ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS"

Transkript

1 ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1

2 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY

3 Upozornění NEODPOJUJTE napájecí kabel od tohoto zařízení. Jestliže dodávaná zástrčka není vhodná pro zásuvky ve vašem domě nebo kabel není dost dlouhý, aby dosáhl do zásuvky, měli byste získat vhodné bezpečnostně schválené prodlužovací vedení nebo se poradit s vašim prodejcem. Zásady bezpečného používání Toto zařízení bylo zkonstruováno a vyrobeno v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami. Nicméně jako v případě každého elektrického spotřebiče je nezbytné dodržovat zásady pro zajištění optimálního výsledku a bezpečnosti provozu. Před používáním tohoto zařízení si důkladně přečtěte tyto pokyny. Veškerá elektrická zapojení (včetně napájecího kabelu, prodlužovacích kabelů, atd.) musí být provedena podle pokynů výrobce. Máte-li pochybnosti o instalaci, používání nebo bezpečnosti tohoto zařízení, obraťte se na prodejce. S veškerými skleněnými panely nebo kryty manipulujte opatrně. Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozené nebo nefunguje správně. Vypněte napájení, odpojte napájecí kabel a obraťte se na prodejce. Nedemontujte přimontované panely nebo kryty. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nenechávejte zařízení v provozu bez dozoru, pokud není výslovně uvedeno, že toto zařízení smí být v provozu bez dozoru nebo v pohotovostním režimu. K vypnutí napájení používejte pouze určený vypínač a poučte o tom všechny potenciální uživatele. Proveďte speciální opatření pro nesvéprávné nebo postižené osoby. Nesledujte televizor při řízení motorového vozidla. Sledování televizoru při řízení je protizákonné. Nepoužívejte sluchátka při nastavené vysoké hlasitosti. Hrozí nebezpečí poškození sluchu. Neblokujte větrání zařízení. V opačném případě by mohlo dojít k přehřátí a poškození. Nepoužívejte provizorní stojany a nepřipevňujte nohy vruty do dřeva. V případě stojanu nebo nohou schválených výrobcem použijte pouze dodaný upevňovací materiál a postupujte podle pokynů pro montáž. Nevystavujte toto zařízení dešti ani vlhku. Zabraňte, aby kdokoli, zejména děti, zasouval cokoli do otvorů v plášti. Hrozí smrtelné nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Při používání jakéhokoli elektrického spotřebiče se nikdy nespoléhejte na náhodu nebo odhad. Je lepší předejít úrazu. 2

4 Děkujeme vám, že jste si zakoupili plochý televizor JVC LCD. Abyste správně pochopili, jak nový televizor používat, přečtěte si nejprve pozorně tuto příručku. (LCD znamená Liquid Crystal Display neboli displej z tekutého krystalu.) VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI NEBO VLHKU, ABY NEDOŠLO K POŽÁRU NEBO ZRANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM. VAROVÁNÍ Vždy používejte dodaný napájecí adaptér a kabel. VAROVÁNÍ Pod televizor se Vám mohou dostat prsty a můžete si tak způsobit zranění. Držte televizor dole v prostředku a nenaklánějte jej ani nahoru ani dolů. Televizor může spadnout a zranit Vás. Držte spodek stojanu rukou a televizor nahýbejte nahoru a dolu. Děti se nesmí zavěšovat na televizor, pokládat na něj lokty nebo se na něj naklánět. Televizor může spadnout a může dojít ke zranění. ČESKY UPOZORNĚNÍ: Aby se zabránilo zásahu elektrickým proudem nebo poškození zařízení, nejdříve pevně zasuňte malou zástrčku napájecího kabelu do napájecího adaptéru a potom připojte větší zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky. UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze zdroj napájení uvedený na adaptéru (síť V, 50/60 Hz). Nebudete-li tento přístroj delší dobu používat, doporučuje se Chraňte síťovou zástrčku, napájecí adaptér a přívodní šňůru vytáhnout napájecí šňůru ze zásuvky. před poškozením. UPOZORNĚNÍ NA ZAHŘÍVÁNÍ NAPÁJECÍHO ADAPTÉRU: Při používání se povrch napájecího adaptéru zahřívá. Toto zahřívání je během provozu normální a nepředstavuje žádnou závadu. Napájecí adaptér ničím nezakrývejte. POZNÁMKY: Na zadní straně zařízení se nachází typový štítek (štítek s výrobním číslem) a bezpečnostní upozornění. Typový štítek a bezpečnostní upozornění napájecího adaptéru se nacházejí na horní a dolní straně. 1

5 Vady bodů Obrazovky z tekutých krystalů (LCD) využívají k zobrazení obrazu jemné body. 99,99 % těchto bodů bude v pořádku, může se však stát, že se velmi malý počet těchto bodů nemusí rozsvítit, nebo může svítit neustále. Doporučená vzdálenost Zabraňte nevhodné instalaci a nikdy neumísťujte přístroj tam, kde není možno dobře větrat. Při instalaci televizoru musí být dodržena doporučená vzdálenost mezi přístrojem a stěnou a také vzdálenosti v malém uzavřeném prostoru či v nábytku. Pro bezpečný provoz dodržujte uvedené pokyny o minimálních vzdálenostech. Nedodržení následujících bezpečnostních opatření může vést k poškození televizoru nebo dálkového ovladače. NEBLOKUJTE větrací výřezy nebo otvory v přijímači. (Jsou-li větrací štěrbiny nebo otvory zakryté novinami, látkou atd., teplo se nemůže z přístroje uvolňovat.) NEPOKLÁDEJTE na televizor žádné předměty. (jako je kosmetika nebo léky, vázy s květinami, rostliny v květináčích, hrníčky apod.) NENECHEJTE vniknout do otvorů ve skříni žádné předměty nebo kapaliny. (Dostane-li se do přístroje voda nebo jiná kapalina, může dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.) NEPOKLÁDEJTE na televizor žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. zapálené svíčky. NEVYSTAVUJTE televizor přímému slunci. Povrch televizní obrazovky se může snadno poškodit. Buďte proto na obrazovku při zacházení s televizorem opatrní. Pokud bude obrazovka znečištěná, otřete ji měkkým suchým hadříkem. Nikdy ji netřete silou. Nikdy na obrazovku nepoužívejte čisticí prostředky. V případě závady přístroj vypněte ze sítě a zavolejte servisního technika. Nepokoušejte se televizor ani napájecí adaptér opravovat sami a nesundávejte zadní kryt. Čištění obrazovky Obrazovka je potažena speciálním tenkým filmem ke snížení odrazu. Pokud se tato vrstva poškodí, mohou se objevit nevyrovnané barvy, odbarvení, poškrábání či jiné problémy, které nelze opravit. Při manipulaci s obrazovkou: Nepoužívejte lepidlo či lepící pásku na obrazovce. Na obrazovku nepište. Nedotýkejte se obrazovky žádnými tvrdými předměty. Zabraňte tomu, aby se na obrazovce srazila voda. Na obrazovku nepoužívejte alkohol, ředidlo, benzen nebo jiná rozpouštědla. Obrazovku hrubě netřete. 2

6 OBSAH Nastavení televizoru...4 Instalace... 4 Používání stojanu... 4 Vkládání baterií do dálkového ovladače... 5 Sejmutí krytu výstupů... 5 Připojení antény a videorekordéru (VCR)... 6 Připojení přívodní šňůry do zásuvky elektrického proudu... 6 Počáteční nastavení...7 Tlačítka televizoru a jejich funkce...9 Zapnutí televizoru z pohotovostního režimu... 9 Výběr televizního kanálu... 9 Sledování obrazu z externího zařízení... 9 Nastavení hlasitosti... 9 Používání nabídky... 9 Tlačítka a funkce dálkového ovladače...10 Zapínání nebo vypínání televizoru z pohotovostního režimu Výběr televizního kanálu Nastavení hlasitosti Sledování obrazu z externího zařízení Zobrazení informací o zdroji Funkce ZOOM Funkce automatického vypnutí Režim obrazu Ovládání videorekordéru nebo přehrávače DVD značky JVC Nastavení zvuku Nastavení zvuku HYPER ZVUK VLASTNOSTI MODRÉ POZADÍ DĚTSKÝ ZÁMEK EXT-2 VÝSTUP ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ RUČNÍ PROGRAM Úpravy nabídky PROGRAM Další příprava Připojení externích zařízení Odstraňování problémů Specifikace ČESKY Funkce teletextu...14 Základní ovládání Přidržet Podstránka Odhalit Velikost Rejstřík Storno Používání televizního menu...16 Základní ovládání Nastavení obrazu...17 MÓD OBRAZU Nastavení obrazu TEPLOTA BAREV ZRUŠIT

7 Nastavení televizoru Umístění Upozornění při instalaci Instalujte jej v rohu na stěně nebo na podlaze, aby šňůry nepřekážely. Během chodu televizor vytváří malé množství horka. Zajistěte kolem něj dostatečný prostor, aby se mohl řádně ochlazovat. Viz Doporučená vzdálenost na stránce 2. Použití stojanu Tento televizor je dodáván s již namontovaným stojanem na stůl. Tímto stojanem lze nasměrovat televizní obrazovku o 5 stupňů nahoru, o 10 dolů a o 20 vlevo nebo vpravo. Naklonění televizoru nahoru a dolů: Přidržte spodek stojanu jednou rukou a druhou rukou držte prostředek vrchní části televizoru a pomalu přístrojem naklánějte nahoru a dolu. Stojan byl z bezpečnostních důvodů navržen tak, aby k nahnutí televizoru bylo třeba vynaložit určitou sílu. Otáčení televizoru doleva a doprava: Přidržte spodek stojanu jednou rukou, druhou rukou držte okraj panelu a pomalu televizní obrazovku nasměrujte. 4

8 Opsætning af fjernsynet Vkládání baterií do dálkového ovladače Použijte dvě baterie AA/R6 se suchými články. Vkládejte baterie od konce - a dejte pozor, aby byly správně polarity + a -. Dodržujte pokyny vytištěné na bateriích. Životnost baterií je přibližně šest měsíců až jeden rok v závislosti na používání. Baterie dodávané s přístrojem jsou určeny pouze pro nastavení a vyzkoušení televizoru; jakmile to bude nutné, vyměňte je. Pokud dálkový ovladač řádně nefunguje, vyměňte baterie. Sejmutí krytu výstupů Propojovací výstupy se nacházejí za kryty na zadní straně televizoru. Před připojením přehrávače DVD nebo videorekordéru sejměte kryt. Uvolněte háček v horní části, lehce kryty nadzvedávejte a vysuňte je. Chcete-li je nahradit, zahákněte nejprve háček na spodní části krytu k televizoru a poté vložte háček nahoře. ČESKY Nechte kryty odmontované, pokud nedoléhají správně. Neodstraňujte kryty silou. Může dojít k poškození kabelů a krytů. Při instalaci televizoru na stěnu nechte kryty odmontované. Tento stojan je vybaven uchycením 100 mm v souladu se standardem VESA. Při montáži televizoru na zeď lze rukojeť a stojan ponechat povolením šroubů šroubovákem. Při ponechání rukojeti a stojan položte na rovný stůl měkkou textilii a potom položte televizor obrazovkou směrem dolů. 5

9 Nastavení televizoru Připojení antény a videorekordéru (VCR) Připojovací kabely nejsou přiloženy. Další informace najdete v příručkách dodávaných s připojovaným zařízením. Pokud připojujete videorekordér, postupujte podle bodů A B C ve schématu níže. Pokud videorekordér připojovat nebudete, postupujte podle bodu 1. Videokazety můžete na videorekordéru přehrávat bez provedení kroku C. Další informace najdete v příručce videorekordéru. Chcete-li připojit další zařízení, viz Připojení externích zařízení na straně 26. Chcete-li připojit další zvukové zařízení, viz Připojení reproduktorů a zesilovače na straně 27. Připojení přívodní šňůry do zásuvky elektrického proudu Pokud připojujete napájecí adaptér, postupujte podle bodů A B ve schématu níže. Připojte A k televizoru a B k elektrické zásuvce. Upozornění Používejte pouze zdroj napájení uvedený na přístroji (síť V, 50/60 Hz). Abyste zcela odpojili televizor od elektrické sítě, odstraňte síťovou zástrčku ze zásuvky elektrického proudu. Anténa 75ohmový koaxiální kabel Videorekor 75ohmový koaxiální kabel K anténním u vstupu 21kolíkový kabel SCART K anténnímu výstupu Výstup AV IN/OUT 6

10 Počáteční nastavení Při prvním zapnutí televizor vstoupí do režimu počátečního nastavení. Postupujte podle pokynů na obrazovce a proveďte počáteční nastavení. 3 Zobrazí se zpráv AUTOMATICKÉ LADĚNÍ. VCR/TV/DVD kontakt 4 Stisknutím tlačítek / zvolte položku JAZYK. 5 Stisknutím tlačítek / zvolte položku JAZYK. Nabídka na obrazovce se zobrazí ve vybraném jazyce. 6 Stisknutím tlačítek / a / zvolte zemi, ve které se nacházíte. 7 Stisknutím tlačítek / zvolte A.P.S. Potom stiskněte tlačítka /. ČESKY 8 Stisknutím tlačítka OK spusťte A.P.S. 1 Nastavte přepínač VCR/TV/DVD do polohy TV. Pokud je přepínač VCR/TV/DVD nastaven do polohy VCR nebo DVD, nelze zapnout televizor. 2 Stiskněte tlačítko na dálkovém ovládači Po krátké chvíli se barva indikátoru napájení změní z červené na zelenou. Zkontrolujte, zda je zástrčka přívodní šňůry televize zapojena do zásuvky elektrického proudu. Indikátor napájení Objeví se nabídka AUTOMATICKÉ LADĚNÍ a přijímaným televizním kanálům se automaticky přiřadí čísla programů. Zrušení funkce AUTOMATICKÉ LADĚNÍ: Stiskněte tlačítko MENU. Jakmile jsou televizním kanálům přiřazena čísla programů, zobrazí se nabídka PROGRAM. Chcete-li, můžete nyní editovat čísla programů pomocí funkce PROGRAM. Podrobnosti viz Úpravy nabídky PROGRAM na straně 21. Čidlo dálkového ovládání 7

11 Počáteční nastavení Nyní je počáteční nastavení provedeno a můžete se dívat na televizi Pokud televizor dokáže pomocí vysílaného signálu zjistit název televizního kanálu, přiřadí se název televizního kanálu k číslu programu, na který je televizní kanál nastaven. Přiřazení televizních kanálů k programovým číslům (pozicím) je závislé na oblasti, v níž televizor používáte. Pokud nebylo televiznímu kanálu, který chcete sledovat, přiřazeno číslo programu, lze jej nastavit pomocí funkce RUČNÍ. Podrobnosti viz Úpravy nabídky PROGRAM na straně 21. Funkce AUTOMATICKÉ LADĚNÍ nenastaví číslo programu PR 0 (AV) pro videorekordér. Tuto operací musíte provést pomocí funkce RUČNÍ. V některých oblastech může televizor přijímat signál z více vysílačů, například různé oblasti stanice ITV. V tomto případě by každý kanál mohl být nastaven dvakrát. V tom případě nejprve nastavte kanály se silnějším signálem. Odstranění druhé skupiny kanálů se musí provést ručně (viz část 20). 8

12 Tlačítka televizoru a jejich funkce Zapnutí televizoru z pohotovostního režimu Pomocí tlačítka nebo tlačítek P V/Λ zapnete televizor z pohotovostního režimu. Zkontrolujte, zda je zástrčka přívodní šňůry televize správně zapojena do zásuvky elektrického proudu. Výběr televizního kanálu Pomocí tlačítek P V/Λ vyberete požadované číslo programu nebo výstup EXT Sledování obrazu z externího zařízení Stisknutím tlačítka TV/AV OK zvolte výstup TV/AV Režim TV Číslo posledního programu Režimy EXT ČESKY Nastavení hlasitosti Stiskněte tlačítka /+ Objeví se indikátor úrovně hlasitosti. Používání nabídky Použijte tlačítko NABÍDKA. Podrobné pokyny pro používání nabídky viz Používání nabídky televizoru (viz strana 16). 1 Indikátor napájení 2 Čidlo dálkového ovládání 3 Tlačítko NABÍDKA 4 Tlačítko TV/A V OK 5 Tlačítko Volume /+(Hlasitost) 6 Tlačítka P V/Λ 7 Tlačítko pohotovostního režimu 8 Konektor pro sluchátka (mini-konektor) 9

13 Tlačítka a funkce dálkového ovladače 1 Tlačítko Ztlumení zvuku 2 Číselná tlačítka 3 Tlačítko Informace 4 Tlačítko ZOOM 5 tlačítko 6 tlačítko 7 / tlačítka 8 Text tlačítko 9 Tlačítka P V/Λ 10 Tlačítka ovládání VCR/DVD/Teletextu 11 V/Λ tlačítka 12 Tlačítko pohotovostního režimu 13 Přepínač VCR/TV/DVD 14 Tlačítko AV 15 tlačítko 16 Tlačítko Obraz 17 Tlačítka Barva 18 Tlačítko NABÍDKA 19 Tlačítko OK 20 / tlačítka 21 Tlačítko ZPĚT 22 /+tlačítka Výběr televizního kanálu Použití číselných tlačítek: Zadejte požadované číslo programu kanálu pomocí číselných tlačítek. Příklad: PR 6 stiskněte 6 PR 12 stiskněte 1 a 2 Pomocí tlačítek P V/Λ: Stisknutím tlačítek P V/Λ zvolte požadované číslo programu. Zapínání nebo vypínání televizoru z pohotovostního režimu 1 Nastavte přepínač VCR/TV/DVD do polohy TV. Pokud je přepínač VCR/TV/DVD nastaven do polohy VCR nebo DVD, nelze zapnout nebo vypnout televizor. 2 Stisknutím tlačítka (pohotovostní režim) vypnete nebo zapnete televizor. Jakmile je televizor zapnutý, barva indikátoru napájení se změní z červené na zelenou. Napájení lze zapnout stisknutím tlačítek P V/Λ nebo číselných tlačítek. Zkontrolujte, zda je zástrčka přívodní šňůry televize zapojena do zásuvky elektrického proudu. Pokud nemáte jasný obraz nebo se neobjeví barvy, upravte ručně systém barev. Pomocí pokynů " RUČNÍ " na straně 20 s pokuste změnit BAR. SYSTÉM. Pokud je nesprávní nastavení zvukový systém pro televizní kanál, může to způsobit problémy se vstupem zvuku. Pomocí pokynů " RUČNÍ " na straně 20 s pokuste změnit nastavení zvukový systém. 10

14 Tlačítka a funkce dálkového ovladače Nastavení hlasitosti Stisknutím tlačítek /+upravte hlasitost. Objeví se indikátor hlasitosti a hlasitost se bude měnit po každém stisku tlačítek /+. Vypnutí zvuku Stiskem tlačítka (vypnutí zvuku) vypnete zvuk. Opětovným stiskem tlačítka (vypnutí zvuku) zvuk zapnete na předchozí úroveň hlasitosti. Zobrazení informací o zdroji Na obrazovce si můžete zobrazit informace o zdroji a aktuální čas. Stisknutím tlačítka (informace) se zobrazí informace o zdroji. Po stisku tlačítka (informace) se zobrazení změní následujícím způsobem: Sledování obrazu z externího zařízení Pomocí tlačítka AV: Stisknutím tlačítka AV zvolte výstup EXT. Režim TV-läge Režimy EXT-lägen EXT Číslo Senaste posledního program programu nummer nebo Žádný obraz Zdroj signálu Pomocí tlačítka (informace) můžete přepínat zobrazení informací o zdroji a aktuální čas. Typ zdroje: TV/EXT-1/EXT-2/EXT-2 S/EXT-3/EXT-3 S Pokud se sledovaným programem není vysílání teletext, zobrazí se na stejném místě pouze prázdné okénko. Při přehrávání videokazet je někdy aktuální čas zobrazen nesprávně. ČESKY Pomocí čísla programu 0: Pokud je televizor propojen s videorekordérem pouze pomocí kabelu antény, můžete sledovat obraz z videorekordéru pomocí čísla programu. Ručně přiřaďte kanálu pro videorekordér číslo programu 0. Podrobné pokyny viz " RUČNÍ " na straně

15 Tlačítka a funkce dálkového ovladače Funkce ZOOM Umožňuje měnit velikost obrazovky podle poměru stran obrazu. Vyberte si optimální nastavení z následujících režimů ZOOM. AUTO: Televizor automaticky mění režim ZOOM na formát 16:9 nebo 4:3 podle signálu z externího zařízení. 4:3: V tomto režimu lze věrně přehrávat obraz 4:3 na obrazovce 4:3. 16:9: V tomto režimu lze věrně přehrávat obraz 16:9 na obrazovce 4:3. 12

16 Tlačítka a funkce dálkového ovladače Funkce automatického vypnutí Funkce automatického vypnutí může vypnout televizor místo vás, jakmile usnete. Tuto funkci lze naprogramovat v intervalech po 30 minutách na maximálně 120 minut. Stiskněte tlačítko. Režim obrazu K automatické úpravě nastavení obrazu můžete použít jeden ze tří režimů MÓD OBRAZU. Stiskněte tlačítko Režim obrazu. JASNÝ: Zvyšuje kontrast a ostrost. NORMÁLNÍ: Umožní standardní nastavení obrazu. MĚKKÝ: Snižuje kontrast a ostrost. Ovládání videorekordéru nebo přehrávače DVD značky JVC Pomocí těchto tlačítek můžete pracovat s videorekordérem nebo přehrávačem DVD značky JVC. Stisknutí tlačítka, které vypadá stejně jako originální tlačítko pro dálkové ovládání zařízení, má stejný účinek jako originální dálkový ovladač. 1 Nastavte přepínač VCR/TV/DVD do polohy VCR nebo DVD Videorekordér: Při obsluze videorekordéru nastavte přepínač do polohy VCR. Videorekordér můžete zapínat či vypínat stiskem tlačítka (Pohotovostní režim). DVD: Při obsluze přehrávače DVD nastavte přepínač do polohy DVD. Přehrávač DVD můžete zapínat či vypínat stiskem tlačítka (Pohotovostní režim). ČESKY 2 Stiskem tlačítka VCR/DVD nyní můžete obsluhovat videorekordér nebo přehrávač DVD Pokud vaše zařízení není výrobkem firmy JVC, tato tlačítka nebudou fungovat. Některá tlačítka nemusí fungovat, i když je vaše zařízení vyrobeno JVC, v závislosti na používaném zařízení. Pomocí tlačítek P V/Λ si můžete zvolit televizní kanál, který bude přijímán videorekordérem nebo zvolit úsek, který přehrává přehrávač DVD. U některých typů přehrávačů DVD se pro obsluhu zrychleného přetáčení vpřed/vzad a volbu úseku používají tlačítka P V/Λ. Přepínač VCR/TV/DVD přepněte do polohy TV, když televizor zapínáte nebo vypínáte. 13

17 Funkce teletextu Základní obsluha Přidržet Teletextovou stránku můžete přidržet na obrazovce libovolně 1 Zvolte televizní kanál s teletextovým vysíláním dlouhou dobu, i když mezitím přístroj přijímá několik dalších teletextových stránek. 2 Nastavte přepínač VCR/TV/DVD do polohy TV. Stiskněte tlačítko (Přidržení) Indikace přidržení 3 Stiskem tlačítka (Text) vyvolejte teletext Po stisku tlačítka (Text) se režim změní následujícím způsobem: Zrušení funkce přidržení: Stiskněte znovu tlačítko (Přidržení). Režim TV Režim Text 4 Pomocí tlačítek P V/Λ, číselných tlačítek nebo barevných tlačítek zvolte teletextovou stánku. Návrat do režimu televize: Stiskněte tlačítko TEXT. Pokud máte problémy s příjmem teletextového vysílání, poraďte se se svým prodejcem nebo s teletextovou stanicí. Funkce ZOOM nefunguje v režimu TEXT. Při sledování teletextového programu není možné obsluhovat menu. Zobrazený jazyk se řídí nastavením země v nabídce ZEME. Pokud nejsou v teletextovém programu správně zobrazeny některé znaky, zvolte v nastavení ZEME jinou zemi. 14

18 Funkce teletextu Podstránka Některé teletextové stránky obsahují podstránky, které se zobrazují automaticky. 1 Vyberte si teletextovou stránku, která obsahuje podstránky Po stisknutí tlačítka se na obrazovce zobrazí čísla podstránek. 2 Pomocí číselných tlačítek vyberte číslo podstránky Sxxxx : xxxx je číslo 0 ~ 9, které jste zadali. Například podstránka 1 je S0001. Chcete-li zobrazit podstránku S0001, musíte v pořadí zadat čísla 0, 0, 0 a 1. Odhalení Některé teletextové stránky obsahují skrytý text (například odpovědi k hádankám). Skrytý text můžete zobrazit. Skrytý text se skryje nebo odhalí při každém stisku tlačítka (Odhalení) Storno Při sledování televize můžete hledat teletextovou stránku. 1 Pomocí číselného tlačítka vložte číslo stránky nebo stiskněte barevné tlačítko Televize vyhledává teletextovou stránku. 2 Stiskněte tlačítko (Storno) Objeví se televizní program. Jakmile televizor teletextovou stránku najde, její číslo se objeví v horní levé části obrazovky. 3 Jakmile bude číslo stránky zobrazeno na obrazovce, vraťte se stiskem tlačítka (Storno) na teletextovou stránku Režim televize není možné obnovit stiskem tlačítka (Storno). Stiskněte pro návrat do režimu televize. ČESKY Velikost Výšku zobrazení teletextu můžete zdvojnásobit. Stiskněte tlačítko (Velikost). Obsah Umožňuje okamžitý návrat na stránku s obsahem. Stiskněte tlačítko (Obsah) Vrací se na stránku 100 nebo na předem určenou stránku. 15

19 Používání televizní nabídky Tento televizní přístroj má řadu funkcí, které můžete obsluhovat pomocí nabídky. Abyste mohli využívat všech funkcí televizoru, musíte dokonale ovládat základní techniky obsluhy nabídky. 3 Vyberte si funkci pomocí tlačítek / Podrobnosti o funkcích v nabídce najdete na následujících stránkách. 4 Pomocí tlačítek / si vyberte nastavení této funkce Chcete-li použít funkci, která je uvedena pouze jménem, přečtěte si popis této funkce na následujících stránkách. Zobrazení v dolní části nabídky udává tlačítko na dálkovém ovladači, které můžete použít pro obsluhu zvolené funkce. 5 Nastavení ukončíte stiskem tlačítka MENU Nabídka zmizí. Pokud právě sledujete televizní programy nahrané nebo vysílané v systému NTSC, nabídka se zobrazí přibližně v poloviční velikosti ve srovnání s jejich běžným vertikálním rozměrem. Nabídka zmizí, stisknete-li tlačítka P V/Λ, když je nabídka zobrazena. Obsluha pomocí tlačítek na televizoru S nabídkou můžete rovněž pracovat, použijete-li tlačítka na předním panelu televizoru. Základní obsluha 1 Stisknutím tlačítka MENU zobrazí hlavní nabídku MENU Tlačítko MENU/OK Tlačítko TV/AV 2 Pomocí tlačítek / a / si zvolte položku nabídky a stiskněte tlačítko OK Objeví se příslušná nabídky. Návrat do předchozí nabídky: Stiskněte tlačítko ZPĚT na dálkovém ovladači nebo tlačítko NABÍDKA na televizoru. Okamžité ukončení nabídky: Opakovaně stiskněte tlačítko NABÍDKA na dálkovém ovladači nebo tlačítko NABÍDKA na televizoru. Tlačítka / Tlačítka / Pokud není provedena žádná činnost, nabídka po uplynutí jedné minuty zmizí. 16

20 NASTAVENÍ OBRAZU Podrobné pokyny pro zobrazení nabídky viz Používání nabídky televizoru (viz strana 16). TEPLOTA BAREV K vyvážení bílé barvy v obrazu si můžete zvolit jeden ze tří režimů TEPLOTA BAREV. (tři tóny bílé). Jelikož bílá barva je základem pro ostatní barvy, změna režimu BAR.TEMP. má vliv i na všechny ostatní barvy na obrazovce. MÓD OBRAZU K automatické úpravě nastavení obrazu můžete použít jeden ze tří režimů MÓD OBRAZU. JASNÝ: Zvyšuje kontrast a ostrost. NORMÁLNÍ: Umožní standardní nastavení obrazu. MĚKKÝ: Snižuje kontrast a ostrost. VYSOKÝ: Namodralá bílá. Sledujete-li jasný obraz, tento režim vám umožní docílit živějšího a jasnějšího efektu. NÍZKÝ: Načervenalá bílá. Při sledování filmů vám tento režim umožní vidět barvy charakteristické pro filmy. ZRUŠIT Můžete obnovit výchozí hodnoty nastavení obrazu. ČESKY Nastavení obrazu V každém režimu MÓD OBRAZU můžete libovolně měnit nastavení obrazu. KONTRAST: Umožní upravit kontrast obrazu. : nižší : vyšší JAS-1: Můžete upravit jas obrazu. : tmavší : jasnější OSTROST: Můžete upravit ostrost obrazu. : měkčí : ostřejší ZABARVENÍ: Můžete upravit odstín obrazu. : do červena : do zelena BARVA: Můžete upravit barvu obrazu. : světlejší : tmavší JAS-2: Můžete upravit barvu obrazu. : tmavší : světlejší Nastavení ZABARVENI můžete měnit pouze u systémů barev NTSC3.58 nebo NTSC

21 NASTAVENÍ ZVUKU Podrobné pokyny pro zobrazení nabídky viz Používání nabídky televizoru (viz strana 16). HYPER ZVUK S funkcí HYPER ZVUK můžete využívat prostorového zvuku s efektem na živo. ZAPNUT: Funkce HYPER ZVUK je zapnutá. VYPNUT: Funkce HYPER ZVUK je vypnutá. Nastavení zvuku Umožňuje nastavit zvuk podle vašich představ. HLOUBKY: Umožňuje upravit hloubky zvuku. : slabší : silný VÝŠKY: Umožňuje upravit výšky zvuku. : slabší : silný VYVÁŽENÍ: Umožňuje upravit vyvážení hlasitosti levého a pravého reproduktoru. : zvyšuje hlasitost levého reproduktoru. : zvyšuje hlasitost pravého reproduktoru. 18

22 VLASTNOSTI Podrobné pokyny pro zobrazení nabídky viz Používání nabídky televizoru (viz strana 16). MODRÉ POZADÍ Televizor můžete nastavit tak, aby se barva obrazovky automaticky změnila na modrou a vypnul se zvuk, pokud je přijímaný signál slabý nebo pokud není přijímán žádný signál nebo pokud nepřichází žádný vstup z externího zařízení. ZAPNUT: Tato funkce je zapnutá. VYPNUT: Tato funkce je vypnutá. DĚTSKÝ ZÁMEK Když je zapnutý režim DĚTSKÝ ZÁMEK, jsou tlačítka televizoru zamknutá, vyjme vypínače. Televizor lze ovládat pouze dálkovým ovladačem. ČESKY EXT-2 VÝSTUP Můžete určit zdroj signálu, který bude na výstupu EXT-2. Můžete to udělat pomocí výstupních signálů ze zařízení připojených k výstupům EXT-1 nebo EXT-3 nebo pomocí obrazu a zvuku z televizního kanálu, na který se právě díváte. Stisknutím tlačítek / zvolte zdroj signálu TV/EXT-1/EXT-3. 19

23 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ Podrobné pokyny pro zobrazení nabídky viz Používání nabídky televizoru (viz strana 16). V režimu TV: PROGRAM AUTOMATICKÉ LADĚNÍ Můžete automaticky uložit televizní kanály s nejlepším příjmem. Uložte je do seznamu čísel televizních programů následujícím způsobem. V režimu EXT: 1 Zvolte položku PROGRAM LIST. Potom stiskněte tlačítko OK. MANUAL Můžete uložit požadovaný televizní kanál. Uložte je do seznamu čísel televizních programů následujícím způsobem. 2 Po stisknutí modrého tlačítka se zobrazí nabídka AUTOMATICKÉ LADĚNÍ. 1 Vyberte položku PROGRAM a stisknutím tlačítek / zvolte číslo programu. 2 Vyberte položku BAND a stisknutím tlačítek / zvolte typ pásma. CH(AIR) /CC(CATV) 3 Vyberte položku KANÁL a stisknutím tlačítek / zvolte číslo kanálu. 4 Vyberte položku BAR. SYSTÉM a stisknutím tlačítek / zvolte barevný systém. AUTO/ PAL/ SECAM Pokud nemáte jasný obraz nebo se neobjeví barvy, změňte barevný systém. 5 Vyberte položku ZVUKOVÝ SYSTÉM a stisknutím tlačítek / zvolte zvukový systém. AUTO / B/G / D/K / L / I Pokud je nesprávní nastavení zvukový systém pro televizní kanál, může to způsobit problémy se vstupem zvuku. 6 Vyberte položku HLEDÁNÍ a stisknutím tlačítek / zvolte televizní kanál k dispozici. 3 Stisknutím tlačítek / zvolte položku JAZYK. 4 Stisknutím tlačítek / zvolte položku ČESKY. Hlášení na obrazovce budou v angličtině. 5 Stisknutím tlačítek / a / zvolte zemi, ve které se nacházíte. 6 Stisknutím tlačítek / zvolte A.P.S. Potom stiskněte tlačítka /. 7 Stisknutím tlačítka OK spusťte A.P.S. 7 Pokud je kvalita příjmu kanálu nízká, vyberte položku DOLADĚNÍ a stisknutím tlačítek / jemně vylaďte program. 8 Vyberte položku ULOŽENÍ a stisknutím tlačítek / uložte ruční nastavení. Objeví se nabídka AUTOMATICKÉ LADĚNÍ a přijímaným televizním kanálům se automaticky přiřadí čísla programů. Zrušení funkce AUTOMATICKÉ LADĚNÍ: Stiskněte tlačítko NABÍDKA. 20

24 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ Jakmile jsou televizním kanálům přiřazena čísla programů, zobrazí se nabídka PROGRAM LIST. Chcete-li, můžete nyní editovat čísla programů pomocí funkce PROGRAM. Podrobnosti viz Úpravy nabídky PROGRAM níže. NÁZEV 1 Stisknutím tlačítek / a / zvolte televizní kanál Při každém stisku tlačítek / a / se změní číslo programu a na obrazovce se objeví obraz televizního kanálu, kterému bylo přiřazeno dané číslo programu. 2 Stisknutím červeného tlačítka spusťte funkci NÁZEV Úpravy nabídky PROGRAM LIST Můžete upravovat čísla programů. Upozornění Používáním funkcí NÁZEV, VYMAZÁNÍ nebo VLOŽENÍ bude přepsán aktuální seznam čísel programů. Čísla programů některých televizních kanálů se proto změní. 1 Zvolte položku PROGRAM LIST a potom stiskněte tlačítko OK ČESKY 3 Stisknutím tlačítek / a / upravte název televizního kanálu 2 Postupujte podle pokynů pro obsluhu funkce, kterou chcete použít NÁZEV: Tato funkce přiřadí televiznímu kanálu název stanice (ID). VLOŽENÍ: Tato funkce mění číslo programu televizního kanálu. VYMAZÁNÍ: Tato funkce smaže televizní kanál, který nechcete mít na seznamu. A.P.S. Tato funkce automaticky uloží přijímané televizní kanály pod čísla programů. Podrobné pokyny viz " AUTOMATICKÉ LADĚNÍ " na straně Stisknutím červeného tlačítka uložte nastavení. Návrat do nabídky ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ: Stiskněte tlačítko ZPĚT. Okamžité ukončení nabídky: Stiskněte tlačítko NABÍDKA. 21

25 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ VLOŽENÍ 1 Stisknutím tlačítek / a / zvolte požadované číslo programu Při každém stisku tlačítek / a / se změní číslo programu a na obrazovce se objeví obraz televizního kanálu, kterému bylo přiřazeno dané číslo programu. 4 Stisknutím zeleného tlačítka vložte kanál do nového čísla programu 2 Stisknutím zeleného tlačítka spusťte funkci VLOŽENÍ Návrat do nabídky ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ: Stiskněte tlačítko ZPĚT. Okamžité ukončení nabídky: Stiskněte tlačítko NABÍDKA. 3 Stisknutím tlačítek / a / zvolte nové číslo programu 22

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. CZ FM16 P/NO:MBM37748516 Obsah Bezpečnostní pokyny...3

Více

Návod k použití. Přenosný 7" barevný TFT LCD televizor

Návod k použití. Přenosný 7 barevný TFT LCD televizor Návod k použití Přenosný 7" barevný TFT LCD televizor Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si zakoupili náš výrobek k zajištění nejvyšší účinnosti a bezpečnosti si prosím pozorně přečtěte tento návod

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME 3-1 3. ZAČÍNÁME Zapojení DEC2000-t Varování: Nesprávné elektrické vedení a zapojení se může stát příčinou vzniku provozních poruch nebo poruch přístroje. Při nesprávném způsobu používání tohoto výrobku

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

LCD televizor LT-17E31 NÁVOD K POUŽITÍ

LCD televizor LT-17E31 NÁVOD K POUŽITÍ LCD televizor LT-17E31 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických

Více

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor T-400X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Bezdrátový TV Link. Uživatelská příručka

Bezdrátový TV Link. Uživatelská příručka Bezdrátový TV Link SLV3220 Uživatelská příručka Obsah Přehled 4 Ovládací prvky a displej 4 Váš bezdrátový TV Link 5 Bezpečnost 5 Instalace 6 Ovládání 7 Použití bezdrátového zařízení TV Link 7 Řešení problémů

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 Video monitorovací systém Sailor SA 6123 představuje kompletní hlídací zařízení včetně televizoru. Pro individuální použití máte

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

AV-32H4SU AV-28H4SU AV-32H4BU AV-28H4BU

AV-32H4SU AV-28H4SU AV-32H4BU AV-28H4BU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ AV-32H4SU AV-28H4SU AV-32H4BU AV-28H4BU ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ TELEVIZOR COLOR ЦВЕТЕН ТЕЛЕВИЗОР

Více

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte.

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

T-60X Návod na obsluhu

T-60X Návod na obsluhu OD ROKU T-60X Návod na obsluhu 2.0 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku.

Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku. Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku. Tento symbol upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a údržbových pokynů,

Více

Dálkový Ovladač Magic

Dálkový Ovladač Magic NÁVOD K OBSLUZE Dálkový Ovladač Magic Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR500 www.lg.com 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ Dálkový ovladač

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV 1/11 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 Informace o pořadu...4 Seznam TV kanálů...5 Možnosti kanálu...5 Programový průvodce...6 Změna pořadí

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 1/8 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál z navigačního systému, AV signál a video signál z kamery při couvání na 5 displeji ve vozidlech

Více

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM. Postup řešení problémů. Technické údaje. www.mascom.cz e-mail: info@mascom.cz M3-V5_200505-3rc

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM. Postup řešení problémů. Technické údaje. www.mascom.cz e-mail: info@mascom.cz M3-V5_200505-3rc Postup řešení problémů Problémy s kvalitou obrazu a zvuku lze zpravidla odstranit jedním ze způsobů navržených v následující tabulce. Pokud se doporučeným postupem problém odstranit nepodaří, obraťte se

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si zvolili služby naší digitální MAZANÉ TELEVIZE od firmy BACKER COMPUTER s. r. o. Android TV box je moderní zařízení, které

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD TFT M2002 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 Základní charakteristika 1 1. Vybalení 1 2. Montáž 2 3. Nastavení monitoru 2 4. Specifikace LCD monitoru 6 5. Řešení problémů 7 6. Dodatek 8 Bezpečnostní pokyny:

Více

AV-32H5SU AV-28H5SU AV-32H5BU AV-28H5BU

AV-32H5SU AV-28H5SU AV-32H5BU AV-28H5BU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ AV-32H5SU AV-28H5SU AV-32H5BU AV-28H5BU ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ TELEVIZOR COLOR ЦВЕТЕН ТЕЛЕВИЗОР

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

NÁVOD TV modulátor TERRA MT41, MT47, MT57 ( používejte s originálním návodem)

NÁVOD TV modulátor TERRA MT41, MT47, MT57 ( používejte s originálním návodem) NÁVOD TV modulátor TERRA MT41, MT47, MT57 ( používejte s originálním návodem) Popis výrobku TV modulátor MT41 je určen pro vytvoření televizních kanálů G / K / I / L / M / N / Austrálie norem v UHF pásem.

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

Modem a síť LAN Uživatelská příručka

Modem a síť LAN Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje...

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje... Úvodem Děkujeme vám, že jste si koupili náš televizor. Tento návod k použití vám má pomoci televizní přijímač nainstalovat a ovládat. Doporučujeme vám, abyste si jej nejprve důkladně pročetli. Věříme,

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

AA-V40EG/EK AC POWER ADAPTER/CHARGER INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS

AA-V40EG/EK AC POWER ADAPTER/CHARGER INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS AC POWER ADAPTER/CHARGER NETZ-/LADEGERÄT ADAPTATEUR SECTEUR/CHARGEUR DE BATTERIE NETADAPTER/ACCULADER ADAPTADOR/CARGADOR DE CA ALIMENTATORE CA/CARICABATTERIE LYSNETADAPTER/OPLADER VERKKOLAITE/AKUN LATAAJA

Více

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix. MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700 Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.cz TFT LCD Barevný Monitor ELC-700 (7 TFT LCD MONITOR) slouží jako systém

Více

TOPFIELD. SBI-5450 Rychlý průvodce. Digitální satelitní přijímač. Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO

TOPFIELD. SBI-5450 Rychlý průvodce. Digitální satelitní přijímač. Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO TOPFIELD SBI-5450 Rychlý průvodce Digitální satelitní přijímač Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO 1. Bezpečnostní opatření Čtěte a řiďte se těmito instrukcemi. Věnujte zvýšenou

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226 pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery

Více

Uživatelský manuál MEI 100. Bezdrátový In Ear odposlechový systém Audio Partner s.r.o.

Uživatelský manuál MEI 100. Bezdrátový In Ear odposlechový systém Audio Partner s.r.o. Uživatelský manuál MEI 100 Bezdrátový In Ear odposlechový systém Součásti balení: Funkce vysílače MEI-100: Přední panel: 1) Zdířka pro sluchátka 2) Ovladání hlasitosti odposlechu (otočením doleva snížení

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat.

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat. Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat. DŮLEŽITÉ Přečtěte si tyto pokyny. Věnujte pozornost všem

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

REGULÁTORY SMART DIAL

REGULÁTORY SMART DIAL REGULÁTORY SMART DIAL Bezdrátový ovladač NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ovládací panel Smart Dial umožňuje bezdrátové nastavení teploty a otáček ventilátorů ve vzduchotechnických jednotkách

Více

Neodstraňujte kryty přístrojů, nevystavujte přístroje nadměrné vlhkosti, přímému slunečnímu svitu a zdrojům tepla.

Neodstraňujte kryty přístrojů, nevystavujte přístroje nadměrné vlhkosti, přímému slunečnímu svitu a zdrojům tepla. ; SkyFunk MRC Tento návod je určen i pro model SkyFunk MRC, který má stejné funkce i parametry, používá však v zapojení jiné konektory, viz obrázek na konci návodu. 1. Bezpečnost práce se zařízením Neodstraňujte

Více

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele AX-3010H Víceúčelový spínaný napájecí zdroj Příručka uživatele Tuto příručku přechovávejte na bezpečném místě, abyste do ní mohli kdykoliv nahlédnout. Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní a provozní

Více

SV 1009 Návod na použití

SV 1009 Návod na použití SV 1009 Návod na použití Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Informace k bezpečnému používání... 2 Informace o monitoru... 2 Technická

Více

FD Trinitron Colour Television

FD Trinitron Colour Television R FD Trinitron Television Barevný televizní přijímač FD Trinitron Návod k obsluze KV-14LM1K 2000 by Sony Corporation Vytištěno v České republice K MENU Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali barevný televizor

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: /

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: / NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/03 Obj. č.: 35 07 30 / 35 07 33 Tento praktický přepínací pult Vám poslouží k rozšíření ozvučení prostorů z jednoho páru reproduktorů až na 4 páry u všech zesilovačů (nebo podobných

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

VAROVÁNÍ. Česky 1 2 Česky. DFT-506 5t i p a l c o vá (12.7 cm) TFT-LCD barevná televize/monitor s pamětí na 255 míst a dálkovým ovládáním.

VAROVÁNÍ. Česky 1 2 Česky. DFT-506 5t i p a l c o vá (12.7 cm) TFT-LCD barevná televize/monitor s pamětí na 255 míst a dálkovým ovládáním. Česky 1 2 Česky VAROVÁNÍ Vykřičník umístěný v trojúhelníku je varovný znak upozorňující uživatele na důležité pokyny provázející výrobek. Znak blesku se symbolem hrotu šipky umístěný v trojúhelníku je

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (FM-MASTER 1) Obj. č.: (FM-MASTER 2) Obj. č.: (FM-MASTER 3) Obj. č.: (4 zásuvky)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (FM-MASTER 1) Obj. č.: (FM-MASTER 2) Obj. č.: (FM-MASTER 3) Obj. č.: (4 zásuvky) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 20 19 (FM-MASTER 1) Obj. č.: 57 20 20 (FM-MASTER 2) Obj. č.: 57 20 30 (FM-MASTER 3) Obj. č.: 57 20 21 (4 zásuvky) 2 Úvod Spolehlivé a pohodlné řešení připojení různých spotřebičů

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

ConCorde-550CID Uživatelská příručka

ConCorde-550CID Uživatelská příručka ConCorde-550CID Uživatelská příručka BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Pozorně si přečtěte následující pokyny před použitím telefonu, aby bylo zařízení použito bezpečně a správně 2. Odpojte napájecí kabel od elektrické

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

PRESTIGIO TP03 TV Tuner Module

PRESTIGIO TP03 TV Tuner Module Všechny informace, které jsou obsažené v této příručce, mohou být předmětem změn bez jakéhokoliv dalšího upozornění. Modul TV tuneru Děkujeme Vám za zakoupení tohoto modulu TV tuneru. Ujistěte se, že v

Více

MI-1240. Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion. Montážní příručka

MI-1240. Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion. Montážní příručka MI-1240 Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion Montážní příručka Modul rozhraní MI1240 umožňuje připojení zdroje video signálu (například navigaci s výstupem RGB, DVD přehrávač nebo kameru) k displeji

Více

DVB-T přijímač/rekordér. Uživatelská příručka

DVB-T přijímač/rekordér. Uživatelská příručka DVB-T přijímač/rekordér Uživatelská příručka 01. Upozornění 1. Nepřechovávejte nebo nepoužívejte přijímač v místě s extrémně vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí či prašností 2. Výrobce nenese odpovědnost

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

LT-32C31BUE LT-26C31BUE LT-32C31SUE LT-26C31SUE

LT-32C31BUE LT-26C31BUE LT-32C31SUE LT-26C31SUE LT-32C31BUE LT-26C31BUE LT-32C31SUE LT-26C31SUE ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗКСПЛУ АТАЦИИ PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

Uživatelský manuál pro bezdrátový systém Concert 88

Uživatelský manuál pro bezdrátový systém Concert 88 Uživatelský manuál pro bezdrátový systém Concert 88 Přijímač CR88- vysvětlení ovládacích prvků na předním panelu Popis přijímače CR88 1/ Antennas (A a B)- Otočné připevnění antén umožňuje plnou rotaci

Více

BLUETOOTH AKTIVNÍ REPRODUKTORY

BLUETOOTH AKTIVNÍ REPRODUKTORY BLUETOOTH AKTIVNÍ REPRODUKTORY UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-BTS50.B M-BTS50.W cz Obsah Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled o produktu 4 Instalace produktu 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a

Více

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu Zapojení boxu Zapojení zahrnuje tyto kroky: 1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti 2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu 3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR 2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR Návod k obsluze Výhody produktu: Možnost současného sledování a nahrávání Kompaktní design Široká oblast použití 1. Diagram produktu www.spyobchod.cz Stránka 1 Jednotlivé

Více

Duo Cinema. Návod k obsluze

Duo Cinema. Návod k obsluze Duo Cinema Návod k obsluze Před prvním použitím si pečlivě prostudujte tento manuál. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Během přehrávání nemanipulujte s přístrojem. Pokud chcete přístroj přenášet, vyjměte z něj disk,

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Hyundai a Kia

MI Video rozhraní pro vozidla Hyundai a Kia MI-1252 Video rozhraní pro vozidla Hyundai a Kia Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, dva vstupy AV signálu z externích zdrojů (například DVD přehrávače) a video signál

Více

A180X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

A180X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor A180X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více