Príloha č.1 ZOZNAM ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ, KTORÝM MESTO SENEC POSKYTUJE DOTÁCIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Príloha č.1 ZOZNAM ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ, KTORÝM MESTO SENEC POSKYTUJE DOTÁCIE"

Transkript

1 Názov materiálu: Dodatku č. 6 k VZN č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia, ktorým sa mení príloha č. 1 a 2 tohto VZN a dopĺňa príloha č. 3 tohto VZN.

2 Príloha č.1 ZOZNAM ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ, KTORÝM MESTO SENEC POSKYTUJE DOTÁCIE Škola a školské zariadenie Adresa Zriaďovateľ Základná umelecká škola Fándlyho 20, Senec Mesto Senec Súkromná základná umelecká škola Nám. 1. mája č. 2, Senec Renata Rovňáková, Dúhová 16, Senec Renaty Madarászovej Súkromná základná umelecká škola, ATELIÉR Vodná 20, Senec Akad. mal. Jitka Bezúrová Materská škola Fándlyho 2, Senec Mesto Senec Materská škola s VJM Fándlyho 20, Senec Mesto Senec Materská škola Kollárova 23, Senec Mesto Senec Materská škola Košická 40, Senec Mesto Senec Materská škola Kysucká 9, Senec Mesto Senec Materská škola Slnečné jazerá 2764, Senec Mesto Senec Súkromná materská škola Fándlyho 21, Senec Alfonzová Iveta a Magdolenová Alena,Senec Súkromná materská škola Senec- Svätý Martin č. 3, Senec Eva Hurtová, Senec Súkromná materská škola FORESTA Kids, Lichnerova 16, Senec Ing. Ručkay Fulierová Monika Školský klub detí pri ZŠ J.G. Tajovského 1, Senec Mesto Senec Školský klub detí pri ZŠ Mlynská 50, Senec Mesto Senec Školský klub detí pri ZŠ s VJM A. Molnára Szencziho 2, Senec Mesto Senec Súkromný školský klub detí súčasť SZŠ, Kysucká 14, Senec Mgr. Iveta Barková Súkromné centrum voľného času súčasť SZŠ, Kysucká 14, Senec Mgr. Iveta Barková Súkromné liečebno-výchovné sanatórium Dialničná 1, Senec PaedDr.Argaláš Andrej, Jánovce, okr. Galanta Školská jedáleň pri ZŠ J. G. Tajovského 1, Senec Mesto Senec Školská jedáleň pri ZŠ Mlynská 50, Senec Mesto Senec Školská jedáleň pri ZŠ s VJM A. Molnára Szencziho 2, Senec Mesto Senec Školská jedáleň pri ZŠ pri SLVS, Dialničná, Senec PaedDr.Argaláš Andrej, Jánovce, okr. Galanta

3 Príloha č. 2 VÝŠKA DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA ŽIAKA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY, POSLUCHÁČA JAZYKOVEJ ŠKOLY, DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA, KTORÉ SÚ ZRIADENÉ NA ÚZEMÍ MESTA SENEC NA ROK Základná umelecká škola Základná umelecká škola, Fándlyho 20, Senec - zriaďovateľ Mesto Senec individuálna forma štúdia 833,75 kolektívna forma štúdia 511,95 Súkromná základná umelecká škola Renaty Madarászovej individuálna forma štúdia 733,70 kolektívna forma štúdia 450,52 Súkromná základná umelecká škola, ATELIÉR Vodná 20, Senec zriaďovateľ Akad. mal. J. Bezúrová kolektívna forma štúdia 450,52 Materská škola dotácia na dieťa Materská škola, Fándlyho 2, Senec- zriaďovateľ Mesto Senec 2605,80 Materská škola s VJM, Fándlyho 20, Senec zriaďovateľ Mesto Senec 1964,36 Materská škola, Kollárova 23, Senec zriaďovateľ Mesto Senec 2185,39 Materská škola, Košická 40, Senec zriaďovateľ Mesto Senec 2563,37 Materská škola, Kysucká 9, Senec zriaďovateľ Mesto Senec 2011,27 Materská škola, Slnečné jazerá 2764, Senec zriaďovateľ Mesto Senec 2678,50 Súkromná materská škola - zriaďovateľ Anfolzová Iveta a Magdolenová Alena 2054,61 Súkromná materská škola - zriaďovateľ Eva Hurtová 2054,61 Súkromná materská škola zriaďovateľ Ing. Ručkay Fulierová Monika 2054,61

4 Školský klub detí Školský klub detí pri ZŠ J. G. Tajovského 1, Senec zriaďovateľ Mesto Senec 465,85 Školský klub detí pri ZŠ, Mlynská 50, Senec zriaďovateľ Mesto Senec 480,98 Školský klub detí pri ZŠ s VJM A. Molnára Szencziho 2, Senec - zriaďovateľ mesto Senec 399,32 Súkromný školský klub detí, Kysucká 14, Senec zriaďovateľ Mgr. Iveta Barková 394,87 Centrum voľného času Súkromné centrum voľného času, Kysucká 14, Senec zriaďovateľ Mgr. Iveta Barková 63,95 Školská jedáleň Školská jedáleň pri ZŠ, Tajovského 1, Senec zriaďovateľ Mesto Senec 118,94 Školská jedáleň pri ZŠ, Mlynská 50, Senec zriaďovateľ Mesto Senec 167,90 Školská jedáleň pri ZŠ s VJM A. Molnára Szencziho 2, Senec - zriaďovateľ mesto Senec 192,76 Školská jedáleň pri ZŠ pri Súkromnom liečebno-výchovnom zariadení 140,68 Legenda: Pre výpočet dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec na rok 2016, boli použité predpokladané bežné výdavky na osobné náklady s výnimkou nákladov na odchodné a odmeny, a predpokladané prevádzkové náklady súvisiace len s bežnou réžiou škôl a školských zariadení. Súkromné ZUŠ, súkromné materské školy a školské zariadenia dostanú dotáciu na žiaka a dieťa vo výške 88% zo sumy určenej na žiaka a dieťa ZUŠ, MŠ a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec. Súkromnému liečebno výchovnému sanatóriu bude poskytnutá v rovnakej výške ako bola stanovená v pôvodnej prílohe č. 2 VZN 4/2010 pre rok Dotácia pre SŠKD a SCVČ Kysucká 14, Senec bude poskytnutá v prípade začatia činnosti od

5 Príloha č.: 3 Žiadosť o poskytnutie dotácie a vyúčtovanie dotácie 3 a) Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok... V súlade s ustanoveniami zákona NRSR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zriaďovateľ: Adresa/sídlo: IČO zriaďovateľa Štatutárny zástupca: Číslo účtu: Číslo tel./e.mail.: Názov cirkevnej, súkromnej ZUŠ, JŠ, školského zariadenia: Adresa/sídlo: Identifikačné údaje žiadateľa o dotáciu Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Číslo tel./e.mail: Údaje o počtoch detí, žiakov a poslucháčov na pridelenie dotácie k MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia počet detí, žiakov Dieťa MŠ Žiak v individuálnej forme vyučovania ZUŠ Žiak v skupinovej forme vyučovania Dieťa centra voľného času Dieťa školského klubu detí Potenciálny stravník Dieťa v liečebno-výchovnom sanatóriu V Senci,dňa: Vypracoval: Pečiatka a podpis zriaďovateľa:

6 3b) Vyúčtovanie dotácie na rok... v súlade s ustanoveniami zákona NRSR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zriaďovateľ: Adresa/sídlo: IČO zriaďovateľa : Štatutárny zástupca: Číslo tel./e.mail: Výška prijatej dotácie: Vyčerpaná dotácia: Identifikačné údaje prijímateľa dotácie Nevyčerpaná dotácia: Vrátená dňa: Rozpis vyčerpanej dotácie v : Ekonomická klas. Názov MŠ ZUŠ ŠKD CVČ LVS 610 Mzdy, platy 620 Poistné a príspevok do poisť. 631 Cestovné náhrady 632 Energie, voda a komunikácie 633 Materiál 634 Dopravné 635 Rutinná a štandardná údržba 636 Nájomné 637 Služby Spolu: V Senci, dňa: Vypracoval: Pečiatka a podpis zriaďovateľa:

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v současnosti intenzivně připravuje Operační program (dále jen OPPIK) pro programové období 2014

Více

Ě ž ž ď ž ž ó ž Š ú ó ž ť Ť Š ó Ě ž š Ž ž ú š ď ů š ů ú š ú š ů š ó šú ú ú ď ó ú ž ú ú š ž š É š ů ú ó ú Ž š ů Ž ů ž ů ů š ů š ž š š Ť ž ú ť ž ů ž ŽŽ ú ž ž ž Ž Ť Ťú Ž Ě š ž ú ž Ž š ú Ť Ž ď ů ž ú ú Ý Ú

Více

c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001

c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001 Slovenský metrologický ústav f Karloveská 63, 842 55 Bratislava Počet strán: 3 c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32 ods. 2 písm. e) zákona

Více

Á Í Č Ě Č ň ť Š Č Ť ň ň ď Ť Ú ť Č ň ď ť Č Š Ž Ú Ť Ť Ť Ť ň Ť Ť ť Ť Ť Á Ť Ť Ť ď Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť ň ďť Ť Ť Ť Š Š Š ď ň Č Š ň Š ť Š ň Š Š Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ú Š ň ť ť Š ň Š Ž ť ť ť ň Š Č Š Š Í

Více

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ABSTRAKTŮ Z KONFERENCE ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ŠMELOVÁ, E. A KOL. OLOMOUC 2014 Rozvoj kompetencí učitelů se zaměřením

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 na komplexnú technickú starostlivosť pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky zariadenia systému EPS uzavretá podľa 536 a nasl. a 591 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: Zhotoviteľ:

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

ř Ý Ť č š Ž č č ů č ř č ů ů č č ř ú ř ř ř č Ý Ý č š Ě Řž č ň ň Ě Ř č č ř Ó ř š ř ř Ě č ř č č Ř š Ž č ů Ó č ů ř ů ů É č č ř ř ů ř ř Ý Ď č š Ů ž Ř š Ř Ř š č č ř ů ř ř č ř č š ř ř č Ž č č ů č ř Ó č ů č č

Více

Š K O L N Í J Í D E L N Y

Š K O L N Í J Í D E L N Y Základní škola a Mateřská škola Šakvice, okres Břeclav se sídlem Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO: 708 26 129, tel. 519 416 244, fax. 519 416 244 Organizační řád školy V N I T Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í J Í

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

A) Výpočet spotřeby energie na osvětlení programem EHB

A) Výpočet spotřeby energie na osvětlení programem EHB A) Výpočet spotřeby energie na osvětlení program EHB QuickCalc SFTVÉR RE RJEKTATV (RÝCHLA METÓA) ázov softvéru: EHB QuickCalc rogram EHB QuickCalc je v podstate tabuľková aplikácia, ktorá obsahuje spracovanú

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů

Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů Použité podklady: ČSN 05 0601 Zvárinie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka, zní : Postup zkoušky: čl.4.1.4 - Netesnosti spojov a príslušenstva

Více

Základní škola a Mateřská škola Šakvice, okres Břeclav. se sídlem Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO: 708 26 129, tel. 519 416 244, fax.

Základní škola a Mateřská škola Šakvice, okres Břeclav. se sídlem Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO: 708 26 129, tel. 519 416 244, fax. Základní škola a Mateřská škola Šakvice, okres Břeclav se sídlem Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO: 708 26 129, tel. 519 416 244, fax. 519 416 244 Organizační řád školy V N I T Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í J Í

Více

Metodika účtování stravného ve školní jídelně pro uživatele SW Stravné na Slovensku

Metodika účtování stravného ve školní jídelně pro uživatele SW Stravné na Slovensku Metodika účtování stravného ve školní jídelně pro uživatele SW Stravné na Slovensku Metodika účtování stravného ve školní jídelně pro uživatele na Slovensku se snaží definovat základní principy, na základě

Více

WELL WCU150N / WCU300N WiFi klient

WELL WCU150N / WCU300N WiFi klient WELL WCU150N / WCU300N WiFi klient CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup WiFi klienta WELL WCU150N/WCU300N byl zcela jistě dobrou volbou a

Více

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55 4 VNF B 323 SK VYHOTOVENIE A POUŽITIE Systém domáceho dorozumievacieho

Více

ó Šú ž ó ó ó É Ž É Š Ž Š ú ů ó š Š Š Ž ó Š Ž ú ů Š Ž ň š ů É Ž š Ž ó Ž ů ň š š ů š Ú ů Š Ž ž ó Ž ů ú É Ú š É Ť ú ů Š Ž Š š Ť É Š Š Ž Ž Š Š ť ť ť Ž É Š Š Š Ž š Š Ž Ž Ů Š š Ž Ý Ý Š Ž Š Ž Ť Ž É Ý Š Š Ž š

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace. Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace. Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary Identifikátor školy: 665 000 332 Termín

Více

ž š ř ú ž ř ž š ř ř ř ř ů š ř ž ř ó ň ó ř š š ž š ř ú ž ú ž ň ř š ř ů ž ž ř ň ř ú ř ř ů ú ú ů ř ú ň ř ž ó ř š ž ž ř ň ř ř ž Ť ó ř ž ú š Á ž ž ř ž ž ž š ž ř š š Á ž ž ž ž ú š ú š ť š ú š ž Š ž ř ž ř š š

Více

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Pribeh a cil hry Balduin je veselé hradní strašidlo. V tajemném sklepení hradu jednou našel stařičký kouzelný fotoaparát.

Více

Optimizmus. dvořák hager & partners NEWSLETTER 3 2015. CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů podané před konáním valné hromady

Optimizmus. dvořák hager & partners NEWSLETTER 3 2015. CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů podané před konáním valné hromady NEWSLETTER 3 2015 advokátska kancelária Optimizmus CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů podané před konáním valné hromady Posledné Spravodaje Rakúskej hospodárskej komory boli plné

Více

Ý É Ů ž ž ň ň š š ť ú ů š Í š ť š ť ž ž ť ň ť ů ť ť ú ď Š š ž ť ó ž šú ť š š Ň š Š ť Č Š ž ž ž ž Š Č ů š ň Č ž Ú Š ž Š ť š š Š Š š ž ó š ž š š ž ž š ó ů Č ž š š ž ž š ž ž ž ť ž š ť ť ž ž ž ž š ž ť š ť

Více

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání Příloha č. 4 Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace Směrnice č. 14/2008 Úplata za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení Na základě 123 odst. (4) zákona

Více

Návod na používanie a inštaláciu

Návod na používanie a inštaláciu Vestavné polyvalentní vařidlové desky elektrické Vstavané polyvalentné varné dosky elektrické SKLOKERAMICKÉ DESKY SKLOKERAMICKÉ DOSKY VFP - 320 TI VFP - 320 TS VFP - 400 TI VFP - 400 TS VFP - 212 VI VFP

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 7120113

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 7120113 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 7120113 1. Úvod FK6300 je přístroj, který umožňuje nejen odečítat a měřit spotřebu elektrické energie, ale lze jej použít také jako časovač sepnutí a vypnutí pro elektronické přístroje.

Více

č č č č Č č Č ž ž č ď č Č Č č č č Š š Ž Š ň š ž š č č Č č Č č Ž č š Ý š ž č Š ó č š ť ť ť š č č ž č ó Ž ž ó Ž č ó žš ó ŘÓ Ó Ó Č č Ť ó Ž Ž č É Ř Ž ž č č č Č Ž Č č š š š Ž č č č č Š š š č š č č š Ť Š š č

Více

Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700 742 13 IČO 00848671.

Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700 742 13 IČO 00848671. Mateřská škola Studénka Se sídlem Studénka Komenského 700 742 13 IČO 00848671. Povinně zveřejňované informace podle 5, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Obsah Povinně zveřejňované

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Instalace konzoly mikrovlnné trouby

Instalace konzoly mikrovlnné trouby Instalace konzoly mikrovlnné trouby Upozornění 1. Abyste zajistili stabilitu měla by být mikrovlnná trouba pevně připevněna zadním panelem zařízení ke skříňce, která bude použita pro instalaci mikrovlnné

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup VoIP/PRI (E1/T1) brány WELL NeoGate TE100 byl zcela jistě dobrou

Více

Elektrické chladničky

Elektrické chladničky Elektrické chladničky Modely: 1 FID - 22 FID - 22 FID - 24 FIC - 38 FIC - 45 Návod na používanie a inštaláciu CH 22B Návod k použití a instalaci 2. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A VŠEOBECNÉ RADY RECYKLOVATELNOST

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 2. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 2. 2015 Bod pořadu jednání: Dotace na rok 2015 na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných

Více

č ž Ť č č ň Ó Ó ž ž š š š ť š ž ň š ž ž š ž Ť ž Ó č Ě Í š š ž ž ř Ť š Ť ž ž ž č č č č Ó ž š ž č š š š š Ť č š č č Ó čř ž č ž š č ž š Ť ž č ž Ž š Ť ž š š č Ť ň Ť š č Ť č Ž Ť č Ť š š š Ť ť č ž Í Ť č š č

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Twist. Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií

Twist. Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií Twist Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Ztišit TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem DPF Vstup do menu INFO Zobrazení informací 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

Vnitřní řád školní jídelny výdejny stravy

Vnitřní řád školní jídelny výdejny stravy Vnitřní řád školní jídelny výdejny stravy Základní škola Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno-venkov, Platný od 1. 9. 2014 Vnitřní řád školní jídelny výdejny stravy 1. Škola poskytuje prostřednictvím

Více

úř Ú š Í Č ř Ř Č ř ÁŠ ň ř ú ň ř ř ř Í ú ř ň ř ř ř ř ž ž ž úř š š Š ř ř ř ň š ř ř ř š ž ž ř ú Ú š ž ř š š ř ž ř š ř š ř š ř š ž ž ž ř ž ň ř ř ř řň š řň řň ř řň ř řň ř ř řň š řň řň ř řň ř šš š ř ř ř ř ř

Více

š Ě Á š Á š š š ú š ů ú š ú š š ž š Š ú š ž ž š ž ž ů ů ů ž š ň ž ž ň š ů Ž ú š ž ž š ň Č Č ž Ů Ž Č Í Ť Í ň ť Í Č Ě Í š ú š Š Č šť š ů š ň ž šť šť ž ž ň šť ž ž šť š ú š Š Č š ž Ž š ů ů ž ž ň š ž ž ú ž

Více

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 628.12.1/2 Srpen 1993 ČSN 75 5115. Vodárenství STUDNY INDIVIDUÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Wells for individual water supply

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 628.12.1/2 Srpen 1993 ČSN 75 5115. Vodárenství STUDNY INDIVIDUÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Wells for individual water supply ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 628.12.1/2 Srpen 1993 Vodárenství STUDNY INDIVIDUÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ČSN 75 5115 Wells for individual water supply Puits pour l' approvisionnement individuel en eau Brunnen

Více

Energetický management budov jako st Facility managementu

Energetický management budov jako st Facility managementu Energetický management budov jako součást st Facility managementu Facility a technologické řízení budov plánovaní, ekonomika operativa Správa a údržba budovy Facility Management system Řízení a správa

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna vanová zástěna ZÁSTĚNA 508 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 48 LPG-NG-3F (8896312) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Záruka a servis Záruka a servis Garancia és szervíz CZ Záruční lhůta

Více

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář 20 let

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P8 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

SPRCHOVÝ BOX COOL. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX COOL. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX COOL NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Digitální osobní váha Professor DV1507X

NÁVOD K POUŽITÍ. Digitální osobní váha Professor DV1507X NÁVOD K POUŽITÍ Digitální osobní váha Professor DV1507X Vaše nová osobní elektronická váha byla navržena tak, abyste měli přesný přehled o Vašich hmotnostních přírůstcích či úbytcích v průběhu času. Při

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Městská část Praha Dolní Chabry

Městská část Praha Dolní Chabry Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Kap. 02 městská infrastruktura Schválený rozpočet na rok 2008 3722 5169 odvoz odpadů 200 000 veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba

Více

2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s.266-267.

2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s.266-267. ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) uvedenou v záhlaví

Více

Návod k používání Návod k používaniu

Návod k používání Návod k používaniu Návod k používání Návod k používaniu ASV 12 EA ASV 14 EA Varování: před použitím nástroje si prosím pozorně přečtěte následující instrukce Varovanie: pred použitím nástroja si prosím pozorne prečítajte

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Kúpna zmluva č. Z201517546_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z201517546_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z201517546_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Ružinovský športový klub Mierová

Více

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Název : Obec Bohdíkov IČO : 00302376 DIČ : CZ00302376 Adresa : Bohdíkov č. 163, 789 64 Bohdíkov Telefon : 583 246 123 podatelna, 583 246 051 starosta e-mail : podatelna@bohdikov.cz,

Více

Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293

Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293 Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Proactinance. Systém komplexního řešení proaktivní údržby podniku

Proactinance. Systém komplexního řešení proaktivní údržby podniku Proactinance Systém komplexního řešení proaktivní údržby podniku Základná starostlivosť o majetok je odvodená z niekoľkých konceptov ( pilierov ) TPM (Total Productive Maintenance). Niektoré z týchto konceptov

Více

Návod na použitie, montáž a zapojenie sieťových napájačov 4 FP 672 54, 55, 56

Návod na použitie, montáž a zapojenie sieťových napájačov 4 FP 672 54, 55, 56 STROPKOV, akciová spoločnosť Návod na použitie, montáž a zapojenie sieťových napájačov 4 FP 672 54, 55, 56 Návod na použití, montáž a zapojení síťových napáječů 4 FP 672 54, 55, 56 STR OPKOV, a.s. Kobnoveniufunkciepriskratenavýstupeodpojtesieť.

Více

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel.

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel. Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel.: 577 018 897 Organizační řád Účinnost od: 1. 9. 2006 Organizační řád je zpracován

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA Injusa BODY IN-325 DĚTÁ TŘÍKOLKA Návod k použití DETÁ TROJKOLKA Návod na použitie +10 CZ UPOZORNĚNÍ UPOZORNENIE Vážený zákazníku Blahopřejeme Vám ke koupi kovové tříkolky naší firmy. Jsme rádi, že jste

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní škola Žatec Komenského alej 749, okres Louny, 438 01 Žatec Identifikátor školy: 600 083 012 Zřizovatel: Město Žatec, náměstí

Více

úř š úř Č ř Ú úř úř úř ř š ú ř š ř ů ř ř ž ž ů é Č é Č ř é é ř š šú ú ú ř ř ú é ú é š é ř é šť ř é ř é é ž é é ž Č ř é ř úř úř úř ř ž ř ř é š š ř ř žš ž ř š ř ž ž ř ř š š ž ů ň š é ž ř š ř ř ř šť ž ř ř

Více

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011 Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace Studentů 91, 784 01 Litovel DIČ: CZ 75026333, IČO: 75026333 Tel. 585 342 182, 585 341 484 E-mail: studentu91@iol.cz Č. účtu: 179990971/0300 www.jidelnastudentu.cz

Více

ý Ť ý úř Č Ú Š ÚŘ ř Š č Ř Á ÁŠ ý úř ý úř úř ř š ý Í é ú ř ž ú ř é é Í é ý ů ú č š ž š ž š šú ú Í ř ú ř é é ř é ý ů ú č ú č ú š Č ý é ř ý č č ř š ř é ř č ř é ý ý č Š č é ř ř Í č ů é ř ř ýš ř ř ů é ů é ýš

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 ZŘIZOVACÍ LISTINA EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou,

Více

Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004)

Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004) Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004) Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200 277 32 Byšice IČ: 71001620 Příspěvková organizace Č.org.: 51402 Projednáno a schváleno zastupitelstvem

Více

Jednacího řádu Rozhodčího soudu) v České

Jednacího řádu Rozhodčího soudu) v České ŠTATÚT ROZHODCOVSKÉHO SÚDU PRI IAL SE STATUT ROZHODČÍHO SOUDU PŘI IAL SE Preambula Tento Štatút vydáva zriaďovateľ pri príležitosti 91. výročného vzniku samostatného československého štátu, ktorý bol súčasťou

Více

Příloha č. 6 usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 29. srpna 2011

Příloha č. 6 usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 29. srpna 2011 P ř í l o h a č. 1 ke zřizovací listině Základní umělecké školy, Stříbro, příspěvkové organizace (dále jen ZUŠ Stříbro) Majetek města, předávaný organizaci ZUŠ Stříbro do správy k jejímu vlastnímu využití:

Více

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX SUNNY NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

Státní symboly Slovenské republiky

Státní symboly Slovenské republiky Státní symboly Slovenské republiky 1) Sbírka zákonů ČSFR, ČR, SR Částka 92 460/1992: Ústava Slovenskej republiky Čl. 8 Štátnymi symbolmi Slovenskej republiky sú štátny znak, štátna vlajka, štátna pečat'

Více

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Metodický pokyn k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Určuje pravidla poskytování finančních prostředků na soutěže a přehlídky (dále jen soutěže) organizované v Královéhradeckém

Více

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 (údaje jsou v Kč)

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů CZ Crystal Quality automatické nahrávání hovorů 1 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup ústředny Crystal Quality byl zcela jistě dobrou volbou

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Kúpna zmluva č. Z201515969_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z201515969_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z0969_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany. Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Súkromná stredná odborná škola Biela

Více

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator R11 extremo Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator ČESKY... 3 PO SLOVENSKY... 6 2 ČESKY SOS volání a SMS Spuštění nouzového volání a SMS Stiskněte

Více

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba CZ SK 1 Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba Přečtěte si pozorně tento návod. Na zakoupený spotřebič se vztahuje 2letá záruka na výrobní vady vzniklé při obsluze spotřebiče

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více