Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE"

Transkript

1 Vyučovací předmět: CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět chemie umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost chemických poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Předmět rozvíjí především dovednosti objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných chemických jevů. Žáci se učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a řešit teoretické nebo praktické. Učí se zkoumat změny probíhající v přírodě, odhalují příčiny a následky ovlivňování místních i globálních ekosystémů a využívat své poznání ve prospěch ochrany. Vzdělávání v předmětu chemie směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor, vede k základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů, učí řešit a správně jednat v praktických situacích, vysvětlovat a zdůvodňovat chemické jevy, využívat poznatky k rozvíjení odpovědných občanských postojů, získávat a upevňovat dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a poskytnout první pomoc při úrazech s nebezpečnými chemickými látkami. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení vede žáky k systematickému pozorování jako základní formě zjišťování chem. vlastností látek, jejich přeměn a podmínek, za kterých tyto přeměny nastávají, k jejich popisu, hledání souvislostí mezi jevy a jejich vysvětlení vede žáky ke správnému používání chemických termínů, symbolů a značek k samostatnému pozorování, experimentování a porovnávání získaných informací dává žákům možnost samostatně či ve skupinách formulovat závěry na základě pozorování a pokusů Kompetence k řešení problémů předkládá problémové situace související s učivem chemie umožňuje obhajovat rozhodnutí žáků dává žákům možnost volit různé způsoby řešení vede žáky k promýšlení pracovních postupů praktických cvičení vede žáky k nacházení příkladů chemických dějů a jevů z běžné praxe, k vysvětlování jejich chemické podstaty klade důraz na aplikaci poznatků v praxi Kompetence komunikativní vede žáky ke správnému užívání chemických symbolů a značek podněcuje žáky k argumentaci umožňuje prezentaci práce žáků, žáci mají možnost sami zhodnotit výsledky své práce a reagovat na hodnocení ostatních, argumentovat, přijmout kritiku zadává skupinovou práci, která je založena na komunikaci mezi žáky, na diskusi, respektování názorů druhých Kompetence sociální a personální využívá skupinového vyučování, vede žáky ke spolupráci při řešení problémů navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti podněcuje žáky ke smysluplné diskusi vytváří situace, při kterých se žáci učí respektovat názory druhých Kompetence občanské společně s žáky respektuje pravidla pro práci s chemickými látkami a laboratorní řád vyžaduje dodržování pravidel slušného chování předkládá situace, ve kterých se žáci učí chápat základní ekologické souvislosti a environmentální a respektovat požadavky na kvalitu vede žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích (přivolání pomoci, poskytnutí první pomoci) Kompetence pracovní vede žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení vyžaduje dodržování vymezených pravidel a povinností z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých a ochrany zadává úkoly tak, aby žáci byli schopni využít poznatků v běžné praxi 79

2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 8. ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO CHEMIE PRŮŘEZOVÁ rozliší fyzikální tělesa a látky rozpozná u běžně známých jevů, zda dochází k přeměnám látek popíše zásady bezpečné práce v chemické učebně a řídí se jimi porovná společné a rozdílné vlastnosti látek nalezne v tabulkách (u vybraných látek) hodnoty hustoty, teploty tání, teploty varu popíše zásady bezpečné práce v chemické učebně a řídí se jimi poskytne a přivolá první pomoc při úrazu, zná tel. číslo záchranné služby rozliší různorodé a stejnorodé směsi a uvádí jejich příklady z běžného života aplikuje správně pojmy: rozpuštěná látka, rozpouštědlo, koncentrovanější a zředěnější roztok vypočítá složení roztoků vysvětlí princip, postup a užití v praxi metody oddělování složek směsí (usazování, filtrace, destilace, krystalizace, sublimace) provede filtraci a destilaci ve školních podmínkách uvede základní vlastnosti vody a její využití v praxi rozdělí vody dle obsahu minerálů a dle obsahu nečistot popíše složení vzduchu uvede příklady znečišťování vzduchu a navrhne příklady, jak ho omezovat uvede příklady (z praxe) dokazující, že látky se skládají z pohybujících se částic používá pojmy atom, molekula ve správných souvislostech popíše složení atomu a vznik kationtu a aniontu z neutrálních atomů používá značky a české názvy vybraných prvků pracuje s PSP, vyhledá v nich požadované informace rozdělí kovy a nekovy, uvede příklady jejich vlastností a praktického využití chápe rozdíl mezi prvkem a sloučeninou vysvětlí pojem elektronegativita, zjistí typ chemické vazby podle elektronegativity rozumí symbolům v chemické rovnici zapíše a vyčíslí jednoduché chemické rovnice, dokáže je správně přečíst aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi (teplota, velikost povrchu, koncentrace, druh látky) ÚVOD DO CHEMIE: látky a tělesa chemické děje BEZPEČNOST PŘI EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOSTI VLASTNOSTI LÁTEK: vlastnosti změny skupenství BEZPEČNOST PŘI EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOSTI zásady bezpečné práce v učebně chemie první pomoc při úrazu (poleptání, pořezání, popálení) SMĚSI: různorodé a stejnorodé směsi složení roztoků hmotnostní zlomek ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ: usazování, filtrace, destilace, krystalizace, sublimace VODA : voda druhy a význam vod VZDUCH: vzduch složení, vlastnosti, čistota ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK: molekuly, atomy stavba atomu ionty, vznik kationtů a aniontů CHEMICKÉ PRVKY A PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ: chemické prvky protonové číslo kovy nekovy CHEMICKÉ SLOUČENINY: chemická vazba CHEMICKÉ REAKCE, CHEMICKÉ ROVNICE: chemický děj chemické reakce vlivy na rychlost chemických reakcí TÉMATA seberegulace a sebeorganizace, kooperace kooperace, komunikace aktivity a 80

3 porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, halogenidů, kyselin a hydroxidů zapíše z názvů vzorce oxidů, halogenidů, kyselin a hydroxidů a naopak ze vzorců jejich názvy posoudí vliv kyselých dešťů na ŽP zná bezpečnostní zásady při práci s kyselinami a hydroxidy orientuje se na stupnici ph, rozdělí rozmezí ph kyselin a zásad prakticky rozliší kyselé a zásadité roztoky pomocí indikátorů ph popíše reaktanty a produkty neutralizace obecně zapíše z názvu vybraných solí vzorec a naopak vysvětlí příklady použití solí z praxe OXIDY: HALOGENIDY: KYSELINY: HYDROXIDY: ph, INDIKÁTORY ph: kyselost a zásaditost roztoků NEUTRALIZACE, SOLI: neutralizace vlastnosti a použití solí názvosloví solí, lidské aktivity a OSV - komunikace kooperace, mezilidské vztahy aktivity a 81

4 9. ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA objasní pojmy oxidace a redukce, redoxní reakce popíše princip výroby surového železa rozliší podstatu galvanických článků a elektrolýzy a uvede příklady jejich praktického využití uvede způsoby ochrany kovových výrobků před korozí porovná obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie uvede příklady fosilních a průmyslově vyráběných paliv, popíše jejich vznik, vlastnosti a zhodnotí jejich využívání z ekologického hlediska, posoudí vliv produktů spalování na ŽP REDOXNÍ REAKCE: oxidace a redukce výroba surového železa a oceli elektrolýza galvanický článek koroze ENERGIE A CHEMICKÁ REAKCE: exotermické a endotermické reakce obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie fosilní paliva aktivity a ŽP rozliší anorganické a organické sloučeniny zařadí uhlovodíky do skupin dle vazeb odvodí vzorec, význam a užití některých uhlovodíků zobecní zásady bezpečnosti při práci s org. rozpouštědly rozpozná uhlovodíkový zbytek a charakteristickou skupinu na příkladech vzorců známých uhlovodíků zařadí derivát podle charakteristické skupiny posoudí význam freonů zapíše vzorce některých derivátů uhlovodíků, uvede jejich vlastnosti a využití v praxi vysvětlí podstatu alkoholového kvašení, působení metanolu a etanolu na člověka z hlediska jeho zdraví charakterizuje sacharidy, tuky, bílkoviny, uvede jejich vlastnosti, zdroje, rozdělení a význam ve výživě vysvětlí význam biokatalyzátorů rozpozná plasty a syntetická vlákna od dalších látek, uvede příklady jejich názvů, používaných zkratek, vlastností a použití posoudí vliv používání plastů na ŽP rozliší přírodní a syntetická vlákna a uvede výhody a nevýhody jejich používání zhodnotí široké využití chemických látek v běžném životě člověka uvádí příklady těchto chemických látek a jejich vliv na ŽP a na zdraví člověka UHLOVODÍKY: alkany, alkeny, alkiny, areny průmyslové zpracování ropy DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ: halogenderiváty alkoholy aldehydy, ketony karboxylové kyseliny estery PŘÍRODNÍ LÁTKY: sacharidy tuky bílkoviny biokatalyzátory PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA: CHEMIE V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA: OSV - seberegulace kooperace, rozvoj kooperace, rozvoj seberegulace aktivity a ŽP 82

5 83

Charakteristika vyučovacího předmětu CHEMIE. Časové vymezení předmětu: 8. ročník 1 +1 9. ročník 2 V 8. ročníku byla využita 1 disponibilní hodina.

Charakteristika vyučovacího předmětu CHEMIE. Časové vymezení předmětu: 8. ročník 1 +1 9. ročník 2 V 8. ročníku byla využita 1 disponibilní hodina. Charakteristika vyučovacího předmětu CHEMIE Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Člověk a příroda Chemie Chemie Časové vymezení předmětu: 8. ročník 1 +1 9. ročník 2 V 8. ročníku

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE

ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE 253 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace - - - - - - - - 2 1+1 Povinnost - -

Více

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18.

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18. 5.18. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Chemie Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Chemie je důležitou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 0 0 2 2 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 0 0 2 2 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Výuka je doplňována laboratorními pracemi, které probíhají ve skupinách.

Více

Člověk a příroda Chemie

Člověk a příroda Chemie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Chemie Charakteristika předmětu V předmětu Chemie je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - oboru chemie. Předmět Chemie se zaměřuje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět chemie je vyučován jako samostatný předmět. v 8. a 9. ročníku.

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací

Více

Chemie - 8. ročník (RvMP)

Chemie - 8. ročník (RvMP) Chemie - 8. ročník (RvMP) Školní výstupy Učivo Vztahy charakterizuje chemii jako jednu z přírodních věd, rozlišuje a definuje jednotlivé chemické obory, rozlišuje látky a tělesa analyzuje fyzikální a chemické

Více

5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS

5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 1 5.6.1 FYZIKA 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),

Více

14. Učební osnovy FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS

14. Učební osnovy FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 14. Učební osnovy FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 1 FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),

Více

Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda

Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje v 6. až 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně, obvykle ve specializované učebně

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět :

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Fyzika je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda, oboru fyzika

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.17 Učební osnovy: Biologicko-chemický seminář

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.17 Učební osnovy: Biologicko-chemický seminář Podle těchto učebních osnov se vyučuje od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy Biologicko-chemického semináře koordinovaly PaedDr.Miroslava Krajčová a Mgr. Marie Jelínková. Časová dotace Vyšší gymnázium:

Více

V tomto předmětu si žáci upevňují své dovednosti získané v ostatních předmětech. Nejblíže je předmětu matematika, přírodopis, chemie a zeměpis.

V tomto předmětu si žáci upevňují své dovednosti získané v ostatních předmětech. Nejblíže je předmětu matematika, přírodopis, chemie a zeměpis. FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Předmět Fyzika je vyučován jako samostatný v 6. 9. ročníku. V 6. ročníku je 1 hodina

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 2 2 1+1 Povinnost povinný povinný povinný povinný (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 2 2 1+1 Povinnost povinný povinný povinný povinný (skupina) 242 Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: FYZIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 2 2 1+1 Povinnost povinný povinný

Více

6.20 UČEBNÍ OSNOVY VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

6.20 UČEBNÍ OSNOVY VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ 6.20 UČEBNÍ OSNOVY VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ Ročník 6. 7. 8. 9. Celkem skupin maxim. nabídka Seminář z českého jazyka - 1 1 1 3 Seminář z matematiky 1 1 1 1 4 Sportovní hry 1 1 1 1 4 Výtvarné projekty 1 1 1

Více

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě.

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě. UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

Fyzika nižší gymnázium

Fyzika nižší gymnázium Fyzika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a svět práce. Vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Fyzika a z tematického

Více

4.5. Člověk a příroda

4.5. Člověk a příroda 4.5. Člověk a příroda Vzdělávací oblast člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu

Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a příroda Fyzika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Fyzika je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Fyzika pro

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 1 Fyzika Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 7 hodin. Charakteristika: Fyzika navazuje

Více

Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky).

Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky). Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky). Vyhledávání informací z matematiky k dovednosti užívat vztahy mezi

Více

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vyučovací předmět Fyzikální praktika Charakteristika předmětu Obor, vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Fyzika, jehož součástí je předmět Fyzikální praktika, svým činnostním

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 CHEMIE Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. 7. 8. 9. Český jazyk a 5 5 5 5 Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk 1 1 1 1. Matematika 5+1 4+1 5 5

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. 7. 8. 9. Český jazyk a 5 5 5 5 Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk 1 1 1 1. Matematika 5+1 4+1 5 5 UČEBNÍ PLÁN 2. STUPNĚ - MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. 7. 8. 9. Český jazyk a 5 5 5 5 Jazyk a jazyková komunikace literatura Cizí jazyk 1 1 1 1 Matematika a její aplikace Informační

Více