Dokumentácia o verejnom obstarávaní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokumentácia o verejnom obstarávaní"

Transkript

1 Dokumentácia o verejnom obstarávaní Príloha č.1 k IS o VO strana 1 z 2 Nadlimitné zákazky, podlimitné zákazky: Dokumentácia o podlimitnom a nadlimitnom verejnom obstarávaní obsahuje najmä: Požiadavka na zadanie zákazky na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb. Predbežné oznámenie, ak bolo zverejnené. Oznámenie o vyhlásení postupu verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, na Internete, resp. doručenie oznámenia vybraným uchádzačom. Súťažné podklady. Doklad o úhrade za súťažné podklady, ak sa požadovala. Zoznam uchádzačov, ktorým sa poskytli súťažné podklady. Doklad o vymenovaní členov komisie na otváranie obálok, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, vyhodnotenie ponúk, čestné vyhlásenia členov komisie, záznam o inštruktáži pre členov komisie. Záznam z otvárania obálok, dokumentácia o zaslaní záznamu z otvárania ponúk uchádzačom Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk s príslušnými prílohami o priebehu vyhodnotenia ponúk. Ponuky od uchádzačov. Doklady o zložení (vrátení) zábezpeky, ak sa požadovala. Oznámenie výsledku verejného obstarávania (prípadne zrušení vyhláseného postupu verejného obstarávania) uchádzačom. Originál zmluvy. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, na Internete. Ďalšie dokumenty. Ďalšími dokumentmi môžu byť : Výzva vybraným záujemcom, ak ide o užšiu súťaž alebo rokovacie konanie so zverejnením. Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania aj zahraničnej tlači (pri nadlimitnej metóde). Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Námietky uchádzača alebo záujemcu proti postupu obstarávateľa. Kompletná dokumentácia o vybavovaní námietky. Rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie o námietke. Záznamy z rokovaní so záujemcami v prípade rokovacieho konania so zverejnením. Odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením alebo bez zverejnenia. Príp. iné dokumenty. Podprahové zákazky: Požiadavka na zadanie zákazky na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb. Oznámenie o vyhlásení postupu podprahovej zákazky doručenie výzvy vybraným uchádzačom, na Internete, na výveske vo vestibule úradu. Súťažné podklady. Doklad o úhrade za súťažné podklady, ak sa požadovala. 21

2 Príloha č.1 k IS o VO strana 2 z 2 Zoznam uchádzačov, ktorým sa poskytli súťažné podklady. Doklad o vymenovaní členov komisie na vyhodnotenie ponúk, čestné vyhlásenia členov komisie, záznam o inštruktáži pre členov komisie. Záznam z otvárania obálok, dokumentácia o zaslaní záznamu z otvárania ponúk uchádzačom Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk s príslušnými prílohami o priebehu vyhodnotenia ponúk. Dokumentácia o zaslaní záznamu z otvárania ponúk uchádzačom. Ponuky od uchádzačov. Oznámenia výsledku verejného obstarávania (prípadne zrušení podprahovej zákazky uchádzačom. Originál zmluvy. Oznámenie o výsledku uchádzačom, na Internete, na výveske vo vestibule úradu. Príp. iné dokumenty. Zákazky s nízkymi hodnotami: Žiadosť na obstarávanie tovarov, služieb a prác. Dokumentácia o vykonanom prieskume trhu. Doklad o oprávnení podnikať od vybraného uchádzača (ak je potrebný). Zverejnenie zmluvy Príp. iné dokumenty. 22

3 Príloha č.2 k IS o VO strana 1 z 4 Hlavné činnosti, ktoré súvisia s použitými postupmi verejného obstarávania Verejná súťaž Spracovanie požiadavky na obstaranie zákazky na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb. Spracovanie súťažných podkladov. Zverejnenie oznámenia o vyhlásení postupu súťaže. - vo Vestníku verejného obstarávania, - na Internete Poskytovanie súťažných podkladov a evidencia uchádzačov. Vysvetľovanie súťažných podkladov, prípadne podkladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži. Preberanie ponúk. Menovanie členov komisie na hodnotenie ponúk. Inštruktáž pre členov komisie na hodnotenie ponúk. Otváranie obálok s ponukami, vyhodnotenie ponúk. Zaslanie záznamu z otvárania ponúk uchádzačom. Odovzdanie zápisnice z vyhodnotenia ponúk (vrátane všetkých predložených ponúk) komisii pre verejné obstarávanie. Doručenie oznámenia o poradí úspešnosti ponúk s odôvodnením uchádzačom. Prijatie návrhu zmluvy predloženej uchádzačom, ktorého ponuka bola najúspešnejšia, ak nebola podaná námietka resp. jej prijatie po vyriešení námietky. Zverejnenie výsledku verejnej súťaže - vo Vestníku verejného obstarávania - na Internete. Užšia súťaž Spracovanie požiadavky na obstaranie zákazky na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb na obstaranie tovaru. Spracovanie súťažných podkladov. Zverejnenie oznámenia o vyhlásení užšej súťaže - vo Vestníku verejného obstarávania, - na Internete. Preberanie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti záujemcov v užšej súťaži. Vyhodnotenie finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti záujemcov. Oznámenie výsledkov vyhodnotenia o splnení podmienok účasti v užšej súťaži. Zaslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom. Zaslanie súťažných podkladov, ak neboli súčasťou výzvy. Poskytovanie súťažných podkladov a evidencia uchádzačov. Vysvetľovanie súťažných podkladov. Preberanie ponúk. Menovanie členov komisie na hodnotenie ponúk. Inštruktáž pre členov komisie. Otváranie obálok s ponukami, vyhodnotenie ponúk. Zaslanie záznamu z otvárania ponúk uchádzačom. 23

4 Príloha č.2 k IS o VO strana 2 z 4 Odovzdanie zápisnice z vyhodnotenia ponúk (vrátane všetkých predložených ponúk) komisii pre verejné obstarávanie. Doručenie oznámenia o poradí úspešnosti ponúk s odôvodnením uchádzačov. Prijatie návrhu zmluvy predloženej uchádzačom, ktorého ponuka bola najúspešnejšia, ak nebola podaná námietka resp. jej prijatie po vyriešení námietky. Zverejnenie výsledku užšej súťaže. - vo Vestníku verejného obstarávania, - na Internete. Rokovacie konanie so zverejnením Spracovanie požiadavky na obstaranie zákazky na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb Odôvodnenie splnenia podmienky použitia rokovacieho konania so zverejnením. Zverejnenie oznámenia o vyhlásení rokovacieho konania so zverejnením - vo Vestníku verejného obstarávania, - na Internete. Preberanie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti záujemcov v rokovacom konaní so zverejnením. Vyhodnotenie finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti záujemcov. Oznámenie výsledkov vyhodnotenia o splnení podmienok v rokovacom konaní so zverejnením. Zaslanie výzvy vybraným záujemcov k rokovaniu. Rokovania s vybranými záujemcami uskutočňované s každým záujemcom osobitne. Spracovanie súťažných podkladov. Zaslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom. Zaslanie súťažných podkladov, ak neboli súčasťou výzvy. Poskytovanie súťažných podkladov a evidencia uchádzačov. Vysvetľovanie súťažných podkladov. Preberanie ponúk. Menovanie členov komisie na hodnotenie ponúk. Inštruktáž pre členov komisie. Otváranie obálok s ponukami, vyhodnotenie ponúk. Zaslanie záznamu z otvárania ponúk uchádzačom. Odovzdanie zápisnice z vyhodnotenia ponúk (vrátane všetkých predložených ponúk) obstarávateľovi. Doručenie oznámenia o poradí úspešnosti ponúk s odôvodnením uchádzačom. Prijatie návrhu zmluvy predloženej uchádzačom, ktorého ponuka bola najúspešnejšia, ak nebola podaná námietka resp. jej prijatie po vyriešení námietky. Zverejnenie výsledku rokovacieho konania so zverejnením. - vo Vestníku verejného obstarávania, - na Internete. Rokovacie konanie bez zverejnenia Spracovanie požiadavky na obstaranie zákazky na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb 24

5 Odôvodnenie splnenia podmienky použitia rokovacieho konania bez zverejnenia. Zaslanie výzvy vybranému záujemcovi k rokovaniu. Príloha č.2 k IS o VO strana 3 z 4 Preberanie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v rokovacom konaní so zverejnením od vybraného záujemcu. Vyhodnotenie finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti vybranému záujemcovi. Oznámenie výsledkov vyhodnotenia o splnení podmienok v rokovacom konaní bez zverejnenia. Zaslanie výzvy vybranému záujemcovi na predloženie zmluvy na dodávku predmetu obstarávania. Prijatie návrhu zmluvy predloženej uchádzačom, ktorého ponuka bola najúspešnejšia, ak nebola podaná námietka resp. jej prijatie po vyriešení námietky. Zverejnenie výsledku rokovacieho konania bez zverejnenia - vo Vestníku verejného obstarávania, - na Internete. Podprahové zákazky Spracovanie požiadavky na obstaranie zákazky na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb Spracovanie súťažných podkladov. Zverejnenie oznámenia o vyhlásení podprahovej užšej súťaže - zaslanie výzvy vybraným uchádzačom. - na Internete, na výveske vo vestibule úradu. Preberanie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v podprahovom obstarávaní. Vyhodnotenie finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti uchádzačov (ak to vyžaduje predmet obstarávania). Oznámenie výsledkov vyhodnotenia o splnení podmienok účasti. Zaslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom. Zaslanie súťažných podkladov, ak neboli súčasťou výzvy. Poskytovanie súťažných podkladov, ak neboli súčasťou výzvy Vysvetľovanie súťažných podkladov. Preberanie ponúk. Menovanie členov komisie. Inštruktáž pre členov komisie. Otváranie obálok s ponukami, vyhodnotenie ponúk. Zaslanie záznamu z otvárania ponúk uchádzačom. Odovzdanie zápisnice z vyhodnotenia ponúk (vrátane všetkých predložených ponúk) obstarávateľovi. Doručenie oznámenia o poradí úspešnosti ponúk s odôvodnením uchádzačom. Prijatie návrhu zmluvy predloženej uchádzačom, ktorého ponuka bola najúspešnejšia. Zverejnenie výsledku podprahového obstarávania Zverejnenie oznámenia vo VVO do 14 dní od podpisu zmluvy. - zaslanie výsledku uchádzačom - na Internete, na výveske vo vestibule úradu 25

6 Príloha č.2 k IS o VO strana 4 z 4 Zákazky s nízkymi hodnotami Spracovanie požiadavky na obstaranie zákazky na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky Vykonanie prieskumu trhu. Rokovanie s vybraným uchádzačom. Preberanie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti (ak to vyžaduje predmet obstarávania). Oznámenie výsledkov vyhodnotenia o splnení podmienok účasti. Prijatie návrhu zmluvy predloženej vybraným uchádzačom ak to vyžadujú osobitné predpisy. Zverejnenie výsledku na Internete. 26

7 Príloha č.3 k IS o VO strana 1 z 1 TECHNICKÉ POŽIADAVKY 1. Technické požiadavky na stavebné práce na účely tohto zákona vychádzajú z technických špecifikácií, ktorými sa určujú charakteristické vlastnosti stavebných prác, ktoré umožňujú, aby stavebné práce boli opísané tak, aby spĺňali určený účel. Technické požiadavky zahŕňajú najmä charakteristiky výrobku a materiálu podľa osobitného predpisu úrovne environmentálneho profilu a ďalšie požiadavky, ako je napríklad dostupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím. Zahŕňajú aj pravidlá na projektovanie, určovanie ceny, skúšobné podmienky, kontrolné podmienky, podmienky prevzatia stavebných prác, ako aj metódy a techniky výstavby a všetky ostatné technické podmienky, ktoré sa určia na základe všeobecne záväzných predpisov alebo technických noriem a ktoré súvisia so skončením stavebných prác a s materiálmi alebo časťami, ktoré tieto stavebné práce zahŕňajú. 2. Technické požiadavky na tovar a služby na účely tohto zákona vychádzajú z technických špecifikácií, ktorými sa určujú charakteristické vlastnosti tovaru a služieb. Tieto technické požiadavky zahŕňajú najmä charakteristiky výrobkov a materiálu podľa osobitného predpisu.1) 3. Norma na účely tohto zákona je technická norma podľa osobitného predpisu. 2) 4. Európska norma na účely tohto zákona je norma podľa osobitného predpisu.2) 5. Slovenská technická norma na účely tohto zákona je norma podľa osobitného predpisu. 2) 6. Európske technické osvedčenie na účely tohto zákona je kladné technické hodnotenie vhodnosti použitia výrobku na konkrétny účel založené na splnení základných požiadaviek na stavby pomocou základných charakteristík výrobku a podmienok určených na jeho využitie a použitie, ktoré vydáva príslušná právnická osoba. 7. Spoločná technická špecifikácia na účely tohto zákona je technická špecifikácia vypracovaná v súlade s postupom uznaným členskými štátmi, ktorá bola uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie. 8. Technický odkaz na účely tohto zákona je akýkoľvek produkt vytvorený európskymi normalizačnými organizáciami okrem európskych noriem, prijatý ako reakcia na potreby trhu. 1) 2 ods. 1 písm. i) zákona č. 264/1999 Z..z o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 3 zákona č.90/1998 Z..z o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 134/2004 Z..z 2) 5 zákona č. 264/1999 Z..z v znení neskorších predpisov 27

8 ZÁPIS Z PRIESKUMU TRHU K účtovnému dokladu číslo: Príloha č. 4 k IS o VO strana 1 z 1 Predmet zákazky: Slovník spoločného obstarávania (CPV): Spôsob vykonania prieskumu: zhromažďovaním cenníkov, informačných materiálov z výstav a veľtrhov, akciových letákov, katalógov, výstrižkov z časopisov a denníkov, informácií z internetových stránok, alebo telefonickým, elektronickým a faxovým oslovením dodávateľov. Por.č. Dodávateľ x. (obchodné meno, adresa jeho sídla) Vybraný dodávateľ: Cena v EUR bez DPH s DPH Zdôvodnenie výberu (ak nebola vybraná najnižšia cena): Kontaktná osoba číslo telefón Dátum a poznámka Obstarávacia cena: Doklady, ak sa požadovali, napr. doklad o oprávnení podnikať výpis z obchodného registra živnostenské oprávnenie iné Spôsob vzniku záväzku: Na základe zmluvy a následnej fakturácie za dodávku tovarov, prác a služieb. Na základe potvrdenej objednávky a následnej fakturácie za dodávku tovarov, prác a služieb. Na základe telefonickej objednávky a následnej fakturácie za dodávku tovarov, prác a služieb alebo úhrady hotovosťou. Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné podmienky nestrannosti a dôvernosti... zodpovedný zamestnanec: meno, priezvisko, funkcia a podpis... schválil: meno, priezvisko, funkcia a podpis V... dňa... 28

9 Príloha č. 5 k IS o VO strana 1 z 1 Adresy oslovených: Váš list číslo / zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka Kremnica VEC VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY ZASLANIE Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru/služby/stavebnej práce s názvom.... V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky podľa 102 v rámci prieskumu trhu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z. Na výber zmluvného partnera je použitý postup zákazka s nízkou hodnotou. Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastnite a predložíte akceptovateľnú cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou. S pozdravom Meno, priezvisko, funkcia, podpis osoby splnomocnenej za verejného obstarávateľa Príloha: Výzva na predloženie cenovej ponuky 29

10 V Ý Z V A Príloha č.6 k IS o VO strana 1 z 1 Zákazka s nízkou hodnotou podľa 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacie predpisy. na dodanie tovaru/služieb/stavebných prác s názvom.... Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov: Sídlo: IČO: Telefón: Fax: Stránkové hodiny: Kontaktná osoba: Typ zmluvy: napr. : Zmluva o dielo podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka Zmluva na služby podľa 269 Obchodného zákonníka Objednávka na predmet zákazky Miesto dodania predmetu zákazky: Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Slovník spoločného obstarávania: Súvisiace tovary/služby/stavebné práce: Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Variantné riešenie: Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: dňa... do... hod. doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej adrese, ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a. cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača. Podmienky financovania: Predávajúcemu sa poskytne/neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr... kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Kritéria na hodnotenie ponúk: cena s DPH/, prípadne ďalšie kritéria Meno, priezvisko, funkcia, podpis osoby verejného obstarávateľa zodpovednej za prieskum trhu 30

11 Príloha č. 7 k IS o VO strana 1 z 1 ZÁPIS Z PRIESKUMU TRHU (oslovenie minimálne 3 dodávateľov, predloženie cenovej ponuky) K účtovnému dokladu číslo: Predmet zákazky: Slovník spoločného obstarávania (CPV): Spôsob vykonania prieskumu: Termín vykonania prieskumu trhu: Výzva zaslaná minimálne trom dodávateľom: Por.č. Dodávateľ Cena v EUR (obchodné meno, adresa jeho sídla) bez DPH s DPH Ďalšie údaje na vyhodnotenie cenových ponúk Dátum a poznámka x. Vyhodnotenie prieskumu na základe určených kritérií: Kritéria: Spôsob hodnotenia: Vybraný dodávateľ: Zdôvodnenie výberu (ak nebola vybraná najnižšia cena): Obstarávacia cena: Doklady, ak sa požadovali, napr. doklad o oprávnení podnikať a) výpis z obchodného registra živnostenské oprávnenie iné Spôsob vzniku záväzku: Na základe zmluvy a následnej fakturácie za dodávku tovarov, prác a služieb. Na základe potvrdenej objednávky a následnej fakturácie za dodávku tovarov, prác a služieb. Na základe telefonickej objednávky a následnej fakturácie za dodávku tovarov, prác a služieb alebo úhrady hotovosťou. Zápis obsahuje ako prílohu všetky cenové ponuky Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné podmienky nestrannosti a dôvernosti... zamestnane zodpovedný za prieskum trhu: meno, priezvisko, funkcia a podpis... schválil: meno, priezvisko, funkcia a podpis V... dňa... 31

12 Adresy úspešného uchádzača: Príloha č. 8 k IS o VO strana 1 z 1 Váš list číslo / zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka Kremnica VEC OZNÁMENIE O VÝSLEDKU PRIESKUMU TRHU 102 ZÁKONA č. 25/2006 Z. z. Na základe našej výzvy naše číslo... zo dňa... nám bola v rámci prieskumu trhu doručená dňa... Vaša cenová ponuka na predmet zákazky.... Po preskúmaní a vyhodnotení doručených cenových ponúk Vám oznamujeme, že Vaša cenová ponuka bola najúspešnejšia a preto Vašu cenovú ponuku akceptujeme. Zároveň Vás pozývame na rokovanie o uzavretí zmluvy, ktoré sa uskutoční dňa...o... hod. v sídle verejného obstarávateľa na...poschodí v miestnosti č... Na rokovanie si prineste so sebou úradne overený doklad o oprávnení podnikať nie starší ako 3 mesiace ku dňu rokovania. S pozdravom Meno, priezvisko, funkcia, podpis osoby splnomocnenej za verejného obstarávateľa 32

13 Príloha č.9 strana 1 z 1 Adresy neúspešných uchádzačov: Váš list číslo / zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka Kremnica VEC OZNÁMENIE O VÝSLEDKU PRIESKUMU TRHU 102 ZÁKONA č. 25/2006 Z.z. Na základe našej výzvy naše číslo... zo dňa... nám bola v rámci prieskumu trhu doručená dňa... Vaša cenová ponuka na predmet zákazky.... Po preskúmaní a vyhodnotení doručených cenových ponúk Vám oznamujeme, že neakceptujeme Vašu cenovú ponuku nakoľko, napr.: Vami ponúknutá cena prekročila finančný limit pre použitie postupu verejného obstarávania alebo pri vyhodnotení cenových ponúk sa umiestnila na druhom, treťom... mieste. Za spracovanie cenovej ponuky Vám vyslovujeme poďakovanie. S pozdravom Meno, priezvisko, funkcia, podpis osoby splnomocnenej za verejného obstarávateľa

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: bit-studio spol. s r.o. Sídlo:, Slovensko Zastúpený: Ing. Jana Klimentová IČO: 35702877 Telefón:

Více

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. )

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1.Identifikácia

Více

Podlahová krytina gumolín a montážne príslušenstvo

Podlahová krytina gumolín a montážne príslušenstvo MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Výzva na predloženie ponuky/elektronicky Verejný obstarávateľ MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov verejného

Více

Dodávka tonerov do tlačiarni

Dodávka tonerov do tlačiarni Naše číslo Vaše číslo Vybavuje/kontakt Košice dňa S- 644 /2012 Ing. ľudmila Horňanská 31. 10. 2012 Vec: Verejná výzva na predloženie ponuky tovar V rámci zadávania podprahovej zákazky podľa 99 až 101 zákona

Více

Farby, laky, maliarské potreby

Farby, laky, maliarské potreby MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany v rámci postupu

Více

Dodávka potravín pre školskú jedáleň

Dodávka potravín pre školskú jedáleň Naše číslo Vaše číslo Vybavuje/kontakt Košice dňa S- 234/2012 Ing. ľudmila Horňanská 10. 5. 2012 Vec: Verejná výzva na predloženie ponuky tovar V rámci zadávania podprahovej zákazky podľa 99 až 101 zákona

Více

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. )

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1.Identifikácia

Více

Monitoring a management kvality vody Štrkoveckého jazera rok 2016

Monitoring a management kvality vody Štrkoveckého jazera rok 2016 VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY na zákazku s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na : Monitoring a management kvality vody Štrkoveckého

Více

Interná smernica školy o VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Interná smernica školy o VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Interná smernica školy o VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Organizačná smernica č. 005/2012 SMERNICA o verejnom obstarávaní na Základnej škole Pavla Országha Hviezdoslava v Seredi Účel predpisu : Smernica riaditeľa

Více

V Ý Z V A na predloženie ponuky podľa 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní na realizáciu stavebných prác : STAVEBNÉ ÚPRAVY

V Ý Z V A na predloženie ponuky podľa 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní na realizáciu stavebných prác : STAVEBNÉ ÚPRAVY V Ý Z V A na predloženie ponuky podľa 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní na realizáciu stavebných prác : STAVEBNÉ ÚPRAVY 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Úradný názov: Základná

Více

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE Verejné obstarávanie od 1.7.2013 Nadlimitná zákazka Podlimitná zákazka Jednoduchá zákazka (predtým zákazka s nízkou hodnotou) Verejné obstarávanie od 1.7.2013 Novelizácia zákona č.

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

OBEC OLEŠNÁ Olešná č. 493,

OBEC OLEŠNÁ Olešná č. 493, OBEC OLEŠNÁ Olešná č. 493, 023 52 Č. j.: VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK ZÁKAZKY v zmysle 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov verejného

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou podľa 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na : Zariadenie kuchyne

Více

Výzva na účasť a predloženie cenovej ponuky

Výzva na účasť a predloženie cenovej ponuky Výzva na účasť a predloženie cenovej ponuky jednoduchá zákazka na dodanie tovaru v zmysle 9 ods. 9 zákona č, 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Více

Servis a oprava kopírovacích zariadení

Servis a oprava kopírovacích zariadení ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY TOPOĽČANY Oddelenie ekonomiky Výzva na predkladanie ponúk zadávanie zákazky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Více

Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice

Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice Výzva na predloženie ponuky prieskum trhu Spis č.: 17-máj-A2-2013 V rámci postupu vo verejnom obstarávaní podľa 102 zákona č. 25/2006

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní ) Identifikácia

Více

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Výzva na predkladanie cenových ponúk Magistrát hl. m. SR Bratislavy Oddelenie verejného obstarávania Mgr. Barbora Uharčeková Primaciálne nám.1 814 99 Bratislava Váš list / Zo dňa Naše číslo 560/2013 Vybavuje / Linka Mgr. Z.Treská Bratislava

Více

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby Číslo : 14/2014/Ka

Více

Legislatíva a princípy verejného obstarávania v školách

Legislatíva a princípy verejného obstarávania v školách Legislatíva a princípy verejného obstarávania v školách Združenie pre zdravie a výživu Prevencia a zdravý životný štýl detí a mládeže v školách 17.10.2012 JUDr. Ľubomír Púček v školách terajší stav Zákon

Více

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá JA servis, s.r.o. Mestečko 178, 020 52 Mestečko Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá v zmysle 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Více

Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, Sereď

Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, Sereď Prieskum trhu (tovar) v Seredi, dňa 13.11.2014 Mesto Sereď ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva

Více

Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru

Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru Výzva na predloženie cenovej ponuky formou elektronickej aukcie Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru 1. Identifikácia obstarávateľa : Názov: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Více

V Ý Z V A. 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 2. Názov zákazky a typ zmluvy: 3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

V Ý Z V A. 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 2. Názov zákazky a typ zmluvy: 3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: V Ý Z V A Základná škola s materskou školou Tovarné na predloženie cenovej ponuky zákazky zadávanej podľa 9, ods. 9 zákona č. 2/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Více

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predkladanie ponúk v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa 9 ods. 9 na dodanie tovaru,,kancelárske

Více

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie cenovej ponuky spracovaná v zmysle 9 ods.9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Predmet zákazky : Obnova a dodávka tonerových kaziet do

Více

Materská škola, ul. S. H. Vajanského 5, Michalovce

Materská škola, ul. S. H. Vajanského 5, Michalovce 4 Materská škola, ul. S. H. Vajanského 5, 071 01 Michalovce IČO: 35542128, tel. 056/6424184, email: riaditelka@mssvaianskeho.sk www.msshvai anskeho. sk VÝZVA na predloženie ponuky k zákazke do limitov

Více

Obec Kráľov Brod, Obecný úrad Kráľov Brod

Obec Kráľov Brod, Obecný úrad Kráľov Brod Obec Kráľov Brod, Obecný úrad Kráľov Brod 925 41 Kráľov Brod č. 4, tel.: 03147780335, fax:03147780364, e-mail: kralov.brod@post.sk Výzva na predloženie ponuky (Prieskum trhu) zákazka podľa 9 ods. 9 zákona

Více

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY TAJOVSKÉHO 28B, 974 01 Banská Bystrica V Nitre, 3.2.2014 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY Zákazka v zmysle 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Více

MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA 1, KOŠICE

MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA 1, KOŠICE MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA 1, KOŠICE 040 13 IČO: 355 59 420 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY NA ZÁKAZKU S NÍZKOU HODNOTOU ČÍSLO : 10/2016 Zadávanie jednoduchých zákaziek nemá zákonom stanovené formálne

Více

Oprava ulice Malé trhovisko a Zigmund šachta asfaltovaním Banská Štiavnica.

Oprava ulice Malé trhovisko a Zigmund šachta asfaltovaním Banská Štiavnica. VÝZVA na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou (podľa ustanovenia 102 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Oprava

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z.) Číslo: VO 01/2014 Názov

Více

ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA

ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Výzva zákazka - Tovar podľa ustanovení 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní

Více

Výzva na predkl.ponúk: "Dodávanie ovocia a zeleniny v čerstvom stave"

Výzva na predkl.ponúk: Dodávanie ovocia a zeleniny v čerstvom stave Verejné obstarávanie Výzva na predkl.ponúk: "Dodávanie ovocia a zeleniny v čerstvom stave" Výzva na predkladanie cenových ponúk v prieskume trhu na predmet zákazky: Dodávanie ovocia a zeleniny v čerstvom

Více

ZŠ vzlatých Klasoch je verejným obstarávateľom podľa 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

ZŠ vzlatých Klasoch je verejným obstarávateľom podľa 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Základná škola, Hlavná 787/25, 930 39 Zlaté Klasy Zlaté Klasy, 10.06.2015 Výzva na predkladanie ponúk zverejnená v profile verejného obstarávateľa na svojom webovom sídle spracovaná v zmysle 9 ods. 9 zákona

Více

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk Obec Veľké Dravce, Školská 240, 985 42 Veľké Dravce Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia Výzva na predkladanie ponúk Zákazka podľa 9 odstavec 9 Zákona č. 25/2006

Více

Č. p.: UpIA-1894/2016-OOPS Počet listov: 4 Prílohy: 1/1 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Č. p.: UpIA-1894/2016-OOPS Počet listov: 4 Prílohy: 1/1 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY MINISTERSTVO OBRANY SR Výtlačok jediný! Č. p.: UpIA-1894/2016-OOPS Počet listov: 4 Prílohy: 1/1 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY (Zákazka na nákup tovaru podľa 139 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom

Více

Prílohy, ktoré je žiadateľ povinný predložiť ku dňu podania ŽoNFP na regionálne pracovisko PPA

Prílohy, ktoré je žiadateľ povinný predložiť ku dňu podania ŽoNFP na regionálne pracovisko PPA .Č. ovinné prílohy projektu rílohy, ktoré je žiadateľ povinný ku dňu podania ŽoNF na regionálne pracovisko A Áno/Nie/ Nie je potrebné Vypĺňa A Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu

Více

Zápisnica o vyhodnotení ponúk. LS Hronec na roky

Zápisnica o vyhodnotení ponúk. LS Hronec na roky Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog Hlavná 245/72, 976 52 Čierny Balog Zápisnica o vyhodnotení ponúk v zmysle 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a

Více

Zadanie zákazky podľa 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Zadanie zákazky podľa 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní Zadanie zákazky podľa 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní Identifikačné údaje 1 Verejný obstarávateľ Základná škola, Žitavská 1, 821 07 Bratislava 2 Organizačná zložka Základná škola

Více

Prvá EX-ANTE kontrola

Prvá EX-ANTE kontrola Prvá EX-ANTE kontrola Na prvú ex-ante kontrolu predkladá prijímateľ dokumentáciu ešte pred vyhlásením verejného obstarávania. Táto povinnosť sa na neho vzťahuje až po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP. Úlohou

Více

VÝZVA. Prieskum trhu

VÝZVA. Prieskum trhu VÝZVA Prieskum trhu podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len,,zákon ) I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY na zákazku s nízkou hodnotou

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY na zákazku s nízkou hodnotou VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY na zákazku s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na : Pripojenie do internetu 1) Identifikácia

Více

ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY ODBOR VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Špitálska 8, BRATISLAVA

ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY ODBOR VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Špitálska 8, BRATISLAVA ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY ODBOR VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Špitálska 8, 812 67 BRATISLAVA Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako verejný obstarávateľ v zmysle 6 ods. 1 písm. d) zákona

Více

S pozdravom, JUDr. Michal Mertiňák

S pozdravom, JUDr. Michal Mertiňák MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Stromová 1, 813 30 Bratislava 1 odbor pre verejné obstarávanie Záujemcovia Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava

Více

Vnútorný predpis č. 7/2009

Vnútorný predpis č. 7/2009 Vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave Vnútorný predpis č. 7/2009 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o verejnom obstarávaní Ročník 2009 Obsah Čl. 1 Úvodné ustanovenia...3

Více

Poznámka: Som platca DPH 1) Nie som platca DPH 1)

Poznámka: Som platca DPH 1) Nie som platca DPH 1) Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice Výzva na predloženie ponuky prieskum trhu Spis č.: 19-máj-A2-2013 V rámci postupu vo verejnom obstarávaní podľa 102 zákona č. 25/2006

Více

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Sereď 47/2016 Mgr. Ing. Daniela Vargová

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Sereď 47/2016 Mgr. Ing. Daniela Vargová Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Sereď 47/2016 Mgr. Ing. Daniela Vargová 27.9.2016 Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky Správa majetku Sereď, s.r.o., ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona

Více

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky Miestna akčná skupina Stará Čierna voda (Local Action Group Stará Čierna voda) 925 03 Horné Saliby, Hlavná 297, www.mas-scv.sk IČO: 42156122, DIČ: 2022710173 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:

Více

SPINEA s.r.o., Okrajová 33, Prešov VÝZVA. Prevodovka, Vinutie, Motor feedback, Teleso s konektormi

SPINEA s.r.o., Okrajová 33, Prešov VÝZVA. Prevodovka, Vinutie, Motor feedback, Teleso s konektormi SPINEA s.r.o., Okrajová 33, 080 05 Prešov Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ VÝZVA na predloženie ponuky na dodanie tovaru podľa 9 ods. 9 zákona o verejnom

Více

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky. Dodávka kancelárskych kobercov

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky. Dodávka kancelárskych kobercov VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Dodávka kancelárskych

Více

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY TOPOĽČANY Oddelenie ekonomiky ul. Škultétyho 1577/8, Topoľčany

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY TOPOĽČANY Oddelenie ekonomiky ul. Škultétyho 1577/8, Topoľčany ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY TOPOĽČANY Oddelenie ekonomiky ul. Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Výzva na predkladanie ponúk zadávanie zákazky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom

Více

Mesto Vrútky Mestský úrad Vrútky Matušovičovský rad č.4, Vrútky

Mesto Vrútky Mestský úrad Vrútky Matušovičovský rad č.4, Vrútky Mesto Vrútky Mestský úrad Vrútky Matušovičovský rad č.4, 038 61 Vrútky č.j. 743/2013 Vrútky, 01. 03. 2013 Výzva na predloženie cenovej ponuky (služby) prieskum trhu V súlade s 102 zákona č. 25/2006 o verejnom

Více

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov, realizuje prieskum trhu pre výber dodávateľa

Více

Výzva na predkladanie ponúk. 4. Požiadavky na uskutočnenie služby:

Výzva na predkladanie ponúk. 4. Požiadavky na uskutočnenie služby: Výzva na predkladanie ponúk v súlade 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie prác Číslo : 35/2014/Ka

Více

INTERNÁ SMERNICA OBCE KLENOVEC Č. 2/2016-S O POSTUPE PRI VEREJNOM OBSTARÁVANÍ ČASŤ 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

INTERNÁ SMERNICA OBCE KLENOVEC Č. 2/2016-S O POSTUPE PRI VEREJNOM OBSTARÁVANÍ ČASŤ 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA INTERNÁ SMERNICA OBCE KLENOVEC Č. 2/2016-S O POSTUPE PRI VEREJNOM OBSTARÁVANÍ (pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou v zmysle 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní) ČASŤ 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY, mestský podnik

TECHNICKÉ SLUŽBY, mestský podnik Záujemcom o zákazku na poskytnutie služieb - výkon stavebného dozoru Predloženie cenovej ponuky - výzva Vybavuje Banská Štiavnica Mgr. Bačíková 27. 07. 2016 0903 525 023 V súvislosti s pripravovanou investičnou

Více

Informácia o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Zbor väzenskej a justičnej stráže Informácia o výberovom konaní na voľné miesto vedúci odborný referent referátu centrálnej evidencie oddelenia logistiky Začiatok výberového konania : 03.04.2013 Termín

Více

Vojenský útvar 9994 Nemšová Nemšová Počet príloh : 1/1

Vojenský útvar 9994 Nemšová Nemšová Počet príloh : 1/1 Vojenský útvar 9994 Nemšová 31.10. 2013 CMM Zahraničných misií Počet listov: Nemšová Počet príloh : 1/1 Č.: MLFZZZ-315-3/2013 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky podľa 9 ods.9 Zákona č.25/2006

Více

VOJENSKÝ ÚTVAR 1003 BRATISLAVA Výtlačok č. : 1 č.: ČS PSR-131-1/2013 Počet listov : 4 Počet príloh : 1/1

VOJENSKÝ ÚTVAR 1003 BRATISLAVA Výtlačok č. : 1 č.: ČS PSR-131-1/2013 Počet listov : 4 Počet príloh : 1/1 VOJENSKÝ ÚTVAR 1003 BRATISLAVA Výtlačok č. : 1 č.: ČS PSR-131-1/2013 Počet listov : 4 Počet príloh : 1/1 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 1 zák. č. 25/2006

Více

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ Finančné limity platné a účinné po 1. marci 2015 Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 1 000 eur < 134 000 eur b) bod 3. alebo c)] Stavebné práce 1 000 eur < 5 186 000 eur b) bod.

Více

Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu ( 9 ods. 9)

Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu ( 9 ods. 9) VÍNO MRVA & STANKO, a.s Orešianská 7/A Trnava 917 01 IČO: 36 233 048 Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu ( 9 ods. 9) Identifikačné údaje obstarávateľa: VÍNO MRVA & STANKO, a.s. Sídlo: Orešianská

Více

4.A. Obstaranie náhradných nájomných bytov údaje o stavbe

4.A. Obstaranie náhradných nájomných bytov údaje o stavbe VZOR Príloha k opatreniu č. 338/2011 Z. z. Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti 1. Údaje o prijatí žiadosti 1 Evidenčné číslo žiadosti:

Více

MST Vestník č. 34/

MST Vestník č. 34/ 01849 - MST Vestník č. 34/2012-18.2.2012 OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Formulár: Príloha č. 4 k vyhláške č. 530/2009 Z. z. Druh postupu: Verejná súťaž. Druh zákazky: Tovary. ODDIEL I. VEREJNÝ

Více

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Námestie slobody 19 02/ 529 25 727 812 23 Bratislava Tel/Fax: 02/ 529 25 707 Výzva na rokovacie konanie. Po vykonaní prieskumu trhu v zmysle

Více

Tatranská Lomnica Vysoké Tatry. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (zdôvodnenie postupu verejného obstarávania)

Tatranská Lomnica Vysoké Tatry. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (zdôvodnenie postupu verejného obstarávania) Príloha č. 1 IRA 5/2011 Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (možný vzor) Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS Financie Tatranská Lomnica Tatranská Lomnica 128 059 60 Vysoké Tatry Určenie predpokladanej

Více

Oprava okien a žalúzií v administratívnej budove Sociálnej poisťovne pobočka Galanta. (Služby)

Oprava okien a žalúzií v administratívnej budove Sociálnej poisťovne pobočka Galanta. (Služby) VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Oprava okien a žalúzií

Více

Vec: Výzva na predloženie ponuky

Vec: Výzva na predloženie ponuky Titl.: /2016 Mgr.M. Kucharčíková/055 6965284 24.02.2016 Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bidovce Vec: Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ v súlade s 9 ods. 9 zákona č. 25/2006

Více

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky. Letné pneumatiky

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky. Letné pneumatiky VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Letné pneumatiky

Více

VELITEĽSTVO LOGISTIKY TRENČÍN

VELITEĽSTVO LOGISTIKY TRENČÍN VELITEĽSTVO LOGISTIKY TRENČÍN Trenčín, 29. mája 2008 Váš list číslo / zo dňa Naše číslo Vybavuje / / e-mail VeLog-252/39-9/2008-OŠM Ing. Margaréta Žákovská 0960 / 333 502 margareta.zakovska@mil.sk Vec

Více

Smernica Obce VINOSADY č.1/2014 o postupe obce ako verejného obstarávateľa podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Smernica Obce VINOSADY č.1/2014 o postupe obce ako verejného obstarávateľa podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní Smernica Obce VINOSADY č.1/2014 o postupe obce ako verejného obstarávateľa podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní Čl. I Všeobecné ustanovenia 1. Táto smernica je vydaná v súlade so zákonom

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

ÚSTAV EKOLÓGIE LESA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED Štúrova 2, Zvolen, Slovenská republika. Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky

ÚSTAV EKOLÓGIE LESA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED Štúrova 2, Zvolen, Slovenská republika. Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky ÚSTAV EKOLÓGIE LESA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED Štúrova 2, 960 53 Zvolen, Slovenská republika miesto, dňa: Zvolen, 6.11.2013 vybavuje: Ing. T. Vida tel. / fax: +421 907 072 863 e-mail: obstaravanie.vida@gmail.com

Více

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Sládkovičova 80, P. O. Box 109, Banská Bystrica 5

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Sládkovičova 80, P. O. Box 109, Banská Bystrica 5 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Sládkovičova 80, P. O. Box 109, 974 05 Banská Bystrica 5 ÚVTOS- 3-112-3 /3-2016 Výzva na predkladanie cenovej ponuky Rozšírenie IP kamerového systému (v zmysle 117

Více

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ:

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ: Obec Sklené 038 47 Sklené 97, IČO: 00316890, DIČ: 2020594972 Interný predpis 2/2012 Smernica Obce Sklené o zverejňovaní zmlúv a o zverejňovaní faktúr a objednávok Vydáva: Ján Gutten, starosta obce Sklené,

Více

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predkladanie ponúk V súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa 9 ods. 9 na dodanie tovaru Číslo: 55/2014

Více

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predkladanie ponúk 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) Drotárska cesta 46 811 02 Bratislava Kontaktné miesto: Tendrex, s.

Více

VÝZVA. Podprahová zákazka. (Tovar)

VÝZVA. Podprahová zákazka. (Tovar) VÝZVA Podprahová zákazka (Tovar) podľa 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru: Výpočtová technika s príslušenstvom

Více

Page 1 z 5 25862 - WYS Vestník č. 257/2015-31.12.2015 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

Více

adresa: Piešťany, PSČ , Nábrežie I. Krasku 4782/4. Štátna príspevková organizácia IČO: DIČ:

adresa: Piešťany, PSČ , Nábrežie I. Krasku 4782/4. Štátna príspevková organizácia IČO: DIČ: Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ: Národný

Více

PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE (alebo jej dokončenej časti)

PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE (alebo jej dokončenej časti) Lehota uloženia : 10 rokov Strana číslo : 1 PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE (alebo jej dokončenej časti) Stavebník Číslo zápisu Dátum začatia preberacieho konania Názov verejnej

Více

Výzva na predloženie ponuky k zákazke Autobusová preprava osôb

Výzva na predloženie ponuky k zákazke Autobusová preprava osôb Výzva na predloženie ponuky k zákazke Autobusová preprava osôb v súlade s ustanovením 117 v nadväznosti na 5 ods. 3 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Více

OBSTARÁVANIE PODPRAHOVÝCH ZÁKAZIEK A ZÁKAZIEK S NÍZKYMI HODNOTAMI

OBSTARÁVANIE PODPRAHOVÝCH ZÁKAZIEK A ZÁKAZIEK S NÍZKYMI HODNOTAMI OBSTARÁVANIE PODPRAHOVÝCH ZÁKAZIEK A ZÁKAZIEK S NÍZKYMI HODNOTAMI Verejné obstarávanie, t.j. zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb

Více

Dodávka stravovacích poukážok

Dodávka stravovacích poukážok Naše číslo Vaše číslo Vybavuje/kontakt Košice dňa S- 623/2011 Ing. ľudmila Horňanská 15. 11. 2011 Vec: Verejná výzva na predloženie ponuky tovar V rámci zadávania podprahovej zákazky podľa 99 aţ 101 zákona

Více

Návrh uznesenia. s c h v a ľ u j e

Návrh uznesenia. s c h v a ľ u j e kód uzn.10.7.1 5.3.2 12.3 Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu Návrh uznesenia s c h v a ľ u j e podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne O. Nepelu

Více

O B E C Súľov-Hradná

O B E C Súľov-Hradná O B E C Súľov-Hradná Smernica starostu obce Súľov-Hradná č. 1 /2013 o postupe obce Súľov-Hradná pri zadávaní jednoduchých zákaziek podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní Schválil: Ing. Jaroslav

Více

Mesto Lipany Mestský úrad, Krivianska 1, Lipany. S m e r n i c a

Mesto Lipany Mestský úrad, Krivianska 1, Lipany. S m e r n i c a Mesto Lipany Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany S m e r n i c a upravujúca postup verejného obstarávateľa Mesta Lipany pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na poskytnutie

Více

MESTSKÝ ÚRAD ŽIAR NAD HRONOM

MESTSKÝ ÚRAD ŽIAR NAD HRONOM Strana 1 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZÁKAZKA NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB, KTORÉ NIE SÚ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU (podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Více

1. Identifikácia osoby podľa 7 zákona o verejnom obstarávaní

1. Identifikácia osoby podľa 7 zákona o verejnom obstarávaní Výzva na predkladanie ponúk nadlimitnej zákazky zadávanej postupom podprahovej zákazky s názov predmetu zákazky : Vzdelávanie zamestnancov spoločnosti Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. 1. Identifikácia

Více

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8)

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8) Názov prijímateľa: Názov projektu: Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu časť A.1 - vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu Výzva: Kód

Více

S t r e d n á o d b o r n á š k o l a Ž e l o v c e

S t r e d n á o d b o r n á š k o l a Ž e l o v c e S t r e d n á o d b o r n á š k o l a Ž e l o v c e INTERNÁ SMERNICA K ZABEZPEČENIU PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA ZÁKAZIEK NA DODANIE TOVAROV, USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC A NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB V ZMYSLE

Více

Mesto Lipany Mestský úrad, Krivianska 1, Lipany. S m e r n i c a

Mesto Lipany Mestský úrad, Krivianska 1, Lipany. S m e r n i c a Mesto Lipany Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany S m e r n i c a upravujúca postup verejného obstarávateľa Mesta Lipany pri verejnom obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou na dodanie tovaru, zákaziek

Více

Výzva na predkladanie ponúk č. 4 (zadávanie podprahovej zákazky)

Výzva na predkladanie ponúk č. 4 (zadávanie podprahovej zákazky) Výzva na predkladanie ponúk č. 4 (zadávanie podprahovej zákazky) 1. Identifikácia osoby podľa 7 (ďalej len Obstarávateľ) Názov: Spojená škola Obec (mesto): Bratislava PSČ: 821 09 Ulica: Novohradská 3 IČO:

Více

Výzva na predloženie ponúk:

Výzva na predloženie ponúk: Oznámenie o zadaní zákazky - 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o VO) Výzva na predloženie ponúk:

Více

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania Výzva na predkladanie ponúk na zadávanie podprahovej zákazky podľa 99 zákona NR SR Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Více

Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice

Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice Ministerstvo obrany SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice - Č.p. SAMaV-727-4/2011-OIRŠU Výzva na predloženie cenovej ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v zmysle 102 ods. 1 zákona

Více

Národné stretnutie siete EURES Slovensko

Národné stretnutie siete EURES Slovensko ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY ODBOR VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Špitálska 8, 812 67 BRATISLAVA Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako verejný obstarávateľ v zmysle 6 ods. 1 písm. a) zákona

Více