Chemie - 8. ročník (RvMP)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chemie - 8. ročník (RvMP)"

Transkript

1 Chemie - 8. ročník (RvMP) Školní výstupy Učivo Vztahy charakterizuje chemii jako jednu z přírodních věd, rozlišuje a definuje jednotlivé chemické obory, rozlišuje látky a tělesa analyzuje fyzikální a chemické vlastnosti látek a umí mezi vlastnostmi vymezit rozdíly reprodukuje základní pravidla bezpečnosti práce s chemickými látkami a poukazuje na základní problémy spojené s jejich používáním v chemické laboratoři rozpozná u běžně známých dějů, kde dochází k chemickým přeměnám a uvede pár příkladů z běžného života rozlišuje homogenní a heterogenní směsi a čisté látky používá tyto pojmy, suspense, emulse, aerosol, pěna, dým, mlha a rozčleňuje je definuje termíny koncentrovanější, zředěnější, nasycený a nenasycený roztok vysvětlí pojem hydrosféra a definuje její jednotlivé složky charakterizuje jednotlivé typy vod (destilovaná, měkká, tvrdá, minerální, pitná, užitková, slaná, sladká) objasní pojem trvalá a přechodná tvrdost vody a posoudí jednotlivé způsoby jejího odstranění používá pojem atmosféra, uvede její složení a objasní její význam pro život na zemi vysvětlí pojem slitina a uvede příklady slitin a jejich použití (bronz, mosaz, dural, pájky ) vysvětlí princip usazování, filtrace, sublimace, extrakce, chromatografie, destilace, krystalizace vypočítá hmotnostní zlomek a hmotnostní procento složek v roztoku samostatně provede sublimaci, destilaci, krystalizaci, filtraci ve školních podmínkách popíše složení atomu (jádro, obal, protony, elektrony a neutrony) Úvod do studia chemie, chemické disciplíny Fyzikální a chemické vlastnosti látek F (vlastnosti látek) Bezpečnost práce v laboratoři Chemická reakce a chemické rovnice Směsi Heterogenní směsi Homogenní směsi (roztoky) Hydrosféra Voda Tvrdá voda Atmosféra Kovy, slitiny a jejich použití Dělení směsí a praktický život Hmotnostní zlomek Praktické dělení směsí (laboratorní práce) Stavba atomu (protony, neutrony, elektrony) Laboratorní práce: Bezpečnost práce v laboratoři, první pomoc, seznámení s laboratorními pomůckami a nádobím M (procenta, úměra, trojčlenka) Z (hydrosféra) PT - EV (základní podmínky života) Z (hydrosféra) PT - EV (základní podmínky života) Z (atmosféra) PT - EV (základní podmínky života) M (procenta, úměra, trojčlenka) Laboratorní práce: Sublimace, filtrace, destilace, krystalizace F (stavba atomu)

2 vysvětlí pojmy protonové a nukleonové číslo a užívá je k určení prvku a počtu protonů a elektronů používá pojmy izotop a nuklid a uvede nějaké příklady specifikuje pojem přirozená a umělá radioaktivita, orientuje se v problematice využití jaderné energie, zhodnotí klady a zápory jejího využití rozlišuje význam pojmů kationt a aniont a popíše jejich vznik provede rozbor vzniku chemické vazby a posoudí důvody jejího vzniku mezi jednotlivými atomy, používá pojem elektronegativita objasní vznik kovalentní a iontové vazby vysvětlí pojem molekula, ze vzorce určí počet atomů prvků v molekule přiřazuje značky prvkům a naopak ze značek prvků uvádí jejich názvy diskutuje nad vlastnosti nejdůležitějších prvků a registruje jejich hlavní sloučeniny a orientuje se v jejich používání v každodenním životě orientuje se v periodické tabulce chemických prvků a zná periodický zákon provede jednoduchou chemickou reakci v baňce nebo ve zkumavce rozlišuje výchozí látky a produkty reakce Protonové a nukleonové číslo Izotopy a nuklidy Radioaktivita Ionty (kationty a anionty), jejich vznik Chemická vazba a její vznik Typy chemické vazby (kovalentní a iontová) Molekula Chemické prvky Vlastnosti a použití důležitých prvků Periodická tabulka a orientace v ní Chemické reakce a faktory ovlivňující její průběh Výchozí látky a produkty reakce zapíše jednoduché chemické rovnice Chemická rovnice a pravidla jejího zápisu aplikuje zákon zachování hmotnosti na chemické reakce používá veličinu látkové množství a jednotku mol vypočítá molární hmotnost sloučenin z relativních atomových hmotností řeší jednoduché chemické výpočty z chemických rovnic vypočítá látkovou koncentraci charakterizuje pojmy katalyzátor a inhibitor a uvede jejich použití v reálném životě zapisuje a odvozuje z názvů sloučenin jejich vzorce a naopak ze vzorců tvoří jejich názvy Zákon zachování hmotnosti a vyčíslování chemických rovnic Látkové množství jako základní chemická veličina, Avogadrova konstanta Relativní molekulová a atomová hmotnost, molární hmotnost Výpočty z chemických rovnic Látková (molární) koncentrace F (stavba atomu) F (stavba atomu) F (radioaktivita) PT - EV (vztah člověka k prostředí)) F (částicové složení látek) Laboratorní práce: Příprava kyslíku, vodíku Laboratorní práce: Příprava a důkaz oxidu uhličitého F (základní fyzikální zákony) M (procenta, úměra, trojčlenka, poměry) Faktory ovlivňující chemickou reakci Laboratorní práce: Katalytický rozklad peroxidu vodíku Oxidy, halogenidy a sulfidy Laboratorní práce: Příprava a ukázka různých oxidů, sulfidů a halogenidů

3 určuje oxidační číslo prvků ve sloučeninách a přiřazuje oxidační číslo jednotlivým atomům prvků ve sloučeninách popisuje vlastnosti nejdůležitějších sloučenin a uvede jejich praktické použití zapíše iontový zápis vybraných srážecích reakcí rozlišuje kyslíkaté a bezkyslíkaté kyseliny a zapisuje jejich vzorce vysvětlí co je to kyselina a objasní a popíše její chování ve vodném prostředí vymezí nejdůležitější kyseliny a porovná jejich použití v chemickém průmyslu zapisuje vzorce hydroxidů a vysvětlí co to hydroxid je a jak se chová ve vodném prostředí vymezí nejdůležitější hydroxidy a objasní jejich použití provede rozbor pojmu ph a experimentálně navrhne způsoby jeho změření poskytne první pomoc pří zasažení pokožky, očí, trávicí soustavy kyselinou nebo hydroxidem rozeznává neutralizaci mezi ostatními chemickými reakcemi a umí ji zapsat chemickou rovnicí experimentálně provede a rovnicí zapíše neutralizace známých kyselin a hydroxidů uvede příklady důležitých solí a objasní jejich praktické využití uvede příklady důležitých hydrogensolí a hydrátů solí a objasní jejich praktické využití Oxidační číslo Důležité oxidy, halogenidy a sulfidy, jejich vlastnosti a použití Iontový zápis chemické reakce (srážecí reakce) Kyseliny Ionizace kyselin Důležité kyseliny, vlastnosti, použití, příprava Laboratorní práce: Příprava některých nerozpustných hydroxidů Laboratorní práce: Seznámení s kyselinou sírovou, dusičnou, chlorovodíkovou a fosforečnou Důležité hydroxidy, vlastnosti, použití Laboratorní práce: Příprava a důkaz hydroxidu amonného Důležité hydroxidy, jejich příprava Kyselé a zásadité roztoky, ph a jeho měření Zásady první pomoci v chemické laboratoři Soli a jejich příprava Neutralizace Důležité soli, vlastnosti, použití a jejich příprava Hydrogen soli a hydráty solí Laboratorní práce: Seznámení s hydroxidem sodným, draselným a vápenatým Laboratorní práce: Určování ph neznámých roztoků P (zásady první pomoci) Laboratorní práce: Neutralizace Chemie - 9. Ročník (RvMP)

4 Školní výstupy Učivo Vztahy charakterizuje oxidačně redukční rovnice a umí zapsat jejich rovnice vyjmenuje základní oxidační a redukční činidla a objasní jejich použití v praxi rozlišuje prvky v řadě reaktivity a vyjmenuje ušlechtilé a neušlechtilé kovy, reprodukuje uvedené reakce kyseliny s kovem a zapíše tyto reakce chemickou rovnicí objasní princip výroby surového železa a oceli, tyto procesy popíše chemickými rovnicemi analyzuje princip elektrolýzy a vysvětlí její praktické využití při výrobě jednotlivých látek objasní princip pokovování a objasni jeho použití v metalurgii demonstruje a načrtne činnost galvanického článku a olověného akumulátoru, poukáže na problémy spojené s likvidací baterií a akumulátorů definuje pojem organická chemie a charakterizuje organickou chemii jako samostatnou větev chemie vysvětlí, co jsou uhlovodíky, provede jejich rozdělení a popíše základní představitele jednotlivých skupin, nakreslí jejich vzorce různými způsoby poukáže na využití fosilních paliv jako zdroj energie a jako zdroj mnoha organických i anorganických látek, poukáže na negativní vlivy použití fosilních paliv jako zdroje energie klasifikuje deriváty uhlovodíků do jednotlivých skupin a tyto skupiny charakterizuje popíše jednotlivé zástupce halogenderivátů, zapíše jejich chemické vzorce a zhodnotí klady a zápory jejich použití v praxi, orientuje se v problematice freonů a analyzuje jejich vliv na životní prostředí popíše jednotlivé zástupce alkoholů, zapíše jejich chemické vzorce a zhodnotí jejich použití v praxi, orientuje se v problematice alkoholismu a zhodnotí jeho záporný vliv na lidský organismus Oxidačně redukční rovnice Oxidační a redukční činidla Řada reaktivity kovů Výroba kovů (železa) Elektrolýza Galvanické pokovování Chemická reakce jako zdroj elektrické energie Organická chemie Uhlovodíky (alkany, alkeny, alkiny, dieny, cykloalkany, areny) Fosilní paliva (ropa, zemní plyn, hnědé a černé uhlí) Deriváty uhlovodíků Halogenderiváty a freony Alkoholy (methanol, ethanol, glykol, glycerol) vyjmenuje jednotlivé zástupce fenolů, Fenoly (fenol, naftol) Laboratorní práce: Reakce kyselin s různými zástupci kovů (řada reaktivity kovů) Laboratorní práce: Elektrolýza Laboratorní práce: Galvanické pokovování Laboratorní práce: Daniellův galvanický článek Laboratorní práce: Důkaz uhlíku a vodíku v organické sloučenině Laboratorní práce: Seznámení s nejdůležitějšími uhlovodíky a jejich vlastnostmi P (problematika ozónu a UV záření) P (fermentace kvasinky) Laboratorní práce: Příprava ethanolu

5 zapíše jejich chemické vzorce a poukáže na jejich použití v praxi uvede jednotlivé zástupce aldehydů, zapíše jejich chemické vzorce a posoudí jejich použití v praxi popíše jednotlivé zástupce ketonů, zapíše jejich chemické vzorce a poukáže na jejich použití v praxi vybere hlavní zástupce karboxylových kyselin, zapíše jejich chemické vzorce a objasní jejich použití v praxi objasní princip vzniku esterů, zapíše chemickou rovnicí a vyjmenuje základní představitele a uvede jejich praktické použití, objasní pojem esterifikace charakterizuje tuto chemickou vědní disciplínu zhodnotí význam cukrů pro život, provede jejich rozdělení a definuje jednotlivé skupiny, popíše princip fotosynthesy jako nejdůležitějšího děje naší planety) objasní význam tuků pro život, provede jejich rozdělení a definuje jednotlivé skupiny (tuky, vosky, oleje) posoudí význam bílkovin pro život, jako nejdůležitější složky potravy diskutuje nad problematikou zdravé výživy, objasní význam těchto látek pro život a poukáže na jejich vliv na zdravý vývoj jedince shrne význam nukleových kyselin jako základ genetické výbavy člověka charakterizuje výrobu polymerů, poukáže na výhody a nevýhody používání těchto látek, vyjmenuje základní zástupce a popíše jejich použití zařadí a rozčlení chemické látky do skupin podle jejich nebezpečnosti na zdraví člověka a klasifikuje základní představitele jednotlivých skupin, orientuje se v problematice používání pesticidů, objasní klady a zápory použití těchto látek, rozdělí tyto látky do jednotlivých skupin podle jejich použitelnosti (herbicidy, fungicidy, insekticidy, moluskocidy ) vyzná se v problematice léčiv, vyjmenuje jednotlivé kategorie léčiv a uvede nejběžnější zástupce a jejich použití, objasní klady a zápory Aldehydy (acetaldehyd, formaldehyd) Ketony (aceton) Karboxylové kyseliny (kyselina mravenčí a octová) Deriváty karboxylových kyselin (estery, aminokyseliny) Biochemie Cukry (sacharidy-glukosa, fruktosa, sacharosa, škrob, glykogen, celulosa) Laboratorní práce: Neutralizace Laboratorní práce: Příprava esterů P (biochemie) P (biochemie fotosyntéza) Laboratorní práce: Důkaz sacharidů Tuky (lipidy a vyšší mastné kyseliny) P (tuky a zdravá výživa) Bílkoviny (proteiny) Enzymy, vitamíny, hormony Nukleové kyseliny Laboratorní práce: Výroba mýdla P (význam bílkovin na život člověka) Laboratorní práce: Důkaz bílkovin P (vitaminy, endokrinní soustava, trávicí soustava) P (genetika) Polymery (plasty a syntetická vlákna) Laboratorní práce: Příprava plastů Toxické látky a alkaloidy (drogová problematika) Pesticidy Léčiva P (léčivé a jedovaté rostliny) PT - OSV (psychohygiena) P (ochrana přírody) P (biologie člověka) PT - OSV (psychohygiena

6 používání léčiv

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18.

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18. 5.18. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Chemie Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Chemie je důležitou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět chemie je vyučován jako samostatný předmět. v 8. a 9. ročníku.

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE

ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE 253 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace - - - - - - - - 2 1+1 Povinnost - -

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 CHEMIE Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Člověk a příroda Chemie

Člověk a příroda Chemie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Chemie Charakteristika předmětu V předmětu Chemie je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - oboru chemie. Předmět Chemie se zaměřuje

Více

5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS

5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 1 5.6.1 FYZIKA 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací

Více

14. Učební osnovy FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS

14. Učební osnovy FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 14. Učební osnovy FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 1 FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),

Více

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. 7. 8. 9. Český jazyk a 5 5 5 5 Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk 1 1 1 1. Matematika 5+1 4+1 5 5

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. 7. 8. 9. Český jazyk a 5 5 5 5 Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk 1 1 1 1. Matematika 5+1 4+1 5 5 UČEBNÍ PLÁN 2. STUPNĚ - MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. 7. 8. 9. Český jazyk a 5 5 5 5 Jazyk a jazyková komunikace literatura Cizí jazyk 1 1 1 1 Matematika a její aplikace Informační

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

Malá chemická olympiáda

Malá chemická olympiáda Malá chemická olympiáda Soubor textů pro přípravu na soutěž žáků Malou chemickou olympiádu. Příručka byla zpracována v rámci projektu Moderně a tvořivě implementace školního vzdělávacího programu s využitím

Více

Studijní program pro 9.ročník ISB

Studijní program pro 9.ročník ISB Výukové cíle obsažené v tomto dokumentu byly vytvořeny na základě osnov IGSCE, které jsou dostupné na www.cie.org.uk. Studijní program pro 9.ročník ISB Verze 1.1 1 Angličtina Čtení Základní dovednosti

Více

Školní rok 2006/2007 TÉMATICKÉ PLÁNY CHEMIE

Školní rok 2006/2007 TÉMATICKÉ PLÁNY CHEMIE TÉMATICKÉ PLÁNY CHEMIE Tématický plán chemie pro sextu (2, 5 + 0, 5 hodin) 8-letého, 3. ročník (3 + 1) 4-letého a 5. ročník (3 + 1 hodin) 6-letého gymnázia 1. Opakování uhlovodíků září 2. Halogenderiváty

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD (fyzika, chemie a ekologie) varianta B pro studijní obory SOŠ a SOU s menšími nároky na fyzikální vzdělávání a

Více

Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky).

Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky). Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky). Vyhledávání informací z matematiky k dovednosti užívat vztahy mezi

Více

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě.

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě. UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Chemie Organická a biochemická část. Třída: 9. Organická chemie...2. Uhlovodíky...3. Paliva... 12. Deriváty uhlovodíků...9. Přírodní látky...

Chemie Organická a biochemická část. Třída: 9. Organická chemie...2. Uhlovodíky...3. Paliva... 12. Deriváty uhlovodíků...9. Přírodní látky... Pozn. Šedě označené texty jsou pouze doplňkové a zajímavosti Pokud je v textu a nejedná se o chemickou reakci, čtěte jako: z toho plyne, to vede k, díky tomu hemie rganická a biochemická část Autor: Mgr.

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

Toxické látky v potravinách

Toxické látky v potravinách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Toxické látky v potravinách Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.. Vypracovala: Bc. Vendula Havlenová Prohlašuji,

Více

CHEMIE CHI0D11C0T01. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

CHEMIE CHI0D11C0T01. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! CHEMIE DIDAKTICKÝ TEST CHI0D11C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST Maximální bodové hodnocení: 78 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 33 úloh. Časový limit pro

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

Toxikologie a ekologie

Toxikologie a ekologie Toxikologie a ekologie Semestr: 1. Zajištuje ústav: organické technologie, organické chemie, chemie ochrany prostredí 2/0 z, Zk 1. Definice toxikologie a vymezení základních pojmu. 2. Klasifikace jedu

Více

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie SPŠ KARVINÁ Monitorování vod Texty pro obor Průmyslová ekologie Anotace Skripta jsou souborem základních textů o monitoringu vod pro středoškolské studenty. Popisují látkové složení vod, odběry vzorků

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Opakovací test

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více