PRVNÍ REKODIFIKAČNÍ LIBOR ČIHÁK, 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRVNÍ REKODIFIKAČNÍ LIBOR ČIHÁK, 2014"

Transkript

1 1 1 Zákon č. 240/2013 Sb., ze dne 3. července 2013 O investičních společnostech a investičních fondech (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1-4 Předmět úpravy 1 Působnost zákona 2-4 ČÁST DRUHÁ OBHOSPODAŘOVATEL 5-37 OBHOSPODAŘOVÁNÍ A OBHOSPODAŘOVATEL Obhospodařování 5 Obhospodařovatel 6 Investiční společnost 7 Investiční fond s právní osobností 8-10 Zahraniční osoba s povolením 10 České národní banky Podnikatelské oprávnění Předmět podnikání investiční a zahraniční osoby s povolením České národní 11 banky, která není srovnatelná se samosprávným investičním fondem Předmět podnikání samosprávného investičního a zahraniční osoby s povolením České národní 12 banky srovnatelné se samosprávným investičním fondem Den vzniku oprávnění k 13 obhospodařování Obhospodařování investičního 14 zahraniční osobou Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním Přesažení rozhodného limitu Přesažení rozhodného limitu osobou neoprávněnou jej přesáhnout PRAVIDLA ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ Odborná péče 18 Řádný a obezřetný výkon činnosti 19 Řídící a kontrolní systém 20 Personální vybavení 21 Pravidla jednání 22 Pověření jiného Pověření dalšího pověřenou osobou 26 Vztah k právu Evropské unie 27 Obhospodařovatel fondů kvalifikovaných investorů a srovnatelných zahraničních 28 investičních fondů neoprávněný přesáhnout rozhodný limit I POŽADAVKY NA KAPITÁL Požadavky na počáteční kapitál 29 Minimální výše kapitálu 30 Zvýšení kapitálu 31 Umístění kapitálu 32 V POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB Hlava V POVINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE PŘEKROČENÍ NĚKTERÝCH PODÍLŮ NA HLASOVACÍCH PRÁVECH NĚKTERÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB Zpřístupnění některých informací podílníkům, 34 společníkům nebo obmyšleným Zpřístupnění některých informací kontrolované 35 právnické osobě a jejím společníkům Zpřístupnění některých informací zaměstnancům 36 kontrolované právnické osoby nebo jejich zástupcům Zabránění některých dispozic s majetkem kontrolované 37 právnické osoby 1 PRVNÍ REKODIFIKAČNÍ LIBOR ČIHÁK,

2 ČÁST TŘETÍ ADMINISTRÁTOR ADMINISTRACE A ADMINISTRÁTOR Administrace 38 Požadavek na jiná podnikatelská 39 oprávnění Administrátor 40 Hlavní administrátor 41 Podnikatelské oprávnění Předmět podnikání hlavního administrátora 42 Podnikatelské oprávnění 43 Administrace 44 zahraniční osobou PRAVIDLA ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ I POŽADAVKY NA KAPITÁL V SMLOUVA O ADMINISTRACI 59 Odborná péče 45 Řádný a obezřetný výkon 46 činnosti Řídící a kontrolní systém 47 Personální vybavení 48 Pravidla jednání 49 Pověření jiného Pověření dalšího 53 pověřenou osobou Vedení evidencí 54 Vztah k právu Evropské 55 unie Administrátor fondů kvalifikovaných investorů a srovnatelných zahraničních investičních fondů 56 obhospodařovaných obhospodařovatelem neoprávněným přesáhnout rozhodný limit Požadavky na počáteční kapitál 57 Minimální výše kapitálu ČÁST ČTVRTÁ DEPOZITÁŘ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Depozitář 60 Neslučitelnost 61 Odborná péče a jednání v nejlepším zájmu 62 Zvláštní pravidlo pro opětovné poskytnutí finančního kolaterálu 63 Střety zájmů 64 Oddělení výkonu jiné činnosti od 65 výkonu činnosti depozitáře Postup při zjištění nedostatků 66 Depozitářská smlouva 67 DEPOZITÁŘ FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ Povinnost mít jednoho 68 depozitáře Osoby, které mohou být 69 depozitářem Některé náležitosti depozitářské 70 smlouvy Opatrování, úschova a evidence 71 majetku Povinnosti depozitáře ve vztahu 72 k vedení peněžních prostředků Kontrolní povinnosti 73 Povinnosti obhospodařovatele ve vztahu k vedení peněžních 74 prostředků Povinnosti bývalého depozitáře 75 Povinnosti obhospodařovatele Pověření jiného 79 Pověření dalšího pověřenou osobou Náhrady újmy depozitářem I DEPOZITÁŘ FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

3 ČÁST PÁTÁ HLAVNÍ PODPŮRCE Hlavní podpůrce 85 Osoby, které mohou být hlavním podpůrcem 86 Činnost hlavního podpůrce Zvláštní pravidlo pro opětovné poskytnutí finančního kolaterálu 90 Výkon činnosti depozitáře hlavním podpůrcem 91 ČÁST ŠESTÁ ZMĚNA ZÁKONA O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A INVESTIČNÍCH FONDECH Změna nadpisu ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Investiční fondy a jejich členění Členění investičních fondů 92 Fondy kolektivního investování 93 Standardní fondy a speciální fondy 94 Fondy kvalifikovaných investorů 95 Kvalifikovaný fond rizikového kapitálu a kvalifikovaný fond 96 sociálního podnikání Zahraniční investiční fond 97 Pokoutné fondy kolektivního investování PŘÍPUSTNÉ PRÁVNÍ FORMY Podílový fond Obecná ustanovení Svěřenecký správce Dohled nad správou Svěřenský fond Fondy kolektivního investování 100 Fondy kvalifikovaných 101 investorů Akciová společnost s proměnným základním kapitálem Základní kapitál 155 Obsah stanov Zakladatelské akcie a investiční akcie Vytvoření, vznik a zánik podílového Seznam podílníků Stejné zacházení 112 Shromáždění podílníků 113 Účetnictví 114 Podílové listy Otevřený podílový fond Díl 5 Komanditní společnost na investiční listy a 170 Druhy podílů 171 Investiční list Vklady Zvláštní ustanovení o rozhodování společníků Zvláštní ustanovení o zániku účasti společníka Odevzdání investičního listu 182a Díl 6 Zvláštní ustanovení o komanditní Některá ustanovení o zániku účasti společníka 158 Zakladatelské akcie Investiční akcie Oddíl 3 Podfondy Vydávání podílových listů 130 Odkupování podílových listů Pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů Oddíl 3 Uzavřený podílový fond I NĚKTERÉ SPOLEČNÉ OTÁZKY Investiční akcie v případě pod Statut a sdělení klíčových informací Vydávání podílových listů 145 Přiznání práva na odkoupení 146 podílových listů ve statutu 147 Ověření účetní závěrky 187 Přijetí podílových listů nebo investičních akcií k 188 obchodování Statut 189 Výpočet aktuální hodnoty podílových listů, investičních akcií a jiných podílů na investičním Oceňování majetku a dluhů Vztah k některým právním předpisům

4 ČÁST SEDMÁ FONDY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Fondový kapitál 208 kolektivního investování Určení úplaty za 209 obhospodařování Nezahrnované náklady 210 Odkoupení podílového listu a 211 investiční akcie bez srážky Změna působnosti při schválení účetní závěrky, 212 rozdělení zisku a úhradě ztráty Uveřejnění neschválení účetní 213 závěrky Úhrada ztráty 214 INVESTOVÁNÍ A TECHNIKY K OBHOSPODAŘOVÁNÍ zrušen I ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ INFORMACÍ Statut Uveřejnění statutu a jeho změn 222 Současné uveřejnění stanov 223 Poskytnutí statutu investorovi na jeho žádost Výroční zpráva Sdělení klíčových informací Obecné požadavky na sdělení klíčových informací Zvláštní požadavky na sdělení klíčových informací Poskytnutí sdělení klíčových informací investorovi na jeho žádost Pololetní zpráva Zvláštní náležitosti výroční zprávy 234 Zpráva auditora Zvláštní náležitosti pololetní zprávy V STRUKTURA ŘÍDÍCÍHO FONDU A PODŘÍZENÝCH FONDŮ Řídící fond 245 Podřízený fond Podmínky pro možnost investovat jako podřízený fond 248 a základní povinnosti s tím související Oznámení o zahájení činnosti 249 jako podřízený fond Práva podílníků nebo akcionářů v souvislosti s oznámením o 250 zahájení činnosti jako podřízený fond Dohoda auditorů podřízeného a řídícího Rozhodné právo 262 Náležitosti dohody 263 Dohoda obhospodařovatelů a administrátorů podřízeného a řídícího Rozhodné právo 254 Náležitosti dohody Díl 5 Zvláštní informační povinnosti České národní banky vůči obhospodařovateli podřízeného Dohoda depozitářů podřízeného a řídícího Rozhodné právo 258 Náležitosti dohody Díl 5 Další údaje uveřejňované nebo jinak zpřístupňované v případě nabízení investic Údaje uveřejňované k kolektivního investování odkupujícímu jim vydávané cenné papíry nebo zaknihované 239 cenné papíry a srovnatelnému zahraničnímu investičnímu Údaje uveřejňování k kolektivního investování neodkupujícímu jim vydané 240 cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry a srovnatelnému investičnímu Informování investorů speciálního obhospodařovatelem 241 oprávněným přesáhnout rozhodný limit Díl 6 Propagační sdělení týkající se kolektivního investování a srovnatelného zahraničního Hlava V OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ Posudek znalce nebo člena výboru odborníků 267 Výbor odborníků 268 Působnost výboru odborníků 269 Postup výboru odborníků 270 Nezávislost člena výboru odborníků 271

5 ČÁST OSMÁ FONDY KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ a Kvalifikovaný investor Vklady a investice 274 Plnění vkladové povinnosti po částech 275 Odměna člena statutárního orgánu a náhrada potřebných výdajů člena statutárního orgánu 276 nebo společníka Změny společenské smlouvy 277 Právo odmítnout poskytnutí 278 informace Zákaz konkurence a další zakázaná 279 jednání Fondový kapitál kvalifikovaných investorů Předkupní právo v případě výkonu rozhodnutí a exekuce a 283 INVESTOVÁNÍ A TECHNIKY K OBHOSPODAŘOVÁNÍ zrušen I ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ INFORMACÍ Statut Informování investorů kvalifikovaných investorů Výroční zpráva Zvláštní náležitosti výroční zprávy 291 Zpráva auditora 292 ČÁST DEVÁTÁ NABÍZENÍ INVESTIC I NABÍZNÍ INVESTIC DO ZAHRANIČNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU, JEHOŽ DOMOVSKÝM STÁTEM NENÍ ČLENSKÝ STÁT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Nabízení investic 294 Rozhodnutí investora z vlastního 295 podnětu Nabízení veřejně a jinak než 295a veřejně Nabízení investic do fondů kvalifikovaných investorů a do 296 srovnatelných zahraničních investičních fondů Nabízení investic do zahraničních investičních fondů srovnatelných 297 se speciálním fondem Vztah k právu Evropské unie V případě obhospodařovatele, který má sídlo v členském státě V případě investiční oprávněné přesáhnout rozhodný 318 limit, jde-li o nabízení pouze v České republice V případě obhospodařovatele se sídlem v jiném členském státě oprávněného přesáhnout 319 rozhodný limit, jde-li o nabízení v České republice V případě investiční oprávněné přesáhnout rozhodný 320 limit, jde-li o nabízení v České republice V případě investiční oprávněné přesáhnout rozhodný 321 limit, jde-li o nabízení v jiném členském státě V případě obhospodařovatele se sídlem v jiném členském státě oprávněného přesáhnout 322 rozhodný limit, jde-li o nabízení v České republice V případě obhospodařovatele se sídlem v jiném členském státě neoprávněného přesáhnout 323 rozhodný limit, jde-li o nabízení v České republice NABÍZENÍ INVESTIC DO INVESTIČNÍHO FONDU NEBO DO ZAHRANIČNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU, JEHOŽ DOMOVSKÝM STÁTEM JE ČLENSKÝ STÁT V případě obhospodařovatele, který nemá sídlo v členském státě Nabízení pouze v České 324 republice Nabízení v České republice 325 V případě obhospodařovatele se sídlem ve státě, který není členským státem, neoprávněného přesáhnout 325a rozhodný limit ani rozhodný limit nepřesahujícího, jde-li o veřejné nabízení v České republice Nabízení v jiném členském 326 státě V případě obhospodařovatele, jehož domovským státem je členský stát V případě obhospodařovatele se sídlem ve státě, který není členským státem Depozitář zahraničního investičního, jehož domovským státem není členský stát Veřejné nabízení investic do standardního nebo do srovnatelného zahraničního Veřejné nabízení investic do standardního v České 300 republice Veřejné nabízení investic do standardního v jiném členském státě Veřejné nabízení investic do zahraničního srovnatelného se standardním fondem v České republice Veřejné nabízení investic do zahraničního investičního srovnatelného se standardním fondem 308 obhospodařovaného investiční společností v jiném členském státě Nabízení investic do speciálního, do kvalifikovaných investorů nebo do srovnatelného zahraničního, jehož domovským státem je členský stát V případě obhospodařovatele se sídlem v České republice oprávněného přesáhnout 309 rozhodný limit, jde-li o nabízení v České republice V případě obhospodařovatele neoprávněného přesáhnout 310 rozhodný limit, jde-li o veřejné nabízení v České republice V případě obhospodařovatele se sídlem v České republice 311 oprávněného přesáhnout - rozhodný limit, jde-li o nabízení 315 v jiném členském státě V případě obhospodařovatele se sídlem v jiném členském státě oprávněného přesáhnout 315 rozhodný limit, jde-li o nabízení v České republice

6 ČÁST DESÁTÁ PŘESHRANIČNÍ OBHOSPODAŘOVÁNÍ INVESTIČNÍ SPOLEČNOST NEBO ZAHRANIČNÍ OSOBA S POVOLENÍM ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY NESROVANTELNÁ SE SAMOSPRÁVNÝM INVESTIČNÍM FONDEM OBHOSPODAŘUJÍCÍCH ZAHRANIČNÍ INVESTIČNÍ FOND Prostřednictvím pobočky Oznámení investiční 328 Postup České národní banky 329 Vznik oprávnění 330 Oznámení změn 331 Bez umístění pobočky Oznámení 332 Postup České národní banky 333 Vznik oprávnění 334 Oznamování změn 335 Poskytování informací Českou národní bankou orgánu 336 dohledu hostitelského státu OBHOSPODAŘOVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU, JEHOŽ DOMOVSKÝM STÁTEM NENÍ ČLENSKÝ STÁT 337 I ZAHRANIČNÍ OSOBA OBHOSPODAŘUJÍCÍ STANDARDNÍ FOND V ZAHRANIČNÍ OSOBA OBHOSPODAŘUJÍCÍ SPECIÁLNÍ FOND NEBO FOND KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ Povinnosti zahraniční osoby při 340 obhospodařování standardního Postup České národní banky 341 Povinnosti zahraniční osoby při poskytování služeb obhospodařování speciálního nebo kvalifikovaných investorů ČÁST JEDENÁCTÁ ZRUŠENÍ, PŘEMĚNY A JINÉ MAJETKOVÉ DISPOZICE ZRUŠENÍ A PŘEMĚNA INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI A JINÉ MAJETKOVÉ DISPOZICE TÝKAJÍCÍ SE INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI Zrušení investiční s likvidací Postup v některých případech zrušení investiční s likvidací Rozhodnutí soudu 345 Rozhodnutí orgánu investiční 346 Uplynutí doby 347 Likvidátor Odborná péče 348 Předpoklady pro výkon funkce 349 Jmenování a odvolání 350 Zánik funkce 351 Náhrada hotových výdajů a odměna 352 Povinnost součinnosti 353 Přeměna investiční Zakázané 354 Povolení České národní banky 355 fúze, 356 rozdělení nebo převodu jmění Převod, pacht a zastavení obchodního závodu investiční nebo jeho části ZRUŠENÍ A PŘEMĚNA HLAVNÍHO ADMINSTRÁTORA A JINÉ MAJETKOVÉ DISPOZICE TÝKAJÍCÍ SE HLAVNÍHO ADMINISTRÁTORA Odborné použití ustanovení o investiční Změna právní formy hlavního administrátora Řízení o žádosti o změnu právní formy hlavního administrátora

7 I ZRUŠENÍ A PŘEMĚNA INVESTIČNÍHO FONDU S PRÁVNÍ OSOBNOSTÍ A JINÉ MAJETKOVÉ DISPOZICE TÝKAJÍCÍ SE TOHOTO FONDU Zrušení s právní osobností s likvidací Nadpis vypuštěn 361 Náhradní splnění podílu na likvidačním zůstatku 362 Přeměna s právní osobností Zakázané 364 Povolení České národní banky 365 fúze, 366 rozdělení nebo převodu jmění Přeměna, který má právní formu akciové, na akciovou společnost s proměnným základním kapitálem Přípustnost 367 Změna druhu akcií 368 Povolení České národní banky Převod, pacht a zastavení obchodního závodu s právní osobností nebo jeho části Oddíl 3 Obdobné použití některých ustanovení o splynutí a sloučení podílového V ZRUŠENÍ A PŘEMĚNA PODÍLOVÉHO FONDU Zrušení podílového s likvidací Přeměna podílového Splynutí a sloučení investičního s právní osobností, který je standardním fondem Sloučení akciové s proměnným základním kapitálem a otevřeného podílového Přeměna pod investičního s právní osobností Důvody zrušení podílového s likvidací 375 Likvidace podílového 376 Náhradní splnění podílu na likvidačním zůstatku 377 Záloha na podíl na likvidačním zůstatku 378 Zvláštní ustanovení pro případ úpadku obhospodařovatele 379 Povinnosti podřízeného při zrušení jeho řídícího s 380 likvidací 381 Oddíl 4 Přeměna podílového na akciovou společnost Přípustnost 414 Projekt 415 Náležitosti projektu 416 Povolení České národní banky Upsání zakladatelských akcií 419 Informování podílníků a právo 420 na odkoupení podílového listu Den účinnosti 421 Výměna podílových listů za akcie 422 Peněžní dorovnání pro nepřiměřenost výměnného podílu Obdobné použití jiných částí tohoto zákona Splynutí podílových fondů Přípustné způsoby splynutí 382 Projekt splynutí 383 Náležitosti projektu splynutí 384 Povolení České národní banky 385 splynutí 386 Lhůta pro vydání rozhodnutí 387 Sdělení o splynutí 388 Náležitosti sdělení o splynutí 389 Následky uveřejnění sdělení o splynutí 390 Postup bez uveřejnění sdělení o splynutí 391 Dočasná výjimka z investičních limitů 392 Další pravidla 393 Rozhodný den splynutí 394 Výměna cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů 395 Peněžní dorovnání pro nepřiměřenost výměnného 396 podílu Spolupráce České národní banky a orgánu dohledu zahraničního v řízení o 397 žádosti o povolení splynutí Oddíl 3 Sloučení podílových fondů Přípustné způsoby sloučení 398 Projekt sloučení 399 Náležitosti projektu sloučení 400 Povolení České národní banky 401 sloučení 402 Lhůta pro vydání rozhodnutí 403 Sdělení o sloučení 404 Náležitosti sdělení o sloučení 405 Následky uveřejnění sdělení o sloučení 406 Postup bez uveřejnění sdělení o sloučení 407 Dočasná výjimka z investičních limitů 408 Další pravidla 409 Rozhodný den sloučení 410 Výměna cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů 411 Peněžní dorovnání pro nepřiměřenost výměnného 412 poměru Spolupráce České národní banky a orgánu dohledu zahraničního v řízení o 413 žádosti o povolení sloučení

8 Oddíl 5 Přeměna uzavřeného podílového na otevřený podílový fond Oddíl 6 Přeměna speciálního na standardní fond Oddíl 7 Zvláštní ustanovení pro řídící a podřízené fondy 433 Přípustnost 425 Povolení České národní banky Další pravidla 428 Přípustnost 429 Povolení České národní banky Další pravidla 432 Povinnosti obhospodařovatele podřízeného při zrušení jeho řídícího 433 Společná ustanovení Povinnost sestavit účetní závěrku Zvláštní ustanovení pro řídící a podřízený fond Hlava V ZMĚNA DOMOVSKÉHO STÁTU INVESTIČNÍHO FONDU NEBO ZAHRANIČNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU Přeměna zahraničního investičního s právní osobností na investiční fond s právní osobností Přeměna s právní osobností na zahraniční investiční fond s právní osobností Přeměna zahraničního investičního bez právní osobnosti na investiční fond bez právní osobnosti Přeměna bez právní osobnosti na zahraniční investiční fond bez právní osobnosti Hlava VI SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Přípustnost 436 Zvláštní ustanovení o udělení povolení k činnosti 437 samosprávného investičního Odborné použití jiných 438 ustanovení tohoto zákona Přípustnost 439 Povolení České národní banky Přípustnost 442 Den účinnosti 443 Obdobné použití jiných ustanovení tohoto zákona 444 Přípustnost 445 Projekt 446 Náležitosti projektu 447 Povolení České národní banky Informování investorů a právo na odkoupení podílového listu 450 Den účinnosti 451 Předání a výměna cenných papírů nebo zaknihovaných 452 cenných papírů Peněžní dorovnání pro nepřiměřenost výměnného 453 podílu ČÁST DVANÁCTÁ OZNAMOVACÍ POVINNOSTI Výroční a pololetní zprávy 455 Neschválení účetní závěrky 456 Statut a sdělení klíčových informací 457 Pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů nebo investičních akcií 458 Pověření jiného výkonem jednotlivé 459 činnosti Pověření dalšího pověřenou osobou 460 Veřejné nabízení investic v České republice 461 Základní údaje ke skladbě majetku 462 Údaje týkající se obhospodařování a zahraničního 463 Údaje o využití pákového efektu 464 Nedosažení fondového kapitálu 465 Další údaje 466 Oznamování změn 467 Údaje o derivátech 468 Údaje o výboru odborníků a o nemovitostech a účastech v 469 nemovitostních společnostech Podřízený a řídící fond 470 Oznamování podílů na hlasovacích právech Údaje týkající se porušení právní povinnosti nebo jejího možného porušení Oznamovací povinnost osoby s předchozím souhlasem České 476 národní banky k výkonu funkce Rozšířená působnost 477 Zmocňovací ustanovení 478

9 ČÁST TŘINÁCTÁ POVOLENÍ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ A ADMINISTRACI ŘÍZENÍ O ŽÁDOSTECH Předpoklady pro udělení povolení Řízení Zvláštní ustanovení o posuzování žádosti v případě zahraniční osoby Investiční společnost Samosprávný investiční fond Zahraniční osoba jako obhospodařovatel Hlavní administrátor V Hlava V ZMĚNA V PODSTATNÝCH SKUTEČNOSTECH ROZHODNÝCH PRO UDĚLENÍ POVOLENÍ ZÁPIS DO SEZNAMŮ BEZ PŘEZKUMU VÝMAZ ZE SEZNAMŮ I ZMĚNA POVOLENÍ Lhůty pro rozhodnutí Úplné žádosti Výrok rozhodnutí Konzultace zahraničního orgánu dohledu a 506b Hlava VI Hlava VII Hlava VIII X DODATEČNÉ POVOLENÍ K VÝKONU ČINNOSTI ODPOVÍDAJÍCÍM INVESTIČNÍM SLUŽBÁM SOUHLAS S VÝKONEM JINÉ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI KVALIFIKOVANÁ ÚČAST INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI NA JINÉ PRÁVNICKÉ OSOBĚ ZÁPIS DEPOZITÁŘE INVESTIČNÍHO FONDU Další přerušení běhu lhůty pro 490 rozhodnutí ve věci 491 Povolení výjimky z plnění povinností pro zahraniční 492 osobu 489 Oddíl 3 Určení referenčního státu b Česká republika jako referenční stát Mnohost referenčních států Rozhodování České národní banky Změna v určení referenčního státu Nové určení referenčního státu 498 Dobrovolné nové určení 499 referenčního státu Hlava X Hlava XI Hlava XII Hlava XIII Hlava XIV ZÁPIS STANDARDNÍHO FONDU A ÚDAJŮ O PODFONDU STANDARDNÍHO FONDU ZÁPIS INVESTIČNÍHO FONDU, KTERÝ NENÍ SAMOSPRÁVNÝM INVESTIČNÍM FONDEM UDĚLENÍ SOUHLASU K VÝKONU FUNKCE VEDOUCÍ OSOBY ZÁPIS LIKVIDÁTORA A NUCENÉHO SPRÁVCE KVALIFIKOVANÁ ÚČAST JINÉHO NA INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, SAMOSPRÁVNÉM INVESTIČNÍM FONDU A HLAVNÍM ADMINISTRÁTOROVI Nutnost souhlasu s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti nebo ovládnutím Posuzování žádosti Hlava XV Hlava XVI ZMĚNA OBHOSPODAŘOVATELE STANDARDNÍHO FONDU ZMĚNA DEPOZITÁŘE STANDARDNÍHO FONDU Hlava XVII Hlava XVIII ZMĚNA STATUTU STANDARDNÍHO FONDU POVOLENÍ PRO ÚČELY OZNAČENÍ PODÍLOVÉHO FONDU A SVĚŘENECKÉHO FONDU Hlava XIX SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Oznámení pozbytí nebo snížení kvalifikované účasti

10 ČÁST ČTRNÁCTÁ DOHLED ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ROZSAH DOHLEDU DOHLEDOVÁ OPATŘENÍ Osobní rozsah dohledu Věcný rozsah dohledu I V DOHLED ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V PŘÍPADECH S PRVKY PRÁVA CIZÍHO STÁTU SPOLUPRÁCE ORGÁNŮ DOHLEDU ČLENSKÝCH STÁTŮ, EVROPSKÉHO ORGÁNU DOHLEDU A EVROPSKÉ RADY PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA A ŘEŠENÍ SPORU MEZI ORGÁNY DOHLEDU Porušení práva cizího státu Dohled nad obhospodařovatelem zahraničního 572 srovnatelného se standardním fondem Dohled nad obhospodařovatelem zahraničního v dalších 573 případech Podezření na neoprávněně udělené 574 povolení Hlava V INFORMAČNÍ POVINNOSTI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Poskytování informací Českou národní bankou na žádost nebo na základě oznámení Spolupráce při výkonu dohledu nebo při kontrole na místě na základě žádosti orgánu dohledu jiného členského státu Odmítnutí žádosti Rozhodnutí o odejmutí povolení k činnosti nebo o odmítnutí zápisu standardního do seznamu Řešení sporu mezi orgány dohledu evropským orgánem dohledu Informační povinnosti České národní banky ve vztahu k Evropské komisi 580 Informační povinnosti České národní banky ve vztahu k příslušným orgánům dohledu jiných členských států Informační povinnost o opatření k nápravě Informování v případě investičních fondů, které nejsou standardním fondem Určení podmínek pro využití pákového efektu Informování v případě standardních fondů SEZNAMY Vedení seznamů Změna obhospodařovatele nebo zahraničního investičního 541 Změna administrátora nebo zahraničního Změna depozitáře investičního nebo zahraničního 543 Díl 5 Změna auditora 544 Díl 6 Mimořádné provedení auditu účetní závěrky Hlava VI Díl 7 Ověření oceňování majetku a dluhů jinou osobou Díl 8 Omezení rozsahu povolení nebo určení podmínek pro výkon jednotlivých činností 547 Díl 9 Podmínky pro využití pákového efektu nebo jiné podmínky Informační povinnosti České národní banky ve vztahu k evropskému orgánu dohledu Informace o povoleních 581 Informace o přeshraničním obhospodařování a provádění 582 administrace Informace o přeshraničním 583 nabízení investic Informace o zahraniční osobě se sídlem ve státě, který není 584 členským státem Informování evropského orgánu dohledu v případě 585 důvodného podezření Informace poskytnuté ve 586 vztahu k Evropské komisi Stanovení podmínek pro 587 využití pákového efektu Opatření obecné povahy 588 Pokyny a doporučení 589 Informační povinnosti České národní banky ve vztahu k Evropské radě pro systémová rizika Omezení rozsahu investiční strategie, zákaz nabízení investic nebo výmaz ze seznamu Zrušení Odnětí povolení Obligatorní odnětí povolení Fakultativní odnětí povolení Odnětí povolení pro účely označení podílového a svěřeneckého Společná ustanovení pro účely odnětí povolení Odnětí souhlasu Zrušení rozhodnutí obhospodařovatele o pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů nebo investičních akcií Nucená správa Zavedení a ukončení nucené správy Nucený správce Údaje zapisované do obchodního rejstříku Finanční zajištění a závěrečné vyrovnání Opatření k účinnějšímu sledování možných zdrojů systémového rizika

11 ČÁST PATNÁCTÁ SPRÁVNÍ DELIKTY SPRÁVNÍ DELIKTY PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB Správní delikty obhospodařovatele Správní delikty administrátora Správní delikty obhospodařovatele a administrátora Správní delikty investičního s právní osobností, investiční, samosprávného investičního, zahraniční osoby s povolením České národní banky a hlavního administrátora PŘESTUPKY Díl 5 Správní delikty depozitáře a hlavního podpůrce Díl 6 Správní delikty dalších osob I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ ČÁST ŠESTNÁCTÁ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PŘECHODNÁ USTANOVENÍ Členský stát, domovský stát, hostitelský stát a orgán dohledu 623 Vedoucí osoba, kvalifikovaná účast, úzké propojení a nepřímí podíl 624 Vztah k pojmosloví přímo použitelných předpisů Evropské unie v oblasti 625 obhospodařování investičních fondů Srovnatelnost s právem cizího státu 626 Derivát, finanční derivát a otevřená pozice 627 Nemovitost 628 Společenská smlouva 629 Společník a podílník 630 Účastnický cenný papír 631 Újma 632 Majetek a dluhy ve vztahu k podílovému, svěřeneckému 633 a pod Označení 634 Důvěryhodnost kapitálového trhu a zákaz klamavosti 635 Zvláštní ochrana některých označení 636 Používání údajů o dohledu České národní banky 637 Jazyk 638 Mlčenlivost Pravomoc českých soudů a úřadů pro případ sporu mezi investory a investiční 641 Přechodná ustanovení k depozitáři standardního Rozhodné právo ve věci 667 výkonu činnosti depozitáře Obsah depozitářské smlouvy 668 Základní povinnosti a právo zajistit opatrování zřízením 669 účtu Kontrolní povinnosti 670 Základní povinnosti a právo 671 zřídit účet Povinnosti bývalého 672 depozitáře Povinnosti 673 obhospodařovatele Povolení k činnosti investiční 642 Povolení k činnosti 643 Povolení investiční k poskytování 644 investičních služeb Výpis o povolení k činnosti 645 Rozhodný limit ve vztahu k 646 odejmutí povolení k činnosti Rozhodný limit ve vztahu ke 647 změně povolení k činnosti Rozhodný limit v případě fondů kvalifikovaných investorů 648 obhospodařovaných přede dnem 22.července 2013 Výše vkladů a investic do kvalifikovaných 649 investorů podle dosavadních právních předpisů Podílový fond 650 Povolení k činnosti s uzavřenou smlouvou o obhospodařování Poměry v investiční a investičním Další podnikatelská činnost 654 Výroční a konsolidovaná zpráva Nabízení investic do nebo do zahraničního investičního Zahraniční depozitář speciálního Smlouva o výkonu činnosti depozitáře Souhlas udělený podle dosavadních právních předpisů Řízení zahájená podle dosavadních právních 660 předpisů Povolení zahraniční osobě 661 Seznamy 662 Poskytnutí údajů Evropské 663 komisi Ustanovení vztahující se k novému soukromému právu I ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Zrušovací ustanovení 676 Účinnost 677

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1 OBSAH O autorech.................................................... XV Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory............... XIX Seznam zkratek...............................................

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ. VYHLÁŠKA 247/2013 Sb. ze dne 24. července 2013, ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÚPLNÉ ZNĚNÍ. VYHLÁŠKA 247/2013 Sb. ze dne 24. července 2013, ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA 247/2013 Sb. ze dne 24. července 2013, o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech Česká národní banka stanoví podle 297 odst. 4, 314 odst. 6, 316

Více

upravuje žádosti o a odnětí povolení k činnosti investiční společnosti

upravuje žádosti o a odnětí povolení k činnosti investiční společnosti Strana 2592 Sbírka zákonů č. 247 / 2013 Částka 96 247 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013 o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech Česká národní banka stanoví podle 297

Více

Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu)

Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu) Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu) ( 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Vyhláška č. 246/2013 Sb., Zákon č. 240/2013 Sb. a další)

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL

UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL Poznámka:OPF otevřený podílový fond, UPF uzavřený podílový fond, UIF uzavřený investiční fond; UIF může mít

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

s proměnným základním kapitálem, a.s.

s proměnným základním kapitálem, a.s. s proměnným základním kapitálem, a.s. EDU LIOS, investiční fond STATUT 1 OBSAH I ZÁKLADNÍ ÚDAJE.3 2 DEFINICE 4 3 ORGÁNY FONDU 5 4 AKCIE 5 5 PODFONDY 5 6 ADMINISTRÁTOR 6 7 OBHOSPODAŘOVATEL 7 S POVĚŘENÍJINÉHO

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 896/2

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 896/2 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 896/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech Doručeno poslancům: 10. května

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Obsah I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN...

Obsah I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I. DÍL: Úvodní výklady... 3 1. kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR:

Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR: Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR: ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A INVESTIČNÍCH FONDECH 25. dubna 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická

Více

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NÁHRADA ZÁKONA O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY Dne 15. května 2013, zákon se staronovým názvem,

Více

OBSAH. návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY ČÁST DRUHÁ OBHOSPODAŘOVATEL

OBSAH. návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY ČÁST DRUHÁ OBHOSPODAŘOVATEL I OBSAH III. návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY ČÁST DRUHÁ OBHOSPODAŘOVATEL 1 2 Hlava I Obhospodařování a obhospodařovatel 3 16 Díl 1 Základní ustanovení

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka Základní informace Účinnost od 19. srpna 2013 Transpoziční charakter =>

Více

Obsah I. ČÁST: ÚVODNÍ A SPOLEČNÉ VÝKLADY I.1 kapitola: Historický exkurs... 1

Obsah I. ČÁST: ÚVODNÍ A SPOLEČNÉ VÝKLADY I.1 kapitola: Historický exkurs... 1 Obsah Předmluva... V Přehled použitých zkratek... VII I. Zkratky právních předpisů... VII I.1 České právní předpisy... VII I.2 Právní předpisy ES/EU... VIII II. Zkratky zahraničních obchodních společností...

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XV Jednotlivá ustanovení zpracovali... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XVIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XV Jednotlivá ustanovení zpracovali... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XVIII OBSAH Seznam použitých zkratek...................................................... XV Jednotlivá ustanovení zpracovali........................................... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři..................................

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

241/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu

241/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu 241/2013 Sb. ZÁKON ze dne 3. července 2013 o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 216 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 216 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 357 9. funkční období 357 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu (Navazuje na sněmovní

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v Účinnost ke dni: 27.4.2016 Stránka 1 z 6 1. Úvodní ustanovení I. Zásady pro výkon hlasovacích

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s příjetím přímo použitelného předpisu

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 448/2013 ze dne

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 448/2013 ze dne Strana 4267 336 ZÁKON ze dne 9. prosince 2014, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu Parlament se

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Srovnání dopadů dle typu fondu

Srovnání dopadů dle typu fondu Srovnání dopadů dle typu fondu (Komparace hlavních institutů české regulace a regulace dle typu fondu) Fondy kolektivního investování Oprávněnost rozhodný limit n/a povinnost disponovat povolení bez ohledu

Více

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny Strana 8038 Sbírka zákonů č. 474 / 2013 Částka 183 474 VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2013 o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

N á v r h. 11e. Finanční zajištění

N á v r h. 11e. Finanční zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST PŘEMĚNY I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I.1.1 DÍL: Úvodní výklady... 3 I.1.1.1 kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

ZÁKON 234/ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON 234/ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O b s a h slovo o autorech.......................................................... IX Přehled autorů a jimi zpracovaných částí komentáře............................ XIV seznam použitých zkratek.................................................

Více

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013 Bude depozitář přísnější??? Speciální fondy kvalifikovaných investorů činnosti depozitáře po zavedení nového zákona od července 2013 Eva Syková, manažerka oddělení Depozitářských služeb UniCredit Bank

Více

Obsah. Část první ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI Předmluva autorů...

Obsah. Část první ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI Předmluva autorů... O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI Předmluva autorů... XXV Část první ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1 I. Založení a vznik společnosti s ručením omezeným obecně... 1

Více

Čl. I. 1. V 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova požadavky na kvalitativní kritéria nahrazují slovy kvalitativní požadavky na.

Čl. I. 1. V 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova požadavky na kvalitativní kritéria nahrazují slovy kvalitativní požadavky na. III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor 330 USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 k vládnímu návrhu zákona o kolektivním investování (tisk 523) Po úvodním

Více

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů Podle ustanovení 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu investičního fondu Harmonie uzavřený investiční fond, a.s.: I. 1. str. označení fondu nově

Více

Návrh. ČÁST PRVNÍ Změna občanského soudního řádu. Čl. I

Návrh. ČÁST PRVNÍ Změna občanského soudního řádu. Čl. I Návrh ZÁKON ze dne 2013 o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

VALNÁ HROMADA KOMERČNÍ BANKY, a.s., DNE 22. DUBNA Výsledky hlasování k usnesením valné hromady

VALNÁ HROMADA KOMERČNÍ BANKY, a.s., DNE 22. DUBNA Výsledky hlasování k usnesením valné hromady VALNÁ HROMADA KOMERČNÍ BANKY, a.s., DNE 22. DUBNA 2016 Výsledky hlasování k usnesením valné hromady Usnesení (hlasování) 1. Valná hromada schvaluje Jednací a hlasovací řád valné hromady Komerční banky,

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4054 Sbírka zákonů č. 371 / 2017 371 ZÁKON ze dne 11. října 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1 OBSAH Autoři jednotlivých ustanovení..................................... XI Seznam zkratek............................................... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Podklad pro návrh vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Podklad pro návrh vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Podklad pro návrh vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a přehled právních předpisů a úředních sdělení navržených ke zrušení Česká

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 15. července 2011 Cena Kč 91, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 15. července 2011 Cena Kč 91, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 69 Rozeslána dne 15. července 2011 Cena Kč 91, O B S A H : 188. Zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013 o statutu fondu kolektivního investování

VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013 o statutu fondu kolektivního investování Strana 2579 246 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013 o statutu fondu kolektivního investování Česká národní banka stanoví podle 220 odst. 3 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních

Více

Investice do nemovitostí formou fondů kvalifikovaných investorů

Investice do nemovitostí formou fondů kvalifikovaných investorů Investice do nemovitostí formou fondů kvalifikovaných investorů Real Estate Market Autumn 2009 14.10.2009, Corinthia Hotel Praha development architektura investice design Program Představení fondů kvalifikovaných

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

OBSAH. ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH DÍL II ( 344 až 786)

OBSAH. ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH DÍL II ( 344 až 786) OBSAH Zpracované části............................................. Přehled použitých zkratek...................................... Seznam předpisů citovaných v komentáři.......................... X XII

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností M & M pojišťovací s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

Základní charakteristika společnosti

Základní charakteristika společnosti Základní charakteristika společnosti - Společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v níž nesplnili vkladové povinnosti podle stavu v OR v době, kdy byli věřitelem vyzváni

Více

Právo ve financích a FS 8

Právo ve financích a FS 8 Právo ve financích a FS 8 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Právo ve financích a FS 8 Obsah: Fond

Více

Zákon č. 46/2000 Sb... 1

Zákon č. 46/2000 Sb... 1 OBSAH Zákon č. 46/2000 Sb...................................................... 1 1 19 ČÁST PRVNÍ..................................................... 1 1 Předmět úpravy.........................................

Více

240/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

240/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 240/2013 Sb. ZÁKON ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

Nabízení investic v České republice do alternativních investičních fondů z Evropské unie

Nabízení investic v České republice do alternativních investičních fondů z Evropské unie Nabízení investic v České republice do alternativních investičních fondů z Evropské unie Předpis Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů

Více

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY. akciové společnosti. ČSAD Benešov a.s. na společnost s ručením omezeným

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY. akciové společnosti. ČSAD Benešov a.s. na společnost s ručením omezeným PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY akciové společnosti na společnost s ručením omezeným Strana 1 PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM vyhotovený ve smyslu ustanovení

Více

VI. Platné znění měněných předpisů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

VI. Platné znění měněných předpisů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění VI. Platné znění měněných předpisů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2 - Nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí

ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1

Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 I.1 kapitola: Společnost s ručením omezeným jako pojem pozitivního práva... 1 1. oddíl: Společnost

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského Strana 6106 Sbírka zákonů č. 381 / 2016 381 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2016 o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru Česká národní banka stanoví podle 160 zákona

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

OBSAH. ZÁKON č. 128/2000 Sb., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)... 1

OBSAH. ZÁKON č. 128/2000 Sb., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)... 1 OBSAH Seznam zkratek.......................................................... XIII Jednotlivá ustanovení zpracovali.............................................xv Seznam předpisů citovaných v komentáři...................................

Více

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna občanského soudního řádu. Čl. I

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna občanského soudního řádu. Čl. I IIIb. N á v r h ZÁKON ze dne... 2015, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností. ProSpanek a.s.

Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností. ProSpanek a.s. Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností ProSpanek a.s. IČ: 24661554 se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Kunětická 2534/2, PSČ 12000 společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 94 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 345, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 94 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 345, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 94 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 345, 240. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech O B S A H : 241. Zákon o změně některých zákonů

Více

Obsah. pojištění. odvětví pro výkaznictví pojišťoven

Obsah. pojištění. odvětví pro výkaznictví pojišťoven Zákon o pojišťovnictví č.277/2009 Sb. Úvod Obsah Hlavička zákona Část I. 1-3 Obecná ustanovení Část II. 4-83 Provozování činností v pojišťovnictví Část III. 84-125 Dohled v pojišťovnictví Část IV. 126-128

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo ve finaních a finančích službách

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo ve finaních a finančích službách Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo ve finaních a finančích službách Kurs,,Právo ve financích a finančních službách je určen pro posluchače magisterského studia na oboru Finance a finanční

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. června 2011

VYHLÁŠKA. ze dne 27. června 2011 192 VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2011 kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši

Více

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP Projekt BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 je spolufinancován z Evropské unie.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2016 o žádostech podle zákona o pojišťovnictví

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2016 o žádostech podle zákona o pojišťovnictví Strana 4689 307 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2016 o žádostech podle zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 304/2016

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013. o statutu fondu kolektivního investování

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013. o statutu fondu kolektivního investování VYHLÁŠKA ze dne... 2013 o statutu fondu kolektivního investování Česká národní banka stanoví podle 220 odst. 3 zákona č. /2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen zákon ):

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

254/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu. Čl. I

254/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu. Čl. I 254/2008 Sb. ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Změna:

Více

STATUT ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. STATUT ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule - - - Článek 1 Vymezení pojmů - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - Článek 2 Základní informace o Allianz dynamickém

Více

OBSAH. Literatura... 96

OBSAH. Literatura... 96 OBSAH Seznam autorů... XIII Přehled ustanovení komentovaných jednotlivými autory... XV Seznam zkratek... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXI Předmluva vydavatele... XXIX Úvod Sporné a nesporné

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01. 02. 2017-31. 07. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474848

Více

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 4378 Sbírka zákonů č. 351 / 2011 351 ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

a zahraničních investičních fondů a nabízení investic do těchto fondů.

a zahraničních investičních fondů a nabízení investic do těchto fondů. Strana 2298 Sbírka zákonů č. 240 / 2013 240 ZÁKON ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: a zahraničních investičních

Více

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT Otevřeného podílového fondu J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. S T A T U T J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,

Více

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU. ze dne 10. října 2013. o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU. ze dne 10. října 2013. o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů 344 ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 10. října 2013 o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů ČÁST DEVATENÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ Čl. XXXIV Zákon

Více