Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s."

Transkript

1 Strana 1 z 10 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Druh dokumentu : Název dokumentu: Číslo dokumentu : Zajištění požární ochrany v podmínkách Sokolovské Jméno: Funkce: Útvar: Datum: Podpis: Vypracoval: Jaroslav Paták Techn. pracovník SÚ/BPPO Odpovídá: Ing. Lubomír Pech Ved. sekce SÚ/BPPO Schválil: Ing. Jiří Pöpperl Člen představenstva pověřený řízením SÚ SÚ Platnost od: Číslo revize: 11 Platnost revize od: Řízená kopie č.: Počet stran: 10 Výtisk originálu z intranetu pořídil: Paták Jaroslav Dne:

2 Strana 2 z 10 Obsah: strana č 1. Úvodní ustanovení Popis řešené oblasti Rozsah platnosti Odpovědnosti a pravomoci Uložení úkolů Dokumentace požární ochrany v podmínkách společnosti Závěrečná ustanovení ruší interní dokument: Dokumentace Související dokumenty Použité zkratky a pojmy Rozdělovník Přílohy: č. 1 - List revize a kontrola aktuálnosti č. 2 - Vzor listu požární knihy 1. Úvodní ustanovení 1.1. Popis řešené oblasti Tento příkaz řeší zajištění požární ochrany v podmínkách Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s., Sokolov v souladu s ustanoveními zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. (dále jen vyhláška o prevenci) o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. Některá ustanovení tohoto příkazu mohou být změněna schváleným posouzením požárního nebezpečí Vlastníkem majetku (zařízení, objekt, prostor) je společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., kterou ovládají akcionáři Rozsah platnosti Ustanovení tohoto příkazu jsou závazná pro všechny zaměstnance SU, a.s Tento příkaz je součástí systému PZH. 2. Odpovědnosti a pravomoci 2.1.Za plnění povinností na úseku PO v rámci SU, a.s. odpovídá člen představenstva pověřený řízením SÚ v rámci předpisů o PO a podle pokynů orgánu vykonávajícího SPD. V době jeho nepřítomnosti jím písemně pověřený zástupce. 2.2.Každý vedoucí zaměstnanec je odpovědný za plnění povinností na úseku PO na pracovištích a zařízení, které provozuje (užívá), nebo je spravuje. 3. Uložení úkolů 3.1. Členům představenstva pověřeným řízením příslušného úseku

3 Strana 3 z 10 u k l á d á m trvale dodržovat tyto povinnosti dle rozsahu působnosti ke správě majetku (zařízení, objekt, prostor) : Obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. U vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení lze instalovat a používat pouze schválené druhy Prokazatelným způsobem stanovit konkrétní zodpovědnost za provádění kontrol, údržby a oprav požárně bezpečnostního zařízení v rozsahu 2 odst. 4 vyhlášky 246/2001 Sb., včetně zodpovědnosti za vyhotovení dokladu o provedené kontrole provozuschopnosti tohoto zařízení Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce Umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření Poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru Bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají Prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností, případně technologických postupů a zařízení Zajišťovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení způsobem a ve lhůtách stanovených podmínkami požární bezpečnosti nebo výrobcem zařízení Stanovit z hlediska požární bezpečnosti požadavky na odbornou kvalifikaci osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení a zabezpečit provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požáru, pouze osobami s příslušnou kvalifikací Vyžadovat, aby u dovážených výrobků a materiálů byla stanovena jejich požárně technická charakteristika a další podmínky jejich bezpečného užívání z hlediska PO Zajistit, aby se prováděly kontroly dodržování předpisů o požární ochraně prostřednictvím odborně způsobilé osoby Zajistit vypracování podkladů pro zásahovou činnost a odbornou přípravu jednotek PO Stanovovat organizační a technická opatření PO při činnostech se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím a schvalovat dokumentaci PO dle požadavků platných právních předpisů Plnit ostatní povinnosti vyplývající pro SU, a.s. z předpisů o PO a z opatření uložených orgánem vykonávajícím SPD Zajišťovat odstranění závad zjištěných OZO a orgány SPD v uložených termínech a určeném rozsahu Kontrolovat, zda jimi přímo řízení zaměstnanci plní úkoly na úseku požární ochrany Poskytovat podklady pro posouzení požárního nebezpečí Zúčastňovat se školení o PO vedoucích zaměstnanců Nejméně jednou za tři měsíce se seznamovat se záznamy v požární knize Vydávat interní dokumenty pro zabezpečení PO ve specifických podmínkách úseků. Tyto dokumenty nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy ani interními dokumenty platnými v rámci celé SU, a.s.

4 Strana 4 z Rozhodovat o návrzích PTK úseků, popř. zajišťovat projednání těchto návrhů na poradách vedení Zřizovat ohlašovny požáru na místech s trvalou obsluhou (výrobní dispečinky, operační středisko HZSP apod.) a zabezpečovat zpracování řádu ohlašovny požáru Zabezpečovat provedení cvičného požárního poplachu pro objekty a prostory, kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím nebo ve kterých jsou složité podmínky pro zásah, nebo kde to stanoví schválené posouzení požárního nebezpečí, případně příslušný havarijní plán Zřizovat požární knihy v nezbytném počtu (pro každou sekci) Vedoucím zaměstnancům trvale dodržovat tyto povinnosti: u k l á d á m Prokazatelně seznamovat podřízené zaměstnance se všemi předpisy o PO a dalšími povinnostmi v oblasti PO vztahujícími se na konkrétní pracoviště. Kontrolovat, zda zaměstnanci plní své povinnosti stanovené pracovními postupy, interními dokumenty, požárním řádem a ostatní dokumentací PO při ochraně pracoviště před možností vzniku požáru Řešit neodkladně podle záznamů v požární knize a informací OOZ nedostatky zjištěné při kontrolách dodržování předpisů o požární ochraně Dbát, aby do požárních knih byly prováděny záznamy o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany (provedení preventivních požárních prohlídek, školení o PO, odborné přípravy preventivních požárních hlídek, o vzniklých požárech, uskutečnění cvičného požárního poplachu, kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení, kontrole dokumentace o PO apod.) Požární knihu ukládat takovým způsobem, aby byla dostupná zaměstnancům, jichž se týká i orgánům státního požárního dozoru. Musí být vedena, popřípadě její stejnopis nebo kopie musí být uložena takovým způsobem, aby v případě požáru bylo možno prokázat plnění povinností stanovených zákonem Respektovat rozhodnutí o vyloučení věcí z užívání, zákazu činnosti nebo rozhodnutí o zastavení provozu Informovat jednotky PO určené k prvnímu zásahu o rizikových činnostech, požárně nebezpečných látkách a materiálech používaných nebo nacházejících se v objektech, které vlastní nebo užívají Označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení Udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku Mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů potřebné ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku.

5 Strana 5 z Zajišťovat vybavení objektu požární technikou, požární signalizací, hasicím zařízením, přenosnými, přívěsnými a pojízdnými hasicími přístroji, provozuschopnost zdrojů požární vody včetně jejich vybavení, odpovídající požárnímu nebezpečí na svěřeném pracovišti. Tyto prostředky PO udržovat v pohotovostním stavu a organizovat pravidelné provádění předepsaných revizí a kontrol. Pokud množství, druhy a způsob vybavení věcnými prostředky a požárně bezpečnostním zařízením není stanoveno výrobcem, požárně bezpečnostním řešením, nebo posouzením požárního nebezpečí, obstarávat, zabezpečovat a instalovat alespoň přenosné hasicí přístroje, a to na každých započatých 200 m 2 půdorysné plochy podlaží objektu: a) jeden přenosný hasicí přístroj o minimálním obsahu náplně 6 kg hasicího prášku nebo b) jeden přenosný hasicí přístroj o minimálním obsahu náplně 6 l vodního roztoku pěnidla nebo c) jeden přenosný hasicí přístroj o minimálním obsahu náplně 6 kg halonu nebo jiného ekvivalentního hasiva nebo d) jeden přenosný hasicí přístroj o minimálním obsahu náplně 9 l vody nebo e) jeden přenosný hasicí přístroj o minimálním obsahu náplně 5 kg oxidu uhličitého (CO2) Volba druhu přenosných hasicích přístrojů se provede po předběžné konzultaci s OOZ Zajišťovat volný přístup k nouzovým východům, únikovým cestám, rozvodným zařízením elektrické energie, plynu, vody, topení a produktovodům a zabraňovat nesprávnému ukládání či uskladnění materiálu. Zajišťovat, aby tato místa a zařízení byla řádně označena příslušnými tabulkami Zajišťovat volný přístup k instalovaným přenosným, přívěsným a pojízdným hasicím přístrojům, zdrojům požární vody, spojovacím prostředkům apod Organizovat a kontrolovat přesné dodržování předpisů o skladování a manipulaci s hořlavými látkami a provádět potřebná opatření při činnostech se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím Zpracovávat a vést předepsanou dokumentaci požární ochrany v rozsahu daném posouzením požárního nebezpečí a platnými právními předpisy Po vyjádření OZO předkládat příslušným členům představenstva jmenný seznam členů preventivních požárních hlídek pro pracoviště, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím, zajišťovat jejich odbornou přípravu a zajišťovat na pracovišti vyvěšení seznamu členů PPH s určením jejich úkolů Zajišťovat požární bezpečnost svěřeného úseku v mimopracovní době, dbát na to, aby po skončení pracovní doby bylo pracoviště v požárně nezávadném stavu: a) technologie a objekty se směnným cyklem jsou v době sníženého provozu zabezpečeny směnovými zaměstnanci daného pracoviště, kteří plní povinnosti v intencích a rozsahu tohoto příkazu a interních dokumentů platných pro dané pracoviště, a rovněž TH zaměstnanci příslušného pracoviště nebo provozu, jejichž povinností je dohlížet na dodržování předpisů o PO v rámci svých pracovních povinností. Zaměstnanci jsou školeni v termínech a v rozsahu 000.P.SÚ.BPPO (tematické plány a časové rozvrhy školení o PO obsahují článek zabývající se způsobem zajištění PO v mimopracovní době a v době sníženého provozu) b) velkostroje těžební části SU, a.s. jsou v době sníženého provozu zabezpečeny proti možnosti vzniku požáru jednočlennými preventivními požárními hlídkami, které absolvují odbornou

6 Strana 6 z 10 přípravu PPH podle tematického plánu a časového rozvrhu v rozsahu 000.P.SÚ.BPPO Odbornou přípravu provádí odborně způsobilá osoba v PO. c) objekty a technologie v areálu zpracovatelské části a na těžební části SU, a.s., které jsou v době sníženého provozu a době mimopracovní neobsazeny a uzamčeny, jsou střeženy civilní bezpečnostní službou, jejíž pochůzková a výjezdová činnost se řídí vlastními interními předpisy ( Směrnice pro výkon služby na objektech SU, a.s. a Specifické povinnosti výkonu služby na stanovištích ) rozpracovanými pro každý úsek, sekci, objekty a odloučená pracoviště. Tyto dokumenty stanovují způsob provádění kontrol, jejichž součástí je i preventivní kontrola zabezpečení z hlediska PO a způsob postupu při zjištění požáru nebo porušení předpisů o PO Stanovovat v mezích tohoto dokumentu a obecně platných předpisů PO další konkrétní úkoly PO podle potřeby a charakteru pracoviště Řešit v rámci své pravomoci přestupky podřízených zaměstnanců v oblasti PO. Nejsou-li sami oprávněni tak učinit, předkládat nadřízenému zaměstnanci návrhy na postihy zaměstnanců, kteří se přestupku dopustili Organizovat školení o PO osob, které se s vědomím organizace příležitostně zdržují na pracovištích SU, a.s. a které buď vykonávají činnosti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím nebo s touto činností přicházejí do styku Zúčastňovat se školení o PO vedoucích zaměstnanců a dalších potřebných školení na úseku PO a ve stanovených termínech provádět školení o PO u podřízených zaměstnanců Poskytovat na výzvu velitele jednotky PO nebo dozorčího orgánu věcnou pomoc, umožňovat vstup do objektů k provedení potřebných opatření v souvislosti s cvičením jednotek PO V případě požáru nebo havárie poskytovat na výzvu velitele zásahu, vedoucího likvidace, velitele jednotek PO nebo dozorčího orgánu potřebnou věcnou pomoc, umožňovat vstup do objektů k provedení potřebných opatření v souvislosti se zdoláváním požárů nebo v souvislosti s prováděním záchranných prací Zajišťovat aktualizaci dokumentace o požární ochraně Zúčastňovat se nebo organizačně a technicky zajišťovat kontroly dodržování předpisů o PO Všem zaměstnancům SU, a.s. trvale dodržovat tyto povinnosti: u k l á d á m Počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku požáru, zejména při manipulaci s otevřeným ohněm, při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, topidel a zdrojů tepla, při používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek Plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se PO Dodržovat ustanovení všech předpisů o PO platných pro dané pracoviště, se kterými byl seznámen Plnit ve stanovených lhůtách opatření uložená k odstranění nedostatků v oblasti PO.

7 Strana 7 z Znát rozmístění hasebních prostředků na pracovišti, umět s nimi zacházet, dbát na to, aby po skončení pracovní doby bylo pracoviště v požárně nezávadném stavu Hlásit svému nadřízenému, popř. OZO zjištěné závady v oblasti PO a podle svých možností se aktivně podílet na jejich odstranění Účastnit se potřebných školení a odborné přípravy v oblasti PO V případě vzniku požáru postupovat v souladu se zpracovanými požárními poplachovými směrnicemi platnými pro dané pracoviště Dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností Poskytnout osobní nebo věcnou pomoc v souvislosti se zdoláváním požáru, provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob a materiálních hodnot. Toto ustanovení neplatí v případě, jestliže by poskytnutí osobní pomoci mohlo mít za následek závažnou poruchu provozu nebo jiný závažný následek, nebo by se zaměstnanec vystavil vážnému ohrožení Na výzvu velitele zásahu nebo vedoucího likvidace havárie poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojovací zařízení a jiné věci potřebné ke zdolávání požáru Všem zaměstnancům trvale z a k a z u j i Provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemají příslušnou kvalifikaci nebo odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací Poškozovat nebo zneužívat vyhrazené druhy věcných prostředků a požárně bezpečnostní zařízení Porušovat obecně závazné právní předpisy a interní dokumenty v oblasti PO Porušovat zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů nebo neumožnit provedení jejich revize Poškozovat, odstraňovat, zneužívat nebo jinak snižovat účinnost zařízení a prostředků sloužících na ochranu před požáry a vědomě bezdůvodně přivolat jednotku PO Porušovat předpisy pro skladování a manipulaci s hořlavými a jinak nebezpečnými látkami, nebo nesprávným skladováním materiálu zamezovat přístupu k rozvodným zařízením elektrické energie, plynu, vody nebo únikovým cestám a východům, věcným prostředkům PO a požárně bezpečnostnímu zařízení Porušovat zákazy kouření a manipulace s otevřeným ohněm v místech, kde je to interními nebo jinými platnými předpisy zakázáno Porušovat rozhodnutí o vyloučení věci z užívání nebo rozhodnutí o zastavení provozu, popř. zákazu činnosti Bránit nebo ztěžovat provedení kontroly dodržování předpisů v oblasti PO nebo kontroly orgánů SPD Řídit se příkazy a pokyny nadřízených, které jsou v rozporu s platnými předpisy a požární bezpečností pracoviště či zařízení Odborně způsobilým osobám v PO

8 Strana 8 z 10 trvale dodržovat tyto povinnosti: u k l á d á m Organizovat a kontrolovat plnění povinností na úseku požární ochrany na jednotlivých úsecích a vyžadovat plnění povinností vyplývajících z předpisů o PO Řídit po odborné stránce činnost zaměstnanců pověřených plněním úkolů na úseku PO Dohlížet na vybavení pracovišť věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními a navrhovat jejich doplnění popř. obměnu Kontrolovat provádění školení zaměstnanců o PO, provádět školení vedoucích zaměstnanců o PO a odbornou přípravu preventivních požárních hlídek ve stanovených termínech Zpracovávat posouzení požárního nebezpečí pro činnosti s vysokým požárním nebezpečím Zpracovávat dokumentaci o PO na úsecích a tuto dokumentaci kontrolovat v termínech daných platnými předpisy Zpracovávat pokyny pro zabezpečení PO v rámci SU, a.s. a spolupracovat s orgány SPD Vést přehled o vzniklých požárech, spolupracovat při zjišťování příčin vzniku a navrhovat preventivní opatření Plnit úkoly vyplývající z funkce tajemníka PTK Při investiční výstavbě v rámci SU, a.s. posuzovat, zda jsou při projekční přípravě akcí zohledněny požadavky PO Sledovat vydávání nových obecně závazných právních předpisů, ČSN a interních dokumentů v oblasti PO a prosazovat jejich uplatňování Kontrolovat, zda dokumentace zdolávání požáru a posouzení požárního nebezpečí odpovídá skutečnému stavu Kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, ČSN a interních dokumentů v oblasti PO a rozhodnutí orgánů státního požárního dozoru Provádět kontroly dodržování předpisů o PO v objektech a zařízeních SU, a.s. v termínech stanovených platnými právními předpisy a o těchto kontrolách provádět záznam do požárních knih se stanovením opatření, termínů a odpovědnosti za jejich odstranění Kontrolovat plnění opatření, která jsou potřebná při výkonu činností se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím, zejména při provádění prací s otevřeným ohněm Nařizovat provedení nevyhnutelných opatření směřujících k odstranění nebezpečí, jakmile zjistí nedostatky, které mohou vést bezprostředně ke vzniku požáru. O těchto opatřeních bezodkladně informovat příslušného člena představenstva Předkládat příslušným členům představenstva návrhy na postihy zaměstnanců, kteří porušují předpisy nebo neplní úkoly v oblasti PO Plnit další úkoly, které vyplývají z předpisů o PO. 4. Dokumentace požární ochrany v podmínkách společnosti Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím Posouzení požárního nebezpečí Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Požární řády Požární poplachové směrnice Požární evakuační plány Dokumentace zdolávání požárů Řády ohlašovny požárů

9 Strana 9 z 10 Tematické plány a časové rozvrhy školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek Požární knihy Dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany 5. Závěrečná ustanovení 5.1. ruší interní dokument: SMVŘ 21/96 a nahrazuje 000.P.VOÚ.BPPO Zajištění požární ochrany v podmínkách Sokolovské 5.2. Dokumentace Název záznamu Číslo formuláře /dokumentu Požární kniha Vyhl. č. 246/2001 Sb. Posouzení požárního nebezpečí SU, a.s. Zákon č. 133/1985 Sb. Záznam provádí vyhodnocuje /zpracovává /schvaluje OZO Příslušný člen představenstva Doba a místo uložení Ved. sekcí po popsání knihy 2 roky OZO HZSKV Trvale, OZO, člen představenstva pověřený řízením Zpracovatelského úseku, po dobu platnosti, neplatné 2 roky Číslo skartačního plánu 2312 S S5 Skartační znak a lhůta 5.3. Související dokumenty Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů Vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb. o požární prevenci 000.TOP.SÚ.BPPO Povolování a provádění prací s otevřeným ohněm 000.P.VOÚ.BPPO Práce právnických a podnikajících fyzických osob v podmínkách SU, a.s. 000.P.VOÚ.VOÚ Havarijní plán a analýza rizik 000.MPR.ŘDS.ŘDS Místní provozní řád HZSP 000.P.SÚ.BPPO Školení zaměstnanců o požární ochraně 000.P.SÚ.BPPO Zákaz kouření na pracovištích SU, a.s Použité zkratky a pojmy BPPO - sekce Bezpečnost práce a požární ochrana CO2 - kysličník uhličitý ČNR - Česká národní rada ČSN - česká technická norma HZSP - hasičský záchranný sbor podniku MV ČR - Ministerstvo vnitra České republiky OZO - odborně způsobilá osoba v PO PPH - preventivní požární hlídka PO - požární ochrana

10 Strana 10 z 10 PTK PZH SPD SU, a.s. SÚ TH TOP - požárně technická komise - prevence závažných havárií - státní požární dozor - Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. - Správní úsek - technicko hospodářský - technicko organizační postup vedoucí zaměstnanec - je pro účel tohoto dokumentu vedoucí sekce a zaměstnanci, kterým jsou podřízeni další zaměstnanci požární poplachové směrnice - dokument předepsaný zákonem č. 133/1985 Sb. předpisy o PO - obecně závazné právní přepisy, ČSN nebo interní dokument řešící problematiku požární ochrany ohlašovna požáru - místo, kam se hlásí vznik požáru odborně způsobilá osoba - osoba s odbornou kvalifikací, splňující požadavky ( 11 zák. č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů) složité podmínky pro zásah - činnosti, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah (termín z vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., konkrétně 18 ) 5.5. Rozdělovník Funkce člen představenstva pověřený řízením Správního úseku člen představenstva pověřený řízením Provozního úseku člen představenstva pověřený řízením Těžebního úseku člen představenstva pověřený řízením Zpracovatelského úseku předseda Rady Sdružení odborových organizací vedoucí sekce BPPO

A) (dle 5 zákona o PO)

A) (dle 5 zákona o PO) Příloha požárního řádu č. 1 Povinnosti právnických osob a podnikajících osob A) (dle 5 zákona o PO) (1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny a) obstarávat a zabezpečovat v potřebném

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 1, Karmelitská 7 V Praze

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 1, Karmelitská 7 V Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 118 12 Praha 1, Karmelitská 7 V Praze 10. 12. 2002 S M Ě RNICE pro provádění a organizaci požární ochrany v objektech a na pracovištích Ministerstva školství,

Více

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Strana 1 z 5 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Druh dokumentu : Název dokumentu: Číslo dokumentu :. Jméno: Funkce: Útvar: Datum: Podpis: Vypracoval: Jaroslav Paták Techn. pracovník SÚ/BPPO 24.4.2018

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE LHOTA U VSETÍNA

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE LHOTA U VSETÍNA Obec Lhota u Vsetína Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce Lhota u Vsetína Zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína schválilo dne 21.12.2009 na základě 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

Směrnice Stanovení organizace zabezpečení PO. 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Ing. Kateřina Patzeltová Technik PO

Směrnice Stanovení organizace zabezpečení PO. 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Ing. Kateřina Patzeltová Technik PO Směrnice Stanovení organizace zabezpečení PO (PO-S1) Školské zařízení 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Datum platnosti/ účinnosti Vypracovala Kontrolovala Schválil Ing. Kateřina Patzeltová Technik

Více

Konference Provoz vodovodních a kanalizačních sítí České Budějovice POŽÁRNÍ OCHRANA. v oboru vodovodů a kanalizací

Konference Provoz vodovodních a kanalizačních sítí České Budějovice POŽÁRNÍ OCHRANA. v oboru vodovodů a kanalizací Konference Provoz vodovodních a kanalizačních sítí České Budějovice 3. 4. 11. 2009 POŽÁRNÍ OCHRANA v oboru vodovodů a kanalizací Josef Ondroušek, Vodárenská akciová společnost, a.s. Požární ochrana v oboru

Více

TÉMATICKÉ PLÁNY A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ O PO

TÉMATICKÉ PLÁNY A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ O PO TÉMATICKÉ PLÁNY A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ O PO Osnova č. 1 - Školení zaměstnanců a odborná příprava preventistů PO Osnova č. 2 - Školení vedoucích zaměstnanců Osnova č. 3 - Školení osob, pověřených zabezpečením

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY PREVENTIVNÍCH POŽÁRNÍCH HLÍDEK A PREVENTISTŮ POŽÁRNÍ OCHRANY OBSAH

TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY PREVENTIVNÍCH POŽÁRNÍCH HLÍDEK A PREVENTISTŮ POŽÁRNÍ OCHRANY OBSAH TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY PREVENTIVNÍCH POŽÁRNÍCH HLÍDEK A PREVENTISTŮ POŽÁRNÍ OCHRANY OBSAH Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy

Více

Vyhláška E 2/2003 města Čelákovic, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob. Čl.

Vyhláška E 2/2003 města Čelákovic, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob. Čl. Vyhláška E 2/2003 města Čelákovic, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob Zastupitelstvo města Čelákovic se dne 24.9.2003 usneslo vydat

Více

Organizace zabezpečení požární ochrany na Masarykově. univerzitě (ve znění účinném od 4.3.2005)

Organizace zabezpečení požární ochrany na Masarykově. univerzitě (ve znění účinném od 4.3.2005) Směrnice rektora č. 4/2005 Organizace zabezpečení požární ochrany na Masarykově univerzitě (ve znění účinném od 4.3.2005) V souladu s ustanovením 5 a 6 zákona České národní rady č. 133/1985 Sb. o požární

Více

K ORGANIZAČNÍMU ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

K ORGANIZAČNÍMU ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Opatření č. 9/2018 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích K ORGANIZAČNÍMU ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Datum vydání: 13. 6. 2018 Účinnost od: 13. 6. 2018 Účinnost do: odvolání

Více

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci OBEC DIVEC, IČO 45978123. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - Požární řád obce Divec. Obecní zastupitelstvo obce Divec na základě 29, odst. 1, písm. o) zákona č. 133/85 Sb, (ve znění pozdějších předpisů

Více

POŽÁRNÍ OCHRANA. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. POŽÁRNÍ OCHRANA. Vytištěním byl pořízen NEŘÍZENÝ (neaktualizovatelný)dokument!

POŽÁRNÍ OCHRANA. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. POŽÁRNÍ OCHRANA. Vytištěním byl pořízen NEŘÍZENÝ (neaktualizovatelný)dokument! strana 1 z 10 vypracoval: František Svoboda útvar : ÚŘ datum: 23.10.2008 podpis: schválil: podpis: ing.petr Pösinger, Ph.D. platnost od: 27.října 2008 číslo revize: 3 platnost revize od: 1.1.2015 Vytištěním

Více

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák Povinnosti fyzických osob dle zákona z o požárn rní ochraně Ing. Martin Řehák Fyzická osoba je povinna a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,

Více

VYHLÁŠKA č.7/2004 Požární řád města Opočna

VYHLÁŠKA č.7/2004 Požární řád města Opočna VYHLÁŠKA č.7/2004 Požární řád města Opočna Zastupitelstvo města Opočna se na svém zasedání dne 4.2.2004 usneslo vydat na základě ustanovení 29 odst.1, písm.o) zákona č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně ve

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD obce STRADOUŇ

POŽÁRNÍ ŘÁD obce STRADOUŇ Obec STRADOUŇ vydává podle 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Obsah : POŽÁRNÍ ŘÁD obce STRADOUŇ 1. Účel 2. Organizace požární ochrany 3. Úkoly osob pověřených zabezpečováním

Více

Úvodní ustanovení. b. zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu,vody,

Úvodní ustanovení. b. zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu,vody, 1 Návrh: 24.listopadu 2003 Požární řád obce Dymokury Zastupitelstvo obce Dymokury se dne 24.listopadu 2003 usneslo schválit v souladu s 10 písm.a), 84 odst.2, písm.i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

R o z s a h z n a l o s t í

R o z s a h z n a l o s t í České dráhy, a.s. S m ě r n i c e pro školení a pro odbornou přípravu zaměstnanců Českých drah o požární ochraně Schváleno generálním ředitelem Českých drah dne pod čj.: Účinnost od: R o z s a h z n a

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/1997

Obecně závazná vyhláška č. 4/1997 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 4/1997 Požární řádobce Dobrá Obec Dobrá vydává ve smyslu ustanovení 16, odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením 29 zákona

Více

Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY

Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY Střední škola technická, Kouřílkova 8, Přerov Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY Zpracoval: Ing. Jiří Pouzal, vedoucí THS Schválil: Mgr. František Šober Ředitel SŠT Přerov, 9. 7.

Více

Základní předpis požární ochrany

Základní předpis požární ochrany Základní předpis požární ochrany (2. úroveň dokumentace TMS) (6. vydání) Schválil: Anna Wydrzyńska - generální ředitelka Zpracovatel: Ing. Jitka Kopecká, Petr Svoboda Správce dokumentace: Technik organizace

Více

Požární řád Města Heřmanův Městec

Požární řád Města Heřmanův Městec Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č.1/2006 Zastupitelstvo města Heřmanův Městec se na svém zasedání dne 27.3.2006 usnesením č. 2/2006 bod č.11) usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o)

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE schválena dne 29. května 2008 účinnost od 1. července 2008 Zastupitelstvo statutárního

Více

Únikové cesty zajištění volných únikových cest ve společných prostorách domů

Únikové cesty zajištění volných únikových cest ve společných prostorách domů Únikové cesty zajištění volných únikových cest ve společných prostorách domů Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, 5, odst. 1 písm. b) stanoví povinnost právnických osob a podnikajících

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 POŢÁRNÍ ŘÁD OBCE NÁMĚŠŤ NA HANÉ

Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 POŢÁRNÍ ŘÁD OBCE NÁMĚŠŤ NA HANÉ Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 POŢÁRNÍ ŘÁD OBCE NÁMĚŠŤ NA HANÉ Zastupitelstvo obce Náměšť na Hané se usneslo 26.9.2002 vydat podle 29 odst. l písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE STRENICE

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE STRENICE Obec Strenice Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 Obec Strenice, na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2014 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění

Více

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky. 1. Školení zaměstnanců... 2. 2. Školení vedoucích zaměstnanců...

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky. 1. Školení zaměstnanců... 2. 2. Školení vedoucích zaměstnanců... Studijní opora Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky Garant předmětu: prof. Ing. Aleš Komár CSc. Obsah: 1. Školení zaměstnanců... 2 2. Školení vedoucích zaměstnanců... 3 3. Školení

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

NAŘÍZENÍ KRAJE č. 2/2002,

NAŘÍZENÍ KRAJE č. 2/2002, NAŘÍZENÍ KRAJE č. 2/2002, kterým se stanoví zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu Rada Jihočeského kraje vydává, podle 7 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP PRO ROK 2009 Preventista II. Test A 1. Podle míry požárního nebezpečí členíme provozované činnosti do a) do čtyř tříd nebezpečnosti b) do tří kategorií c)

Více

Obecně závazná vyhláška města Vsetína. Číslo 4/2003. Požární řád města Vsetína

Obecně závazná vyhláška města Vsetína. Číslo 4/2003. Požární řád města Vsetína Obecně závazná vyhláška města Vsetína Číslo 4/2003 Požární řád města Vsetína Zastupitelstvo města Vsetín schválilo dne 25. 3. 2003 na základě 29 odst. 1 písmeno o) zákona číslo 133/1985 Sb., o požární

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lázně Toušeň č. 3/2002

Obecně závazná vyhláška obce Lázně Toušeň č. 3/2002 Obecně závazná vyhláška obce Lázně Toušeň č. 3/2002 Zastupitelstvo obce Lázně Toušeň na základě 29, odst.1, písm.a) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákon

Více

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A: Právní předpisy Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A.1 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - 1 úvodní ustanovení: účel zákona, obecná povinnost

Více

Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011

Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců o požární ochraně a odborné přípravě

Více

PRO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA SCHZ

PRO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA SCHZ Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS - 16 vydání č.: 1 platnost od : 13.9. 2006 počet str. : 6 typ ON : ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE název ON : PRO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Více

Legislativa a systém požární ochrany

Legislativa a systém požární ochrany 5.5.1. Legislativa a systém požární ochrany http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-po/legislativa-a-system-pozarniochrany Základní podmínky požární bezpečnosti a podmínky pro účinnou ochranu života, zdraví

Více

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů ZOP členů jednotek SDH Zpracováno: 4.8.2014 Zpracoval: HZS Olomouckého kraje Každý je povinen Každý je podle zákona o PO povinen Počínat

Více

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Strana: 1 z 17 Organizační směrnice Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Organizace: Sídlo: Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf Zpracoval(a), č. osv.: Schválil: Miroslav Kokta, OZO PO Z-OZO-106/2015

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2002

Obecně závazná vyhláška č. 2/2002 Obecně závazná vyhláška č. 2/2002 Město Březnice vydává podle písm. o) odst. 1 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a 14 nařízení vlády č. 172/2001

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

ŘOZ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-11. Směrnice č. 11

ŘOZ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-11. Směrnice č. 11 ŘOZ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-11 Název Číslo Vlastník Směrnice č. 11 TEMATICKÉ PLÁNY A ČASOVÉ ROZVRHY ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ZAMĚSTNANCŮ ZAŘAZENÝCH DO POŽÁRNÍCH HLÍDEK A VZOROVÉ

Více

Povinnosti organizace

Povinnosti organizace Povinnosti organizace Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito předpisy: Zák. o požární ochraně č.133/85 Sb. v platném znění ( 320/02 Sb. ), vyhl. o požární prevenci

Více

MÍSTNÍ PŘEDPIS POŽÁRNÍ OCHRANA

MÍSTNÍ PŘEDPIS POŽÁRNÍ OCHRANA MÍSTNÍ PŘEDPIS POŽÁRNÍ OCHRANA Crystal BOHEMIA, a.s. Strana 1 OBSAH: 1. Zajišťování požární ochrany a podmínky požární bezpečnosti... 3 2. Podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v

Více

PRO ROK 2011. Preventista II.

PRO ROK 2011. Preventista II. Preventista II. SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP PRO ROK 2011 1. Podle míry požárního nebezpečí členíme provozované činnosti do a) do tří kategorií b) do čtyř tříd nebezpečnosti c) do dvou

Více

SMĚRNICE č. 8 STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A PŘÍKAZ K ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V OBJEKTECH ŠKOLY

SMĚRNICE č. 8 STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A PŘÍKAZ K ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V OBJEKTECH ŠKOLY ROZ 01.01.2014 Šikner ŘŠ S-08 Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 8 STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A PŘÍKAZ K ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V OBJEKTECH ŠKOLY Tato směrnice nahrazuje:

Více

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta, Lipová 41a, 602 00 Brno ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ Úvod Úpravu požární ochrany zahrnuje řada právních předpisů a norem. Nejdůležitějším právním

Více

Odborný seminář pro osoby odborně způsobilé v požární ochraně a techniky požární ochrany

Odborný seminář pro osoby odborně způsobilé v požární ochraně a techniky požární ochrany oddělení požární prevence HZS Zlínského kraje Odborný seminář pro osoby odborně způsobilé v požární ochraně a techniky požární ochrany PS Otrokovice 19.6.2018 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje oddělení

Více

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013. 1. Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013. 1. Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista II. 1. Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení a) do tří kategorií b) do čtyř tříd nebezpečnosti c) do dvou skupin

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz. Požární ochrana

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz. Požární ochrana FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz SMĚRNICE č. Sm-K003 Požární ochrana 2. vydání ze dne: 1. 12. 2003 Skartační znak: A Účinnost od: 4. 12.

Více

Smluvní podmínky k zajištění požární ochrany uživateli bytů.

Smluvní podmínky k zajištění požární ochrany uživateli bytů. Smluvní podmínky k zajištění požární ochrany uživateli bytů. Zajištění ochrany života, zdraví a majetku při požárech je jednou ze základních povinností Bytového družstva. Aby družstvo mohlo tuto úlohu

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

, v,, Číslo:... VYHLASKA List / listů: Obecně závazná vyhláška Obce Střílky č. 1/2006. v,, v r. POZARNlRAD OBCE.

, v,, Číslo:... VYHLASKA List / listů: Obecně závazná vyhláška Obce Střílky č. 1/2006. v,, v r. POZARNlRAD OBCE. I v,,... Obec STRlLKY OBEC NE ZAVAZNA Revize: O VYHLASKA List / listů: 11... Obecně závazná vyhláška Obce Střílky č. 1/2006 v, r POZARNlRAD OBCE v, Obec STRlLKY Vydavatel: Obec STŘÍLKY, Milan ENDLlCHER

Více

Organizační uspořádání, řízení a kontrola požární ochrany

Organizační uspořádání, řízení a kontrola požární ochrany Strana 1 / 11 Organizační uspořádání, řízení a kontrola požární ochrany Anotace: Tato směrnice s celoškolskou působností stanoví organizační uspořádání, vymezuje základní povinnosti týkající se požární

Více

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území města Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo

Více

ÚČJF - školení zaměstnanců z PO

ÚČJF - školení zaměstnanců z PO ÚČJF - školení zaměstnanců z PO Organizace a zajištění požární ochrany Povinnosti všech zaměstnanců a studentů Seznam pracovišť se zvýšeným nebezpečím požáru Nejčastější příčiny vzniku požárů Přehled hasicích

Více

MĚSTO KAŠPERSKÉ HORY. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2019 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA

MĚSTO KAŠPERSKÉ HORY. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2019 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA MĚSTO KAŠPERSKÉ HORY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. /209 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Zastupitelstvo města Kašperské Hory se na svém zasedání dne 25. dubna 209 usneslo vydat, usnesením č. 6, na základě

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014. Požární řád obce Vavřinec

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014. Požární řád obce Vavřinec OBEC VAVŘINEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014 Požární řád obce Vavřinec Zastupitelstvo obce Vavřinec se dne 31. ledna 2014 usneslo vydat v souladu s ustanoveními 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

ZÁZNAM Z PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ PROHLÍDKY A KONTROLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ

ZÁZNAM Z PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ PROHLÍDKY A KONTROLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁZNAM Z PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ PROHLÍDKY A KONTROLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ ve smyslu ustanovení 5, odstavce 1, písmene e), zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Více

Směrnice O ORGANIZACI A ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

Směrnice O ORGANIZACI A ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 63/ 2014 Počet stran: 11 Počet příloh: 1 Verze:1 Platnost od: 1.8.2014 Směrnice O ORGANIZACI A ZAJIŠTĚNÍ

Více

Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně

Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně Směrnice ředitele ÚSP UHK č. 12/2011 Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně Podle platných zákonů jsou nově přijatí studenti povinni seznámit se s

Více

OBEC TĚŠKOV. Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 Požární řád obce Těškov

OBEC TĚŠKOV. Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 Požární řád obce Těškov OBEC TĚŠKOV Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 Požární řád obce Těškov Zastupitelstvo obce Těškov se na svém zasedání dne 19.12. 2012 usnesením č. 8 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o), zákona

Více

Neobvyklá událost - nahlášení kontroly HZS

Neobvyklá událost - nahlášení kontroly HZS 31.10. Neobvyklá událost - nahlášení kontroly HZS http://www.guard7.cz/co-delat-kdyz-dot-dot-dot/neobvykla-udalostnahlaseni-kontroly-hzs Kontrolní činností v rámci HZS se zabývá odbor prevence, který zodpovídá

Více

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Základní škola Janáčkovo náměstí 17, Okres Bruntál, příspvková organizace Janáčkovo náměstí 1970/17 794 01 Krnov IČ: 008 52 546 Zpracoval: Ing. Kristýna Theisová Siudová, Š-OZO-82/2007 STANOVENÍ ORGANIZACE

Více

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKA OBCE NEKOŘ č.2/2012 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území obce Nekoř Zastupitelstvo obce Nekoř schválilo

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta, Lipová 41a, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta, Lipová 41a, 602 00 Brno Pozor: Po seznámení s předpisy v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vytisknout přílohu č. 6 a podepsanou předat při zahájení akademického roku nebo odevzdat přímo na studijní

Více

Organizační směrnice PO č.1/2015

Organizační směrnice PO č.1/2015 STÁTNÍ ZÁMEK VALTICE Organizační směrnice PO č.1/2015 Jízdárna a zámecké divadlo Bc.Pavel Tesař odborně způsobilá osoba v požární ochraně 20. 10. 2015 Organizační směrnice upravuje vytvoření vlastního

Více

Obecně závazná vyhláška č. 03/2010

Obecně závazná vyhláška č. 03/2010 Obecně závazná vyhláška č. 03/2010 Zastupitelstvo obce Nýdek se na svém zasedáním dne 20.12.2010 usneslo vydat na základě 29 odst. 1písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

V Y H L Á Š K A E 32/97 POŽÁRNÍ ŘÁD

V Y H L Á Š K A E 32/97 POŽÁRNÍ ŘÁD V Y H L Á Š K A E 32/97 města Čelákovic, kterou se vydává P o ž á r n í ř á d města Čelákovice Městské zastupitelstvo v Čelákovicích na svém zasedání dne 25.3. l997 schválilo v souladu s ustanoveními 14,

Více

Požární ochrana v obcích

Požární ochrana v obcích Požární ochrana v obcích Základní informace pro starosty obcí o povinnostech na úseku zajišťování úkolů požární ochrany 2011 prevence 1 JSDHO x SDH V obci zpravidla působí sbor dobrovolných hasičů (SDH),

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-001 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1.listopadu 2013 Tento interní předpis v plném rozsahu

Více

SM (Směrnice) SM-PO-129 Základní předpis PO

SM (Směrnice) SM-PO-129 Základní předpis PO SM-PO-129 SM (Směrnice) SM-PO-129 Platnost od: 18.9.2015 Stav: Schváleno Verze: 2.0 Modul: PO (Systém požární ochrany) Vypracoval: Suchý Miroslav (lovochemad\suchym) Datum: 18.9.2015 Schválil: Proftová

Více

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS 2014 Seznam dokumentace předkládané při komplexní kontrole Státního požárního dozoru Komplexní požární kontrola bude provedena dle 31 odst. 1 písm. a) a h) zákona č. 133/1985

Více

133/1985 Sb. ZÁKON o požární ochraně

133/1985 Sb. ZÁKON o požární ochraně 133/1985 Sb. ZÁKON o požární ochraně (platí od 1. 81. 2017 do 31. 7. 2017) jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 425/1990 Sb., zákonem č. 40/1994 Sb., zákonem č. 203/1994 Sb., zákonem č. 163/1998

Více

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS 2014 Seznam dokumentace předkládané při komplexní kontrole Státního požárního dozoru Komplexní požární kontrola bude provedena dle 31 odst. 1 písm. a) a h) zákona č. 133/1985

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D obcí Bratkovice a Dominikální Paseky

P O Ž Á R N Í Ř Á D obcí Bratkovice a Dominikální Paseky Obecní úřad Bratkovice obecně závazná vyhláška obce č.1/2008 Zastupitelstvo obce Bratkovice se sídlem v Dominikálních Pasekách schválilo dne 19.3.2008 svým usnesením č. 1/2008 v souladu s 29, odst. 1,

Více

ZAJIŠTĚNÍ PO a BOZP V OBJEKTU CLASSIC 7

ZAJIŠTĚNÍ PO a BOZP V OBJEKTU CLASSIC 7 ZAJIŠTĚNÍ PO a BOZP V OBJEKTU CLASSIC 7 Datum platnosti: Schválil: Datum: Únor 2012 Zpracoval: Ing. Jan Stehlík - PREVENT s.r.o. Určeno pouze pro interní potřebu. Text dokumentu je výhradním duševním vlastnictvím

Více

Obecně závazná vyhláška obce Korkyně č. 3/2008

Obecně závazná vyhláška obce Korkyně č. 3/2008 Obecně závazná vyhláška obce Korkyně č. 3/2008 Zastupitelstvo obce Korkyně se na svém zasedání dne 4.3.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmo o) bod 1 zákona Č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

POVINNOSTI OBCÍ NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

POVINNOSTI OBCÍ NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY POVINNOSTI OBCÍ NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY por. Roman Holkup, DiS. pracoviště prevence, OOB a KŘ HZS JčK územní odbor Písek 724 178 953, 950 245 151 roman.holkup@jck.izscr.cz PRÁVNÍ PŘEDPISY Zákon 133/1985

Více

Školení zaměstnanců v PO ISŠ Cheb

Školení zaměstnanců v PO ISŠ Cheb Školení zaměstnanců v PO ISŠ Cheb Osnova školení: 1. Základní pravidla při zajišťování PO 2. Povinnosti zaměstnanců 3. Základní dokumentace v organizaci 4. Školení o PO 5. Kontrolní činnost a preventivní

Více

1 85 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

1 85 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2005 ze dne 21. 9. 2005 k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo Města Lanškroun se na svém zasedání

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD. obce : Čechy...

POŽÁRNÍ ŘÁD. obce : Čechy... Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 Obec Čechy vydává v samostatné působnosti na úseku požární ochrany v souladu s 29, odst. 1, písm. o), zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

NAŘÍZENÍ Moravskoslezského kraje

NAŘÍZENÍ Moravskoslezského kraje NAŘÍZENÍ Moravskoslezského kraje č. 1/2002 ze dne 27.6.2002 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob (úplné znění se změnami a doplňky

Více

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence.

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence. Město Nový Bydžov Vyhláška č. 1/1997 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA NOVY BYDŽOV. Městské zastupitelstvo v Novém Bydžově se usneslo dne 26. 2. 1997 vydat podle 36, odst. 1., písm. f), zák. ČNR č. 367/1990

Více

Obecní úřad Přezletice. POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE PŘEZLETICE platný v územním obvodu obce Přezletice

Obecní úřad Přezletice. POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE PŘEZLETICE platný v územním obvodu obce Přezletice Obecní úřad Přezletice kategorie: vyhláška obce datum vzniku: 18.1.2007.. zapsal: starosta.prezletice@prezletice.cz adresa dokumentu OBEC PŘEZLETICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA číslo 1./2007 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Více

Smlouva. o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany

Smlouva. o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany Smlouva o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany (uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Střední škola, základní škola

Více

POŽÁRNÍ KNIHA. Bytový dům Dusíkova č.p. 910, Brno

POŽÁRNÍ KNIHA. Bytový dům Dusíkova č.p. 910, Brno POŽÁRNÍ KNIHA Bytový dům Dusíkova č.p. 910, Brno 1 POŽÁRNÍ KNIHA Vyhl. č. 246/2001 Sb. o požární prevenci 36 (1) Požární kniha slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany,

Více

MĚSTO CHROPYNĚ. například 3 písm. e) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ČSN 73 0831 3

MĚSTO CHROPYNĚ. například 3 písm. e) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ČSN 73 0831 3 MĚSTO CHROPYNĚ Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 8/2010, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo města Chropyně

Více

Hurta Petr POŽÁRNÍ ŘÁD. Trafostanice

Hurta Petr POŽÁRNÍ ŘÁD. Trafostanice POŽÁRNÍ ŘÁD Trafostanice Dokument požární ochrany zpracovaný na základě požadavků 27, písmeno d) vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. pro pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím. Schvaluje : H U R T A Petr majitel

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Nížkovice na svém zasedání konaném dne 28.4.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3, kterou se

Více

MĚSTO PŘEROV KTEROU SE STANOVUJÍ PODMÍNKY K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY PŘI AKCÍCH, KTERÝCH SE ZÚČASTNÍ VĚTŠÍ POČET OSOB

MĚSTO PŘEROV KTEROU SE STANOVUJÍ PODMÍNKY K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY PŘI AKCÍCH, KTERÝCH SE ZÚČASTNÍ VĚTŠÍ POČET OSOB Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2003, MĚSTO PŘEROV KTEROU SE STANOVUJÍ PODMÍNKY K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY PŘI AKCÍCH, KTERÝCH SE ZÚČASTNÍ VĚTŠÍ POČET OSOB Zastupitelstvo města Přerova vydalo dne 19.2.2003

Více

Příkaz rektora č. 11/09

Příkaz rektora č. 11/09 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Č.j. : 58-IP/09/51802/Čibera Příkaz rektora č. 11/09 K organizaci a zabezpečení požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Více

Dokumentace Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob ve městě Dubí

Dokumentace Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob ve městě Dubí Dokumentace Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob ve městě Dubí Dle 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2006,

MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2006, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2006, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo města Tišnova se na svém zasedání

Více

S K R I P T A. ke školení požární ochrany dle zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. Pro vnitřní potřebu. Datum :.

S K R I P T A. ke školení požární ochrany dle zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. Pro vnitřní potřebu. Datum :. S K R I P T A ke školení požární ochrany dle zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů Pro vnitřní potřebu Datum :. 1. Zákon o požární ochraně č. 133/85 Sb., ve znění pozdějších

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č.2007-11 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1. září 2007 Požární ochrana Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.

Více