Předsednictví předložilo návrh závěrů Rady s názvem Odpověď na strategický závazek Komise ohledně rovnosti žen a mužů.

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předsednictví předložilo návrh závěrů Rady s názvem Odpověď na strategický závazek Komise ohledně rovnosti žen a mužů."

Transkript

1 Conseil UE Rada Evropské unie PUBLIC Brusel 19. února 2016 (OR. en) 6229/16 LIMITE SOC 76 GENDER 10 ANTIDISCRIM 10 FREMP 30 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Výbor stálých zástupců Č. předchozího dokumentu: 6144/1/16 REV 1 SOC 61 GENDER 8 ANTIDISCRIM 7 FREMP 25 Předmět: Odpověď na strategický závazek Komise ohledně rovnosti žen a mužů návrh závěrů Rady Předsednictví předložilo návrh závěrů Rady s názvem Odpověď na strategický závazek Komise ohledně rovnosti žen a mužů. Pracovní skupina pro sociální otázky dosáhla na zasedání konaném dne 16. února 2016 široké míry shody ohledně znění uvedeného v příloze. LT, LV, HU a PL si ponechaly obecnou výhradu přezkumu. Výbor se vyzývá, aby se zabýval přetrvávajícími výhradami a předal návrh závěrů Radě pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, aby je mohla na zasedání dne 7. března 2016 přijmout. 6229/16 mga/mv/hm 1

2 Odpověď na strategický závazek Komise ohledně rovnosti žen a mužů návrh závěrů Rady VZHLEDEM K TOMU, ŽE 1. Smlouva o Evropské unii a Listina základních práv Evropské unie stanoví, že dodržování lidských práv i rovnosti žen a mužů jsou základní hodnoty Unie. 2. Je důležité prosazovat společné hodnoty, jako je dodržování lidských práv a rovnosti žen a mužů, jakož i společné pochopení, že lidská práva jsou všeobecná a platí pro všechny, mimo jiné bez ohledu na pohlaví. 3. Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU) stanoví, že Unie při všech svých činnostech usiluje o odstranění nerovností a podporuje rovné zacházení pro muže a ženy a při vymezování a provádění svých politik a činností 1 se zaměřuje na boj proti jakékoli diskriminaci z různých důvodů, včetně diskriminace na základě pohlaví, a opravňuje Radu přijmout opatření k boji proti diskriminaci na základě těchto důvodů Předkládaný soubor závěrů navazuje na předchozí práci a na politické závazky Evropského parlamentu, Rady, Komise a dalších příslušných zúčastněných stran, včetně dokumentů uvedených v příloze I. 5. Rovnost žen a mužů je základní zásadou Evropské unie zakotvenou ve Smlouvách, jakož i jedním z cílů a úkolů Unie, a prosazování zásady rovnosti žen a mužů ve všech činnostech je zvláštním posláním Unie Články 8 a 10 SFEU. Článek 19 SFEU. Článek 2 a čl. 3 odst. 3 SEU a článek 8 SFEU. 6229/16 mga/mv/hm 2

3 6. Rovnost žen a mužů je zakotvena v článku 23 Listiny základních práv Evropské unie. 7. Evropský parlament i Rada vyzvaly Komisi, aby na období po roce 2015 přijala strategii ohledně rovnosti žen a mužů se stejným formálním statusem, jako měly předchozí strategie. 8. Ve svém pracovním programu na rok 2016 Komise znovu potvrdila své odhodlání dále usilovat o prosazování rovnosti žen a mužů. 9. Komise nedávno předložila svůj strategický závazek ohledně rovnosti žen a mužů v období let , který stanoví pět prioritních oblastí: zvýšení účasti žen na trhu práce a stejná ekonomická nezávislost žen a mužů; snížení rozdílů v odměňování a rozdílů ve výši důchodů žen a mužů, a tedy boj proti chudobě žen; prosazování vyváženého zastoupení žen a mužů na vedoucích pozicích; boj proti genderovému násilí a ochrana a podpora obětí; a prosazování rovnosti žen a mužů a práv žen na celém světě. 10. Evropská unie má k dispozici celou řadu právních předpisů podporujících dodržování zásady rovného zacházení s muži a ženami v zaměstnání a v přístupu ke zboží a službám. 11. Evropská unie sehrála důležitou úlohu při prosazování rovnosti žen a mužů po celém světě a zavázala se mimo jiné k plnému a účinnému provádění Pekingské akční platformy OSN. Od roku 1999 přijala Rada závěry se soubory kvantitativních a kvalitativních ukazatelů týkajících se kritických oblastí zájmu. 6229/16 mga/mv/hm 3

4 12. Na summitu OSN konaném ve dnech září 2015 byla přijata Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, která zahrnuje samostatný cíl dosáhnout rovnosti žen a mužů a posílit postavení všech žen a dívek, jakož i odhodlání zohlednit rovnost žen a mužů ve všech dalších cílech. Tato všeobecná agenda představuje nové povinnosti a příležitosti k plnému začlenění genderového hlediska do všech příslušných unijních a vnitrostátních strategií, politik a programů financování a k systematické podpoře a provádění hodnocení dopadu z hlediska rovnosti žen a mužů, sestavování rozpočtu zohledňujícímu rovnost žen a mužů a monitorování a hodnocení politik, mimo jiné prostřednictvím spolehlivých a srovnatelných údajů členěných podle pohlaví a věku, používání dostupných údajů kdekoli s cílem dosáhnout rovnosti žen a mužů nejen v kontextu vnější činnosti, ale i v rámci Unie. 13. Přestože se v posledních desetiletích rozdíly mezi ženami a muži zmírnily, v několika kritických oblastech nerovnosti a problémy přetrvávají. Stále existují výrazné rozdíly v oblasti zaměstnání, samostatně výdělečné činnosti, práce na částečný úvazek, podnikání a rozhodování, jakož i v oblasti platů a důchodů, a ženy jsou proto více vystaveny riziku chudoby než muži. Ženy mají vyšší pravděpodobnost dokončení vysokoškolského vzdělání, ale jsou velmi nedostatečně zastoupené například ve studiu vědy, technologie, inženýrství a matematiky 4 a v rámci příslušné profesní dráhy a na vědeckých a vysokých pozicích na všech úrovních vzdělávání. Muži jsou naopak nedostatečně zastoupeni v oblasti péče o dítě, péče o seniory, předškolního vzdělávání, zdravotnictví a neplacené práce. Genderové násilí a stereotypy jsou stále velmi rozšířené. 14. Klíčovou úlohu v dosažení pokroku směrem k rovnosti žen a mužů hrají muži, a to mimo jiné z hlediska vyváženého rozdělení pečovatelských povinností vůči závislým osobám, což je jeden z předpokladů rovné účasti žen na trhu práce. Vytvoření institucionálního a případně legislativního rámce, který umožní ženám i mužům skutečnou osobní svobodu volby při slaďování pracovního, rodinného a soukromého života, je výhodné pro obě pohlaví a nabízí způsob, jak podpořit uplatnění skutečné rovnosti žen a mužů v praxi. 4 Obory STEM. 6229/16 mga/mv/hm 4

5 15. Podle zprávy Komise z roku 2014 o rovnosti žen a mužů by při současném tempu změn trvalo ještě 70 let, než by byla rovnost žen a mužů dosažena. Pro urychlení pokroku a naplnění očekávání občanů jsou proto zapotřebí formální politický závazek a aktivní politické iniciativy. Rovnost žen a mužů je rovněž předpokladem pro hospodářský růst, prosperitu a konkurenceschopnost, a tedy i udržitelnost a dobré životní podmínky našich společností. 16. Nizozemské, slovenské a maltské předsednictví v prohlášení tří předsednictví podepsaném v Bruselu dne 7. prosince 2015 opětovně potvrdilo výzvu k nové iniciativě Komise ohledně vytvoření strategie rovnosti žen a mužů v období let , která by měla být úzce spjata se strategií Evropa 2020 a která by měla zohlednit agendu OSN pro udržitelný rozvoj do roku RADA EVROPSKÉ UNIE 17. OPAKUJE SVOU VÝZVU EVROPSKÉ KOMISI ohledně posílení statusu strategického závazku ohledně rovnosti žen a mužů v období let tím, že bude přijat ve formě sdělení, na úrovni strategie pro rovnost žen a mužů , čímž znovu potvrdí své odhodlání prosazovat rovnost žen a mužů a zvyšovat její viditelnost a povědomí o ní ve všech oblastech politiky. Strategický závazek Evropské komise by měl být úzce spjat i se strategií Evropa 2020 a měl by zohledňovat agendu OSN pro udržitelný rozvoj do roku VÍTÁ 18. Závazek Komise zajistit soudržnost pěti hlavních oblastí činnosti uvedených ve strategickém závazku ohledně rovnosti žen a mužů v období let s vnější politikou EU. 19. Pět prioritních oblastí činností a horizontální otázky uvedené ve strategickém závazku ohledně rovnosti žen a mužů v období let /16 mga/mv/hm 5

6 20. ZNOVU POTVRZUJE, že v souladu s hlavním cílem stanoveným ve strategii Evropa 2020 je důležité zajistit stejnou ekonomickou nezávislosti žen i mužů, mimo jiné prostřednictvím opatření usilujících o dosažení 75% míry zaměstnanosti žen a mužů ve věku od 20 do 64 let, a přijmout k dosažení tohoto cíle konkrétní opatření. 21. ZDŮRAZŇUJE, že při urychlování pokroku směrem k rovnosti žen a mužů a při plnění cílů strategického závazku ohledně rovnosti žen a mužů v období let hrají klíčovou úlohu orgány Unie, Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE), členské státy, sociální partneři, subjekty podporující rovnost žen a mužů a občanská společnost. 22. ZDŮRAZŇUJE, že rovná práva, příležitosti a přístup ke zdrojům a vyvážené rozdělení pečovatelských a rodinných povinností mezi muže a ženy napomáhají podpoře mnohostranných úloh žen a mužů a mají pro dobré životní podmínky jich samotných a jejich rodin zásadní význam. Rovněž by měl být uznán společenský význam úlohy rodičů při výchově dětí a v péči o další závislé osoby. Mělo by proto být zvýšeno úsilí o zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem s cílem podpořit ženy i muže v průběhu celého života, přičemž by mělo být bráno v potaz, že pro dosažení rovnosti žen a mužů je zásadní dostupnost kvalitních pečovatelských služeb. 23. VYZÝVÁ EVROPSKOU KOMISI, aby neodkladně přijala opatření uvedená ve strategickém závazku v souladu s harmonogramem uvedeným v dokumentu; předložila nové iniciativy pro řešení problémů ve sladění pracovního a rodinného života pracujících rodičů a poskytovatelů péče s cílem podpořit rovnost žen a mužů, a to včetně podpory vyváženého rozdělení pečovatelských povinností; přijala opatření pro zmírnění vážných hrozeb a rizik, jimž čelí zejména uprchlice; zvýšila úsilí v boji proti genderovým a jiným stereotypům; zmírnila rozdíly mezi ženami a muži v zaměstnání, odměňování a důchodech; prosazovala rovnost žen a mužů v procesu rozhodování; a zvýšila úsilí v boji proti genderovému násilí. 6229/16 mga/mv/hm 6

7 24. VYZÝVÁ EVROPSKOU KOMISI A ČLENSKÉ STÁTY, aby v souladu s jejich příslušnými pravomocemi zvýšily úsilí a případně financování na podporu stávajících nebo nových opatření a strategií v boji proti všem formám násilí proti ženám a dívkám, a to uplatňováním komplexní politiky, která zahrnuje opatření v oblasti prevence, ochrany a postihu a která řeší i nové formy násilí, a zapojily muže a chlapce do prevence a boje proti násilí páchanému na ženách a dívkách. 25. VYZÝVÁ ČLENSKÉ STÁTY, aby v této souvislosti a v souladu s jejich příslušnými pravomocemi zvážily podpis, ratifikaci a provedení Úmluvy Rady Evropy o předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a boji proti němu, a EVROPSKOU KOMISI, aby zvážila přijetí odpovídajících návrhů týkajících se podpisu a ratifikace této úmluvy jménem Unie. 26. VYZÝVÁ EVROPSKOU KOMISI A ČLENSKÉ STÁTY, aby se v souladu s jejich příslušnými pravomocemi zabývaly otázkou rovnosti žen a mužů v souvislosti s migračními, azylovými, uprchlickými, sociálními a hospodářskými integračními politikami, aby mimo jiné zajistily plné požívání lidských práv. 27. VYZÝVÁ EVROPSKOU KOMISI, aby zintenzivnila svou práci v oblasti rovnosti žen a mužů a začlenila konkrétní akční plán pro systematické a viditelné zohledňování rovnosti žen a mužů do všech politik a činností EU a aby zařadila otázku rovnosti žen a mužů na svůj pořad jednání a přijala novou strategii na vysoké úrovni pro rovnost žen a mužů ve formě sdělení předtím, než uplyne platnost strategického závazku ohledně rovnosti žen a mužů v období let VYZÝVÁ EVROPSKOU KOMISI A ČLENSKÉ STÁTY, aby prováděly a monitorovaly závazky v oblasti rovnosti žen a mužů uzavřené na celosvětové úrovni, a to s využitím skupiny na vysoké úrovni pro uplatňování genderového hlediska s cílem prozkoumat nové způsoby, jak na tyto závazky navázat, a rozvíjet součinnost mezi opatřeními EU v návaznosti na Pekingskou akční platformu a budoucími kroky na úrovni EU v rámci Agendy pro udržitelný rozvoj do roku /16 mga/mv/hm 7

8 29. VYZÝVÁ EVROPSKOU KOMISI A ČLENSKÉ STÁTY, aby posílily a dále podporovaly činnost vnitrostátních institucionálních mechanismů pro zlepšení postavení žen a prosazování zásady rovnosti žen a mužů, včetně orgánů pro rovné zacházení, jež jsou zásadní pro prosazování zákonné a skutečné rovnosti žen a mužů, jakož i činnost Evropské sítě orgánů pro rovné zacházení (Equinet). 30. VYZÝVÁ EVROPSKOU KOMISI A ČLENSKÉ STÁTY, aby ve vhodných případech pokročily ve shromažďování, sestavování, analýze a šíření včasných, spolehlivých a srovnatelných údajů členěných podle pohlaví a věku, ve spolupráci se statistickými úřady na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni a s plným využitím kapacity a odbornosti Evropského institutu pro rovnost žen a mužů s cílem usnadnit dosažení skutečné rovnosti žen a mužů. 31. VYZÝVÁ EVROPSKOU KOMISI, aby ve svých výročních zprávách o rovnosti žen a mužů monitorovala pokrok dosažený v této oblasti, přijala tyto zprávy oficiální formou a použila je v kontextu evropského semestru s cílem posílit začleňování hlediska rovnosti žen a mužů. 32. VYZÝVÁ EVROPSKOU KOMISI, aby v souladu se svými závazky podle Smlouvy začlenila hledisko rovnosti žen a mužů při přípravě generace programů financování EU na období po roce VYZÝVÁ ČLENSKÉ STÁTY, aby 33. k urychlení pokroku směrem k rovnosti žen a mužů a k dosažení skutečné rovnosti žen a mužů a s přihlédnutím k vnitrostátním okolnostem: a) spolupracovaly s Evropskou komisí na prosazování rovnosti žen a mužů v souladu se strategickým závazkem Komise ohledně rovnosti žen a mužů v období let ; b) zajistily účinné provádění vnitrostátních strategií rovnosti žen a mužů; 6229/16 mga/mv/hm 8

9 c) zajistily účinné prosazování rovnosti žen a mužů ve svých vnitrostátních politikách a národních programech reforem v souvislosti s prováděním strategie Evropa 2020; d) zlepšily kroky navazující na Evropský pakt pro rovnost žen a mužů, a plně přitom využívaly stávajících mechanismů, struktur a ukazatelů; e) přijaly opatření, jejichž cílem je usnadnit slaďování pracovního, rodinného a soukromého života a vyvážené rozdělení pečovatelských povinností a podpořit plné zapojení žen na trhu práce, mimo jiné formou poskytování přístupu k dostupné a vysoce kvalitní péči o děti v souladu s cíli stanovenými na zasedání Evropské rady v Barceloně v březnu roku 2002; a f) prováděly osvětu ohledně rovnosti žen a mužů. 6229/16 mga/mv/hm 9

10 PŘÍLOHA Odkazy 1) Evropský parlament Usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. února 2016 o nové strategii pro práva žen a rovnost žen a mužů v Evropě po roce 2015 (2016/2526(RSP)) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. června 2015 o strategii EU pro rovnost žen a mužů pro období po roce 2015 (2014/2152(INI)) 2) Rada Všechny závěry o přezkumu provádění Pekingské akční platformy, které Rada přijala 5, a zejména závěry uvedené níže. Závěry Rady o rovnosti žen a mužů v oblasti rozhodování (14327/15) Závěry Rady ze dne 11. prosince 2014 o rovnosti žen a mužů v EU: další postup po roce Hodnocení po 20 letech provádění Pekingské akční platformy (16891/14) Závěry Rady ze dne 7. března 2011 nazvané Evropský pakt pro rovnost žen a mužů ( ) (Úř. věst. C 155, , s. 10) Závěry Rady o předcházení všem formám násilí páchaného na ženách a dívkách, včetně mrzačení ženských pohlavních orgánů, a boji proti tomuto násilí (9543/14) 3) Evropská rada Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 25. a 26. června 2015 (EUCO 22/15) /16 mga/mv/hm 10 PŘÍLOHA

11 4) Komise Pracovní dokument útvarů Komise o strategickém závazku ohledně rovnosti žen a mužů v období let (14746/15) Společný pracovní dokument Komise a ESVČ s názvem Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen: proměna životů dívek a žen prostřednictvím vnějších vztahů EU v období let (12249/15) Pracovní dokument útvarů Komise: zpráva za rok 2014 o rovnosti žen a mužů (6786/15) Strategie Komise pro rovnost žen a mužů (13767/10) Plán Komise pro dosažení rovného postavení žen a mužů (KOM(2006) 92 v konečném znění) 5) Evropský institut pro rovnost žen a mužů Index rovného postavení žen a mužů: /16 mga/mv/hm 11 PŘÍLOHA

Změny oproti předchozí verzi (5670/16) jsou označeny takto: nový text je tučně nebo tučně s podtržením a vypuštěný text je označen [...].

Změny oproti předchozí verzi (5670/16) jsou označeny takto: nový text je tučně nebo tučně s podtržením a vypuštěný text je označen [...]. Conseil UE Rada Evropské unie PUBLIC Brusel 10. února 2016 5842/16 LIMITE SOC 52 GENDER 4 ANTIDISCRIM 5 FREMP 19 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Datum:

Více

7370/11 eh/eh/mo 1 DG G 2B

7370/11 eh/eh/mo 1 DG G 2B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 8. března 2011 (OR. en) 7370/11 SOC 205 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Č. předchozího dokumentu: 7166/11 SOC 184 Předmět: Evropský pakt pro

Více

17605/13 dhr/jhu 1 DG B 4A

17605/13 dhr/jhu 1 DG B 4A RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2013 (11.12) (OR. en) 17605/13 SOC 1029 EGC 30 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Č. předchozího dokumentu: 15905/13 SOC 913 EGC 18

Více

10116/14 mp/eh/bl 1 DG D 2B

10116/14 mp/eh/bl 1 DG D 2B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 21. května 2014 (02.06) (OR. en) 10116/14 FREMP 100 JAI 352 POLGEN 72 ASILE 16 COHOM 88 COPEN 157 CULT 85 DATAPROTECT 78 DROIPEN 78 ECOFIN 501 INF 206 JUSTCIV 130 MI 448 SOC 389

Více

15410/16 lr/kno 1 DG B 1C

15410/16 lr/kno 1 DG B 1C Rada Evropské unie Brusel 8. prosince 2016 (OR. en) 15410/16 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 8. prosince 2016 Příjemce: Delegace SOC 790 EMPL 533 ECOFIN 1173 EDUC 425 JEUN

Více

Předsednictví předložilo návrh závěrů Rady o rovných příležitostech pro ženy a muže z hlediska příjmů: odstranění rozdílu ve výši důchodů žen a mužů.

Předsednictví předložilo návrh závěrů Rady o rovných příležitostech pro ženy a muže z hlediska příjmů: odstranění rozdílu ve výši důchodů žen a mužů. Rada Evropské unie Brusel 4. června 2015 (OR. en) 9302/15 SOC 371 GENDER 7 PENS 4 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Předsednictví Výbor stálých zástupců / Rada 8610/15 SOC

Více

1. Předsednictví vypracovalo přiložený návrh závěrů Rady na téma ženy a chudoba.

1. Předsednictví vypracovalo přiložený návrh závěrů Rady na téma ženy a chudoba. Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2016 (OR. en) 14701/16 POZNÁMKA Odesílatel: Výbor stálých zástupců (část I) Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Rada SOC 732 GENDER 44 ANTIDISCRIM 74 MIGR

Více

11841/11 jpe/jpe/ps 1 DG G 2B

11841/11 jpe/jpe/ps 1 DG G 2B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. června 2011 (22.06) (OR. en) 11841/11 SOC 584 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Č. předchozího dokumentu: 10324/11 SOC 413 Předmět: Soulad

Více

8361/17 mp/kno 1 DG B 2B

8361/17 mp/kno 1 DG B 2B Rada Evropské unie Brusel 25. dubna 2017 (OR. en) 8361/17 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 25. dubna 2017 Příjemce: Delegace Č. předchozího dokumentu: 7783/17 + ADD 1 Předmět:

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Rada Evropské unie Brusel 23. března 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 23. března 2017 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 23. března 2017 (OR. en) 7586/17 LIMITE PUBLIC UD 83 ENFOCUSTOM 84 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady Delegace Č. předchozího dokumentu: 14132/4/16

Více

14327/15 el/mv/mo 1 DG B 3A

14327/15 el/mv/mo 1 DG B 3A Rada Evropské unie Brusel 7. prosince 2015 (OR. en) 14327/15 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 7. prosince 2015 Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace SOC 680

Více

9804/19 el/rk 1 LIFE 1.C

9804/19 el/rk 1 LIFE 1.C Rada Evropské unie Brusel 29. května 2019 (OR. en) 9804/19 POZNÁMKA Odesílatel: Výbor stálých zástupců (část I) Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Rada 9357/19 SOC 396 EMPL 297 GENDER 22 ANTIDISCRIM

Více

6159/16 mga/el/rk 1 DG B 3A

6159/16 mga/el/rk 1 DG B 3A Rada Evropské unie Brusel 23. února 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0043 (NLE) 6159/16 SOC 70 EMPL 45 ECOFIN 109 EDUC 32 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Pracovní skupina pro sociální

Více

10254/16 eh/vmu 1 DGC 2B

10254/16 eh/vmu 1 DGC 2B Rada Evropské unie Brusel 20. června 2016 (OR. en) 10254/16 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 20. června 2016 Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace COHOM 78

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. května 2014 (19.05) (OR. en) 9884/14 PROCIV 44 COHAFA 52 DEVGEN 127 ENV 452 ONU 59 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců /

Více

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání.

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání. Evropská rada Brusel 14. prosince 2017 (OR. en) EUCO 19/17 CO EUR 24 CONCL 7 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: Zasedání Evropské rady (14. prosince 2017)

Více

16881/10 mh/eh/mo 1 DG G 2B

16881/10 mh/eh/mo 1 DG G 2B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 26. listopadu 2010 (01.12) (OR. en) 16881/10 SOC 792 POZNÁMKA Odesílatel: Výbor stálých zástupců (část I) Příjemce: RADA (zaměstnanost, sociální politika, zdraví a ochrana spotřebitele)

Více

Na zasedání dne 26. května 2015 přijala Rada závěry Rady uvedené v příloze této poznámky.

Na zasedání dne 26. května 2015 přijala Rada závěry Rady uvedené v příloze této poznámky. Rada Evropské unie Brusel 26. května 2015 (OR. en) 9242/15 DEVGEN 82 SOC 348 ACP 86 ONU 71 RELEX 427 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace Závěry Rady o problematice

Více

8831/16 mp/lk 1 DG C 1

8831/16 mp/lk 1 DG C 1 Rada Evropské unie Brusel 12. května 2016 (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 12. května 2016 Příjemce: Č. předchozího dokumentu:

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

14182/16 dhr/bl 1 DGG 1A

14182/16 dhr/bl 1 DGG 1A Rada Evropské unie Brusel 8. listopadu 2016 (OR. en) 14182/16 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace ECOFIN 1017 BUDGET 37 SAN 379 SOC 678 Společná zpráva Výboru

Více

Rada Evropské unie Brusel 5. dubna 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 5. dubna 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 5. dubna 2017 (OR. en) 7935/17 CULT 34 RELEX 290 DEVGEN 54 COMPET 236 ENFOCUSTOM 92 EDUC 131 COHOM 46 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální

Více

Rada Evropské unie Brusel 6. března 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 6. března 2017 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 6. března 2017 (OR. en) PUBLIC 5578/17 LIMITE CO EUR-PREP 4 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Rada Předmět: Evropská rada (9. března 2017) návrh

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 15.4.2015 2014/2250(INI) NÁVRH ZPRÁVY o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI)) Výbor pro práva žen

Více

12950/17 eh/lk 1 DG B 2B

12950/17 eh/lk 1 DG B 2B Rada Evropské unie Brusel 9. října 2017 (OR. en) 12950/17 AGRI 530 FAO 41 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Datum: 9. října 2017 Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ 2004/2189(INI)

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ 2004/2189(INI) EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ 2004/2189(INI) 7. 1. 2005 NÁVRH ZPRÁVY o sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému

Více

Rada Evropské unie Brusel 8. března 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 8. března 2017 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 8. března 2017 (OR. en) PUBLIC 5581/17 LIMITE CO EUR-PREP 5 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: Evropská rada (9. března 2017)

Více

14551/18 lw/kno 1 RELEX.1.B

14551/18 lw/kno 1 RELEX.1.B Rada Evropské unie Brusel 26. listopadu 2018 (OR. en) 14551/18 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 26. listopadu 2018 Příjemce: Delegace Č. předchozího dokumentu: 14027/18 DEVGEN

Více

LIMITE CS RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. října 2013 (21.10) (OR. en) 14986/13 SOC 821 ECOFIN 906 EDUC 393 JEUN 93. POZNÁMKA Generální sekretariát Rady

LIMITE CS RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. října 2013 (21.10) (OR. en) 14986/13 SOC 821 ECOFIN 906 EDUC 393 JEUN 93. POZNÁMKA Generální sekretariát Rady RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. října 2013 (21.10) (OR. en) 14986/13 SOC 821 ECOFIN 906 EDUC 393 JEUN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace Evropská aliance pro učňovskou

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Předsednictví předložilo soubor návrhů závěrů Rady o vymýcení násilí páchaného na ženách v Evropské unii.

Předsednictví předložilo soubor návrhů závěrů Rady o vymýcení násilí páchaného na ženách v Evropské unii. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. února 2010 (24.02) (OR. en) 6585/10 SOC 126 JAI 144 COHOM 44 POZNÁMKA Odesílatel: Pracovní skupina pro sociální otázky Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada pro

Více

Rada Evropské unie Brusel 6. října 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 6. října 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 6. října 2017 (OR. en) 12563/17 SOC 597 EMPL 458 ECOFIN 750 EDUC 346 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Výbor pro zaměstnanost (EMCO) Výbor stálých zástupců / Rada Klíčové

Více

Výbor stálých zástupců na zasedání konaném dne 2. května 2018 konstatoval, že nyní panuje ohledně výše uvedených závěrů jednomyslná shoda.

Výbor stálých zástupců na zasedání konaném dne 2. května 2018 konstatoval, že nyní panuje ohledně výše uvedených závěrů jednomyslná shoda. Rada Evropské unie Brusel 4. května 2018 (OR. en) 8301/18 POZNÁMKA Odesílatel: Výbor stálých zástupců (část I) Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Rada JEUN 48 MIGR 51 SOC 213 EDUC 134 7831/1/18

Více

DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ. Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille

DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ. Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille 1 Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

14689/15 ls/kno 1 DPG

14689/15 ls/kno 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 4. prosince 2015 (OR. fr) 14689/15 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: Datum: 7. prosince 2015 Čas: Místo: OJ CONS 71 SOC 693 EMPL 452 SAN 408 CONSOM 206 3434. zasedání RADY EVROPSKÉ

Více

7051/17 mp/vho/lk 1 DG B

7051/17 mp/vho/lk 1 DG B Rada Evropské unie Brusel 20. března 2017 (OR. en) 7051/17 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 11 SOC 173 EMPL 131 SAN 89 CONSOM 74 3523. zasedání Rady Evropské unie (zaměstnanost, sociální politika,

Více

8035/17 jpe/aj/kno 1 DG E - 1C

8035/17 jpe/aj/kno 1 DG E - 1C Rada Evropské unie Brusel 2. května 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců / Rada Č. předchozího dokumentu: 7679/17 JEUN 39 Předmět:

Více

12473/17 eh/el/rk 1 DG B 2B

12473/17 eh/el/rk 1 DG B 2B Rada Evropské unie Brusel 26. září 2017 (OR. en) 12473/17 AGRI 495 FAO 36 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců / Rada Návrh závěrů Rady pro

Více

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. května 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Coreper/Rada

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2150(INI)

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2150(INI) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 18. 7. 2012 2012/2150(INI) NÁVRH ZPRÁVY o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit pro rok 2012 (2012/2150(INI))

Více

9635/17 jh/vc/lk 1 DGE 1C

9635/17 jh/vc/lk 1 DGE 1C Rada Evropské unie Brusel 24. května 2017 (OR. en) 9635/17 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 24. května 2017 Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace CULT 76 RELEX

Více

Rada Evropské unie Brusel 15. června 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 15. června 2016 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 15. června 2016 (OR. en) 9518/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 28 ECOFIN 511 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: 3468. zasedání Rady Evropské unie (HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ VĚCI),

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 20. 1. 2014 2014/2006(INI) NÁVRH ZPRÁVY o hodnocení soudnictví v oblasti trestního soudnictví a právního státu (2014/2006(INI))

Více

Rada Evropské unie Brusel 14. října 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 14. října 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 14. října 2016 (OR. en) 13231/16 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců / Rada 12390/16

Více

14690/1/07 RECH 325 ATO 145 COMPET 348 REGIO 43

14690/1/07 RECH 325 ATO 145 COMPET 348 REGIO 43 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. listopadu 2007 (19.11) (OR. en) 15362/07 RECH 378 ATO 155 COMPET 388 REGIO 52 TELECOM 147 POZNÁMKA Odesílatel: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát 14690/1/07

Více

9381/17 vho/mb 1 DG C 1

9381/17 vho/mb 1 DG C 1 Rada Evropské unie Brusel 19. května 2017 (OR. en) 9381/17 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 19. května 2017 Příjemce: Delegace Č. předchozího dokumentu: 9002/17 Předmět: DEVGEN

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 6. června 2011 (08.06) (OR. en) 11075/11 ENFOPOL 185 COTER 54 JAIEX 56 COSI 47 CATS 47

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 6. června 2011 (08.06) (OR. en) 11075/11 ENFOPOL 185 COTER 54 JAIEX 56 COSI 47 CATS 47 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 6. června 2011 (08.06) (OR. en) 11075/11 ENFOPOL 185 COTER 54 JAIEX 56 COSI 47 CATS 47 POZNÁMKA K BODU A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Rada Č. předchozích 10336/11

Více

Výbor stálých zástupců vzal na zasedání dne 29. dubna 2009 na vědomí, že nyní panuje jednomyslná shoda ohledně znění výše uvedeného návrhu závěrů.

Výbor stálých zástupců vzal na zasedání dne 29. dubna 2009 na vědomí, že nyní panuje jednomyslná shoda ohledně znění výše uvedeného návrhu závěrů. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 29. dubna 2009 (04.05) (OR. en) 9169/09 JEUN 26 EDUC 73 SOC 280 ZPRÁVA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu.: 8981/09 JEUN 23 EDUC 68

Více

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání.

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání. Evropská rada Brusel 18. března 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: Zasedání Evropské rady (17. a 18.

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Rada Evropské unie Brusel 5. května 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 5. května 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 5. května 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0063 (NLE) 14869/16 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: JAI 1003 FREMP 197 DROIPEN 198 COCON 28 COHOM 151 COPEN 359 EDUC

Více

8622/18 in/jsp/hm 1 DGC 1

8622/18 in/jsp/hm 1 DGC 1 Rada Evropské unie Brusel 8. května 2018 (OR. en) 8622/18 WTO 110 SERVICES 36 FDI 24 COMER 43 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Předsednictví Rada Návrh závěrů Rady o sjednávání a uzavírání obchodních

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. února 2011 (15.02) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. února 2011 (15.02) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. února 2011 (15.02) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: COREPER/Rada Č. předchozího

Více

6902/16 jsp/in/jhu 1 DG B 3A

6902/16 jsp/in/jhu 1 DG B 3A Rada Evropské unie Brusel 16. března 2016 (OR. en) 6902/16 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 12 SOC 140 EMPL 93 SAN 87 CONSOM 58 3453. zasedání Rady Evropské unie (ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ POLITIKA,

Více

Rada Evropské unie Brusel 7. prosince 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 7. prosince 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 7. prosince 2015 (OR. en) 15108/15 SCH-EVAL 58 SIRIS 95 COMIX 671 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 3. prosince 2015 Příjemce: Č. předchozího dokumentu:

Více

7495/17 ls/jhu 1 DGG 1A

7495/17 ls/jhu 1 DGG 1A Rada Evropské unie Brusel 21. března 2017 (OR. en) 7495/17 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace ECOFIN 223 ENV 276 CLIMA 67 FIN 205 Zvláštní zpráva Evropského

Více

Delegace naleznou v příloze výše uvedený návrh závěrů Rady ve znění schváleném Pracovní skupinou pro celní unii na jejím zasedání dne 24. října 2017.

Delegace naleznou v příloze výše uvedený návrh závěrů Rady ve znění schváleném Pracovní skupinou pro celní unii na jejím zasedání dne 24. října 2017. Rada Evropské unie Brusel 24. října 2017 (OR. en) 13543/17 UD 239 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců / Rada ST 12287/5/17

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne o výzkumné iniciativě společného plánování Zdravá a produktivní moře a oceány (2011/EU)

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne o výzkumné iniciativě společného plánování Zdravá a produktivní moře a oceány (2011/EU) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.9.2011 K(2011) 6362 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 16.9.2011 o výzkumné iniciativě společného plánování Zdravá a produktivní moře a oceány (2011/EU) DOPORUČENÍ

Více

2. Dne 22. listopadu 2016 přijala Komise sdělení nazvané Další kroky k udržitelné evropské budoucnosti: evropské úsilí v oblasti udržitelnosti.

2. Dne 22. listopadu 2016 přijala Komise sdělení nazvané Další kroky k udržitelné evropské budoucnosti: evropské úsilí v oblasti udržitelnosti. Rada Evropské unie Brusel 25. září 2017 (OR. en) 12255/17 AGRI 481 DEVGEN 199 ENV 752 ONU 115 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Zvláštní výbor pro zemědělství / Rada Provádění

Více

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 19.9.2016 JOIN(2016) 41 final 2016/0289 (NLE) Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovisku Unie v Radě

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A8-0317/2016. Pozměňovací návrh. Ioan Mircea Paşcu za skupinu S&D

CS Jednotná v rozmanitosti CS A8-0317/2016. Pozměňovací návrh. Ioan Mircea Paşcu za skupinu S&D A8-0317/1 1 Právní východisko 5 s ohledem na závěry Rady ohledně společné bezpečnostní a obranné politiky ze dne 25. listopadu 2013, ze dne 18. listopadu 2014, ze dne 18. května 2015 a ze dne 27. června

Více

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání.

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání. Evropská rada Brusel 22. března 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: Zasedání Evropské rady (21. a 22. března 2019) závěry

Více

Podnět Rady vlády České republiky pro lidská práva ke změně vzorových statutů pro poradní a pracovní orgány vlády

Podnět Rady vlády České republiky pro lidská práva ke změně vzorových statutů pro poradní a pracovní orgány vlády Podnět Rady vlády České republiky pro lidská práva ke změně vzorových statutů pro poradní a pracovní orgány vlády Na základě článku X. Jednacího řádu vlády zřizuje vláda své poradní orgány, které jsou

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 29. října 2010

EVROPSKÁ RADA Brusel 29. října 2010 EVROPSKÁ RADA Brusel 29. října 2010 EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: EVROPSKÁ RADA 28. A 29. ŘÍJNA 2010 ZÁVĚRY Delegace

Více

1. Předsednictví vypracovalo přiložený návrh závěrů Rady o roční analýze růstu 2019 a společné zprávě o zaměstnanosti.

1. Předsednictví vypracovalo přiložený návrh závěrů Rady o roční analýze růstu 2019 a společné zprávě o zaměstnanosti. Rada Evropské unie Brusel 25. února 2019 (OR. en) 6635/19 SOC 111 EMPL 78 ECOFIN 192 EDUC 79 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Předsednictví Výbor stálých zástupců / Rada Návrh závěrů Rady o roční

Více

NÁVRH USNESENÍ. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament B8-0000/2015

NÁVRH USNESENÍ. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament B8-0000/2015 Evropský parlament 2014-2019 Dokument ze zasedání 7.7.2015 B8-0000/2015 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu o obnovení

Více

PUBLIC 15286/16 1 DG G LIMITE CS. Rada Evropské unie Brusel 19. prosince 2016 (OR. en) 15286/16 LIMITE PV/CONS 65 ECOFIN 1166

PUBLIC 15286/16 1 DG G LIMITE CS. Rada Evropské unie Brusel 19. prosince 2016 (OR. en) 15286/16 LIMITE PV/CONS 65 ECOFIN 1166 Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 19. prosince 2016 (OR. en) 15286/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 65 ECOFIN 1166 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: 3506. zasedání Rady Evropské unie (hospodářské a finanční

Více

Závěry předsedy Evropské rady

Závěry předsedy Evropské rady Brusel 9. března 2017 (OR. EN) Závěry předsedy Evropské rady Evropská rada jednala o přiloženém dokumentu. Tento dokument podpořilo 27 členů Evropské rady, nicméně konsensu nebylo z důvodů nesouvisejících

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0406 (CNS) 10042/17 LIMITE PUBLIC FISC 129 ECOFIN 503 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady

Více

Rada se vyzývá, aby schválila návrh závěrů Rady o obnovené strategii vnitřní bezpečnosti Evropské unie ve znění uvedeném v příloze.

Rada se vyzývá, aby schválila návrh závěrů Rady o obnovené strategii vnitřní bezpečnosti Evropské unie ve znění uvedeném v příloze. Rada Evropské unie Brusel 10. června 2015 (OR. en) 9798/15 JAI 442 COSI 67 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Předsednictví Council Návrh závěrů Rady o obnovené strategii vnitřní bezpečnosti Evropské

Více

15406/16 aj/kno 1 DG B 1C

15406/16 aj/kno 1 DG B 1C Rada Evropské unie Brusel 8. prosince 2016 (OR. en) 15406/16 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 8. prosince 2016 Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace SOC 788

Více

10044/17 ph/jp/jhu 1 DG G 2B

10044/17 ph/jp/jhu 1 DG G 2B Rada Evropské unie Brusel 8. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2016/0370 (CNS) 2016/0372 (NLE) 2016/0371 (CNS) 10044/17 FISC 131 ECOFIN 505 UD 146 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce:

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

9383/17 el/kno 1 DG C 1

9383/17 el/kno 1 DG C 1 Rada Evropské unie Brusel 19. května 2017 (OR. en) 9383/17 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 19. května 2017 Příjemce: Delegace Č. předchozího dokumentu: 9417/17 Předmět: DEVGEN

Více

7052/18 ph/mb 1 DGG 2B

7052/18 ph/mb 1 DGG 2B Rada Evropské unie Brusel 12. března 2018 (OR. en) 7052/18 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 12. března 2018 Příjemce: Delegace FIN 225 FSTR 9 FC 9 REGIO 12 SOC 136 CADREFIN

Více

9645/17 dhr/vmu 1 DG E 1A

9645/17 dhr/vmu 1 DG E 1A Rada Evropské unie Brusel 24. května 2017 (OR. en) 9645/17 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 23. května 2017 Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace ENV 540 FIN

Více

Rada Evropské unie Brusel 4. října 2016 (OR. en) 11816/16 SPORT 35 FREMP 137 RELEX

Rada Evropské unie Brusel 4. října 2016 (OR. en) 11816/16 SPORT 35 FREMP 137 RELEX Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 4. října 2016 (OR. en) PUBLIC 12355/16 LIMITE SPORT 45 FREMP 148 RELEX 758 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady

Více

6266/1/17 REV 1 ls/rk 1 DG B 1C

6266/1/17 REV 1 ls/rk 1 DG B 1C Rada Evropské unie Brusel 1. března 2017 (OR. en) 6266/1/17 REV 1 POZNÁMKA Odesílatel: Výbor stálých zástupců (část I) Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Rada SOC 88 EMPL 58 ECOFIN 88 EDUC 43

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) 9647/1/17 REV 1 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Výbor stálých zástupců / Rada SOC 435 EMPL 339 EDUC 267 ECOFIN 458

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. října 2015 (OR. en) Strategická koordinace práce přípravných orgánů Rady v oblasti migrace

Rada Evropské unie Brusel 1. října 2015 (OR. en) Strategická koordinace práce přípravných orgánů Rady v oblasti migrace Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 1. října 2015 (OR. en) 12516/15 LIMITE PUBLIC JAI 699 ASIM 99 RELEX 761 POLGEN 143 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Předsednictví

Více

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího

Více

Dokument ze zasedání. předložený na základě prohlášení Rady a Komise. v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Dokument ze zasedání. předložený na základě prohlášení Rady a Komise. v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu Evropský parlament 2014-2019 Dokument ze zasedání B8-0587/2016 9.5.2016 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě prohlášení Rady a Komise v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu o hodnocení Agendy 2030

Více

11978/11 ph/in/vmu 1 DG I 1A

11978/11 ph/in/vmu 1 DG I 1A RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. června 2011 (24.06) (OR. en) 11978/11 ENV 577 AGRI 475 DEVGEN 203 PI 75 FORETS 57 PECHE 169 RECH 249 ONU 96 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce:

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Seznam nelegislativních aktů 14798/ Nařízení o zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti obecný přístup /18 ebk/jhu 1 GIP.

Seznam nelegislativních aktů 14798/ Nařízení o zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti obecný přístup /18 ebk/jhu 1 GIP. Rada Evropské unie Brusel 5. prosince 2018 (OR. en) 14795/18 OJ CONS 69 SOC 736 EMPL 551 SAN 432 CONSOM 341 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ RADA EVROPSKÉ UNIE (Zaměstnanost, sociální politika, zdraví a ochrana

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-24

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-24 Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro rozvoj 2015/2104(INI) 3.9.2015 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-24 Anna Záborská (PE564.990v01-00) Úloha EU v rámci OSN jak lépe dosáhnout cílů EU v oblasti zahraniční politiky

Více

16585/09 mh/mh/jg 1 DQPG

16585/09 mh/mh/jg 1 DQPG RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. listopadu 2009 (OR. en) 16585/09 OJ CONS 66 SOC 736 SAN 337 CONSOM 228 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: 2980. ZASEDÁNÍ RADY EVROPSKÉ UNIE (ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ POLITIKA, ZDRAVÍ

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

10067/17 mp/jp/lk 1 DGG 1C

10067/17 mp/jp/lk 1 DGG 1C Rada Evropské unie Brusel 12. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2015/0270 (COD) 2016/0360 (COD) 2016/0361 (COD) 2016/0362 (COD) 2016/0363 (COD) 2016/0364 (COD) 10067/17 EF 117 ECOFIN 511

Více

6889/17 mg/hm 1 DG B 1C

6889/17 mg/hm 1 DG B 1C Rada Evropské unie Brusel 3. března 2017 (OR. en) 6889/17 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 3. března 2017 Příjemce: Delegace SOC 164 GENDER 9 EMPL 123 EDUC 101 ANTIDISCRIM

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A8-0461/169. Pozměňovací návrh

CS Jednotná v rozmanitosti CS A8-0461/169. Pozměňovací návrh 9.1.2019 A8-0461/169 169 Bod odůvodnění 2 (2) Na úrovni Unie je rámcem pro určování priorit reforem jednotlivých států a sledování jejich provádění evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik.

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

(Usnesení, doporučení a stanoviska) USNESENÍ RADA

(Usnesení, doporučení a stanoviska) USNESENÍ RADA 27.5.2010 Úřední věstník Evropské unie C 137/1 I (Usnesení, doporučení a stanoviska) USNESENÍ RADA Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o aktivním začleňování mladých lidí:

Více