1969/ Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality"

Transkript

1 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

2 Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení na trhu projektových a konzultačních služeb. Tato doba představuje vlastně produktivní věk jednoho lidského života, a proto je vhodné se u příležitosti tohoto jubilea zastavit a zamyslet se nad časem uplynulým i budoucím. S určitou nadsázkou je možno kvalitní firmu přirovnat k funkční rodině, kde se rodinné tradice a systém hodnot předávají z generace na generaci. V případě Pragoprojektu se takto již čtyřicet let klade důraz na dodržování vysoké kvality, špičkové technické úrovně a solidního obchodního jednání. Obchodní značka Pragoprojekt prošla za dobu své existence různými právními formami. Od státního podniku přes státní akciovou společnost až po stávající akciovou společnost PRAGOPROJEKT, a.s., která je vlastněna ryze českým kapitálem. Rád bych touto cestou poděkoval všem zaměstnancům, kteří v Pragoprojektu v uplynulých letech pracovali, i zaměstnancům současným, kteří svojí každodenní prací umožňují existenci a rozvoj dnešní společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. V řadách bývalých i současných zaměstnanců bylo mnoho velkých osobností, které se zásadním způsobem podílely na rozkvětu nejen Pragoprojektu, ale i technických disciplin, které do jeho profesního záběru spadají. Přemýšlel jsem, zda na tomto místě některá jména citovat, snad by se to slušelo, mám ale obavy, že bych mohl někoho vynechat nebo diskriminovat své současné kolegy, jejichž činy dojdou ocenění teprve v budoucnosti. Jmenovitě bych rád zmínil pouze svoje předchůdce, kteří v průběhu existence Pragoprojektu zastávali vrcholové funkce a bez jejichž prozíravých rozhodnutí a zapálení pro firmu bychom dnes pravděpodobně nemohli naše jubileum slavit. Jedná se o Ing. Zdeňka Nuce, Ing. Vladimíra Tvrzníka, CSc., Ing. Břetislava Nesvadbu a Ing. Vladimíra Veselého. Určitě nelze opominout ani naše zákazníky, kteří jsou alfou a omegou našich podnikatelských aktivit. Za léta existence Pragoprojektu jsme navázali nespočetně, v drtivé většině velmi korektních, obchodních vztahů, za které tímto velmi děkuji. Nerozlišujeme malé či velké zakázky, vítáme všechny klienty, kteří se na nás s důvěrou obracejí. Společnost se bude i v budoucnu snažit o poskytování služeb na co nejvyšší úrovni. Uplynulých úspěšných čtyřicet let je pro ni velkým závazkem i pro následující roky. Trvalý důraz na vysokou kvalitu, tlak na dodržování externí i interní legislativy, odpovědné hospodaření s finančními prostředky a rozsáhlý systém péče o lidské zdroje to jsou hlavní pilíře, o které se opírá podnikatelská koncepce dalšího rozvoje současné akciové společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. Obchodní značce Pragoprojekt přeji mnoho dalších úspěšných let na trhu. Pevně věřím, že i budoucí generace pracovníků budou ctít tradice a hodnoty svých předchůdců, že budou na první místo klást kvalitu odváděné práce, budou i nadále nositeli technického pokroku a budou dodržovat zásady slušnosti v obchodních vztazích. Ing. Marek Svoboda generální ředitel 40 let od založení společnosti / 1

3 Introduction In 2009, the Pragoprojekt brand will commemorate forty years of its presence in the design and consulting market. Such time is indeed equal to the productive period of one human life, and it is therefore appropriate to use the opportunity and take a short break to reflect on the past and the future. With a little exaggeration one may compare a good company to a well-functioning family, in which family traditions and a value system are passed from generation to generation. In the case of Pragoprojekt good quality, top technical level and solid business conduct have been emphasised for forty years. The Pragoprojekt brand passed throughout its history in various legal forms. From a state owned company, via a state owned incorporated company up to the current joint-stock company PRAGOPROJEKT, a.s., fully owned by purely Czech capital. Let me take the privilege to thank all employees, who worked in Pragoprojekt in the past years, as well as to our current employees who, by their everyday effort, contribute to the existence and development of today s PRAGOPROJEKT, a.s. There have been many great personalities among our former and current employees who have fundamentally contributed to the prosperity of not only Pragoprojekt, but also of those technical disciplines which are part of its professional range. I considered whether to mention some of those names in this place, it might even be appropriate. Nevertheless, I am afraid that I might miss out somebody or discriminate my present colleagues, whose acts will be fully appreciated only in future. Let me therefore mention just the names of my predecessors, who held top positions in Pragoprojekt s history and without whose enthusiasm and forward-looking decisions we probably would not be commemorating this jubilee. They are Ing. Zdeněk Nuc, Ing.Vladimír Tvrzník, CSc., Ing. Břetislav Nesvadba and Ing. Vladimír Veselý. We certainly have to mention our clients, who are the cornerstone of our business activities. During the years of Pragoprojekt s existence we established countless mostly very sound business relationships, for which I am very grateful. We do not differentiate between large and small contracts, rather we welcome all clients who turn to us in confidence. The company will make every effort also in future to provide the highest standard of services. The past successful forty years represent great commitment for us also for the coming years. Permanent emphasis on top quality, commitment to compliance with external and internal legislation, responsible management of financial resources and an extensive system of care for human resources those are the main pillars which support the business concept of the current PRAGOPROJEKT, a.s. further development. Let me wish the Pragoprojekt brand many more successful years in the marketplace. I firmly believe that also the future generations of our employees will honour the traditions and values of their predecessors and that they will hold quality work as a priority, will be the pioneers of technical progress and will maintain the principle of fairness in their business relationships. Ing. Marek Svoboda General Manager 2 / Pragoprojekt, a. s. 40 let od založení společnosti / 3

4 vé systémy a trati, dopravní závody, novostavby i rekonstrukce budov, čerpací stanice pohonných hmot, územní plány měst a obcí, dopravní průzkumy, návrhy na řešení křižovatek i dopravy v klidu a mnoho dalších. Historie a profil společnosti Company profile and history Pragoprojekt vznikl v roce 1969 v rámci federalizace Československa oddělením pražské pobočky společnosti Dopravoprojekt se sídlem v Bratislavě. Jeho skutečné začátky je však možno najít ještě o 20 let dříve, kdy v tehdejším Stavoprojektu vznikl první specializovaný ateliér pro dopravní stavby. Pragoprojekt was established in 1969 in the process of Czechoslovak federalisation by the separation of the Prague office of Dopravoprojekt which had its headquarters in Bratislava. Yet its real roots can be tracked back even 20 years earlier, when the first specialised studio of traffic construction was founded in the then Stavoprojekt company. Společnost dostala v prvopočátku do vínku skupinu obchodně, technicky a koncepčně velmi schopných odborníků, kteří díky svému nadčasovému uvažování položili pevný základ pro vybudování stabilní a prvotřídní projektově inženýrské společnosti a dokázali pro tuto myšlenku nadchnout, navzdory nelehké společenské politické situaci, i další kvalitní, obdobně smýšlející spolupracovníky. Jejich snahou bylo vybudovat silnou skupinu odborníků, kteří budou schopni řešit problematiku dopravních staveb komplexním přístupem. Pragoprojekt se od počátku specializoval na projektování dopravních staveb, související poradenskou činnost a průzkumy s důrazem na přípravu dálničních a silničních staveb. Trvalou snahou vedení společnosti bylo již od počátku poskytovat co nejširší škálu služeb a vybudovat tak všestrannou firmu s dominantním postavením na trhu. Z tohoto důvodu byl brzy po vzniku společnosti založen ateliér pozemních staveb a v dalších letech se spektrum aktivit rozšířilo také o řešení problematiky zavádění systémů městské hromadné dopravy (tramvaje, trolejbusy), provádění diagnostiky stavebních konstrukcí, řešení tehdy nové problematiky ochrany životního prostředí, provádění inženýrských činností a vývoj a tvorbu vlastního softwarového systému pro projektování silničních a dálničních staveb včetně programů pro výpočty mostních objektů. Ve snaze zabezpečit svým zaměstnancům kvalitní pracovní prostředí a zákazníkům důstojné prostory pro obchodní jednání, vybudoval si Pragoprojekt vlastními silami zázemí v podobě areálu v Praze a nových či rekonstruovaných sídel svých ateliérů v Českých Budějovicích, v Karlových Varech a v Liberci. At the early stages the company acquired a group of commercially, technically and conceptually skilled professionals, who thanks to their progressive minds laid a firm foundation to a robust and first-class design and engineering company. Moreover, despite the uneasy political situation, they were able to motivate other top professionals of a similar thinking for their idea. Their pursuit was to build a strong team of experts, able to use a comprehensive approach to deal with traffic construction issues. From the very beginning, Pragoprojekt specialized in the design of traffic infrastructure, in related consultancy and in surveys focussed at the preparation of motorway and road projects. The management of the company has always aimed at providing the broadest possible portfolio of services, for Pragoprojekt to become a complex company with a dominant market position. For this reason, soon after the company was founded, a studio of structural engineering was established and in future years the portfolio expanded by solutions for the introduction of urban public transport systems (trams, buses), building constructions diagnostics, by the then new environmental protection solutions, engineering activities and the development of in-house software system for the design of motorways and road projects including programs for the computations of bridges. In the effort to ensure quality working environment for its employees as well as respectable business meeting facilities for its clients, Pragoprojekt itself built its premises such as the Prague head office and the new or refurbished studios in České Budějovice, Karlovy Vary and in Liberec. Pragoprojekt působil od počátku jak na celém území tehdy ještě Československa, tak i v zahraničí. Pohlédneme-li na mapu dálniční a silniční sítě dnešní České republiky, není dálnice nebo silnice, jejichž stavbu nebo rekonstrukci by nepřipravoval nebo se na ni v určitém stupni zpracování nepodílel. Řada významných dopravních, ale i jiných staveb byla úspěšně realizována právě podle projektů, které vznikly na stolech či obrazovkách jeho projektantů. Byly to studie i projekty dálničních staveb, staveb na základní silniční síti, obchvaty a průtahy měst, mosty a tunely, trolejbusové a tramvajo4 / Pragoprojekt, a. s. V uplynulých čtyřiceti letech učinilo vedení společnosti Pragoprojekt řadu strategických rozhodnutí, které významně přispěly k dosažení jejího současného stavu a pozice na trhu. Bezesporu k nim patří orientace na práci v zahraničí, kam byly postupně, zejména v sedmdesátých letech, vyslány desítky odborníků podílejících se na přípravě, řízení i realizaci velkých dopravních staveb. Hlavní oblastí zájmu tehdy byl Střední východ, ale řada zakázek se realizovala i v ostatních evropských zemích nebo v Asii. Finanční prostředky, získané z těchto činností, umožnily kromě jiného i vybudování důstojného sídla společnosti v Praze přestavbou bývalé viniční usedlosti Ryšánka včetně jeho na tehdejší dobu špičkového vybavení. Správnost a prozíravost tohoto rozhodnutí potvrdila až pozdější doba, neboť do dnešních dnů toto sídlo společnost reprezentuje a je znakem tradic a dlouhodobé solidnosti společnosti. Dalšími přínosy zahraničních činností byly bezesporu i získaná odborná a jazyková zkušenost vyslaných expertů a zahraniční kontakty. Ze zahraničních akcí je kromě početné účasti odborníků z řad společnosti na výstavbě mostů a silnic v Iráku třeba zmínit i další aktivity v Afghánistánu, Íránu, Alžíru, Sýrii, Laosu a v neposlední řadě i aktivity spojené s přípravou dálnice v trase Hedvábné cesty přes území Uzbekistánu. Teprve budoucnost v plné míře docenila snahu vedení společnosti o maximální automatizaci procesu projektování. Na začátku bylo vyslání několika pracovníků na studijní pracovní cestu do západní Evropy, jehož výsledkem je po mnohaleté práci propracovaný interaktivní programový systém pro projektování liniových staveb známý pod obchodním jménem RoadPAC a soubor programů pro mostní projektování TM18. Projekce obecně zaznamenala za dobu existence Pragoprojektu bouřlivý vývoj od trojúhelníku, rýsovacího pera a logaritmického pravítka přes kalkulačku až k moderní projekci založené na využití výpočetní techniky. O to cennější je by-passes and town through-flows, bridges and tunnels, trolleybus and tram systems and routes, traffic works, new buildings and reconstructions, fuel stations, city and municipality planning schemes, traffic surveys, designs of road junctions and traffic at rest, to name just a few. In the past forty years Pragoprojekt management took a number of strategic decisions that significantly contributed to achieving its current status and market position. One of them is undoubtedly the focus on work abroad, where dozens of experts were sent - particularly in the 1970 s - who were involved in the preparation, management and realization of complex traffic projects. The Middle East was then the main area of interest, however a number of contracts was also realized in other European countries or in Asia. Revenue earned from such activities enabled, besides others, the opening of a new company headquarters in Prague, a refurbished former vine farmstead called Ryšánka, including its for then period state-of-the-art equipment. The correctness and prescience of that decision was confirmed only in later years, as the head office continues to represent the respectable status of the company and symbolizes its traditions and long-term company credibility. Among other benefits of Pragoprojekt s foreign business activities indisputably belong the professional and language experience of those experts who worked abroad, plus our foreign contacts. Besides the involvement of Pragoprojekt s numerous experts in bridge and road construction in Iraq, other activities in Afghanistan, Iran, Algeria, Syria, Laos are worth mentioning and last but not least the activities connected with the preparation of a motorway following the route of the Silk Road across the territory of Uzbekistan. The effort of Pragoprojekt s management to automate the design process as much as possible was fully appreciated only years later. At the beginning there was a study tour of several employees to the western Europe, which after many years resulted in a sophisticated interactive software for designing line constructions, known under the commercial name RoadPAC, and the TM18 program Pragoprojekt from the beginning operated both in the whole territory of then Czechoslovakia, as well as abroad. If we look at a road and motorway map of today s Czech Republic, there is no motorway or road whose construction or reconstruction would not be prepared by Pragoprojekt or in which Pragoprojekt would not be involved at some stage of preparation. A number of important and not only traffic projects were successfully realized just according to designs that originated on the desks or screens of Pragoprojekt designers. They include studies and designs of motorways, projects of the general road network, of 40 let od založení společnosti / 5

5 však fakt, že mnohé programové systémy, které se začaly v minulosti v Pragoprojektu vyvíjet na počítačích zcela jiných možností a dimenzí, než na které jsme dnes zvyklí, pokračují s většími či menšími úpravami dodnes. Dalším prozíravým krokem byla v porevoluční době zvýšená orientace na provádění inženýrských činností včetně dodávek staveb na klíč. Takto získané zkušenosti umožnily zahájit ve větší míře provádění technických dozorů a činnosti technické asistence. Prioritou společnosti bylo vždy uspokojování potřeb domácích zákazníků. Společnost dlouhodobě sleduje podněty a spokojenost svých zákazníků a ostatních zainteresovaných stran. Snaží se tak získávat marketingové informace v co nejširším spektru, aby byla schopna předvídat požadavky a očekávání svých zákazníků. S ohledem na zcela mizivé množství reklamací, které se trvale pohybuje maximálně v jednociferných číslech, jsou právě přání jejích klientů důležitým ukazatelem možného směru pro další zlepšování řízení a rozvoje společnosti. Důkazem kvality a profesní odbornosti na nejvyšší úrovni je řada cen, které stavby navržené zaměstnanci za dobu existence společnosti získaly. Z staveb oceněných v posledních letech je vhodné zmínit alespoň dálniční tunel Valík (Stavba roku Plzeňského kraje), komunikaci R6 Karlovy Vary (Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků), Hudební divadlo v Karlíně (Cena primátora hl. m. Prahy), estakádu nad Bílinou akce Ústí nad Labem Žižkova II.C (Dopravní stavba roku), stavbu 0510/IA Ejpovice Černice na dálnici D5 (Cena ministra dopravy ČR), silnici I/6 Nové Sedlo Sokolov (Nejlepší stavba Karlovarského kraje) nebo kolektor Vodičkova (Cena ABF Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství za progresivní řešení technické infrastruktury, za použitou inovaci a uplatněnou technologii). Vedení společnosti dlouhodobě podporuje proces přechodu od převážně projekčního zaměření k vytvoření společnosti, která je schopna poskytovat služby v celé šíři investičního procesu. Současná akciová společnost PRAGOPROJEKT, a.s. představuje moderní multiprofesní projektovou a inženýrskou společnost, která poskytuje svým zákazníkům komplexní služby v celém průběhu investičního procesu, počínaje odbornými konzultacemi, posudky, ekonomickým vyhodnocením investičního záměru, studiemi, přes zpracování projektových dokumentací všech stupňů včetně zajištění výkupu pozemků, výkonu inženýrských činností a stavebního suite for bridge design. Design in general underwent explosive development in the course of Pragoprojekt s existence from a setsquare, drafting pen and slide rule via a calculator up to modern design based on the use of computer technology. Even more valuable is the fact that many computer systems, whose development Pragoprojekt started on computers of a different platform with much lower performance than we are using today, continue with smaller or greater modifications to this day. Another forward-looking step following the Velvet Revolution was an increased orientation to engineering activities, including turn-key project deliveries. Experience gained in that way enabled Pragoprojekt to launch a greater extent of technical supervision of construction and technical assistance activities. The satisfaction of requirements of domestic customers has always been company priority. The company has been monitoring, over the long term, the suggestions and satisfaction of its clients and of other stakeholders. In this way we acquire the broadest possible range of marketing information, to be able to anticipate the requirements and expectations of our customers. With regard to a negligible number of complaints that has permanently been a single digit figure, customer wishes are an important indicator of a potential direction for the further improvement of the management and development of the company. The quality and top level professional competence are documented by many awards granted to projects designed by Pragoprojekt's employees during the company s existence. To name just some projects awarded recently, examples include dozoru při vlastní realizaci staveb. PRAGOPROJEKT, a.s. má rovněž velké zkušenosti s přípravou staveb financovaných ze zahraničních zdrojů (EIB, PHARE), pro něž připravil celou řadu tendrových dokumentací a zajišťoval inženýrskou asistenci při jejich přípravě i realizaci až do jejich dokončení a předání uživateli. Mezi neopomenutelné aktivity zaměstnanců společnosti patří i účast na tvorbě norem a předpisů, publikační činnost či pořádání odborných vzdělávacích akcí. PRAGOPROJEKT, a.s. disponuje kvalitním týmem pracovníků, který je schopen zvládnout i velmi složité stavby vlastními kapacitami. V řadách zaměstnanců jsou vedle nosných profesí i odborníci mnoha dalších zaměření vodohospodáři, specialisté elektro silno i slaboproud, rozpočtáři, geodeti, geologové, technologové, projektanti projektů organizace výstavby, odborníci na BOZP a další. Všechny profese jsou vybaveny dle jejich potřeb moderními pracovními prostředky v čele s prostředky výpočetní techniky. the Valík tunnel (Plzeň Region Project of the Year award), the R6 Karlovy Vary road (Award of the Czech Chamber of Authorized Engineers and Technicians), the Music Theatre in Karlín (Award of the Mayor of Prague), Ústí nad Labem Žižkova road II.C elevated motorway over Bílina (Project of the Year award), section 0510/IA Ejpovice Černice the D5 motorway (Award of the Transport Minister), Road I/6 Nové Sedlo Sokolov (The Best Project of Karlovy Vary Region award) or the Vodičkova collector (Award of the Foundation for the development of Architecture and Construction Industry). Over the long term, the management has supported the transformation process from focusing mostly on design to a company oriented on services covering the entire range of the investment process. Current joint-stock company PRAGOPRO- JEKT, a.s. represents a modern, multi-profession design and engineering company which provides its clients with comprehensive services throughout the whole investment process, starting with professional consulting, reports, economic evaluation of Investment plans, via the preparation of studies and all stages of design documentation including land acquisition, the performance of engineering activities and construction supervision during the realization of projects. PRAGOPROJEKT, a.s. also possesses extensive experience in the preparation of projects financed from international funds (EIB, PHARE), for which it prepared a number of tender documentation files and ensured engineering assistance at their preparation and realization up to their completion and hand-over to users. Last but not least the range of activities in the portfolio includes the involvement of Pragoprojekt employees in the preparation of standards and regulations, publication activity as well as the organization of professional educational events. The company endeavours to build a complex team of employees, able to face even most comprehensive projects using its own resources. Besides line professions, the employee base includes experts of many other professional areas water management engineers, heavy and light current specialists, quantity surveyors, geodesists, geologists, technologists, health and safety at work experts, and others. All professions are equipped with modern working means relevant to their needs, with IT equipment in a leading role. 6 / Pragoprojekt, a. s. 40 let od založení společnosti / 7

6 kém kraji, připravila trasu dálnice D8 přes České středohoří, podílela se na opravách a výstavbě dalších úseků dálnice D1 a D11. Rychlostní komunikace a silnice I., II. a III. tříd zde není možno vyjmenovat, protože jich bylo nepřeberné množství, stejně tak jako průtahů měst a obcí, rekonstrukcí a oprav městských ulic, návrhů čerpacích stanic, odpočívek, středisek správy a údržby silnic, okružních křižovatek, parkovacích a odstavných ploch atp. Hlavní profese Main areas of expertise Silnice Road construction Ve svých počátcích se Pragoprojekt soustřeďoval zejména na projekty rekonstrukcí stávajících silnic, v krátké časové etapě však přešel nejen k projektům jednotlivých novostaveb, ale i k návrhům komplexních dopravních řešení. Do popředí se tak dostaly koncepční otázky dopravně inženýrského charakteru, začaly se projektovat první dálniční tahy budoucí dálniční sítě a systémy městské dopravy. In its beginnings Pragoprojekt focused namely on projects related to the reconstruction of existing roads. However, over a short period it moved not only to projects of separate new constructions, but to the designs of comprehensive traffic solutions. Conceptual issues of traffic and engineering nature became prominent and the company started designing the first motorway routes and urban traffic systems. Z počátků působení je třeba vyzvednout období tzv. homogenizací, kdy kompletní síť našich silnic I. třídy byla přebudována na jednotnou šířku 8 m a současně byly odstraněny největší směrové a výškové závady. Společnost se může pochlubit prvními návrhy základního komunikačního systému (ZAKOS) hlavního města Prahy, který se postupně vyvíjel od roštového systému (pozůstatkem je Severojižní magistrála) až do současné podoby radiálně okružního systému. Z mimopražských staveb jsou zcela jistě nejdůležitější práce na dálnici D1 Praha Mirošovice s částečným využitím staveb zahájených již za války. Je třeba vzpomenout i na první návrhy obchvatů silnic okolo měst a obcí, které odváděly narůstající dopravu z obytných sídel. At the beginning of Pragoprojekt s operation it is necessary to emphasize the period of the so called homogenization, when the entire network of ours class I roads was rebuilt to a unified 8-meter width, with a simultaneous removal of the greatest defects in direction and altitude. The company can be proud of its first designs of a primary road system in the capital of Prague, which gradually developed from a grid system (a residue of which is the North-South Expressway) up to the current form of a radial-circular system. From outside-prague projects, the most significant one definitely is the work on the D1 Praha Mirošovice motorway, partially using constructions started during World War II. The first designs of by-passes around towns and municipalities that divert growing traffic from residential areas should also be remembered. Postupně se přecházelo na další tahy rychlostních silnic a dálnic jako například dalších úseků D1, D2, R4, D5, R6, R7, R10, obdobně jako na rekonstrukce, přeložky a obchvaty na tazích silnic I. třídy jako např. I/12, I/38, I/27, I/34. Technicky velmi zajímavou prací byla obnova silnic v Severočeském kraji, kdy se naši projektanti podíleli na Ervěnickém koridoru a dalších komunikacích na rozsáhlých výsypkách hnědouhelných dolů nebo připravovali nová spojení za plánovaná rušení komunikací nebo výstavbu tzv. uhelných tras. After the above mentioned beginnings, focus gradually moved to other routes of expressways and motorways, like further sections of the D1, D2, R4, D5, R6, R7, R10, as well as to reconstructions, road rerouting and bypasses on class I roads, like e.g. the I/12, I/38, I/27, I/34. The reconstruction of roads in North Bohemian region was particularly interesting our designers were involved in the Ervěnice corridor and other roads on extensive dump sites of brown-coal mines, or prepared new connections as a replacement for planned closing of roads, or in construction of the so called coal routes. Po roce 1989 se společnost významně podílela na modernizaci stávajících a návrhu nových hraničních přechodů. Skupina zaměstnanců působila také v Berlíně, kde spolupracovala na obnově starých německých dálnic. Významné a velice zajímavé bylo také působení v Uzbekistánu při přípravě obnovy Hedvábné cesty, neboť kromě projekčních prací měli zaměstnanci možnost seznamovat uzbecké odborníky s novými metodami práce a technologiemi. V tomto období se společnost podílela na zatím nejrozsáhlejší stavbě 60 km dálnice D5 Plzeň Rozvadov, navrhla také základní trasy dálnice D3 jak ve Středočeském, tak v Jihočes- After 1989 our company got significantly involved in the modernisation of current and new border crossings. A group of our experts also operated in Berlin and participated in the reconstruction of old German motorways. Another very significant and interesting experience was our involvement in Uzbekistan at the preparation of the Silk Road restoration and the training of Uzbek professionals in new working procedures and technologies. In this period we significantly participated in so far the most extensive construction of 60 kms of the D5 Plzeň Rozvadov motorway. We also designed basic routes of the D3 motorway both in Central and in South Bohemia, prepared the route 8 / Pragoprojekt, a. s. of the D8 motorway via the České Středohoří mountain range, as well as participated in the repairs and construction of other sections of the D11 and D1 motorways. Due to limited space, numerous projects on expressways and class I, II and III roads are not mentioned, similar to the through-highways through towns and municipalities, reconstructions and repairs of urban streets, designs of fuel stations, rest areas, roundabouts, parking and lay-by areas, etc. V průběhu uplynulých čtyřiceti let docházelo k převratným změnám i v organizaci dopravy. Od absolutní přednosti automobilů až po dnešní přísné pohledy na zvyšování bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, zvláště pak chodců, cyklistů a v neposlední řadě osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Zjednodušeně řešeno, od širokých rovných komunikací až po komunikace zklidněné, obytné a pěší zóny se zklidňujícími prvky jako jsou prahy, retardéry, dělené přechody pro chodce, úpravy parkovacích míst nejen pro invalidy, vysazené chodníkové plochy atd. Při ohlédnutí nazpět je vhodné připomenut nejvýznamnější stavby, které utvářely silniční a dálniční síť nejen v České republice, ale i v cizině: Dálnice: dálnice D1, D2 Praha Brno Bratislava v kategorii D26,5/120 dálnice D5 Praha Plzeň Rozvadov (hranice SRN) v kategorii D26,5/120 v návaznosti na Evropskou síť TEN dálnice D11 Praha Hradec Králové hranice Polska v kategorii D26,5/120 a D27,5/120 dálnice D3 Praha Tábor České Budějovice hranice Rakouska D26,5/120 a D27,5/120 v návaznosti na Evropskou síť TEN ve spolupráci s OSN dálnice D8 stavba 0805 Lovosice Řehlovice dálnice Baghdad Basra (Irák) Based on domestic and international experience, our road engineers were present at the set-out of new approaches to the design of roadways from the very beginning when designing served an absolute priority of vehicles, to the present views preferring an increased security of all road traffic participants, namely pedestrians, cyclists and last but not least persons with a limited ability of motion and orientation. Simply stated, from broad straight roads to minor access roads, residential and pedestrian zones with steadying elements like retarders, divided pedestrian crossings, treatment of parking places, planted pavement areas, etc. Looking back, let us remind the most important projects that formed the road networks not only in the Czech Republic, but also abroad: Silnice: rychlostní silnice R4, R10, R7, R6 v kategorii R22,5/100 až 25,5/120 Silniční okruh kolem Prahy úseky 512, 513, 514, 515, 516, 517 (část), 518 silnice I. třídy I/3, I/4, I/34 a další silnice II. a III. třídy Trans saharská magistrála Alžír Mali Niger Motorways: motorway D1, D2 Praha Brno Bratislava in category D26,5/120 motorway D5 Praha Plzeň Rozvadov (Czech German border) in category 26,5/120 in connection to the TEN European network motorway D11 Praha Hradec Králové Czech Polish border in category D26,5/120 and D27,5/120 motorway D3 Praha Tábor České Budějovice Czech Austrian border D26,5/120 and D27,5/120 in connection to European network TEN in cooperation with UN motorway D8 section 0805 Lovosice Řehlovice motorway Baghdad Basra (Iraq) Roads: expressways R4, R10, R7, R6 in category R22,5/100 to 25,5/120 Prague Ring Road, sections 512, 513, 514, 515, 516, 517 (part), 518 class I roads I/3, I/4, I/34 and others class II and III roads Trans-Sahara trunk road Algeria Mali Niger 40 let od založení společnosti / 9

7 Urban roads: in Prague (Barrandovská exit road, city ring road Hostivař section, Radlice radial road) in Ústí nad Labem in Plzeň in Liberec in České Budějovice in Baghdad, Mosul, Basra and other Iraqi cities Mass urban transportation: Městské komunikace: v Praze (výstupní Barrandovská, městský okruh část Hostivař, Radlická radiála) v Ústí nad Labem v Plzni v Liberci v Českých Budějovicích v Bagdadu, Mosulu, Basře a dalších městech Iráku Městská hromadná doprava: trolejbusové trati v Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Teplicích a Chomutově zavedení trolejbusové dopravy v Kábulu (Afghánistán) zavedení trolejbusové dopravy v Teheránu (Írán) trolleybus routes in České Budějovice, Ústí nad Labem, Teplice and Chomutov introduction of trolleybus transport in Kabul (Afghanistan) introduction of trolleybus transport in Teheran (Iran) Bridges From the very start of Pragoprojekt s existence relatively significant demands existed on bridge construction design. They came from a need to expand the existing road network and build a network of motorways. Hand in hand with development in the areas of material and technology, bridges of prestressed concrete started to be designed, not only monolithic, but in particular bridges assembled from prefabricated components started their rapid development. Mosty Již od počátku existence Pragoprojektu byly poměrně velké požadavky na projektování mostních objektů vyplývající z potřeby rozšířit stávající silniční a vybudovat dálniční síť. S materiálovým a technologickým rozvojem se začaly navrhovat složité konstrukce z předpjatého betonu a to nejen jako monolitické, ale zejména nastal velký rozvoj konstrukcí montovaných z prefabrikátů. V té době byla vyprojektována a postavena řada technicky zajímavých mostů, jako například: most přes Ohři v Citicích most přes Jizeru u Kořenova most přes Vltavu v Týně nad Vltavou most přes Vltavu ve Zbraslavi Výstavba dálniční sítě, která začala výstavbou dálnice D1 z Prahy do Brna a poté i dalšími dálnicemi jako D5 do Plzně, spolu s řadou rychlostních komunikací, znamenala rozvoj mostního stavitelství s novými materiály, technologiemi, výrobky a stavebními postupy jako například užití segmentové výstavby, použití letmé betonáže, výsuvných skruží a později i ocelobetonových spřažených konstrukcí. Prudký technologický rozvoj se bezprostředně promítal i do projektů mostních projektantů. At that time, a number of technically interesting bridges were designed, like for example: bridge over the Ohře river in Citice bridge over the Jizera river at Kořenov bridge over the Vltava river in Týn nad Vltavou bridge over the Vltava river in Zbraslav The development of motorway network which started with the construction of the D1 motorway from Prague to Brno and then of other motorways, like the D5 to Plzeň, or a number of selected roads with limited access, resulted in the development of bridge construction with new materials, technologies, products and construction methods like e.g. the use of segmental technology, use of 10 / Pragoprojekt, a. s. 40 let od založení společnosti / 11

8 Z význačných betonových mostů na dálniční a silniční síti, které reprezentují mnohaletou práci mostních projektantů Pragoprojektu, je možno jmenovat například: most přes Sázavu ve Hvězdonicích na D1 most na dálnici D5 u Berouna most přes Ohři na silnici I/6 u Lokte most přes Labe v Mělníku most přes řeku Klabavu na D5 před Plzní most přes Ohři v Karlových Varech most na výstupní barrandovské komunikaci přes Růžičkovou rokli v Praze 5 most přes Labe v Pardubicích na silnici I/37 Ve společnosti se také projektovaly ocelové a ocelobetonové mosty jako například: most Svatopluka Čecha v Praze výsuvné skruže pro mosty Hvězdonice a Beroun most přes Jizeru v Líšném železniční most přes Ohři v Karlových Varech incremental concreting method, sliding centerings and later also steel-concrete composite structures. Swift technological progress also immediately reflected in the projects of bridge designers. From outstanding bridges on the road and motorway network, which represent many years work of Pragoprojekt s bridge designers, let us present, for instance, the following concrete bridges: bridge over the Sázava river in Hvězdonice on the D1 motorway bridge near Beroun on the D5 motorway bridge over the Ohře river on I/6 at Loket Bridge over the Labe river in Mělník bridge over the Klabava river at Plzeň on the D5 motorway bridge over the Ohře river in Karlovy Vary bridge on the Barrandov exit road road over the Růžička pass in Prague 5 bridge over the Labe river on I/37 in Pardubice The company also designed steel and steel-concrete composite bridges, e. g.: Pro zajímavost lze uvést také dva ocelové dálniční mosty v Laosu, za něž pracovníci společnosti obdrželi vysoká laoská státní vyznamenání. V současnosti je skupina projektantů mostů nejen v pražském ateliéru, ale i v ateliéru v Českých Budějovicích. Společnost má ve svých řadách také zaměstnance s oprávněním k diagnostice a prohlídkám mostů. Z mostních staveb poslední doby je možno jmenovat: dálnice D5, stavba 510 nadjezdy dálnice D11 stavba D1102 soubor mostů mosty na křižovatce D11 R35 dálnice D8 stavba 807 dálniční most Trmice dálnice D 4707 most nad silnicí I/47 silnice I/34 Česká Bělá obchvat estakáda přes potok Bělá estakáda na rychlostní komunikaci R35 Opatovice soubor mostů na rychlostní komunikaci R35 Opatovice silnice I/24 estakáda Horusice SOKP 513 mosty na křižovatce Strakonická Svatopluk Čech bridge in Prague sliding centerings for bridges Hvězdonice and Beroun bridge over the Jizera river in Líšný railway bridge over the Ohře river in Karlovy Vary It is interesting to mention two steel motorway bridges in Laos, for which our designers were awarded high Laos State Awards. Currently a team of bridge designers is located not only in the Prague studio, but also in studio in České Budějovice. Some of our employees are certified for bridge diagnostics and inspections too. From recent bridge projects we may name the following: motorway D5, section 510 fly-over crossings motorway D11, section D1102 complex of bridges bridges on D11 R35 road junction D8 section 807 Trmice motorway bridge D4707 bridge over the road I/47 road I/34 Česká Bělá by-pass road elevated road over the Bělá brook elevated road at the expressway R35 Opatovice complex of bridges on elevated road at the R35 Opatovice expressway road I/24 elevated road Horusice Prague Ring Road section 513 bridges at road junction Strakonická 12 / Pragoprojekt, a. s. 40 let od založení společnosti / 13

9 Tunely Tunnels Spektrum činností bylo rozšířeno o profesi tunely až koncem minulého století. PRAGOPROJEKT, a.s. zajišťuje pro své klienty komplexní služby při návrhu, realizaci a provozu tunelových děl jak v České republice, tak i v zahraničí. Má veškerá oprávnění pro projektování ražených děl u nás i na Slovensku. Projektuje díla jak malých příčných profilů (kolektory, ražené kanalizace, kabelovody, odvodňovací a kanalizační štoly), tak i velkých profilů, zejména silniční a dálniční tunely. Projektovou dokumentaci zajišťuje komplexně tj. stavební i technologickou část včetně provozní tunelové dokumentace a výkonu autorského dozoru. Dále zpracovává speciální projekty geotechnického monitoringu, požárních cvičení a zkušebních požárů a provádí supervize tunelových děl. The portfolio of Pragoprojekt s activities was expanded by the tunnel area of expertise only at the end of the last century. PRAGO- PROJEKT, a.s. provides end-to-end services to its clients for the design, realization and operation of tunnels both in the Czech Republic and abroad. It possesses all certifications for the design of driven works both in this country and in Slovakia. It designs underground works of small cross profiles (collectors, driven sewages, cable ducts, drainage and sewage gutters) as well as of large profiles, namely road and motorway tunnels. Pragoprojekt ensures complex design documentation, ie. a structural and technological part including operation manuals and construction supervision. Besides, Pragoprojekt prepares special documentation for geotechnical monitoring, fire drills, test fires and performs tunnel works supervision. Finished projects: Horelica motorway tunnel (Slovak Republic) Valík tunnel (D5 motorway) CIA collector, route Vodičkova (Prague 1) Upcoming projects: Realizované stavby: dálniční tunel Horelica (Slovenská republika) tunel Valík (dálnice D5) kolektor CIA trasa Vodičkova (Praha 1) Připravované stavby: tunel Svrčinovec (Slovenská republika) kolektor Revoluční (Praha 1) dálniční tunel pod řekou Moravou (hranice Slovenské republiky a Rakouska) tunel Sorožka (Slovenská republika) Pozemní stavby Svrčinovec tunnel (Slovak Republic) collector Revoluční (Prague 1) motorway tunnel under the Morava river (Slovak Austrian border) Sorožka tunnel (Slovak Republic) Buildings The building construction and engineering unit was established in 1975 and later divided into two separate departments. Its original purpose was to ensure the preparation of building components immediately related to the main line of business, ie. to traffic projects. After the decision of the company to build its own residence in Prague, in the area of a former vine farmstead Ryšánka, part of designers capacity was occupied, for several years, by the design and realization of this then very modern, innovative and progressive building. During later years the building project specialisation managed to acquire its own market position, independent of Pragoprojekt s other principal professions. A separate creative team was established with its own contracts outside the traffic projects area, some of which are considered as very significant (e.g. the reconstruction of several theatres and listed buildings). V roce 1975 bylo založeno středisko pozemních staveb a inženýrské činnosti, které se v průběhu doby rozčlenilo na dva samostatné útvary. Původním záměrem bylo zajistit přípravu pozemních objektů a staveb bezprostředně souvisejících s hlavním předmětem činnosti tj. s dopravními stavbami. Po rozhodnutí vedení společnosti vybudovat si vlastní pražské sídlo v areálu Ryšánka, se část kapacit projektantů pozemního stavitelství na několik let vyčerpala na projekty a realizaci této ve své době velmi moderní a progresivní stavby. V průběhu dalších let si pak profese pozemního stavitelství dokázala vydobýt na trhu svoje vlastní místo, nezávislé na ostatních nosných profesích společnosti. Došlo k vytvoření samostatného tvůrčího týmu se zakázkami také mimo oblast dopravních staveb, z nichž některé lze považovat za velmi významné (např. rekonstrukce řady divadel a památkově chráněných budov). Z projektovaných staveb je možno uvést například: střediska správy a údržby dálnic Svojkovice, Ostrov, Rozvadov, Chotoviny, Řehlovice dopravní závody Děčín, Chomutov, Teherán administrativní budova okresní správy silnic v Jindřichově Hradci čerpací stanice pohonných hmot Benzina, CONOCO, ESSO, TOTAL, OMV Hudební divadlo v Karlíně, Divadlo Kalich v Praze 1, Švandovo divadlo v Praze 5, Krušnohorské divadlo v Teplicích, Vrchlického divadlo v Lounech bytový komplex v Praze Lysolajích rekonstrukce a dostavba základní školy v Praze Satalicích rekonstrukce České banky v ulici Karolíny Světlé v Praze 1 Životní prostředí V oblasti ochrany životního prostředí byl Pragoprojekt od počátku mezi prvními. Zpočátku se nejednalo o komplexní pohled na tuto problematiku tak, jak je tomu v součastnosti. V rámci projekčních prací se vyhodnocovaly zábory půdy, řešilo se odvodnění silnice včetně ochrany recipientů a dbalo se na respek- The following projects may serve as examples: motorway administration and maintenance cetres at Svojkovice, Ostrov, Rozvadov, Chotoviny, Řehlovice transport companies Děčín, Chomutov, Teheran head office building of a Regional Road Administration in Jindřichův Hradec Benzina, CONOCO, ESSO, TOTAL, OMV fuel stations Music Theatre in Karlín, the Kalich Theatre in Prague 1, Švanda Theatre in Prague 5, Krušnohorský Theatre in Teplice, Vrchlický Theatre in Louny housing estate in Prague Lysolaje the reconstruction and extension of school in Prague Satalice the reconstruction of the Czech bank in Karolína Světlá street in Prague 1 Environment Pragoprojekt was one of the first companies pioneering environment protection. At the beginning the approach did not cover the whole area. Within the framework of design works land use was 14 / Pragoprojekt, a. s. 40 let od založení společnosti / 15

10 tování vodních zdrojů. Podrobné řešení ochrany před hlukem bylo mezi činnosti Pragoprojektu zařazeno až v roce 1978 a brzy následovalo i zpracovávání rozptylových studií. Základní znalosti o světových trendech v ochraně životního prostředí a o procesu EIA (hodnocení vlivu na životní prostředí) byly v Pragoprojektu získávány od roku 1983 na podkladě kontaktů s UNDP (Rozvojový program OSN) a odbornými organizacemi ve Velké Británii a USA. První významnou činností Pragoprojektu, zaměřenou na ochranu životního prostředí, bylo zpracování metodiky AECOTEM (estetické, ekonomické a environmentální posouzení pro transevropskou severojižní magistrálu). Zaměstnanci Pragoprojektu byli již v roce 1993 jako jedni z prvních autorizováni pro zpracovávání dokumentací EIA podle zákona č. 244/1992 Sb. Prvním významným projektem v této oblasti byla mezinárodní spoluúčast na zpracování EIA pro dálnici D5 v úseku Plzeň Rozvadov, od té doby bylo zaměstnanci společnosti zpracováno dalších téměř 100 posouzení vlivů na životní prostředí. evaluated, drainage of roads including the protection of recipients was solved, and attention was paid to water resources. Detailed solutions for noise protection were introduced in Pragoprojekt s activity only in 1978, and were soon followed by the compilation of dispersion studies. Since 1983, Pragoprojekt has been acquiring fundamental knowledge of global trends in the area of environment protection and the EIA process (Environmental Impact Assessment), based on contacts with the UNDP (the UN Development Program) and with professional organizations in Great Britain and the USA. The first significant activity of Pragoprojekt focused on the environment was a compilation of the AECOTEM methodology (Aesthetic, Economic and Environmental evaluation for North-South Trans-European Motorway). Since as early as 1993, employees have belonged to the first certified experts for the compilation of the EIA documentation according to Act no. 244/1992 Col. The first significant project in this area was their international participation in the elaboration of the EIA for the D5 motorway in the Plzeň Rozvadov section; since then company employees have compiled another almost 100 assessments of environmental impact. Ochrana životního prostředí se tak postupem času stala nedílnou součástí návrhu nových dopravních systémů. Cílem je snaha zmírnit negativní vlivy samotného umístění komunikací a následně provozu po nich na jejich okolí. Kromě uvedených komplexních posouzení se provádí jako součást projektů i průběžné zjišťování vlivů na jednotlivé aspekty životního prostředí podle příslušné legislativy (hluk, znečištění ovzduší, odvodnění, kácení dřevin, odpadové hospodářství, vyhodnocování záborů půdy, zajištění ochrany recipientů) a návrh ochranných a kompenzačních opatření. Z mnoha zpracovaných dokumentací v oblasti životního prostředí lze uvést například: průtah silnice I/6 K. Vary západ dálnice D47, úsek Lipník n.b. Bělotín zkušební plochy technického vývoje ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav dálnice D1 Hybe Prešov (Slovenská republika) dálnice D1, stavba Beharovce Branisko, studie tunelu Branisko (Slovenská republika) Environment protection thus became an inseparable part of the design of new traffic systems. Its purpose is an effort to mitigate the adverse effects of road location and the subsequent traffic load on the environment. Beside the already mentioned comprehensive appraisals the company also performed an ongoing assessment of impacts on individual aspects of environment according to appropriate legislation (noise, air pollution, de-watering, wood-cutting, waste management, assessment of land appropriation, protection of the recipients) and a proposal for the protection and compensation measures, as part of standard design framework. From many compiled documentations in the area of environment protection, the following may serve as examples: road I/6 Karlovy Vary west D47 motorway, section Lipník n.b. Bělotín trial areas of the ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav technical development D1 motorway Hybe Prešov (Slovak Republic) D1 motorway, section Beharovce Branisko, study of the Branisko tunnel (Slovak Republic) bridge over the Morava river at Moravsky Svätý Ján Hohenau an der March 16 / Pragoprojekt, a. s. 40 let od založení společnosti / 17

11 V současné době zajišťují zaměstnanci společnosti v rámci výkonu inženýrských činností v zastoupení investora především výkupy pozemků, veřejnoprávní projednání stavby včetně zajištění vydání potřebných stanovisek dotčených osob, orgánů a organizací a následně vydání veřejnoprávních rozhodnutí (územních rozhodnutí a stavebních povolení), kolaudaci stavby či uvedení stavby do předčasného provozu a celou řadu dalších činností, které jsou pro přípravu a realizaci stavby potřebné. Neodmyslitelnou součástí stavby je vždy tým odborníků, kteří vykonávají kontrolní činnosti při vlastní realizaci stavby. Zaměstnanci společnosti zajišťují v této oblasti především výkon technického dozoru investora. Inženýrské činnosti: překladiště uhlí v Lovosicích dálnice D47 Ostrava Bílovec Stavby na klíč: trolejbusová doprava Chomutov Jirkov trolejbusová doprava Teplice rekonstrukce Krušnohorského divadla v Teplicích rekonstrukce náměstí v Teplicích Engineering activities: coal reloading site in Lovosice D47 motorway Ostrava Bílovec most přes Moravu Moravský Svätý Ján Hohenau an der March dálnice D3 ve Středočeském kraji zklidnění severojižní magistrály v prostoru Národního muzea rychlostní silnice R49 v úseku Fryšták státní hranice ČR/SR spolupráce na zkapacitnění Dálnice D1 v úseku Mirošovice Kývalka D3 motorway in Central Bohemia steadying the traffic load of the Nort-South Expressway in the National museum area in Prague R49 expressway in section Fryšták Czech -Slovak state border cooperation in capacity increase on the D1 motorway in section Mirošovice Kývalka Technické dozory: dálnice D47 stavba 07 rychlostní komunikace R6 Praha Pavlov silniční okruh kolem Prahy úsek 514 rychlostní komunikace R48 Turn-key projects: trolleybus transport Chomutov Jirkov trolleybus transport in Teplice reconstruction of the Krušnohorský Theatre in Teplice reconstruction of a square in Teplice INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI Historicky byly inženýrské činnosti zařazeny mezi aktivity společnosti z důvodu potřeby zajistit výstavbu sídel společnosti v Praze, Karlových Varech, Liberci a Českých Budějovicích. Velký nárůst práce v této oblasti zaznamenala společnost po roce 1993, kdy byla uzavřena smlouva na dodávku komplexu trolejbusové dopravy v Chomutově formou na klíč. Společnost nedisponovala žádnými vlastními stavebními kapacitami, a tak byla tato více než půlmiliardová stavba stejně jako řada dalších zajišťována formou dodavatelského inženýringu. Engineering activities Engineering activities were historically considered as part of Pragoprojekt s portfolio, with the purpose to ensure the construction of company offices in Prague, Karlovy Vary, Liberec and in České Budějovice. The company saw a significant increase in those activities after 1993, when a contract was concluded for a turn-key delivery of a trolleybus transport system in Chomutov. Pragoprojekt did not dispose of any own building capacities, and therefore this 500 million contract just like many others was ensured in a form of contractor s engineering. Currently company employees ensure, as a part of engineering activities, by proxy of investor namely the acquisition of land, public clearance process for a construction including the issuance of required individual, institutional and organisational stakeholder statements, and a subsequent issuance of a public resolution (planning permissions and building permit), inspection of completed buildings or the launch of building into early operation, as well as a number of additional activities which are necessary for the preparation and realization of building construction. An inseparable part of construction is always a team of specialists who perform supervision during the construction stage. In this area, Pragoprojekt employees perform namely Client s engineering supervision. TECHNICKÁ ASISTENCE Technická asistence jako samostatná disciplína postupně vznikala od poloviny devadesátých let v souvislosti s poskytováním podpory a konzultačních služeb programu PHARE. Postupně byla rozšiřována a to zejména z důvodu zahájení spolufinancování programu výstavby českých dálnic z prostředků Evropské investiční banky v roce Tyto činnosti i programy pokračují dodnes. Jejich předmětem je monitoring postupu výstavby, navrhovaných změn a financování staveb realizovaných v rámci těchto programů. Činnosti pracovníků technické asistence byly postupně dále rozšířeny o zpracování do- Engineering supervisions: D5 motorway, section 07 R6 Expressway Praha Pavlov Prague Ring Road section 514 R48 expressway Technical assistance Technical assistance is a discipline which gradually emerged in the mid-nineties in connection with support and consulting services to the PHARE program. It gradually expanded, namely due to the start of co-financing of the Czech motorway programme from the European Investment Bank funds, back in Such activities and programs continue to this day. They focus on the monitoring of the construction progress, on proposed changes and on the budgeting of projects realized within the framework of such programs. The activities of technical assistance specialists were further extended and include the compilation of documentations of programs financed from the state budget, the processing of economic and financial analyses of projects under preparation, traffic engineering issues, expert surveys, compilation of methodologies required for the estimation, evaluation and assessment of projects, the development of construction investment programs and a number of other specific activities as required by clients. 18 / Pragoprojekt, a. s. 40 let od založení společnosti / 19

12 Pragoprojekt, as one of the first companies, had its professionals trained in Paris for using the system for the assessment of the economical return of road investment by means of an internationally renowned methodology, HDM-4. Today these calculations of economic efficiency represent an inseparable part of pre-investment studies and serve as basis for the assessment of profitability of traffic infrastructure projects in the Czech Republic and of their inclusion in the investment plan. kumentací programů staveb financovaných ze státního rozpočtu, o zpracování ekonomických a finančních analýz připravovaných staveb, problematiku dopravního inženýrství, expertní posudky, tvorbu metodik potřebných pro posuzování, oceňování a hodnocení staveb, zpracování investičních záměrů staveb a celou řadu dalších specifických činností požadovaných klienty. Jako jedna z prvních nechala společnost vyškolit své pracovníky v Paříži na práce se systémem posuzování ekonomické návratnosti silničních investic mezinárodně uznávanou metodou HDM-4. Dnes tyto výpočty ekonomické efektivnosti představují neoddělitelnou součást předinvestičních studií a jsou základem pro posuzování výhodnosti dopravních staveb v České republice a jejich zařazování do plánu investic. A general public pressure on an efficient and transparent use of funds designated for construction leads to an increased demand for services performed as part of technical assistance, ie. the assessment of economic efficiency of projects including analyses of expected actual costs of planned and realized projects are strongly required. A close connection of activities performed as part of technical assistance, the execution of engineering supervision and design enables us to reflect our experience from the already realized projects in new design activities. This ensures guaranteed price feasibility and optimisation of the designed projects to the customer, which is one of the preconditions of success at construction preparation and realization. Pragoprojekt continuously increases the awareness of its employees of the crucial importance of finances in the investment process. The purpose of design activities should not be just a design of technically perfect, high quality and secure constructions. All designers must be aware of the fact that each and every of their designs or change in solution represents an impact on the final price of the works, namely including costs that will have to be spent in the operation or the maintenance of such project during its lifetime. With the contribution of technical assistance, Pragoprojekt improved the system of economic evaluation of namely road investments to a top level. Celospolečenský tlak na efektivní a transparentní využívání finančních prostředků určených pro stavby vede ke zvýšené poptávce právě po službách prováděných v rámci technické asistence tj. stále intenzivněji se žádá posuzování ekonomické efektivnosti staveb včetně analýzy rozpočtových nákladů plánovaných i realizovaných staveb. Těsné propojení činností vykonávaných v rámci technické asistence, výkonu technických dozorů a projekce umožňuje promítat do návrhů staveb zkušenosti z již realizovaných staveb. Takto je zákazníkovi zaručena reálnost a optimalizace cen projektovaných staveb, což představuje jeden ze základů úspěchu při přípravě a realizaci stavby. Cílem projektových činností nemůže být jen navrhování technicky dokonalých, kvalitních a bezpečných staveb a konstrukcí. Společnost trvale usiluje o zvyšování povědomí svých zaměstnanců o zásadním významu financí v investičním procesu, neboť všichni projektanti si musí být vědomi toho, že každý jejich návrh nebo změna řešení má dopad do konečné ceny díla a to včetně nákladů, které bude třeba vynaložit na provoz nebo údržbu stavby během její životnosti. S přispěním poznatků z výkonu technické asistence byl systém ekonomického hodnocení zejména silničních investic dopracován na špičkovou úroveň. 20 / Pragoprojekt, a. s. 40 let od založení společnosti / 21

13 Technická politika Technical policy Pragoprojekt se od počátku aktivně spolupodílel na technickém rozvoji disciplín, které se bezprostředně týkaly jeho činností. Prvopočátky normotvorby je možno spatřovat již ve vydávání interních technických informací a následně interního Zpravodaje, v nichž byli zaměstnanci seznamováni s novinkami a pokrokovými metodami v oboru. Tyto základy tvorby dokumentovaných postupů a předpisů byly předávány z generace na generaci a následně vyústily do vlastní tvorby norem a technických předpisů v hlavních oborech činnosti společnosti (silnice, mosty, tunely). Pragoprojekt se tak stal tradičním spolutvůrcem řady norem a technických předpisů, z nichž některé dnes také distribuuje. Zaměstnanci společnosti se na legislativní tvorbě podílejí buď jako přímí zpracovatelé, nebo jako členové redakčních rad, popřípadě se aktivně účastní práce v různých pracovních týmech pro připomínkování a přejímání evropských norem. Velmi často je také společnost požádána, aby se účastnila zpracovávání nebo připomínkování zákonů a jejich prováděcích vyhlášek. Pragoprojekt byl u zrodu a zpracoval nebo koordinoval zpracování např.: Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací Technické a kvalitativní podmínky staveb českých drah Technické a kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací Technické podmínky pro dokumentaci staveb sdružených tras inženýrských sítí Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací Dodací podmínky staveb pozemních komunikací Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací červené a pro stavby menšího rozsahu zelené Dodací podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací Obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací Obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací Metodický pokyn Výkon stavebního dozoru From the very early stages, Pragoprojekt proactively participated in the technical development of disciplines that immediately involved its activities. The early beginnings of norm-setting may be already noticed in the release of internal technical information and subsequently the internal Bulletin, in which employees were informed about innovations and progressive methods in the industry. Such foundations of documented procedures and regulations passed from generation to generation and later resulted in creating standards and technical regulations in Pragoprojekt s main company areas of expertise (roads, bridges, tunnels). Thus Pragoprojekt became a traditional co-author of a number of technical standards and regulations, some of which it directly distributes. Company employees participate in legislation work either as direct processors or as members of editorial boards or they are actively involved in various working teams whose purpose is to comment on and accept various European standards. The company is often asked to participate in the preparation or commenting on new legislation and related implementation regulations. Pragoprojekt was present at the commencement of and compiled or coordinated the compilation of the following: Technical qualitative conditions for road construction Technical qualitative conditions of Czech railways construction Technical qualitative conditions for documentation of road construction Technical conditions for the documentation of conjugated routes of engineering service lines Guidelines for the documentation of road construction Industrial classification of building structures and works Delivery terms of road construction Contract conditions for road constructions red, and green for smaller projects Delivery terms for the documentation of road construction Contract conditions of land surveying and exploration works and documentation for road construction Contract conditions for providing consulting services for road construction Guidelines Execution of construction supervision 22 / Pragoprojekt, a. s. 40 let od založení společnosti / 23

14 Metodický pokyn k sestavení zvláštních technických a kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb Metodický pokyn k zákonu o zadávání veřejných zakázek v oboru pozemních komunikací Guidelines to the compilation of special technical and qualitative conditions for the documentation of road projects Guidelines to the Act on Public Procurement in road construction Již v minulosti se naši pracovníci podíleli na změnách nebo revizích norem. Jednalo se například o tyto ČSN: ČSN Výkresy inženýrských staveb Výkresy pozemních komunikací ČSN Projektování místních komunikací ČSN Projektování silnic a dálnic ČSN Projektování křižovatek na silničních komunikacích ČSN Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště ČSN Projektování mostních objektů V roce 2006 byl vliv společnosti na tvorbu norem posílen převzetím výkonu činností sekretariátu Sdružení pro výstavu silnic Praha. Vedení společnosti zřídilo pro tyto aktivity samostatné středisko a vytvořilo mu potřebné zázemí pro to, aby všechny aktivity jako je např. pravidelné vydávání zpravodaje Silnice mosty, zajišťování odborných akcí a školení nebo informační servis mohly pokračovat i nadále. Bohaté zkušenosti našich zaměstnanců, ať již z působení na domácím trhu a hlavně z působení v zahraničí, byly využity i při tvorbě rezortních předpisů v oboru pozemních komunikací pro Ministerstvo dopravy ČR. Normalizační činnost společnosti vyústila v řízení mezinárodní spolupráce evropské normalizace v oblastech vymezených pověřením Ministerstva dopravy. V roce 2009 byl navíc společnosti udělen statut Centra technické normalizace v oblastech vymezených pověřením Ústavu normalizace, měření a zkušebnictví. Jedním z přínosů pro technickou veřejnost je pořádání odborných konferencí, které pravidelně společnost organizuje. Jedná se především o cyklus silničních konferencí, v roce 2007 byla navíc uskutečněna i velmi úspěšná konference Asfaltové vozovky s mezinárodní účastí. PRAGOPROJEKT, a.s. je svými pracovníky zastoupen v řadě odborných organizací jako např. Hospodářská komora ČR, Česká silniční společnost, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Sdružení pro výstavbu silnic, SIA Rada výstavby, Česká asociace konzultačních inženýrů, Česká společnost pro stavební právo, Světová federace pro předpjatý beton a Česká společnost pro beton a zdivo, Český tunelářský komitét, Slovenská tunelárská asociácia, Česká asociace inženýrských geologů, Sdružení pro dopravní telematiku, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Slovenská komora stavebních inženýrů a další různá regionální sdružení. In the past our employees participated in the changes and revisions of industry standards, such as, for instance, the following Czech National Standards: CSN Drawings of engineering structures Drawings of roads CSN Designing of local roadways CSN Designing of roads and motorways CSN Designing of road junctions CSN Bus, trolley bus and tram stops transfer junctions and stands CSN Designing of bridges In 2006 the company strengthened its influence over the compilation of standards by overtaking the execution of the activities of the Road Contractors Association Prague secretariat. Company management established a separate department for those activities and created the necessary background so that all required activities, like the regular publishing of a newsletter, the preparation of professional events and trainings or information service went on uninterrupted. A rich experience of our employees, both in the domestic market and particularly abroad, was also used in the preparation of industry regulations in the area of road infrastructure for the Czech Ministry of Transport. The norm-setting activity resulted in the management of international cooperation in European standardisation in the areas specified by the Ministry of Transport. Besides, in 2009 Pragoprojekt acquired the status of the Centre of technical standardization in areas specified by certification of the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. One of Pragoprojekt s contributions to professional public are professional conferences which we regularly organize. In particular, they include a series of road conferences; besides that we held a successful international conference in 2007, called Asphalt roadways. PRAGOPROJEKT, a.s. is represented by its employees in a number of professional organizations, like the Czech Chamber of Commerce, Czech Road Association, Association of Building Entrepreneurs of the Czech Republic, Road Contractors Association, SIA CR Construction Board, Czech Association of Consulting Engineers, Czech Construction Law Society, World Federation for Prestressed Concrete and Czech Society for Concrete and Masonry, Czech Tunnel Committee, Slovak Tunnel Association, Czech Association of Engineering Geologists, Association for Traffic Telematics, Czech Chamber of Authorized Engineers and Technicians, Slovak Chamber of Construction Engineers and other regional associations. Lidské zdroje Human resources Pragoprojekt byl od počátku obdarován kolektivem velmi schopných, technicky zdatných a flexibilních pracovníků na špičkové odborné úrovni, kteří měli svoji práci rádi a nebáli se sebesložitějšího projektu. Ve společnosti vládlo tradičně velmi dobré pracovní klima a z toho vyplývala trvale nízká míra fluktuace. V současné době je těch, kteří jsou pod obchodní značkou Pragoprojekt zaměstnáni více než 10 let, téměř jedna třetina, zaměstnanců, kteří jsou v pracovním poměru více než 20 let, je přibližně jedna pětina z celkového počtu. Vedení společnosti si je plně vědomo opory, kterou má ve svém základním pracovním kádru tvořeném zkušenými profesionály, neboť stavebnictví je obor, v němž mnohaleté zkušenosti mají cenu zlata. Klíčovou úlohou současného personálního řízení je motivovat zaměstnance k vysokému pracovnímu nasazení a výkonu, naplno využívat jejich osobní potenciál a dlouhodobě stabilizovat nejlepší pracovníky. Vzdělávání zaměstnanců a péče o jejich profesní rozvoj jsou považovány za velmi výrazný stabilizační faktor. Z tohoto důvodu je ve společnosti trvale kladen velký důraz na zdokonalovaní systému interních a externích vzdělávacích akcí. Na pracovišti v Praze je vytvořena počítačová učebna, ve které si všichni zaměstnanci průběžně zvyšují své dovednosti v oblasti informačních technologií. Společnost využívá v rámci vzdělávání také mnoha svých zaměstnanců, kteří se aktivně podílejí na činnosti celé řady profesních sdružení a organizací a mohou tak svoje zkušenosti a znalosti včetně nejnovějších poznatků a trendů z oboru předávat ostatním kolegům. Společnost dlouhodobě dbá o doplňování svého pracovního kolektivu o nové mladé zaměstnance, kteří mají možnost získávat vedle svých služebně starších kolegů cenné zkušenosti a dovednosti. Díky této strategii se průměrný věk zaměstnanců již po několik let nezvýšil. Pracovní potenciál společnosti je tradičně na velmi vysoké odborné úrovni. V současné době má více než 60 % zaměstnanců vysokoškolské vzdělání, 40 % je autorizováno. Vedení společnosti organizuje a podporuje dlouhodobě i řadu mimopracovních aktivit jako je např. setkávání zaměstnanců s kolegy z ostatních projektových organizací u příležitosti tradičních letních sportovních her, zimní sportovní hry, letní zahradní slavnost nebo celopodnikové vánoční posezení. Pragoprojekt benefited, from the beginning, from a team of highly competent, technically able and flexible top technical engineers who enjoyed their work and bravely faced even the most challenging and complex projects. The company has traditionally been famous for its very good working atmosphere, which resulted in a permanently low staff turnover. Currently almost one third of our employees have been employed by Pragoprojekt for more than 10 years and approximately one fifth have been with us over 20 years. Company management is fully aware of the support that it receives from core staff comprised of experienced professionals. Civil engineering is an industry in which long-term experience can not be overemphasized. The key role of today s personnel management is to motivate employees to high engagement and performance, fully exploit their personal potential and keep the best employees for the long-term. The management of PRAGOPROJEKT, a.s. considers further education and attention to employees professional development as one of the most significant retention factors. The company therefore permanently focuses on the improvement of internal and external system of education activities. Prague site has a computer training room, in which all employees continually improve their IT and computer skills. The company utilizes many of its employees for educational purposes; they proactively participate in the activities of a large number of professional associations and organizations and thus they share their experience and knowledge with other colleagues, including the latest achievements and industry trends. The company in the long term develops its team by hiring new young staff who have an opportunity to acquire valuable experience and skills from their senior colleagues. Thanks to this strategy the average age of employees has not increased for the past several years. Pragoprojekt s team has traditionally a sound, high professional level. Currently we employ over 60 per cent graduates, 40 per cent employees are certified professionals. Company management has always organized and supported many off-duty activities, such as meetings with colleagues from other project organizations at our traditional summer sport games, winter games, a summer garden party or a company Christmas party. 24 / Pragoprojekt, a. s. 40 let od založení společnosti / 25

15 KVALITA QUALITY Po celou dobu své existence kladl Pragoprojekt důraz nejen na komplexnost služeb, ale zejména na jejich kvalitu. Proto byla společnost PRAGOPROJEKT, a.s. v devadesátých letech mezi prvními společnostmi, které zavedly certifikovaný systém jakosti a dodnes jej zdokonaluje a doplňuje podle posledních trendů a požadavků trhu. Stávající certifikovaný systém managementu, který v sobě zahrnuje prvky systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001, systému na ochranu životního prostředí dle ČSN EN ISO a systému bezpečnosti práce dle OHSAS je vytvořen tak, aby zaručoval nejen plnění uvedených norem, ale i právních, rezortních, místních a dalších předpisů a norem, které se vztahují k činnostem společnosti. V zájmu trvalého zvyšování kvality prováděných služeb a prací hodlá společnost i nadále zavedený systém managementu rozšiřovat a zdokonalovat. V současné době probíhají přípravné práce na doplnění spektra certifikací o systém bezpečnosti informací dle ČSN ISO / Pragoprojekt, a. s. During its whole existence, Pragoprojekt has emphasized not only the comprehensive character of its services, but primarily their quality. Therefore in the 1990 s, PRAGOPROJEKT, a.s. ranked among the first companies to introduce a certified quality system which, to this day, has been improved and amended to the latest trends and market requirements. The current certified management system which includes elements of quality management system according to CSN EN ISO 9001, environmental improvement system to CSN EN ISO and the safety at work system according to OHSAS is designed so as to ensure not only compliance with the mentioned standards, but also legal, industry, local and other regulations and standards that relate to company activities. In the interest of the continuous quality improvement the company intends to further extend and advance already implemented management system. Currently are running preparatory works for amendment of the certification portfolio by information security system according to CSN ISO let od založení společnosti / 27

16 Tvorba projektového vybavení pro projektování Development of design project equipment Pragoprojekt je v odborném světě znám jako garant a prodejce systému vyvíjeného a prodávaného pod obchodním jménem RoadPAC. In the professional arena, Pragoprojekt is famous as a guarantor and dealer of an interactive system, developed and sold under the name of RoadPAC. Nástupem IBM PC v letech se zcela změnila situace a programový systém musel být opět zcela přepracován pro použití na těchto zařízeních. Zprovoznění systému na počítačích řady PC umožnilo jeho obchodní využití, neboť systém již nebyl vázán na konkrétní počítačovou konfiguraci. Od roku 1992 se systém prodává pod obchodním názvem RoadPAC. V následujících letech se vývoj nezastavil a postupně došlo jednak k jeho rozšiřování o další výpočetní moduly a také k úpravám nutným z důvodu vzniku nových operačních systémů. Programový systém RoadPAC umožňuje modelovat silniční trasu, silniční těleso včetně bilance zemních prací a výpočtu 3D vytyčovacích prvků s velmi krátkou dobou odezvy. Vedle komplexních numerických výsledků umožňuje systém RoadPAC vytvoření úplné grafické části projektu, vše dle platných ČSN. Grafické přílohy lze díky vlastnímu grafickému systému okamžitě zobrazit na monitoru počítače a tím umožnit velmi rychlou grafickou kontrolu modelované silniční trasy. The deployment of IBM PC in completely changed the landscape and it was necessary to migrate computer programs to the new platform. Operation of the system on IBM PC compatible computers enabled its commercial usage, as the system was no longer bound to a particular computer configuration. From 1992 the system has been marketed under a commercial brand name RoadPAC. Development did not stop in the following years and the system was gradually extended by further functional modules and also by modifications required by the introduction of new operating systems. The RoadPAC software enables to model a road route, road embankment including the balance of earth works and the calculation of 3D set out elements with short response time. Besides comprehensive numerical results RoadPAC enables the generation of a complete graphical part of a design, all according to valid CSN s. Graphical attachments may be immediately displayed on a monitor thanks to the internally developed graphical system, and thus enable a very fast graphic check of the simulated road route. RoadPAC představuje výkonný interaktivní systém pro automatizované projektování liniových staveb ve všech stupních, od studií až po realizační dokumentace. Výpočetní systém plně reflektuje platné ČSN, grafické přílohy projektové dokumentace jsou vytvářeny grafickým systémem AutoCAD. Programový systém RoadPAC má za sebou dlouhý vývoj. Jeho počátky se datují již od roku 1970, kdy se zakoupením programovatelné kalkulačky OLIVETTI začala růst chuť některých projektantů vytvářet jednoúčelové programy. V této době v Pragoprojektu vznikl malý tým schopných programátorů, jejichž hlavní náplní se stal vývoj automatizovaného projektování silnic včetně statických výpočtů mostů. Malou kalkulačku nebylo však možno pro komplexní systémové řešení použít, Pragoprojekt tudíž zakoupil vlastní na tehdejší dobu výkonný počítač M6000 sovětské výroby propojený s velmi kvalitním kreslícím stolem DIGIGRAF a s digitalizátorem. V této etapě byla navržena koncepce budoucího programového systému pro projektování silnic byly stanoveny a pojmenovány jednotlivé úlohy systému včetně jejich propojení a návazností. Tato kostra systému v zásadě platí dodnes. První použitelná verze systému pod názvem SILNICE 78 byla zprovozněna v letech 1978 až Systém měl vlastní grafickou knihovnu podprogramů pro kreslení, jejíž základy se používají dodnes. To znamená, že již první verze systému produkovala výkresy příloh projektu. Pro zajímavost tento počítač měl adresovatelnou paměť 64 kb. Výpočet jednoho příčného řezu tehdy trval asi 15 sekund a dalších 10 sekund se děroval, občas s chybami, do děrné pásky k vykreslení. Významný skok pro vývoj tohoto systému znamenal rok 1980, kdy Pragoprojekt získal špičkový počítač PDP 11/34 (fy DIGITAL, USA) s velmi výkonným kreslícím stolem, digitalizátorem a grafickou obrazovkou. Toto hardwarové vybavení umožnilo systém velmi zdokonalit a následně jej pod názvem SILNICE 84 úspěšně provozovat postupně až na 24 terminálech, rozmístěných již v nových prostorách na Ryšánce. RoadPAC is a powerful interactive system for all stages of automated line construction design, from studies up to the implementation documentation. The computer system fully reflects all valid Czech National Standards. Graphical attachments of design documentation are generated by the AutoCAD graphic system. The Road PAC computer software system underwent a long development. Its beginnings date from as early as 1970, when after having purchased a programmable OLIVETTI calculator some designers fancied the creation of single-purpose programs. At that time, Pragoprojekt established a small team of capable programmers, whose main objective was to develop automated road design including static bridge computations. As such a small calculator was not fit for such a complex system solution, Pragoprojekt purchased its own, for that time very powerful, Soviet made computer M6000 connected to very high quality DIGIGRAF drawing desk with a digitizer. At this stage a concept of future computer system for road design was drafted - individual system tasks were defined and labelled, including their interfaces and connections. This general skeleton of the system has been principally in use to this day. The first usable system version called SILNICE 78 was launched into production between 1978 and The system had its own graphic subprogram library for drawing, basic elements of which are used to this day. It means that even the first system version produced drawings as design attachments. Just for interest s sake: the computer had 64 KB of addressable memory. Calculation of one cross section then took approximately 15 seconds and another 10 seconds were needed to punch the punched tape for drawing, sometimes with errors represented an important leap in the development of this computer system, as Pragoprojekt acquired a state-of-the-art computer PDP 11/34 (by DIGITAL, USA) with a very powerful drawing table, digitizer and graphical display. This hardware equipment enabled great improvements of the system and then successfully run it under the SILNICE 84 brand on up to 24 terminal stations relocated in the new Ryšánka facilities. Spolehlivost výpočetních modulů je díky dlouhodobému každodennímu používání asi tisícovkou uživatelů v šedesáti různých projektových organizacích velmi vysoká. Programový systém RoadPAC obsahuje vedle silničních programů další podpůrné programy. Ty vytvářejí uživatelské pohodlí při práci s počítačem, čímž je umožněno projektantům i s minimální počítačovou gramotností modelovat silniční trasy s velkou efektivností v krátkém čase a s minimálními náklady. Z nejdůležitějších vlastností programového systému RoadPAC je možno jmenovat: snadná instalace jazykové verze (čeština, angličtina, ruština) snadná orientace a volba činností, umístění funkcí a ovládacích prvků dle standardů MFC interaktivní horizontální a vertikální trasování interaktivní zadávání vstupních dat s okamžitou grafickou kontrolou tam, kde je to účelné automatický návrh pokrytí včetně kapacitních výpočtů rychlé vytváření variantních řešení grafická kontrola vymodelované silnice na obrazovce počítače s krátkou dobou odezvy nezávislost grafických příloh na hardwaru (RoadPAC - PLOTFILE) napojení na velmi rychlý a kapacitní digitální model terénu DTM, který je plně integrován do systému včetně geologie a skrývky ornice úplné řešení křižovatek všech typů včetně okružních transformace výkresů z prostředí RoadPAC do prostředí AutoCAD nebo přímé kreslení z databáze RoadPAC s možností dalšího zpracování pod AutoCADem neustálý vývoj reagující na aktuální požadavky trhu vytyčovací funkce umožňující využití prostorového modelu projektu k přímému propojení projekt stavba formou propojení databáze projektu se stavebními stroji řízenými GPS ve formě 3D povrchů nebo 3D polí The reliability of programming modules is very high, also due to a long-term and everyday testing by approximately a thousand users in sixty different project organizations. Besides road programs, the RoadPAC computer system includes other support programs. They offer a user-friendly environment for computer interaction. This enables designers with minimum computer skills to model road routes very efficiently, in a short time and with minimum costs. Among the most important features of RoadPAC belong the following: easy installation language versions (Czech, English, Russian) easy navigation and selection of activities, location of functions and controls according to MFC standards interactive horizontal and vertical tracking interactive entry of input data with immediate graphical control, where appropriate automated draft of coverage including capacity calculations fast creation of variant solutions graphical control of simulated road on computer screen with short response time independence of graphical attachments on hardware platform (RoadPAC - PLOTFILE) connection to a very fast and high capacity digital terrain model (DTM) that is fully integrated in a system including geology and topsoil capping comprehensive solution of all types of junctions including circular ones transformation of drawings from the RoadPAC environment to AutoCAD environment or direct drawing from RoadPAC database with optional further processing under AutoCAD ongoing development responding to current market requirements set out functions that enable the utilisation of 3D design model to a direct design - construction by a connection between the project database and construction GPS-controlled machines in the form of 3D surfaces or 3D arrays 28 / Pragoprojekt, a. s. 40 let od založení společnosti / 29

17 HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI MAIN AREAS OF ACTIVITY Silnice a dálnice ROADS AND MOTORWAYS dopravní řešení územních plánů studie proveditelnosti, vyhodnocení projektů, ekonomická efektivnost studie a projekty silnic, dálnic a městských komunikací pěší zóny, parkovací možnosti, doprava v klidu vyvolané investice dopravní infrastruktury údržba, opravy a rekonstrukce komunikací stavební dozor na stavbách komunikací bezpečnostní audity a bezpečnostní inspekce na pozemních komunikacích odborná posouzení, expertízy, konzultace tvorba předpisů pro silniční hospodářství prezentace, zákresy řešení, animace trasy traffic engineering for masterplanning feasibility studies, project assessment, economic effectiveness studies and designs of roads, motorways and urban roads pedestrian zones, parking possibilities, traffic at rest induced traffic infrastructure investments road maintenance, repairs and reconstructions construction supervision on road sites safety audits and safety inspections on roads professional assessments, expert opinions, consultations drafting of road management regulations presentations, drawings of solutions, animation of route rekonstrukce SILNIC ROAD RECONSTRUCTION automatické zaměření současného stavu povrchu vozovek s použitím vozidla ARAN zpracování počítačového modelu vlastním softwarem návrh metod opravy a skladby konstrukce vozovky optimalizace rozsahu prováděných oprav včetně optimalizace množství použitých materiálů posouzení návrhu rekonstrukce modelem HDM-4 automatic survey of current pavement state by means of ARAN vehicle computer model preparation by proprietary software proposal of repair methods and design of pavement structure optimisation of the scope of repairs including optimisation of the quantities of materials used economic assessment of investments by the HDM-4 model mosty BRIDGES mosty silniční, železniční, pro pěší i speciální diagnostika betonových mostů a konstrukcí hlavní prohlídky mostů přepočty zatížitelnosti, návrhy oprav a rekonstrukcí road, railway, pedestrian and special bridges diagnostics of concrete bridges and structures main inspections of bridges bearing capacity calculations, designs of repairs and reconstructions 30 / Pragoprojekt, a. s. 40 let od založení společnosti / 31

18 TUNELY TUNNELS Pozemní stavby Buildings silniční, dálniční a železniční tunely požárně-bezpečnostní řešení tunelů návrh a vyhodnocování zkušebního provozu, komplexních zkoušek tunelů technologie tunelů hlavní prohlídky tunelů podzemní kolektory a sdružené trasy inženýrských sítí podzemní odpadové kontejnery podzemní garáže Elektro silno a slaboproud road, motorway and rail tunnels fire-safety solutions for tunnels design and evaluation of trial operation, comprehensive testing of tunnels tunnel technology main tunnel inspections underground collectors and associated routes of buried services underground refuse containers underground garages Heavy current and weak current novostavby veřejných budov (banky, divadla, administrativní budovy) rekonstrukce motely, motoresty čerpací stanice pohonných hmot studie a projekty pozemních staveb dopravní infrastruktury střediska správy a údržby komunikací obytné budovy, rodinné domy, vily školy návrhy interiérů Technická asistence new construction of public buildings (banks, theatres, office buildings) reconstruction motels, motor service stations filling stations studies and designs of transport infrastructure buildings road administration and maintenance centres residential buildings, houses, villas schools interior design Technical assistance silnoproudé rozvody nízkého napětí, vysokého napětí, velmi vysokého napětí trafostanice sítě elektronických komunikací veřejné osvětlení slavnostní osvětlení vnitřní elektrické rozvody elektrická požární signalizace, elektrická zabezpečovací signalizace, kamerové dohledy dopravní informační systémy elektrotechnologie světelně signalizační zařízení, řídící systémy trakční kabelové vedení trakční trolejové vedení strong current distribution systems low voltage, middle voltage, high voltage transformer stations electronic communication networks public lighting festival illumination internal electrical wiring electrical fire alarms, electrical burglar alarms, CCTV monitoring traffic information systems electrical technology traffic lights, control systems traction cabling traction trolley lines vyhodnocení projektů a výpočty ekonomické efektivnosti investic pomocí modelu HDM-4 finanční analýzy dopravních projektů studie proveditelnosti investičních záměrů dopravního charakteru technická asistence na stavbách dálnic a rychlostních silnic žádosti pro čerpání finančních prostředků z EU Řízení staveb evaluation of projects and calculations of economic effectiveness of investments using the model HDM-4 financial analysis of traffic projects feasibility study of investment programmes of traffic nature technical assistance on constructions sites of motorways and expressways requests for use of financial resources from the EU Project management Vodohospodářské objekty rekonstrukce a novostavby veřejných inženýrských sítí (vodovody, kanalizace, plynovody) studie a projekty odkanalizování a zásobení pitnou vodou městské a dopravní infrastruktury studie a projekty odvodnění silnic, dálnic a městských komunikací odborná posouzení, expertízy, konzultace tvorba předpisů pro vodní hospodářství Water management structures reconstruction and new construction of public buried services (water mains, sewers, gas lines) studies and designs for drainage and supply of drinking water of municipal and traffic infrastructure studies and designs of road, motorway and urban road drainage professional assessments, expert opinions, consultations drafting of water management regulations podnikatelské záměry ekonomická posouzení investiční aktivity zadávací řízení tendrové dokumentace technická pomoc investorovi časové a finanční plány řízení staveb, kontrola postupu výstavby dodávky staveb na klíč výkon stavebního dozoru supervize business plans economic assessments investment activities procurement procedures tender documentation technical assistance to investor time and financial schedules construction management, checking of construction progress turnkey project deliveries performing construction supervision supervision 32 / Pragoprojekt, a. s. 40 let od založení společnosti / 33

19 PRŮZKUMY SURVEYS Výpočetní technika Information technology Geodetické průzkumy zaměření terénu vyhotovení digitálního modelu terénu záborové elaboráty výkupy pozemků geodetická dokumentace vytyčovací práce Geotechnické průzkumy komplexní inženýrská geologie průzkumy sesuvných území odborné geotechnické posudky dynamické penetrační zkoušky vrty do průměru 100 mm Geodetic ground surveys making out digital tarrain model land requisition plans land purchase geodetic documentation setting-out work Geotechnical comprehensive engineering geological surveys surveys of landslide areas expert geotechnical assessments dynamic penetration tests boreholes up to 100 mm in diameter vývoj a prodej interaktivního softwarového systému pro projektování komunikací v prostředí AutoCAD, Win NT, Win 98, 2000 digitální model terénu, skenování map a podkladů zákresy do fotografií, animace trasy software pro optimalizaci návrhu trasy software pro návrh rekonstrukce silnic včetně optimalizace prací a materiálů software pro výpočet betonových mostů návrh odvodnění komunikace, vodovody, kanalizace projektování pozemních staveb v 3D OSTATNÍ development and sale of an interactive software system for road design in the environment AutoCAD, Win, NT, Win 98, 2000 digital tarrain model, scanning of maps and source documents drawing in photographs, route animation software for optimisation of route design software for road reconstruction design, including optimisation of labour and materials software for calculation of concrete bridges software for road drainage, water supply and drainage design 3D building design Miscellanea Diagnostické průzkumy betonových konstrukcí mostů hlavní prohlídky mostů Korozní průzkumy území objektů Dopravní průzkumy profilové a dotazové Diagnostic concrete structures bridges main inspections of bridges Corrosion corrosion survey of territories corrosion survey of structures Traffic profiling and questioning tvorba norem a technických předpisů výkon činnosti sekretariátu Sdružení pro výstavbu silnic Praha vydavatelská činnost redakce a edice časopisu SILNICE MOSTY pořádání odborných školení a konferencí konzultační a poradenské činnosti drafting of standard and technical regulations performance of the Road Contractors Association Prague secretariat activities publishing activity editing and publishing magazine ROAD BRIDGES organisation of training courses and conferences consulting and advisory services. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ENVIRONMENT posouzení vlivu staveb na životní prostředí rozptylové studie znečištění ovzduší ekologické audity multikriteriální vyhodnocení variant metodou hodnotové analýzy studie a projekty v oblasti životního prostředí ochrana vod nakládání s odpady hlukové studie a ochrana proti hluku krajinářská hodnocení systémy ekologické stability území rekultivace území environmental impact assessments of structures air pollution dispersal studies ecological audits multicriteria variant evaluation by analysis method environmental studies and designs water protection waste management noise studies and noise protection landscape assessments territorial ecological stability systems rehabilitation of territories 34 / Pragoprojekt, a. s. 40 let od založení společnosti / 35

20 Kontakty Contacts Sídlo společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. K Ryšánce 1668/16, Praha 4 tel.: , fax: Head Office PRAGOPROJEKT, plc K Ryšánce 1668/16, Praha 4 CZ Czech Republic Phone: , fax: Ateliéry, kanceláře Čechova 50, České Budějovice tel.: , fax: Dvořákova 623/10, Liberec tel.: , fax: Vítězná 26, Karlovy Vary tel.: , fax: Prosecká 74, Praha 9 tel.: , fax: Branch Offices Čechova 50, České Budějovice Phone: , fax: Dvořákova 623/10, Liberec Phone: , fax: Vítězná 26, Karlovy Vary Phone: , fax: Dceřiné společnosti TUBES spol. s r.o. K Ryšánce 1668/16, Praha 4 tel.: , fax: Alfa 04 a.s. Jašíkova 6, Bratislava, Slovenská republika tel.: , fax: Associated Companies TUBES Ltd. K Ryšánce 1668/16, Praha 4 Phone: , fax: Alfa 04 plc Jašíkova 6, Bratislava Slovak Republic Phone: , fax: Prosecká 74, Praha 9 Phone: , fax: / Pragoprojekt, a. s.

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Title of project STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Alexandra Holubová Faculty of transportation sciences Czech Technical University in Prague Czech Republic 2006 TRAFFIC IN REGION The town Český

Více

Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor. Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision

Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor. Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision G 3PRAGUE Tunelářské odpoledne 3/313 Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor Tunnel Seminar Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision 2.11.213 Praha, Hotel

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele TopEmployers.cz Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele Každý z nás ví, že na pohovoru je důležité zaujmout a co nejlépe se představit. Ne každý už ví, jakým způsobem toho

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek RETAIL PARKS Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek HODONÍN City Hodonín is located 61 km south east of Brno and ca. 6 km west of the Slovakian border towns Holíč and Skalica. As the principal town of the

Více

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street 03 OBSAH CONTENT 04 HISTORIE RUSTONKY HISTORY OF RUSTONKA 07 O PROJEKTU ABOUT THE PROJECT 08 LOKALITA LOCALITY 09 SPÁDOVÁ OBLAST Catchment Area 10 SITUACE LAYOUT 11 TABULKA PLOCH TABLE OF AREAS 12 2. PODZEMNÍ

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

P3 MLADÁ BOLESLAV WAREHOUSE SPACE AVAILABLE 23,600 M 2 & BTS OPPORTUNITIES

P3 MLADÁ BOLESLAV WAREHOUSE SPACE AVAILABLE 23,600 M 2 & BTS OPPORTUNITIES P3 MLADÁ BOLESLAV WAREHOUSE SPACE AVAILABLE 23,600 M 2 & BTS OPPORTUNITIES Strategically located DRESDEN WROCLAW KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ P3 LIBEREC P3 PŘEDLICE ÚSTÍ NAD LABEM P3 PŘÍŠOVICE P3 TURNOV D8 ÚŽICE

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Solutions for Demanding Business INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Pilotní řešení Peter Ondrovič a kolektiv ISSS 2012 HRADEC KRÁLOVÉ OBSAH PREZENTACE Základní koncept pilotního řešení Poloha v

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

VGP PARK OLOMOUC developed by

VGP PARK OLOMOUC developed by NEW INDUSTRIAL SITE NOVÁ INDUSTRIÁLNÍ ZÓNA VGP PARK OLOMOUC developed by VGP PARK OLOMOUC LOCATION SPECIFICATIONS Class A semi-industrial buildings in a prime industrial zone at the southern border of

Více

VGP PARK PŘÍŠOVICE developed by

VGP PARK PŘÍŠOVICE developed by NEW INDUSTRIAL SITE NOVÁ INDUSTRIÁLNÍ ZÓNA VGP PARK PŘÍŠOVICE developed by BUILDING DESCRIPTION Single-storey warehouses with administrative extension. The layout of the administrative space will be designed

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : h ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : 1 The Channel Tunnel, also called the Chunnel, is a

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Trendy v online prodeji 67% Webrooming Populace dnes používá smartphone nebo tablet Showrooming 69 % 50% Letos historicky poprvé smartphony přestihly

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

ANGLICKÝ JAZYK Advertising

ANGLICKÝ JAZYK Advertising ANGLICKÝ JAZYK Advertising www.ssgbrno.cz Vytvořila: Mgr. Jana Macenauerová Adverstising Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na SŠG

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Ministerstvo financí Referát regulace a metodiky projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Vydáno dne 11. září 2008 V této příloze jsou českým názvům

Více

Secondary School Campus from September 2013. Valdštejnská 151, Praha 1

Secondary School Campus from September 2013. Valdštejnská 151, Praha 1 Secondary School Campus from September 2013 Valdštejnská 151, Praha 1 Park Lane International School Secondary School Campus We are delighted to announce that our secondary school, which officially opens

Více

Responsible Care a ChemLog

Responsible Care a ChemLog RESPONSIBLE Responsible Care a ChemLog Ladislav Špaček Svaz chemického průmyslu ČR Product Stewardship a REACH, 3. 6. 2011, Bešeňová (SK) 1 RESPONSIBLE SCHP ČR R = 1 z 55 národnn rodních asociací RESPONSIBLE

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

Řídicí systém nejen pro standardní aplikace Control System Intended not for Standard Application Only

Řídicí systém nejen pro standardní aplikace Control System Intended not for Standard Application Only Řídicí systém nejen pro standardní aplikace Control System Intended not for Standard Application Only ING. PAVEL KOCIÁN, WILKOP - TRADE, SPOL. S R. O. časopisu KLIMATIZACE 1-2010 byl představen V nový

Více