CENNÍK NADŠTANDARDNÝCH SLUŽIEB. POSKYTOVANÝCH V JASANIMA - DSS ROŽŇAVA a v jej organizačnej súčasti AMALIA DSS Rožňava. s účinnosťou od

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENNÍK NADŠTANDARDNÝCH SLUŽIEB. POSKYTOVANÝCH V JASANIMA - DSS ROŽŇAVA a v jej organizačnej súčasti AMALIA DSS Rožňava. s účinnosťou od"

Transkript

1 Str. 1 z 13 CENNÍK NADŠTANDARDNÝCH SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH V JASANIMA - DSS ROŽŇAVA a v jej organizačnej súčasti AMALIA DSS Rožňava Nadštandardné služby v zariadení s účinnosťou od Nadštandardné služby slúžia na zvýšenie kvality úrovne života prijímateľov sociálnych služieb a prispieva k zlepšeniu ich telesnej a duševnej pohody. Zároveň slúžia aj na zvýšenie humanizácie poskytovaných soc. služieb v zariadení a otvorenosť zariadenia pre verejnosť. V zmysle čl. 8 VZN č. 17/2012 sa za nadštandardné služby v JASANIMA DSS považujú tie činnosti, ktoré sa poskytujú nad rámec poskytovania sociálnych služieb vymedzených v zákone č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Jedná sa o masáž, magnetoterapia, solux, biolampa, preprava osôb na žiadosť rodiča, resp. zákonného zástupcu a sprevádzanie mimo zariadenia v rozsahu viac ako 2 hodiny denne. Za nadštandardné služby sa pre dospelých považuje činnosť poskytovaná viac ako jedenkrát za mesiac a pre deti viac ako dvakrát za mesiac. V prípade, ak sa poskytujú odborné činnosti na základe odporúčania odborného lekára, za nadštandard sa považuje činnosť poskytovaná pre dospelých nad 20 % z odporúčania lekára a pre deti nad 50 % z odporúčania lekára. Úhradu zabezpečuje zariadenie. V prípade masáže nad rámec uhradí sumu za masáž prijímateľ, rodič, resp. zákonný zástupca. Prijímateľ soc. služby, rodič, zákonný zástupca resp. verejnosť na základe ponúkaných nadštandardných služieb môžu požiadať zariadenie o jej vykonanie. Poverený zamestnanec spíše žiadosť o vykonanie nadštandardnej služby (príloha č. 1), kde dohodne presný termín jeho vykonania. Po vykonaní nadštandardnej služby zaeviduje poverený zamestnanec v evidencii poskytovaných nadštandardných služieb vykonanie nadštandardnej služby (príloha č. 2). Doklad slúži na evidenciu nadštandardných služieb v zariadení. Sociálny pracovník vedie evidenciu poskytovaných nadštandardných služieb. Zároveň zaeviduje vykonané nadštandardné služby do evidencie konkrétnej nadštandardnej služby s výpočtom úhrady podľa platného cenníka a kalkulácie (príloha č. 3). Kópiu evidencie obdrží zároveň finančná učtáreň.

2 Str. 2 z 13 Úhrada za nadštandardné služby je realizovaná na základe evidencie nadštandardných služieb a cenníka kalkulácie za nadštandardné služby, ktoré poslúžia na krytie nákladov súvisiacich s poskytovaním týchto činností. Prijímateľom soc. služieb v JASANIMA DSS sa úhrada za nadštandardné služby odpočíta z depozitnej karty za príslušný mesiac a uhradí prevodom na príjmový účet č /8180. Prijímateľ sociálnej služby organizačnej súčasti AMALIA DSS a verejnosť uhradia náklady za nadštandardné služby v hotovosti do pokladne zariadenia na základe príjmového pokladničného dokladu. Kalkulácia: MASÁŽ (bez ohľadu na časť tela) v trvaní 30 min. Hodnota v M.J. Výkon Výsledná cena Cena práce 5,20 hod 30 min 2,60 reh.pracovníka Emulzia 5,24 g 40 masáží 0,13 masážna 950 g Osvetlenie 0,17 kwh 100 W 0,00849 Cena celkom: 2,74 Poznámka k výpočtu: Cena práce rehabilitačného pracovníka je stanovená z hodinovej sadzby 3, ,95 % odvodov do poisťovní. Prepočtom 5,20 : 60 sme dostali hodnotu za minútu masáže. Za 30 minút masáže bola vypočítaná suma 0,086 x 30 min. Priemerná cena masážnej emulzie v balení 950 g je podľa prieskumu trhu 5,24. Z uvedeného objemu je možné vymasírovať 40 prijímateľov. Výpočet je 5,24 :950 g : 40 Cena za osvetlenie je stanovená na základe priemernej ceny energie vrátane DPH udávanej v dodávateľských faktúrach z NsP sv. Barbory Rožňava. Postup výpočtu spotreby pri osvetlení: 0,17 : 1000 x 100 W : 60 min x 30 min

3 Str. 3 z 13 Kalkulácia: BIO LAMPA 15 min Hodnota v M.J. Výkon Výsledná cena Cena práce 5,20 hod 15 min 1,29 reh.pracovníka Spotreba 0,17 kwh 4 W 0,00017 el.energie Cena celkom: 1,30 Poznámka k výpočtu: Cena práce rehabilitačného pracovníka je stanovená z hodinovej sadzby 3, ,95 % odvodov do poisťovní. Prepočtom 5,20 : 60 sme dostali hodnotu za minútu práce. Za 15 minút masáže bola vypočítaná suma 0,086 x 15 min. Cena za osvetlenie a spotrebu elektrickej energie je stanovená na základe priemernej ceny energie vrátane DPH udávanej v dodávateľských faktúrach z NsP sv. Barbory Rožňava. Cena energie je vypočítaná: 0,17 : 1000 x 4 W : 60 min x 15 min

4 Str. 4 z 13 Kalkulácia: SOLUX 20 min Hodnota v M.J. Výkon Výsledná cena Cena práce 5,20 hod 20 min 1,72 reh.pracovníka Spotreba 0,17 kwh 50 W 0,00283 energie Cena celkom: 1,72 Poznámka k výpočtu: Cena práce rehabilitačného pracovníka je stanovená z hodinovej sadzby 3, ,95 % odvodov do poisťovní. Prepočtom 5,20 : 60 sme dostali hodnotu za minútu práce. Za 20 minút masáže bola vypočítaná suma 0,086 x 20 min. Cena za osvetlenie a spotrebu elektrickej energie je stanovená na základe priemernej ceny energie vrátane DPH udávanej v dodávateľských faktúrach z NsP sv. Barbory Rožňava. Postup výpočtu spotreby: 0,17 : 1000 x 50 W :60 min x 20 min

5 Str. 5 z 13 Kalkulácia: FYZIOTERAPIA V POSILŇOVNI 1 hod Názov oprávneného výdavku Opotrebenie cvičebných pomôcok Hodnota v M.J. Výkon Výsledná cena v 0,03 hod 1 stroj 0,03 Osvetlenie 0,17 kwh 100 W 0,017 Teplo 0,0019 m2 23,8 m2 0,05 Cena celkom: po zaokrúhlení 0,10 Navrhovaná cena za prenájom miestnosti pre bežného záujemcu je vo výške 0,50 /hod. Poznámka k výpočtu: Cena energií je vypočítaná na základe cien vrátane DPH udávaných v dodávateľských faktúrach z NsP sv. Barbory Rožňava. Opotrebenie bolo vyrátané z priemeru obstarávacej ceny posilňovacích strojov. K dispozícii má nájomca posilňovne 9 strojov na cvičenie. Výpočet hodnoty za spotrebu el.energie: 0,17 : 1000 x 100 W

6 Str. 6 z 13 Kalkulácia: PREPRAVA PRIJÍMATEĽOV SOC. SLUŽBY DO Názov oprávneného výdavku Cena práce vodiča Zákonná paušálna náhrada Priemerná cena PHM Priemerná spotreba ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA Hodnota v M.J. Výkon Výsledná cena v 3,98 hod 1km za 1,2 min 0,08 0,183 km 1 km 0,183 1,45 za liter 1iter 1,45 7,2 liter 100 km 0,10 PHM na 1 km Cena celkom: km 1 0,36 Poznámka k výpočtu: Cena práce je vypočítaná z hodinovej sadzby 2, ,95 % odvody do poisťovní. Pri výpočte ceny na 1 km jazdy bola zohľadnená skutočnosť, že pri priemernej rýchlosti 50 km/hod prejde vodič s vozidlom 1 km za 1,2 minút. Zákonná paušálna náhrada je stanovená opatrením MPSVaR SR o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách platné od , ktoré dopĺňa 7 ods.2 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách Priemerná cena PHM je vypočítaná z došlých faktúr od firmy SLOVNAFT a.s. Priemerná spotreba je stanovená na základe údajov uvedených v technickom preukaze motorového vozidla ŠKODA FABIA. Pre výpočet ceny za prepravu motorovým vozidlom PEUGEOT je cena stanovená v rovnakej výške (vozidlo PEUGEOT je využívané na prepravu osôb minimálne a v technickom preukaze je uvedená nižšia priemerná spotreba na 1 km)

7 Str. 7 z 13 Kalkulácia: PREPRAVA OSÔB CITROEN JUMPER Názov oprávneného výdavku Cena práce vodiča Zákonná paušálna náhrada Priemerná cena PHM Priemerná spotreba Cena celkom Hodnota v M.J. Výkon Výsledná cena v 3,98 hod 1 km za 1,2 min 0,08 0,183 km km 0,183 1,45 za liter Liter 1,45 7,3 liter 100 km 0,10 PHM na 1 km 0,36 Poznámka k výpočtu: Cena práce je vypočítaná z hodinovej sadzby 2, ,95 % odvody do poisťovní. Pri výpočte ceny na 1 km jazdy bola zohľadnená skutočnosť, že pri priemernej rýchlosti 50 km/hod prejde vodič s vozidlom 1 km za 1,2 minút. Zákonná paušálna náhrada je stanovená opatrením MPSVaR SR o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách platné od , ktoré dopĺňa 7 ods.2 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách Priemerná cena PHM je vypočítaná z došlých faktúr od firmy SLOVNAFT a.s. Priemerná spotreba je stanovená na základe údajov uvedených v technickom preukaze motorového vozidla CITROEN JUMPER (spotreba mot. vozidla na 100 km - 7,3 l/100 km, t. j. na 1 km = 0,073).

8 Str. 8 z 13 Kalkulácia: SPREVÁDZANIE KLIENTA NA VYŠETRENIE Názov oprávneného výdavku Cena práce sprevádzajúceho pracovníka - opatrovateľa OŠETRENIE (nad 2 hod.) Hodnota v M.J. Výkon Výsledná cena v 3,98 hod min 0,07 Cena celkom: 0,07 Názov oprávneného výdavku Cena práce sprevádzajúceho pracovníka - sestry Hodnota v M.J. Výkon Výsledná cena v 4,98 hod min 0,08 Cena celkom: 0,08 Cena práce je stanovená z priemernej hodinovej sadzby opatrovateľa a sestry + odvodu poistného do poisťovní. Prijímateľovi sa účtuje tento poplatok len pri prekročení 2 hodín sprevádzania. Cena 0,07 je vypočítaná za sprevádzanie za 1 minútu pri sprevádzaní opatrovateľom a cena 0,08 je vypočítaná za sprevádzanie za 1 minútu pri sprevádzaní sestrou. Ak zamestnanec sprevádza na vyšetrenie viac prijímateľov, suma za túto nadštandardnú službu sa rozpočíta na sprevádzaných prijímateľov rovnakým podielom. Evidencia príchodu a odchodu zamestnanca sprevádzajúceho prijímateľa na vyšetrenie, ošetrenie je vedené na ÚSOK na schválenom tlačive.

9 Str. 9 z 13 Kalkulácia: MAGNETOTERAPIA Cena práce sestry v org. súčasti AMALIA - DSS Hodnota v M.J. Výkon Výsledná cena 4,89 hod 30 min 2,45 Osvetlenie 0,26 kwh 40 W/h. 0,01 Spotreba el. 0,26 kwh 30 min. 0,005 energie 20VA Cena celkom: 2,46 Cena práce sestry v org. súčasti AMALIA - DSS je vypočítaná z hodinovej sadzby + 34,95 % odvody do poisťovní. Výsledná cena je stanovená na výkon 30 minútového cvičenia. Hodnota dodávanej energie je v priemere 0,26 na 1 kwh vrátane DPH. Spotreba el.energie je vypočítaná: 0,26 : 1000 x 40 W : 60 min x 30 min volt [V] Hlavná jednotka el. napätia (SI). 1 V je napätie medzi koncami vodiča, do ktorého stály prúd 1 A dodáva výkon 1 W. (20VA=20W=0,02kWh).

10 Str. 10 z 13 Metodický postup pre objednávanie, evidenciu a ekonomické spracovanie výkonov za nadštandardné služby poskytované prijímateľom sociálnej služby JASANIMA - DSS Rožňava a jej organizačnej súčasti je spracované v internom štandarde IŠ- 02 Poskytované sociálne služby vydanie 1 zmena 3. Zaokrúhlenie výslednej sumy za poskytované nadštandardné služby je na dve desatinné miesta pod 0,5 nadol a nad 0,5 nahor. V Rožňave, dňa Spracovala: PhDr. Katarína Borsodiová, PhDr. Beáta Šlosárová Schválila: JUDr. Margita PETROVÁ riaditeľka JASANIMA DSS Rozdeľovník: 1 zmocnenec kvality 2 vedúca ÚSOK 3 finančná účtovníčka 4 sociálny pracovník 5 org. súčasť AMALIA - DSS

11 Str. 11 z 13 Príloha č. 1 ŽIADOSŤ o vykonanie nadštandardnej služby v JASANIMA DSS Rožňava Meno a priezvisko:... Názov nadštandardnej služby:... Dátum vykonania nadštandardnej služby:... Počet vykonaných činností:... Úhrada za vykonanie NS v zmysle cenníka: V Rožňave dňa: Podpis žiadateľa

12 Str. 12 z 13 Príloha č. 2 EVIDENCIA vykonaných nadštandardných služieb v JASANIMA DSS Rožňava P. č. Meno a priezvisko Názov nadštandardnej služby Dátum vykonania NS Počet vykonaných NS Úhrada za NS v eurách Spolu: Spracovala: Dňa: Schválil: Dňa:

13 Str. 13 z 13 Príloha č. 3 Nadštandardné služby (napr. MASÁŽ) Dátum Meno a priezvisko prijímateľa skupina Doba služby od - do realizácie Cena nandštan. služby za Podpis zamest. Masáž vykonala: Spracovala: Dňa: (meno, priezvisko, titul) riaditeľka JASANIMA - DSS

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ Kapitola Skupina položek Název dokladu Každého zaměstnance je důležité vést pod jedním podčíslem položkou v tabulce seznam výdajů. - Pracovní smlouva včetně pracovní náplně

Více

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news červenec 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně a soc. pojištění 02 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 10 Příloha Rozhodnutí Ústavního soudu

Více

Metodika účtování stravného ve školní jídelně pro uživatele SW Stravné na Slovensku

Metodika účtování stravného ve školní jídelně pro uživatele SW Stravné na Slovensku Metodika účtování stravného ve školní jídelně pro uživatele SW Stravné na Slovensku Metodika účtování stravného ve školní jídelně pro uživatele na Slovensku se snaží definovat základní principy, na základě

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady Zásoby V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají zásob materiálu A. Účetní jednotka nepoužívá účet 111- Pořízení materiálu, analyticky

Více

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Pokud

Více

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU Praha 1.června 2005 sekr. 6582/2005 Směrnice kvestorky č. 8/2005 o cestovních náhradách na AMU S platností od 1.6. 2005 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU 1 Cestovní náhrady v tuzemsku

Více

PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Profesní seskupení Společná Vize: bezpečnost práce na staveništi o.s. KATALOG DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB V OBLASTI BOZP v České i Slovenské republice PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU Praha 30.11.2004 sekr. 41238/2004 Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU S platností od 01.12. 2004 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU Cestovní náhrady v tuzemsku a

Více

PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA. STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... ANO / NE (v případě, že ne uveďte jaké)

PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA. STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... ANO / NE (v případě, že ne uveďte jaké) PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Datum narození:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... Kouříte? Držíte dietu? Jíte všechno maso? ANO / NE ANO / NE (v případě, že ano

Více

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ. určených pro vnitřní potřeby. Czech Dance Organization, z.s.

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ. určených pro vnitřní potřeby. Czech Dance Organization, z.s. S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ určených pro vnitřní potřeby Czech Dance Organization, z.s. Směrnice na úhradu nákladů specifikují ekonomické doplnění finančního plánování nákladů CDO. Jednotlivé kapitoly

Více

Služby Autoprovozu Univerzity Palackého v Olomouci

Služby Autoprovozu Univerzity Palackého v Olomouci B3-09/2-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORKY UP (MPK) B3-09/2-MPK Služby Autoprovozu Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tento metodický pokyn upravuje provozní,

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1.

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1. . Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Metodicko-pedagogické centrum IČO: 0064348 Ševčenkova 80 0 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN Telefón: 0/480944 E-mail: peter.ivan@mpc-edu.sk.

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

SW podpora dopravcov EVAL

SW podpora dopravcov EVAL Strečno, 22.marec 2012 SW podpora dopravcov EVAL Ing. Slávka Klepková, obchodná riaditeľka, OLTIS s.r.o. Obsah prezentace 1. OLTIS Group (OG) Stručné představení Produktové portfolio 2. EVAL Základní funkcionality

Více

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa Září 2011 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Vláda schválila novely

Více

Á Í Č Ě Č ň ť Š Č Ť ň ň ď Ť Ú ť Č ň ď ť Č Š Ž Ú Ť Ť Ť Ť ň Ť Ť ť Ť Ť Á Ť Ť Ť ď Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť ň ďť Ť Ť Ť Š Š Š ď ň Č Š ň Š ť Š ň Š Š Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ú Š ň ť ť Š ň Š Ž ť ť ť ň Š Č Š Š Í

Více

Elektrický stacionární závitořez RIDGIG 1224

Elektrický stacionární závitořez RIDGIG 1224 RIDGID 1224 NÁVOD K OBSLUZE-CZ NÁVOD K OBSLUHE-SK Made in USA Elektrický stacionární závitořez RIDGIG 1224 Elektrický stacionární závitořez RIDGID 1224 je určen na řezání vnějších závitů, dělení trubek

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI A SROVNÁNÍ

MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI A SROVNÁNÍ MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI A SROVNÁNÍ ODBORNÁ STUDIE V RÁMCI PROJEKTU PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Ing. Jiří Horecký, MBA doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Bc. Andrea Tajanovská, DiS. 1 Obsah PŘEDMLUVA

Více

ANGLIČTINA ve Velké Británii

ANGLIČTINA ve Velké Británii ANGLIČTINA ve Velké Británii Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD SKOTSKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZD SKOTSKA POZNÁVACÍ ZÁJEZD SKOTSKA Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu ve Skotsku. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

ANGLIČTINA ve Velké Británii

ANGLIČTINA ve Velké Británii ANGLIČTINA ve Velké Británii Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

NÁVOD NA VYPLŇOVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO CESTOVNÍHO VÝKAZU

NÁVOD NA VYPLŇOVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO CESTOVNÍHO VÝKAZU NÁVOD NA VYPLŇOVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO CESTOVNÍHO VÝKAZU Zahraniční cestovní výkaz je rozdělen do pěti listů: První list - "Povolení cesty" - obsahuje veškeré základní údaje o pracovní cestě, které jsou potřebné

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3214 Vydání č.: 07 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 20.2.2014

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com Vyšší výkon v kompaktní třídě. Novinka! Svařovací tryska 40 mm www.leister.com Roofing. We know how. Horkovzdušný svařovací automat Praktický přístroj UNIROOF E s novou přeplátovací tryskou širokou 40

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský (Pro potřeby CČSH zpracoval kolektiv autorů H. Kurková, K. Kozáková, Z. Sedláčková, H. Zejdová, zaměstnanci ÚÚR a členové CRFV) Obsah 1. Vyplňování

Více

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 CP-371T 6PK-332 9PK-067DS Krimpovací kleště pro CATV F konektory RG59,6 Odizolovávací nástroj pro koaxiální konektory(rg- 58/59/62/3C2V/4C/5C)

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. ze dne 29. 3. 2005. č. 3/05

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. ze dne 29. 3. 2005. č. 3/05 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva ze dne 29. 3. 2005 č. 3/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo kraje Vysočina (dále jen zastupitelstvo )

Více

Jihomoravský kraj Odbor kancelář ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Odbor kancelář ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Odbor kancelář ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Čj. SpZn. Vyřizuje/linka Brno JMK 4366/2007 S-JMK 4366/2007 Mgr. Vámošová/541651223 23.

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. 120 00 Praha 2, Londýnská 15 ČAS/SM/2007/0001 VERZE 2 SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování Vydání: 1. 11. 2009 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace

Více

Ž ř ú ř ř ř Šř ř ř ú ň Ž Ž ů ú ů šř ů ú ů ř ř Ž ř ř Č ř ř ř Č šř ů Ú Ř Ú ů ř ú ů š šř ř š ú š ř ř š š ř ř ú Ž Š ů š ř š ř Ž ů ú ů Ú Ž ř ú ř Ú ú šř ů š ů Ž Ž ř ů Ž Ú ů Ž ř ř ř ť ů ň ř ů Á ř ň ř ů Ř ú ó

Více

Příklady na sestavení rozvahy:

Příklady na sestavení rozvahy: Příklady na sestavení rozvahy: Příklad 1 Sestavte rozvahu firmy Horák, s. r. o., k 1.1.2006 z následujících položek v soupisu majetku a jeho zdrojů: Vklad na běžném účtu 25 000,-, bankovní úvěr 150 000,-,

Více

13. 12. 2014 41/2014 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

13. 12. 2014 41/2014 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 13. 12. 2014 41/2014 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 13. prosince 2014 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Miškejová Veronika Společná

Více

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů CZ Crystal Quality automatické nahrávání hovorů 1 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup ústředny Crystal Quality byl zcela jistě dobrou volbou

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ. určených pro vnitřní potřeby. Czech Dance Organization, z.s.

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ. určených pro vnitřní potřeby. Czech Dance Organization, z.s. S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ určených pro vnitřní potřeby Czech Dance Organization, z.s. Směrnice na úhradu nákladů specifikují ekonomické doplnění finančního plánování nákladů CDO. Jednotlivé kapitoly

Více

š ž Č Č Í ČŠ Á š š ř š ř š Č ó ř ě ř š ř ě š ř š ř ž ř Í ř Ž ěř š š ě ř ě ů ě ů ě š ř š ř šš ě š ě ě š ř ů šť ů ě ů ě ř š š ě š ě š ě ř ě š ě Ž ř ě ř ě š Íš Á š ř š š š š Ž š š ř š š Í Š ú ó ř ř š š Ž

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE Ing. Jaroslav Prachař vedoucí útvaru ISŘ a sdílených služeb Konference QEM 4/2014 Kdo je EGPI EGP INVEST, spol. s r.o. je stabilní

Více

Návrh záverecného úctu obce Bludov za rok 2009

Návrh záverecného úctu obce Bludov za rok 2009 OBEC BLUDOV Stránka 1 Záverecný úcet r. 2009 Návrh záverecného úctu obce Bludov za rok 2009 Príjmy 115 159 8785865 1218601 34155173 1 215000 16536045 271 111 uprav. 34051 60175935 8373700 skutecnost 994

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

P A N E L B O O K 2013

P A N E L B O O K 2013 P A N E L B O O K 2013 Hrajeme vždy fér a sdělíme Vám otevřeně naše možnosti 65 000 respondentů v ČR ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL Společnost ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL (ČNP) byla založena dvěma předními českými výzkumnými

Více

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato Pravidla upravují průběh Soutěže nazvané RotoProfiLiga, kterou pořádá společnost ROTO střešní okna s.r.o.,

Více

Cenník poplatků CreditPay

Cenník poplatků CreditPay z jiné banky 0,20 EUR - pre členy NFD je poplatok 0 EUR ( pokud vklad je nad 75 EUR) 1 EUR IDP: přijatá platba za provizi 2,8% + 0,66 EUR 2,8% + 0,66 EUR domáci převod 1,4% + 0,66 EUR 1,4% + 0,66 EUR zahraniční

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad

Zásady pro poskytování cestovních náhrad Zásady pro poskytování cestovních náhrad ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách (dále jen cestovní náhrady ) se řídí zákonem číslo 262/2006 Sb., zákoník

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu Rozvoz stravy do odloučených pracovišť školy a rozvoz obědů občanům obce vyhlášená formou otevřeného řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu Rozvoz stravy do odloučených pracovišť školy a rozvoz obědů občanům obce vyhlášená formou otevřeného řízení Naše zn.: 279/12-Šev Vyřizuje: Mgr. Jiří Ševčík Tel.: 583 248 430 E-mail: reditelstvi@skolalosiny.cz Datum: 7. listopad 2012 Veřejná zakázka malého rozsahu Rozvoz stravy do odloučených pracovišť školy

Více

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Zpracovala: Ing. Iveta Vlčková Finanční gramotnost Korunová pokladna je využitelná v předmětu účetnictví a ekonomika u nástavbového studia Podnikání

Více

Povinnosti tuzemského dopravce ze zákona č.111/1994 sb.

Povinnosti tuzemského dopravce ze zákona č.111/1994 sb. ze zákona č.111/1994 sb. Autor Ing. Erlebach Lumír Datum vytvoření Srpen 2013 Obory/ročník Předmět Tematická oblast Klíčová slova Anotace Metodické pokyny Střední vzdělávání s MZ / 3 ročník Technologie

Více

Informace pro partnery

Informace pro partnery Informace pro partnery 28.11.2007 Microsoft Slovakia Účel prezentace Seznámit Vás s kampaní, připravit na reakce zákazníků Vysvětlit detaily Připravit na spolupráci a pomoci vydělat peníze Získat Váš zájem

Více

Jak vyplnit rozpočet nadačního příspěvku Stránka 1

Jak vyplnit rozpočet nadačního příspěvku Stránka 1 Jak vyplnit rozpočet nadačního příspěvku Vyplňování rozpočtu, prosím věnujte mimořádnou pozornost. V případě schválení vaší žádosti se k němu budete vracet viz Návod jak správně vyúčtovat nadační příspěvek

Více

Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu

Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu Projekt Železniční síť České republiky a Evropy Martin Farbiak Michal Tvrdík V úvodní časti projektu jsme se zaměřili na zmonitorování

Více

Zbierka zákonov ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY ČESKEJ REPUBLIKY / SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Čiastka 100 18. december 1991 OBSAH:

Zbierka zákonov ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY ČESKEJ REPUBLIKY / SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Čiastka 100 18. december 1991 OBSAH: www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o. Ročník 1991 Zbierka zákonov ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY ČESKEJ REPUBLIKY / SLOVENSKEJ REPUBLIKY Čiastka

Více

Opatření děkana č. 9/2015

Opatření děkana č. 9/2015 Opatření děkana č. 9/2015 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 9/2015 Název: Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK ) ze sociálního fondu

Více

EBMNEWS02. Aktuální dění ve skupině společností EBM

EBMNEWS02. Aktuální dění ve skupině společností EBM EBMNEWS02 Aktuální dění ve skupině společností EBM Úvodní slovo Vážení priatelia, znovu sa pripomíname s našim newsletterom, aby sme vás v krátkosti informovali o dianí v našich spoločnostiach EBM-Expert

Více

Ekonomická směrnice. P l a t n o s t o d 1. 1. 2 0 1 4

Ekonomická směrnice. P l a t n o s t o d 1. 1. 2 0 1 4 Ekonomická směrnice 2014 P l a t n o s t o d 1. 1. 2 0 1 4 EKONOMICKÁ SME RNICE ( 0 1 / 2 0 1 4 ) L i c e n c e, p o p l a t k y a o d m ě n y Č l á n e k I. L i c e n c e a p o p l a t k y z k u š e b

Více

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 ---------------------------------------------------------

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Městys Nová Říše ----------------------- R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Daňové příjmy: Název: položka návrh rozpočtu Daň z příjmu fyz. osob

Více

květen 2012 Vážení čtenáři,

květen 2012 Vážení čtenáři, květen 2012 Vážení čtenáři, ministerstvo financí připravilo další návrh daňových opatření, která by měla vést ke zvýšení příjmů státního rozpočtu. Ta se vesměs projeví zvýšením přímého i nepřímého zdanění

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

OBSAH: 1. Partneři projektu. 2. Informace o projektu. 3. Aktivity projektu. 4. Vyhodnocení cílů projektu

OBSAH: 1. Partneři projektu. 2. Informace o projektu. 3. Aktivity projektu. 4. Vyhodnocení cílů projektu a b c d e f g h ch i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h ch i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h ch i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h ch i j k l m n o p q

Více

zaměstnanec OSVČ švarcka OSVČ švarcka měsíční superhrubá měsíční faktura měsíční faktura měsíční faktura měsíční faktura

zaměstnanec OSVČ švarcka OSVČ švarcka měsíční superhrubá měsíční faktura měsíční faktura měsíční faktura měsíční faktura daň 15% ze superhrubé 4422 daň po odečtu 2 352 odvody ZC (6,5+4,5=11% z hrubé) 2 420 čistá měsíční mzda 17 228 29 480 22 000 hrubá 29 480 21 015 29 480 26 192 7480 odvody ZL (25 + 9 = 34% z hrubé) za rok

Více

Dispatcher 3 Kniha jízd

Dispatcher 3 Kniha jízd Dispatcher 3 Kniha jízd 1 Obsah: Základní popis programu.. 3 Vložení vozidla.. 4 Vložení záznamu o jízdě.. 6 Import dat z GPS off-line jednotky LUPUS.. 8 Import tankovacích karet.. 10 Sloučení jízd v jednom

Více

leden 2013 Vážení čtenáři,

leden 2013 Vážení čtenáři, leden 2013 Vážení čtenáři, v prvním letošním vydání Finančních aktualit mi dovolte popřát všem úspěšný nový rok a vyslovit přání, aby nám i přes zvýšení sazeb DPH a další negativní daňové dopady přinesl

Více

ú Ř Í ř ř š ř Á ň ň ř ň ř ň ř ň ř ť ř ť Ď ř ř ř ř ř Ž ď ř ř ř ř ř ř Ý Á ř ř Í Š Š Ž š ř Č Á Ž ž ř Í š Š Š ř Á ř ř ř ř ř ř ž Ž Ž š š Č ř ř Ú Š š Š Š ř š Ť Ž ú ž ú Ž š ř Á Í Č ó ť ř ň ř ř ř ř ú šř š ř Ž

Více

Používání IS Carsystem

Používání IS Carsystem Používání IS Carsystem Zadávání nové servisní zakázky 1. Krok: Přidání zakázky... 1 2. Krok: Karta příjem vozidla... 4 3. Krok: Karta Zadání oprav... 5 4. Krok: Tisk servisní zakázky a pracovního listu...

Více

Schválený rozpočet roku 2014

Schválený rozpočet roku 2014 Obec Žeraviny - IČO: 00488887 KEO-W 1.8.103/ Uc19s strana: 1 /8 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 348600,00 0000 0000 1112

Více

EBMNEWS03. Aktuální dění ve skupině společností EBM group

EBMNEWS03. Aktuální dění ve skupině společností EBM group EBMNEWS03 Aktuální dění ve skupině společností EBM group Úvodní slovo Vážení priatelia, od nášho posledného Newsletteru sa udialo mnoho skutočností podstatných pre fungovanie našich firiem v skupine EBM

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_UCE_008

Více

o poskytování a účtování cestovních náhrad

o poskytování a účtování cestovních náhrad Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 8/2013 Počet stran: 6 Počet příloh: 3 Verze: 1 Platnost od: 1.1.2013 Směrnice o poskytování a účtování

Více

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i.

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. Branišovská 31, 370 05 České Budějovice V souladu se zákonem č. 563/1991, o účetnictví, č. 499/2004, o archivnictví a spisové službě, a č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kostelec nad Orlicí, Komenského 873.

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Dopravně provozní řád Dopravně provozní řád, platný pro VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec nad Orlicí, Komenského

Více

Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive!

Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive! SK / CZ Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive! Rakousko z té nejlepší stránky.se vším všudy! KARTE CARD CARTE Váš tromf pre viac radosti z leta. Váš trumf pro více - letních radovánek. Karta Zell am

Více

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2015 Zabezpečení závěrečných

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c M a l í č P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 305 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 10 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113 Daň z příjmů

Více

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb viz. komentář Náklady za rok Kč 1. pořízení vozidla 193 218 2. servis a údržba vozidla 26 198 3. pneumatiky 16 400 4. taxametr 3 436

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

EKONOMICKÁ CVIČENÍ. Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o.

EKONOMICKÁ CVIČENÍ. Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMICKÁ CVIČENÍ

Více

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU Speciální analýzy březen 2004 Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU (se zřetelem na rakouské podnikatelské prostředí) Jan Jedlička EU Office České spořitelny & EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222 NÁVOD K OBSLUZE Programovatelná konvice Professor CZ-222 Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Přístroj je určen pouze pro použití

Více