Místní integrovaný program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místní integrovaný program"

Transkript

1 Místní integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí pro město - konečná verze září 25

2 ÚDAJE O ZAKÁZCE Hlavní řešitelská organizace: Agentura regionálního rozvoje Euroregionu Labe, o.p.s. Krajská energetická agentura Ústeckého kraje Rooseveltova 184/2, 4 1 Ústí nad Labem. IČO: Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú /3 Spolupracující organizace: Ascend, s.r.o. Korunní 859/18, 12 Praha 2 Nerudova 21, 45 2 I. IČO:27975 Bankovní spojení: /1 Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C., vložka SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/16, 4 1 Ústí nad Labem Vlkova 7, 13 Praha 3 IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú /3 Registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. A, vložka 15684, Zpracováno pro: Město Státní fond životního prostředí ČR Řešitelský tým: Ing. Petr Honskus Mgr. Jakub Bucek RNDr. Lubomír Paroha Ing. Jan Chott Olga Vonková Vedoucí projektu: Ing. Petr Honskus Arrel, o.p.s. 2 září 25

3 OBSAH 1.STANOVENÍ OBLASTI SE ZHORŠENOU KVALITOU OVZDUŠÍ NÁZEV OBLASTI A NÁZEV OBCE, KTERÝ PROGRAM ZPRACOVAL GEOGRAFICKÉ VYMEZENÍ OBLASTI VŠEOBECNÉ INFORMACE PODROBNĚJŠÍ POPIS OBLASTI A SOUČASNÉ TOPOGRAFICKÉ ÚDAJE CELKOVÁ ROZLOHA ÚZEMÍ OBLASTI A ROZLOHA ÚZEMÍ SE ZVLÁŠTĚ ZVÝŠENÝM ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ (KM2) A ODHAD POČTU OBYVATEL VYSTAVENÝCH ZVÝŠENÉMU ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SOUČASNÉ KLIMATICKÉ ÚDAJE O OBLASTI A JEJÍM OKOLÍ INFORMACE O ŽIVÝCH I NEŽIVÝCH CÍLOVÝCH OBJEKTECH PROGRAMU VYŽADUJÍCÍCH ZVLÁŠTNÍ OCHRANU OVZDUŠÍ, ÚDAJE O CITLIVÝCH SKUPINÁCH OBYVATELSTVA A EKOSYSTÉMECH Obyvatelé Národní parky a CHKO Městská a příměstská zeleň ODPOVĚDNÉ ORGÁNY DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ (IMISE) KONCENTRACE ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK ZJIŠTĚNÉ V PŘEDCHOZÍCH LETECH A AKTUÁLNÍ KONCENTRACE Posouzení znečištění Druh znečištění PROSTŘEDKY POUŽITÉ KE ZJIŠŤOVÁNÍ KONCENTRACÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK Měření Metodika modelování PŮVOD ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ (EMISE) - ÚDAJE O PLNĚNÍ EMISNÍCH LIMITŮ A ÚDAJE O PROVOZOVÁNÍ HLAVNÍCH EMISNÍCH ZDROJŮ VÝČET HLAVNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ PODLE KATEGORIÍ, DOPLNĚNÝ JEJICH GRAFICKÝM VYZNAČENÍM CELKOVÉ MNOŽSTVÍ EMISÍ PRODUKOVANÝCH HLAVNÍMI ZDROJI ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ (T/ROK) A CELKOVÉ MNOŽSTVÍ EMISÍ PRODUKOVANÉ VŠEMI ZDROJI V OBLASTI Komentář INFORMACE O ZNEČIŠTĚNÍ DÁLKOVĚ PŘENÁŠENÉM Z OKOLNÍCH OBLASTÍ ANALÝZA SITUACE VEDOUCÍ KE ZHORŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ POPIS EXISTUJÍCÍCH OPATŘENÍ PŘIJATÝCH KE ZVÝŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ VÝČET EXISTUJÍCÍCH OPATŘENÍ DOSAŽENÉ VÝSLEDKY A HODNOCENÍ DOPADU OPATŘENÍ SEZNAM A POPIS NOVĚ PŘIPRAVOVANÝCH OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ HORIZONTÁLNÍ PRŮŘEZOVÁ OPATŘENÍ OPATŘENÍ KE SNIŽOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU ZE SEKUNDÁRNÍ PRAŠNOSTI K ZÁTĚŽI PM OPATŘENÍ KE SNIŽOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU DOPRAVY K ZÁTĚŽI PM OPATŘENÍ KE SNIŽOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU DOMÁCNOSTÍ K ZÁTĚŽI PM DODATEK - VYHODNOCENÍ IMISNÍHO ZATÍŽENÍ ÚZEMÍ MĚSTA DĚČÍNA NA ZÁKLADĚ MĚŘENÍ A VYHODNOCENÍ SOUČASNÉ KVALITY OVZDUŠÍ VE VZTAHU KE VŠEM ZNEČIŠŤUJÍCÍM LÁTKÁM DLE ZÁKONA Č. 86/ HODNOCENÍ Z HLEDISKA OCHRANY ZDRAVÍ LIDÍ Oxid siřičitý - SO Suspendované částice frakce PM Oxid dusičitý - NO Olovo Oxid uhelnatý - CO Benzen Kadmium Amoniak Arsen... 5 Arrel, o.p.s. 3 září 25

4 9.1.1Nikl Rtuť Polycyklické aromatické uhlovodíky reprezentované benzo(a)pyrenem (BaP) Troposférický ozon Prašný spad Hodnocení z hlediska zvláštních imisních limitů HODNOCENÍ Z HLEDISKA OCHRANY EKOSYSTÉMŮ A VEGETACE Oxid siřičitý SO Oxidy dusíku NOx Troposférický ozon...6 Arrel, o.p.s. 4 září 25

5 SEZNAM ZKRATEK AIM-SRS AOT As CIL Cd CZT ČHMÚ EIA ERP EU hot-spots CHKO IRP LAT LV+MT MHD MIP MÚ MŽP Ni NOx, NO2 NV O3 OSZKO OŽP PAH BaP Pb PCB PCDD/F PM1 REZZO ŘSD SAP SFŽP SO2 SRS T.L. UAT TSP VOC ZP ZÚ Arrel, o.p.s. automatizovaný imisní monitoring smogový regulační systém expoziční limit pro ozón stanovený za účelem ochrany vegetace Arsen cílový imisní limit kadmium centrální zásobování teplem Český hydrometeorologický ústav hodnocení dopadů na životní prostředí emisní redukční potenciál Evropská unie tzv. horká místa (bod, místo, lokalita případně oblast, kde dochází k překračování imisních limitů) Správa chráněné krajinné oblasti imisní redukční potenciál dolní mez pro vyhodnocování znečištění ovzduší limitní hodnota zvýšená o mez tolerance městská hromadná doprava místní integrovaný program Městský úřad Ministerstvo životního prostředí nikl oxidy dusíku, oxid dusičitý nařízení vlády troposférický ozon oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší odbor životního prostředí polycyklické aromatické uhlovodíky, representují se benzo(a)pyrenem BaP Olovo polychlorované bifenyly polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany, sloučeniny nebezpečné svou vysokou toxicitou a obtížnou odbouratelností prachové částice registr zdrojů znečišťování ovzduší Ředitelství silnic a dálnic souhrnný akční program Státní fond životního prostředí oxid siřičitý smogový regulační systém tuhé látky horní mez pro vyhodnocování znečištění ovzduší prachové částice celkem těkavé organické látky zemní plyn Zdravotní ústav 5 září 25

6 1.Stanovení oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 1.1Název oblasti a název obce, který program zpracoval Program zpracovalo město pro území obce. MŽP bylo zveřejněno vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší zpracované na základě dat z roku 21, 22 a 23. Podle uvedených materiálů (viz příslušný výběr z těchto materiálů v následujících tabulkách) patří území města a do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, jak z hlediska ochrany zdraví, tak z hlediska ochrany ekosystémů a vegetace. Z hlediska ochrany zdraví byl na území města a v roce 23 překročen roční i 24hodinový imisní limit PM1 včetně mezí tolerance na 2,7% plochy území města. Roční hodnota imisního limitu PM1 byla překročena v roce 23 na 5,4% plochy území města (viz obrázek 1 v Příloze) a hodnota 24hodinového imisního limitu byla překročena v r.21 na 16,2%, v r. 22 na 13,5% a v r.23 na 18,9% (viz obrázek 2 v Příloze) plochy území města. Podle údajů z r. 21 byl v roce 21 překročen ještě roční imisní limit benzenu na 2,7% plochy území města. Celkem byly imisní limity pro ochranu lidského zdraví překročeny v r. 21 na 16,2%, v r.22 na 13,5% a v r.23 na 18,9% plochy území města (v centrální údolní části města, viz obrázek 3 v Příloze). V r. 23 dále došlo na 27% území města k překročení cílového imisního limitu pro přízemní ozon z hlediska lidského zdraví (3letý průměr podle Nař. vlády č.35/22sb.). Problematika ozónu by ale měla být řešena, podle Nařízení vlády č.35/22 Sb. 5 odst.2, v rámci národního programu snižování emisí prekurzorů troposférického ozonu, jak bylo v úvodu uvedeno. Do území města a zasahuje CHKO Labské pískovce a CHKO České středohoří. Z hlediska ochrany ekosystémů byl na území města a překročen roční imisní limit NOx pro ochranu ekosystémů v r. 21 na 18,9%, v r.22 na 2,7% a v r.23 na 1,8% plochy území města (v centrální údolní části města, viz obrázek 4 v Příloze). Z hlediska ochrany vegetace byl na území města a překročen cílový imisní limit AOT4 pro ozon v r.23 na 1,8% plochy území města (v severozápadní horské části města, viz obrázek 5 v Příloze). Níže jsou v tabulkách uvedeny příslušné části tabulek z Věstníků MŽP a podkladů pro r.23 týkající se města a ve vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší a v Příloze jsou uvedeny příslušné části podkladových imisních map ČHMÚ (obrázky 1 až 5). Tabulka 1: Překročení limitní hodnoty a meze tolerance LV+MT pro ochranu zdraví lidí v rámci obcí ČR ve smyslu zákona 86/22 Sb. v roce 21 až 23 - % plochy obce SO2 24h průměr PM1 roční NO2 roční průměr (>125 µg.m-3, průměr -3 (>4 µg.m ) >3x/rok) (> 43,2 µg.m-3) Rok Obec Rok Obec BaP (<,1 µg.m-3) Arrel, o.p.s PM1 36. nejvyšší 24h průměr (> 6 µg.m-3, >35x/rok) Benzen (> 5 µg.m-3) Cd Ni As (<,5 µg.m-3) (<,2 µg.m-3) (<,6 µg.m-3) září 25 - Souhrn 2.7

7 Tabulka 2: Překročení limitní hodnoty pro ochranu zdraví lidí v rámci obcí ČR ve smyslu zákona 86/22 Sb. v roce 21 až 23 - % plochy obce Rok Obec Rok Obec SO2 24h průměr NO2 roční průměr PM1 roční průměr (>125 µg.m-3, (>4 µg.m-3) (> 43,2 µg.m-3) >3x/rok) BaP (<,1 µg.m-3) - PM1 36. nejvyšší 24h průměr Benzen (> 6 µg.m-3, 5 µg.m-3) >35x/rok) Cd Ni (< As (<,5 µg.m-3),2 µg.m-3) (<,6 µg.m-3) Souhrn Tabulka 3: Překročení cílového imisního limitu O3 pro ochranu zdraví v rámci obcí ČR ve smyslu zákona 86/22 Sb. v roce 23 - % plochy obce Obec O3 max. denní 8h klouzavý průměr (> 12 µg.m-3 >25x/3 roky) 27. Tabulka 4: Podíly území pro ochranu ekosystémů a vegetace s překročením LV v rámci obcí ČR ve smyslu zákona 86/22 Sb. v roce 21 až 23 - % plochy obce Rok Obec SO2 zimní průměr (> 2 µg/m3) NOx roční průměr (> 3 µg/m3) ,9 2,7 1,8 * toto vyhodnocení na procenta rozlohy obcí se poprvé provádělo za rok 23 Arrel, o.p.s. 7 září 25 AOT4 µg.m-3.h) 21,6* (> 18 (>

8 1.2Geografické vymezení oblasti Město leží 23 km severovýchodně od Ústí nad Labem. Obrázek 1: Území města (včetně členění po UO) Arrel, o.p.s. 8 září 25

9 Soupis měřících stanic ke zjišťování imisí na území oblasti: Tabulka 5: Přehled měřicích stanic na území města a v jeho blízkém okolí Poř.č. stanice Provozovatel stanice Stanice Měřené znečišťující látky Stanice zrušena dne 1 OHS (kont. manuální-tk měření) ZÚ 2 3 Oblouková (kont. manuální měření) ZÚ SO2, SPM, NO2, Pb, Cd, As, Ni, O3*, NOX SO Jílové (kont. manuální měření) ZÚ SO2 4 (AIM-SRS měření) cca. 2km od katastru ČHMÚ SO2, PM1, NO2, O3, NOX 5 (AIM-SRS měření) ČHMÚ SO2, PM1, NO2, CO, NOX Stanice se znečišťujícími látkami, které se neměří v katastru města 6 Ústí n.l. Pasteurova ul. (kont. manuální měření) ZÚ BZN, BaP 7 Lovosice -MÚ (kont. manuální měření) ZÚ NH3 8 Ústí n.l. město (AIM-SRS měření) ČHMÚ Hg Zrušené stanice použité v dlouhodobém hodnocení vývoje znečištění ovzduší 9 Boletice (manuální měření) ČHMÚ SO Jílové (manuální měření) ČHMÚ SO Maxičky (manuální měření) ČHMÚ SO Buková Hora (manuální měření) ČHMÚ SO2, SPM, NOX * nízký počet naměřených dat - nelze použít pro vyhodnocování Obrázek 2: Mapa měřicích stanic na území města a v jeho blízkém okolí Arrel, o.p.s. 9 září 25

10 2.Všeobecné informace Informace jsou čerpány zejména z internetových stránek města a Ústeckého kraje, z rozvojových a koncepčních dokumentů města a Kraje a z ČHMÚ. 2.1Podrobnější popis oblasti a současné topografické údaje Město se rozprostírá v široké kotlině na obou březích Labe a je nejníže položeným městem České republiky (135 m n.m.). Současná městská aglomerace vznikla postupnou integrací sedmačtyřiceti obcí a osad. Na jejím počátku stálo sloučení (1942) starého historického města a na pravém břehu Labe s mladým průmyslovým městem Podmokly, které po roce 185 vyrostlo na levém břehu. Území města tvoří soubor 22 katastrálních území o celkové rozloze cca 12 tisíc ha s cca 53 tisíci trvale bydlícími občany: Tabulka 6: Správní členění města a KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Boletice nad Labem Křešice Nebočady Březiny Chlum Folknáře Nové Město Staré Město Vilsnice Chrochvice Podmokly Horní Oldřichov Bynov Bělá Maxičky Prostřední Žleb Loubí Dolní Žleb Krásný Studenec Hoštice Lesná Velká Veleň Celkem PLOCHA V HA 256,55 391,15 276,46 434,4 343,75 245,6 461,83 295,13 334,3 146,39 69, 142, ,48 563,8 1854, 1115,22 47,3 19,63 591,91 255,5 346,6 369, ,7 Město se dělí na 34 částí, a to I XXXIII a XXXV. Město spadá do Ústeckého kraje. Základní informace: Počet částí: 34 Katastrální výměra: 1184 ha Počet obyvatel: 5258 Z toho v produkt. věku: Průměrný věk: 37 Město se rozkládá na ploše 1184 ha, má 5258 obyvatel (SLDB 21), což představuje průměrnou hustotu obyvatelstva 441 obyv./ km2. Celkový přírůstek dosahuje v ě za rok 23 záporné hodnoty (-97) přirozený přírůstek 26, migrační saldo V produktivním věku jsou v ě téměř dvě třetiny obyvatelstva (66,2 %). Podíl osob v poproduktivním věku 6 let a více (17,6%) je vyšší než podíl obyvatel do 14 let (16,2%). Arrel, o.p.s. 1 září 25

11 Charakteristika oblasti : Tabulka 7: Základní charakteristické ukazatele oblasti Velikost území oblasti (ha) Počet obyvatel (11/99) 1183, Zemědělsk á půda (ha) 289,7 Lesní pozemky (ha) 781,1 Vodní plochy (ha) 29,2 Zastavěná pl. hosp. obj. 346 Ostatní užitná Plocha Hustota obyv. obyv. / km2 1195,6 Současné topografické údaje : leží na 5 47' severní šířky a 14 13' východní délky nadmořská výška a je 132 m n. mořem Pro sko je charakteristická značná členitost krajiny, a to jak ve smyslu vertikální členitosti, tak i množstvím krajinných forem. Nejnižším bodem je místo při výtoku Labe u Hřenska (115 m n.m.), naopak nejvýše položenými místy jsou vrcholy Lužických hor (792 mn.m.). Značná část rozlohy okresu, cca ľ, leží v chráněných krajinných oblastech Labské pískovce, České Středohoří a Lužické hory. Labské pískovce patří mezi nejmohutnější pískovcová území s největšími skalními útvary v Evropě. Toto území je chráněno Národním parkem České Švýcarsko a Chráněnou krajinnou oblastí Labské pískovce. CHKO České středohoří zasahuje do děčínského okresu pouze svým severním cípem. Místní flóra je považována za jednu z nejbohatších oblastí v České republice. Pro CHKO Lužické hory je charakteristické pohoří vrchovinného typu, zasahující do okresu svou západní částí. sko Hranice oblasti jsou přibližně shodné s vymezením ské vrchoviny, probíhá od sníženého severovýchodního konce Krušných hor od Petrovic přes Nakléřovský průsmyk do údolí Jílovského potoka. Tento potok je jižní hranicí až po své ústí v ě. Na pravém břehu Labe tvoří rozhraní údolí řeky Ploučnice po Benešov n. Pl., pokračuje údolím řeky Bystré a přes ploučnicko-kamenické rozvodí na Českou Kamenici a dále proti proudu Kamenice na Kytlici a přes rozvodí v Lužických horách u železniční stanice Jedlová do údolí Lužničky (Podlužský potok) až po státní hranici s Německem v Dolním Podluží. Na geologickém složení území se podílejí z největší části druhohorní usazeniny (ská vrchovina, tj. CHKO Labské pískovce s spolu Národním parkem České Švýcarsko) a horniny lužického žulového plutonu (Šluknovská pahorkatina). Tvarově významné jsou třetihorní sopečné horniny (okraj Českého středohoří). Ve velmi malé míře je zastoupeno tzv. krušnohorské kristalinikum (Petrovice a Tisá, labská zóna mezi em a Dolním Žlebem). ská vrchovina (278 km2) zaujímá níže položený reliéf mezi Krušnými horami a Lužickými horami. Šíří se na území Německa (Elbsandsteigebirge). Na jihu se ská vrchovina stýká s Českým Arrel, o.p.s. 11 září

12 středohořím. ské stěny na jihozápadě ské vrchoviny vytvářejí rozsáhlou pískovcovitou kru. Výškové rozpětí dosahuje hodnoty 67m ( m). Území zaujímající plochu 199 kilometrů čtverečních, se člení na dva okresky - Sněžnickou hornatinu a Růžovskou vrchovinu. Sněžnická hornatina v západní části ských stěn se vyznačuje reliéfem strukturních plošin a rozbrázděných nepříliš hustou síti údolí, mající místy kaňonovitý tvar. Na západě území se rozkládají Tiské stěny (613 m) - nejdokonalejší skalní město ské vrchoviny s četnými tvary zvětrávání: skalní brány, okna, hřiby aj. Malá okrajová skalní města lemují sníženinu u Ostrova (Volské kameny, Ostrovské skály) a Rájce, severně od Tiských stěn jsou Severní stěny. Východně od Tisé se zvedá rozsáhlá plošina Nad Stěnami s Holým vrchem (528 m). Nejvyšší hora ské vrchoviny a zároveň její tvarovou dominantou je ský (723 m). Stolová hora s okrajovými stěnami a úpatními sutěmi. Na pravém břehu Labe patří k Sněžnické hornatině Růžový hřeben (433 m) s řadou pozoruhodných tvarů (Sluneční brána, aj.). Vysoké stěny v horních částech labského kaňonu jsou tektonicky silně porušené; místy vznikly zajímavé sloupy a věže (Mnich, Jeptiška). Pískovce při Jílovském potoku vytvářejí nesouměrný reliéf sklánějících se hřebenů (Písečný vrch, Pastýřská stěna). Růžovská vrchovina zaujímá území na východ od Labe po úpatí Jetřichovických stěn. Tvarovou dominantou je čedičový Růžovský vrch (619 m). Jetřichovické stěny (79 km2) vytvářejí velmi silně rozčleněné, výše položené, území s hustou sítí kaňonovitých údolí v povodí Křivnice a Kamenice. Nejvyšší místa tvoří pískovcové suky, často podmíněné skrytými čedičovými tělesy, jako jsou Jedlina (49 m), Suchý vrch (481 m), Hřebenec (478 m), aj. Na jihu vystupují skalní stěny (Stříbrné stěny, Křídelní stěna). Na tomto území jsou i malá skalní města. Z tvarů zvětrávání je nejznámější Pravčická brána (serovýchodně od Hřenska), široká 26,5 m a vysoká 16 m. Bizarní pískovcové tvary se rozkládají především u Ostrohu. Lužické hory zasahují do popisovaného území svou západní částí patřící k podcelkům Lužického hřbetu a Kytlické hornatině. Lužické hory budují převážně pískovce, prostoupené čedičem a znělcem. Lužický hřbet vytváří členitou vrchovinu s četnými kupolovitými a kuželovitými vrchy (Jedlová 774 m, Tolštejn 67 m, Malý Stožec 665 m aj.). Zajímavý je též Vápencový vrch (opravdu se tak jmenuje - je z jurského vápence - měří 548 m). Kytlická hornatina má výškové rozpětí 446 m ( m). Základními povrchovými tvary jsou kupovité vrchy a hory, místy se skalními stěnami, balvanovými haldami a suťovými poli. Dominantní hornatiny jsou, z čediče: Studenec (736 m), Javor (693 m), Zlatý vrch (657 m), Jehla (478 m), ze znělce: Velká Tisová (692 m), Sokol (668 m), Srní hora (657 m) aj. Šluknovská pahorkatina (276 km2) vyplňuje uzemí Šluknovského výběžku na sever od Lužických hor a ské vrchoviny. Výškové rozpětí je 36 m ( m). Severně od vsi Severní, leží nejsevernější místo ČR ' 2". Na horninách žulového masívu zde vznikla členitá pahorkatina s mírně až středně ukloněným reliéfem širokých údolí v povodí Labe, Sprévy a Lužické Nisy. Arrel, o.p.s. 12 září 25

13 Dominantami kraje jsou Hrazený (68 m - čedič), Vlčí hora (581 m - tefrit), Dymník (515 m - čedič), rozlehlý plochý čedičový hřeben (543 m) mezi Studánkou a Dolním Podlužím, Špičák (545 m - znělec). Do nižšího území Šluknovské pahorkatiny pronikl ve starších čtvrtohorách pevninský ledovec. Zanechal po sobě zbytky štěrků a písků. Do Českého středohoří spadá Verneřické středohoří, Benešovské středohoří, Dobrnská vrchovina, ská a Habartická kotlina. Jde o území tvořené převážně tefritem a čedičem. Mezi dominantami kraje patří hřbet Dobrné (532 m), v ské kotlině Sokolí vrch (512 m), Pustý vrch (499 m) a na severu Popovičský vrch (527m). Habartická kotlina je erozní sníženina při Bystré na křídových pískovcích a slínovcích s drobnými sopečnými tělesy, např.: Olešský vrch (355 m). 2.2Celková rozloha území oblasti a rozloha území se zvláště zvýšeným znečištěním ovzduší (km2) a odhad počtu obyvatel vystavených zvýšenému znečištění ovzduší Z hlediska ochrany zdraví byl na území města a v roce 23 překročen roční i 24hodinový imisní limit PM1 včetně mezí tolerance na 2,7% plochy území města. Roční hodnota imisního limitu PM1 byla překročena v roce 23 na 5,4% plochy území města a hodnota 24hodinového imisního limitu byla překročena v r.21 na 16,2%, v r.22 na 13,5% a v r.23 na 18,9% plochy území města. Podle údajů z r.21 byl v roce 21 překročen ještě roční imisní limit benzenu na 2,7% plochy území města. Celkem byly imisní limity pro ochranu lidského zdraví překročeny v r. 21 na 16,2%, v r.22 na 13,5% a v r.23 na 18,9% plochy území města (v centrální údolní části města). V r.23 dále došlo na 27% území města k překročení cílového imisního limitu pro přízemní ozon z hlediska lidského zdraví (3letý průměr podle Nař. vlády č.35/22sb.). Problematika ozónu by ale měla být řešena, podle Nařízení vlády č.35/22 Sb. 5 odst.2, v rámci národního programu snižování emisí prekurzorů troposférického ozonu. Do území města a zasahuje CHKO Labské pískovce a CHKO České středohoří. Z hlediska ochrany ekosystémů byl na území města a překročen roční imisní limit NOx pro ochranu ekosystémů v r.21 na 18,9%, v r.22 na 2,7% a v r.23 na 1,8% plochy území. Z hlediska ochrany vegetace byl na území města a překročen cílový imisní limit AOT4 pro ozon v r.23 na 1,8% plochy území města (v severozápadní horské části města). 2.3Současné klimatické údaje o oblasti a jejím okolí Imisní zatížení je závislé jednak na množství emisí na území města a v jeho blízkém i dalekém okolí, jednak na meteorologické situaci. Proto je důležité, kromě sledování emisí, sledovat i vývoj rozptylových podmínek a teplotu, hlavně v zimním období. Tyto údaje sleduje a vyhodnocuje Český hydrometeorologický ústav ČHMÚ, který má na území města 2 stanice AIM ( a ) Geografická poloha a geomorfologická stavba sledovaného území určuje základní rysy klimatu. Na velké části území převládá mírně teplé podnebí s krátkou a mírnou zimou a s krátkým přechodným obdobím. Průměrná roční teplota vzduchu je cca 8C a průměrný roční úhrn srážek se pohybuje v rozmezí 7-8 mm. Poloha a a jeho okolí v labském údolí také způsobuje při inverzním zvrstvení vzduchu častější výskyt mlh. Tabulka 8: Větrná růžice (, 23 Třídy rychlosti 1 Rychlost v m/s (, -,5) 2 <,5-2,5) 3 < 2,5-7,5) 4 < 7,5-1,) 5 < 1, - ) Arrel, o.p.s. S SV V JV J JZ Z SZ 1,2 4,2 5, 8,, 1,28 5, 5,75 4,94 1,52 1,37 1,81 1,34,37 18,83 19,68 13,86 5,98 7,19 8,9 7,87, 73,48,44,58,24,11,6 3,11 3,7, 7,69,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13 září 25 Bezvětří Součet

14 5,5 3 7,47 25,26 19,4 7,61 8,62 13,82 12,28,37 Obrázek 3: Větrná růžice ze stanice AIM S 25 2 SZ SV Z V JZ JV J 2 21 Obrázek 4: Větrná růžice ze stanice AIM Arrel, o.p.s. 14 září CALM: % % % % % 1,

15 S 3 25 SZ SV Z V JZ CALM: % 2-7.5% % % % JV J Tabulka 9: Další klimatické údaje (, 23): měsíc průměrná teplota vzduchu 2m (C) -,66-1,96 5,64 9,84 17,14 21,84 2,94 22,14 15,54 7,24 6,4 Arrel, o.p.s. vlhkost vzduchu (%) atmosférický tlak (hpa) 87,8 8,5 75,3 64,9 7,9 64,5 73,1 62,8 74,8 82,6 89, 85,8 988,5 996,1 996,5 989,8 99,9 989,7 989,9 99,2 993,3 986,9 992, 992, 15 září 25

16 2.4Informace o živých i neživých cílových objektech programu vyžadujících zvláštní ochranu ovzduší, údaje o citlivých skupinách obyvatelstva a ekosystémech 2.4.1Obyvatelé Základní cílovou skupinou jsou obyvatelé všech řešených obcí. Zvláštní pozornost vyžaduje území na kterém se rozkládá Nemocnice Národní parky a CHKO Do území města a zasahuje CHKO Labské pískovce a CHKO České středohoří. CHKO Labské pískovce Tato chráněná krajinná oblast vznikla v roce 1979 výnosem MK ČSR čj 4946/72 ze dne Rozkládá se na území 324 km2. Je to území sousedící s CHKO Lužické hory a CHKO České středohoří. Zvláštností je zde to, že na relativně malém území jsou velice rozdílné podmínky. Především je zde výrazný skok mezi minimální a maximální nadmořskou výškou tj.:115 m.n.m (zde Labe opouští republiku) a maximální 723 m.n.m. (ský ). Základní horninou je zde především pískovec jenž dal CHKO název, čedičové výlevy a na okrajích žula. Na skalní masívy působí průměrné roční srážky 6-9 mm. Také teploty nejsou nijak vysoké, roční průměr činí 6-8 C. Skalní masívy Labských pískovců vznikly zhruba před 1 mil. let v křídovém období druhohor. Toto území bylo z velké části zaplavené mělkým mořem. Z okolní pevniny docházelo k nánosům jílů a písků. Ty se na dně moře ukládaly a poté zpevnily. Tím vznikla deska široká až 1 km. Ke konci křídy se zvedlo mořské dno a voda ustoupila. Sopečná činnost výrazná v Českém středohoří, okrajově také jako jeden z vedlejších důsledků způsobila že deska byla rozlámaná na soustavu souvrstvích zlomů. Tyto pískovcové kry pak byly následně ještě zpevněny výlevy sopečné lávy.za současný vzhled pískovcového masívu mohou hlavně erozivní síly, především vítr a voda. CHKO České středohoří CHKO České středohoří je nejrozsáhlejší chráněnou krajinnou oblastí v Čechách. Její jedinečnost je dána především značnou výškovou členitostí a unikátním reliéfem.dochovala se zde rozmanitá rostlinná a živočišná společenstva i zbytky původní vegetace. Převažují zde dubohabrové lesy a ve vyšších a vlhčích polohách bučiny. Mezi rostlinstvem jsou významná společenství travnatých strání stepního a lesostepního charakteru. Roste tu okolo 12 druhů vyšších rostlin, z nichž mnohé jsou zvlášť chráněny. České středohoří se dělí na dva podcelky: Verneřické (leží převážně na pravém břehu Labe a zasahuje na území ska a Milešovské (levý břeh Labe) Městská a příměstská zeleň ZOO Je situována na Pastýřské stěně ( IV) má přes 6 hektarů a okolo 13 druhů zvířat. Arrel, o.p.s. 16 září 25

17 3.Odpovědné orgány Oblastní inspektorát ČIŽP ÚSTÍ NAD LABEM Výstupní 1644, 4 7 Ústí nad Labem Tel.: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem územní pracoviště Březinova 3, Vedoucí územního pracoviště: MUDr. Jan Bechyně Tel.: Městský úřad Mírové náměstí 5, IV Odbor životního prostředí vedoucí odboru: Mgr. Jiří Hykš Tel.: Odbor rozvoje vedoucí odboru: Ing. Jančová Věra Tel.: ( ) Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 4 2 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství vedoucí odboru: Ing.arch. Jan Zadražil Tel.: Odbor regionálního rozvoje vedoucí odboru: RNDr. Zuzana Kadlecová, Tel.: ČHMÚ pobočka Ústí nad Labem poštovní přihrádka 2, Kočkovská 18, 4 11 Ústí nad Labem Tel.: OVSS IV Chomutov Školní 5335, Chomutov RNDr. Margita Abtová Tel.: Krajské pracoviště SFŽP W. Churchilla 4, 4 1 Ústí nad Labem Ing. Jana Choutková Tel.: Správa CHKO Labské pískovce Teplická 424/69, 45 2 Tel.: , Správa CHKO České středohoří Michalská 26/14, Litoměřice Tel.: Arrel, o.p.s. 17 září 25

18 4.Druh a posouzení znečištění ovzduší (imise) 4.1Koncentrace znečišťujících látek zjištěné v předchozích letech a aktuální koncentrace 4.1.1Posouzení znečištění Hodnocené látky (ochrana zdraví): Oxid siřičitý, suspendované částice (PM1), oxid dusičitý, olovo, oxid uhelnatý, benzen, kadmium, amoniak, arsen, nikl, rtuť, polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako benzo(a)pyren, troposférický ozon, prašný spad. Překročení imisních limitů zvětšených o meze tolerance: Roční imisní limit PM1 24hodinový imisní limit PM1 Překročení imisních limitů: Roční imisní limit PM1 24hodinový imisní limit PM1 Cílový imisní limit pro ozon Překročení zvláštních imisních limitů (r.23): Ozon upozornění 3x Hodnocené látky (ochrana ekosystémů a vegetace) Oxid siřičitý, oxidy dusíku, troposférický ozon. Překročení imisních limitů: Roční imisní limit NOx Cílový imisní limit pro ozon (AOT4) Na základě hodnocení do r.23 kvalita ovzduší v ě nevyhovuje z hlediska znečištění suspendovanými částicemi PM1 a troposférickým ozonem. Dále je uvedeno překročení ekolimitu NOx, k překročení došlo ale pouze v centru města a nikoliv v ekosystémech ve smyslu zákona. Jak se dalo očekávat nejvíce zatížené se jeví údolní části centra města a navazujícího okolí, zejména v okolí frekventovaných dopravních tahů a průmyslových podniků. Tyto části města byly nadměrně znečištěny zejména suspendovanými částicemi PM1. Výše položené části města byly nadměrně zatíženy znečištěním troposférickým ozonem a v menší míře znečištěním PM Druh znečištění Viz kapitola 9 - DODATEK. Arrel, o.p.s. 18 září 25

19 4.2Prostředky použité ke zjišťování koncentrací znečišťujících látek 4.2.1Měření Podobně jako na jiných místech republiky sahají začátky monitorování kvality ovzduší v ě a okolí minimálně do poloviny dvacátého století. Měření prováděly kromě hygienické služby a hydrometeorologického ústavu ještě další organizace většinou ve spolupráci s městem. V ě byly také vyráběny analyzátory ovzduší (ZPA ) pracující na coulografickém principu. Imisní situace v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století se vyznačovala výskytem poměrně vysokých koncentrací tzv. základních znečišťujících látek SO2 a prašného aerosolu.. Této situaci bylo také přizpůsobeno měření. Většinou se tedy měřil SO2 a prach manuálními metodami a později také SO2 a NOx analyzátory. Databáze Informačního systému kvality ovzduší, která je nepřímo základním zdrojem údajů i pro tuto zprávu, obsahuje údaje o znečištění ovzduší od roku 1971, ale dostala se do ní pouze část v minulosti naměřených dat. Trvající vysoké koncentrace znečišťujících látek v osmdesátých a v první polovině devadesátých let vedly následně k nutnosti provedení základních ekologických opatření na velkých zdrojích emisí. Současně s tím bylo nutno monitorovat imisní situaci v reálném čase a v případě smogových situací informovat obyvatelstvo a dělat opatření na zdrojích. Za tímto účelem byla vybudována měřicí síť stanic automatizovaného imisního monitoringu (AIM), která umožňuje přenos a zveřejňování aktuálních dat o imisní situaci. V osmdesátých a na přelomu osmdesátých a devadesátých let měřil monitoring pomocí coulografických analyzátorů SO2 a NOx a výsledky měření byly využívány pouze v rámci smogového a regulačního systému. Jedna stanice tohoto monitoringu byla umístěna také v ě. Od r byl uveden do provozu nový modernější AIM. Jedna ze stanic této nové sítě AIM měří v ě a jedna v horské oblasti nedaleko ského u. Stanice AIM jsou vybaveny moderními analyzátory pracujícími většinou na spektrometrickém principu, kalibrační jednotkou, přenosem dat a většinou i meteorologickými čidly. Novým Zákonem o ochraně ovzduší, který vychází z direktiv Evropské unie, bylo od r. 22 pozměněno a rozšířeno spektrum sledovaných látek i způsoby vyhodnocování kvality ovzduší (nové imisní limity atd.). Na tyto změny musí v rámci prováděných měření a hodnocení příslušné organizace reagovat. Na základě státních i projektových (PHARE) finančních prostředků ČHMÚ od r. 22 přestavuje měřicí sítě, systémy zpracování dat a informační výstupy v rámci Informačního systému kvality ovzduší tak, aby mohl zejména veřejnosti, správním orgánům a prostřednictvím MŽP orgánům Evropské unie poskytnout odpovídající informace ve smyslu zákona a direktiv EU. Většina těchto informací je v současnosti k dispozici ve sdělovacích prostředcích, na internetu a v ročních zprávách ČHMÚ. Informační systém kvality ovzduší a roční zprávy ČHMÚ zahrnují i imisní data naměřená ostatními organizacemi, které do systému svá data dodávají (např. ČEZ, SZÚ, VÚLHM, VÚRV, ZÚ). Rovněž tato zpráva je vypracována, jak bylo uvedeno, na základě možností současného monitoringu kvality ovzduší a na základě uvedených informačních výstupů. V současnosti sleduje kvalitu ovzduší v ě kromě ČHMÚ také Zdravotní ústav. Zdravotní ústav má v provozu měřicí stanici -OHS (přehled a mapa měřicích stanic v kapitole 1). Z provedené analýzy imisního zatížení území města a a vyhodnocení současné kvality ovzduší ve vztahu ke všem znečišťujícím látkám dle Zákona č. 86/22 vyplývá i požadovaný způsob sledování kvality ovzduší v ě v současnosti. Látky které by bylo třeba sledovat měřením (zjištěné hodnoty leží nad horní mezí posuzování nebo na úrovni mezi dolní a horní mezí posuzování ): Oxid siřičitý, suspendované částice PM1, oxid dusičitý, oxidy dusíku, benzen, arsen, nikl, benzo(a)pyren, troposférický ozon. Látky k jejichž posuzování by bylo možno použít modelování nebo odborný odhad (zjištěné hodnoty leží pod dolní mezí posuzování): Olovo, oxid uhelnatý, kadmium, amoniak, rtuť, prašný spad. Arrel, o.p.s. 19 září 25

Souhrnný akční program ve vztahu ke kvalitě ovzduší

Souhrnný akční program ve vztahu ke kvalitě ovzduší Souhrnný akční program ve vztahu ke kvalitě ovzduší (včetně programu specifických potřeb) pro město Děčín - konečná verze - září 2005 ÚDAJE O ZAKÁZCE Hlavní řešitelská organizace: Agentura regionálního

Více

!" snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách,

! snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách, Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti

Více

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE OZNÁMENÍ ZMĚNA KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO

Více

Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy ke zlepšení kvality ovzduší BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001

Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy ke zlepšení kvality ovzduší BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001 Autor Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy snižování emisí Programy ke zlepšení kvality ovzduší Blok BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II Příloha II Posouzení a doplnění Zprávy o zónách a aglomeracích v České republice MŽP listopad 2005, část: zóna Ústecký kraj ASCEND s.r.o. Strana 1 (celkem 8) 1. Posouzení Zpráva o zónách a aglomeracích

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Ing. Václav Píša, CSc. Autor

Ing. Václav Píša, CSc. Autor Ing. Václav Píša, CSc. Autor Mgr. Radek Jareš Mgr. Jan Karel Organizace ATEM - Atelier ekologických modelů Název textu Modelové výpočty kvality ovzduší Blok BK6 - Modelové hodnocení imisní zátěže Datum

Více

Identifikace typových regionálních projektů

Identifikace typových regionálních projektů Identifikace typových regionálních projektů Obsah prezentace Dokumenty koncepční povahy v oblasti ochrany ovzduší v Středočeském kraji Charakteristika a důvody zpracování těchto dokumentů Využití programového

Více

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Ochrana ovzduší ve státní správě 18. 20. listopadu 2007 Jan Macoun, Český hydrometeorologický ústav macoun@chmi.cz Emisní bilance podklady: REZZO 1: údaje

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Tabulka 47: Úplná emisní bilance kraje Vysočina, údaje rok 2011,

Více

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Rozptylová studie a odhad ovlivnění imisní situace v okolí stavby Zpracovatel : Ing. Jiří Jedlička Autorizovaná osoba

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

2100 REZZO Registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší REZZO

2100 REZZO Registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší REZZO Je prokázáno, že znečištění ovzduší na Ostravsku pochází ze čtyř zdrojů: průmyslových podniků, lokálních topenišť, dopravy a emisí, které pocházejí z Polska. Studie Zdravotního ústavu prokázala, že v období

Více

Znečištění ovzduší města Liberce

Znečištění ovzduší města Liberce Znečištění ovzduší města Liberce Úvod Problematika znečištění ovzduší je pro všechny z nás stále aktuální téma dané tím, že vzduch, který se kolem nás nachází nemůžeme přestat dýchat, nemáme možnost výběru.

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Libuš B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Libuš B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí. Lubomír Paroha Petra Borůvková

Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí. Lubomír Paroha Petra Borůvková Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí Lubomír Paroha Petra Borůvková Beroun, 5. Června 2007 Absorpční kapacita Schopnost efektivně a účinně využít finanční zdroje

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V BOLATICÍCH 12. 12. 211 27. 1. 212 Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. Blanka Krejčí Lokalita CZ I - Bolatice Měření 12. 12. 211-27. 1.

Více

ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR 2004 Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Referenční číslo Integrovaný

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZADÁNÍ MODELOVÉHO HODNOCENÍ Zadal: Lafarge Cement, a. s., Čížkovice Vypracoval: ATEM Ateliér ekologických modelů, s. r. o. Odpovědný řešitel: Mgr.

Více

PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL:

PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL: Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb. PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL:

Více

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR (zejména z pohledu ČHMÚ) Jan Macoun Český hydrometeorologický ústav, macoun@chmi.cz Seminář Atmosférická chemie a její interakce s procesy v atmosféře. 3. září

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Vinoř B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Vinoř B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů

Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů Emisní databáze Registr emisí a stacionárních zdrojů (REZZO) Bilance emisí od r. 2000 Historické údaje o emisích stacionárních zdrojů

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne.2017,

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne.2017, Zákony pro lidi Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment//down/2ornajbenuwz) II. N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne.2017, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně

Více

PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY

PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY V současné době dosud platí imisní limity dosavadní, avšak pro hodnocení do budoucnosti se používají imisní limity nové. V novém zákonu 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Název lokality 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Kromě meteorologických podmínek má na koncentrace suspendovaných

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006 Město Příbram NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006 ze dne 11.12.2006 kterým se vydává MÍSTNÍ REGULAČNÍ ŘÁD pro regulaci zdrojů znečišťování ovzduší na území města Příbrami. Rada města Příbrami se na svém zasedání

Více

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji. Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav,

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji. Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, robert.skeril@chmi.cz Český hydrometeorologický ústav 3 odborné úseky: Meteorologie a klimatologie Hydrologie

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí HSRM dne 11. 5. 2015 Most Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji rozdílnost kraje z hlediska přírodních podmínek i hospodářství, Krušné

Více

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s.

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Ostrava 10. 11. 2011 Obsah 1. Strategie rozvoje na léta 2009-2016 2. Program

Více

Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc.

Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc. Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc.cz) Poskytovatel datové sady Název datové sady Stručný popis

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE do roku 2020 ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE do roku 2020 ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ TEORIE A PRAXE IX. STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE do roku 2020 ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Jan Kužel - odbor ochrany ovzduší MŽP Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Vladimíra

Více

553/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002,

553/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, Systém ASPI - stav k 2.1.2007 do částky 1/2007 Sb. a 60/2006 Sb.m.s. Obsah a text 553/2002 Sb. - poslední stav textu 553/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hodnoty zvláštních

Více

Nařízení města Třinec č. 2/2006, kterým se vydává Místní program snižování emisí města Třince

Nařízení města Třinec č. 2/2006, kterým se vydává Místní program snižování emisí města Třince Nařízení města Třinec č. 2/2006, kterým se vydává Místní program snižování emisí města Třince Rada města Třince se na své 51. schůzi konané dne 4. 4. 2006 usnesla vydat na základě ustanovení 6 odst. 6

Více

PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ

PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ IMISNÍ ZÁTĚŽE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY A VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Ochrana ovzduší ve státní správě IX, 23.10.2014 Hrotovice Jan Karel, ATEM Ateliér ekologických

Více

6. OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

6. OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ 6. OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ 6.1 Stávající a již přijatá opatření 6.1.1 Posílení měření kvality ovzduší V průběhu zpracovávání těchto materiálů byly uvedeny do provozu automatické stanice imisního

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav 8. Závěr Předmětem rozptylové studie je posouzení příspěvků k imisní zátěži souvisejících s uvažovaným provozem Paralelní dráhy RWY06R/24L letiště Praha Ruzyně. Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin

Více

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice Ing. Jan Kužel, Mgr. Veronika Tomášková, Ing. Jiří Morávek odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah prezentace Východiska a

Více

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010 Zlepšen ení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší v Česku Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010 Obsah 1. Znečištění ovzduší 2. Způsoby měřm ěření emisí 3. Nemoci způsoben

Více

Rozptylová studie č. 160/14

Rozptylová studie č. 160/14 . Počet listů : 21 Počet výtisků : 3 Zakázka č. : 571 Rozptylová studie č. 160/14 Zákazník: Ecological Consulting a.s. Na Střelnici 48 779 00 Olomouc - Lazce Název a místo zdroje: Revitalizace trati Čelákovice

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Rozptylová studie č. 159/14

Rozptylová studie č. 159/14 . Počet listů : 20 Počet výtisků : 3 Zakázka č. : 571 Rozptylová studie č. 159/14 Zákazník: Ecological Consulting a.s. Na Střelnici 48 779 00 Olomouc - Lazce Název a místo zdroje: Revitalizace trati Čelákovice

Více

Co vše dělá Moravskoslezský kraj pro zlepšení kvality ovzduší v našem regionu

Co vše dělá Moravskoslezský kraj pro zlepšení kvality ovzduší v našem regionu Co vše dělá Moravskoslezský kraj pro zlepšení kvality ovzduší v našem regionu Zpracoval(a): Marek Bruštík Datum: 18.6.2015 Obsah Kvalita ovzduší z pohledu Moravskoslezského kraje Kvalita ovzduší Moravskoslezského

Více

Mapování územního rozložení charakteristik kvality ovzduší, vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší - OZKO

Mapování územního rozložení charakteristik kvality ovzduší, vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší - OZKO Mapování územního rozložení charakteristik kvality ovzduší, vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší - OZKO Jana Ostatnická Úsek ochrany čistoty ovzduší, Český hydrometeorologický ústav Praha Legislativa

Více

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy Legislativa v ochraně venkovního ovzduší a měření suspendovaných částic frakce PM 10 resp. PM 2,5 Jiří Morávek, odbor ochrany ovzduší MŽP» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné

Více

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Původní Metodika stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy, která je schválená pro výpočty emisí z dopravy na celostátní a regionální

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha 2 Výroba nanomateriálů - Aktuální rychlý rozvoj - Vliv na produkt nebo na činnosti Vlivy na zdraví - Hodnocení expozice - Emise do prostředí - Poznání účinků V současnosti

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území KH kraj. HP1. Plocha území s překročením imisních limitů HP2. Plnění doporučených krajských emisních stropů

Rozbor udržitelného rozvoje území KH kraj. HP1. Plocha území s překročením imisních limitů HP2. Plnění doporučených krajských emisních stropů 3 HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 3.1 Karta jevu (procesu): Ovzduší Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu): Parametry procesů: Indikátory udržitelnosti: Jednotky: Limit

Více

Přístupy k měření znečišťujících látek z dopravy

Přístupy k měření znečišťujících látek z dopravy Přístupy k měření znečišťujících látek z dopravy Jak to vlastně je.? Exponenciální nárůst počtu vozidel po roce 1989 Saturace komunikací v sídlech (tranzitní, obslužná a cílová doprava) až 80 tisíc vozidel/24

Více

Modelování znečištění ovzduší. Nina Benešová

Modelování znečištění ovzduší. Nina Benešová Modelování znečištění ovzduší Nina Benešová 2. května 2012 trocha historie druhy znečišt ujících látek a jejich vliv na člověka a životní prostředí k čemu je dobré umět znečištění modelovat typy modelů

Více

Rozptyl emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Rozptyl emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 Rozptyl emisí Ochrana ovzduší ZS 01/013 1 Úvod emise přenos imise Závažné zdroje znečišťování posudek EIA rozptylová studie Šíření znečišťujících látek v přízemní vrstvě atmosféry Přenos znečišťujících

Více

Pavel Buchta Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Pavel Buchta Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Pavel Buchta Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem HISTORIE MONITORINGU OVZDUŠÍ 50. léta Rozvoj těžkého průmyslu a výstavba hnědouhelných elektráren v Podkrušnohoří, což mělo za následek zhoršení

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING.

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING. INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING. JIŘÍ BARTA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Výsledky měření znečištění ovzduší na automatizované monitorovací stanici Jeseník za chladné období říjen 2013 - březen 2014

Výsledky měření znečištění ovzduší na automatizované monitorovací stanici Jeseník za chladné období říjen 2013 - březen 2014 Český hydrometeorologický ústav - pobočka Ostrava Oddělení ochrany čistoty ovzduší Výsledky měření znečištění ovzduší na automatizované monitorovací stanici Jeseník za chladné období říjen 13 - březen

Více

AKTUALIZACE 2009 Programu zlepšení kvality ovzduší Pardubického kraje včetně Programového dodatku. (Aktualizace PZKO PK)

AKTUALIZACE 2009 Programu zlepšení kvality ovzduší Pardubického kraje včetně Programového dodatku. (Aktualizace PZKO PK) CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY AKTUALIZACE 2009 Programu zlepšení kvality ovzduší Pardubického kraje včetně Programového dodatku (Aktualizace PZKO PK) PŘÍLOHA B Mapová příloha Hustota

Více

PRŮBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE III.

PRŮBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE III. ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Pobočka Plzeň oddělení ochrany čistoty ovzduší IČ: 00020699 Mozartova 1237 / 41 DIČ: CZ00020699 323 00 Plzeň PRŮBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PLZEŇSKÉHO

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 1 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 1 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Hodnocení úrovně koncentrace PM 10 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1

Hodnocení úrovně koncentrace PM 10 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1 Hodnocení úrovně koncentrace PM 1 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1 Projekt č. TA12592 je řešen s finanční podporou TA ČR Znečištění ovzduší

Více

I. Vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí

I. Vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí I. Vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí I.1. Vývoj kvality ovzduší Vstupní data a limitní hodnoty Pro hodnocení kvality venkovního ovzduší bylo použito nových imisních limitů stanovených Nařízením

Více

pro záměr A. RAYMOND JABLONEC DOSTAVBA AREÁLU

pro záměr A. RAYMOND JABLONEC DOSTAVBA AREÁLU Rozptylová studie pro záměr A. RAYMOND JABLONEC DOSTAVBA AREÁLU prosinec 2011 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Účel studie... 3 1.2. Vstupní údaje... 3 2. Zdroje znečišťování ovzduší... 4 2.1. Umístění a charakteristika

Více

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Rozptylová studie pro záměr OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Listopad 2007 Zpracovatel: RNDr. J. Novák Lesní 34 460 01 Liberec 1 IČ 460 11 731 osvědčení o autorizaci č. 1568a/740/06/DK telefon

Více

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH. Protokol o analýze venkovního ovzduší

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH. Protokol o analýze venkovního ovzduší ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH Kyjevská 44, 532 03 Pardubice e-mail: podatelna@pu.zupu.cz, tel.: 466019501-3, fax: 466019502 Hygienické laboratoře Pardubice oddělení analýzy ovzduší venkovního,

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ODBORNÁ ZPRÁVA Pro potřeby PLL a. s. Jeseník NA AUTOMATIZOVANÉ MONITOROVACÍ STANICI JESENÍK-LÁZNĚ za chladné období říjen 14 - březen 1 Datum: květen 1 Pracoviště: Český hydrometeorologický ústav, pobočka

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ISKO, REZZO, ISPOP. Mgr. Ing. Marek Martinec

INFORMAČNÍ SYSTÉMY V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ISKO, REZZO, ISPOP. Mgr. Ing. Marek Martinec INFORMAČNÍ SYSTÉMY V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ISKO, REZZO, ISPOP Mgr. Ing. Marek Martinec Emise x Imise Emise jsou látky znečišťující ovzduší. Maximální koncentraci mají u svého zdroje (komín, výfuk,...),

Více

Národní program snižování emisí ČR

Národní program snižování emisí ČR Seminář Ochrana ovzduší ve státní správě II Sezimovo Ústí 14. 16. listopadu 2006 Národní program snižování emisí ČR Výsledky projektu VaV MŽP SM/9/9/04 Vladislav Bízek, Jana Kašková a Pavel Balahura DHV

Více

Návrh směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Jana Ratajová Odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

Návrh směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Jana Ratajová Odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Návrh směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu Jana Ratajová Odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu

Více

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech 2 Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020 Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech Koncepční dokumenty jako základ P.O.2 Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR V současné době připravena

Více

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Problematika emisí z malých zdrojů znečišťování II. Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Pohled Teplárenského sdružení ČR Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště TS ČR 8. března 2012, Malenovice Představení

Více

OBSAH A PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 6

OBSAH A PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 6 OBSAH A PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 6 A.1 INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 6 A.1.1 ZÁKLADNÍ CÍLE A SOUVISLOSTI PROGRAMU 6 A.1.2 VEDLEJŠÍ CÍLE PROGRAMU

Více

Opatření Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR

Opatření Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Seminář Ekomonitor, Praha, 21.2.2017 Opatření Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah Strategie Emisní a imisní analýza Scénáře vývoje

Více

Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší

Více

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15 Zadavatel: Zásobování teplem Jilemnice, s.r.o., Jana Weisse 1219, 514 01 Jilemnice Zpracovatel: EMPLA AG spol. s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracovala:

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI30 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI30 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI30 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Miroslav Přichystal Datum: 10.4. 2013 Ročník: 9. ročník Vzdělávací oblast: Člověk

Více

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005 Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005 II. 1. Emisní inventura Zpracování této zprávy ukládá nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy

Více

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo:

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo: Územní plám města Liberec - návrh Rozptylová studie Zpracoval: Spolupráce: Mgr. Radomír Smetana (držitel osvědčení o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb., č.osvědčení 2358a/740/03 z 4. 8. 2003, prodlouženo

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 38747/ENV/15 V Praze dne 11. června 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Znečištění ovzduší Doprava Jmk, Brno. J. Jedlička, I. Dostál

Znečištění ovzduší Doprava Jmk, Brno. J. Jedlička, I. Dostál Znečištění ovzduší Doprava Jmk, Brno J. Jedlička, I. Dostál OBSAH 1. Dopravní infrastruktura a vozidla 2. Emisní bilance 3. Opatření návrh 4. Opatření implementace 5. Závěr Dopravní infrastruktura Délka

Více

Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe

Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe (dopad stavby silnice prodloužená Rudná-hranice okr. Opava ) Vladimíra Volná Co je rozptylovástudie a pročse zpracovává - Modelové výpočty koncentrací znečišťujících

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje k omezování

Více

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Autobusové nádraží Rozptylová studie Akce: Stavebník: Dopravní Terminál Semily Autobusové nádraží Dokumentace pro územní řízení Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Projektant: Ing. arch. Ivan Lejčar

Více

PROJEKT. Místní program ke snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší pro město Tábor ZADAVATEL ZPRACOVATEL

PROJEKT. Místní program ke snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší pro město Tábor ZADAVATEL ZPRACOVATEL PROJEKT Místní program ke snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší pro město Tábor ZADAVATEL Město Tábor Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor ZPRACOVATEL ASCEND s.r.o. Korunní 859/18 120 00 Praha

Více

Nový zákon o ochraně ovzduší

Nový zákon o ochraně ovzduší Užitečné semináře Hradec Králové, 24.10.2012 Nový zákon o ochraně ovzduší Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP tis. tun Ilustrativní vývoj emisí vybraných ZL v ČR v letech 1989-2008 4000 3500 3000 2500

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Technická zpráva č. 0805/011

Technická zpráva č. 0805/011 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina Technická zpráva č. 0805/011 Vypracoval:................... Ing. Vladimír Závodský autorizace ke zpracování rozptylových studií č. 300275a/740/05/06

Více

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" lokalita Drasty v rámci stavby č. 6963

Více

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos Měření znečištění ovzduší, meteorologicko-imisní imisní vztahy, transhraniční přenos Zdeněk Blažek, Libor Černikovský, Blanka Krejčí, Vladimíra Volná Český hydrometeorologický ústav Aktivity ČHMÚ v projektu

Více

Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů. Nízkoemisní zóny

Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů. Nízkoemisní zóny Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů Nízkoemisní zóny Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů Významnost bude stanovena na základě odhadu jejich

Více

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013 Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Nástroje omezující emise znečišťujících

Více