Místní integrovaný program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místní integrovaný program"

Transkript

1 Místní integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí pro město - konečná verze září 25

2 ÚDAJE O ZAKÁZCE Hlavní řešitelská organizace: Agentura regionálního rozvoje Euroregionu Labe, o.p.s. Krajská energetická agentura Ústeckého kraje Rooseveltova 184/2, 4 1 Ústí nad Labem. IČO: Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú /3 Spolupracující organizace: Ascend, s.r.o. Korunní 859/18, 12 Praha 2 Nerudova 21, 45 2 I. IČO:27975 Bankovní spojení: /1 Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C., vložka SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/16, 4 1 Ústí nad Labem Vlkova 7, 13 Praha 3 IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú /3 Registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. A, vložka 15684, Zpracováno pro: Město Státní fond životního prostředí ČR Řešitelský tým: Ing. Petr Honskus Mgr. Jakub Bucek RNDr. Lubomír Paroha Ing. Jan Chott Olga Vonková Vedoucí projektu: Ing. Petr Honskus Arrel, o.p.s. 2 září 25

3 OBSAH 1.STANOVENÍ OBLASTI SE ZHORŠENOU KVALITOU OVZDUŠÍ NÁZEV OBLASTI A NÁZEV OBCE, KTERÝ PROGRAM ZPRACOVAL GEOGRAFICKÉ VYMEZENÍ OBLASTI VŠEOBECNÉ INFORMACE PODROBNĚJŠÍ POPIS OBLASTI A SOUČASNÉ TOPOGRAFICKÉ ÚDAJE CELKOVÁ ROZLOHA ÚZEMÍ OBLASTI A ROZLOHA ÚZEMÍ SE ZVLÁŠTĚ ZVÝŠENÝM ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ (KM2) A ODHAD POČTU OBYVATEL VYSTAVENÝCH ZVÝŠENÉMU ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SOUČASNÉ KLIMATICKÉ ÚDAJE O OBLASTI A JEJÍM OKOLÍ INFORMACE O ŽIVÝCH I NEŽIVÝCH CÍLOVÝCH OBJEKTECH PROGRAMU VYŽADUJÍCÍCH ZVLÁŠTNÍ OCHRANU OVZDUŠÍ, ÚDAJE O CITLIVÝCH SKUPINÁCH OBYVATELSTVA A EKOSYSTÉMECH Obyvatelé Národní parky a CHKO Městská a příměstská zeleň ODPOVĚDNÉ ORGÁNY DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ (IMISE) KONCENTRACE ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK ZJIŠTĚNÉ V PŘEDCHOZÍCH LETECH A AKTUÁLNÍ KONCENTRACE Posouzení znečištění Druh znečištění PROSTŘEDKY POUŽITÉ KE ZJIŠŤOVÁNÍ KONCENTRACÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK Měření Metodika modelování PŮVOD ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ (EMISE) - ÚDAJE O PLNĚNÍ EMISNÍCH LIMITŮ A ÚDAJE O PROVOZOVÁNÍ HLAVNÍCH EMISNÍCH ZDROJŮ VÝČET HLAVNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ PODLE KATEGORIÍ, DOPLNĚNÝ JEJICH GRAFICKÝM VYZNAČENÍM CELKOVÉ MNOŽSTVÍ EMISÍ PRODUKOVANÝCH HLAVNÍMI ZDROJI ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ (T/ROK) A CELKOVÉ MNOŽSTVÍ EMISÍ PRODUKOVANÉ VŠEMI ZDROJI V OBLASTI Komentář INFORMACE O ZNEČIŠTĚNÍ DÁLKOVĚ PŘENÁŠENÉM Z OKOLNÍCH OBLASTÍ ANALÝZA SITUACE VEDOUCÍ KE ZHORŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ POPIS EXISTUJÍCÍCH OPATŘENÍ PŘIJATÝCH KE ZVÝŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ VÝČET EXISTUJÍCÍCH OPATŘENÍ DOSAŽENÉ VÝSLEDKY A HODNOCENÍ DOPADU OPATŘENÍ SEZNAM A POPIS NOVĚ PŘIPRAVOVANÝCH OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ HORIZONTÁLNÍ PRŮŘEZOVÁ OPATŘENÍ OPATŘENÍ KE SNIŽOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU ZE SEKUNDÁRNÍ PRAŠNOSTI K ZÁTĚŽI PM OPATŘENÍ KE SNIŽOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU DOPRAVY K ZÁTĚŽI PM OPATŘENÍ KE SNIŽOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU DOMÁCNOSTÍ K ZÁTĚŽI PM DODATEK - VYHODNOCENÍ IMISNÍHO ZATÍŽENÍ ÚZEMÍ MĚSTA DĚČÍNA NA ZÁKLADĚ MĚŘENÍ A VYHODNOCENÍ SOUČASNÉ KVALITY OVZDUŠÍ VE VZTAHU KE VŠEM ZNEČIŠŤUJÍCÍM LÁTKÁM DLE ZÁKONA Č. 86/ HODNOCENÍ Z HLEDISKA OCHRANY ZDRAVÍ LIDÍ Oxid siřičitý - SO Suspendované částice frakce PM Oxid dusičitý - NO Olovo Oxid uhelnatý - CO Benzen Kadmium Amoniak Arsen... 5 Arrel, o.p.s. 3 září 25

4 9.1.1Nikl Rtuť Polycyklické aromatické uhlovodíky reprezentované benzo(a)pyrenem (BaP) Troposférický ozon Prašný spad Hodnocení z hlediska zvláštních imisních limitů HODNOCENÍ Z HLEDISKA OCHRANY EKOSYSTÉMŮ A VEGETACE Oxid siřičitý SO Oxidy dusíku NOx Troposférický ozon...6 Arrel, o.p.s. 4 září 25

5 SEZNAM ZKRATEK AIM-SRS AOT As CIL Cd CZT ČHMÚ EIA ERP EU hot-spots CHKO IRP LAT LV+MT MHD MIP MÚ MŽP Ni NOx, NO2 NV O3 OSZKO OŽP PAH BaP Pb PCB PCDD/F PM1 REZZO ŘSD SAP SFŽP SO2 SRS T.L. UAT TSP VOC ZP ZÚ Arrel, o.p.s. automatizovaný imisní monitoring smogový regulační systém expoziční limit pro ozón stanovený za účelem ochrany vegetace Arsen cílový imisní limit kadmium centrální zásobování teplem Český hydrometeorologický ústav hodnocení dopadů na životní prostředí emisní redukční potenciál Evropská unie tzv. horká místa (bod, místo, lokalita případně oblast, kde dochází k překračování imisních limitů) Správa chráněné krajinné oblasti imisní redukční potenciál dolní mez pro vyhodnocování znečištění ovzduší limitní hodnota zvýšená o mez tolerance městská hromadná doprava místní integrovaný program Městský úřad Ministerstvo životního prostředí nikl oxidy dusíku, oxid dusičitý nařízení vlády troposférický ozon oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší odbor životního prostředí polycyklické aromatické uhlovodíky, representují se benzo(a)pyrenem BaP Olovo polychlorované bifenyly polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany, sloučeniny nebezpečné svou vysokou toxicitou a obtížnou odbouratelností prachové částice registr zdrojů znečišťování ovzduší Ředitelství silnic a dálnic souhrnný akční program Státní fond životního prostředí oxid siřičitý smogový regulační systém tuhé látky horní mez pro vyhodnocování znečištění ovzduší prachové částice celkem těkavé organické látky zemní plyn Zdravotní ústav 5 září 25

6 1.Stanovení oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 1.1Název oblasti a název obce, který program zpracoval Program zpracovalo město pro území obce. MŽP bylo zveřejněno vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší zpracované na základě dat z roku 21, 22 a 23. Podle uvedených materiálů (viz příslušný výběr z těchto materiálů v následujících tabulkách) patří území města a do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, jak z hlediska ochrany zdraví, tak z hlediska ochrany ekosystémů a vegetace. Z hlediska ochrany zdraví byl na území města a v roce 23 překročen roční i 24hodinový imisní limit PM1 včetně mezí tolerance na 2,7% plochy území města. Roční hodnota imisního limitu PM1 byla překročena v roce 23 na 5,4% plochy území města (viz obrázek 1 v Příloze) a hodnota 24hodinového imisního limitu byla překročena v r.21 na 16,2%, v r. 22 na 13,5% a v r.23 na 18,9% (viz obrázek 2 v Příloze) plochy území města. Podle údajů z r. 21 byl v roce 21 překročen ještě roční imisní limit benzenu na 2,7% plochy území města. Celkem byly imisní limity pro ochranu lidského zdraví překročeny v r. 21 na 16,2%, v r.22 na 13,5% a v r.23 na 18,9% plochy území města (v centrální údolní části města, viz obrázek 3 v Příloze). V r. 23 dále došlo na 27% území města k překročení cílového imisního limitu pro přízemní ozon z hlediska lidského zdraví (3letý průměr podle Nař. vlády č.35/22sb.). Problematika ozónu by ale měla být řešena, podle Nařízení vlády č.35/22 Sb. 5 odst.2, v rámci národního programu snižování emisí prekurzorů troposférického ozonu, jak bylo v úvodu uvedeno. Do území města a zasahuje CHKO Labské pískovce a CHKO České středohoří. Z hlediska ochrany ekosystémů byl na území města a překročen roční imisní limit NOx pro ochranu ekosystémů v r. 21 na 18,9%, v r.22 na 2,7% a v r.23 na 1,8% plochy území města (v centrální údolní části města, viz obrázek 4 v Příloze). Z hlediska ochrany vegetace byl na území města a překročen cílový imisní limit AOT4 pro ozon v r.23 na 1,8% plochy území města (v severozápadní horské části města, viz obrázek 5 v Příloze). Níže jsou v tabulkách uvedeny příslušné části tabulek z Věstníků MŽP a podkladů pro r.23 týkající se města a ve vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší a v Příloze jsou uvedeny příslušné části podkladových imisních map ČHMÚ (obrázky 1 až 5). Tabulka 1: Překročení limitní hodnoty a meze tolerance LV+MT pro ochranu zdraví lidí v rámci obcí ČR ve smyslu zákona 86/22 Sb. v roce 21 až 23 - % plochy obce SO2 24h průměr PM1 roční NO2 roční průměr (>125 µg.m-3, průměr -3 (>4 µg.m ) >3x/rok) (> 43,2 µg.m-3) Rok Obec Rok Obec BaP (<,1 µg.m-3) Arrel, o.p.s PM1 36. nejvyšší 24h průměr (> 6 µg.m-3, >35x/rok) Benzen (> 5 µg.m-3) Cd Ni As (<,5 µg.m-3) (<,2 µg.m-3) (<,6 µg.m-3) září 25 - Souhrn 2.7

7 Tabulka 2: Překročení limitní hodnoty pro ochranu zdraví lidí v rámci obcí ČR ve smyslu zákona 86/22 Sb. v roce 21 až 23 - % plochy obce Rok Obec Rok Obec SO2 24h průměr NO2 roční průměr PM1 roční průměr (>125 µg.m-3, (>4 µg.m-3) (> 43,2 µg.m-3) >3x/rok) BaP (<,1 µg.m-3) - PM1 36. nejvyšší 24h průměr Benzen (> 6 µg.m-3, 5 µg.m-3) >35x/rok) Cd Ni (< As (<,5 µg.m-3),2 µg.m-3) (<,6 µg.m-3) Souhrn Tabulka 3: Překročení cílového imisního limitu O3 pro ochranu zdraví v rámci obcí ČR ve smyslu zákona 86/22 Sb. v roce 23 - % plochy obce Obec O3 max. denní 8h klouzavý průměr (> 12 µg.m-3 >25x/3 roky) 27. Tabulka 4: Podíly území pro ochranu ekosystémů a vegetace s překročením LV v rámci obcí ČR ve smyslu zákona 86/22 Sb. v roce 21 až 23 - % plochy obce Rok Obec SO2 zimní průměr (> 2 µg/m3) NOx roční průměr (> 3 µg/m3) ,9 2,7 1,8 * toto vyhodnocení na procenta rozlohy obcí se poprvé provádělo za rok 23 Arrel, o.p.s. 7 září 25 AOT4 µg.m-3.h) 21,6* (> 18 (>

8 1.2Geografické vymezení oblasti Město leží 23 km severovýchodně od Ústí nad Labem. Obrázek 1: Území města (včetně členění po UO) Arrel, o.p.s. 8 září 25

9 Soupis měřících stanic ke zjišťování imisí na území oblasti: Tabulka 5: Přehled měřicích stanic na území města a v jeho blízkém okolí Poř.č. stanice Provozovatel stanice Stanice Měřené znečišťující látky Stanice zrušena dne 1 OHS (kont. manuální-tk měření) ZÚ 2 3 Oblouková (kont. manuální měření) ZÚ SO2, SPM, NO2, Pb, Cd, As, Ni, O3*, NOX SO Jílové (kont. manuální měření) ZÚ SO2 4 (AIM-SRS měření) cca. 2km od katastru ČHMÚ SO2, PM1, NO2, O3, NOX 5 (AIM-SRS měření) ČHMÚ SO2, PM1, NO2, CO, NOX Stanice se znečišťujícími látkami, které se neměří v katastru města 6 Ústí n.l. Pasteurova ul. (kont. manuální měření) ZÚ BZN, BaP 7 Lovosice -MÚ (kont. manuální měření) ZÚ NH3 8 Ústí n.l. město (AIM-SRS měření) ČHMÚ Hg Zrušené stanice použité v dlouhodobém hodnocení vývoje znečištění ovzduší 9 Boletice (manuální měření) ČHMÚ SO Jílové (manuální měření) ČHMÚ SO Maxičky (manuální měření) ČHMÚ SO Buková Hora (manuální měření) ČHMÚ SO2, SPM, NOX * nízký počet naměřených dat - nelze použít pro vyhodnocování Obrázek 2: Mapa měřicích stanic na území města a v jeho blízkém okolí Arrel, o.p.s. 9 září 25

10 2.Všeobecné informace Informace jsou čerpány zejména z internetových stránek města a Ústeckého kraje, z rozvojových a koncepčních dokumentů města a Kraje a z ČHMÚ. 2.1Podrobnější popis oblasti a současné topografické údaje Město se rozprostírá v široké kotlině na obou březích Labe a je nejníže položeným městem České republiky (135 m n.m.). Současná městská aglomerace vznikla postupnou integrací sedmačtyřiceti obcí a osad. Na jejím počátku stálo sloučení (1942) starého historického města a na pravém břehu Labe s mladým průmyslovým městem Podmokly, které po roce 185 vyrostlo na levém břehu. Území města tvoří soubor 22 katastrálních území o celkové rozloze cca 12 tisíc ha s cca 53 tisíci trvale bydlícími občany: Tabulka 6: Správní členění města a KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Boletice nad Labem Křešice Nebočady Březiny Chlum Folknáře Nové Město Staré Město Vilsnice Chrochvice Podmokly Horní Oldřichov Bynov Bělá Maxičky Prostřední Žleb Loubí Dolní Žleb Krásný Studenec Hoštice Lesná Velká Veleň Celkem PLOCHA V HA 256,55 391,15 276,46 434,4 343,75 245,6 461,83 295,13 334,3 146,39 69, 142, ,48 563,8 1854, 1115,22 47,3 19,63 591,91 255,5 346,6 369, ,7 Město se dělí na 34 částí, a to I XXXIII a XXXV. Město spadá do Ústeckého kraje. Základní informace: Počet částí: 34 Katastrální výměra: 1184 ha Počet obyvatel: 5258 Z toho v produkt. věku: Průměrný věk: 37 Město se rozkládá na ploše 1184 ha, má 5258 obyvatel (SLDB 21), což představuje průměrnou hustotu obyvatelstva 441 obyv./ km2. Celkový přírůstek dosahuje v ě za rok 23 záporné hodnoty (-97) přirozený přírůstek 26, migrační saldo V produktivním věku jsou v ě téměř dvě třetiny obyvatelstva (66,2 %). Podíl osob v poproduktivním věku 6 let a více (17,6%) je vyšší než podíl obyvatel do 14 let (16,2%). Arrel, o.p.s. 1 září 25

11 Charakteristika oblasti : Tabulka 7: Základní charakteristické ukazatele oblasti Velikost území oblasti (ha) Počet obyvatel (11/99) 1183, Zemědělsk á půda (ha) 289,7 Lesní pozemky (ha) 781,1 Vodní plochy (ha) 29,2 Zastavěná pl. hosp. obj. 346 Ostatní užitná Plocha Hustota obyv. obyv. / km2 1195,6 Současné topografické údaje : leží na 5 47' severní šířky a 14 13' východní délky nadmořská výška a je 132 m n. mořem Pro sko je charakteristická značná členitost krajiny, a to jak ve smyslu vertikální členitosti, tak i množstvím krajinných forem. Nejnižším bodem je místo při výtoku Labe u Hřenska (115 m n.m.), naopak nejvýše položenými místy jsou vrcholy Lužických hor (792 mn.m.). Značná část rozlohy okresu, cca ľ, leží v chráněných krajinných oblastech Labské pískovce, České Středohoří a Lužické hory. Labské pískovce patří mezi nejmohutnější pískovcová území s největšími skalními útvary v Evropě. Toto území je chráněno Národním parkem České Švýcarsko a Chráněnou krajinnou oblastí Labské pískovce. CHKO České středohoří zasahuje do děčínského okresu pouze svým severním cípem. Místní flóra je považována za jednu z nejbohatších oblastí v České republice. Pro CHKO Lužické hory je charakteristické pohoří vrchovinného typu, zasahující do okresu svou západní částí. sko Hranice oblasti jsou přibližně shodné s vymezením ské vrchoviny, probíhá od sníženého severovýchodního konce Krušných hor od Petrovic přes Nakléřovský průsmyk do údolí Jílovského potoka. Tento potok je jižní hranicí až po své ústí v ě. Na pravém břehu Labe tvoří rozhraní údolí řeky Ploučnice po Benešov n. Pl., pokračuje údolím řeky Bystré a přes ploučnicko-kamenické rozvodí na Českou Kamenici a dále proti proudu Kamenice na Kytlici a přes rozvodí v Lužických horách u železniční stanice Jedlová do údolí Lužničky (Podlužský potok) až po státní hranici s Německem v Dolním Podluží. Na geologickém složení území se podílejí z největší části druhohorní usazeniny (ská vrchovina, tj. CHKO Labské pískovce s spolu Národním parkem České Švýcarsko) a horniny lužického žulového plutonu (Šluknovská pahorkatina). Tvarově významné jsou třetihorní sopečné horniny (okraj Českého středohoří). Ve velmi malé míře je zastoupeno tzv. krušnohorské kristalinikum (Petrovice a Tisá, labská zóna mezi em a Dolním Žlebem). ská vrchovina (278 km2) zaujímá níže položený reliéf mezi Krušnými horami a Lužickými horami. Šíří se na území Německa (Elbsandsteigebirge). Na jihu se ská vrchovina stýká s Českým Arrel, o.p.s. 11 září

12 středohořím. ské stěny na jihozápadě ské vrchoviny vytvářejí rozsáhlou pískovcovitou kru. Výškové rozpětí dosahuje hodnoty 67m ( m). Území zaujímající plochu 199 kilometrů čtverečních, se člení na dva okresky - Sněžnickou hornatinu a Růžovskou vrchovinu. Sněžnická hornatina v západní části ských stěn se vyznačuje reliéfem strukturních plošin a rozbrázděných nepříliš hustou síti údolí, mající místy kaňonovitý tvar. Na západě území se rozkládají Tiské stěny (613 m) - nejdokonalejší skalní město ské vrchoviny s četnými tvary zvětrávání: skalní brány, okna, hřiby aj. Malá okrajová skalní města lemují sníženinu u Ostrova (Volské kameny, Ostrovské skály) a Rájce, severně od Tiských stěn jsou Severní stěny. Východně od Tisé se zvedá rozsáhlá plošina Nad Stěnami s Holým vrchem (528 m). Nejvyšší hora ské vrchoviny a zároveň její tvarovou dominantou je ský (723 m). Stolová hora s okrajovými stěnami a úpatními sutěmi. Na pravém břehu Labe patří k Sněžnické hornatině Růžový hřeben (433 m) s řadou pozoruhodných tvarů (Sluneční brána, aj.). Vysoké stěny v horních částech labského kaňonu jsou tektonicky silně porušené; místy vznikly zajímavé sloupy a věže (Mnich, Jeptiška). Pískovce při Jílovském potoku vytvářejí nesouměrný reliéf sklánějících se hřebenů (Písečný vrch, Pastýřská stěna). Růžovská vrchovina zaujímá území na východ od Labe po úpatí Jetřichovických stěn. Tvarovou dominantou je čedičový Růžovský vrch (619 m). Jetřichovické stěny (79 km2) vytvářejí velmi silně rozčleněné, výše položené, území s hustou sítí kaňonovitých údolí v povodí Křivnice a Kamenice. Nejvyšší místa tvoří pískovcové suky, často podmíněné skrytými čedičovými tělesy, jako jsou Jedlina (49 m), Suchý vrch (481 m), Hřebenec (478 m), aj. Na jihu vystupují skalní stěny (Stříbrné stěny, Křídelní stěna). Na tomto území jsou i malá skalní města. Z tvarů zvětrávání je nejznámější Pravčická brána (serovýchodně od Hřenska), široká 26,5 m a vysoká 16 m. Bizarní pískovcové tvary se rozkládají především u Ostrohu. Lužické hory zasahují do popisovaného území svou západní částí patřící k podcelkům Lužického hřbetu a Kytlické hornatině. Lužické hory budují převážně pískovce, prostoupené čedičem a znělcem. Lužický hřbet vytváří členitou vrchovinu s četnými kupolovitými a kuželovitými vrchy (Jedlová 774 m, Tolštejn 67 m, Malý Stožec 665 m aj.). Zajímavý je též Vápencový vrch (opravdu se tak jmenuje - je z jurského vápence - měří 548 m). Kytlická hornatina má výškové rozpětí 446 m ( m). Základními povrchovými tvary jsou kupovité vrchy a hory, místy se skalními stěnami, balvanovými haldami a suťovými poli. Dominantní hornatiny jsou, z čediče: Studenec (736 m), Javor (693 m), Zlatý vrch (657 m), Jehla (478 m), ze znělce: Velká Tisová (692 m), Sokol (668 m), Srní hora (657 m) aj. Šluknovská pahorkatina (276 km2) vyplňuje uzemí Šluknovského výběžku na sever od Lužických hor a ské vrchoviny. Výškové rozpětí je 36 m ( m). Severně od vsi Severní, leží nejsevernější místo ČR ' 2". Na horninách žulového masívu zde vznikla členitá pahorkatina s mírně až středně ukloněným reliéfem širokých údolí v povodí Labe, Sprévy a Lužické Nisy. Arrel, o.p.s. 12 září 25

13 Dominantami kraje jsou Hrazený (68 m - čedič), Vlčí hora (581 m - tefrit), Dymník (515 m - čedič), rozlehlý plochý čedičový hřeben (543 m) mezi Studánkou a Dolním Podlužím, Špičák (545 m - znělec). Do nižšího území Šluknovské pahorkatiny pronikl ve starších čtvrtohorách pevninský ledovec. Zanechal po sobě zbytky štěrků a písků. Do Českého středohoří spadá Verneřické středohoří, Benešovské středohoří, Dobrnská vrchovina, ská a Habartická kotlina. Jde o území tvořené převážně tefritem a čedičem. Mezi dominantami kraje patří hřbet Dobrné (532 m), v ské kotlině Sokolí vrch (512 m), Pustý vrch (499 m) a na severu Popovičský vrch (527m). Habartická kotlina je erozní sníženina při Bystré na křídových pískovcích a slínovcích s drobnými sopečnými tělesy, např.: Olešský vrch (355 m). 2.2Celková rozloha území oblasti a rozloha území se zvláště zvýšeným znečištěním ovzduší (km2) a odhad počtu obyvatel vystavených zvýšenému znečištění ovzduší Z hlediska ochrany zdraví byl na území města a v roce 23 překročen roční i 24hodinový imisní limit PM1 včetně mezí tolerance na 2,7% plochy území města. Roční hodnota imisního limitu PM1 byla překročena v roce 23 na 5,4% plochy území města a hodnota 24hodinového imisního limitu byla překročena v r.21 na 16,2%, v r.22 na 13,5% a v r.23 na 18,9% plochy území města. Podle údajů z r.21 byl v roce 21 překročen ještě roční imisní limit benzenu na 2,7% plochy území města. Celkem byly imisní limity pro ochranu lidského zdraví překročeny v r. 21 na 16,2%, v r.22 na 13,5% a v r.23 na 18,9% plochy území města (v centrální údolní části města). V r.23 dále došlo na 27% území města k překročení cílového imisního limitu pro přízemní ozon z hlediska lidského zdraví (3letý průměr podle Nař. vlády č.35/22sb.). Problematika ozónu by ale měla být řešena, podle Nařízení vlády č.35/22 Sb. 5 odst.2, v rámci národního programu snižování emisí prekurzorů troposférického ozonu. Do území města a zasahuje CHKO Labské pískovce a CHKO České středohoří. Z hlediska ochrany ekosystémů byl na území města a překročen roční imisní limit NOx pro ochranu ekosystémů v r.21 na 18,9%, v r.22 na 2,7% a v r.23 na 1,8% plochy území. Z hlediska ochrany vegetace byl na území města a překročen cílový imisní limit AOT4 pro ozon v r.23 na 1,8% plochy území města (v severozápadní horské části města). 2.3Současné klimatické údaje o oblasti a jejím okolí Imisní zatížení je závislé jednak na množství emisí na území města a v jeho blízkém i dalekém okolí, jednak na meteorologické situaci. Proto je důležité, kromě sledování emisí, sledovat i vývoj rozptylových podmínek a teplotu, hlavně v zimním období. Tyto údaje sleduje a vyhodnocuje Český hydrometeorologický ústav ČHMÚ, který má na území města 2 stanice AIM ( a ) Geografická poloha a geomorfologická stavba sledovaného území určuje základní rysy klimatu. Na velké části území převládá mírně teplé podnebí s krátkou a mírnou zimou a s krátkým přechodným obdobím. Průměrná roční teplota vzduchu je cca 8C a průměrný roční úhrn srážek se pohybuje v rozmezí 7-8 mm. Poloha a a jeho okolí v labském údolí také způsobuje při inverzním zvrstvení vzduchu častější výskyt mlh. Tabulka 8: Větrná růžice (, 23 Třídy rychlosti 1 Rychlost v m/s (, -,5) 2 <,5-2,5) 3 < 2,5-7,5) 4 < 7,5-1,) 5 < 1, - ) Arrel, o.p.s. S SV V JV J JZ Z SZ 1,2 4,2 5, 8,, 1,28 5, 5,75 4,94 1,52 1,37 1,81 1,34,37 18,83 19,68 13,86 5,98 7,19 8,9 7,87, 73,48,44,58,24,11,6 3,11 3,7, 7,69,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13 září 25 Bezvětří Součet

14 5,5 3 7,47 25,26 19,4 7,61 8,62 13,82 12,28,37 Obrázek 3: Větrná růžice ze stanice AIM S 25 2 SZ SV Z V JZ JV J 2 21 Obrázek 4: Větrná růžice ze stanice AIM Arrel, o.p.s. 14 září CALM: % % % % % 1,

15 S 3 25 SZ SV Z V JZ CALM: % 2-7.5% % % % JV J Tabulka 9: Další klimatické údaje (, 23): měsíc průměrná teplota vzduchu 2m (C) -,66-1,96 5,64 9,84 17,14 21,84 2,94 22,14 15,54 7,24 6,4 Arrel, o.p.s. vlhkost vzduchu (%) atmosférický tlak (hpa) 87,8 8,5 75,3 64,9 7,9 64,5 73,1 62,8 74,8 82,6 89, 85,8 988,5 996,1 996,5 989,8 99,9 989,7 989,9 99,2 993,3 986,9 992, 992, 15 září 25

16 2.4Informace o živých i neživých cílových objektech programu vyžadujících zvláštní ochranu ovzduší, údaje o citlivých skupinách obyvatelstva a ekosystémech 2.4.1Obyvatelé Základní cílovou skupinou jsou obyvatelé všech řešených obcí. Zvláštní pozornost vyžaduje území na kterém se rozkládá Nemocnice Národní parky a CHKO Do území města a zasahuje CHKO Labské pískovce a CHKO České středohoří. CHKO Labské pískovce Tato chráněná krajinná oblast vznikla v roce 1979 výnosem MK ČSR čj 4946/72 ze dne Rozkládá se na území 324 km2. Je to území sousedící s CHKO Lužické hory a CHKO České středohoří. Zvláštností je zde to, že na relativně malém území jsou velice rozdílné podmínky. Především je zde výrazný skok mezi minimální a maximální nadmořskou výškou tj.:115 m.n.m (zde Labe opouští republiku) a maximální 723 m.n.m. (ský ). Základní horninou je zde především pískovec jenž dal CHKO název, čedičové výlevy a na okrajích žula. Na skalní masívy působí průměrné roční srážky 6-9 mm. Také teploty nejsou nijak vysoké, roční průměr činí 6-8 C. Skalní masívy Labských pískovců vznikly zhruba před 1 mil. let v křídovém období druhohor. Toto území bylo z velké části zaplavené mělkým mořem. Z okolní pevniny docházelo k nánosům jílů a písků. Ty se na dně moře ukládaly a poté zpevnily. Tím vznikla deska široká až 1 km. Ke konci křídy se zvedlo mořské dno a voda ustoupila. Sopečná činnost výrazná v Českém středohoří, okrajově také jako jeden z vedlejších důsledků způsobila že deska byla rozlámaná na soustavu souvrstvích zlomů. Tyto pískovcové kry pak byly následně ještě zpevněny výlevy sopečné lávy.za současný vzhled pískovcového masívu mohou hlavně erozivní síly, především vítr a voda. CHKO České středohoří CHKO České středohoří je nejrozsáhlejší chráněnou krajinnou oblastí v Čechách. Její jedinečnost je dána především značnou výškovou členitostí a unikátním reliéfem.dochovala se zde rozmanitá rostlinná a živočišná společenstva i zbytky původní vegetace. Převažují zde dubohabrové lesy a ve vyšších a vlhčích polohách bučiny. Mezi rostlinstvem jsou významná společenství travnatých strání stepního a lesostepního charakteru. Roste tu okolo 12 druhů vyšších rostlin, z nichž mnohé jsou zvlášť chráněny. České středohoří se dělí na dva podcelky: Verneřické (leží převážně na pravém břehu Labe a zasahuje na území ska a Milešovské (levý břeh Labe) Městská a příměstská zeleň ZOO Je situována na Pastýřské stěně ( IV) má přes 6 hektarů a okolo 13 druhů zvířat. Arrel, o.p.s. 16 září 25

17 3.Odpovědné orgány Oblastní inspektorát ČIŽP ÚSTÍ NAD LABEM Výstupní 1644, 4 7 Ústí nad Labem Tel.: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem územní pracoviště Březinova 3, Vedoucí územního pracoviště: MUDr. Jan Bechyně Tel.: Městský úřad Mírové náměstí 5, IV Odbor životního prostředí vedoucí odboru: Mgr. Jiří Hykš Tel.: Odbor rozvoje vedoucí odboru: Ing. Jančová Věra Tel.: ( ) Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 4 2 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství vedoucí odboru: Ing.arch. Jan Zadražil Tel.: Odbor regionálního rozvoje vedoucí odboru: RNDr. Zuzana Kadlecová, Tel.: ČHMÚ pobočka Ústí nad Labem poštovní přihrádka 2, Kočkovská 18, 4 11 Ústí nad Labem Tel.: OVSS IV Chomutov Školní 5335, Chomutov RNDr. Margita Abtová Tel.: Krajské pracoviště SFŽP W. Churchilla 4, 4 1 Ústí nad Labem Ing. Jana Choutková Tel.: Správa CHKO Labské pískovce Teplická 424/69, 45 2 Tel.: , Správa CHKO České středohoří Michalská 26/14, Litoměřice Tel.: Arrel, o.p.s. 17 září 25

18 4.Druh a posouzení znečištění ovzduší (imise) 4.1Koncentrace znečišťujících látek zjištěné v předchozích letech a aktuální koncentrace 4.1.1Posouzení znečištění Hodnocené látky (ochrana zdraví): Oxid siřičitý, suspendované částice (PM1), oxid dusičitý, olovo, oxid uhelnatý, benzen, kadmium, amoniak, arsen, nikl, rtuť, polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako benzo(a)pyren, troposférický ozon, prašný spad. Překročení imisních limitů zvětšených o meze tolerance: Roční imisní limit PM1 24hodinový imisní limit PM1 Překročení imisních limitů: Roční imisní limit PM1 24hodinový imisní limit PM1 Cílový imisní limit pro ozon Překročení zvláštních imisních limitů (r.23): Ozon upozornění 3x Hodnocené látky (ochrana ekosystémů a vegetace) Oxid siřičitý, oxidy dusíku, troposférický ozon. Překročení imisních limitů: Roční imisní limit NOx Cílový imisní limit pro ozon (AOT4) Na základě hodnocení do r.23 kvalita ovzduší v ě nevyhovuje z hlediska znečištění suspendovanými částicemi PM1 a troposférickým ozonem. Dále je uvedeno překročení ekolimitu NOx, k překročení došlo ale pouze v centru města a nikoliv v ekosystémech ve smyslu zákona. Jak se dalo očekávat nejvíce zatížené se jeví údolní části centra města a navazujícího okolí, zejména v okolí frekventovaných dopravních tahů a průmyslových podniků. Tyto části města byly nadměrně znečištěny zejména suspendovanými částicemi PM1. Výše položené části města byly nadměrně zatíženy znečištěním troposférickým ozonem a v menší míře znečištěním PM Druh znečištění Viz kapitola 9 - DODATEK. Arrel, o.p.s. 18 září 25

19 4.2Prostředky použité ke zjišťování koncentrací znečišťujících látek 4.2.1Měření Podobně jako na jiných místech republiky sahají začátky monitorování kvality ovzduší v ě a okolí minimálně do poloviny dvacátého století. Měření prováděly kromě hygienické služby a hydrometeorologického ústavu ještě další organizace většinou ve spolupráci s městem. V ě byly také vyráběny analyzátory ovzduší (ZPA ) pracující na coulografickém principu. Imisní situace v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století se vyznačovala výskytem poměrně vysokých koncentrací tzv. základních znečišťujících látek SO2 a prašného aerosolu.. Této situaci bylo také přizpůsobeno měření. Většinou se tedy měřil SO2 a prach manuálními metodami a později také SO2 a NOx analyzátory. Databáze Informačního systému kvality ovzduší, která je nepřímo základním zdrojem údajů i pro tuto zprávu, obsahuje údaje o znečištění ovzduší od roku 1971, ale dostala se do ní pouze část v minulosti naměřených dat. Trvající vysoké koncentrace znečišťujících látek v osmdesátých a v první polovině devadesátých let vedly následně k nutnosti provedení základních ekologických opatření na velkých zdrojích emisí. Současně s tím bylo nutno monitorovat imisní situaci v reálném čase a v případě smogových situací informovat obyvatelstvo a dělat opatření na zdrojích. Za tímto účelem byla vybudována měřicí síť stanic automatizovaného imisního monitoringu (AIM), která umožňuje přenos a zveřejňování aktuálních dat o imisní situaci. V osmdesátých a na přelomu osmdesátých a devadesátých let měřil monitoring pomocí coulografických analyzátorů SO2 a NOx a výsledky měření byly využívány pouze v rámci smogového a regulačního systému. Jedna stanice tohoto monitoringu byla umístěna také v ě. Od r byl uveden do provozu nový modernější AIM. Jedna ze stanic této nové sítě AIM měří v ě a jedna v horské oblasti nedaleko ského u. Stanice AIM jsou vybaveny moderními analyzátory pracujícími většinou na spektrometrickém principu, kalibrační jednotkou, přenosem dat a většinou i meteorologickými čidly. Novým Zákonem o ochraně ovzduší, který vychází z direktiv Evropské unie, bylo od r. 22 pozměněno a rozšířeno spektrum sledovaných látek i způsoby vyhodnocování kvality ovzduší (nové imisní limity atd.). Na tyto změny musí v rámci prováděných měření a hodnocení příslušné organizace reagovat. Na základě státních i projektových (PHARE) finančních prostředků ČHMÚ od r. 22 přestavuje měřicí sítě, systémy zpracování dat a informační výstupy v rámci Informačního systému kvality ovzduší tak, aby mohl zejména veřejnosti, správním orgánům a prostřednictvím MŽP orgánům Evropské unie poskytnout odpovídající informace ve smyslu zákona a direktiv EU. Většina těchto informací je v současnosti k dispozici ve sdělovacích prostředcích, na internetu a v ročních zprávách ČHMÚ. Informační systém kvality ovzduší a roční zprávy ČHMÚ zahrnují i imisní data naměřená ostatními organizacemi, které do systému svá data dodávají (např. ČEZ, SZÚ, VÚLHM, VÚRV, ZÚ). Rovněž tato zpráva je vypracována, jak bylo uvedeno, na základě možností současného monitoringu kvality ovzduší a na základě uvedených informačních výstupů. V současnosti sleduje kvalitu ovzduší v ě kromě ČHMÚ také Zdravotní ústav. Zdravotní ústav má v provozu měřicí stanici -OHS (přehled a mapa měřicích stanic v kapitole 1). Z provedené analýzy imisního zatížení území města a a vyhodnocení současné kvality ovzduší ve vztahu ke všem znečišťujícím látkám dle Zákona č. 86/22 vyplývá i požadovaný způsob sledování kvality ovzduší v ě v současnosti. Látky které by bylo třeba sledovat měřením (zjištěné hodnoty leží nad horní mezí posuzování nebo na úrovni mezi dolní a horní mezí posuzování ): Oxid siřičitý, suspendované částice PM1, oxid dusičitý, oxidy dusíku, benzen, arsen, nikl, benzo(a)pyren, troposférický ozon. Látky k jejichž posuzování by bylo možno použít modelování nebo odborný odhad (zjištěné hodnoty leží pod dolní mezí posuzování): Olovo, oxid uhelnatý, kadmium, amoniak, rtuť, prašný spad. Arrel, o.p.s. 19 září 25

INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ AGLOMERACE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ AGLOMERACE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Příloha k nařízení č../... Sb. hl. m. Prahy INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ O B S A H Seznam zkratek... 5 Úvod... 7 A. Místo překročení limitních hodnot... 12 A.1.

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 CITOVANÉHO ZÁKONA) Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 ÚSTÍ NAD LABEM Duben 2013 OBSAH Strana ÚVOD... 5

Více

4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 4.1 Způsob hodnocení kvality ovzduší 4.1.1 Sledované látky a limitní hodnoty škodlivin Ochranu ovzduší upravuje Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

Národní program snižování emisí České republiky

Národní program snižování emisí České republiky Národní program snižování emisí České republiky Zpracovalo: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika Dne: 11. června 2007 1 Obsah: 1. Manažerské shrnutí 3 2. Analýza

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Vyhodnocení vlivů na životní prostředí ZADAVATEL ÚP: ZPRACOVAL: MĚSTO JAVORNÍK

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

M:BSTSKA CAST PRAHA 8

M:BSTSKA CAST PRAHA 8 r M:BSTSKA CAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejněni: ~tp. ý( r)2ort Poslední den zveřejnění: Počet listů: t/i ÚZEMNí ENERGETICKÁ KONCEPCE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE 2014 OZNÁMENí KONCEPCE

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA NA LIKVIDACI ODPADŮ METODOU VAKUOVÉ PYROLÝZY - OZNÁMENÍ ZÁMĚRU DLE PŘ.Č.3 ZÁK. Č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Název lokality : Okres : Kraj : Investor

Více

Stav životního prostředí V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Stav životního prostředí V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Stav životního prostředí V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Obsah 1. CHARAKTERISTIKA KRAJE...3 2. OVZDUŠÍ...6 3. VODA...9 4. LESY A KRAJINA...12 5. OCHRANA PŘÍRODY...15 6. ENERGETIKA...19 7. PRŮMYSL A TĚŽBA...22

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města Příbora pro období 2008-2016 prosinec 2007 Strana 1 (celkem 46) Strategický plán rozvoje města Příbora 1. část současný stav prosinec 2007 Strana 2 (celkem 46) Příbora Část

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

III. Zjišťovací řízení dle 7 zákona 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí

III. Zjišťovací řízení dle 7 zákona 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí Obchvat Kralupy nad Vltavou včetně mostu, jako součást aglomeračního okruhu - I. etapa (DÚR) (Přeložka silnice II/101 varianta B v úseku km 11,86 15,14) III. Zjišťovací řízení dle 7 zákona 100/2001 Sb.

Více

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni?

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2010 C I V I T A S P E R P O P U L I Civitas per Populi 2010 Autorský kolektiv:

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚNANOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ podle 19 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohy, podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část :

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část : II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERMANICE Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část II. A.Textová část : Obsah: A) Úvod... 3 B) Údaje o splnění zadání... 3 C) Zhodnocení souladu s cíli a úkoly územního

Více

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023 RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA Tel: + 420 603 891 284 e-mail: ekoex @post.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 Pokračování hornické činnosti

Více

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ oznamovatel: Letiště Praha, a.s. (prosinec 2009) Dokumentace

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (DMML, kombinované studium) Hana Kovaříková Název práce: Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Prohlášení: Prohlašuji, že předložená

Více

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, 201. Zákon o ochraně ovzduší O B S A H : Strana 2786 Sbírka zákonů č. 201 / 2012 Částka 69 201 ZÁKON ze dne

Více