URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava ÚZEMNÍ STUDIE JEMNICE PŘEDLÍSKY A POD VODOJEMEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ STUDIE JEMNICE PŘEDLÍSKY A POD VODOJEMEM"

Transkript

1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava 1 2 ÚZEMNÍ STUDIE JEMNICE PŘEDLÍSKY A POD VODOJEMEM Datum: leden 2012 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název dokumentace : Objednatel: Pořizovatel: Projektant : Územní studie Předlísky a Pod vodojemem Město Jemnice, Husova 2, Jemnice Zastoupená starostou ing. Miloslavem Nevěčným Magistrát města Jihlavy, Úřad územního plánování, Masarykovo náměstí Jihlava Urbanistické středisko Jihlava, spol. s.r.o., Matky Boží11, Jihlava Ing. arch. Jiří Hašek číslo autorizace - ČKA Datum zpracování : září 2011 leden 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI správní orgán, který podal podnět ke zpracování a územní studii schválil datum schválení zastupitelstvem obce datum vložení ÚS do evidence oprávněná úřední osoba pořizovatele funkce Zastupitelstvo města Jemnice razítko podpis pořizovatele - 1 -

3 OBSAH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE 1. Základní údaje 2. Vymezení řešeného území 3. Podmínky pro vymezení a využití pozemků. 4. Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání ploch vymezených v územní studii 5. Podmínky pro dopravní infrastrukturu 6. Podmínky pro technickou infrastrukturu 7. Podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území 8. Podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí a ochranu veřejného zdraví. 9. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření 10. Druh a účel umísťovaných staveb. 11. Podmínky pro vymezená ochranná pásma 12. Podmínky pro pozemky územního systému ekologické stability 13. Stanovení pořadí změn v území 14. Údaje o počtu listů a počtu výkresů územní studie ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ STUDIE. 1. Údaje o pořízení územní studie 2. Vyhodnocení souladu územní studie s platnou ÚPD 3. Údaje o splněni zadání územní studie 4. Komplexní zdůvodnění navrhovaného řešení 5. Vyhodnocení souladu s předpokládaným záborem půdního fondu vymezeným v územním plánu 6. Vyhodnocení souladu se stavebním zákonem a obecnými požadavky na užívání území 7. Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů Příloha: Akustická studie Střelnice v Jemnici (Akustika Havlíčkův Brod, leden 2012) - 2 -

4 2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Územní studie je zpracována jako společná územní studie pro dvě zastavitelné plochy vymezené v územním plánu Jemnice. Lokality jsou označeny pro potřeby této studie Předlísky a Pod vodojemem. Obě plochy se nachází v severní části města (na k.ú. Jemnice). Řešené území obou ploch navazuje na zastavěné území a novou výstavbu RD v této části města. Plochy byla vymezeny jako zastavitelné v územním plánu z roku 2010 pro funkční plochu bydlení v rodinných domech (Předlísky plocha Z8 a Pod vodojemem plocha Z9). U obou zastavitelných ploch je v územním plánu stanovena podmínka zpracovat územní studii. Řešené území lokality Předlísky má plochu 1,82 ha je zde navrženo 15 RD. Řešené území lokality Pod vodojemem má plochu 4,09 ha je zde navrženo 30 RD. Hranice řešeného území územní studie je zakreslena v grafické části územní studie. 3. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ A VYMEZENÍ POZEMKŮ V územní studii jsou vymezeny plochy a pozemky : A. Plochy a pozemky navržené k výstavbě rodinných domů Podmínky využití pro pozemky rodinných domů nejsou nově stanoveny a platí podmínky využití pro bydlení v rodinných domech uvedené v územním plánu. B. Plochy pro zeleň V územní studii jsou vymezeny plochy pro zeleň. Podmínky využití pro plochy zeleně platí podle podmínek uvedených v územním plánu. D. Veřejná prostranství veřejný uliční prostor V územní studii jsou vymezeny plochy pro uliční prostor určený pro umístění dopravní a technické infrastruktury. Podmínky využití pro plochy zeleně platí podle podmínek uvedených v územním plánu. Vymezení pozemků Vymezení pozemků pro jednotlivé funkce je zakresleno v hlavním výkrese grafické části územní studie. Zpřesnění v podrobnější dokumentaci je možné při respektování celkové koncepce zástavby a technických požadavků na dopravní a technickou infrastrukturu

5 4. PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ PLOCH VYMEZENÝCH V ÚZEMNÍ STUDII. LOKALITA PŘEDLÍSKY Základní zásady urbanistické koncepce Řešené území územní studie v lokalitě Předlísky je součástí větší zastavitelné plochy, vymezené v územním plánu Jemnice jako zastavitelná plocha Z8. Vymezení lokality řešené územní studií zohledňuje především dostupnost pozemků z hlediska vlastnických vztahů. Lokalita navazuje jižně a východně na novou výstavbu RD v Předliskách a představuje logické pokračování zástavby v tomto území. Řešené území je vymezeno na jihu a na východě na stávajícími parcelami RD, na severu polní cestou k ulici Červenomlýnské, na západě stávající zahradou. Dopravní napojení lokality vychází z návaznosti na stávající místní komunikace v území. Lokalita bude dopravně napojena jižně a východně na ulici Na Předliskách. Organizace zástavby vychází z tohoto dopravního napojení a vazeb na stávající zástavbu. Zástavby RD je navržena jako uliční oboustranná podél takto vymezených komunikací. Z polní cesty severně není dopravní napojení parcel RD uvažováno, je zde však ponechán pruh zeleně, který umožní potřebné napojení na inženýrské sítě směrem k ulici Červenomlýnská a také pěší průchod tímto směrem. V územní studii jsou navrženy plochy parcel RD a dále plochy veřejných uličních prostranství. LOKALITA PŘEDLÍSKY - VYMEZENÍ PLOCH Blok Číslo parcely Orient. velikost plochy Pozn. Podmínky využití plochy BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - BR BR BR BR m2 822 m2 914 m m m2 906 m2 911 m m2 786 m2 763 m2 Max. 1 NP+ podkroví nebo 2 NP. Dopravní napojení z navrhované MK. Stavební čára 6 m od uliční hranice pozemku. Způsob zastřešení: sedlová (valbová) střecha, Doporučení, aby hlavní hřeben byl rovnoběžný se stavení čarou. Max. 1 NP+ podkroví nebo 2 NP. Dopravní napojení z navrhované MK. Stavební čára 6 m od uliční hranice pozemku. Způsob zastřešení: sedlová (valbová), Doporučení,aby hlavní hřeben byl rovnoběžný se stavení čarou. Max. 1 NP+ podkroví nebo 2 NP. Dopravní napojení z navrhované MK. Stavební čára 6 m od uliční hranice pozemku. Doporučení,aby hlavní hřeben byl rovnoběžný se stavení čarou. Způsob zastřešení: sedlová (valbová), hlavní hřeben rovnoběžný se stavení čarou

6 BR BR m2 851 m m m m2 Max. 1 NP+ podkroví nebo 2 NP. Dopravní napojení z navrhované MK. Stavební čára 6 m od uliční hranice pozemku. Doporučení,aby hlavní hřeben byl rovnoběžný se stavení čarou. Způsob zastřešení: sedlová (valbová), hlavní hřeben rovnoběžný se stavení čarou. Max. 1 NP+ podkroví nebo 2 NP. Dopravní napojení z navrhované MK. Stavební čára 6 m od uliční hranice pozemku. Doporučení,aby hlavní hřeben byl rovnoběžný se stavení čarou. Způsob zastřešení: sedlová (valbová), hlavní hřeben rovnoběžný se stavení čarou. PLOCHY ZELENĚ - Z Z m2 Plocha navrhované zeleně o šířce 4 m pro zeleň, vedení inženýrských sítí a k pěšímu propojení severním směrem, v centrální části obytného souboru. Podrobnější specifikace využití bude stanovena v dokumentaci úprav plochy. VEŘEJNÁ ULIČNÍ PROSTRANSTVÍ VP VP1 VP2 dl=230 m š= 9 m dl=52m š= 9m Uliční prostor komunikace a přilehlého chodníku a zeleného pásu. Páteřní komunikace obytného souboru. Uliční prostor komunikace a přilehlého chodníku a zeleného pásu. Spojovací komunikace, zajišťuje dopravní napojení východním směrem. VP3 dl= 52m. š=9 m. Uliční prostor komunikace a zeleného pásu

7 LOKALITA POD VODOJEMEM Základní zásady urbanistické koncepce Lokalita Pod vodojemem je situována severně od ulice U Víta a navazuje na novou výstavbu RD v této ulici. Řešené území je vymezeno na jihu a východě stávajícími komunikacemi (ul. U Víta a Nivka) na západě pak stávající zahradou (není součástí ÚS) na severu navazují zemědělské pozemky. Jedná se o lichoběžníkový pozemek, který se svažuje k jihu. Navrhovaná koncepce zástavby vychází především z prostorového vymezení řešeného území, způsobu dopravního napojení a napojení na inženýrské sítě a návaznosti na stávající zástavbu v zájmovém území. Výrazným omezením v území jsou především vodovodní řady do vodojemů po jižním a východním okraji řešeného území. Tyto vodovodní řady jsou územní studí respektovány a do a ochranných pásem nezasahují vymezené parcely RD. V okrajových částech v území, který tyto vodovody oddělují jsou navrženy plochy pro veřejnou. Tato zeleň zároveň plní funkci veřejného prostranství, jehož vymezení je územním plánem v souladu s legislativou požadováno (1000 m2 pro každé 2 ha plochy). V územní studii je navržena okružní místní komunikace, která propojí navrhované plochy pro RD a zajistí napojení lokality RD na stávající obytné území v ulici U Víta. Dále je navrženo pěší propojení v hlavních tj. směr Předlisky, směr ul. U Víta a směr Nivky. Koncepce zástavby vychází rovněž z požadavku, navrhnout v ploše obytného souboru veřejný prostor pro veřejnou zeleň. Plochy zeleně jsou navrženy v obvodové části lokality. Obecně tato část města leží v okrajové poloze s velkým zastoupením zeleně směrem k vodojemů i k rekreačním lokalitám. Podél ulice Nivky je stávající lipová alej, která je územní studií plně respektována. Obytný soubor je prostorově rozdělen na několik částí, základem je spodní a horní řada RD propojená okružní komunikací. V obytném souboru je navržena zástavba izolovaných rodinných domů, na západní hranici je vymezena ploch zeleně využitá pro umístění podzemní technické vybavenosti (centrálního vsakování dešťových vod)

8 LOKALITA POD VODOJEMEM - VYMEZENÍ PLOCH Blok Číslo parcely Orient. velikost plochy Pozn. BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - BR Podmínky využití plochy BR BR BR BR BR m2 877 m2 877 m2 877 m m m2 900 m2 909 m2 910 m m2 807 m2 767 m2 814 m2 874 m2 871 m2 864 m2 995 m2 984 m2 942 m2 939 m2 937 m2 982 m2 996 m2 973 m2 996 m m2 947 m2 886 m2 828 m m2 Max. 1 NP+ podkroví. Dopravní napojení z navrhované MK. Stavební čára 6 m od uliční hranice pozemku. Způsob zastřešení: sedlová (valbová), Doporučení, aby hlavní hřeben byl rovnoběžný se stavení čarou. Max. 1 NP+ podkroví. Dopravní napojení z navrhované MK. Stavební čára 6 m od uliční hranice pozemku. Způsob zastřešení: sedlová (valbová), Doporučení, aby hlavní hřeben byl rovnoběžný se stavení čarou. 1 NP+ podkroví nebo 2 NP bez podkroví Dopravní napojení z navrhované MK. Stavební čára 6 m od uliční hranice pozemku. Způsob zastřešení: sedlová (valbová), Doporučení, aby hlavní hřeben byl rovnoběžný se stavení čarou. Max. 1 NP+ podkroví. Dopravní napojení z navrhované MK. Stavební čára 6 m od uliční hranice pozemku. Způsob zastřešení: sedlová (valbová), Doporučení, aby hlavní hřeben byl rovnoběžný se stavení čarou. 1 NP+ podkroví nebo 2 NP bez podkroví Dopravní napojení z navrhované MK. Stavební čára 6 m od uliční hranice pozemku. Způsob zastřešení: sedlová (valbová), Doporučení, aby hlavní hřeben byl rovnoběžný se stavení čarou. PLOCHY ZELENĚ - Z Z m2 Pruh zeleně u stávající zahrady. Podrobnější specifikace využití bude stanovena v dokumentaci sadovnických úprav plochy. Z m2 Pruh zeleně u stávající uliční zástavby U Víta. Zeleň bude třeba doplnit, doplnit odpočinkové plochy. Podrobnější specifikace využití bude stanovena v dokumentaci sadovnických úprav plochy

9 Z m2 Plocha navrhované obvodové veřejné zeleně obytného souboru. Podrobnější specifikace využití bude stanovena v dokumentaci sadovnických úprav plochy. Z m2 Pruh zeleně u stávající zahrady. Podrobnější specifikace využití bude stanovena VEŘEJNÁ ULIČNÍ PROSTRANSTVÍ VP VP1 VP2 dl=345 m š= 9 m dl=227m š= 9m Uliční prostor komunikace a přilehlého chodníku a zeleného pásu včetně úpravy napojení na silnici II/602. Uliční prostor komunikace a přilehlého chodníku a zeleného pásu. Páteřní komunikace obytného souboru. SCHÉMA ZÁSTAVBY Předlísky Pod vodojemem - 8 -

10 5. PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU Širší dopravní vztahy Řešená území územní studie leží v severní části města s místním názvem Předlísky. Území leží mimo silniční síť, nejbližší silnicí je silnice I/152, která prochází ulicemi Tyršova, Velká Brána a Na Podolí. Lokality řešené ÚS jsou dopravně napojeny prostřednictvím místních komunikací z Předlísek (ulice Na Předliskách) a od Motorpalu (ulice U Víta). Místní komunikace Lokalita Předlísky je napojena ze 2 míst na stávající místní komunikace v ulici Na Předliskách. Šířka uličního prostoru je navržena 9 m, šířka místní komunikace je doporučena 6 m, která může být v podrobnější dokumentaci změněna a upřesněna. Lokalita Pod vodojemem je napojena jedinou křižovatkou na stávající místní komunikaci v ulici U Víta. Vlastní komunikace je navržena jako okružní s oboustranným zastavěním. Šířka uličního prostoru je navržena 9 m, šířka místní komunikace je doporučena 6 m. Parkoviště Parkování vozidel bude na navrhovaných místních komunikacích. Chodníky Lokalita Předlísky chodník je navržen podél hlavní propojující komunikace. Šířka chodníku bude stanovena v projektové dokumentaci, předpokládá se 1,5 m. Lokalita Pod vodojemem chodník je navržen podél dolní i horní ulice. Dále jsou navrženy chodníky pěší propojení v hlavních směrech pohybu pěších, tj směrem do města a směrem k městskému lesu. Šířka chodníku bude stanovena v projektové dokumentaci, předpokládá se 1,5 m. Hromadná doprava Autobusové nádraží je situováno na v jižní části města za parkem. Vzdálenost do navrhovaných lokalit je cca m. 6. PODMÍNKY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU Vodní hospodářství Zásobování pitnou vodou A. Úvod Město Jemnice je zásobováno pitnou vodou z veřejného vodovodu, pro který je přiváděna pitná voda z vodojemů Jemnice 2 x 500 m 3 (524,50/521,80 m n.m. horní tlakové pásmo) a 2 x x 180 m 3 (508,38/504,88 m n.m. - dolní tlakové pásmo). Zdrojem vody je skupinový vodovod VN Vranov - ÚV Štítary Jemnice

11 Pro navrhované obytné soubory 15 RD Předlísky a 30 RD Pod Vodojemem je zásobování pitnou vodou zajištěno ve vodojemu horního tlakového pásma. Vlastníkem vodovodu je Svaz vodovodů a kanalizací Třebíčsko, provozovatelem VAS a. s., divize Třebíč, provozní středisko Jemnice. B. Navrhované řešení Stávající způsob zásobování vodou bude ponechán. Navrhovaná lokality rodinných domků budou napojeny na veřejný vodovod ve stávajícím obytném souboru Předlísky a v ulici U Víta. Ve veřejném uličním prostoru navrhované lokality budou navrženy zaokruohované vodovodní řady, nově navržené stavební pozemky budou napojeny přípojkami. Orientační výpočet potřeby vody (15 RD Předlísky) 15 RD x 4 obyvatele/rd = 60 obyvatel 1. Bytový fond 60 osob x 120 l/s/den = l/den 2. Technická a občanská vybavenost 60 osob x 20 l/os/den = l/den celkem = l/den = 0,1 l/s Orientační výpočet potřeby vody (30 RD Pod Vodojemem) 30 RD x 4 obyvatele/rd = 120 obyvatel 1. Bytový fond 120 osob x 120 l/os/den = l/den 2. Technická a občanská vybavenost 120 osob x 20 l/os/d = l/den celkem = l/den = 0,19 l/s Potřeba vody celkem činí l/den=0,29 l/s. C. Protipožární zabezpečení Protože navrhovaná zástavba bude mít veřejný vodovod, je stálá zásoba požární vody zabezpečena ve vodojemu Jemnice 2 x 500 m3 a z podzemního zdroje hasební vody v lokalitě U Kláštera. Navrhovaný vodovod nebude mít statut požárního vodovodu. D. Tlakové poměry Navrhovaná zástavba 15 rodinných domků Předlísky a 30 rodinných domků Pod Vodojemem bude pod tlakem vodojemu Jemnice 2 x 500 m 3 s maximální kótou hladiny 524,50 m n.m. a minimální kótou hladiny vody 521,80 m n.m

12 Obytná zástavba rodinných domků se nachází v nadmořské výšce 465,00-474,00 m n.m (15RD) a 487,00 501,00 m n.m (30RD). Maximální hydrostatický přetlak činí 59,5 m (15RD) a 37,5 m (30RD), minimální hydrostatický přetlak činí 47,8 m (15RD) a 20,8 m (30RD) - vyhovuje. Akumulace Akumulace je zajištěna ve vodojemu Jemnice 2 x 500 m 3 kapacitně vyhoví. a pro nárůst bytového fondu Odkanalizování a čištění odpadních vod A. Úvod Ve městě Jemnici je vybudována jednotná kanalizační síť, která odvádí dešťové a splaškové vody z nemovitostí a veřejných ploch. Kanalizační síť je vyústěna do centrální čistírny odpadních vod Jemnice. V řešené lokalitě budou ve veřejném uličním prostoru navrženy kanalizační řady oddílné i jednotné kanalizace. Dešťové vody budou samostatně vedené dešťovou kanalizací budou zasakovány částečně (15 RD) nebo úplně (30RD). Při částečném zásaku budou dešťové vody pokračovat do retenční nádrže a dále škrceným odtokem do veřejné kanalizační sítě. Nově navržené stavební pozemky budou napojeny kanalizačními přípojkami. B. Navrhované řešení Navrhuje se vybudování oddílné a jednotné kanalizace v řešené lokalitě 15 RD Předlísky a pouze oddílné kanalizace v lokalitě 30RD Pod Vodojemem. Dešťové vody v lokalitě 15 RD Předlísky budou v části jednotné kanalizace vypouštěny do veřejné kanalizace a v části oddílné kanalizace budou částečně zasakovány a poté retenovány a škrceně vypouštěny do veřejné kanalizace. Dešťové vody v lokalitě 30 RD budou všechny samostatnou dešťovou kanalizací vypouštěny do zásaku. Splaškové vody budou v obou lokalitách vypouštěny do veřejné kanalizační sítě ať už jednotnou nebo samostatnou splaškovou kanalizací. Možnosti vsakování dešťových vod byly prověřovány hydrogeologickým průzkumem. Předpokládá se částečná nebo úplná likvidace dešťových vod vsakem na pozemcích stavebníků Výpočet množství splaškových vod, hodnoty BSK 5, NL Průměrné množství splaškových vod (dle odd. zásobování vodou): Qp: 0,1 l/s (15 RD) BSK5: 60 obyvatel x 60 g/ob/den = g/d = 3,600 kg/d NL: 60 obyvatel x 55 g/ob/den = g/d = 3,300 kg/d Qp: 0,19 l/s (30 RD) BSK5: 120 obyvatel x 60 g/ob/den = g/d = 7,200 kg/d NL: 120 obyvatel x 55 g/ob/den = g/d = 6,600 kg/d

13 Odhadovanét množství dešťových vod - množství extravilánových vod: - 15 RD RD 0 - množství dešťových vod ze zástavby rodinných domků : - 15 RD - Q=25 l/s - 30 RD - Q=38 l/s Energetika Zásobování zemním plynem Město Jemnice je zásobováno zemním plynem z VTL plynovodní přípojky DN 150 Jemnice Oponešice Domamil napojené z dálkového VTL plynovodu DN 300 Znojmo- Květnov. Jemnice je komplexně plynofikována. Navrhované lokality rodinných domků bude možno napojit z místní sítě STL plynovodu. Předpokládá se větevná síť v dimenzi DN 50 ( PE d 63). V lokalitě 15 RD Předlísky délky 292,7 m a v lokalitě 30RD délky 523,5 m. Ve veřejném uličním prostoru navrhované lokality budou navrženy plynovodní řady, nově navržené stavební pozemky budou napojeny přípojkami. Lokality budou napojeny na stávající plynovodní řady navazujícího stávajícího obytného území. Orientační spotřeba zemního plynu (při 90 % plynofikaci): - 15 RD - 15 odběratelů x 3,0 m 3 /hod = 45,0 m 3 /hod - 30 RD - 30 odběratelů x 3,0 m3/hod = 90,0 m 3 /hod celkem 45 odběratelů x 3,0 m3/odb/hod = 135 m 3 /hod Zásobování elektrickou energií Řešeným, územím prochází vedení VN 22 kv č.159 při severním okraji města.k jednotlivým trafostanicím jsou přivedeny přípojka z tohoto vedení. V územní studii se nenavrhuje žádná nová trafostanice,protože nárůst elektrického příkonu bude zajištěn ze stávajících trafostanic. Navržené stavební pozemky budou napojeny NN kabelovými rozvody. A. Stav V řešeném území prochází odbočka vzdušného vedení VN 22 kv č.159 z rozvodny Jemnice Řešené lokality RD jsou zásobovány elektrickou energií přípojkami z této vzdušné linky VN 22 kv - z venkovních trafostanic Předlísky a Lipová. B. Zásobování navrhované lokality rodinných domků Orientační výpočet potřeby elektrické energie k vytápění (plynofikace) 15 RD 15 rodinných domků x 8 kw/rd x 0,33 = 39,6 kw

14 Orientační výpočet potřeby elektrické energie k vytápění (plynofikace) 30 RD 30 rodinných domků x 8 kw/rd x 0,33 = 79,2 kw Návrh nových zařízení elektro Vybudování nové venkovní trafostanice se nenavrhuje. Obě obytné lokality rodinných domků budou zásobovány sekundárními rozvody nízkého napětí vyvedených z trafostanic Předlísky a Lipová,které budou zasmyčkovány. Veřejné osvětlení V rámci řešeného území bude rovněž doplněn systém veřejného osvětlení. Spoje, zařízení spojů Telekomunikační vedení Řešeným územím prochází dálkový optický telekomunikační kabel České Telefoniky O2. V územní studii je zakresleno toto kabelové vedení. V rámci řešeného území se nové telefonní rozvody nenavrhují. 7. PODMÍNKY PRO OCHRANU HODNOT A CHARAKTERU ÚZEMÍ Řešené území je využíváno převážně jako zemědělský půdní fond orná půda a trvalý travní porost. Na zemědělských pozemcích se nenacházejí hodnoty, které by bylo nutné respektovat. Na zemědělských územích nejsou provedeny meliorace. V řešeném území se nenacházejí kulturní památky. Podél komunikace v ul. Nivky se nachází hodnotní lipová alej. Alej je navrhovanou zástavbou respektována Po obvodu lokality Pod Vodojemem je navržena zeleň (návrh vychází částečně také z umístění inženýrských sítí v toto prostoru). Obvodová zeleň umožní začlenění vhodnější lokality do zástavby města z hlediska dálkových pohledů. 8. PODMÍNKY PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍZNIVÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A OCHRANU VEŘEJNÍHO ZDRAVÍ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A ZELEŇ V územní studii jsou navrženy k zajištění kvality obytného prostředí plochy veřejných prostranství a zeleň. - uliční prostor (veřejný) zahrnuje plochy komunikací, přilehlého chodníku popř. přilehlého zeleného pásu, prostor slouží pro veřejný pohyb obyvatel a pro zajištění dopravní a technické infrastruktury navrhovaných ploch - plochy funkční zeleně zahrnují plochy zeleně s izolační a kompoziční funkcí. Na plochách veřejné zeleně mohou být umístěny dětské hřiště, odpočinkové plochy s lavičkami apod

15 Vymezení veřejných prostranství v územní studii Územním plánu bylo požadováno pro každé 2 ha plochy pro bydlení vymezit plochu veřejného prostranství 1000 m2, do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace. Lokalita Předlísky velikost lokality je 1,8 ha, veřejná prostranství (mimo komunikace) nejsou vymezena. Lokalita Pod vodojemem velikost lokality je 4,1 ha, veřejná prostranství (mimo komunikace) jsou vymezena jako plochy obvodové zeleně plochy Z2 a Z2 součet obou ploch je 0,38 ha. Využití ploch bude řešeno v podrobnější dokumentaci. HLUK Z DOPRAVY Posouzení hluku z dopravy pro území města bylo provedeno v územním plánu Jemnice. Lokality řešené územní studií nebyly vyhodnoceny jako ohrožení z hlediska hluku z dopravy. nebylo zpracováno potřeby. Podrobnější posouzení hluku z dopravy nebylo tedy zpracováno. V územním plánu bylo požadováno posouzení uvedených lokalit z hlediska hluku z blízké střelnice. STŘELNICE Akustická studie střelnice Jemnice Akustická studie byla zpracována v lednu 2012, zpracovatel Akustika Havlíčkův Brod, RNDr. Iva Janáčková, Ing. Karel Kříž. Důvodem zpracování byl požadavek hygienické služby stanovit ohrožení navrhované zástavby provozem sportovní střelnice, popř.navrhnout opatření. Jedná se o venkovní polokrytou nekomerční sportovní střelnici, v současné době provozovanou Sportovně střeleckým klubem Jemnice. Na střelnici je prováděna střelba krátkými a dlouhými zbraněmi. V akustické studii byl vytvořen výpočtový model předmětné lokality pro výhledovou situaci s navrhovanými obytnými soubory. Na základě provedeného měření hluku střelnice byl stanoven maximální přípustný počet výstřelů při jednotlivých variantách provozu střelnice tak, aby byl v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru dodržen hygienický limit pro denní dobu podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně veřejného zdraví před negativními účinky hluku a vibrací. Na základě provedeného měření hluku byly pro nejvíce používané zbraně stanoveny maximální přípustné počty výstřelů. Při provozování střelnice uvedeným způsobem je navrhované umístění rodinných domů v lokalitách řešených územní studií možné. Akustická studie byla projednána na dne na jednání na Urbanistickém středisku v Jihlavě za účasti zástupců města Jemnice, Krajské hygienické stanice, zpracovatele akustické studie a zpracovatele územní studie. Na jednání bylo doporučeno zapracovat výsledky akustické studie do podmínek provozu střelnice při řízeních v souvislosti s převodem pozemků střelnice do majetku střeleckého klubu. Dále bylo doporučeno provést navýšené zemních valů u střelnice a po následném zaměření zpracovat přesnější akustický model terénu. Akustická studie je přílohou k územní studii a bude sloužit také dokumentaci k územnímu řízení obou lokalit

16 BEZPEČNOST DOPRAVY V územní studii jsou navrženy chodníky podél vybraných místních komunikací. Dále bude provedeno napojení navrhovaných chodníků na stávající chodníky a je navrženo pěší propojení v předpokládaných hlavních směrech pohybu pěších. Dopravní značení není v v územní studii navrženo, bude předmětem následné dokumentace. Vymezení veřejného uličního prostoru umožňuje návrh standardních místních komunikací a chodníků nebo řešení formou obytné zóny. 9. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření vymezuje územní plán z. V zájmovém území jsou v územním plánu Jemnice vymezeny veřejně prospěšná opatření pro veřejný prostranství. Veřejná prostranství: PP 25 Komunikační napojení nové zástavby na Předlískách. předkupní právo ve prospěch města Jemnice (dotčená p.č. 1170/1; 1174; 1175; 1176; 1177; 1178; v k.ú. Jemnice) PP 26 Komunikační napojení plochy občanské vybavenosti. předkupní právo ve prospěch města Jemnice (dotčené p.č. 1199/1 v k.ú. Jemnice) Uvedená opatření leží mimo řešené území územní studie a návrh řešení územní studie jejich realizaci neohrožuje. 10. DRUH A ÚČEL UMÍSŤOVANÝCH STAVEB V územní studii jsou navrženy pozemky a stavby pro: - pozemky pro umístění rodinných domů - pozemky pro stavby dopravní infrastruktury - dále jsou navrženy liniové stavby technické infrastruktury - dále jsou navrženy nezastavitelné plochy zeleně a veřejných prostranství 11. PODMÍNKY PRO VYMEZENÁ OCHRANNÁ PÁSMA V územní studii nejsou vymezena ochranná pásma

17 12. PODMÍNKY PRO POZEMKY ÚZEMNI SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY Řešené území územní studie nezasahuje do prvků ÚSES vymezených v územním plánu z roku STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ V územní studii není navržena etapizace výstavby jednotlivých lokalit. Předpokládá se výstavba dopravní a technické infrastruktury na celé lokality, vlastní zástavby RD bude realizována postupně. Důvodem je také skutečnost, že navrhované lokality jsou z velké většiny ve vlastnictví města. 14. ÚDAJE O POČTU LISTŮ A POČTU VÝKRESŮ ÚZEMNÍ STUDIE A.Textová část B. Grafická část 1. Hlavní výkres 1: Dopravní infrastruktura 1: Technická infrastruktura koordinační výkres 1: Parcelace pozemků a podmínky pro výstavbu RD 1: Širší vztahy 1:

18 ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 1. ÚDAJE O POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE Územní studie byla zpracována na základě požadavku územního plánu, podnětu města Jemnice a na základě následně zpracovaného zadání územní studie. Územní studie vychází z koncepce schválené v platném územním plánu Jemnice. 2. VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍ STUDIE S PLATNOU ÚPD. Územní plán Jemnice schválen zastupitelstvem města v roce V územní plánu Jemnice jsou řešené lokality součástí zastavitelných ploch: Lokalita Předlísky Z 8, velikost plochy v územním plánu 5,7 ha, část řešená územní studií má velikost 1,82 ha. Lokalita Pod vodojemem Z9, velikost plochy v územním plánu 4,7 ha, část řešená územním plánem má velikost 4,1 ha. Územní plán Jemnice (2010) Podmínky využití ploch bydlení v rodinných domech a ploch veřejných prostranství jsou uvedeny v textoví části územního plánu. Řešené území územní studie je vymezeno podle částmi lokalit Z8 a Z9 vymezených v územním plánu Jemnice. Plocha k.ú. ÚS Etap Podmínky využití ploch BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - BI Z 8 Předlísky Z 9 Pod vodojemem Jemnice ano 1 Podmíněně přípustná plocha. Využití plochy pro bydlení v blízkosti střelnice je podmíněno souladem s právními předpisy na úseku ochrany před hlukem a vibracemi. Bude posouzeno v územním řízení jednotlivých staveb. Výstavba RD o max. 2 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení plochy z místní komunikace a navrhovaných místních komunikací. Část plochy leží v ochranném pásmu lesa. Respektovat vedení VN v ploše. V územní studii bude pro každé 2 ha plochy vymezena plocha veřejného prostranství 1000 m2, do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace. Jemnice ano 1 Podmíněně přípustná plocha. Využití plochy pro bydlení v blízkosti střelnice je podmíněno souladem s právními předpisy na úseku

19 ochrany před hlukem a vibracemi. Bude posouzeno v územním řízení jednotlivých staveb. Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení plochy z místní komunikace a navrhovaných místních komunikací. Respektovat lipovou alej podél ul. Nivky. Respektovat stávající inženýrské sítě v ploše. V územní studii bude pro každé 2 ha plochy vymezena plocha veřejného prostranství 1000 m2, do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace. Poznámky: Etap. pořadí výstavby (etapizace), 0- etapizace není stanovena, 1 1.etapa, 2 2.etapa ÚS povinnost zpracovat územní studii. 3. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Požadavky zadání pro zpracování územní studie jsou v územní studii splněny. 4. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ a) Pracovní varianty Koncepce zástavby území byla ověřována variantně. V rámci zpracování územní studie byly zpracovány varianty řešení zaměřené především na způsob návrhu umístění místních komunikací, ne velikost a šířku parcel, na potřebu a rozsah přeparcelování území a na umístění a rozsah ploch zeleně U variant byla zpracována také ekonomie výstavby, resp. výkaz výměr. Varianty byly předloženy zastupitelstvu města, a to vybralo výslednou variantu. Řešení bylo dále konzultováno se správci inženýrských sítí a dopravním inspektorátem. b) Dopravní řešení Z hlediska dopravního řešení je v územní studii vymezen uliční prostor o šířce 9 m. Dopravní značení není specifikováno, šířka uličního prostoru umožní v následné dokumentaci řešit území jako obytnou zónu, příp. jako standardní místní komunikaci s chodníky. Pro vedení inženýrských sítí jsou mezi plochami parcel ponechány volné proluky, případně plochy zeleně. c) Vymezení ploch Řešené území je vymezeno pro výstavbu obytného území pro výstavbu rodinných domů. V řešeném území jsou zastoupeny parcely RD, ploch pro veřejná uliční prostranství a ploch pro zeleň.. Součástí ploch zeleně u lokality Pod vodojemem jsou i veřejná prostranství (veřejná zeleň) požadovaná u lokalit pro bydlení nad 2 ha. Úprava plochy bude řešena v podrobnější dokumentaci

20 d) Inženýrské sítě Napojení na inženýrské sítě je řešeno převážně napojením na stávající obytné území. Souběžně se zpracováním územní studie byla rozpracována dokumentace komunikace a inženýrské sítě pro územní řízení. Koncepce územní studie je s touto dokumentací koordinována. e) Etapizace Podrobnější etapizace (nad rámec etapizace v územním plánu) není v územní studii stanovena. f) Prostorové požadavky a regulativy zástavby RD V územní studii jsou navrženy parcely pro RD o průměru velikosti m. Největší parcely nepřesahují velikost dle doporučení orgánu ochrany zemědělského půdního fondu m 2. V územní studii jsou vymezeny skupiny rodinných domků, které mají podobné nebo shodné podmínky a jsou pro ně stanoveny shodné regulativy. e) Mapové podklady Pro územní studii byla použita účelová mapa (zaměření stávajícího stavu včetně inženýrských sítí, kterou zpracovala firma Geoding Třebíč). Dále byla použita katastrální mapa z územního plánu, která vykazuje vůči zaměření větší posuny a její kresba má orientační charakter. 5. VYHODNOCENÍ SOULADU S PŘEDPOKLÁDANÝM ZÁBOREM PŮDNÍHO FONDU VYMEZENÝM V ÚZEMNÍM PLÁNU V územním plánu je řešené území územní studie vymezeno jako plocha Z8 a Z9. řešené území je menší než je velikost ploch vymezených v územním plánu. Plochy jsou zařazeny do první etapy výstavby. V ploše nejsou investice do půdy meliorace. Vymezení ploch v územní studii je v souladu s plochami záboru vymezenými v územním plánu. 6. VYHODNOCENÍ SOULADU SE STAVEBNÍM ZÁKONEM A OBECNÝMI POŽADAVKY NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Územní studie je zpracována v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění. Územní studie je zpracována v souladu s cíly a úkoly územního plánování

21 7. VYDODNOCENÍ SOULADU SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ Územní studie byla pracovně projednána s vybranými dotčenými organizacemi a dále se správci sítí, jednak z hlediska existence stávajících zařízení v jejich správě, jednak z hlediska možného napojení k jejích distribuční soustavě. Stanoviska jsou přiložena v Dokladové části, která je přílohou k textové části DOKLADOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE Bude doplněno po projednání územní studie

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY OBSAH DOKUMENTACE: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: 1. ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE 2. VÝCHOZÍ PODKLADY 3. PODMÍNKY ŘEŠENÍ ÚS A POŽADAVKY DLE ÚP 4. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 5. KAPACITNÍ ÚDAJE 6. NAVRŽENÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZASTAVITELNOU PLOCHU Z3 V OBCI HERÁLEC I. ETAPA

ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZASTAVITELNOU PLOCHU Z3 V OBCI HERÁLEC I. ETAPA Ulipová Radana, Humpolecká 209, Havlíčkův Brod Tel., fax. : 569429432 e-mail: ulipova.drupos@tiscali.cz ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZASTAVITELNOU PLOCHU Z3 V OBCI HERÁLEC I. ETAPA Pořizovatel: MÚ Havlíčkův Brod,

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE J A V Ů R E K. okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE J A V Ů R E K. okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE J A V Ů R E K okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Obecní úřad Javůrek Obec Javůrek AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 1183/29a,

Více

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH Závazná část Regulačního plánu Slatiňany jih se mění v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., včetně jeho prováděcích předpisů takto: 1. Změny II.

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV. leden 2012

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV. leden 2012 ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV leden 2012 ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL : ZASTUPITELSTVO OBCE VELKÝ KARLOV Velký Karlov 68, 671 28 Jaroslavice POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO Odbor výstavby,

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava ZMĚNA Č. 1A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTYSE VLADISLAV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava ZMĚNA Č. 1A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTYSE VLADISLAV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 1A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTYSE VLADISLAV zakázkové číslo:

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

Územní studie Brná nad Labem P24-2

Územní studie Brná nad Labem P24-2 Územní studie Brná nad Labem P24-2 Pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem Velká Hradební 8 Ústí nad Labem Zpracovatel: Ing. arch. Vladimír Charvát Dukelských hrdinů 20 Praha 7 02/2016 1 Obsah studie:

Více

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ STUDIE HROTOVICE, LOKALITA ZÁHUMENICE Jihlava,

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E T R N A V A L O K A L I T A BI 16 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE

Ú Z E M N Í S T U D I E T R N A V A L O K A L I T A BI 16 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE Ú Z E M N Í S T U D I E T R N A V A L O K A L I T A BI 16 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Projektant Ing.

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROVENSKO POD TROSKAMI Zastupitelstvo města Rovensko pod Troskami, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

P Í S T I N A. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 3 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 1.1 Poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce 1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 1.3 Údaje o souladu

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO SULEJOVICE

Více

DOLNÍ BOJANOVICE okr. Hodonín

DOLNÍ BOJANOVICE okr. Hodonín ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ BOJANOVICE okr. Hodonín I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Objednatel: Obec Dolní

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽÁKY

NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽÁKY NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽÁKY Pořizovatel: Městský úřad Čáslav Odbor výstavby a regionálního rozvoje Žižkovo náměstí 1, 286 01 Čáslav DATUM : LISTOPAD 2012 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

Územní studie Sezemice lokalita Z1

Územní studie Sezemice lokalita Z1 Územní studie Sezemice lokalita Z1 Obsah: Průvodní zpráva Výkres širších vztahů M 1:10 000 Zákres do katastrální mapy M 1:1000 Situace urbanistického a architektonického řešení M 1:1000 Situace inženýrských

Více

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Vypracoval: Ing. arch. Pavel Železný, Ke Trojici 209, 284 01 Kutná Hora Investor: Jaroslav Haering, Na Podskalí 72/3,

Více

Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 6 ÚPSÚ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Lhota pod Libčany Magistrát města Hradce Králové

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

ÚSTÍ NAD LABEM KOČKOV Ú S T Í N A D L A B E M P L O C H A Z M Ě N Y Z ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 9)

ÚSTÍ NAD LABEM KOČKOV Ú S T Í N A D L A B E M P L O C H A Z M Ě N Y Z ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 9) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 9) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 2 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 2 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 2 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ ÚZEMNÍ STUDIE č.4 DUBIČNÉ LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ zhotovitel: Ing.arch.Karel Paluš Ing.arch. Václav Čada září 2011 schváleno pořizovatelem Obecní úřad Dubičné Dubičné 15, 373 71 Rudolfov Pavel Brůžek starosta

Více

ÚZEMNÍ STUDIE BATELOV ZA TRATÍ

ÚZEMNÍ STUDIE BATELOV ZA TRATÍ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------------- Za Tratí ÚZEMNÍ STUDIE BATELOV ZA TRATÍ Datum: říjen

Více

SENICE NA HANÉ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. okres Olomouc I.A TEXTOVÁ ČÁST. Odbor výstavby, úřad územního plánování

SENICE NA HANÉ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. okres Olomouc I.A TEXTOVÁ ČÁST. Odbor výstavby, úřad územního plánování ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SENICE NA HANÉ okres Olomouc I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Litovel, Odbor výstavby, úřad územního plánování Objednatel: Zpracovatel: Obec Senice na Hané Ing. arch.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAMNICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Objednatel: Projektant: MÚ

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 DOLNÍ KRALOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302,

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE čistopis 01/2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE Správní orgán, který plán vydal: Zastupitelstvo obce Semčice Číslo jednací : 20104/2010

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. HORNÍ LITVÍNOV HORNÍ LOM Pro Horní Lom část A I. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ STUDIE. HORNÍ LITVÍNOV HORNÍ LOM Pro Horní Lom část A I. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE HORNÍ LITVÍNOV HORNÍ LOM Pro Horní Lom část A I. TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD LITVÍNOV PROJEKTANT: ING.ARCH. JAN HASÍK MOST 06/2013 1 - Identifikační údaje územní studie 1. Obec

Více

Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa

Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úřad územního plánování, náměstí T.G. Masaryka 1, 470 35 Česká Lípa, vyřizuje

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Kutná Hora Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚZEMNÍ STUDIE BŘEZOLUPY US 2 I. etapa Lokalita pro bydlení BI 16

ÚZEMNÍ STUDIE BŘEZOLUPY US 2 I. etapa Lokalita pro bydlení BI 16 ÚZEMNÍ STUDIE BŘEZOLUPY US 2 I. etapa Lokalita pro bydlení BI 16 Ing. arch. Martin Špiller B ř e z o l u p y 4 9 5 6 8 7 1 3 Březolupy t e l.: 776 193 871 1 Identifikační údaje: Pořizovatel: Údaje o zadavateli:

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO:

ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO: ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO: A) Hranice zastavěného území vymezená platným Územním plánem obce

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE C/ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH DLE PLATNÉ ÚPP D/ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 12 určené k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÁSLAVICE

ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÁSLAVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÁSLAVICE Zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 500/2006

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 LOKET NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

Stavební úřad. Zlín, tř.t. Bati 508. S-projekt plus, a.s. Ing. Kamil Prokůpek. Zábor ZPF a lesních pozemků: Datum zpracování: únor

Stavební úřad. Zlín, tř.t. Bati 508. S-projekt plus, a.s. Ing. Kamil Prokůpek. Zábor ZPF a lesních pozemků: Datum zpracování: únor 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Slavičín Stavební úřad ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.t. Bati 508 Ředitel a.s.: Ing. arch. František Balajka Vedoucí ateliéru C: Ing. arch. Karel Dokoupil Hlavní

Více

Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice, úřad územního plánování, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice

Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice, úřad územního plánování, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z1/2 V SÍDLE ČESKÉ KOPISTY Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Litoměřice, úřad územního plánování, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11,

Více

Územní studie pro lokalitu Polní Brušperk

Územní studie pro lokalitu Polní Brušperk Územní studie pro lokalitu Polní Brušperk Pořizovatel: Ing. Pavel Spusta Malý Koloredov 852 738 01, Frýdek - Místek Zodpovědný projektant: Ing.arch. Daniel Labuzík Zpracovatel: Ing. Jakub Guňka Datum zpracování:

Více

str.2/6 Zadání změny č.1 regulačního plánu pro lokalitu Vápenice v k.ú. Černošice

str.2/6 Zadání změny č.1 regulačního plánu pro lokalitu Vápenice v k.ú. Černošice Obsah: a) Vymezení řešeného území... 3 b) Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití... 3 c) Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb... 4 d) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území...

Více

Statutární město Brno

Statutární město Brno Statutární město Brno O p a tření obecné povahy č. 2/2008 Změna Územního plánu zóny MČ Brno-Jundrov č. RP 4/04-I Zastupitelstvo města Brna, příslušné podle 6 odst. (5) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Návrh Zadání změny č. 9. územního plánu obce Jirny

Návrh Zadání změny č. 9. územního plánu obce Jirny Návrh Zadání změny č. 9 územního plánu obce Jirny Pořizovatel: Určený zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ OBCE JIRNY Stanislav Skořepa Ing. Renata Perglerová Zpracovatel změny č. 9: Ing. arch. Jiří Danda,

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

STUDIE ROZŠÍŘENÍ VODOVODU OBCE HALENKOVICE

STUDIE ROZŠÍŘENÍ VODOVODU OBCE HALENKOVICE --------------------------------------------------- arekop, s.r.o. ------------------------------------------- 760 01 Zlín, Kvítková 1576, tel. 577 011 045-47 -------------------------------------------------

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA

NÁVRH ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA LOKET NÁVRH ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD VÍTĚZNÁ ING. RENATA PERGLEROVÁ, DENISOVA 827, 250 82 ÚVALY OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA NA ZÁKLADĚ MANDÁTNÍ SMLOUVY ZPRACOVATEL:

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče

Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče 1. Základní údaje Název: Pořizovatel Územní studie: US 5 Na Panském Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče Zhotovitel: Ing. arch. Jiří Štěrba, autorizovaný

Více

JIŘICE U MIROSLAVI okr. Znojmo

JIŘICE U MIROSLAVI okr. Znojmo ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIŘICE U MIROSLAVI okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování Obec Jiřice u Miroslavi

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM Příloha č. 2 Odbor rozvoje města Vyřizuje: Mgr. Adamčík / tel.:475271624 ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Územní studie Nová Ves Z19-3, Z19-106

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PRO LOKALITU NA NOVÝCH DVORECH V OBCI ROZSOCHATEC

ÚZEMNÍ STUDIE PRO LOKALITU NA NOVÝCH DVORECH V OBCI ROZSOCHATEC A ÚZEMNÍ STUDIE PRO LOKALITU NA NOVÝCH DVORECH V OBCI ROZSOCHATEC T E X T O V Á Č Á S T Z Á Z N A M O P R O J E D N Á N Í A S C H V Á L E N Í Ú Z E M Í S T U D I E Územní studie byla dne. projednána Zastupitelstvem

Více

Stavební úřad. Zlín, tř.t. Bati 508. S-projekt plus, a.s. Ing. Kamil Prokůpek. Zábor ZPF a lesních pozemků: Datum zpracování: únor

Stavební úřad. Zlín, tř.t. Bati 508. S-projekt plus, a.s. Ing. Kamil Prokůpek. Zábor ZPF a lesních pozemků: Datum zpracování: únor 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Slavičín Stavební úřad ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.t. Bati 508 Ředitel a.s.: Ing. arch. František Balajka Vedoucí ateliéru C: Ing. arch. Karel Dokoupil Hlavní

Více

Zadavatel: Josef Kohout, Sadová 358, Mělník

Zadavatel: Josef Kohout, Sadová 358, Mělník Zadavatel: Josef Kohout, Sadová 358, 276 01 Mělník Projektant: Ing. arch. Vlasta Poláčková urbanistický atelier UP-24 Na Petynce 84, 169 00 Praha 6 atelier: U sadu 13, 162 00 Praha 6 Spolupráce: Ing. arch.

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE Zastupitelstvo obce Chvalovice, příslušné podle 6 odst.5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební

Více

Územní studie. Mistrovice - V sadě II

Územní studie. Mistrovice - V sadě II Územní studie Mistrovice - V sadě II 2 0 1 4 Pořizovatel Starosta obce Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Martin Mimra Dr. Ing. Petr Mařík Projektant Atelier AUREA spol.

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 4 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

Obsah: Cíle a účel řešení územní studie... 2 Vymezení řešeného území... 2 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2

Obsah: Cíle a účel řešení územní studie... 2 Vymezení řešeného území... 2 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 5.1.2015 Obsah: 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 2 3.2 ZPŮSOB VYUŽITÍ

Více

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T.

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Odbor rozvoje města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508 Ředitel a.s.: Vedoucí ateliéru C: Hlavní inženýr projektu: Ing.arch. František Balajka Ing.arch.

Více

Ú J E Z D U B O S K O V I C

Ú J E Z D U B O S K O V I C Ú J E Z D U B O S K O V I C ZMĚNA č. 4 ÚPO návrh Dílčí změna : Z1 - návrh plochy dopravy Brno, 11/2010 Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS BRNO, Příční 32, 602 00 Brno pracoviště: Ponávka 2, 602 00 Brno,

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY POŘIZOVATEL: Obecní úřad KOSTOMLÁTKY ETAPA OBJEDNATEL: Obec KOSTOMLÁTKY Návrh ZHOTOVITEL: ŽALUDA, projektová kancelář Ing. Eduard Žaluda, Ing. arch.

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno květen 2012 VIII. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO

Více

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ)

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) a) Vymezení zastavěného území Zastavěné území vychází z aktuální pozemkové mapy katastrálního území Nové Hutě a Územního plánu sídelního útvaru Nové

Více

OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení...

OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení... OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení... 2 2.1.2 Veřejná prostranství... 2 2.2 Koncepce veřejné infrastruktury...

Více

Územní plán Malý Beranov

Územní plán Malý Beranov Pořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Malý Beranov, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Malý Beranov souladu s ustanovením 6 odst.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch.

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch. Číslo zakázky: 03-8306-322 Akce: Návrh změny č.6 Územního plánu města Uherský Brod Textová část S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax:

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A2. NÁVRH ŘEŠENÍ. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A2. NÁVRH ŘEŠENÍ. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:500 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A

Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Závazná část + Odůvodnění územního plánu ČERVEN 2011 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Dokumentaci vydalo: Zastupitelstvo obce Březina Číslo jednací: Datum

Více

KONCEPT ÚZEMNÍ STUDIE OMICE. POD PŘÍČNÍMI I a II ALTERNATIVY 4, 5, 6

KONCEPT ÚZEMNÍ STUDIE OMICE. POD PŘÍČNÍMI I a II ALTERNATIVY 4, 5, 6 KONCEPT ÚZEMNÍ STUDIE OMICE POD PŘÍČNÍMI I a II ALTERNATIVY 4, 5, 6 Pořizovatel: Obec Omice, Tetčická 51, 664 41 Troubsko Objednatel: Obec Omice, Tetčická 51, 664 41 Troubsko Projektant: Ing. arch. Milan

Více