P6_TA(2007)0180 Roh Afriky: politické a regionální partnerství Evropské unie pro mír, bezpečnost a rozvoj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P6_TA(2007)0180 Roh Afriky: politické a regionální partnerství Evropské unie pro mír, bezpečnost a rozvoj"

Transkript

1 P6_TA(2007)0180 Roh Afriky: politické a regionální partnerství Evropské unie pro mír, bezpečnost a rozvoj Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. května 2007 o oblasti Afrického rohu: Regionální politické partnerství Evropské unie pro mír, bezpečnost a rozvoj (2006/2291(INI)) Evropský parlament, - s ohledem na strategii EU EU a Afrika: na cestě ke strategickému partnerství (dále jen Evropská strategie pro Afriku), kterou Evropská rada přijala ve dnech prosince 2005, - s ohledem na Společné prohlášení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, Evropského parlamentu a Komise o rozvojové politice Evropské unie: Evropský konsensus (dále jen Evropský konsensus o rozvoji), které bylo podepsáno dne 20. prosince , - s ohledem na Dohodu o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června , ve znění Dohody, kterou se mění Dohoda o partnerství, podepsané v Lucemburku dne 25. června (dále jen Dohoda z Cotonou), a zejména na článek 8 této dohody, - s ohledem na strategii EU pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva do nich a proti nedovolenému obchodování s nimi, kterou přijala Evropská rada ve dnech prosince 2005, - s ohledem na sdělení Komise Strategie pro Afriku: Regionální politické partnerství Evropské unie pro mír, bezpečnost a rozvoj v oblasti Afrického rohu (KOM(2006)0601), - s ohledem na svá usnesení o Dárfúru, zejména na usnesení ze dne 15. února , 28. září , 6. dubna , 23. června a 16. září ,, - s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1706(2006) která navrhuje vyslání mírových sil do Dárfúru o síle mužů, Úř. věst. C 46, , s. 1. Úř. věst. L 317, , s. 3. Úř. věst. L 209, , s. 27. Přijaté texty, P6_TA(2007)0052. Přijaté texty, P6_TA(2006)0387. Úř. věst. C 293 E, , s Úř. věst. C 133 E, , s. 96. Úř. věst. C 140 E, , s A6-0146/ Zpravodaj: Filip Kaczmarek 26/04/2007/ 1

2 - s ohledem na Dárfúrskou mírovou dohodu podepsanou v Abuji v Nigérii dne 5. května 2006, - s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č (2000) o ženách, míru a bezpečnosti, která se zabývá dopadem války na ženy, a protokol z Maputa o právech žen v Africe z 26. října 2005; - s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte, která je závazná a platí bez výjimky, - s ohledem na výsledek jednání Rady pro obecné záležitosti a vnější vztahy ve dnech února 2007, - s ohledem na své usnesení o Somálsku ze dne 6. července , - s ohledem na závěry předsednictví Evropské rady zasedající ve dnech prosince 2006, - s ohledem na závěry z jednání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy o Súdánu a Dárfúru dne 5. března 2007, - s ohledem na své usnesení ze dne 6. dubna 2006 o účinnosti pomoci a korupci v rozvojových zemích 2, - s ohledem na článek 45 jednacího řádu, - s ohledem na zprávu Výboru pro rozvoj a stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A6-0146/2007), A. vzhledem k tomu, že na druhé schůzce EU a afrických států na nejvyšší úrovni, která se bude konat v roce 2007 v Lisabonu, by hlavy států a předsedové vlád měli přijmout společnou strategii Evropské unie a Afriky, která by byla výrazem vůle EU přeměnit svou strategii pro Afriku ve společnou strategii EU a Afriky; vzhledem k tomu, že Parlamentu zatím nebylo umožněno se těchto konzultací zúčastnit, B. vzhledem k tomu, že výše uvedené sdělení Komise o strategii pro Afriku vychází z myšlenky provázanosti otázek bezpečnosti a rozvoje; je v něm rovněž uvedeno, že rozvoj není možný bez trvalého míru a že mír nemůže být trvalý bez rozvoje, a jedním z jeho cílů je také sloužit jako vodítko pro přípravu strategických rámcových dokumentů k jednotlivým regionům a zemím, C. vzhledem k tomu, že Evropská strategie pro Afriku usiluje o vytvoření souhrnného a dlouhodobého rámce, v němž by se odehrávaly vztahy Evropské unie a afrického kontinentu, přičemž hlavním cílem je dosáhnout rozvojových cílů tisíciletí a podporovat udržitelný rozvoj, bezpečnost a řádnou správu v Africe, D. vzhledem k tomu, že článek 8 Dohody z Cotonou vytváří rámec pro politický dialog o specifických politických problémech společného zájmu nebo obecného významu pro 1 2 Přijaté texty, P6_TA(2006)0322. Úř. věst. C 293 E, , s \ 26/04/2007 Zpravodaj: Filip Kaczmarek - A6-0146/2007

3 smluvní strany, a uvádí, že významnou úlohu v tomto dialogu mají hrát široce založené politiky na podporu míru a předcházení, řízení a řešení násilných konfliktů, E. vzhledem k tomu, že v článku 11 Dohody z Cotonou nazvaném Politiky budování míru, předcházení konfliktům a jejich řešení je stanoveno, že strany v rámci partnerství sledují aktivní, souhrnnou a integrovanou politiku budování míru a předcházení konfliktům a jejich řešení se zvláštním zaměřením na budování regionálních, subregionálních a vnitrostátních kapacit, Bezpečnostní rozměr F. vzhledem k tomu, že oblast Afrického rohu patří k regionům s nejvyšším rizikem vzniku konfliktů na světě a současně k regionům nejchudším, kde ozbrojené konflikty a politické krize vytvářejí neustálou nestabilitu a nejistotu a vzájemně se přiživují, vztahy mezi státy jsou obtížné, hranice jsou nestálé a sporné a nejsou dostatečně pevně stanoveny a zabezpečeny, státy poskytují útočiště, zázemí a vojenskou podporu skupinám účastnícím se ozbrojených konfliktů v sousedních státech a diplomaticky je uznávají, G. vzhledem k tomu, že základními příčinami konfliktů obvykle jsou porušování lidských práv, absence demokracie a právního státu, špatná vláda a korupce, napětí mezi národnostními skupinami, nevýkonná správa, organizovaný zločin a obchod s drogami a zbraněmi, nekontrolované a nezákonné šíření ručních a lehkých zbraní, a dále chudoba, nezaměstnanost a sociální, hospodářská a politická nespravedlnost a nerovnost, rychlý populační růst a špatné nebo nevhodné hospodaření s přírodními zdroji a jejich využívání, H. vzhledem k tomu, že konflikty v oblasti Afrického rohu získaly regionální rozsah a zapojují se do nich sousední státy i další země a rovněž se stále rozšiřuje jejich mezinárodní rozměr, Regionální struktury a vnější subjekty I. vzhledem k tomu, že hlavní součástí politické a bezpečností struktury a subjektem hrajícím hlavní roli v předcházení konfliktům v této oblasti je Mezivládní úřad pro rozvoj (IGAD), který je jedinou subregionální organizací, mezi jejímiž členy je i Somálsko; J. vzhledem k tomu, že Africká unie (AU) rozvíjí své kapacity, aby se mohla účastnit zprostředkování konfliktů a mírových misí, a vzhledem k tomu, že nejkonkrétnějším aspektem spolupráce EU a AU je Africký mírový nástroj (African Peace Facility), Rozvojový rozměr K. vzhledem k tomu, že chronická nestabilita v regionu podkopává jeho politický, sociální a hospodářský rozvoj a je jednou z hlavních překážek, které stojí v cestě dosažení rozvojových cílů tisíciletí, A6-0146/ Zpravodaj: Filip Kaczmarek 26/04/2007/ 3

4 L. vzhledem k tomu, že země Afrického rohu patří k různým ekonomickým organizacím a iniciativám působícím v tomto regionu, jako je Východoafrické společenství (EAC) 1, Společný trh východní a jižní Afriky (COMESA) 2 a Iniciativa povodí Nilu 3, M. vzhledem k tomu, že problémy tohoto regionu jsou ještě zhoršeny regionálními dopady populačního růstu, klimatických změn a souvisejících tlaků na přírodní zdroje, zejména ropu, a napětím v důsledku konkurenčního boje o vodní zdroje Nilu a vysokého podílu kočujících pastevců, kteří uznávají spíše etnické a jazykové vazby než politické hranice a patří k nejutiskovanějším skupinám v regionu, N. vzhledem k tomu, že choroby související s chudobou, zejména HIV/AIDS, tuberkulóza (TBC) a malárie jsou jak hlavní příčinou, tak i důsledkem značné chudoby v regionu, O. vzhledem k tomu, že ve většině zemí v regionu navštěvuje základní školu méně než 50 % dětí, P. vzhledem k tomu, že v době konfliktů jsou ženy a děti nejzranitelnějšími osobami, jsou rovněž snadno vystaveny všem druhům porušování základních lidských práv, včetně násilí, etnického znásilňování, mučení a mrzačení pohlavních orgánů; vzhledem k tomu, že ve větší míře než muži trpí různými chorobami a je jim odmítán přístup ke vzdělání a přírodním zdrojům; 1. lituje, že v žádné z etap přípravy strategie EU-Afrika neproběhly řádné konzultace ani s Evropským parlamentem, ani s parlamenty afrických států a ani se Smíšeným parlamentním shromážděním AKT EU nebo zástupci občanské společnosti, což zpochybňuje demokratickou legitimitu společného závazku; 2. připomíná, že vytvoření udržitelné koncepce, jak dosáhnout trvalého míru v oblasti Afrického rohu, vyžaduje sloučení všech stávajících nástrojů a právních rámců EU pro Afriku; vyzývá k plnému provádění článků 8 až 11 Dohody z Cotonou; Bezpečnostní rozměr 3. zdůrazňuje, že konflikty v oblasti Afrického rohu je nutno řešit v rámci komplexního přístupu k celému regionu, který bude vnímavý ke konfliktům a umožní formulovat komplexní odpověď na dynamiku regionu a konfliktní systémy; 4. zastává názor, že činnost EU v oblasti Afrického rohu nesmí být zaměřena pouze na otázky bezpečnosti, ale také na strukturální příčiny konfliktů, které souvisí se sociálním, politickým a hospodářským vyloučením, a rovněž na posílení bezpečnosti a spravedlnosti; 5. zdůrazňuje, že při řešení otázek bezpečnosti a provádění politik boje proti terorismu nesmí Evropa zanedbávat lidská práva a humanitární právo; vyzývá členské státy, aby Členy EAC jsou Uganda, Keňa a Tanzánie. Členy COMESA jsou všechny země Afrického rohu s výjimkou Somálska. Členy jsou Burundi, Konžská demokratická republika, Egypt, Eritrea, Etiopie, Keňa, Rwanda, Súdán, Tanzánie a Uganda. 4\ 26/04/2007 Zpravodaj: Filip Kaczmarek - A6-0146/2007

5 odhalily a odsoudily veškerá mezinárodní vydání osob uvězněných v regionech podezřelých z terorismu 6. vyzývá Radu a Komisi, aby učinily rozhodné kroky proti beztrestnosti v regionu, proti nedodržování lidských práv a porušování příměří a proti útokům na civilní obyvatelstvo, členy mírových sil a humanitární pracovníky a aby podporovaly zapojení Mezinárodního trestního soudu (ICC); 7. zdůrazňuje, že trvalý mír v Africkém rohu bude záviset také na odhodlání Evropské unie prosazovat v tomto regionu demokracii a lidská práva; vyzývá EU, aby veřejně odsoudila represivní režimy v tomto regionu; je hluboce znepokojen represivním postupem Etiopie země, v níž má své sídlo Africká unie vůči vedoucím představitelům opozice, novinářům, aktivistům v oblasti lidských práv a obyčejným lidem, kterého jsme svědky od zmanipulovaných voleb v roce 2005; Regionální snahy o mír 8. vyzývá k tomu, aby v zájmu upevnění přítomnosti EU v regionu byl jmenován představitel EU pro oblast Afrického rohu, který by byl pověřen koordinací iniciativ EU v tomto regionu a fungoval jako hlavní prostředník EU pro všechny státy Afrického rohu a předkládal pravidelné zprávy Parlamentu; 9. vybízí Komisi a Radu, aby dále pokročily při vytváření delegace EU při AU se sídlem v Etiopii, která doplní delegaci Evropské komise v Etiopii; 10. vyzývá Komisi a Radu, aby s ostatními stranami, které se účastní dění v regionu, zejména OSN, AU, IGAD, Ligou arabských států, USA a Čínou, zahájily konzultace o iniciativě svolat všeobecnou konferenci o bezpečnosti, míru a rozvoji, která by se zabývala těmito bezpečnostními problémy všech států Afrického rohu současně; zdůrazňuje, že tato iniciativa by měla sloužit jako východisko pro realizaci opatření s cílem vybudovat důvěru u obyvatelstva a mezi státy v regionu; 11. je pevně přesvědčen, že ve svém úsilí o řešení krize v oblasti Afrického rohu by EU měla nejprve hledat africká řešení, tj. řešení za účasti stávajících regionálních organizací AU a IGAD; zdůrazňuje však, že tyto organizace je třeba posilovat prostřednictvím rozvoje kapacit a budování institucí, a to zejména pomocí afrického mírového nástroje, pokud jde o předcházení konfliktům a jejich řešení; 12. připomíná, že má-li se zlepšit schopnost Afriky předcházet africkým konfliktům a tyto konflikty zvládat a řešit, je nutné přijmout konkrétní opatření na podporu realizace Programu AU pro mír a bezpečnost, a za tím účelem poskytovat Africkým pohotovostním silám a oddělení pro mír a bezpečnost Komise Africké unie technickou podporu, odborné poradenství a pomoc při budování institucí; 13. připomíná důležitou úlohu, kterou při potlačování korupce a podpoře řádné správy hrají regionální iniciativy, např. africký mechanismus vzájemného posuzování; zdůrazňuje, že je třeba, aby africké země tyto iniciativy realizovaly a aby Komise a členské státy poskytly k tomuto účelu odbornou a finanční pomoc; A6-0146/ Zpravodaj: Filip Kaczmarek 26/04/2007/ 5

6 14. vyzývá členské státy, aby prosazovaly právně závazný mezinárodní nástroj pro sledování a označování ručních a lehkých zbraní a munice a aby podporovaly regionální iniciativy boje proti nedovolenému obchodu s těmito zbraněmi a municí v rozvojových zemích; 15. vítá iniciativu organizace UNICEF, která vedla k uspořádání mezinárodní konference v Paříži (ve dnech 5. a 6. února 2007) o dětských vojácích, a zdůrazňuje potřebu skoncovat s nezákonným a nepřijatelným zneužíváním dětí v ozbrojených střetech; 16. zdůrazňuje nutnost zamezit ilegálnímu obchodu a zajistit lepší kontrolu prodeje ručních a lehkých zbraní; vítá skutečnost, že Valné shromáždění OSN přijalo dne 6. prosince 2006 rezoluci nazvanou Směrem ke smlouvě o obchodu se zbraněmi: ustavení společných mezinárodních norem pro dovoz, vývoz a předávání konvenčních zbraní ; 17. vyzývá Komisi a Radu, aby stávající iniciativy k ozbrojení, demobilizaci a opětovné integraci a k reformě bezpečnostního sektoru rozšířily i na ostatní země a regiony; 18. zdůrazňuje, že je třeba podporovat úlohu nevládních organizací na národní i mezinárodní úrovni, úlohu komunitních organizací, místních hnutí a jiných nestátních činitelů při budování míru a předcházení konfliktům; Rozvojový rozměr a osy regionální integrace 19. zdůrazňuje, že prioritou musí být dosažení rozvojových cílů tisíciletí a realizace deklarace tisíciletí, a tedy snížení chudoby a že tato priorita se musí zřetelně projevit ve všech souvisejících politikách EU pro tento region; domnívá se však, že rozvojové cíle tisíciletí nelze chápat jako technický problém, který bude vyřešen prostým zvýšením přísunu peněz, aniž by se odhalily a řešily hlubší příčiny chudoby; 20. pevně věří, že státy Afrického rohu sdílejí kromě společných bezpečnostních problémů také společné úkoly v oblasti rozvoje, které vyžadují společný postup a mobilizaci politických činitelů i celých společností; zdůrazňuje, že tyto problémy mohou být plně vyřešeny pouze prostřednictvím společných akcí, jež jsou vnímavé ke konfliktům a jejichž cílem je nalézt společná řešení; 21. zdůrazňuje, že pokud se iniciativy a spolupráce v regionu zaměří na jednoznačně vymezené otázky společného zájmu, jako jsou pohyby migrantů, hraniční kontroly, zajištění dostatku potravin, přírodní zdroje, energie, životní prostředí, vzdělávání, infrastruktura, kontrola zbraní a rovnost pohlaví, budou sloužit jako pevný základ pro pozitivní politický dialog mezi státy Afrického rohu; 22. žádá Komisi, aby potřebám regionu věnovala náležitou pozornost nejen při přípravě strategických dokumentů k jednotlivým regionům a zemím AKT, ale také při zpracovávání tematických strategických dokumentů a ročních akčních programů v rámci nástroje pro rozvojovou spolupráci 1 ; 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (Úř. věst. L 378, , s. 41). 6\ 26/04/2007 Zpravodaj: Filip Kaczmarek - A6-0146/2007

7 23. vyzývá Komisi, aby zlepšovala koordinaci mezi svými odděleními a členskými státy v zájmu harmonizace činnosti v oblastech, jako je Partnerství EU a Afriky pro infrastrukturu a Iniciativa EU pro řádnou správu, a aby v těchto oblastech zajistila koordinaci s OSN, USA, Čínou a ostatními aktéry na mezinárodními scéně; 24. je znepokojen prognózami odborníků, kteří tvrdí, že přestože se Afrika podílí nejméně ze všech světadílů na vypouštění skleníkových plynů, ponese vzhledem k nedostatečné míře svého rozvoje a ke své chudobě následky globálního oteplování nejhůře; zdůrazňuje, že je nutné, aby mezinárodní společenství pomohlo tomuto regionu přizpůsobit se vážným dopadům změny klimatu; 25. připomíná, že integrální součástí rozvojových plánů a strategií boje proti chudobě a předcházení konfliktům v oblasti Afrického rohu musí být udržitelné hospodaření s přírodními zdroji včetně vody a přístup k energetickým zdrojům a jejich využívání; 26. zastává názor, že EU by měla podpořit jak udržitelné hospodaření s půdou, tak program pro zastavení šíření pouště, a to formou tematického programu v oblasti životního prostředí a udržitelného zacházení s přírodními zdroji; dále by měla poskytnout podporu nástroji pro vodu AKT-EU v zájmu zvýšení ochrany vodních zdrojů z hlediska životního prostředí; 27. vyzývá Radu a Komisi, aby usilovaly o navázání dialogu s Čínou, neboť tato země zvyšuje svou politickou a hospodářskou aktivitu v Africe a mohutně investuje do infrastruktury a rozvojových projektů, například v Súdánu; 28. žádá Radu a Komisi, aby podněcovaly EAC, COMESA a Iniciativu povodí Nilu k výměně informací o úloze jednotlivých států a o jejich činnostech, a to jak mezi sebou navzájem, tak se státy Afrického rohu a hlavními aktéry v regionu; vyzdvihuje pozitivní výsledky, které EAC, COMESA a Iniciativa povodí Nilu dosáhly například v oblasti hraničních kontrol, boje proti obchodu s ručními a lehkými palnými zbraněmi a jejich šíření, celní unie EAC, podpory obchodu a investic COMESA a spolupráce na udržitelném využívání vodních zdrojů povodí Nilu; 29. vítá záměr EU spolupracovat s různými partnery na řešení otázek migrace, uprchlíků a vnitřně vysídlených osob a je potěšen návrhem poskytovat více podpory hostitelským společenstvím, státům a organizacím působícím v této oblasti, aby dokázaly řešit krize plynoucí z migrace jih-jih a z přílivu uprchlíků; 30. domnívá se, že pro upevnění sociálně-ekonomické pozice místních komunit ve společnostech v období po skončení konfliktů má zásadní význam jejich zapojení do hospodářské činnosti ve venkovských i městských oblastech; 31. zdůrazňuje, že jednou z klíčových strategií k vymýcení chudoby a k podpoře hospodářského růstu musí být boj proti HIV/AIDS, TBC a malárii a proti zanedbávaným nemocem a mrzačení ženských pohlavních orgánů; zdůrazňuje, že činnost EU musí být navržena, aby se orientovala na znevýhodněné a zranitelné skupiny; Jednotlivé země A6-0146/ Zpravodaj: Filip Kaczmarek 26/04/2007/ 7

8 Súdán 32. vyzývá Radu, Komisi a členské státy, aby přijaly plnou odpovědnost a co nejvíce se zasadily o ochranu lidí v oblasti Dárfúr před humanitární katastrofou způsobenou soustavným porušováním příměří všemi stranami, zejména násilím na civilním obyvatelstvu a útoky na pracovníky poskytující civilistům pomoc; 33. je vážně znepokojen vývojem situace v Dárfúru a vyzývá súdánskou vládu, aby zabránila arabským džandžavídským milicím v násilnostech na civilním obyvatelstvu; naléhavě žádá súdánské orgány, aby bez dalších odkladů usnadnily rozmístění mezinárodních sil složených ze sborů AU a OSN, a vyzývá ke stanovení data zahájení tohoto rozmisťování; 34. lituje toho, že podle zdrojů OSN došlo za posledních šest měsíců k přímému útoku ozbrojených skupin na třicet uprchlických táborů nevládních organizací a OSN a dvanáct humanitárních pracovníků bylo zabito; 35. vyzývá všechny strany konfliktu, aby si uvědomily, že jsou povinny dodržovat humanitární právo a umožnit humanitárním pracovníkům plný, bezpečný a neomezený přístup k všem potřebným lidem v Dárfúru a zabezpečit poskytování humanitární pomoci, zejména tzv. vnitřním uprchlíkům; 36. vyzývá k uplatnění režimu cílených ekonomických sankcí Rady bezpečnosti OSN, který zahrnuje zákaz cestovat, zmrazení aktiv a hrozbu ropného embarga; požaduje, aby bylo poskytnuto vybavení nutné k prosazení bezletové zóny nad Dárfúrem, která byla zřízena rezolucí Rady bezpečnosti OSN č (2005); 37. zdůrazňuje nutnost urychleně v praxi naplnit rozhodnutí súdánské vlády a OSN o rozmístění mezinárodních sil složených ze sborů AU a OSN, aby byla zvýšena bezpečnost a zlepšena ochrana civilního obyvatelstva, a vyzývá k brzkému rozmístění těchto jednotek; 38. vyzývá mezinárodní společenství, zejména OSN, EU a její členské státy, Spojené státy americké, Čínu, Indii, Ligu arabských států a AU, k zahájení mírových rozhovorů s cílem zlepšit Dárfúrskou mírovou dohodu a učinit ji přijatelnou pro všechny strany, tak aby se s ní mohly identifikovat; 39. zdůrazňuje, že neúspěch při řešení konfliktu v Dárfúru by měl dalekosáhlé důsledky nejen pro oblast východní Afriky, ale i pro ostatní relativně stabilní části Afriky, zejména pro střední Afriku a oblast Velkých jezer; 40. vyzývá mezinárodní společenství, aby se nezaměřovalo výlučně na konflikt v Dárfúru, ale i na ostatní konfliktní situace v Súdánu, a zejména aby uznalo křehkost míru v jižním Súdánu, jež je výsledkem pomalého provádění Souhrnné mírové dohody a vysokého rizika destabilizace způsobeného napětím mezi severem a jihem, konflikty mezi kmeny a šíření držení zbraní v celé společnosti; Somálsko 8\ 26/04/2007 Zpravodaj: Filip Kaczmarek - A6-0146/2007

9 41. odsuzuje zahraniční intervence v Somálsku a žádá etiopskou vládu, aby stáhla ze země své vojenské jednotky; podporuje vyslání mírových sil AU v rámci komplexní politické dohody mezi stranami konfliktu, která povede k vytvoření vlády národní jednoty, která by byla schopna zapojit tu část Svazu islámských soudů, která je otevřena mírovému urovnání konfliktu a usmíření, a klanové vůdce, kteří nejsou v současné vládě; 42. zastává názor, že mírová mise AU v Somálsku (AMISOM) by měla být zasazena do kontextu širšího politického procesu, který by měl jak podporu obyvatelstva, tak pevně daný mandát, dostatečnou kapacitu, jednoznačné cíle a ústupovou strategii; 43. vítá podporu, kterou EU poskytuje operaci AMISOM, avšak zdůrazňuje, že příspěvek EU by měl být poskytnut pouze tehdy, zahájí-li somálské orgány proces politického dialogu a usmíření za účasti všech stran a začnou rychle řešit otázky usmíření, budování institucí a zajištění míru pro somálský lid; 44. zdůrazňuje, že ústřední úlohu hraje politický dialog za účasti všech stran, který povede k usmíření a k rekonstrukci země; vítá závazek prozatímní federální vlády Somálska, že svolá širokou konferenci o usmíření (Národní kongres o usmíření), jíž se zúčastní různé klany, náboženská společenství, organizace občanské společnosti, obchodní komunity a vůdčí političtí představitelé; zdůrazňuje, že cesta vpřed vede přes ustavení důvěryhodné vlády zastupující všechny občany; 45. žádá, aby byla přehodnocena úloha Mezinárodní kontaktní skupiny pro Somálsko, jíž se účastní EU, Itálie, Švédsko, Spojené království, OSN, AU, IGAD, Liga arabských států, Norsko, Spojené státy americké, Keňa a Tanzánie a která byla vytvořena v květnu 2006 jako fórum pro koordinaci činností mezinárodního společenství v Somálsku zaměřených na otázky veřejné správy a budování institucí, humanitární pomoc vysídleným osobám a obyvatelstvu, jež ji potřebuje, a zlepšení regionální stability a bezpečnosti; 46. vyzývá přechodnou federální vládu Somálska, aby zrušila výjimečný stav a znovu uvedla do funkce předsedu parlamentu, což jsou nezbytné předpoklady k zahájení procesu národního usmíření; 47. zdůrazňuje naléhavou potřebu, aby přechodná federální vláda Somálska za účelem rychlého dosažení politické stability a zajištění bezpečnosti na místní úrovni ustavila na základě zastupitelského principu správní orgány klíčových měst včetně Mogadiša a Kismaya, opustila záměr přinutit bojující strany k odevzdání zbraní, zejména v Mogadišu, a namísto toho vyjednala plán dobrovolného složení zbraní; 48. domnívá se, že požadavek Somalilandu na nezávislost by měl být posuzován v rámci celkových bezpečnostních souvislostí Somálska; Etiopie 49. vyzývá Radu a Komisi, aby naléhaly na etiopskou vládu, aby oznámila celkový počet osob, které jsou v této zemi ve vazbě, umožnila Mezinárodnímu výboru Červeného kříže tyto osoby navštívit a povolila všem zadržovaným osobám přístup k jejich rodinám, právní pomoci a lékařské péči nezbytné vzhledem k jejich zdravotnímu stavu a aby okamžitě a bezpodmínečně propustila všechny politické vězně, tj. novináře, A6-0146/ Zpravodaj: Filip Kaczmarek 26/04/2007/ 9

10 odboráře, zastánce lidských práv a obyčejné občany, a plnila své závazky v oblasti lidských práv, demokratických zásad a právního státu; 50. vyzývá Etiopii, aby urychlila proces demarkace a delimitace svých hranic, jak byly stanoveny Komisí OSN pro státní hranice; Eritrea 51. žádá Radu a Komisi, aby zakročily proti eritrejské vládě, která musí propustit všechny politické vězně, rychle postavit zadržované osoby obviněné z konkrétních trestných činů před řádný soud a oznámit místo, kde jsou zadržovány osoby vězněné v tajných věznicích; 52. vybízí prezidenta Eritreje, aby udržoval časté kontakty s představiteli EU a velvyslanci různých členských států v Eritreji; Uganda 53. vyzývá Radu a Komisi, aby napomohly mírovému procesu v severní Ugandě, který vyžaduje, aby všechny strany konfliktu prokázaly, že se k mírovému procesu upřímně a trvale hlásí a že respektují dohodu o příměří, a aby skoncovaly s nepřátelskou a provokativní propagandou; 54. vyzývá k zahájení procesu skutečného usmíření, v jehož rámci bude třeba označit pachatele válečných zločinů; zdůrazňuje, že při stíhání osob, které se dopustily válečných zločinů, hraje ústřední úlohu Mezinárodní trestní soud; vyzývá Radu a Komisi, aby podporovaly místní procesy alternativního řešení sporů a usmíření v severní Ugandě a rovněž mezi obyvateli severu a zbytku země; o o o 55. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a členským státům Evropské unie a OSN, Africké unii a Mezivládnímu úřadu pro rozvoj. 10\ 26/04/2007 Zpravodaj: Filip Kaczmarek - A6-0146/2007

EVROPSKÝ PARLAMENT STANOVISKO. Výbor pro zahraniční věci 2006/2291(INI) Výboru pro zahraniční věci. pro Výbor pro rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT STANOVISKO. Výbor pro zahraniční věci 2006/2291(INI) Výboru pro zahraniční věci. pro Výbor pro rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro zahraniční věci 2009 2006/2291(INI) 1. 3. 2007 STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci pro Výbor pro rozvoj k Africkému rohu: regionální politické partnerství EU pro mír,

Více

SMÍŠENÉ PARLAMENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ AKT-EU

SMÍŠENÉ PARLAMENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ AKT-EU SMÍŠENÉ PARLAMENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ AKT-EU Výbor pro politické věci 19. května 2006 APP 3850/1-17 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-17 Návrh zprávy (APP 3850) Ateem Garang Deng (Súdán) a Johan Van Hecke Role regionální

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B7-0074/9. Pozměňovací návrh. Doris Pack za skupinu PPE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B7-0074/9. Pozměňovací návrh. Doris Pack za skupinu PPE 3. 2. 2014 B7-0074/9 9 Bod odůvodnění D D. vzhledem k tomu, že má-li se zabránit tomu, aby před parlamentními volbami v říjnu 2014 znovu zavládla patová situace, je zapotřebí nové dynamiky a respektu vůči

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 21. 4. 2010 2009/2217(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 Charles Goerens (PE439.073v01-00) k nové strategii v Afghánistánu (2009/2217(INI)) AM\813767.doc PE441.045v01-00

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 13. července 2011 (OR. fr) 12515/11 Interinstitucionální spis: 2011/0178 (NLE) ACP 163 COAFR 224 PESC 907 RELEX 751

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 13. července 2011 (OR. fr) 12515/11 Interinstitucionální spis: 2011/0178 (NLE) ACP 163 COAFR 224 PESC 907 RELEX 751 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 13. července 2011 (OR. fr) 12515/11 Interinstitucionální spis: 2011/0178 (NLE) ACP 163 COAFR 224 PESC 907 RELEX 751 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o uzavření

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2226(INI)

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2226(INI) Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 2016/2226(INI) 20.9.2016 NÁVRH ZPRÁVY obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání 14. 2. 2005 B6-0094/2005. který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6-0026/04 a B6-0025/04

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání 14. 2. 2005 B6-0094/2005. který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6-0026/04 a B6-0025/04 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««Dokument ze zasedání 2009 14. 2. 2005 B6-0094/2005 NÁVRH USNESENÍ, který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6-0026/04 a B6-0025/04 v souladu s čl. 108 odst. 5

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 11. března 2011 (OR. en) Delegace naleznou v příloze prohlášení přijaté na mimořádném zasedání Evropské rady (11. března 2011).

EVROPSKÁ RADA Brusel 11. března 2011 (OR. en) Delegace naleznou v příloze prohlášení přijaté na mimořádném zasedání Evropské rady (11. března 2011). EVROPSKÁ RADA Brusel 11. března 2011 (OR. en) EUCO 7/11 CO EUR 5 CONCL 2 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ EVROPSKÉ RADY 11. března

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. prosince 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 1. prosince 2015 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 1. prosince 2015 (OR. en) 12960/15 LIMITE PUBLIC CORLX 134 CFSP/PESC 646 COAFR 300 CSC 226 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o jmenování zvláštního

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A FILIPÍNSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A FILIPÍNSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 29 der Beilagen XXV. GP - Beschluss NR - 21 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 67 RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A

Více

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. května 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Coreper/Rada

Více

P7_TA(2013)0432. Místní orgány a občanská společnost

P7_TA(2013)0432. Místní orgány a občanská společnost P7_TA(2013)0432 Místní orgány a občanská společnost Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. října 2013 o místních orgánech a občanské společnosti: zapojení Evropy do podpory udržitelného rozvoje (2012/2288(INI))

Více

15412/16 ls/lk 1 DGD 1C

15412/16 ls/lk 1 DGD 1C Rada Evropské unie Brusel 12. prosince 2016 (OR. en) 15412/16 ENFOPOL 484 ENV 791 ENFOCUSTOM 235 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 8. prosince 2016 Příjemce: Č. předchozího

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. května 2014 (19.05) (OR. en) 9884/14 PROCIV 44 COHAFA 52 DEVGEN 127 ENV 452 ONU 59 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců /

Více

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 19.9.2016 JOIN(2016) 41 final 2016/0289 (NLE) Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovisku Unie v Radě

Více

*** NÁVRH DOPORUČENÍ

*** NÁVRH DOPORUČENÍ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 2015/0060(NLE) 28.8.2015 *** NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Distribuce: Veřejné 19. června 2008

Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Organizace spojených národů S/RES/1820 (2008) Rada bezpečnosti Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Usnesení 1820 (2008) Přijato Radou bezpečnosti na jejím 5916. zasedání, 19. června 2008 Rada bezpečnosti,

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

SMÍŠENÉ PARLAMENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ AKT- EU. Výbor pro sociální věci a životní prostředí NÁVRH ZPRÁVY

SMÍŠENÉ PARLAMENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ AKT- EU. Výbor pro sociální věci a životní prostředí NÁVRH ZPRÁVY SMÍŠENÉ PARLAMENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ AKT- EU Výbor pro sociální věci a životní prostředí 28. 10. 2013 NÁVRH ZPRÁVY o těžbě ropy a nerostných surovin na mořském dně s ohledem na udržitelný rozvoj Spoluzpravodajové:

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2008(INI)

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2008(INI) Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro ústavní záležitosti 2016/2008(INI) 5.10.2016 NÁVRH ZPRÁVY o elektronické demokracii v Evropské unii: možnosti a výzvy (2016/2008(INI)) Výbor pro ústavní záležitosti

Více

Spojené Národy S/RES/1889 (2009) In Czech Language

Spojené Národy S/RES/1889 (2009) In Czech Language Spojené Národy S/RES/1889 (2009) In Czech Language Rada Bezpečnosti Zařazení: Obecné 5. října 2009 Usnesení 1889 (2009) Přijaté Radou Bezpečnosti na jejím 6196 - tém zasedání, 5. října 2009 Rada Bezpečnosti,

Více

NÁVRH USNESENÍ. CS Jednotná v rozmanitosti CS B7-0000/2013. předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B7-0000/2013

NÁVRH USNESENÍ. CS Jednotná v rozmanitosti CS B7-0000/2013. předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B7-0000/2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 11. 6. 2013 B7-0000/2013 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B7-0000/2013 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu o diskriminaci

Více

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 Rada bezpečnosti s ohledem na zásady a cíle Charty OSN, včetně primární zodpovědnosti Rady bezpečnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 7 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky, ECOWAS a WAEMU na jedné straně

Více

Mezinárodní právo reakce na katastrofy

Mezinárodní právo reakce na katastrofy Mezinárodní právo reakce na katastrofy Marek Jukl Medicina katastrof Hradec Králové 27.-28. 11. 2008 Mezinárodní právo právo odpovědnosti právo na použití síly právo lidských práv mezinárodní humanitární

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/0125(COD)

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/0125(COD) Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 18.7.2016 2016/0125(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES)

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2016 COM(2016) 960 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ Druhá zpráva o pokroku: první výsledky rámce pro partnerství se třetími

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zahraniční věci. Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zahraniční věci. Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE EVROPSKÝ PARLAMENT 1999 Výbor pro zahraniční věci 2004 28. 9. 2004 PE 347.184/1-31 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-31 Předběžný návrh doporučení (PE 347.184) Emilio Menéndez del Valle vztahy EU Indie Pozměňovací

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Delegace naleznou v příloze závěry Rady o Libyi, které Rada přijala na svém zasedání konaném dne 6. února 2017.

Delegace naleznou v příloze závěry Rady o Libyi, které Rada přijala na svém zasedání konaném dne 6. února 2017. Rada Evropské unie Brusel 6. února 2017 (OR. en) 5321/17 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 6. února 2017 Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace MAMA 12 CFSP/PESC

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0133/2. Pozměňovací návrh. Willy Meyer, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0133/2. Pozměňovací návrh. Willy Meyer, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL 12. 5. 2010 A7-0133/2 2 Bod 1 a (nový) 1a. připomíná, že hospodářské, politické, sociální, kulturní nebo jakékoliv jiné vztahy mezi EU a středomořskými zeměmi musí být založeny na rovném zacházení, doplňkovosti,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2012 ke strategii digitální svobody v zahraniční politice EU (2012/2094(INI))

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2012 ke strategii digitální svobody v zahraniční politice EU (2012/2094(INI)) P7_TA(2012)0470 Strategie digitální svobody v zahraniční politice Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2012 ke strategii digitální svobody v zahraniční politice EU (2012/2094(INI)) Evropský

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

*** NÁVRH DOPORUČENÍ

*** NÁVRH DOPORUČENÍ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zahraniční věci 2016/0120(NLE) 29.9.2016 *** NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o pokračování činnosti Mezinárodního střediska pro vědu a

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/2104(INI) 13. 7. 2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/2104(INI) 13. 7. 2015 Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zahraniční věci 2015/2104(INI) 13. 7. 2015 NÁVRH ZPRÁVY o úloze EU v rámci OSN jak lépe dosáhnout cílů EU v zahraniční politice (2015/2104(INI)) Výbor pro zahraniční

Více

Bratislavské prohlášení

Bratislavské prohlášení Bratislava, 16. září 2016 Bratislavské prohlášení Sešli jsme se dnes v Bratislavě v čase kritickém pro náš evropský projekt. Bratislavský summit 27 členských států byl věnován společnému stanovení diagnózy

Více

INFORMACE Interní zpravodaj

INFORMACE Interní zpravodaj Evropský integrační tým ČMKOS INFORMACE Interní zpravodaj č. 16/2009 17. 7. 2009 EVROPSKÁ RADA 18. A 19. ČERVNA 2009 Ze závěrů předsednictví: Kapitola "Institucionální otázky" a její přílohy: - Rozhodnutí

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.4.2010 KOM(2010)138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398 Evropská

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I

P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 o návrhu nařízení

Více

SMÍŠENÉ PARLAMENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ AKT-EU. Výbor pro politické záležitosti PRACOVNÍ DOKUMENT

SMÍŠENÉ PARLAMENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ AKT-EU. Výbor pro politické záležitosti PRACOVNÍ DOKUMENT SMÍŠENÉ PARLAMENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ AKT-EU Výbor pro politické záležitosti 2.5.2012 PRACOVNÍ DOKUMENT Odpověď na politickou a humanitární krizi v Somálsku: výzvy pro Evropskou unii a skupinu AKT Spoluzpravodajové:

Více

5369/15 zs/jp/kno 1 DG C 2C

5369/15 zs/jp/kno 1 DG C 2C Rada Evropské unie Brusel 16. ledna 2015 (OR. en) 5369/15 COTER 9 COMEM 8 COMAG 10 COPS 9 POLMIL 3 IRAQ 1 CONUN 7 COHOM 3 COSI 7 ENFOPOL 16 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 29. 6. 2012 2011/2050(INI) NÁVRH ZPRÁVY obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost týkající se

Více

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ Výboru regionů K LISTINĚ VÍCEÚROVŇOVÉ SPRÁVY V EVROPĚ Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2030(INI)

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2030(INI) Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zahraniční věci 2016/2030(INI) 2.5.2016 NÁVRH ZPRÁVY o strategické komunikaci EU pro boj s propagandou, kterou proti ní vedou třetí strany (2016/2030(INI)) Výbor

Více

Rezoluce Valného shromáždění OSN

Rezoluce Valného shromáždění OSN Rezoluce Valného shromáždění OSN UNHCR Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky Rezoluce Valného shromáždění Organizace spojených národů č. 428 ze dne 14. prosince 1950 Valné shromáždění

Více

N 049/10/02 a K 057/10/ funkční období

N 049/10/02 a K 057/10/ funkční období N 049/10/02 a K 057/10/02 10. funkční období N 049/10/02 a K 057/10/02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE 25.11.2014 B8-0286/23 23 Bod odůvodnění I I. vzhledem k tomu, že neomezená hospodářská soutěž a rovné podmínky pro společnosti, které podpoří investice, jsou pro toto hospodářské odvětví klíčové, protože

Více

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání.

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání. Evropská rada Brusel 18. března 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: Zasedání Evropské rady (17. a 18.

Více

KONEČ NÝ NÁVRH POŘ ADU JEDNÁNÍ ZÁŘÍ 2004 ŠTRASBURK

KONEČ NÝ NÁVRH POŘ ADU JEDNÁNÍ ZÁŘÍ 2004 ŠTRASBURK Dokument ze zasedání KONEČ NÝ NÁVRH POŘ ADU JEDNÁNÍ 13. - 16. ZÁŘÍ 2004 ŠTRASBURK 10/09/04 PE CS CS Vysvětlení postupů Pokud Parlament nerozhodne jinak, texty přijaté v plénu budou předloženy k hlasování

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. listopadu 2008 (19.11) (OR. en) 15653/08

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. listopadu 2008 (19.11) (OR. en) 15653/08 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. listopadu 2008 (19.11) (OR. en) 15653/08 PROCIV 174 COCON 34 COSDP 1029 DEVGEN 223 ENV 813 FORETS 66 ONU 99 RECH 359 RELEX 903 SAN 260 TELECOM 192 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel:

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT PŘEDLOHA ZPRÁVY. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ 2005/2044(INI) 12. 4.

EVROPSKÝ PARLAMENT PŘEDLOHA ZPRÁVY. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ 2005/2044(INI) 12. 4. EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ 2005/2044(INI) 12. 4. 2005 PŘEDLOHA ZPRÁVY k návrhu doporučení Evropského parlamentu Evropské

Více

Dokument ze zasedání B7-0020/2014 NÁVRH USNESENÍ

Dokument ze zasedání B7-0020/2014 NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 13. 1. 2014 B7-0020/2014 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní

Více

Aktualizace OBECNÝCH ZÁSAD EU TÝKAJÍCÍCH SE DĚTÍ A OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ

Aktualizace OBECNÝCH ZÁSAD EU TÝKAJÍCÍCH SE DĚTÍ A OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ Aktualizace OBECNÝCH ZÁSAD EU TÝKAJÍCÍCH SE DĚTÍ A OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ I. DĚTI A OZBROJENÉ KONFLIKTY 1. Jen v posledním desetiletí si ozbrojené konflikty podle odhadů vyžádaly životy více než dvou miliónů

Více

Hospodářský a měnový výbor. Navrhovatelé (*): Sofia Ribeiro, Výbor pro zaměstnanost a sociální záležitosti Jean Arthuis, Rozpočtový výbor

Hospodářský a měnový výbor. Navrhovatelé (*): Sofia Ribeiro, Výbor pro zaměstnanost a sociální záležitosti Jean Arthuis, Rozpočtový výbor Evropský parlament 2014-2019 Hospodářský a měnový výbor 2016/2101(INI) 21.6.2016 NÁVRH ZPRÁVY o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 (2016/2101(INI)) Hospodářský

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2037(INI) 2. 3. 2011. o politice v oblasti auditu: poučení z krize (2011/2037(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2037(INI) 2. 3. 2011. o politice v oblasti auditu: poučení z krize (2011/2037(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 2. 3. 2011 2011/2037(INI) NÁVRH ZPRÁVY o politice v oblasti auditu: poučení z krize (2011/2037(INI)) Výbor pro právní záležitosti Zpravodaj: Antonio

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2013 o manipulaci s výsledky zápasů a korupci ve sportu (2013/2567(RSP))

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2013 o manipulaci s výsledky zápasů a korupci ve sportu (2013/2567(RSP)) P7_TA(2013)0098 Manipulace s výsledky zápasů a korupce ve sportu Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2013 o manipulaci s výsledky zápasů a korupci ve sportu (2013/2567(RSP)) Evropský parlament,

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. května 2012 o Ukrajině (2012/2658(RSP))

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. května 2012 o Ukrajině (2012/2658(RSP)) P7_TA(2012)0221 Situace na Ukrajině, případ Julie Tymošenkové Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. května 2012 o Ukrajině (2012/2658(RSP)) Evropský parlament, s ohledem na svá předchozí usnesení o

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci pro Bulharsko a Rumunsko: 21. 7. 2006

SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci pro Bulharsko a Rumunsko: 21. 7. 2006 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. července 2006 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2003/0196 (CNS) 2003/0197 (CNS) 11384/06 CRIMORG 122 MIGR 102 OC 521 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : ROZHODNUTÍ RADY

Více

Dokument ze zasedání. v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu. o provádění čl. 42 odst. 7 Smlouvy o Evropské unii (2015/3034(RSP))

Dokument ze zasedání. v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu. o provádění čl. 42 odst. 7 Smlouvy o Evropské unii (2015/3034(RSP)) Evropský parlament 2014-2019 Dokument ze zasedání B8-0045/2016 13.1.2016 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní

Více

Maltské prohlášení členů Evropské rady. o vnějších aspektech migrace: řešení otázek spojených s trasou přes centrální Středomoří

Maltské prohlášení členů Evropské rady. o vnějších aspektech migrace: řešení otázek spojených s trasou přes centrální Středomoří Valletta 3. února 2017 (OR. en) SN 17/17 Maltské prohlášení členů Evropské rady o vnějších aspektech migrace: řešení otázek spojených s trasou přes centrální Středomoří 1. Vítáme a podporujeme úsilí maltského

Více

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody o založení mezinárodní nadace EU-LAC

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody o založení mezinárodní nadace EU-LAC EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 14.7.2016 JOIN(2016) 34 final 2016/0217 (NLE) Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody o založení

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

Výbor pro právní záležitosti

Výbor pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 27. 10. 2009 2009/0100(CNS) * NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření úmluvy o mezinárodním vymáhání výživného k dětem a dalších druhů

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 15.4.2015 2014/2250(INI) NÁVRH ZPRÁVY o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI)) Výbor pro práva žen

Více

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu.

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu. Rada Evropské unie Brusel 19. května 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0359 (COD) 9316/17 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Coreper/Rada Č. dok. Komise: 14875/16 Předmět: JUSTCIV

Více

Předsednictví předložilo soubor návrhů závěrů Rady o vymýcení násilí páchaného na ženách v Evropské unii.

Předsednictví předložilo soubor návrhů závěrů Rady o vymýcení násilí páchaného na ženách v Evropské unii. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. února 2010 (24.02) (OR. en) 6585/10 SOC 126 JAI 144 COHOM 44 POZNÁMKA Odesílatel: Pracovní skupina pro sociální otázky Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada pro

Více