Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Virtualizace serverů ve středně velkém podniku"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management, Informační technologie a management Vedoucí práce: Ing. Lubomír Jankových, CSc. Praha Duben, 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne Bc. Filip Dlouhý

3 Poděkování Touto cestou bych rád poděkoval Ing. Lubomíru Jankových, CSc. za odbornou spolupráci při realizaci této diplomové práce, za cenné rady a připomínky, za poskytnutou pomoc i za metodické vedení.

4 Anotace Diplomová práce se zabývá virtualizací a clusteringem serverů. Teoretická část je věnována popisu technologií a standardů, které se týkají počítačových sítí, virtualizace a clusterů. Praktickou část představuje návrh na zavedení virtualizace a clusteru serverů ve středně velkém podniku. Tento návrh je v závěru práce zkoumán, zda odpovídá doporučeným postupům dle ITIL v3. Klíčová slova: server, virtualizace, cluster, ITIL Annotation Diploma thesis deals with server virtualization and clustering. The theoretical part describes technology and standards that concerning computer networks, virtualization and clustering. The practical part presents the design of implementation virtualization and cluster in a medium-sized company. This suggestion is studied in the end of the thesis whether it is according to the ITIL v3 procedures. Keywords: server, virtualization, cluster, ITIL

5 Obsah OBSAH... 5 ÚVOD ZÁKLADNÍ POJMY SÍŤ Typy počítačových sítí ISO/OSI model TCP/IP Ethernet SLUŽBY POSKYTOVANÉ SERVERY Active Directory DNS (Domain Name System) server DHCP server HTTP server FTP server Proxy server Microsoft Exchange Server VIRTUALIZACE VIRTUALIZACE SERVERŮ VIRTUALIZACE DESKTOPŮ CLUSTER ANALÝZA SOUČASNÉ SERVEROVÉ INFRASTRUKTURY IT ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI POPIS POČÍTAČOVÉ SÍTĚ SERVERY NÁVRH METRIK VÝSLEDEK ANALÝZY NÁVRH VIRTUALIZACE SERVERŮ NÁVRH HARDWARU NÁVRH SOFTWARU

6 5.3. POPIS TRANSFORMACE SERVEROVÉ INFRASTRUKTURY Příprava a testování Nasazení NÁVRH METODIKY NA KONTROLU ZAVEDENÍ VIRTUALIZACE A CLUSTERU SERVERŮ DLE ITIL V SERVICE STRATEGY (STRATEGIE SLUŽEB) SERVICE DESIGN (NÁVRH SLUŽEB) SERVICE TRANSITION (NASAZENÍ SLUŽEB) SERVICE OPERATION (PROVOZ SLUŽEB) CONTINUAL SERVICE IMPROVEMENT (ZLEPŠOVÁNÍ SLUŽEB) ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

7 Úvod Servery jsou srdcem počítačové sítě každého většího podniku. Poskytují určité služby svým klientům. Neobejdou se bez nich pracovníci, kteří používají výpočetní techniku ke své běžné práci, ani nejvyšší vedení společnosti. Práce serveru začíná hned, jak uživatel zapne počítač. Server (DHCP) přiřadí počítači nastavení síťového adaptéru, aby vůbec mohl v síti komunikovat. Dále při přihlášení uživatele proběhne ověření u řadiče domény. Ten aplikuje na uživatele potřebné zásady skupiny domény jako je připojení síťových disků, tiskáren, možnosti zabezpečení počítače, spouštěcí skripty, nastavení kancelářských aplikací atd. Servery také poskytují provozní služby, jako jsou datové úložiště, pošta, informační systém atd. Na servery jsou kladeny velmi vysoké požadavky. Jednak na výkon a jednak na spolehlivost. Pojmem virtualizace serverů rozumíme provoz serveru jako obraz fyzického serveru v neexistující fyzické podobě. Slouží především ke konsolidaci serverů, kdy dochází ke zmenšení počtu fyzických serverů při zachování počtu oddělených serverových systémů. Jelikož je často vhodné použít pro jednotlivé služby, které server poskytuje, dedikovaný stroj, virtualizace serverů umožňuje provozovat více dedikovaných serverů na menším počtu fyzických serverů. Téma virtualizace serverů jsem zvolil, protože se jedná o zajímavou technologii, která umožňuje zjednodušit správu celé serverové infrastruktury a také snížit náklady na provoz serverů. Nevýhodou použití serverové virtualizace je, že výpadkem fyzického serveru ztratíme všechny virtuální servery, které na fyzickém serveru běží. Tento problém řeší použití clusteru. Cluster umožňuje vytvořit za použití dvou a více fyzických serverů jeden cluster. Cluster obsahuje uzly, které představují fyzické servery. Nastane-li výpadek jednoho serveru (uzlu), jeho služby, které poskytuje, převezme další uzel. Nedojde tedy k výpadku služby. V této diplomové práci se budu zabývat přechodem z fyzické serverové infrastruktury na virtuální infrastrukturu společnosti ELEKTROTRANS a.s., kde pracuji na pozici vedoucího oddělení Správa a údržba IT. Hlavním cílem této práce je vytvořit možný postup, který umožní zvýšit spolehlivost IT služeb, optimalizovat výkon serverové infrastruktury a zároveň také snížit náklady na provoz serverů. Cílem práce je návrh virtualizace serverů a zajištění vysoké dostupnosti služeb pomocí clusteru, přičemž návrh se bude týkat hardwaru, softwaru a postupu. 7

8 Poslední část práce je věnována návrhu metodiky na kontrolu zavedení virtualizace a clusteru dle doporučených postupů ITIL v3, kde budu zkoumat, zda mnou navrhovaný postup je v souladu s touto metodikou. 8

9 1. Základní pojmy 1.1. Síť Typy počítačových sítí Počítačová síť vznikne v okamžiku, kdy jsou propojeny dva a více počítačů tak, aby mohly navzájem sdílet své prostředky. Sdílet se mohou jak hardwarové, tak softwarové prostředky, jako jsou data, zprávy, tiskárny, modemy a jiné. Dnes nejrozšířenější síť používá protokolovou sadu TCP/IP a je založena na technologii Ethernet. Počítačové sítě se dají rozdělit podle řady kritérií. Podle velikosti a umístění [10]: LAN (Local Area Network) - Lokální počítačová síť se vyznačuje tím, že počítače jsou propojeny na menším geografickém území (tedy v rámci firmy, budovy, místnosti, atp.). V rámci LAN se nejvíce používá přepínaný ethernet nebo WiFi (IEEE802.11). Infrastruktura je většinou tvořena metalickými kabely a případně optickou páteří. LAN může být samostatná síť, které propojuje řadu zařízení, ale v dnešní době je většinou propojena do Internetu, tedy WAN sítě. MAN (Metropolitan Area Network) - Síť, která spojuje jednotlivé LAN, ale nepřekračuje hranice města či metropolitní oblasti, se označuje jako metropolitní síť. V rámci MAN se často používá bezdrátové spojení nebo optická vlákna. MAN může být vlastněna jednou organizací, ale většinou se jedná o propojení několika nezávislých objektů. Můžeme mít například několik poboček firmy v jednom městě propojených do MAN sítě. WAN (Wide Area Network) - WAN je komunikační síť, která pokrývá rozsáhlé území, jako je spojení zemí či kontinentů. Obecně můžeme říct, že jednotlivé LAN sítě se propojují přes WAN síť, aby se zajistila komunikace na velké vzdálenosti. Tímto způsobem pracuje Internet jako nejrozsáhlejší a nejznámější WAN. Podle technologie: Ethernet Ethernet je nejvíce zastoupenou technologií při budování lokálních sítí (LAN), ale má velké zastoupení i u větších sítí. Síťová technologie spadá v ISO/OSI modelu do druhé (linkové) vrstvy, ale také do první (fyzické) vrstvy 9

10 a v TCP/IP architektuře je vrstvou síťového rozhraní. Je specifikován normou IEEE Rychlost přenosu u této technologie je až 10Gb/s. WLAN (Wireless LAN) Technologie bezdrátové sítě, kde jako přenosové médium slouží radiové vlny. K připojení k síti slouží přístupový bod, ke kterému se jednotliví klienti připojují. Přenos probíhá v nelicencovaných pásmech 2,4GHz a 5GHz. Technologie je specifikována normou IEEE Rychlosti se pohybují od 11Mb/s u standardu b přes 54Mb/s u ag až po 600Mb/s u n. Token ring - je technologie lokální sítě (LAN), vyvinutá počátkem 80. let 20. století firmou IBM. Byla standardizována jako IEEE Zpočátku byla tato technologie poměrně úspěšná, ale počátkem 90. let byla postupně vytlačována technologií Ethernetu. Principem sítě Token ring je předávání vysílacího práva pomocí speciálního rámce (tzv. tokenu) mezi adaptéry, zapojenými do logického kruhu. Fyzicky je síť zapojena do hvězdicové topologie, ale centrální hub slouží pouze jako spoj pro uzly v sousedních ramenech hvězdy. Řízený způsob přístupu ke sdílenému médiu zajišťuje vyšší robustnost a odolnost sítě při přetížení, než může nabídnout stochastický přístup Ethernetu.[18] Podle topologie [11]: Sběrnice (bus) - byla používána v prvních dobách ethernetu a realizovala se pomocí koaxiálního kabelu a BNC konektorů, na konci musel být vždy terminátor. Všechna zařízení jsou zapojena na společnou sběrnici. Obrázek 1: Sběrnicová topologie sítě [11] Kruh (ring) - V kruhové topologii je každý uzel připojen ke dvěma sousedním a dohromady tvoří kruh. Standardně existuje pouze jedna cesta mezi dvěma uzly. 10

11 Rozšířením je, že komunikace probíhá ve směru i proti směru hodinových ručiček. Používá se pro síťové technologie FDDI a Token Ring. Obrázek 2: Kruhová topologie sítě [11] Hvězda (star) - Hvězda je dnes nejpoužívanější topologie pro ethernet. Je zde centrální prvek, který realizuje propojení zařízení, a do něj jsou připojena jednotlivá zařízení. Jako centrální prvek slouží hub nebo switch. Obrázek 3: Hvězdicová topologie sítě [11] Mřížka (mesh) - V topologii mesh jsou uzly propojeny s více sousedy. Může se jednat o Full Mesh (plnou mřížku), kdy je každý uzel spojený se všemi ostatními, takže může komunikovat s každým přímo a v případě výpadku nějaké linky může jednoduše nalézt cestu. Ale pří více uzlech se jedná o složité a drahé zapojení. 11

12 Nebo se může jednat o Partial Mesh (částečnou mřížku), kdy některé uzly jsou přímo spojeny (point-to-point) s více uzly, ale ne se všemi. Obrázek 4: Topologie Full Mesh [11] ISO/OSI model Referenční ISO/OSI model byl vypracován v roce Jedná se o sadu specifikací, která popisuje síťovou architekturu, aby umožnila síťové propojení různých zařízení. Cílem vytvoření modelu bylo vytvoření standardu, který by umožnil spolehlivou a bezchybnou komunikaci v počítačové síti mezi hardwary různých výrobců, které byly do té doby většinou nekompatibilní. Standard se správně jmenuje Reference Model of Open Systems Interconnection (Referenční model propojování otevřených systému) a jako norma ISO má číslo Model popisuje, jak síťový hardware, tak i software, který komunikuje na různých úrovních vrstev modelu OSI. V architektuře modelu OSI je síťová komunikace rozdělena do sedmi vrstev. Každá ze sedmi vrstev vykonává skupinu jasně definovaných funkcí potřebných pro komunikaci. Pro svou činnost využívá služeb své sousední nižší vrstvy. Své služby pak poskytuje sousední vyšší vrstvě.[13] Referenční model ISO/OSI vymezuje jednotlivé vrstvy a specifikuje úkoly, které by tyto vrstvy měly řešit. Nespecifikuje konkrétní protokoly, pomocí kterých by funkce jednotlivých vrstev měly být realizovány. Nedefinuje dokonce ani přesné rozhraní mezi jednotlivými vrstvami. Nespecifikuje tedy konkrétní služby, které vrstvy bezprostředně nižší poskytují bezprostředně vyšším vrstvám. 12

13 Obrázek 5: Jednotlivé vrstvy ISO/OSI modelu [13] Popis jednotlivých vrstev:[13] Fyzická vrstva - Úkolem fyzické vrstvy je "fyzický" přenos jednotlivých bitů komunikačním kanálem (nějakým fyzickým médiem) bez ohledu na jejich význam. Je to jediná vrstva, která skutečně přenáší nějaká data. Data přenáší po bitech a bezprostředně vyšší vrstvě (vrstvě linkové) tedy nabízí dvě služby: odeslání bitu nebo příjem bitu. Linková vrstva - Linková vrstva posílá datové rámce ze síťové vrstvy do fyzické vrstvy. Pokud data počítač přijímá, spojová vrstva skládá jednotlivé bity z fyzické vrstvy do datových rámců (frames). Spojová vrstva odpovídá za zajištění bezchybného přenosu rámců z jednoho počítače do druhého přes fyzickou vrstvu. Při odeslání rámce ze spojové vrstvy čeká obvykle tato vrstva na potvrzení od příjemce. Pokud data nejsou doručena v pořádku, zašle se rámec znovu. Síťová vrstva - Tato vrstva se stará o směrování v síti a síťové adresování. Odpovídá za adresování zpráv překládáním logických adres a názvů do fyzických adres. V této vrstvě se také určí cesta z odesílajícího do cílového počítače. Síťová vrstva také například zajišťuje ochranu sítě proti zahlcení. Na této vrstvě pracují veškeré směrovače. Transportní vrstva - Přijímá data z relační vrstvy a rozkládá je na pakety (nejmenší ucelená jednotka přenášených dat), potvrzuje správnost přijetí a odevzdává je síťové vrstvě. Zabezpečuje doručení paketů bez chyb, aby se všechny části zprávy dostaly k příjemci ve správném pořadí beze ztrát nebo duplikací. Relační vrstva - Relační vrstva zajišťuje zřízení, použití a ukončení spojení (relace) mezi dvěma aplikacemi na různých počítačích. Zajišťuje podporu transakcí nebo zabezpečení přenášených dat (jejich šifrování). Prezentační vrstva - Prezentační vrstva stanovuje formát používaný pro výměnu dat mezi počítači v síti. Formát dat (datové struktury) se může lišit na obou komunikujících systémech, navíc dochází k transformaci pro účel přenosu dat nižšími vrstvami. V počítači, 13

14 který odesílá data, přeloží tato data z formátu z aplikační vrstvy do běžně srozumitelného, zprostředkujícího formátu. V počítači, který přijímá data, přeloží prezentační vrstva zprostředkující formát do formátu srozumitelného pro aplikační vrstvu tohoto počítače.mezi funkce této vrstvy patří např. převod kódů a abeced, modifikace grafického uspořádání, přizpůsobení pořadí bajtů a pod. Vrstva se zabývá jen strukturou dat, ale ne jejich významem, který je znám jen vrstvě aplikační. Aplikační vrstva - Je to nejvyšší vrstva modelu OSI. Účelem této vrstvy je poskytnout aplikacím přístup ke komunikačnímu systému, a umožnit tak jejich spolupráci. Definuje způsob, jakým komunikují se sítí aplikace. Např. databázové systémy, elektronická pošta, aplikace pro přenos souborů atd. Používá služby nižších vrstev, a díky tomu je izolována od problémů síťových technických prostředků. Aplikační vrstva řídí obecný přístup k síti, kontrolu toku a opravy chyb TCP/IP Z ISO/OSI modelu vychází TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol). Jedná se o množinu protokolů. TCP/IP byl vyvinut v roce 1970 pro testovací síť amerického ministerstva obrany známou jako ARPANET, která se později rozrostla do dnes známého Internetu.[2] Model TCP/IP je nezávislý na přenosovém médiu a je určen jak pro WAN, tak i pro LAN, jak pro sériové linky, koaxiální kabely, tak i pro vysokorychlostní optické sítě. Je užíván v heterogenní síti (původně určené pro UNIX) Internet. Je to soustava sítí s IP protokolem, tvořená mezisíťovým počítačem. Jednotlivé podsítě mohou být různé (Ethernet, X.25,...). TCP/IP předpokládá, že na nižších vrstvách jsou pouze nespolehlivé přenosové služby. Zajištění spolehlivosti dělají vyšší vrstvy, a to jen při jejich vyžádání. Rodina protokolů TCP/IP předpokládá existenci čtyř vrstev. Aplikační vrstvy, transportní vrstvy, síťové vrstvy, vrstvy síťového rozhraní.[15] 14

15 Obrázek 6: Přehled architektury TCP/IP [15] Přehled síťových protokolů[1] IP (Internet Protocol) Internetový protokol, který směruje datagramy z jednoho počítače do druhého. ICMP (Internet Control Message Protocol) Internetový protokol pro řídící zprávy poskytující několik druhů nízkoúrovňové podpory protokolu IP, včetně zpráv o chybách, pomoci se směrováním a laděním. ARP (Address Resolution Protocol) Protokol pro rozpoznání adres překládající adresy IP na hardwarové adresy. UDP (User Datagram Protocol) Protokol pro uživatelské datagramy dodávající data konkrétní aplikaci na cílovém počítači. Poskytuje neověřený přenos s vynaložením nejvyššího možného úsilí pro jednotlivé zprávy. TCP (Transmission Control Protocol) Protokol s řízeným přenosem stejně jako UDP dodává data kontrétním aplikacím. Zaručuje spolehlivou, plně duplexní konverzaci s řízením toku a opravou chyb mezi dvěma procesy na dvou hostitelích. Adresování protokolu TCP/IP[2] Aby počítač pomocí protokolu TCP/IP komunikoval v síti, musí mít přiřazenu správnou adresu IP, která spadá do zvolené sítě nebo tzv. podsítě. Adresa IP je 32 bitové číslo, které se rozděluje na čtyři části po 8 bitech oddělené tečkou (tzv. oktety). Pro IP adresu platí: Počítači nelze přiřadit první adresu z vybrané sítě. Taková adresa neurčuje konkrétní počítač, ale označuje síť. 15

16 Počítači nelze přiřadit poslední adresu z vybrané sítě. Tato adresa se používá pro tzv. všesměrové vysílání (broadcasting) ve vybrané síti. Každý z oktetů může nabývat hodnot 0 až 255. Adresa IP každého počítače musí být v síti jedinečná. Neveřejné adresy IP Pro interní lokální sítě se používají neveřejné IP adresy Tyto adresy se vyskytují pouze ve vnitřních sítích. Veřejné adresy IP Veřejné IP adresy jsou adresy, které nespadají do žádného z rozsahů neveřejných IP adres. Příklad veřejné IP adresy: Maska podsítě[2] Maska podsítě je 32 bitové číslo, které se podobně jako adresa IP rozděluje do čtyř oktetů po 8 bitech. Určuje, zda jsou počítače ve stejné síti a budou spolu komunikovat přímo bez dalších zařízení nebo zda je pro jejich komunikaci nutné přidat směrovač. Příklad masky podsítě: Ethernet Ethernet je nejrozšířenější technologií, jež se využívá při vytváření lokálních počítačových sítí. Tato technologie zaujímá v modelu TCP/IP pozici vrstvy síťového rozhraní. V ISO/OSI modelu pak fyzickou a linkovou vrstvu. Ethernet vznikl v roce 1973 spoluprací firem DEC, Intel a Xerox a měl rychlost 2,94 Mb/s. Později byla rychlost zvýšena na 10 Mb/s. V roce 1985 byl normalizován jako norma IEEE 16

17 802.3 a převzata ISO jako ISO Rychlost se postupně navyšovala na 100 Mb/s, 1 Gb/s až na 10 Gb/s. Tabulka 1: Vývoj různých Ethernetových norem [1] Číslo Rok Rychlost Běžný název IEEE Vzdálenost Médium Mb/s Xerox Ethernet -? Koax Mb/s Ethernet m Koax RG-11 DIX Ethernet Mb/s (Ethernet II) m Koax RG Mb/s 10Base5 ("Thicknet") m Koax RG Mb/s 10Base2 ("Thicknet") m Koax RG Mb/s 10BaseT m Měď UTP a kategorie Mb/s 10BaseF km vlákno MM b 20 km vlákno SM 100BaseTX (" Mb/s mega") 802.3u 100 m Měď UTP kategorie Mb/s 100BaseFX 802.3u 2 km vlákno MM 20 km vlákno SM vlákno MM 62, Gb/s 1000BaseSX 802.3z 260 m mikrometru vlákno MM m mikrometru vlákno MM 62, Gb/s 1000BaseLX 802.3z 440 m mikrometru Gb/s 1000BaseCX 802.3z 25 m Twinax Gb/s 1000BaseT ("Gigabit") 802.3ab 100 m Měď UTP kategorie 5e a Gb/s 10GbE ("Gigabit") 802.3ae 65 m vlákno MM 40 km vlákno SM a. Nestíněná kroucená dvoulinka b. Vícerežimovo optické vlákno (MM) a jednorežimové optické vlákno (SM) Jako přenosová média Ethernetu slouží koaxiální kabel, dnes nejrozšířenější kroucený pár a optické vlákno, které umožňuje připojení na vzdálenost několika desítek kilometrů. Klasický Ethernet používal sběrnicovou topologii tedy sdílené médium, kde všichni slyší všechno, a v každém okamžiku může vysílat jen jeden. Jednotlivé stanice jsou na něm identifikovány svými hardwarovými adresami (MAC adresa). Když stanice obdrží paket 17

18 s jinou než vlastní adresou, paket odmítne přijmout. Pro přístup ke sdílenému přenosovému médiu (sběrnici) se používá metoda CSMA/CD (Carrier Sense with Multiple Access and Collision Detection metoda mnohonásobného přístupu s nasloucháním a detekcí kolizí). Topologie sítě se změnila ze sběrnicové na hvězdicovou, v jejímž středu je rozbočovač (hub) a na koncích jednotlivých spojů připojené počítače. Rozbočovače jsou dnes většinou nahrazovány přepínači (switch), které jsou na rozdíl od nich inteligentní. Rozbočovače rozesílají ethernetové rámce na všechny rozhraní, kdežto přepínače pracují na principu ulož a předej - přijmou ethernetový rámec, uloží si jej do vyrovnávací paměti, analyzují adresu jeho příjemce a následně jej odvysílají do rozhraní, kterým je připojen jeho adresát. Tabulky s fyzickými adresami a jim odpovídajícími rozhraními si udržují automaticky - učí se na základě adresy odesilatele v rámcích. Na každém rozhraní přepínače běží nezávislý algoritmus CSMA/CD a o médium spolu soutěží jen zdejší počítače - přepínač tzv. odděluje kolizní domény. Důsledkem je vyšší propustnost sítě a také vyšší bezpečnost, protože data jsou doručována jen tam, kde sídlí jejich příjemce.[17] CSMA/CD[14] Technologie Ethernetu je nezávislá na tom, zda jde o klasický 10 Mb/s Ethernet, nebo jeho rychlejší mutace Fast a Gigabit Ethernet, založena na velice jednoduchém principu, nazývaném CSMA/CD. CSMA (Carrier Sense Multiple Access) - stanice připravená vysílat data si "poslechne", zda přenosové médium (kabel) nepoužívá jiná stanice. V případě, že ano, stanice zkouší přístup později až do té doby, dokud není médium volné. V okamžiku, kdy se médium uvolní, začne stanice vysílat svá data. CD (Collision Detection) - stanice během vysílání sleduje, zda je na médiu signál odpovídající vysílaným úrovním (tedy, aby se např. v okamžiku, kdy vysílá signál 0, nevyskytl signál 1). Případ, kdy dojde k interakci signálů více stanic, se nazývá kolize. V případě detekce kolize stanice generuje signál JAM a obě (všechny) stanice, které v daném okamžiku vysílaly, generují náhodnou hodnotu času, po níž se pokusí vysílání zopakovat. 18

19 Obrázek 7: Algoritmus metody CSMA/CD [14] Vlastnosti metody CSMA/CD: Není deterministická, nezaručuje tedy přístup ke sdílenému médiu v konečném čase, proto není příliš vhodná pro řízení a aplikace v reálném čase, se zatížením klesá její efektivita, topologie sítě musí být alespoň v logickém smyslu sběrnicová. Plný duplex (full duplex) Kabel s dvojlinkou obsahuje celkem čtyři kroucené páry, tedy osm vodičů. Část z nich lze vyčlenit pro přenos dat ve směru od přepínače k počítači a část pro směr opačný. Provoz tedy kabelem může protékat obousměrně, každý z účastníků má své pevně přidělené vodiče, do nichž může vysílat kdykoli. Odpadá sdílení média a s ním i důvody pro nasazení algoritmu CSMA/CD. Odpadají v něm prostoje způsobené kolizemi a přenosová rychlost odpovídá maximální možné.[17] 1.2. Služby poskytované servery Server je obecně počítač, který poskytuje nějakou službu. Službu může poskytovat lokálně, nebo po síti klientům. Poskytování služeb zajišťují speciální programy. V unixových systémech se označují jako démoni. Na platformě Windows se takový program označuje jako služba. 19

20 V podnikové síti využíváme různé síťové služby. Pro většinu těchto služeb bývá vyhrazen dedikovaný server. K seznámení s jednotlivými službami, popíšeme jejich nejdůležitější vlastnosti a s tím i související funkce jednotlivých serverů Active Directory Doménové prostředí je nejvhodnější volbou pro středně velké a velké společnosti, které umožňuje efektivní správu sítě i jednodušší rozšíření. Doménu lze definovat jako logické seskupení objektů v síti. Objekty se rozumí počítače, uživatelské účty, skupiny uživatelů atd.[2] Veškeré prostředky v doméně jsou uloženy v doménové databázi, která se nachází a je udržována tzv. řadičem domény. Active directory (AD) je distribuovaná adresářová služba v systémech Microsoft Windows Server. Jedná se o hiearchické úložiště, které nabízí snadný přístup k uloženým informacím o veškerých objektech v síti.[2] V AD jsou také uloženy informace o oprávnění jednotlivých objektů. Řadič domény je nejdůležitější počítač (server) v síti, na kterém je uložena celá databáze AD. K vytvoření struktury AD se využívají komponenty AD. Aby struktura AD odpovídala skutečnosti, určují některé komponenty logickou a jiné fyzickou strukturu společnosti. Logické komponenty: Les (Forest) Les seskupuje jednotlivé stromy a představuje nezávislé prostředí (Například dceřiná společnost). Strom (Tree) Strom může obsahovat jednu a více domén. Všechny domény sdílejí stejný jmenný prostor a je mezi nimi vztah důvěryhodnosti (například pobočka společnosti). Doména (Domain) V doméně jsou uloženy všechny objekty, které do domény patří. Organizační jednotka (Organization Unit - OU) Doména se může dále logicky členit na organizační jednotky (například jednotlivá oddělení společnosti). Logická struktura Active Directory (organizace zdrojů) je tvořena pomocí lesa, stromů, domén a organizačních jednotek. Na vrcholu struktury je les - Forest. Ten může obsahovat jeden nebo více stromů - Trees. Strom je tvořen jednou či více doménami - Domains. Uvnitř 20

21 domén již máme jednotlivé organizační jednotky. Uvnitř organizační jednotky se nachází jednotlivé objekty (počítače, uživatelé, tiskárny, apod.).[12] Obrázek 8: Logická struktura AD [12] Fyzická struktura Active Directory se vytváří pomocí doménových řadičů a site. Site je dána určitým rozsahem adres a většinou se site rovná LAN. Druhou fyzickou komponentou je doménový řadič - Domain Controller - DC, tedy přímo určitý server, na kterém se nachází část (nebo celá) AD.[12] DNS (Domain Name System) server DNS server můžeme definovat jako počítač, na kterém je nainstalována služba DNS, a který překládá názvy počítačů na IP adresy. DNS neboli systém doménových jmen je dle [1] distribuovaná databáze, která uchovává informace o počítačích ve své organizaci. DNS je systém typu klient server. Prostor doménových jmen tvoří strom. Každý uzel tohoto stromu obsahuje informace o části jména (doméně), které je mu přiděleno a odkazy na své podřízené domény. Kořenem stromu je tzv. kořenová doména, která se zapisuje jako samotná tečka. Pod ní se v hierarchii nacházejí tzv. domény nejvyšší úrovně (Top-Level Domain, TLD). Ty jsou buď tematické (com pro komerci, edu pro vzdělávací instituce atd.) nebo státní (cz pro Českou republiku, sk pro Slovensko, jo pro Jordánsko atd.).[16] Systém funguje tak, že klient se zeptá serveru na překlad nějaké jmenné adresy na IP adresu. Pokud má lokální DNS server údaj ve své databázi, pošle klientovi odpověď. Pokud nemá, ptá 21

22 se nadřazeného serveru. Když nadřazený server odpoví, předá lokální DNS server výsledek klientovi DHCP server Služba DHCP umožňuje použít klientům (počítačům) automatickou konfiguraci protokolů TCP/IP. Počítač, na kterém je nainstalována služba DHCP, označujeme jako DHCP server. Službu poskytují i některé aktivní prvky. Většinou routery. Abychom nemuseli každému klientovi nastavovat síťové parametry, jako jsou IP adresa, maska podsítě, výchozí brána, servery DNS, nastavíme tyto parametry na DHCP serveru a ten je klientovi předá. Služba využívá protokol DHCP. Ten používá port UDP 67, na kterém naslouchá server, a port UDP 68, na kterém komunikuje klient. Jak uvádí [1], klient protokolu DHCP zahajuje svou interakci se serverem vysláním zprávy v podobě tzv. DHCPDISCOVER paketu. Když je na lokální síti server DHCP, dohodne se s klientem na zapůjčení adresy IP a poskytne mu i jiné síťové parametry. Dohoda probíhá tak, že server pošle paket DHCPOFFER s nabídnutou adresou IP, klient si nějakou vybere a pošle serveru žádost o tuto adresu paketem DHCPREQUEST. Poté server potvrdí vybranou adresu paketem DHCPACK HTTP server HTTP server lze chápat jako počítač, na kterém je nainstalována služba webového serveru, například Apache nebo Microsoft IIS. Tato služba komunikuje s klienty pomocí protokolu HTTP a vyřizuje jejich požadavky. HTTP server dokáže klientům poskytnout data nejčastěji ve formě HTML stránek. Komunikace mezi nimi probíhá tak, že klient vyšle serveru požadavek na poskytnutí určitých dat. Pokud se na serveru taková data vyskytují, pošle je klientovi. Server dokáže také vytvářet data přenášená klientovi dynamicky, jako jsou dynamické internetové stránky. U serveru Apache se jedná nejčastěji o stránky PHP a u Microsoft IIS o stránky ASP FTP server FTP je služba, která umožňuje přenášet soubory mezi dvěma počítači (klient - server). FTP služba je nezávislá na platformě. Mohou se tedy přenášet data mezi různými operačními systémy. Počítač, který tuto službu poskytuje, se nazývá FTP server. 22

23 K přenosu souborů je použit protokol FTP. Server většinou naslouchá na portu TCP 21. Nejčastěji se tato služba užívá ke sdílení dat. Protokol FTP není moc bezpečný. Při připojování k serveru jsou přenášeny přihlašovací údaje (jméno a heslo) v textové podobě a jsou tak velmi náchylné k odposlechnutí. Existuje ale rozšíření protokolu FTPS, který umožňuje přenášená data zašifrovat. Klasický FTP server se dnes nejvíce vyskytuje jako anonymní FTP server. U anonymního FTP serveru se nezadávají přihlašovací údaje a slouží většinou k poskytnutí nějakých veřejných dat (například aktualizace ovladačů) Proxy server Proxy server je softwarové nebo hardwarové zařízení, které zprostředkovává komunikaci mezi klientem a serverem. Nejčastěji se proxy server používá s protokolem HTTP. Slouží jako prostředník mezi klientem a cílovým serverem. To má dvě velké výhody. První je, že klient vystupuje s IP adresou proxy serveru, protože je za ním skryt. Druhou výhodou je, že proxy server si ukládá do paměti výsledky dotazů klientů, a když by další klient měl stejný dotaz, poskytne mu výsledek, který má v paměti. Tím mají další klienti své odpovědi rychleji. Způsob činnosti proxy serveru uvádí [1], klientské webové prohlížeče kontaktují proxy server s požadavkem na nějaký objekt na internetu. Proxy poté provede požadavek jménem klienta (nebo objekt ze své vyrovnávací paměti) a vrátí výsledek klientovi. V podnikovém prostředí to přináší výhodu v podobě vyšší bezpečnosti, a to tím, že jediný počítač s přímým přístupem k internetu je pouze server proxy. Dále se může proxy server použít k monitorování přístupu na internet Microsoft Exchange Server Exchange Server je poštovní server od společnosti Microsoft. Funkcí poštovního serveru je především odesílání a příjem elektronické pošty. Poštovní server je v podnikovém prostředí jednou z nejdůležitějších komponent. Microsoft Exchange server představuje kvalitní a spolehlivé řešení k elektronické komunikaci. Mimo odesílání a přijímání klasické elektronické pošty má tato služba výhodu v možnosti sdílení firemních dat jako jsou firemní kontakty, společný kalendář a veřejné složky, kde mohou být uloženy různé firemní dokumenty. 23

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

1 Počítačové sítě, internet

1 Počítačové sítě, internet 1 Počítačové sítě, internet Počítačová síť není nic jiného než propojení několika počítačů mezi sebou. Takovéto propojení počítačů umožňuje pohodlnou komunikaci a výměnu dat mezi počítači. Jsou-li do sítě

Více

Úvod do počítačových sítí

Úvod do počítačových sítí Úvod do počítačových sítí =spojení dvou a více počítačů za účelem sdílení informací a nebo zdrojů 2 firmy,úřady, nemocnice, státní správa,... komunikace uvnitř firmy a s vnějškem sdílení zdrojů a tím snížení

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model 1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model Protokoly určují pravidla, podle kterých se musí daná komunikační část chovat. Když budou dva počítače používat stejné komunikační

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Počítačová síť a internet. V. Votruba

Počítačová síť a internet. V. Votruba Počítačová síť a internet V. Votruba Obsah Co je to počítačová síť Služby sítě Protokoly a služby TCP/IP model Nastavení sítě ve Windows XP Diagnostika Bezdrátové sítě Co je to počítačová síť? Síť je spojením

Více

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1138_Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE 2005 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Počítačové sítě POÈÍTAÈOVÉ SÍTÌ...3 TOPOLOGIE SÍTÍ...3 SBÌRNICE (BUS)...3 HVÌZDA (STAR)...4 KRUH (RING)...4 TYPY KABELÙ PRO

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout návrh a správu

Více

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ HISTORICKÉ DŮVODY VZNIKU SÍTÍ Počítačová síť vznikne ve chvíli, kdy dva (někdy se říká minimálně tři) nebo více počítačů propojíme dohromady pomocí komunikačního systému za

Více

IBM Virtualizace. Virtualizace

IBM Virtualizace. Virtualizace IBM Virtualizace Virtualizace 2 Virtualizace Chystáte se virtualizovat? Vybíráte vhodnou platformu? IBM pro Vás připravila virtualizační balíčky, které uspokojí Vaše technické potřeby a umožní Vám soustředit

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část Zatímco první čtyři vrstvy jsou poměrně exaktně definovány, zbylé tři vrstvy nemusí být striktně použity tak, jak jsou definovány podle tohoto modelu. (Příkladem, kdy nejsou v modelu použity všechny vrstvy,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 25. září 2014 1 Důvěryhodná výpočetní základna Vlastní metodika pro návrh a implementaci počítačové infrastruktury

Více

Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami.

Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami. Síťové karty Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami. Klíčové pojmy: Síťová karta, ethernet, UTP, MAC, RJ-45. Úvod Síťová karta (Network

Více

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 8. Ing. Luděk Richter

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 8. Ing. Luděk Richter Výpočetní technika PRACOVNÍ LIST č. 8 Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Zásobník protokolů TCP/IP

Zásobník protokolů TCP/IP Zásobník protokolů TCP/IP Úvod do počítačových sítí Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc. Úvod Vysvětlení základních pojmů a principů v protokolovém zásobníku TCP/IP Adresování v Internetu Jmenné služby Protokoly

Více

Zásobník protokolů TCP/IP

Zásobník protokolů TCP/IP Zásobník protokolů TCP/IP Základy počítačových sítí Lekce 3 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Vysvětlení základních pojmů a principů v protokolovém zásobníku TCP/IP Porovnání s modelem ISO/OSI Adresování v Internetu

Více

Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti

Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti 1 očítačová síť Je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. 1.1 Důvody vytváření sítí Sdílení zdrojů: HW (hardwarové zdroje): V/V

Více

Antonín Přibyl - Virtualizace Windows serveru s KVM hypervisorem

Antonín Přibyl - Virtualizace Windows serveru s KVM hypervisorem Výchozí stav Virtualizace je na Vysoké škole polytechnické Jihlava intenzivně využívána při výuce předmětu Počítačové sítě I. (dále jen PS1), Počítačové sítě II. (dále jen PS2) a Operační systémy. Předměty

Více

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Technické vybavení počítačových sítí Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL7

Více

Představení Kerio Control

Představení Kerio Control Představení Kerio Control UTM - Bezpečnostní řešení bez složitostí Prezentující Pavel Trnka Agenda O společnosti Kerio Kerio Control Přehled jednotlivých vlastností Možnosti nasazení Licenční model O společnosti

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.3 Datová vrstva

Počítačové sítě 1 Přednáška č.3 Datová vrstva Počítačové sítě 1 Přednáška č.3 Datová vrstva Osnova = Základní principy datové vrstvy = Podpora služeb vyšších vrstev = Řízení přenosu přes médium = Vytvoření rámce = Zpřístupnění média vyšším vrstvám

Více

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Počítačová síť, adresy, domény a připojení Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Počítačová síť počítačová síť = označení pro několik navzájem propojených počítačů,

Více

Počítačové sítě. VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa

Počítačové sítě. VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa Počítačové sítě VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP VARNSDORF část I Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Název projektu: Moderními metodami k lepším řemeslným vědomostem Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.2.08/04.0001 Počet stránek přílohy: 5 3 ks PC vč. OS a Monitorem

Více

Kapitola třináctá. Datové sítě. Učební text. Mgr. Radek Hoszowski

Kapitola třináctá. Datové sítě. Učební text. Mgr. Radek Hoszowski Kapitola třináctá Datové sítě Učební text Mgr. Radek Hoszowski Datové sítě Datové sítě Datové sítě jsou prostředkem komunikace počítače s ostatními počítači. Existují však i jiné datové sítě, o kterých

Více

Adresování v internetu

Adresování v internetu IP adresa Domény Program ping Adresování v internetu Následující text popisuje adresování v internetu, kterému jsou věnovány obě části. První část věnovanou internetovému protokolu lze však aplikovat na

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Úvod do počítačových sítí

Úvod do počítačových sítí Úvod do počítačových sítí =spojení dvou a více počítačů za účelem sdílení informací a nebo zdrojů 2 firmy,úřady, nemocnice, státní správa,... komunikace uvnitř firmy a s vnějškem sdílení zdrojů a tím snížení

Více

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o.

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. Red Hat Enterprise Virtualization for Desktops (RHEV-D) Desktop virtualization Vlastnosti efektivní

Více

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Jaroslav Prodělal, solution consultant, OldanyGroup Petr Škrabal, správce sítě, SOŠP a SOUS Hranice Představení společnosti

Více

PCMCIA(Personal Computer Memory Card PCMCIA (3) PCMCIA (2) PCMCIA (4)

PCMCIA(Personal Computer Memory Card PCMCIA (3) PCMCIA (2) PCMCIA (4) PCMCIA (1) PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association) - sdružení založené v roce 1989 Úkolem PCMCIA bylo zavést standard pro rozšiřující karty (a jimi využívané sloty) používané zejména

Více

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran Datová centra Design studie Praha, 31.3. 2011 Martin Beran martin.beran@simac.cz cz 1 Design studie 2 Implementace virtuálních pracovních stanic na platformě FlexPod + VMWare View 2 Výchozí stav Provozování

Více

Poděkování 21 Konvence a prvky použité v této knize 22. O autorech 24. ČÁST 1 Práce v síti s Windows XP

Poděkování 21 Konvence a prvky použité v této knize 22. O autorech 24. ČÁST 1 Práce v síti s Windows XP Obsah Poděkování 21 Konvence a prvky použité v této knize 22 Textové konvence 22 Konvence zobrazení 22 O autorech 24 ČÁST 1 Práce v síti s Windows XP Kapitola 1: Úvod do práce v síti s Windows XP 27 Principy

Více

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes Bezdrátové sítě Nejrozšířenější je Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cíl: Zajišťovat vzájemné

Více

aplikační vrstva transportní vrstva síťová vrstva vrstva síťového rozhraní

aplikační vrstva transportní vrstva síťová vrstva vrstva síťového rozhraní B4. Počítačové sítě a decentralizované systémy Jakub MÍŠA (2006) 4. Technologie sítí TCP/IP, adresace, protokoly ARP, RARP, IP, ICMP, UDP, TCP a protokoly aplikační vrstvy. IP adresa verze 4. Komplexní

Více

Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ PŘÍLOHA Č. 4 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU Následující kapitola přináší popis stávající informačně-technologické systémové infrastruktury

Více

NETSPEC. e-learningové vzdělávání síťových specialistů. registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010

NETSPEC. e-learningové vzdělávání síťových specialistů. registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010 NETSPEC e-learningové vzdělávání síťových specialistů registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Důvody

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015

ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015 ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015 Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v Podkrkonoší Vstupní parametry (stav k 1. 9. 2014) Základní škola má celkem 228 žáků, z toho 131 žáků na

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Datová úložiště. Zdroj: IBM

Datová úložiště. Zdroj: IBM Datová úložiště Zdroj: IBM Malé ohlédnutí Malé ohlédnutí Malé ohlédnutí (?) Ukládání dat domácí Uložení na pevný disk počítače Použití pro malé objemy Typicky domácí a kancelářské použití Když záloha,

Více

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Obsah 3 Obsah O autorech 9 Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Předmluva 13 Co je nového v tomto vydání? 13 Cílová skupina čtenářů 14 Čím je tato učebnice jedinečná? 14 Přístup shora dolů 14 Zaměření na Internet

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

Zabezpečení v síti IP

Zabezpečení v síti IP Zabezpečení v síti IP Problematika zabezpečení je dnes v počítačových sítích jednou z nejdůležitějších oblastí. Uvážíme-li kolik citlivých informací je dnes v počítačích uloženo pak je požadavek na co

Více

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava I. Ing. František Kovařík

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava I. Ing. František Kovařík Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava I. Ing. František Kovařík PK IT a ICT, SŠ IT a SP, Brno frantisek.kovarik@sspbrno.cz LL vrstva (linky) 2 Obsah 2. bloku Význam LL, SLIP, PPP, HDLC, Ethernet.

Více

Počítačové sítě I. 1. Úvod Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě I. 1. Úvod Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě I 1. Úvod Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Výpočetní model Proč vznikly počítačové sítě? Souvislost s používaným výpočetním modelem: kde jsou uloženy

Více

ZPS 3 Standardizace počítačových sítí, zásobník TCP/IP, model ISO/OSI, vybrané protokoly

ZPS 3 Standardizace počítačových sítí, zásobník TCP/IP, model ISO/OSI, vybrané protokoly Architektura Počítačová síť, jako je např. založená na IP, představuje složitý systém Lze ji rozložit do několika vrstev o Zjednodušení implementace o Jednodušší k pochopení i-tá vrstva o využívá služeb

Více

INTERNET. Sítě internet 1

INTERNET. Sítě internet 1 Sítě internet 1 INTERNET Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Hardwarové a softwarové požadavky HELIOS Green

Hardwarové a softwarové požadavky HELIOS Green 1 Úvod Hardwarové a softwarové požadavky HELIOS Green Informační systém HELIOS Green používá víceúrovňovou architekturu, pro kterou je typické, že různé části systému pracují na různých počítačích s různými

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

3.8 Elektronická pošta

3.8 Elektronická pošta Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Počítačové sítě. Lekce 1: Úvod

Počítačové sítě. Lekce 1: Úvod Počítačové sítě Lekce 1: Úvod Sylabus Základní pojmy, rozdělení počítačových sítí Modely ISO/OSI a TCP/IP Přenos dat v počítačových sítích Fyzická vrstva modelu sítě Architektura sítí: Ethernet, token

Více

6. Transportní vrstva

6. Transportní vrstva 6. Transportní vrstva Studijní cíl Představíme si funkci transportní vrstvy. Podrobněji popíšeme protokoly TCP a UDP. Doba nutná k nastudování 3 hodiny Transportní vrstva Transportní vrstva odpovídá v

Více

Integrace formou virtualizace

Integrace formou virtualizace Integrace formou virtualizace Jiří Jarema Radek Vojkůvka Úvod Integrace Virtualizace Cloud Virtualizace Serverová Desktopová Virtualizace aplikací Desktops Apps 2 Výchozí stav Uživatelé v různých lokalitách

Více

Technologie počítačových komunikací

Technologie počítačových komunikací Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 9 Technologie počítačových komunikací Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz

Více

Možnosti využití Windows Server 2003

Možnosti využití Windows Server 2003 Možnosti využití Windows Server 2003 Seminář z cyklu "Krůček vpřed v uskutečňování standardu služeb ICT" 1 2 3 4 5 6 Konfigurace serveru jako řadiče domény Připojení stanice do domény Vytváření doménových

Více

Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová

Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová Úvod Cíl prezentace Samba historie a budoucnost Samba - vlastnosti Samba verze 4 a 4.1 Instalace Současný a plánovaný stav Instalace Správa Testování a

Více

Systém Přenos verze 3.0

Systém Přenos verze 3.0 Systém Přenos verze 3.0 (bezpečná komunikace a automatizované zpracování dat) CTlabs spol. s r.o. Pernštejnské Janovice 28, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, tel/fax.: 0505-551 011 www.ctlabs.cz info@ctlabs.cz

Více

Budování sítě v datových centrech

Budování sítě v datových centrech Budování sítě v datových centrech Ing. Pavel Danihelka Senior network administrator Obsah Seznam a jeho síť Hardware Škálovatelnost a propustnost Zajištění vysoké dostupnosti Load balancing Návrh architektury

Více

Použití programu WinProxy

Použití programu WinProxy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY Použití programu WinProxy pro připojení domácí sítě k internetu Semestrální práce z předmětu Lokální počítačové sítě

Více

Detailní report nezávislého Network auditu pro FIRMA, s.r.o.

Detailní report nezávislého Network auditu pro FIRMA, s.r.o. Detailní report nezávislého Network auditu pro FIRMA, s.r.o. na základě výsledků měření sítě v období 01-02/2014. Digital Telecommunications s.r.o.. Obránců míru 208/12, Ostrava, 703 00 IČ: 00575810, DIČ:

Více

Zálohovací a archivační systémy

Zálohovací a archivační systémy Zálohovací a archivační systémy Zálohování dat Zajišťuje ochranu proti Ztrátě dat díky hardwarové poruše Ztrátě dat díky uživatelské blbosti Poškození dat v důsledku různých úprav systému Výpadku části

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19

KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19 Obsah Úvod 17 Poděkování 18 KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19 Příprava instalace 20 Co vše instalace serveru Exchange 2003 ovlivňuje 20 Požadavky na instalaci 21 Exchange Server 2003 a Active

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

Dodatečné informace č. 7

Dodatečné informace č. 7 Dodatečné informace č. 7 V souladu s ustanoveními 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zadavatel dodatečné informace č. 7 k zadávacím podmínkám veřejné

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU. DMZ z pohledu akademické sféry

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU. DMZ z pohledu akademické sféry POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU DMZ z pohledu akademické sféry Doc. RNDr. Josef POŽÁR, CSc. - děkan 19. 3. 2013 OBSAH Úvod Firewall a DMZ Modelové topologie DMZ Nejčastější

Více

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6 Popis a funkce systému Strana: 1 / 6 OBSAH Úvod... 2 Popis systému... 2 Popis systému VTZ... 4 Popis systému server... 5 Popis systému klient... 6 ÚVOD Vícemístné technické zařízení (VTZ) Magic Power lze

Více

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Offline Převézt vlakem disk 1TB z Plzně do Prahy Poslat poštovního holuba s flash diskem 16GB Online Přímá komunikace propojených počítačů Metalický spoj Optické vlákno

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více