URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava"

Transkript

1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava ÚZEMNÍ STUDIE HROTOVICE, LOKALITA ZÁHUMENICE Jihlava, červenec 2016 Projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název dokumentace : Územní studie Hrotovice, lokalita Záhumenice Pořizovatel: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Objednatel: Městský úřad Třebíč Oddělení Úřad územního plánování Mgr. Jana Sklenářová vedoucí oddělení Úřad územního plánování Město Hrotovice zastoupené starostkou města: Mgr. Hanou Škodovou Projektant : Urbanistické středisko Jihlava, spol. s. r. o. Matky Boží Jihlava Ing. arch. Jiří Hašek číslo autorizace - ČKA Spolupráce: Alena Kvasničková Dana Menšíková Datum zpracování : červenec 2016 správní orgán, který podal podnět ke zpracování datum schválení možnosti využití oprávněná úřední osoba pořizovatele Zastupitelstvo města Hrotovice Mgr. Jana Sklenářová Oddělení Úřad územního plánování Městský úřad Třebíč razítko podpis pořizovatele: - 1 -

3 A. ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST 1. ÚVOD 2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, ŠIRŠÍ VZTAHY, PODMÍNKY OCHRANY HODNOT A CHARAKTERU ÚZEMÍ Vymezení řešeného území Širší vztahy Podmínky ochrany hodnot a charakteru území 3. ZÁKLADNÍ ZÁSADY URBANISTICKÉ KONCEPCE Urbanistická koncepce Funkční členění území Základní zásady pro umístění staveb na pozemcích rodinných domů (regulační podmínky) Veřejná prostranství Navrhovaná parcelace 4. PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 5. PODMÍNKY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU Zásobování pitnou vodou Odkanalizování a čištění odpadních vod Zásobovaní zemním plynem Zásobování elektrickou energií Spoje, zařízení spojů Nakládání s odpady 6. PODMÍNKY PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍZNIVÍÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ GRAFICKÁ ČÁST 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE A REGULACE ÚZEMÍ... 1 : VÝKRES TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 1 : VÝKRES DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY... 1 : B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST : 1. ÚDAJE O POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE 2. VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍ STUDIE S PLATNOU ÚPD 3. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÍNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 4. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVABÉHO ŘEŠENÍ 5. VYHODNOCENÍ SOULADU S PŘEDPOKLÁDANÝM ZÁBOREM PŮDNÍHO FONDU VYMEZENÝM V ÚZEMNÍM PLÁNU 6. VYHODNOCENÍ SOULADU SE STAVEBNÍM ZÁKONEM A OBECNÝMI POŽADAVKY NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ GRAFICKÁ ČÁST 4. KOORDINAČNÍ VÝKRES... 1 :

4 A.... ÚZEMNÍ STUDIE 1. ÚVOD Územní studie, o níž byla data vložena do evidence územně plánovací činnosti, slouží jako podklad pro rozhodování o změnách v území. I když územní studie není na rozdíl od územně plánovací dokumentace závazným podkladem pro územní rozhodování, je (pokud je vložena do evidence územně plánovací činnosti) podkladem neopominutelným. Stavební úřad musí při územním řízení porovnat navrhovaný záměr s jejím řešením a v případě přípustné odchylky tuto v územním rozhodnutí odůvodnit s tím, že v odůvodnění rozhodnutí prokáže, že nalezl z hlediska cílů a úkolů územního plánování a veřejných zájmů vhodnější nebo alespoň rovnocenné řešení, než obsahuje územní studie. V Územním plánu Hrotovice, který nabyl účinnosti , je u ploch Z7 bydlení v rodinných domech - městské a příměstské BI a v související ploše Z39 veřejné prostranství PV stanovena podmínka prověření změn v území územní studií. Zároveň byla v územním plánu stanovena lhůta pro pořízení územní studie do čtyř let od vydání územního plánu. Cíle územní studie: Navrhnout funkční a prostorové uspořádání lokality, navrhnout parcelaci území, navrhnout uspořádání veřejné dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území, navrhnout umístění veřejného prostranství souvisejícího s plochou bydlení a stanovit základní zásady pro umístění staveb na pozemcích bydlení. Lokalitu Záhumenice řešit jako jeden urbanistický celek funkčně provázaný s okolním zastavěným územím. 2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, ŠIRŠÍ VZTAHY, PODMÍNKY OCHRANY HODNOT A CHARAKTERU ÚZEMÍ Vymezení řešeného území Řešené území územní studie je vymezeno hranicemi zastavitelné plochy Z7 pro bydlení v rodinných domech městské a příměstské a zastavitelné plochy Z39 pro veřejné prostranství. Vymezení řešeného území územní studie odpovídá vymezení ve Výkrese základního členění Územního plánu Hrotovice. Hranice řešeného území územní studie je zakreslena v grafické části územní studie. Rozsah řešeného území je 3,159 ha, z toho 3,005 ha zastavitelná plocha Z7 a 0,154 ha zastavitelná plocha Z39. V řešeném území jsou v územní studii vymezeny stavební pozemky pro max. 27 rodinných domů. Širší vztahy Lokalita Záhumenice se nachází v jižní části města Hrotovice (katastrální území Hrotovice). Lokalita navazuje ze tří stran na zastavěné území města a navrhovaná zástavba doplní ucelený obvod zástavby v této části sídla. Další pokračování zástavby jižním směrem není vzhledem k blízkosti hřbitova a jeho ochranného pásma v územním plánu navrženo. Jižně od řešeného území je v územním plánu vymezena plocha změny K2 pro zatravnění, případně výsadbu izolační zeleně mezi zástavbou a hřbitovem. Ostatní plochy, které navazují na řešené území, jsou v ÚP vymezeny jako plochy bydlení a plochy smíšené obytné. Území je situováno v blízkosti centra města (cca 300 m) i v blízkosti občanské vybavenosti města (ZŠ a MŠ). Propojení s centrem města je dvěma směry - ulicí Panskou a ulicí Zákostelní, obě tato propojení řešení územní studie využívá

5 Z hlediska širších dopravních vztahů bude lokalita napojena prodloužením stávajících komunikací ze severní a západní strany řešené lokality. Územím prochází stávající technická infrastruktura, která bude při řešení lokality respektována včetně ochranných pásem. Podél jižní hranice řešeného území prochází nadzemní vedení elektrické energie a přes řešené území je vedena oddílná kanalizace. Do řešené lokality zasahuje ochranné pásmo veřejného pohřebiště. Podmínky ochrany hodnot a charakteru území Přírodní podmínky Lokalita je situovaná v jižní části města a je ze tří stran obklopena zastavěným územím sídla. Lokalita se nachází na mírném východním svahu, s nadmořskou výškou pohybující se od m n.m. Území lokality je v současné době využíváno jako zemědělská půda v kultuře orná půda. V území není zastoupena vzrostlá zeleň, významné krajinné prvky ani jiné přírodní hodnoty a limity. Kulturní hodnoty V řešeném území se nenachází kulturní památky uvedené v ústředním seznamu kulturních památek ČR ani památky místního významu vymezené v územním plánu. Řešené území územní studie náleží do kategorie ÚAN II (lokality s předpokládaným výskytem archeologických nálezů). Při realizaci staveb vyplývá pro stavebníky zákonná oznamovací povinnost podle 22 odst. 2 a 23 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a povinnost umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu. Charakter zástavby Volná zástavba rodinných domů v navazujícím území je jednopodlažní až dvoupodlažní s tradičním zastřešením šikmou střechou. Území má danou komunikační osnovu, která navazuje na komunikační systém města. 3. ZÁKLADNÍ ZÁSADY URBANISTICKÉ KONCEPCE Urbanistická koncepce Urbanistická koncepce vychází z podmínek řešeného území a současného způsobu zastavění navazujícího obytného území. Urbanistická koncepce vytváří hlavní uliční prostor podél průběžné komunikace procházející územím s preferencí orientace líce budov do tohoto prostoru. Koncepce vymezuje hlavní uliční prostor v ose vybudované oddílné kanalizace a v návaznosti na již založenou uliční osnovu v ul. Panská a v ul. Zákostelní Zástavba podél průběžné komunikace je navržena jako oboustranná zástavba izolovaných rodinných domů. Podél průběžné komunikace jsou navrženy přidružené pásy pro uložení inženýrských sítí, chodník, parkování a zeleň. Obsluha severní části řešeného území je navržena zaslepenou komunikací s obratištěm. Zástavba podél této komunikace je navržena jako jednostranná zástavba izolovaných rodinných domů. Je navrženo pěší propojení této ulice směrem do ul. Panská, které bude sloužit i pro uložení kanalizace. Související veřejné prostranství je vymezeno v klidové poloze mimo hlavní uliční prostor, avšak v dobré dostupnosti z hlavních komunikací. Poloha souvisejícího veřejného prostranství je definována v územním plánu. Funkční členění území V územní studii jsou zastavitelné plochy Z7 a Z39 v souladu s podmínkami využití ploch BI a PV podrobněji členěny na: - 4 -

6 - Stavební pozemky rodinných domů - Veřejná prostranství - komunikace - Veřejná prostranství - zelené pásy u komunikací - Veřejná prostranství - chodníky - Veřejná prostranství - odstavná a parkovací stání - Veřejná prostranství - zeleň Funkční členění území je zakresleno v grafické části územní studie. Zpřesnění v podrobnější dokumentaci je možné při respektování celkové koncepce zástavby a technických požadavků na dopravní a technickou infrastrukturu. Pro podrobnější členění ploch nejsou v územní studii stanoveny samostatné podmínky využití. Základní zásady pro umístění staveb na pozemcích rodinných domů (regulační podmínky) Charakter zástavby Zástavba izolovaných RD, nepřípustné jsou výrazné architektonické minority srubové stavby, apod. Uliční čára Hranice mezi soukromými pozemky a veřejným prostranstvím. V případě územní studie je dána oplocením oddělujícím stavební pozemky rodinných domů od veřejně přístupných pozemků. Stavební čára Vymezuje hranici pozemku určeného k zastavění hlavními stavbami (budovami RD) a polohu výstavby hlavního objektu. Stavební čára vymezuje hranici uličního průčelí hlavního objektu, nikoli bočních stran. Poloha stavební čáry je zakreslena ve výkresové části územní studie. Stavební čára je stanovena na 6 m od uliční hranice pozemku. Případné předstupující části (např. arkýře, balkony, římsy nebo jiné konstrukce přiměřené rozsahem, tvarem a funkcí) nesmí tvořit hlavní hmotu stavby, před stavební čáru nesmí vystupovat žádné objekty (např. garáže, zastřešená odstavná stání, hospodářské objekty). Stavební hranice Vymezuje odstup hlavní stavby (budovy RD) od hranice stavebního pozemku. Poloha stavební hranice je zakreslena ve výkresové části územní studie. Výška výstavby Výška hřebene max. 9 m nad podlahou přízemí. Výška obytných prostor do 1 m nad úrovní komunikace. Podkroví je podlaží, které svým stavebně technickým řešením další podlaží opticky nevytváří. Typ zastřešení Nad převažující hmotou stavby střechy šikmé sedlové, valbové o sklonu střechy v rozmezí 30 až 40 stupňů. Směr hlavního hřebene rovnoběžný s obslužnou komunikací. Oplocení pozemku do ulice Maximální výška oplocení 1,60 m včetně podezdívky. Brány a branky ústící na pozemek obce budou otevírány na pozemek stavebníka. Materiálové provedení se neurčuje. Je doporučeno před plnými ploty upřednostnit pohledové odclonění jednotlivých parcel zelení. Oplocení mimo uliční části Maximální výška 1,8 m

7 Veřejná prostranství Uliční prostor Pro umístění dopravní infrastruktury, technické infrastruktury a veřejných prostranství je v ÚS navržen uliční prostor o šířce 9-11,5 m. Je zajištěna návaznost na šířku uličního prostoru v ul. Panská (11,5 m) a ulice Zákostelní (10 m). Šířka uličního prostoru uvedena ve výkresové části územní studie. Ve výkresové části územní studie je zakresleno podrobnější rozdělení veřejných prostranství na komunikace, zelené pásy u komunikací, chodníky, odstavná a parkovací stání a zeleň. Pro podrobnější členění veřejných prostranství nejsou v územní studii stanoveny samostatné podmínky využití. Související veřejná prostranství V jižní části řešeného území mezi pozemky 8 a 9 je navrženo veřejné prostranství s funkcí klidovou a pobytovou a funkcí sídelní zeleně pro různé skupiny obyvatel s možností umístění dětského hřiště. Podrobnější členění této plochy zakreslené ve výkresové části územní studie je orientační. V ÚP Hrotovice byla pro plochu bydlení Z7(3,005 ha) vymezena související plocha veřejného prostranství Z39 (0,1540 ha). Plocha veřejného prostranství vymezená v územní studii má výměru 0,1617 ha, vyhovuje tedy požadavku ÚP a vyhlášky č.501/2006 Sb.. Navrhovaná parcelace V řešeném území bude umístěno max. 27 stavebních pozemků rodinných domů. Pro umístění 1 rodinného domu je nepřípustné slučování stavebních pozemků vymezených v územní studii. Plocha Číslo pozemku Orient. velikost pozemku Podmínky pro využití pozemků BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ BI BI m m m m m m m m m m m m m m m m m 2 Výška hřebene max. 9 m nad podlahou přízemí. Výška obytných prostor do 1 m nad úrovní komunikace. Stavební čára je stanovena na 6 m od uliční hranice pozemku. nad převažující hmotou stavby střechy šikmé sedlové, valbové o sklonu střechy v rozmezí 30 až 40 stupňů. Směr hlavního hřebene rovnoběžný s obslužnou komunikací. Výška hřebene max. 9 m nad podlahou přízemí. Výška obytných prostor do 1 m nad úrovní komunikace. Stavební čára je stanovena na 6 m od uliční hranice pozemku. nad převažující hmotou stavby střechy šikmé sedlové, valbové o sklonu střechy v rozmezí 30 až 40 stupňů. Směr hlavního hřebene rovnoběžný s obslužnou komunikací. Část plochy zasahuje do 100 m ochranného pásma hřbitova

8 Plocha Číslo pozemku Orient. velikost pozemku Podmínky pro využití pozemků BI m 2 Výška hřebene max. 9 m nad podlahou přízemí. Výška obytných prostor do 1 m nad úrovní komunikace m 2 Stavební čára je stanovena na 6 m od uliční hranice pozemku m 2 nad převažující hmotou stavby střechy šikmé sedlové, valbové o m 2 sklonu střechy v rozmezí 30 až 40 stupňů. Směr hlavního hřebene rovnoběžný s obslužnou komunikací. BI m m 2 Výška hřebene max. 9 m nad podlahou přízemí. Výška obytných prostor do 1 m nad úrovní komunikace m 2 Stavební čára je stanovena na 6 m od uliční hranice pozemku m 2 nad převažující hmotou stavby střechy šikmé sedlové, valbové o sklonu střechy v rozmezí 30 až 40 stupňů m 2 Směr hlavního hřebene rovnoběžný s obslužnou komunikací m 2 Pozn.: Počet a velikost jednotlivých parcel je orientační, v podrobnější dokumentaci je přípustná změna počtu a velikosti parcel při respektování celkové koncepce zástavby. 4. PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU V řešeném území budou umístěny pouze rodinné domy, v území nelze umístit bytové domy. Veřejná prostranství pro umístění dopravní infrastruktury jsou vymezena v šířce 9,0 11,5 m. Šířka veřejného prostranství tedy vyhovuje požadavku vyhlášky č. 501/2006 Sb. Místní komunikace Lokalita bude dopravně napojena z nově vybudované obousměrné komunikace funkční skupiny C s návrhovou rychlostí 30 km/h, která propojí řešené území se stávající sítí obslužných komunikací dvěma napojeními, na severu a na západě řešeného území. Šířka místní komunikace je doporučena 5,5 m s přilehlými zelenými pásy pro uložení inženýrských sítí. Zelené pásy jsou navrženy v šířce 1,5-2 m. V těchto vymezených zelených pásech budou uloženy inženýrské sítě a je možné zde vybudovat i chodník. Šířka celkového uličního prostoru je navržena 9,0 11,5 m. Šířka uličního prostoru i komunikace může být v podrobnější dokumentaci upřesněna. Chodníky Průběžný chodník je navržen podél hlavní místní komunikace. Dále je navržen chodník propojující severní část zástavby (se zaslepenou komunikací) směrem do ulice Panská. Podél komunikací jsou navrženy pásy zeleně pro uložení inženýrských sítí, kde je možné také umístit chodníky. Chodníky budou situované ve veřejném uličním prostranství. Průběžný a spojovací chodník je navržen v šíři 2,0 m. Doprava v klidu Rodinné domy budou podle velikosti zastavěné plochy mít 1-2 garážová stání pro osobní automobil na vlastním pozemku. Odstavování a parkování osobních vozidel bude zajištěno na vlastních pozemcích mimo uliční prostor. Navržená stavební čára a odstup zástavby umožňuje využití částí vjezdů na vlastních pozemcích pro odstavování vozidel

9 V územní studii je navržen ke komunikaci přidružený pás pro parkoviště a zeleň o šířce 2,5 m. Pro návštěvníky jsou navržena parkoviště o celkové kapacitě 17 stání. V podrobnější dokumentaci budou navržena vyhrazená stání pro osoby se zdravotním postižením podle vyhlášky č. 369/2001 Sb. v platném znění. V územní studii jsou v řešeném území navržena 2 stání, jejich umístění může být změněno. Cyklistická doprava Cyklisté mohou využívat v řešeném území navrženou komunikaci, alternativou může být vybudování cyklistické stezky ve vymezeném komunikačním prostoru, resp. v zeleném pásu. Hromadná doprava Autobusové nádraží je umístěné v centru města. Docházková vzdálenost k navrhované zástavbě RD je přibližně 450 m. 5. PODMÍNKY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU Zásobování pitnou vodou Navrhovaná koncepce Město Hrotovice má vybudovaný veřejný vodovod, připojený na vlastní VDJ Hrotovice plněný odbočkou z dukovanské větve oblastního vodovodu Třebíč. Lokalita Záhumenice bude napojena na stávající veřejný vodovod ze severního okraje řešeného území z ul. Panská s možností propojení do ul. Zákostelní. Vodovodní řad bude možno umístit v zeleném pásu nebo chodníku podél místní komunikace. Objekty rodinných domů budou napojeny samostatnými přípojkami. Orientační výpočet potřeby vody 27 RD x 4 obyvatele/rd = 108 obyvatel 1. Bytový fond 108 osob x 120 l/s/den = l/den 2. Technická a občanská vybavenost 108 osob x 20 l/os/den = l/den celkem = l/den = 0,175 l/s Potřeba vody celkem činí l/den = 0,175 l/s. Protipožární zabezpečení Zásobování požární vodou bude prověřeno v následné projektové dokumentaci. V územní studii je stanoven rámec pro následné řešení. Požární voda může být zajištěna z vnějšího odběrného místa (z Dolního rybníka v centru města), který leží ve vzdálenosti vyhovující ČSN V následné projektové dokumentace může být odběr požární vody zajištěn z veřejného vodovodu (tj. hydrantů v obytné lokalitě). Tento způsob zajištění požární vody je doporučen. Při zpracování dalších stupňů projektové dokumentace bude zapotřebí provést posouzení potřeby požární vody dle ČSN zásobování požární vodou. Tlakové poměry Navrhovaná obytná zástavba v lokalitě Záhumenice se nachází v nadmořské výšce cca m n. m. Lokalita bude tlakové ovládána z vodojemu Hrotovice 200 m 3 (466,0/460,0 m n. m). Minimální hydrostatický tlak pro zástavbu do 2 nadzemních podlaží - 8 -

10 (1 NP + podkroví nebo 2 nadzemní podlaží bez podkroví) musí být 15 m. Zástavba požadavku vyhovuje. Odkanalizování a čištění odpadních vod Navrhovaná koncepce Město Hrotovice má vybudovanou jednotnou a oddílnou kanalizaci. Odpadní vody jsou odváděny na čistírnu odpadních vod v Hrotovicích. Územní plán stanovuje nově vybudované nebo rekonstruované trasy řešit vždy jako kanalizaci oddílnou. Územní studie respektuje koncepci odkanalizování území vymezenou v územním plánu. Řešeným územím prochází stávající oddílná kanalizace v trase navrhované místní komunikace. Přilehlé rodinné domy budou do stávající kanalizace napojeny domovními přípojkami. V další části obytného souboru bude dobudována oddílná kanalizace a zbylé domky do ní budou napojeny rovněž domovními přípojkami, které budou končit na hraně parcely. Dešťové vody budou podle platné legislativy v maximální míře likvidovány, popř. zdrženy na pozemcích investorů (akumulace dešťových vod, vsakování). V následujícím stupni projektové dokumentace budou pomocí vsakovacích zkoušek a geologických sond ověřeny možnosti zasakování dešťových vod. Předpokládá se částečná likvidace dešťových vod vsakem na pozemcích stavebníků a dílčí vsakování ve veřejných zelených pásech. Zásobování zemním plynem Navrhovaná koncepce V územní studii je navrženo prodloužení stávajícího středotlakého plynovodu ze severní strany řešeného území. Plynovod bude veden podél navržené obslužné komunikace, v zeleném pásu. Jednotlivé rodinné domky budou napojeny samostatnými plynovodními přípojkami. Přípojky budou umístěny ve skříních HUP ve zděných nebo umělých sloupcích umístěných na hranicích pozemků a budou osazeny STL/NTL regulátory tlaku plynu. Zásobování elektrickou energií Rozvody VN 22 kv. Město Hrotovice je zásobeno elektrickou energií z kmenové linky č. 173 z rozvodny 110/22 kv Moravské Budějovice. Po jižním okraji řešené plochy vede kmenová linka VN 22 kv do trafostanice Sokolská BTS 250 kva ve vlastnictví E.Onu. V ochranném pásmu vedení VN 22 kv, kde jsou v územní studii vymezeny plochy veřejného prostranství - zeleně, je nutné respektovat podmínky provozovatele elektrické sítě a neumisťovat do něj stavby. Trafostanice Podle sdělení E.ON bude lokalita Záhumenice napojena na TS 1. máje 2 x 630 kva. Trafostanice byla vybudována před 10 lety, je připravena stavební část bez technologie. Žádost o připojení bude nutno podat minimálně 1 rok předem, z důvodu doplnění trafostanice novou technologií a vybudování kabelové sítě NN do lokality Záhumenice. Ochranné pásmo trafostanice je 7 m. Vedení NN Stavební pozemky budou napojeny NN kabelovými rozvody z trafostanice 1. Máje. Kabelové rozvody NN budou uloženy v zelených pásech podél nově vybudované místní komunikace. V ochranném pásmu elektrického vedení je nutné respektovat podmínky provozovatele elektrické sítě

11 Ochranná pásma vedení jsou zakreslena v grafické části územní studie. Přesnost vymezení OP odpovídá přesnosti vymezení technické infrastruktury v územní studii, v následné dokumentaci může tedy být vymezení OP upřesněno nebo změněno. Veřejné osvětlení V rámci řešeného území bude rovněž doplněn systém veřejného osvětlení. Spoje, zařízení spojů Řešeným územím neprochází telekomunikační kabely. Nakládání s odpady Likvidace pevného komunálního odpadu bude prováděna dle obecně závazné vyhlášky města, tj. svozem a ukládáním na skládku mimo správní území města. Svoz komunálního i nebezpečného odpadu zajišťuje odborně způsobilá firma. Sběrný dvůr je situován v Hrotovicích pod Horním rybníkem. V lokalitě je navrženo veřejné prostranství, na kterém bude možno umístit kontejnery na separovaný odpad a bioodpad. 6. PODMÍNKY PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍZNIVÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A OCHRANU VEŘEJNÍHO ZDRAVÍ Hluk z dopravy Řešená lokalita není v územním plánu vymezena jako plocha s podmíněně přípustným využitím z hlediska hluku z dopravy a ohrožení hlukem z dopravy není v ÚS prověřováno. Ochranné pásmo pohřebiště Do části plochy zasahuje ochranné pásmo pohřebiště. Navrhované řešení územní studie toto pásmo respektuje. V ochranných pásmech pohřebišť nesmí být umísťovány stavby a činnosti, které by ohrožovaly provozem pohřebiště nebo mohly ohrozit provoz veřejného pohřebiště nebo jeho důstojnost

12 B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 1. ÚDAJE O POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE Územní studie je zpracována na základě podmínky stanovené v Územní plánu Hrotovice, který nabyl účinnosti Pořízení územní studie je uloženo u ploch Z7 bydlení v rodinných domech - městské a příměstské BI a v související ploše Z39 veřejné prostranství PV a zároveň byla v ÚP stanovena lhůta pořízení územní studie do čtyř let od vydání územního plánu. Podkladem pro zpracování územní studie bylo zadání územní studie, vypracované pořizovatelem územní studie, kterým je Městský úřad Třebíč, oddělení Úřad územního plánování. Zadání územní studie vypracovala Ing. Helena Hradilová. Územní studie vychází z koncepce schválené v platném Územním plánu Hrotovice. Mapové podklady Pro územní studii byla použit shodný mapový podklad jako pro územní plán - katastrální mapa platná od Z důvodů oddělení nových pozemků v řešeném území územní studie byl mapový podklad katastrální mapy aktualizován k dubnu VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍ STUDIE S PLATNOU ÚPD. Platnou ÚPD je Územní plán Hrotovice, který nabyl účinnosti (44) Je nutno respektovat ochranná pásma okolo pohřebišť - v ochranných pásmech pohřebišť nesmí být umísťovány stavby a činnosti, které by ohrožovaly provozem pohřebiště nebo mohly ohrozit provoz veřejného pohřebiště nebo jeho důstojnost. OP je zakresleno ve hlavním výkrese US a omezení v OP je zmíněno v textové části ÚS. (103) Výčet jednotlivých ploch a stanovení podmínek pro jejich využití Řešení ÚS je plně v souladu se specifickými podmínkami zastavitelných ploch Z7 a Z39. BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ - BI Z7 Záhumenice VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - PV Hrotovice ano 0 Zástavba do max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení prodloužením stávajících místních komunikací. Respektovat ochranné pásmo vedení VN. Respektovat již vybudované inženýrské sítě v ploše. Část plochy zasahuje do 100 m ochranného pásma hřbitova. Intenzita zastavění stavebního pozemku bude u stavebních pozemků do 1000 m 2 včetně maximálně 50%, u ostatních maximálně 40%. Z39 Hrotovice ne 0 Veřejné prostranství k ploše Z7 pro bydlení v rodinných domech. (122) Vodovodní řady v nových zastavitelných plochách budou přednostně zaokruhovány. Je navrženo propojení řadů v ul. Panská a Zákostelní. Z prostorových důvodů není navrženo zaokruhování vodovodu v ulici s obratištěm

13 (172) BI - Bydlení v rodinných domech městské a příměstské Řešení ÚS je v souladu v podmínkami využití ploch s rozdílným způsobem využití BI stanovených v ÚP. (188) PV - Veřejná prostranství Řešení ÚS je v souladu v podmínkami využití ploch s rozdílným způsobem využití BI stanovených v PV. Limity využití území o Do jižní části řešeného území zasahuje ochranné pásmo veřejného pohřebiště v šíři 100 m. Je uvedeno v textové a grafické části ÚS. o Stávají technická infrastruktura, včetně ochranných pásem, bude respektována. Podél jižní hranice řešeného území prochází nadzemní vedení elektrické energie, přes řešené území je vedena oddílná kanalizace. Je respektováno. V ÚS jsou uvedena omezení v ochranném pásmu nadzemního vedení VN. Vybudovaná dešťová a splašková kanalizace je respektována, navrhovaná místní komunikace je navržena nad touto kanalizací. o Stávající dopravní infrastruktura v navazujícím území bude respektována. Řešení ÚS navazuje na současnou uliční síť. o Řešení zohlední parcelaci pozemků ve východní části řešeného území. Pro řešení ÚS byly využita aktuální katastrální mapa, kde jsou již uvedené pozemky oddělené. 3. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Požadavky zadání pro zpracování územní studie jsou v územní studii respektovány. - Je respektováno vymezení řešeného území územní studie. - Jsou respektovány podmínky z ÚP Hrotovice. - V ÚS jsou stanoveny zásady pro umístění staveb na pozemcích pro bydlení. Je stanovena uliční čára, stavební čára, stavební hranice, tvar střech a požadavky na oplocení. U regulačních podmínek je uvedeno definování jednotlivých pojmů. - Jsou respektovány požadavky na členění dokumentace. V grafické části je sloučen výkres urbanistické koncepce a výkres parcelace pozemků a podmínek využití. 4. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ Pracovní varianty - koncepce zástavby území byla ověřována variantně. V průběhu zpracování územní studie byly zpracovány pracovní varianty řešení, zaměřené především na způsob dopravního napojení celého řešeného území, řešení inženýrských sítí, umístění propojovacího chodníku, na velikost a šířku parcel a rozsah a umístění ploch zeleně. Pracovní varianty byly konzultovány se zástupci města a vybraná varianta byla zapracována do řešení územní studie, která je řešena invariantně. Koncepce zástavby - vychází z tohoto dopravního napojení a vazeb na stávající zástavbu. Koncepce zástavby navrhuje uliční nízkopodlažní oboustrannou zástavbu samostatně stojících (izolovaných) RD městského typu podél navrhované komunikace. Pro umístění staveb RD je stanovena jednotná stavební čára. Dopravní řešení koncepce dopravního řešení vychází z požadavků návaznosti na komunikace mimo řešené území v ulici Panská a ulici Zákostelní. Tyto komunikace dosud nejsou vybudovány, pro komunikace však jsou již vymezeny pozemky v katastrální mapě. Při návrhu směrového vedení hlavní průběžné komunikace bylo nutné respektovat trasu oddílné kanalizace (splaškové a dešťové), která byla v území v předstihu vybudována. Trasa komunikace je vedena tak, aby kanalizace byla přibližně v ose navrhované komunikace

14 Pro pěší propojení severní části zástavby s ulicí Panská je navržen chodník o šířce 2 m. Důvodem je zajistit propojení této časti zástavby směrem do ulice 1. Máje, kde je umístěna občanská vybavenost města. Chodník bude využit také pro vedení kanalizace. Pro umístění dopravní infrastruktury, technické infrastruktury a veřejných prostranství je v ÚS navržen uliční prostor o šířce 9-11,5 m. Je zajištěna návaznost na šířku uličního prostoru v ul. Panská (11,5 m) a ulice Zákostelní (10 m). Uliční prostor je v ÚS směrně členěn na pás pro vlastní komunikaci, podružené pásy pro chodník, pás zeleně pro uložení inženýrských sítí a pás pro zeleň a odstavná a parkovací stání. Podrobnější členění uličního prostoru je doporučené. Dopravní značení není specifikováno, šířka uličního prostoru umožní v následné dokumentaci řešit území např. i jako obytnou zónu. Inženýrské sítě - napojení je řešeno převážně napojením na stávající na inženýrské sítě na hranici řešeného území nebo v jeho blízkosti. V ÚS je navrženo uložení inženýrských sítí ve veřejném uličním prostoru, v pásu pro komunikaci (pouze kanalizace), pásu pro chodník a pásu pro zeleň a technickou infrastrukturu. Zásobování pitnou vodou je řešeno napojením na veřejný vodovod v ul. Panská a Zákostelní v blízkosti řešeného území. Odkanalizování území je řešeno napojením na stávající oddílnou kanalizaci, která prochází řešeným území. Dešťové vody budou převážně zasakovány na pozemcích vlastníků rodinných domů. Dešťové vody z komunikace budou zaústěny do stávající dešťové kanalizace Zásobování plynem je řešeno napojením na plynovod v ul. Panská a Zákostelní v blízkosti řešeného území. Zásobování elektrickou energií se bude řešit podle požadavku E.ON novým kabelovým vedením NN z trafostanice 1. máje. Návrh parcelace V ÚS je navržena směrná parcelace řešeného území, která předpokládá umístění max. 27 pozemků pro RD. Velikost parcel se pohybuje od 723 m 2 do m 2. Návrh parcelace byl konzultován se zástupci města. V ÚS jsou uvedena omezení vyplývající z ochranného pásma hřbitova. Prostorové požadavky a regulativy zástavby RD V ÚS jsou stanoveny zásady pro umístění staveb na pozemcích pro bydlení. Je stanovena uliční čára, stavebná čára, stavební hranice, tvar střech a požadavky na oplocení. U regulačních podmínek je uvedeno definování jednotlivých pojmů. Mapové podklady - pro územní studii byla použita aktuální katastrální mapa KMD platná od Kresba katastrální mapy zahrnuje stav k dubnu Zaměření oddílné kanalizace v řešeném území poskytlo Město Hrotovice, ostatní trasy technické infrastruktury jsou převzaty z ÚAP ORP Třebíč. 5. VYHODNOCENÍ SOULADU S PŘEDPOKLÁDANÝM ZÁBOREM PŮDNÍHO FONDU VYMEZENÝM V ÚZEMNÍM PLÁNU V Územním plánu Hrotovice je řešené území územní studie vymezeno jako zastavitelná plocha Z7 pro bydlení v rodinných domech (3,005 ha) a Z39 pro veřejné prostranství (0,154 ha). Celková rozloha obou ploch v územním plánu činí 3,159 ha. Plocha řešeného území ÚS je z důvodů využití shodného mapového podkladu totožná tedy 3,159 ha. V území řešeném ÚS nejsou zastoupeny meliorace. Návrh parcelace respektuje Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne , který doporučuje velikost parcely

15 pro stavbu jednoho rodinného domu pro fyzickou osobu maximálně m 2. Parcely navržené v ÚS mají výměru menší. 6. VYHODNOCENÍ SOULADU SE STAVEBNÍM ZÁKONEM A OBECNÝMI POŽADAVKY NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Územní studie je zpracována v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění. Územní studie je zpracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování. DOKLADOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE Bude doplněno po projednání územní studie

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY OBSAH DOKUMENTACE: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: 1. ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE 2. VÝCHOZÍ PODKLADY 3. PODMÍNKY ŘEŠENÍ ÚS A POŽADAVKY DLE ÚP 4. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 5. KAPACITNÍ ÚDAJE 6. NAVRŽENÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. HORNÍ LITVÍNOV HORNÍ LOM Pro Horní Lom část A I. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ STUDIE. HORNÍ LITVÍNOV HORNÍ LOM Pro Horní Lom část A I. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE HORNÍ LITVÍNOV HORNÍ LOM Pro Horní Lom část A I. TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD LITVÍNOV PROJEKTANT: ING.ARCH. JAN HASÍK MOST 06/2013 1 - Identifikační údaje územní studie 1. Obec

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZASTAVITELNOU PLOCHU Z3 V OBCI HERÁLEC I. ETAPA

ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZASTAVITELNOU PLOCHU Z3 V OBCI HERÁLEC I. ETAPA Ulipová Radana, Humpolecká 209, Havlíčkův Brod Tel., fax. : 569429432 e-mail: ulipova.drupos@tiscali.cz ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZASTAVITELNOU PLOCHU Z3 V OBCI HERÁLEC I. ETAPA Pořizovatel: MÚ Havlíčkův Brod,

Více

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH Závazná část Regulačního plánu Slatiňany jih se mění v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., včetně jeho prováděcích předpisů takto: 1. Změny II.

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení...

OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení... OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení... 2 2.1.2 Veřejná prostranství... 2 2.2 Koncepce veřejné infrastruktury...

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE J A V Ů R E K. okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE J A V Ů R E K. okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE J A V Ů R E K okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Obecní úřad Javůrek Obec Javůrek AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 1183/29a,

Více

Územní studie pro lokalitu Polní Brušperk

Územní studie pro lokalitu Polní Brušperk Územní studie pro lokalitu Polní Brušperk Pořizovatel: Ing. Pavel Spusta Malý Koloredov 852 738 01, Frýdek - Místek Zodpovědný projektant: Ing.arch. Daniel Labuzík Zpracovatel: Ing. Jakub Guňka Datum zpracování:

Více

Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa

Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úřad územního plánování, náměstí T.G. Masaryka 1, 470 35 Česká Lípa, vyřizuje

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

Územní studie Brná nad Labem P24-2

Územní studie Brná nad Labem P24-2 Územní studie Brná nad Labem P24-2 Pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem Velká Hradební 8 Ústí nad Labem Zpracovatel: Ing. arch. Vladimír Charvát Dukelských hrdinů 20 Praha 7 02/2016 1 Obsah studie:

Více

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ ÚZEMNÍ STUDIE č.4 DUBIČNÉ LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ zhotovitel: Ing.arch.Karel Paluš Ing.arch. Václav Čada září 2011 schváleno pořizovatelem Obecní úřad Dubičné Dubičné 15, 373 71 Rudolfov Pavel Brůžek starosta

Více

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče

Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče 1. Základní údaje Název: Pořizovatel Územní studie: US 5 Na Panském Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče Zhotovitel: Ing. arch. Jiří Štěrba, autorizovaný

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

ÚSTÍ NAD LABEM KOČKOV Ú S T Í N A D L A B E M P L O C H A Z M Ě N Y Z ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 9)

ÚSTÍ NAD LABEM KOČKOV Ú S T Í N A D L A B E M P L O C H A Z M Ě N Y Z ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 9) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 9) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 2 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 2 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 2 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PRO LOKALITU NA NOVÝCH DVORECH V OBCI ROZSOCHATEC

ÚZEMNÍ STUDIE PRO LOKALITU NA NOVÝCH DVORECH V OBCI ROZSOCHATEC A ÚZEMNÍ STUDIE PRO LOKALITU NA NOVÝCH DVORECH V OBCI ROZSOCHATEC T E X T O V Á Č Á S T Z Á Z N A M O P R O J E D N Á N Í A S C H V Á L E N Í Ú Z E M Í S T U D I E Územní studie byla dne. projednána Zastupitelstvem

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE POŘIZOVATEL Magistrát města Prostějova

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE POŘIZOVATEL Magistrát města Prostějova ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název akce Pozemky Místo stavby Kraj : : p.č. 230 a 232/1 k.ú. Krasice : ulice Krasická a její okolí

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ STUDIE JEMNICE PŘEDLÍSKY A POD VODOJEMEM

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ STUDIE JEMNICE PŘEDLÍSKY A POD VODOJEMEM URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava 1 2 ÚZEMNÍ STUDIE JEMNICE PŘEDLÍSKY A POD VODOJEMEM Datum: leden 2012 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E T R N A V A L O K A L I T A BI 16 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE

Ú Z E M N Í S T U D I E T R N A V A L O K A L I T A BI 16 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE Ú Z E M N Í S T U D I E T R N A V A L O K A L I T A BI 16 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Projektant Ing.

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAMNICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Objednatel: Projektant: MÚ

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE čistopis 01/2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE Správní orgán, který plán vydal: Zastupitelstvo obce Semčice Číslo jednací : 20104/2010

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

Obsah: Cíle a účel řešení územní studie... 2 Vymezení řešeného území... 2 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2

Obsah: Cíle a účel řešení územní studie... 2 Vymezení řešeného území... 2 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 5.1.2015 Obsah: 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 2 3.2 ZPŮSOB VYUŽITÍ

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 DOLNÍ KRALOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302,

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

DOLNÍ BOJANOVICE okr. Hodonín

DOLNÍ BOJANOVICE okr. Hodonín ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ BOJANOVICE okr. Hodonín I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Objednatel: Obec Dolní

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce

Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, Úřad územního plánování srpen 2008 a) požadavky vyplývající

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A

Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Závazná část + Odůvodnění územního plánu ČERVEN 2011 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Dokumentaci vydalo: Zastupitelstvo obce Březina Číslo jednací: Datum

Více

ÚZEMNÍ STUDIE POD BĚLOHRADEM OBEC TUCHOMĚŘICE

ÚZEMNÍ STUDIE POD BĚLOHRADEM OBEC TUCHOMĚŘICE ÚZEMNÍ STUDIE POD BĚLOHRADEM OBEC TUCHOMĚŘICE Pořizovatel: Obecní úřad Tuchoměřice Zpracovala: Ing. arch. Martina Tunková, autorizovaný architekt ČKA Spolupráce: Ing. D. Franke Ph.D. datum zpracování 02/2015

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY POŘIZOVATEL: Obecní úřad KOSTOMLÁTKY ETAPA OBJEDNATEL: Obec KOSTOMLÁTKY Návrh ZHOTOVITEL: ŽALUDA, projektová kancelář Ing. Eduard Žaluda, Ing. arch.

Více

Územní studie Sezemice lokalita Z1

Územní studie Sezemice lokalita Z1 Územní studie Sezemice lokalita Z1 Obsah: Průvodní zpráva Výkres širších vztahů M 1:10 000 Zákres do katastrální mapy M 1:1000 Situace urbanistického a architektonického řešení M 1:1000 Situace inženýrských

Více

SENICE NA HANÉ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. okres Olomouc I.A TEXTOVÁ ČÁST. Odbor výstavby, úřad územního plánování

SENICE NA HANÉ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. okres Olomouc I.A TEXTOVÁ ČÁST. Odbor výstavby, úřad územního plánování ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SENICE NA HANÉ okres Olomouc I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Litovel, Odbor výstavby, úřad územního plánování Objednatel: Zpracovatel: Obec Senice na Hané Ing. arch.

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava ZMĚNA Č. 1A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTYSE VLADISLAV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava ZMĚNA Č. 1A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTYSE VLADISLAV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 1A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTYSE VLADISLAV zakázkové číslo:

Více

změna č. 1 územního plánu Hodonín

změna č. 1 územního plánu Hodonín Spis: MUHO 707/2013 NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 1 územního plánu Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva města Hodonín ze dne

Více

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE C/ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH DLE PLATNÉ ÚPP D/ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A2. NÁVRH ŘEŠENÍ. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A2. NÁVRH ŘEŠENÍ. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:500 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ Mníšek pod Brdy 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: Územní studie obytné lokality Pod silnicí, Mníšek pod Brdy MÍSTO : Mníšek pod Brdy, lokalita Pod silnicí, k.ú. Mníšek

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic Pořizovatel: UPLAN Zastoupený Ing. Vlastimilem Smítkou Vlastiboř 21 392 01 Soběslav mobil: 773 638 043 e-mail: uplan@uplan.cz

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN LOUČKA, LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 Objednatel: Město Nový

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Kutná Hora Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV. leden 2012

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV. leden 2012 ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV leden 2012 ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL : ZASTUPITELSTVO OBCE VELKÝ KARLOV Velký Karlov 68, 671 28 Jaroslavice POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO Odbor výstavby,

Více

str.2/6 Zadání změny č.1 regulačního plánu pro lokalitu Vápenice v k.ú. Černošice

str.2/6 Zadání změny č.1 regulačního plánu pro lokalitu Vápenice v k.ú. Černošice Obsah: a) Vymezení řešeného území... 3 b) Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití... 3 c) Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb... 4 d) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území...

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Zadavatel: Josef Kohout, Sadová 358, Mělník

Zadavatel: Josef Kohout, Sadová 358, Mělník Zadavatel: Josef Kohout, Sadová 358, 276 01 Mělník Projektant: Ing. arch. Vlasta Poláčková urbanistický atelier UP-24 Na Petynce 84, 169 00 Praha 6 atelier: U sadu 13, 162 00 Praha 6 Spolupráce: Ing. arch.

Více

Územní studie ÚS 12-04/2015 pro lokalitu Bohumínská Ostrava Slezská Ostrava

Územní studie ÚS 12-04/2015 pro lokalitu Bohumínská Ostrava Slezská Ostrava Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 12-04/2015 pro lokalitu Bohumínská Ostrava Slezská Ostrava Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Změna č. 1 územního plánu Střítež Změna č. 1 ÚP Střítež Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Střítež ČJ: ze dne:. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES Územní studie pro lokalitu bydlení BI 15,17 a veřejné prostranství P*16. územně plánovací podklad

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES Územní studie pro lokalitu bydlení BI 15,17 a veřejné prostranství P*16. územně plánovací podklad OSTROŽSKÁ NOVÁ VES Územní studie pro lokalitu bydlení BI 15,17 a veřejné prostranství P*16 územně plánovací podklad 2016 1/ OBSAH TEXTOVÁ ČÁST 1/ OBSAH 2/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE 3/ ÚVOD 4/ CÍL ÚZEMNÍ

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Ú J E Z D U B O S K O V I C

Ú J E Z D U B O S K O V I C Ú J E Z D U B O S K O V I C ZMĚNA č. 4 ÚPO návrh Dílčí změna : Z1 - návrh plochy dopravy Brno, 11/2010 Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS BRNO, Příční 32, 602 00 Brno pracoviště: Ponávka 2, 602 00 Brno,

Více

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2012, kterým se vydává změna č. 1 Regulačního plánu městské památkové rezervace Jindřichův Hradec Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec, příslušné podle

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 4 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

OBSAH REGULAČNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č. 1

OBSAH REGULAČNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č. 1 OBSAH REGULAČNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č. 1 A) Vymezení řešené plochy... 1 B) Podmínky pro vymezení a využití pozemků... 1 C) Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb... 2 C.1. Podmínky pro umístění

Více

ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÁSLAVICE

ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÁSLAVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÁSLAVICE Zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 500/2006

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více

ÚZEMNÍ STUDIE BŘEZOLUPY US 2 I. etapa Lokalita pro bydlení BI 16

ÚZEMNÍ STUDIE BŘEZOLUPY US 2 I. etapa Lokalita pro bydlení BI 16 ÚZEMNÍ STUDIE BŘEZOLUPY US 2 I. etapa Lokalita pro bydlení BI 16 Ing. arch. Martin Špiller B ř e z o l u p y 4 9 5 6 8 7 1 3 Březolupy t e l.: 776 193 871 1 Identifikační údaje: Pořizovatel: Údaje o zadavateli:

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO SULEJOVICE

Více

ZMĚNY č. 18 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI

ZMĚNY č. 18 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI N Á V R H Z A D Á N Í pro pořízení ZMĚNY č. 18 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI Ř E Š E N É L O K A L I T Y Pořizovatel MĚSTO CHRUDIM odbor územního plánu a regionálního rozvoje oddělení územního

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Stavební úřad. Zlín, tř.t. Bati 508. S-projekt plus, a.s. Ing. Kamil Prokůpek. Zábor ZPF a lesních pozemků: Datum zpracování: únor

Stavební úřad. Zlín, tř.t. Bati 508. S-projekt plus, a.s. Ing. Kamil Prokůpek. Zábor ZPF a lesních pozemků: Datum zpracování: únor 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Slavičín Stavební úřad ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.t. Bati 508 Ředitel a.s.: Ing. arch. František Balajka Vedoucí ateliéru C: Ing. arch. Karel Dokoupil Hlavní

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA

NÁVRH ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA LOKET NÁVRH ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

Stavební úřad. Zlín, tř.t. Bati 508. S-projekt plus, a.s. Ing. Kamil Prokůpek. Zábor ZPF a lesních pozemků: Datum zpracování: únor

Stavební úřad. Zlín, tř.t. Bati 508. S-projekt plus, a.s. Ing. Kamil Prokůpek. Zábor ZPF a lesních pozemků: Datum zpracování: únor 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Slavičín Stavební úřad ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.t. Bati 508 Ředitel a.s.: Ing. arch. František Balajka Vedoucí ateliéru C: Ing. arch. Karel Dokoupil Hlavní

Více

NÁVRH. územního plánu Velké Všelisy

NÁVRH. územního plánu Velké Všelisy NÁVRH ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU LOKALITY 3A územního plánu Velké Všelisy Schvalující orgán Zastupitelstvo obce Velké Všelisy Určený člen zastupitelstva Jaromír Bečka, starosta Pořizovatel Obecní úřad Velké

Více

Návrh Zadání změny č. 9. územního plánu obce Jirny

Návrh Zadání změny č. 9. územního plánu obce Jirny Návrh Zadání změny č. 9 územního plánu obce Jirny Pořizovatel: Určený zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ OBCE JIRNY Stanislav Skořepa Ing. Renata Perglerová Zpracovatel změny č. 9: Ing. arch. Jiří Danda,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U MORAVSKÝ KRUMLOV Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U Změna Č.5 I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, SPOL. S R.O. Akce : MORAVSKÝ KRUMLOV územní plán změna č.5 Evidenční

Více

Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 6 ÚPSÚ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Lhota pod Libčany Magistrát města Hradce Králové

Více

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ)

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) a) Vymezení zastavěného území Zastavěné území vychází z aktuální pozemkové mapy katastrálního území Nové Hutě a Územního plánu sídelního útvaru Nové

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Pořizovatel: Steinbrenerova 6, Vimperk. Vypracoval: MěÚ Vimperk, odbor výstavby a ÚP

Pořizovatel: Steinbrenerova 6, Vimperk. Vypracoval: MěÚ Vimperk, odbor výstavby a ÚP ÚZEMNÍ STUDIE NAD TRATÍ P Plloocchhyy S O 4433,, V P 4444,, S O 4455,, V P 4466,,V P 4499,, S O 5522,, V P 5533 zz Ú ÚP PV Viim mppeerrkk ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Vimperk, odbor Steinbrenerova

Více

Územní studie. Mistrovice - V sadě II

Územní studie. Mistrovice - V sadě II Územní studie Mistrovice - V sadě II 2 0 1 4 Pořizovatel Starosta obce Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Martin Mimra Dr. Ing. Petr Mařík Projektant Atelier AUREA spol.

Více

Regulační plán. Návrh zadání

Regulační plán. Návrh zadání Regulační plán lokalita SMRČNÁ část správního území města Nová Bystřice Návrh zadání okres Jindřichův Hradec květen 2009 Obsah : a) Vymezení řešeného území b) Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 3 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice, úřad územního plánování, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice

Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice, úřad územního plánování, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z1/2 V SÍDLE ČESKÉ KOPISTY Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Litoměřice, úřad územního plánování, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11,

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE. č. 07/97

MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE. č. 07/97 MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE VYHLÁŠKA č. 07/97 OMEZENÝ REŽIM PLATNOSTI DOSAVADNÍCH REGULAČNÍCH PLÁNŮ o závazných částech Územního plánu zóny v části katastrálního území České Budějovice 3 Nemanice - "U Čertíka"

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 1 ROZTOKY U JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Roztoky u Jilemnice Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a

Více