listopad, prosinec 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "listopad, prosinec 2011"

Transkript

1 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí v rodině. Děkuji Vám všem za spolupráci v letošním roce a věřím, že i v tom příštím bude stejně dobrá. Stanislav Vosický Zpravodaj městského úřadu též na Pyšelské adventní potkávání První adventní neděle, s účastí sokolskou je za námi. Stejně jako v loňském roce bylo to první setkání krásné, s pěkným programem smíšeného pěveckého sboru, když základ tvořil sbor dětí ZŠ v Pyšelích, vzorná obsluha v podání hasičského sboru Pyšely opět nezklamala. Strom máme opět krásný, určitě po smrku staroměstském je to nejhezčí smrk v Čechách. A i kdyby ne, tak je přece náš! I druhé adventní odpoledne se při setkání s Dětským domovem starosta města v Pyšelích vydařilo. Žesťové kvinteto Brass Five je tradičně výborné jak instrumentálně, tak i s pěveckým programem a mluveným slovem. Tentokrát i diváků bylo víc než v posledních letech a tak čas adventní ve svém poločase v Pyšelích nabírá na kvalitě a potkávání se u stromu a také v nové tělocvičně sokolovny je velmi příjemné. Třetí neděle v Adventu bude patřit Zajíčku a očekává se, že stejně jako loni bude i on zase něčím originální. No, a poslední setkání v letošním Adventu bude v neděli 18.prosince pod taktovkou MÚ a Sokola Pyšely. Sejdeme se opět u stromu, zapálíme poslední svíčku, dáme pár písniček a popovídáme o různých okolostojíčnostech. Pak si zapálíme svoje svíčky a pomalým přesunem přejdeme do sokolovny, abychom vyslechli jásavou Českou mši vánoční v podání Gaudium Praha. Na jiném místě PL je zmínka o tomto tělese. Kdo nebude chtít vyslechnout J.J.Rybu, zůstane před restaurací sokolovna při občerstvení, které obvykle bývá u stromu na náměstí. Režim je stejný a pochutiny možná s překvapením. My co se uchýlíme do tělocvičny, abychom si prožili krásné chvíle s hudbou a zpěvem, se k ostatním přidáme asi po necelé hodině. Sdělíme si dojmy, popijeme něco svařeného vína, či vylepšeného čaje, pojíme abychom vydrželi a uzavřeme letošní adventní potkávání v příjemné chvilce. BG Foto Jiří Neubauer Děkujeme JUDr. Ivo Koudelkovi za věnování překrásného vánočního stromu, který bude o letošních vánočních svátcích zdobit naše náměstí. Vážení přátelé, dovolte, abychom Vám poděkovali za Vaši registraci v rámci zasílání kulturních informací a také za Vaši hojnou účast na pořádaných akcích. V současné době je zaregistrováno 189 mailových adres, na které jsou aktuálně zasílány informace o připravovaných a pořádaných akcích. Pokud i Vy, kteří jste ještě registraci neprovedli a máte o tuto službu zájem, můžete tak učinit prostřednictvím MěÚ Pyšely nebo mailové adresy: pysely.kultura seznam.cz. Doufáme, že i v příštím roce se budeme setkávat na kulturních, sportovních a společenských akcích pořádaných nebo zastřešovaných kulturním výborem a zároveň si dovolujeme Vám popřát krásné prožití vánočních svátků a co nejvíce pohody v Novém roce. Za kulturní výbor Martin Zaradička, Jaroslav Chalupa a Tereza Sládková Zvláštní příloha T.J. SOKOL PYŠELY čtěte na straně 16 1

2 z městského úřadu Přítomni: JUDr. Lucie Barešová, Ing. Dana Drábová, Ph.D., RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D., Jaroslav Chalupa, Ing. Marian Klásek, Dušan Kostrhoun, Stanislav Vosický, Ing. Petr Walder a Mgr. Martin Zaradička. Konstatováno, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Schůzi řídí starosta města Pyšely Stanislav Vosický. Zapisovatelem zápisu navržen a hlasy všech přítomných zastupitelů schválen JUDr. Jan Pavlík. Ověřovateli zápisu byli navrženi a hlasy všech zastupitelů schváleni: Dušan Kostrhoun, Petr Walder Rozhodnuto všemi hlasy, že usnesení se nahradí zápisem. Projednáno plnění úkolů z minulého zasedání: Konstatováno, že byl přesunut z minulého zasedání pro nedostatek času k přípravě bod: projednání odpovědi na dopis Ing. Horkého. Nyní je k disposici vyjádření odpovědné osoby. Dana Drábová čte dopis Ing. Stibůrka, z něhož vyplývá, že obec nemusela vyhlašovat cenu vodného v roce 2011, když tato byla stejná jako v roce 2010 a navíc obec nemůže ze zákonných důvodů naplňovat fond oprav, neboť ten se tvoří ze zisku a obec neodepisuje majetek. Přítomný Ing. Horký s tím nesouhlasí a trvá na tom, že se otázkám financování provozu vodovodu a kanalizace nevěnovala dostatečná pozornost a že obec neplní to, k čemu se zavázala. Byl dále schválen program zasedání: 1. Projednání a schválení závěrečného účtu města Pyšely za rok Ustanovení členů jednotlivých výborů zastupitelstva. 3. Projednání a schválení plánu činnosti kontrolního výboru. 4. Projednání žádosti Jana Kapinose o odkoupení části pozemku parc.č. 19/1 v k.ú. Zaječice. 5. Projednání žádosti Richarda Ošmyka o odkoupení osobního automobilu Pickup za majetku města Pyšely. 6. Projednání žádosti Antonína Slavíka o uzavření průchodu mezi jeho domem a domem Ivy Křížové. 7. Projednání návrhu na zvýšení poplatku za zábor veřejného prostranství. 8. Projednání nežádoucího stavu životního prostředí, který vzniká v souvislosti s hlukem sekaček na trávu ve dnech pracovního klidu. 9. Projednání situace v přízemí obecního domu. 10. Různé Program byl schválen hlasy všech přítomných zastupitelů. Ad 1.) Marian Klásek přednáší závěrečný účet a rozpočtový výhled. Závěrečný účet byl vyvěšen dne a dne sejmut. Nebyly uplatněny žádné připomínky. Uvádí, že rozpočet závěrečného účtu je bezproblémový. Závěrečný účet tvoří přílohu tohoto zápisu. Rozpočet byl navýšen o průběh realizace rekonstrukce náměstí. Tomáš Havlíček namítá, že říkat, že v rozpočtu není problém je ironie. K tomu Marian Klásek vysvětluje, že k byly nesplacené závazky ve výši 7 milionů Kč. Od roku 2008 se totiž snižují daňové příjmy. Jsou dluhy, ale tyto dluhy jsou způsobeny investiční aktivitou, nikoliv špatným hospodařením. 2 Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Pyšely konaného dne v zasedací místnosti městského úřadu v Pyšelích od hod. Lucie Barešová: to pro obec znamená, že když to tak půjde dále, nebude na běžné výdaje. Starosta vysvětluje, jak nabíhá dluh jde o vyvolané investice, které jsou nezbytné ku příkladu překládání veřejného osvětlení při tom, když ČEZ likviduje vedení na stožárech a umísťuje ho pod zem. Na stožárech máme umístěna svítidla veřejného osvětlení z dřívějška, bez jakéhokoliv právního zajištění. Nezbývá než zainvestovat umístění příslušného vedení pod zem a vybudovat nové stožáry jenom pro osvětlení. Starosta dále seznamuje s výsledky auditorské zprávy, která bude v podstatných částech bez tabulek umístěna na webu. K rozpočtovému výhledu Marian Klásek uvádí, že je nastaven až do r je proveden tak, jak je schvalován rozpočet je to plán a vlastní rozpočet se od něj může lišit počítá se s rekonstrukcí školy, cest a prodejem pozemků. Investiční akce nejsou v tomto stavu financí letos možné. Tomáš Havlíček uvádí, že rozpočtový výhled vyžaduje půlroční diskusi s obyvateli, a pak bude možné učinit rozhodnutí o prioritách. Namítá některé položky: veřejná zeleň by měla mít 0, všechno věnovat škole, chce to diskusi zejména o některých položkách. Lucie Barešová se ptá - veřejné osvětlení - co to je za položky? Co je veřejné osvětlení ,-, proč se v obci svítí ještě ve tři hodiny v noci? Proč se svítí celou noc? Je nutno udělat anketu mezi občany. Lucie Barešová připraví anketní otázku. Starosta vysvětluje, že pokud jde o náměstí, v současné době se připravuje noční omezení intensity osvětlení, jinde s ohledem na stáří zařízení to nelze provést. Celkové zhášení osvětlení na noc by výrazně zhoršilo bezpečnostní situaci ve městě. Marian Klásek dále uvádí, že o tom, co se bude skutečně dělat, se rozhoduje při schvalování rozpočtu. Dana Drábová upozorňuje: to, kam se chce obec ubírat, je zpracováno ve Strategickém plánu. Rozpočtový výhled je těsně svázán se strategickým plánem. Hlasuje se o schválení závěrečného účtu obce. Pro schválení závěrečného účtu hlasují zastupitelé Dana Drábová, Jaroslav Chalupa, Marian Klásek, Dušan Kostrhoun, Stanislav Vosický, Petr Walder a Martin Zaradička. Proti nehlasuje nikdo, hlasování se zdrželi Lucie Barešová a Tomáš Havlíček, Závěrečný účet města Pyšely byl schválen hlasy většiny zastupitelů. Hlasuje se o schválení rozpočtového výhledu obce. Pro schválení rozpočtového výhledu hlasují zastupitelé Dana Drábová, Jaroslav Chalupa, Ma rian Klásek, Dušan Kostrhoun, Stanislav Vosický, Petr Walder a Martin Zaradička. Proti nehlasuje nikdo, hlasování se zdrželi Lucie Barešová a Tomáš Havlíček, Rozpočtový výhled města Pyšely na roky 2012 až 2014 byl schválen hlasy většiny zastupitelů. Ad 2.) doplnění členů výborů: Dušan Kostrhoun navrhuje jako členy výboru pro životní prostředí Martina Chmátala a Jana Olmra mladšího. Schváleno hlasy všech zastupitelů. Martin Zaradička navrhuje kromě již dříve schváleného místopředsedu kulturního výboru Jaroslava Chalupy jako členku Terezu Sládkovou. Kromě Tomáše Havlíčka, který se zdržel hlasování, hlasovali všichni ostatní zastupitelé pro tento záměr. Schváleno hlasy většiny zastupitelů. Marian Klásek navrhuje kromě již dříve schváleného místopředsedy Petra Waldera jako členku finančního výboru Kláru Křížovou. Schváleno hlasy všech zastupitelů. Marian Klásek navrhuje za místopředsedu výboru pro územní plánování Tomáše Havlíčka a jako člena Luďka Vondráška. Schváleno hlasy všech zastupitelů. Lucie Barešová uvedla, že se jí nepodařilo kromě Tomáše Havlíčka obsadit třetího člena kontrolního výboru, neboť nikdo nemám zájem o práci v něm. Starosta doporučuje, že pokud se do příštího jednání nepodaří kontrolní výbor obsadit, bude zvolen jiný předseda tohoto výboru není možné pracovat bez kontrolního výboru. Ad 3.) Plán činnosti kontrolního výboru nebyl předložen. Ad 4.) Byla projednávána žádost Jana Kapinose o odprodej 99 m 2 z obecního pozemku parc.č. 161/1, v k.ú. Zaječice, které přiléhají k jeho domu čp. 20, za částku 1 000,- Kč za 1m 2 podle plánku, který předložil. Žádost byla s kladným výsledkem předběžně projednána dne Záměr prodeje byl vyvěšen od do dne Pro tento prodej hlasovali zastupitelé Dana Drábová, Jaroslav Chalupa, Marian Klásek, Dušan Kostrhoun, Stanislav Vosický, Petr Walder a Martin Zaradička. Zastupitelka Lucie Barešová hlasovala proti, Tomáš Havlíček se zdržel hlasování. Záměr prodat Janu Kapinosovi část pozemku parc.č. 161/1 v k.ú. Zaječice o výměře 99 m 2 za částku 1 000,- Kč za 1 m 2, podle předloženého plánku, byl schválen hlasy většiny zastupitelů. Ad 5.) Byla projednávána nabídka obce k odprodeji automobilu Pick Up, reg.zn. 5 S , rok výroby 1996, najeto km. Nabídka byla uveřejněna od do Jako jediný zájemce se přihlásil Richard Ošmyk z Pyšel. Dana Drábová navrhuje cenu 5 000,- Kč. Pro prodej za uvedených podmínek hlasovali zastupitelé Dana Drábová, Tomáš Havlíček, Jaroslav Chalupa, Marian Klásek, Dušan Kostrhoun, Stanislav Vosický, Petr Walder a Martin Zaradička. Za stupitelka Lucie Barešová se zdržela hlasování. Záměr prodat Richardu Ošmykovi automobil reg. zn. 5 S byl schválen hlasy většiny zastupitelů. Ad 6.) Byla projednávána žádost Antonína Slavíka o možnost uzavírat v nočních hodinách uličku, která se nachází na náměstí T.G.Masaryka v Pyšelích mezi jeho domem čp. 69 a domem Křížových - Winklerových čp. 70. Důvodem žádosti je znečišťování výkaly v nočních hodinách. Bylo rozhodnuto povolit panu Slavíkovi, aby uličku opatřil na svůj náklad vrátky s tím, že ji může uzavírat v době od 20:00 do 07:00. Jeden z klíčů musí obdržet hasiči, jeden z klíčů bude uložen na městském úřadě. Pro tento záměr hlasovali všichni zastupitelé. Záměr uzavřít uličku z Nám. T.G.Masaryka mezi domy čp. 69

3 Z městského úřadu Pokračování ze strany 2 a 70 za výše uvedených podmínek byl schválen hlasy všech zastupitelů. Ad 7.) Byl projednáván návrh městského úřadu na zvýšení poplatku za zábor veřejného prostranství pro obchodní činnost z dosavadních 5,- Kč za 1 m 2 a den na 20,- Kč za 1 m 2 a den. Dosavadní poplatek totiž nevystihuje lukrativnost zejména náměstí a nemá regulační charakter. Pro tento záměr hlasovali zastupitelé Dana Drábová, Jaroslav Chalupa, Marian Klásek, Dušan Kostrhoun, Stanislav Vosický, Petr Walder a Martin Zaradička. Zastupitelé Lucie Barešová a Tomáš Havlíček se zdrželi hlasování. Zvýšení poplatku za zábor veřejného prostranství pokud jde o obchodní činnost na částku 20,- Kč za 1 m 2 a den bylo schváleno hlasy většiny zastupitelů. Ad 8.) Byl projednáván návrh městského úřadu na omezení hlučnosti sekaček a podobných hlučných činností ve dnech pracovního klidu alespoň v neděli odpoledne. Po diskusi rozhodnuto, že vyhláška v tomto směru se vydávat nebude, pouze se občané požádají v tisku, aby omezili tyto činnosti zejména v neděli v ranních hodinách a v neděli odpoledne. Lucie Barešová zpracuje v tomto směru anketu mezi občany. Lucie Barešová se v hod. omlouvá a ze zasedání odchází. Ad 9.) Byl projednáván nepořádek v prádelně obecního domu čp. 201, kterážto místnost neslouží jako prádelna a je značně zaneřáděná. Starosta navrhuje, aby bylo umožněno zaměstnanci obce Rudolfu Papučíkovi, který nemá kde bydlet, aby si tuto místnost upravil a užíval jako přístřeší. Tento záměr schválili zastupitelé Dana Drábová, Tomáš Havlíček, Jaroslav Chalupa, Marian Klásek, Dušan Kostrhoun, Stanislav Vosický, Petr Walder a Martin Zaradička. Záměr umožnit Rudolfu Papučíkovi, aby si upravil suterénní bývalou prádelnu v domě čp. 201 v Pyšelích jako přístřeší, byl schválen hlasy většiny zastupitelů. Ad 10.) Různé: a) Marian Klásek sděluje, že má připravený návrh na nový, výhodnější systém likvidace odpadů. Předloží jej v září. b) Starosta vysvětluje situaci s lékařským domem jedná se s MUDr. Štolbovou o odkoupení její poloviny domu obcí, nadále funguje ordinace MUDr. Biskupa a MUDr. Sovjáka. c) Kamerový průzkum kanalizace v Zaječicích zatím neproběhl pro nedostatek finančních prostředků. d) Starosta seznámil zastupitele se situací ohledně cesty vedoucí skrze statek manželů Havránkových v Zaječicích. Obec tuto komunikaci získala letos od čs. státu a podle smlou vy o smlouvě budoucí uzavřené s manželi Havránkovými z roku 2005 ji má převést na ně jako reciprocitu za umožnění položení kanalizace a vodovodu do jejich jiných pozemků. Pozemek je pokryt veřejnou komunikací, která také jako veřejná komunikace zůstane je to podmínka převodu na naši obec a jakýmkoliv nový majitel bude k tomu zavázán. Do této komunikace ovšem v její dolní části významně zasahuje roh bývalého seníku, který je v majetku obce. e) Starosta informoval zastupitele o odpovědi Krajského úřadu na naše upozornění na havarijní stav silnice spojující Pyšely se Senohraby. Krajský úřad děluje, že silnici opraví v rámci běžné údržby podle povětrnostních podmínek. Opravuje vše postupně. Zasedání skončilo v 20:45 hod. Za p s a l d r. Pav l í k Stanislav Vosický, starosta Ing. Dana Drábová, Ph.D., místostarostka Dušan Kostrhoun, ověřovatel Ing. Petr Walder, oveřovatel Doplněk k zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Pyšely konaného dne Ad 1) ironie, jelikož rozpočtové chování obce je dlouhodobě ztrátové, a je nutné žádat o úvěr M.Klásek: závazky obce po splatnosti k dnešnímu dni: přes 6,0 mil Kč Lucie Barešová: z auditorské zprávy vyplývá, že to pro obec znamená, že když to tak půjde dále, nebude na běžné výdaje Úvěr ze strany ČS nebyl poskytnut, ČS nechce poskytnout prostředky na úhradu závazků, poskytne na nové investiční akce K rozpočtovému výhledu: T.H. není přesvědčen o tom, že je dobré odhlasovat rozpočtový výhled bez řádné diskuze, nehledě na to, že výhled byl předán 5 minut před schůzí zastupitelstva. Obsazení kontrolního výboru L.Barešová vyzvala ostatní zastupitele i přísedící veřejnost, zda by se nenašel mezi zastupiteli zájemce o činnost v KV, či někoho doporučili. Ad 3) L.Barešová: jakmile budou obsazeni všichni členové kontrolního výboru, bude plán činnosti kontrolního výboru předložen před příští schůzí zastupitelstva. Ad 5) L.Barešová: zvážit zda auto nebude chybět pro činnost úřadu, T.Havlíček zda nebude možné využít pro cesty zaměstnanců úřadu a vyloučit tak využívání drahých cesťáků. Náklady za převod hradí p. Ošmyk. Ad 7) T.Havlíček upozorňuje, že zvýšení poplatku je čtyřnásobné, zda nezvážit menší navýšení. Ad 8) P.Walder: občany trápí jiné nežádoucí vlivy na životní prostředí, než je hluk sekaček, a to je pálení nebezpečného odpadu a prašnost z cest, nehledě na to kdo bude nedodržování takové vyhlášky vyžadovat a sankcionovat? Ad 10) Finanční výbor pracuje na návrhu na nového znění Vyhlášky o poplatku za komunální odpad, čeká se na údaje o množství odpadu a nákladech za likvidaci odpadu za červen, bude předloženo před zářijovou schůzí zastupitelstva M.Klásek přednesl žádost Sokola Zaječice o finanční prostředky na podporu nově zakládaného družstva mládeže. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Pyšely konaného dne v zasedací místnosti městského úřadu v Pyšelích od hod. Přítomni: Ing. Dana Drábová, Ph.D., RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D., Jaroslav Chalupa, Ing. Marian Klásek, Dušan Kostrhoun, Stanislav Vosický, Ing. Petr Walder a Mgr. Martin Zaradička. Omluvena pro nemoc: JUDr. Lucie Barešová Konstatováno, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Schůzi řídí starosta města Pyšely Stanislav Vosický. Zapisovatelem zápisu navržen a hlasy všech přítomných zastupitelů schválen JUDr. Jan Pavlík. Ověřovateli zápisu byli navrženi a hlasy všech zastupitelů schváleni: Dana Drábová, Tomáš Havlíček Rozhodnuto všemi hlasy, že usnesení se nahradí zápisem. Projednáno plnění úkolů z minulého zasedání. Byl dále schválen program zasedání: 1. Projednání námitek ověřovatele Ing. Petra Waldera proti znění zápisu ze zasedání zastupitelstva dne Ustanovení kontrolního výboru. 3. Projednání a stanovení ceny vodného a stočného pro rok Informace o návrhu budoucího řešení poplatku za komunální odpad. 5. Úprava rozpočtu. 6. Projednání bezúplatného převodu pozemku parc.č. 471/1 na manžele Havránkovy v rámci smlouvy o uložení obecní kanalizace do pozemků manželů Havránkových. 7. Různé Program byl schválen hlasy všech přítomných zastupitelů. Ad 1.) Po projednání námitek Petra Waldera proti zápisu o zasedání zastupitelstva ze dne rozhodnuto všemi hlasy, že zápis se měnit nebude a námitky se připojí k němu jako jeho součást. V diskusi upozornil Marian Klásek, že zápis by měl vyjadřovat co se dohodlo a jak bylo hlasováno. Petr Walder upozorňuje na ustanovení 12 jednacího řádu. Starosta diskusi uzavřel s tím, že v případě, že bude některý ze zastupitelů požadovat některý bod zdůraznit, požádá cestou předsedajícího o jeho zapsání do zápisu. Ad 2.) Tomáš Havlíček v zastoupení pro nemoc omluvené Lucie Barešové čte návrh na nové složení kontrolního výboru a to předsedkyně: JUDr. Lucie Barešová, členky Ing. Štěpánka Bednářová a Mgr. Jindra Marešová. Pro toto složení kontrolního výboru hlasovali všichni přítomní zastupitelé. Závěr: Pro obsazení kontrolního výboru ve složení předsedkyně JUDr. Lucie Barešová a členky: Ing. Štěpánka Bednářová 3

4 z městského úřadu Pokračování ze strany 3 a Mgr. Jindra Marešová hlasovali zastupitelé Dana Drábová, Tomáš Havlíček, Jaroslav Chalupa, Marian Klásek, Dušan Kostrhoun, Stanislav Vosický, Petr Walder a Martin Zaradička. Bylo dále diskutováno o návrhu na plán činnosti kontrolního výboru na roky 2011 až Závěr: Rozhodnuto, že do konce letošního roku je, kromě stálých úkolů daných kontrolnímu výboru zákonem o obecním zřízení, uloženo zastupitelstvem kontrolnímu výboru provést kontrolu hospodaření Základní školy v Pyšelích, kontrolu hospodaření Mateřské školy v Pyšelích, kontrolu hospodaření v restauraci v Zaječicích, kterou jakožto příspěvek od obce na činnost pronajímá ve své režii TJ Sokol Zaječice, kontrolu spolupodepisování místostarostkou pokud jde o objednávky převyšující částku ,- Kč a kontrolu nájmů v obecním domě čp Pro tento závěr hlasovali zastupitelé Dana Drábová, Tomáš Havlíček, Jaroslav Chalupa, Marian Klásek, Dušan Kostrhoun, Stanislav Vosický, Petr Walder a Martin Zaradička. AD 3.) Bylo diskutováno o výši vodného a stočného v roce Bylo rozhodnuto, že Dana Drábová ve spolupráci s odpovědnou osobou Ing. Stibůrkem do příštího zasedání vyjasní situaci. Současně bude ke schválení předložen na příštím zasedání plán obnovy vodovodu a kanalizace. Ad 4.) Marian Klásek představuje svůj návrh na úpravu financování hospodaření s likvidací odpadů. Konstatuje, že v současné době jsme schopni zvládnout toto financování i při předpokládaném zvýšení DPH od Navrhuje dále, aby se uvažovalo o přechodu na systém placení poplatků podle počtu a velikosti odpadových nádob. AD 5.) Marian Klásek uvedl nutnost provést průběžnou úpravu rozpočtu obce podle požadavku auditora. Seznamuje zastupitelstvo s návrhem na úpravu rozpočtu. Hlasováno je o návrhu Patra Waldera o odložení projednávání tohoto bodu na příští zasedání. Pro toto odložení hlasuje Petr Walder, ostatní zastupitelé kromě zastupitele Tomáše Havlíčka, který se hlasování zdržel, hlasují proti odložení. Při hlasování o schválení úpravu rozpočtu hlasovali pro úpravu rozpočtu kromě Petra Waldera, který se hlasování zdržel, všichni ostatní zastupitelé. Závěr: Pro úpravu rozpočtu města Pyšely, která tvoří přílohu tohoto zápisu, hlasovali zastupitelé Dana Drábová, Tomáš Havlíček, Jaroslav Chalupa, Marian Klásek, Dušan Kostrhoun, Stanislav Vosický, Martin Zaradička. Úprava rozpočtu tedy byla schválena hlasy většiny zastupitelů města Pyšely. Ad 6.) Starosta seznamuje zastupitelstvo se zněním původní dohody s manžely Havránkovými z roku 2005, kde naší obci umožnili vedení kanalizace pod povrchem jejich pozemků za to, že naše obec na ně v budoucnu převede komunikaci nynějšího parc. Čísla 471/1 v kat. území Zaječice, která prochází jejich dvorem. Tuto dohodu nyní, kdy tato komunikace byla převedena na naši obec, je nutno naplnit. Starosta upozorňuje, že v případě tohoto převodu zůstane komunikace i nadále veřejnou komunikací. Po diskusi byl tento převod schválen za podmínky, že zůstane zachován veřejný přístup k této komunikaci. Závěr:Pro tento převod podle původní dohody, schválené tehdejším zastupitelstvem, hlasovali za podmínky, že převod nebude uskutečněn dříve, než bude zajištěno právo volného užívání komunikace kýmkoliv, všichni přítomní zastupitelé: Dana Drábová, Tomáš Havlíček, Jaroslav Chalupa, Marian Klásek, Dušan Kostrhoun, Stanislav Vosický, Petr Walder a Martin Zaradička. Záměr převodu pozemku parc.č. 471/1 v kat. území Zaječice byl schválen, za podmínky předchozího vložení věcného břemene umístění kanalizačních řadů, případně kanalizačního zařízení, na pozemcích manželů Havránkových, do katastru, hlasy většiny zastupitelů. Ad 7.) a) Starosta seznamuje zastupitele s návrhem firmy Marius Pedersen na zajištění dluhu naší obce vůči této firmě. Rozhodnuto ponechat rozhodnutí v této věci na dobu, kdy budou známy přesné podmínky. b) Starosta dále seznamuje zastupitele s cenovou nabídkou téže firmy na svoz BIO odpadu do naší kompostárny. Rozhodnuto provést podrobnější analýzu a pak o věci rozhodnout podle zájmu občanů. c) Starosta seznamuje zastupitele s výsledky ankety mezi občany o regulaci nočního veřejného osvětlení v obci a omezení hlučných činností v neděli. Došlo pouze 12 odpovědí: Pro noční vypínání veřejného osvětlení jsou 3 osoby, proti 9 osobám. Pro omezení hlučných činností v neděli jsou 3 osoby, 8 osob je proti, 1 osoba se nevyjádřila. Jako rizika regulace osvětlení uvádějí občané: snížení bezpečnosti lidí, automobilů a majetku, dále zvýšení kriminality v obci. Občané požadují přidání osvětlení v lokalitě Na Ohradě. Mimo anketu požadují občané omezení rychlosti a zřízení chodníků na ulici Čtyřkolská. Za p s a l d r. Pav l í k Stanislav Vosický, starosta Ing. Dana Drábová, Ph.D., místostarostka RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D., ověřovatel 4 Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Pyšely konaného dne v zasedací místnosti městského úřadu v Pyšelích od hod. Zasedání bylo svoláno na žádost zastupitelů JUDr. Lucie Barešové, RNDr. Tomáše Havlíčka, Ph.D. a Ing. Petra Waldera. Přítomni: JUDr.Lucie Barešová, Ing. Dana Drábová, Ph.D., Jaroslav Chalupa, Ing. Marian Klásek, Dušan Kostrhoun, Stanislav Vosický, Ing. Petr Walder a Mgr. Martin Zaradička. Omluven RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D. pro problémy s dopravou do zaměstnání. Konstatováno, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Schůzi řídí místostarostka města Pyšely Ing. Dana Drábová, Ph.D. Zapisovatelem zápisu navržen a hlasy všech přítomných zastupitelů schválen JUDr. Jan Pavlík. Ověřovateli zápisu byli navrženi a hlasy všech zastupitelů schváleni: Jaroslav Chalupa a Dušan Kostrhoun. Rozhodnuto všemi hlasy, že usnesení se nahradí zápisem. Projednáno plnění úkolů z minulého zasedání: není dosud podepsán zápis ze zasedání dne problém zařazen jako bod 1.) dnešního zasedání není dosud splněn úkol pro Danu Drábovou vyjasnit s Ing Stibůrkem výši vodného v roce 2012 a předložit plán obnovy vodovodu a kanalizace. Důvodem nesplnění je mimořádnost dnešního zasedání bude splněno do příštího řádného zasedání v prosinci Byl dále schválen program zasedání: 1. Projednání námitek ověřovatele RNDr. Tomáše Havlíčka, Ph.D. proti znění zápisu ze zasedání zastupitelstva dne a projednání návrhu na změnu jednacího řádu zastupitelstva města Pyšely. 2. Projednání budoucnosti pyšelské základní školy (přestavba, žádosti o dotace atd.) 3. Představení priorit ohledně snížení zadluženosti města Pyšely v rozpočtu na rok Městská knihovna, její stav a zpřístupnění veřejnosti. 5. Projednání záměru převést na obec od České republiky pozemek parc.č. 1053/15 (jde o komunikaci na Borové Lhotě). 6. Různé Dana Drábová přednáší návrh programu, konstatuje, že k bodům 2, 3 a 4 nebyly podány žádné návrhy ve smyslu jednacího řádu, přes to navrhuje, aby se tyto body projednaly. Marian Klásek navrhuje zařazení do různého projednání harmonogramu tvorby rozpočtu, Lucie Barešová navrhuje projednání výsledků kontroly v Mateřské škole. Pro dočasnou nepřítomnost zastupitele Tomáše Havlíčka se projednává nejdříve bod 4. 4.) Lucie Barešová uvádí tento bod: Knihovna byla uzavřena při rekonstrukci náměstí a občané se nyní dotazují kdy se otevře a na čem otevření vázne. V hod. přichází zastupitel Tomáš Havlíček je jednáno nadále v plném obsazení. Starosta Stanislav Vosický podává vysvětlení, že v současnosti nejsou finanční prostředky na zprovoznění knihovny a informačního střediska. Rozhodnuto, že starosta provede odhad finančního prostředků nutných k zprovoznění knihovny a informačního střediska, který předá finančnímu výboru pro zapracování do rozpočtu na rok Schváleno všemi zastupiteli. Dále se pokračuje v jednání podle původního programu. 1.) Po diskusi rozhodnuto, že bude schválen zápis ze zasedání ze dne v zjednodušené verzi, kterou předložil tajemník. Pro hlasovali všichni zastupitelé s tou výhradou, že zápis bude

5 Z městského úřadu Pokračování ze strany 4 upraven v tom směru, že v bodě 6.) tohoto zápisu, bude uvedeno správně stanovisko zastupitelů, že k převodu pozemku na manžele Havránkovy dojde až po té, co bude věcné břemeno na umístění naší kanalizace do jejich pozemků vloženo do katastru. Po další diskusi dále bylo rozhodnuto, že z jednacího řádu zastupitelstva města Pyšely se v 12, odst.3. vypustí bod :-průběh diskuse se jmény účastníků. Schváleno všemi zastupiteli. 2.) Zastupitel Havlíček uvádí stanovisko zastupitelů, kteří navrhli projednání tohoto bodu v situaci, kdy se opakovaně nepodařilo získat dotaci na přestavbu školy. Jde o to, že projekt je příliš veliký, nutno dále uvážit, že příštích deset let budou žáci přibývat, pak dojde k propadu, navíc se zpomalila výstavba domů na nových parcelách. Je nutno mít předstih při sestavování rozpočtu navíc škola není dosud odkanalizovaná. Je nutno hledat jiné možnosti jak školu rekonstruovat. V diskusi zaznělo, že škola si udržuje charakter venkovské školy a bude konkurence schopná, pokud bude nabízet kvalitní učitelský sbor, k čemuž vedou poslední změny v personálním obsazení tohoto sboru. Starosta uzavřel diskusi s tím, že projekt na rekonstrukci školy se tvořil několik let a za jiných dotačních podmínek. V současné situaci je jediné řešení a to zprovoznit starou budovu, která je v lepším stavu než budova větší, novější. Je potřeba v této starší budově odkrýt záklop na stropech, odkrýt protipožární vrstvu z ušlapané hlíny (v tom pomohou místní hasiči), nechat posoudit statikem stav trámoví, toto opravit, provést novou instalaci elektrických rozvodů a osadit sádrokartony. Je předpoklad, že by za náklady cca 3 až 3,5 milionů byly získány čtyři učebny + dílny. Je nutno postupovat tak, aby dílčí práce byly v souladu s projektem. Oprava sociálního zařízení bude stát cca 3 milion, napojení na kanalizaci a rekonstrukce stoupaček bude stát cca 10 milionů, nová střecha 13 milionů. Pokusíme se získat nějaké dotace z projektu From a něco z havarijního fondu Ministerstva školství. Nutno označit priority: 1.-zprovoznit starou, menší budovu, 2. rekonstrukce rozvodů a připojení na kanalizaci a vodovod, 3.-výměna oken, 4.-výměna střechy. 3.) Zastupitel Walder uvádí návrh zastupitelů na projednání priorit rozpočtu a to: 1. úspory personální, problematika vodního hospodářství, 3. úspory v oblasti energií a veřejného osvětlení, 4. úspory v oblasti péče o veřejnou zeleň. Po diskusi uzavřela Dana Drábová s tím, že jde o otázku dalších propočtů finanční výbor se bude náměty zabývat. 5.) Po seznámení se se situací a po diskusi bylo rozhodnuto : a) Zastupitelstvo hlasy všech zastupitelů schválilo zamýšlený bezúplatný převod pozemku parc.č. 1053/15 druh pozemku-ostatní plocha, využití - ostatní komunikace v kat. území Pyšely, na území Borové Lhoty, z majetku České republiky do majetku města Pyšely. b) Zastupitelstvo hlasy všech zastupitelů schválilo zamýšlený bezúplatný převod pozemků parc.č. 851/1, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň a 852/1, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, z majetku České republiky do majetku města Pyšely, s tím, že s převodem nejsou spojeny žádné finanční závazky a za podmínky že město bude zavázáno používat pozemky pouze jako veřejnou zeleň, pro vykonávání správy potoka a kanalizace, nebude pozemky pronajímat a ani je po dobu deseti let nepřevede třetí osobě. c) Starosta informuje zastupitelstvo o tom, že obec zrekonstruovala sochu sv. Vojtěcha, sv. Floriána a postupně se bude snažit opravit i sochy ostatní. Zastupitelstvo hlasy všech zastupitelů vyslovilo souhlas s tím, aby město Pyšely podalo žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje z fondu kultury a obnovy památek pro rok 2012 na restaurování sochy sv. Anny v areálu kostela Povýšení sv. Kříže v Pyšelích. Celkové náklady budou ve výši ,- Kč. Zastupitelstvo schvaluje, aby v rozpočtu v pro rok 2012 byla započítána částka pro vlastní zdroje ve výši 8 516,- Kč. d) Zastupitelstvo po diskusi schvaluje, aby i v příštím roce bylo využito k zajištění donášky obědů pro imobilní seniory pomocí Pečovatelské služby okresu Benešov, což si vyžádá v roce 2012 náklady ,- Kč. e) Předseda finančního výboru Marian Klásek navrhuje harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2012 a navrhuje, aby bylo pro získání času na zodpovědné sestavení rozpočtu přijato na pro sincové schůzi rozpočtové opatření a vlastní rozpočet pak byl schválen dne Tento záměr byl po diskusi schválen hlasy všech zastupitelů. f) Marian Klásek upozorňuje na pro blémy s dodavatelem elektřiny a navrhuje, aby se zajistila elektronická aukce, při které by se využilo služeb firmy, která se těmito aukcemi zabývá. V diskusi zazněl názor, že bychom mohli výběr povést sami i názor, že nikdo z neodborníků není schopen spočítat tarify a není v jeho silách uskutečnit aukci a že elektronická aukce může ušetřit až 30 % z ceny, kterou ovšem nutno uvažovat s ohledem na příští roky. g) Předsedkyně kontrolního výboru Lucie Barešová informuje, že byla provedena kontrola hospodaření v Mateřské škole bez závad a bylo zjištěno, že dosluhuje elektrický sporák v ceně ,- Kč. Starosta upozorňuje, že jde o špatně předpokládané provozní náklady, v důsledku čehož nejsou peníze na opravy. Zapsal dr. Pavlík Stanislav Vosický, starosta Ing. Dana Drábová, Ph.D., místostarostka Dušan Kostrhoun, ověřovatel Jaroslav Chalupa, oveřovatel SMS InfoKanál aneb městský rozhlas do kapsy Milí spoluobčané, nalezli jsme jednoduché a pohodlné řešení, jak zajistit Vaši lepší informovanost a máme pro Vás efektivní systém zveřejňování důležitých informací. Tato nová služba umožňuje zasílání důležitých informací z měst ského úřadu na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů formou krátkých textových zpráv (SMS). Obcí rozesílané zprávy si Vás najdou prakticky kdekoli, což je výhodné i pro ty z Vás, kteří trávíte většinu dne mimo Vaše bydliště. Včasná informovanost občanů se již několikrát ukázala jako naprosto nezbytná zejména při komunikaci v krizových situacích, jako jsou např.sněhová kalamita, výpadek elektřiny, odstávky vody, zasedání zastupitelstva apod. Jak službu získat? Je to jednoduché, zaregistrujte se zasláním jedné registrační SMS, která je zpoplatněna dle tarifu Vašeho operátora. Služba je poskytována všem zaregistrovaným občanům ve stejném rozsahu a hlavně zdarma, veškeré náklady hradí město. Stačí odeslat jedinou textovou zprávu z mobilního telefonu, na který chcete zprávy dostávat a registrace je hotova. Pokračování na straně 6 Vážení občané, stejně, jako v minulých letech i o letošních Dušičkách se na našem hřbitově objevily krádeže. Z hrobů mizí věnečky, květiny, vázy apod. Je to velmi smutné a znepokojivé, proto Vás velice prosíme, všímejte si na hřbitově svého okolí, pomozte ohlídat toto pietní místo. Děkujeme. 5

6 z městského úřadu Pokračování ze strany 5 Tvar registrační zprávy je: Varianta a) pro občany bydlící v Borové Lhotě REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraBOROVAmezeraLHOTAmezeraCISLO POPISNE Příklad: REG JAN JANOUSEK BOROVA LHOTA 11 Varianta b) pro občany bydlící v Kovářovicích REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraKOVAROVICEmezeraCISLO POPISNE Příklad: REG JAN JANOUSEK KOVAROVICE 12 Varianta c) pro občany bydlící v Nové Vsi REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraNOVAmezeraVESmezeraULICEmezeraCISLO POPISNE Příklad: REG JAN JANOUSEK NOVA VES LADOVA 27 nebo varianta bez položky ULICE REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraNOVAmezeraVESmezeraCISLO POPISNE Příklad: REG JAN JANOUSEK NOVA VES 26 Varianta d) pro občany bydlící v Pyšelích REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraPYSELYmezeraULICEmezeraCISLO POPISNE Příklad: REG JAN JANOUSEK PYSELY U PARKU 380 nebo varianta bez položky ULICE REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraPYSELYmezeraCISLO POPISNE Příklad: REG JAN JANOUSEK PYSELY 330 Varianta e) pro občany bydlící v Zaječicích REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraZAJECICEmezeraULICEmezeraCISLO POPISNE Příklad: REG JAN JANOUSEK ZAJECICE NA STRANI 127 nebo varianta bez položky ULICE REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraZAJECICEmezeraCISLO POPISNE Příklad: REG JAN JANOUSEK ZAJECICE 49 6 Poznámka: Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy, nepoužívejte prosím diakritiku. SMS odešlete na číslo služby SMS InfoKanálu města Pyšely: NOVĚ je také možnost pro občany registrovat se k odběru SMS pomocí webového formuláře s potvrzovacím SMS kódem Muzeum https://www.infokanal.cz/cweb/webregistration.hq?k=pysely Pyšelské muzeum Muzeum v sobotu 12. listopadu skončilo, otevře se zase na jaře v příštím roce. Návštěvnost byla jako každý rok slabší, hlavně pyšelských občanů přišlo málo. Zavítali sem hlavně návštěvníci z okolních obcí a turisté, kteří se zájmem expozici prohlédli. Ale přišly i děti z místní školy se svými učitelkami a to je moc dobře, že se zajímají o naši historii. Přibylo hodně darů do muzea nejen od pyšelských občanů, ale i z okolních obcí. Drobné hospodářské nářadí, brusle z 18. století ještě se zachovalými řemínky na přivazování k botám, krásné porcelánové mísy a hrnečky do kuchyně, velkou zdobenou mísu na omývání obličeje a rukou, starou železnou žehličku, do níž se vkládaly rozžhavené uhlíky, krejčovskou pannu, pěknou celou máselnici, starý psací stroj. Z archiválií přibyly dva domovské listy, asi 15 knih (dílo J. Nerudy) vydaných v 19. století. Z fary v Jílovém nám bylo vráceno dvacet knih, které původně pocházely z pyšelské fary. Protože je fara obsazena novými obyvateli, byly knihy odvezeny na jílovskou farnost, která je nyní i pyšelská. Byla nám vrácena část knih, ponejvíce životopisů světců (velmi staré). Mezi nimi je dokonce i zpěvník psaný ručně Františkem Václavem Pokorným z roku Obsahuje 114 nábožných písní. Některé V. Pokorný sám skládal a některé opisoval od jiných autorů a to písmem velmi úhledným, některé písně jsou zapsány i v notách. Zpěvník byl určen pro kůr v zámecké kapli. Ze stodoly u kaplanky, kde byl uskladněn různý materiál a i některé exponáty našeho muzea, se vše muselo vystěhovat z nařízení církve a obyvatel fary. Vše je nyní uskladněno v Zaječicích v budově seníku. Pro muzejní exponáty to není nejvhodnější místo, doufám, že se najde lepší. Ještě před tímto nečekaným stěhováním jsem ve stodole u kaplanky v nepředstavitelné změti uskladněného materiálu objevila sochu Panny Marie, 120 cm vysokou a v celkem dobrém stavu. K mému úžasu je keramická. Bála jsem se, že by mohla být poškozena a tak pan Jaroslav Chalupa ji převezl do muzea, kde je umístěna na velmi pěkném místě. Alespoň něco se podařilo zachránit. Přijďte se podívat, třeba budete vědět, odkud pochází. Ještě se musím zmínit o výstavě Krása starých výšivek a Brusle z 18. století. ručních prací. Byla hojně navštěvovaná. Setkávala jsem se tu se spokojenými návštěvníky Keramická socha Panny Marie. z Pyšel, ale i s neznámými, kteří s potěšení, zájmem a radostí prohlíželi tyto krásné exponáty. Bylo to jako pohlazení po duši. Hodně jsem se dozvěděla od odbornice na výšivky o různých technikách a jejich stáří. K mému překvapení jsem dostala po výstavě od návštěvnice poštou balík (asi 9 kg) až z Teplic a v něm byly háčkované záclony, ubrusy, vyšívané kuchařky, dečky. Je to prý po prababičkách, jedné z Poličky Pokračování na straně 7

7 Vítáme nové občánky Dne 2. listopadu 2011 se narodil Hynek Filipský z Pyšel. Velkou radost z něj mají nejen rodiče David a Markéta, ale i starší sourozenci Jonáš, Berta a František. Přejeme celé mladé rodině hodně zdraví, pohody a lásky. Společenská kronika Blahopřejeme V říjnu oslavila své významné životní jubileum paní Jaroslava Poórová z Pyšel. V listopadu pak paní Drahomíra Havlíčková ze Zaječic a pan Jiří Šlégl z Domova pro seniory. V prosinci oslaví kulaté narozeniny paní Anna Müllerová, klientka Domova pro seniory a paní Vlasta Plátková ze Zaječic. Všem jubilantům blahopřeje a přejeme hodně zdraví, spokojenosti a štěstí do dalších let jejich života. Devadesátka pana Vladimíra Havelky Mně že je devadesát, já se cítím tak na šedesát, říká pan Havelka na rodinné oslavě jeho tin v restauraci U Dobrotů. Tak trochu jsem pana Havelku vyzpovídala, jak ten život šel, že se dožil takového úctyhodného věku ve svěžesti jak tělesné, tak duševní. Od mladých let jsem byl samá práce. Jsem rodilý pyšelák, ačkoliv jsem se narodil v Městečku, kde byla maminka se mnou na návštěvě. Jinak jsme bydleli v Nové Vsi v domku, kde se říkalo Na Pazderně. Často jsme se stěhovali, také jsme bydleli v bývalém pivovaře a po nájemních domech v Pyšelích. Až v roce 1933 postavil můj otec na Letné domek. Do školy jsem chodil v Pyšelích, tenkrát byl ředitelem školy Richard Novák. Po škole jsem nastoupil do továrny ve Čtyřkolech, která byla ve vlastnictví Přemysla Suchého. Vyučil jsem se soustružníkem na strojích na obrábění kovů. Po květnové revoluci byla továrna zestátněna a přejmenována na TOS Hostivař. V továrně jsem pracoval dále. V těchto porevolučních dnech, když byly konečně povoleny taneční zábavy, jsem se na jedné takové seznámil s hezkou a příjemnou dívenkou Miluškou z Mokřan, která je do dnešních dnů moji milovanou manželkou. Byla to tenkrát krásná doba, byli jsme mladí, plni elánu do života, ale bylo také hodně starostí a to také k životu patří. Továrně ve Čtyřkolech jsem zůstal věrný. Zaučoval jsem mladé chlapce, kteří přišli do továrny pracovat. Na stovku jich jistě prošlo, jak se říká, mýma rukama. (Za tuto záslužnou práci dostal pan Havelka od podniku ocenění a plaketu, která je vystavena v expozici muzea). Pan Havelka pokračuje ve vyprávění: Od 14 let jsem hrál fotbal. Našim vedoucím (manažerem) byl pan doktor Bohumil Vinš, zdejší obvodní lékař. Byl velmi oblíbený u občanů a u nás fotbalistů také, ale běda, když jsme nějaký fotbalový zápas, jak se říká, zpackali, zavolal si nás do své ordinace a tam nám pořádně promluvil do duše. Asi od dvaceti let jsem byl také vášnivým hráčem hokeje. Hráli jsme v Pyšelích na Sádce, kde byla krásně upravena ledová plocha i s večerním osvětlení. Pak jsme hráli na Pazdernickém rybníku a v okolních obcích v Čerčanech, v Nespekách, Senohrabech. Od začátku moji sportovní činnosti jsem byl členem SOKOLA. A tak šel život dál a dál, společně se svoji manželkou jsme vychovali dva syny a dceru. Spokojeně žijeme ve svém domě v Pyšelích. V továrně ve Čtyřkolech, která je zase v soukromých rukách, jsem odpracoval šedesát let!!! Až v osmdesáti jsem šel do důchodu, ale ani pak jsem se nemohl se svým soustruhem rozloučit. Odkoupil jsem vysloužilý soustruh v Doksanech a mám jej doma. Pracuji na něm dál, když známí na soustruhu potřebují udělat nějakou menší práci, skončil pan Havelka své vzpomínání. Když jdu někdy večer okolo Havelkových (bydlíme ve stejné ulici) vidím, jak se u nich v dílně svítí, tak si říkám, že pan Havelka si zase povídá se svým soustruhem. Ať jim to vydrží ještě hodně dlouho. Vám, pane Havelko, přeji hodně zdraví a díky za ten milý úsměv, kdykoliv Vás potkávám. Zdena Srnská Pokračování ze strany 6 S manželkou Miluškou. Muzeum a druhé z Čech pod Kosířem. Stáří bylo na všech patrné, ale díky za ně, alespoň se dozvídáme, jak dlouho už se ženy touto činností zabývají. Pak také dostávám pozdravy do poštovní schránky, škoda, že na nich není jméno od koho jsou, kdo je dárcem. Po výstavě přišly do muzea tři ženy z nedaleké Brtnice (byly též na výstavě), aby se pochlubily také svými pěknými výtvory, paličkovanými krajkami a dalšími ručními pracemi. Byly to věci opravdu krásné. Ženy byly nadšené naší výstavou, dala prý jim chuť a povzbuzení do další práce a vědomí, že nejsou samotné v jejich snažení o předávání krásy druhým lidem. Z výstavy zůstalo hodně pěkných a hodnotných exponátů jako dar muzeu. Škoda, že je zde tak málo místa k jejich uložení. Některé jsem nainstalovala do expozice muzea a ostatní jsou uloženy v krabicích a budou čekat na příští výstavu. A ještě něco - připravujeme soubor fotografií z výstavy a zájemci si vše budou moci prohlédnout na webových stránkách města Pyšely. Zdena Srnská, muzeum 7

8 Vítání občánků Vítání občánků Na sobotu 22. října 2011 jsme se moc těšili a pečlivě připravovali. Tento den jsme vítali mezi občany našeho města děti, které se narodily v první polovině tohoto roku. S nimi se dostavili rodiče, prarodiče, sourozenci a nechyběly ani děti z Mateřské školy se svým krásným vystoupením. Přivítali jsme Tadeáše Mareše z Borové Lhoty, Anežku Čapkovou a Matouše Prchlíka ze Zaječic, z Nové Vsi Petra Zajíčka a pyšeláčky Šimona Truhláře, Veroniku Tomšíčkovou, Alenu Rybářovou, Šimona Pechouše, Matěje Hrušku a Marka Permana. Bohužel se z důvodu nemoci nemohli dostavit rodiče a jejich dvojčátka Zuzana a Ondřej Voňkovi. Místostarostka města Ing. Dana Drábová všechny přítomné mile přivítala a ve svém proslovu rodičům připomněla, jak významný a jedinečný je tento den. Děti z místní školky opět pod vedením paní ředitelky Kryzánkové zaujaly svým bezprostředním vystoupením. Moc jim děkujeme. Poděko vání dále patří p. Martině Tiché za moderování odpoledne a panu Ing. M. Dauthovi, který vše fotografoval. Pro nové občánky byly připraveny dárky, plakety, pro maminky růže. Nechyběl zápis do pamětní knihy a kdo chtěl, mohl si nechat své děťátko vyfotografovat v kolébce. mateřská škola M. Pášová Malí vodníčci plavání dětí z Mateřské školy Pyšely Plavecký areál v Benešově nám byl senzační vodní hernou se vším všudy. Od 7.září do 23.listopadu, nás každou středu odvážel autobus, abychom se zde vyřádili a snad i něco naučili. Uběhlo to jako voda, ale stálo to za to. V bazénu nám bylo vždy moc fajn, protože jsme měli moc milé lektorky. Stále se nám věnovaly, povzbuzovaly a společně jsme trénovali. A šikovní plaváčci (to byli samozřejmě všichni), dostali na památku Mokré vysvědčení. Ilona Kryzánková 8

9 mateřská škola Policisté v mateřské škole Do Mateřské školy v Pyšelích zavítali 25. října v dopoledních hodinách policisté. Policistka z benešovské preventivně informační skupiny si s předškoláky nejdříve popovídala o policii a o tom, jak vypadá policejní služba. Ukazovala přitom dětem názorné obrázky policistů z různých služeb, jako například dopravní policisty, psovody, policisty jízdní policie a další. Poté hovořila o silničním provozu, o tom, jak se v něm mají správně a bezpečně děti pohybovat. Připomněla jim jedno důležité pravidlo, které v silničním provozu platí: vidět a být viděn. To názorně ukázala na reflexním vestičkách, proužcích, samolepkách a dalších prvcích. Nezapomněla přitom samozřejmě ani na dopravní značky. Mezitím do školky přijel služebním vozem policista z Obvodního oddělení v Čerča nech. Děti se oblékly a na parkovišti před školou si auto mohly prohlédnout a sednout si do něj. Vyzkoušely si dechovou zkoušku a kdo měl zájem, tak také neprůstřelnou vestu. I když počasí moc nepřálo a byla zima, nikomu z dětí ani dospělých to nevadilo. V závěru policistka dětem rozdala drobnou odměnu. Jeden předškolák však pro ni měl taky dárek, dostala od něj krásný vlastnoručně namalovaný obrázek. por. Bc. Zuzana Stránská škola PODĚKOVÁNÍ PANÍ UČITELCE PRVNÍ TŘÍDY Dovolte mi, abych tímto způsobem poděkovala paní učitelce zdejší základní školy, paní Rezkové. První třída je pro děti velice důležitá. Učí se nejen potichu sedět v lavici a plnit své úkoly, číst, psát a počítat, ale hlavně získávají ke škole, učení a učitelům vztah na dlouhé období svého života. Paní učitelka Rezková je k dětem laskavá a přitom je důsledná. Často plní roli chůvy a má na starosti to, aby se děti najedly a napily, ruce si umyly a také je jim dočasnou maminkou když se jí polovina třídy vrhne kolem nohou a potřebují vlídné slovo. Dokáže si najít čas na děti, které jsou trochu dopředu i věnovat čas těm, kteří ho potřebují o trochu více. Paní učitelka Rezková byla pro naše prvňáčky dobrou volbou. Ještě pár slov si dovolím říct, když už jsem se odvážila psát tyto řádky. My všichni obyvatelé Pyšel máme štěstí. Štěstí, v jakém prostředí máme možnost žít. Mou hlavní myšlenkou je škola a věřím, že až za pár let budeme vjíždět do Pyšel, budeme mít po levé ruce krásnou opravenou bílou budovu školy, která nebude kouřit a rozpadat se. Věřím, že je jen otázkou času, kdy se všichni zainteresovaní spojí, využijí všech svých znalostí a zkušeností a najdou cestu jak spolu vycházet a dospět k vytouženému cíli. Vždyť je mnoho lidí, kteří usilují o totéž a jsou ochotni tomu věnovat svoji energii. Udělejme si z tohoto místa místo ještě krásnější a vlídnější. Je o co stát. V Pyšelích máme vše co potřebujeme, můžeme si nakoupit (a domluvíme se v obchodě česky), můžeme jít do přírody, máme kulturní i sportovní příležitosti, známe své sousedy, a ještě můžeme pustit své děti ze školy domů pěšky. Pyšely jsou mým domovem a vážím si toho. Maminka Julinky z první třídy Vážení rodiče žáků pyšelské školy, vážení spoluobčané, je to akorát rok, kdy jsem byla zvolena rodiči žáků pyšelské školy do školské rady a následně na to jsem se stala její předsedkyní. Ráda bych využila této příležitosti a tento rok shrnula a zhodnotila. Mými prioritami byla a je rekonstrukce školních budov a také spolupráce na budování pyšelské školy jako moderní vzdělávací instituce. Okolnosti týkající se rekonstrukce školy, resp. jejího neutěšeného stavu, se za ten rok dost měnily. Začalo to prosincovým vypsáním dotační výzvy č. 60 Regionálního operačního programu Střední Čechy. Během zimy dávala paní Pášová s podporou ostatních zaměstanců obecního úřadu dohromady žádost o dotační titul, z kterého by se dala naše škola zrekonstruovat. Na podporu této žádosti jsem psala Regionální radě, která měla o dotaci rozhodovat, dopis jménem rodičů žáků o tom, jak budeme projekt podporovat, jak budeme při výstavbě i po ní pomáhat. Další podporou měla být smlouva o partnerství mezi obcí a školskou radou v průběhu případné realizace rekonstrukce i po ní. Po řádném podání žádosti v březnu tohoto roku jsem kontaktovala pracovníky Krajského úřadu, setkala jsem se s vedoucím odboru regionálního rozvoje a snažila se upozornit na kritickou situaci naší školy. Na jaře jsem též kontaktovala pracovníky České televize, nejprve redaktory pořadu Reportéři ČT, a poté pracovníky Zpravodajství ČT. Spolu s redaktory ČT jsem předpokládala, že bude pro veřejnost zajímavé vidět, v jakém prostředí se naše děti učí. Zpravodaje jsem kontaktovala a pokoušela se je přitáhnout do Pyšel, aby se veřejnost dozvěděla o nebohém stavu školních budov. Tyto kroky jsem podnikala pro to, abych žádost o dotaci podpořila a v procesu rozhodování zvýšila šance na úspěch. A mezitím Regionální rada posuzovala a posuzovala a posuzovala žádosti o dotaci. Finální rozhodnutí mělo padnout v červnu tohoto roku, ale rada posunula tento termín a nakonec rozhodla až v říjnu. Byla jsem plná očekávání, zvláště po tom, co zpravodajové ČT přijeli do Pyšel týden před tím, než se o žádostech skutečně rozhodovalo, a zprávu o žalostném stavu školy odvysílali s perfektním načasováním. Jak již dnes jistě všichni víte, Regionální rada ROP Střední Čechy nerozhodla v náš prospěch. Mezi všechny žadatele ve Středočeském kraji rozdělila 75,5 milionů Kč, Pyšely podávaly žádost o dotaci doprovozenou projektem s investičními náklady více než 80 milionů Kč. Maximum financí, které mohl jeden projekt získat v rámci tohoto dotačního titulu, bylo 40 mil. Kč. Snad jsme nyní již všichni pochopili, že takto velký investiční projekt (rekonstrukce školy s přístavbou nových tříd a tělocvičny) je za současných ekonomických podmínek nezrealizovatelný. Lépe řečeno neufinancovatelný. Během roku škola nepřestala plakat po nedostatku místa. Část školy je rozhodnutím statika od roku 2007 uzavřena, není dostatek tříd pro dělení výuky, které je při odborných a jazykových předmětech tak potřebné. Chybí celé odborné účebny pro žáky 2. stupně. Už 5 let chybí dílna, do které je vstup zakázán. Ve škole není místo na družinu, ta je tedy organizována v učebně 1. třídy. V této místnosti probíhá celé dopoledne výuka, v poledne se pak do ní bez možnosti řádného vyvětrání nahrnou děti z ostatních ročníků i se svými botami a kabáty. Děti totiž nemají šatny na své svršky, v deštivých dnech pak schne mokré oblečení a boty přímo ve třídách. Paní učitelky nemají kabinety. V prostorech, ve kterých se připravují na výuku, by se chtěl připravovat málokdo z nás. Škola nemá řádné hřiště, to současné na mně osobně působí dost nebezpečně pro provozování jakéhokoliv sportu. A pak stav sociálních zařízení, kuchyně, střechy, atd. atd.. Minulý měsíc jsem zorganizovala schůzku s paní ředitelkou Niklesovou, panem starostou Vosickým a panem zastupitelem Walderem. Na schůzce paní ředitelka specifikovala největší bolest školy, kterou je právě nedostatek místa. Po schůzce přislíbil pan starosta, že obec podnikne kroky k tomu, aby nejpozději k září 2012 byla znovu zpřístupněna malá budova, aby ji škola opět mohla používat pro své potřeby. V malé budově se nacházejí dvě učebny, prostor pro družinu a šatny a dílna spolu s keramickou pecí. Jak jste možná již někteří zaregistrovali, pracovníci úřadu již otevřeli otvor ve střeše malé budovy a vyklízejí materiál, který nepřiměřeně zatěžuje stropy v malé budově. Právě stav stropů byl důvodem k jejímu uzavření. Pan starosta nechává obnažit stropní trámy. Proběhne jejich posouzení a návrh, jak stropy upravit, aby nebyly nadále pro děti nebezpečné. Stropy budou upraveny a zatepleny. Pokračování na straně 10 9

10 škola Pokračování ze strany 9 Krov je víceméně v pořádku, pan starosta shání novou střešní krytinu, aby se mohla střecha přeložit. Cílem je získání pozitivního statického posudku, který potvrdí, že v budově je bezpečně a nehrozí zhroucení stropů. Čili že zde může opět probíhat výuka. Na setkání zastupitelů s občany v sokolovně dne 3. listopadu 2011 pan Klásek a paní Drábová přislíbili, že budou kontaktovat Ministerstvo školství, které prý disponuje fondem na havarijní stavy škol. Informovali nás, že tento fond by též mohl přispět ke zlepšení havarijního stavu malé budovy. Další krokem, resp. zatím pouze možností, jak zlepšit prostředí pro naše děti, je právě vypsaná výzva hejtmana k podávání žádostí o dotace ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst (FROM) pro rok Tato výzva byla vypsána dne 14. října 2011, žádosti je nutné podat do 15. prosince Minimální výše žádosti o dotaci je 500 tis. Kč., maximální pak 10 mil. Kč. Pan starosta mě ujistil, že úřad na žádosti intenzivně pracuje. Paní Pášová již zkušeně dává dohromady podklady, které nejsou naštěstí tak komplikované jako u žádosti z ROP Střední Čechy. Z tohoto zdroje obec navíc již v roce 2009 úspěšně žádala o dotaci na přestavbu a dostavbu Mateřské školy. Pyšely budou žádat o plnou výši dotace, tj. o 10 mil. Kč.. Dle slov pana starosty budou tyto peníze v případě úspěchu žádosti použity na napojení školy na kanalizaci, na rekonstrukci sociálních zařízení včetně nových rozvodů, na rekonstrukci školní kuchyně. V současnosti pan starosta zadal zpracování výčtu prací, které by mohly být z této dotace provedeny. Kromě data uzávěrky pro podání žádostí zatím Kraj nezveřejnil žádné konkrétní termíny pro posouzení a zhodnocení žádostí. Na webových stránkách Kraje je však uveden přibližný harmonogram. Podle něj by měly být schváleny během února až dubna. Předpokládám, že Kraj v průběhu času dále zveřejní konkrétnější termíny pro jednotlivé kroky. Před termínem schvalování se pokusím opět intervenovat na Kraji, připomenout úředníkům stav pyšelské školy a všemožně podpořit tuto žádost. Druhou mojí prioritou je spolupráce na budování pyšelské školy jako moderní vzdělávací instituce. Z této oblasti bych Vás chtěla informovat o několika skutečnostech. Paní ředitelka Niklesová za morální podpory školské rady úspěšně zažádala o dotaci z programu EU peníze školám. Paní ředitelka zpracovala žádost, peníze ve výši 940 tis. Kč byly již škole připsány. Tento program je zaměřen na 7 základních oblastí. Těmi jsou: čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, využívání ICT, matematika, přírodní vědy, finanční gramotnost a inkluzivní vzdělávání. V každé z oblastí lze podpořit individualizaci výuky, vytváření nových vzdělávacích materiálů a vzdělávání pedagogických pracovníků, speciálních pedagogů či školních psychologů. Čerpání peněz je spojeno s následným nemalým úsilím paní ředitelky a učitelského sboru, který musí řádné čerpání dokládat tvorbou mnoha originálních výukových materiálů. V této chvíli také paní ředitelka připravuje dovybavení školy moderní výpočetní technikou. Za úspěch považuji založení Klubu rodičů a přátel školy při ZŠ Pyšely v březnu tohoto roku. K dnešnímu dni má klub 29 členů. Tímto bych chtěla poděkovat za úzkou spolupráci spoluzakladatelce Klubu paní Štěpánce Bednářové a také všem stávajícím členům za spolupráci. Jako svou první akci Klub organizoval indiánský den pro žáky prvního stupně na Den dětí 1. června. Dle reakcí dětí i učitelského sboru se akce velice vyvedla. Od září tohoto roku KRPŠ rozšířil nabídku kroužků pro žáky školy. Kromě stávajícího kroužku sborového zpěvu, keramiky, hry na flétnu a florbalu přibyl kroužek stolního tenisu, dva kroužky anglického jazyka a taneční kroužek. Nyní členové Klubu připravují prezentaci prací dětí školy na vánoční besídce a spolupracují při adventních nedělích. Ve spolupráci s Klubem pracuji na zlepšení komunikace mezi učitelkami a rodiči. V srpnu proběhlo setkání zástupců rodičů s učitelským sborem, které bylo pro obě strany inspirativní. Tématem byla škola, výuka, očekávání rodičů, očekávání učitelů, vzájemné představy o spolupráci. Na výsledcích setkání jsou založeny další postupné kroky. Celý rok jsem v radě zastupovala rodiče žáků školy sama. Druhá zástupkyně byla dlouhodobě nemocná, z téhož důvodu se nakonec členství vzdala. Dne 8. listopadu proběhly doplňující volby do školské rady, v nichž zvítězila paní Lucie Zaradičková. Rada v dosavadním složení (zástupci obce: paní Drábová, pan Walder, zástupci pedagogické ho sboru: paní Bartošová a paní J. Křížová) spolupracovala produktivně a v souladu. Přesto jsem ráda, že můžeme od teď pracovat v plné sestavě. Paní Zaradičková přichází s motivací zlepšovat pověst školy. To je dle mého názoru jedna z priorit. Pokud bude mít škola stále lepší pověst, bude to jen potvrzením, že se v pyšelské škole děti cítí dobře a mají dobré výsledky. A to je inspirací pro rodiče dalších ročníků předškoláků, aby poslali své děti zahájit školní docházku právě do Pyšel. Kvalitní škola plná spokojených dětí je klíčová pro kvalitní bydlení a občanskou společnost v Pyšelích. Naše děti si zaslouží to nejlepší vzdělání v pro ně vlídném a příjemném prostředí. V dalším roce budu dále aktivně pracovat ve školské radě a spolupracovat s Klubem rodičů a přátel školy, soustředit se na zlepšování spolupráce všech zainteresovaných, tj. učitelů, školské rady, vedení školy, rodičů i zástupců obce. Mám též v plánu iniciovat úpravy nevyhovujícího hřiště ve spolupráci s členy KRPŠ a ostatní mi rodiči. Budu sledovat probíhající práce na škole. Budu se snažit všemožně podpořit stávající žádost o dotaci. V případě jejího úspěchu mne pan starosta vyzve ke spolupráci v komisi, která bude organizovat a posuzovat výběrové řízení na dodavatele oprav ve školní budově. Pokud Vás zajímá dění ve škole a školské radě, sledujte prosím Pokud Vás zajímá Klub rodičů a přátel školy, případně byste se chtěli stát jeho členy, sledujte prosím Mne i Lucii Zaradičkovou najdete na Děkuji Vám za pozornost. Klára Křížová Zachraňme Afriku Třetí největší a světově nejchudší kontinent, pravděpodobná kolébka lidstva s celou škálou různých náboženských skupin, to je Afrika. Pod názvem,,zachraňme Afriku pořádala Obchodní akademie Neveklov dne 24. listopadu ekologickou soutěž pro žáky devátých tříd základních škol. Africký stát Ghanu,,zachraňovalo soutěžní družstvo našich deváťáků ve složení Zuzana Kulhavá, Matěj Rezek a Jan Hykeš. Soutěžící si nejprve zahráli ekologickou hru, na základě které si připravili prezentaci, s níž předstoupili před porotu. Naše družstvo si svým výkonem od odborné poroty vysloužilo nejvíce bodů a získalo tak prvenství ve velmi vyrovnané soutěži devíti přihlášených škol našeho okresu. Blahopřejeme našim soutěžícím a děkujeme za reprezentaci naší školy. Mgr. Jitka Bartošová 10

11 škola Základní škola T. G. Masaryka, Pyšely se koná v úterý 20. prosince v pyšelské sokolovně od hodin. Přijďte se podívat. soutěž Miss Junior 17.října 2011 se stala teprve pátnáctiletá Veronika Pilátová z Pyšel MISS JUNIOR SYMPATIE a MISS JUNIOR PRAHA a STŘEDOČESKÝ KRAJ. Finále proběhlo vpražském klubu Hard Rock Cafe. Porota vybrala z 3000 přhlášených dívek 10 nejhezčích, které postoupily do finále. Nejkrásnější bylo, že moderátot Ruda z Ostravy neustále Veroniku představoval, jako: Veronika z Pyšel. Vlevo MISS JUNIOR Natálie Kotková z Liberce a vpravo MISS JUNIOR SYMPATIE Veronika Pilátová z Pyšel 11

12 Pro Pyšely Pyšelský blešák Na začátku listopadu se uskutečnil již druhý ročník Pyšelského blešáku. Opět jste měli možnost prodat věci pro Vás už nepotřebné, a dali tak ostatním možnost k dobrému nákupu. Letos k nám zavítaly i nové tváře, což svědčí o tom, že se Vám tato akce líbí. Výtěžek bude využit na aktivity našeho občanského sdružení, které mimo jiné pořádá pravidelná úterní setkání maminek a dětí na městském úřadě. Martina Tichá Ve středu 12. října 2011 proběhlo již tradiční Dýňodlabání. Letos nám bohužel počasí nepřálo, ale přesto jsme se sešli v náhradním prostoru na dvoře pizzerie U Dobrotů. Ráda bych touto cestou poděkovala pracovníkům pizzerie za jejich ochotu při poskytnutí střechy nad hlavou pro všechny dlabače a zároveň děkuji i městskému úřadu, který rozeslal operativně SMS se změnou místa konání. Letošní soutěž o největší vypěstovanou dýni vyhráli sourozenci Purkrtovi. Sourozenci ji museli spolu s dědečkem přivézt na speciálním vozíku. Jejich dýně vážila kg, měla po obvodu 175 cm a na výšku 75 cm (bohužel jí někdo z naprosto nepochopitelných důvodů po několika dnech z náměstí ukradl). Obrovských dýní se letos sešlo víc a děti projevily úžasnou fantazii při dlabání nejrůznějších obličejů. Pevně doufám, že budeme mít příští rok větší štěstí s počasím a opět se sejdeme v hojném počtu tak, abychom rozsvítili co nejvíc dýní, které dodávají podvečernímu náměstí jedinečné kouzlo. Děkujeme také všem, kteří chodili dýně každý večer rozsvěcet. Martina Tichá Dýňodlabání Drakiáda roku 2011 Kdo chtěl, tak se v zúčastnil další drakiády pořádané na Loretě v Pyšelích. Počasí bylo super, sluníčko, zima tak akorát, i vítr občas zafoukal. Každý kdo přišel dostal sladkůstku, na zahřátí byl k dispozici teplý čaj. Na závěr pak udělalo dětem radost, jako již tradičně, letadlo rozhazující bonbóny. Děkujeme všem, kteří přišli, za peněžní podporu pak městu Pyšely. Fotografie z drakiády od pana Jakuba Jelínka na Za sdružení PRO PYŠELY Lucie Barešová Lampiónový průvod aneb cesta za pokladem Na začátku byla myšlenka uspořádat lampiónový průvod i u nás v Pyšelích. Stačilo udělat plakáty, rozeslat zprávu, připravit poklad, osvětlit trasu průvodu a pak čekat v pět hodin na náměstí na toho, kdo přijde. A bylo Vás hodně! Malí i velcí, babičky, dědečkové i miminka v kočárcích. Děti měly roztodivné lampióny, od malých po obrovské, se zvířátky či s korálky nebo vlastnoručně vyrobené. Všichni jsme se potom vydali na cestu za pokladem až na stráň pod Loretou. Magický měsíc nám pak osvítil poslední kus cesty, a tak byl poklad objeven snadno a rychle. A jak se rychle našel, tak se i rychle snědl. Jen lampión štěstí se nám kvůli silnému větru nepodařilo vypustit. Nevadí, příští rok si to zopakujeme a možná bude i strašidlo. Čmeláčci A jelikož už je tady čas adventní, dovolte nám, abychom Vám společně s našimi Čmeláčky (setkávání maminek s dětmi každé úterý od 10 na MěÚ) popřáli krásné svátky, a těšíme se, že se v novém roce ve zdraví opět uvidíme. MT 12

13 ocenění Český patriot Jan Kostrhoun, Mladý vlastenec. Ve čtvrtek 24. listopadu 2011 byly v pražském hotelu DUO uděleny ceny Český patriot 2011, jejichž zakladatelem je Asociace nositelů legionářských tradic. Ceny byly uděleny již počtvrté, a to osobnostem, které se podílejí na zachování české historie a výchově a vzdělávání nových generací k vlastenectví, úctě k české historii a jejím osobnostem, které za svou zem bojovaly ve dvou světových válkách minulého století. Již čtvrtý ročník ceny Český patriot je poděkováním za jejich práci i šíření odkazu generace 20. století. Jednu z cen Český patriot, kategorie Mladý vlastenec, získal Jan Kostrhoun. Jan Kostrhoun je jedním z příslušníků mladé generace, která chápe význam historie pro budoucnost národa a podílí se aktivně na zachování paměti národa. Základy jeho vlastenectví jsou již v rodinné výchově, neboť jeho otec je ve svém regionu znám jako sběratel a zapisovatel vyprávění místních pamětníků, legend, pověstí a událostí na okolních hradech, zámcích a obcích. Již více než 15 let věnuje svůj volný čas badatelské a osvětové činnosti. Zabývá se osudy účastníků I., II. a III. odboje z obce Pyšely a okolí. Inicioval a realizoval například projekt Dejte tváře k jménům, zabýval se osudy Židů, odvlečených za protektorátu do koncentračních táborů, pátrá v archivech, spolupracuje s Židovským muzeem v Praze a muzeem v Terezíně. Sepsal podrobnou biografii českého výrobce hasičské techniky, který byl za komunismu vězněn a zemřel ve věznici v Ilavě. Ve městech a obcích na Benešovsku připomíná čs. legie a osobnosti T. G. Masaryka, M. R. Štefánika a E. Beneše, jak dříve narozeným, tak zejména mladé generaci, kterou získává svým aktivním postojem a nadšením pro podobné aktivity. Celou bytostí se nadchl pro tradici zvonění 28. října a pro důstojné uctění Dne vzniku samostatného československého státu, zvláště pro akci Zvon míru v Roveretu, kterou začala a rozšířila v naší republice PhDr. Zlata Fořtová i Mgr. Alexej Bezděk. Po shlédnutí výstavy Od Vltavy k Piavě navázal na Říčanskou výzvu a zajistil 28. října zvonění nejprve v kostele Povýšení sv. Kříže v Pyšelích a postupně i v dalších městech a obcích České republiky. Své dojmy a znalosti si nenechává pro sebe, publikuje, připravuje ve své obci Pyšely aktivity k významným dnům, výstavky, besedy, na které zve zajímavé osobnosti. Prameny: Historický kaleidoskop 2011, č V pátek se v Pyšelích rozezněly zvony již po deváté. V Pyšelích byl sváteční den 28.října 2011 zakončen ve 21h slavnostním zvoněním ve věži pyšelského kostela Povýšení sv. Kříže. Rozezněl se i 550 let starý zvon, který se již po deváté připojil k akci Zvon Míru v Roveretu. Oslavili jsme tím nejenom vznik našeho samostatného Československého státu, ale také vzpomněli na naše padlé, kteří v 1.světové válce umírali na všech frontách tohoto konfliktu na obou stranách frontové linie. Nejstarší pyšelský zvon byl ulit v roce 1461 a na jeho plášti je latinský nápis provedený gotickou minuskulí uzavřen v linkách. Zajímavostí je, že v tomto textu se objevuje i české slovo pan. Celé znění nápisu je: Léta Páně 1461 byl tento zvon ulit (na počest) Pána Ježíše Krista Amen. Zvon nám již 550 let vyzvání a od roku 1859 byl spojen s hodinovým strojem a odbijí hodiny. Slavnostní položení věnce k Pomníku padlých. V italském Roveretu byl v roce 1925 odlit zvon, který dostal jméno Maria Dolens - Zvon míru. Tento 3m vysoký zvon zvonil na památku všech padlých a 28.října také na počest našich padlých legionářů. V roce 2001, na putovní výstavě a přednáškách o Československých legiích v Italii vznikla myšlenka se k tomuto zvonění připojit. Starosta města Říčan a paní PhDr.Zlata Fořtová spojili své síly a vznikla myšlenka přidat se k této zahraniční poctě. Pod názvem Říčanská výzva, nabádala ke zvonění další místa v celé naší zemi. Jejího rozšíření se s velkou vervou a nadšením ujal a vykonává pro ni mnoho pan Mgr.Alexej Bezděk. Díky jeho elánu se podařilo získat a zapojit do ní mnoho jeho známých, spolužáků, přátel i bývalých studentů v dalších obcích. V minulých letech ozdobilo večerní zvonění tyto místa: Říčany, Prahu Libeň a Řepy, Jeseníky, Kobylí na jižní Moravě, Velké Popovice, Lojovice, Benešov, Chvojen, Ondřejov, Mýto u Rokycan, Nové Město nad Metují, Machov, Police nad Metují, Vranov, Pyšely, Nespeky, Městečko, Poříčí nad Sázavou, Mělník, Žíňany, Mezihoří, Mrač, Holešov u Plzně, Třeboň, Ledce, Tábor a Jihlava. V letošním roce se k nám přidaly i obce Hartíkova kousek od Olšan u Šumperka a Borová Lhota u Pyšel. Děkuji všem, kteří si udělali čas a přišli si poslechnout ke svým kostelům a zvoničkám v tento podzimní večer zvony a zvonky. Naším snem je, že v tento sváteční den se hlas zvonů ponese krajinou od severu k jihu a od západu k východu. Pokud se rozhodnete se k nám připojit, dejte prosím o sobě vědět : Bližší informace o ZVONU MÍRU a jeho historii naleznete na stránkách : PhDr. Olga Bezděková Program svátku začal již ve 12h, kdy byl i součástí oslav 90 let fotbalu v Pyšelích. Položením věnce k pomníku padlých na náměstí T.G.M., zde společně fotbalisté, sokolové a hasiči uctili památku všech, kteří se z válečného konfliktu v roce 1918 nevrátili. Podobné pomníky, menší i větší je možné nalézt v každém městě i té nejmenší vesničce u nás. Ti, kteří jsou na nich uvedeni spočívají v hrobech v Evropě i Asii, daleko od svých rodin. Před kostelem se před 21h sešlo kolem 30 lidí. Před zahájením jsme si řekli několik údajů o našem nejstarším zvonu a každý dostal pamětní pohlednici našeho zvonu. Slavnostní zvonění bylo zakončeno potleskem. Pak jsme si pro zahřátí sedli k svařáku v hasičské zbrojnici a vzpomínali. Jan Kostrhoun, SDH Pyšely 28. říjen Pyšelský zvon. Maria Dolens - Zvon míru. 13

14 senioři 14 Výlet seniorů z Pyšel do Jindřichova Hradce a na zámek Červená Lhota 13. září byl krásný den, prozářený sluncem, jako stvořený k výletům. S veselou náladou jsme odjížděli z Pyšel pohodlným autobusem, zaplněným do posledního místečka. Našim cílem byl Jindřichův Hradec, krásné starobylé město a v něm gobelínové dílny. My, ženy, jsme se moc těšily, vždyť je to v naší republice jediné pracoviště, kde se tyto vzácné gobelíny vyrábějí. Také se tu opravují gobelíny historické, které jsou poškozené, potrhané a mají vybledlé barvy. První gobelíny nebo také tapisérie vznikaly už ve starověkém Egyptě i v antickém Řecku. Do Evropy se toto umění rozšířilo až ve středověku. Nejstarší tapisérie pocházejí z 12. století. Roku 1662 založil Gilles Gobelin v Paříži manufakturu a podle jeho jména vznikl název gobelíny nástěnné tkané koberce. U nás vznikla první manufaktura na gobelíny v Praze (asi od r. 1908), vedená Marií Tinitzerovou. Předcházelo tomu velké cestování a učení se od mistrů tohoto umění v největších světových centrech. Po Praze pak založila dílnu ve svém rodném městě Jindřichově Hradci. Spolupracovala s význačnými umělci Františkem Kyselou, Pavlem Janákem a dalšími. Brzy se dostavil úspěch. V roce 1925 na výstavě dekorativního umění v Paříži získali cenu Gran Prix za cyklus Řemesla, které jsou uloženy v Umělecko průmyslovém muzeu v Praze. Zakázky se začaly hrnout. Spolupracovaly též umělci té doby jako Švabinský, Svolinský, Bauch. M. Teinitzová roku 1952 obdržela státní cenu II. stupně. V polovině padesátých let však aktivní činnost ukončila. Její dílny byly zkonfiskovány a v tvůrčím vedení jí vystřídal schopný textilní výtvarník Josef Müller. Od roku 1991 jsou ateliéry opět v soukromých rukách. Zdejší dílny vede Jan Fidler, jenž zde zaměstnává asi 15 zaměstnanců. V dílně jsou vidět horizontální stavy, na kterých vznikají nové gobelíny. Mezi důležité zákazníky patří především hotely a banky, které mají zájem spíše o návrhy moderních malířů a architektů do velkých prostor. Šikovné tkadleně se podaří za jeden den zhotovit kousek malý jako dlaň a vytvořit jeden metr čtvereční trvá čtyři až pět měsíců, podle složitosti vzoru. V době, kdy jsme navštívili gobelínové dílny, jsme mohli vidět úžasnou práci tkadlen na opravách historických tapisérií. Restaurují se zde vzácné kusy z různých zámeckých sbírek, dá se říci z celého světa. Nynější tkadleny dokáží citlivě opravit nejrůznější druhy poškození jak u tapisérií, tak i u historických výšivek a orientálních koberců. Jsou k této práci vyškolené na uměleckých školách. Opouštěli jsme gobelínové dílny s díky ženám, které dokáží vytvořit s úžasnou trpělivostí takovou krásu a zachraňovat pro příští generace krásné tapisérie. Dále naše cesta vedla k návštěvě hradu v Jindřichově Hradci. Komplex budov hradu a zámku je po pražském a krumlovském hradu nejrozsáhlejším památkovým objektem v České republice. Rozkládá se na 3 hektarech pozemků. Rekonstrukce tak rozsáhlého objektu si vyžádala přes 120 milionů korun. Během sedmi staletí se zde vystřídaly tři generace šlechtických rodů. Pánů z Hradce, Slavatů a Černínů z Chudenic. Ti zde byli až do roku Představitelé těchto rodů často zastávali důležité politické funkce ve státě. Nejdříve jsme vstoupili do černé kuchyně, která se nachází v přízemí Černé věže. Je to dosud funkční a nejzachovalejší kuchyňský prostor pozdního středověku ve střední Evropě. Gotika je na hradě zastoupena nejcennější památkou, nástěnnou malbou z r a je to legenda o sv. Jiřím, která se nachází v nejstarším románsko-gotickém areálu. Na druhém nádvoří jsme si prohlédli takzvané Adamovo stavení. Je to krásný renesanční palác s arkádami, který obývali páni z Hradce. Uvnitř je klasická zámecká expozice vybavená množstvím historického nábytku, porcelánu, soch a obrazů. Dále pak přepychové interiéry posledních majitelů rodiny Černínů z Chudenic. A na závěr prohlídky perla italského renesančního stavebního umění - zahradní Rondel. Je to kruhová stavba s kopulí a bohatou štukovou, zlacenou výzdobou. Byl to dříve taneční sál, uprostřed s otvorem. V místnosti pod podlahou byli muzikanti, otvorem se zvláštním zařízením stoupala hudba nahoru do sálu, aniž by bylo vidět muzikanty. Pak následoval další bod programu, městské muzeum a v něm národopisné oddělení a hudební salonek nejvýznamnější české pěvkyně Emy Destinové a dochovaný interiér lékárny. Největším zážitkem byly Krámový jesličky, které pochází z 18. století. Je to největší mechanický lidový Betlém na světě, zapsaný v Guinessově knize rekordů. Je opravdu úžasný. Dominantou Jindřichova Hradce je kostel Nanebevzetí Panny Marie s vysokou věží (65 m), která dnešní podobu dostala po velkém požáru města roku Shořelo tenkrát 318 domů a zahynulo 30 lidí. Nárožím kostela prochází patnáctý poledník východní délky. V Jindřichově Hradci je ještě mnoho kulturních památek, které by stály za další prohlídku, ale my jsme měli ještě odpoledne další zastávku na krásném pohádkovém zámku Červená Lhota. Jeho poloha je opravdu nevšední. Stojí na skalnatém ostrohu uprostřed rybníka, s pevninou jej spojuje úzký kamenný most. Zámek je opravdu celý červený, jak je jeho název. Předchůdcem zámku byla tvrz s vodním příkopem, most byl dřevěný, padací. V 16. století byla tvrz přestavěna na zámek, učinili tak Kábové z Vrbňan. O sto let později tu sídlili Slavatové, kteří na zámku vyměnili šindelovou střechu za červenou taškovou, a tehdy dostala Lhota jméno Červená. V 19. století vlastnili zámek Schönburgové a ti shromáždili v nově upravených prostorách velké množství historického nábytku, soch a obrazů. Z uměleckých děl vyniká originál, dvojportrét Zachariáše a Jáchyma Hradce v dětských letech. Pro romantickou krásu zámku zde bylo natáčeno několik českých filmů. Nejznámější je film Zlatovláska. Moc se nám zde líbilo. Tady již náš výlet končil. Odjížděli jsme domů plni dojmů a krásných zážitků z příjemně prožitého dne. Díky za bezvadnou organizaci Stáně Tomáškové a Jitce Zoubkové, již se těšíme na další zájezd. Z. Srnská

15 Pepo, pojď sem. Já jsem něco našla. Co to je? Podívej, stará vysvědčení, úmrtní listy, nějaká smlouva. Co s tím? No co, vyhodit. Není to škoda? Podívej, jak to měla babička krásně uspořádané. Radši se podívej, co tu ještě zbývá krámů. A písemnosti, které dokumentovaly historii jednoho rodu, končí v popelnici. České popelnice by mohly vypovídat! (Jeden můj bývalý žák, který skončil jako bezdomovec, se docela obstojně živí tím, že zásobuje budějovické antikvariáty knihami a starými pohlednicemi, které vybírá z popelnic.) Naštěstí ne všechny dokumenty mají takovýto smutný osud. Rozumní lidé si je buď ponechají jako rodinnou památku nebo je odnesou do nejbližšího muzea nebo archivu. Ve zdejším muzeu je možné si prohlédnout fotokopie rodinných dokumentů Sommerlátových, rodiny, která žila více než 150 let v Nové Vsi. Poprvé jsem na toto jméno narazil při studiu zdejších farních matrik v archivu v Praze. Zaujalo mě ryze německé jméno v ryze českém prostředí (pomineme-li některé zaměstnance zámku). Střípky z historie jednoho rodu V křestní matrice jsem se dočetl, že v r nechal křtít novorozence koželuh Kryštof Sommerladt, syn Fridricha z města Saksu v Prajsu. Díky pečlivosti zapisujícího kněze víme, že tento rod tedy pocházel z Pruska, z města, které se jmenuje patrně Sachs. O něm a jeho potomcích se zachovala řada dokumentů, zachycujících historii jejich rodu. Je jméno se postupně počešťovalo ze Sommerladta se postupně stal Sommerlad, pak Sommerlat a nakonec Somerlát. Jmenovaný Kryštof se v Táboře vyučil koželuhem, od r se vyskytuje ve Vlašimi jako tovaryš u mistra koželuha. Tržní smlouvou z 15. března 1825 koupil od hraběnky Karoliny Waldstein-Wartenbergové dům č. 5 v Nové Vsi zvaný Pazderna. Za tento dům a přilehlé pole zaplatil 300 zlatých. To už byl ženatý s Terezií rozenou Rosenburgovou. Pocházela z rodu, který dlouhá léta provozoval nedalekou papírnu. Kryštof Sommerladt zemřel 10. května Jeho věk se uvádí 85 let, takže lze předpokládat, že se narodil roku Jeho manželka ho přežila o 20 let. Zamřela v červnu 1891 v požehnaném věku 97 let. Narodila se tedy pravděpodobně v r Jejich syn a pokračovatel rodu měl už ryze české křestní jméno Václav. Žil a pracoval v rodném domě č. 5 v Nové Vsi. Zemřel v lednu Matrika uvádí jeho věk 89 let. Narodil se tedy v r. 1834, případně Jeho manžel ka Anna, rozená Michálková, se dožila 85 let. Svého manžela přežila o pouhých devět dní. V matrice zemřelých jsou oba uváděni jako výměnkáři. Jejich syn Josef se narodil 19. ledna V roce 1878 vyšel ze zdejší školy. Mezi dokumenty zdejšího muzea se zachovalo jeho vysvědčení. Pro zajímavost z něho ocitujme: Návštěva školní: Úplně přiměřená Mravné chování: Zcela zákonitě Pilnost: Velmi dobře Prospěch ve všech předmětech náboženstvím počínaje a tělocvikem konče měl velmi dobrý. Tak ho ohodnotil třídní a řídící učitel Emanuel Vávra, syn a pokračovatel zdejšího dlouholetého a zasloužilého učitele Václava Vávry. Toto vysvědčení je jediný dokument, který se zde o Josefu Somerlátovi dochoval. Z dalších dokumentů však vyplývá, že nebyl koželuhem jako předkové, ale věnoval se zahradnictví. Za manželu měl Marii rozenou Breburdovou z Gabriel. Jejich syn František (nar. r. 1896) je poslední, koho dokumenty podchycují. Poté, Historie co vyšel ze zdejší školy, navštěvoval Královský český zemský pomologický ústav v Troji u Prahy. Tak zněl oficiální název školy, která budoucí zahradníky připravovala opravdu důkladně. Na jeho propouštěcím vysvědčení nalezneme 14 základních předmětů a 15 odborných, např. vinařství, květinářství nebo nauku o hnojení. K tomu je třeba přičíst ještě 9 rozmanitých druhů praxe. Josef Somerlát musel být opravdu pilný student, když toto všechno zvládl s výborným prospěchem (s výjimkou lučby čili chemie a krasopisu). Po ukončení školy v r ho pravděpodobně čekala vojna. Načež se vrátil do Nové Vsi, kde převzal otcovo zahradnictví. V r uzavřel sňatek s Boženou Breburdovou, jak vyplývá z posledního dokumentu uloženého ve zdejším muzeu. Pamětníci si ještě budou pamatovat na pana Sommerláta jako na staršího pána, do jehož zahradnictví jsme mnozí chodili nakupovat. Tento článek není pokusem o sestavení rodokmenu jedné rodiny. Chce jen ukázat, co všechno se dá vyčíst z rodinných dokumentů a hlavně chce varovat před jejich neuváženým ničením. PhDr. Jiří Chvojka Krása starých výšivek a ručních prací Vernisáž výstavy se uskutečnila 26. června 2011 v přízemí městského úřadu v Pyšelích. Byla otevřena do konce srpna téhož roku. Proč právě tato výstava? K připomenutí toho, že v tomto roce uplyne patnáct let od doby, kdy byla v Pyšelích založena stálá expozice Pyšelského muzea. Již v roce 2008 jsem chtěla uspořádat tuto výstavu. Dostala jsem totiž od své neteře kolekci krásných paličkovaných, vyšívaných deček a ubrusů a jeden kroj a ještě bílé vyšívané šaty. Ačkoliv nejsem odborník na tyto záležitosti, cítila jsem, že jsou to hodnotné a krásné věci že bych si tu krásu neměla nechat pro sebe, ale podělit se o ni i s Vámi ostatními. Začala jsem se poptávat a shromažďovat podobné věci s myšlenkou uspořádat výstavu. Přišel rok 2009 a s ním velká rekonstrukce náměstí a budovy úřadu. Nebylo proto možné v této situaci zvát do Pyšel návštěvníky. V roce 2010 bylo vše hotové, ale bylo vhodné v rámci oslav otevření nového pyšelského náměstí uspořádat výstavu fotografií o historii náměstí a jeho výstavbě až do dnešní podoby. Proto byla tato výstava uspořádána až letos, kdy už je náměstí hotové, voní tu rozkvetlé růže a stromy. Na výzvu v Pyšelských listech ženy z Pyšel a okolí darovaly nebo zapůjčily své poklady po rodičích a prarodičích. Vyšívané, k paličkované, háčkované dečky, ubrusy, zástěry, prádlo a krásné kuchařky, které vyšívaly maminky, babičky a prababičky. Otevřely se i truhly a skříně v našem kostele, odkud bylo zapůjčeno několik historických bohoslužebných rouch. Košile (komže alby) s bohatými krajkovými zakončeními, pokrývky na oltář a brokátový pláštík vyšívaný barevnými sklíčky na Pannu Marii Loretánskou. K těmto věcem jsem přidala věci od mojí rodiny a z depozitáře muzea. Ale výstava není jen o krásných výšivkách a ručních pracech. Je také pro poučení o tom, co předcházelo tomu, než vzniklo plátno, na které se mohlo vyšívat. Nejdříve se vypěstoval len a pak následovala zdlouhavá práce, rosení, sušení, lámání, česání atd. Pak teprve se na kolovratech utkala příze, na tkalcovských stavech plátno, ušily se oděvy, na které pak se mohlo vyšívat. Stojíme dnes v úžasu nad těmito překrásnými exponáty. Když ruce žen tyto výšivky vytvářely, možná po těžké práci jen za svitu petrolejky, nebo svíčky, možná si při této práci zpívaly a tu radost a pohodu určitě vyšily do těchto výšivek na kuchařkách a ostatních věcech, že jsou tak pěkné a milé. Kéž se ta příjemná pohoda přenese i na Vás, kdo si tuto ukázku z výstavy prohlížíte. (Ukázku naleznete na webových stránkách města v sekci muzeum) Zdena Srnská, Pyšelské muzeum 15

16 příloha T.J. Sokol pyšely Pod!kování Hotelu InterContinental Praha Vá"en# pane $editeli, vá"en# pane nám!stku, vá"ení p$átelé. D!kujeme vám za Vá% velkorys# sponzorsk# dar, kter# jste nám poskytli v podob! dvou set "idlí. Na%e t!locvi&na získala na kráse. Py%elská ve$ejnost si tak je%t! dlouho bude p$ipomínat jméno Hotelu InterContinental. Díky. T!locvi"ná jednota Sokol Py#ely 16

17 Sletová štafeta v T. J. Sokol Pyšely t.j. sokol pyšely příloha Ve dnech a se konala akce pod záštitou T. J. Sokol Pyšely nazvaná Sokolský víkend. Tato akce byla uspořádána u příležitosti celorepublikové sletové štafety a znovuotevření nově zrekonstruované sokolovny. Sletová štafeta se pořádá jako první akce, která zahajuje sletový rok. Sobotní program zahájila starostka T.J. Sokol Pyšely sestra Alena Sládková, která seznámila přítomné se sobotním programem. Člen výboru T.J. bratr Jaroslav Chalupa všechny seznámil s průběhem rekonstrukce sokolovny a zároveň poděkoval jmenovitě všem, kteří se zúčastnili na rekonstrukci sokolovny. Místostarostka Sokolské župy Barákovy sestra Mgr. Papírníková Jurečková pohovořila o historii Sokola a o zajímavostech souvisejících s vývojem sokolského hnutí. Na tento projev navázala členka vzdělavatelského odboru České obce sokolské sestra Mgr. Martina Linhartová. S historií všesokolských sletů a s průběhem nácviku na všesokolský slet, který se bude konat v roce 2012, seznámila účastníky náčelnice T. J. setra Tereza Sládková. V další části odpoledne předvedly žákyně část nacvičené sletové skladby Jonatán, která se setkala s velkým potleskem u diváků. Pro velký úspěch se tato ukázka ještě jednou opakovala. Na jejich vystoupení navázaly členky sportovního oddílu stolního tenisu T. J. Sokol Pyšely se svou exhibicí. Závěrem vystoupili členové ochotnického spolku s pěveckým vystoupením. Odpolední program byl ukončen starostkou sestrou Alenou Sládkovou s pozváním na večerní program, kterým byla diskotéka pro děti a dospělé a na nedělní start sletové štafety. Domnívám se, že cíl celé akce, kterým bylo seznámit veřejnost se Sokolem a se všemi činnostmi zdejšího T.J., byl splněn. V neděli odpoledne před místní sokolovnou odstartoval úsek sletové štafety Pyšely-Říčany. Ještě je třeba předeslat, že štafetový kolík se sletovým poselstvím byl vyroben svépomocí díky obětavosti členů zdejší T.J. Sletová štafeta odstartovala po přečtení poselství hlavním kurýrem bratrem Chalupou. Sletovou štafetu tvořilo 11 kurýrů-cyklistů. Trasa sletové štafety vedla podél řeky Sázavy a následně náročným terénem směr Hrusice, Ondřejov s cílem v Říčanech, kde byla předána zdejším organizátorům. V rámci programu v Říčanech, který se také pořádal u příležitosti sletové štafety, vystoupil ochotnický spolek T. J. Sokol Pyšely s pěveckým vystoupením. Vystoupení zpěváků včetně hudebního doprovodu mělo vynikající úroveň, ale bylo částečně znehodnoceno nedostatečným ozvučením. Zároveň bychom chtěli poděkovat všem účastníkům sletové štafety a ochotnického spolku za důstojnou reprezentaci T.J. JUDr. Ladislav Papírník, člen T. J. Sokol Pyšely a předseda odboru sportu Sokolské župy Barákovy Župní turnaj ve stolním tenise pořádaný T. J. Sokol Pyšely Dne se konal 4. ročník župního turnaje ve stolním tenise v nově zrekonstruované sokolovně v Pyšelích. Župní turnaj byl uspořádán v kategoriích muži a ženy. Turnaj byl zahájen předsedou odboru sportu Sokolské župy Barákovy bratrem JUDr. Ladislavem Papírníkem. Turnaje se zúčastnilo celkem 15 účastníků z toho 11 mužů a 4 ženy. Muži byli rozdělení do dvou skupin a z každé skupiny postupovali do dalšího kola první tři. V tomto kole hrál každý s každým a z této skupiny vzešel vítěz. Ženy měly pouze jednu skupinu a hrála každá s každou a na základě počtu uhraných bodů vzešla vítězka. V kategorii ženy se sestra Sára Šestáková umístila na 1. místě, sestra Kamila Virágová na 2. místě a sestra Jana Müllerová na 3. místě. V kategorii muži se umístil bratr Jaroslav Vejmělka na 1. místě, na 2. místě bratr Petr Hladík a na 3. místě bratr Eduard Müller. Z průběhu župního turnaje jsme my organizátoři byli nadšení, protože se nám dokázal splnit cíl a to, že se nám podařilo přitáhnout do našeho oddílu a také na župní turnaj dorostence, tedy naše nástupce. Na župním turnaji hrálo už 6 dorostenců a dorostenek. Mgr. Michaela Papírníková Jurečková, členka T. J. Sokol Pyšely a místostarostka Sokolské župy Barákovy 17

18 příloha t.j. sokol pyšely Vánoční divadlo v pyšelské sokolovně Divadelní soubor pøi T. J. Sokol Láznì Toušeò vás srdeènì zve na divadelní komedii carlo goldoni Poprask od sokolovna pyšely napsal překlad návrh kostýmů a scény realizace kostýmů realizace scény na lagunì hudba světla, technika režie Milan Schejbal Carlo Goldoni Jaroslav Pokorný Josef Jelínek Jana Čurdová Jan Freudl, Vojtěch Zíta a Vojtěch Shrbený Dimitrij Denčev Josef Hašek Divadelní soubor Pyšely a Tělocvičná jednota Sokol Pyšely vás srdečně zvou na divadelní představení Poprask na laguně, které se uskuteční v sobotu 10.prosince 2011 v pyšelské sokolovně od hodin. Tradiční stolová úprava, svíčky, drobné občerstvení, dvojka vína, stejně jako když hraje domácí soubor. Tentokrát vám vánoční atmosféru naladí Divadlo Lázně Toušeň. Nejsou to v Pyšelích neznámí herci. V Prodané nevěstě, kterou pravděpodobně většina z vás viděla, hrají s velkým úspěchem bandu Komediantů. Soubor patří ke špičce amatérského divadla v Čechách a na Moravě. V roce 2010 hrál na několika mezinárodních přehlídkách ve Francii a v Německu. Na základě výborných výkonů byl pozván do Číny. Jeho účinkování v Šanghaji zapůsobilo tak, že byl v rámci zájezdu požádán, aby zahrál pro studenty čínské Akademie divadelního umění. Zárukou toho, že se budete dobře bavit, je nejenom moje slovo, protože ten soubor dobře znám a jejich Lagunu jsem viděl, ale také fakt, že to představení režíroval profesionální režisér a dloholetý umělecký šéf Divadla ABC v Praze Milan Schejbal, autor vynikajících inscenací jakými byly kupř.: Večer tříkrálový, Cizinec, Golem, Dartagnan, Past na myši, a mnoho dalších. Kostýmy a scénu do Poprasku na laguně navrhoval scénograf a výtvarník pražského Národního divadla Josef Jelínek. A krom toho všeho tato v celém světě nejhranější Goldoniho komedie je zárukou skvělé zábavy už sama o sobě. Těšíme se na vás v novém interiéru naší tělocvičny a těšíme se na výborné výkony toušeňských komediantů. Tahle jejich inscenace projela už celou republiku a všude se setkala s příznivým ohlasem. Věříme, že v Pyšelích se herci vyhecují k výbornému výkonu, protože naše publikum znají z Prodané nevěsty a našich diváků si velmi váží BG Prodaná nevěsta Pyšely opět zažily velký kulturní svátek a to 15. října t.r. Dvě zcela vyprodaná představení Prodané nevěsty opět uchvátila diváky. Děkujeme všem aktérům tohoto jedinečného zážitku. mp 18

19 Kdo jsou Gaudium t.j. sokol pyšely příloha Smíšený pěvecký sbor Gaudium Praha je nejlepší sokolský pěvecký sbor z několika desítek pěveckých sborů a sdružení. Na národních přehlídkách, kterých se už šestkrát zúčastnil nemá konkurenci. V čele sboru stojí nekompromisní sbormistr ing Vladislav Souček se svou manželkou, kteří za posledních 13 let dovedli toto těleso k úspěchům, jímž se nevyrovná v amatérských podmínkách žádný další podobný. Cílevědomost, pravidelnost, stejně jako zdravá muzikanstská náročnost vtisknutá tělesu jeho sbormistry a umocněná úsilím sboristů brzy nacházely svůj výraz ve stále náročnějším výběru repertoáru a růstu umělecké úrovně tohoto ansáblu. Nastudováno bylo na 150 skladeb nejrůznějších žánrů od děl duchovních a klasické polyfonie z období baroka a renesance až po současné autory. V repertoáru Gaudia jsou též skladby klasické sborové tvorby, černošské spirituály, jakož i vícehlasé úpravy lidových písní. Nastudoval také Mši D dur Lužanskou Antonína Dvořáka, kterou v roce stého výročí autorova úmrtí předvedl v katedrále sv. Víta. Pravidelně koncertuje v Praze a často vyjíždí na umělecké turné a zájezdy do zahraniční. Významné koncerty absolvoval kupř. se sborem GEANZIEN z Belgie. Buď v jeho zemi a nebo v síni na Klárově a v Emauzích. Jedním z partnerů je také sbor GOSKOR z Norska, s nímž zpíval v Zrcadlové kapli Klementina. Ve Francii zpíval se sborem LES CHOURES MARISTES z Verpillere.V roce 2003 zpíval s anglickým sborem REIGATE. V roce 2007 zpíval se sborem CANTATA CHOIR z Liverpoolu a Alaska KAMERATA z USA. Rok na to přijel za Gaudiem sbor CON BRIO CHORAL z USA, aby spolu s ním zazpíval v ev. kostele U Klementina. Vynikající pěvecké těleso přijede do Pyšel, aby předvedlo Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby. Přijďte prožít umělecký zážitek, který je srovnatelný s koncertem světově proslulé harfenistky Kateřiny Englichové, Petra Maláska a operního pěvce Vratislava Kříže, který se vždy v létě koná v kostele Povýšení sv.kříže v Pyšelích. Jan Jakub Ryba Česká mše vánoční v neděli 18. prosince 2011 v hodin v sokolovně. Srdečně vás zve Sokol Pyšely Letošní poslední adventní neděle v Pyšelích Foto Jiří Neubauer V loňslém roce se v Pyšelích poprvé představil Smíšený pěvecký sbor Gaudium Praha s nastudovanou Českou mší vánoční. Protože to bylo skvělé vystoupení tohoto vynikajícího sokolského tělesa, rozhodl se výbor Sokola Pyšely nastudované dílo pozvat znovu. V neděli dne 18. prosince tedy zazní v tělocvičně první tóny nejznámější Rybovy mše, Hej mistře... Začátek je v hodin. Organizátoři adventních setkání se rozhodli zakončit všechna letošní sváteční odpoledne právě touto slavnostní vánoční náladou. U vánočního stromu se sejdeme jako obvykle v hodin, abychom rozsvítili na adventním věnci poslední svíčku, abychom si zazpívali známé písně, abychom si řekli pár milých slov a potom se vydáme na krátkou procházku se svíčkami do tělocvičny. Kdo se koncertu nebude chtít zúčastnit, zůstane před restaurací sokolovna, kde bude připraveno občerstvení, jaké bývá vždycky na náměstí. Gon 19

20 dopisovatelé K nepřebernému množství osobností, které měly vztah k Pyšelům, můžeme jmenovat zpěváka a herce Jaroslava Pospíšila. Po 2. světové válce zde několikrát vystoupil se svým uměleckým programem. Mnozí lidé si určitě pamatují na upoutávky programu na pyšelském náměstí. Rovněž sem do našeho městečka jezdil k rodině přátel. Jára Pospíšil se narodil 26.ledna 1905 v Jihlavě, kde byl jeho otec soudcem a zároveň organizoval sborový zpěv. Jaroslav studoval gymnazium v Jihlavě a v Moravských Budějovicích. Po maturitě se měl stát drogistou, ale na doporučení rodinného přítele J.B.Foerstra odešel na pražskou konzervatoř, kde studoval v letech u profesora Fuchse. Jaroslav Pospíšil se věnoval nejdříve opeře, ale brzy přešel k operetnímu žánru. Své první angažmá získal v olomoucké operetě v letech , kde se vypracoval mezi několik nejpopulárnějších zpěváků tehdejší doby. Jeho umělecké schopnosti vrcholily ve třicátých letech, kdy se nahrávaly gramofonové a rozhlasové skladby a kdy rovněž vystupoval ve filmu a v divadle. V době okupace měl zpěvák Jára Pospíšil zákaz vystupování, protože jeho matka byla židovského původu. Vykonával tedy mnoho různých zaměstnání a koncem války byl dokonce vězněn. Místem jeho inter- Zpěvák a herec Jára Pospíšil a Pyšely nace bylo nedaleké město - Bystřice u Benešova. Když se po propuštění z koncentračního tábora vracel domů do Prahy, tak jeho cesta vedla přes Pyšely, kde se zastavil u svých přátel. Po válce se herec Jára Pospíšil vrátil ke své profesi a v letech byl v Karlínském Varieté sólistou Komické zpěvohry. Později následovalo angažmá v Divadle Na Fidlovačce a v Hudebním divadle v Karlíně, kde byl od roku 1950 do roku V tomto roce odešel do důchodu. Tato skutečnost měla politické důvody, protože Jára Pospíšil musel odejít přímo z divadla. To ovšem nebránilo tomu, aby i nadále tvořil a vystupoval. Měl svůj vlastní zájezdový program Kouzlo operety a rovněž vystupoval v televizi. Během své umělecké kariéry absolvoval přes pět tisíc koncertů a nahrál několik set gramofonových skladeb. Herec a zpěvák Jára Pospíšil měl možnost také vystupovat ve filmu. Jeho první role byla ve filmu režiséra Karla Lamače Sensace. Následovaly pak oblíbené filmy U svatého Antoníčka, Klatovští dragouni, Ta naše písnička česká, nebo Slaměný klobouk. Jára Pospíšil zemřel v Praze 11.února 1979 ve věku 74 let. V mládí byl manželem naší filmové herečky Hany Vítové. Bez nadsázky lze říci, že umění zpěváka Járy Pospíšila je stále živé, protože se doposud hrají jeho písně a rovněž ho můžeme vídat v televizi v programu Staré české filmy. B. Dauthová Různě motivovaní astronomové, astrologové, matematici a historici jakož i příležitostní amatéři celé věky pracně usilovali o zjištění, zda došlo kolem předpokládaného data Kristova narození k takovému vzájemnému seskupení planet (k tzv. konjukci dvou nebo více nebeských těles na stejné ekliptické průsečnici, s čímž si ani já nebudu dále lámat hlavu), jehož astronomická mimořádnost byla nade vší pochybnost. Nejen tato událost bude předmětem následujícího příspěvku pro Pyšelské listy. Citovanou, tehdy nanejvýš obtížnou úlohu, díky Tychovým precizním astronomických měření a vynikajícím znalostem nebeské mechaniky, se podařilo řešit jeho nadanému mladšímu současníkovi a spolupracovníkovi, Keplerovi (v letech 1600 a 1601 společně totiž spolu působili také i v Praze na dvoře císaře Rudolfa II.). Dopracoval se k závěru, že roku 7 př.n.l. došlo k velké konjukci, k velkému seskupení planet Jupiter a Saturn v souhvězdí Ryb. Potvrzoval to také až neuvěřitelně šťastně objevený klínopisný zlomek v okolí Babylonu (dnes Iráku) ze 7. až 6. století př. n. l. Touto poznámkou se mi podařilo dostat se několika větami až k hvězdopravectví (v širším slova smyslu k astrologii)) a jeho slovním produktům, to je k horoskopům. Mnohé jsem už o nich uváděl v příspěvku zveřejněném v PL Je mnohé mezi nebem a zemí. Řádné sestavení, vypočítání a slovní završení prací na horoskopu vyžadovalo při dodržování tradičních hvězdopraveckých pravidel (pokud se dělalo opravdu poctivě) usilovnou práci mnoha desítek (uvádí se i několik set) hodin naplněných složitými početními výkony a to i tehdy, kdy jejich 20 Také sledujete zveřejňované horoskopy? sestavovatelé měli již k dispozici pomocné tabulky a diagramy. Knih a rukopisů zabývajících se astrologií je prý neuvěřitelný počet a mnohé z nich mimořádně vzácné. Ještě více než jich, jak jsem se dočetl v knize Kitty Fergusonové Tycho a Kepler (vydalo ji v roce 2009 nakladatelství Academia v Praze), je prý bláznivých představ o hvězdopravectví. Den co den, týden co týden se mohou v různých běžných tiskovinách obšťastnit jejich čtenáři horoskopem a radami pro narozené v tom či jiném znamení ze zvěrokruhu. Tím tak kvetou a bují živnosti samozvaných astrologů, zvláště těch, kteří udělují během spiritistické seance neocenitnelné pokyny pošetilcům ochotných vyhodit slušné částky peněz za mysteriózní bláboly. Jediné, co mne na nich opravdu překvapuje, je jejich drzá slovní ekvilibristika. Pro zajímavost se podívejme, což je smyslem mého příspěvku, jak kdysi vypadala příprava horoskopů. K tomu prvořadě náležela znalost sférické astronomie (studuje geometrii na kulové ploše), určování poloh hvězd a planet, jakož i práce se zvířetníkem. Do něho sestavovatelé vkládali čtyři rovnostranné trojúhelníky tvořící základní rozdělení jednotlivých souhvězdí zvěrokruhu. A poté následovalo jemnější dělení, tj. podle vzájemných vztahů (napočítal jsem jich přes 40). Vybírala se vždy jedna ze dvou charakteristik, např. vladařská nebo poslušná, pohyblivá nebo stálá, prostředně krásná či krásná atd. Jistě se z popisovaného dá pochopit subjektivnost výběru. Mohl bych vás ještě unavovat s dalšími podrobnostmi. Místo toho si teď vsugerujte pokoutního astrologa, šířícího kolem sebe domněnku, že postačí zařadit datum narození člověka k příslušným planetám a souhvězdím a je vymalováno (tento výraz zde opravdu nedělá ostudu). Ve skutečnosti však horoskop stále ještě není hotov. Musí se zjišťovat vztah mezi Sluncem a planetami, mezi Měsícem a planetami a mezi planetami navzájem. Je to prostě celé tak složité, že informace o dalších bližších údajích i ve vašem zájmu přeskočíme (stejně jim nerozumím) a zastavíme se až u zařazování planet příslušného data do tzv. nebeských domů, kterých je pouze 12, pokud vás tím přivede na rozumnější myšlenky. Teprve nyní hvězdopravec připraví výpočty pro tzv. měsíční uzly a pro významné body zvířetníku ve vztahu k minulému zákazníkovu životu. Pokud astrolog odhalí ve svých postupech nějakou chybu, a je-li poctivý, začne znovu a hezky od začátku. Závěrem pak analyzované údaje může začít složitým způsobem vysvětlovat. V knize K. Fergusonové jsem nalezl zmínku o horoskopickém pokusu Tycha Braha. V roce 1572 (v 26 letech věku) vydal pro rok 1573 Astrologický meteorologický kalendář, což mne zaujalo. Ten začíná klasickou mytologii, stručně řečeno popisuje v něm vesmír zahrnující zemi, vodstvo, planety a Stvořitele (pokud jste se s tím ještě nesetkali, tak je netělesný, nezměrný, věčný, lidským chápáním nepostižitelný, všudepřítomný a nepřebývající na žádném konkrétním místě). Pokračuje v tom, že nebeské děje, zejména související s Měsícem, mají výrazný vliv na počasí. Ale přílišné spoléhání na spolehlivost předpovědí ve vztazích k nebeském dění se prý nevyplácí, protože jsou ovlivňovány pozemskými podmínky, které se místo od místa mění (což ještě dnes není každému zřejmé). Spíše se zajímal o rozdíly mezi předpovídaným a skutečným chodem počasí v místech pozorování, z nichž se snažil odvozovat vzájemné propojování Země a nebes. Kalendář rovněž obsahuje astronomické údaje. Zmiňuji se o tom proto, že v ročence předpovídal zatmění Měsíce dne Když Tycho zkoumal astrologický význam této události, zjistil, že zřejmě věští úmrtí dánského krále Frederika. Něco takového samozřejmě nebylo možné zveřejnit, i když by jeho splnění představovalo astrologický triumf. Na velmi prozíravou radu svých přátel se ve hvězdopraveckém výkladu proto omezil na málo srozumitelné astrologické formulace, které by se později daly tak či onak interpretovat. A pokud chcete vědět, jak vše dopadlo, pak vězte, že dánský král se nějak z předpovídané životní tragédie dokázal včas vykroutil. Měl jsem ještě v úmyslu uzavřít tuto část příspěvku konkrétními příklady o chorobné mánii ve hvězdopravectví u císařského generalissima A. Vadštejna ( ). Měl jsem však k dispozici pouze jeho biografii zpravovanou historikem J. Janáčkem ( Valdštejn a jeho doba, vydavatelství Svoboda v Praze, 1978) a v ní jsem našel jen něco málo obecných poznámek. Byla dobře známa jeho oddanost k astrologii, která dosahovala právě v posledních letech jeho života vysloveně psychopatickou podobu. Ve vévodových zavazadlech nebyly jen astronomické a astrologické přístroje, ale také amulety s astrologickými značkami nebo hliněný pohár, který by se prý rozpukl, pokud by se do něho nalil otrávený nápoj. Nejlépe jeho dvorní astrolog věděl, kolik úzkosti strávil jeho pán nad sestavovanými horoskopy a jak údajně nepříznivá konstelace hvězd odrazovala jednoho z nejslavnějších

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 36. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis č. 6/2014. konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin

Zápis č. 6/2014. konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin Zápis č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin 1. Úvodní slovo Jednání zahájil a vedl starosta obce Ing. Milan Žďárek. Přítomno 13

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5 Z Á P I S z XI. zasedání zastupitelstva obce v Březníku Datum: 25. 4. 2008 Hodina: 19.00 Místo: Obecní úřad Březník zasedací místnost Přítomni: Ing. J. Mojžíš, Mgr. Jiří Novák, J. Franěk, A. Fröhlich odešel

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 28.února 2011 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák,

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal, p. Vorlová, p. Frohlich Občané:

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 konaného dne 10. ledna 2013 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: DiS. Luboš Berger, Ing. Leoš Bláha,

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin Přítomni: Josef Horník, Mgr. Miroslava Krejčová, Marek Bareš, Danuše Bílková, Jaroslava Bucková, Eva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání:

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání: Městys Chudenice Zastupitelstvo městyse Chudenice Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 17.12.2014, od 19:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Přítomní zastupitelé: Mgr. Marcel

Více

Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu

Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu Přítomni: Ladislav Andrlík, Petra Dvořáková, Josef Jiruše, Ing. Milada Muffová, Ing.

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek, Stehlík Omluveni: Zapisovatel : Ing.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: 7. Strategický plán rozvoje obce Proboštov pro období 2015 2018

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: 7. Strategický plán rozvoje obce Proboštov pro období 2015 2018 Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na středu dne 29. 4. 2015 v 17 hodin v

Více

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky N Á V R H P R O G R A M U

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky N Á V R H P R O G R A M U ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Ing.

Více

OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 26.8.2015, sokolovna v Borové č.p. 90

OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 26.8.2015, sokolovna v Borové č.p. 90 OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 26.8.2015, sokolovna v Borové č.p. 90 Zahájeno v 19:08 hodin, ukončeno v 20:45 hod. Jednání vedla starostka obce

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou.

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou. Obec Drunče Zastupitelstvo obce Drunče ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 1/2006 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva,

Více

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 12. 1. 2015 v 18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych, Tomáš Matušák,

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více