USNESENÍ z 81. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne UR/81/2/2012 Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ z 81. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne UR/81/2/2012 Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje"

Transkript

1 USNESENÍ z 81. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne UR/81/1/2012 Program 81. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 81. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Bod programu: 1. UR/81/2/2012 Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í zprávu o kontrole plnění usnesení Rady Olomouckého kraje a) s termínem plnění do dle části A) upravené důvodové zprávy b) s průběžnými termíny plnění dle části B) důvodové zprávy 2. p r o d l u ž u j e termíny plnění svých usnesení dle části A) důvodové zprávy 3. v y p o u š t í z e s l e d o v á n í svá usnesení: a) UR/55/42/2010, bod 2, ze dne dle části B) důvodové zprávy b) UR/66/52/2011, bod 3, ze dne dle části B) důvodové zprávy Bod programu: 2. UR/81/3/2012 Smlouvy o poskytnutí příspěvků z rozpočtu Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravenou důvodovou zprávu 2. s c h v a l u j e uzavření smluv mezi Olomouckým krajem a příjemci dle důvodové zprávy a upravených Příloh č. 1-5 důvodové zprávy 3. u k l á d á p o d e p s a t smlouvy dle bodu 2 usnesení O: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana, Ing. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana Předložil: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana; Ing. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana Bod programu: 3.1. UR/81/4/2012 Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Olomouckého kraje - přímá podpora významných kulturních akcí 1

2 2. s c h v a l u j e uzavření smluv o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a příjemci dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy 3. u k l á d á p o d e p s a t smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 2 usnesení O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje, Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana Předložil: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana Bod programu: 3.2. UR/81/5/2012 Smlouva o společném postupu zadavatelů při realizaci investiční akce II/366 Kostelec na Hané průtah IV. etapa 2. s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů pro zajištění realizace investiční akce II/366 Kostelec na Hané průtah IV. etapa" mezi Olomouckým krajem a městem Kostelec na Hané, se sídlem Jakubské náměstí 138, Kostelec na Hané, IČ: , dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 3. u k l á d á p o d e p s a t smlouvu dle bodu 2 usnesení O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje Bod programu: 3.3. UR/81/6/2012 Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava projekt Revitalizace areálu staré nemocnice v Prostějově II. etapa" 2. s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt Revitalizace areálu staré nemocnice v Prostějově - II. etapa" mezi Olomouckým krajem a Regionální radou soudržnosti Střední Morava, IČ: , se sídlem Jeremenkova 1211/40b, Olomouc, dle přílohy důvodové zprávy 3. u k l á d á p o d e p s a t Smlouvu o poskytnutí dotace na individuální projekt Revitalizace areálu staré nemocnice v Prostějově - II. etapa dle bodu 2 usnesení O: Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana ; Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana Bod programu:

3 UR/81/7/2012 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci akce Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun - Rekonstrukce a dostavba oddělení rehabilitace 2. r o z h o d u j e o výběru dodavatele víceprací na zakázku Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun - Rekonstrukce a dostavba oddělení rehabilitace dle důvodové zprávy 3. s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne na realizaci akce Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun - Rekonstrukce a dostavba oddělení rehabilitace mezi Olomouckým krajem a společností K - stav stavební a.s., se sídlem Olomouc, Chválkovice, U Panelárny čp. 588/č.or. 7, PSČ , IČ: , dle důvodové zprávy 4. u k l á d á p o d e p s a t Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne dle bodu 3 usnesení O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje Bod programu: 3.5. UR/81/8/2012 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci akce SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Rekonstrukce oddělení urologie a Stavební úpravy přípravny radiofarmak na oddělení ONM 2. r o z h o d u j e o výběru dodavatele víceprací na zakázku SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Rekonstrukce oddělení urologie a Stavební úpravy přípravny radiofarmak na oddělení ONM dle důvodové zprávy 3. s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne na realizaci akce SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Rekonstrukce oddělení urologie a Stavební úpravy přípravny radiofarmak na oddělení ONM mezi Olomouckým krajem a společností PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., se sídlem Kojetín, Kojetín I - město, Podvalí 629, PSČ , IČ: , dle důvodové zprávy 4. u k l á d á p o d e p s a t Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne dle bodu 3 usnesení O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje Bod programu: 3.6. UR/81/9/2012 Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo Marketingové aktivity Olomouckého kraje kampaně a veletrhy 3

4 2. s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2010/05453/OIEP/DSM ze dne mezi Olomouckým krajem a společností m-ark Marketing a reklama s.r.o., IČ: , se sídlem Železniční 469/4, Olomouc, dle důvodové zprávy 3. u k l á d á p o d e p s a t Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne dle bodu 2 usnesení O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje Bod programu: 3.7. UR/81/10/2012 Zrušení bankovních účtů u Komerční banky, a.s., UniCredit Bank Czech Republic, a.s. a České národní banky 2. s c h v a l u j e a) Dohodu o ukončení smlouvy o vedení běžného účtu /0100 mezi Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČ: a Olomouckým krajem se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: dle Přílohy č. 1 b) Žádost o zrušení účtů /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700 a /2700 vedených u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, IČ: dle Přílohy č. 2 c) Dohodu o ukončení platnosti smlouvy k účtu /0710 mezi Českou národní bankou se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28, IČ a Olomouckým krajem se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: dle Přílohy č u k l á d á p o d e p s a t a) Dohodu o ukončení smlouvy o vedení běžného účtu /0100 mezi Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČ: a Olomouckým krajem se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: dle bodu 2a) usnesení b) Žádost o zrušení účtů /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700, /2700 a /2700 vedených u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, IČ: dle bodu 2b) usnesení c) Dohodu o ukončení platnosti smlouvy k účtu /0710 mezi Českou národní bankou se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28, IČ a Olomouckým 4

5 krajem se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: dle bodu 2c) usnesení O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana Bod programu: 3.8. UR/81/11/2012 Rozpočet Olomouckého kraje rozpočtové změny - hlasování per rollam 2. s c h v a l u j e rozpočtové změny v Příloze č u k l á d á předložit zprávu na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana, vedoucí odboru ekonomického 4. d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e vzít na vědomí rozpočtové změny v Příloze č. 1 Bod programu: 4.1. UR/81/12/2012 Rozpočet Olomouckého kraje účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje - hlasování per rollam 1. b e r e n a v ě d o m í a) důvodovou zprávu b) poskytnutí dotací ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje dle důvodové zprávy 2. u k l á d á předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana, vedoucí odboru ekonomického 3. d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e vzít na vědomí poskytnutí dotací ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje Bod programu: 4.2. UR/81/13/2012 Rozpočet Olomouckého kraje dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb - hlasování per rollam 1. b e r e n a v ě d o m í a) důvodovou zprávu 5

6 b) poskytnutí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb dle důvodové zprávy 2. u k l á d á předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana, vedoucí odboru ekonomického 3. d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e vzít na vědomí poskytnutí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb Bod programu: 4.3. UR/81/14/2012 Rozpočet Olomouckého kraje rozpočtové změny 2. s c h v a l u j e rozpočtové změny v Příloze č u k l á d á předložit zprávu na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana, vedoucí odboru ekonomického 4. d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e vzít na vědomí rozpočtové změny v Příloze č. 1 Bod programu: 5.1. UR/81/15/2012 Rozpočet Olomouckého kraje příspěvky ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje na rok b e r e n a v ě d o m í a) důvodovou zprávu b) rozpis příspěvků ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje na rok 2012 dle důvodové zprávy 2. u k l á d á předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana, vedoucí odboru ekonomického 3. d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e vzít na vědomí rozpis příspěvků ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje na rok 2012 dle důvodové zprávy Bod programu:

7 UR/81/16/2012 Rozpočet Olomouckého kraje vývoj daňových příjmů leden 2012 Bod programu: 5.5. UR/81/17/2012 Petice o obnovení osobní drážní dopravy na trati č. 296 Velká Kraš - Vidnava 1. b e r e n a v ě d o m í výsledek šetření petice dle důvodové zprávy Předložil: Mgr. Alois Mačák, MBA, náměstek hejtmana Bod programu: 6. UR/81/18/2012 Provozní plán Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace pro rok s c h v a l u j e předložený Provozní plán Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace pro rok u k l á d á předložit Radě Olomouckého kraje dodatek Provozního plánu Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace pro rok 2012 O: ředitel Správy silnic Olomouckého kraje T: Předložil: Mgr. Alois Mačák, MBA, náměstek hejtmana Bod programu: 7. UR/81/19/2012 Majetkoprávní záležitosti věcná břemena 2. r e v o k u j e usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/74/20/2011 ze dne , bod 2.1., ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku parc. č. 2042/170 ost. pl. v k.ú. a obci Jeseník, spočívajícího v právu umístění a provozování kabelového vedení NN v předmětném pozemku, v právu vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti s provozem, správou, opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním tohoto vedení, vše v rozsahu dle geometrického plánu č /2011 ze dne , mezi městem Jeseník, IČ: , jako povinným z věcného břemene a Olomouckým krajem jako oprávněným z věcného břemene, a to z důvodu změny smluvních podmínek. 3. s c h v a l u j e uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku parc. č. 2042/170 ost. pl. v k.ú. a obci Jeseník, spočívajícího v právu umístění 7

8 a provozování kabelového vedení NN v předmětném pozemku, v právu vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti s provozem, správou, opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním tohoto vedení, vše v rozsahu dle geometrického plánu č /2011 ze dne , mezi městem Jeseník, IČ: , jako povinným z věcného břemene a Olomouckým krajem jako oprávněným z věcného břemene, vše za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně a na dobu neurčitou. Oprávněný z věcného břemene uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene včetně správního poplatku k návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Bod programu: 8.1. UR/81/20/2012 Majetkoprávní záležitosti odprodej nemovitého majetku 1. b e r e n a v ě d o m í upravenou důvodovou zprávu 2. u k l á d á předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana 3. d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e schválit: 3.1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odprodej části silnice č. III/4579 Kolnovice Vysutá v délce 71 m v úseku od km staničení 3,512 po staničení km 3,583 a část pozemku parc. č. 750/1 ost. pl. o výměře 684 m2, dle geometrického plánu č /2010 ze dne pozemek parc. č. 750/3 ost. pl. o výměře 684 m2, v k.ú. Kolnovice, obec Mikulovice, včetně všech součástí a příslušenství, mezi Olomouckým krajem jako budoucím prodávajícím a manželi Zuzanou a Markem Doubravskými jako budoucími kupujícími za kupní cenu v celkové výši ,- Kč. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení předmětné pozemní komunikace ze silniční sítě. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě, že příjem z prodeje předmětných nemovitostí bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitostí navýšena o příslušnou sazbu DPH odprodej pozemku parc. č. 703/6 ost. pl. o výměře 516 m2 v k.ú. Vlaské, obec Malá Morava, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do společného jmění manželů JUDr. Ivy a JUDr. Jaroslava Brožových za kupní cenu ve výši ,- Kč. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 4. s c h v a l u j e odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodu návrhu na usnesení, a to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětné nemovitosti. Podmínkou odnětí nemovitého majetku z hospodaření je schválení uvedené dispozice Zastupitelstvem Olomouckého kraje. Bod programu:

9 UR/81/21/2012 Majetkoprávní záležitosti odkoupení nemovitého majetku 2. u k l á d á předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana 3. d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e schválit: 3.1. odkoupení pozemku parc. č. 703 ostatní plocha o výměře 1439 m2 v k.ú. a obci Pňovice z vlastnictví společnosti Balírna T. Pňovice s.r.o., IČ: , do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace za kupní cenu ve výši ,- Kč, a to před zahájením stavby II/446, III/44621 Pňovice - průtah. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/6) části pozemku parc. č. 772 orná půda o výměře cca 621 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, obec Přerov mezi Moravskou zemědělskou, akciovou společností, IČ: , jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím. Řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba Přeložka silnice II/434 obchvat Přerov IV - Kozlovic kolaudována za podmínky, že pozemek (jeho část) bude zastavěn silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena předmětného pozemku bude sjednána ve výši 300,- Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje odkoupení budovy č.p. 542 občanská vybavenost na pozemku parc. č. 189 zast. pl. a nádvoří a pozemků parc. č. 188 ost. pl. o výměře m2, parc. č 189 zast. pl. a nádvoří o výměře 304 m2, parc. č. 190 ost. pl. o výměře m2 a parc. č. 193/1 ost. pl. o výměře m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s venkovními úpravami a porosty z vlastnictví města Moravský Beroun, IČ: , do vlastnictví Olomouckého kraje za kupní cenu v celkové výši ,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením převodní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupní smlouva bude uzavřena současně se smlouvou o zřízení věcného břemene na vedení a užívání kanalizační stoky a vodovodního řadu v předmětných pozemcích. 4. s c h v a l u j e uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemků parc. č. 188 ost. pl., parc. č. 190 ost. pl. a parc. č. 193/1 ost. pl., vše v k.ú. a obci Moravský Beroun v budoucím vlastnictví Olomouckého kraje, spočívajícího v právu vedení a užívání kanalizační stoky a vodovodního řadu v předmětných pozemcích a v právu vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky v souvislosti s opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním předmětných sítí mezi Olomouckým krajem jako povinným z věcného břemene a městem Moravský Beroun jako oprávněným z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně a na dobu neurčitou. Oprávněný z věcného břemene uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene včetně správního poplatku k návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena současně s kupní smlouvou na předmětné pozemky. 9

10 5. d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e nevyhovět žádosti Ing. Dalibora Kuby, pana Miroslava Kuby, Ing. Václava Kuby a paní Milady Pavlíkové o navýšení kupní ceny na 300,- Kč/m2 za odkoupení spoluvlastnických podílů (id. 1/4) části pozemku ve zjednodušené evidenci parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) parc. č. 762 o výměře 61 m2, dle geometrického plánu č /2009 ze dne pozemek parc. č. 1067/8 ost. pl. o výměře 61 m2 v k.ú. a obci Uhřičice z důvodu rozporu tohoto požadavku se schválenými obecnými postupy při realizaci výkupů pozemků, zastavěných silnicemi II. třídy, z vlastnictví třetích osob do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace. 6. s c h v a l u j e předání nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodu návrhu na usnesení, a to ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětné nemovitosti. Podmínkou předání nemovitého majetku k hospodaření je schválení uvedené dispozice Zastupitelstvem Olomouckého kraje. Bod programu: 8.3. UR/81/22/2012 Majetkoprávní záležitosti bezúplatné převody nemovitého majetku 2. u k l á d á předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana 3. d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e schválit: 3.1. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 65 ost. pl. o výměře 124 m2, dle geometrického plánu č /2010 ze dne pozemky parc. č ost. pl. o výměře 18 m2, parc. č ost. pl. o výměře 28 m2, parc. č ost. pl. o výměře 18 m2, parc. č ost. pl. o výměře 12 m2, parc. č ost. pl. o výměře 30 m2, parc. č ost. pl. o výměře 18 m2 a částí pozemku parc. č. 65 ost. pl. o výměře 361 m2, dle geometrického plánu č /2010 ze dne pozemky parc. č ost. pl. o výměře 60 m2, parc. č ost. pl. o výměře 20 m2, parc. č ost. pl. o výměře 94 m2, parc. č ost. pl. o výměře 70 m2 a parc. č ost. pl. o výměře 117 m2, vše v k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách, obec Zlaté Hory, a to včetně vybudovaných zařízení, zejména přechodů pro chodce a odstavných ploch, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Zlaté Hory, IČ: Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 574/1 ost. pl. o výměře 171 m2, dle geometrického plánu č /2011 ze dne pozemek parc. č. 574/3 ost. pl. o výměře 171 m2, v k.ú. Skalička u Hranic, obec Skalička z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Skalička, IČ: Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 10

11 4. s c h v a l u j e odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, dle bodů a návrhu na usnesení, a to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětné nemovitosti. Podmínkou odnětí nemovitého majetku z hospodaření je schválení uvedené dispozice Zastupitelstvem Olomouckého kraje. Bod programu: 8.4. UR/81/23/2012 Majetkoprávní záležitosti bezúplatná nabytí nemovitého majetku 2. u k l á d á předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana 3. d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e schválit: 3.1. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 336 ost. pl. o výměře m2 v k.ú. a obci Obědkovice z vlastnictví obce Obědkovice, IČ: , do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2303/24 ost. pl. o výměře m2, parc. č. 2303/35 ost. pl. o výměře m2, parc. č. 2303/37 ost. pl. o výměře m2 a parc. č. 2303/67 ost. pl. o výměře 133 m2, vše v k.ú. Velká u Hranic, obec Hranice, a to včetně přeložky silnice III/44022 (SO 126) v k.ú. Velká u Hranic a nadjezdu silnice III/44022 (SO 216) v k.ú. Velká u Hranic, vybudovaných v rámci stavby dálnice D 47 v úseku stavby 4704 Lipník nad Bečvou Bělotín z vlastnictví ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: , do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením převodní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 4. s c h v a l u j e předání nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodů a návrhu na usnesení, a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Podmínkou předání nemovitého majetku k hospodaření je schválení uvedených dispozic Zastupitelstvem Olomouckého kraje. Bod programu: 8.5. UR/81/24/2012 Majetkoprávní záležitosti vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku 2. u k l á d á předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje 11

12 O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana 3. d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e revokovat usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/21/25/2011, bod 2. 4., ze dne ve věci realizace vzájemných bezúplatných převodů nemovitostí mezi obcí Oskava a Olomouckým krajem z důvodu zúžení rozsahu nabývaného nemovitého majetku do vlastnictví Olomouckého kraje. 4. d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e schválit: 4.1. bezúplatný převod pozemku parc. č. 456 ost. pl. o výměře m2 v k.ú. Václavov u Oskavy, obec Oskava z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Oskava, IČ: , za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 234/13 ost. pl. o výměře 38 m2 v k.ú. Nemrlov, obec Oskava a pozemku ve zjednodušené evidenci původ Pozemkový katastr parc. č. 803 o výměře 94 m2 v k.ú. a obci Oskava z vlastnictví obce Oskava, IČ: , do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatný převod pozemků parc. č. 5451/29 ost. pl. o výměře 34 m2 a parc. č. 5453/13 ost. pl. o výměře 65 m2, oba v k.ú. Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh, oba z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Zábřeh, IČ: , za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 5451/7 ost. pl. o výměře 42 m2, parc. č. 5451/31 ost. pl. o výměře 37 m2, parc. č. 5451/32 ost. pl. o výměře 58 m2 a parc. č. 5451/34 ost. pl. o výměře 10 m2, vše v k.ú. Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh, vše z vlastnictví města Zábřeh, IČ: , do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1920/1 ost. pl. o výměře m2, dle geometrického plánu č /2009 ze dne pozemek parc. č. 1920/7 ost. pl. o výměře 826 m2, pozemek parc. č. 1920/8 ost. pl. o výměře 417 m2, pozemek parc. č. 1920/9 ost. pl. o výměře 482 m2, pozemek parc. č. 1920/10 ost. pl. o výměře 382 m2, pozemek parc. č. 1920/11 ost. pl. o výměře 97 m2, části pozemku parc. č. 1922/1 ost. pl. o výměře m2, dle geometrického plánu č /2009 ze dne pozemek parc. č. 1922/14 ost. pl. o výměře m2, částí pozemku parc. č. 1918/1 ost. pl. o výměře m2, dle geometrického plánu č /2009 ze dne pozemek parc. č. 1918/16 ost. pl. o výměře 160 m2, pozemek parc. č. 1918/18 ost. pl. o výměře m2, pozemek parc. č. 1918/19 ost. pl. o výměře 25 m2, pozemek parc. č. 1918/20 ost. pl. o výměře m2, pozemek parc. č. 1918/21 ost. pl. o výměře 107 m2, pozemek parc. č. 1918/22 ost. pl. o výměře 490 m2, pozemek parc. č. 1918/23 ost. pl. o výměře m2, pozemek parc. č. 1918/27 ost. pl. o výměře 541 m2, části pozemku parc. č. 1918/2 ost. pl. o výměře 356 m2, dle geometrického plánu č /2009 ze dne pozemek parc. č. 1918/2 ost. pl. o výměře 356 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního města Olomouc, IČ: , za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1922/4 ost. pl. o výměře 109 m2, dle geometrického plánu č /2009 ze dne pozemek parc. č. 1922/13 ost. pl. o výměře 109 m2, a částí pozemku parc. č. 1918/5 ost. pl. o výměře 848 m2, dle geometrického 12

13 plánu č /2009 ze dne pozemek parc. č. 1918/24 ost. pl. o výměře 810 m2 a pozemek parc. č. 1918/25 ost. pl. o výměře 38 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouc, IČ: , do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatný převod pozemků parc. č. 807/20 ost. pl. o výměře 11 m2 a parc. č. 884/2 ost. pl. o výměře 33 m2 v k.ú. Václavov u Zábřeha, obec Zábřeh z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Zábřehu, IČ: , za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 4268/11 ost. pl. o výměře 668 m2, parc. č. 5451/15 ost. pl. o výměře 93 m2, parc. č. 5458/1 ost. pl. o výměře m2, parc. č. 5458/2 ost. pl. o výměře 29 m2, parc. č. 5458/4 ost. pl. o výměře 93 m2, parc. č. 5458/6 ost. pl. o výměře 417 m2, parc. č. 5463/16 ost. pl. o výměře 219 m2, parc. č trvalý travní porost o výměře m2 a parc. č. 5466/1 trvalý travní porost o výměře m2, vše v k.ú. Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh, vše z vlastnictví města Zábřehu, IČ: , do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatky k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 5. s c h v a l u j e předání nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodů až návrhu na usnesení, a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Podmínkou předání nemovitého majetku k hospodaření je schválení uvedených dispozic Zastupitelstvem Olomouckého kraje. 6. s c h v a l u j e odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodů až návrhu na usnesení, a to vždy ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Podmínkou odnětí nemovitého majetku z hospodaření je schválení uvedených dispozic Zastupitelstvem Olomouckého kraje. Bod programu: 8.6. UR/81/25/2012 Majetkoprávní záležitosti svěření nemovitého majetku 2. s c h v a l u j e svěření: 2.1. pozemků parc. č. 2977/165 ost. pl. o výměře 13 m2, parc. č. 2977/167 ost. pl. o výměře 21 m2, parc. č. 2977/168 ost. pl. o výměře 487 m2, parc. č. 2977/170 ost. pl. o výměře 92 m2, parc. č. 2977/174 ost. pl. o výměře m2 a parc. č. 2977/178 ost. pl. o výměře 886 m2, vše v k.ú. a obci Mohelnice, pozemků parc. č. 394/28 ost. pl. o výměře 66 m2 a parc. č. 394/29 ost. pl. o výměře 5 m2, vše v k.ú. Komárov u Mladějovic, obec Komárov, pozemků parc. č. 935/41 ost. pl. o výměře 7 m2 a parc. č. 935/43 ost. pl. o výměře 104 m2, vše v k.ú. a obci Luká, pozemků parc. č ost. pl. o výměře 41 m2 a parc. č parcela původ Pozemkový katastr (PK) o výměře m2, vše v k.ú. a obci Hynčina, pozemek parc. č. 2718/2 ost. pl. o výměře m2 v k.ú. a obci Velké Losiny, pozemek parc. č. 2970/2 ost. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. a obci Mohelnice a id. 1/2 pozemku parc. č. 2718/2 ost. pl. o výměře m2 v k.ú. a obci Velké Losiny do hospodaření Správy silnic 13

14 Olomouckého kraje, příspěvkové organizace s účinností od pozemku parc. č. st. 10/1 zast. pl. o výměře 914 v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc do hospodaření Vlastivědného muzea v Olomouci, a to s účinností od s c h v a l u j e odnětí pozemku parc. č. st. 10/1 zast. pl. o výměře 914 v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc z hospodaření Střední školy zemědělské, Olomouc, U Hradiska 4, a to s účinností od n e v y h o v u j e ž á d o s t i o odnětí budovy č.p. 6, Klášterní Hradisko, bydlení na pozemku parc. č. st. 10/1 zast. pl., budovy bez č.p./č.e. zemědělská stavba na pozemku parc. č. st. 10/2 zast. pl., budovy bez č.p./č.e. zemědělská stavba na pozemku parc. č. st. 357 zast. pl., pozemků parc. č. st. 10/2 zast. pl. o výměře 859 m2, parc. č. st. 357 zast. pl. o výměře 51 m2, parc. č. 66/6 ost. pl. o výměře 17 m2 a parc. č. 129/6 ost. pl. o výměře m2, vše v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc z hospodaření Vlastivědného muzea v Olomouci z důvodu nezájmu jiných příspěvkových organizací Olomouckého kraje o svěření předmětných nemovitostí do jejich hospodaření. Bod programu: 8.7. UR/81/26/2012 Zajištění a financování regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji v roce s c h v a l u j e úpravu rozpočtu Vědecké knihovny v Olomouci o částku ve výši 900 tis. Kč určenou účelově na plnění a koordinaci regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji 3. s o u h l a s í se způsobem zajištění a financování výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji v roce 2012 dle důvodové zprávy včetně návrhu smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 4. u k l á d á předložit Zastupitelstvu Olomouckého kraje materiál o zajištění a financování regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji v roce 2012 včetně návrhu smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku O: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana 5. d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e schválit způsob zajištění a financování výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji v roce 2012 dle důvodové zprávy včetně návrhu smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy a uložit Mgr. Radovanu Rašťákovi, náměstkovi hejtmana, podepsat smlouvy Předložil: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana Bod programu: 9. 14

15 UR/81/27/2012 Plán kontrolní činnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje na I. pololetí b e r e n a v ě d o m í Plán kontrolní činnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje na I. pololetí s c h v a l u j e provedení kontroly činnosti příspěvkových organizací: a) Domov důchodců Prostějov, p.o. b) Penzion pro důchodce Loštice, p.o. c) Domov Sněženka Jeseník, p.o. d) Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, p.o. 3. u k l á d á zajistit provedení kontrol činnosti příspěvkových organizací dle bodu 2 usnesení O: Bc. Ing. Libor Kolář, ředitel T: červenec 2012 Předložil: Bc. Ing. Libor Kolář, ředitel Bod programu: 10. UR/81/28/2012 Provozní záležitosti příspěvkových organizací v sociální oblasti 2. s o u h l a s í se snížením kapacity sociální služby Pečovatelská služba v organizaci Sociální služby Prostějov, p.o., k , dle důvodové zprávy 3. u k l á d á administrativně zajistit naplnění bodu 2 usnesení O: vedoucí odboru sociálních věcí T: Předložil: Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana Bod programu: 11. UR/81/29/2012 Jmenování komisí pro Dotační program Olomouckého kraje pro oblast protidrogové prevence pro rok j m e n u j e komisi pro otvírání obálek a hodnotící komisi pro posouzení žádostí o dotace v Dotačním programu Olomouckého kraje pro oblast protidrogové prevence pro rok 2012 dle důvodové zprávy 3. u k l á d á podepsat písemné vyhotovení jmenovacích listin dle bodu 2 O: MUDr. Michael Fischer, 1. náměstek hejtmana T: Předložil: MUDr. Michael Fischer, 1. náměstek hejtmana 15

16 Bod programu: 12. UR/81/30/2012 Vyhodnocení Akčního plánu Územní energetické koncepce Olomouckého kraje 2011, plán činnosti v oblasti energetiky na rok s c h v a l u j e plán činnosti v oblasti energetiky na rok 2012 dle důvodové zprávy 3. u k l á d á předložit Radě Olomouckého kraje vyhodnocení aktivit v oblasti energetiky za rok 2012 O: vedoucí odboru strategického rozvoje kraje T: leden 2013 Předložil: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana Bod programu: 13. UR/81/31/2012 Příprava kohezní politiky EU Analýza problémových okruhů Olomouckého kraje 2. s o u h l a s í s dokumentem Analýza problémových okruhů Olomouckého kraje dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy Předložil: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana Bod programu: 14. UR/81/32/2012 Projekty zaměřené na oblast zdravotnictví podávané do 28. výzvy Regionálního operačního programu Střední Morava 2. s c h v a l u j e podání projektů "Nemocnice Přerov - modernizace pavilonu interních oborů, I. etapa a "Nemocnice Přerov - modernizace pavilonu operačních oborů" do 28. výzvy Regionálního operačního programu Střední Morava dle důvodové zprávy 3. s o u h l a s í se zajištěním financování a předfinancování výdajů Olomouckého kraje u projektů "Nemocnice Přerov - modernizace pavilonu interních oborů, I. etapa" a "Nemocnice Přerov - modernizace pavilonu operačních oborů" v případě získání podpory z Regionálního operačního programu Střední Morava 4. u k l á d á p o d e p s a t projektové žádosti individuálních projektů podávaných do 28. výzvy Regionální operačního programu Střední Morava a veškeré povinné přílohy dle bodu 2 usnesení O: MUDr. Michael Fischer, 1. náměstek hejtmana 5. u k l á d á zajistit podání projektů do 28. výzvy Regionálního operačního programu Střední Morava dle bodu 2 usnesení 16

17 O: vedoucí odboru investic a evropských programů T: ihned 6. u k l á d á předložit Zastupitelstvu Olomouckého kraje ke schválení financování a předfinancování projektů dle bodu 2 usnesení O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje, MUDr. Michael Fischer, 1. náměstek hejtmana T: ZOK d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e schválit financování a předfinancování projektů Bod programu: 15. UR/81/33/2012 Výběrová řízení na zajištění realizací veřejných zakázek 2. s c h v a l u j e zadávací podmínky veřejné zakázky: a) II/366 Kostelec na Hané průtah IV. Etapa b) III/36711 Bedihošť průtah 3. j m e n u j e členy komisí pro otevírání obálek, komisí pro posouzení kvalifikace a hodnotících komisí 4. u k l á d á zahájit zadávací řízení na zakázky dle důvodové zprávy O: vedoucí odboru investic a evropských programů T: p o v ě ř u j e Ing. Miroslava Kubína k podpisu veškeré korespondence týkající se veřejné zakázky dle bodu 2 písm. a) a b) usnesení Bod programu: 16. UR/81/34/2012 Vyhodnocení výběrových řízení na realizace veřejných zakázek 2. r o z h o d u j e o výběru dodavatele veřejné zakázky Dostavba budovy Slovanského gymnázia v Olomouci, dle důvodové zprávy 3. s c h v a l u j e uzavření smlouvy na realizaci zakázky Dostavba budovy Slovanského gymnázia v Olomouci mezi Olomouckým krajem a dodavateli GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., se sídlem Dlouhá 562/22, Olomouc-Lazce, IČ: a OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17, Brno střed, IČ: u k l á d á p o d e p s a t smlouvu dle bodu 3 usnesení O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje 17

18 Bod programu: 17. UR/81/35/2012 Dar Olomouckého kraje pro prvního narozeného občánka Olomouckého kraje v roce s c h v a l u j e poskytnutí finančního daru ,- Kč formou spořitelní knížky prvnímu narozenému dítěti Olomouckého kraje roku 2012 (narozenému v zařízení na území Olomouckého kraje s trvalým bydlištěm v Olomouckém kraji) Marek Mareništiak, Bystrovany u Olomouce Bod programu: 18. UR/81/36/2012 Rozpracování usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne u k l á d á k usnesení č. UZ/22/16/ Rozpočet Olomouckého kraje návrh rozpočtu, bod 4: předkládat pravidelně Radě Olomouckého kraje návrhy na rozpočtové změny a následně předkládat informace Zastupitelstvu Olomouckého kraje O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana, vedoucí odboru ekonomického T: průběžně 3. u k l á d á k usnesení č. UZ/22/16/ Rozpočet Olomouckého kraje návrh rozpočtu, bod 5: předložit Radě Olomouckého kraje a následně Zastupitelstvu Olomouckého kraje rozdělení dotace na přímé náklady na vzdělávání, a to ihned po obdržení rozpisu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR O: Ing. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana, vedoucí odboru ekonomického T: u k l á d á k usnesení č. UZ/22/16/ Rozpočet Olomouckého kraje návrh rozpočtu, bod 6: informovat Radu Olomouckého kraje a následně Zastupitelstvo Olomouckého kraje o vývoji rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2012 O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana, vedoucí odboru ekonomického T: čtvrtletně 5. u k l á d á k usnesením č. UZ/22/22/2011, UZ/22/23/2011, UZ/22/24/2011, UZ/22/25/2011, UZ/22/26/2011, UZ/22/27/2011, UZ/22/28/2011 a UZ/22/29/2011 Majetkoprávní záležitosti: zajistit zpracování návrhů smluv o převodu nemovitostí včetně návrhů na vklad do katastru nemovitostí dle usnesení č. UZ/22/22/2011 body 3. 1., 3. 2., , č. UZ/22/23/2011 bod 2., č. UZ/22/24/2011 body a 6. 2., č. UZ/22/25/2011 bod 2. 2., č. UZ/22/26/2011 body , č. UZ/22/27/2011 body , 18

19 č. UZ/22/28/2011 bod 3., č. UZ/22/29/2011 body , O: vedoucí odboru majetkového a právního T: u k l á d á k usnesením č. UZ/22/22/2011, UZ/22/24/2011, UZ/22/25/2011, UZ/22/29/2011 Majetkoprávní záležitosti: zajistit zpracování návrhů smluv o budoucích smlouvách a dodatků ke smlouvám o budoucích smlouvách dle usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/22/22/2011 bod 3. 3., č. UZ/22/24/2011 body , , a 6. 1., č. UZ/22/25/2011 bod 2. 1., č. UZ/22/29/2011 body a O: vedoucí odboru majetkového a právního T: u k l á d á p o d e p s a t smlouvy dle usnesení č. UZ/22/22/2011 body 3. 1., 3. 2., , č. UZ/22/23/2011 bod 2., č. UZ/22/24/2011 body a 6. 2., č. UZ/22/25/2011 bod 2. 2., č. UZ/22/26/2011 body , č. UZ/22/27/2011 body , č. UZ/22/28/2011 bod 3., č. UZ/22/29/2011 body , O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana 8. u k l á d á p o d e p s a t smlouvy a dodatky ke smlouvám o budoucích smlouvách dle usnesení č. UZ/22/22/2011 bod 3. 3., č. UZ/22/24/2011 body , , a 6. 1., č. UZ/22/25/2011 bod 2. 1., č. UZ/22/29/2011 body a O: vedoucí odboru majetkového a právního Bod programu: 19. UR/81/37/2012 Zápisy z jednání komisí Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í zápisy z jednání komisí Rady Olomouckého kraje: a) Zápis ze 17. jednání Komise pro informatiku Rady Olomouckého kraje konaného dne b) Zápis ze 17. jednání Komise pro vnější vztahy Rady Olomouckého kraje konaného dne c) Zápis z 18. jednání Komise pro mládež a sport Rady Olomouckého kraje konaného dne Předložil: předsedové komisí rady Bod programu: 20. V Olomouci dne Ing. Martin Tesařík hejtman Olomouckého kraje MUDr. Michael Fischer 1. náměstek hejtmana 19

USNESENÍ ze 100. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne UR/100/1/2012 Program 100. schůze Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ ze 100. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne UR/100/1/2012 Program 100. schůze Rady Olomouckého kraje USNESENÍ ze 100. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 6. 11. 2012 UR/100/1/2012 Program 100. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 100. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

Usnesení č. 26 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 26 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 26 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 12. 10. 2015 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/26/1/2015 Majetkoprávní vypořádání nemovitostí v k.ú. a

Více

USNESENÍ z 20. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

USNESENÍ z 20. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje USNESENÍ z 20. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 3. 9. 2009 UR/20/1/2009 Program 20. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 20. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ ze 76. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

USNESENÍ ze 76. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje USNESENÍ ze 76. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 22. 11. 2011 UR/76/1/2011 Program 76. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 76. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne

Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 20. 5. 2013 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/5/1/2013 Odprodej částí pozemků v k.ú. Horní Libina z vlastnictví

Více

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 24. 11. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/19/1/2014 Odprodej nebytové jednotky, vymezené v budově,

Více

USNESENÍ ze 75. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ ze 75. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ ze 75. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 8. 11. 2011 UR/75/1/2011 Program 75. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 75. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ ze 79. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ ze 79. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ ze 79. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 13. 3. 2008 UR/79/1/2008 Program 79. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e program 79. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 13.

Více

USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 21. 9. 2012 UZ/26/1/2012 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání s c h v a l u j e předložený

Více

USNESENÍ z 94. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 94. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 94. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 25. 7. 2012 UR/94/1/2012 Program 94. schůze Rady Olomouckého kraje b e r e n a v ě d o m í upravený program 94. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ z 12. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 12. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 12. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 4. 2013 UR/12/1/2013 Program 12. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 12. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 58. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 58. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 58. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 29. 3. 2007 UR/58/1/2007 Program 58. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e program 58. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 29.

Více

USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 11. 3. 2010 UZ/12/1/2010 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 1. s c h v a l u j e program

Více

Usnesení č. 6 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne

Usnesení č. 6 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne Usnesení č. 6 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 24. 6. 2013 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/6/1/2013 Odprodej nemovitostí v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví

Více

Usnesení č. 12 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 12 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 12 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 3. 3. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/12/1/2014 Bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. a obci Kostelec

Více

USNESENÍ z 75. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 75. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 75. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 20. 8. 2015 UR/75/1/2015 Program 75. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 75. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 UR/11/1/2013 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

USNESENÍ z 32. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje USNESENÍ z 32. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 18. 2. 2010 UR/32/1/2010 Program 32. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 32. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 53. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 53. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 53. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 2. 12. 2010 UR/53/1/2010 Program 53. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 53. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 13. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 13. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 13. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 9. 5. 2013 UR/13/1/2013 Program 13. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 13. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

Usnesení č. 14 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 14 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 14 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 12. 5. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/14/1/2014 Odprodej části pozemku v k.ú. Drahotuše, obec

Více

USNESENÍ z 28. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 28. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 28. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 12. 2013 UR/28/1/2013 Program 28. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 28. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 88. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 88. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 88. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 17. 4. 2012 UR/88/1/2012 Program 88. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 88. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 22. 2. 2008 UZ/21/1/2008 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 1. s c h v a l u j e upravený

Více

USNESENÍ z 67. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 67. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 67. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 7. 6. 2011 UR/67/1/2011 Program 67. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 67. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ ze 14. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ ze 14. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ ze 14. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 19. 5. 2005 UR/14/1/2005 Program 14. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e upravený program 14. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

Usnesení č. 16 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 16 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 16 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 18. 8. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/16/1/2014 Vzájemné bezúplatné převody částí pozemků v k.ú.

Více

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 6. 12. 2010 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/19/1/2010 Návrh na změnu postupů při přijímání záměrů Olomouckého

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 22. 9. 2011 UZ/21/1/2011 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 1. s c h v a l u j e předložený

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 6. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 6. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 14. 2. 2013 UR/6/1/2013 Program 6. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 6. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ z 90. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 90. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 90. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 22. 5. 2012 UR/90/1/2012 Program 90. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 90. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 83. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 83. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 83. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 7. 2. 2012 UR/83/1/2012 Program 83. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 83. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ ze 14. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ ze 14. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ ze 14. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 5. 2013 UR/14/1/2013 Program 14. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 14. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE BEZÚPLATNĚ PŘEVÉST NEMOVITÝ MAJETEK

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE BEZÚPLATNĚ PŘEVÉST NEMOVITÝ MAJETEK části pozemků parc. č. 1710/1 ost. pl. o výměře cca 1 280 m2 a parc. č. 1918 ost. pl. o výměře cca 60 m2, vše v k.ú. a obci Horní Studénky z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého

Více

USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011 UR/63/1/2011 Program 63. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 63. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 5. 2011 UR/66/1/2011 Program 66. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 66. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 19. 12. 2013 UZ/8/1/2013 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 2. s c h v a l u j e upravený

Více

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 18. 4. 2002 UZ/9/1/2002 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení upraveného programu zasedání UZ/9/2/2002 Kontrola

Více

Usnesení č. 11 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne

Usnesení č. 11 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne Usnesení č. 11 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 1.3.2010 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/11/1/2010 a) Odprodej areálu rekreačního střediska v k.ú. Hynčice

Více

USNESENÍ z 21. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 21. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 21. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 19. 9. 2013 UR/21/1/2013 Program 21. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 21. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 56. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 56. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 56. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 12. 2014 UR/56/1/2014 Program 56. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 56. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 47. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 9. 2014

USNESENÍ z 47. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 9. 2014 USNESENÍ z 47. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 9. 2014 UR/47/1/2014 Program 47. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 47. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

USNESENÍ z 96. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 96. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 96. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 9. 2012 UR/96/1/2012 Program 96. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 96. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 20. 6. 2014 UZ/11/1/2014 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 2. s c h v a l u j e předložený

Více

USNESENÍ z 4. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 4. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 4. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 19. 12. 2016 UR/4/1/2016 Program 4. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 4. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 19.

Více

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 25. 9. 2009 UZ/9/1/2009 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 1. s c h v a l u j e předložený

Více

USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 19. 12. 2016 UZ/2/1/2016 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 2. s c h v a l u j e předložený

Více

USNESENÍ z 26. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 26. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 26. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 28. 11. 2013 UR/26/1/2013 Program 26. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 26. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

USNESENÍ z 85. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 85. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 85. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 15. 5. 2008 UR/85/1/2008 Program 85. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e upravený program 85. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 30. 12. 2004 UZ/2/1/2004 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 1. s c h v a l u j e upravený

Více

USNESENÍ z 51. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 51. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 51. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 4. 11. 2010 UR/51/1/2010 Program 51. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 51. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 5. 2011. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 5. 2011. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 5. 2011 UR/66/1/2011 Program 66. schůze Rady Olomouckého kraje 1. bere na vědomí upravený program 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

USNESENÍ ze 41. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ ze 41. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ ze 41. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 27. 7. 2006 UR/41/1/2006 Program 41. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e upravený program 41. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE BEZÚPLATNĚ PŘEVÉST NEMOVITÝ MAJETEK

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE BEZÚPLATNĚ PŘEVÉST NEMOVITÝ MAJETEK části pozemku parc. č. 1107 ost. pl. o výměře 88 m2, dle geometrického plánu č. 290-617/2012 ze dne 22. 1. 2013 pozemek parc. č. 1107/2 ost. pl. o výměře 52 m2 a část pozemku parc. č. 1107 díl b o výměře

Více

USNESENÍ z 25. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 25. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 25. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 14. 11. 2013 UR/25/1/2013 Program 25. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 25. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 37. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 37. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 8. 6. 2006 UR/37/1/2006 Program 37. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e upravený program 37. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ z 18. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 30. 7. 2009. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 18. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 30. 7. 2009. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 18. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 30. 7. 2009 UR/18/1/2009 Program 18. schůze Rady Olomouckého kraje 1. bere na vědomí upravený program 18. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

USNESENÍ z 29. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 29. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 29. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 1. 2006 UR/29/1/2006 Program 29. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e program 29. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26.

Více

USNESENÍ z 46. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 46. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 46. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 28. 8. 2014 UR/46/1/2014 Program 46. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 46. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 8. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 8. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 8. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 19. 3. 2009 UR/8/1/2009 Program 8. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e program 8. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 19. 3. 2009

Více

USNESENÍ ze 17. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ ze 17. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ ze 17. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 16. 6. 2005 UR/17/1/2005 Program 17. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e upravený program 17. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 4. 2015 UR/66/1/2015 Program 66. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

USNESENÍ z 10. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ke dni

USNESENÍ z 10. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ke dni USNESENÍ z 10. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 3. 2005 UR/10/1/2005 Program 10. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e upravený program 10. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko 16. zasedání ZM U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 2. listopadu 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

Více

USNESENÍ z 77. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 77. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 77. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 17. 9. 2015 UR/77/1/2015 Program 77. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 77. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/1049/16 Sp. zn.: KT/56/2016/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 27. 01.2016

Více

USNESENÍ z 2. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ke dni

USNESENÍ z 2. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ke dni USNESENÍ z 2. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 15. 12. 2004 UR/2/1/2004 Program 2. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e upravený program 2. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

USNESENÍ. 1 Schválení programu 25. zasedání Zastupitelstva města Olomouce Zastupitelstvo města Olomouce. 2 Změna v Radě města Olomouce

USNESENÍ. 1 Schválení programu 25. zasedání Zastupitelstva města Olomouce Zastupitelstvo města Olomouce. 2 Změna v Radě města Olomouce USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 1. 3. 2014 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

USNESENÍ ze 7. (mimořádné) schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 6. března 2006

USNESENÍ ze 7. (mimořádné) schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 6. března 2006 USNESENÍ ze 7. (mimořádné) schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 6. března 2006 USNESENÍ 7/259/2006 I. s c h v a l u j e 1. vypsání veřejné zakázky "Úvěr na financování investičních akcí Královéhradeckého

Více

USNESENÍ z 39. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 39. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 39. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 20. 5. 2010 UR/39/1/2010 Program 39. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 39. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/34376/16 Sp. zn.: KT/56/2016/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 18. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 07.12.2016

Více

USNESENÍ ze 71. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ ze 71. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ ze 71. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 13. 9. 2011 UR/71/1/2011 Program 71. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 71. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ ze 40. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ ze 40. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ ze 40. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 21. 11. 2002 UR/40/1/2002 Program 40. schůze Rady Olomouckého kraje s c h v a l u j e upravený program 40. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

USNESENÍ z 69. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 69. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 69. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 4. 6. 2015 UR/69/1/2015 Program 69. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 69. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

Usnesení. přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.11.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.11.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.11.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 347. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 14. 4. 2005. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 14. 4. 2005. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 14. 4. 2005 UR/11/1/2005 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ z 26. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 26. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 26. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 7. 3. 2002 UR/26/1/2002 Program 26. schůze Rady Olomouckého kraje s c h v a l u j e upravený program 26. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 16. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 16. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/28023/16 Sp. zn.: KT/56/2016/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 16. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 12.10.2016

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/23496/16 Sp. zn.: KT/56/2016/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 07.09.2016

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 15.9.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 599. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 23.06.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

1. schvaluje správnost zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Uničova s připomínkou pana Zdeňka Beňo.

1. schvaluje správnost zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Uničova s připomínkou pana Zdeňka Beňo. USNESENÍ ze 17. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 24. června 2013 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení na Moravském náměstí v Uničově UZ01/17/2013 Schválení

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více