P7_TA(2013)0432. Místní orgány a občanská společnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P7_TA(2013)0432. Místní orgány a občanská společnost"

Transkript

1 P7_TA(2013)0432 Místní orgány a občanská společnost Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. října 2013 o místních orgánech a občanské společnosti: zapojení Evropy do podpory udržitelného rozvoje (2012/2288(INI)) Evropský parlament, - s ohledem na hlavu V Smlouvy o Evropské unii, a zejména na čl. 21 odst. 2 této smlouvy, který stanoví zásady a cíle EU v oblasti mezinárodních vztahů, a na čl. 208 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, - s ohledem na body 16, 18 a 87 společného prohlášení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, Parlamentu a Komise o rozvojové politice EU: Evropský konsensus 1, - s ohledem na Evropský konsensus o humanitární pomoci, - s ohledem na Deklaraci OSN o právu na rozvoj (41/128), - s ohledem na Deklaraci tisíciletí Organizace spojených národů, která stanoví rámec pro cíle tisíciletí, - s ohledem na dohodu o partnerství AKT-ES (dohoda z Cotonou), - s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (SEC(2011)1469 a SEC(2011)1470), - s ohledem na Evropskou úmluvu o rozvojové spolupráci na podporu místní správy věcí veřejných, která byla představena dne 16. listopadu 2008 v rámci Evropských dnů rozvojové pomoci, - s ohledem na sdělení Komise s názvem Zvýšení dopadu rozvojové politiky EU: Agenda pro změnu (COM(2011)0637), - s ohledem na své usnesení ze dne 5. července 2011 o zvýšení dopadu rozvojové politiky EU 2, - s ohledem na sdělení Komise s názvem Budoucí přístup k rozpočtové podpoře EU poskytované třetím zemím (COM(2011)0638), - s ohledem na sdělení Komise s názvem Kořeny demokracie a udržitelný rozvoj: spolupráce Evropské unie s občanskou společností v oblasti vnějších vztahů (COM(2012)0492), - s ohledem na závěry Rady ze dne 15. října 2012 na téma Kořeny demokracie a udržitelný rozvoj: spolupráce Evropské unie s občanskou společností v oblasti vnějších 1 2 Úř. věst. C 46, , s. 1. Úř. věst. C 33 E, , s. 77.

2 vztahů (14535/12), - s ohledem na závěry Rady o podpoře EU udržitelným změnám ve společnostech v procesu transformace přijaté na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 31. ledna 2013, - s ohledem na sdělení Komise ze dne 15. května 2013 s názvem Posilování místních orgánů v partnerských zemích za účelem zlepšení správy věcí veřejných a účinnějšího dosahování výsledků v oblasti rozvoje (COM(2013)0280), - s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. února 2013 s názvem Důstojný život pro všechny: Skoncovat s chudobou a umožnit světu udržitelnou budoucnost (COM(2013)0092), - s ohledem na mezinárodní závazky přijaté v rámci Pusanského partnerství pro účinnou rozvojovou spolupráci z roku 2011, - s ohledem na závěry Rady ze dne 22. července 2013 týkající se místních orgánů v rámci rozvojové spolupráce (12584/13), - s ohledem na stanovisko Výboru regionů s názvem Posilování místních orgánů v partnerských zemích za účelem zlepšení správy věcí veřejných a účinnějšího dosahování výsledků v oblasti rozvoje (CdR 2010/2013), - s ohledem na své prohlášení ze dne 5. července 2012 o poskytování informací o rozvojové problematice a o aktivním celosvětovém občanství 1, - s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise s názvem Poskytování informací a zvyšování povědomí o rozvojové problematice v Evropě (SWD(2012)0457), - s ohledem na studii na téma Zkušenosti a kroky hlavních evropských aktérů činných v oblasti poskytování informací a zvyšování povědomí o rozvojové problematice z listopadu , - s ohledem na závěrečný dokument iniciativy pro strukturovaný dialog z května , - s ohledem na Lisabonské prohlášení o zkvalitnění a posílení globálního vzdělávání v Evropě do roku , - s ohledem na konzultace na téma Organizace občanské společnosti v rozvojové spolupráci a na konzultace na téma Místní orgány a rozvoj, - s ohledem na hodnocení Evropské unie za rok 2012 členy Výboru OECD pro rozvojovou pomoc, - s ohledem na Tematické globální hodnocení podpory procesů decentralizace ze strany Přijaté texty, P7_TA(2012) FINAL_CONCLUDING_PAPER.pdf. (p ).

3 Komise 1 z února 2012, - s ohledem na své usnesení ze dne 15. března 2007 nazvané Místní společenství a rozvojová spolupráce 2, - s ohledem na článek 48 jednacího řádu, - s ohledem na zprávu Výboru pro rozvoj (A7-0296/2013), A. vzhledem k tomu, že článek 208 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) stanoví jako hlavní cíl politiky EU v oblasti rozvoje snížení a výhledově i vymýcení chudoby, jak je definováno v Evropském konsensu o rozvoji; B. vzhledem k tomu, že Evropský konsensus o rozvoji je nadále ideovým rámcem rozvojové politiky EU; C. vzhledem k tomu, že v EU existuje pevné politické odhodlání vytvářet podmínky, které umožní řádné fungování organizací občanské společnosti na regionální, celostátní a mezinárodní úrovni, a vzhledem k tomu, že EU uznává, že silnější občanská společnost v celé své rozmanitosti je důležitá sama o sobě a představuje zásadní a nedílnou součást každé demokracie; D. vzhledem k tomu, že v EU panuje silné politické odhodlání podporovat rozvoj založený na dodržování lidských práv, a vzhledem k tomu, že v prohlášení OSN o společné dohodě o přístupu k rozvojové spolupráci založeném na dodržování lidských práv se uvádí, že veškeré programy rozvojové spolupráce, strategie a technická pomoc by měly přispívat k naplňování lidských práv zakotvených ve Všeobecné deklaraci lidských práv a v dalších mezinárodních nástrojích pro lidská práva ; E. vzhledem k tomu, že demokratická odpovědnost nezahrnuje pouze vlády, ale také organizace občanské společnosti, místní orgány a vnitrostátní parlamenty, které zásadním způsobem přispívají k propojení občanů a vlády a k zajištění široce založené demokratické odpovědnosti za rozvojové programy v jednotlivých zemích; F. vzhledem k tomu, že odpovědnost v rámci jednotlivých států zahrnuje kontrolní úlohu organizací občanské společnosti, které jsou klíčovými aktéry v boji proti korupci a ve zvyšování transparentnosti; G. vzhledem k tomu, že zpráva Výboru OECD pro rozvojovou pomoc obsahuje doporučení, aby orgány a instituce EU vyvíjely úsilí o zapojení většího počtu zástupců občanské společnosti do strategického, strukturovaného dialogu a aby účelněji budovaly kapacity občanské společnosti v partnerských zemích, přičemž bude nutné revidovat nástroje pro tyto účely ; H. vzhledem k tomu, že podle legitimního rámce na období po roce 2015 mají mít občanská společnost a jednotlivci, především ti nejvyloučenější, možnost plného zapojení do rozhodovacích procesů a do sledování a podávání zpráv o pokroku, jehož bylo dosaženo; I. vzhledem k tomu, že z veřejných konzultací na téma Místní orgány a rozvoj vyplynula Úř. věst. C 301 E, , s. 249.

4 vazba mezi demokratickou správou věcí veřejných na místní úrovni, decentralizací a územním rozvojem; J. vzhledem k tomu, že územní rozvoj je definován jako interakce mezi širokou škálou zainteresovaných stran a víceúrovňovou správou věcí veřejných, jejímž cílem je rozvíjet místní potenciál (lidské, finanční, fyzické a přírodní zdroje) a posilovat tak konkurenční výhody daného území a zvyšovat životní úroveň; K. vzhledem k tomu, že silné a transparentní organizace občanské společnosti a místní orgány, které se zaměřují na to, co je potřebné, a místní správa věcí veřejných otevřená širokému okruhu zainteresovaných stran jsou zásadními předpoklady demokracie a mírotvorného procesu; L. vzhledem k tomu, že místní orgány z nových členských států by si měly vyměňovat poznatky z oblasti rozvojové spolupráce se starými členskými státy, aby nové členské státy získaly větší odbornost a aby staré členské státy mohly využít zkušeností nových členských států získaných v souvislosti s transformací a strukturálními změnami jako cenného nástroje v rámci celosvětového rozvoje; M. vzhledem k tomu, že organizace občanské společnosti a místní orgány se budou zásadním způsobem podílet na zajišťování udržitelného růstu podporujícího začlenění, udržitelnosti životního prostředí, dodržování lidských práv a zajišťování řádné správy věcí veřejných v rámci rozvojového programu na období po roce 2015; N. vzhledem k tomu, že rovnoprávná dlouhodobá partnerství mezi organizacemi občanské společnosti z EU a jejich protějšky z rozvojových zemí se ukazují být důležitým nástrojem pro rozvoj silných, nezávislých a diverzifikovaných organizací a iniciativ občanské společnosti v různých měřítcích a na různých úrovních, od místní až po mezinárodní; Podmínky pro řádné fungování organizací občanské společnosti a místních orgánů 1. vítá aktuální politický vývoj na úrovni EU a na mezinárodní úrovni, kdy se důraz klade na ambicióznější partnerství s organizacemi občanské společnosti a místními orgány, jejichž cílem je rozvoj založený na dodržování lidských práv, včetně ekonomických, sociálních a kulturních práv, a mezinárodních dohod o ochraně životního prostředí a biologické rozmanitosti, a zřetelné odhodlání k posílení demokratického procesu a odpovědnosti; 2. zdůrazňuje, že vytváření vazeb mezi vládami, místními orgány, organizacemi občanské společnosti, soukromým sektorem a občany, které jsou založeny na odpovědnosti, dodržování lidských práv a široké účasti, poskytuje Evropské unii, včetně občanů, místních orgánů a soukromého sektoru, jedinečnou příležitost, aby navázala udržitelná partnerství s rozvojovými zeměmi; 3. vyzývá EK a Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby vypracovaly postupy a plány uplatňování přístupu k rozvojové spolupráci EU založeného na dodržování lidských práv na základě dialogu s organizacemi občanské společnosti a aby prosazovaly provádění obecných zásad Evropské unie týkajících se ochránců lidských práv; 4. vyzývá Komisi a ESVČ, aby podporu vytváření podmínek pro řádné fungování organizací občanské společnosti a místních orgánů začlenily do všech svých programů

5 a aby tuto otázku zařadily mezi priority postoje EU v nadcházejících jednáních o rozvojovém rámci na období po roce 2015; zdůrazňuje, že je třeba vymezit systém kontrol, aby bylo možné hodnotit pokrok, jehož bylo dosaženo při vytváření příznivých podmínek na úrovni jednotlivých států z hlediska politických a regulačních opatření, v souladu s mezinárodními normami v oblasti lidských práv a z hlediska vedení dialogu se širokým okruhem účastníků a na více úrovních; vyzývá Komisi, aby příznivost podmínek změřila tak, aby byla doceněna celá jejich šíře a charakteristika aktérů občanské společnosti; 5. vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že řada zemí proti organizacím občanské společnosti spolupracujícím s partnery z EU tvrdě zakročuje, a vyzývá Komisi a ESVČ, aby vypracovaly strategie, jak tyto obtíže překonat, a aby v tolik potřebné podpoře organizací občanské společnosti pokračovaly; 6. vybízí EU, aby prosazovala institucionalizované mechanismy pro víceúrovňový dialog mezi organizacemi občanské společnosti, místními orgány, soukromým sektorem a partnerskými vládami se širokým zapojením zainteresovaných stran o agendách důstojné práce, udržitelném růstu podporujícím začlenění s přerozdělováním příjmů prostřednictvím státního rozpočtu a o otázce vytváření podmínek, které umožňují řádné fungování organizací občanské společnosti a místních orgánů; doporučuje, aby EU ve vztahu ke každé partnerské zemi uplatňovala ustanovení o konzultacích s místními orgány, jak je stanoví dohoda z Cotonou pro země AKT; 7. vybízí EU, aby systematicky zapojovala ženské organizace a sítě do přípravy a případně i průběhu politického dialogu, v souladu se závazky přijatými v rámci akčního plánu EU pro rovnost žen a mužů v oblasti rozvojové spolupráce; 8. oceňuje Politické fórum pro rozvoj, jež má vytvořit prostor pro dialog s organizacemi občanské společnosti a místními orgány v rámci politických jednání, a vybízí všechny zúčastněné strany, aby z něj učinily strategický prostor pro směrování a ovlivňování politického rozhodování o rozvojové problematice, včetně soudržnosti politik ve prospěch rozvoje, na úrovni EU a na mezinárodní úrovni; Účinnost v oblasti rozvoje 9. vyzývá Komisi a ESVČ, aby v příštím programovém období vyčlenily dostatečné prostředky, které umožní organizacím občanské společnosti a místním orgánům z partnerských zemí sledovat a analyzovat pokrok v oblasti soudržnosti politik ve prospěch rozvoje na místní, celostátní a mezinárodní úrovni; 10. vyzývá Komisi a ESVČ, aby prosazovaly partnerství pro zajištění odpovědnosti za účelem strategické spolupráce mezi zvolenými zástupci na celostátní a místní úrovni a organizacemi občanské společnosti založené na transparentnosti ohledně oficiálních a neoficiálních toků pomoci a rovněž participativní přístup k rozvoji a odpovědnost, včetně vnitrostátní sociální odpovědnosti a kontroly, za účelem měření dopadu politiky; 11. poukazuje na důležitou roli, kterou mohou hrát místní orgány a organizace občanské společnosti v potírání korupce na všech úrovních, včetně daňových úniků a nezákonných finančních toků z rozvojových zemí; 12. vyzývá Komisi, aby podporovala zapojení zástupců místních orgánů do řídícího výboru

6 globálního partnerství pro účinnou rozvojovou spolupráci; 13. je přesvědčen, že soudržnost politik ve prospěch rozvoje musí být vůdčím principem jakékoli spolupráce EU s místními orgány, jejímž cílem je rozvíjet místní hospodářství za účelem zajištění důstojné životní úrovně místního obyvatelstva; 14. připomíná, že všichni aktéři rozvoje by měli zodpovídat za své kroky a výsledky v oblasti rozvoje a že by měli odpovědnost vzájemně prosazovat; 15. vyzývá Komisi, aby prosazovala rovnováhu mezi zásadou harmonizace a právem organizací občanské společnosti a místních orgánů na iniciativu; připomíná Komisi, že zjednodušení a sjednocení administrativních postupů pro dárce by mělo probíhat na základě dialogu s organizacemi občanské společnosti a místními orgány; 16. vítá návrh Komise, že vypracuje plány spolupráce s organizacemi občanské společnosti s cílem stanovit globální strategii pro začlenění těchto organizací do všech forem evropské spolupráce; vyzývá Komisi, aby objasnila, v jakém směru mohou organizace občanské společnosti smysluplně přispívat k tomuto procesu, a aby zajistila, že jejich účast bude včas a dostatečně zohledněna již v přípravné fázi a že budou společně určeny priority; 17. vybízí Komisi, aby vytvořila individuální plány pro jednotlivé země i ve vztahu k místním orgánům a aby zvážila vypracování takových plánů také společně pro organizace občanské společnosti a místní orgány; 18. žádá Komisi, aby za klíčový prvek budoucích plánů spolupráce považovala soudržnost politik ve prospěch rozvoje; 19. vyzývá Komisi, aby přijala program udržitelného rozvoje, v němž budou všechny tři hlavní prvky (environmentální, sociální a hospodářský) rovnocennými, neoddělitelnými parametry; 20. připomíná význam partnerství mezi místními orgány z evropských a partnerských zemí pro dosažení udržitelného rozvoje; v této souvislosti naléhá na EU, aby účinně využívala metody sdílení poznatků a budování kapacit, včetně uplatnění zkušeností místních orgánů členských států EU s transformací; 21. vybízí EU, aby přijala rozšiřující program s cílem dosáhnout úměrného zvýšení faktických zkušeností organizací občanské společnosti a místních orgánů s projekty a iniciativami financovanými ze strany EU; Decentralizace a územní přístup k rozvoji 22. vyzývá Komisi a ESVČ, aby s partnerskými zeměmi a v rámci těchto zemí navázaly ambicióznější strategický dialog s cílem prosazovat územní přístup k rozvoji a ucelený přístup k decentralizaci a aby v příštím programovém období zařadily mezi priority posílení možností místních orgánů a organizací občanské společnosti ovlivňovat a sledovat průběh decentralizačních reforem; 23. připomíná, že efektivní proces decentralizace vyžaduje reformy veřejného sektoru, například přesunutí pravomocí, funkcí a zdrojů, a rovněž aktivní účast občanů,

7 prostřednictvím jejich zástupců, a organizací občanské společnosti na participačním plánování a sestavování rozpočtu; vyzývá Komisi, aby decentralizaci a územní přístup k rozvoji řádně zohledňovala při své podpoře všech reforem veřejného sektoru a považovala je za průřezové priority všech geografických programů; 24. zdůrazňuje, že udržitelný územní přístup k rozvoji se musí opírat o odpovědný, transparentní a funkční proces decentralizace; doporučuje, aby EU považovala územní přístup k rozvoji a decentralizaci za důležité faktory, které v budoucím rozvojovém programu navazujícím na rozvojové cíle tisíciletí přispějí ke snižování chudoby; 25. připomíná, že územní přístup k rozvoji přispívá k účinnosti rozvoje díky posilování odpovědnosti, dialogu a programům se širokým zapojením účastníků a aktérů a díky koordinaci politiky na regionální a místní úrovni; vyzývá Komisi, aby zahájila pilotní iniciativy na podporu územního přístupu k rozvoji prostřednictvím geografických a tematických programů; 26. poukazuje na přínos decentralizované spolupráce pro prosazování územního přístupu k rozvoji a decentralizace; zdůrazňuje, že místní orgány v Evropě mají velmi dobré možnosti, aby při decentralizaci především fiskální spolupracovaly se svými protějšky; 27. zdůrazňuje význam zvyšování odbornosti a úsilí zástupců EU, zejména na úrovni delegací, pro decentralizaci a úlohu organizací občanské společnosti a místních orgánů v rámci udržitelného rozvoje, mimo jiné v otázce způsobů koordinace s organizacemi občanské společnosti, a žádá zapojení organizací občanské společnosti, včetně ženských organizací, které do těchto procesů vnesou hledisko rovnosti žen a mužů; Nestabilní země 28. zdůrazňuje, že EU by měla ve spolupráci s partnerskými zeměmi v rámci Nové dohody o angažovanosti v nestabilních zemích vypracovat jako součást širších rozvojových strategií strategie pro posílení stability těchto zemí a zvláštní programy zaměřené na odstranění příčin dlouhodobé nestability, včetně komunitní a participativní analýzy rizik, nástrojů pro správu a hloubkového rozboru původců konfliktů či nestability, a to při zohlednění názorů a pohledu přímo dotčených místních obyvatel; 29. připomíná, že posílení stability by mělo být rovněž klíčovým tématem partnerství EU s organizacemi občanské společnosti a místními orgány; připomíná, že je nezbytné zlepšit postavení místních společenství prostřednictvím činností zaměřených na snižování rizik, které budou tato společenství sama organizovat a řídit i místních orgánů v nestabilních zemích a úzce s nimi spolupracovat v situacích po vypuknutí a po skončení krize; žádá, aby partnerství místních orgánů v nestabilních státech zajistila rozvoj a přenos a výměnu dovedností ve správní a technické oblasti; 30. připomíná, že místní zvolení zástupci pravidelně vystupují jako prostředníci mezi znepřátelenými stranami a v této souvislosti hrají důležitou úlohu v předcházení konfliktům a jejich řešení; 31. vyzývá EK a ESVČ, aby pro delegace EU vypracovaly obecné zásady jednání s organizacemi občanské společnosti a místními orgány v krizových a nestabilních situacích, a to při uplatnění přístupu založeného na dodržování lidských práv a rovnosti

8 žen a mužů; 32. zdůrazňuje, že nejsou-li veřejné orgány, včetně místních a regionálních orgánů, schopny zajišťovat základní služby, měla by Komise, pokud to okolnosti umožňují, podporovat mnohostranná partnerství s cílem zvýšit schopnost místních orgánů služby poskytovat; 33. vyjadřuje hluboké znepokojení nad návrhem Komise omezit finanční podporu pro poskytování služeb pouze na organizace občanské společnosti činné v nejméně rozvinutých a v nestabilních zemích; připomíná, že klíčovým přínosem organizací občanské společnosti ve všech zemích bez ohledu na stupeň jejich rozvoje je jejich schopnost interpretovat potřeby a práva chudých a vyloučených skupin a navrhovat inovační řešení v jejich prospěch a současně zvyšování informovanosti a politické podpory pro odstraňování prvotních příčin chudoby, nerovnosti a vyloučení; Poskytování informací a zvyšování povědomí o rozvojové problematice 34. připomíná, že ve svém písemném prohlášení o poskytování informací o rozvojové problematice a o aktivním celosvětovém občanství žádá Parlament vytvoření evropské strategie v této záležitosti, která by se měla kritičtěji zamýšlet nad rozvojovou politikou, a zejména nad soudržností politik ve prospěch rozvoje; 35. vyzývá Komisi, aby v úzké spolupráci s organizacemi občanské společnosti vypracovala provázanou strategii pro poskytování informací a zvyšování povědomí o rozvojové problematice, zvýšila finanční příspěvek, který bude v příštím programovém období na tuto oblast vyčleněn, a na základě úzkých konzultací s organizacemi občanské společnosti a místními orgány činnými v této oblasti vytvořila pružné formy financování, které respektují jejich právo na iniciativu a umožňují účast široké a rozmanité škály zainteresovaných stran; Programové dokumenty a formy pomoci 36. vítá závazek Komise systematicky provádět politickoekonomickou analýzu pro jednotlivé země a doporučuje, aby v jejím rámci byla analyzována politická a právní situace organizací občanské společnosti a místních orgánů; 37. zastává názor, že pro místní hospodářský rozvoj mají zásadní význam daňové příjmy, a domnívá se, že by mělo být považováno za prioritu zavedení efektivních a životaschopných systémů pro výběr daní, které budou udržitelným zdrojem financování rozvoje; 38. vyzývá Komisi, aby zlepšila koordinaci a komplementaritu mezi tematickými a geografickými programy a nástroji; připomíná, že organizace občanské společnosti a místní orgány by měly být pokládány za klíčové partnery pro provádění především programu pro globální veřejné statky, a že by s nimi měly být vedeny konzultace již v rané fázi přípravy geografických i tematických programů; 39. připomíná, že místní orgány jsou oprávněnými subjekty ve všech programech nástroje pro rozvojovou spolupráci, a vyzývá Komisi a organizace zastupující místní orgány, aby se zasadily o širší účast místních orgánů ve všech programech v rámci tohoto nástroje; 40. žádá Komisi, aby nadále podporovala decentralizovanou spolupráci a partnerství mezi

9 místními orgány z EU a partnerských zemí; tato partnerství se ukazují být účinným nástrojem pro posilování postavení místních orgánů v klíčových oblastech, které přispívají ke snižování chudoby; současně Komisi ze stejného důvodu vyzývá, aby nadále podporovala spolupráci mezi organizacemi občanské společnosti z evropských a partnerských zemí; 41. vyzývá Komisi, aby usnadnila sdílení zkušeností a odborných znalostí mezi místními orgány z EU a partnerských zemí s cílem zajistit přístup k poznatkům v příslušných oblastech udržitelného rozvoje, zejména v oblasti řádné správy věcí veřejných, při využití zkušeností místních orgánů členských států EU s transformací; 42. vyzývá Komisi, aby navázala strategičtější partnerství s národními, regionálními a mezinárodními sdruženími a sítěmi místních orgánů; 43. vybízí Komisi, aby dále rozvíjela kombinaci pružnějších, transparentnějších a předvídatelnějších forem financování s cílem zahrnout co nejširší okruh účastníků z prostředí občanské společnosti; žádá Komisi, aby formy financování určila a rozvíjela na základě širokého dialogu se sdruženími organizací občanské společnosti a místních orgánů a na základě strukturovaného dialogu; 44. vyzývá Komisi, aby prosazovala účast organizací občanské společnosti a místních orgánů v probíhajících jednáních o slučovacích mechanismech v rámci platformy EU pro slučování zdrojů ve vnější spolupráci; žádá Komisi, aby vypracovala obecné pokyny a vytvořila inkluzivní mechanismy pro posuzování dopadu a kontrolu s cílem zajistit, že ve všech fázích projektového cyklu budou vedeny konzultace s dotčenými obyvateli a bude zajištěna jejich účast a že slučování zdrojů přispěje ke snižování chudoby; 45. mimoto žádá Komisi, aby povolila účast organizací občanské společnosti na všech nových formách spolupráce v rámci platformy EU pro slučování zdrojů ve vnější spolupráci; 46. žádá Komisi, aby při vypracovávání a provádění smluv v oblasti rozvoje a řádné správy věcí veřejných, smluv v oblasti odvětvových reforem a smluv v oblasti budování státu věnovala větší pozornost vnitrostátním decentralizačním reformám; o o o 47. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2008(INI)

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2008(INI) Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro ústavní záležitosti 2016/2008(INI) 5.10.2016 NÁVRH ZPRÁVY o elektronické demokracii v Evropské unii: možnosti a výzvy (2016/2008(INI)) Výbor pro ústavní záležitosti

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ Výboru regionů K LISTINĚ VÍCEÚROVŇOVÉ SPRÁVY V EVROPĚ Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.

Více

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. května 2014 (19.05) (OR. en) 9884/14 PROCIV 44 COHAFA 52 DEVGEN 127 ENV 452 ONU 59 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců /

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 19.9.2016 JOIN(2016) 41 final 2016/0289 (NLE) Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovisku Unie v Radě

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2226(INI)

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2226(INI) Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 2016/2226(INI) 20.9.2016 NÁVRH ZPRÁVY obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 7 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky, ECOWAS a WAEMU na jedné straně

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 29. 7. 2014 2014/2040(BUD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 Reimer Böge (PE536.196v01-00) k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 všechny

Více

Náhled. Dotazník lze vyplnit pouze na internetu.

Náhled. Dotazník lze vyplnit pouze na internetu. Náhled. Dotazník lze vyplnit pouze na internetu. Dotazník Směrem k hodnocení strategie Evropa 2020 v polovině období z pohledu měst a regionů EU Kontext Příští rok má začít hodnocení strategie Evropa 2020,

Více

Rada se tedy vyzývá, aby přijala tyto závěry na základě znění v příloze této poznámky.

Rada se tedy vyzývá, aby přijala tyto závěry na základě znění v příloze této poznámky. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 29. dubna 2010 (30.04) (OR. en) 8800/10 CULT 34 SOC 277 REGIO 34 FSTR 25 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu: 8263/10 CULT

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) 13375/14 PROCIV 77 JAI 688 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: 13013/14 Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. května 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Coreper/Rada

Více

11978/11 ph/in/vmu 1 DG I 1A

11978/11 ph/in/vmu 1 DG I 1A RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. června 2011 (24.06) (OR. en) 11978/11 ENV 577 AGRI 475 DEVGEN 203 PI 75 FORETS 57 PECHE 169 RECH 249 ONU 96 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce:

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D 27.4.2015 B8-0360/1 1 Bod odůvodnění C a (nový) Ca. vzhledem k tomu, že téma milánského Expa 2015, které je zaměřeno především na potraviny, zahrnuje rovněž rybolov, jenž stejně jako zemědělství s problematikou

Více

Rada Evropské unie Brusel 16. dubna 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 16. dubna 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 16. dubna 2015 (OR. en) 7529/1/15 REV 1 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců / Rada FORETS 8 ENV 187 RELEX 258 PROBA 10 DEVGEN 38 CONUN

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro regionální rozvoj 21. 4. 2015 2015/2052(INI) NÁVRH ZPRÁVY o evropských strukturálních a investičních fondech a řádné správě ekonomických záležitostí: pokyny k uplatňování

Více

11841/11 jpe/jpe/ps 1 DG G 2B

11841/11 jpe/jpe/ps 1 DG G 2B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. června 2011 (22.06) (OR. en) 11841/11 SOC 584 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Č. předchozího dokumentu: 10324/11 SOC 413 Předmět: Soulad

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 3. 2. 2011 2010/2185(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2009 (C7-0245/2010

Více

Výbor pro ústavní záležitosti. pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro ústavní záležitosti. pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro ústavní záležitosti 2016/2009(INI) 9.11.2016 STANOVISKO Výboru pro ústavní záležitosti pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci o stavu základních

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 15.4.2015 2014/2250(INI) NÁVRH ZPRÁVY o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI)) Výbor pro práva žen

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE 25.11.2014 B8-0286/23 23 Bod odůvodnění I I. vzhledem k tomu, že neomezená hospodářská soutěž a rovné podmínky pro společnosti, které podpoří investice, jsou pro toto hospodářské odvětví klíčové, protože

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 276 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Švédska z roku 2015

Více

*** NÁVRH DOPORUČENÍ

*** NÁVRH DOPORUČENÍ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zahraniční věci 2016/0120(NLE) 29.9.2016 *** NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o pokračování činnosti Mezinárodního střediska pro vědu a

Více

12485/16 ebk/el/jhu 1 DG B 1C

12485/16 ebk/el/jhu 1 DG B 1C Rada Evropské unie Brusel 28. září 2016 (OR. en) 12485/16 SOC 551 EMPL 362 ECOFIN 824 EDUC 293 JEUN 63 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Výbor pro zaměstnanost Výbor stálých zástupců / Rada Nová

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2001(BUD) Výboru pro regionální rozvoj. pro Rozpočtový výbor

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2001(BUD) Výboru pro regionální rozvoj. pro Rozpočtový výbor EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 28. 6. 2010 2010/2001(BUD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Rozpočtový výbor k postoji Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Hospodářský a měnový výbor. Navrhovatelé (*): Sofia Ribeiro, Výbor pro zaměstnanost a sociální záležitosti Jean Arthuis, Rozpočtový výbor

Hospodářský a měnový výbor. Navrhovatelé (*): Sofia Ribeiro, Výbor pro zaměstnanost a sociální záležitosti Jean Arthuis, Rozpočtový výbor Evropský parlament 2014-2019 Hospodářský a měnový výbor 2016/2101(INI) 21.6.2016 NÁVRH ZPRÁVY o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 (2016/2101(INI)) Hospodářský

Více

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem)

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem) P7_TA(2012)0231 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2012

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 58. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 58. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2004 4. volební období 58. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 12. schůze konané dne 10. listopadu 2004 k návrhu nařízení Rady zavádějící obecná ustanovení

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ. Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille

DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ. Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille 1 Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B7-0074/9. Pozměňovací návrh. Doris Pack za skupinu PPE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B7-0074/9. Pozměňovací návrh. Doris Pack za skupinu PPE 3. 2. 2014 B7-0074/9 9 Bod odůvodnění D D. vzhledem k tomu, že má-li se zabránit tomu, aby před parlamentními volbami v říjnu 2014 znovu zavládla patová situace, je zapotřebí nové dynamiky a respektu vůči

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25.11.2014

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25.11.2014 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 25.11.2014 C(2014) 9048 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25.11.2014 o zveřejňování informací o jednáních mezi generálními řediteli Komise a organizacemi či osobami samostatně

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/0125(COD)

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/0125(COD) Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 18.7.2016 2016/0125(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES)

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2015 C(2015) 3755 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2.6.2015, kterým se pro operační program "Operační program Rybářství 2014-2020" schvaluje podpora z Evropského

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovení postoje k přezkumu mezinárodních telekomunikačních předpisů, který má EU zaujmout na Světové

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne o zveřejňování informací o jednáních mezi členy Komise a organizacemi či osobami samostatně výdělečně činnými

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne o zveřejňování informací o jednáních mezi členy Komise a organizacemi či osobami samostatně výdělečně činnými EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 25.11.2014 C(2014) 9051 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25.11.2014 o zveřejňování informací o jednáních mezi členy Komise a organizacemi či osobami samostatně výdělečně

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-16

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-16 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 15. 11. 2010 2010/2110(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-16 Patrizia Toia (PE450.764v01-00) Zemědělství v EU a mezinárodní obchod (2010/2110(INI)) AM\838713.doc PE452.695v01-00

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2015/2011(BUD) 5.3.2015 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Rozpočtový výbor k návrhu opravného : Evropský fond

Více

EVROPSKÁ UNIE. Výbor regionů. Konzultace Váš názor na strategii Evropa Hlavní závěry, vyhodnocení a politický dopad květen 2010

EVROPSKÁ UNIE. Výbor regionů. Konzultace Váš názor na strategii Evropa Hlavní závěry, vyhodnocení a politický dopad květen 2010 EVROPSKÁ UNIE Výbor regionů Konzultace Váš názor na strategii Evropa 2020 Hlavní závěry, vyhodnocení a politický dopad květen 2010 HLAVNÍ ZÁVĚRY, VYHODNOCENÍ A POLITICKÝ DOPAD Průzkum VR Váš názor na strategii

Více

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího

Více

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 10. funkční období N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 14.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 74/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 240/2014 ze dne 7. ledna 2014 o evropském kodexu chování pro partnerskou spolupráci

Více

15412/16 ls/lk 1 DGD 1C

15412/16 ls/lk 1 DGD 1C Rada Evropské unie Brusel 12. prosince 2016 (OR. en) 15412/16 ENFOPOL 484 ENV 791 ENFOCUSTOM 235 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 8. prosince 2016 Příjemce: Č. předchozího

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 1.2.2016 2016/0000(RSP) PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2016

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 270 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Polska z roku 2015

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Hospodářský a měnový výbor NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Hospodářský a měnový výbor NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 19.11.2012 2012/2234(INI) NÁVRH STANOVISKA Hospodářského a měnového výboru pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci k Agendě pro přiměřené, udržitelné

Více

Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR)

Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR) Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR) 25. únor 2016 Jednání Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

VÝZKUM PRO VÝBOR CULT - EVROPSKÉ KULTURNÍ INSTITUCE V ZAHRANIČÍ

VÝZKUM PRO VÝBOR CULT - EVROPSKÉ KULTURNÍ INSTITUCE V ZAHRANIČÍ GENERALNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ VÝZKUM PRO VÝBOR CULT - EVROPSKÉ KULTURNÍ INSTITUCE V ZAHRANIČÍ SHRNUTÍ Abstrakt

Více

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Prezentace: Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Roman Haken Evropský hospodářský a sociální výbor Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu

Více

SMÍŠENÉ PARLAMENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ AKT- EU. Výbor pro sociální věci a životní prostředí NÁVRH ZPRÁVY

SMÍŠENÉ PARLAMENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ AKT- EU. Výbor pro sociální věci a životní prostředí NÁVRH ZPRÁVY SMÍŠENÉ PARLAMENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ AKT- EU Výbor pro sociální věci a životní prostředí 28. 10. 2013 NÁVRH ZPRÁVY o těžbě ropy a nerostných surovin na mořském dně s ohledem na udržitelný rozvoj Spoluzpravodajové:

Více

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2012 ke strategii digitální svobody v zahraniční politice EU (2012/2094(INI))

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2012 ke strategii digitální svobody v zahraniční politice EU (2012/2094(INI)) P7_TA(2012)0470 Strategie digitální svobody v zahraniční politice Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2012 ke strategii digitální svobody v zahraniční politice EU (2012/2094(INI)) Evropský

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/37. Pozměňovací návrh

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/37. Pozměňovací návrh 27.4.2015 B8-0360/37 37 Expo 2015 v Miláně: Potrava pro planetu, energie pro život Bod odůvodnění A A. vzhledem k tomu, že tématem výstavy Expo 2015 v Miláně je Potrava pro planetu, energie pro život a

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 11.2.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2037(INI) 2. 3. 2011. o politice v oblasti auditu: poučení z krize (2011/2037(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2037(INI) 2. 3. 2011. o politice v oblasti auditu: poučení z krize (2011/2037(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 2. 3. 2011 2011/2037(INI) NÁVRH ZPRÁVY o politice v oblasti auditu: poučení z krize (2011/2037(INI)) Výbor pro právní záležitosti Zpravodaj: Antonio

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.5.2012 COM(2012) 315 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na období

Více

5122/11 el/ho/hm 1 DG B II

5122/11 el/ho/hm 1 DG B II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. ledna 2011 (18.01) (OR. en) 5122/11 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců / Rada Předmět: Deváté zasedání Fóra OSN pro

Více

1. Posílená úloha Stálého výboru pro zemědělský výzkum

1. Posílená úloha Stálého výboru pro zemědělský výzkum Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2015 (OR. en) 14927/15 AGRI 635 RECH 300 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Předsednictví Delegace Prognózování Stálého výboru pro zemědělský výzkum na téma Udržitelné

Více

NÁVRH USNESENÍ. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament B8-0250/

NÁVRH USNESENÍ. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament B8-0250/ Evropský parlament 2014-2019 Dokument ze zasedání B8-0250/2016 17.2.2016 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0101/2016 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu o zahájení

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10 Małgorzata Handzlik (PE400.607v01-00) Bílá kniha o zdravotních problémech souvisejících

Více

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Národní síť místních akčních skupin ČR František Winter 20.10.2011 CO JE TO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA? Místní komunitní skupina působící na definovaném území,

Více