Namiřte telefonem na kód. QR čtečka vás přesune přímo na www stránky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Namiřte telefonem na kód. QR čtečka vás přesune přímo na www stránky."

Transkript

1 Openmatics s.r.o. Poděbradova 2842/ Pilsen Czech Republic Tel.: Fax: Point the mobile phones to the code and photograph it with the help of the read software. The QR code reader translates the code and directly connects you to the website. Namiřte telefonem na kód. QR čtečka vás přesune přímo na www stránky.

2 Openmatics The Stage for Your Ideas Jeviště pro vaše nápady 17

3 Content Obsah 1 App Provider Poskytovatel aplikací 2 Business Model Obchodní model 3 App Categories Kategorie aplikací 4 App Architecture Architektura aplikací 5 App Development Vývoj aplikací 6 App Certification Certifikace aplikací 7 Research and Development Výzkum a vývoj 8 ZF worldwide ZF ve světě

4 Digital information and communication technology in vehicles is becoming more and more important. For instance, modern telematics services for entertaining passengers, monitoring consumption, or recording driving times enhance the comfort, security, and profitability of vehicle operation. Openmatics is a platform on which a great variety of services can be offered as apps by anyone who has good ideas. Digitální a komunikační technologie se stávají v oblasti vozidel čím dál důležitějším faktorem. Kupříkladu moderní telematické služby starající se o zábavu cestujících, monitorování spotřeby či záznam jízdní doby přispívají ke zlepšení pohodlí, bezpečnosti a cenové výhodnosti provozu vozidel. Openmatics představuje platformu, která dokáže nabídnout celou řadu služeb ve formě aplikací a ty může vytvářet každý, komu nechybí dobré nápady. 3

5 App Provider Poskytovatel aplikací No system can permanently fulfill its users' requirements. That's why with Openmatics, ZF offers a platform that can be extended at any time with apps. As an independent platform, Openmatics is open for your ideas. Anyone can develop their own apps in order to satisfy their own needs or those of their customers. Vehicle or component manufacturers, insurers or publishers, transportation or software companies: They can all use the platform and distribute their applications via the Openmatics shop. Žádný systém nedokáže trvale vyhovovat všem požadavkům svých uživatelů. Proto společnost ZF nabízí prostřednictvím Openmatics platformu, kterou lze kdykoli rozšířit pomocí aplikací. Openmatics je nezávislou platformou, takže je plně otevřená vašim nápadům. Kdokoli si může vyvíjet vlastní aplikace, aby uspokojil své potřeby či potřeby svých zákazníků. Výrobci automobilů či součástek, pojišťovatelé či vydavatelé, dopravní či softwarové firmy: ti všichni mohou tuto platformu využívat a dále své aplikace distribuovat prostřednictvím Openmatics shopu. 4

6 It pays to join forces with us: 1. Your ideas make Openmatics more attractive to our common customers. 2. We market and promote all the apps globally via our shop as well as through Openmatics' and ZF's sales and service network. 3. You can focus on your core competence, developing applications. 4. App development is easy thanks to the Software Development Kit and the defined standard interface. 5. All apps are tested and certified by us or an independent entity. That's how we ensure high quality for our customers. 6. You give a suggested retail price for your app and receive 70% of the sales proceeds. 7. We and ZF's 650 worldwide service partners take over first and second level user support. 8. You market your already existing software, and your hardware accessories too if necessary, through new channels and to new groups of customers. In the process you benefit from a major corporation's name recognition and market access. Vyplatí se spojit s námi síly: 1. Díky vašim nápadům bude Openmatics atraktivnější pro naše společné zákazníky. 2. Propagujeme a nabízíme všechny aplikace po celém světě prostřednictvím našeho shopu i prostřednictvím prodejní a servisní sítě společností ZF a Openmatics. 3. Můžete se soustředit na své klíčové kompetence vývoj aplikací. 4. Díky sadě nástrojů Software Development Kit a definovanému standardnímu rozhraní je vývoj aplikací snadnou záležitostí. 5. Všechny aplikace jsou testovány a certifikovány buď námi nebo nezávislým subjektem. Tím našim zákazníkům zaručujeme vysokou kvalitu výsledných aplikací. 6. U své aplikace navrhnete cenu a obdržíte 70 % z výsledného zisku z prodejů. 7. My a 650 servisních partnerů společnosti ZF po celém světě se postaráme o první a druhou úroveň uživatelské podpory. 8. Obchodujete s již existujícím softwarem a v případě potřeby i s hardwarovým příslušenstvím prostřednictvím nových obchodních kanálů a s novými skupinami zákazníků. V rámci toho těžíte z výhod věhlasu velké společnosti a přístupu na trh, který vám nabízí. 5

7 Business - Model Obchodní model The core components of the Openmatics system are an onboard unit in the vehicle, a web portal for displaying data, and the shop as the distribution platform for apps, as well the apps themselves, both our own and third-party apps. Users pay a monthly fee for system use and basic apps. They can subscribe to and cancel further apps on a monthly basis via the Openmatics shop. As an app provider, you're involved in the sales of your apps. Klíčovými součástmi systému Openmatics jsou palubní jednotka přímo ve vozidle, webový portál pro zobrazování dat a shop představující distribuční platformu pro aplikace, ať už naše vlastní nebo aplikace třetích stran. Uživatelé platí měsíční poplatky za používání systému a základní aplikace. Měsíčně si lze prostřednictvím Openmatics shopu předplatit či naopak zrušit předplatné dalších aplikací. Jakožto poskytovatel aplikace jste zapojeni do prodeje svých aplikací. 6

8 Developer Vývojář Openmatics portal / shop Openmatics portál / shop Customer Zákazník Manufacturer Bus Truck... Výrobce Autobus Nákladní automobil Openmatics apps Openmatics aplikace Operator Fleet... Oprátor Flotila... OE/Third-Party Apps Aplikace OE / třetích stran Openmatics customers can subscribe to apps from a large variety of providers via the shop and portal. The providers receive 70% of the proceeds from sales of their apps. Zákazníci Openmatics si mohou prostřednictvím portálu a shopu předplatit aplikace od celé řady vývojářů. Vývojáři obdrží 70 % z výsledného zisku z prodejů svých aplikací. User Passenger Driver... Partner Multimedia Insurance... Uživatel Cestující Řidič... Partner Multimédia Pojištění... 7

9 App Categories Kategorie aplikací Our goal is to offer Openmatics users a broad spectrum of functions. You can give your ideas free rein and develop apps for vehicle and fleet management, dispatching systems, order processing, multimedia applications, or other domains, for example. In the Openmatics shop every app released is described with its specific benefit and assigned to one of five service categories: Naším cílem je nabídnout uživatelům Openmatics široké spektrum funkcí. Můžete dát svým nápadům volný průchod a vyvíjet aplikace například pro správu vozového parku, systémy dispečerů, zpracování objednávek, multimediální aplikace a další oblasti. V Openmatics shopu je každá vydaná aplikace popsána společně s konkrétním přínosem uživateli a zařazena do jedné z pěti kategorií služeb: Driveline and Diagnostics ECO Eco and Savings Fleet Management Safety and Security Entertainment and Info 8 Data Logger FMS 2.0 EcoLife DTC Intarder Oil Change Hnací ústrojí a diagnostika Fuel Consumption ECO Gentle Driver Driveline Consultancy Ekonomika provozu Area Monitoring Order Fulfillment DigiTacho Download Správa vozového parku Unplanned Activities Special Report Blackbox Ochrana a bezpečnost Media Streaming Vote the Bus WiFi Hotspot Zábava a informace

10 9

11 App Architecture Architektura aplikací 10 All Openmatics platform apps have a consistent basic structure. Their central components Boxlet, Worklet, Portlet, Displet and Moblet are versatile and can be used via the Openmatics programming interface (API) in various ways depending on the app functionality desired. Všechny aplikace platformy Openmatics mají konzistentní základní strukturu. Jejich centrální komponenty Boxlet, Worklet, Portlet, Displet a Moblet jsou všestranné a je možné je různými způsoby využít prostřednictvím programovacího rozhraní API systému Openmatics v závislosti na požadované funkci aplikaci.

12 App architecture scheme Schéma architektury aplikací Boxlet Records the desired vehicle data. Receives data from the server, sends data to the server, or saves them in the onboard unit. Zaznamenává požadovaná data vozidla. Přijímá data ze serveru, odesílá data na server nebo je ukládá do palubní jednotky. Displet Determines what is presented on the driver display or monitors in the vehicle. Allows for communication between the portal user and driver. Určuje, co je prezentováno na řidičově displeji nebo monitorech ve vozidle. Umožňuje komunikaci mezi uživatelem portálu a řidičem. Worklet Communicates with the Boxlet and Portlet. Processes and stores the data. Komunikuje s Boxletem a Portletem. Zpracovává a ukládá data. Moblet Offers an interface to Boxlets and Worklets. Makes data for the providers' applications available through an API. Nabízí rozhraní pro Boxlety a Worklety. Poskytuje přístup k datům aplikací poskytovatelů prostřednictvím rozhraní API. Portlet Determines the presentation of data in the Openmatics web portal. Provides the graphical interface for data analysis and app configuration. Určuje prezentaci dat na webovém portálu Openmatics. Poskytuje grafické rozhraní pro analýzu dat a konfiguraci aplikace. Vozidlo Server Zákazník 11 11

13 App Development Vývoj aplikací Technology used by Openmatics: Technologie používané v Openmatics: Java EE Java Persistence API (JPA) JavaServer Faces (JSF) Oracle Application Development Framework (ADF) OSGi Framework 12 To help you implement your app ideas, you get the Openmatics Software Development Kit (SDK) including documentation, tutorials, and source code examples. The SDK, which can be installed in the integrated development environments Eclipse and JDeveloper, comprises the tools necessary to build an app and enables you to program all its functionalities. An accompanying portal set up specifically for developers provides detailed information, additional support, and the possibility of exchanging information within a community. Abyste mohli implementovat své nápady na aplikace, dostanete k dispozici sadu nástrojů Software Development Kit (SDK) systému Openmatics včetně dokumentace, výukových programů a ukázek zdrojového kódu. Sada SDK, kterou lze nainstalovat do integrovaných vývojových prostředí Eclipse a JDeveloper, se skládá z nástrojů nezbytných k vytvoření aplikace a umožňuje vám naprogramovat všechny její funkce. Na doprovodném portálu, který byl zřízen speciálně pro vývojáře, naleznete podrobné informace, další podporu a možnost výměny informací v rámci komunity. System Architecture Architektura systému Configuration Timer Service Scheduling Fnc CAN Converter Signal Service Signals Signal Evaluation API Functions Fnc GPS Converter... DBus Raw Data Gathering CAN GPS... Collection Service Collections Openmatics API Boxlets Diagnostics Service Diagnostics Stored Raw Data File Service File Manager Message Service / Messaging Message Bus Connection Service Connection 3G Hotspot Least Cost Router Lan Internet FTP Client / Server WLan Web App Service Web Server

14 App Certification Certifikace aplikací Test infrastructure: Testovací infrastruktura: XStudio EXAM Jira HIL Developer Vývojář Certification Authority Certifikační orgán Does the app fit the specification? Does the app use the resources carefully? Does the app react properly under stress? Does the app handle the failure of input signals? Vyhovuje aplikace specifikaci? Využívá aplikace prostředky pečlivě? Reaguje aplikace správně při zatížení? Poradí si aplikace při selhání vstupního signálu? App shop Shop s aplikacemi App certified and released to the shop. Aplikace certifikována a uvolněna do shopu. Openmatics distinguishes itself in the market through high quality standards. Therefore, like all system components, your apps must also go through a certification process before they are released for the platform. Review and certification are performed by Openmatics or an independent entity and relate exclusively to the technical quality of the apps, their memory usage, their system compatibility, etc. Systém Openmatics se od zbytku trhu odlišuje udržováním standardů vysoké kvality. Proto, podobně jako všechny systémové komponenty, musí i vaše aplikace projít certifikačním procesem a teprve potom mohou být pro platformu uvolněny. Kontrolu a certifikaci provádí společnost Openmatics nebo nezávislý subjekt a týká se výhradně technické kvality aplikací, jejich využívání paměti, systémové kompatibility atd. 13

15 Research and Development Výzkum a vývoj In 2011, ZF invested 754 million in research and development. Successfully because innovative ZF products repeatedly underline current state of the art technology. Employees Approximately 6,200 employees work for the ZF Research and Development worldwide, thereof 870 at Corporate Research and Development. Main Development Locations Friedrichshafen Dielingen Passau Schweinfurt Schwäbisch Gmünd Northville, Michigan, USA Pilsen, Czech Republic Shanghai, China V roce 2011 investovala společnost ZF 754 mil. do výzkumu a vývoje. Úspěšně, protože pokrokové výrobky ZF určují aktuální stav techniky. Zaměstnanci Po celém světě pracuje ve výzkumu a vývoji zaměstnanců, z toho 870 v centrálním výzkumu a vývoji koncernu. Hlavní vývojová pracoviště Friedrichshafen Dielingen Passau Schweinfurt Schwäbisch Gmünd Northville, Michigan, USA Plzeň, Česká republika Shanghai, Čína Research and development expenses, Consolidated ZF Group Náklady na výzkum a vývoj v ZF koncernu in Mio. / v milionech

16 ZF worldwide ZF ve světě Worldwide, the ZF Group has 121 production companies and 8 main development locations in 27 countries. In addition, we have 34 service companies and representative offices as well as more than 650 service partners. This enables ZF to provide a tight network of highly qualified contacts close to international customers at all levels and in all regions. = Locations = / Sídla Koncern ZF disponuje po celém světě 121 výrobními společnostmi ve 27 zemích a 8 hlavními vývojovými pracovišti. K tomu patří také 34 vlastních servisních organizací a více než 650 servisních partnerů. Tak může ZF nabídnout mezinárodním zákazníkům ve všech rovinách a ve všech regionech hustou síť kompetentních kontaktních osob v přímé blízkosti. 15