Inovovaný školní vzdělávací program chemie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inovovaný školní vzdělávací program chemie"

Transkript

1 Inovovaný školní vzdělávací program chemie Příloha ŠVP Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži K/41 s číslem jednacím 1/2009 ŠVP a názvem Tradice a prosperita. ŠVP je platné pro Arcibiskupské gymnázium v Kroměříţi s platností od IČ , IZO řed.: Inovovaný školní vzdělávací program biologie byl vytvořen při realizaci projektu Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/ Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Chemie vyšší gymnázium Charakteristika předmětu obsahově, časově a organizačně Vyučovací předmět chemie vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda a z části také Geologie, integruje i část vzdělávacího obsahu Člověk a zdraví, Člověk a svět práce a průřezových témat Environmentální výchovy. Výuka chemie nabízí moţnost porozumět přírodním jevům a jejich zákonitostem. V rámci vyučovacího předmětu chemie je i provázanost s jinými přírodními obory. Důleţité je i osvojení si dovedností v pravidelné praktické výuce v chemické laboratoři. Předmět chemie seznamuje ţáky se strukturou látek, jejich vlastnostmi, vede ke znalosti chemických prvků, sloučenin a jejich směsí. Učí poznávat chemické děje, souvislosti a vztahy mezi nimi. Všechny nové vědomosti má ţák aplikovat na příklady z běţného ţivota. Chemie se také dotýká globálních problémů lidstva, ţáci získávají znalosti o nebezpečných látkách a jejich účincích na ţivé organismy a ţivotní prostředí, jsou vedeni k ochraně přírody a vlastního zdraví. Ţáci získávají informace o nebezpečném zacházení s chemickými látkami a postupně se seznamují s mnohostranným vyuţitím chemie v nejrůznějších oblastech lidské činnosti. Předmět chemie je vyučován v 1., 2. a 3. ročníku čtyřletého gymnázia. Výuka probíhá v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně u 1. a 3. ročníku, tří vyučovacích hodin týdně u 2. ročníku, v nichţ je i praktické cvičení v chemické laboratoři, kde ţáci pracují samostatně v malých skupinkách. Výuka je ve speciálních učebnách i v učebnách multimediálních, aby ţákům bylo kromě základní výuky, nabídnuta moţnost vyuţití i moderních multimediálních technologií. Během studia mohou ţáci vyuţít i školní knihovnu, včetně výpočetní techniky, dále zdroje kabinetu chemie a chemické laboratoře. Poznatky předmětu chemie mohou rozvíjet ve volitelném předmětu Seminář chemie, jehoţ výuka probíhá ve 2. pololetí 3. ročníku a 1. a 2. pololetí 4. ročníku. Během studia mají moţnost se účastnit chemických olympiád prací SOČ. Výchovně vzdělávací strategie Pro rozvoj klíčových kompetencí v předmětu chemie vyuţíváme tyto výchovně vzdělávací strategie 1. Kompetence k učení vedeme k dovednosti uvádět věci do souvislostí, propojovat do širších celků z různých vzdělávacích oblastí. podporujeme pozorování a poznání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů pomocí různých metod učíme samostatně experimentovat 2. Kompetence k řešení problémů zaměřujeme se na vyhledávání informací vhodných k řešení problémů učíme ţáky samostatně myslet a činit rozhodnutí pomáháme uvědomit si zodpovědnost za své rozhodnutí a výsledky činů nadměrného pouţívání chemických prostředků v běţném ţivotě. 3. Kompetence komunikativní učíme naslouchat druhým lidem a vhodně na ně reagovat, zapojit se do diskuse a argumentovat klademe důraz na správné pouţívání odborné terminologie, vyjadřovat své myšlenky v logickém sledu, kultivovaném písemném i ústním projevu vedeme ţáky ke stručnému a přehlednému sdělení postupů a výsledků svých pozorování a experimentů 4. Kompetence sociální a personální učíme ţáky spolupracovat ve skupině i ovlivňovat kvalitu společné práce podněcujeme k diskusím v malé skupině i k debatě celé třídy a k respektování různých hledisek 5. Kompetence občanské vedeme k poznání rozvoje i zneuţití chemie učíme respektovat poţadavky na kvalitní ţivotní prostředí v zájmu svého zdraví i společnosti 6. Kompetence pracovní ţák je veden k pozitivnímu vztahu k práci, je veden k správnému uţití chemických pomůcek a vybavení v chemické laboratoři dbá na znalosti v dodrţování zásad bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci

3 Chemie 1. ročník: Obecná chemie Téma Názvosloví anorganické chemie a vzorce Soustavy látek a jejich sloţení Homogenní a heterogenní směs Chemická termochemie a Chemická kinetika Acidobazické reakce Žák: Výstup Je schopen vytvářet a odvozovat vzorce anorganických látek. Rozlišuje jednotlivé druhy vzorců, dokáţe sestavit strukturní vzorce jednoduchých anorganických sloučenin. Umí provést základní výpočty z chemických vzorců výpočty stechiometrického a molekulového vzorce. Vyuţívá názvosloví anorganické chemie při popisu sloučenin. Vyuţívá znalosti o částicové struktuře látek a chemických vazbách k předvídání některých fyzikálně-chemických vlastností látek a jejich chování v chemických reakcích. Předvídá vlastnosti prvků a jejich chování v chemických procesech na základě poznatků o PSP. Předvídá průběh typických chemických reakcí anorganických sloučenin. Provádí chemické výpočty a uplatňuje je při řešení praktických problémů. Umí vyjádřit a vypočítat koncentraci roztoků. Provádí základní chemické výpočty (koncentrace roztoků) a uplatňuje je při řešení praktických problémů (v návaznosti na cvičení ve 2 očníku) Dokáţe vysvětlit rozdíl mezi uzavřenou, otevřenou a izolovanou soustavou. Rozumí pojmu stavové veličiny, chápe význam termochemie. Umí vysvětlit vliv různých fyzikálních příčin na rychlost a průběh chemických reakcí Orientuje se v kyselinách i zásadách, uvede jejich konkrétní příklady. Umí změřit ph chemické látky v roztoku, chápe význam ph a dovede jej pouţívat v praxi. Učivo Názvosloví oxidů a dvouprvkových sloučenin vodíku, halogenidů, sulfidů. Názvosloví kyselin, strukturní vzorce, thiokyseliny, substituované kyslíkaté kyseliny a funkční deriváty kyselin, polykyseliny, příklady atomových skupin. Názvosloví solí, kyselých solí a krystalohydrátů. Atom, stavba atomu, periodická soustava prvků Chemická vazba Látkové mnoţství Chemické reakce Roztoky a jejich vlastnosti Dělení roztoků, koncentrace roztoků Termochemie, termochemické zákony, stavové veličiny, standartní slučovací a spalné teplo Teorie aktivních sráţek Vliv koncentrace teploty, katalyzátorů na průběh chemické reakce Kyseliny a zásady základní teorie ph stupnice autoprotolýza Integrované obory průřezová témata poznámky Inovace reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/ Atom - Radioaktivita - Látkové mnoţství - Chemická vazba - Roztoky - Termochemie - Kinetika - Kyseliny a zásady

4 Chemie 2. ročník: anorganická chemie, analytická chemie, úvod do organické chemie Téma Chemie prvků Výstup Žák: Využívá názvosloví anorganické chemie při popisu sloučenin Charakterizuje významné zástupce prvků a jejich Uvědomuje si možnosti úniku nebezpečných látek do životního prostředí, zná možnosti prevence Tvary molekul Využívá znalosti o částicové struktuře látek a chemických vazbách k předvídání některých fyzikálně chemických vlastností látek a jejich chování v chemických reakcích Chápe termíny kyselost a zásaditost roztoků, dokáţe vysvětlit princip a význam určení ph roztoků Chemie přechodných prvků Charakterizuje významné zástupce kovů, a jejich Zná surovinové zdroje významných kovů a ví o moţnostech a způsobech jejich získávání a zpracování Učivo Vodík, jeho a prvky I.A skupiny Prvky II.A skupiny Prvky III.A skupiny Prvky IV.A skupiny Prvky V.A skupiny Prvky VI.A skupiny Prvky VII.A skupiny Prvky VIII.A skupiny Teorie hybridizace Teorie odpuzování el. párů valenční vrstvy Teorie kyselin a zásad Vybrané kovy 4., 5., 6. a 7. skupiny Ţelezo a další kovy 8. skupiny Významné kovy 9., 10., 11. a 12. skupiny Vnitřně přechodné kovy a jaderná energie Člověk a životní prostředí jakým způsobem člověk vyuţívá vodu, jaké jsou nejčastější příčiny jejího znečištění jak ovlivňuje člověk ţivotní prostředí jaké zdroje surovin člověk vyuţívá a jaké klady a zápory se s jejich vyuţíváním a získáváním pojí Člověk a životní prostředí které vlivy při těţbě a zpracování kovů ohroţují zdraví člověka Inovace reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/

5 Analytická chemie Organická chemie Využívá znalosti základů kvalitativní a kvantitativní analýzy k pochopení jejich praktického významu v anorganické chemii Provádí základní chemické výpočty Zná zásady chování a bezpečné práce ve školní chemické laboratoři Umí popsat a vyuţívat základní laboratorní sklo pomůcky, které jsou k dispozici ve školní laboratoři Pod vedením učitele zvládá základní pracovní postupy u vybraných jednoduchých cvičení Dokáţe připravit roztoky určené koncentrace u vybraných látek Umí zapsat průběh laboratorního cvičení v protokolu Zhodnotí vlastnosti uhlíku významné pro strukturu organických sloučenin Umí tvořit vzorce vybraných organických sloučenin náleţících do jednotlivých skupin uhlovodíků Charakterizuje základní skupiny uhlovodíků a jejich významné zástupce Bezpečnost práce a zásady chování ve školní chemické laboratoři Základní předpisy pro nakládání s chemickými látkami Analytická chemie kvalitativní Analytická chemie kvantitativní Základní chemický rozbor pitné vody a půdy (v rámci projektů) Sloţení organických sloučenin Uhlík základní prvek organické chemie Izomerie Klasifikace významných organických reakcí Uhlovodíky Přírodní zdroje uhlovodíků Výchova ke zdraví vliv ţivotních a zdravotních podmínek na zdraví Kvalitní pitná voda nezbytná součást zdravé výţivy Osobnostní a sociální výchova v rámci laboratorních cvičení se učí spolupracovat ve skupině Člověk a životní prostředí vyuţívání vody člověkem, nejčastější příčiny jejího znečištění, příčiny nedostatku pitné vody, moţnosti řešení Člověk a životní prostředí vlivy těţby a zpracování fosilních paliv na ţivotní prostředí, moţnosti řešení - Toxikologie - Laboratorní sklo a pomůcky - Základy organické chemie - Izomerie Inovované laboratorní práce. Inovované jsou laboratorní práce, které současně probíhají od října do května v chemické laboratoři. Studenti jsou rozděleni do dvou skupin ve třídě. Pro laboratorní práce jsou použity inovované metodické pracovní sešity. Metodických pracovních sešitů je celkem 20 a každá práce se také věnuje problematice životního prostředí.

6 Chemie 3. ročník: Organická chemie a biochemie Téma Deriváty uhlovodíků a jejich klasifikace Halogenderiváty Organokovové Dusíkaté deriváty Hydroxideriváty Karbonylové Karboxylové kyseliny Výstup Žák: Rozdělí deriváty podle funkčních skupin a vysvětlí rozdíly v jejich struktuře. Odvodí homologickou řadu halogenderivátů. Zdůvodní základní reakce a vysvětlí jejich mechanismus. Uvede nejdůleţitější zástupce a prezentuje jejich vyuţití. Pokusem dokáţe přítomnost halogenu v neznámé látce. Vysvětlí stavbu organokovu a aplikuje vyuţití zejména Grignardových činidel při organických syntézách. Zdůvodní rozdíl mezi nitro- a amino- skupinami. Navrhne metody jejich výroby a uvede jejich nejvýznamnější reakce. Samostatně prezentuje nejdůleţitější zástupce a moţnosti jejich vyuţití. Pokusem dokáţe přítomnost dusíku v organické látce. Vysvětlí rozdíl mezi alkoholem a fenolem, navrhne metody jejich přípravy a zdůvodní reakce, které poskytují. Uvede nejdůleţitější zástupce a prezentuje moţnosti jejich pouţití. Je si vědom nebezpečí alkoholismu a karcinogenních vlastností derivátů fenolu. Vysvětlí rozdíl mezi aldehydem a ketonem a navrhne způsob jejich výroby. Rozepíše jejich reakce a uvede nejdůleţitější aldehydy a ketony a moţnosti, jejich vyuţití. Orientuje se v druzích kyselin, u nejvýznamnějších uvede jejich vlastnosti a pouţití. Navrhne moţnosti jejich výroby a zdůvodní jejich typické reakce. Učivo Deriváty uhlovodíků a jejich klasifikace Základní charakteristika jednotlivých skupin derivátů Názvosloví halogenderivátů Příprava a reakce halogenderivátů Přehled a vyuţití nejdůleţitějších zástupců Důkaz halogenu v organické látce Nejvýznamnější organokovy Grignardova činidla a jejich vyuţití v organických syntézách Amono, jejich rozdělení, názvosloví a vlastnosti, příprava a reakce aminů, nejdůleţitější aminy Nitro, jejich rozdělení, názvosloví a vlastnosti, příprava a reakce nitrosloučenin, nejdůleţitější zástupci Důkaz dusíku v organické látce Alkoholy, jejich rozdělení, názvosloví a vlastnosti, příprava a reakce alkoholů, nejdůleţitější alkoholy a jejich vyuţití Fenoly, jejich názvosloví a vlastnosti, příprava a reakce fenolů, nejdůleţitější fenoly a jejich vyuţití Bezpečnost v dopravě Aldehydy, jejich názvosloví, příprava a reakce, nejdůleţitější aldehydy Ketony, jejich názvosloví, příprava a reakce, nejdůleţitější ketony, jejich vlastnosti a vyuţití Přehled základních karboxylových kyselin, jejich názvosloví Příprava reakce karboxylových kyselin, vlastnosti a vyuţití Integrované obory průřezová témata poznámky Člověk a zdraví: rizika ohroţující zdraví a jejich prevence, nebezpečí souvisící s návykovými látkami Inovace reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/

7 Funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin Deriváty anorganických kyselin Heterocyklické Syntetické makromolekulární látky Alkaloidy Vysvětlí rozdíl mezi funkčním a substitučním derivátem karboxylové kyseliny. Uvede významné zástupce, zdůvodní jejich reakce a navrhne moţnosti jejich výroby. Samostatně prezentuje moţnosti vyuţití derivátů kyselin v běţném ţivotě. Vysvětlí strukturu močoviny a fosgenu, je si vědom nebezpečnosti fosgenu a uvede moţnosti ochrany člověka před účinky chemických bojových látek. Vysvětlí strukturu heterocyklů. Seznámí se s nejdůleţitějšími zástupci a je si vědom jejich významu, zejména ve struktuře látek tvořící ţivé organismy. Rozebere výhody a nevýhody pouţití polymerů. Vysvětlí reakce vedoucí k jejich vzniku. Rozdělí je do skupin, uvede nejvýznamnější z nich a ukáţe moţnosti jejich pouţití. Je si vědom důleţitosti recyklace plastických hmot. V návaznosti na heterocyklické chápe souvislost struktury alkaloidů. Je seznámen s problémem výroby, drţení a zprostředkování nelegálních návykových látek, také s jejich nebezpečností v dopravě. Soli karboxylových kyselin Halogenidy karboxylových kyselin Anhydridy karboxylových kyselin Estery karboxylových kyselin Amidy karboxylových kyselin Halogenkyseliny Hydroxikyseliny Aminokyseliny, především struktura a vlastnosti přírodních aminokyselin Oxokyseliny Deriváty kyseliny uhličité Nitrily Heterocyklické Pětičlenné a šestičlenné heterocykly Sloţitější heterocykly Klasifikace polymerů a jejich obecné vlastnosti Rozdělení polyreakcí, jejich mechanismus Přehled nejdůleţitějších polymerů, jejich vlastnosti, výroba a pouţití Pyridinové a piperidinové alkaloidy Tropanové alkaloidy Chinolinové a izochinolinové alkaloidy Indolové alkaloidy Purinové alkaloidy Výchova ke zdraví Environmentální výchova Člověk a zdraví: zdravý způsob ţivota rizika ohroţující zdraví - Aminokyseliny - Heterocyklické a alkaloidy - Heterocyklické a alkaloidy Biochemie Charakterizuje základní biochemické metabolismy a jejich význam Objasní strukturu a funkci sloučenin nezbytných pro důleţité chemické procesy probíhajících v organismech. Úvod do biochemie

8 Sacharidy Lipidy Peptidy a proteiny Nukleové kyseliny Biokatalyzátory Léčiva, pesticidy, barviva a detergenty Rozepíše a cyklické a cyklické struktury monosacharidů. Prezentuje výskyt monosacharidů, disacharidů a polysacharidů. Chápe význam sacharidů jako důleţitý zdroj energie. Rozebere chemickou strukturu lipidů, vysvětlí jejich funkce v některých organismech. Rozepíše výrobu mýdla a vysvětlí funkci mýdla. Vysvětlí stavbu sloţených lipidů a jejich důleţitost v biochemických procesech. Uvede přírodní aminokyseliny a zapíše vznik peptidové vazby. Vysvětlí význam proteinů pro stavbu ţivých organismů a popíše strukturu proteinů. Zdůvodní rozdíl DNA a RNA. Rozebere strukturu DNA a RNA. Vysvětlí podstatu přenosu genetické informace, zdůvodní vznik genetických poruch, chápe význam genetického inţenýrství. Chápe důleţitost enzymové a hormonální regulace. V souvislosti s vitamíny zdůvodní význam zdravé výţivy specifické potřeby výţivy podle věku, zdravotního stavu a profese. Samostatně hovoří k této problematice témat, která jsou průběţně zařazována do vyučovacích hodin. Důkaz klade především na aplikaci. Monosacharidy Oligosacharidy Polysacharidy Jednoduché lipidy Sloţené lipidy Peptidy Proteiny Sloţení nukleových kyselin Struktura nukleových kyselin Význam nukleových kyselin Léčiva Pesticidy Barviva Detergenty Člověk a zdraví Člověk a zdraví Environmentální výchova - Potravinářská výroba - Lipidy - Výroba mýdla a ztuţených tuků - Nukleové kyseliny - Enzymy - Hormony

9 Obsah problematiky životního prostředí v jednotlivých interaktivních výukových prezentacích a sešitech pro laboratorní práce Seznam interaktivních výukových prezentací z chemie počet hodin výuky (à 45 min) obsah ekologie 1. Nukleové kyseliny 4 h 30 min 2. Heterocyklické a alkaloidy 4 h 20 min 3. Aminokyseliny 3 h 20 min 4. Laboratorní sklo a pomůcky 4 h 15 min 5. Hormony 3 h 15 min 6. Enzymy 4 h 10 min 7. Lipidy 3 h 20 min 8. Potravinářská výroba 4 h 45 min 9. Toxikologie 6 h 270 min 10. Výroba mýdla a ztuţených tuků 3 h 20 min 11. Atom 3 h 12. Chemická vazba 3 h 13. Látkové mnoţství 2 h 14. Roztoky 3 h 20 min 15. Termochemie 2 h 16. Kinetika 2 h 17. Kyseliny a zásady 4 h 20 min 18. Základy organické chemie 3 h 19. Izomerie 2 h 20. Radioaktivita 3 h 45 min Seznam sešitů pro laboratorní práce z chemie (rozsah každé LP 2 hod) 1. Základní chemické reakce v anorganické chemii 2. Roztoky výpočty koncentrací 10 min 3. Bezpečnost a hygiena práce v chemické školní laboratoři 45 min 4. Oddělování sloţek směsí 10 min 5. Příprava některých činidel 10 min 6. Skupinové reakce aniontů, stanovení obsahu chloridových aniontů 10 min 7. Hydrolýza solí 10 min 8. Rostlinné fenoly 10 min 9. Vlastnosti karboxylových kyselin 10. Reakce aminokyselin a bílkovin 10 min 11. Příprava roztoků a měření ph 20 min 12. Příprava oxidu měďnatého 10 min 13. Galvanické pokovování a reakce kovů 20 min 14. Příprava a vlastnosti některých p-prvků 10 min 15. Skupinové reakce kationtů 10 min 16. Standardizace. Alkalimetrie 10 min 17. Chelatometrie. Chromatografie 10 min 18. Důkaz C, H, N a halogenů v organických sloučeninách 10 min 19. Esterifikace 10 min 20. Důkazové reakce sacharidů 10 min celkem 105 hod 785 min, tj. 17,4 vyuč. hod % ekologických témat: 16,6 %

Seminář z chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu

Seminář z chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář z chemie Časová dotace: 2 hodiny ve 3. ročníku, 4 hodiny ve 4. Ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář je zaměřený na přípravu ke školní maturitě z chemie a k přijímacím zkouškám na

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

1. ročník Počet hodin

1. ročník Počet hodin SOUSTAVY LÁTEK A JEJICH SLOŽENÍ rozdělení přírodních látek a vlastnosti chemických látek soustavy látek a jejich složení STAVBA ATOMU historie pohledu na atom složení a struktura atomu stavba atomu VELIČINY

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Organická chemie, biochemie 3. ročník a septima 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné (osmileté) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné (čtyřleté) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu je totožný

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v multimediální učebně, odborné učebně chemie a fyziky, ve venkovních prostorách školy a formou exkurzí.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v multimediální učebně, odborné učebně chemie a fyziky, ve venkovních prostorách školy a formou exkurzí. 7.6.2 Charakteristika předmětu 2. stupně Chemie je zařazena do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vyučovací předmět má časovou dotaci v a 9. ročníku 2 hodiny týdně. V ročníku byla použita jedna disponibilní

Více

5.10 CHEMIE Charakteristika předmětu

5.10 CHEMIE Charakteristika předmětu 5.10 5.10.1 Charakteristika předmětu A. Obsahové vymezení Vyučovací předmět chemie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda, která žákovi umožňuje poznávání přírody jako systému, chápání důležitosti

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu CHEMIE 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu

Více

Předmět Chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku dvě hodiny týdně.

Předmět Chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku dvě hodiny týdně. 1.1 Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku dvě hodiny týdně. Vzdělávání

Více

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce sekunda Pozorování, pokus, bezpečnost práce Směsi Částicové složení látek a chemické prvky určí společné a rozdílné vlastnosti látek předmět a historie chemie rozpozná skupenské přeměny látek vlastnosti

Více

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce sekunda Pozorování, pokus, bezpečnost práce Směsi Částicové složení látek a chemické prvky určí společné a rozdílné vlastnosti látek předmět a historie chemie rozpozná skupenské přeměny látek vlastnosti

Více

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie 4.9.60. Seminář a cvičení z chemie Jednoletý Seminář a cvičení z chemie si mohou žáci zvolit ve čtvrtém ročníku. Navazuje na povinný předmět chemie a je určen žákům s hlubším zájmem o chemii. Umožňuje

Více

Repetitorium anorganické a organické chemie Ch51 volitelný předmět pro 4. ročník

Repetitorium anorganické a organické chemie Ch51 volitelný předmět pro 4. ročník Repetitorium anorganické a organické chemie Ch51 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Složení a struktura atomu Charakteristika elementárních částic. Modely atomu. Izotopy a nuklidy. Atomové jádro -

Složení a struktura atomu Charakteristika elementárních částic. Modely atomu. Izotopy a nuklidy. Atomové jádro - MATURITNÍ OKRUHY Z CHEMIE Obecná chemie Složení a struktura atomu Charakteristika elementárních částic. Modely atomu. Izotopy a nuklidy. Atomové jádro - hmotnostní úbytek, vazebná energie jádra, jaderné

Více

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie 4.8.13. Cvičení z chemie Předmět Cvičení z chemie je nabízen jako volitelný předmět v sextě. Náplní předmětu je aplikace teoreticky získaných poznatků v praxi. Hlavní důraz je kladen na praktické dovednosti.

Více

Chemie. Vzdělávací obsah předmětu v 8. 9. ročníku. 3. období 8. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět : Období ročník :

Chemie. Vzdělávací obsah předmětu v 8. 9. ročníku. 3. období 8. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět : Období ročník : Vzdělávací obsah předmětu v 8. 9. ročníku Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Chemie Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 3. období 8. ročník Základy

Více

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8.

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Biochemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Chemie - Septima, 3. ročník

Chemie - Septima, 3. ročník - Septima, 3. ročník Chemie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Chemie Vyučovací předmět Chemie je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací oblasti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Chemie I. Gymnázium Dr.

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Chemie I. Gymnázium Dr. školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

12. CHEMIE povinný povinný. chemický děj

12. CHEMIE povinný povinný. chemický děj 12. CHEMIE Ročník Dotace Povinnost (skupina) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. - - - - - - - 2+0 1+1 - - - - - - - povinný povinný Ročník: osmý Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky Žák: Tematický okruh: Úvod

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Vyučovací předmět - Chemie Vzdělávací obor - Člověk a příroda Očekávané a školní výstupy - popíše a vysvětlí důkaz přítomnosti halogenů v organických sloučeninách jako halogenidů

Více

Chemie. Vzdělávací obsah předmětu v ročníku. 3. období 8. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět : Období ročník :

Chemie. Vzdělávací obsah předmětu v ročníku. 3. období 8. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět : Období ročník : Vzdělávací obsah předmětu v 8. 9. ročníku Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Chemie Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 3. období 8. ročník Základy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE

MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE 1 Složení a struktura atomu Vývoj představ o složení a struktuře atomu, elektronový obal atomu, modely atomu, pojem orbital, typy orbitalů, jejich znázorňování a pravidla pro

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Seminář chemie (SCH) Náplň: Obecná chemie, anorganická chemie, chemické výpočty, základy analytické chemie Třída: 3. ročník a septima Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Vybavení odborné učebny,

Více

Předmět: Chemie Ročník: 9.

Předmět: Chemie Ročník: 9. Předmět: Chemie Ročník: 9. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Průřezová témata 1. ANORGANICKÉ SLOUČENINY Uvede příklady uplatňování Popíše princip neutralizace Neutralizace neutralizace v praxi Vysvětlí

Více

Vstupní motivace do studia chemie, proč se učíme chemii. Chemické látky (R, S věty) 2. Skupenství, roztoky. Výstražné symboly, mimořádné události

Vstupní motivace do studia chemie, proč se učíme chemii. Chemické látky (R, S věty) 2. Skupenství, roztoky. Výstražné symboly, mimořádné události Příloha č. CHEMIE Úvod Vstupní motivace do studia chemie, proč se učíme chemii Chemické látky (R, S věty) Dokáže rozlišit známé látky a zhodnotit jejich rizikovost Určí společné a rozdílné vlastnosti látek,

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu chemie se doplňují: 2. stupeň Ročník: devátý. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky

Učební osnovy vyučovacího předmětu chemie se doplňují: 2. stupeň Ročník: devátý. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky - zná pojmy oxidace, redukce, redoxní reakce - pozná redoxní reakci - určí oxidační číslo prvku ve sloučenině - popíše princip výroby surového železa a oceli - vysvětlí princip koroze a způsob ochrany

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, organická chemie, biochemie, chemické výpočty Kvarta 2 hodiny týdně + 1x za 14 dní 1 hod laboratorní práce Školní tabule, interaktivní

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Přesahy, poznámky

Více

Chemie - 8. ročník (RvTv)

Chemie - 8. ročník (RvTv) Chemie - 8. ročník (RvTv) Školní výstupy Učivo Vztahy charakterizuje chemii jako jednu z přírodních věd, rozlišuje a definuje jednotlivé chemické obory, rozlišuje látky a tělesa analyzuje fyzikální a chemické

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE Vyučovací předmět: CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět chemie umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, organická chemie, biochemie, chemické výpočty Kvarta 2 hodiny týdně + 1x za 14 dní 1 hod laboratorní práce Školní tabule, interaktivní

Více

Chemie. Charakteristika předmětu

Chemie. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Chemie Chemie Charakteristika předmětu Chemie je zahrnuta do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Chemie je vyučována v 8. a 9. ročníku s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Převáţná část

Více

3. ročník Vzdělávací obor - Člověk a příroda

3. ročník Vzdělávací obor - Člověk a příroda Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium Vyučovací předmět - Chemie 3. ročník Vzdělávací obor - Člověk a příroda Očekávané

Více

Příloha č. 21 CHEMIE

Příloha č. 21 CHEMIE Příloha č. CHEMIE Úvod Vstupní motivace do studia chemie, proč se učíme chemii Dokáže rozlišit známé látky a zhodnotit jejich rizikovost. Určí společné a rozdílné vlastnosti látek, pracuje bezpečně s vybranými

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.6. Člověk a příroda Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu chemie (8. a 9. ročník), fyzika, přírodopis, zeměpis (6. až 9. ročník). Charakteristika výuky: Žáci poznávají

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 25. 7. 2002, č. j. 23 852/2002-23 s platností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem Učební osnova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Rozliší látky podle skupenství, rozpustnosti, hustoty, el.vodivosti. Vlastnosti látek-skupenství, rozpustnost, hustota, el.

Rozliší látky podle skupenství, rozpustnosti, hustoty, el.vodivosti. Vlastnosti látek-skupenství, rozpustnost, hustota, el. PŘEDMĚT Chemie Ročník 8. Výstup Ročníkový výstup Učivo Související PT 1.Určí společné a rozdílné vlastnosti látek. 1p rozliší společné a rozdílné vlastnosti látek 2. Pracuje bezpečně s vybranými dostupnými

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 2 Chemie Časová dotace 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika: Vyučovací předmět chemie vede k poznávání chemických

Více

Chemie. 8. ročník. Úvod do chemie. historie a význam chemie

Chemie. 8. ročník. Úvod do chemie. historie a význam chemie list 1 / 5 Ch časová dotace: 2 hod / týden Chemie 8. ročník Úvod do chemie historie a význam chemie Pozorování, pokus a bezpečnost práce CH 9 1 01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

Chemie - tercie. chemickou reakci zapíše chemickou rovnicí. veličin. sloučeninu

Chemie - tercie. chemickou reakci zapíše chemickou rovnicí. veličin. sloučeninu - Chemie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo názvosloví

Více

Chemie Ch3 volitelný předmět pro 4. ročník

Chemie Ch3 volitelný předmět pro 4. ročník Chemie Ch3 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a vazby

Více

Předmět: Chemie Ročník: 8.

Předmět: Chemie Ročník: 8. Předmět: Chemie Ročník: 8. Očekávané výstupy 1. POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Určí společné a rozdílné vlastnosti látek Pracuje bezpečně s vybranými dostupnými

Více

Chemie nižší gymnázium

Chemie nižší gymnázium Chemie nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Chemie vychází z obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Tento předmět zasahuje také do vzdělávacích oblastí Člověk

Více

Chemie - Sexta, 2. ročník

Chemie - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Chemie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Chemie 9. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Chemie 9. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo CH9101 určí společné a rozdílné vlastnosti látek CH9102 CH9103

Více

Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník. Schéma témat profilové části maturitní zkoušky z předmětu CHEMIE

Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník. Schéma témat profilové části maturitní zkoušky z předmětu CHEMIE Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník Schéma témat profilové části maturitní zkoušky z předmětu CHEMIE Součástí každého tématu jsou úlohy z názvosloví chemických sloučenin a chemických výpočtů. 1. Stavba

Více

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu: Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět chemie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Základní chemické pojmy

Základní chemické pojmy MZ CHEMIE 2015 MO 1 Základní chemické pojmy Atom, molekula, prvek, protonové číslo. Sloučenina, chemicky čistá látka, směs, dělení směsí. Relativní atomová hmotnost, molekulová hmotnost, atomová hmotnostní

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE. Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva

MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE. Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva 1. Stavba atomu Modely atomu. Stavba atomového jádra, protonové a nukleonové číslo, izotop, izobar, nuklid, stabilita atomového jádra,

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Školní rok 0/03, 03/04 Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Počet hodin pro kapitolu Úvod

Více

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4.

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. Vyučovací předmět - Chemie Vzdělávací obor - Člověk a příroda Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. ročník - seminář

Více

Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky F 6

Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky F 6 VZDĚLÁVACÍ BLAT: Vzdělávací obor: tupeň: Ročník: Člověk a příroda Chemie 2. 8. čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky Úvod do učiva chemie, bezpečnost práce F 6 osvojí si zásady

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a příroda. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a příroda. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti Základní prioritou každé oblasti přírodovědného poznávání je odkrývat metodami vědeckého výzkumu zákonitosti, jimiž se řídí přírodní

Více

5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: KVARTA

5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: KVARTA 5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: KVARTA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Deriváty uhlovodíků Deriváty uhlovodíků - úvod Halogenderiváty

Více

CHEMIE. Charakteristika vyučovacího předmětu:

CHEMIE. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1 z 16 Osmileté gymnázium CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Vyučovací předmět chemie vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie a dále z tematického

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8.

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Pozorování, pokus a bezpečnost práce - určí společné a rozdílné vlastnosti látek - žák dokáže vysvětlit, co chemie zkoumá

Více

CHEMIE. Oddíl E učební osnovy XII.1.A

CHEMIE. Oddíl E učební osnovy XII.1.A CHEMIE Oddíl E učební osnovy XII.1.A Charakteristika předmětu: CHEMIE v nižším stupni osmiletého studia Obsah předmětu Chemie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Umožňuje poznávat přírodu

Více

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP. očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 3. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1. 1. Látky přírodní nebo syntetické

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE

ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE 253 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace - - - - - - - - 2 1+1 Povinnost - -

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 8. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová POZOROVÁNÍ, POKUS, BEZPEČNOST PRÁCE určí společné a rozdílné vlastnosti látek orientuje se v chemické laboratoři

Více

Vzdělávací obor: Člověk a příroda CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vzdělávací obor: Člověk a příroda CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie CHEMIE CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Chemie směřuje k podchycení

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný Chemické reakce II. Žák: používá s porozuměním pojmy oxidace, red. vysvětlí podstatu výroby kovů z rud nakreslí schéma elektrolýzy a galvanického článku, porovná oba děje, uvede příklady

Více

5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda 5.5.2 Chemie

5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda 5.5.2 Chemie 5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda 5.5.2 Chemie Ročník 4. Hodinová dotace Chemie 2 2 0 0 Vyučovací předmět chemie vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Chemie RVP G a je koncipován jako samostatný

Více

5.10. CHEMIE. 3. ročník / septima. 2. ročník / sexta

5.10. CHEMIE. 3. ročník / septima. 2. ročník / sexta 5.10. CHEMIE 5.10.1 Charakteristika předmětu A. Obsahové vymezení Vyučovací p edmět chemie vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a p íroda (stanovené RVPGV), vzdělávacího oboru Chemie a dále z tematického

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: SEKUNDA Redoxní reakce Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Oxidace, redukce Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) rozliší výchozí látky a produkty

Více

Chemie - 8. ročník (RvMP)

Chemie - 8. ročník (RvMP) Chemie - 8. ročník (RvMP) Školní výstupy Učivo Vztahy charakterizuje chemii jako jednu z přírodních věd, rozlišuje a definuje jednotlivé chemické obory, rozlišuje látky a tělesa analyzuje fyzikální a chemické

Více

Vyučovací předmět: chemie. Ročník: 1. ročník + kvinta

Vyučovací předmět: chemie. Ročník: 1. ročník + kvinta Vyučovací předmět: chemie Ročník: 1. ročník + kvinta Očekávaný výstup žák Školní výstup žák Učivo OBECNÁ CHEMIE využívá odbornou terminologii při popisu látek a vysvětlování chemických dějů provádí chemické

Více

Chemie. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 8. 9. ročníku

Chemie. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 8. 9. ročníku Chemie Samostatný předmět v 8. a 9. ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně. Navazuje na učivo předmětů prvouka a přírodověda. Předmět chemie je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk

Více

Látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost

Látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost - zná zásady bezpečné práce v laboratoři, poskytne první pomoc a přivolá pomoc při úrazech - dokáže poznat a pojmenovat chemické nádobí - pozná skupenství a jejich přeměny - porovná společné a rozdílné

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Chemie ukázka chemického skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce práce s dostupnými a běžně používanými látkami (směsmi). Na základě piktogramů žák posoudí nebezpečnost

Více

1. Učební osnovy Člověk a příroda. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy Člověk a příroda. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti Základní prioritou každé oblasti přírodovědného poznávání je odkrývat metodami vědeckého výzkumu zákonitosti, jimiž se řídí přírodní

Více

II 09 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Chemie (CH)

II 09 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Chemie (CH) II 09 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Chemie (CH) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět chemie se zabývá systémově poznáním přírody, chápáním důležitosti udržování

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-M-2/1-6 Délka modulu 66 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí teoretické

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8. Žák : 1.Pozorování, pokus, bezpečnost Zhodnotí význam chemie pro člověka Dokáže vysvětlit,co chemie zkoumá, jaké metody Chemie jako

Více

Chemie - 5. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Chemie - 5. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP. očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 5. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.2., 2.1., 2.2., 2.4., 3.3. 1. Přeměny chemických soustav chemická

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

1. Učební osnovy Člověk a příroda. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy Člověk a příroda. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti Základní prioritou každé oblasti přírodovědného poznávání je odkrývat metodami vědeckého výzkumu zákonitosti, jimiž se řídí přírodní

Více

Předmět Chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku. Časová dotace: 2 hodiny týdně pro každý ročník, celkem tedy 4 hodiny.

Předmět Chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku. Časová dotace: 2 hodiny týdně pro každý ročník, celkem tedy 4 hodiny. 5.6.2 Chemie Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovaný předmět Chemie patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Svým charakterem umožňuje žákům hlouběji porozumět

Více

4. ročník - seminář Vzdělávací obor - Člověk a příroda

4. ročník - seminář Vzdělávací obor - Člověk a příroda Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium Vyučovací předmět - Chemie 4. ročník - seminář Vzdělávací obor - Člověk a příroda

Více

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.10.1036 Klíčová aktivita: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Digitální učební materiály Autor:

Více

1 Výuka biochemie na středních školách

1 Výuka biochemie na středních školách 1 Výuka biochemie na středních školách V souladu s novými principy kurikulární politiky, zformulovanými v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize) (2) a zakotvenými v Zákoně o předškolním,

Více

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech chemické nádobí látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost

bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech chemické nádobí látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech EV voda, ovzduší (Základní podmínky života) - zná zásady bezpečné práce v laboratoři, poskytne a přivolá první pomoc při úrazech - dokáže poznat a pojmenovat

Více