Místní akční skupina Brána Brněnska, o.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místní akční skupina Brána Brněnska, o.s."

Transkript

1 STANOVY občanského sdružení Místní akční skupina Brána Brněnska, o.s. Článek 1 Základní ustanovení 1.1. Místní akční skupina Brána Brněnska, o.s. (dále jen MAS ) byla založena v souladu s ustanoveními zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na Iniciativu Společenství Leader, která je určena pro rozvoj venkova. MAS bude jako samostatný subjekt usilovat o získání podpory z programu Leader ČR vyhlášeného Ministerstvem zemědělství ČR na provádění a zajišťování administrativní činnosti spojené s příjmem, výběrem a kontrolou projektů včetně dalších souvisejících delegovaných činností MAS. MAS bude rovněž usilovat o získání podpory ze strukturálních fondů, SZIF opatření 4. Leader. V následujících letech (programové období EU a další) bude mít MAS snahu získávat podporu z programů pokračujících a navazujících na Iniciativu Společenství Leader či aktivity obdobného charakteru podporující činnosti MAS MAS je občanským sdružením dobrovolně sdružujícím fyzické i právnické osoby za účelem zajišťování výše uvedených činností v mikroregionech, městech a obcích: Mikroregion Čebínka Mikroregion Domašovsko Mikroregion Kahan dso Mikroregion Kuřimka Mikroregion Porta Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov Svazek obcí Panství hradu Veveří Obec Jinačovice Obec Lažany Obec Lipůvka Působnost MAS je stanovena pouze pro oblasti výše uvedených mikroregionů, měst a obcí. MAS je právnickou osobou, která v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese zodpovědnost z těchto vztahů vyplývajících MAS neodpovídá za závazky svých členů ani jiných subjektů. Článek 2 Název MAS Sdružení se nazývá Místní akční skupina Brána Brněnska, o. s. (zkráceně používáno MAS). strana 1

2 Článek 3 Sídlo MAS Sídlem MAS je Jungmannova 968, Kuřim a odloučené pracoviště Hutní osada 14, Zastávka. Článek 4 Cíl činnosti MAS 4.1. MAS se zakládá za účelem přípravy a zapojení se do Programů Leader. MAS bude působit jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán, který provádí činnosti uvedené v článku 1 stanov, s cílem podporovat a rozvíjet realizaci originálních integrovaných strategií rozvoje venkovských mikroregionů, měst a obcí. MAS bude podněcovat a podporovat aktéry na místní úrovni k úvahám a záměrům využití potenciálu území všech mikroregionů, měst a obcí k dlouhodobé perspektivě. Činnost MAS bude zaměřena na nové formy zlepšování kvality života v mikroregionech, městech a obcích, se kterým souvisí i posílení ekonomického prostředí a zvýšení ekonomické soběstačnosti zemědělských subjektů v regionu a také umění využití jeho bohatých přírodních, kulturních zdrojů a vzdělanosti. MAS bude také navazovat aktivní spolupráci s dalšími regiony a předávat zkušenosti s tvorbou Místního partnerství K dosažení výše uvedených cílů usiluje MAS o získání dotace na realizaci rozvojové strategie ze strukturálních fondů SZIF, podopatření III.4.1. Místní akční skupina a dále z programu Leader Ministerstva zemědělství. Na základě stanov je MAS povinna provádět zejména tyto činnosti: administrativu související s příjmem, výběrem a kontrolou projektů, které předkládají jednotliví žadatelé v programu Leader; výběr projektů, které naplňují strategické cíle rozvojové strategie MAS; vypracování záměru pro účast v programu Leader; zajišťování koordinace a spolupráce subjektů veřejného sektoru, podnikatelského a neziskového sektoru a zapojení obyvatel příslušných mikroregionů, měst a obcí do rozhodovacích procesů; zastřešení konzultací a kontaktu mezi žadateli a zpracovateli projektů; dohlížení na soulad záměrů s požadavky státní správy a místní samosprávy; provádění dalších souvisejících činností, které vyplývají z pravidel a metodických pokynů Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu; provádění činností na propagaci MAS a jeho území; provádění veškerých činností spojených s činností zastřešujících sociální, ekonomickou a další výpomoc občanům území MAS; zajišťování pořádání sbírek, darů pro občany a aktivity na území MAS; zajišťování kulturních, společenských a dalších akcí na území MAS; spolupráce se zahraničními subjekty; spolupráce na společných projektech s dalšími subjekty na rozvoji MAS; spolupráce na společných projektech s dalšími MAS. strana 2

3 Článek 5 Orgány MAS 5.1. Orgány MAS jsou: Valná hromada Statutární zástupci předseda a místopředseda Výběrová komise Programový výbor Kontrolní výbor Mimo orgány MAS jsou součástí struktury MAS: Manažer Administrátor Účetní Pracovní skupiny 5.2. Valná hromada Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS. Valnou hromadu tvoří všichni členové MAS. Je svolávána minimálně 1x ročně statutární zástupce, a to formou písemných či ových pozvánek na adresy všech členů Valné hromady. Mimořádné zasedání Valné hromady musí být svoláno do 30 dnů, pokud o to písemně požádá minimálně 1/3 všech členů MAS Do kompetencí Valné hromady patří zejména tyto činnosti: schvalování stanov, jejich změn a doplnění; volba a odvolání členů Výběrové komise, Programového výboru, Kontrolního výboru a statutárních zástupců; rozhodování o výši členského příspěvku o způsobu jeho použití; schvalování rozpočtu a plánu činnosti, projednávání zprávy o hospodaření a činnosti MAS za ukončený rok; rozhodnutí o přistoupení či vyloučení člena z MAS; schvalování výběru projektů jednotlivých žadatelů včetně rozsahu financování dotací; další rozhodnutí, které se zásadním způsobem týkají činnosti MAS nebo je stanoví zákon; rozhodnutí o rozpuštění majetku MAS a způsobu likvidace jejího majetku. strana 3

4 Každý člen Valné hromady má 1 hlas s výjimkou těchto zakládajících subjektů, pokud se stanou členy MAS: Mikroregion Čebínka Mikroregion Domašovsko Mikroregion Kahan dso Mikroregion Kuřimka Mikroregion Porta Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov Svazek obcí Panství hradu Veveří Každý z výše uvedených subjektů má ke svému postavení a významu 2 pověřené zástupce, kteří disponují každý samostatně jedním rozhodujícím hlasem Jednání Valné hromady řídí manažer, v době jeho nepřítomnosti pověřený člen MAS. Manažer není členem Valné hromady, má v něm pouze poradní hlas Valná hromada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni členové s nadpoloviční většinou hlasů. Usnesení Valné hromady je přijato, pokud se pro ně vysloví nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. Jestliže valná hromada není schopna se usnášet, svolá statutární zástupce po 30 minutách náhradní valnou hromadu s nezměněným programem jednání, která je usnášeníschopná, pokud jsou přítomní členové s minimálně jednou třetinou hlasů Statutární zástupci 5.4. Výběrová komise MAS má 2 statutární zástupce, kterými jsou předseda a místopředseda. Ti jednají a podepisují jménem sdružení navenek a každý z nich je oprávněn jednat jménem MAS samostatně. Statutární zástupci jsou členy Programového výboru a současně i Výběrové komise. Statutární zástupci jsou voleni Valnou hromadou. Předseda řeší pracovně právní vztahy, popř. jiné smluvní vztahy, s Manažerem, Administrátorem a Účetním Výběrová komise je orgánem MAS, kterou tvoří 9 oprávněných zástupců členů z MAS. Každý člen Výběrové komise má 1 rozhodující hlas. Výběrovou komisi tvoří 4 zástupci veřejného sektoru, 4 zástupci podnikatelského sektoru a 1 zástupce neziskového sektoru Výběrovou komisi svolává písemnými či ovými pozvánkami Manažer vždy v případě okamžité potřeby ihned, minimálně však 1x za tři kalendářní měsíce Do kompetencí Výběrové komise patří zejména povinné činnosti Výběrové komise dle pravidel Programů Leader. Výběrová komise vybírá, třídí a hodnotí projekty předložené jednotlivými žadateli, předkládá vybrané projekty ke schválení Programovému výboru, provádí další související činnosti Jednání Výběrové komise řídí Manažer, v době jeho nepřítomnosti pověřený člen Výběrové komise. Manažer není členem Výběrové komise, má v něm pouze poradní hlas Výběrová komise je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Usnesení Výběrové komise je přijato, pokud se pro ně vysloví nadpoloviční většina hlasů všech jejích členů. strana 4

5 5.5. Programový výbor Programový výbor je orgán MAS, který tvoří 9 oprávněných zástupců členů z MAS. Každý člen Programového výboru má 1 rozhodující hlas. Programový výbor tvoří 4 zástupci veřejného sektoru a 5 zástupců neziskového sektoru Programový výbor vždy dodržuje podmínku Programu Leader, aby byla v Programovém výboru MAS zajištěna nadpoloviční většina všech rozhodujících hlasů z členů MAS představující zástupce podnikatelského sektoru a neziskového sektoru Do kompetencí Programového výboru patří zejména povinné činnosti vyplývající z pravidel Programů Leader, a to: podání přihlášky do Programů Leader; zpracovávání programových záměrů; stanovení kritérií hodnocení projektů pro Výběrovou komisi; vybírání typů projektů; konzultaci výběru projektů s Výběrovou komisí; schvalování výběru projektů na základě doporučení Výběrové komise; předání Výběrovou komisí schváleného výběru projektů Valné hromadě; v případě Výběrovou komisí neschváleného výběru projektů předání zpět Výběrové komisi s komentáři, připomínkami a doplněními; provádění dalších souvisejících činností; rozhoduje o uzavření smlouvy s Manažerem, Administrátorem a Účetním Programový výbor svolává písemnými či ovými pozvánkami Manažer podle okamžité potřeby, většinou 1x za dva kalendářní měsíce Jednání Programového výboru řídí Manažer, v době jeho nepřítomnosti pověřený člen Programového výboru. Manažer není členem Programového výboru, má v něm pouze poradní hlas Programový výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení Programového výboru je přijato, pokud se pro ně vysloví nadpoloviční většina hlasů všech jeho členů Kontrolní výbor Kontrolní výbor je orgán MAS, který tvoří 7 oprávněných zástupců členů z MAS. Kontrolní výbor na základě zjištěných skutečností předkládá Valné hromadě MAS návrhy, náměty a stanoviska k odstranění nedostatků, především v oblasti účelnosti vynakládání finančních prostředků, ochrany zájmů a plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a řídících aktů s důrazem na prevenci. Činnost kontrolního výboru je zaměřena na vnitřní chod, činnost a hospodaření MAS, šetření naléhavých stížností nebo oznámení členů MAS. Kontrolní výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení Kontrolního výboru je přijato, pokud se pro ně vysloví nadpoloviční většina hlasů všech jeho členů. strana 5

6 5.7. Manažer/manažeři manažerka/manažerky (dále jen Manažer ) Manažer vykonává činnost ve smluvním vztahu s MAS na základě rozhodnutí Programového výboru. Manažer je oprávněn jednat za MAS v rozsahu, který je vymezen plnou mocí, která je vystavena statutárními zástupci MAS. Manažer jedná zejména za MAS v oblasti koordinačních a administrativních záležitostí MAS (viz činnosti výše specifikované v bodech 5.2., 5.4. a 5.5.). Manažer není členem MAS ani orgánů MAS, účastní se a řídí však jejich jednání. Jeho hlas je pouze hlasem poradním Administrátor Administrátor vykonává činnost ve smluvním vztahu s MAS na základě rozhodnutí Programového výboru. Administrátor je oprávněn jednat za MAS v rozsahu, který je vymezen plnou mocí, která je vystavena statutárními zástupci MAS. Administrátor spolu s Manažerem jedná zejména za MAS v oblasti koordinačních a administrativních záležitostí MAS, připravuje zápisy a podklady pro jednání. Administrátor není členem MAS ani orgánů MAS, účastní se však jejich jednání. Jeho hlas je pouze hlasem poradním a má s MAS uzavřen smluvní vztah. Administrátor při realizaci strategie pomáhá s propagací činnosti MAS, na veřejných představeních Strategického plánu Leader pomáhá Manažerovi MAS koordinovat aktivitu MAS směrem k žadatelům, předává manuály žadatelům a zajišťuje průběh Strategického plánu Leader po stránce koordinační. Spolu s Manažerem MAS plní pro žadatele roli metodickou a poradní Účetní Účetní vykonává činnost ve smluvním vztahu s MAS na základě rozhodnutí Programového výboru. Účetní zajišťuje účetní agendu, agendu PaM a evidenci hospodaření s finančními prostředky a majetkem MAS a nese zodpovědnost za správnost účetní evidence. Účetní není orgánem ani členem MAS Pracovní skupiny Pracovní skupiny dobrovolně sdružují členy MAS se zaměřením na určitou problematiku Postup a způsob ustavování jednotlivých orgánů MAS: Statutární zástupci, členové Výběrové komise, Programového výboru a Kontrolního výboru jsou voleni na 2 roky (2-leté funkční období). Tyto osoby mohou být do svých funkcí voleny i opakovaně Statutární zástupce, členy Výběrové komise, Programového výboru a Kontrolního výboru, volí Valná hromada na základě přijatého usnesení Valná hromada je oprávněna odvolat kteréhokoli statutárního zástupce či člena Výběrové komise, Programového výboru a Kontrolního výboru i v průběhu jejich funkčního období, a to na základě přijatého usnesení o jejich odvolání. Právní vztah s Manažerem, Administrátorem a Účetní může MAS ukončit pouze v souladu se zákonem a v závislosti na příslušném pracovně právním vztahu nebo smlouvě, která je uzavřena mezi MAS a Manažerem, Administrátorem, Účetní Statutární zástupci MAS, členové Výběrové komise, Programového výboru a Kontrolního výboru, mohou odstoupit ze svých funkcí na základě písemného oznámení doručeného MAS. Valná hromada do 3 měsíců od doručení oznámení o odstoupení, odstoupení projedná a zvolí do funkce osobu novou. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Odstupující osoba je povinna zajistit v rámci výkonu své dosavadní funkce v MAS strana 6

7 všechny neodkladné činnosti tak, aby nevznikla MAS následná škoda Orgány a osoby oprávněné jednat jménem MAS Navenek jsou jménem MAS oprávněni jednat oba statutární zástupci (předseda, místopředseda), a to každý samostatně, přičemž oba mají také podpisové právo. Oprávněné osoby se za MAS podepisují tak, že k názvu MAS připojí svůj podpis. Závazky, ze kterých pro MAS plyne vyšší finanční plnění než ,- Kč, podepisují oba statutární zástupci současně Členství v MAS je dobrovolné. Článek 6 Členství v MAS 6.2. Členem MAS se může stát každý subjekt veřejného, podnikatelského nebo neziskového sektoru, včetně fyzické osoby, který je bezúhonný, nemá po splatnosti dluhy vůči státním orgánům a splňuje podmínky stanovené těmito stanovami Členství v MAS vzniká při založení MAS dnem podpisu těchto stanov, po vzniku MAS na základě písemně podané přihlášky uchazeče o členství a rozhodnutím Valné hromady o přijetí nového člena. Valná hromada bez zbytečného odkladu vyrozumí uchazeče o členství o svém rozhodnutí. Valná hromada je povinna při přijímání nových členů respektovat podmínku programů Leader, kdy členové MAS - zástupci veřejného sektoru představují méně než 50% všech rozhodujících hlasů a členové MAS - zástupci podnikatelského sektoru a neziskového sektoru více než 50% všech rozhodujících hlasů Práva člena MAS: aktivně se účastnit činností MAS; být volen do orgánů sdružení; účastnit se jednání valné hromady; být informován a vyžadovat údaje o činnosti a hospodaření sdružení; volit a odvolávat statutární zástupce, členy Výběrové komise, členy Programového výboru a členy Kontrolního výboru Povinnosti člena MAS: dodržovat stanovy MAS ; respektovat a dodržovat přijatá usnesení Valné hromady; plnit úkoly stanovené Valnou hromadou nebo poskytovat potřebnou součinnost při jejich plnění Členství v MAS zaniká v případě: vystoupením člena z MAS; vyloučením člena z MAS; zánikem člena - zrušením právnické osoby; úmrtím člena - fyzické osoby; rozpuštěním - zrušením MAS. strana 7

8 6.7. Člen MAS může být z MAS vyloučen na základě hrubého porušení stanov MAS nebo prováděním činnosti, která není v souladu se zájmy a činností MAS. O vyloučení člena rozhoduje Valná hromada. Zanikne-li členství ve sdružení, nemá člen, jehož členství zaniklo, nárok na majetkové vypořádání s výjimkou případu zániku členstvím zrušením nebo rozpuštěním MAS MAS založí účty u vybraných bank. Článek 7 Zásady hospodaření MAS 7.2. O výši členského příspěvku rozhoduje valná hromada. Při vstupu do MAS složí vstupující členové řádný členský příspěvek, jehož výše je stanovena rozhodnutím valné hromady Majetek MAS tvoří finanční prostředky, hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. MAS může hospodařit a nakládat i se svěřeným majetkem jiných organizací či státu v souladu s příslušnými právními předpisy Zdroje majetku MAS jsou hlavně: roční příspěvky jednotlivých členů sdružení; majetek převedený do vlastnictví MAS od jiných subjektů; dotace; příjmy z vlastní hospodářské činnosti; příjmy od sponzorů a dary Hospodaření MAS se řídí ročním rozpočtem a plány schválenými Valnou hromadou S finančními prostředky MAS v rámci schváleného rozpočtu disponují statutární zástupci a dále Manažer, Administrátor a Účetní v rámci svého pověření pracovními úkoly MAS se rozpouští rozhodnutím Valné hromady, a to dnem uvedeným v rozhodnutí nebo dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato. Rozpuštění může být bez likvidace nebo s likvidací. Při rozpuštění MAS s likvidací bude určen Valnou hromadou likvidátor. Likvidátor přednostně uspokojí nároky všech známých věřitelů MAS a zbývající majetek rozdělí mezi členy MAS v poměru daném počtem % zastoupení v MAS. O výsledku likvidace podá likvidátor zprávu všem členům MAS. Náklady na činnost likvidátora nese MAS. Obdobně se postupuje v případě zrušení nebo rozpuštění MAS na základě rozhodnutí příslušného státního orgánu MAS do 6 měsíců od data založení a dále po celou dobu své činnosti bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu zejména na rizika související s její činností, popř. likvidací. Za selekci oblasti pojištění, návrh pojistné smlouvy a ostatní s tímto související činnosti včetně aktualizace pojistné smlouvy odpovídá statutární orgán MAS. Znění pojistné smlouvy, její aktualizace, popř. zrušení a nahrazení jinou pojistnou smlouvou schvaluje Valná hromada MAS. strana 8

9 Článek 8 Závěrečná ustanovení 8.1. Stanovy MAS byly schváleny zakládajícími členy MAS Právní forma MAS vzniká registrací provedenou Ministerstvem vnitra ČR. Stanovy MAS nabývají platnosti dnem jejich schválení zakládajícími členy a účinnosti dnem registrace MAS provedenou Ministerstvem vnitra ČR Další změny a doplňky stanov podléhají schválení Valné hromady, poté budou vždy zaslány s žádostí o změnu a jejich opětovné potvrzení MV ČR Tyto stanovy jsou vyhotoveny ve třech stejnopisech, z nichž jeden je určen pro registraci sdružení, a dva budou uloženy v sídle MAS. Každý zakládající či přistupující subjekt obdrží kopii stanov. Datum schválení valnou hromadou: Ing. Oldřich Štarha předseda MAS Brána Brněnska, o.s. Ing. Tomáš Hájek místopředseda MAS Brána Brněnska, o.s. strana 9

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové 1. Základní ustanovení Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s názvem Agility klub Hradec Králové (dále jen sdružení

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s.

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. I. Název a sídlo sdružení Název: Sídlo: Fan Club HCO o.s. Třída Svobody 6, 779 00 Olomouc II. Základní ustanovení 1. Fan Club HCO o.s. (dále jen sdružení)

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více

STANOVY. zapsaného spolku Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s. Článek 1 Název a sídlo spolku, základní ustanovení

STANOVY. zapsaného spolku Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s. Článek 1 Název a sídlo spolku, základní ustanovení STANOVY zapsaného spolku Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s. Článek 1 Název a sídlo spolku, základní ustanovení 1.1. Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s.

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

STANOVY. MAS Slezská brána, z. s. p. o.

STANOVY. MAS Slezská brána, z. s. p. o. STANOVY MAS Slezská brána, z. s. p. o. Čl. I. Úvodní ustanovení MAS Slezská brána, z. s. p. o., je právnickou osobou zájmovým sdružením právnických osob. MAS Slezská brána, z. s. p. o., byla založena podle

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU. Zdraví Zdravým Rozumem z.s.

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU. Zdraví Zdravým Rozumem z.s. STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Zdraví Zdravým Rozumem z.s. ČLÁNEK 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Název zapsaného spolku: Zdraví Zdravým Rozumem z.s.(dále jen Spolek") 1.2. Sídlo spolku: Horní 122, 549 57 Teplice

Více

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu.

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu. STANOVY RODINNÉ CENTRUM LEŤÁNEK, O.S. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Rodinné centrum Leťánek, o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou a vzniká dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky.

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

Stanovy Regionu HANÁ, z.s. Preambule

Stanovy Regionu HANÁ, z.s. Preambule Stanovy Regionu HANÁ, z.s. Preambule Region HANÁ, z.s. (dále jen spolek) je spolkem dle ust. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Je nástupnickou organizací transformace organizace Region

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Žijeme pro Hradiště, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

STANOVY Tělovýchovné jednoty Zemědělského družstva v Záboří, z. s.

STANOVY Tělovýchovné jednoty Zemědělského družstva v Záboří, z. s. STANOVY Tělovýchovné jednoty Zemědělského družstva v Záboří, z. s. I. Základní ustanovení 1. Spolek s názvem Tělovýchovná jednota Zemědělského družstva v Záboří, z. s. (dále jen spolek ) je samosprávný

Více

Stanovy neziskové organizace DebRA ČR

Stanovy neziskové organizace DebRA ČR Stanovy neziskové organizace DebRA ČR I. Název, sídlo, působnost 1. Název občanského sdružení: DebRA ČR 2. Sídlo: Dětské kožní oddělení FN Brno, Černopolní 9, 615 00 Brno 3. Působnost: celé území České

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Název : Myslivecké sdružení Chotyně-o.s. Sídlo : Chotyně Grabštejn 10,PSČ 46334 Hrádek nad Nisou IČ : 70 93 04 57 Čl. 1 Základní ustanovení l. Myslivecké sdružení

Více

Stanovy občanského sdružení Gospel Train

Stanovy občanského sdružení Gospel Train Stanovy občanského sdružení Gospel Train 1. Název sdružení: Gospel Train Čl. 1 Název a sídlo 2. Sídlo sdružení: Polívkova 12, 158 00 Praha 5 - Jinonice Čl. 2 Charakter sdružení Sdružení je dobrovolným,

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

Stanovy Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s.

Stanovy Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Stanovy Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Registrace provedena dne 12.4.2007 Pod č.j. VS / 1-1/ 67 265 / 07-R IČO 285 54 272 čl. I. Činnost, poslání a sídlo NS MAS ČR 1. Národní

Více

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2 Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA Úplné znění ke dni 12. března 2014 Článek 1 Název a sídlo spolku 1. Název spolku: VIA TEMPORA NOVA, z.s. 2. Sídlo: Roztoky u Prahy Článek 2 Charakter spolku a její právní

Více

STANOVY Golf Indoor Club Prague o.s. ze dne 26. prosince 2013. Článek 1 Všeobecná ustanovení

STANOVY Golf Indoor Club Prague o.s. ze dne 26. prosince 2013. Článek 1 Všeobecná ustanovení STANOVY Golf Indoor Club Prague o.s. ze dne 26. prosince 2013 Článek 1 Všeobecná ustanovení 1. Golf Indoor Club Prague o.s. je občanským sdružením dle ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. ze dne 27. 03. 1990,

Více

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s.

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Slovanský kruh, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

STANOVY SPOLKU Spora, z. s.

STANOVY SPOLKU Spora, z. s. STANOVY SPOLKU Spora, z. s. (1) Název spolku je Spora, z. s. (2) Sídlo spolku je v obci Vlašim. Článek I Název, sídlo a charakter spolku (3) Spolek je právnickou osobou založenou na základě zákona č. 89/2012

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

Stanovy občanského sdružení DebRA ČR

Stanovy občanského sdružení DebRA ČR Stanovy občanského sdružení DebRA ČR I. Název, sídlo, působnost 1. Název občanského sdružení: DebRA ČR 2. Sídlo: Kožní oddělení I. dětské interní kliniky FN Brno, Černopolní 9, 625 00 Brno 3. Působnost:

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti Článek 1 Název, sídlo, povaha a obvod působnosti 1. Název občanského sdružení : Sportovní klub OTAVA Katovice o.s. (dále jen sdružení). 2. Sídlo sdružení : Katovice, U hřiště 326, PSČ 387 11. 3. Sdružení

Více

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení 1) Hospicové občanské sdružení Cesta domů (dále jen sdružení ) je dobrovolným sdružením občanů a právnických

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s.

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. (dále jen Spolek

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Topolné, na adrese Topolná 231, 687 11 Topolná. Spolku bylo

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Otevřený rodič o.s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Občanské sdružení Otevřený rodič o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

Stanovy spolku..., z. s.

Stanovy spolku..., z. s. Úvodní komentář: Sdružování osob ve spolcích se řídí 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ). Podpůrně se použije obecná úprava právnických osob obsažena v 118 až 209 NOZ. Stanovy

Více

Stanovy Mladí lidovci, z. s.

Stanovy Mladí lidovci, z. s. Stanovy Mladí lidovci, z. s. Čl. 1 Základní ustanovení 1. Mladí lidovci, z. s. jsou spolkem řádně zapsaným ve spolkovém rejstříku v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb. 2. Úplný název spolku je Mladí lidovci,

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení 1 Název a sídlo 1.Přesný název sdružení je Opři se, o. s. Stanovy občanského sdružení 2.Adresa sdružení je Boženy Koutníkové 2022, Čelákovice, 250 88. 2 Náplň sdružení 1.Podpora dětí vyrůstajících v dětských

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně.

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Stanovy spolku Znění stanov č. 2/2015 Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Hlava I: Základní údaje spolku Čl. 1 Název spolku Název spolku je Nugis Finem, z.s.. Tento název bude používán

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu STANOVY Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu 1 Čl. I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu (dále jen sdružení ) Sídlo:

Více