Místní integrovaný program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místní integrovaný program"

Transkript

1 Místní integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí pro město - konečná verze září 25

2 ÚDAJE O ZAKÁZCE Hlavní řešitelská organizace: Agentura regionálního rozvoje Euroregionu Labe, o.p.s. Krajská energetická agentura Ústeckého kraje Rooseveltova 184/2, 4 1 Ústí nad Labem. IČO: Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú /3 Spolupracující organizace: Ascend, s.r.o. Korunní 859/18, 12 Praha 2 Nerudova 21, 45 2 I. IČO:27975 Bankovní spojení: /1 Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C., vložka SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/16, 4 1 Ústí nad Labem Vlkova 7, 13 Praha 3 IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú /3 Registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. A, vložka 15684, Zpracováno pro: Město Státní fond životního prostředí ČR Řešitelský tým: Ing. Petr Honskus Mgr. Jakub Bucek RNDr. Lubomír Paroha Ing. Jan Chott Olga Vonková Vedoucí projektu: Ing. Petr Honskus Arrel, o.p.s. 2 září 25

3 OBSAH 1.STANOVENÍ OBLASTI SE ZHORŠENOU KVALITOU OVZDUŠÍ NÁZEV OBLASTI A NÁZEV OBCE, KTERÝ PROGRAM ZPRACOVAL GEOGRAFICKÉ VYMEZENÍ OBLASTI VŠEOBECNÉ INFORMACE PODROBNĚJŠÍ POPIS OBLASTI A SOUČASNÉ TOPOGRAFICKÉ ÚDAJE CELKOVÁ ROZLOHA ÚZEMÍ OBLASTI A ROZLOHA ÚZEMÍ SE ZVLÁŠTĚ ZVÝŠENÝM ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ (KM2) A ODHAD POČTU OBYVATEL VYSTAVENÝCH ZVÝŠENÉMU ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SOUČASNÉ KLIMATICKÉ ÚDAJE O OBLASTI A JEJÍM OKOLÍ INFORMACE O ŽIVÝCH I NEŽIVÝCH CÍLOVÝCH OBJEKTECH PROGRAMU VYŽADUJÍCÍCH ZVLÁŠTNÍ OCHRANU OVZDUŠÍ, ÚDAJE O CITLIVÝCH SKUPINÁCH OBYVATELSTVA A EKOSYSTÉMECH Obyvatelé Národní parky a CHKO Městská a příměstská zeleň ODPOVĚDNÉ ORGÁNY DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ (IMISE) KONCENTRACE ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK ZJIŠTĚNÉ V PŘEDCHOZÍCH LETECH A AKTUÁLNÍ KONCENTRACE Posouzení znečištění Druh znečištění PROSTŘEDKY POUŽITÉ KE ZJIŠŤOVÁNÍ KONCENTRACÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK Měření Metodika modelování PŮVOD ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ (EMISE) - ÚDAJE O PLNĚNÍ EMISNÍCH LIMITŮ A ÚDAJE O PROVOZOVÁNÍ HLAVNÍCH EMISNÍCH ZDROJŮ VÝČET HLAVNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ PODLE KATEGORIÍ, DOPLNĚNÝ JEJICH GRAFICKÝM VYZNAČENÍM CELKOVÉ MNOŽSTVÍ EMISÍ PRODUKOVANÝCH HLAVNÍMI ZDROJI ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ (T/ROK) A CELKOVÉ MNOŽSTVÍ EMISÍ PRODUKOVANÉ VŠEMI ZDROJI V OBLASTI Komentář INFORMACE O ZNEČIŠTĚNÍ DÁLKOVĚ PŘENÁŠENÉM Z OKOLNÍCH OBLASTÍ ANALÝZA SITUACE VEDOUCÍ KE ZHORŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ POPIS EXISTUJÍCÍCH OPATŘENÍ PŘIJATÝCH KE ZVÝŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ VÝČET EXISTUJÍCÍCH OPATŘENÍ DOSAŽENÉ VÝSLEDKY A HODNOCENÍ DOPADU OPATŘENÍ SEZNAM A POPIS NOVĚ PŘIPRAVOVANÝCH OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ HORIZONTÁLNÍ PRŮŘEZOVÁ OPATŘENÍ OPATŘENÍ KE SNIŽOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU ZE SEKUNDÁRNÍ PRAŠNOSTI K ZÁTĚŽI PM OPATŘENÍ KE SNIŽOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU DOPRAVY K ZÁTĚŽI PM OPATŘENÍ KE SNIŽOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU DOMÁCNOSTÍ K ZÁTĚŽI PM DODATEK - VYHODNOCENÍ IMISNÍHO ZATÍŽENÍ ÚZEMÍ MĚSTA DĚČÍNA NA ZÁKLADĚ MĚŘENÍ A VYHODNOCENÍ SOUČASNÉ KVALITY OVZDUŠÍ VE VZTAHU KE VŠEM ZNEČIŠŤUJÍCÍM LÁTKÁM DLE ZÁKONA Č. 86/ HODNOCENÍ Z HLEDISKA OCHRANY ZDRAVÍ LIDÍ Oxid siřičitý - SO Suspendované částice frakce PM Oxid dusičitý - NO Olovo Oxid uhelnatý - CO Benzen Kadmium Amoniak Arsen... 5 Arrel, o.p.s. 3 září 25

4 9.1.1Nikl Rtuť Polycyklické aromatické uhlovodíky reprezentované benzo(a)pyrenem (BaP) Troposférický ozon Prašný spad Hodnocení z hlediska zvláštních imisních limitů HODNOCENÍ Z HLEDISKA OCHRANY EKOSYSTÉMŮ A VEGETACE Oxid siřičitý SO Oxidy dusíku NOx Troposférický ozon...6 Arrel, o.p.s. 4 září 25

5 SEZNAM ZKRATEK AIM-SRS AOT As CIL Cd CZT ČHMÚ EIA ERP EU hot-spots CHKO IRP LAT LV+MT MHD MIP MÚ MŽP Ni NOx, NO2 NV O3 OSZKO OŽP PAH BaP Pb PCB PCDD/F PM1 REZZO ŘSD SAP SFŽP SO2 SRS T.L. UAT TSP VOC ZP ZÚ Arrel, o.p.s. automatizovaný imisní monitoring smogový regulační systém expoziční limit pro ozón stanovený za účelem ochrany vegetace Arsen cílový imisní limit kadmium centrální zásobování teplem Český hydrometeorologický ústav hodnocení dopadů na životní prostředí emisní redukční potenciál Evropská unie tzv. horká místa (bod, místo, lokalita případně oblast, kde dochází k překračování imisních limitů) Správa chráněné krajinné oblasti imisní redukční potenciál dolní mez pro vyhodnocování znečištění ovzduší limitní hodnota zvýšená o mez tolerance městská hromadná doprava místní integrovaný program Městský úřad Ministerstvo životního prostředí nikl oxidy dusíku, oxid dusičitý nařízení vlády troposférický ozon oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší odbor životního prostředí polycyklické aromatické uhlovodíky, representují se benzo(a)pyrenem BaP Olovo polychlorované bifenyly polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany, sloučeniny nebezpečné svou vysokou toxicitou a obtížnou odbouratelností prachové částice registr zdrojů znečišťování ovzduší Ředitelství silnic a dálnic souhrnný akční program Státní fond životního prostředí oxid siřičitý smogový regulační systém tuhé látky horní mez pro vyhodnocování znečištění ovzduší prachové částice celkem těkavé organické látky zemní plyn Zdravotní ústav 5 září 25

6 1.Stanovení oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 1.1Název oblasti a název obce, který program zpracoval Program zpracovalo město pro území obce. MŽP bylo zveřejněno vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší zpracované na základě dat z roku 21, 22 a 23. Podle uvedených materiálů (viz příslušný výběr z těchto materiálů v následujících tabulkách) patří území města a do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, jak z hlediska ochrany zdraví, tak z hlediska ochrany ekosystémů a vegetace. Z hlediska ochrany zdraví byl na území města a v roce 23 překročen roční i 24hodinový imisní limit PM1 včetně mezí tolerance na 2,7% plochy území města. Roční hodnota imisního limitu PM1 byla překročena v roce 23 na 5,4% plochy území města (viz obrázek 1 v Příloze) a hodnota 24hodinového imisního limitu byla překročena v r.21 na 16,2%, v r. 22 na 13,5% a v r.23 na 18,9% (viz obrázek 2 v Příloze) plochy území města. Podle údajů z r. 21 byl v roce 21 překročen ještě roční imisní limit benzenu na 2,7% plochy území města. Celkem byly imisní limity pro ochranu lidského zdraví překročeny v r. 21 na 16,2%, v r.22 na 13,5% a v r.23 na 18,9% plochy území města (v centrální údolní části města, viz obrázek 3 v Příloze). V r. 23 dále došlo na 27% území města k překročení cílového imisního limitu pro přízemní ozon z hlediska lidského zdraví (3letý průměr podle Nař. vlády č.35/22sb.). Problematika ozónu by ale měla být řešena, podle Nařízení vlády č.35/22 Sb. 5 odst.2, v rámci národního programu snižování emisí prekurzorů troposférického ozonu, jak bylo v úvodu uvedeno. Do území města a zasahuje CHKO Labské pískovce a CHKO České středohoří. Z hlediska ochrany ekosystémů byl na území města a překročen roční imisní limit NOx pro ochranu ekosystémů v r. 21 na 18,9%, v r.22 na 2,7% a v r.23 na 1,8% plochy území města (v centrální údolní části města, viz obrázek 4 v Příloze). Z hlediska ochrany vegetace byl na území města a překročen cílový imisní limit AOT4 pro ozon v r.23 na 1,8% plochy území města (v severozápadní horské části města, viz obrázek 5 v Příloze). Níže jsou v tabulkách uvedeny příslušné části tabulek z Věstníků MŽP a podkladů pro r.23 týkající se města a ve vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší a v Příloze jsou uvedeny příslušné části podkladových imisních map ČHMÚ (obrázky 1 až 5). Tabulka 1: Překročení limitní hodnoty a meze tolerance LV+MT pro ochranu zdraví lidí v rámci obcí ČR ve smyslu zákona 86/22 Sb. v roce 21 až 23 - % plochy obce SO2 24h průměr PM1 roční NO2 roční průměr (>125 µg.m-3, průměr -3 (>4 µg.m ) >3x/rok) (> 43,2 µg.m-3) Rok Obec Rok Obec BaP (<,1 µg.m-3) Arrel, o.p.s PM1 36. nejvyšší 24h průměr (> 6 µg.m-3, >35x/rok) Benzen (> 5 µg.m-3) Cd Ni As (<,5 µg.m-3) (<,2 µg.m-3) (<,6 µg.m-3) září 25 - Souhrn 2.7

7 Tabulka 2: Překročení limitní hodnoty pro ochranu zdraví lidí v rámci obcí ČR ve smyslu zákona 86/22 Sb. v roce 21 až 23 - % plochy obce Rok Obec Rok Obec SO2 24h průměr NO2 roční průměr PM1 roční průměr (>125 µg.m-3, (>4 µg.m-3) (> 43,2 µg.m-3) >3x/rok) BaP (<,1 µg.m-3) - PM1 36. nejvyšší 24h průměr Benzen (> 6 µg.m-3, 5 µg.m-3) >35x/rok) Cd Ni (< As (<,5 µg.m-3),2 µg.m-3) (<,6 µg.m-3) Souhrn Tabulka 3: Překročení cílového imisního limitu O3 pro ochranu zdraví v rámci obcí ČR ve smyslu zákona 86/22 Sb. v roce 23 - % plochy obce Obec O3 max. denní 8h klouzavý průměr (> 12 µg.m-3 >25x/3 roky) 27. Tabulka 4: Podíly území pro ochranu ekosystémů a vegetace s překročením LV v rámci obcí ČR ve smyslu zákona 86/22 Sb. v roce 21 až 23 - % plochy obce Rok Obec SO2 zimní průměr (> 2 µg/m3) NOx roční průměr (> 3 µg/m3) ,9 2,7 1,8 * toto vyhodnocení na procenta rozlohy obcí se poprvé provádělo za rok 23 Arrel, o.p.s. 7 září 25 AOT4 µg.m-3.h) 21,6* (> 18 (>

8 1.2Geografické vymezení oblasti Město leží 23 km severovýchodně od Ústí nad Labem. Obrázek 1: Území města (včetně členění po UO) Arrel, o.p.s. 8 září 25

9 Soupis měřících stanic ke zjišťování imisí na území oblasti: Tabulka 5: Přehled měřicích stanic na území města a v jeho blízkém okolí Poř.č. stanice Provozovatel stanice Stanice Měřené znečišťující látky Stanice zrušena dne 1 OHS (kont. manuální-tk měření) ZÚ 2 3 Oblouková (kont. manuální měření) ZÚ SO2, SPM, NO2, Pb, Cd, As, Ni, O3*, NOX SO Jílové (kont. manuální měření) ZÚ SO2 4 (AIM-SRS měření) cca. 2km od katastru ČHMÚ SO2, PM1, NO2, O3, NOX 5 (AIM-SRS měření) ČHMÚ SO2, PM1, NO2, CO, NOX Stanice se znečišťujícími látkami, které se neměří v katastru města 6 Ústí n.l. Pasteurova ul. (kont. manuální měření) ZÚ BZN, BaP 7 Lovosice -MÚ (kont. manuální měření) ZÚ NH3 8 Ústí n.l. město (AIM-SRS měření) ČHMÚ Hg Zrušené stanice použité v dlouhodobém hodnocení vývoje znečištění ovzduší 9 Boletice (manuální měření) ČHMÚ SO Jílové (manuální měření) ČHMÚ SO Maxičky (manuální měření) ČHMÚ SO Buková Hora (manuální měření) ČHMÚ SO2, SPM, NOX * nízký počet naměřených dat - nelze použít pro vyhodnocování Obrázek 2: Mapa měřicích stanic na území města a v jeho blízkém okolí Arrel, o.p.s. 9 září 25

10 2.Všeobecné informace Informace jsou čerpány zejména z internetových stránek města a Ústeckého kraje, z rozvojových a koncepčních dokumentů města a Kraje a z ČHMÚ. 2.1Podrobnější popis oblasti a současné topografické údaje Město se rozprostírá v široké kotlině na obou březích Labe a je nejníže položeným městem České republiky (135 m n.m.). Současná městská aglomerace vznikla postupnou integrací sedmačtyřiceti obcí a osad. Na jejím počátku stálo sloučení (1942) starého historického města a na pravém břehu Labe s mladým průmyslovým městem Podmokly, které po roce 185 vyrostlo na levém břehu. Území města tvoří soubor 22 katastrálních území o celkové rozloze cca 12 tisíc ha s cca 53 tisíci trvale bydlícími občany: Tabulka 6: Správní členění města a KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Boletice nad Labem Křešice Nebočady Březiny Chlum Folknáře Nové Město Staré Město Vilsnice Chrochvice Podmokly Horní Oldřichov Bynov Bělá Maxičky Prostřední Žleb Loubí Dolní Žleb Krásný Studenec Hoštice Lesná Velká Veleň Celkem PLOCHA V HA 256,55 391,15 276,46 434,4 343,75 245,6 461,83 295,13 334,3 146,39 69, 142, ,48 563,8 1854, 1115,22 47,3 19,63 591,91 255,5 346,6 369, ,7 Město se dělí na 34 částí, a to I XXXIII a XXXV. Město spadá do Ústeckého kraje. Základní informace: Počet částí: 34 Katastrální výměra: 1184 ha Počet obyvatel: 5258 Z toho v produkt. věku: Průměrný věk: 37 Město se rozkládá na ploše 1184 ha, má 5258 obyvatel (SLDB 21), což představuje průměrnou hustotu obyvatelstva 441 obyv./ km2. Celkový přírůstek dosahuje v ě za rok 23 záporné hodnoty (-97) přirozený přírůstek 26, migrační saldo V produktivním věku jsou v ě téměř dvě třetiny obyvatelstva (66,2 %). Podíl osob v poproduktivním věku 6 let a více (17,6%) je vyšší než podíl obyvatel do 14 let (16,2%). Arrel, o.p.s. 1 září 25

11 Charakteristika oblasti : Tabulka 7: Základní charakteristické ukazatele oblasti Velikost území oblasti (ha) Počet obyvatel (11/99) 1183, Zemědělsk á půda (ha) 289,7 Lesní pozemky (ha) 781,1 Vodní plochy (ha) 29,2 Zastavěná pl. hosp. obj. 346 Ostatní užitná Plocha Hustota obyv. obyv. / km2 1195,6 Současné topografické údaje : leží na 5 47' severní šířky a 14 13' východní délky nadmořská výška a je 132 m n. mořem Pro sko je charakteristická značná členitost krajiny, a to jak ve smyslu vertikální členitosti, tak i množstvím krajinných forem. Nejnižším bodem je místo při výtoku Labe u Hřenska (115 m n.m.), naopak nejvýše položenými místy jsou vrcholy Lužických hor (792 mn.m.). Značná část rozlohy okresu, cca ľ, leží v chráněných krajinných oblastech Labské pískovce, České Středohoří a Lužické hory. Labské pískovce patří mezi nejmohutnější pískovcová území s největšími skalními útvary v Evropě. Toto území je chráněno Národním parkem České Švýcarsko a Chráněnou krajinnou oblastí Labské pískovce. CHKO České středohoří zasahuje do děčínského okresu pouze svým severním cípem. Místní flóra je považována za jednu z nejbohatších oblastí v České republice. Pro CHKO Lužické hory je charakteristické pohoří vrchovinného typu, zasahující do okresu svou západní částí. sko Hranice oblasti jsou přibližně shodné s vymezením ské vrchoviny, probíhá od sníženého severovýchodního konce Krušných hor od Petrovic přes Nakléřovský průsmyk do údolí Jílovského potoka. Tento potok je jižní hranicí až po své ústí v ě. Na pravém břehu Labe tvoří rozhraní údolí řeky Ploučnice po Benešov n. Pl., pokračuje údolím řeky Bystré a přes ploučnicko-kamenické rozvodí na Českou Kamenici a dále proti proudu Kamenice na Kytlici a přes rozvodí v Lužických horách u železniční stanice Jedlová do údolí Lužničky (Podlužský potok) až po státní hranici s Německem v Dolním Podluží. Na geologickém složení území se podílejí z největší části druhohorní usazeniny (ská vrchovina, tj. CHKO Labské pískovce s spolu Národním parkem České Švýcarsko) a horniny lužického žulového plutonu (Šluknovská pahorkatina). Tvarově významné jsou třetihorní sopečné horniny (okraj Českého středohoří). Ve velmi malé míře je zastoupeno tzv. krušnohorské kristalinikum (Petrovice a Tisá, labská zóna mezi em a Dolním Žlebem). ská vrchovina (278 km2) zaujímá níže položený reliéf mezi Krušnými horami a Lužickými horami. Šíří se na území Německa (Elbsandsteigebirge). Na jihu se ská vrchovina stýká s Českým Arrel, o.p.s. 11 září

12 středohořím. ské stěny na jihozápadě ské vrchoviny vytvářejí rozsáhlou pískovcovitou kru. Výškové rozpětí dosahuje hodnoty 67m ( m). Území zaujímající plochu 199 kilometrů čtverečních, se člení na dva okresky - Sněžnickou hornatinu a Růžovskou vrchovinu. Sněžnická hornatina v západní části ských stěn se vyznačuje reliéfem strukturních plošin a rozbrázděných nepříliš hustou síti údolí, mající místy kaňonovitý tvar. Na západě území se rozkládají Tiské stěny (613 m) - nejdokonalejší skalní město ské vrchoviny s četnými tvary zvětrávání: skalní brány, okna, hřiby aj. Malá okrajová skalní města lemují sníženinu u Ostrova (Volské kameny, Ostrovské skály) a Rájce, severně od Tiských stěn jsou Severní stěny. Východně od Tisé se zvedá rozsáhlá plošina Nad Stěnami s Holým vrchem (528 m). Nejvyšší hora ské vrchoviny a zároveň její tvarovou dominantou je ský (723 m). Stolová hora s okrajovými stěnami a úpatními sutěmi. Na pravém břehu Labe patří k Sněžnické hornatině Růžový hřeben (433 m) s řadou pozoruhodných tvarů (Sluneční brána, aj.). Vysoké stěny v horních částech labského kaňonu jsou tektonicky silně porušené; místy vznikly zajímavé sloupy a věže (Mnich, Jeptiška). Pískovce při Jílovském potoku vytvářejí nesouměrný reliéf sklánějících se hřebenů (Písečný vrch, Pastýřská stěna). Růžovská vrchovina zaujímá území na východ od Labe po úpatí Jetřichovických stěn. Tvarovou dominantou je čedičový Růžovský vrch (619 m). Jetřichovické stěny (79 km2) vytvářejí velmi silně rozčleněné, výše položené, území s hustou sítí kaňonovitých údolí v povodí Křivnice a Kamenice. Nejvyšší místa tvoří pískovcové suky, často podmíněné skrytými čedičovými tělesy, jako jsou Jedlina (49 m), Suchý vrch (481 m), Hřebenec (478 m), aj. Na jihu vystupují skalní stěny (Stříbrné stěny, Křídelní stěna). Na tomto území jsou i malá skalní města. Z tvarů zvětrávání je nejznámější Pravčická brána (serovýchodně od Hřenska), široká 26,5 m a vysoká 16 m. Bizarní pískovcové tvary se rozkládají především u Ostrohu. Lužické hory zasahují do popisovaného území svou západní částí patřící k podcelkům Lužického hřbetu a Kytlické hornatině. Lužické hory budují převážně pískovce, prostoupené čedičem a znělcem. Lužický hřbet vytváří členitou vrchovinu s četnými kupolovitými a kuželovitými vrchy (Jedlová 774 m, Tolštejn 67 m, Malý Stožec 665 m aj.). Zajímavý je též Vápencový vrch (opravdu se tak jmenuje - je z jurského vápence - měří 548 m). Kytlická hornatina má výškové rozpětí 446 m ( m). Základními povrchovými tvary jsou kupovité vrchy a hory, místy se skalními stěnami, balvanovými haldami a suťovými poli. Dominantní hornatiny jsou, z čediče: Studenec (736 m), Javor (693 m), Zlatý vrch (657 m), Jehla (478 m), ze znělce: Velká Tisová (692 m), Sokol (668 m), Srní hora (657 m) aj. Šluknovská pahorkatina (276 km2) vyplňuje uzemí Šluknovského výběžku na sever od Lužických hor a ské vrchoviny. Výškové rozpětí je 36 m ( m). Severně od vsi Severní, leží nejsevernější místo ČR ' 2". Na horninách žulového masívu zde vznikla členitá pahorkatina s mírně až středně ukloněným reliéfem širokých údolí v povodí Labe, Sprévy a Lužické Nisy. Arrel, o.p.s. 12 září 25

13 Dominantami kraje jsou Hrazený (68 m - čedič), Vlčí hora (581 m - tefrit), Dymník (515 m - čedič), rozlehlý plochý čedičový hřeben (543 m) mezi Studánkou a Dolním Podlužím, Špičák (545 m - znělec). Do nižšího území Šluknovské pahorkatiny pronikl ve starších čtvrtohorách pevninský ledovec. Zanechal po sobě zbytky štěrků a písků. Do Českého středohoří spadá Verneřické středohoří, Benešovské středohoří, Dobrnská vrchovina, ská a Habartická kotlina. Jde o území tvořené převážně tefritem a čedičem. Mezi dominantami kraje patří hřbet Dobrné (532 m), v ské kotlině Sokolí vrch (512 m), Pustý vrch (499 m) a na severu Popovičský vrch (527m). Habartická kotlina je erozní sníženina při Bystré na křídových pískovcích a slínovcích s drobnými sopečnými tělesy, např.: Olešský vrch (355 m). 2.2Celková rozloha území oblasti a rozloha území se zvláště zvýšeným znečištěním ovzduší (km2) a odhad počtu obyvatel vystavených zvýšenému znečištění ovzduší Z hlediska ochrany zdraví byl na území města a v roce 23 překročen roční i 24hodinový imisní limit PM1 včetně mezí tolerance na 2,7% plochy území města. Roční hodnota imisního limitu PM1 byla překročena v roce 23 na 5,4% plochy území města a hodnota 24hodinového imisního limitu byla překročena v r.21 na 16,2%, v r.22 na 13,5% a v r.23 na 18,9% plochy území města. Podle údajů z r.21 byl v roce 21 překročen ještě roční imisní limit benzenu na 2,7% plochy území města. Celkem byly imisní limity pro ochranu lidského zdraví překročeny v r. 21 na 16,2%, v r.22 na 13,5% a v r.23 na 18,9% plochy území města (v centrální údolní části města). V r.23 dále došlo na 27% území města k překročení cílového imisního limitu pro přízemní ozon z hlediska lidského zdraví (3letý průměr podle Nař. vlády č.35/22sb.). Problematika ozónu by ale měla být řešena, podle Nařízení vlády č.35/22 Sb. 5 odst.2, v rámci národního programu snižování emisí prekurzorů troposférického ozonu. Do území města a zasahuje CHKO Labské pískovce a CHKO České středohoří. Z hlediska ochrany ekosystémů byl na území města a překročen roční imisní limit NOx pro ochranu ekosystémů v r.21 na 18,9%, v r.22 na 2,7% a v r.23 na 1,8% plochy území. Z hlediska ochrany vegetace byl na území města a překročen cílový imisní limit AOT4 pro ozon v r.23 na 1,8% plochy území města (v severozápadní horské části města). 2.3Současné klimatické údaje o oblasti a jejím okolí Imisní zatížení je závislé jednak na množství emisí na území města a v jeho blízkém i dalekém okolí, jednak na meteorologické situaci. Proto je důležité, kromě sledování emisí, sledovat i vývoj rozptylových podmínek a teplotu, hlavně v zimním období. Tyto údaje sleduje a vyhodnocuje Český hydrometeorologický ústav ČHMÚ, který má na území města 2 stanice AIM ( a ) Geografická poloha a geomorfologická stavba sledovaného území určuje základní rysy klimatu. Na velké části území převládá mírně teplé podnebí s krátkou a mírnou zimou a s krátkým přechodným obdobím. Průměrná roční teplota vzduchu je cca 8C a průměrný roční úhrn srážek se pohybuje v rozmezí 7-8 mm. Poloha a a jeho okolí v labském údolí také způsobuje při inverzním zvrstvení vzduchu častější výskyt mlh. Tabulka 8: Větrná růžice (, 23 Třídy rychlosti 1 Rychlost v m/s (, -,5) 2 <,5-2,5) 3 < 2,5-7,5) 4 < 7,5-1,) 5 < 1, - ) Arrel, o.p.s. S SV V JV J JZ Z SZ 1,2 4,2 5, 8,, 1,28 5, 5,75 4,94 1,52 1,37 1,81 1,34,37 18,83 19,68 13,86 5,98 7,19 8,9 7,87, 73,48,44,58,24,11,6 3,11 3,7, 7,69,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13 září 25 Bezvětří Součet

14 5,5 3 7,47 25,26 19,4 7,61 8,62 13,82 12,28,37 Obrázek 3: Větrná růžice ze stanice AIM S 25 2 SZ SV Z V JZ JV J 2 21 Obrázek 4: Větrná růžice ze stanice AIM Arrel, o.p.s. 14 září CALM: % % % % % 1,

15 S 3 25 SZ SV Z V JZ CALM: % 2-7.5% % % % JV J Tabulka 9: Další klimatické údaje (, 23): měsíc průměrná teplota vzduchu 2m (C) -,66-1,96 5,64 9,84 17,14 21,84 2,94 22,14 15,54 7,24 6,4 Arrel, o.p.s. vlhkost vzduchu (%) atmosférický tlak (hpa) 87,8 8,5 75,3 64,9 7,9 64,5 73,1 62,8 74,8 82,6 89, 85,8 988,5 996,1 996,5 989,8 99,9 989,7 989,9 99,2 993,3 986,9 992, 992, 15 září 25

16 2.4Informace o živých i neživých cílových objektech programu vyžadujících zvláštní ochranu ovzduší, údaje o citlivých skupinách obyvatelstva a ekosystémech 2.4.1Obyvatelé Základní cílovou skupinou jsou obyvatelé všech řešených obcí. Zvláštní pozornost vyžaduje území na kterém se rozkládá Nemocnice Národní parky a CHKO Do území města a zasahuje CHKO Labské pískovce a CHKO České středohoří. CHKO Labské pískovce Tato chráněná krajinná oblast vznikla v roce 1979 výnosem MK ČSR čj 4946/72 ze dne Rozkládá se na území 324 km2. Je to území sousedící s CHKO Lužické hory a CHKO České středohoří. Zvláštností je zde to, že na relativně malém území jsou velice rozdílné podmínky. Především je zde výrazný skok mezi minimální a maximální nadmořskou výškou tj.:115 m.n.m (zde Labe opouští republiku) a maximální 723 m.n.m. (ský ). Základní horninou je zde především pískovec jenž dal CHKO název, čedičové výlevy a na okrajích žula. Na skalní masívy působí průměrné roční srážky 6-9 mm. Také teploty nejsou nijak vysoké, roční průměr činí 6-8 C. Skalní masívy Labských pískovců vznikly zhruba před 1 mil. let v křídovém období druhohor. Toto území bylo z velké části zaplavené mělkým mořem. Z okolní pevniny docházelo k nánosům jílů a písků. Ty se na dně moře ukládaly a poté zpevnily. Tím vznikla deska široká až 1 km. Ke konci křídy se zvedlo mořské dno a voda ustoupila. Sopečná činnost výrazná v Českém středohoří, okrajově také jako jeden z vedlejších důsledků způsobila že deska byla rozlámaná na soustavu souvrstvích zlomů. Tyto pískovcové kry pak byly následně ještě zpevněny výlevy sopečné lávy.za současný vzhled pískovcového masívu mohou hlavně erozivní síly, především vítr a voda. CHKO České středohoří CHKO České středohoří je nejrozsáhlejší chráněnou krajinnou oblastí v Čechách. Její jedinečnost je dána především značnou výškovou členitostí a unikátním reliéfem.dochovala se zde rozmanitá rostlinná a živočišná společenstva i zbytky původní vegetace. Převažují zde dubohabrové lesy a ve vyšších a vlhčích polohách bučiny. Mezi rostlinstvem jsou významná společenství travnatých strání stepního a lesostepního charakteru. Roste tu okolo 12 druhů vyšších rostlin, z nichž mnohé jsou zvlášť chráněny. České středohoří se dělí na dva podcelky: Verneřické (leží převážně na pravém břehu Labe a zasahuje na území ska a Milešovské (levý břeh Labe) Městská a příměstská zeleň ZOO Je situována na Pastýřské stěně ( IV) má přes 6 hektarů a okolo 13 druhů zvířat. Arrel, o.p.s. 16 září 25

17 3.Odpovědné orgány Oblastní inspektorát ČIŽP ÚSTÍ NAD LABEM Výstupní 1644, 4 7 Ústí nad Labem Tel.: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem územní pracoviště Březinova 3, Vedoucí územního pracoviště: MUDr. Jan Bechyně Tel.: Městský úřad Mírové náměstí 5, IV Odbor životního prostředí vedoucí odboru: Mgr. Jiří Hykš Tel.: Odbor rozvoje vedoucí odboru: Ing. Jančová Věra Tel.: ( ) Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 4 2 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství vedoucí odboru: Ing.arch. Jan Zadražil Tel.: Odbor regionálního rozvoje vedoucí odboru: RNDr. Zuzana Kadlecová, Tel.: ČHMÚ pobočka Ústí nad Labem poštovní přihrádka 2, Kočkovská 18, 4 11 Ústí nad Labem Tel.: OVSS IV Chomutov Školní 5335, Chomutov RNDr. Margita Abtová Tel.: Krajské pracoviště SFŽP W. Churchilla 4, 4 1 Ústí nad Labem Ing. Jana Choutková Tel.: Správa CHKO Labské pískovce Teplická 424/69, 45 2 Tel.: , Správa CHKO České středohoří Michalská 26/14, Litoměřice Tel.: Arrel, o.p.s. 17 září 25

18 4.Druh a posouzení znečištění ovzduší (imise) 4.1Koncentrace znečišťujících látek zjištěné v předchozích letech a aktuální koncentrace 4.1.1Posouzení znečištění Hodnocené látky (ochrana zdraví): Oxid siřičitý, suspendované částice (PM1), oxid dusičitý, olovo, oxid uhelnatý, benzen, kadmium, amoniak, arsen, nikl, rtuť, polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako benzo(a)pyren, troposférický ozon, prašný spad. Překročení imisních limitů zvětšených o meze tolerance: Roční imisní limit PM1 24hodinový imisní limit PM1 Překročení imisních limitů: Roční imisní limit PM1 24hodinový imisní limit PM1 Cílový imisní limit pro ozon Překročení zvláštních imisních limitů (r.23): Ozon upozornění 3x Hodnocené látky (ochrana ekosystémů a vegetace) Oxid siřičitý, oxidy dusíku, troposférický ozon. Překročení imisních limitů: Roční imisní limit NOx Cílový imisní limit pro ozon (AOT4) Na základě hodnocení do r.23 kvalita ovzduší v ě nevyhovuje z hlediska znečištění suspendovanými částicemi PM1 a troposférickým ozonem. Dále je uvedeno překročení ekolimitu NOx, k překročení došlo ale pouze v centru města a nikoliv v ekosystémech ve smyslu zákona. Jak se dalo očekávat nejvíce zatížené se jeví údolní části centra města a navazujícího okolí, zejména v okolí frekventovaných dopravních tahů a průmyslových podniků. Tyto části města byly nadměrně znečištěny zejména suspendovanými částicemi PM1. Výše položené části města byly nadměrně zatíženy znečištěním troposférickým ozonem a v menší míře znečištěním PM Druh znečištění Viz kapitola 9 - DODATEK. Arrel, o.p.s. 18 září 25

19 4.2Prostředky použité ke zjišťování koncentrací znečišťujících látek 4.2.1Měření Podobně jako na jiných místech republiky sahají začátky monitorování kvality ovzduší v ě a okolí minimálně do poloviny dvacátého století. Měření prováděly kromě hygienické služby a hydrometeorologického ústavu ještě další organizace většinou ve spolupráci s městem. V ě byly také vyráběny analyzátory ovzduší (ZPA ) pracující na coulografickém principu. Imisní situace v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století se vyznačovala výskytem poměrně vysokých koncentrací tzv. základních znečišťujících látek SO2 a prašného aerosolu.. Této situaci bylo také přizpůsobeno měření. Většinou se tedy měřil SO2 a prach manuálními metodami a později také SO2 a NOx analyzátory. Databáze Informačního systému kvality ovzduší, která je nepřímo základním zdrojem údajů i pro tuto zprávu, obsahuje údaje o znečištění ovzduší od roku 1971, ale dostala se do ní pouze část v minulosti naměřených dat. Trvající vysoké koncentrace znečišťujících látek v osmdesátých a v první polovině devadesátých let vedly následně k nutnosti provedení základních ekologických opatření na velkých zdrojích emisí. Současně s tím bylo nutno monitorovat imisní situaci v reálném čase a v případě smogových situací informovat obyvatelstvo a dělat opatření na zdrojích. Za tímto účelem byla vybudována měřicí síť stanic automatizovaného imisního monitoringu (AIM), která umožňuje přenos a zveřejňování aktuálních dat o imisní situaci. V osmdesátých a na přelomu osmdesátých a devadesátých let měřil monitoring pomocí coulografických analyzátorů SO2 a NOx a výsledky měření byly využívány pouze v rámci smogového a regulačního systému. Jedna stanice tohoto monitoringu byla umístěna také v ě. Od r byl uveden do provozu nový modernější AIM. Jedna ze stanic této nové sítě AIM měří v ě a jedna v horské oblasti nedaleko ského u. Stanice AIM jsou vybaveny moderními analyzátory pracujícími většinou na spektrometrickém principu, kalibrační jednotkou, přenosem dat a většinou i meteorologickými čidly. Novým Zákonem o ochraně ovzduší, který vychází z direktiv Evropské unie, bylo od r. 22 pozměněno a rozšířeno spektrum sledovaných látek i způsoby vyhodnocování kvality ovzduší (nové imisní limity atd.). Na tyto změny musí v rámci prováděných měření a hodnocení příslušné organizace reagovat. Na základě státních i projektových (PHARE) finančních prostředků ČHMÚ od r. 22 přestavuje měřicí sítě, systémy zpracování dat a informační výstupy v rámci Informačního systému kvality ovzduší tak, aby mohl zejména veřejnosti, správním orgánům a prostřednictvím MŽP orgánům Evropské unie poskytnout odpovídající informace ve smyslu zákona a direktiv EU. Většina těchto informací je v současnosti k dispozici ve sdělovacích prostředcích, na internetu a v ročních zprávách ČHMÚ. Informační systém kvality ovzduší a roční zprávy ČHMÚ zahrnují i imisní data naměřená ostatními organizacemi, které do systému svá data dodávají (např. ČEZ, SZÚ, VÚLHM, VÚRV, ZÚ). Rovněž tato zpráva je vypracována, jak bylo uvedeno, na základě možností současného monitoringu kvality ovzduší a na základě uvedených informačních výstupů. V současnosti sleduje kvalitu ovzduší v ě kromě ČHMÚ také Zdravotní ústav. Zdravotní ústav má v provozu měřicí stanici -OHS (přehled a mapa měřicích stanic v kapitole 1). Z provedené analýzy imisního zatížení území města a a vyhodnocení současné kvality ovzduší ve vztahu ke všem znečišťujícím látkám dle Zákona č. 86/22 vyplývá i požadovaný způsob sledování kvality ovzduší v ě v současnosti. Látky které by bylo třeba sledovat měřením (zjištěné hodnoty leží nad horní mezí posuzování nebo na úrovni mezi dolní a horní mezí posuzování ): Oxid siřičitý, suspendované částice PM1, oxid dusičitý, oxidy dusíku, benzen, arsen, nikl, benzo(a)pyren, troposférický ozon. Látky k jejichž posuzování by bylo možno použít modelování nebo odborný odhad (zjištěné hodnoty leží pod dolní mezí posuzování): Olovo, oxid uhelnatý, kadmium, amoniak, rtuť, prašný spad. Arrel, o.p.s. 19 září 25

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí HSRM dne 11. 5. 2015 Most Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji rozdílnost kraje z hlediska přírodních podmínek i hospodářství, Krušné

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 12 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 12 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

ÚP Liberec - Koncept - Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie

ÚP Liberec - Koncept - Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Část díla: Pořizovatel: Územní plán Liberec - Koncept Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie Magistrát města Liberec

Více

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos Měření znečištění ovzduší, meteorologicko-imisní imisní vztahy, transhraniční přenos Zdeněk Blažek, Libor Černikovský, Blanka Krejčí, Vladimíra Volná Český hydrometeorologický ústav Aktivity ČHMÚ v projektu

Více

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy Legislativa v ochraně venkovního ovzduší a měření suspendovaných částic frakce PM 10 resp. PM 2,5 Jiří Morávek, odbor ochrany ovzduší MŽP» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 14 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 14 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Program 1 snižování emisí Jihočeského kraje

Program 1 snižování emisí Jihočeského kraje Příloha č. 1 k Nařízení Jihočeského kraje č. 4 /2005, kterým se vydává Program snižování emisí Jihočeského kraje a Program ke zlepšování kvality ovzduší Jihočeského kraje Obsah: Program 1 snižování emisí

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko -Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu = projekt AIR SILESIA

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko -Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu = projekt AIR SILESIA Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko -Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu = projekt AIR SILESIA Lucie Hellebrandová Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 1 Základní údaje

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji Ing. Marek Bruštík Hrotovice, 24.10.2014 Obsah Princip kotlíkové dotace Proč se zaměřujeme na výměnu starých kotlů? Proč motivovat

Více

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2007

Více

PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/

PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/ gr.j.mareš Podnebí EU-OP VK VY_32_INOVACE_656 PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/ POČASÍ-AKTUÁLNÍ STAV OVZDUŠÍ NA URČITÉM MÍSTĚ PODNEBÍ-PRŮMĚR.STAV OVZDUŠÍ NA URČITÉM MÍSTĚ

Více

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší)

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší) Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší 2011 (sněmovní tisk č. 449/0) Základní charakteristiky navrhované právní úpravy (k 18. říjnu 2011 v PS Parlamentu ČR 2. čtení) I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI

Více

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje Obsah 1. ÚVOD... 4 2. SROVNÁNÍ PROTOTYPŮ JEDNOTLIVÝCH SOUBORŮ S PODPISEM ZDROJE... 4 2.1 POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY... 4 2.2 TĚŽKÉ KOVY...

Více

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR ROK 2014 1 I. ÚVOD Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko

pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko Rozptylová studie pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko červenec 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Účel studie... 3 1.2. Vstupní údaje... 3 2. Zdroje znečišťování ovzduší... 4

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA Červen 2013 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í... 3 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2 INFORMACE

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09.

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09. Shrnutí projektu Ostrava, Katowice, Zabrze - červenec 2013 Projekt je unikátní nejen rozsahem zpracovaných informací, ale rovněž rozsahem spolupráce českých a polských institucí. Poprvé byly informace

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014 Vyhodnocení ankety 7. zasedání OPS 6. 6. 2014 - hlasování členů OPS Parametry nízkoemisní zóny pro potřeby vypracování návrhu obecně závazné

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Odborný seminář ISPOP OVZDUŠÍ A VODA OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 Agenda ovzduší Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace: Změny legislativy s dopadem na ohlašování agendy ovzduší povinnosti

Více

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Zlepšen ení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Ostrava 29. června 2010 O projektu Název prioritní osy a oblasti podpory: Posilování dostupnosti, ochrana ŽP

Více

autor Možnosti měst a obcí při ochraně ovzduší Konkrétní opatření v Táboře

autor Možnosti měst a obcí při ochraně ovzduší Konkrétní opatření v Táboře autor Možnosti měst a obcí při ochraně ovzduší Konkrétní opatření v Táboře Ekonomické nástroje závislé na rozpočtovém určení daní a dalších příjmech obce: finanční podpory přechodu domácností na zásobování

Více

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj Rozloha: 5 335 km 2 Počet obyvatel: 827 223 obyv. Hustota zalidnění: 155 obyv./ km 2 Sídlo krajského úřadu: Ústí nad Labem Okresy: 7 Ústí nad Labem, Most, Chomutov, Louny,

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a Autor Bc. Radek Jareš Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze Blok BK12 - Informatika, osvěta a práce s veřejností Datum Červenec

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina

Program ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina OBSAH ÚVOD... 4 A. MÍSTO PŘEKROČENÍ LIMITNÍCH HODNOT... 6 A.1. VYMEZENÍ ZÓNY, POPIS REGIONU A DALŠÍ ÚDAJE... 6 A.2. MAPA... 8 A.3. STAVEBNÍ ÚŘADY V KRAJI VYSOČINA... 8 A.4. MĚŘÍCÍ STANICE (MAPA, GEOGRAFICKÉ

Více

PROGRAM ZEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ AGLOMERACE PRAHA CZ01 ČERVENEC, 2015

PROGRAM ZEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ AGLOMERACE PRAHA CZ01 ČERVENEC, 2015 PROGRAM ZEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ AGLOMERACE PRAHA CZ01 ČERVENEC, 2015 Název dokumentu PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Aglomerace Praha CZ01 Datum schválení: červenec 2015 Odpovědné orgány, jména a

Více

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu Irena Kojanová OBSAH Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu Žádosti o povolení provozu pro

Více

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX.

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. výzvu 1. Jednoznačně definovat lokalitu (komunikaci),

Více

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ Rozptylová studie náhradní zdroje vypracoval: RNDr. Tomáš

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA SEVEROZÁPAD - CZ04 ČERVENEC, 2015 Název dokumentu PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Zóna Severozápad - CZ04 Datum schválení Červenec, 2015 Odpovědné orgány, jména

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSXYYRNBSK* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 154924/2010 Sp. zn.: ŽPZ/33679/2010/Buk 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA SEVEROVÝCHOD CZ05

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA SEVEROVÝCHOD CZ05 PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA SEVEROVÝCHOD CZ05 ČERVENEC, 2015 ČERVEN, 2015 NĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Název dokumentu: PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Zóna

Více

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Úvod Státní fond životního prostředí vyhlásil 29.6.2007 Operační program životní prostředí, ze kterého bude poskytována

Více

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015 Instituce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vypracoval: Mgr. Marek Tögel Kontakt: 541 641 306, marek.togel@cdv.cz Datum: 29. 7. 2014 Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy

Více

VYHODNOCENÍ VY SLEDKŮ ME Ř ENÍ ÍMÍSÍ V PŘŮ MYSLOVE ZO NE JÍHLAVA V LETECH 2010-2014

VYHODNOCENÍ VY SLEDKŮ ME Ř ENÍ ÍMÍSÍ V PŘŮ MYSLOVE ZO NE JÍHLAVA V LETECH 2010-2014 VYHODNOCENÍ VY SLEDKŮ ME Ř ENÍ ÍMÍSÍ V PŘŮ MYSLOVE ZO NE JÍHLAVA V LETECH 21-214 31. 1. 215 ENVItech Bohemia, s.r.o. Obsah 1 ÚVOD... 2 2 PŮVOD ZNEČIŠTĚNÍ... 3 2.1 EMISE TUHÝCH LÁTEK... 3 2.2 EMISE OXIDŮ

Více

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Programy a další nástroje ke zlepšení kvality ovzduší v Lombardii Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Emisní sektory a kritické body

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Program postupné realizace cyklotras a cyklostezek ve městě Děčín Zpracoval: Odbor rozvoje, městský úřad Děčín

Program postupné realizace cyklotras a cyklostezek ve městě Děčín Zpracoval: Odbor rozvoje, městský úřad Děčín Program postupné realizace cyklotras a cyklostezek ve městě Děčín Zpracoval: Odbor rozvoje, městský úřad Děčín září 2003 Tento program naplňuje cíle schválené Strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém

Více

Opatření č. 3/04. Ministerstva životního prostředí. o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav

Opatření č. 3/04. Ministerstva životního prostředí. o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav V Praze dne 15. června 2004 Č. j.: M/200269/04 Opatření č. 3/04 Ministerstva životního prostředí o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav I. Podle 53 zákona č.

Více

Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti

Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09.01610 Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti Manažerské shrnutí

Více

VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LOKALITĚ PODOMÍ

VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LOKALITĚ PODOMÍ VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LOKALITĚ PODOMÍ ODBORNÁ ZPRÁVA Datum: 15. 5. 2014 Pracoviště: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Zpracoval: Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Místo: Brno ÚDAJE O ZAKÁZCE

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 63184/ENV/15 V Praze dne 9. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus Návrh obsahu studie proveditelnosti Prioritní osa 2 OPŽP Petr Honskus Cíl prezentace Představit návrh obsahu studie proveditelnosti v kontextu hodnocení projektů spadajících do P2 OPŽP Získat zpětnou vazbu

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ADR s.r.o. Mgr. A. Petr Kolář Libínská 3127/1 15000 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing.

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR Ing. Eva Simonová Projekt MD č. CG711-081-120 Představení projektu TEMPO 30 Identifikační

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004. Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004. Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004 Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Závěrečná zpráva Územní energetická

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka 3. Souhrnný program opatření a projektů ZADAVATEL: ZPRACOVAL: AUTORSKÝ KOLEKTIV: MĚSTO ŠUMPERK EKOTOXA

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020

STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020 STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020 MAPOVÝ ATLAS Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva Finální

Více

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR)

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) 8. přednáška Vliv dopravy na životní prostředí Životní prostředí VLIV DOPRAVY NA PROSTŘEDÍ dělení

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako příslušný správní orgán podle ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále

Více

PRŮBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE III.

PRŮBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE III. ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Pobočka Plzeň oddělení ochrany čistoty ovzduší IČ: 00020699 Mozartova 1237 / 41 DIČ: CZ00020699 323 00 Plzeň PRŮBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PLZEŇSKÉHO

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Geologická stavba ČR - test VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ OKRUH: Neživá

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA STŘEDNÍ MORAVA CZ07 ČERVENEC, 2015 Název dokumentu: PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Zóna

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka Čistá mobilita z pohledu MŽP Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Obsah: 1) Vysvětlení pojmu čisté mobility z pohledu MŽP -Proč podporovat čistou mobilitu? 1) Problematika

Více

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako příslušný správní orgán podle ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA JIHOZÁPAD CZ03 ČERVENEC, 2015 Název dokumentu PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Zóna Jihozápad - CZ03 Datum schválení: Červenec 2015 Odpovědné orgány, jména a adresy

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 11. 2014 Č. j.: 81992/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY ZADAVATEL: ZPRACOVAL:

CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY ZADAVATEL: ZPRACOVAL: CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY - Situační zpráva - Aktualizace údajů k Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka. Výběr vhodných druhů zeleně odolnějších ke zhoršené kvalitě

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. znečištění atmosféry: atmosféra popis, členění

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. znečištění atmosféry: atmosféra popis, členění ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Znečištění atmosféry atmosféra popis, členění znečištění atmosféry: zdroje znečištění smog + inverze hodnocení znečištění - limity skleníkový efekt ozón, ozónová díra Atmosféra je: plynný

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více