBULANCIA ŽDIARSKA 21, KOŠICE, 04012 www.veterinar-jazero.sk Vakcinácia spoločenských zvierat MVDr. René Mandelík, PhD. MVDr. Michal Moško Vakcinácia spoločenských zvierat (psy, mačky, králiky,

Více

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SITUÁCIA NA SLOVENSKU pomerne nová iniciatíva (napriek starým túžbam) spolupráca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a neziskovej

Více

kmen: Hlísti (Nemathelminthes) Milan Dundr

kmen: Hlísti (Nemathelminthes) Milan Dundr kmen: Hlísti (Nemathelminthes) Milan Dundr hlísti dvouvrstevní (pseudocoel) tělo: protáhlé nečlánkované válcovité koběma koncům se zužuje hlísti pokožka jednovrstevná silná kutikula (ochrana) pružné a

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: Psychológia - voliteľný predmet Úroveň:

Více

Geografia. VI. ročník

Geografia. VI. ročník Geografia VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

CHOROBY ČLOVĚKA VYVOLANÉ BAKTÉRIEMI A JINÝMI PARAZITY

CHOROBY ČLOVĚKA VYVOLANÉ BAKTÉRIEMI A JINÝMI PARAZITY CHOROBY ČLOVĚKA VYVOLANÉ BAKTÉRIEMI A JINÝMI PARAZITY PROKARYONTA Dominují biosféře (biomasa předčí váhu eukaryot 10-násobně) Známo asi 5 000 druhů Výskyt téměř ve všech prostředích Menšina způsobuje závažná

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH PERSONALISTIKA A RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV A ICH VZÁJOMNÝ VZŤAH 1 OSNOVA organizácia a jej disciplíny personalistika a riadenie ľudských zdrojov 2 Organizácia: spôsob usporadúvania, usporiadania, zaradenia

Více

w w w. a l z h e i m e r. s k

w w w. a l z h e i m e r. s k Čo je Alzheimerova choroba? Degeneratívne ochorenie mozgu, pri ktorom dochádza k zániku mozgových buniek a ku zmene látkovej premeny v mozgu. Je to najčastejšia forma demencie - spôsobuje poruchy mozgu

Více

Divoké skládky v Nitre

Divoké skládky v Nitre Divoké skládky v Nitre Môžeme ich vidieť cestou domov z práce, zo školy, na prechádzke v lese alebo niekedy stačí pozrieť sa von oknom. Hrôzostrašné, páchnuce a nebezpečné skládky odpadu. Vlastne divoké

Více

KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok.

KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok. KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok. Cestné preteky jednotlivcov Muži Elite Kvalifikačný systém sa bude používať v poradí

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

Na úvod www.medmicro.info

Na úvod www.medmicro.info Lékařská mikrobiologie pro ZDRL Týden 23: Základy lékařské parazitologie Ondřej Zahradníček zahradnicek@fnusa.cz Na úvod www.medmicro.info Co nás dnes čeká Obecná parazitologie Speciální parazitologie

Více

Parazitární nákazy s alimentárním přenosem. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU

Parazitární nákazy s alimentárním přenosem. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU Parazitární nákazy s alimentárním přenosem MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU Toxoplasmóza původce: Toxoplasma gondii formy nákazy: kongenitální - Sabinova triáda postnatální f. uzlinová, gynekologická,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 6. 9. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

Čím vyniká Amerika z hľadiska hospodárskych činností človeka. Geografia 6. ročník ZŠ

Čím vyniká Amerika z hľadiska hospodárskych činností človeka. Geografia 6. ročník ZŠ Čím vyniká Amerika z hľadiska hospodárskych činností človeka Geografia 6. ročník ZŠ Amerika Nový svet Amerika, hlavne Severná, sa už v 19. storočí stala symbolom pokroku v mnohých oblastiach vedy a techniky

Více

Ponuka výučbových programov v ZOO Bratislava pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy

Ponuka výučbových programov v ZOO Bratislava pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy Ponuka výučbových programov v ZOO Bratislava pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy Program: POTULKY AFRICKÝMI SAVANAMI Charakteristika biotopu saván, význam a ohrozenie saván, rastlinstvo a

Více

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo MAR filozofiu používali ľudia už dávno bez toho, aby svoje konanie odôvodňovali učením o marketingu Prakticky išlo o živelné úsilie minimalizovať riziko pri podnikaní a maximalizovať zisk z predaja vyrobenej

Více

Jednoduché stroje Prevody na prenos síl a pohybu

Jednoduché stroje Prevody na prenos síl a pohybu Stroje a mechanizmy Jednoduché stroje Prevody na prenos síl a pohybu História jednoduchých strojov dôvodom na ich vznik bola snaha ľudí uľahčiť si svoju namáhavú prácu postupne pomocou nástrojov a rôznych

Více

Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie)

Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie) Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie) Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky Cvičenie 1 Beáta Stehlíková, FMFI UK Bratislava www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Príklad 1: Zhody

Více

VYHODNOTENIE ANONYMNÉHO DOTAZNÍKA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZŠ s MŠ FRANCISCIHO V POPRADE ZA ŠK. ROK 2014/2015

VYHODNOTENIE ANONYMNÉHO DOTAZNÍKA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZŠ s MŠ FRANCISCIHO V POPRADE ZA ŠK. ROK 2014/2015 VYHODNOTENIE ANONYMNÉHO DOTAZNÍKA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZŠ s MŠ FRANCISCIHO V POPRADE ZA ŠK. ROK 2014/2015 V čase od 8.6.2015 do 20.6.2015 tak ako každý rok prebehli v každej triede tematické besedy

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Obrázok č. 1 Rozloženie typu realizovaných aktivít v RÚVZ v SR ku Medzinárodnému dňu bez fajčenia v roku 2011

Obrázok č. 1 Rozloženie typu realizovaných aktivít v RÚVZ v SR ku Medzinárodnému dňu bez fajčenia v roku 2011 17. november 2011 - Medzinárodný deň bez fajčenia vyhodnotenie realizovaných aktivít Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike. Pracovníci odborov podpory zdravia na regionálnych

Více

úzkosť Aby sme si rozumeli

úzkosť Aby sme si rozumeli a Aby sme si rozumeli úzkosť (z latinčiny - anxieta) nie je strach pri strachu vieme, čoho sa bojíme, úzkosť je menej jasná; niekedy sa bojíme úzkosti nepríjemné pocity: napätie; tlak v žalúdku; brnenie

Více

Test. Ktorý valec by ste použili? A. Jednočinný valec B. Dvojčinný valec. Odpoveď:

Test. Ktorý valec by ste použili? A. Jednočinný valec B. Dvojčinný valec. Odpoveď: Test Týmto testom môžete zistiť, či sú Vaše základné znalosti o pneumatickom riadení postačujúce pre nadstavbový seminár P121, alebo je pre Vás lepšie absolvovať základný seminár EP111. Test je rýchly,

Více

INFORMÁCIE ENERGII-ELEKTRÁRNE

INFORMÁCIE ENERGII-ELEKTRÁRNE INFORMÁCIE O ENERGII-ELEKTRÁRNE ENERGIA? ČO JE Energia je schopnosť konať prácu. Energia je všade v slnečnom svetle ako teplo i svetlo, v magnetofóne ako energia zvuku, dokonca aj v hrude uhlia ako skrytá

Více

VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Čiastka 7- Dňa 2. apríla 1997 Ročník 45 OBSAH: Oznamovacia časť: Odporúčame výživové dávky pre obyvateľstvo v Slovenskej republike Národný plán rozvoja

Více

PODPROGRAMY. Vyčlenenie podprogramu a jeho pomenovanie robíme v deklarácii programu a aktiváciu vykonáme volaním podprogramu.

PODPROGRAMY. Vyčlenenie podprogramu a jeho pomenovanie robíme v deklarácii programu a aktiváciu vykonáme volaním podprogramu. PODPROGRAMY Podprogram je relatívne samostatný čiastočný algoritmus (čiže časť programu, ktorý má vlastnosti malého programu a hlavný program ho môže volať) Spravidla ide o postup, ktorý bude v programe

Více

PROJEKTOVANIE ENERGETICKY HOSPODÁRNYCH

PROJEKTOVANIE ENERGETICKY HOSPODÁRNYCH PROJEKTOVANIE ENERGETICKY HOSPODÁRNYCH BUDOV A ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA V PRAXI Ing. Ján Ralbovský aut. ing. Slovenská komora stavebných inžinierov Mýtna 29, 810 05 Bratislava e-mail: sksi@sksi.sk Úvodné

Více

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti časť 5. diel 3. kapitola 3 str. 1 5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti Výška preddavku na daň závisí od toho, či má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

Popis kontrol vykonávaných pri OVEROVANÍ zúčtovacích dávok na Elektronickej pobočke

Popis kontrol vykonávaných pri OVEROVANÍ zúčtovacích dávok na Elektronickej pobočke Popis kontrol vykonávaných pri OVEROVANÍ zúčtovacích dávok na Elektronickej pobočke Všeobecne, platí pre každú kontrolu: Ak nie je status po overení údajov dávky Bez chýb zobrazí sa k danej chybe príslušný

Více

GEOGRAFIA. Učebné osnovy 2.B - F. Geografia. druhý Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike

GEOGRAFIA. Učebné osnovy 2.B - F. Geografia. druhý Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike GEOGRAFIA Učebné osnovy 2.B - F Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Geografia 66 hodín ročne druhý Gymnázium

Více

VECIT 2006 Tento materiál vznikol v rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. 1/4

VECIT 2006 Tento materiál vznikol v rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. 1/4 Príklad 1 Naučte korytnačku príkaz čelenka. Porozmýšľajte nad využitím príkazu plnytrojuhol60: viem plnytrojuhol60 opakuj 3 [do 60 vp 120 Riešenie: definujeme ďalšie príkazy na kreslenie trojuholníka líšiace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Odborná biologie, část biologie Společná pro

Více

VYSPORIADANIE PREHRADENÝCH ZÁVÄZKOV A POHĽADÁVOK

VYSPORIADANIE PREHRADENÝCH ZÁVÄZKOV A POHĽADÁVOK VYSPORIADANIE PREHRADENÝCH ZÁVÄZKOV A POHĽADÁVOK Funkcia Vysporiadanie pohľadávok a záväzkov umožňuje riešiť preplatky pohľadávok a záväzkov, prípady, kedy je úhrada vyššia ako hodnota uvedená na doklade.

Více

METODICKÁ SMERNICA NA AKREDITÁCIU METHODICAL GUIDELINE FOR ACCREDITATION SVEDECKÉ POSUDZOVANIE INŠPEKČNÝCH ORGÁNOV

METODICKÁ SMERNICA NA AKREDITÁCIU METHODICAL GUIDELINE FOR ACCREDITATION SVEDECKÉ POSUDZOVANIE INŠPEKČNÝCH ORGÁNOV SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA METODICKÁ SMERNICA NA AKREDITÁCIU METHODICAL GUIDELINE FOR ACCREDITATION SVEDECKÉ POSUDZOVANIE INŠPEKČNÝCH ORGÁNOV WITNESS ASSESSMENT OF INSPECTION BODIES MSA I/03

Více

PROTOZOA (Prvoci) STŘEVNÍ AMÉBÓZA: Entamoeba histolytica - 2 -

PROTOZOA (Prvoci) STŘEVNÍ AMÉBÓZA: Entamoeba histolytica - 2 - Upraveno dle BP Martiny Slapničkové Zdroj obrázků: http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/ Pomoc při elektronickém zpracování: Petr Soukal ŽIVOTNÍ CYKLY PARAZITŮ - 1 - STŘEVNÍ AMÉBÓZA: Entamoeba histolytica PROTOZOA

Více

Pri použití akejkoľvek časti tejto prezentácie uvádzajte zdroj

Pri použití akejkoľvek časti tejto prezentácie uvádzajte zdroj Pri použití akejkoľvek časti tejto prezentácie uvádzajte zdroj Mgr. Kristína Čuboňová, vedúca Oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva MsÚ Martin SocioFórum, workshop 24. júna 2008, Košice (IVVL)

Více

- pelikula pružná blána bílkovinného původu, umožňuje lepší pohyb

- pelikula pružná blána bílkovinného původu, umožňuje lepší pohyb Otázka: Prvoci Předmět: Biologie Přidal(a): Blade Prvoci - jednobuněčné eukaryotické organismy - většinou se živí heterotrofně - parazité, saprofyté Bičíkovci Mastigophora - pohyb zajišťuje 1 nebo více

Více

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky Vysoké školy na Slovensku 201 Prieskum verejnej mienky PRIESKUM VÁCLAV FORST Marketing Research Consultant Metodológia Zber dát bol realizovaný formou internetového dotazníka (CAWI) prostredníctvom internetového

Více

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Strojnícka fakulta Katedra energetickej techniky Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie Ing. Martin Vantúch, PhD. Odborný seminár: 17.09.2014 Žilina PRODUKCIA

Více

Biologické faktory a riziko infekcie

Biologické faktory a riziko infekcie Biologické faktory a riziko infekcie Problematika je legislatívne upravená v nariadení vlády SR č. 338/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom

Více

Rozhodovanie pre sklo je teraz ešte ľahšie

Rozhodovanie pre sklo je teraz ešte ľahšie Rozhodovanie pre sklo je teraz ešte ľahšie Odľahčené sklo od spoločnosti Vetropack. Sklo je odolné, nepriepustné, hygienické, tvárne, estetické a prírodné. Preto ostáva jedinečným obalovým materiálom na

Více

Šablona č.i, sada č. 2. Buňka, jednobuněční. Ročník 8.

Šablona č.i, sada č. 2. Buňka, jednobuněční. Ročník 8. Šablona č.i, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Přírodopis Přírodopis Zoologie Buňka, jednobuněční Ročník 8. Anotace Materiál slouží pro ověření znalostí učiva o buňkách a

Více

Nebezpečné látky a ich rozdelenie

Nebezpečné látky a ich rozdelenie ADR delenie tovarov Nebezpečné látky sú všetky látky alebo substancie, ktoré môžu nebezpečne pôsobiť alebo ohrozovať zdravie alebo život ľudí, ich majetok a v neposlednom rade životné prostredie. Nebezpečné

Více

NEVLASTNÁ VODIVOSŤ POLOVODIČOVÉHO MATERIÁLU TYPU P

NEVLASTNÁ VODIVOSŤ POLOVODIČOVÉHO MATERIÁLU TYPU P NEVLASTNÁ VODIVOSŤ POLOVODIČOVÉHO MATERIÁLU TYPU P 1. VLASTNÉ POLOVODIČE Vlastnými polovodičmi nazývame polovodiče chemicky čisté, bez prímesí iných prvkov. V súčasnosti je najpoužívanejším polovodičovým

Více

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Číslo zmluvy: 1/2015 uzavretá podľa 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: Vypožičiavateľ: Hlavné mesto

Více

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno!

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+: mení životy a rozširuje obzory Cieľom programu Erasmus+ je zlepšiť zručnosti a zamestnateľnosť, ako aj modernizovať

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

TIENS Kardi Junior. Gumoví medvedíci s krillovým olejom

TIENS Kardi Junior. Gumoví medvedíci s krillovým olejom TIENS Kardi Junior Gumoví medvedíci s krillovým olejom TIENS KARDI JUNIOR Výborní a chutní gumoví medvedíci s krillovým olejom Čistý a prírodný zdroj omega-3 mastných kyselín a astaxantínu 100 % prírodné

Více

REVÍZIA NORMY ISO 9001: JÚNA 2016 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN NORMA ISO 9001 AKO SA PRIPRAVIŤ NA BEZPROBLÉMOVÝ PRECHOD NA NOVÚ NORMU

REVÍZIA NORMY ISO 9001: JÚNA 2016 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN NORMA ISO 9001 AKO SA PRIPRAVIŤ NA BEZPROBLÉMOVÝ PRECHOD NA NOVÚ NORMU Teraz originál normy STN EN ISO 9001:201 pre účastníkov ZDARMA! REVÍZIA NORMY ISO 9001:2015 AKO SA PRIPRAVIŤ NA BEZPROBLÉMOVÝ PRECHOD NA NOVÚ NORMU STN EN ISO 9001:201 9. JÚNA 201 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN

Více

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ Finančné limity platné a účinné po 1. marci 2015 Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 1 000 eur < 134 000 eur b) bod 3. alebo c)] Stavebné práce 1 000 eur < 5 186 000 eur b) bod.

Více

VZOR OZNÁMENIE O ZARADENÍ PODNIKU PODĽA 5 ZÁKONA

VZOR OZNÁMENIE O ZARADENÍ PODNIKU PODĽA 5 ZÁKONA VZOR OZNÁMENIE O ZARADENÍ PODNIKU PODĽA 5 ZÁKONA 1. Dôvod vypracovania oznámenia Označiť dôvod/zmenu x Nové oznámenie Nový podnik 3 ods. 5 písm. a) zákona Aktualizácia oznámenia Možnosť výberu z viacerých

Více

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU PhDr. Zdenka Osvaldová Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

Více

Astronomická fotografia -- kuchárka pre digitálnu fotografiu

Astronomická fotografia -- kuchárka pre digitálnu fotografiu Astronomická fotografia -- kuchárka pre digitálnu fotografiu Peter Delinčák, sekcia astronomickej fotografie SAS Úvodom S príchodom digitálnych fotoaparátov sa otvorili nové možnosti pre astronomickú fotografiu.

Více

Humanoidné systémy... počítačové videnie... Peter Sinčák & Mária Virčíková

Humanoidné systémy... počítačové videnie... Peter Sinčák & Mária Virčíková Humanoidné systémy... počítačové videnie... Peter Sinčák & Mária Virčíková Humanoids... Obraz Je to časť senzorického systému Kamera ako základný komponent Aká kamera? Koľko kamier na Humanoide spolupráca

Více

- významná část má složitější cykly zahrnující mezihostitele či vektory. - část druhů - dědictví po afrických předcích (dlouhá koevoluce)

- významná část má složitější cykly zahrnující mezihostitele či vektory. - část druhů - dědictví po afrických předcích (dlouhá koevoluce) Otázka: Obecná parazitologie Předmět: Biologie Přidal(a): Misa Kolik parazitů má člověk? - cca 300 druhů helmintů - cca 90 druhů prvoků - roztoči, klíšťata, vši, blechy, létající krev-sající hmyz, střečci...

Více

Matematika test. 1. Doplň do štvorčeka číslo tak, aby platila rovnosť: (a) 9 + = (b) : 12 = 720. (c) = 151. (d) : 11 = 75 :

Matematika test. 1. Doplň do štvorčeka číslo tak, aby platila rovnosť: (a) 9 + = (b) : 12 = 720. (c) = 151. (d) : 11 = 75 : GJH-Prima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Súčet Test-13 Matematika test Na tento papier sa nepodpisuj. Na vypracovanie tejto skúšky máš čas 20 minút. Test obsahuje 13 úloh a má 4 strany. Úlohy môžeš riešiť

Více

Obsah. Úvod. Názov spoločnosti. Logo. Kompozícia. Ochranná zóna. Tvar a proporcie. Farebnosť. Nepovolené aplikácie. Prídavný text.

Obsah. Úvod. Názov spoločnosti. Logo. Kompozícia. Ochranná zóna. Tvar a proporcie. Farebnosť. Nepovolené aplikácie. Prídavný text. DIZAJN MANUÁL 0 OBSAH 0 1 Obsah Úvod Názov spoločnosti 2 Logo Kompozícia Ochranná zóna Tvar a proporcie Farebnosť Nepovolené aplikácie Prídavný text 3 4 Slogan / Motto Typografia Primárny font Sekundárny

Více

OPVK CZ.1.07/2.2.00/28/.0184

OPVK CZ.1.07/2.2.00/28/.0184 OPVK CZ.1.07/2.2.00/28/.0184 Parazitologie OCH/PAR ing. Kamil Kořistek, Ph.D. LS 2012/2013 MALÁRIE Apicomplexa, Třída Haematozoea, Čeleď Plasmodiidae, Rod Plasmodium Některé druhy Plasmodium přenašeči

Více

BEZPEČNOSŤ A KVALITA NA DIALÝZE. Jana Híčiková SLS Sekcia sestier pracujúcich v nefrológii

BEZPEČNOSŤ A KVALITA NA DIALÝZE. Jana Híčiková SLS Sekcia sestier pracujúcich v nefrológii BEZPEČNOSŤ A KVALITA NA DIALÝZE Jana Híčiková SLS Sekcia sestier pracujúcich v nefrológii Bezpečnosť Stav pracovných podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov Spôsob ako je dosahovaná

Více

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Zákonné vymedzenie samosprávy a jej činností

Více

Výstupný test projektu KEGA pre 7. roč. ZŠ. Verzia B

Výstupný test projektu KEGA pre 7. roč. ZŠ. Verzia B Výstupný test projektu KEGA pre 7. roč. ZŠ Verzia B Meno: Problém U1 U2 Súčet 1 Nehody 2 Zákazka 3 Nákup kozmetiky 4 Štvormiestne kupé 5 Kúpa auta 6 Čokoládové kocky Súčet bodov za test Nehody V minulom

Více

Používateľské požiadavky na platformu FASTER: Výsledky prieskumu

Používateľské požiadavky na platformu FASTER: Výsledky prieskumu FASTER Financial and Accounting Seminars Targeting European Regions Finančné a účtovnícke semináre určené pre európske regióny Používateľské požiadavky na platformu FASTER: Výsledky prieskumu Martin Vejačka

Více

Rozvoj potenciálu človeka bez domova

Rozvoj potenciálu človeka bez domova Príspevok z 5. ročníka medzinárodnej konferencie Rozvoj potenciálu človeka bez domova 30. 5. a 31. 5. 2013 Park Hotel Tartuf, Beladice Konferenciu zorganizovalo a spolufinancovalo o.z. ProA prúdu, vydavateľ

Více