ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS"

Transkript

1 ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1

2 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY

3 Upozornění NEODPOJUJTE napájecí kabel od tohoto zařízení. Jestliže dodávaná zástrčka není vhodná pro zásuvky ve vašem domě nebo kabel není dost dlouhý, aby dosáhl do zásuvky, měli byste získat vhodné bezpečnostně schválené prodlužovací vedení nebo se poradit s vašim prodejcem. Zásady bezpečného používání Toto zařízení bylo zkonstruováno a vyrobeno v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami. Nicméně jako v případě každého elektrického spotřebiče je nezbytné dodržovat zásady pro zajištění optimálního výsledku a bezpečnosti provozu. Před používáním tohoto zařízení si důkladně přečtěte tyto pokyny. Veškerá elektrická zapojení (včetně napájecího kabelu, prodlužovacích kabelů, atd.) musí být provedena podle pokynů výrobce. Máte-li pochybnosti o instalaci, používání nebo bezpečnosti tohoto zařízení, obraťte se na prodejce. S veškerými skleněnými panely nebo kryty manipulujte opatrně. Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozené nebo nefunguje správně. Vypněte napájení, odpojte napájecí kabel a obraťte se na prodejce. Nedemontujte přimontované panely nebo kryty. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nenechávejte zařízení v provozu bez dozoru, pokud není výslovně uvedeno, že toto zařízení smí být v provozu bez dozoru nebo v pohotovostním režimu. K vypnutí napájení používejte pouze určený vypínač a poučte o tom všechny potenciální uživatele. Proveďte speciální opatření pro nesvéprávné nebo postižené osoby. Nesledujte televizor při řízení motorového vozidla. Sledování televizoru při řízení je protizákonné. Nepoužívejte sluchátka při nastavené vysoké hlasitosti. Hrozí nebezpečí poškození sluchu. Neblokujte větrání zařízení. V opačném případě by mohlo dojít k přehřátí a poškození. Nepoužívejte provizorní stojany a nepřipevňujte nohy vruty do dřeva. V případě stojanu nebo nohou schválených výrobcem použijte pouze dodaný upevňovací materiál a postupujte podle pokynů pro montáž. Nevystavujte toto zařízení dešti ani vlhku. Zabraňte, aby kdokoli, zejména děti, zasouval cokoli do otvorů v plášti. Hrozí smrtelné nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Při používání jakéhokoli elektrického spotřebiče se nikdy nespoléhejte na náhodu nebo odhad. Je lepší předejít úrazu. 2

4 Děkujeme vám, že jste si zakoupili plochý televizor JVC LCD. Abyste správně pochopili, jak nový televizor používat, přečtěte si nejprve pozorně tuto příručku. (LCD znamená Liquid Crystal Display neboli displej z tekutého krystalu.) VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI NEBO VLHKU, ABY NEDOŠLO K POŽÁRU NEBO ZRANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM. VAROVÁNÍ Vždy používejte dodaný napájecí adaptér a kabel. VAROVÁNÍ Pod televizor se Vám mohou dostat prsty a můžete si tak způsobit zranění. Držte televizor dole v prostředku a nenaklánějte jej ani nahoru ani dolů. Televizor může spadnout a zranit Vás. Držte spodek stojanu rukou a televizor nahýbejte nahoru a dolu. Děti se nesmí zavěšovat na televizor, pokládat na něj lokty nebo se na něj naklánět. Televizor může spadnout a může dojít ke zranění. ČESKY UPOZORNĚNÍ: Aby se zabránilo zásahu elektrickým proudem nebo poškození zařízení, nejdříve pevně zasuňte malou zástrčku napájecího kabelu do napájecího adaptéru a potom připojte větší zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky. UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze zdroj napájení uvedený na adaptéru (síť V, 50/60 Hz). Nebudete-li tento přístroj delší dobu používat, doporučuje se Chraňte síťovou zástrčku, napájecí adaptér a přívodní šňůru vytáhnout napájecí šňůru ze zásuvky. před poškozením. UPOZORNĚNÍ NA ZAHŘÍVÁNÍ NAPÁJECÍHO ADAPTÉRU: Při používání se povrch napájecího adaptéru zahřívá. Toto zahřívání je během provozu normální a nepředstavuje žádnou závadu. Napájecí adaptér ničím nezakrývejte. POZNÁMKY: Na zadní straně zařízení se nachází typový štítek (štítek s výrobním číslem) a bezpečnostní upozornění. Typový štítek a bezpečnostní upozornění napájecího adaptéru se nacházejí na horní a dolní straně. 1

5 Vady bodů Obrazovky z tekutých krystalů (LCD) využívají k zobrazení obrazu jemné body. 99,99 % těchto bodů bude v pořádku, může se však stát, že se velmi malý počet těchto bodů nemusí rozsvítit, nebo může svítit neustále. Doporučená vzdálenost Zabraňte nevhodné instalaci a nikdy neumísťujte přístroj tam, kde není možno dobře větrat. Při instalaci televizoru musí být dodržena doporučená vzdálenost mezi přístrojem a stěnou a také vzdálenosti v malém uzavřeném prostoru či v nábytku. Pro bezpečný provoz dodržujte uvedené pokyny o minimálních vzdálenostech. Nedodržení následujících bezpečnostních opatření může vést k poškození televizoru nebo dálkového ovladače. NEBLOKUJTE větrací výřezy nebo otvory v přijímači. (Jsou-li větrací štěrbiny nebo otvory zakryté novinami, látkou atd., teplo se nemůže z přístroje uvolňovat.) NEPOKLÁDEJTE na televizor žádné předměty. (jako je kosmetika nebo léky, vázy s květinami, rostliny v květináčích, hrníčky apod.) NENECHEJTE vniknout do otvorů ve skříni žádné předměty nebo kapaliny. (Dostane-li se do přístroje voda nebo jiná kapalina, může dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.) NEPOKLÁDEJTE na televizor žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. zapálené svíčky. NEVYSTAVUJTE televizor přímému slunci. Povrch televizní obrazovky se může snadno poškodit. Buďte proto na obrazovku při zacházení s televizorem opatrní. Pokud bude obrazovka znečištěná, otřete ji měkkým suchým hadříkem. Nikdy ji netřete silou. Nikdy na obrazovku nepoužívejte čisticí prostředky. V případě závady přístroj vypněte ze sítě a zavolejte servisního technika. Nepokoušejte se televizor ani napájecí adaptér opravovat sami a nesundávejte zadní kryt. Čištění obrazovky Obrazovka je potažena speciálním tenkým filmem ke snížení odrazu. Pokud se tato vrstva poškodí, mohou se objevit nevyrovnané barvy, odbarvení, poškrábání či jiné problémy, které nelze opravit. Při manipulaci s obrazovkou: Nepoužívejte lepidlo či lepící pásku na obrazovce. Na obrazovku nepište. Nedotýkejte se obrazovky žádnými tvrdými předměty. Zabraňte tomu, aby se na obrazovce srazila voda. Na obrazovku nepoužívejte alkohol, ředidlo, benzen nebo jiná rozpouštědla. Obrazovku hrubě netřete. 2

6 OBSAH Nastavení televizoru...4 Instalace... 4 Používání stojanu... 4 Vkládání baterií do dálkového ovladače... 5 Sejmutí krytu výstupů... 5 Připojení antény a videorekordéru (VCR)... 6 Připojení přívodní šňůry do zásuvky elektrického proudu... 6 Počáteční nastavení...7 Tlačítka televizoru a jejich funkce...9 Zapnutí televizoru z pohotovostního režimu... 9 Výběr televizního kanálu... 9 Sledování obrazu z externího zařízení... 9 Nastavení hlasitosti... 9 Používání nabídky... 9 Tlačítka a funkce dálkového ovladače...10 Zapínání nebo vypínání televizoru z pohotovostního režimu Výběr televizního kanálu Nastavení hlasitosti Sledování obrazu z externího zařízení Zobrazení informací o zdroji Funkce ZOOM Funkce automatického vypnutí Režim obrazu Ovládání videorekordéru nebo přehrávače DVD značky JVC Nastavení zvuku Nastavení zvuku HYPER ZVUK VLASTNOSTI MODRÉ POZADÍ DĚTSKÝ ZÁMEK EXT-2 VÝSTUP ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ RUČNÍ PROGRAM Úpravy nabídky PROGRAM Další příprava Připojení externích zařízení Odstraňování problémů Specifikace ČESKY Funkce teletextu...14 Základní ovládání Přidržet Podstránka Odhalit Velikost Rejstřík Storno Používání televizního menu...16 Základní ovládání Nastavení obrazu...17 MÓD OBRAZU Nastavení obrazu TEPLOTA BAREV ZRUŠIT

7 Nastavení televizoru Umístění Upozornění při instalaci Instalujte jej v rohu na stěně nebo na podlaze, aby šňůry nepřekážely. Během chodu televizor vytváří malé množství horka. Zajistěte kolem něj dostatečný prostor, aby se mohl řádně ochlazovat. Viz Doporučená vzdálenost na stránce 2. Použití stojanu Tento televizor je dodáván s již namontovaným stojanem na stůl. Tímto stojanem lze nasměrovat televizní obrazovku o 5 stupňů nahoru, o 10 dolů a o 20 vlevo nebo vpravo. Naklonění televizoru nahoru a dolů: Přidržte spodek stojanu jednou rukou a druhou rukou držte prostředek vrchní části televizoru a pomalu přístrojem naklánějte nahoru a dolu. Stojan byl z bezpečnostních důvodů navržen tak, aby k nahnutí televizoru bylo třeba vynaložit určitou sílu. Otáčení televizoru doleva a doprava: Přidržte spodek stojanu jednou rukou, druhou rukou držte okraj panelu a pomalu televizní obrazovku nasměrujte. 4

8 Opsætning af fjernsynet Vkládání baterií do dálkového ovladače Použijte dvě baterie AA/R6 se suchými články. Vkládejte baterie od konce - a dejte pozor, aby byly správně polarity + a -. Dodržujte pokyny vytištěné na bateriích. Životnost baterií je přibližně šest měsíců až jeden rok v závislosti na používání. Baterie dodávané s přístrojem jsou určeny pouze pro nastavení a vyzkoušení televizoru; jakmile to bude nutné, vyměňte je. Pokud dálkový ovladač řádně nefunguje, vyměňte baterie. Sejmutí krytu výstupů Propojovací výstupy se nacházejí za kryty na zadní straně televizoru. Před připojením přehrávače DVD nebo videorekordéru sejměte kryt. Uvolněte háček v horní části, lehce kryty nadzvedávejte a vysuňte je. Chcete-li je nahradit, zahákněte nejprve háček na spodní části krytu k televizoru a poté vložte háček nahoře. ČESKY Nechte kryty odmontované, pokud nedoléhají správně. Neodstraňujte kryty silou. Může dojít k poškození kabelů a krytů. Při instalaci televizoru na stěnu nechte kryty odmontované. Tento stojan je vybaven uchycením 100 mm v souladu se standardem VESA. Při montáži televizoru na zeď lze rukojeť a stojan ponechat povolením šroubů šroubovákem. Při ponechání rukojeti a stojan položte na rovný stůl měkkou textilii a potom položte televizor obrazovkou směrem dolů. 5

9 Nastavení televizoru Připojení antény a videorekordéru (VCR) Připojovací kabely nejsou přiloženy. Další informace najdete v příručkách dodávaných s připojovaným zařízením. Pokud připojujete videorekordér, postupujte podle bodů A B C ve schématu níže. Pokud videorekordér připojovat nebudete, postupujte podle bodu 1. Videokazety můžete na videorekordéru přehrávat bez provedení kroku C. Další informace najdete v příručce videorekordéru. Chcete-li připojit další zařízení, viz Připojení externích zařízení na straně 26. Chcete-li připojit další zvukové zařízení, viz Připojení reproduktorů a zesilovače na straně 27. Připojení přívodní šňůry do zásuvky elektrického proudu Pokud připojujete napájecí adaptér, postupujte podle bodů A B ve schématu níže. Připojte A k televizoru a B k elektrické zásuvce. Upozornění Používejte pouze zdroj napájení uvedený na přístroji (síť V, 50/60 Hz). Abyste zcela odpojili televizor od elektrické sítě, odstraňte síťovou zástrčku ze zásuvky elektrického proudu. Anténa 75ohmový koaxiální kabel Videorekor 75ohmový koaxiální kabel K anténním u vstupu 21kolíkový kabel SCART K anténnímu výstupu Výstup AV IN/OUT 6

10 Počáteční nastavení Při prvním zapnutí televizor vstoupí do režimu počátečního nastavení. Postupujte podle pokynů na obrazovce a proveďte počáteční nastavení. 3 Zobrazí se zpráv AUTOMATICKÉ LADĚNÍ. VCR/TV/DVD kontakt 4 Stisknutím tlačítek / zvolte položku JAZYK. 5 Stisknutím tlačítek / zvolte položku JAZYK. Nabídka na obrazovce se zobrazí ve vybraném jazyce. 6 Stisknutím tlačítek / a / zvolte zemi, ve které se nacházíte. 7 Stisknutím tlačítek / zvolte A.P.S. Potom stiskněte tlačítka /. ČESKY 8 Stisknutím tlačítka OK spusťte A.P.S. 1 Nastavte přepínač VCR/TV/DVD do polohy TV. Pokud je přepínač VCR/TV/DVD nastaven do polohy VCR nebo DVD, nelze zapnout televizor. 2 Stiskněte tlačítko na dálkovém ovládači Po krátké chvíli se barva indikátoru napájení změní z červené na zelenou. Zkontrolujte, zda je zástrčka přívodní šňůry televize zapojena do zásuvky elektrického proudu. Indikátor napájení Objeví se nabídka AUTOMATICKÉ LADĚNÍ a přijímaným televizním kanálům se automaticky přiřadí čísla programů. Zrušení funkce AUTOMATICKÉ LADĚNÍ: Stiskněte tlačítko MENU. Jakmile jsou televizním kanálům přiřazena čísla programů, zobrazí se nabídka PROGRAM. Chcete-li, můžete nyní editovat čísla programů pomocí funkce PROGRAM. Podrobnosti viz Úpravy nabídky PROGRAM na straně 21. Čidlo dálkového ovládání 7

11 Počáteční nastavení Nyní je počáteční nastavení provedeno a můžete se dívat na televizi Pokud televizor dokáže pomocí vysílaného signálu zjistit název televizního kanálu, přiřadí se název televizního kanálu k číslu programu, na který je televizní kanál nastaven. Přiřazení televizních kanálů k programovým číslům (pozicím) je závislé na oblasti, v níž televizor používáte. Pokud nebylo televiznímu kanálu, který chcete sledovat, přiřazeno číslo programu, lze jej nastavit pomocí funkce RUČNÍ. Podrobnosti viz Úpravy nabídky PROGRAM na straně 21. Funkce AUTOMATICKÉ LADĚNÍ nenastaví číslo programu PR 0 (AV) pro videorekordér. Tuto operací musíte provést pomocí funkce RUČNÍ. V některých oblastech může televizor přijímat signál z více vysílačů, například různé oblasti stanice ITV. V tomto případě by každý kanál mohl být nastaven dvakrát. V tom případě nejprve nastavte kanály se silnějším signálem. Odstranění druhé skupiny kanálů se musí provést ručně (viz část 20). 8

12 Tlačítka televizoru a jejich funkce Zapnutí televizoru z pohotovostního režimu Pomocí tlačítka nebo tlačítek P V/Λ zapnete televizor z pohotovostního režimu. Zkontrolujte, zda je zástrčka přívodní šňůry televize správně zapojena do zásuvky elektrického proudu. Výběr televizního kanálu Pomocí tlačítek P V/Λ vyberete požadované číslo programu nebo výstup EXT Sledování obrazu z externího zařízení Stisknutím tlačítka TV/AV OK zvolte výstup TV/AV Režim TV Číslo posledního programu Režimy EXT ČESKY Nastavení hlasitosti Stiskněte tlačítka /+ Objeví se indikátor úrovně hlasitosti. Používání nabídky Použijte tlačítko NABÍDKA. Podrobné pokyny pro používání nabídky viz Používání nabídky televizoru (viz strana 16). 1 Indikátor napájení 2 Čidlo dálkového ovládání 3 Tlačítko NABÍDKA 4 Tlačítko TV/A V OK 5 Tlačítko Volume /+(Hlasitost) 6 Tlačítka P V/Λ 7 Tlačítko pohotovostního režimu 8 Konektor pro sluchátka (mini-konektor) 9

13 Tlačítka a funkce dálkového ovladače 1 Tlačítko Ztlumení zvuku 2 Číselná tlačítka 3 Tlačítko Informace 4 Tlačítko ZOOM 5 tlačítko 6 tlačítko 7 / tlačítka 8 Text tlačítko 9 Tlačítka P V/Λ 10 Tlačítka ovládání VCR/DVD/Teletextu 11 V/Λ tlačítka 12 Tlačítko pohotovostního režimu 13 Přepínač VCR/TV/DVD 14 Tlačítko AV 15 tlačítko 16 Tlačítko Obraz 17 Tlačítka Barva 18 Tlačítko NABÍDKA 19 Tlačítko OK 20 / tlačítka 21 Tlačítko ZPĚT 22 /+tlačítka Výběr televizního kanálu Použití číselných tlačítek: Zadejte požadované číslo programu kanálu pomocí číselných tlačítek. Příklad: PR 6 stiskněte 6 PR 12 stiskněte 1 a 2 Pomocí tlačítek P V/Λ: Stisknutím tlačítek P V/Λ zvolte požadované číslo programu. Zapínání nebo vypínání televizoru z pohotovostního režimu 1 Nastavte přepínač VCR/TV/DVD do polohy TV. Pokud je přepínač VCR/TV/DVD nastaven do polohy VCR nebo DVD, nelze zapnout nebo vypnout televizor. 2 Stisknutím tlačítka (pohotovostní režim) vypnete nebo zapnete televizor. Jakmile je televizor zapnutý, barva indikátoru napájení se změní z červené na zelenou. Napájení lze zapnout stisknutím tlačítek P V/Λ nebo číselných tlačítek. Zkontrolujte, zda je zástrčka přívodní šňůry televize zapojena do zásuvky elektrického proudu. Pokud nemáte jasný obraz nebo se neobjeví barvy, upravte ručně systém barev. Pomocí pokynů " RUČNÍ " na straně 20 s pokuste změnit BAR. SYSTÉM. Pokud je nesprávní nastavení zvukový systém pro televizní kanál, může to způsobit problémy se vstupem zvuku. Pomocí pokynů " RUČNÍ " na straně 20 s pokuste změnit nastavení zvukový systém. 10

14 Tlačítka a funkce dálkového ovladače Nastavení hlasitosti Stisknutím tlačítek /+upravte hlasitost. Objeví se indikátor hlasitosti a hlasitost se bude měnit po každém stisku tlačítek /+. Vypnutí zvuku Stiskem tlačítka (vypnutí zvuku) vypnete zvuk. Opětovným stiskem tlačítka (vypnutí zvuku) zvuk zapnete na předchozí úroveň hlasitosti. Zobrazení informací o zdroji Na obrazovce si můžete zobrazit informace o zdroji a aktuální čas. Stisknutím tlačítka (informace) se zobrazí informace o zdroji. Po stisku tlačítka (informace) se zobrazení změní následujícím způsobem: Sledování obrazu z externího zařízení Pomocí tlačítka AV: Stisknutím tlačítka AV zvolte výstup EXT. Režim TV-läge Režimy EXT-lägen EXT Číslo Senaste posledního program programu nummer nebo Žádný obraz Zdroj signálu Pomocí tlačítka (informace) můžete přepínat zobrazení informací o zdroji a aktuální čas. Typ zdroje: TV/EXT-1/EXT-2/EXT-2 S/EXT-3/EXT-3 S Pokud se sledovaným programem není vysílání teletext, zobrazí se na stejném místě pouze prázdné okénko. Při přehrávání videokazet je někdy aktuální čas zobrazen nesprávně. ČESKY Pomocí čísla programu 0: Pokud je televizor propojen s videorekordérem pouze pomocí kabelu antény, můžete sledovat obraz z videorekordéru pomocí čísla programu. Ručně přiřaďte kanálu pro videorekordér číslo programu 0. Podrobné pokyny viz " RUČNÍ " na straně

15 Tlačítka a funkce dálkového ovladače Funkce ZOOM Umožňuje měnit velikost obrazovky podle poměru stran obrazu. Vyberte si optimální nastavení z následujících režimů ZOOM. AUTO: Televizor automaticky mění režim ZOOM na formát 16:9 nebo 4:3 podle signálu z externího zařízení. 4:3: V tomto režimu lze věrně přehrávat obraz 4:3 na obrazovce 4:3. 16:9: V tomto režimu lze věrně přehrávat obraz 16:9 na obrazovce 4:3. 12

16 Tlačítka a funkce dálkového ovladače Funkce automatického vypnutí Funkce automatického vypnutí může vypnout televizor místo vás, jakmile usnete. Tuto funkci lze naprogramovat v intervalech po 30 minutách na maximálně 120 minut. Stiskněte tlačítko. Režim obrazu K automatické úpravě nastavení obrazu můžete použít jeden ze tří režimů MÓD OBRAZU. Stiskněte tlačítko Režim obrazu. JASNÝ: Zvyšuje kontrast a ostrost. NORMÁLNÍ: Umožní standardní nastavení obrazu. MĚKKÝ: Snižuje kontrast a ostrost. Ovládání videorekordéru nebo přehrávače DVD značky JVC Pomocí těchto tlačítek můžete pracovat s videorekordérem nebo přehrávačem DVD značky JVC. Stisknutí tlačítka, které vypadá stejně jako originální tlačítko pro dálkové ovládání zařízení, má stejný účinek jako originální dálkový ovladač. 1 Nastavte přepínač VCR/TV/DVD do polohy VCR nebo DVD Videorekordér: Při obsluze videorekordéru nastavte přepínač do polohy VCR. Videorekordér můžete zapínat či vypínat stiskem tlačítka (Pohotovostní režim). DVD: Při obsluze přehrávače DVD nastavte přepínač do polohy DVD. Přehrávač DVD můžete zapínat či vypínat stiskem tlačítka (Pohotovostní režim). ČESKY 2 Stiskem tlačítka VCR/DVD nyní můžete obsluhovat videorekordér nebo přehrávač DVD Pokud vaše zařízení není výrobkem firmy JVC, tato tlačítka nebudou fungovat. Některá tlačítka nemusí fungovat, i když je vaše zařízení vyrobeno JVC, v závislosti na používaném zařízení. Pomocí tlačítek P V/Λ si můžete zvolit televizní kanál, který bude přijímán videorekordérem nebo zvolit úsek, který přehrává přehrávač DVD. U některých typů přehrávačů DVD se pro obsluhu zrychleného přetáčení vpřed/vzad a volbu úseku používají tlačítka P V/Λ. Přepínač VCR/TV/DVD přepněte do polohy TV, když televizor zapínáte nebo vypínáte. 13

17 Funkce teletextu Základní obsluha Přidržet Teletextovou stránku můžete přidržet na obrazovce libovolně 1 Zvolte televizní kanál s teletextovým vysíláním dlouhou dobu, i když mezitím přístroj přijímá několik dalších teletextových stránek. 2 Nastavte přepínač VCR/TV/DVD do polohy TV. Stiskněte tlačítko (Přidržení) Indikace přidržení 3 Stiskem tlačítka (Text) vyvolejte teletext Po stisku tlačítka (Text) se režim změní následujícím způsobem: Zrušení funkce přidržení: Stiskněte znovu tlačítko (Přidržení). Režim TV Režim Text 4 Pomocí tlačítek P V/Λ, číselných tlačítek nebo barevných tlačítek zvolte teletextovou stánku. Návrat do režimu televize: Stiskněte tlačítko TEXT. Pokud máte problémy s příjmem teletextového vysílání, poraďte se se svým prodejcem nebo s teletextovou stanicí. Funkce ZOOM nefunguje v režimu TEXT. Při sledování teletextového programu není možné obsluhovat menu. Zobrazený jazyk se řídí nastavením země v nabídce ZEME. Pokud nejsou v teletextovém programu správně zobrazeny některé znaky, zvolte v nastavení ZEME jinou zemi. 14

18 Funkce teletextu Podstránka Některé teletextové stránky obsahují podstránky, které se zobrazují automaticky. 1 Vyberte si teletextovou stránku, která obsahuje podstránky Po stisknutí tlačítka se na obrazovce zobrazí čísla podstránek. 2 Pomocí číselných tlačítek vyberte číslo podstránky Sxxxx : xxxx je číslo 0 ~ 9, které jste zadali. Například podstránka 1 je S0001. Chcete-li zobrazit podstránku S0001, musíte v pořadí zadat čísla 0, 0, 0 a 1. Odhalení Některé teletextové stránky obsahují skrytý text (například odpovědi k hádankám). Skrytý text můžete zobrazit. Skrytý text se skryje nebo odhalí při každém stisku tlačítka (Odhalení) Storno Při sledování televize můžete hledat teletextovou stránku. 1 Pomocí číselného tlačítka vložte číslo stránky nebo stiskněte barevné tlačítko Televize vyhledává teletextovou stránku. 2 Stiskněte tlačítko (Storno) Objeví se televizní program. Jakmile televizor teletextovou stránku najde, její číslo se objeví v horní levé části obrazovky. 3 Jakmile bude číslo stránky zobrazeno na obrazovce, vraťte se stiskem tlačítka (Storno) na teletextovou stránku Režim televize není možné obnovit stiskem tlačítka (Storno). Stiskněte pro návrat do režimu televize. ČESKY Velikost Výšku zobrazení teletextu můžete zdvojnásobit. Stiskněte tlačítko (Velikost). Obsah Umožňuje okamžitý návrat na stránku s obsahem. Stiskněte tlačítko (Obsah) Vrací se na stránku 100 nebo na předem určenou stránku. 15

19 Používání televizní nabídky Tento televizní přístroj má řadu funkcí, které můžete obsluhovat pomocí nabídky. Abyste mohli využívat všech funkcí televizoru, musíte dokonale ovládat základní techniky obsluhy nabídky. 3 Vyberte si funkci pomocí tlačítek / Podrobnosti o funkcích v nabídce najdete na následujících stránkách. 4 Pomocí tlačítek / si vyberte nastavení této funkce Chcete-li použít funkci, která je uvedena pouze jménem, přečtěte si popis této funkce na následujících stránkách. Zobrazení v dolní části nabídky udává tlačítko na dálkovém ovladači, které můžete použít pro obsluhu zvolené funkce. 5 Nastavení ukončíte stiskem tlačítka MENU Nabídka zmizí. Pokud právě sledujete televizní programy nahrané nebo vysílané v systému NTSC, nabídka se zobrazí přibližně v poloviční velikosti ve srovnání s jejich běžným vertikálním rozměrem. Nabídka zmizí, stisknete-li tlačítka P V/Λ, když je nabídka zobrazena. Obsluha pomocí tlačítek na televizoru S nabídkou můžete rovněž pracovat, použijete-li tlačítka na předním panelu televizoru. Základní obsluha 1 Stisknutím tlačítka MENU zobrazí hlavní nabídku MENU Tlačítko MENU/OK Tlačítko TV/AV 2 Pomocí tlačítek / a / si zvolte položku nabídky a stiskněte tlačítko OK Objeví se příslušná nabídky. Návrat do předchozí nabídky: Stiskněte tlačítko ZPĚT na dálkovém ovladači nebo tlačítko NABÍDKA na televizoru. Okamžité ukončení nabídky: Opakovaně stiskněte tlačítko NABÍDKA na dálkovém ovladači nebo tlačítko NABÍDKA na televizoru. Tlačítka / Tlačítka / Pokud není provedena žádná činnost, nabídka po uplynutí jedné minuty zmizí. 16

20 NASTAVENÍ OBRAZU Podrobné pokyny pro zobrazení nabídky viz Používání nabídky televizoru (viz strana 16). TEPLOTA BAREV K vyvážení bílé barvy v obrazu si můžete zvolit jeden ze tří režimů TEPLOTA BAREV. (tři tóny bílé). Jelikož bílá barva je základem pro ostatní barvy, změna režimu BAR.TEMP. má vliv i na všechny ostatní barvy na obrazovce. MÓD OBRAZU K automatické úpravě nastavení obrazu můžete použít jeden ze tří režimů MÓD OBRAZU. JASNÝ: Zvyšuje kontrast a ostrost. NORMÁLNÍ: Umožní standardní nastavení obrazu. MĚKKÝ: Snižuje kontrast a ostrost. VYSOKÝ: Namodralá bílá. Sledujete-li jasný obraz, tento režim vám umožní docílit živějšího a jasnějšího efektu. NÍZKÝ: Načervenalá bílá. Při sledování filmů vám tento režim umožní vidět barvy charakteristické pro filmy. ZRUŠIT Můžete obnovit výchozí hodnoty nastavení obrazu. ČESKY Nastavení obrazu V každém režimu MÓD OBRAZU můžete libovolně měnit nastavení obrazu. KONTRAST: Umožní upravit kontrast obrazu. : nižší : vyšší JAS-1: Můžete upravit jas obrazu. : tmavší : jasnější OSTROST: Můžete upravit ostrost obrazu. : měkčí : ostřejší ZABARVENÍ: Můžete upravit odstín obrazu. : do červena : do zelena BARVA: Můžete upravit barvu obrazu. : světlejší : tmavší JAS-2: Můžete upravit barvu obrazu. : tmavší : světlejší Nastavení ZABARVENI můžete měnit pouze u systémů barev NTSC3.58 nebo NTSC

21 NASTAVENÍ ZVUKU Podrobné pokyny pro zobrazení nabídky viz Používání nabídky televizoru (viz strana 16). HYPER ZVUK S funkcí HYPER ZVUK můžete využívat prostorového zvuku s efektem na živo. ZAPNUT: Funkce HYPER ZVUK je zapnutá. VYPNUT: Funkce HYPER ZVUK je vypnutá. Nastavení zvuku Umožňuje nastavit zvuk podle vašich představ. HLOUBKY: Umožňuje upravit hloubky zvuku. : slabší : silný VÝŠKY: Umožňuje upravit výšky zvuku. : slabší : silný VYVÁŽENÍ: Umožňuje upravit vyvážení hlasitosti levého a pravého reproduktoru. : zvyšuje hlasitost levého reproduktoru. : zvyšuje hlasitost pravého reproduktoru. 18

22 VLASTNOSTI Podrobné pokyny pro zobrazení nabídky viz Používání nabídky televizoru (viz strana 16). MODRÉ POZADÍ Televizor můžete nastavit tak, aby se barva obrazovky automaticky změnila na modrou a vypnul se zvuk, pokud je přijímaný signál slabý nebo pokud není přijímán žádný signál nebo pokud nepřichází žádný vstup z externího zařízení. ZAPNUT: Tato funkce je zapnutá. VYPNUT: Tato funkce je vypnutá. DĚTSKÝ ZÁMEK Když je zapnutý režim DĚTSKÝ ZÁMEK, jsou tlačítka televizoru zamknutá, vyjme vypínače. Televizor lze ovládat pouze dálkovým ovladačem. ČESKY EXT-2 VÝSTUP Můžete určit zdroj signálu, který bude na výstupu EXT-2. Můžete to udělat pomocí výstupních signálů ze zařízení připojených k výstupům EXT-1 nebo EXT-3 nebo pomocí obrazu a zvuku z televizního kanálu, na který se právě díváte. Stisknutím tlačítek / zvolte zdroj signálu TV/EXT-1/EXT-3. 19

23 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ Podrobné pokyny pro zobrazení nabídky viz Používání nabídky televizoru (viz strana 16). V režimu TV: PROGRAM AUTOMATICKÉ LADĚNÍ Můžete automaticky uložit televizní kanály s nejlepším příjmem. Uložte je do seznamu čísel televizních programů následujícím způsobem. V režimu EXT: 1 Zvolte položku PROGRAM LIST. Potom stiskněte tlačítko OK. MANUAL Můžete uložit požadovaný televizní kanál. Uložte je do seznamu čísel televizních programů následujícím způsobem. 2 Po stisknutí modrého tlačítka se zobrazí nabídka AUTOMATICKÉ LADĚNÍ. 1 Vyberte položku PROGRAM a stisknutím tlačítek / zvolte číslo programu. 2 Vyberte položku BAND a stisknutím tlačítek / zvolte typ pásma. CH(AIR) /CC(CATV) 3 Vyberte položku KANÁL a stisknutím tlačítek / zvolte číslo kanálu. 4 Vyberte položku BAR. SYSTÉM a stisknutím tlačítek / zvolte barevný systém. AUTO/ PAL/ SECAM Pokud nemáte jasný obraz nebo se neobjeví barvy, změňte barevný systém. 5 Vyberte položku ZVUKOVÝ SYSTÉM a stisknutím tlačítek / zvolte zvukový systém. AUTO / B/G / D/K / L / I Pokud je nesprávní nastavení zvukový systém pro televizní kanál, může to způsobit problémy se vstupem zvuku. 6 Vyberte položku HLEDÁNÍ a stisknutím tlačítek / zvolte televizní kanál k dispozici. 3 Stisknutím tlačítek / zvolte položku JAZYK. 4 Stisknutím tlačítek / zvolte položku ČESKY. Hlášení na obrazovce budou v angličtině. 5 Stisknutím tlačítek / a / zvolte zemi, ve které se nacházíte. 6 Stisknutím tlačítek / zvolte A.P.S. Potom stiskněte tlačítka /. 7 Stisknutím tlačítka OK spusťte A.P.S. 7 Pokud je kvalita příjmu kanálu nízká, vyberte položku DOLADĚNÍ a stisknutím tlačítek / jemně vylaďte program. 8 Vyberte položku ULOŽENÍ a stisknutím tlačítek / uložte ruční nastavení. Objeví se nabídka AUTOMATICKÉ LADĚNÍ a přijímaným televizním kanálům se automaticky přiřadí čísla programů. Zrušení funkce AUTOMATICKÉ LADĚNÍ: Stiskněte tlačítko NABÍDKA. 20

24 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ Jakmile jsou televizním kanálům přiřazena čísla programů, zobrazí se nabídka PROGRAM LIST. Chcete-li, můžete nyní editovat čísla programů pomocí funkce PROGRAM. Podrobnosti viz Úpravy nabídky PROGRAM níže. NÁZEV 1 Stisknutím tlačítek / a / zvolte televizní kanál Při každém stisku tlačítek / a / se změní číslo programu a na obrazovce se objeví obraz televizního kanálu, kterému bylo přiřazeno dané číslo programu. 2 Stisknutím červeného tlačítka spusťte funkci NÁZEV Úpravy nabídky PROGRAM LIST Můžete upravovat čísla programů. Upozornění Používáním funkcí NÁZEV, VYMAZÁNÍ nebo VLOŽENÍ bude přepsán aktuální seznam čísel programů. Čísla programů některých televizních kanálů se proto změní. 1 Zvolte položku PROGRAM LIST a potom stiskněte tlačítko OK ČESKY 3 Stisknutím tlačítek / a / upravte název televizního kanálu 2 Postupujte podle pokynů pro obsluhu funkce, kterou chcete použít NÁZEV: Tato funkce přiřadí televiznímu kanálu název stanice (ID). VLOŽENÍ: Tato funkce mění číslo programu televizního kanálu. VYMAZÁNÍ: Tato funkce smaže televizní kanál, který nechcete mít na seznamu. A.P.S. Tato funkce automaticky uloží přijímané televizní kanály pod čísla programů. Podrobné pokyny viz " AUTOMATICKÉ LADĚNÍ " na straně Stisknutím červeného tlačítka uložte nastavení. Návrat do nabídky ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ: Stiskněte tlačítko ZPĚT. Okamžité ukončení nabídky: Stiskněte tlačítko NABÍDKA. 21

25 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ VLOŽENÍ 1 Stisknutím tlačítek / a / zvolte požadované číslo programu Při každém stisku tlačítek / a / se změní číslo programu a na obrazovce se objeví obraz televizního kanálu, kterému bylo přiřazeno dané číslo programu. 4 Stisknutím zeleného tlačítka vložte kanál do nového čísla programu 2 Stisknutím zeleného tlačítka spusťte funkci VLOŽENÍ Návrat do nabídky ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ: Stiskněte tlačítko ZPĚT. Okamžité ukončení nabídky: Stiskněte tlačítko NABÍDKA. 3 Stisknutím tlačítek / a / zvolte nové číslo programu 22

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP.

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP. Uživatelská př ručka LCD monitor vp15 LCD monitor vp17 LCD monitor vp19 LCD monitor FP1707 LCD monitor WF1907 LCD monitor w1907 LCD monitor w2007 LCD monitor w2207 LCD monitor w2408 Jediné záruky poskytované

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Model EOS 5D Mark II je vysoce výkonná digitální zrcadlovka vybavená snímačem CMOS o velikosti kinofilmového políčka (full-frame,

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze Immagine simile Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze ENVIRONMENTAL ISSUES Strong is committed to reducing the impact of its products on the environment. Electronic product

Více

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku.

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks CR-FOX CI Návod k obsluze Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku.

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Upozornění Pečlivě si přečtěte tento návod a ujistěte se, že uvedeným pokynům rozumíte. Z důvodu bezpečnosti

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Pravidla bezpečného používání

Pravidla bezpečného používání 4UCZE04 Děkujeme vám za nákup multimediálního systému. Tato uživatelská příručka popisuje způsob používání multimediálního systému Kia Motor. Před použitím systému si přečtěte všechny informace uvedené

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více