KONCEPCE JEDNOTNÉ PREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE JEDNOTNÉ PREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 KONCEPCE JEDNOTNÉ PREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY Obsah I. Úvod II. Výchozí stav a) organizace činnosti ústředních a ostatních orgánů státní správy b) forma a obsah aktivit orgánů státní správy c) činnost zahraničních zastoupení České republiky a jejich vzájemná spolupráce d) aktivity nevládních subjektů III. Důvody pro provedení změn a) činnost ústředních a ostatních orgánů státní správy b) forma a obsah aktivit orgánů státní správy c) činnost zahraničních zastoupení České republiky IV. Přehled postupu realizace jednotné prezentace 1. Vznik Komise pro prezentaci ČR 2. Identifikace komunikačních útvarů ve státní správě 3. Vytvoření závazné grafické podoby státních symbolů a jednotného vizuálního stylu státní správy V. Seznam zdrojů a odkazů I. Úvod ČR jako moderní ČR jako moderní a a rozvinutá země. ČR jako země s bohatou a svébytnou kulturou a identitou a s přírodními krásami. ČR jako zeměs s lidským kapitálem padní hodnoty demokracie, podílí se na budování a jejich ochraně jak uvnitř státu, tak i ve svých mezinárodních aktivitách. Podporuje tolerantní soužití lidí, spolupráci s ostatními národy a odsuzuje xenofobii a rasovou nesnášenlivost. Česká republika je vyspělou, konkurenceschopnou a bezpečnou zemí s rozvinutou infrastrukturou, s funkční, modernizující se a dynamickou veřejnou správou a kvalitními službami, odpovídajícími světovým standardům. Česká republika patří historicky mezi kulturně nejrozvinutější země Evropy. Je hrdá na svůj historický odkaz a dále ho rozvíjí v současnosti. Je to země přírodních krás, která pečuje o své životní prostředí s cílem zachovat je i pro další generace. Česká republika je zemí s kvalitním vzdělávacím systémem a kvalifikovanou pracovní silou s velkým znalostním a inovativním potenciálem. Cíle jednotné prezentace Vize ČR jako vyspělá ČR jako vyspělá demokratická země Cílem jednotné prezentace ČR je: sjednotit postup orgánů státní správy v oblasti prezentace doma i v zahraničí, oprostit se od stávajícího obrazu postkomunistické země s levnou pracovní silou, země zaostalé a nevyspělé, neboť tento obraz již neodpovídá realitě a vývoji, kterým Česká republika prošla od roku 1989 do současnosti, zvýšit počet kvalitních zahraničních investic a zisků z turistiky, s pozitivními efekty na trhu práce a zvýšením životní úrovně obyvatel, zvýšit efektivitu výdajů státního rozpočtu na prezentační a marketingové aktivity státu, podporovat vytváření pozitivního obrazu České republiky a přispět tak ke zlepšení povědomí o ČR a ke zvýšení její důvěryhodnosti na mezinárodní scéně. Všechny orgány a složky státní správy prezentují v rámci svých aktivit Českou republiku jako moderní, vyspělou demokratickou zemi s velmi bohatou a svébytnou kulturou, vlastní zajímavou historií a vlastní identitou, lidským kapitálem, založeným na vědomostním a inovativním potenciálu, která je důvěryhodným partnerem v obchodních vztazích, vhodnou lokalitou pro kvalitní zhodnocení investic, respektovaným členem mezinárodních organizací a bezpečnostních a diplomatických struktur, důstojným partnerem ve světovém společenství, která je hodna pozornosti a zájmu lidí v jiných zemích. Tato vize prezentace České republiky vychází ze strategií a priorit všech resortů (viz Příloha č. 2.) a je shrnutím všech podstatných společných prvků těchto strategií. Česká republika je demokratickým státem s fungujícím právním systémem, který uznává a prosazuje zá- ČR jako věrohodný a kvalitní partner v obchodních vztazích, mezinárodních organizacích a bezpečnostních strukturách ČR jako partner, který je hoden pozornosti a zájmu lidí v cizích zemích Všeobecná prezentace Veřejná správa Česká republika je země s otevřenou ekonomikou, je součástí všech důležitých mezinárodních organizací a uskupení (EU, RE, OSN, NATO, OECD, WTO atd.), kde je aktivním a uznávaným partnerem, který se významným způsobem podílí na jejich aktivitách a spolupráci. Členství a činnost v nich pomáhá významně budovat důvěryhodnost a respekt České republiky. Díky svým tradicím, kultuře, uznávaným hodnotám i současným aktivitám je Česká republika velmi atraktivní a vyhledávanou destinací pro zahraniční partnery ať už v oblasti obchodní, kulturní nebo turistické. České republice chybí všeobecná prezentace a dosud se realizují jen prezentace za jednotlivé segmenty (export, turistika, kultura) bez společného zastřešení. Proto musí být předkládaná vize společná a závazná pro celou státní správu, která ji promítne do všech relevantních strategií, do činnosti všech svých složek a bude ji dlouhodobě naplňovat. Proces budování obrazu země je dlouhodobý. Je třeba vytvořit fungující systém pro jeho strategické řízení v dlouhodobé perspektivě. Předkládaná Koncepce má proto ukázat cestu a prostředky jednotné prezentace České republiky, dlouhodobě realizovanou orgány státní správy, a možnosti budování pozitivního obrazu České republiky. V této fázi Koncepce nepokrývá oblast veřejné správy, tedy prezentaci krajů a obcí. Nejprve je potřeba v oblasti prezentace konsolidovat státní správu, návrh spolupráce s kraji a obcemi bude vypracován ve střednědobé perspektivě. COT Business ~ 10 ~ 2005 I

2 Výchozí materiály Základním podkladem pro vznik Koncepce jednotné prezentace České republiky (dále jen Koncepce ) je materiál Východiska Koncepce jednotné prezentace ČR v zahraničí, přijatý usnesením vlády č. 239 dne Jedná se o analýzu současného stavu obrazu a prezentace České republiky v zahraničí a jejich srovnání se situací v jiných zemích a o analýzu státní správy v oblasti prezentace ČR. Zdrojem pro tuto Koncepci byla také řada reprezentativních výzkumů, studií a resortních dokumentů (viz kapitola VI.). kultury včetně svých příspěvkových organizací vnitra má v kompetenci umění, kulturní památky; má v kompetenci agendu veřejného pořádku a bezpečnosti; cestovních dokladů, povolování pobytu cizinců; státních symbolů; II. Výchozí stav Prezentace České republiky se primárně týká: a) organizace činnosti ústředních a ostatních orgánů státní správy; b) formy a obsahu aktivit orgánů státní správy; c) činnosti zahraničních zastoupení České republiky a jejich vzájemné spolupráce; d) aktivit nevládních subjektů. a) organizace činnosti ústředních a ostatních orgánů státní správy Klíč k prezentaci v Prezentaci země nelze redukovat pouze na činnost jejích oficiálních zahraničních zastoupení, v zahraničí je doma přestože jsou nejvíce viditelná. Důležitým prvkem je fungování ústředních orgánů státní správy doma, které činnost zahraničních zastoupení a veškeré aktivity směrem do zahraničí řídí a směrují je. Primárně prezentační akce v zahraničí vypovídají nejen o zemi jako takové, ale především mnoho o jejích domácích řídících/financujících subjektech. školství, mládeže a tělovýchovy obrany zemědělství má v kompetenci školství, vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, vědecké hodnosti; dále sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu; plní úkoly vyplývající z aliančních závazků k NATO, a to především v oblasti naplnění vojensko-politických ambicí ČR, plní úkoly v rámci evropských bezpečnostních struktur; zajišťuje plnění úkolů ve vojenských a humanitárních misích v zahraničí; koordinuje péči o válečné hroby v ČR i zahraničí; podílí se na zabezpečování státní sportovní reprezentace (ve spolupráci s MŠMT); je ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, pro vodní hospodářství a pro potravinářský průmysl; (pozn. v rámci této kompetence realizuje marketingové aktivity na podporu českých zemědělských a potravinářských výrobků); Institucionální vymezení Z hlediska institucionálního realizují prezentaci země orgány státní správy a organizace, které stát za tímto účelem zřídil a jejichž činnost je definována kompetenčním zákonem 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů. informatiky je ústředním orgánem státní správy pro informační a komunikační technologie, telekomunikace a poštovní služby; je vydavatelem poštovních známek, které svým uměleckým zpracováním patří k nejlepším na světě; Role ústředních orgánů státní správy zahran zahraničních věcí včetně příspěvkové organizace Česká centra Agenda prezentace ČR v zahraničí není v kompetenčním zákoně explicitně vymezena. Níže jsou uvedeny výňatky z kompetenčního zákona k činnosti jednotlivých resortů, které se agendy prezentace ČR v zahraničí nejvíce týkají: zabezpečuje vztahy ČR k ostatním státům, mezinárodním organizacím a integračním uskupením, koordinuje aktivity vyplývající z dvoustranné a mnohostranné spolupráce; koordinuje činnost ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy v oblasti zahraničních vztahů; životní životního prostředí financí ústředním orgánem státní správy a orgánem vrchního státního dozoru ve věcech životního prostředí a posuzování činností a jejich důsledků na životní prostředí, včetně těch, které přesahují hranice státu, a ústředním orgánem státní správy pro státní ekologickou politiku; zajišťuje členství v mezinárodních finančních institucích a finančních orgánech OECD, EU a dalších mezinárodních hospodářských seskupeních, pokud toto členství nepřísluší výlučně ČNB; řídí zastupitelské úřady; koordinuje příjem zahraniční pomoci. průmy průmyslu a obchodu včetně příspěvkových organizací, zejména CzechTrade a CzechInvest promíst místní rozvoj včetně příspěvkové organizace CzechTourism koordinuje jak bilaterální, tak multilaterální zahraničně obchodní politiku; má v kompetenci podporu exportu a získávání zahraničních investorů; má v kompetenci regionální politiku, cestovní ruch; zabezpečuje informační metodickou pomoc VÚSC, městům, obcím a jejich sdružením; Výše uvedené resorty pokrývají nejdůležitější segmenty prezentace: zahraničně politickou, kulturní, vědeckou a vzdělávací, ekonomickou, turistickou a sportovní. b ) forma a obsah aktivit orgánů státní správy Výstavy a veletrhy Ústřední a ostatní orgány státní správy buď samy prezentují, nebo finančně přispívají na prezentaci České republiky. Nejčastější formy prezentace jsou: Účast na domácích i mezinárodních výstavách a veletrzích, nebo příspěvek formou dotací českým firmám na jejich účast. II COT Business ~ 10 ~ 2005

3 Média Publikace a internet Prezentace Spolupráce se zahraničními korespondenty, akreditovanými v České republice. Prezentace formou inzerce a článků v tištěných i elektronických zahraničních médiích. Vydávání cizojazyčných publikací, videokazet či CD, které jsou distribuovány buď prostřednictvím zastupitelských úřadů, Českých center, CzechTourismu, nebo přímo na výstavách, veletrzích, konferencích či jiných prezentačních akcích. Vlastní prezentace prostřednictvím internetových stránek. Odborné prezentace formou účasti na pracovních jednáních, seminářích, konferencích, expertních schůzkách a přednáškách, politické prezentace, prezentace českých podniků a organizací v zahraničí. Produkty Kvalitní, ať už tradiční nebo moderní, produkty českých podniků a prezentace významných českých značek (např. automobily Škoda, pivo Plzeňský Prazdroj, Budějovický Budvar, letecká společnost ČSA atd.) jsou další významnou součástí při vytváření pozitivního obrazu ČR v zahraničí. c) činnost zahraničních zastoupení České republiky a jejich vzájemná spolupráce Zastoupení ČR v V současné době zastupují a prezentují Českou republiku v zahraničí diplomatické mise, řízené Mi- v zahraničí nisterstvem zahraničních věcí ČR a Česká centra, která jsou jeho příspěvkovou organizací, dále pak zahraniční zastoupení CzechTrade a CzechInvest, příspěvkových organizací Ministerstva průmyslu a obchodu a zahraniční pobočky CzechTourismu, příspěvkové organizace Ministerstva pro místní rozvoj. Zahraniční rozvojová pomoc Vzdělání, věda, výzk výzkum a bohemistika ČR již řadu let poskytuje rozvojovou pomoc ( její role by se v této oblasti v souvislosti se vstupem do EU měla prohloubit), ale v některých oblastech pomoc dosud přijímá. Oblast rozvojové spolupráce je integrální součástí zahraniční politiky, koordinované MZV. Rozvojová pomoc zahrnuje projekty ve třetích zemích, stipendia, předávání know-how, humanitární pomoc, pomoc uprchlíkům, odpisy dluhů, příspěvky do mezinárodních organizací a projektů. Příspěvky ČR do této oblasti se pohybují okolo tis. Kč ročně. Významné je působení ČR ve strukturách OSN, jejích programech a fondech (UNICEF, UNDP, UNV, UNEP, WFP apod.), členství ČR v mezinárodních finančních organizacích (MMF, SB, EBRD, EIB, CEB apod.), dále např. působení v OECD a RE. Přirozenou součástí zahraničně kulturní politiky každé země je předávání poznatků o vlastní historii i současnosti v dalších státech světa a šíření znalosti jazyka své země v zahraničí. Šíření znalosti českého jazyka a literatury v zahraničí zabezpečuje v rámci svých kompetencí MŠMT. Učitelé ČJ jsou vysíláni zpravidla na základě plnění mezinárodních smluv nebo v rámci zahraniční pomoci ČR. Výuku českého jazyka v zahraničí nabízejí také Česká centra. V současné době působí ve 23 státech světa celkem 48 učitelů na univerzitách. V některých zemích je podporována výuka ČJ i ve školách českých národnostních menšin u krajanských komunit. Státem jsou financovány např. náklady spojené s vysláním lektorů a vybavením lektorátů ČJ a literatury, stipendia pro zahraniční studenty v ČR a kurzy ČJ pro azylanty po celém území ČR. Stát dále podporuje projekty mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vývoje v rámci dvoustranných i mnohostranných vztahů. Diplomatické mise Role velvyslance Zástupci ČR Česká republika je v zahraničí oficiálně zastoupena diplomatickými misemi. Diplomatická mise především hájí zájmy České republiky a jejích občanů, vede jednání s vládou hostitelské země, reprezentuje Českou republiku, podporuje přátelské vztahy mezi státy a rozvíjí jejich hospodářské, kulturní a vědecké styky. Činnost diplomatické mise se řídí zejména Vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích. Nesmí tudíž vyvíjet např. přímé obchodní aktivity, může však předávat cenné informace o obchodních možnostech, zprostředkovávat kontakty pro české podnikatelské subjekty atd. To se týká zejména obchodně ekonomických úseků (OEÚ), které jsou nedílnou součástí zastupitelských úřadů (ZÚ). Jejich úkolem je vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj vnějších ekonomických vztahů a podle místních možností i technicko-organizační předpoklady pro prosazování exportních zájmů podnikatelských subjektů ČR na zahraničních trzích. Jejich pracovníci jsou podřízeni velvyslanci. Velvyslanec je z pověření prezidenta republiky nejvyšším představitelem ČR v přijímajícím státě, resp. u mezinárodní organizace. Zastupuje tedy celý stát a z tohoto titulu je zásadní jeho koordinační role. Jeho úkolem je mj. podporovat synergii politických a diplomatických aktivit jednotlivých činitelů ČR vůči zemi, v níž působí, a koordinovat též veškeré formy prezentace ČR v daném teritoriu. Na prezentaci ČR se na svých úrovních a ve své kompetenci podílí kromě velvyslance především konzul a ostatní pracovníci ZÚ, ať již v politických, ekonomických, konzulárních, kulturních nebo např. tiskových či krajanských činnostech, a dále pracovníci dalších organizací reprezentujících Českou republiku: Českých center, CzechTrade, CzechInvestu a Czech- Tourismu. Zahraniční cesty Osobnosti ČR Důležitou součástí prezentace ČR jsou zahraniční cesty politiků a státních úředníků, a to nejen proto, že některé jsou důsledně a široce monitorovány médii. Vzhled, chování, prezentační a rétorické schopnosti, výběr akcí, kterých se účastní, dary atd., to vše jako celek ovlivňuje vnímání nejen dané osoby, ale i ČR jako země. Jednou z nejviditelnějších forem prezentace ČR jsou osobnosti, jejichž význam sahá za hranice ČR. Patří mezi ně především státníci, umělci, vědci, sportovci či podnikatelé. Česká centra Tato příspěvková organizace MZV byla zřízena v roce 1993 jako nástupnická organizace Správy zahraničních kulturních zařízení. V současné době má 18 zahraničních zastoupení. Její hlavní činností je prezentace ČR v zahraničí, zejména v oblasti kultury, obchodu, cestovního ruchu. Zabezpečuje účast ČR na světových výstavách, zajišťuje informační servis o ČR, podporuje vnější ekonomické vztahy a proexportní politiku ČR. Spolupracuje se státními i nestátními organizacemi za účelem rozvoje jejich aktivit, jež jsou v souladu se zájmy ČR. Spravuje movitý a nemovitý majetek ČR v zahraničí, pokud tuto činnost neplní MZV ČR samo. COT Business ~ 10 ~ 2005 III

4 CzechTrade Příspěvková organizace MPO CzechTrade je vládní agenturou na podporu obchodu. Byla založena jako národní proexportní organizace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Má 32 zahraničních zastoupení, která zajišťují zejména servis pro české exportéry. prezentace ČR, a proto si pod ní každý státní orgán představuje něco jiného. Této nekoherentnosti odpovídá i organizační struktura jednotlivých státních orgánů, neboť prezentací se obvykle nezabývá typově stejný útvar. Nejčastěji se jedná o tiskové odbory, jejichž činnost je však primárně zaměřena na komunikaci s médii na aktuální témata, nikoli na realizaci dlouhodobých prezentačních strategií vůči zahraničí. Agenda zahraničních odborů obvykle bývá zaměřena výlučně na mezinárodní vztahy. CzechInvest Příspěvková organizace MPO CzechInvest je vládní agenturou na podporu podnikání a investic. Vznikla v roce 1992 jako příspěvková organizace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. V roce 2004 došlo k jejímu sloučení s Agenturou pro rozvoj podnikání a Agenturou pro rozvoj průmyslu ČR CzechIndustry. Má 9 zahraničních zastoupení, jejichž hlavním úkolem je propagovat Českou republiku jako vhodné místo pro zahraniční investice a podporovat jejich příliv do ČR. Hlavním posláním nového CzechInvestu je podpora konkurenceschopnosti českých podnikatelů. Zejména se jedná o podporu zpracovatelského průmyslu a inovací prostřednictvím operačního programu Průmysl a podnikání MPO ČR. Koordinace uvnitř Koordinace uvnitř resortu Pro docílení efektivního řízení a koordinace prezentace uvnitř resortů a zjednodušení komunikace na horizontální meziresortní úrovni je proto třeba uzpůsobit strukturu orgánů státní správy v oblasti prezentačních aktivit. Je třeba také vymezit přesně agendu prezentace na každém resortu podle přehledu v kapitole II, bod b). CzechTourism Umístění zastoupe zastoupení ČR Příspěvková organizace MMR CzechTourism (dříve Česká centrála cestovního ruchu) byla založena Má 23 zahraničních zastoupení, z nichž část jsou tzv. zastoupení druhého typu, tedy zastoupení ČR prostřednictvím soukromého subjektu dané země. CzechTourism koordinuje státní propagaci cestovního ruchu s aktivitami prováděnými podnikatelskými subjekty, rozvíjí střednědobou a aktuální strategii pro marketing produktů cestovního ruchu na domácím i zahraničním trhu. Zastoupení v zahraničí mají za úkol informovat zahraniční novináře, odbornou i nejširší veřejnost o nabídce cestovního ruchu v ČR. Zastupitelské úřady ČR a kanceláře dalších státních organizací v zahraničí jsou jakousi výkladní skříní České republiky. Proto obraz naší země velkou měrou utváří také umístění a vzhled sídel zastoupení ČR v zahraničí, a pokud jsou určená veřejnosti, i jejich dostupnost a rozlišitelnost. Je však nutné konstatovat, že budovy zastupitelských úřadů, jejich umístění i provoz se řídí specifickými pravidly, zejména bezpečnostními. Podle Vídeňské dohody o diplomatických stycích navíc nesmí být místnosti diplomatické mise využívány způsobem neslučitelným s funkcí mise. Mise, stejně jako diplomatický zástupce, např. nesmějí vykonávat obchodní činnost za účelem zisku. Zastoupení Českých center, CzechTrade, CzechInvestu nebo CzechTourismu jsou naopak určena pro styk s veřejností, čemuž by měl jejich vzhled a umístění odpovídat. Navíc jejich prostory mohou být na rozdíl od diplomatických misí zpravidla využívány k obchodní činnosti. d) aktivity nevládních subjektů Českou republiku prezentuje svou činností v zahraničí také řada nevládních subjektů, ať už z oblasti ekonomické, kulturní, sportovní, turistické či z oblasti životního prostředí. Jak již bylo zmíněno výše, významný podíl na tvorbě image ČR mají české podniky a značky, např. ČSA, Škoda Auto, Plzeňský Prazdroj, Budějovický Budvar apod. Koordinace mezi Koordinace mezi resorty Výdaje státního ro Výdaje státního rozpočtu na prezentační aktivity Instituce Přestože podle kompetenčního zákona spadá oblast zahraniční prezentace do agendy Ministerstva zahraničních věcí, v současné době neexistují dostatečně účinné mechanismy k jejímu efektivnímu řízení a koordinaci. Jak praxe ukázala, vzhledem k objemu a kvantitě prezentačních aktivit všech resortů není možné zajistit koordinaci, sdílení informací a kontrolu bez existence řídícího, koordinačního a exekutivního orgánu. Podle zahraničních zkušeností se neosvědčilo vytvoření nezávislé agentury (např. v Nizozemí, Velké Británii), neboť její zřízení bylo příliš nákladné, ztrácela se úzká vazba na státní správu a řídící resort (v obou zemích ministerstvo zahraničních věcí), což ve svém důsledku neumožňovalo efektivní koordinaci komunikačních aktivit. Pro názornost znovu uvádíme přehled výdajů za jednotlivé resorty, tak jak byly MZV poskytnuty pro materiál Východiska pro zpracování koncepce jednotné prezentace ČR v zahraničí (viz usnesení vlády č. 239 z ). Zmapovat všechny náklady na prezentaci země v zahraničí je téměř nemožné, neboť existuje řada nákladů i činností, které zemi prezentují nepřímo (např. příspěvek ČR na zahraniční rozvojovou pomoc ve výši 2,4 mld. Kč, příspěvky na výuku českého jazyka, mezinárodní spolupráci v oblasti vědy, výzkumu a vývoje apod.). Souhrnná částka na prezentační aktivity všech resortů a jejich příspěvkových organizací za rok 2003 činila více než 1 mld. Kč. (Tato částka zhruba odpovídá výdajům za rok 2000.) Investice do prezentace ČR nelze chápat pouze jako záležitost čistě finanční, ale patří mezi ně veškeré úsilí lidí, kteří jsou jakýmkoli způsobem do prezentace naší země zapojeni, což jsou nejen představitelé vlády, diplomaté, politici, ale i úředníci, lidé pracující ve službách apod. Forma prezentace Celkem za rok 2003 III. Důvody pro provedení změn a) činnost ústředních a ostatních orgánů státní správy Obsah prezentace Hlavním problémem realizace prezentačních aktivit státu je fakt, že dosud není definován obsah agendy Úřad vlády Oficiální pracovní návštěvy pro Prostřednictvím aktivit CzechTourismu 175 mil. Kč místní rozvoj průmyslu Propagační aktivity 160 mil. Kč a obchodu (veletrhy, výstavy apod.) IV COT Business ~ 10 ~ 2005

5 Prostřednictvím aktivit CzechTrade Prostřednictvím aktivit CzechInvest dopravy Prezentace na internetu, spolupráce neuvedeno s médii Mezinárodní zemědělské veletrhy 6,3 mil. Kč zemědělství Propagační tiskoviny a výstavy Organizace seminářů financí Média Správa státních 0 hmotných rezerv vnitra Oficiální pracovní návštěvy, propagační materiály, www stránky Český statistický úřad Publikace a podklady 0,3 mil. Kč Prostřednictvím Centra mezistátních 0,5 mil. Kč zdravotnictví úhrad (publikace pro veřejnost v oblasti zdravotního pojištění) školství, Publikace, semináře, konference 0,5 mil. Kč o školství mládeže a tělovýchovy Publikace a podklady v oblasti vědy a výzkumu Prezentace v oblasti sportu 0 spravedlnosti Provoz Portálu veřejné správy informatiky rubrika Cizinec v anglickém jazyce Dvojjazyčné propagační brožury Česká národní banka Odborná technická pomoc centrálním bankám JV Evropy, bývalého SSSR, aktivity v rámci ESCB, MMF apod., spolupráce s předními světovými ekon. a fin. médii. obrany Publikace, účast na veletrzích (IDET), péče o válečné hroby, zahraniční operace, státní sportovní reprezentace životního Prezentace resortu v zahraničí 2 mil. Kč prostředí Veletrhy, výstavy, konference, semináře Propagační a informační materiály Internet kultury Kulturní projekty v zahraničí, granty, 181, 97 mil. Kč festivaly, příspěvky neziskovým organizacím Český báňský úřad 0 Úřad průmyslového Propagační materiály, brožury, letáčky neuvedeno vlastnictví Výstavy, konference Český úřad Konference, pracovní skupiny 0,35 mil. Kč zeměměřičský a katastrální Úřad pro ochranu Publikace, internet neuvedeno hospodářské soutěže práce Publikace, internet 0,25 mil. Kč a sociálních věcí Pracovní návštěvy, konference, semináře Spolupráce s krajany, internet, publikace, zahraničních věcí EXPO 05, vnější komunikační strategie 111,1 mil. Kč Prostřednictvím Českých center 110,4 mil. Kč Příspěvek na zahraniční vysílání ČRo 7 62 mil. Kč CELKEM cca 1 000mil. Kč Jednotné řízení Jednotné řízení prezentace ČR zajistí: jednotnost a koherenci prezentace; vyšší efektivitu využívání jak finančních, tak i lidských zdrojů ve státní správě; včasnou a podrobnou informovanost o prezentačních aktivitách; zdroj a podklady při vytváření krátko- i dlouhodobých komunikačních plánů a dolaďování komunikačních strategií ve státní správě; zpětnou vazbu; a tím umožní: stanovení pravidel pro posuzování nadresortních dopadů komunikace; zvýšení efektivity komunikačních aktivit. b ) forma a obsah aktivit orgánů státní správy Forma prezentace Prezentační aktivity státních orgánů se v současné době řídí pouze svými vlastními prioritami a cíli (účast na státní správy zahraničních veletrzích, prezentace výtvarného umění a hudby atd.), ty však nejsou zasazeny do společného rámce jednotné prezentační strategie. Zároveň nejsou navzájem provázány do jedné společné vize, nejsou komplementární, nevytvářejí jeden kompaktní celek. V prezentacích, realizovaných segmentově jednotlivými resorty, se pak ztrácí společné silné sdělení (nehledě k chybějícím společným vizuálním prvkům) a jejich celkový dopad je menší. Aktivity, financované ze státního rozpočtu, nesmějí ztrácet společného jmenovatele, tedy prezentovat ČR jako takovou, nesmějí se rozdrobit výlučně do prezentace jednotlivých resortů či firem, aniž by byly prezentovány v kontextu České republiky jako součásti širšího celku. Protože každá prezentace českého subjektu přispívá k obrazu ČR jako celku, u prezentací podporovaných státem proto je širší kontext vyžadován jako samozřejmá podmínka. Společnou vizi je proto potřeba nejen definovat, ale také řídit a dohlížet na její důslednou a dlouhodobou realizaci. Vizualizace Dále uvádíme dvě oblasti vizualizace, které Česká republika dosud komplexně neřešila. - státní správy státní správy První se týká vizuálního stylu státní správy: jednotné používání vizuálních prvků (státních symbolů) na oficiálních dokumentech ústředních orgánů státní správy (viz Švédsko, Velká Británie). - státu státu Druhá se týká oblasti marketingu tedy propagačních výstupů České republiky, produkovaných ústředními orgány státní správy (viz Nizozemsko: značka Holland s tulipánem, Španělsko značka Espaňa se sluníčkem). Státní znak Složky státní správy se vizuálně prezentují nejednotně, není vyřešeno např. používání státního znaku v konkrétních případech (hlavičkové papíry, vizitky, internetové stránky, mediální prezentace apod.). Cílem je odlišení vizuálních výstupů státní správy od výstupů kterékoli soukromé firmy či neziskové organizace, neboť státní symboly smí používat pouze instituce výslovně uvedené v zákonech níže. Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, ve znění zákona č. 154/1998 Sb., a zákon č. COT Business ~ 10 ~ 2005 V

6 Značka Československo 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, určuje pouze to, kdo je oprávněn státní znak používat. Zákon o státních symbolech definuje státní symboly a uvádí jejich přesný popis. V jeho přílohách je sice provedeno jejich grafické ztvárnění včetně barevného vyobrazení, nicméně zastaralou formou srovnávání podle vzorníku závazných barev. Jak praxe ukázala, tento způsob je při současném rozvoji technologií naprosto nedostačující pro potřeby profesionálního zpracování. Neexistuje dosud grafická podoba státního znaku pro profesionální použití v tisku. Barvy v zákoně jsou popsány pouze jednoslovně (žlutá, zlatá apod.), bez definice barevných odstínů, sytosti barev apod. Zodpovědným orgánem pro státní symboly je ministerstvo vnitra, odbor všeobecné správy. To však neřeší individuální případy použití státního znaku (i jinými než státními subjekty). Nejednotná vizuální podoba současných výstupů státní správy navozuje dojem roztříštěnosti a neprofesionality nejen v zahraničí, ale i doma (komunikace resortů navzájem, s občany, firmami, institucemi i samosprávou). Navíc některé resorty používají i vlastní marketingovou značku. Záměrem této koncepce však není unifikace všech výstupů státní správy, ale spíše jejich snadná rozpoznatelnost a respektování několika společných vizuálních prvků. Česká republika jako země také nemá marketingovou značku, tedy komplex jednotících prvků, které vytvářejí snadno zapamatovatelnou identitu a které jsou součástí všech vizuálních výstupů státu (např. inzerce v zahraničním tisku a elektronických médiích, výstavy a veletrhy, propagační tiskoviny apod.) a jako logo společných marketingových aktivit pro využití i nevládními subjekty. Marketingová značka není jen symbolem, je také určitou zárukou, vyjadřuje emoce, hodnoty, které chceme, aby si lidé s Českou republikou spojovali. Značka by neměla být totožná s oficiálním znakem/vlajkou (např. bílo-modro-červenou kombinaci vlajky má 40 % evropských zemí), a protože značka má zemi odlišit od ostatních, nemusí být nutně fixována na státní symboly. Proto si např. Holandsko vybralo jako svůj marketingový název Holland, přestože se nejedná o oficiální název země, ale o název jednoho regionu. Využívá oranžovou barvu, která není barvou jeho státních symbolů. Důvodem tohoto rozhodnutí bylo tradiční používání názvu Holland v zahraničí. Ve většině, zejména vzdálenějších zemí, stále přetrvává název Československo, z důvodu jeho více než sedmdesátileté existence. I proto je nutno začít preferovat prezentaci České republiky jako již samostatného státu, nikoli v rámci jiných uskupení. Současně je nutno brát v potaz, že jak z ekonomického, tak i z turistického hlediska jsou Slovensko, Polsko, Maďarsko i Rakousko našimi velkými a tvrdými konkurenty. c) činnost zahraničních zastoupení České republiky Umístění zastoupení Současný stav, kdy s výjimkou několika míst je každé zastoupení jednotlivých orgánů státní správy (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism), v jiné části města, nehledě na zastoupení krajů, je nevyhovující z následujících důvodů: vysoký počet separátně financovaných zastoupení ČR zvyšuje náklady nejen na pronájem budov a provoz, ale i na počet zaměstnanců včetně místních sil; při návštěvě dostává zájemce informaci pouze z jednoho segmentu, zatímco ve společném sídle více zastoupení snadněji zkompletuje požadovanou informaci; rozptýlené umístění ztěžuje koordinaci, vzájemnou komunikaci a zvyšuje náklady na propagaci; současný stav vzbuzuje dojem neprofesionality a zbytečné domácí konkurence. ČR tak přichází o jednoduchou logiku jedna země, jedna adresa. Nicméně společné umístění a spolupráci více zastoupení ČR je již možné najít v některých místech působení Českých center, např. v Moskvě, Vídni či New Yorku. IV. Přehled postupu realizace jednotné prezentace Hlavní směry prezentace Cílové skupiny Teritoria Nástroje prezentace Česká republika se musí i přes korektní zahraničně politické vztahy s ostatními zeměmi v oblasti své vlastní propagace chovat jako viditelný a sebevědomý partner v konkurenci investorů, obchodních partnerů, ale i turistů. Česká republika se proto musí prezentovat samostatně, odlišit se od ostatních zemí v regionu, neboť s nimi je právě často zaměňována. Navíc je zatížena historickou znalostí společného státu - Československa a proto nyní musí začít dlouhodobě budovat povědomí o své samostatné existenci. Při vytváření pozitivního obrazu České republiky je třeba také vždy respektovat zahraničněpolitické, bezpečnostní a ekonomické zájmy státu, vyplývající z legislativních norem a exekutivních opatření, přijatých vládou ČR či Parlamentem ČR. Jedná se např. o Ústavní zákon 110/98 Sb. o bezpečnosti ČR a další. Činnost státní správy v rámci prezentace České republiky nesmí být v rozporu s výše uvedenými zájmy. Česká republika se soustředí na prezentaci především v následujících čtyřech oblastech: 1. ekonomika 2. turismus a přírodní bohatství 3. kultura, věda 4. sport Komunikace se orientuje především na vybrané cílové skupiny: zahraniční investoři, obchodní partneři a spotřebitelé v zahraničí turisté vlivné osobnosti a instituce novináři Teritoriální zaměření prezentace České republiky bude přihlížet k prioritám zahraniční politiky, investičním, obchodním a turistickým cílům a k úrovni znalostí o České republice v daných zemích. Jednotná prezentace ČR využívá zejména následující komunikační nástroje: audiovizuální prezentace inzerce/kampaně ve vybraných zahraničních médiích; PR články a inzerce v tištěných médiích, press trips; propagační materiály a tiskoviny s obecnou (komplexní) prezentací ČR pro všeobecné použití (např. pro zastupitelské úřady, zahraniční cesty vrcholných přestavitelů státu, pro využití jednotlivými resorty); VI COT Business ~ 10 ~ 2005

7 Zahraniční zastou zastoupení cílené marketingové akce veletrhy, výstavy, kulturní akce, konference, komplexní akce typu České dny či Český týden apod.; oficiální účast ČR na významných mezinárodních akcích (např. EXPO); internet (např. kompletní rekonstrukce serveru jako vstupní brány prezentace ČR na internetu); organizace významných mezinárodních akcí v ČR. Jedním z nejviditelnějších nástrojů prezentace ČR jsou zahraniční zastoupení státu ( jejich přehled je v Příloze č.2). Činnost Komise Komise na úrovni náměstků ministrů: navrhuje další postup v oblasti prezentace ČR; formuluje zásady prezentace ČR, realizované jako součást oficiálních aktivit představitelů státu a oficiální činnosti zástupců státní správy a stanovuje její cíle; definuje, které resortní projekty prezentace ČR v zahraničí musí být schvalovány Komisí a jaká mají splňovat kritéria; metodicky schvaluje kampaně a prezentační aktivity, na které si ústřední, popř. i ostatní orgány státní správy vyčlení finance; navrhuje rozpočet pro potřeby realizace průřezových prezentačních aktivit ČR. České domy První tři kroky Vznik dalších zahraničních zastoupení ČR by měl být koordinován mezi resorty s cílem dosáhnout maximální možné synergie a úspor. Dlouhodobou strategií by mělo být vytváření tzv. Českých domů, kde by byla pod jednou střechou soustředěna všechna zastoupení ČR v zemi, resp. hlavním městě (s výjimkou diplomatických misí). Takové uspořádání nejen snižuje celkové náklady státu a zvyšuje kompaktnost jeho působení navenek, ale umožňuje také lepší koordinaci aktivit zastoupení, jejich monitoring, kontrolu i hodnocení. Tuto variantu podporují zejména velvyslanci v zemích, kde má Česká republika více zastoupení. Nezbytné podmínky pro započetí procesu realizace jednotné prezentace České republiky jsou v krátkodobé perspektivě roku 2005 následující: 1. Vznik Komise pro prezentaci ČR Komise na úrovni d Komise na úrovni delegovaných zástupců: je poradním orgánem ministra zahraničních věcí a je jím řízena; projednává koncepční návrhy prezentačních projektů v zahraničí předkládaných resorty, včetně mediálních kampaní a doporučuje jejich realizaci; připravuje krátko- a střednědobé priority prezentace, včetně návrhů rozpočtů a vyhodnocení efektivity na základě požadavků resortů; zajišťuje, aby si resortní i meziresortní prezentační projekty navzájem neodporovaly a odpovídaly strategii jednotné prezentace; doporučuje realizaci větších cílených prezentačních aktivit v zemích, které nejsou zahrnuty v zahraničně politických prioritách ČR; monitoruje a hodnotí dopad realizovaných prezentačních projektů státní správy. Navrhovaný systém Komise pro prezent prezentaci ČR Cíle činnosti Komisej jsou především: Zkušenosti z Velké Británie, Německa, Rakouska, Austrálie, USA, Kanady a řady dalších zemí ukazují, že prezentace země musí vždy začít rozhodnutím na nejvyšší úrovni. Ať se již problematikou zabývá úřad vlády, zvláštní instituce, nebo některé z ministerstev, rozhodování o realizaci prezentace země se musí stát zájmem nejvyšších představitelů. Navrhuje se ustavení Komise pro prezentaci ČR (dále jen Komise ) jako poradního orgánu ministra zahraničních věcí, složeného z místopředsedy vlády pro ekonomiku, náměstků ministrů průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj, vnitra, školství, obrany, zemědělství, kultury a životního prostředí, zástupce Kanceláře prezidenta republiky, předsedy Podvýboru pro prezentaci ČR v zahraničí PSP ČR, zástupce Asociace krajů, ředitelů příspěvkových organizací Česká centra, CzechInvest, CzechTrade a CzechTourismu. Komise se bude scházet minimálně 1x ročně k projednání zásadních koncepčních otázek. Ostatní zasedání Komise budou probíhat na úrovni zástupců, delegovaných jednotlivými ministry (může se jednat např. o vedoucí komunikačních útvarů). Její zasedání bude svoláváno ministrem zahraničních věcí podle potřeby. vytvářet podmínky pro jednotnou prezentaci ČR ve shodě s programovým prohlášením vlády; koordinovat prezentační aktivity České republiky; usilovat o efektivitu vynakládaných lidských i finančních zdrojů státní správy na prezentaci. Přehled úkolů Komise Krátkodobé úkoly Střednědobé úkoly Všechny prezentační aktivity státní správy musejí respektovat rozhodnutí a doporučení Komise a řídit se společnými cíli prezentace ČR. Nedostatečná meziresortní komunikace by mohla vést nejen ke snížení efektivity prezentace, ale zejména ke zkreslení vnímání ČR cílovými skupinami. Přehled úkolů Komise je uveden v příloze č. 1 usnesení vlády. V nejbližším období by se činnost Komise měla soustředit zejména na následující úkoly: zřízení sekretariátu Komise; vytvoření grafické podoby státních symbolů a následně jednotného vizuálního stylu celé státní správy; vytvoření marketingové značky České republiky; vytvoření plánu na zavedení grafických prvků pro výstupní materiály státní správy; produkce obecných prezentačních materiálů o ČR. Ve střednědobém horizontu se jedná o tyto úkoly: vypracování návrhu spolupráce dotčených resortů včetně odvozených aktivit jejich příspěvkových organizací; vytvoření strategie pro spolupráci státu s významnými českými exportéry; vytvoření strategie pro spolupráci státu s nevládními subjekty; COT Business ~ 10 ~ 2005 VII

8 vytvoření strategie pro spolupráci s veřejnou správou; návrh na zefektivnění umisťování zahraničních zastoupení státu; vypracování metodiky hodnocení působení jednotné prezentace ČR podle jednotlivých segmentů. 2. Identifikace komunikačních útvarů ve státní správě Organizační uspo Organizační uspořádání v jednotlivých resortech S cílem zlepšit celostátní koordinaci každý vedoucí ústředního orgánu státní správy identifikuje komunikační útvar, odpovědný za prezentaci ČR v rámci své zákonem stanovené kompetence, což nutně neznamená vytvořit ve své organizační struktuře zcela novou složku. Komunikační útvar usnadní komunikaci jak uvnitř vlastního resortu, tak při horizontální meziresortní komunikaci, resp. komunikaci vůči třetím subjektům. V. Seznam zdrojů a odkazů Jednotícím prvkem všech vizuálních výstupů (na propagačních tiskovinách, oficiálních dokumentech, internetových prezentacích apod.) musí být jednotný systém použití státních symbolů odpovídající ustanovením zákona č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, ve znění zákona č. 154/1998 Sb., a zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, v případě oficiální prezentace státní správy. K tomu je třeba vytvořit grafický manuál pro praktické užití, závazný pro všechny složky státní správy. V případě marketingové prezentace se bude jednat o další společné vizuální prvky, které je třeba k tomuto účelu vytvořit a které slouží k využití pro neformální a marketingové aktivity státu. Komunikační útvar Koordinační role Předpokládaná agenda komunikačního útvaru (pokud nespadá do kompetence útvaru již existujícího): útvar má přehled o prioritách resortu, souvisejících s prezentací; monitoruje a koordinuje prezentační aktivity vlastního resortu a jejich financování, včetně svých zahraničních zastoupení; je součástí rozhodovacího procesu, souvisejícího s realizací a financováním prezentačních aktivit svého resortu; odpovídá za dodržování jednotného vizuálního stylu státu v materiálech svého resortu; dohlíží nad vizuálními i audiovizuálními výstupy resortu směrem do zahraničí a jejich souladem s prioritami prezentace České republiky; spolupracuje s tiskovými/pr útvary resortu; zajišťuje seznámení pracovníků svého resortu s Koncepcí a hlavními směry prezentace a jejich další vzdělávání v oblasti prezentace. V oblasti meziresortní spolupráce komunikační útvar dále: zabezpečuje operativní součinnost s ministerstvem zahraničních věcí; je oprávněn samostatně jednat s ostatními komunikačními útvary státní správy; navrhuje Komisi priority pro prezentaci ČR v krátkodobé perspektivě; předkládá Komisi ke schválení prezentační aktivity, přesahující hranice svého resortu. zahraničních věcí jako koordinační resort prezentace ČR: zajišťuje chod sekretariátu Komise pro prezentaci ČR, který připravuje podklady pro jednání a rozhodování Komise; předkládá vládě na základě návrhů Komise dílčí kroky realizace jednotné prezentace ČR; informuje vládu 1x ročně o naplňování Koncepce jednotné prezentace ČR; svolává dle potřeby ministry jmenované zástupce Komise k řešení konkrétních projektů prezentace ČR. 3. Vytvoření závazné grafické podoby státních symbolů a jednotného vizuálního stylu státní správy Vizuální Vizuální stránka stránka 1. Dotazovací šetření mezi všemi vedoucími zastupitelských úřadů k otázce obrazu České republiky a role jejich oficiálních zahraničních zastoupení, Vídeňská úmluva o diplomatických stycích, Vídeň, Programové prohlášení vlády z roku Zákon 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů 5. Interní dokumenty Ministerstva zahraničních věcí České republiky 6. Czech Idea, Program českých center na podporu české prezentace v zahraničí, Pozitivní image ČR v zahraničí pro segment business a investice východiska, dokument Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí, červenec Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR , březen Strategie propagace ČR , CzechTourism, Bilaterální konzultace k brandingu, image a prezentaci státní správy/státu (Nizozemí, Velká Británie, Maďarsko, Rakousko, Dánsko, Estonsko) k prezentačním modelům v daných zemích, Pracovní návštěvy vybraných metropolí, kde má Česká republika více zastoupení ČR (Moskva, Vídeň, Brusel), Monitoring internetových prezentací státní správy vybraných zemí (Francie, Německo, Rakousko, Španělsko, Velká Británie, ) Image České republiky v Evropě (kvantitativní výzkum), Gfk Praha, s.r.o., 14. Image České republiky v Evropě (kvalitativní výzkum), Gfk Praha, s.r.o., 15. Image České republiky v zámoří (kvantitativní výzkum), Gfk Praha, s.r.o., 16. Image České republiky v zámoří (kvalitativní výzkum), Gfk Praha, s.r.o., 17. Image ČR a EU, Spotřební styl, 1. čtvrtlení roku 2004, Gfk Praha, s.r.o., Praha Martin Potůček a kol.: Putování českou budoucností, Gutenberg, Praha, Jerome C. Glenn a Theodore J. Gordon: Stav budoucnosti vybrané kapitoly z let , Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Martin Potůček a kol.: Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku, Praha, Pavol Frič a kol.: Češi na cestě za svojí budoucností, G plus G, s.r.o., 22. Autorský kolektiv: Vize rozvoje České republiky do roku 2015, Gutenberg, Praha, Marie Přibová: Vědecký projekt Prezentace ČR v zahraničí, červen Roman Holý: Efektivita zahraniční služby ve vztahu k zahraničně politickým prioritám, leden 2004 VIII COT Business ~ 10 ~ 2005

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku. Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku

Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku. Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 25. ledna 2016 č. 48 Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku Stálý výbor pro jadernou energetiku (dále jen Výbor )

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 12. května 2014 č. 352 Statut Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Více

S t a t u t. Rady pro kybernetickou bezpečnost. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

S t a t u t. Rady pro kybernetickou bezpečnost. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. října 2011 č. 781 S t a t u t Rady pro kybernetickou bezpečnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro kybernetickou bezpečnost (dále jen Rada ) je

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015

Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015 Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015 Obsah 1 Program incomingových misí: zaměření a cíle... 1 1.1 Definice incomingové mise...

Více

Minulost a budoucnost české proexportní politiky: případ Ruské federace. NADPIS PREZENTACE (upravit v předloze) Минпромторг Чешской Республики

Minulost a budoucnost české proexportní politiky: případ Ruské federace. NADPIS PREZENTACE (upravit v předloze) Минпромторг Чешской Республики Minulost a budoucnost české proexportní politiky: případ Ruské federace Martin Йиржи Pospíšil Пытличек ředitel Начальник Odboru zahraničně отдела СНГ ekonomických и других politik I. Hlavní témata příspěvku

Více

Ekonomická diplomacie jako nástroj podpory exportu

Ekonomická diplomacie jako nástroj podpory exportu 1 Ekonomická diplomacie jako nástroj podpory exportu Pavel Bobek Ministerstvo zahraničních věcí ČR PROEXPORTNÍ SEMINÁŘ 24. srpna 2017 Výstaviště České Budějovice, veletrh Země živitelka Nástroje ekonomické

Více

Ekonomická diplomacie jako nástroj podpory exportu. Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Ekonomická diplomacie jako nástroj podpory exportu. Ministerstvo zahraničních věcí ČR 1 Ekonomická diplomacie jako nástroj podpory exportu Ministerstvo zahraničních věcí ČR Marek Svoboda ředitel Odboru ekonomické diplomacie Thajsko a Myanmar exportní příležitost pro české firmy Thajsko

Více

Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX)

Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX) Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX) Ministerstva průmyslu a obchodu a zahraničních věcí jsou si vědoma své nezastupitelné

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Platné znění Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2009 č. 1457, ve znění usnesení vlády ze

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

Organizace veřejné správy v ČR. Státní správa

Organizace veřejné správy v ČR. Státní správa Organizace veřejné správy v ČR Státní správa Veřejná správa souhrn veřejně prospěšných činností, které sledují veřejný (státní, obecní) zájem (cíl) soubor osob a institucí (orgánů a subjektů veřejné správy),

Více

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Porada OEÚ 22. června 2015

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Porada OEÚ 22. června 2015 Úřad vlády České republiky MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Porada OEÚ 22. června 2015 Úřad pro budoucnost Poprvé je ve vládě místopředseda vlády plně zodpovědný

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

VLÁDA ESKÉ REPUBLIKY STATUT Meziresortní koordina ní rady pro oblast kybernetické bezpe nosti l. 1 Úvodní ustanovení l. 2 sobnost koordina ní rady

VLÁDA ESKÉ REPUBLIKY STATUT Meziresortní koordina ní rady pro oblast kybernetické bezpe nosti l. 1 Úvodní ustanovení l. 2 sobnost koordina ní rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 24. května 2010 č. 380 STATUT Meziresortní koordinační rady pro oblast kybernetické bezpečnosti Čl. 1 Úvodní ustanovení Mezirezortní koordinační rada

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti

Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti Sekce:Financování, kvalita a legislativa cestovního ruchu v ČR Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti 12. duben 2012, Hospitality& Tourism Summit 2012, Crowne Plaza Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

Institucionální uspořádání EU

Institucionální uspořádání EU Institucionální uspořádání EU Institucionální struktura EU Strategická a politická rozhodnutí: - Evropská Rada Legislativa a řízení EU: - Rada EU - Evropská komise - Evropský parlament Poradní orgány:

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Podpora výuky češtiny v zahraničí z pohledu MZV ČR

Podpora výuky češtiny v zahraničí z pohledu MZV ČR Podpora výuky češtiny v zahraničí z pohledu MZV ČR Seznam zkratek MZV Ministerstvo zahraničních věcí MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy DZS Dům zahraniční spolupráce ZKZ zmocněnec pro krajanské

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Předsednictví České republiky. leden - červen 2009

Předsednictví České republiky. leden - červen 2009 Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie leden - červen 2009 Rada Evropské unie (Rada ministrů) mezivládní exekutivní a legislativní orgán Evropské unie zastoupení vlád členských zemí na úrovni

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 30176/2011-26 ze dne 17. ledna 2012, kterou se

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

EXPORTNÍ STRATEGIE ČR

EXPORTNÍ STRATEGIE ČR EXPORTNÍ STRATEGIE ČR 2012 2020 Nástroje k dosažení cílů a realizace Exportní konference 31. října j a 2011 EXPORT STRATEGY 2012-2020 OF THE CZECH REPUBLIC Pilíře Exportní strategie I. Zpravodajství pro

Více

Konference ekonomických radů

Konference ekonomických radů Konference ekonomických radů Spolupráce vládních resortů při podpoře vnějších vztahů 20. června 2016 Ing. Robert Plaga, Ph.D. 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 5, 118 12 Praha

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 25. května 2015 v 09:00 h V Praze 19. května 2015 Čj. 2240/15 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

III. P l a t n é z nění Statutu Rad y v l á d y p r o n á r o d n o s t n í m e n š i n y s v yz n ačením n a v r h o v a n ýc h z měn

III. P l a t n é z nění Statutu Rad y v l á d y p r o n á r o d n o s t n í m e n š i n y s v yz n ačením n a v r h o v a n ýc h z měn P l a t n é z nění Statutu Rad y v l á d y p r o n á r o d n o s t n í m e n š i n y s v yz n ačením n a v r h o v a n ýc h z měn III. Statut Rady vlády pro národnostní menšiny schválený usnesením vlády

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Pracovní náplň systemizovaného místa

Pracovní náplň systemizovaného místa .. Pracovní náplň systemizovaného místa Odbor: ÚKZ Funkce: vládní rada Tl5 Číslo z katalogu prací: 2.1 0.1.15..-... 1 Přímá podřízenost: VŘSL Pracovní náplň: Přímá nadřízenost: I pracovníkům ÚKZ Tvorba

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 24. března 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 3 Ústřední státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Pojem ústřední správa Odvozen od rozsahu působnosti Opozitum pojmu územní V literatuře se objevuje

Více

Agentura CzechInvest. Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj

Agentura CzechInvest. Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj Agentura CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Část I. Základní ustanovení 1 Název, sídlo a působnost spolku 1. Název spolku: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s. 2. Asociace institucí

Více

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Identifikační číslo: MAD 13 Příloha OM OP RLZ A1 1/7 Řízená kopie elektronická 15.1.2008 Číslo vydání: 1 Číslo revize: 2 Strana 1

Více

Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 3. dubna 2008 Hlavní problém Ochrana dětí včr nedosahuje úrovně odpovídající úrovni vyspělých evropských

Více

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU O EOC EU OFFICE Založena v r. 2009 na půdorysu evropského zastoupení německého sportu, které v Bruselu existovalo od roku 1993. Je hlasem olympijského hnutí a organizovaného

Více

Finanční podpora pro živé umění

Finanční podpora pro živé umění Finanční podpora pro živé umění 2015 Obsah Úvod...str. 3 Financování živého umění na MK...str. 9 Tabulky vývoje podpory umění ze strany MK ČR za léta 2008 2015...str. 16 Aproximační strategie...str. 19

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

STANOVY Podzvičinsko, z. s.

STANOVY Podzvičinsko, z. s. STANOVY Podzvičinsko, z. s. Pracovní verze k 3. 12. 2015 Zpracovala: Kateřina Karešová a Ludmila Škvrnová I. Úvodní ustanovení Dle nového občanského zákoníku, 89/2012 Sb. 2014 se mění název Sdružení Podzvičinsko

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Strašice. Článek I - Název a sídlo. Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Strašice. Článek I - Název a sídlo. Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu Strašice Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45 Článek I - Název a sídlo Článek II - Úvod, poslání organizačního řádu Organizační řád obecního úřadu vymezuje organizační

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1323 S t a t u t Vládního výboru pro zdravotně postižené občany Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Vládní výbor

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Koncepce prezentace České republiky na mezinárodních veletrzích a výstavách (východiska k akcím v letech )

Koncepce prezentace České republiky na mezinárodních veletrzích a výstavách (východiska k akcím v letech ) Koncepce prezentace České republiky na mezinárodních veletrzích a výstavách (východiska k akcím v letech 2008 2010) I. ÚVOD Mezinárodní veletrhy a výstavy ( MVV ) zůstávají nadále účinným prostředkem k

Více

Export zboží služeb a investic

Export zboží služeb a investic Export zboží služeb a investic rady pro úspěšný vývoz Základní instituce podporující export českých firem Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade Zastupitelské úřady

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 72 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce

Více

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV Pavla Břusková Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava Spontánní vs. řízený proces Klastry jako spontánní seskupení a zdola ustavené

Více

Role MŠMT při prosazování genderové rovnosti ve výzkumu a vývoji

Role MŠMT při prosazování genderové rovnosti ve výzkumu a vývoji Role MŠMT při prosazování genderové rovnosti ve výzkumu a vývoji 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 218 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 217 o státním rozpočtu České republiky na rok 218 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 216 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 215 o státním rozpočtu České republiky na rok 216 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. ledna 2015 č. 21 k Implementačním plánům Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, změně Strategického

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení

Více

Rodinná politika pojetí a aktuální informace

Rodinná politika pojetí a aktuální informace Rodinná politika pojetí a aktuální informace (Brno, 20. 6. 2014) 1 Rodinná politika a aktéři rodinné politiky Pojetí rodinné politiky, sociální politika OECD: Soubor opaření zaměřených na: - vyrovnání

Více

PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 1 1. ÚVOD... 3 2. OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ PUBLICITY... 3 3. OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Statut České olympijské akademie

Statut České olympijské akademie Statut České olympijské akademie Preambule Česká olympijská akademie je spolu se Slovenskou olympijskou akademií nástupnickou organizací Československé olympijské akademie, která byla založena roku 1987.

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č.j.: 2226/14 V Praze dne 26. března 2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 2. dubna 2014 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády,

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. května 2008 č. 540 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více