21. Konference Národní sítě Zdravých měst ČR 25. listopadu 2014, Praha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "21. Konference Národní sítě Zdravých měst ČR 25. listopadu 2014, Praha"

Transkript

1 21. Konference Národní sítě Zdravých měst ČR 25. listopadu 2014, Praha Akce je součástí projektu NSZM ČR STRATEG-2, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

2 Kam nás posunula místní Agenda 21 v Chrudimi

3 Úvod prezentace 1. Zdravé město a MA 21 a město Chrudim systém pomocí MA Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudim sestavený pomocí systému MA Řešení problémů s využitím MA 21

4 UDRŽITELNÉ A ZDRAVÉ MĚSTO Místo pro zdravý a spokojený život obyvatel = zajištění stabilních podmínek kvality života a zdraví v dlouhodobém horizontu Kategorie A IDENTIFIKACE A NÁPRAVA NESOULADU Místní stav a trendy udržitelného rozvoje / zdraví Kategorie B IDENTIFIKACE A NÁPRAVA NESOULADU Strategické řízení k udržitelnému rozvoji / zdraví Kategorie C IDENTIFIKACE A NÁPRAVA NESOULADU Komunikace s veřejností k udržitelnému rozvoji / zdraví Kategorie D IDENTIFIKACE A NÁPRAVA NESOULADU Organizační nastavení pro zajištění zvyšování kvality veřejné správy

5 od roku 2001 realizujeme MA 21 prostřednictvím projektu Zdravé město do roku osvětové kampaně pro širokou veřejnost

6 od roku 2006 začínáme pracovat na systému MA 21, který předpokládá zapojení nejen partnerských organizací, ale především i celého MěÚ zabývá se nastavením procesů uvnitř MěÚ

7 v roce 2012 jsme přistoupili ke zpracování sebehodnocení dle Aalborgských závazků a začali se plně zabývat tématem UR rok 2013 byl věnován setkávání s experty v rámci auditu UR získali jsme doporučení pro posun v rámci UR

8 Tradiční nastavení systematického přístupu k řešení problémů, koncepcí apod. - MA 21 v Chrudimi 5. VYHODNOCENÍ 4. ŘEŠENÍ PROBLÉMU - REALIZACE odpovědnost, finance, příprava projektů, spolupráce s partneři&veřejnost 3. PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ projednání problémů, návrhů řešení v RM/ ZM, určení odpovědností, výběr řešení 2. ANALÝZA PROBLÉMU vazba na strategii, koncepce, vyjádření odborů, komisí RM, odborných partnerů 1. IDENTIFIKACE A FORMULACE PROBLÉMU Audit UR, komise, odborné analýzy, Desatero problémů, kulaté stoly, plánovací setkání apod. 8

9 Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudim Rok 2003 zadání ze strany ZM zpracování strategie odbornou firmou rozsáhlý dokument neřešil pilíř správného fungování města z hlediska UR zaměřený na vnitřní procesy pracovní skupiny schválení dokumentu ZM Rok 2014 pomocí systému MA 21 probíhá zpracování v režii MěÚ analytická část zpracovaná externí firmou na základě podkladů ne pouze dokument pro možnost financování směřování města k UR dle schválených Aalborgských závazků 4 pilíře 3 UR + 1 úřad akční plány indikátory odpovědnosti implementační pravidla vazba na rozpočet posuzování z hlediska UR

10 Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudim poznatky odboru ÚPR tzv. přežitý dokument, který v současné době už nezahrnoval a nereagoval na problematiku UR analýza plnění Aalborgských závazků, naplňování kategorie A MA 21 audit UR stanoviska odborníků 1. IDENTIFIKACE A FORMULACE PROBLÉMU Audit UR, komise, odborné analýzy, Desatero problémů, kulaté stoly, plánovací setkání apod.

11 Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudim setkání Odboru ÚPR návrh řešení porada vedoucích dohoda o postupu při jeho zpracování porada vedení starosta, místostarostové představení řešení 2. ANALÝZA PROBLÉMU vazba na strategii, koncepce, vyjádření odborů, komisí RM, odborných partnerů

12 Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudim stanovení časového harmonogramu zapojení komisí Rady města, odborných partnerů, podnikatelů, veřejnosti (10P)... zpracování analytické části externí firmou stanovení zadání využití výsledků dotazníkových průzkumů, anket, 10P, kulatých stolů, plánovacích setkání, koncepcí, strateg.dokumentů apod. sestavení pracovních skupin pracovníci MěÚ, NNO, škol, nemocnice, komisí, odborníků apod. 3. PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ projednání problémů, návrhů řešení v RM/ ZM, určení odpovědností, výběr řešení

13 Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudim řídící výbor strategické řízení, kvalitní úřad a organizace města PS Ekonomika ekonomika, podnikání, cestovní ruch PS Environmentální životní prostředí, územní rozvoj, doprava, bydlení PS sociálně společenská sociální oblast, zdraví, vzdělávání, kultura, sport, volnočasové aktivity stanovení garantů pro jednotlivé oblasti 3. PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ projednání problémů, návrhů řešení v RM/ ZM, určení odpovědností, výběr řešení

14 Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudim činnost pracovních skupin stanovení vize, podvizí, priorit, opatření provazba analýzy s návrhy priorit a opatření projednání návrhu strategie s veřejností v rámci 10P sběr námětů, připomínek doplnění projektového zásobníku 4. ŘEŠENÍ PROBLÉMU - REALIZACE odpovědnost, finance, příprava projektů, spolupráce s partneři&veřejnost

15 Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudim plán vychází z výsledků auditu UR, návrhů a doporučení oponentů, expertů návrh nové strategie schválení novým ZM vize: Chrudim, město s bohatou historií, vysokou kvalitou života, slibnou budoucností udržitelné a zdravé město, kde stojí za to žít. dále bude probíhat diskuse s nově zvolenými zastupiteli součást podaného projektu na MŽP projednání s veřejností na 10P nastavení indikátorů k opatřením zpracování katalogu indikátorů sestavení akčního plánu na 1 rok a jeho provázání s rozpočtem nově zařazen pilíř, který řeší kvalitu fungování MěÚ 4. ŘEŠENÍ PROBLÉMU - REALIZACE odpovědnost, finance, příprava projektů, spolupráce s partneři&veřejnost

16 Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudim

17 Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudim bude následovat po schválení dokumentu v ZM a vyhodnocení indikátorů 1x ročně sestavení Akčního plánu ve vazbě na rozpočet města následujícího roku 5. VYHODNOCENÍ

18 AZ kultura a místní tradice - úspěchy a výzvy Správa věcí veřejných a územní rozvoj VÝSLEDEK NA ZÁKLADĚ AUDITU UR Uspokojivý stav tématu vůči UR Silné stránky vyrovnaný rozpočet města schválena pravidla proti zadlužování města silná politická podpora udržitelného chování certifikace dle EMAS transparentní zadávání veřejných zakázek a jejich zveřejňování sledování spokojenosti občanů využívání služeb smluvního architekta města a spolupráce se Stavební fakultou ČVUT v Praze práce s veřejností, využívání moderních IT pro komunikaci problémů a záměrů města s ní nový územní plán města s kladnými stanovisky všech dotčených správních úřadů, vč. orgánů ochrany ŽP a ZPF Výzvy zpracování nového strategického plánu - AUDIT UR, 10P pokračování v zavádění strategického řízení - AUDIT UR zlepšení provázanosti strategických a koncepčních dokumentů - AUDIT UR využití brownfields s minimalizaci záborů ZPF - AUDIT UR zaměřit se na dosahování racionálních úspor - AUDIT UR další využívání architektonických soutěží pokračovat ve zdravém hospodaření města, vyrovnaný rozpočet zapojování veřejnosti do rozvoje města realizovat metody modernizace veřejné správy

19 Co Správa nám věcí pomohlo veřejných a územní rozvoj PROBLÉMY K ŘEŠENÍ zpracování nového strategického plánu - AUDIT UR, 10P pokračování v zavádění strategického řízení - AUDIT UR zlepšení provázanosti strategických a koncepčních dokumentů - AUDIT UR zaměřit se na dosahování racionálních úspor - AUDIT UR využití brownfields s minimalizaci záborů ZPF - AUDIT UR zapojování veřejnosti do rozvoje města zastřešující metoda pro řízení metod kvality kontrola MA práce na aktualizaci Strategického plánu pro udržitelný rozvoj města - AUDIT UR, 10P činnost strategického týmu pro UR příprava implementačních pravidel pro strategii nastavování energetického managementu opatření proti plýtvání - AUDIT UR organizační řád zakotvení pro všechny odbory projednávání s veřejností realizovat metody modernizace veřejné správy tým kvality pokyn tajemníka, soulad s existující směrnicí pro Týmovou spolupráci při realizaci projektů

20 AZ kultura a místní tradice - úspěchy a výzvy Životní prostředí VÝSLEDEK NA ZÁKLADĚ AUDITU UR Uspokojivý stav tématu vůči UR s podmínkami Silné stránky kvalita pitné vody 92% napojení na veřejný vodovod kvalitní čištění odpadních vod - 89 % napojení na odpadních vod na ČOV ekologická stability krajiny vysoké procento funkčních biokoridorů a biocenter nízký výskyt invazních rostlin zvyšování kvality zeleně třídění odpadů osvěta Výzvy zábor zemědělského půdního fondu zastavování zemědělské půdy - Audit zahájení třídění biodpadu 10P nastavení energetického managementu - Audit řešit průtah tranzitní dopravy městem obchvat 10P, Audit oddělení dešťové a splaškové kanalizace - Audit

21 Co nám pomohlo Životní prostředí PROBLÉMY K ŘEŠENÍ podstatné snížení trendu záboru zemědělské půdy I a II. třídy kvality - Audit řešení znečištění malých toků a s tím související kanalizace okrajových částí Chrudimi - Audit přijetí opatření na zlepšení kvality ovzduší ve městě včetně pokračování pravidelného měření kvality ovzduší - Audit řešení průniku ÚSES městem Audit třídění biodpadu 10P 2014 DALŠÍ DOPORUČENÍ dešťová voda v rozsáhlejších stavbách (PZ) se řeší oddělená likvidace dešťových a splaškových vod retencí, zasaky - Audit pitná voda - napojení místní části na veřejný vodovod Píšťovy - Audit propojení opatření k udržitelné energetice do uceleného systému - Audit 2014 omezení záboru zelených ploch revitalizace brownfields vodoprávní úřad - pravidelné kontroly v místních částech města, stanoviska při povolování nových staveb - vyvážecí jímky, ČOV v uplynulých 4 letech žádné havarijní stavy úhyn ryb, zakalení apod. pravidelné měření ovzduší nejsou překračovány stanovené limity ÚSES - založení "Broukoviště" v parku Střelnice - je koncipován jako ekopark 2015 odbahnění náhonu v parku Střelnice ÚSES - Audit odbahnění jezové zdrže v Soukenické ulici biokoridor městem ÚSES - Audit kontrolní měření hluku na vytipovaných místech městského okruhu aktualizace Plánu odpadového hospodářství - 10P zpracování SEA na nový Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudim Osvěta Energetický manažer, energetický management - Audit

22 Omezení záboru zelených ploch revitalizace brownfields každý má svého majitele, připraveny jsou studie na využití v souladu s nově vydaným ÚP bytová výstavba, služby, drobná výroba 7 ks)

23 AZ kultura a místní tradice - úspěchy a výzvy Doprava VÝSLEDEK NA ZÁKLADĚ AUDITU UR Uspokojivý stav tématu vůči UR s podmínkami Silné stránky synergie přesvědčení a práce volených orgánů města a úředního aparátu MěÚ odborně zdatný a silný aparát odboru dopravy a koordinačního pracoviště Zdravé město pestrost forem a prostředků komunikace s veřejností schopnost rozvíjet a postupně upravovat urbanistickou funkční strukturu města osvěta, řešení kritických míst na infrastrukturu, podpora pěších a cyklistů Výzvy zvážit možnost zpracování generelu dopravy pro celou zájmovou oblast - Audit zpracování generelu navázat na realizaci obchvatu města - Audit zaměřit se na podporu elektromobility (např. vybudováním veřejných dobíjecích stanovišť) - Audit řešení parkování ve městě i sídlištích 10P budování cyklostezek 10P

24 Co nám pomohlo Doprava PROBLÉMY K ŘEŠENÍ absence obchvatu - Audit komplexní generelu dopravy ve vazbě na realizaci obchvatu - Audit řešení parkování ve městě i sídlištích 10P budování cyklostezek 10P Bezpečné přechody - 10P 2015 Cyklostezka na Podhůru - 10P Projekty na řešení parkování - 10P Výkupy pozemků pro druhou etapu obchvatu - Audit 2014 výstavba obchvatu města Chrudim, přeložka silnice I/37, úsek Medlešice MÚK I/17, doba výstavby 2013 až 2015, celková délka obchvatu 5850 km výkupy pozemků pro druhou etapu obchvatu ve vazbě na obchvat se připravuje cyklostezka v ulici Dašická Audit, 10P řešení parkování na sídlištích - projednáno s veřejností 10P pokračování v budování bezpečných přechodů u kruhových objezdů 10P studie potřebnosti rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Chrudimi 10P výkup pozemků pro cyklostezku Na Podhůru 10P

25 AZ kultura a místní tradice - úspěchy a výzvy Udržitelná výroba a spotřeba VÝSLEDEK NA ZÁKLADĚ AUDITU UR Uspokojivý stav tématu vůči UR s podmínkami Silné stránky politická podpora udržitelného chování pracovníci úřadu berou udržitelné chování jako běžný standard v řadě oblastí USV certifikace dle EMAS výsledky v oblasti ekologické stopy města jsou nadprůměrně dobré participační proces potenciál pro efekty USV v rámci města osvěta Výzvy nedostatek kapacit pro realizaci USV v rámci města AUDIT UR neexistence systematického přístupu k energetickému managementu (EM) - AUDIT UR malá spolupráce se soukromým sektorem - AUDIT UR nedostatek aktivit města v některých oblastech USV, ve kterých dělá osvětu (pasivní budovy) - AUDIT UR poměrně vysoké množství produkovaného komunálního odpadu na obyvatele - AUDIT UR pokračování v osvětových akcích ověření EMAS třídění bioodpadu 10P

26 Co nám Udržitelná pomohlo výroba a spotřeba PROBLÉMY K ŘEŠENÍ zavést energetický management na veškerém majetku města všech budovách a veřejném osvětlení - AUDIT UR zpracovat energetickou koncepci- AUDIT UR stanovit konkrétní cíle pro zachování či snížení ekologické stopy úřadu a města a aktivity k jejich dosažení - AUDIT UR v rámci odpadového hospodářství se výhledově více zaměřit na prevenci vzniku odpadu - AUDIT UR třídění bioodpadu 10P 2014 je vytvořena pozice energetického manažera na MěÚ - AUDIT UR schválena energetická politika města - AUDIT UR zavedení systematického managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO AUDIT UR velké EPC - Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Chrudim malé EPC - Úspory elektrické energie v objektech města Chrudim a na veřejném osvětlení ověření EMAS, aktualizace Environmentálního prohlášení osvětové akce Den Země, Den s Technickými službami - téma odpady - AUDIT UR, 10P

27 AZ kultura a místní tradice - úspěchy a výzvy Zdraví obyvatel VÝSLEDEK NA ZÁKLADĚ AUDITU UR Uspokojivý stav tématu vůči UR Silné stránky zpracovaný odborný koncepční dokument - Zdravotní plán provázaný na rozpočet města pracovní skupina doplněná o odborníky z řad lékařů mezigenerační projekty preventivní kampaně a projekty podporující zdraví v oblasti zdraví Školy podporující zdraví spolupráce s neziskovými organizacemi, drobnými živnostníky apod. Výzvy více rozpracovat vyhodnocení a komentáře se závěry k analýze zdravotních indikátorů (z dat ÚZIS) Audit větší zapojení zdravotnických organizací, firem, církevních organizací i jednotlivých občanů - Audit hledat další odborné partnery na KHS, ZÚ, VŠ, MZ, kteří by mohli pomoci městu rozvíjet zdravotní politiku na úrovni současného vědeckého poznání Audit nekuřácké provozovny 10P mezigenerační projekty stárnutí populace

28 Co nám pomohlo Zdraví obyvatel PROBLÉMY K ŘEŠENÍ podrobnější rozbor dat analýzy zdravotního stavu obyvatel Audit problematika zdravého stravování Zdravotní plán nekuřácké provozovny 10P 2014 rozbor vyhodnocených indikátorů zdrav. stavu obyvatel 2014 ve spolupráci s KHS a dalšími odborníky s lékařským vzděláním aktualizace Zdravotního plánu města Chrudim na období projekty zaměřené za zdravé stravování ve spolupráci s partnery - Zdravotní plán certifikace nových nekuřáckých provozoven 10P osvětové kampaně zaměřené na zdraví témata grantů ZM a MA zpracování studie o zdraví a životním stylu dětí a školáků ve městě Chrudimi

29 AZ kultura a místní tradice - úspěchy a výzvy Ekonomika a podnikání VÝSLEDEK NA ZÁKLADĚ AUDITU UR Uspokojivý stav tématu vůči UR s podmínkami Silné stránky aktivní práce města z hlediska podpory podnikání podpora NNO ve vazbě na zaměstnanost znevýhodněných skupin obyvatelstva podpora podnikání v širším okolí v rámci spolupůsobení v regionální rozvojové agentuře dobré zkušenosti s proměnou a následným využitím brownfields na území města stabilizovaný a spíše rostoucí vývoj podnikatelských aktivit ve městě propracovaný systém komunikace s podnikatelskými subjekty ve městě organizace tradičních aktivit v oblasti rozvoje cestovního ruchu Výzvy po zahájení aktivit nového investora v PZ západ se pokusit dohodnout formy jeho participace na podpoře rozvoje města - Audit zaplnění průmyslových zón souběžně se zahájením výstavby obchvatu intenzivněji komunikovat s vlastníky přilehlých pozemků ohledně možností jejich využití jako nové rozvojové plochy (dle územního plánu) - Audit zvýšit dosud nízkou úroveň komerčního využití městského centra - Audit pokračovat na spolupráci v rámci mikroregionu v oblasti rozvoje cestovního ruchu - Audit pokračovat v každoročních tematicky zaměřených akcí k rozvoji cestovního ruchu - Audit

30 Co nám Ekonomika pomohlo a podnikání PROBLÉMY K ŘEŠENÍ aktuální strategický plán rozvoje města Chrudim oblast podnikání - Audit míru nezaměstnanosti v následujících 3 letech udržet v klesající tendenci směrem k průměru Pardubického kraje - Audit 2014 probíhá příprava nového Strategického plánu pro udržitelný rozvoj města - Audit pravidelné setkávání s podnikateli vznik Klubu chrudimských podnikatelů akční plán koncepce cestovního ruchu singl trek v Městských lesích Na Podhůře propagace regionálního značení značka železné hory certifikované produkty v rámci MAS vznik sociálního podniku Ušito s šancí 2015 aktivní příprava a spolupráce v rámci aglomerace Hradec Králové Pardubice v rámci ITI dopravní uzly, cyklodoprava, polytechnické vzdělávání, kanalizace

31 AZ kultura a místní tradice - úspěchy a výzvy Vzdělávání a výchova VÝSLEDEK NA ZÁKLADĚ AUDITU UR Uspokojivý stav tématu vůči UR Silné stránky školy naplňují v oblasti VUR předepsané náležitosti struktura a počet organizací, které se zabývají mimoškolním vzděláváním a péčí o potřebné (sociálně vyloučené, handicapované) je příkladná pořádání osvětových akcí ve spolupráci se školami programy jsou připravovány pro všechny cílové skupiny Výzvy zavedení systémů indikátorů, které by vyhodnocovaly vývoj VUR vytváření sítě - platformy pro spolupráci škol, NNO, podnikatelského sektoru a dalších relevantních organizací spolupráce s podnikateli zpracovat stručnou zprávu o neformálním vzdělávání v obci - Audit pokusit o vytváření širší sítě stakeholderů vzdělávání pro UR Audit systematicky podporovat VUR na školách 10P

32 Co nám pomohlo Vzdělávání a výchova PROBLÉMY K ŘEŠENÍ systematicky podporovat VUR na školách - 10P, Audit zavedení systémů indikátorů, které by vyhodnocovaly vývoj VUR 2014 konzultace s řediteli škol a nastavení systému VUR finance, programy, indikátory - 10P, Audit osvětové kampaně zaměřené na ochranu životního prostředí, zdraví, sociální problematiku grantový systém ZM a MA 21 finanční odměna pro školy, které realizují Zdravou školu 2015 Programy zaměřené na VUR: Ekoškolka pro celou rodinu Globální výchova Hraj si s geoparkem Lesní škola Podhůra

33 Venkovní tělocvična u ZŠ Dr.J.Malíka "Cítím se hrdý, když se dívám z okna své třídy"- VUR v praxi - žákovský PDP vytvořit místo pro setkávání vrstevníků vybavit místo prvky pro aktivní trávení volného času (fitness) naučit se komunikovat s představiteli města naučit se zapojovat veřejnost do rozvoje města naučit se napsat projekt zajistit finance upevňovat vztahy ve skupině třídě při aktivním trávení volného času, ale i při tvorbě projektu vytvoření prostředí na školní zahradě pro venkovní vyučování zapojení mladých do rozvoje města

34 AZ kultura a místní tradice - úspěchy a výzvy Kultura a místní tradice VÝSLEDEK NA ZÁKLADĚ AUDITU UR Uspokojivý stav tématu vůči UR Silné stránky významná památková zóna, nemovité památky a veřejná prostranství pravidelně udržovány dobrá péče o nehmotné kulturní dědictví (osobnosti, tradice) podporuje patriotismus dobrá kulturní vybavenost pro místní i pro návštěvníky významné akce a subjekty (Loutkářská chrudim, resp. loutkářství, MUBASO) spolupráce města se školami a s neziskovými organizacemi dobrá komunikace s veřejností transparentní grantový systém Výzvy jednotné vzhledy štítů v MPZ a celkové možnosti v regulaci reklamy - Audit UR vytvořit strategii k výkonu kulturní politiky města - Audit UR nový regulační plán MPZ

35 Co nám Kultura pomohlo a místní tradice PROBLÉMY K ŘEŠENÍ nadále posilovat kulturní atraktivity významné i z hlediska cestovního ruchu Audit UR jednotné vzhledy štítů v MPZ a celkové možnosti v regulaci reklamy - Audit UR Regulační plán MPZ zapojit veřejnost kontrola MA Historické město roku 2013 rok 2014 Chrudim sobě - Audit UR tradiční akce, jarmarky LCH, Obžínky - Audit UR oprava památek v MPZ FRB, fond regenerace - Audit UR přípravné práce na zpracování nového Regulační ho plánu MPZ - kontrola MA postupovat budeme podle stavebního zákona a s veřejností projednávat ty etapy, které zákon ukládá, a to s upozorněním na lhůty, do kterých je možné uplatnit námitky a připomínky (resp. podněty k návrhu zadání) pro seznámení veřejnosti s dokumentací maximálně využijeme sdělovací prostředky (např. regionální noviny, místní tisk, rozhlas) a připravíme kvalitní a podrobnou prezentaci

36 AZ kultura a místní tradice - úspěchy a výzvy Sociální prostředí VÝSLEDEK NA ZÁKLADĚ AUDITU UR Uspokojivý stav tématu vůči UR excelentní výsledky Silné stránky program prevence a zmírňování chudoby zásady pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Chrudim realizace principu prostupného bydlení vyhovující kapacita azylového bydlení i ubytovny podpora NNO, které poskytují širokou škálu relevantních programů podpory potřebným skupinám obyvatel bezbariérovost šetření spokojenosti obyvatel s životem v obci Výzvy podpora KPSS i nadále podporovat organizace poskytující sociální služby 10P poskytovat i nadále přímé dotace rozvoj péče o děti před 3 rokem života podpora dětských skupin 10P, AUDIT UR programy finanční gramotnosti informovat seniory o vyhlášce o podomním prodeji, domácím násilí 10P

37 Co nám pomohlo Sociální prostředí PROBLÉMY K ŘEŠENÍ rozvoj péče o děti před 3 rokem života AUDIT UR, 10P podporovat organizace poskytující sociální služby 10P informovat seniory o vyhlášce o podomním prodeji, domácím násilí - 10P společný dotazník s NNO na téma jesle - AUDIT UR, 10P fungující a stabilní síť sociálních služeb, potřeby prostřednictvím KPSS 10P přímé dotace pro NNO poskytující sociální služby sanace rodiny - služby pro ohrožené děti a jejich rodiny projekt Máme šanci na sobě pracovat - sociální podnik Ušito s šancí podpora dobrovolnictví zákaz podomního prodeje aneb Jak se bránit "šmejdům kampaň, beseda, samolepky - 10P

38 AZ kultura a místní tradice - úspěchy a výzvy Globální odpovědnost VÝSLEDEK NA ZÁKLADĚ AUDITU UR Uspokojivý stav tématu vůči UR Silné stránky Výzvy vůle ze strany vedení města směřovat k dlouhodobě udržitelnému rozvoji město podporuje zahraniční rozvojovou spolupráci osvětové akce v oblasti změny klimatu spolupráce se střediskem ekologické výchovy, tematika globální výchovy je sledována ekologická stopa města, tak Městského úřadu neexistence energetické koncepce a energetického manažera města - AUDIT UR partnerské město v rozvojové zemi - AUDIT UR vyčleňování alespoň symbolického příspěvku na rozvojovou spolupráci - AUDIT UR podpora Fairtrade podpora regionálních produktů

39 Co nám pomohlo Globální odpovědnost PROBLÉMY K ŘEŠENÍ zpracovat energetickou koncepci a zavést pozici energetického manažera - AUDIT UR partnerské město v rozvojové zemi - AUDIT UR vyčleňování alespoň symbolického příspěvku na rozvojovou spolupráci - AUDIT UR podpora Fairtrade podpora regionálních produktů 2014 zařazení energetického manažera do systému města - AUDIT UR zpracovávání energetického managamentu - AUDIT UR člen Asociace energetických manažerů měst a obcí charitativní akce Kolo pro Afriku podpora regionálních produktů certifikace v rámci MAS Chrudimsko podpora myšlenky FT

40 jsme si vědomi svých slabých stánek a rezerv stejně tak jako těch silných slabé stránky budeme postupně řešit a eliminovat chceme minimalizovat vliv slabých stránek na UR silné stránky budeme stabilizovat a posilovat

41 Děkujeme za pozornost. Šárka Trunečková Petr Kopecký

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ PRŮVODCE PROJEKTEM STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PROJEKT STRATEGICKÝ ROZVOJ MČ PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Energetické projekty v rámci systému místní Agendy 21 v ČR

Energetické projekty v rámci systému místní Agendy 21 v ČR Energetické projekty v rámci systému místní Agendy 21 v ČR Ing. arch. Marie Petrová Praha, MHMP, 12. května 2015 Seminář ICLEI Města, obce a projekty - využívání obnovitelných zdrojů a energetické efektivnosti

Více

Zdravé město Litoměřice

Zdravé město Litoměřice Zdravé město Litoměřice Zapojování veřejnosti do strategického plánování - zaměřeno na mobilitu Plány udržitelné městské mobility seminář, Praha, 1. června 2015 Kdy a jak zapojit veřejnost? V. VYHODNOCENÍ

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Prachatice, 19. března 2014 www.zdravamesta.cz/js Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to? podpořeného finančními prostředky

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Město Kopřivnice. ORM08p01. Akční plán zlepšování. Projektu Zdravé město a místní Agendy 21. pro rok 2014. zdravemesto.koprivnice.

Město Kopřivnice. ORM08p01. Akční plán zlepšování. Projektu Zdravé město a místní Agendy 21. pro rok 2014. zdravemesto.koprivnice. Město Kopřivnice ORM08p01 Akční plán zlepšování Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 pro rok zdravemesto.koprivnice.org Zpracovalo: Oddělení strategického plánování, 13.2. Město Kopřivnice Pozn.: tento

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Setkání se spolky a organizacemi MČ Praha 8 dne 3. 6. 2015

Setkání se spolky a organizacemi MČ Praha 8 dne 3. 6. 2015 Dnešní program Úvod a vzájemné seznámení Představení MA21 Informace o zapojení veřejnosti do přípravy strategickém plánu Participace na vytvoření seznamu služeb pro spolky a neziskové organizace a společnosti

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

Český Brod do roku 2022. Duben 2010

Český Brod do roku 2022. Duben 2010 Plnění Strategického plánu města m Český Brod do roku 2022 Duben 2010 Vznik strategického plánu Zahájen jení prací na strategickém m plánu prosinec 2006 Schválen lení strategického plánu zastupitelstvem

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

ěřice Místní a standardizované ukazatele, vazba na strategický plán

ěřice Místní a standardizované ukazatele, vazba na strategický plán Zdravé město Litoměř ěřice Místní a standardizované ukazatele, vazba na strategický plán Celostátní seminář MÍSTNÍ AGENDA 21 CESTA KE KVALITNÍ OBCI Ústí nad Labem, 10. července 2007 Místní Agenda 21 -

Více

APES Úspory energie a EPC, Energetický management

APES Úspory energie a EPC, Energetický management APES Úspory energie a EPC, Praha, 27.listopadu 2012 Energetický management města ě Litoměřice Schéma prezentace MA 21 v LTM MA 21 a Energetika Plánované aktivity MA 21 v Litoměřicích Popis, principy a

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PARTICIPACE VEŘEJNOSTI :: UDRŽITELNÝ ROZVOJ :: MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha, 4. června 2015 www.zdravamesta.cz/setkani-mc-2015 Akce je součástí projektu NSZM

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Jilemnice, 17. června 2015 www.zdravamesta.cz/ls2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

DV P-L HO CH KOP LT VS stav prům. PROFIL MA21 v kategorii B za rok 2010 KRITÉRIA MA21. Politik MA21 informační seminář politika pro

DV P-L HO CH KOP LT VS stav prům. PROFIL MA21 v kategorii B za rok 2010 KRITÉRIA MA21. Politik MA21 informační seminář politika pro DV P-L HO CH KOP LT VS stav prům. PROFIL M21 v kategorii B za rok Probíhají v rámci M21 1 KRITÉRI M21 Politik M21 informační seminář politika pro 2 D.1.1 zastupitele k M21 pravidelné porady politika s

Více

Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit

Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit Příloha č.3 benefitu Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit 1. Výchozí stav - charakteristika města a současná strategie 1.1. Charakteristika města

Více

přihláška je vyžadována u všech uchazečů: do 31. 1. 2013 předání kompletního Auditu UR za municipalitu do 28. 2. 2013

přihláška je vyžadována u všech uchazečů: do 31. 1. 2013 předání kompletního Auditu UR za municipalitu do 28. 2. 2013 Pravidla hodnocení MA21 v roce 2013 Pravidla pro hodnocení MA12 v roce 2013 navazují na obecné Zásady hodnocení kvality MA21. V pravidlech jsou upřesněny termíny, postupy a standardy v posuzování MA21.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít David Sventek Úřad Regionální rady 19.5.2014, Ostrava Program NovéprogramovéobdobíEU 2014 2020 Ostravskáaglomerace klíčovázjištění Integrovanéteritoriálníinvestice

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Strategický plán rozvoje města Mšena pro roky 2014-2019

Strategický plán rozvoje města Mšena pro roky 2014-2019 Strategický plán rozvoje Mšena pro roky 2014-2019 A. Oblast infrastruktury a podnikání A.1. Vytvořit podmínky pro stabilní rozvoj Tvorba a aktualizace koncepčních dokumentů A.1.1. vytvoření nové závazné

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Informační systém pro strategické řízení. Funkce, nástroje, příklady využití [Kopřivnice; Hodonín] Podzimní škola NSZM Hodonín; 5.11.

Informační systém pro strategické řízení. Funkce, nástroje, příklady využití [Kopřivnice; Hodonín] Podzimní škola NSZM Hodonín; 5.11. Informační systém pro strategické řízení Funkce, nástroje, příklady využití [Kopřivnice; Hodonín] Podzimní škola NSZM Hodonín; 5.11.2008 www.dataplan.info Vstupní stránka DataPlánu www.dataplan.info Mini-port

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Strategické plánování Olomouckého kraje. Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014

Strategické plánování Olomouckého kraje. Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014 Strategické plánování Olomouckého kraje Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014 9. června 2014 I. Strategie na úrovni EU Obecné vize rozvoje a strategie v oblastech regulovaných EU

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Zdravá městská část Praha 21 Újezd nad Lesy

Zdravá městská část Praha 21 Újezd nad Lesy Projekt Zdravá městská část Praha 21 Újezd nad Lesy Újezd nad Lesy realizuje Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 od roku 2011 Držitel ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě za rok 2012»Organizace

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Moravskoslezský kraj - Ostrava, 5. listopadu 2014 www.zdravamesta.cz/ps2014 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše úvodní jednání 3. 4. 2012 Program 1. Představení SPF Group a. Profil firmy b. Významné reference 2. ISRR Krkonoše a. Výstupy b. Harmonogram c. Organizace

Více

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví Efektivní strategie podpory zdraví Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

Dlouhodobý program NSZM ČR

Dlouhodobý program NSZM ČR BRÁNA KVALITY Dlouhodobý program NSZM ČR Podzimní zasedání VH NSZM ČR Jihlava, 13. prosince 2006 NSZM ČR 2006 1 Program a metodika NSZM Česká Brána 21 / New Gate 21 1998-2006 Program Česká Brána 21 titul

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více