Několik poznámek k národnostně historickému vývoji Schönhengstgau - Hřebečska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Několik poznámek k národnostně historickému vývoji Schönhengstgau - Hřebečska"

Transkript

1 Go East str. 1/6 Několik poznámek k národnostně historickému vývoji Schönhengstgau - Hřebečska Franz Chocholatý-Gröger Dřív než obrátíme pozornost k národnostně dějinnému vývoji tohoto krásného kraje, jehož středem po staletí procházela česko-moravská zemská hranice, věnujme se na chvíli výkladu místního krajového jména Schönhengst. Toto místní jméno hory u Koclířova se poprvé vyskytuje r v zápise jako Sintenhengst, často také Schinthengst, Schinhengst (1528), Scheidhengst (1574), Schandhengst ( ) Schadhengst (1540), v třebovském urbáři z r pak Schindenhengst. Název tedy souvisí s německým schünden "pohánět" a der Hengst "hřebec". Lze jej tedy interpretovat jako pohánění hřebce a dle Ladislava Hosáka jde nejspíše o pobízení k rychlé jízdě zalesněným a tím také nebezpečným úsekem. K stejnému výkladu se přiklání Schwarz. Podoba Schönhengst vychází z nářeční výslovnosti původního Schi-, zaměněného na schön "krásný". Jméno Schönhengst má nejen celé pohoří táhnoucí se v délce 26 km severojižním směrem ve výšce m n.m. napříč krajem, nesoucí stejné jméno. Jméno nese také v období před rokem 1945 velmi oblíbené letovisko Schönhengst - Hřebečov s gotickou kapli sv. Josefa, ležící při hlavní silnici ze Svitav do Moravské Třebové. Krajem v dávné minulosti procházela od západu k východu Trstenická stezka, zvaná také Triebetalweg, zde se již roku 1080 připomíná mýtní stanice na Treztnici (1130 na Trstenici) - Trstěnice (Střenitz). Vlastní kraj tohoto jména o rozloze 1230 čtv. km. tvoří 140 obcí a šest měst - Březová - Brüssau, Lanškroun - Landskron, Moravská Třebová - Mährisch Trübau, Mohelnice - Müglitz, Svitavy - Zwittau a Zábřeh na Moravě - Hohenstadt s převahou německého obyvatelstva. Podle Ottova slovníku zde na přelomu století žilo 2000 Čechů. V roce 1939 zde žilo obyvatel, z toho bylo Němců. První písemnou zprávu o tomto kraji přináší kronikář Kosmas a to k roku 981: Zemřel Slavník, otec svatého Vojtěcha. Knížectví jeho mělo tyto hranice... k východu proti zemi moravské hrad pod pomezním hvozdem ležící, jménem Litomyšl, až k potoku Svitavě, tekoucímu středem hvozdu... Přináležela tedy již tehdy část tohoto kraje, zprvu k panství Slavníkovců a po jejich (995) pak Přemyslovců. Druhá část pak byla součástí Moravy (v letech v držení polském), patřící od let pod pražského biskupství. Potřeba osídlit dosud povětšinou řídce osídlené příhraniční kraje vede nejen českého krále Přemysla Otakara II., ale také šlechtu k tomu, aby do země povolala nové osídlence z německých krajů. Kolonizace v tomto regionu byla převážně církevní (Litomyšl, biskupství olomoucké: oblast Svitavy - Březová a Mohelnice - Mírov) a šlechtická (okrsek Moravská Třebová, okrsek Lanškroun - Ústí n. O. - Česká Třebová), zeměpanská se dotkla regionu jen okrajově (Svojanov - Polička a Jevíčko). V české části připadla tato role klášteru litomyšlskému. Z počátku to byla kolonizace slovanská, i když již emfyteutická a zahrnovala obce při říčce Desné jihozápadně od města. Některá tato sídla jsou již v 14. století smíšená vlivem města, kde již v 13. století mají Němci převahu. V půli 14. století je zde naopak převaha Čechů. Hned po ustálení poměrů po ukončení válek husitských přicházeli do zemí koruny svatováclavské noví němečtí přistěhovalci, kteří se usazovali v městech a vesnicích vylidněných válkou. Tak se stalo, že správa obnovených měst zůstala nadále pevně v moci německého patriciátu a trvala v podstatě až do konce 19. stol. V německých městech bylo uplatněno pokrokovější právo a rozvíjela se také světská kultura. To vše ovlivnilo další místní vývoj a napomohlo vytvořit specifický charakter německých etnických oblasti. Němci se stali znovu významnou složkou domácího politického prostředí a proti českému prostředí vytvořilo kompaktnější prostředí. V českém prostředí se naopak znovu objevují náboženské spory, které ho oslabuje. Němci se opět stávali občany ve smyslu böhmisch. Za vlády Jiřího z Poděbrad a Jagellonců pronikla do zemí svatováclavské koruny další vlna latinského humanismu z Itálie. Raný humanismus napomohl k rozkvětu literatury a jazykové

2 Go East str. 2/6 kultury, objevují se první překlady Bible do češtiny a němčiny. Do popředí se dostali také představitelé křesťanského humanismu. Přichází 16. století se svým humanismem. Hřebečsko se stává po určitou dobu centrem tohoto reformujícího dění. Souvisí s německou a českou reformací. Právě v blízkosti Hřebečska se ustanovuje první sbor Jednoty bratří (Unitas fratrum) a to r v obci Kunvald u Žamberka. Po deseti letech se oddělují od zesvětštělé utrakvistické církve a zvolili si vlastní kněze. Ti obdrželi svěcení od německého valdensko-husitského biskupa Štěpána z Basileje. V řadách Jednoty našli bratrské přijetí i němečtí Valdenští, kteří byli vyhnáni z Braniborska. Usazují se na Lanškrounsku a na Severní Moravě. V r zahájila Jednota své kontakty s Lutherem. Společný zápas české a německé reformace byl utvrzen společnými obětmi. Když byli na základě dekretu z r vykázáni Čeští bratři ze země, nalezli bratrské přijetí u evangelíků v Německu. Po boku prvního významného bohosloveckého představitele Jednoty B. Lukáše Pražského stál Němec Tomáš z Lanškrouna (Thomas von Landskron), jako představitel německé stránky Jednoty. Jeho nástupcem v německém sboru v Lanškrouně se stal Michael Weisse (+1534), který proslul jako skladatel duchovních písní. Od roku 1532 se Jednota stále více orientuje na luterské vyznání. V lutherském Württemberku studuje i nadějná mládež z Čech a Moravy. Obnovené a čilejší styky českých zemí s evangelickým zahraničím měly významný dopad na literaturu a školství. Reformace zlepšila vztahy mezi Čechy a Němci. Nejméně protiněmečtí byli Čeští bratří, nejčeštější a nejoriginelnější pokračovatelé domácí reformace. Chodili studovat do Němec a byli pronásledováni stejně katolíky, jako utrakvisty. Na druhé straně příchod evangelíků z Německa oblast Hřebečska mění. Lanškroun, který se v pohusitské době počešťoval, mění znovu svůj charakter. Proces je sice pomalý, ale v době pobělohorské zrychlil. Také v moravské části Hřebečska vzniká centrum reformace. Ladislav Velen z Boskovic, majitel moravskotřebovského panství (od r. 1486), přebudovává zámek v kulturní residenci. Ač katolík, je velmi tolerantní k Českým bratřím a ti na jeho panství nacházejí útočiště. Moravskotřebovský zámek se mohl pochlubit bohatou knihovnou a velkými uměleckými sbírkami. Zámek navštěvují tehdejší významné kulturní osobnosti, je perlou nejen Hřebečska, ale celé země. Po požáru města r nechal Velen město přestavět. Jeho syn Kryštof z Boskovic přestupuje na evangelickou víru (1549) a stejně orientuje celé své panství. Po vymření boskovicko-moravskotřebovské větve pánů z Boskovic, Janem z Boskovic (+ 1589), zdědil zámek Ladislav Velen ze Žerotína. Ladislav Velen získal na svou dobu mimořádného vzdělání, zejména na vysokých školách ve Štrasburku, Ženevě, Basileji a Heidelbergu. Proto po svém návratu učinil z Moravské Třebové středisko humanismu, vědy a umění hojně navštěvovaným umělci, básníky, teology, hudebníky a alchymisty celé Evropy. Město samo bylo tehdy zváno moravskými Athénami. V době předbělohorské bylo město a zámek místem, kde se rozhodovalo o osudu nejen země moravské, ale i celého království Českého, zvláště, když Velen jako zemský hejtman moravský (1619) stál v čele stavovského povstání na Moravě. V městě samém mají protestanté převahu. Nejen tento kraj, ale i celá země byla na dobré cestě vytvořit onu novou kulturu, o které jsem se výše zmínil. V sedmdesátých letech 16. století dochází k dohodě protestantských stavů obou kmenů v Čechách a na Moravě o společném postupu, jímž by čelili silnému katolizujícímu tlaku ze strany římsko-katolického panovníka. V domácím prostředí pak postupně splývalo utrakvistické husitství, luteránství a kalvinismus pod jednou společnou konsistoří, a to opět bez národnostního rozlišování. Obnovené a čilejší styky českých zemí s evangelickým zahraničím v době reformace měly významný dopad také na oblast kultury. Toto setkávání zlepšilo i vzájemné vztahy Čechů a Němců. Němčina se opět stala druhou dorozumívací řeči zemích svatováclavské koruny. Náboženská tolerance navozená reformaci vedla k toleranci národnostní. Stará napětí a konflikty z minulosti se vytrácely v zapomnění, když mezi oběma národy docházelo k zásadní náboženské shodě. Nejznámější z německých luteránů byl např. v Praze Jan Jesenius, v r byl dokonce rektorem pražské university, český jazyk neovládal. Jan Ámos Komenský získává vzdělání na německých školách a své první působení začíná ve Fulneku na Kravařsku (Kuhländchen) v ryze německém prostředí. Sám také vydává mapu Moravy, kde uvádí německé názvy vesnic a měst Hřebečska.

3 Go East str. 3/6 První ránu této nové naději zasazují stavové, když r vydali nařízení (jakýsi jazykový zákon), v němž se nařizuje, aby se všechny děti v Čechách učily česky a aby se upravilo dědické právo tak, že děti umějící česky mají dostat po smrti rodičů dvojnásobný podíl, kdežto děti, nenaučivší se česky, aby dědily jen peníze. Žádný cizozemec nemá být přijat do země za obyvatele ani do měst za měšťana, dokud se nenaučí česky, ale ani potom ani on ani jeho potomci do třetího kolena nemají mít žádného úřadu. Období pobělohorské Období pobělohorské těžce dolehlo na vesnice a města Hřebečska. Již rok po porážce na Bílé Hoře podle rozsudku z propadla většina účastníků stavovské vzpoury hrdlu a majetku. Proti těm, kdo zůstali, byly rozsudky mírnější než v Čechách a to především zásluhou Karla St. ze Žerotína. Zboží stoupenců stavů je zkonfiskováno. Převážnou většinu statku získává kníže Karl von Liechtenstein (Karl Fürst von Liechtenstein, Fürst und Herzog von Troppau) a to panství Moravská Třebová, Zábřeh, Lanškroun a Landšperk. Spolu s biskupem olomouckým, Franzem I. von Dietrichsteinem zahajují tvrdou rekatolizaci. Dne je vydán dekret, aby ve všech městech obyvatelstvo do svatodušních svátků se obrátilo na katolickou víru, anebo se úplně z moravské země vystěhovalo, následoval obdobný restrikt ke stavu panskému a rytířskému. Dne je vydáno také pro Moravu Obnovené zřízení zemské. Nastala změna ve složení sněmu, duchovní stav byl zařazen jako první mezi stavy zemskými. Již při převzetí panství vydává Karel z Lichtenštejnu nařízení, že zachová privilegia města, přestoupí-li měšťané na katolickou víru. Kardinál Dietrichstein přivádí do země piaristy a ti zakládají v Moravské Třebové gymnázium, které se po dvě staletí stává základem vzdělání tohoto kraje. Velká část evangelíků proto volí emigraci. Emigrace míří především do Saska a Polska. Pobělohorská doba není jen katastrofou pro česky mluvící obyvatelstvo, ale také pro německé. Oba kmeny zasahuje se stejnou silou. Tlak panovníka není veden ve směru jazyka, či národa, ale ve směru náboženském. Z kraje odcházejí také Němci, kteří sem přišli z německých zemí v době tamějšího pronásledování reformních směrů. Na druhé straně dochází k posilování německých pozic ve městech a první desetiletí po Bílé hoře zaniká v městech české úřadování (Mohelnice 1631, Lanškroun 1650). Rozvoj hospodářský a kulturní na Hřebečsku je na dlouhá léta pozastaven, a to nejen zásluhou vojenských tažení a drancování (např Švédové), ale také odchodem obyvatelstva, které nechtělo přistoupit na katolickou víru. Dochází k přesunu obyvatel, mnohdy mající charakter nové kolonizace a tím se mění rovněž jazykové složeniny jednotlivých osad. Záměrně zde nehovořím o národnostním složení, neboť tento novodobý pojem není adekvátní pojmu v 17. století. Často uváděná změna v tzv. národnostním složení lokalit vycházející z počtů osobních jmen českých nebo německých osob zde usazených, se ukazuje jako velmi nepřesná. Způsob psaní osobních jmen závisel na jazykové příslušnosti písaře, což hraje velmi rozhodující roli právě ve smíšených oblastech. Přišel-li písař jako nový do dané lokality a nebyl znalý poměrů, pak může dosáhnout toto zkreslení vysokých hodnot. Právě po roce 1628, kdy Obnoveným zřízením zemským mohly se do zemských desek vkládat zápisy české i německé, začíná němčina nabývat převahy v úředních zápisech (poslední zápis český v deskách je z r. 1640). Také sněm a úřady krajských hejtmanů začínají s převahou jednat německy. Německé obyvatelstvo zvyšuje své počty v městech a v oblastech dosud smíšených. Od r platilo rovněž nařízení, že nekatolická vrchnost musí prodat své statky. Opuštěné fary jsou obsazovány řádným kněžstvem (mnohdy německy hovořícím a tím dochází ke změnám zápisu osobních jmen v matrikách). V horských oblastech udrželi se nekatoličtí kněží déle, velkou nesnází byl také nedostatek světských kněží. Velmi bídný byl stav školství, které bylo zcela v rukou piaristů a jezuitů. Obecné školy byly většinou zpustlé nebo živořily v nesmutnějších podmínkách. Na klášterních gymnáziích byla zcela zanedbána obojí řeč zemská, čeština a němčina, vyučování se omezovalo na dějiny, staré řeči, zvláště pak na latinu. Také produkce knižní byla na velmi nízké úrovní, neboť jedinou tiskárnou na Moravě byla jezuitská v Olomouci.

4 Go East str. 4/6 Ke zhoršení situace v zemi přispěl také robotní patent (1680 pro Čechy, 1713 pro Moravu). Období baroka zasáhlo obě národní skupiny. Barokní proud se dosavadnímu domácímu prostředí přizpůsobil a v něm se naturalizoval. Oba svébytné živly, Češi i Němci, měly na zdomácnění baroka svůj osobitý vliv. Důkazem svébytného podílu na utváření baroka je například malířství, hudba a lidové náboženské písně. I zde lze konstatovat, že obdobně jako protireformace, tak ani barokní doba nerozdělila Němce a Čechy do dvou protichůdných táborů. Jezuité zavedli kult Jana Nepomuckého, který byl uctíván od katolických Čechů i Němců. Obdobně nezanikl evangelický živel, nekatolické prvky byly promíseny a obsahovaly prvky starých husitsko-bratrských tradic a prvky luterské reformace. Do země jsou tajně kolportovány nové evangelické knihy tištěné v německém sousedství. Mnozí evangelíci dobrovolně pak odcházeli do Německa a zakládali tam nové obce. Průlom německé kultury do převládajícího latinského baroka nastal právě v polovině 18. století. V evangelických kruzích se šíří pietismus přes německo-české a moravsko-slezské hranice a nalézal úrodnou půdu hlavně tam, kde venkovské obyvatelstvo nebylo zcela obráceno na římsko-katolickou víru. Tehdy začala i zcela nová vlna dobrovolné emigrace evangelických rodin i celých skupin do sousedních německých zemí. Jedním z takových center byl Ochranov-Herrnhut. Doba osvícenská, nové naděje v česko-německých vztazích Právě období slezských válek ukázalo, jak nebezpečné je vycházet při hodnocení národnostních poměrů v předchozích stoletích z nynějších pojmů. V období slezských válek došlo k minimalizací sporů českoněmeckých a středem jisté nenávisti stali se evangelíci, a to pro své sympatie k pruskému králi. Poprvé se v plné míře předvedlo dynastické pojetí národa, jak ho známe ze západní Evropy. Bylo to také poslední období, kdy právě osvícenské myšlenky mohly sjednotit oba kmeny. Osvícenství se prosazovalo velmi pomalu. Podstatnou částí zaváděných změn osvícenských reforem byla, kromě reorganizace státní správy, především přestavba školství, která začala zavedením povinné školní docházky od r. 1774, ovšem v německém jazyce. Toto opatření bylo vedeno snahou o sjednocení zemí a obyvatel habsburské monarchie pod jednou státností a obcovací řeči. Osvícenství vedlo nepřímo také k etnickému soutěžení. V jazykově smíšených oblastech se začaly více uplatňovat německé menšiny, které dosud byly málo významné. V oblastech s převahou německého obyvatelstva dochází k pohlcování českého etnika. Tak došlo k poněmčení Zábřehu, který se stal německým ostrůvkem odděleným od Hřebečska českou šíjí. V oblasti Hřebečska dochází k rozvoji především textilního průmyslu, ke stavbě nových silnic, např. černohorské z Brna do Svitav, vzniká nové poštovní spojení do Svitav. Rostoucí průmyslová produkce se stala hlavním zdrojem německé hospodářské i společenské síly, a tím i příčinou převahy Němců nad Čechy. Vrcholem kulturní a společenské osvícenské reformy je vydání Tolerančního patentu císaře Josefa II. ze dne Počet německých evangelíků byl v době vydání patentu velmi nízký, činil pouze 5 % všech protestantů. V německém prostředí se protireformace prosadila mnohem účinněji. Doba osvícenská napomohla ke sblížení vzdělaných vrstev Čechů a Němců. Německé kulturní vlivy dokonce přispěly k českému národnímu obrození. Zavedení němčiny velmi ovlivnilo zájem německých osvícených vzdělanců o společnou vlast a její dějiny. Osvícenská studia napomohla také překonat latinsky a protireformačně orientovanou barokní kulturu. Rodí se nové pojetí národa - bohemismus, které má také svou moravskou formu. Rozvoj průmyslu, především textilního, vede také na Hřebečsku k posunům ve složení obyvatel jednotlivých obcí a měst, které dosahuje nových rozměrů právě po r Vznikají nová průmyslová centra v Zábřehu a Mohelnici K rozvoji průmyslu přispělo mimo jiné také otevření železniční tratě vedoucí z Olomouce podél Moravy do Mohelnice a Zábřehu, odtud údolím Sázavky k Lanškrounu a Třebovicím dne , později pak spojení Brna s Českou Třebovou (zahájen provoz ). Pokud se týká školství, jeho stav nebyl dobrý, na Moravě existovalo osm gymnázií, z toho čtyři patřily piaristům (jedno bylo v Moravské Třebové).

5 Go East str. 5/6 Léta , období rodícího se rozchodu obou národů V navazujícím revolučním dění r měla velký význam skutečnost, že domácí Němci uznali bez zvláštních námitek tehdejší česky pojímaný státoprávní program a že podporovali hlavní české požadavky: uznání jednoty zemí svatováclavské koruny a jejich svrchovanosti. Mezi Němci dosud nevykrystalizovalo hlubší národní uvědomění se ve vztahu k Čechům a jejich politické názory nebyly ovlivněny velkoněmeckým hnutím. U Němců přetrvával dosud velmi silně bohemismus. Teprve později, v době zápasu o celoněmecký Frankfurtský sněm, byli i Němci nuceni se vyrovnávat s otázkou vytvoření nového celoněmeckého státu. Část Němců zůstala při českém pojetí, část přešla k velkoněmeckému a aktivně se účastnila aktivit kolem voleb do celoněmeckého sněmu. Dochází k nahrazování bohemistického vlastenectví romanticky motivovaným a sociálně historizujícím pojetím národa v duchu německého romantismu: národ je svébytným produktem přírody a jeho hlavním charakteristickým znakem je řeč. Vede to ke vzniku dvou rozdílných a sobě se odcizujících skupin. K částečnému obnovení společného česko-německého úsilí došlo znovu po pádu Bachova absolutismu, avšak politický program Němců v českých zemích dostal zcela nové zaměření, které se s českým příkře rozcházelo. Dochází k určitému uvolnění občanských svobod, ale zároveň je vypuštěn divoký oř nacionalismu. Spory nacionální dostávají nový obsah, nejde zde již jen o různost jazykovou, ale objevují se první náznaky příklonu k většímu jazykovému celku, která mohou ohrozit samou podstatu rakouského státu. Objevuje se panslavismus a pangermanismus, své místo dostává idea velkoněmecká. Čechové se stále více odklánějí od germanofilního Rakouska, Němci ještě poměrně dlouho zůstávají Rakušany. Postupně však u nich začíná převažovat myšlenka velkoněmecké říše. Na obou stranách vznikají ochranářské a tělocvičné spolky nesené myšlenkou "obav ze souseda" (Matice školská, Sokol, Deutscher Schulverein, Deutscher Turnverband, atd.). Ve snaze dokázat původnost osídlení dostává se ke slovu tzv. vlastivědná literatura velmi pochybné úrovně, která velmi brzy zaujímá přední místo nejen v místních periodicích, ale pokouší se usadit také v literatuře vědecké. Tuto vlastivědnou literaturu podporují na obou stranách především ochranářské a tělocvičné spolky a dostává se zásluhou tzv. vlasteneckých učitelů také do škol. Tyto aktivity vlastenců podněcují nacionální vášně a dochází tak k postupnému odcizování se obou kmenů. Právě zkušenosti z tak jazykově rozmanitého prostředí (vedle východofranského nářečí se zde severobavorské, středobavorské a slezské nářečí), jaké bylo po staletí na Hřebečsku, vedly Franze Jessera, rodáka ze Svitav, k myšlence o sudetoněmeckém kmenu a jim obývající území Sudetenland, kterou poprvé vyslovuje v r Tato myšlenka nalezla své stoupence až v období po 1. světové válce, dosud převládalo označení našich Němců jako Deutschböhmen, Deutschmähren, Schlesier. V období před světovou válkou jsou mezi Němci rozdílné pohledy na způsob soužití s Čechy. Němci v Čechách se domáhají oddělení svého území a vytvoření zvláštního území Deutschböhmen, k němuž prvním krokem má být zřízení krajské. Němci na Moravě nejsou jednotní. V postatě jsou zde dva směry. První trvá na jednotě země při personální autonomii, která tvoří základ tzv. Moravského vyrovnání. Hlavním představitelem toho pohledu byl poslanec Jesser, který odmítá autonomii teritoriální, kterou by Deutschmähren ztratili všechny menšiny, jakožto i německé ostrůvky. Zřízení enkláv z těchto ostrůvku a připojení je k německému území odmítá z praktických důvodů. Druhý počítající s vytvořením krajského zřízení byl např. publikován v Agrarische Wacht v březnu Měl vzniknout mimo jiné kraj schönhengstský s okresy M. Třebová, Svitavy, německá území okresů Litomyšl, Polička, okres Lanškroun a území něm. hospodářských spolků v Tatenicích, Dolních Hynčinách a v Mohelnici, v ostrůvku německo-brodeckém. Celkem německých obyvatel. Čeští Němci pak plánovali vytvoření kraje trutnovského, který se skládal ze čtyř teritoriálně nesouvislých částí (Lanškrounsko, Králicko, Orlicko, Trutnovsko). Stát národa československého Konec války sebou přináší německý pokus o řešení spolužití s Čechy. Na Severní Moravě a ve Slezsku je vyhlášena provincie Sudetenland, tvořící součást Deutschösterreich. Součásti této provincie se stal celý Schönhengstgau. Po 50 dnech provincie zanikla a stála se součásti

6 Go East str. 6/6 nového československého státu. Postoj nové československé vlády k českým a moravským Němců vyjadřuje nejlépe Memorandum č.3 předložené na jednáních pařížské mírové konference v lednu 1919 ministrem zahraničí dr. E. Benešem. V přiložené mapě bychom však marně hledali hřebečský jazykový ostrov - Schönhengstgau. Čteme zde např.: Na počátku 19. století, epochy nového obrození, Češi opět povstali a navzdory snahám dynastie a vlád dobyli téměř celé území zpět. Takzvaná německá města se rychle proměnila v česká. Nynější německé oblasti jsou posledním zbytkem pozic německých kolonistů v Čechách. Memorandum slibuje Němcům stejná práva jako Čechám, němčina měla by být druhým zemským jazykem. Na druhé straně podporuje myšlenku české kolonizace v německy mluvicích oblastech. Svůj postoj k Němcům vyjádřil rovněž Kramář ve své Ústavě Slovanské říše z května 1914: 1 1/2 mil. pomaďarštěných Slováků a poněmčených Čechů, schopných znovu přihlásit se k svému plemeni, 3 mil. Němců... Řešení problému Němců předkládá rovněž Hanuš Kuffner ve své knize Náš stát a světový mír. Do této atmosféry vstupuje Masaryk se svým prohlášením: My jsme ustavili svůj stát a znovu jej budujeme. Němci přišli do země jako emigranti a kolonisté. My máme právo na plné bohatství našeho území. Tyto výroky vyvolaly na německé straně obdobné negativní reakce. Přes všechny politické pokusy nedošlo ke smíření obou národních skupin, jistou roli zde sehrály snahy českých úřadu propouštět Němce ze státní služby - v letech muselo tato místa opustit celkem 48,3 % Němců (nejvíce ve vojsku- 70,4%, nejméně u pošty 41,2%). Své udělalo také prováděcí nařízení k jazykovému zákonu z r Také způsob provádění pozemkové reformy zhoršil již tak křehké vztahy mezi Čechy a Němci, zvláště, když pak v plně německém prostředí dostávali půdu Češi přišlí z vnitrozemí. Tento pohyb osob se odrazil negativně také ve školství. Dochází k poklesu počtů německy mluvících obyvatel a mnoho města se stávají českými a to především v průmyslových oblastech, příkladem na Hřebečsku je Zábřeh. V moravských okresech Hřebečska (M. Třebová, Svitavy, Mohelnice) nebyl podstatně změněn poměr Němců a Čechů, poněkud odlišný byl vývoj v okrese Lanškroun. Vztahy česko-německé se druhé polovině třicátých let stávají napjatější. V roce 1937 obě strany propásly svou příležitost, divoký oř nacionalismu se nedal již zastavit. O deset let později již kraj pod Hřebečem ztratil své obyvatelstvo, které po sedm set let zvelebovalo tento rázovitý kraj, na polích přestaly znít typické písně Schönhengstu, mizí jména na hřbitovních náhrobcích a noví obyvatelé kraje dávají kraji nový ráz. Mnozí se zapsali do dějin kraje svým srdcem, mnozí nenávistí na nevinných na lanškrounském náměstí. Pohlédneme-li do zrcadla česko-německých vztahů v tomto kraji, nalezneme zde naprostou převahu positivních rysů sousedského soužití. Převzato z cs-magazínu 01/2007 ( přepisové chyby opraveny. Na vychází se svolením.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Doba reformace Německo: zakladatel reformace v Německu a současně její ideologický představitel byl Martin Luther odmítal scholastickou filozofii jeho spor s katolickou církví vyvrcholil v r. 1517, kdy

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Za tajemstvím lesních kostelů

Za tajemstvím lesních kostelů 1. Přečti si krátký text o reformaci na Těšínsku a vyber správný údaj z dvojice výrazů psaných kurzívou. 2. Reformace se dostala na Těšínsko již v roce 1528 1628 a měla zde poklidný a konzervativní ráz.

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ZEMĚ BEZ KRÁLE ČEŠI ODMÍTLI ZIKMUNDA, KTERÝ MĚL PO VÁCLAVOVI IV. NASTOUPIT NA TRŮN ZEMĚ SE VZPAMATOVÁVALA Z VÁLKY ZŮSTALI ZDE KATOLÍCI I PŘÍVRŽENCI HUSA TAKÉ ČEŠTÍ BRATŘI,

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima 2 hodiny týdně dataprojektor (s připojením

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI 17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI ANGLIE 15. až 16. stol. situace po stoleté válce - válka růží mezi rody Lancasterů a Yorků - na trůn pak nastoupil rod Tudorovců - nejznámější z Tudorovců

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Literatura období humanismu a renesance I

Literatura období humanismu a renesance I Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_5 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Škola: náboženská, nebo světská?

Škola: náboženská, nebo světská? Škola: náboženská, nebo světská? Židovské identity 77 92 Židovská škola v Lužích, do roku 1905 Židovské muzeum v Praze Škola, schopnost číst a psát, a proto i porozumět náboženským textům, patřila k významným

Více

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus 1. Dějiny pravěku a starověku postupně popiš paleolit, mezolit, neolit a eneolit vysvětli pojem neolitická revoluce periodizuj a popiš dobu bronzovou a železnou popiš keltskou společnost staroorientální

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s.

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. 29. dubna 2015 LIECHTENSTEINOVÉ: HISTORIE Hrad Liechtenstein u Vídně (okolo 1130) Mikulov získali

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ II EVROPA ALPSKÉZEMĚ-OBYVATELSTVO Mgr. Iva Švecová RAKOUSKO historie 1.stol. římský vojenský tábor Vindobona (dnes Vídeň) 13. stol.

Více

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech Úvod - České území se dlouhodobě rozvíjelo, kdysi poněkud nepřesné hranice se postupem času ustálily a náš stát získal na mapách svůj charakteristický

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol.

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. POČÁTKY NOVOVĚKU POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. Polsko Anglie Svatáříše římská České království Uhry Francie Španělsko Evropa na konci 15. stol. 15.stol. HUMANISMUS A RENESANCE Itálie

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b. Jednota bratrská

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b. Jednota bratrská ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b Jednota bratrská Benedikt Hofírek VII. C 2011/2012 Obsah JEDNOTA BRATRSKÁ str. 3 ORGANIZACE str. 3 STARÁ JEDNOTA BRATRSKÁ str. 3 OBNOVENÁ JEDNOTA BRATRSKÁ

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) Terasoft Úvodní menu možnosti Výuková část, testy, hry a encyklopedie a Pracovní listy a projektové vyučování Výuková část, testy, hry a encyklopedie Výuka Zde spustíte

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

17. ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ PŘEDBŘEZNOVÉ A REVOLUČNÍ ROK 1848. Paříková, oktáva

17. ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ PŘEDBŘEZNOVÉ A REVOLUČNÍ ROK 1848. Paříková, oktáva 17. ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ PŘEDBŘEZNOVÉ A REVOLUČNÍ ROK 1848 Paříková, oktáva Situace v českých zemích Vláda Františka II. a Ferdinanda I. Metternichův absolutismus Situace v českých zemích Situace v českých

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

Vývoj českého jazyka

Vývoj českého jazyka Vývoj českého jazyka Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku je autokefální, tzn. zcela samostatnou církví, nezávislou na pravoslavných církvích v jiných zemích.

Více

Seznamte se s... Jan Amos Komenský (1592 1670) V bratrské škole

Seznamte se s... Jan Amos Komenský (1592 1670) V bratrské škole Pomlčková válka Nález školy v Přerově, 2012. Foto: ČTK / Vladislav Galgonek Jaký je význam jména Amos? Zajímavé svědectví o místu pobytu Komenského v bratrské vydal v letech 2012 2013 záchranný archeologický

Více

TŘICETILETÁ VÁLKA. Které evropské země byly na počátku 17. století největšími velmocemi?

TŘICETILETÁ VÁLKA. Které evropské země byly na počátku 17. století největšími velmocemi? TŘICETILETÁ VÁLKA ÚLOHA 1: Jaké jsou obvyklé důvody pro válku? Myslíte, že nějaký z vámi navržených důvodů byl podnětem pro Třicetiletou válku? Co může způsobit, že se válka protáhne na několik let trvající

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence září ČLOVĚK V DĚJINÁCH: uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků, uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce,

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

KURIKULUM PRO I. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Ročník: 4. Téma: Legendy a pověsti Těšínského Slezska

KURIKULUM PRO I. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Ročník: 4. Téma: Legendy a pověsti Těšínského Slezska KURIKULUM PRO I. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Ročník: 4. Téma: Legendy a pověsti Těšínského Slezska CÍLOVÉ ZAMĚŘENÍ TÉMATU VEDE ŽÁKY K: orientaci ve světě informací a k časovému a místnímu propojování historických,

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Kdy se začalo projevovat baroko? Od poloviny 16. století do poloviny

Více

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady.

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady. Dějepis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČLOVĚK V DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 6., 7. a 9. ročníku a 1 hodinu

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky Velkomoravské říše a jejími panovníky Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 2 hodiny týdně Vzdělávání v dějepise je

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Cílem výuky dějepisu je: pochopení souvislostí dějinných událostí

Více