Právnická fakulta. Masarykovy univerzity. Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právnická fakulta. Masarykovy univerzity. Bakalářská práce"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Bakalářská práce Zásady vedení katastru a jejich uplatňování v praxi Marcela Leblochová Akademický rok 2008/2009 Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na téma: Zásady vedení katastru a jejich uplatňování v praxi zpracovala samostatně na základě níže uvedených pramenů a literatury....

2 Obsah bakalářské práce: 1. Úvod 1.1 Katastr nemovitostí ČR 1.2 Katastrální úřady 1.3 Pojem a účel katastru 1.4 Základní funkce, předmět a obsah katastru 1.5 Současná právní úprava katastru 1.6 Zákon č. 8/2009 Sb. a další připravované novely zákonů 2. Zásady vedení katastru a jejich uplatňování v praxi 2.1 Zásady vedení katastru 2.2 Vymezení základních zásad Zásada legality (zákonnosti) Zásada priority Zásada veřejnosti - formální publicity Zásada ochrany dobré víry - materiální publicity Zásada konstitutivní - intabulační princip Zásada závaznosti Zásada oficiality a zásada dispoziční Zásada souladnosti údajů se skutečným stavem Zásada přehlednosti Zásada komplexnosti 3. Interní pokyny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 3.1 Jednací řád 3.2 Statut katastrálních úřadů 22

3 4. Vnitřní struktura a organizační schema resortu zeměměřictví a katastru 4.1 Organizační schéma resortu Zeměměřictví a katastru Vnitřní struktura Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 5. Příklad z aplikační praxe katastru nemovitostí 5.1 Úvod do problematiky zápisu nemovitosti do katastru 5.2 Přílohy 5.3 Vlastní rozbor a zhodnocení vad zápisu 5.4 Závěr 6. Závěr 7. Resumé 8. Seznam použité literatury 9. Přílohy 33

4 1. Úvod 1. 1 Katastr nemovitostí ČR Katastr nemovitostí České republiky (dále jen katastr) je soubor údajů o nemovitostech na území České republiky, zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení včetně evidence vlastnických a jiných věcných práv, na těchto nemovitostech váznoucích. Katastr je vedený jako informační systém o území České republiky převážně počítačovými prostředky, kde základní územní jednotkou je katastrální území a jeho operát mimo jiné tvoří: Soubor geodetických informací, který zahrnuje katastrální mapu (včetně jejího číselného vyjádření ve stanovených katastrálních územích) Soubor popisných informací, který zahrnuje údaje o katastrálních územích, o parcelách, o stavbách, o bytech a nebytových prostorech, o vlastnících a jiných oprávněných, o právních vztazích a právech a skutečnostech, stanovených zákonem. Katastr nemovitostí je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů. Katastr nemovitostí je jedním z datově nejrozsáhlejších informačních systémů státní správy. V roce 1998 byla dokončena digitalizace jeho souboru popisných informací, nyní se na základě požadavku Evropské unie pracuje na digitalizaci souboru geodetických informací. Vstupem do aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí se dají bezplatně získat vybrané informace o parcelách a budovách evidovaných v katastru nemovitostí, včetně informací ohledně omezení vlastnických práv. na adrese: Pro registrované uživatele slouží placený dálkový přístup pro poskytování údajů z katastru nemovitostí pomocí počítačové sítě na adrese: 44

5 1. 2 Katastrální úřad Katastrální úřad je (věcně příslušný) správní úřad, který vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky včetně zápisů práv k nemovitostem do katastru. Působnost katastrálních úřadů je vymezena zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, kterým byly katastrální úřady zřízeny. Katastrální úřady byly zřízeny dnem 1. ledna 2004 ustanovením 2 odst. 2 zákona č. 359/1992 Sb. O zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zákona č. 175/2003 Sb. Sídla a územní působnost katastrálních úřadů jsou stanoveny v příloze č. 2 zákona č. 359/1992 Sb. O zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Seznam katastrálních pracovišť, která jsou vnitřními organizačními jednotkami katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu, je uveden ve sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního zveřejněném ve Sbírce zákonů. Katastrální úřady jsou podle 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb. O zeměměřických a katastrálních orgánech přímo řízeny Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Katastrální úřad řídí podle 2 odst. 3 zákona č. 359/1992 Sb. O zeměměřických a katastrálních orgánech ředitel jmenovaný a odvolávaný předsedou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Katastrální úřady a) vykonávají státní správu katastru nemovitostí České republiky, b) vykonávají správu zhušťovacích bodů a podrobných polí polohového a výškového, c) projednávají porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí České republiky d) schvalují změny pomístního názvosloví a zabezpečují činnosti spojené se standardizací geografického názvosloví, e) schvalují změny hranic katastrálních území, 55

6 f) vykonávají správu základních státních mapových děl stanovených Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, g) plní další úkoly na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky, kterými je pověří Český úřad zeměměřický a katastrální. 1.3 Pojem a účel katastru nemovitostí Katastr nemovitostí České republiky byl zřízen zákonem č. 344/1992 Sb. O katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), který nabyl účinnosti dnem 1. ledna Ustanovení 1 odst. 1 tohoto zákona zní: Zřizuje se katastr nemovitostí České republiky (dále jen katastr ). Údaje z katastru nemovitostí poskytují pracoviště katastrálních úřadů ve formě veřejných listin, k údajům vedeným ve formě počítačových souborů může každý získat dálkový přístup pomocí počítačové sítě do centrální databáze, aktualizované z podkladů, průběžně dodávaných katastrálními pracovišti, nebo požádat o hromadný výdej údajů ve standardních výměnných formátech, případně o kopie katastrálních map ve formě rastrových souborů. Vstupem do aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí je možno bezplatně získávat vybrané informace o parcelách a budovách evidovaných v KN, včetně informace o jejich vlastnictví a informace o stavu některých řízení na pracovištích katastrálních úřadů. Pojem a účel katastru nemovitostí je uveden v ustanovení 1 odst. 2,3,4 zákona č. 344/1992 Sb. O katastru nemovitostí České republiky (katastrálního zákona) ve znění zákona č. 8/2009 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. března 2009, takto: 1 odst. 2 uvádí: Katastr je soubor údajů o nemovitostech v České republice ( dále jen nemovitosti ) zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Součástí katastru je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem podle zvláštního předpisu 1) (dále jen právní vztahy ) a dalších práv k nemovitostem podle tohoto zákona. 1) zákon č. 265/1992 Sb. O zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 66

7 1 odst. 3 uvádí: Katastr je zdrojem informací, které slouží a) k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické, b) pro tvorbu dalších informačních systémů sloužících k účelům uvedeným v písmenu a). 1 odst. 4: Katastr je veden jako informační systém o území České republiky převážně počítačovými prostředky Základní funkce katastru, jeho předmět a obsah Základními funkcemi katastru jsou funkce: - evidenční, - informační - ochranná. Základním posláním katastru nemovitostí je vést evidenci o nemovitostech, které jsou předmětem zápisu do katastru nemovitostí. Ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb. O katastru nemovitostí České republiky (katastrálního zákona) vymezuje předmět katastru, tedy nemovitosti evidované katastrem takto: V katastru se evidují a) pozemky v podobě parcel b) budovy spojené se zemí pevným základem, a to 1. budovy, kterým se přiděluje popisné nebo evidenční číslo, 2. budovy, kterým se popisné nebo evidenční číslo nepřiděluje a které nejsou příslušenstvím jiné stavby evidované na téže parcele, c) byty a nebytové prostory, vymezené jako jednotky podle zvláštního zákona 2) v budovách (dále jen byty a nebytové prostory ), d) rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat evidenci podle odstavce 1 písm b) nebo c), požádá-li o to vlastník nemovitosti (dále jen vlastník ) nebo jiná osoba oprávněná z práva, které se zapisuje do katastru (dále jen jiný oprávněný ) e) rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat evidenci podle odstavce 1 písm. b) nebo c) v souvislosti se vznikem, změnou nebo zánikem věcného práva 2) zákon č. 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů) ve znění zákona č. 273/1994 Sb 77

8 f) stavby spojené se zemí pevným základem, o nichž to stanoví zvláštní předpis. Ustanovení 3 zákona č. 344/1992 Sb. O katastru nemovitostí České republiky (katastrálního zákona) vymezuje obsah katastru tedy údaje o objektech a skutečnostech, které jsou předmětem katastru, takto: Katastr obsahuje: a) geometrické určení a polohové určení nemovitostí a katastrálních území, b) druhy pozemků, čísla a výměry parcel, popisná a evidenční čísla budov, vybrané údaje o způsobu ochrany a využití nemovitostí, čísla bytů a nebytových prostorů a pojmenování nebytových prostorů, dále údaje pro daňové účely a údaje umožňující propojení s jinými informačními systémy, které mají vztah k obsahu katastru, c) údaje o právních vztazích včetně údajů o vlastnících a o jiných oprávněných a údaje o dalších právech k nemovitostem podle tohoto zákona d) údaje o podrobných polohových bodových polích e) místní a pomístní názvosloví 3) K nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí se zapisuje vlastnické právo, zástavní právo, právo odpovídající věcnému břemeni a předkupní právo s účinky věcného práva, tak jak je uvedeno v 1 odst. 1 a 2 zákona č. 265/1992 Sb o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Dle ustanovení 7 tohoto zákona se tato práva, která vznikla, změnila se nebo zanikla ze zákona, rozhodnutím státního orgánu, příklepem licitátora na veřejné dražbě, vydržením atd. zapisují záznamem údajů do katastru nemovitostí na základě listin vyhotovených státními orgány. Do katastru se zapisují i další práva dle ustanovení 2 odst. 4 zákona č. 344/1992 Sb. O katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) ve znění zákona č. 8/2009 Sb: K nemovitostem evidovaným v katastru se do katastru zapisují a) právní vztahy zapisované podle zvláštního zákona 1) b) příslušnost organizačních složek státu a státních organizací hospodařit majetkem státu 4) c) právo hospodařit s majetkem státu 5), d) správa nemovitostí ve vlastnictví státu 6) e) oprávnění městských částí hlavního města Prahy hospodařit se svěřeným majetkem hlavního města Prahy 7) 88

9 f) oprávnění městských částí statutárních měst hospodařit se svěřeným majetkem statutárních měst 8) g) správa nemovitosti, vykonávaná organizační složkou nebo příspěvkovou organizací zřízenou územním samosprávným celkem 9), h) příslušnost k organizační složce právnické osoby, pokud je zapsána v obchodním nebo jiném zákonem stanoveném rejstříku a vedoucí této organizační složky je orpávněn nakládat s nemovitostí evidovanou v katastru jménem právnické osoby, k níž organizační složka přísluší 10), i) další skutečnosti podle povahy evidované věci, které jsou na základě tohoto zákona obsahem katastru Informační funkce katastru je obsažena v ustanovení 1 odst. 4 zákona č., 344/1992 Sb. O katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), který uvádí, že katastr nemovitostí je veden jako informační systém o území České republiky. Podmínky pro poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, formy poskytování údajů z katastru a úplaty za poskytování údajů z katastru upravuje především vyhláška č. 162/2001 Sb. O poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, která nabyla účinnosti dnem 1. června ) ČSN Názvosloví v geodézii a kartografii 4 ) zákon č. 219/2000 Sb. O majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 5 ) 2 odst. 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 103/2001 Sb. a č. 202/2002 Sb.. 6 ) 17 zákona č. 229/1991 Sb. O úpravě vlastnických vztahů k půdě, ve znění zákona č. 183/1993 Sb. 7) 20 zákona ČNR č. 418/1990 Sb. O hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 8/1993 Sb. 8) dle ustanovení zákona č. 128/2000 Sb. O obcích 9) zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 10) 7, 21 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, 10 zákona Č. 21/1992 Sb. O bankách, 27 zákona č. 227/1997 Sb. O nadacích, nadačních fondech 99

10 Ochranná funkce katastru je mimo jiné uvedena v 1 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb. O katastru nemovitostí České republiky, (katastrální zákon) ve znění zákona č. 8/2009 Sb. takto Katastr je zdrojem informací, které slouží a) k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické, b) pro tvorbu dalších informačních systémů sloužících k účelům uvedeným v písmenu a) Současná právní úprava katastru nemovitostí Současně platná právní úprava katastru nemovitostí je obsažena v těchto právních předpisech: 1) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů a to zákona č. 89/1996 Sb., 103/2000 Sb., 120/2000 (úplné znění vyhlášeno pod č. 172/2000 Sb.), 220/2000 Sb., 53/2004 Sb., 186/2006 Sb., 342/20006 Sb., 269/2007 Sb., 8/2009 Sb. 2) Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů a to zákona č. 210/1993 Sb., 90/1996 Sb., 27/2000 Sb., 30/2000 Sb., 120/2001 Sb., 59/2005 Sb., 186/2006 Sb., 296/2007 Sb. 3) Vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů a to vyhlášky č. 460/2003 Sb., 345/2004 Sb., 44/2005 Sb., 457/2006 Sb., 50/2008 Sb., 76/2009 Sb. 4) Nařízení vlády č. 111/2001 Sb., o porovnávání a přejímání údajů katastru nemovitostí České republiky a evidence obyvatel 5) Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb.o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), (katastrální vyhláška) 6) Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů a to zákona č. 107/1994 Sb., 200/1994 Sb., 62/1997 Sb., 132/2000 Sb., 186/2001 Sb., 175/2003 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod č. 11/2004 Sb.), 499/2004 Sb. 10

11 7) Sdělení č. 263/2005 Sb., seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu 1.6 Zákon č. 8/2009 a další připravované novely zákonů Základní principy nové právní úpravy spočívají v zásadě veřejnosti a ochraně osobních údajů. Dne 1. března 2009 nabyl účinnosti zákon č. 8/2009 Sb., který mění zákon č. 344/1992 Sb. O katastru nemovitostí České republiky, (katastrální zákon) v tom smyslu, že Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu udává postavení správce osobních údajů evidovaných v katastru a Katastrálním úřadům udává postavení zpracovatelů těchto osobních údajů. Nové změny uvedené v 21 plně respektují princip veřejnosti katastru, ale současně omezí anonymitu nakládání s údaji poskytovanými katastrem nemovitostí. Běžných výpisů z katastru nemovitostí s údaji v rozsahu jednotlivých nemovitostí se navrhované změny netýkají. Informace o vlastnictví konkrétní osoby v rámci celé ČR, kopii nabývacího titulu (kupní smlouvy nebo rozsudku) podle novely získá jedině žadatel, který se identifikuje a uvede účel, pro který tyto výstupy potřebuje. Tedy se neomezí veřejnost katastru, ale pouze anonymita osob, kterým jsou informace z katastru nemovitostí poskytovány. Bude tak vedena evidence osob, kdo a za jakým účelem získává jaké údaje o přehledu vlastnictví z území České republiky. Nebude možné nahlížet přímo do sbírky listin, poskytovány budou pouze kopie listin na základě písemné žádosti. Smyslem novely je zvýšit kontrolu nad poskytováním některých dat při zachování zásady veřejnosti katastru, se kterou počítá i návrh nového občanského zákoníku. Dále dne 1. dubna 2009 nabude účinnosti novela vyhlášky o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky 11), zákon č. 76/2009 Sb., který např. vkládá do vyhlášky nově 13a), který uvádí, že katastrální úřad vyhotoví za úplatu prostou kopii listin ze sbírky listin katastru na základě osobní žádosti, žádosti prostřednictvím datové schránky nebo žádosti opatřené úředně ověřeným podpisem žadatele, fyzické osoby jednající za 11

12 právnickou osobu nebo otiskem úředního razítka a podpisem oprávněné osoby za orgán veřejné moci nebo organizační složku státu. Dále novela zákona o správních poplatcích 12), zákon č. 9/2009 Sb., nikterak nemění položky , které se týkají ceníku výstupů z katastru nemovitostí, další změny přinese až následující novela, zákon č. 41/2009 Sb., který nabude účinnosti dnem 1. ledna Správní poplatky by se měly ve znění navrhovaného zákona změnit tak, že za každé navrhované právo, které má být zapsáno k nemovitosti, by měl být stanoven správní poplatek ve výši 500,- Kč, s tím, že maximální jednorázový poplatek za návrh na vklad věcných práv do katastru nemovitostí by měl být ve výši ,- Kč.13) Dne 1. dubna 2009 nabývá účinnosti novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 14), zákon č. 477/2008 Sb., který např. nově obsahuje ustanovení 22 o porušení rozpočtové kázně, 22a) o správních deliktech a 22b) společná ustanovení ohledně odpovědnosti za správní delikty. Dále novela zákona č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 15) by měla odstranit rozpor v zásadě priority, kdy připravované znění zákona namísto ustanovení, 2 odst.2: práva vznikají, mění se nebo zanikají dnem vkladu, zakotví ustanovení k okamžiku podání vkladu do katastru.dále by měla být v rámci novelizace zákona zavedena poznámka spornosti tak, jak fungovala dříve v zápisech v pozemkové knize 13). 11) vyhláška č. 162/2001 Sb. o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky 12) zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích 13) JUDr. Miloš Čepka, přednáška Katastr nemovitostí po novele, Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Brno, ) zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 15) zákon č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 12

13 2. Zásady vedení katastru a jejich uplatňování v praxi 2.1 Zásady vedení katastru Katastrální úřad jakožto správní úřad se řídí ustanovením zákona č. 500/2004 (správní řád), ve znění zákona č. 413/2005 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. ledna V 27a) zákona č. 344/1992 Sb. O katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) je uvedeno: Není-li v zákoně stanoveno jinak, platí pro rozhodování podle tohoto zákona správní řád. Zásady činnosti zařazené do první části správního řádu tedy vycházejí z obecných požadavků na kvalitu postupů a činností veřejné správy, jež bývají souhrnně označovány jako principy dobré správy (Good Governance, Good Administration).16) Jak již bylo uvedeno, jde o základní zásady činnosti správních orgánů. Nejsou tedy nastaveny pouze pro účely správního řízení, jak tomu bylo u úpravy předchozí 17). Některé z nově zařazených principů nejsou tedy principy ovládajícími pouze samotný proces postup správních orgánů, ale zasahují rovněž do rovin hmotněprávních, neboť ovládají v některých ohledech obsah přijímaných rozhodnutí ( řešení ), tedy nejde jen o procesní stránku aplikace norem práva hmotného. Jednací řád katastrálního úřadu v článku 2 odst. 1 3 popisuje takto své zásady činnosti: (1): Katastrální úřad při výkonu státní správy na úseku katastru a zeměměřictví postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu. 16) Skulová, Průcha, Havlan, Kadečka: Správní právo procesní. Praha, nakladatelství EUROLEX Bohemia s.r.o., 2005, ISBN , str ) Zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád) byl zákonem č. 500/2004 (správní řád) zrušen 13

14 (2): Katastrální úřad v úzké součinnosti s účastníky řízení, správními orgány a dalšími dotčenými subjekty jedná v dané věci tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro to, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem, šetřilo práva nabytá v dobré víře a odpovídalo okolnostem daného případu. Dotčeným fyzickým i právnickým osobám poskytuje v projednávané věci pomoc ve formě přiměřeného poučení o jejich právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu a osobním poměrům dotčených osob potřebné. (3): Katastrální úřad postupuje při vyřizování věci tak, aby věc byla vyřízena bez zbytečných průtahů a nikomu nevznikly zbytečné náklady Vymezení základních zásad Zásada legality (zákonnosti) Musí být splněna prvořadě, neboť je zásadou nejdůležitější, je základem pro jakoukoliv činnost veřejnomocenské povahy a také pro výkon veřejné správy vůči dotčeným osobám. Pro veřejnou správu vykonávanou v podmínkách právního státu vymezuje podmínky a způsob výkonu jejích pravomocí, zejména vůči dotčeným osobám. Za nejdůležitější zásadu je zásada legality (zákonnosti) označována také v důvodové zprávě k návrhu správního řádu18). Z tohoto důvodu je zásada legality a s ní další základní zásady činnosti katastru nastaveny jako zásady univerzální dle ustanovení 177 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb (správní řád). Správní řád ukládá správním orgánům postupovat v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu dle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Správní orgány jsou povinny chránit zájmy státu a společnosti, práva a zájmy občanů a organizací a důsledně vyžadovat plnění jejich povinností. 18) sněmovní tisk č. 210/0 14

15 Zásada zákonnosti určuje podmínky, meze a způsob výkonu jejích pravomocí zejména vůči spravovaným osobám. Zásada zákonnosti nesleduje pouze soulad postupu správního orgánu s předpisy procesními, ale také hmotněprávními (vymezením oprávnění a povinností, o nichž se rozhoduje) a kompetenčními (otázka pravomocí a působností správních orgánů). Tedy nejenom rozhodnutí samotné, ale celý průběh řízení musí být v souladu se zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy. Zásada zákonnosti představuje záruku v oblasti, kde subjekty vykonávající veřejnou správu zasahují do právních poměrů dotčených osob, nelze ji však omezovat pouze na správní orgány. Respektovat příslušné právní předpisy jsou povinni všechny další subjekty, které v řízení vystupují, tedy i ostatní dotčené orgány, znalci, právní zástupci, zplnomocněnci a účastníci řízení. Součástí nového správního řádu jsou zakotveny také požadavky a kritéria pro obsahovou stránku rozhodnutí nebo řešení správních orgánů, ne tedy pro pouhou procesní stránku jednotlivých postupů. Zásada zákonnosti je upravená a zakotvená v Ústavě České republiky 19) a Listině základních práv a svobod 20) a je pro činnost katastrálního orgánu garancí ústavnosti a legality. Čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod uvádí: Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. Dosah zásady zákonnosti lze doložit i ustanovením čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky: Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá, jakož i čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Zákon dále stanoví v čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky: Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon., jakož i čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. 19)Ústavní zákon č.1/ ) Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb.o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky 15

16 Čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod: Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje. Čl. 11 odst. 3 Listiny základních páv a svobod : Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Pro naplňování zásady legality významně přispívá také soudní judikatura, zejména judikatura Nejvyššího správního soudu. Dále je zásada legality zakotvena ve třetí části zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrálního zákona), která pojednává o povinnost vlastníků a jiných oprávněných, obcí a státních orgánů ve vztahu ke katastru nemovitostí. Pokyny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního - Jednací řád katastrálního úřadu ze dne , č.j. ČÚZK 6900/ , ve znění dodatku č. 1 ze dne , č.j. ČÚZK 3007/ , který nabyl účinnosti dne a Statut katastrálních úřadů, ze dne , č.j. 5893/ , který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2004, které řídí činnost katastrálních úřadů, rovněž nesmí být v rozporu se zákonem Zásada priority 12 odst. 2 zákona č. 265/1992 Sb. O zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem uvádí: Pořadí zápisů v katastru se řídí, pokud zákon nestanoví jinak, dobou, ve které návrh na zápis do katastru byl doručen příslušnému orgánu republiky. Zásada se týká pořadí zápisů právních vztahů, které je určeno doručením. Pořadí zápisů se řídí dobou, ve které byl doručen katastrálnímu úřadu návrh na zápis právního vztahu nebo listina, podle které má dojít k provedení záznamu nebo poznámky. Tato doba je přesně vyznačována do podacího razítka katastrálního úřadu při označování doručených písemností na podatelně katastrálního úřadu. Projevem zásady priority v řízení o vkladu věcného práva je to, že právní účinky vkladu nastávají ke dni podání návrhu na vklad. Realizaci této zásady napomáhá institut plomby dle ustanovení 12 odst. 1 zákona č. 265/1992 Sb. O zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem: Katastrální úřad vyznačí v katastru nejpozději následující pracovní den po doručení listiny, na jejímž podkladě se provádí zápis do katastru, že právní vztahy jsou dotčeny změnou. 16

17 2.2.3 Zásada veřejnosti - formální publicity Dle ustanovení 13 zákona č. 265/1992 Sb. O zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem je každý oprávněn nahlédnout do katastru a činit si opisy nebo výpisy. 21 zákona č. 344/1992 Sb. O katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) ve znění zákona č. 8/2009 Sb. s účinností od uvádí: (1) Katastr je veřejný a každý má právo do něj nahlížet, pořizovat si z něho pro svou potřebu opisy, výpisy nebo náčrty a získávat z něj údaje podle 9 a 22, pokud není stanoveno jinak. (2) Získávat údaje z katastru formou nahlížení nelze z přehledu vlastnictví z území České republiky a ze sbírky listin. (3) Není-li přehled vlastnictví z území České republiky poskytnut dálkovým přístupem, lze jej poskytnout pouze osobě, která prokáže svoji totožnost a uvede účel, pro který jsou údaje požadovány. (4) Poskytování údajů ze sbírky listin se provádí jejich ověřováním ( 9) nebo poskytováním prostých kopií. Tyto údaje lze poskytnout pouze osobě, která prokáže svoji totožnost a uvede účel, pro který jsou údaje požadovány. (5) Katastrální úřad vede evidenci osob, kterým poskytl údaje podle odstavců 3 a 4. (6) Veřejnost katastrálního operátu je možno omezit jen z důvodů stanovených zákonem 21). 21) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.. Údaje katastru nemovitostí lze použít jen k účelům dle ustanovení 1 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb. O katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) ve znění zákona č. 8/2009 Sb. Informace poskytnuté katastrem slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické, a pro tvorbu dalších informačních systémů sloužících k účelům výše uvedeným Práva k údajům katastru nemovitostí vykonává Český úřad zeměměřický a katastrální. Šířit údaje z katastru nemovitostí lze jen se souhlasem Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za podmínek stanovených vyhláškou č. 162/2001 Sb. o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky. 17

18 S aplikací zásady formální publicity se setkávám každodenně v praxi, když pro všechny naše klienty, ale zejména pro budoucí kupující, nájemníky či podnájemníky zjišťujeme na katastru informace o nemovitostech, které nabízíme. U každé nemovitosti, kterou máme v nabídce, musíme znát vlastníka, či jiného oprávněného nakládat s nemovitosti, musíme znát její přesné označení, omezení vlastnického práva (např. věcná břemena, předkupní právo a zástavní právo), způsob ochrany nemovitosti (např. zemědělský půdní fond,menší chráněné území, památkově chráněné území, apod.). V první fázi nabírání nemovitosti do nabídky zjistíme potřebné informace pomocí aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. Naše kancelář využívá také Dálkový přístup pro registrované uživatele, pomocí něhož získáme výpis z katastru nemovitostí s totožnými údaji, které jsou obsaženy na listině poskytnuté katastrem a opatřené kolkovou známkou Zásada ochrany dobré víry - materiální publicity Ochrana dobré víry ve správnost údajů uvedených v katastru nemovitostí je zakotvena v ustanovení 11 zákona č. 265/1992 Sb. O zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, kde je uvedeno, že ten, kdo vychází ze zápisu v katastru učiněného po 1. lednu 1993, je v dobré víře, že stav katastru odpovídá skutečnému stavu věci, ledaže musel vědět, že stav zápisů v katastru neodpovídá skutečnosti. Dále 16 odst. 1 zákona č. 265/1992 Sb. O zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem uvádí, že zápisy právních vztahů v evidenci nemovitostí provedené podle dosavadních předpisů prokazují pravdivost skutečností v nich uvedených, pokud není prokázán jejich opak. Zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád) tuto zásadu zakotvuje v 2 odst. 3 tohoto zákona, kde se praví, že správní orgán šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jichž se činnost správního orgánu dotýká. Tyto osoby jsou nazývány dotčenými osobami. Do těchto práv může správní orgán zasahovat jen za podmínek stanovených zákonem, tak, aby nebylo porušeno ustanovení čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. 18

19 2.2.5 Zásada konstitutivní - intabulační princip Zásada konstitutivní se vztahuje pouze k zápisu věcných práv do katastru nemovitostí formou vkladu, tedy na základě pravomocného rozhodnutí intabulačního principu.vklad (výmaz) má konstitutivní (pravotvorné) účinky. 2 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 265/1992 Sb. O zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem tuto zásadu potvrzuje. Dle tohoto ustanovení se vlastnická práva, zástavní práva, práva odpovídající věcnému břemeni a předkupní práva zapisují do katastru nemovitostí zápisem vkladu nebo výmazu práva. Tato práva vznikají, mění se a zanikají dnem provedení vkladu práva či výmazu práva v katastru nemovitostí na základě rozhodnutí katastru. Toto rozhodnutí katastrálního úřadu je vyznačeno na doložce katastrálního úřadu, kterou katastrální úřad vyhotovuje na příslušnou listinu vklad práva povolen ke dni.. a uvádí: Právní účinky vkladu práva nebo výmazu práva vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení. Toto rozhodnutí uděluje katastrální úřad zpětně ke dni, kdy byl návrh na vklad nebo výmaz práva doručen příslušnému katastrálnímu úřadu. Evidence těchto doručených návrhů dle jejich čísel je součástí nahlížení do katastru nemovitostí na adrese: Do katastru nemovitostí se kromě věcných práv zapisují také jiné právní vztahy dle ustanovení 2 odst. 4 zákona č. 344/1992 Sb. O katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) ve znění zákona č. 8/2009 Sb Zásada závaznosti Zásada závaznosti je upravena v 20 zákona č. 344/1992 Sb. O katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), který přesně vymezuje závazné údaje pro právní úkony týkající se nemovitostí vedených katastrem a to parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti, název a geometrické určení katastrálního území. Zápis údajů o právních vztazích a jiných údajů do katastru upravuje 5 odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb. O katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) ve znění zákona č. 8/2009 Sb. : V listinách, které jsou podkladem pro zápis do katastru, musejí být označeny 19

20 a) pozemky parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží, a v případě, že jsou v katastrálním území pozemky vedeny ve dvou číselných řadách, též údajem, zda se jedná o pozemkovou nebo stavební parcelu b) pozemky, které jsou evidovány zjednodušeným způsobem ( 29 odst. 3) 22) parcelním číslem podle dřívější pozemkové evidence s uvedením, zda se jedná o parcelní číslo podle pozemkového katastru, přídělového operátu nebo scelovacího operátu, a s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží c) budovy označením pozemku, na němž jsou postaveny, číslem popisným nebo evidenčním, případně, pokud se číslo popisné ani evidenční budově nepřiděluje, způsobem jejího využití a v případě budov s číslem popisným či evidenčním též příslušností budovy k části obce, pokud je název části obce odlišný od názvu katastrálního území, v němž se nachází pozemek, na kterém je budovy postavena d) rozestavěné budovy označením pozemku, na němž jsou rozestavěny a označením, že se jedná o rozestavěnou budovu e) byty a nebytové prostory označením budovy,23) v níž jsou vymezeny, číslem bytu nebo nebytového prostoru a pojmenováním nebytového prostoru, popřípadě popisem umístění v budově, pokud nejsou byty a nebytové prostory očíslovány f) rozestavěný byt a nebytový prostor označením pozemku, na němž je dům s byty a nebytovými prostory rozestavěn, číslem bytu nebo nebytového prostoru a pojmenováním nebytového prostoru, popřípadě popisem umístění v rozestavěném domě s byty a nebytovými prostory, pokud nejsou byty a nebytové prostory očíslovány, a označením, že se jedná o rozestavěný byt nebo nebytový prostor g) vodní dílo 24) označením pozemku, na němž je postaveno, a způsobem využití vodního díla. 22) zemědělské a lesní pozemky, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, se evidují do doby jejich zobrazení v katastrální mapě, nejpozději však do doby ukončení pozemkových úprav podle zvláštního předpisu (zákona č. 139/2002 Sb.), zjednodušeným způsobem s využitím bývalého pozemkového katastru, pozemkových knih a navazujících operátů přídělového a scelovacího řízení. Údaje zjednodušené evidence se považují za součást katastrálního operátu. 23) zákon č. 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů) ve znění zákona č. 273/1994 Sb. 24 ) 20 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb. 20

21 Právní vztahy nemohou být dotčeny revizí katastru ani obnovou chyb v katastrálním operátu, pokud jejich změna není doložena příslušnou listinou Zásada oficiality a zásada dispoziční Zásada oficiality hovoří o tom, že správní řízení je v úřední pravomoci správního orgánu a jeho průběh a úkony v řízení nezávisí na vůli účastníků řízení. Tato zásada se uplatňuje v některých případech ve vztahu k zahájení řízení, kdy je řízení zahajováno z podnětu správního (katastrálního) orgánu. Dále se tyto zásady týkají způsobu zahájení řízení a určují, na čí podnět se řízení zahajuje. Tyto zásady se týkají způsobu zahájení a provádění řízení a určují, kdo je oprávněn nakládat předmětem řízení, zda účastníci nebo správní orgán. V režimu oficiality zahajuje řízení a určuje jeho předmět sám správní orgán z úřední moci, a to nezávisle na vnějších podnětech účastníků. Při uplatnění zásady dispoziční se správní řízení zahajuje z podnětu účastníka, který má subjektivní zájem na daném řízení. Účastník určuje ve svém návrhu určuje předmět řízení, kterým je správní orgán vázán. Zásada dispoziční se projevuje v ostatních případech zahajování řízení, kdy se správní řízení zahajuje na návrh účastníka. Bez tohoto návrhu nemůže správní orgán o věci jednat. Tato zásada se týká zápisů prováděných vkladem, které mohu být provedeny jen na návrh účastníka (nebo účastníků řízení), tedy je zcela v dispozici účastníků řízení. Účastník, který podal návrh na zahájení řízení, je oprávněn před vydáním pravomocného rozhodnutí ve věci vzít tento návrh zpět. Tato zásada se jednoznačně projevuje v možnosti podat řádné opravné prostředky nebo z druhé strany využít poučovací povinnosti vůči účastníkům řízení k urychlení a zjednodušení řízení, k využití všech procesních prostředků k rychlému a hospodárnému průběhu řízení. Zásada oficiality vyjadřuje zejména veřejnoprávní charakter katastru nemovitostí a vyplývá z účelu a funkcí katastru nemovitostí, které jsou popsány výše. Katastr nemovitostí se na základě realizace svého účelu a svých funkcí zajišťuje ochranu veřejných i soukromých zájmů. Ochranu soukromých zájmů je však nutno chápat i jako realizaci zájmu veřejného na zajištění řádné evidence soukromých vztahů váznoucích k nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí. Se zásadou oficiality se pojí i povinnost katastrálního úřadu při přezkoumávání předložených listin, například u řízení o povolení vkladu do katastru. Katastrální úřad je u vkladu věcného práva do katastru nemovitostí povinen přezkoumávat předložené listiny dle ustanovení

22 zákona č. 265/1992 Sb. O zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, na základě kterých má dojít k zápisu věcného práva do katastru, s tím, že dle 3 odst. 2 tohoto zákona se na řízení o povolení vkladu vztahuje zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád). U záznamu se uplatňuje princip oficiality. Uplatňuje se zde povinnost ohlášení, která musí být následována listinou, která osvědčuje právní skutečnost, která má být zapsána záznamem. Katastrální úřad takové listiny z úřední povinnosti přezkoumávat nesmí. Z druhé strany státní orgány jsou povinny poskytovat součinnost orgánům pověřeným vedením katastru nemovitostí, katastrálním úřadům i jejich katastrálním pracovištím. Se zásadou oficiality také souvisí povinnost státu nést náklady na správu a vedení katastru nemovitostí Zásada souladnosti údajů se skutečným stavem Tato zásada je částečně upravena v části třetí zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrálního zákona), která obsahuje povinnosti vlastníků a jiných oprávněných ke katastru nemovitostí a vztah obcí a státních orgánů ke katastrálním úřadům. Tato ustanovení 10, 11 a 12 tohoto zákona obsahují i možnost použití sankce při nesplnění povinnosti. Tato zásada je také zakotvena v 7 a 8 zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrálního zákona). 7 se zabývá revizí údajů katastru, kdy katastrální úřad sám reviduje soulad údajů katastru se skutečným stavem v terénu. Revizi údajů vyhlašuje příslušný katastrální úřad podle potřeby a provádí ji za součinnosti obcí, státních orgánů, pozvaných vlastníků a jiných oprávněných. Zjistí-li se nesoulad, katastrální úřad projedná a zajistí způsob jeho odstranění. 8 popisuje opravu chyb v katastrálním operátu na základě návrhu vlastníka nebo oprávněného, nebo i bez návrhu, která vznikla zřejmým omylem nebo nepřesností Zásada přehlednosti Zásada přehlednosti je zakotvena v povinnosti katastrálního úřadu vést všechny součásti katastru nemovitostí a zápisu údajů v nich zákonem předepsaným způsobem, tak jak je uvedeno v zákoně č. 265/1992 Sb. O zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, v zákoně č. 344/1992 Sb. o katastru 22

23 nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to zejména v jeho první části ( 4 vymezuje uspořádání obsahu katastru v katastrálních operátech podle katastrálních území) a v deváté části ( 27 vymezuje pojmy). Zásada přehlednosti je také obsažena v katastrální vyhlášce č. 26/2007, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb. O zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů Zásada komplexnosti Zásada komplexnosti se projevuje ve vedení komplexních údajů o evidovaných nemovitostech, čemuž napomáhá digitalizace a převedení veškerých údajů do digitalizované podoby. Oslabení této zásady způsobuje, že dosud ne veškeré nemovitosti na území České republiky nejsou součástí katastru nemovitostí. Obsah a uspořádání katastru je uvedeno v 3 a 4 zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). Katastr obsahuje geometrická určení a polohová určení nemovitostí a katastrálních území, druhy pozemků, čísla a výměry parcel, popisná a evidenční čísla budov, způsob ochrany a využití nemovitostí, čísla bytů a nebytových prostor, pojmenování nebytových prostorů, údaje pro daňové účely, údaje umožňující propojení s jinými informačními systémy, údaje o právních vztazích, o vlastnících a dalších oprávněných ve vztahu k nemovitostem, údaje o podrobných polohových bodových polích a místní a pomístní názvosloví. Obsah katastru je uspořádán v katastrálních operátech podle katastrálních území. Katastrální operát tvoří soubor geodetických informací, který zahrnuje katastrální mapu, dále soubor popisných informací, který zahrnuje údaje o katastrálním území, o parcelách, o stavbách, o bytech a nebytových prostorách, o vlastnících nemovitostí a jiných oprávněných a o právních vztazích váznoucích na evidovaných nemovitostech. Katastrální operát také tvoří přehledy o půdním fondu, výsledky šetření a měření pro vedení a obnovu katastrálního operátu a sbírka listin, která obsahuje dokumenty, na základě kterých byl proveden zápis do katastru nemovitostí. 23

24 3. Pokyny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 3.1 Jednací řád Jednací řád katastrálního úřadu vydal Český úřad zeměměřičský a katastrální dne 19. prosince 2005, č.j. ČÚZK 6900/ , dodatek č. 1 je ze dne č.j. ČÚZK 3007/ Tento jednací řád nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2006, dodatek č. 1 nabyl účinnosti dnem 1. července Jednací řád jakožto pracovní pomůcka pracovníků katastrálních úřadů upravuje postup při řízení katastrálního úřadu, součinnosti katastrálního úřadu s místně příslušným zeměměřickým a katastrálním inspektorátem a odborem dohledu a kontroly Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Součástí jednacího řádu v čl. 2 jsou uvedeny zásady činnosti katastrálního úřadu, které jsem ve své práci citovala na str. 11. Dále se jednací řád zabývá příjmem a evidencí podání, postupem při řízení o povolení vkladu, při záznamu, zápisu poznámek, zápisu jiných věcných práv a údajů do katastru, postupem řízení o porušení pořádku na úseku katastru, při revizi údajů katastru, při potvrzení geometrického plánu, při poskytování údajů z katastru a poskytování podkladů pro měření osobám oprávněným vykonávat zeměměřické činnosti na úseku katastru. Dále jednací řád obsahuje články týkající se řízení o obnově katastrálního operátu, vyznačení pozemkových úprav do katastrálního operátu, vyřizování stížností, oznámení a podnětů a žádostí o poskytnutí informací, úplatu a ceny za úkon při správě katastru nemovitostí, doručování písemností, ukládání písemností do sbírky listin a spisové dokumentace a lhůty archivace. Jednací řád také obsahuje řízení o přezkumu a obnovu řízení, součinnosti se zeměměřickým a katastrálním inspektorátem a odborem kontroly a dohledu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Jednací řád katastrálních úřadů je k dispozici na www stránkách katastru nemovitostí na adrese: DALSI_DOKUM 24

25 3.2 Statut katastrálních úřadů Statut katastrálních úřadů vydal Český úřad zeměměřičský a katastrální dne , č.j. 5893/ a tento nabyl účinnosti dne Statut katastrálních úřadů obsahuje ve svých článcích věcnou působnost katastrálního úřadu, úkoly na úseku státní správy katastru nemovitostí, úkoly při projednávání porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí, úkoly na úseku schvalování změn pomístního názvosloví a standardizace geografického názvosloví, úkoly na úseku schvalování změn hranic katastrálních území, úkoly na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí, úkoly na úsecích personálním a platovém, ekonomickém, vnitřní správy, finanční kontroly a práva a povinnosti zaměstnanců a organizačních útvarů katastrálního úřadu. Statut katastrálních úřadů je novelizován na základě dodatku č. 1 ze dne 28. listopadu 2007,Č.j.: ČÚZK 5726/ , který nabyl účinnosti dnem 1. ledna Ve znění dodatku je zohledněna platnost nové vyhlášky č. 26/2007 b., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb.o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). Touto vyhláškou č. 26/2007 ( katastrální vyhláška), byla zrušena vyhláška č. 190/1996, která je zmiňována ve statutu. Statut katastrálních úřadů je k dispozici na www stránkách katastru nemovitostí na adrese: DALSI_DOKUM 25

26 4. Organizační struktura resortu Zeměměřictví a katastru STRUKTURA RESORTU Organizační schéma resortu Zeměměřictví a katastru Organizační schéma ČÚZK Odkazy na jednotlivé části resortu Katastrální úřady a katastrální pracoviště Zeměměřické a katastrální inspektoráty Zeměměřický úřad Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický Kontaktní údaje Kontaktní údaje: - katastrální úřady, katastrální pracoviště, - zeměměřické a katastrální inspektoráty, - prodejny map. Seznam ke stažení v následujících přílohách. Stav ke dni 1. dubna Doc kb PDF - 61,8 kb 26

27 Základní údaje: Český úřad zeměměřický a katastrální Pod sídlištěm 9/ Praha 8 Tel: Fax: Předseda: Ing. Karel Večeře Katastrální úřad pro hlavní město Prahu o Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha o Katastrální úřad pro Jihočeský kraj o Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice o Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov o Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Dačice o Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec o Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Kaplice o Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek o Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice o Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice o Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor o Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Třeboň o Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj o Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko o Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice o Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město o Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov o Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav o Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín o Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče o Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov o Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Mikulov o Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Moravský Krumlov o Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov o Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo o Katastrální úřad pro Karlovarský kraj o Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb o Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary o Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov o Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj o Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové o Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín o Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod o Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou o Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov o Katastrální úřad pro Liberecký kraj o Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa o Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant o Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou o Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jilemnice o Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec o Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily o Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj o Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál o Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek o Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Havířov 27

Organizace státní zeměměřické služby

Organizace státní zeměměřické služby Organizace státní zeměměřické služby Český úřad zeměměřický a katastrální ( ČÚZK )... je ústředním orgánem státní správy zeměměřictví a katastru adresa: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 V

Více

ZÁKON Č. 256/2013 SB., OKATASTRU NEMOVITOSTÍ (KATASTRÁLNÍ ZÁKON) KMA/TOKN

ZÁKON Č. 256/2013 SB., OKATASTRU NEMOVITOSTÍ (KATASTRÁLNÍ ZÁKON) KMA/TOKN ZÁKON Č. 256/2013 SB., OKATASTRU NEMOVITOSTÍ (KATASTRÁLNÍ ZÁKON) KMA/TOKN Zákon stanoví, že katastr nemovitostí je veřejný seznam. Vymezuje, že předmětem evidence katastru jsou pozemky v podobě parcel,

Více

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky.

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky. Zákon č. 265/1992 Sb., ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Více

Platné znění vybraných ustanovení zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění vybraných ustanovení zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), s vyznačením navrhovaných změn Platné znění vybraných ustanovení zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), s vyznačením navrhovaných změn 1 (1) Zřizuje se katastr nemovitostí České republiky

Více

Petr Slamenec, SLA280

Petr Slamenec, SLA280 Katastr Nemovitostí Petr Slamenec, SLA280 Obsah Historie Katastr nemovitostí (ČR) Co to je? Katastrální území. Co se eviduje a co zapisuje do KN? Části a principy. Zásady vedení. Obsah KN. Přístup k informacím

Více

ZÁKON č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech,

ZÁKON č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech, ZÁKON č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zákona č. 107/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 62/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb., zákona č.

Více

4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI Část 4, Díl 2, Kapitola 1, str. 1 4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pro poskytování výpisů, opisů, kopií a informací z katastru nemovitostí platí tyto

Více

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Změna: 286/2009 Sb. 265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto

Více

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., ze dne 11. září 2000, o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech

Více

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1)

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) ZÁKON O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji

Více

265/1992 Sb. ZÁKON. ze dne 28. dubna o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

265/1992 Sb. ZÁKON. ze dne 28. dubna o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Změna: 210/1993 Sb. Změna: 90/1996 Sb. Změna: 27/2000 Sb. Změna: 30/2000 Sb. Změna: 120/2001 Sb. Změna:

Více

354/2015 Sb. VYHLÁKA

354/2015 Sb. VYHLÁKA 354/2015 Sb. VYHLÁKA ze dne 11. prosince 2015, kterou se mění vyhláka č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle 66 odst. 1 písm. j)

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem katastr nemovitostí ZÁKON č. 65/199 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 90/1996 Sb., zákona č. 7/000 Sb., zákona č. 30/000 Sb., zákona

Více

Katastr nemovitostí České republiky

Katastr nemovitostí České republiky immobili nemovitosti 4 economicrevue 2 Katastr nemovitostí České republiky Katastr nemovitostí České republiky je souborem údajů o CZ nemovitostech v České republice, t.j. o všech pozemcích a o budovách.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ČR - Katastrální úřad pro Plzeňský kraj Plzeň, Radobyčická 12

ČR - Katastrální úřad pro Plzeňský kraj Plzeň, Radobyčická 12 Katastrální úřad pro Plzeňský kraj obdržel v roce 2014 dvě žádosti o poskytnutí informací podle Dne 19.9.2014 byla doručena Katastrálnímu úřadu pro Plzeňský kraj žádost žadatele o poskytnutí informace

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. listopadu 2013 o poskytování údajů z katastru nemovitostí

VYHLÁŠKA ze dne 1. listopadu 2013 o poskytování údajů z katastru nemovitostí Částka 141 Sbírka zákonů č. 358 / 2013 Strana 6525 358 VYHLÁŠKA ze dne 1. listopadu 2013 o poskytování údajů z katastru nemovitostí Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle 66 odst. 1 písm. j)

Více

Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j.

Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j. Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j. SPU 016519/2014 Informace jsou metodickým nástrojem řízení organizačních jednotek

Více

Správní právo dálkové studium. XI. Katastr nemovitostí

Správní právo dálkové studium. XI. Katastr nemovitostí Správní právo dálkové studium XI. Katastr nemovitostí Prameny právní úpravy - zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon) - zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných

Více

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Hornicko-geologická fakulta, VŠB TU Ostrava Institut geodézie a důlního měřictví Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. Podle zákona

Více

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí v roce 2014 JUDr. Eva Barešová Český úřad zeměměřický a katastrální 17. května 2012 Nemovité věci (ne nemovitosti) Nemovité věci ( pozemky a 498 odst. 1)

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální Příloha k č. j. ČÚZK-12990/2013-22 Pokyny č. 43 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 2. prosince 2013 č.j. ČÚZK-12990/2013-22 pro zápis změn v katastru

Více

OPRLZ 4.1 CZ / /3271. Mikroregion Rakovec Aktuální legislativa 1

OPRLZ 4.1 CZ / /3271. Mikroregion Rakovec Aktuální legislativa 1 Víme co chceme odborné vzdělávání obecních ch zastupitelstev na Vyškovsku Aktuáln lní legislativa OPRLZ 4.1 CZ.04.1.03/4.1.11.4/3271 * zákon z č.. 265/1992 Sb., o zápisech z vlastnických a jiných práv

Více

265/1992 Sb. ZÁKON. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

265/1992 Sb. ZÁKON. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Psáno pro časopis Zeměměřič a konferenci Katastr. 265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Diferenční znění s barevně zvýrazněnými změnami vyplývajícími

Více

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Náchod Hrašeho 11, Náchod 54701

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Náchod Hrašeho 11, Náchod 54701 Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Náchod Hrašeho 11, Náchod 54701 Obec Žernov Žernov 112 55203 Česká Skalice Číslo jednací: OO-18/2013-605 Vaše č. j.: Ze dne: Vyřizuje:

Více

Katastr nemovitostí. Katastr nemovitostí. pozemkové právo podzim 2011 I.Průchová

Katastr nemovitostí. Katastr nemovitostí. pozemkové právo podzim 2011 I.Průchová Katastr nemovitostí Katastr nemovitostí pozemkové právo podzim 2011 I.Průchová 1 Prameny právní úpravy katastrální předpisy : Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění

Více

Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí pro obce včetně změn vyplývajících z nového občanského zákoníku

Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí pro obce včetně změn vyplývajících z nového občanského zákoníku Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí pro obce včetně změn vyplývajících z nového občanského zákoníku IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE CHVALOVICE

Více

Katastrální zákon KATASTR NEMOVITOSTÍ. Katastr nemovitostí ( katastr ) Pojmy. Katastr nemovitostí zdroj informací, které slouží. pozemek.

Katastrální zákon KATASTR NEMOVITOSTÍ. Katastr nemovitostí ( katastr ) Pojmy. Katastr nemovitostí zdroj informací, které slouží. pozemek. Katastr nemovitostí KATASTR NEMOVITOSTÍ Katastrální zákon č. 256/2013 Sb. 1 Katastr nemovitostí ( katastr ) je veřejný seznam Pojmy obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech (dále jen nemovitost ) vymezených

Více

Obec Hrádek. Hrádek 352

Obec Hrádek. Hrádek 352 Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec Oldřichovice č.p. 869, 739 61 Třinec tel.: 558340350, fax: 558340359, e-mail: kp.trinec@cuzk.cz, ID dat. schránky: 8a4hvah Obec

Více

Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí pro obce včetně změn vyplývajících z nového občanského zákoníku

Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí pro obce včetně změn vyplývajících z nového občanského zákoníku Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí pro obce včetně změn vyplývajících z nového občanského zákoníku Miloslav Kaválek IX. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

Více

Návrh na vklad práva k nemovitosti do katastru nemovitostí

Návrh na vklad práva k nemovitosti do katastru nemovitostí 06NavVkPrNem.pdf Budovy 7) budova 7) na parcele 7) Návrh na vklad práva k nemovitosti do katastru nemovitostí Katastrálnímu ú adu pro katastrální pracovišt po et p íloh: Navrhuji vklad 1) v souladu s obsahem

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA II_P1-2 Číslo projektu:

Více

Čl. I Poznámka o zahájení vyvlastňovacího řízení

Čl. I Poznámka o zahájení vyvlastňovacího řízení Český úřad zeměměřický a katastrální Příloha k č.j. ČÚZK 888/2007-22 Pokyny č. 36 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, ze dne 25. května 2007, č.j. ČÚZK 888/2007-22, k realizaci zákona č. 184/2006

Více

Geometrický plán (1) Zeměměřické činnosti pro KN. Geometrický plán

Geometrický plán (1) Zeměměřické činnosti pro KN. Geometrický plán Geometrický plán (1) GEOMETRICKÝ PLÁN Zákon o katastru nemovitostí č. 256/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) č. 357/2013 Sb. Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy Milady Horákové 373/10, Předměstí, 568 02 Svitavy Spisová značka.: 2RP56083/2012-130750 Č.j.: SPU 591236/2016 Vyřizuje:

Více

Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí. IX. setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí. IX. setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí IX. setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje Olomouc, 11. prosince 2014 1. Přehled nejdůležitějších obecně závazných předpisů

Více

Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí

Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně

Více

12. Katastr nemovitostí ČR. Organizace zeměměřické služby ČR. Oceňování zeměměřických výkonů.

12. Katastr nemovitostí ČR. Organizace zeměměřické služby ČR. Oceňování zeměměřických výkonů. 12. Katastr nemovitostí ČR. Organizace zeměměřické služby ČR. Oceňování zeměměřických výkonů. 12.1 Katastr nemovitostí. 12.1.1 Historie KN na území ČR. 12.1.2 Současně platné právní předpisy pro KN. 12.1.3

Více

pro převody nemovitostí (1)

pro převody nemovitostí (1) pro převody nemovitostí (1) Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Více

Katastr nemovitostí PŘEDMĚT KN. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí Katastrální území

Katastr nemovitostí PŘEDMĚT KN. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí Katastrální území Katastr nemovitostí Předmět a obsah katastru nemovitostí Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. PŘEDMĚT KN V KN se evidují: katastrální území pozemky v podobě parcel budovy, byty a nebytové

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období 54 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších

Více

Za správnost vyhotovení: Lundová Jana.

Za správnost vyhotovení: Lundová Jana. Za správnost vyhotovení: Lundová Jana. Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov Úzká 6, 656 77 Brno tel.: 542532211,, e-mail: kp.brnovenkov@cuzk.cz, ID dat. schránky:

Více

1133/94-11 POKYN. ze dne

1133/94-11 POKYN. ze dne 1133/94-11 POKYN Ministerstva zemědělství ČR, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Pozemkového fondu ČR o společném postupu při uplatňování 11 odst. 1 písm. f) zákona č. 229/1991 Sb. ve znění

Více

OBNOVA OPERÁTU NOVÝM MAPOVÁNÍM A REVIZE ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ. Porada úřadů územního plánování v Kraji Vysočina

OBNOVA OPERÁTU NOVÝM MAPOVÁNÍM A REVIZE ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ. Porada úřadů územního plánování v Kraji Vysočina OBNOVA OPERÁTU NOVÝM MAPOVÁNÍM A REVIZE ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ Porada úřadů územního plánování v Kraji Vysočina Údaje v katastru Katastr nemovitostí (KN) je zdrojem informací, které slouží vedle ochrany

Více

Katastr nemovitostí jako právní a ekonomický obor (1)

Katastr nemovitostí jako právní a ekonomický obor (1) Katastr nemovitostí jako právní a ekonomický obor (1) Katastr nemovitostí jako právní a ekonomický obor Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském

Více

Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí

Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí Michal Havelka Poděbrady 12. 6. 2014 Právní předpisy zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník zák. č. 256/2013, o katastru nemovitostí

Více

N á v r h OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku

N á v r h OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 410 ze dne 11. 3. 2014 N á v r h OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo

Více

77/2007-22. Pokyny č. 34. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

77/2007-22. Pokyny č. 34. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 77/2007-22 Pokyny č. 34 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 23.4.2007 č.j. ČÚZK 77/2007-22 pro zápis nové stavby, zápis vlastnického práva k nové stavbě a zápis změny stavby do katastru

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslance Pavla Kováčika. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslance Pavla Kováčika. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 232 Návrh poslance Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Více

Obec Řídeč. Řídeč 276. OO-9/ / Novotný Milan Bc./

Obec Řídeč. Řídeč 276. OO-9/ / Novotný Milan Bc./ Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc Vejdovského 1148/2a, 772 00 Olomouc-Hodolany tel.: 585552111, fax: 585552219, e-mail: kp.olomouc@cuzk.cz, Obec Řídeč Řídeč 276 783 95

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo nám. Armády 1213/8, Znojmo

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo nám. Armády 1213/8, Znojmo Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo Spisová značka.: 2RP18200/2015-523206 Č.j.: SPU 503147/2015/Ta Vyřizuje: Ing. Michaela

Více

2. Historický vývoj evidence nemovitostí

2. Historický vývoj evidence nemovitostí 2. Historický vývoj evidence nemovitostí 2. 1. Veřejné knihy Evidence nemovitostí je pojem, se kterým se setkáváme v našich zemích již od středověku. S vývojem evidence nemovitostí je spojena potřeba vyměření

Více

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Schváleny Zastupitelstvem města Břeclavi na 29. zasedání dne 3. 9. 2014, usnesením č. Z/29/14/6.9, účinné od 1. 10. 2014. OBSAH Část I. ČI. I Úvod

Více

(předpis o Rejstříku zástav)

(předpis o Rejstříku zástav) Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 35b odst. 8 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo

Více

Občanský zákoník a katastr nemovitostí. Ostrava 24.dubna 2014 Oldřich Pašek

Občanský zákoník a katastr nemovitostí. Ostrava 24.dubna 2014 Oldřich Pašek Občanský zákoník a katastr nemovitostí Ostrava 24.dubna 2014 Oldřich Pašek 1 2 Nový katastrální zákon Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) Zrušeny byly Zákon č. 265/1992 Sb.,

Více

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha Nový katastrální zákon? Nový katastrální zákon: - navazuje na nový občanský zákoník (veřejný seznam s důsledky dle NOZ materiální publicita, obrana proti zapsání/nezapsání do seznamu) - účinnost od 1.

Více

Revize katastrálního operátu. Pavel Hylas a Krajský úřad orgány územního plánování stavební úřady

Revize katastrálního operátu. Pavel Hylas a Krajský úřad orgány územního plánování stavební úřady Revize katastrálního operátu Pavel Hylas 13. 12. a 15. 12. 2016 Krajský úřad orgány územního plánování stavební úřady Obsah Digitalizace katastrálních map Legislativa Revize katastru Zkvalitňování dat

Více

Plzeň 4.12.2014 JUDr. Pavel Heis Oddělení metodiky a kontroly Katastrální úřad pro Plzeňský kraj

Plzeň 4.12.2014 JUDr. Pavel Heis Oddělení metodiky a kontroly Katastrální úřad pro Plzeňský kraj Plzeň 4.12.2014 JUDr. Pavel Heis Oddělení metodiky a kontroly Katastrální úřad pro Plzeňský kraj - občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) - katastrální zákon č. 256/2013 Sb. (KatZ), který zrušil - zákon

Více

Dálkový přístup a katastr nemovitostí (1)

Dálkový přístup a katastr nemovitostí (1) Dálkový přístup a katastr nemovitostí (1) Dálkový přístup a katastr nemovitostí Ing. Jiří Drozda, Ing. Radek Makovec Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 16.04.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 16.04.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 172 V Y H L Á Š K A Českého báňského

Více

Revize katastrálního operátu. Pavel Hylas a Krajský úřad orgány územního plánování stavební úřady

Revize katastrálního operátu. Pavel Hylas a Krajský úřad orgány územního plánování stavební úřady Revize katastrálního operátu Pavel Hylas 13. 12. a 15. 12. 2016 Krajský úřad orgány územního plánování stavební úřady Obsah Digitalizace katastrálních map Legislativa Revize katastru Zkvalitňování dat

Více

Připomenutí některých změn v novém katastrálním zákoně

Připomenutí některých změn v novém katastrálním zákoně Připomenutí některých změn v novém katastrálním zákoně NOVÝ KATASTRÁLNÍ ZÁKON Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále též nový katastrální zákon nebo NKZ ) nabyl účinnosti 01.01.2014 nahradil

Více

ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí

ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

oznamuje vydání rozhodnutí č.j. SPU /2013 ze dne 8. listopadu 2013

oznamuje vydání rozhodnutí č.j. SPU /2013 ze dne 8. listopadu 2013 STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy Adresa: Milady Horákové 373/10, Předměstí, 568

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/018419/2012 ST2/Vos MMHK/138266/2012 ST2/Vos Ing. Petr Voslař 495 707 862 petr.voslar@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Èeský úøad zemìmìøický a katastrální Praha 1995 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU Odbor životního prostředí a zemědělství tel.č. 572 615 266 (268) ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU [ 58 odst. 3 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název /

Více

226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný

Více

Povinně zveřejňované informace obcí podle zákonů:

Povinně zveřejňované informace obcí podle zákonů: Povinně zveřejňované informace obcí podle zákonů: Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Zákon o č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zákon č. 500/2004, správní

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

2. budovy, kterým se popisné nebo evidenční číslo nepřiděluje a které nejsou příslušenstvím jiné stavby evidované na téže parcele,

2. budovy, kterým se popisné nebo evidenční číslo nepřiděluje a které nejsou příslušenstvím jiné stavby evidované na téže parcele, Zákon č. 344/1992 Sb., ze dne 7. května 1992 o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 220/2000

Více

Pojmy. Přednáška č. 4. (mapování a katastr nemovitostí) výklad pojmů. PUG 14/15 předn Karel Benda 1.

Pojmy. Přednáška č. 4. (mapování a katastr nemovitostí) výklad pojmů. PUG 14/15 předn Karel Benda 1. Pozemkové úpravy Přednáška č. 4 Pojmy (mapování a katastr nemovitostí) 11.3.2015 Karel Benda výklad pojmů oborový slovník http://www.vugtk.cz/slovnik/ Karel Benda 1 operát PK souhrn měřického a písemného

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.12.2012 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smlouvy NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

P ř í l o h a č. 5 S t a t u t u m ě s t a B r n a. Pravidla pro svěřování majetku města městským částem

P ř í l o h a č. 5 S t a t u t u m ě s t a B r n a. Pravidla pro svěřování majetku města městským částem P ř í l o h a č. 5 S t a t u t u m ě s t a B r n a Pravidla pro svěřování majetku města městským částem Článek 1 VYMEZENÍ POJMŮ 1. Na základě článku 11 - Zastupitelstvo městské části, článku 12 - Rada

Více

Společný pokyn. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.j. ČÚZK-04153/ a Ministerstva životního prostředí č.j /ENV/17, 1248/610/17

Společný pokyn. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.j. ČÚZK-04153/ a Ministerstva životního prostředí č.j /ENV/17, 1248/610/17 Společný pokyn Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.j. ČÚZK-04153/2017-22 a Ministerstva životního prostředí č.j. 21853/ENV/17, 1248/610/17 ze dne 24. března 2017 pro spolupráci katastrálních

Více

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon) (tisk 778)

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon) (tisk 778) Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon) (tisk 778) Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení zemědělského

Více

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3, písm. m) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

Zákon č. 344/1992 Sb.

Zákon č. 344/1992 Sb. Zákon č. 344/1992 Sb. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 89/1996 Sb., zákonem č. 103/2000 Sb. a zákonem

Více

DOPORUČENÁ LITERATURA VZTAHUJÍCÍ SE KE KATASTRU NEMOVITOSTÍ A ZEMĚMĚŘICTVÍ

DOPORUČENÁ LITERATURA VZTAHUJÍCÍ SE KE KATASTRU NEMOVITOSTÍ A ZEMĚMĚŘICTVÍ Seznam a doporučené odborné literatury ke zkouškám odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností /1/ Zákon č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru a jeho

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, Šumperk, Šumperk 1

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, Šumperk, Šumperk 1 Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 Spisová značka.: 2RP22357/2012-130776/04/03 Č.j.: SPU 331269/2013 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-105-035-17 ze dne 23.1.2017 Darovací smlouva se společností Modřanský háj s.r.o. na převod pozemku parc. č. 3856/24 v k.ú. Modřany do svěřené správy

Více

Obec Suchomasty. Suchomasty 31. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-10/ / Vojtíšková Marie Ing./

Obec Suchomasty. Suchomasty 31. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-10/ / Vojtíšková Marie Ing./ Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun Politických vězňů 198/16, 266 01 Beroun tel.: 311625147, fax: 311623495, e-mail: kp.beroun@cuzk.cz, Obec Suchomasty Suchomasty 31 267

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Zápisy v KN, věcná břemena (1)

Zápisy v KN, věcná břemena (1) Zápisy v KN, věcná břemena (1) Zápisy v KN, věcná břemena Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4546 Sbírka zákonů č. 300 / 2016 300 ZÁKON ze dne 24. srpna 2016 o centrální evidenci účtů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět a účel úpravy Tento zákon upravuje práva

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

Čl. 1 Zápis nové stavby a zápis změny stavby do katastru nemovitostí

Čl. 1 Zápis nové stavby a zápis změny stavby do katastru nemovitostí Český úřad zeměměřický a katastrální Příloha k č.j. ČÚZK 77/2007-22 Pokyny č. 34 (diferenční znění, ve znění dodatku č. 1) Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 23.4.2007 č.j. ČÚZK 77/2007-22

Více

ZÁKON č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon),

ZÁKON č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ZÁKON č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb. zákona č. 53/2004

Více

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Èeský úøad zemìmìøický a katastrální Praha 22 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy ze

Více

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE Obec : Džbánice Adresa : Džbánice 50, 671 71 Hostěradice IČ : 00600334 Směrnici zpracoval : Roman Suttr - starosta

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální Pokyny č. 42 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 10. ledna 2013 č.j. ČÚZK 662/2013-22 pro zápis příslušnosti Státního pozemkového úřadu hospodařit s

Více

Přílohy nezbytné k podání návrhu na vklad a k ohlášení změn do katastru nemovitostí

Přílohy nezbytné k podání návrhu na vklad a k ohlášení změn do katastru nemovitostí Přílohy nezbytné k podání návrhu na vklad a k ohlášení změn do katastru nemovitostí I. Přílohy k návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí K návrhu na vklad věcného práva k nemovitosti (při jeho vzniku,

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o d ě l e n í p o z e m k u. Spis.zn. Č.j.: 283/11-Mo 283/11-Mo. Vyřizuje: Tel.:

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o d ě l e n í p o z e m k u. Spis.zn. Č.j.: 283/11-Mo 283/11-Mo. Vyřizuje: Tel.: Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 283/11-Mo 283/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

Platné znění vybraných ustanovení zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění vybraných ustanovení zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění vybraných ustanovení zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, s vyznačením navrhovaných změn 4 (1) Účastníky řízení o povolení vkladu (dále jen

Více

5696/ POKYNY Č. 23. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

5696/ POKYNY Č. 23. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 5696/1999-23 POKYNY Č. 23 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 2. prosince 1999 č.j. 5696/1999-23, k realizaci zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z

Více

Jednací číslo: 4 C 272/ U S N E S E N Í. Okresní soud v Chrudimi rozhodl samosoudcem Mgr. Markem Horáčkem ve věci

Jednací číslo: 4 C 272/ U S N E S E N Í. Okresní soud v Chrudimi rozhodl samosoudcem Mgr. Markem Horáčkem ve věci Jednací číslo: 4 C 272/2015-29 U S N E S E N Í Okresní soud v Chrudimi rozhodl samosoudcem Mgr. Markem Horáčkem ve věci žalobce (žalobkyně): Biskupství královéhradecké, Velké náměstí 35/44, 500 03, Hradec

Více